Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-02-21

Председателствували: заместник-председателят Снежана Ботушарова и заместник-председателят Кадир Кадир
Секретари: Христо Атанасов и Илхан Мустафа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Добър ден, уважаеми колеги. Откривам петъчното заседание на Народното събрание.
Днес денят е посветен на парламентарния контрол на Народното събрание. Преди да пристъпим към изслушване на министрите, ще ви прочета новопостъпилите питания след 14 февруари:
- Питане от народните представители господата Димитър Велев и Коста Андреев към министъра на финансите относно изплащането на тракийския бежански заем от 1927 г.;
- Питане от народните представители господата Красимир Премянов, Юрий Борисов и Дончо Конакчиев към министър-председателя относно изпълнението на Закона за имуществото на БКП и другите организации;
- Питане от народния представител господин Тошо Пейков към министъра на правосъдието относно факти за безследно изчезнал гражданин;
- Питане от народния представител господин Красимир Чернев към министъра на труда и социалните грижи относно становището на министерството за Постановление # 159 на Министерския съвет и Правилника за социално обслужване.
Постъпило е питане от група народни представители към министъра на образованието и науката относно практическото СД/НП 1129.1 приложение на Постановление # 232 на Министерския съвет за изучаване на майчиния език.
Постъпило е и още едно питане - от народния представител господин Тодор Кумчев, към министъра на земеделието относно виждането за държавна политика, насочена към защита интересите на производителите.
Питанията са изпратени на съответните господа министри.
Днес ще отговарят на актуални въпроси и питания министрите: Станислав Димитров, Александър Александров, Йордан Соколов, Димитър Луджев, Векил Ванов, Иван Пушкаров.
Първи на нашите въпроси и питания ще отговаря господин Станислав Димитров - министър на земеделието. Към него е отправено питане от народните представители Георги Николов и Тодор Тодоров относно мерки на министерството за цялостно осъществяване на аграрната реформа.
Господин Николов, имате думата да развиете Вашето питане.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Георги Николов - 20. Силистренски избирателен район, Българска социалистическа партия.
Уважаеми господин министър, с приемането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за кооперациите се постави началото на поземлената реформа - едно от направленията на аграрната реформа. Свързването само с това направление на аграрната реформа е просто една илюзия. Необходимо е създаването на икономически условия и предпоставки за разгръщане предприемчивостта, конкурентоспособността, условията за икономическата реализация на частната собственост, осъществяването на ясна, обоснована държавна политика в това направление.
Във връзка с това си позволявам да ви запитам следното: по разработването и внасянето в Министерския съвет на предложение за утвърждаване на икономически регулатори, включващи минимални защитни изкупни цени, лихви по кредити, данъци и субсидии;
- как оценявате досега действието на Постановление # 138 на Министерския съвет и последвалото го Постановление # 155, с което се създадоха определени прогнозни цени за произ1129.2 водителя на изхода, а на входа цените за суровини се формират при пазарни условия. Уместно ли е изобщо неговото действие и не спомогна ли за осъществяването на спекулативни сделки по покупко-продажбата от фирми и търговци? Случаят е типичен с хлебното зърно и породената ситуация сега за износ на царевица и внос на пшеница за изхранване при налична такава.
Второ, как оценявате мястото и ролята на Министерството на земеделието в преходния период;
- бихте ли ни информирали какво е етапното състояние на селскостопанското производство, поголовието в животновъдството и прогнозите за 1992 г. за производство на месо, мляко и хлебно зърно в страната;
- какви мерки считате да осъществите, за да може в преходния период сега да се извършат мероприятията по подхранването и подготовката на пролетната кампания, като се има предвид, че банките спряха кредитирането на сега съществуващите организации;
- върху какво именно в това направление е съсредоточено Вашето внимание на специализираното министерство.
Трето, какви мерки ще предприеме министерството, за да се изкупи продукцията от частните стопани и от ТКЗС, произведена през 1991 г., която за отделни райони надхвърля 60 млн., изразяващи се в стотици тонове фасул, вълна, царевица и тютюн, с което реално се влошава икономическото състояние на производителите;
- как и кога ще бъде изплатена изкупената продукция от частния сектор, изразяваща се в хиляди тонове мляко, месо от държавни и други фирми, които от три месеца не изплащат сумите на производителите;
- ще бъдат ли изплатени и полагащите им се лихви?
И последно, четвърто, считате ли за необходимо да се разработи и приеме закон за защита и развитието на земеделието, а не както досега - всички тези преференциални условия се създаваха с постановления. Типичен е случаят с Постановление # 15, коеуто даде на арендаторите и на кредиторите с 2,5 на сто лихва и след това лихвата стигна оня непоносим размер, в който те изпаднаха и бяха принудени да ипотекират всичко онова, което са създали - животни, постройки и други - и със 1129.3 сълзи на очи се чудят как да излязат от това трудно положение.
Наистина, не е ли необходима защита със закон, а не с постановления, тъй като постановленията са свързани и с промяна на отделните правителства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ: Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искал да отговоря на питанията на народните представители господата Георги Николов и Тодор Тодоров относно мерките на министерството за осъществяване на аграрната реформа. Вчера в парламентарната Комисия по земеделието, доколкото знам, са поставени всички тези въпроси, разглеждани са, господин Никоилов е запознат с тях. Аз имам тук подробен отговор на поставените четири въпроса. Ще ми позволите да прочета тези отговори. Но трябва отсега да ви кажа, че те са 11 страници. Ако имате търпение да ме изслушате...
По точка първа. Няма да повтарям пак въпроса, който също така е доста обширен, направо отговаряме:
Сериозни затруднения за нормалното провеждане на аграрната реформа оказва тежкото икономическо и финансово наследство на земеделските производители. Отнчитайки крайно тежкото финансово състояние на земеделските производители от частния и обществения сектор, както и негативното му въздействие върху осъществяване на аграрната реформа през 1991 г., правителството прие Постановление # 138 и Постановление # 155 за подобряване на икономическите условия и въздействия върху производството и реализацията на селскостопански произведения и хранителни стоки.
Основната идея на тези постановления беше, от една страна, да се защитят производителите на селскостопанска продукция чрез утвърждаване първоначално на минимални изкупни цени, а впоследствие с въвеждане на прогнозните изкупни цени на основната животновъдна продукция и пшеницата и, от друга страна, да се ограничи инфлацията посредством някои ограничения в нормата на печалбата и търговските отстъпки. 1129.4
При практическата реализация обаче на тези постановления, и особено на Постановление # 155 от месец август 1991 г., възникнаха редица негативни отклонения по отношение на земеделски производители, изкупвателна и преработвателна дейност, търговия на вътрешния и международния пазар. 1129.5
Това е и причината за непрестанните и при това оправдани възражения от страна на земеделските производители от обществения и частния сектор. В повечето случаи те се мотивират с неоснователно монополно използуване от фирмите на преработващата промишленост от Постановление # 155, които договаряха значително по-ниски изкупни цени от прогнозните. При тази сложна и неадекватна икономическа обстановка в областта на земеделското производство, Министерският съвет с Протокол # 96 от 5 декември 1991 г. възложи на Министерство на земеделието да разработи и представи за утвърждаване цялостна програма за ускоряване на аграрната реформа. Икономическата част на програмата акцентира преди всичко на въпроси, касаещи ценовата, данъчната и кредитната политика по отношение на земеделските производители.
В областта на цените и ценообразуването на земеделската продукция е предвидено да се засили държавното въздействие и намеса върху земеделското производство, въпреки че основополагащ и определящ принцип в ценовата политика и занапред трябва да бъде необходимостта от пълна и последователна либерализация на цените на земеделските продукти.
Наред с това не бива да се игрорира и необходимостта от известна държавна намеса, известно държавно въздействие спрямо развитието на земеделското производство и в частност на регулирането на цените и ценовата политика. Това въздействие е особено необходимо сега, в началото на прехода към пазарната икономика, когато все още липсват истинските пазарни структури и механизми, а съществуват мощни монополни формирования от системата на изкупуването и преработката, които допълнително затрудняват развитието на пазарните цени и пазарните сили. Надеждно икономическо средство за провеждане на държавната политика са т.нар. минимални изкупни цени. Отчитайки конкретното състояние на производството и реализацията на земеделската продукция, а така също и състоянието на вътрешния и външния пазар, може да се очаква, че използуването на интервеционния защитен механизъм няма да изисква значително и активно бюджетно регулиращо въздействие. Това е така доколкото съществуват известни възможности за преразпределение на доходите по изкупуване, преработка и търговия в полза на земеделските производители ДЕ/НП 1130.1 от частния и обществения сектор.
Засега предлагаме държавното въздействие да се ограничи само до някои основни земеделски продукти - хлебно зърно, краве и козе мляко, свинско месо и месо от птици-бройлери с подчертано важно значение за изхранване на населението и формирането на валутните ресурси на страната.
Намираме за необходимо и занапред да продължи изплащането от държавния бюджет на премии върху изкупните цени на селскостопанската продукция, произведена при неблагоприятни условия. Това са главно в планинските и полупланинските райони.
В този преходен етап запазването и увеличаването на абсолютния и относителния им размер в общата структура на държавните разходи за 1992 г. е повече от наложително. Направените прогнозни разчети ни дават основание да предложим за тази цел най-малко 400 000 000 лева - касае се за надбавките в планинските и полупланинските райони, една цифра, която е залегнала в законопроекта на бюджета.
Разбира се, механизмът на диференциация и определяне размера на предоставяне на този държавен разход се нуждае от актуализиране при предстоящите изменения в селското стопанство вследствие приватизацията на производството.
В областта на данъчната политика селското стопанство с малки изключения по едни или други съображения винаги е било обект на специална данъчна политика от страна на държавата. По отношение на този отрасъл са се прилагали и продължават да се прилагат както специфични данъчни форми, така и самостоятелни, предимно облекчени данъчни режими, независимо от значимостта на съществуващия преференциален данъчен режим за селското стопанство, все пак остават да действуват следните данъчни форми: Данък върху печалбата - плаща се за дейности, които не представляват основна селскостопанска дейност и не са изрично освободени. Вноски в общинските съвети, които вноски по своя характер са данък върху печалбата. Рентен данък, който е въведен през 1988 г. Съществено изменение в неговата организация се внася през 1990 г. с освобождаването на земите на частните земеделски стопани за първите пет години. Намираме за необходимо и икономически целесъобразно засега да продължи действието на преференциалния данъчен режим. Наред с това предлагаме 1130.2 земеделските производители - касае се за кооперации и частни земеделски производители, фирми с държавно имущество от системата на свиневъдството и птицевъдството да бъдат освободени от вноските за общинските съвети в размер на 10 на сто.
В областта на финансово-кредитната политика трябва да отбележим, че поради специфичния характер на селскостопанското производство, силно изразеното влияние на природните фактори, наличие на сезонност и на биологични особености, предопределящи голямата продължителност на производствения процес и значим стопански риск в растениевъдството и животновъдството, потребността от оборотни средства за нормално осъществяване на възпроизводството е силно неравномерна, а в определени периоди е и рязко завишена. Това наред с наличието на относително ниския размер на собствените оборотни средства засилва потребността от използуване на банкови кредити за поддържане на нормална текуща дейност. Отчитайки крайно тежкото икономическо и финансово състояние на земеделските производители от частния и обществения сектор, както и негативното му отражение върху предстоящите процеси на приватизация, изобщо на осъществяване на аграрната реформа, правителството предприе конкретни мерки в тази насока.
С Постановление # 138 от 18 юли 1991 г. се взе решение през 1991 г. търговските банки да договарят и предоставят кредити на земеделските производители от частния и обществения сектор, включително на свиневъдите и птицевъдите, при преференциален лихвен процент с 50 на сто по-нисък от основния лихвен процент. Като разликата от основния лихвен процент е за сметка на държавния бюджет. Вследствие на така предсотавения преференциален режим за ползуваните кредити от 2 500 000 000 лева през 5-месечния период, земеделските производители бяха облекчени в стопанската си дейност с около 250 000 000 лева от изплатената в по-малко лихва.
В икономическата част на програмата за провеждане на аграрната реформа предлагаме да се обсъдят възможностите за предприемане на следните мерки и конкретни решения. При оформяне в държавен дълг на кредитната задлъжнялост към 31 декември 1991 г. на ТКЗС, агрофирмите с кооперативно имущество и на кооперациите на частните земеделски производители, временно 1130.3 се преустановява за срок от 3 години погасяването на кредити и изплащане на дългжимите лихви от частните земеделски производители, предоставяне на еднократен кредит на земеделските производители при създаване на частните земеделски стопанства и учредяванет на земеделските кооперации от частни производители с гратисен период от 5 години. Предоставяне от държавния фонд зърно на целеви краткосрочни кредити на изпадналите в изключително тежко финансово състояние земеделски производители за закупуване на семена, торове, препарати и горива и за покриване на други разходи по засяване и по прибиране на реколтата от зърнените култури. 1130.4
В срок до 31 март 1992 г. Министерството на земеделието ще представи за утвърждаване от правителството на целева програма за насърчаване приоритетното развитие на земеделското производство в рамките на предназначените за отрасъла средства от държавния фонд за реконструкция и развитие. Предоставяне на временен кредит със срок на издължаване до един месец на фирмите от системата на изкупуването, преработването и търговията, за уреждане на задълженията им към земеделските производители за изкупена, но неплатена селскостопанска продукция, което е масово явление.
На втория въпрос мога да дам следния отговор. Министерството на земеделието оценява факта, че селското стопанство е в тежка организационна икономическа криза, аграрната реформа вече втора година е блокирана от забавяне възстановяване на земята на собствениците, което създава поредица от организационни, социални и икономически трудности в селското стопанство. Известно е, че голяма част от стопанствата се намират във финансова несъстоятелност. На този етап е почти невъзможно да се изграждат новите производствени структури, които да поемат ефективното стопанисване на земята и да организират селскостопанскойто производство. В най-близко време предстои извършването на неотложните селскостопански работи в растениевъдството. Найналежащите от тях са подхранването на 13 милиона декара есенници, извършване на дълбока оран на около 6 милиона декара, подготовка на площи и сеитба на около 15 милиона декара пролетни култури, отглеждането на 2 милиона и половина декара трайни насаждения.
За срочното провеждане на селскостопанските работи на преден план стоят въпросите, свързани с осигуряване на материалните ресурси за първото тримесечие. Необходими са 97 хиляди тона горива, торове - 500 хиляди тона, препарати за растителна защита на стойност около 350 милиона лева, семена за около 100 милиона лева, резервни части за около 250 милиона лева. Сериозно безпокои липсата на заявки от страна на производителите за необходимите торове, препарати за растителна защита, резервни части за селскостопанската техника. това се дължи главно на липсата на финансови средства в земеделските стопанства. За ресурсното осигуряване на пролетната кампания са необходими СБ/НП 1131.1 около 2,5-3 милиарда лева.
Поради специфичността на селскостопанското производство през първото тримесечие на годината производителите трябва да ползват големи по размер кредити, възвръщаемостта на к оито настъпва едва през второто полугодие. Погасяването на заемите и лихвите по тях е невъзможно до този период.
Голяма е задлъжнялостта на стопанствата в размер на 1 милиард и 900 милиона лева до 1991 г., от които като държавен дълг са поети само 119 милиона и 400 хиляди лева. Това е по Решение # 319 на Министерския съвет от 18 септември 1991 г.
Тук се поставя и въпросът за осигуряване на тези средства за пролетната сеитба. В тази насока сме изготвили един доклад до Министерския съвет за осигуряване на краткосрочни заеми от банките с известен процент държавна гаранция, за да можем да осигурим необходимите средства за набавяне на семена, торове, пестициди, горивни материали, резервни части за осъщесвяване на пролетната кампания. Този доклад още не е разгледан в Министерския съвет.
Извършващите се в момента структурни и организационни промени, свързани с приложението на Закона за зцемята, въздържат производителите от приемане на необходимите мерки за нойрмално провеждане на зимно-пролетните разходи. Предстоящите значителни по обем селскостопански работи, финансовите и организационните затруднения по изграждането на новите структури създават голямо напрежение. Наред с изключително неблагоприятното банково кредитиране и липса на собствени средства, производителите чувстват несигурност във все още неразградения монопол на изкупвателните организации, които диктуват цени на продукцията, по-ниски от действително извършените разходи и не осигуряват пазар за реализация.
Общият извод е, че селскостопанските организации нямат необходимата готовност за нормално провеждане на пролетната кампания. За последствията от незасяване на площите може сами да съдите. Това налага незабавно да се разреши на селскостопанските производители ползването на целеви кредити за закупуване на необходимите семена, материали и т.н., за което казах, че сме внесли доклад в Министерския съвет. 1131.2
От представена ни от Националния статистически институт информация е видно, че тенденцията за намаление на броя на животните продължава. Тук има една таблица, която ще предоставя на разполжжение на уважаемите депутати, които задават тези въпроси, за да не я повтарям сега в заседателната зала. Оценявайки възможностите за производство в условията на преходния период към частно стопанство, изразяваме убеденост, че още през 1992 г. негативните резултати в животновъдството ще започнат да се преодоляват, при положение се удовлетовяват исканията на министерството, отнасящи се до създаване на условия за ускорено провеждане на приватизацията и решително подобряване на икономическите условия.
По точка 3 от питането. За една част от селскостопанската продукция - кожи и вълна - е налице ограничено изкупуване от фирми на кожарската и текстилната промишленост поради намалено производство и продажба на крайни изделия. В същото време действува и забранителният режим за износ по Постановление # 119 на Министерския съвет. Очевидно за тези продукти забраната трябва да отпадне до съживяване на националното производство, за което Министерството на земеделието е направило съотевтно предложение пред Министерския съвет.
Друга част от неизкупената продукция - фасул и царевица - се дължи на ценово разминаване. Тук действува принципът на свободното договаряне и образуването на равновесни цени според търсенето и предлагането. Трудовокооперативните земеделски стопанства трябва да разберат, че не могат да диктуват цените на купувача. Действително значителни са количествата продукция, изкупена, но неизплатена на селскостопанските производители главно за месо и мляко. Предприятията на хранителната промишленост не могат да се разплащат с доставчиците поради неизплатени суми от търговските организации. На практика търговските организации получават от селското стопанство и хранителната промишленост безлихвено кредитиране. Така например 15 най-големи месопреработвателни предприятия дължат на производителите на животни 138 милиона лева, а имат да получават от търговските организации 165 милиона лева. Петте най-големи млекопреработвателни предприятия в София, Пловдив, Добрич, Пазарджик и Смолян са се разплатили напълно с производителите на мляко, но имат да получават от търговците 76 милиона лева. 1131.3 Следователно мерките трябва да се насочат към ефективна намеса на банките за запор върху разплащателните сметки на неизправните при съответен сигнал. Бърза приватизация на търговската мрежа, по-висок лихвен процент на търговеца в сравнение с производителя - вероятно има и държавни фирми, които дължат повече, отколкото имат да вземат, и по този начин използват същата схема на безлихвено кредитиране на производителите на месо и мляко. Очевидно такива управители не са адекватни на реформата и трябва да се подменят. Затова е необходимо да се подаде информация от местните общини и Министерството на индустрията и търговията да вземе съответни мерки.
По последното питане - по точка четвърта, ще кажа само няколко думи. Необходимо е действително да се приеме един закон за защита и развитие на земеделието. Ние считаме, че е целесъобразно това да стане след приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на Закона за кооперациите.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Господин Николов, имате думата.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП): Аз искам да изкажа задоволството си от отговора на господин министъра. Благодаря ви, макар и доста отегчително да се стори на някои, това бяха жизненоважни въпроси, които са необходими на този етап да бъдат наистина ускорени и в този преходен период да можем да осъществим изхранването на страната. Доволен съм от отговоите и бих желал - с една молба съм към Вас, господин министър - нека да направим една по-добра стиковка към онова, което Вие казахте, че разработвате като програма за държавно регулиране в областта на земеделието и ние обсъждаме в Комисията по земеделие с времето, което на нас ни предстои сега при обсъждане законопроекта за бюджета, за да не допуснем разминаване заедно с държавното регулиране и законопроекта за бюджета. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря.
Пристъпваме към разглеждане на следващото питане. То е отправено към министъра на земеделието от госпожа Снежана Ботушарова относно мерките на министерството за нарушение в кооперативното стопанство в с. Новоселец. ВЙ/ВР 1132.1
Госпожа Ботушарова, имате думата.
СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (СДС): Благодаря, господин председател! Уважаеми госпожи и господа! Моето питане към господин министъра на земеделието е съпроводено с доста документация. Аз накратко ще изложа, за да се ориентирате за какво става дума, проблема пред вас. Документите са от много отдавна и многократно са отправяни...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Тодоров, моля за тишина!
СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (СДС): ... до различни инстанции. Последно - пристигнаха при мен в края на миналата година и съответно аз изпратих тези документи от моите избиратели до надлежните инстанции. Ето днес дойде и редът на господин министъра на земеделието да даде отговор.
Става дума за следното. В село Новоселец, Нова Загора, под натиска на председателя на ТКЗС Недко Томов, е проведено нелигитимно събрание, изпреварващо законно обявеното общо събрание на член-кооператорите, собственици и техните наследници. Ръководството на ТКЗС отказва да присъства на обявеното общо събрание и да даде отчет. Със заплахи е регистрирана кооперация - това са данните, за които е имало публикации във в. "Земя" по този въпрос - със заплахи е регистрирана кооперация, като тези, които не са се записали до определения от господин Томов срок, който е 30 август 1991 г., тогава ги е грозяла опасността да останат извън нея и да не бъдат приети да обработват земята. Също има данни за упражнен морален и психически тормоз над новоселци преди да е излязъл Законът за земята и Правилникът за прилагането му и се организира една фирма, която по съответен начин, обещавайки повече, започва да записва в нея членове.
Има данни, че в стопанството се разпродава селскостопанска техника, изчезват материали и резервни части от складовете и от тракторния стан без някой да търси отговорност. Разпродавано е зърно на лица, нечленове на ТКЗС, нежители на село Новоселец и неживущи там - повече от 100 тона. Разпродадени са крави с висока млечност. Броят е посочен и добивите - също. Аз няма да се спирам на тях, тъй като не това е проблемът, но от които само 10 броя са за селото. Също така са унищожени - заклани крави, и месото е разпродавано на близки на председателя на ТКЗС хора. По същия начин е разпродавана техника на много ниски 1132.2 цени и има данни за злоупотреба с ефективно използване на земята. Засети са над 5 хил. дка по неподходящ начин и още други неща. Всичко това е установено с ревизионен акт. Аз затова Ви посочвам, тъй като не става дума тук за произволно посочени факти.
Искам да ви прочета от последната молба на тези хора, която е отправена до Министерството на земеделието, до Дирекцията на Държавен финансов контрол, до Българска телевизия и къде ли още не. В тази молба те искат да се вземат конкретни мерки по нарушенията. Искам да ви прочета във времето, което ми остава, няколко реда от молбата на инициативния комитет: "На вниманието на Министерството на земеделието. Изпратихме препис от протокола на последното събрание и подписите на участвалите кооператори, собствениците на земя и техните наследници - общо 65 членове. Не постигнахме целта си, защото зад нея стояха следните инстанции: МВР - гр. Нова Загора, общинският прокурор господин Еневски, председателят на Временния изпълком - гр. Нова Загора и понастоящем кмет на града господин Петър Колев, и председателят на Комисията по селското стопанство на община Нова Загора господин Слав Станев."
По-нататък се посочват и други нарушения, направени от председателя на ТКЗС при свикването на това събрание. Но по-важното е следното: по искане чрез декларация на собствениците на земята и членовете на БЗНС (е) и БЗНС - "Никола Петков", беше извършена ревизия на ТКЗС за предшестващите пет години. Ревизионният акт бе прочетен пред най-ограничен кръг, т.е. само пред самите нарушители и извършители на тежки стопански произволи с нанесени големи щети на народното стопанство и те се цитират конкретно. Част от тях аз ви казах.
И накрая - жителите на Новоселец, подписали това искане, а те са много, казват, че определено настояват Държавен и финансов контрол да провери изложеното в ревизионния акт от 4 октомври 1991 г., т.е. да се провери проверката, извършена от господин Панталеев, с ръководител господин Балтов от поделението на Държавен финансов контрол в гр. Сливен, и желаят виновниците да получат своята санкция. Не са доволни, защото извън обсега на проверката останаха важни моменти като например - какви са взаимоотношенията с частната фирма на бившите директори, заместник-директори на института "Българска роза", Казанлък, господин Куртев и господин 1132.3 Шивачев; не се назначи експертна комисия, която да установи щетите от провалената лавандула, изгорена от пръсканията с хербициди, лично по вина на агронома в селото.
Така че аз Ви моля, господин министър, да кажете какво установи Вашата проверка и възможностите за проверка на ревизионния акт. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, госпожа Ботушарова. Има думата министърът на земеделието господин Станислав Димитров. Заповядайте, господин Димитров. 1132.4 МИНИСТЪР СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! На зададения въпрос от народния представител госпожа Ботушарова бих искал най-напред да отбележа, че изнесените от нея факти, при направената и от нас проверка, се оказаха, че отговарят на истината. Искам само да добавя, че за това събрание на 7 септември 1991 г., което е трябвало да се състои, е имало предварителна уговорка от 22 август 1991 г. на съвместно заседание на Временната общинска управа с представител на Управителния съвет на ТКЗС и политическите сили в селото. На това заседание било взето решението на 7 септември да се проведе събрание на член-кооператорите. Но председателят на ТКЗС Недко Томов е събрал преди това управителния съвет, взели са решение да не присъствуват на това събрание, да го осуетят. Насрочили са от своя страна събрание на 6 септември, един ден преди това, решили са и са дали срок на членкооператорите до 30 август да подадат документи за образуване на нова кооперация. Била е изготвена и писмена обява в този смисъл, посочен е срокът и там е било отбелязано, че ако до определения срок не направят това, няма да ги приемат за членове и няма да могат да обработват земята си.
По този начин те са направили всичко възможно да се задържат в управителния съвет - председателят и останалите членове. Но на 7 септември, въпреки това, е проведено едно общоселско събрание, в което са участвували и други лица, освен членовете на ТКЗС, на което е взето решение, така поне в протокола е отбелязано, за оставка на председателя на управителния съвет и гласуване недоверие на управителния съвет. Поставен е и въпрос за избор на нов управителен съвет. Но после по повод на някои забележки от присъстващите се е стигнало до решението, че не могат да изберат нов управителен съвет, а е избран инициативен комитет, или инициативен съвет за провеждане на ново събрание за избиране на нов управителен съвет.
Действително констатирани са и всички тези нарушения, бих казал, и престъпления, от страна на председателя на ТКЗС Недко Томов. Отправени са редица молби до различни инстанции - до Окръжна прокуратура - Сливен, до Районна прокуратура - Нова Загора, до телевизията, до различни вестници, до Министерство на земеделието. РД/ВР 1133.1
И по повод на писмото до Министерство на земеделието на 19 декември с # 2679 е отговорено на това писмо. Писмото е подписано от заместник-министъра на земеделието Никола Николов. В това писмо се дават указания, че всички констатации, отразени в ревизионния акт, са от компетенциите на финансовата ревизия и органите на Държавен финансов контрол и че могат да поискат извършване на нова ревизия с указания към кого трябва да се обърнат за това, че за решаване на спорните въпроси по изграждане на новите координационни стопански структури следва да се потърси съдействието на общинското ръководство, безспорно само съдействие.
Аз искам да ви посоча госпожи и господа народни представители, че Министерство на земеделието не е в състояние да упражнява административни функции по отношение на трудовокооперативните земеделски стопанства. Съгласно Конституцията министерствата работят въз основа на представени пълномощия от Министерския съвет. Това за Министерство на земеделието е направено с Постановление # 53 от 3 април 1991 г. Това постановление още не е изменено по отношение на земеделието, за определяне на основните функции и задачи на Министерство на земеделието, тогава и хранителната промишленост.
Съгласно съществуващите нормативни документи в областта на селското стопанство Министерство на земеделието, както ви казах, не е висшестояща организация на ТКЗС и не може да администрира неговата дейност.
В новия Закон за кооперациите, а и в отменения Указ 992 за ползване на земята и осъществяване селскостопанската дейност е залегнал принципът за автономия на ТКЗС и земеделските кооперации. Това означава, че министерството няма административна власт над председателя на ТКЗС и върху управителния съвет, общото събрание и всички органи на трудовокооперативните земеделски стопанства. Разбира се това не означава, че ТКЗС не трябва да спазва законността и че неговата дейност е безконтролна. Но в случая трябва да се търси намесата на Държавния финансов контрол, прокуратурата и съда.
Министерство на земеделието също не е безучастен зрител на трудностите, които се явяват и възникват в хода на аграрната реформа. Непрекъснато идват хора, идват и писмени оплаквания за подобни нарушения, каквито са извършени в с. Новоселец, които 1133.2 са типични и които се отнасят за много други трудовокооперативни земеделски стопанства. Но както ви казах в случая Министерството на земеделието не би могло да реагира по друг начин, освен да даде някои указания, които не са задължителни за органите на трудовокооперативните земеделски стопанства, управителен съвет или общо събрание.
Аз смятам, че в случая прокуратурата изобщо не е изпълнила своите служебни задължения, при наличността на данни за извършени престъпления.
Вярно е това, за което каза и госпожа Ботушарова, за повсеместна разпродажба на животни и селскостопански машини на изключително ниски цени, за безстопанственост и за злоупотреби от страна на председателя на това трудовокооперативно земеделско стопанство.
Министерството не би могло да направи нищо повече в тази насока за съжаление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин министър. Има думата госпожа Ботушарова за уточняващи въпроси.
СНЕЖАНА БОТУШАОВА (СДС): Уважаеми народни представители, господин министър, аз имам немалко уточняващи въпроси, но разбирам, че това не е от Вашата компетентност. Затова Ви благодаря за отговора.
Аз съм пратила тези материали до министъра на финансите, но не са оформени като питане, с искане да се видят. Надявам се, че и прокуратурата ще реагира, след като от тази трибуна отново се потвърждават тези факти, с които тя разполага от много отдавна.
Благодаря Ви. 1133.3 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Пристъпваме към разглеждане на следващото питане, отправено към министъра на транспорта господин Александър Александров. Той имаше готовност да отговори още миналия петък, но поради изтичане на времето не успя. Господин Лъчезар Тошев ще развие питането си.
ЛАЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, почитаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министре! Аз имам питане в една несвойствена за министъра на транспорта дейност - това е качеството му на главнокомандващ на войските при Министерството на транспорта. И съм улеснен в това питане, тъй като народните представители имаха възможност да чуят същото питане, развито към министъра на отбраната господин Луджев, който обаче се оказа, че не е в компетентност да отговори на питането.
Ставаше въпрос за преследване на един войник според мен по политически причини, след като неговите родители, които са активисти на СДС в град Свищов, са били заплашвани, че със сина им нещо ще се случи - той бива разпределен, без да го има в списъците, в друго поделение - на гара Разпределителна - Варненско, където между другото служат много хора от циганското малцинство. Доколкото знам, той е бил там единственият българин. Там е бил бит, взети са му дрехите и т.н. Аз имах възможност да кажа това при първото развиване на питането.
Конкретно, след като направих тези постъпки, вече минаха повече от два месеца, войникът е върнат обратно в поделението му в Горна Оряховица, откъдето не е трябвало да бъде изпращан и доколкото знам, установено е името на офицера - някакъв лейтенант, който си е позволил да го бие.
Моят въпрос е към министъра на транспорта: Кой е наредил войникът да бъде изпратен в това поделение, тъй като съвсем очевидно е, че могат да се свържат двете събития - на заплахите към родителите му и изпращането му в това поделение. И би следвало този, който е наредил, да бъде тясно свързан с тези, които са заплашвали.
Второ, какви мерки са взети срещу този офицер, който си е позволил да бие, тъй като в армията би трябвало да се насаждат чувства на патриотизъм и на собствено достойнство, чувство на чест, а не да се унижава човешкото достойнство. ЦМ/ВР 1134.1
Това е моето питане към министъра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги! Войските на Министерство на транспорта подобно на другите родове войски са деполитизирани и преследването по политически причини на войници и други служители в тях според закона е недопустимо. По изнесеното питане е направена проверка и фактите са следните:
Наборът, постъпващ във войските на Министерство на транспорта, се осигурява от военните управления по разпределение от Генералния щаб на Българската армия. През септември 1991 г. за войските на Министерство на транспорта е даден целият контингент за 1991-1992 г. Допълнителните попълнения от около 600 войника за сметка на мартенското попълнение от 1992 г. са приети в поделение 58950 в Горна Оряховица.
Поделение 58950 е учебно съединение на войските. В него младите войници преминават единично обучение, полагат военна клетва и получават нужната за войските специализация. След завършване на обучението, те се разпределят в другите съединения за преминаване на военната служба.
В случая с цитирания в питането редник Димитър Александров Спасов е постъпено по този начин и неговото преразпределение в поделение 58420-гара Разделна, е направено служебно за доокомплектоване на поделението. Поименните списъци на разпределението на войниците са изготвени в поделение 58950, Горна Оряховица, по посочени от Главно управление на войските на Министерство на транспорта контролни цифри за всяко поделение от системата.
Във връзка със съкращаване на количеството личен състав за някои поделения, в това число и поделение 58420, някои имена от предложения списък са зачертани. Тези войници е следвало да останат в поделение 58950. В тази група е попаднал и редник Спасов.
След връщането на списъците той е уведомен, че остава в Горна Оряховица от командира на ротата.
При изготвянето на заповедта за разпределение началникът на Щаба на батальона, в който е служил редник Спасов, взел за база не утвърдените от Главното управление на войските списъци, 1134.2 а предложените за утвърждаване. По силата на това обстоятелство е допусната грешка от чисто техническо естество, която е направила впечатление на редник Спасов, а и под въздействие на други фактори, посочени в питането на господин Тошев, в родителите му се е създала убеденост, че върху него е въздействано по политически мотиви.
Впоследствие всички обстоятелства са изяснени. Редник Спасов е върнат в поделение 58950, родителите му са известени, а към допусналия неточност в работата си офицер е предявено "взискване".
Във войските на Министерството на транспорта искам да кажа, че няма изправителни поделения от типа на дисциплинарни роти и батальони. Поделение 58420 е механизиран батальон за капитален ремонт на железния път и условията за служба и живот в него се различават от тези в Българската армия само по това, че както и всички поделения, изпълняващи задачи по линейни обекти, сградният му фонд е от леки конструкции. Смятам, че квалификациите, употребени в питането по отношение на битовите условия в поделенията, ще бъдат други, ако всеки един, имащ желание и интерес в тази посока, би се запознал лично с тях.
Периодът на приемането и адаптирането на младите войници е най-напрегнатият за командния състав на поделенията. За да не се създаде обстановка, подобна на описана в питането, във войските като цяло и в поделение 58420 в частност, са взети допълнителни мерки. С разпореждане на началника на щаба на войските е въведено допълнително дежурство на командния състав. Младите войници са настанени отделно от старослужещите и провеждат учебнопрактически занятия в отделни команди.
Във войските на Министерството на транспорта също така и в цитираното поделение 58420, има войници, които до встъпването си в казармата имат съдимост, има и рецидивисти. Но това в никакъв случай не може да се каже, че е нещо специфични, характерно за това поделение. Във войската, в това число и във войските на Министерство на транспорта, такъв тип български граждани служат, защото те не са освободени от задължението да служат в армията на страната. Длъжен съм да отбележа, че Законът за всеобщата военна служба не предвижда такава група да бъде освобо1134.3 дена от военна служба и те служат там, където ги разпределят от военното управление.
От проведените лични разговори с редник Спасов се изясни, че сведенията, които е дал на родителите си за побои, нанесени му от войници, дори от офицер, са пресилени. По този начин е искал да заинтересува по-силно родителите си да правят постъпки за преместването му в Горна Оряховица. Той сега осъзнава, че не е взел предвид силата на родителските чувства на майка си и баща си и е създал в тях излишно напрежение.
Искам да отбележа, че преместването на войници от едно поделение в друго е имало и ще има по различни причини. Затова във войските е създаден определен ред, който се спазва, и малко трудно бих могъл да се съглася с директно отправените квалификации към командири от цитираните поделения.
Както в Българската армия, така и във войските на Министерство на транспорта се налага извършването на реорганизация за привеждането им в съответствие с новите условия и за създаване на възможност за по-пълна адекватност към стоящите пред тях мирновременни и военновременни задачи. И на мен лично ми се струва, че може би войските на Министерство на транспорта биха имали един много по-важен и много по-съществен аспект в посока на обсъждане на тяхното предназначение, промените в техните структури, в това число и пресичането на всякакви възможности за неизпълнение на понятието деполитизация в тях. Но мисля, че това е предмет на разговор, некасаещ настоящото питане.
За сведение на уважаемите народни представители искам да кажа, че в съвсем добро, нормално, тясно сътрудничество с Министерството на отбраната работим по тези въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Тошев, заповядайте за уточняващи въпроси. 1134.4
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Господин министре, благодаря Ви за отговора. Казахте, че при изготвянето на заповедта за разпределение началникът на батальона е допуснал техническа грешка и мярката,к оято е взета към него (тук е написано) е "взискване". Аз не зная какво означава това, между другото. Оказва се, че нещата са верни - т.е. допусната е такава грешка, а аз исках да кажа, че това не е случайно. Съвпадението със заплахите към родителите на войника и тази грешка, която е допусната, според Вас "чисто технически" в крайна сметка праща този войник в това поделение, където служат рецидивистите и осъжданите за криминални престъпления. Този войник там бива малтретиран. Между другото, по-нататък във Вашия отговор се казва, че с войника са провеждани разговори - т.е., той е викан на "разговори" (това е множествено число). Викан е и вероятно офицерите са го убеждавали той да се откаже и да каже това, което вече е казал. Нали? Това е нещо, което е много ясно за всеки, който има представа как стават тези работи. Това са моите два уточняващи въпроса.
Общо този отговор не ме задоволява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ: Очевидно ще се наложи с две изречения просто и ясно да кажа за какво става въпрос. Войникът е служил в едно поделение, което подготвя кадри. Там се води единичната подготовка, подготвя кадри, подготвя специалисти за войските. Оттам нататък се прави преразпределение след завършването на този процес. Войникът попада в поделение някъде по обектите. Два дни след като е бил в поделението той е пуснат в домашен отпуск, оплаква се на родителите си, на следващия ден постъпва питането. Нито е бит, нито е малтретиран - съвпадение на факти, съвпадение може би и на политически мотиви, аз не мога да кажа има ли или няма, мисля че няма. Но става въпрос за нещо, с което едва ли си струва да занимаваме народните представители тук - един войник да се премести да служи по-близо до родния си град. Съжалявам много, че трябваше да изрека и тези думи. (Частични ръкопляскания от ПСБСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Тошев, заповядайте. ДП/МД 1135.1
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Не съм доволен от отговора на господин министъра... (Оживление в залата) Накрая трябва да изразя тази констатация, която изрази министър Луджев, че наистина Транспортните войски може би трябва да бъдат закрити, за да може с тях да се занимават хора, за които това ще бъде специалност. Господин министърът на транспорта трябва да се занимава с транспорта в страната, разбира се.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ (от място): Нямам повече какво да добавя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Следват отговорите на министъра на вътрешните работи господин Йордан Соколов. Към него е отправено питане от госпожица Вержиния Велчева относно убитите при опит за незаконно преминаване на границата. Заповядайте, имате думата.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Бих искала да помоля отговорът на моето питане да стане след идването и на министър Луджев, тъй като питането е отправено към двамата министри и ако изслушам само едната част от отговора, много трудно бих могла да взема някакво отношение, включително и за уточняващи въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре.
Към господин министъра на вътрешните работи има актуален въпрос от народния представител господин Стойко Пенчев относно състоянието на органите на МВР в системата на транспорта и противопожарната охрана.
Господин Пенчев? (От залата отговарят, че отсъствува) Господин Пенчев ще чуе по микрофоните. Нека да заповяда в залата.
Към господин министъра има актуален въпрос от народния представител господин Петър Петров относно спешни мерки на министерството в борбата с престъпността. Тук ли е господин Петър Петров? Да. Господин Петров, имате думата, за да развиете актуалния въпрос.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! При многобройните ми срещи с избиратели се поставя с една голяма острота въпросът за борбата с престъпността. На първо място са тежките криминални престъпления, по броя на които вече се приближаваме до страните с организирана престъпност. Професията ми на лекар не ми позволява да пледирам за отмяна на мораториума 1135.2 върху смъртното наказание, но трябва да се знае, че голяма част от населението настоява за това. За или против смъртното наказание? Смъртното наказание възмездие ли е или убийство? Този въпрос все по-настойчиво занимава човешката съвест днес, във века на апогея на човешката личност. Изказват се съображения от всякакво естество - на хуманност, морал, разум, справедливост, целесъобразност, обществена необходимост, емоционални, психологически, религиозни, филисофски и пр. Всички те приемат, че смъртното наказание е наказание, макар и жестоко наказание. "
" - твърт, суров закон, но закон. от чисто правно гледище обаче смъртното наказание е престъпление. То е убийство.
Затова моят въпрос се отнася предимно за по-леките престъпления, за най-обикновените пладнешки обири, които станаха всекидневие и на които се обръща все по-малко внимание. Това важи особено много за селата с възрастни хора и висок процент малцинствено население. Още преди да се стъмни кражбите започват. Хората са безсилни и живеят в страх. Крадат се птици, добитък, дрехи, дървен материал. По-смели маскирани крадци влизат в домовете и заплашвайки стопаните, го обират. Отнася се за кражби на хиляди долари, марки или левове, които не трябва да се държат вкъщи, а за оскъдните средства на пенсионери. Крадците, подобно на сервитьорите, не правят разлика между клиентите си нито по пол и възраст, нито по политическа принадлежност. Ограбват ги еднакво и равнопоставено. Ще си послужа с един пример: в с. Брестница, Ловешко, 45 на сто от населението е малцинствено и кражбите са много чести. Районният полицай живее в съседно село и следобяд напуска работното си място. Настъпва "времето на здрача", хората остават беззащитни. Дълго време са настоявали за назначаване на полицай от тяхното село. Искат да събират доброволно пари за заплата на втори полицай, предлагат нощни дежурства от ловци и граждански мобилизирани мъже от селото и други, не съвсем легитимни средства и начини.
На заподозрените в кражба не може да се направи веднага обиск без разрешение от районния прокурор в Тетевен, а през това време крадените вещи са вече укрити. За леки престъпления извършителите не подлежат на задържане, а ако са задържани 1135.3 до 24-тия час се освобождават. Докато чакат съдебен процес, ако изобщо има такъв, продължават да крадат. Порочният кръг "циклулус дициозус" се затваря. Ако за другите проблеми, целящи смяната на политическата и икономическата система са необходими значителни инвестиции, то този проблем изисква предимно добра организация и целенасочени действия от органите на Министерството на вътрешните работи и кметствата. Затова моля господин министърът да отговори какви спешни мерки се предвиждат в борбата с престъпността до излизането на допълнителни законови уредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Йордан Соколов. 1135.4 МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Поставеният актуален въпрос беше разширен от господин Петър Христов Петров в писмен вид. Той е доста по-кратък, но същността му се свежда до същото с оглед на засилената престъпност какви са спешните мерки, които се взимат от Министерството на вътрешните работи в борбата с тази престъпност.
Аз имам един изчерпателен отговор, включително с данни за ръста на престъпността и анализ на същата. Но не бих ви отнемал времето, мога да го предоставя на господин Петър Петров.
За да спестя време, съвсем конкретно искам да отговоря на основното в неговото актуално питане. Министерството на вътрешните работи вече е набелязало и взима съвсем конкретни мерки за подобряване борбата срещу растящата престъпност.
На първо място се предвижда извършването на структурни промени в системата на министерството, насочени към това поголяма част от състава да излезе навън, на улицата и да заеме своето място в по-предната линия на борбата с престъпността. В момента огромна част от състава на Министерството на вътрешните работи, на неговите поделения, за съжаление все още работи в кабинетите. Огромен е броят на служителите в МВР, които не са заети с пряка дейност срещу престъпността.
С оглед на това ръководството на министерството е единодушно във виждането си, че трябва да се направи едно пренасочване на състава, което включително ще стане и с едно преразглеждане на заплащането, като по-добре ще бъдат заплатени тези служители, които са на предната линия в борбата с престъпността.
Вие всички сте свидетели как от няколко дни, когато се появи режимът на тока, на всяко кръстовище в София застанаха регулировчици от Пътната полиция.
Въпросът е: къде бяха тези хора и какво правеха преди да излязат на улицата. В един наш седмичник излязоха данни и те не са далече от истината. Примерно е казано, че от 600 души състав в столицата на Пътната полиция само 50 са на улицата. Подобно е положението с доста от другите служби.
На второ място беше направено искане за увеличаване на числения щатен състав на служителите от полицията. В проектоСлР/КТ 1136.1 бюджета, който предстои да бъде утвърден, се предвижда едно увеличение на числения състав с 2800 полицаи. Когато тази бройка дойде в системата на полицията и когато наистина всички служители от полицията, за които не е необходимо да седят в кабинетите, излязат навън, ми се струва, че вече може да очакваме конкретни резултати в борбата с престъпността.
Трябва обезателно да се засили патрулната полиция. Става дума за униформената полиция, която с патрулиране не само през нощта, както е сега, но и през деня всъщност ще играе може би решаващата превантивна роля срещу извършващите се престъпления.
С оглед на това се поставя въпросът за недостига на моторни превозни средства. За съжаление в проектобюджета при едно искане от страна на министерството за около 560 млн.лв. за насищане на поделенията на Министерството на вътрешните работи с техника и предимно с леки коли, вие ще видите, че това искане не само не беше задоволено от страна на проектобюджета, но дори се предвижда една сума, която е по-малка от миналогодишно изразходваната само за поддържане на техниката в системата на Министерството на вътрешните работи.
С оглед на нуждата от насищане с моторни превозни средства беше постигната договореност с Министерството на финансите от конфискуваните коли на митницата Министерството на вътрешните работи да има приоритет да ги преглежда и тези от тях, които стават за осъществяване на полицейски патрулни функции, да бъдат предоставени за ползуване от Министерството на вътрешните работи, както и освободените моторни превозни средства от съкратените предишни областни управи. В момента има само областни управители, техни заместници, съвсем малък щат. Така че на една среща, която се състоя в Хасково с областните управители, се постави въпросът, че една голяма част от леките коли биха могли да бъдат предоставени за нуждите на Министерството на вътрешните работи.
Министерството на вътрешните работи направи искане и да му се предоставят по възможност колкото може повече от леките коли, които станаха държавна собственост по силата на Закона за имуществото на Българската комунистическа партия и останалите организации от тоталитарния строй.
Водят се близки контакти с административните органи по места те да посочат тяхното виждане за нуждите в съответните 1136.2 населени места и особено в по-отдалечените, от щатна полиция.
И на мен ми се струва, че когато бъде приет новият бюджет, вече ще съществува една значителна възможност за удовлетворяване на тези искания.
По места вече има инициатива от самото население да се организират отряди за самозащита. Ръководството на министерството се отнася положително към такива инициативи и ще съдействува и установи също тесни контакти на едно взаимодействие с тях.
Взимат се вече и конкретни превантивни мерки, включително инструктиране на хората, които живеят в по-отдалечени места, да вземат собствени предпазни мерки срещу нежеланите посещения от страна на престъпниците.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Защо отмениха Закона за доброволните отряди?
МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това ще Ви го отговори, който го е отменил. (Гласове от страна на ПСБСП: "Браво!", ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Петър Петров. 1136.3 ПЕТЪР ПЕТРОВ (СДС): Нямам уточняващ въпрос. Много благодаря на господин министъра! Доволен съм от отговора като намерение, но ще бъда още по-доволен, когато се превърне в изпълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Пенчев в пленарната зала ли е? Господин Пенчев, заповядайте да развиете актуалния въпрос относно състоянието на органите на МВР в системата на транспорта и противопожарната охрана.
СТОЙКО ПЕНЧЕВ (ПСБСП): 3.Варненски избирателен район. Парламентарен съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, господа министри! Моят актуален въпрос е свързан в първата си част и е породен от безпокойството на варненската общественост, свързано с нарастване на вълната на престъпността. В един такъв период се извършва смяна на цялото ръководство на Районната дирекция на Министерството на вътрешните работи в лицето на полк. Любомир Димитров - директор, полк. Бончо Ангелов - заместник-директор и подполк. Стоян Денев - началник на противопожарната охрана.
Този процес, независимо от заявлението на господин министър Соколов за липса на политически мотив, за мен е дълбоко политизиран по отношение на горепосочените офицери. Те не могат да бъдат отстранявани по професионални причини, тъй като полк. Любомир Димитров е на възраст 49 г. Същият е бил в органите на МВР, специалист в сферата на флота, завършил е Морско училище преди това, в икономическото контраразузнаване. Той не е участвувал във възродителния процес. Показвал е най-високи резултати в страната по проблемите на престъпността, на унищожаване и разкриване на престъпни деяния. Същият е изпратен от министерството преди една година на специализация в Съединените американски щати, което явно говори, че е оценен неговият труд и неговата висока подготовка на специалист и професионалист.
Вторият офицер, полк. Дончо Ангелов, на възраст 51 г., е бил в органите на МВР само като специалист в сферата на криминалната престъпност и не е участвувал също във възродителния процес. Един перфектен специалист в сферата на разкриването на криминалните престъпления, започнал от най-ниското ниво и се развил до длъжността заместник-директор на Районната дирекция. НЧ/КТ 1137.1
Подполк. Стоян Денев, на 45 г., човек, който спаси Варна от унищожаване. Аз искам да Ви напомня, господин министър, че на 1 януари 1986 г. този достоен мъж с още двама пожарникари покриваше точката, която ако би взривила 50 т винил, щеше да унищожи Варна и да изпари Девня. И Вие изхвърляте този офицер на 45 г. в сферата на безработицата.
Втората част на моя въпрос е свързана с изострящата се икономическа ситуация, отрицателните тенденции, които се задълбочават в транспорта, криминалогенните фактори, които влияят с острота в железопътния товарен транспорт, на пристанищните комплекси по Дунав и Черно море, присвояванията и кражбите, особено кражбите от граждански лица, нанасящи щети за десетки милиони лева на страната. Тази тенденция се задълбочава особено след превръщането на страната ни в основен транзитен център за страните от Обществото на независимите държави, бившия Съветски съюз, създаването на Черноморската специална зона, създаването на специална система на сигурност в тази зона, разширяването ни на ангажиментите към Иран и т.н. Тежкото състояние по охраната на тези подотрасли на транспорта, ведомствената полиция в голяма степен се дължи на незавидното състояние на финансовото обезпечаване на тези хора. Отделни поделения на транспортната полиция в продължение на няколко месеца не са получавали заплати, а носят денонощна служба по охрана на системата на транспорта.
Мен ме интересува какво правителството и Вие, господин министър, считате по този проблем.
И последният проблем, това е въпросът за противопожарната охрана. На Вас вероятно Ви е известно, че договорът на практика е прекратен за Районната дирекция Варна и охраната по противопожарната безопасност на Варна, Девня, забележете, един изключителен химически център, където опасността от взрив е секунда, т.е. проблемът с противопожарната охрана на практика не е решен принципно, а изискването на чл. 7 от Закона за противопожарната охрана и чл. 44 изискват това да бъде направено, респективно и от общините, и от Министерството на вътрешните работи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте, господин Соколов за отговор.
МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Поставеният актуален въпрос 1137.2 всъщност има няколко точки. Господин Стойко Пенчев разви този въпрос доста различно от начина, по който е поставен в писмена форма, включително питането за третия уволнен, който изобщо не фигурира в поставения актуален въпрос. Може би той е пропуснал да направи това, но едва ли сега е моментът да го включва.
Що се касае до първата част на питането - за уволнението на регионалния директор и неговия заместник аз съжалявам, че след като имаше подобни питания, след като имаше разисквания, отново продължават да се поставят актуални въпроси по тази тема. Дори на мен ми се струва, че изпълнителната власт не е длъжна да дава отговор на такива конкретни въпроси, защо е уволнен отделен човек, а друг защо не е уволнен.
Въпреки това аз мога да отговоря и ще отговоря с две думи: и полк. Любомир Димитров, и полк. Бончо Илиев са уволнени поради пенсиониране. Право на преценка на ръководството на министерството е кои от служителите, които имат право на пенсия, трябва да бъдат пенсионирани. Моето лично виждане е, че поголямата част от тях трябва да бъдат пенсионирани, за да се отвори път на младите. (Ръкопляскане от мнозинството) И в тази насока това е линия на ръководството на министерството, която ще бъде спазвана.
Що се касае до следващия въпрос - за състоянието на органите на Министерството на вътрешните работи в системата на транспорта и състоянието на противопожарната охрана, въпросите са поставени сравнително общо. Аз ще се постарая също да бъда кратък.
Направление "Транспортна полиция" при Дирекция на Националната полиция има 8 териториални сектора със седалище в София, Мездра, Горна Оряховица, Русе, Варна, Бургас, Стара Загора и Пловдив. Териториалните сектори на Транспортната полиция обслужват 451 пътнически гари, 324 спирки, 44 товарни гари, 15 разпределителни гари, 17 пристанища, 2 ферибота, 9 завода, 20 локомотивни депа, или общо 1048 обекта. От тях с Национална полиция се охраняват 74 обекта, предимно пътническите гари. С ведомствената полиция - 73 обекта. С полиция "Патрули за съпровождане на влаковете" се обслужват всички експресни, бързи влакове и само малка част от пътническите.
В момента цялата Транспортна полиция има следния числен състав: 683 полицаи по щата на Националната полиция, които се 1137.3 подразделят - за охрана на обществения ред - 375, патрули за съпровождане на влаковете - 101, специализирано поделение за съпровождане на взривни вещества - 62, оперативни служби и помощен персонал - 155. Има 715 полицаи на небюджетна издръжка, от които 300 са патрули за съпровождане на влаковете, 300 полицаи за охрана на товарните гари и заводите и 115 полицаи за охрана на пристанищата.
Съществуват изключително сериозни проблеми с осигуряване на заплащането на полицията на небюджетна издръжка. Всъщност заплащането на извънщатните, небюджетните или ведомствени полицаи се извършва със средства, които въз основа на договори отделни стопански обекти и фирми заплащат за това, че те са охранявани. През изтеклата година многобройни бяха случаите, когато тези фирми не изпълняваха задълженията си и не привеждаха необходимите средства. И това довеждаше на моменти до неплащане или до едно голямо закъсняване в заплащането на тези ведомствени полицаи.
С оглед на това моето лично виждане беше всички тези ведомствени полицаи да преминат на щат към Министерството на вътрешните работи, а може би нормативно да бъдат задължени обектите, които се охраняват от тях, да внесят съответни отчисления в бюджета. Защото по този начин ми се струва, че нещата ще се подобрят. 1137.4 По подобен начин стоят нещата и с Националната служба за противопожарна охрана. Основните мощности от обектите на химическата ни промишленост, машиностроенето, енергетиката, металургията и другите отрасли на икономиката работят при тежки експлоатационни условия и рискови фактори. Голяма част от оборудването, машините и съоръженията са морално и физически остарели, количеството на използуваните в производството и съхраняваните в складовете пожаро- и взривоопасни материали, газове и прахове се увеличи многократно. Горивното натоварване на единица площ от суровини, материали и готова продукция нарасна значително, а с това и опасността за нанасяне на големи материални щети от всеки възникнал пожар или експлозия.
Само през 1991 г. възникнаха 7397 пожара със загуби в размер на 91 милиона лева. Загинали са 65 души, пострадали са 113.
В момента са изградени 207 противопожарни служби с автомобили на териториален принцип, в които се поддържат денонощно дежурства. С приемането обаче на Закона за Министерството на вътрешните работи се фиксира 40-часова работна седмица, което наложи редица промени в организацията на работата на оперативния състав в противопожарната охрана. Но независимо от всичко направено засега не достигат 1588 служители за осигуряване на дежурства с минимален личен състав.
Освен това в много тежко състояние е противопожарната техника. Всъщност данните са, че повече от 30 на сто от притежаваната техника, е негодна за използуване. На много места поради този недостиг от хора бяха изградени така наречените единни противопожарни служби, при които 2419 от служителите бяха на издръжка от обектите и общините. Тези от ведомствените пожарникари, които са към общините, всъщност не създават проблем, защото общините са на бюджетна издръжка и тяхното заплащане е осигурено.
Тук също виждането на ръководството на министерството беше, че такива служители, които са на бюджетна издръжка, трябва да преминат на щат към Министерството на вътрешните работи. това обаче ще доведе до надвишаване на процента от бюджета на Министерството на вътрешните работи, който не само от нашата страна е определен да съставлява определен процент от националния брутен продукт. С оглед на това и през 1992 г. ще има пожарникари, ББ/КТ 1138.1 които ще са на издръжка на общините. Проблемът обаче е с липсата на средства за ведомствени пожарникари, които също бяха на издръжка на обектите, които охраняват. Тук нещата дори стоят по-тежко, отколкото с ведомствената полиция, защото докато отделните фирми все пак не могат да се откажат от ведомствена полиция, по отношение на ведомствените противопожарни служби те се отказват, знаейки, че въпреки това възникне ли пожар, те могат да разчитат на действия от страна на противопожарната служба, която е на щат на министерството. С оглед на това и по тези въпроси се правят усилия да се осигурят за 1992 г. средства от тези фирми за заплащане, и то за едно осигурено заплащане на труда на ведомствените пожарникари, като обектите, които наистина заслужават да бъдат охранявани от ведомствената противопожарна служба, бяха уточнени и с Министерството на финансите.
Конкретно се поставя въпросът, че трябва да бъде изграден специализиран ПИРС за товарно-разтоварни работи с опасни продукти в пристанище Варна-Запад. Изграждане и оборудване на коловозоопасни товари във фериботния комплекс Варна. Осигуряване гасенето на пожари в ж.п.тунелите, осигуряване с необходимите автоблокировки междугарието Дружба - Долно Езерово. Налага се изграждането на необходими сгради, доставка на специални противопожарни автомобили, които са на много висока стойност (един противопожарен автомобил е над 2 и половина милиона) и осигуряване на личен състав за дежурства на малките летища. Предстои да се реши поефикасно проблемът с превоза на опасни товари през територията на страната.
През 1991 г. в транспорта са възникнали общо 290 пожара, като загубите възлизат сравнително на не толкова голяма сума - 1 млн. и 870 хил.лв. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Пенчев, тъй като Вие сте задали актуален въпрос, правилникът Ви дава правото да кажете дали сте доволен или не от отговора.
СТОЙКО ПЕНЧЕВ (ПСБСП): Във връзка със зададения актуален въпрос, за съжаление при отговора на господин министъра той създаде по-голямо безпокойство у мен. Не съм удовлетворен по няколко причини.
Първата е тази, че изненадващо за мен е, че на господин министъра не му е известно, че има заповед отпреди две години на министъра на вътрешните работи, в която директорите и заместни1138.2 ците в регионалните дирекции се уволняват на 55 г. Те са служители на полицията, а не на националната сигурност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Пенчев, тъй като това е актуален въпрос, можете само да кажете...
СТОЙКО ПЕНЧЕВ: Второ, ... аз изяснявам защо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: А в правилника ние не сме предвидили такова изясняване.
СТОЙКО ПЕНЧЕВ: Изяснявам причините, поради които не съм доволен...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, не можете да го направите. С този правилник вечно имаме разправии. Ако беше питане, имахте известна възможност.
СТОЙЧО ПЕНЧЕВ: Защо трябва да правя другата седмица питане, за да кажа тези неща?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, не, моля Ви. Научете правилника! Няма да го разясняваме в залата. Извинявайте, но...
СТОЙКО ПЕНЧЕВ: Мисля, че подходът при такива моменти, свързани с националната сигурност, би трябвало да бъдат приоритетни, независимо че може да се допусне минута или две, за да се отговори. Това е мое мнение, а не Ваше. Тоест, става дума за сигурността на България, а не за един или друг човек.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Пенчев, има парламентарни способи за това. Моля Ви, правилникът е еднакъв за всички.
По този въпрос министър Александров поиска думата. Заповядайте, по въпроса за (Вие ще уточните) за транспорта и който е свързан с Вашата работа.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря Ви. Понеже, тръгвайки си оттук, чух по радиото в какво се състои въпросът, реших, че има някакво отношение към транспорта и затова се върнах.
Първо, искам да кажа, че споделям виждането, което министър Соколов изложи, за начина на финансиране на ведомствената полиция. Лошото е, че бюджетът много трудно може да реализира всичко, което предявяваме като нужда към него. Бих желал само да уточня, че това, поне аз го приемам като част от националната трагедия, наследена от нас. Затрудненията с плащанията на полицаите в системата на транспорта имаше през месец януари. С известно закъснение, за съжаление се регистрира токаво закъснение, но намерихме начини заплатите да бъдат изплатени. Аз мисля, 1138.3 че с министър Соколов ще намерим форма и начин за организиране на такъв вид полицейско обслужване на транспортната система. За нас е ясно, че то е необходимо. Това е, което исках допълнително да уточня. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Към господин Соколов има две питания. Те същевременно са отправени и към министъра на отбраната господин Луджев.
В същото време към господин Пушкаров, който е прекъснал важни преговори, има два кратки актуални въпроса. Господа министрите не възразяват господин Пушкаров да отговори на тези два актуални въпроса, след което ще се продължи с отговорите на питанията към господин Соколов.
Господин Пушкаров, към Вас има два въпроса, отправени от господин Георги Пирински и друг актуален въпрос, отправен от господин Христо Марков и от мен.
Давам думата на господин Пирински да развие своя актуален въпрос. Моля, господин Пирински, във времето, което това позволява, тъй като с Вас няколко пъти вече имаме известни спорове. Заповядайте. 1138.4 ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Госпожо председател, споровете са преди всичко във връзка с това, че правилникът, на който Вие така се стараете да бъдете вярна, максимално съкращава възможността за смислен парламентарен контрол. Така че може би заедно трябва да помислим как и Вашата задача да я облекчим, като изменим правилника. Но актуалният ми въпрос към господин Пушкаров е следният:
Безработицата, господин министър, особено остро засяга техническите специалисти. При средно съотношение свободни работни места - брой на безработните 1:40, това съотношение при инженернотехническите специалисти е 1:320. Институтът "Апарати, системи и електроника-инженеринг" в Пловдив има реална възможност да оцелее в сегашните условия, тъй като работи по въпросите на трамвайния и тролейбусния транспорт и други проблеми на нисковолтовата електротехника, които безспорно са перспективно направление с трайно значение.
Институтът обаче е поставен на практика в невъзможни условия за работа - липса както на работни помещения, прехвърлени като пасив главници и лихви по кредити от ликвидираната фирма "Елпром-ЕАС" и условия, в които на практика неговата работа е блокирана.
По мнение на колектива на института, тази ситуация е възникнала в резултат на начина на реорганизация, приложена спрямо него, в изпълнение на Постановление # 176 на Министерския съвет от 5 септември 1991 г.
Институтът неколкократно се е обръщал към повереното Ви министерство и към Министерския съвет с писма, първото от които е от 26 септември миналата година, второто е от 6 ноември, третото от 23 декември, четвъртото от 6 януари тази година, като всички тези писма са останали без отговор досега. Във връзка с това се обръщам към Вас с два въпроса:
Първият, не считате ли, че е необходимо да бъдат положени всички усилия, за да бъдат запазени инженерно-техническите кадри и звена, особено когато се касае за безспорно перспективни сектори на изследователската и приложната дейност, и не намирате ли, че липсата на отговор но АС-ООД досега от повереното Ви министерство, говори за липса на нужния ред за обработка на подобни въпроси? СД/КТ 1139.1
И второ, възнамерявате ли, и ако да - какво, да предприемете действия за създаване на елементарна възможност на този институт да оцелее и да се развие в новите пазарни условия?
В допълнение на текста на въпроса, който още в края на януари бях отправил към Вас, искам само да допълня, че едва ли е достатъчен аргументът, че в пазарната икономика такива са реалностите. Не искам да кажа, че предугаждам смисъла на Вашия отговор, но нееднократно Вие сте изразявали в средствата за масова информация мнението, че държавата няма роля при решаването на проблеми с един или друг колектив или производствена мощност. Бих искал да чуя от Вас Вашето мнение по това - не е ли този потенциал от инженерно-технически кадри, с който страната разполага, може би най-ценният капитал, на който ние (имам предвид държавата, страната) трябва преди всичко да разчитаме в създаването на една наистина ефективна, конкурентоспособна икономика, която е способна да създава нов национален доход, а не да се ограничава с пазарната спекула.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата министър Пушкаров.
МИНИСТЪР ИВАН ПУШКАРОВ: Уважаеми народни представители, аз споделям загрижеността, която беше изказана и която присъствува във въпроса на господин Георги Пирински за съдбата на българската научно-техническа интелигенция. Не споделям оценката за причините за тази съдба, която наистина не е никак лека.
Искам да разделя отговора си на две части. Единият е конкретен, другият е малко по-общ, тъй като очевидно, че има нужда да поясня малко по-широко каква е позицията и на министерството, и на правителството, и какво възнамерява да прави в тази област, доколкото е възможно във времето, с което разполагам.
При децентрализацията на "Елпром" - Пловдив, освен принципните постановки, които бяха приети с правителствените решения, са взети предвид становищата и обосновките за пълна самостоятелност, депозирани от всички бивши поделения на фирмата, включително и института, което е документирано със съответно писмо на колектива.
Цитираното от господин Пирински мнение на колектива за начина на реорганизацията би могло да се оспори, тъй като същият този колектив, с протоколно Решение # 24 от 19 юни 1991 г. на събрание на пълномощниците прави предложение до Министерството на индустрията и търговията за отделяне като самостоятелна фирма. 1139.2
Поради характера на поставените въпроси от "АСЕ-инженеринг" - Пловдив, изискващи обсъждане, бяха проведени редица срещи в министерството с управителя на дружеството - госпожа Стоянка Павлова.
Беше организирана по наша инициатива и среща с всички управители на дружества от състава на бившата фирма "ЕлпромЕАС" - Пловдив. Оказано е реално съдействие по поставени в писмата, които бяха изпратени, въпроси. Така че не само отговори, а и действия имаше по повод на тези писма.
Разделянето на имуществото, активите и пасивите на прекратената дъщерна фирма "Елпром-ЕАС" в Пловдив е оформено с разделителен протокол, който е съгласуван между всички бивши поделения. Всеки един от правоприемниците е отделен по баланса си към 31 март 1991 г. Само имуществото, активите и пасивите по баланса на централното управление, тъй като бяха предмет на ожесточени спорове, все още са предмет на оформяне в разделителен протокол.
През месец март 1991 г. ръководството на дъщерната фирма е ползувало банков кредит за оборотни средства, които с просрочието за 1991 г. са в размер на 1 913 000 лв. и лихви в размер на 854 000 лева.
Задълженията по обслужване на дълга по разделителния протокол се прехвърлят на правоприемниците, в това число и на "АСЕ-инженеринг", по главницата 651 000 лв. и лихва 110 000 лв. Финансовите средства са използувани от дружеството. Следователно, в съответствие с разделителния протокол дългът е разделен правилно между отделните поделения.
Доходът на прекратената фирма по централизираните фондове не е бил достатъчен за обслужване на дълговете. Това е така. Управлението и научните секции на "АСЕ-инженеринг" се помещават в сграда, която е включена в основния капитал на ЕАС-АД, Пловдив. За ползуваните помещения "АСЕ-инженеринг" по споразумение с ЕАС не заплаща наем. Така че изискването, или по-точно оценката, която се прави, че не разполагат със собствени помещения, е уредена между двете самостоятелни дружества.
По поставените в края на питането въпроси считам, че запазването на инженерно-техническите кадри може да се осъществи чрез създаване от тях на продукция, която има пазарно търсене. Това е елементарно. Искам да кажа, че чрез спечелване на конкурс 1139.3 "АСЕ-инженеринг" - Пловдив, е ползувало от фонда "Структурно и технологично развитие" на Министерството на индустрията и търговията определени средства, които се финансират за тема "Импулсен теристорен регулатор за електрораздвижвания на електротранспортни средства". Това може да е малко, но като знаем възможностите на целия фонд структурна и технологична политика, мисля, че трябва да бъде оценено като подкрепа на дейността на института.
Искам да кажа какви са направленията, с които се опитваме в тези изключително тежки времена икономически почти, без наличието на средства, заделяни от държавния бюджет, да се осъществява подкрепа на оцеляването и развитието на научно-технически потенциал в България.
На първо място засега финансово единствено действува фондът "Структурна и технологична политика" към Министерството на индустрията и търговията, който за миналата година беше в размер на 76 млн.лв. От тези 76 млн.лв., половината бяха изразходвани за теми, които бяха преходни, от по-миналата година. Останаха около 35-40 млн.лв. за нови теми.
За тази година нашето предвиждане и нашето предложение е за около 100-108 млн.лв. в рамките на бюджета, който, както знаете добре, няма да бъде от най-добрите, които биха подкрепили както българската икономика, така и българската наука. 1139.4
На второ място искам да подчертая някои нови направления, по които раздвижваме помощи и съдействие за подкрепата и развитието на научните звена в България и научно-техническата интелигенция. Вече е договорено и влиза в действие създаването на български технополис съвместно със София антиполис - Франция и японския технополис, като е отправено писмо от мен и до балканските колеги, съответно отговарящи по тези въпроси за съвместно участие по развитието на този технополис. Евентуално, водим преговори за неговото развитие на мястото на международния център в Приморско. Има възможност, френското правителство вече е в курса, и има договореност за оказване и на финансова подкрепа за създаване на този технополис, който да обедини определена част от българските научни кадри.
На второ място след форума Изток-Запад по проблемите на програмата "Еврика", бяха поставени над 70 предложения от български научни организации и фирми за участие в проекти на тази програма. Имаме досега оценени около 40 такива проекта. Очакваме и останалите да получат подкрепа от програмата "Еврика".
Предприети са мерки за развитие на нов подход в българското участие в Генералната конференция на ЮНИДО през ноември във Виена, подготвят се специално над 30 проектантски екипа, които да участвуват по програмите на ЮНИДО и тази дейност през тази година ще се разширява. Създадени са база данни с предложение на български предприятия и институти, които търсят чуждестранни инвестиции за развитие на съвместни производства, лицензионен обмен и търговски операции. Над 300 български предложения са изпратени в повече от 21 страни.
Има вече и резултати и в тази област. Единадесет фирми в областта на електрониката с представители на френско-италианската фирма "Техна" и около 10 предприятия в областта на битовото машиностроене започват съвместна дейност с международни организации "Тефал", "Екотерм", Варна с "Торседа", "Енерция билден системс" и т.н.
С подкрепата на ЮНИДО и Световната банка се предвижда провеждането на форум в София за насърчаване на инвестициите, на които в отделни сесии по браншове ще се срещнат освен указаните български фирми, търсещи чуждестранни инвестиции, с близо ДЕ/МД 1140.1 250 чуждестранни фирми, също така и цяла редица български инженерингови организации.
Както казах, беше направено предложение от Министерството на индустрията и търговията до колегите от балканските страни за създаване на балканска информационна борса на научнотехническия потенциал, кадровия и основни резултати от работата на този потенциал, балкански салон на иновациите и т.н. - засега имаме подкрепата на Гърция, Турция също активно се включва. Очакваме да развием тази дейност.
Подготвен е първият вариант на проект за изграждането на национален иновационен бизнесцентър и на регионални консултантски центрове за развитие на малкия бизнес - нещо, което има изключително важно значение за подкрепа на развитието на бизнеса, на който разчитаме.
Успоредно с това редица български екипи участвуват в работата на международни екипи по различни споразумения за оценките на български предприятия, особено екологичните оценки. Такъв е случаят с участие в японската програма, в програмата на Карл Дуисберг и т.н.
На последно място, не по значение разбира се, искам да очертая едно ново направление, което се появява от края на миналата година, в което се включват активно български инженерингови организации - това е включването на тези организации в разработката на регионални програми за алтернативна заетост. Такъв опит има вече с няколко института, особено от областта на машиностроенето, които активно учсатвуват в разработката на технология и серия машини за производство и добив на скални материали, с оглед изграждането на серия предприятия в районите, които ще бъдат засегнати от ликвидацията на мощности, особено в областта на редодобива.
Разбира се, знаем, че това не е много, но заедно с това възможностите, с които разполагаме сега са това и в тези направления се опитваме да подпомагаме и да съдействуваме за укрепването, оцеляването и евентуалното развитие на научно-техническия потенциал на България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Пушкаров. Господин Пирински, да заявите съгласно правилника дали сте доволен или не. 1140.2
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Господин председателю, смятам, че не само аз, но и онези, които следят това питане, са благодарни и доволни най-малкото от доста подробната информация на господин министъра за това какво се прави, тъй като тя като че ли не е достатъчно известна и може би е уместно да предложим на министерството доста по-активно да популяризира тези, макар и както каза господин министърът, не много широки и мащабни, но все пак реални възможности, колективи и центрове, които смятат, че имат пазарен продукт, да получат необходимата подкрепа и от министерството.
В едно отношение оставам без достатъчно яснота по поставените от мен въпроси и това е - смята ли министерството да предприеме оттук нататък нещо конкретно по отношение на АСООД. Действително ликвидационният, разделителният протокол, както бешес поменато, е направил това разделение, за което стана дума. Възражението на колектива на инженеринга е, че те не са имали свой представител в комисията, която е съставила разделителния протокол. Писмата, които аз цитирах, са подписани от председателите на синдикалните организации и на "Подкрепа", и на КНСБ в института. Изглежда, че това е общо мнение на целия колектив. И ми се струва уместно, доколкото явно в министерството случаят е известен, разглеждан, да се проведе една нова среща, да се направи един нов контакт с института, с дружеството, както е то сега, и да се изясни действително имат ли те реална възможност да функционират като стопанска единица или е необходимо със съответните средства на разположение на министерството да се дадат известни облекчения, за да могат да създадат и да реализират действително пазарен продукт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Пирински. (Отивайки към мястото си Георги Пирински моли председателя Кадир Кадир да даде възможност на министър Иван Пушкаров да отговори на допълнителния му въпрос) Моля Ви се, министрите имат винаги право да отговарят на депутатите. 1140.3

МИНИСТЪР ИВАН ПУШКАРОВ: Аз смятам, че предложението е разумно. Ще направим такава среща. Още повече, проблемът за сградата едва ли може да се превърне в основен проблем. Не е някаква особена трудност да бъде прехвърлена сградата като собственост на дружеството. По-трудно е оправянето на висящите задължения, но ще се опитаме в рамките на онова, с което разполагаме, наистина да помогнем за развитието.
Искам да подчертая още нещо, което не успях да кажа - предстои създаването на едно доста мащабно смесено дружество между австрийска фирма и български фирми за разработката на трамваи и тролейбуси. Мисля, че в тази схема прикачването на АС има реални възможности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За разлика от депутатите, господин Пирински, времето на министрите не се ограничава от правилника.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП, от място): Това е още една аномалия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ние заедно сме гласували правилника.
РЕПЛИКИ ОТ БСП: Вие си го гласувахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Христо Марков да развие актуалния въпрос, поставен от госпожа Снежана Ботушарова и от него.
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Да, и аз исках да допълня, че актуалният въпрос е всъщност от мен и от госпожа Ботушарова и е свързан с обширна документация, от която ще спомена само няколко пункта.
Става дума за предложението на Общинския съвет на град Карлово от ноември 1991 г., което е предоставено в Министерския съвет и в което се настоява да бъде освободен от длъжност генералният директор на Държавна фирма "Вазовски машиностроителни заводи" в град Сопот - господин Минков, за груби провинения, включително и безотговорно отношение към хлебопроизводството в общината, неизпълнение на решение на окръжния съд за предаване на общинска собственост с оглед задоволяване жизнените нужди на населението и аналогичния случай с генералния директор на Държавна Ст.Б/МД 1141.1 фирма "Металхим", сега председател на "Металхим-холдинг" Илия Гунчев, което също е изпратено през 1991 г., включително и занемаряване на гражданското производство, което е сведено под 10 на сто.
Всичко това по поръчение на нашите избиратели ние с госпожа Ботушарова сме длъжни да представим във вид на актуален въпрос тук, а именно направено ли е предложение от господин министъра пред Министерския съвет за освобождаване на тези двама ръководители и по-специално каква е неговата преценка за качествата на двамата ръководители в процеса на икономическата реформа сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата министър Пушкаров.
МИНИСТЪР ИВАН ПУШКАРОВ: Уважаеми господа народни представители, въпросите по същество са два.
Първият въпрос засяга Вазовските машиностроителни заводи и управителя на тези заводи Христо Минков, а вторият въпрос засяга холдинга "Металхим" и председателя на управителния съвет на холдинга господин Гунчев.
Искам да изведа последователно фактите около двамата управители.
Христо Иванов Минков беше назначен за управител на ВМЗ гр. Сопот с разпореждане на Министерския съвет # 20 от 20 септември 1991 г. с подписано съгласие на заместник-председателя на КТ "Подкрепа" господин Радослав Ненов и заместник-председателя на КНСБ господин Асен Ризов, изразено на среща в Министерството на индустрията и търговията. Управителният съвет на секция "Подкрепа" към Вазовските машиностроителни заводи в гр. Сопот на свое заседание от 7 декември 1991 г. изрази недоверие към господин Минков. Главните мотиви за това са, че липсва ясна програма за развитие на фирмата, поддържане на псевдозаетост, нецелесъобразна структура на управление и голяма разлика в заплащането на ръководителите и работниците.
Предложение до Министерския съвет за освобождаването на Христо Иванов Минков не е отправено, като се имат предвид неговите делови и професионални качества и положителното му отношение към провежданата реформа. В резултат на неговите активни действия се очертава тенденция за овладяване на кризисните явления във фирмата, не се допусна масово освобождаване на 1141.2 работници и се разкриха около 2 хиляди нови работни места в условията на провеждащата се конверсия. Има разработена програма за конверсия, която в основни линии се изпълнява. Усвоени са и се произвеждат гама газови прибори, машини за хлебопроизводство, въздухозасмукващо устройство за прахосмукачка, резервни части и възли за леки автомобили, спортни обувки лиценз, шивашки изделия, мебели и други.
Министерството обяви мениджърски конкурс за избор на управител съгласно наредбата, приета с Постановление # 152 на Министерския съвет от 1991 г. Окачва се конкурсът да се проведе до края на м. март и поради това Министерският съвет и министерството считат, че не е целесъобразно освобождаването за този период на господин Минков.
Преминавам към холдинга "Металхим". Илия Атанасов Гунчев беше избран за председател на управителния съвет на "Металхим-холдинг" с решение на Надзорния съвет на холдинга от 11 ноември 1991 г. В състава на управителния съвет са включени Иван Иванов, Иван Димитров, Иван Кавалджиев, Дончо Дончев, Харизан Стоянов и Добри Добрев.
С декларация на председателите на синдикалните организации на КНСБ във военнопромишления комплекс от 3 декември 1991 година се възразява срещу избора на Гунчев, което не беше потвърдено от ръководството на Федерация "Металелектро" и ръководството на КНСБ.
По инициатива на ръководството на Надзорния съвет на холдинга господин Филипов, председател, и генерал Стоян Андреев, заместник-председател, и в съответствие с моите и тези на министър Луджев указания на 23 януари т.г. се проведе среща на Съвета на директорите, управителите на съставните търговски дружества на холдинга. На тази среща управителите предложиха с тайно гласуване нов управителен съвет и председател. При това гласуване за председател е предложен Илия Гунчев с 26 гласа - за и 1 против. В състава на управителния съвет са включени следните господа: Данчо Игнатов, Харизан Стоянов, Иван Иванов, Михаил Гарчев, Христо Гергинков, Чано Стоянов, Димитър Зидаров и Иван Димитров. Предстои Надзорният съвет да вземе отношение по така проведения от управителите избор.
Искам да подчертая, че проблемът с "Металхим-холдинг" 1141.3 е много сериозен, много сериозни бяха разискванията около това дали да бъде създаден холдингът или да бъдат освободени отделните съставни търговски дружества, за да могат да получат пълна самостоятелност. Имаше много "за" и "против", но тъй като става дума за една серия от производствени мощности, които са свързани с отбраната на страната, с осигуряването на мобилизационните мощности на страната, надделя съображението за създаването на холдинга. Но заедно с това създаването на холдинга трябваше да бъде съпътствувано от мерки, които да не позволят намесата на евентуалната шапка, която би се създала в холдинга, в разпореждането със средствата на съставните дружества. 1141.4 Това го преодоляхме със създаването на една нова структура Съвет на директорите, който е съветващ орган на Надзорния съвет. Получава се едно зацикляне в схемата на взимане на решения, което дава възможност отделните съставни търговски дружества да контролират в определена степен разпределението на средствата, които се получават от отделните дружсетва. Ние считаме, че това е една добра схема, освободена от възможностите за излишна централизация на средства. Нашетот становище и становищета, както вече беше очертано на синдикалните организации - между прочем трябва да кажа, че са изтеглени всички възражения от синдикатите срещу Илия Гунчев. Заедно с това напрежението в района е голямо - т.е. в Карлово. Това не може да не се отчита. Вчера имах съвещание с областните управители и кметовете и отново беше поставен въпросът за Илия Гунчев. Предстои през следващата седмица среща между Министерството на тобраната, Министерството на индустрията и търговията и Надзорния съвет на холдинга, за да вземем решение като отчетем всичките съображения - и на синдикати, и на Съвета на директорите, на управляващите, и на обществеността. Това е, което мога да кажа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Пушкаров.
Господин Марков!
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Доволен съм от отговора на господин Пушкаров, въпреки че ме изумяват, така да кажа, изтеглените възражения от страна на синдикатите и се надявам, че президентът ще изпълни ангажимента си, който пое относно тези две персони на една от предизборните си срещи в Карлово. Доволен съм от отговора. Благодаря ви. (Неодобрителен шум от редовете на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодарим за участието на господин Пушкаров. (Георги Пирински иска думата)
По какъв повод? Във връзка с неговот изказване ли? В правилника това го нямаме. Техният правилник е по-друг, изглежда.
Господин Пирински, ако имате някакъв друг Правилник за дейността на Народното събрание - дайте да караме по него. Днес сме ден на питанията. Добре, заповядайте.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Благодаря, господин председател. Моля да успокоите колегите, които наистина познават избираВЙ/МД 1142.1 телно правилника, че представител на парламентарна група има право да поиска думата и тя трябва да му бъде дадена, независимо от това дали е ден на питания или друг ден.
Няма да отнемам време. Искам само две думи да кажа. Въпросът не е само до двамата души, за които говори господин Пушкаров. Въпросът е за отношението към стопанските ръководители. Господин Пушкаров спомена в отговора си за свояс реща вчера с областни управители и други административни ръководители, на които са разглеждани подобни въпроси. Искам само да обърна вниманието и на правителството, и на народните представители, че Парламентарният съюз за социална демокрация особено отблизо ще следи поведението на правителството по отношение на стопанските ръководители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това е ваше задължение! (Неодобрителен шум от СДС)
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Ние ще поставим на широко обществено внимание всеки случай на преследване и на отстраняване на стопански ръководители, които са доказали професионалните си качества, доказали са, че ги подкрепят колективите (шум и реплики в залата) и в никакъв случай няма да приемем подхода, че някъде някой ще реши, че трябва да се дават отново възражения на синдикати, че трябва да се търсят авторитети, които да отстранят един или други стопански ръководител. Господин Пушкаров говори за инжнернотехническите кадри.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пирински!...
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): В не по-малка степен капитал на страната са стопанските ръководители. Разберете, че това са хората, които могат да изведат предприятията от кризисната ситуация сега. (Реплики и шум на неодобрение от СДС) Безспорно има и сред тях, както и сред народните представители, както и сред всички хора, хора, които имат и нарушения, и отклонения. Но мина една година, господа! През нея бяха отстранени (председателят се опитва да прекъсне изказването му) три-четири хиляди ръководители. Ако ние продължим с тази вълна на отстранявания, аз ви питам кой ще работи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пирински! Моля Ви, Вашето беше изказване. ръководител на парламентарна група може 1142.2 да вземе отношение, когато се правят изказвания, а днес е ден за питания и отговори, даже не се допускат реплики, господин Пирински, аз не мога да разбера Вие по кой правилник искате да работим. Няма да работим по Правилника на Великото Народно събрание.
Господин Пушкаров, имате думата.
МИНИСТЪР ИВАН ПУШКАРОВ: Аз мисля, че Георги Пирински сега прави предизборна агитация. Не трябва да се стига дотам. (Неодобрителен шум от БСП)
Колеги, извинявам се, но нека за секунда да ме изслушате! Никой не бива да си прави илюзия какво означава смяна на системата. Смяна на системата означава простичко три неща: смяна на собствеността, смяна на структурите и смяна на хора! (Ръкопляскания и одобрение от СДС) Не е възможно иначе! Просто не е възможно иначе и това е неизбежно, независимо дали го искаме или не го искаме.
Момент! Целият проблем е в това - да се приемат обществено приемливи механизми за тази подмяна на хората. И това е грижата и големият проблем, с който се сблъскваме сега - при тази остра политическа конфронтация в страната. Това е може би най-големият проблем и в дейността на правителството. Именно поради това бяха хвърлени много усилия, за да можем да изградим механизъм, въз основа на който да се осъществява смяната на хората. Не е възможно да останат по местата си хора, които първо са изцапани достатъчно много и второ - оказват активна съпротива на реформата. Това не е възможно!
Нашата позиция е, че основата при смяната на системата трябва да станат мениджърските конкурси. Изобщо конкурсното начало трябва да получи своето реализиране и развитие в тази дейност, за да можем нататък да се доверим и да се възложи ръководството на икономиката на онези, които наистина ще я доведат до смяна на системата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Пушкаров. (Ръкопляскания от СДС)
Започнахме с нарушение на правилника. Заповядайте, господин Сугарев и Вие.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Дами и господа, уважаеми господин 1142.3 председател! Изразявам протест от името на Парламентарната група на ДСД за това, че в противоречие с процедурните правила се дава думата на депутати от Парламентарния съюз на БСП. Господин Пирински, доколкото ми е известно, не е член на ръководството на Парламентарния съюз на БСП. (Неодобрителен шум от БСП) А освен всичко, дори и да беше член, аз трябва да ви кажа, че такава парламентарна група на Парламентарния съюз на БСП не е регистрирана в Народното събрание и няма никакви основания да им бъде давана думата.
Що се отнася до предизборната агитация - струва ми се, че господин Пирински малко е подранил. Остават 3 години и 8 месеца до следващите парламентарни избори. (Ръкопляскания) Йремевиевският плач за стопанската номенклатура е разбираем. Знам, че ще повтарят отново и отново. Той е вашата основа, но той няма да попречи да сменим тези ръководители, които тласнаха страната ни в стопанска катастрофа. (Ръкопляскания от СДС и ДПС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми народни представители! Следващите питания са отправени и са идентични - към министър Соколов и министъра на отбраната господин Луджев от народния представител Вержиния Велчева. С оглед икономия на парламентарно време аз моля госпожица Вержиния Велчева като развие питането си, да отговарят едновременно и двамата министри.
Заповядайте, госпожице Велчева. 1142.4
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Моето питане е отправено към двамата министри - на вътрешните работи и на отбраната, тъй като "Гранични войски" са сменяли в течение на годините своето ведомствено подчинение.
Въпросът е за точния брой на убитите при т.нар. "опити за незаконно преминаване на границата".
Всички бивши социалистически страни вече изнесоха данни за точния брой на убитите при опит за преминване на границата. В България до този момент това не е направено.
Въпросът ми към двамата министри е, освен точният брой, да уточнят и каква част от тези случаи представляват убийство по политически причини без съдебна присъда.
Само в моя избирателен район аз познавам три такива случая, в които хората са били просто откарвани на грницата и разстрелвани с цел да се заобиколи една нормална съдебна процедура. (Възгласи на възмущение от ПСБСП)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Мълчете като се говори за убити. Гадове такива.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Господин председател, моля да успокоите една парламентарна група, много е шумна. Може би министрите няма да ме чуят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нямат интерес да се отговори, затова са шумни, госпожице Велчева.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА: Надявам се също така да се изнесе точен брой за българските и чуждестранните граждани, загинали при опит за преминаване на границата, тъй като известно е, че особено в последните години една значителна част от гражданите на бившата ГДР използуваха именно нашата страна като по-лесен път за емиграция.
Също така надявам се да бъдат изнесени и данните колко случаи на убити има при напускане и при влизане в страната.
Предполагам, че министрите в своите отговори ще засегнат и въпроса дали всички тези случаи се дължат на някаква нормативна разпоредба или на даване на конкретни заповеди и дали в някои от тези случаи не е имало едно, просто да го кажа наймеко, престараване, когато човешки живот е бил отнеман, а всъщност е можело нарушението на границата да бъде предотвратено по друг начин. (Реплика от ПСБСП: "Да си затварят очите.") РД/ЗТ 1143.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Заповядайте, господин Луджев.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители, уважаема госпожице Велчева! Във връзка с Вашето питане, относно точния брой на убитите при опит за незаконно преминаване на границата за периода 9 септември 1944 г. до настоящия момент, бих искал преди да отговоря конкретно на въпроса Ви с цифри, да дам известно разяснение за хронологията на формирането, подчинението и преподчинението на Гранични войски на Република България за част от известната ни нормативна база, регламентираща охраната на нашите държавни граници и за някои по-общи данни, намиращи се в архивите на Министерството на отбраната.
Непосредствено след 9 септември в България не е съществувал специален род войски за охрана на границите ни, поради което те са били охранявани от армейски подразделения. През 1946 г. се създава отделен род войска - наречен Гранични войски. С постановление на Министерския съвет от 1950 г. се създава гранична зона - 2-километрова гранична ивица и забранена гранична ивица. С указ от 1952 г. се оформят структурите и задачите на Гранични войски. През 1957 г. се обединяват управленията на Гранични и Вътрешни войски, след това отново се разделят и т.н.
През 1962 г. Гранични войски преминават на подчинение на Министерството на народната отбрана, с изключение на КППта и контраразузнавателните органи.
На 21 юли 1972 г. Гранични войски се връщат на подчинение в МВР. С Решение "Б" # 9 на Политбюро на ЦК на БКП от 1984 г. се вземат допълнителни мерки за подобряване охраната на българоюгославската граница, като се създава зона с дълбочина 6 км и се увеличава съставът на Гранични войски.
През въпросния период на основата на периодично извършен анализ за нарушенията по границата се набелязват мероприятия за преустройство на охраната на границата, съобразно международната обстановка, годишните времена, броят на летовниците от социалистическите страни, за които се предполага, че ще направят опит да преминат границата в Турция, Гърция и Югославия.
С писмо от 1964 г., номерът няма да го чета, тогава генерал-полковник Джуров уведомява Живков за състоянието на граничната охрана и обстановката в страната. Съобщава, че в 1143.2 периода 1961-1962 г. са направени 1588 опита за нарушение на границата. От тях 1509 или 68 на сто са извършени от младежи, повече от половината членове на ДКМС. В същото писмо Джуров протестира срещу освобождаването от всякаква съдебна отговорност на завърналите се доброволно в страната, като заявява, че подобно отношение създава впечатление у военнослужещи и други граждани, че напускането на пределите на България е обикновена постъпка, а не най-тежко престъпление.
Конкретно на Вашия въпрос, госпожице Велчева, мога да кажа, че според наличните архивни данни в Министерство на отбраната за периода 1946-1985 г., без годините 1969, 1973 и 1979, общият брой на регистрираните случаи на убийства в района на границите на Република България е 339. (Шум в залата)
За изрично посочените години за 1944 и 1945 и за годините 1986, 1987, 1988, 1989 и 1990 г. няма данни в архивите на Министерството на отбраната. Тогава, особено в 1945 и 1946 г. е било по-друго.
През периода 1962-1972 г., когато Гранични войски са били на подчинение на Министерство на отбраната, са регистрирани общо 65 случая на убийства в района на нашите държавни граници.
През 1966 г. са регистрирани общо 16 случая на убийства, което е най-много за периода на подчинение на Гранични войски в Министерство на отбраната.
От извършената справка в архивите на Министерство на отбраната се вижда, че през годините 1947-1953 г. графиката, ако мога така да се изразя, на убийствата по границите на Република България бележи своя връх, а именно:
- през 1947 г. - 69 убийства;
- през 1948 г. - 41;
- през 1949 г. - 25;
- през 1950 г. - 23;
- през 1951 г. - 14;
- през 1952 г. - 24 и
- през 1953 г. - 11.
Или за 7 години убийствата са общо 270.
От известните ни данни става ясно, че убитите на нашите граници са правили опит да ги преминат, както от България навън, 1143.3 така и в обратна посока. Нямаме точни сведения за националната принадлежност на всички жертви и за причините, които са ги подтикнали към преминаване на границата, п оради което не може да се направи извод дали тези опити за преминаване са по политически или други причини.
В архивите на Министерство на отбраната не се съхраняват документи, откоито да става ясно дали преминаването на границата е използувано като прийом за ликвидиране по политически причини без съдебна присъда.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (от мястоЧ: А граничарите?
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Трудно е също да се направи справка какъв е броят на военнослужещите, които са убити. Също е много трудно да се направи в момента справка, няма такива документи, кой е давал заповед конкретно за убийства. Но найважното е, че според действуващи устави и нормативни документи на армията и на Министерството на вътрешните работи и специално Гранични войски, това е било вменявано като задължение на командирите и военнослужещите, съответно, буквално така да се каже, да стрелят на месо, когато някой преминава границата.
Аз също мисля, че това е едно от престъпните деяния на режима. Въобще ограждането на страната с телени мрежи от типа на концентрационен лагер, които за съжаление и до ден днешен съществуват, но надявам се в скоро време няма да ги има (шум в залата), което е довело до тези престъпления. Както видяхте цифрата е достатъчно внушителна - 339 души, без някои много важни периоди. И ако това не се нарича престъпление на един режим, аз не знам какво може да се нарече престъпление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Соколов, Вие може би архивни данни имате в документацията на вътрешните органи.
МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! В Министерството на вътрешните работи няма нормативен документ досега, който да задължава Гранични войски да водят на отчет убитите лица при опит да преминат незаконно държавната граница. Независимо от това от 1 януари 1962 г. в Управление "Гранични войски" са заведени и съхранени книги, регистри с отчетни данни за български граждани и чужденци, 1143.4 опитали се да нарушат държавната граница, в т.ч. и на убитите от тях.
От 1 януари 1962 г. до 6 февруари 1992 г. очевидно, като се извадят периодите, през които Гранични войски не са били подчинени на Министерството на вътрешните работи, за този период са убити общо по архива на МВР 105 лица, от тях 69 са български граждани и 36 са чужденци.
За убитите лица от отчетните данни не са известни мотивите за предприетото преминаване през държавната граница.
Редът за употреба на оръжие от граничните наряди е регламентиран с Указ # 359 от 28 август 1952 г., който в редица свои нормативни текстове разрешава да се употребява оръжие срещу лица, които правят опит да преминат държавната граница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожице Велчева, имате ли уточняващи въпроси към министрите? 1143.5 ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА: Самият факт, че двамата министри казах, че в архивите на техните министерства липсват данни, е един много страшен факт. Все пак аз искам да уточня малко моето питане.
Въпросът беше не какви са били причините за опит за преминаване на границата - дали това са били политически мотиви или не, а дали е известно дали има случаи на политически убийства, извършени в близост до границата, които са оформяни като убийство при опит за преминаване на границата.
И вторият ми уточняващ въпрос е: Известно ли е на мистрите какви поощрения са давани на военнослужещи при осъществяване на такава - явно в миналото таксувана като героична постъпка, а именно убийство на човек, който прави опит да премине границата. (Оживление)
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: За съжаление, по първия въпрос действително не могат да се намерят, не може да се установи по документи дали са организирани тези убийства или не са организирани. Просто не може.
Вероятно в голяма степен материали сигурно е имало, но тези материали вероятно са изчезнали в периода на голямото горене - декември 1989 г. - януари 1990 г., когато по нареждане на тогавашния министър Семерджиев бяха изгорени маса архивни материали на Министерство на вътрешните работи и на Държавна сигурност специално.
По втория въпрос - нямаме такива данни, но се знае, че не само военнослужещите са получавали някакъв вид възнаграждение. Това просто ми го казаха командващите кадри - в смисъл на отпуски или нещо от този сорт. Но дори и местното население, което е подпомагало издирването и залавянето или пък, както виждате, убийството на хора, правещи опит за бягство, са получавали някакъв вид награди от типа на плат за костюм или нещо от този сорт. Това е една великолепна политика на въвличане на населението в охрана на родните граници и обслужване на един режим. Великолепна политика! Тя е известна. Междупрочем така наречената сталинска практика за кръвно свързване между режим и хора. (Реплики от опозицията) ЦМ/ЙА 1144.1
МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: В Министерство на вътрешните работи също ням аархивни данни дали някой от убитите при опит за преминаване на държавната граница всъщност не са заведени там и не е инсцениран такъв опит, без той да е налице.
На мене обаче ми се струва, че едва ли може да се изключва, че това явление е съществувало. Аз например си спомням изнесеното след 10 ноември 1989 г. от карикатуриста Тодор Цонев, че в момент, ксогато вече за него е изадена заповед за арестуване и се извършва обиск в дома му, той е бил закаран по един фалшив претекст за някакво честване в Сливен (ако не се лъжа) и му е било предложено много настойчиво да го закарат да разгледа държавната граница. Той тогава е отказал, но той е убеден, че всъщност това е щяло да бъде използвано именно по този начин, по който е зададен въпросът от г-ца Велчева.
Също така аз сега не бих могъл да отговоря какви награди са получили отличилите се граничари, убили хора при опит да преминат границите, но ми се струва, че едва ли у някого от нас може да има съмнение, че награди са били раздавани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожица Велчева, да заявите отношението си към отговора.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА: Естествено аз едва ли бих могла да бъда доволна от този отговор, но вината за това не може да се каже, че е на двамата министри. Аз се надявам на тяхното пълно съдействие, за да се изяснят поне онези случаи, за които ние разполагаме с конкретни данни.
Колкото до останалото, учудваме се, че когато се говори по такъв въпрос, на някои от лицата на депутати от БСП могат да греят усмивки. (Реплики от опозицията, които не се разбират добре)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Следващите питания са от идентичен характер и са отправени към двамата министри от г-н Едвин Сугарев. Моля, господин Сугарев.
Питането е относно репресиите върху българомохамедани и етнически турци в България. Вие задайте въпросите наведнъж и те ще отговорят, както досега, за да икономисаме парламентарно време. Взаимно се допълваха отговорите на министрите. 1144.2
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Питанията са сродни, но не съвсем идентични. Аз ще ги задам наведнъж, за да могат министрите после да отговорят също един след друг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Сугарев, тогава да ги поставите поотделно, щом не са идентични?
ЕДВИН СУГАРЕВ: Те са сродни по тематика, но въпросите са различно формулирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре, както прецените.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Уважаеми господин Соколов, моето питане касае репресиите върху българомохамедани и етнически турци в България, извършвани през периода 1971-1972 г., 1984-1985 г. и 1989 г. Добре известно е, че в тях са участвували структури на повереното ви министерство. От кого са издавани съответните заповеди, каква е била степента на поверителност на тези заповеди, какви са мащабите на репресивните операции, какви именно служби и поделения на МВР са били ангажирани с тях? В какво са се изразявали мерките за заплаха и принуда, има ли случай, когато те са срещнали активна съпротива от страна на българсмохамеданското и турското население и довела ли е тази съпротива до жертви от едната и от другата страна? И ако да - то колко такива случаи са регистрирани във вашите архиви.
Има ли случаи, в които действията на органите на МВР са били съгласувани с или подпомогнати от местните органи на БКП? Какво е участието на МВР в задържането на етнически турци и българомохамедани в концлагера на остров Белене през 19851986 г., както и в насилственото им депортиране от България през 1989 г.? Колко от служителите, взели участи ев споменатите репресии, продължават да работят в структурите на повереното ви министерство?
И сега питането към министър Димитър Луджев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Сугарев, понеже както се разбра въпросите не са идентични, нека първо да отговори господин министър Соколов.
Имате думата за отговор. 1144.3 МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! За периода 1971-1972 г., когато всъщност са първите случаи на заменяне на имена...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: През 1962 г. са първите случаи с циганите, господин министър...
МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Става дума за български граждани, които са етнически турци с български имена. По архива на МВР първите случаи са 1971-1972 г. След това идва периодът 1984-1989 г., когато са били подменени имената на около 820 000 български граждани.
На въпроса, от кого са издавани съответните заповеди за участие на структури на МВР в репресиите върху българо- мохамедани и етнически турци в България и каква е била тяхната степен на поверителност, отговорът е следният:
През периода 1984-1989 г. в Министерството на вътрешните работи са били получени различни ръководни документи от Политбюро на ЦК на БКП, Секретариата на ЦК, правителството на НРБ и отделни партийни и държавни ръководители, отнасящи се до работата и поставящи задачи със задължителен характер във връзка с така наречения "възродителен процес". По искане на Главна прокуратура всички тези документи (около 60 на брой) са предоставение през февруари 1990 г. Ето защо за тяхното съдържание може да се съди косвено по материали от заседания и инструктажи в ръководството на самото Министерство на вътрешните работи, намиращи се в архивата.
Със съдържанието на документите, отразяващи отделни аспекти от дейността на структури на МВР в хода на възродителния процес, са били запознавани само ограничен кръг лица от висшия ръководен състав на министерството. В писмен вид те са били изпращани лично на тогавашния министър Димитър Стоянов, който след това в устна форма ги е интерпретирал и предавал по съдържание на съвещание на ръководството. Въз основа на станали разисквания вече са били издавани устни и писмени разпореждания до всички поделения. Оперативните работници, нисшият и средният ръководен състав са били известени за предстоящата масова подмяна на имената през втората половина на м. януари 1985 г. след вземане на решение за това от висшето партийно ръководство. ДП/ЙА 1145.1
В оперативната работа до последния момент от тях е била отстоявана позицията пред секретните сътрудници, че имената на българските турци няма да се подменят. Очевидно решения и заповеди, засягащи участие на МВР във "възродителния процес", са били приемани и издавани в условия на засилена секретност. В немалко случаи (особено през втората половина на 1984 г.) указания от ЦК на БКП са получавани от Димитър Стоянов устно на лични срещи с висшето партийно и държавно ръководство. От наличните материали в архива на МВР се очертава следната картина на механизма за въвличане и участие на структури на министерството в така наречения "възродителен процес". В изпълнение на решенията на ЦК на БКП за приобщаване на българските турци през есента на 1984 г. в Кърджалийски и Хасковски окръг започва подмяна на турско-арабските имена на българо-мохамедани и лица от смесени бракове. Към края на ноември броят на хората, приели нови български имена, е около 25 000 души. Поради съществуващите широки роднински връзки този процес придобива верижен характер. Самата подмяна на имената по онова време се е извършвала от местните държавни и партийни органи с участието на сили на окръжните управления на МВР. На иструктаж, проведен на 21 ноември 1984 г., е записано, че министърът на вътрешните работи заявява: "През декември, януари и февруари смяната на имената на смесените бракове навлиза в решителна фаза. Политбюро даде указания незабавно да се започне работа начело н партийните комитети, народните съвети, обществените организации. Там, където се налага, ще вземе участие и МВР."
Към 9 декември 1984 г. в страната са преименувани общо 33 129 лица с доказан или общественопризнат български родов корен (както е тогавашната формулировка). В протокола от оперативката в същия ден е отразено указание на министъра на вътрешните работи да се направи необходимото чрез началниците на окръжните управления на МВР и първите секретари на окръжните комитети на БКП да започне преименуването във всички окръзи. От протокол на оперативка на ръководството на МВР, проведена на 28 декември 1984 г., министърът съобщава за получени нови задачи от член на Политбюро на ЦК на БКП )това е Пенчо Кубадински), които следва да се предадат на окръжните началници на 1145.2 МВР след новогодишните празници.
Може да се предполага, че в случая се касае за взето решение за преименуване и на гражданите с турско етническо съзнание, но писмен документ, отразяващ решението, не е открит. Могат да се приведат и други извадки от архива на МВР, но е ясно какъв е бил механизмът за въвличане на органите на МВР в смяната на имената, как и от кого са издавани съответните заповеди и каква степен на поверителност те са имали.
По отношение на това какви са били мащабите на репресивните операции: през периода 1984-1989 г. от органите на МВР директно са профилактирани и предупредени 828 лица. През втората половина на 1989 г. по решение на Министерския съвет със съдействието на Министерството на икономиката и планирането и местните народни съвети няколко хиляди български турци, завърнали се в страната, са били настанени на временно местожителство в различни селища на Северозападна България. Като мотив за тази мярка се изтъква обстоятелството, че тези хора били останали без жилища и работа.
През 1985-1989 г. в центравните и териториални опе4ративни поделения на Държавна сигурност са водени оперативни дела на български турци, от които най-много са били с окраска "протурски национализъм" - 23,7 на сто; терор - 17,7 на сто и др. С профилактика са приключени 54,9 на сто от оперативните дела; с предаване на съд - 10,9 на сто.
В Главно средствено управление на МВР, в центъра и по места по линия на Държавна сигурност са разследвани 797 души. За тях са водени 399 следствени дела. Като се изключат валутните, документните и престъпленията, извършени от военнослужещи, бягства зад граница, самоотлъчка, останалите 716 разследвания по текстовете на Наказателния кодекс се разпределят както следват:
- измяна - по чл. 95 от Наказателния кодекс - опит за преврат и бункт - 6; терор - по чл. 96 - 7; предателство и шпионство - по чл. 101 - 2; по чл. 104 - 46, диверсия и вредителство по чл. 106 - 15; противодържавна агитация и пропаганда по чл. 108 - 76; по чл. 109 и чл. 110 - образуване на нелегални групи и организации - 133; по чл. 112 - недоносителство - 1; 1145.3 по чл. 113 - 1; по чл. 144 - закана - 3; за обида и клевета 1, унищожаване и повреждане на държавна собственост - 1; престъпления против реда на управление по чл. 269 - 13, по чл. 273 3 и по чл. 279, 280 и 281 - бягство зад граница и невъъзвращенство - 369.
За престъпления против реда и общественото спокойствие (по чл. 325) - 24; за палеж - 1; за незаконно притежаване на оръжие - 20.
След приключване на следствените дела - 515 души са били предадени на съд, а следствените дела на 201 български турци са прекратени.
В местата за лишаване от свобода през целия период, свързан с така наречения "възродителен процес", са изтърпяли наказание 145 души, осъдени по глава първа от Наказателния кодекс. 1145.4 От архивите на МВР е видно, че смяната на имената се оценява като особено важен въпрос за националната сигурност. В провеждането на процеса са били включени в различна степен и обем всички централни и териториални поделения на МВР. В съответствие с основните си направления на дейност бившето Второ главно управление на Държавна сигурност получава задача за разкриване и пресичане на шпионска дейност от средите на българските мюсюлмани. Бившето Шесто управление на Държавна сигурност е получило задача за предотвратяване и пресичане на протурска националистическа дейност и особено за разкриване на нелегални групи и организации, разкриване авторите на анонимни материали срещу т.нар. "възродителен процес", разкриване, предотвратяване и пресичане на терористични актове от преименувани лица в знак на протест или с цел бягство в Турция.
Бившето Четвърто управление на Държавна сигурност получава задача за защита на икономическите обекти от опити за вредителство от преименувани лица.
Оперативно-техническото управление на МВР осигурява противодействието на радио-телевизионната пропаганда от Република Турция. Бившето първо и второ главни управления събират разузнавателна информация предимно за действията на Турция и международните организации във връзка с "възродителния процес".
Всички централни и териториални поделения на МВР събират разнородна оперативна и социална информация за настроенията и отношенията на мюсюлманското и останалото население в страната към процеса
А бившето Централно информационно-организационно управление обобщава постъпилата информация за партийното и държавното ръководство.
Главно следствено управление осъществява разследването на отделни лица и групи български турци, извършили деяния по смисъла на тогава действуващият Наказателен кодекс.
На 20 януари 1985 г. от центравлните поделения на МВР са сформирани 12 работни групи. В тях участвуват представител на Второ главно управление на Държавна сигурност, Шесто управление на Държавна сигурност, Главно следствено управление на МВР, Инспектората на МВР и управление "Кадри". Сл.Р/ЙА 1146.1
Димитър Стоянов поставя задача във всяка група по разпределение по окръзи как да оказва методическа помощ и контрол в агентурно-оперативното обезпечаване на преименуването.
На 4 февруари 1985 г. Димитър Стоянов прави оценка и анализ на преименуването пред ръководството на МВР. Отбелязва, че в първия етап се е наложило да действуват служители на МВР в Момчилград, Джебел, Бенковски и Ябланово. В останалите райни органите на МВР са били поставени в условия на готовност като резерв на Окръжния комитет на БКП.
На същото съвещание се разпорежда сформирането на групи от служители на Второ главно управление на Държавна сигурност, Шесто управление на Държавна сигурност, инспекторат да контролират втория етап - затвърждаване на възродителния процес в 12 окръга.
В сблъсъците с групи протестиращо население в бившия Кърджалийски окръг в с. Ябланово и в Североизточна България са били използувани сили на вътрешните войски и наа народната милиция.
В какво са се изразявали мерките за заплахи и принуда? Съгласно даваните указания на инструктажи в ръководството на министерството, отразени в архивните материали, мерките за заплахи и принуди са се изразявали в следното: профилактиране, предупреждение на лица, изразяващи несъгласие със смяната на имената, изолиране и въдворяване на граждани в бележене, разселване на граждани в други райони - Бобов дол, населени места в Северозападна България, депортиране на най-активни участници в нелегални организации на групи, изявили намерение за провеждане на терористични диверсионни актове през 1989 г., осъществяване контрол над обрязванията при децата, при носенето на ориенталско облекло при религиозни мюсюлмански ритуали и други подобни изяви.
Случаи на активна съпротива от страна на българо-мохамеданско и турското етническо население през периода 1984-1989 г.:
През този период от август 1984 до 1986 г. от български турци в страната са осъществени четири териростични акта и е предотвратен един акт за взривяване на самоделно взривно устройство. 1146.2
Масови протести срещу преименуването през декември 1984 г. има в Момчилград, Бенковски, Джебел от бившия Кърджалийски окръг и в с. Ябланово, Сливенско.
Тук се изброяват тези терористични актове, за които става дума, които са известни. На 9 март - взривяване във вагон за майки и деца в бързия влак Бургас-София, на 30 юли е предотвратен опит за взривяване на самоделно взривно устройство на плажа в курорта "Дружба", през 1986 г. български турзи извършват палеж на горски масив в Кърджалийско, през 1986 г. (оживление в залата, шум) нелегална организация от Кърджалийско замисля бягство от България чрез вземане на заложници деца, през 1987 г. група лица от Силистренско след неколкомесечни неуспешни опита за проникване във военно поделение с отнемане на бойна техника извършват терористичен акт в курорта "Златни пясъци", като вземат деца за заложници.
През периода 1984-1986 г. органите на Държавна сигурност са работили по разкриването и пресичането на дейността на над 30 нелегални групи и организации с около 450 активни членове.
През периода 1984-1987 г. следствените органи са разследвали 34 групи и организации.
През м. май вече 1988 и 1989 г. сред българското население с турско самосъзнание се организират нови масови полулегални форми за съпротива. Създават се дружества, клубове и други неформални организации.
Органите на Държавна сигурност са работили по оперативното наблюдение, документирането и пресичането на прояви, като събрания, разпространяване на листовки, гладни стачки и други.
През м. май 1989 г. в резултат на измененията в международната и вътрешнополотическата обстановка в някои райони на Североизточна и Южна България се провеждат масови митинги и демонстрации с искане за връщане на турско-арабските имена и възстановяване на отнетите права и свободи на турската етническа общност. Проявите на места са прераснали в масови безредици. 1146.3
След намесата на подразделения на Вътршени войски и Народната милиция са дадени жертви и има ранени и пострадали и от двете страни.
Колко случаи на съпротива са довели до жертви от едната и от другата страна според архивите на МВР. През периода 19841989 г. има няколко случая на съпротива, които са довели до човешки жертви.
През периода декември 1984 - януари 1985 г. масови протести срещу преименуването в някои райони на бившия Кърджалийски окръг - Момчилград, Джебел и Бенковски и в с. Ябланова, сливенско, са довели до инциденти и сблъсъци, при които са починали 6 граждани. Има ранени и други граждани, както и служители на МВР.
През периода август 1984-1989 г. се извършват от нелегални организации терористично-диверсионни акции, предизвикали смъртта на 8 български жраждани, и са ранени 50 граждани.
При сблъсъците през м. май 1989 г. в Североизточна България са починали 9 граждани. това са само от страна на турското малцинство. Ранени има и сред участвуващите в масовите прояви граждани и сред служителите на МВР. 1146.41147
В кои случаи действията на органите на МВР са били съгласувани със и подпомагани от местните органи на БКП? По места процесът на преименуване първоначално е осъществяван от народните съвети и кметствата. През януари 1985 г., когато процесът става масов, в окръзите са сформирани щабове по "възродителния процес", ръководени от първите секретари на местните окръжни комитети на БКП. В щабовете са били включени председателите на изпълнителни комитети на окръжните народни съвети, председатели на окръжните ръководства на БЗНС, председатели на окръжните комитети на Отечествения фронт, партийни и държавни ръководители от окръжен и от общински мащаб. Като членове на тези щабове са били привличани и окръжни началници на МВР. Тези щабове са координирали, съгласували и набелязвали мерки по провеждане на "възродителния процес", в това число и задачи на органите на МВР. От запазените архиви става ясно, че органите на МВР са подпомагали дейността на партийните и държавни структури. Срастването на БКП с държавния апарат и непосредственото партийно влияние върху дейността на Държавна сигурност се е изразявало и в обмен на информация, служебен опит и конкретна експертна помощ.
Какво е участието на МВР в задържането на етнически турци и българомохамедани в концлагера на остров Белене през 1985 - 1986 г.?
В края на месец декември 1984 г. и през януари 1985 година най-активните участници в протестни действия срещу смяната на имената са въдворени в трудововъзпитателни общежития в Белене без разследване и присъда. Няколко месеца по-късно е сформирана комисия за изпращане в Белене по чл. 39 от Закона за Народната милиция под ръководството на заместник-началник на бившето шесто управление на Държавна сигурност. Комисията разглежда предложения, подписани от съответните началници на окръжните управления на МВР, и всеки случай за въдворяване се утвърждава от министъра на вътрешните работи и главния прокурор на Републиката.
Общо за периода 1985 - 1986 г. този ред в Белене са въдворени 423 български граждани с турско етническо самосъзнание. През март 1986 г. повечето от въдворените в Белене са освободени, като обаче 85 лица са преселени в различни селища на свободен НЧ/ЗТ 1147.1 режим предимно в Бобов дол. До октомври 1988 г. постепенно мярката за принудително заселване е прекратена и лицата са освободени.
И последно, какво е участието на МВР в насилственото депортиране на етнически турци и българомохамедани от България през 1989 г.?
За нормализиране на обстановката в Североизточна България, както е употребен терминът, през май 1989 г. бе предприета една особена мярка. С окръжно, подписано от първия заместник-министър на вътрешните работи, е разпоредено да се даде възможност на разработвани лица и такива от така наречения вражески контингент да напуснат страната. Всъщност те не са напуснали страната, а установените от органите на Държавна сигурност организатори, подбудители и активни участници в протестните прояви са били принудително изведени извън страната. Техният общ брой е около 5000 души.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Соколов, за изчерпателния отговор!
Господин Сугарев, имате ли уточняващи въпроси?
Може би ще има желаещи от парламентарна група да направят изявления?
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Благодаря, господин председател! Накрая ще кажа дали съм доволен от отговора на министър.
Искам да отправя два уточняващи въпроса. Наградените по Указ # 1313 на Министерския съвет за участие във "възродителния процес", както е известно, са 180 висши офицери от структурите на МВР и Държавна сигурност. Повечето от тях са генерали, полковници, подполковници, следователно става дума за висш офицерски кадър.
Моят уточняващ въпрос е: известно ли ви е к олко от тях продължават да работят в структурите на повереното ви министерство?
И вторият уточняващ въпрос - тук в тази парламентарна зала стана дума за това, че един от депутатите от Парламентарния съюз на БСП е бивш служител на органите на вашето министерство и пряк участник във "възродителния процес" в Кърджалийски окръг. Става дума за Минчо Минчев. 1147.2
Можете ли да потвърдите това обвинение, отправено към него?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: От наградените по Указ # 1313 от 1986 г. за активно участие във "възродителния процес" в момента няма нито един, който да работи в системата на МВР. (Възгласи "Браво!" и ръкопляскане от мнозинството) Поне данните, с които разполагам, последният от тях преди няколко дни беше освободен.
Що се касае до народния представител Минчо Минчев по време на "възродителния процес", отговарям ви малко по памет, той е бил заместник-началник на Държавна сигурност в Кърджали. И има награда за участие във "възродителния процес". (Възгласи от мнозинството: "Позор! Вън от парламента! Да си даде оставката!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин министър!
Господин Сугарев, имате думата.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз съм изключително доволен от доклада на министър Соколов. Бих искал да го имам и в писмена форма.
Мисля, че за всички в тази зала стана ясно за какво е ставало дума по време на "възродителния процес". За една операция, упражняваща гиноцид над част от българския народ под прякото ръководство на БКП. И става дума не само за временни репресивни действия, а за една действителност, която е продължила две десетилетия. Аз си спомням, че през 70-те години в Родопите примерно не допускаха дори да се качат в рейса туркини, които носят не фереджета, а просто забрадки на главите си. Това е позорно за мен!
И аз смятам, че Народното събрание е длъжно да дискутира по този въпрос и е длъжно да излъчи една извънредна комисия, която да се занимае с престъпленията на БКП по време на "възродителния процес". (Възгласи от мнозинството: "Браво!" и ръкопляскане.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Сугарев, предложението трябва да постъпи по съответния ред.
Думата по процедурен въпрос има господин Карадимов. 1147.3 РОСЕН КАРАДИМОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): ЦК на Комсомола участвувал ли е във "възродителния процес"?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, господин Димитров!
РОСЕН КАРАДИМОВ: Когато ЦК на Комсомола, господин Димитров, е участвувал, аз не съм бил там за разлика от някои хора, които сигурно са били и които присъствуват в тази зала.
И така, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Вчера в известно нарушение с правилника, подадох актуален въпрос до господин министър Соколов. Става въпрос за еди5н изключително важен въпрос и се оказва, че тези 48 часа ограничение по правилника, невинаги благоприятствуват актуалността на въпроса. Става дума даже по-скоро за въпрос, за един спешен въпрос, бих казал, и затова моля народното представителство да уважи моето желание министър соколов да отговори дотоклкова, доколкото има информация по този въпрос.
С две думи, за да разберете спешността на въпроса, и дори аз очаквах той да бъде зададен преди мен, тъй като парламентарното мнозинство би трябвало да получи тази информация. Тя е много по-важна за него в случая.
В печата се появиха сведения за готвен доста сериозен заговор срещу избрани държавни институции. Това е въпрос, който според мен още вчера Народното събрание трябваше да обсъди. Аз предполагам, че изпълнителната власт вече има свое становище по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кажете си въпроса, искахте думата по процедурен въпрос, господин Карадимов, ще ви прекъсна!
РОСЕН КАРАДИМОВ: Тъй като в официални декларации беше казано, че в страната съществуват и терористични организации, аз като народен представител ви моля да позволите на министър Соколов, а и на мен, ако той, разбира се, има възможност и информация, да отговори на въпроса ми с какви данни разполага Министерство на вътрешните работи за подготовката на този грандиозен държавен заговор, кои са терористичните организации... ББ/ЙА 1148.1
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): ЦК на БКП, Той е терористична организация.
РОСЕН КАРАДИМОВ: Какви факти има до този момент...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Карадимов...
РОСЕН КАРАДИМОВ: Господин Димитров, аз питам министър Соколов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Карадимов, прекъсвам ви, господин Карадимов. Ще ви дам отговор защо ви прекъсвам. Много ви моля, господин Карадимов.
РОСЕН КАРАДИМОВ: Аз приключвам. Просто исках да кажа, че мен ме интересуват конкретни факти, а не политическите доводи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Явен, конкретен е въпросът... Моля ви се...
РОСЕН КАРАДИМОВ: Господин Кадир, аз приключвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аз разбрах, пък и колегите разбраха.
РОСЕН КАРАДИМОВ: Вие сте юрист, господин Соколов също е добър юрист. Всички знаем, че когато се говорят такива неща, те са изключително сериозни. Аз разбирам политическата лексика, разбирам политическите интереси в момента...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Карадимов, не ми четете лекция, много ви моля, ще ви прекъсна.
РОСЕН КАРАДИМОВ: ... но когато се използува такава терминология, мисля, че министър Соколов ще ме разбере. Мен ме интересува кои са конкретните факти и министерството бми трябвало да отговаря за тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре, господин Карадимов. Разбрах.
РОСЕН КАРАДИМОВ: Благодаря ви, господин Кадир и на народните представители за търпението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви се. Няма против. Въпросът за мен не е процедурен. Не може да се постави на гласуване процедурен въпрос в нарушение на правилника. Правилникът е много ясен. Отклонява се и няма да се поставя на гласуване. 1148.2
Преминаваме към следващото. Четете правилника - 48 часа най-късно, не може да се нарушава.
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Ако иска министърът, нека да отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: И да иска, пак не може. (Смях в залата, ръкопляскания от блока на ПСБСП)
Заповядайте, господин Сугарев!
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Моето питане е към министър Димитър Луджев.
Уважаеми господин министър, съдържат ли се в архивите на повереното ви министерство данни за това колко и какви части на Българската армия са взели участие в репресивните мерки срещу български граждани с мохамеданско вероизповедание през периода 1971-1972, 1984-1985 и през 1989 г.
Кой и с каква заповед е разпоредил да бъдат взети споменатите мерки?
Известни ли са ви случаи на неподчинение от страна на български военнослужещи, както и какви дисциплинарни и съдебни мерки са предприети срещу тях.
Известни ли са ви случаи на самоубийства сред воините на Българската народна армия, предизвикани от морален потрес от естеството на заповяданите действия?
Известни ли са ви въоръжени сблъсъци между войскови поделения и местното мохамеданско население или негови партизански формирования?
В каква степен на съгласуваност са действували при тези репресии частите на Българската народна армия, с партийните органи на БКП и органите на МВР?
Какви мерки са били предприемани спрямо срочнослужещите, изповядващи мохамеданско вероизповедание в Българската народна армия и в Строителни войски, за да бъдат принудени да сменят своите имена и да се откажат от своите обичаи и религиозни убеждения?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Сугарев.
Господин министърът на отбраната има думата. Господин Луджев, тук наистина има разлика между двата въпроса. Касае 1148.3 се за мохамеданите. циганите също са мохамедани - голяма част от тях или обхваща периода 1962 година. Той е историк, моля ви се.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Част от циганите са християни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Една част, казвам. Или обхваща периода и след 1962 г.
Имате думата, господин Луджев!
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Господин председателствуващ, господа народни представители, уважаеми господин Сугарев! Относно вашето питане за участие на Българската армия в репресии срещу български граждани с мохамеданско вероизповедание, ви съобщавам следното.
От изключителна важност за изясняване ролята и действията на Българската армия като цяло е т.нар. "възродителни" мероприятия през периода 1971-19172, 1984-1985 и 1989 г. е точното определение на понятието репресивни мерки срещу български граждани с мохамеданско вероизповедание. На това понятие, свързано с конкретно поведение на Българската армия, би могло да се погледне в два аспекта.
Първо, участие на войскови поделения като организационни формирования, притежаващи определен силов потенциал, за пряко въздействие върху цивилното население, подложено на т.нар."възродителни" мероприятия.
Второ,участие на командири, политоргани, партийни, комсомолски организации в процеса на смяната на имената на военнослужещи с мохамеданско вероизповедание вътре в Българската армия.
На въпроса кой и с каква заповед е разпоредил да бъдат взети споменатите мерки, може да бъде отговорено, че от наличните сведения, с които разполага Министерство на отбраната, става ясно, че през периода 1971-1972 г. мероприятията по подмяна на имената на част от българската нация започват съгласно Решение # 1361 от 17 юли 1970 г. ноа Секретариата на ЦК на БКП по националното осъзнаване и патриотичното възпитаване на българите с мохамеданска вяра.
В изпълнение на посоченото решение министърът на отбраната армейския генерал Добри Джуров издава писмо # 1159 от 21 септември 1970 г., с което се дават указания за осъщест1148.4 вяване решението на Секретариата на ЦК на БКП в условията на Българската народна армия. Доклад на началника на Главното политическо управление на Българската народна армия генерал-полковник Кирил Косев от 4 март 1972 г. до министъра на отбраната се прави отчет на извършената дейност и се дават допълнително указания за по-нататъшното изпълнение на решенията на Секретариата на ЦК на БКП. В доклада като цел на дейността на Българската армия е ппосочено, че трябва - цитирам "да се вземат необходимите мерки в непродължителен период от време всички офицери, серржанти, волнонаемни служители, работници, които произхождат от семейства на българи с мохамеданска вяра, да приемат българските имена. При уволнението си всеки войник трябва да напусне казармата с българско име". 1148.5
В докладна записка до министъра на отбраната от началника на Главното политическо управление на Българската народна армия от 20 май 1972 г. се посочва, че на 16 май 1972 г. в ЦК на БКП е било проведено съвещание под ръководството на Венелин Коцев относно работата по изпълнение решението на Секретариата на ЦК на БКП. В същата докладна записка генерал-полковник Кирил Косев акцентира на необходимостта "офицерите, сержантите и волнонаемните служители, българи с мохамеданска вяра, които след проведената с тях възпитателна работа отказват да приемат български имена и не дават данни за националното осъзнаване, по съответен ред да се освобождават от армията".
В информация от 1972 г. на началника на Главно политическо управление на ЦК на БКП относно изпълнението решението на Секретариата се казват много неща, аз ще цитирам само някои от тях, тук, в доклада, ги има по-подробно. Посочва се необходимостта за по-пълно изясняване пред командирите и политработниците от всички степени значимостта на проблема за националното осъзнаване и патриотичното възпитание на българите с мохамеданска вяра като важна партийна задача;
- за по-нататъшно издирване и наблюдение на военнослужещи, волнонаемни строители и работници българи с мохамеданска вяра във всички поделения, обекти, военни заводи и други;
- че работата по подмяната на имената да се води с разчет на войниците, които сега са в поделенията, и да приемат български имена до края на службата си, а тези, които тепърва ще постъпват, до завършването на първата година от службата.
Говори се за по-широко разгръщане на атеистичната пропаганда, за освобождаването им от верски предразсъдъци, разобличаване на турската националистическа пропаганда, верския фанатизъм и идеологическата диверсия на империализма и така нататък.
Няма документ от този период (1971 - 1972 г.), който да разпорежда участие на армията в репресивни мерки срещу цивилно население с мохамеданско вероизповедание, нито има сведения за подобни действия на войскови формирования от Българската армия. СД/ЗТ 1149.1
От наличните в Министерството на отбраната документи става ясно, че реализирането на решението на Секретариата на ЦК на БКП е било дело на политорганите, като цялата дейност на армията е била организирана от Главното политическо управление и съответните политотдели във видовете въоръжени сили и обединения. Строевите командири от всички степени са били второстепенни фигури както по организацията, така и по реалното провеждане на тези мероприятия.
За периода 1984 - 1985 г. и 1989 г. Министерството на отбраната не разполага с данни за заповед или друг документ, който да регламентира провеждането на мероприятия по така наречения "възродителен процес". Цялата дейност в това отношение се ръководи пряко от изградената към Политбюро на ЦК на БКП група по така наречения "възродителен процес" под кодовото наименование група "А", ръководена от Милко Балев, към която са и тези щабове към окръжните комитети на партията. (Смях в залата.)
За периода 1984 - 1985 г. е известно, че в някои поделения на Българската армия имаше мобилизирани български граждани от турски етнически произход и с мохамеданско вероизповедание, на които в едно със срочнослужещите от този етнически произход имената са били сменени във войсковите условия, вътре във войските.
В архива на Министерството на отбраната няма конкретни данни за броя и номерацията на поделенията, в които са извършени действията по смяната на имената. По искане на ръководството на Министерството на вътрешните работи е предадено устно от Генералния щаб в рамките на утвърдения през м. октомври 1988 година план за лимита за мероприятията за мобилизационна подготовка в хода на учебната година. Част от формированията на Министерството на отраната са предадени на Министерството на вътрешните работи, като е била препланирана тяхната дейност в шест милиционерски баталиона, шест подразделения в състава на милиционерските бригади Пловдив - София - Плевен, три в охранителни бригади и т.н. Така че всъщност по този начин са били прехвърлени части, мобилизирани запасни части към органите на Министерството на вътрешните работи. 1149.2
На въпроса за известни случаи на неподчинение от страна на български военнослужещи, както и какви дисциплинарни и съдебни мерки са предприети спрямо тях, според наличните данни мога да посоча, че в периода 1970 - 1971 г. в отделни поделения на Българската армия е имало несъгласие и съпротива срещу смяната на имената от военнослужещи с мохамеданско вероизповедание, като до 1972 г. в армията са отказали да сменят имената си 228 души. Има конкретни данни за войници, които са отказали да сменят имената си, не искам да ги чета тук по ред и номера на поделенията.
В доклада на началника на Главно политическо управление до министъра на отбраната от 1982 г. се подчертава "за несъгласие с провежданата в армията дейност по преименуването през периода 1971 - 1972 г. не само от редовия състав, а и от някои командири и политработници (цитират се номера на поделенията), които проявяват въздържаност и считат, че проблемът трябва да се решава извън казармата, а в армията трябва да се провежда само разяснителна работа." Няма данни за съдебни и дисциплинарни мерки, предприети спрямо военнослужещи.
През 1984 - 1985 г. имаме осъдени двама войника: редник Румен Ангелов Маринов, който не е бил съгласен с действията на кмета и водената от него политика по "възродителния процес" и във връзка с възстановяването на имената, поради което е събрал взривни боеприпаси с намерение да го убие чрез взривяване на къщата му, и редник Величко Славчев Терзийски (това са твърдения на ВКР), който е подкрепял извършваните в страната терористични действия, свързани с "възродителния процес". Това са осъдените.
На въпроса известни ли са ни случаи на самоубийства сред воините на Българската армия, предизвикани от морален потрес от заповедните действия, мога да отговоря, че в Министерството на отбраната не са ни известни данни за самоубийства на военнослужещи, несъгласни с така наречения "възродителен процес". Известно е, че през етапа 1971 - 1974 г. е причинена смъртта на 11 лица - българомохамедани. От Държавна сигурност е било разпоредено на Военната прокуратура да не води разследване през този период. Всички материали, включително от актовете за аутопсия 1149.3 и бележките на съдебните лекари, са били иззети от специална група от Държавна сигурност - София, и унищожени.
Възстановяването на тези случаи, което понастоящем се прави от военните следователи и прокурори, е крайно трудно. Тези следствия са срещу служители на Държавна сигурност.
Понастоящем се води следствие по случая "Корница" от 1974 г. по убийството на четирима българомохамедани от части и подразделения на Държавна сигурност, водени от началника на Четвърто главно управление на Държавна сигурност по тоза време генерал Петко Стоянов.
През периода 1984 - 1985 г. по наши данни са убити седем лица от турски етнически произход. (Аз ще ги коригирам сега с други данни и във връзка с това, което каза министърът на вътрешните работи.) Смъртта им е причинена от служители на МВР и военнослужещи от Вътрешни войски. За тези случаи се води следствие.
Искам да кажа по този повод, че по данни от доклада за разследване на Държавна сигурност, който така и не видя бял свят, но се надявам, че в скоро време ще бъде публикуван във вече обработения му вид, всъщност през 1984 - 1985 г. са починали тежко ранени десет човека. 1989 г. - също десет човека. Или общо двадесет. Същевременно от органите на Държавна сигурност са били водени следствия под различни членове от Наказателния кодекс на 797 човека. При приключването на следствените дела 515 души са били предадени на съд, а на 201 български турци делата са били прекратени. 1149.4 В местата за лишаване от свобода през периода на така наречения "възродителен процес" са изтърпявали наказание 145 души, осъдени по глава първа на Наказателния кодекс.
На въпроса в каква степен на съгласуваност са действували при тези репресии части на Българската армия с партийните органи на БКП и органите на МВР, според наличните сведения и досега изложеното става ясно, че те са синхронизирани и в двата периода от ЦК на БКП и Главно политическо управление на Българската армия, окръжните комитети на БКП и политотделите на обединенията и съединенията, между районните комитети на БКП и политорганите на частите. Тук има много конкретни данни, които сега просто не бих искал да чета.
За степента на съгласуваност между Българската армия и органите на БКП в мероприятията от така наречения "възродителен процес" в периода 1984 - 1985 г. и за главните организатори и изпълнители на тези мероприятия в условията на Българската армия може да се съди и от наличните в архива на Министерство на отбраната информации и отчети на политорганите за партийнополитическата дейност и политпросветното състояние на военнослужещите в поделенията. Ще цитирам само един такъв документ в случая - за мероприятията в поделение 34200 - Шумен от 1985 г.:
"Мероприятията по възстановяване на българските имена в съединението преминаха при много добра организация и за кратък срок, без да се допускат нарушения, нездрави мисли и изказвания, с изключение на редник Румен Исаев Смилов от поделение 34200, който заяви, че ако нещо се случи с неговата жена и родителите му, ще взриви погребите. Взеха се своевременни мерки както и от политотдела, ЗКПЧ и комсомолската организация, така и от ВКР. Същият е откомандирован от поделението в Строителни войски."
Тук има много други цитати. В Трета армия например "има подобрение в работата на първичните партийни организации по класово-партийното и интернационалното възпитание на военнослужещите, особено след възстановяването на българските имена на потурчените българи" и т.н.
ПЕТЪР МАРКОВ (от място): Железни хора са.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: От наличните материали става ясно, че главните организатори и изпълнители на мероприятията ЦМ/ВР 1150.1 по така наречения "възродителен процес" са политорганите, ЗКПЧ, съвместно с партийните и комсомолските организации, а също ВКР.
На въпроса какви мерки са били предприемани спрямо срочнослужещите в Българската армия, изповядващи мохамеданска вяра, за да бъдат принудени да сменят своите имена и да се откажат от своите обичаи и религиозни убеждения - аз говорих по този въпрос.
Накрая бих искал да подчертая, че няма данни в министерството Българската армия да е участвувала в репресивни мерки срещу цивилното население пряко за смяна на имената и в двата периода.
Участие на Българската армия в мероприятията на ЦК на БКП по смяната на имената се е изразявало в дейност вътре в армията, за което стана дума, и е било организирано главно от политорганите на Главно политическо управление, като за всичко е бил в течение, бил е известен и ръководството се е осъществявало пряко от министъра на отбраната Добри Джуров.
Искам да отбележа, че кампанията за смяната на имената в Българската армия през посочените периоди е била пряко ръководена и от ЦК на БКП и Държавна сигурност, поради което участие в тези мероприятия вероятно са взели органите на бившето управление ВКР, но тъй като до 31 декември 1989 г. това управление беше в системата на МВР, то се е ръководило от заповедите на МВР, там е и архивът. Целият архивен фонд на ВКР остана в МВР за този период. Ние сега го инвентаризираме.
Накрая искам да отбележа, че от посочените случаи на репресивни действия и мерки от всякакъв тип по време на така наречения "възродителен процес" трябва да се обърне внимание и на онези достойни офицери, които са изявили известно несъгласие с действията на комунистическата партия, и да отбележа, че специално огромното мнозинство от строевите офицери не са участвували активно в тази кампания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодарим на вас и на тези офицери, господин Луджев.
Господин Едвин Сугарев има думата за два уточняващи въпроса. 1150.2
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уточняващи въпроси, господин министър.
Първият ми въпрос е следният: имате ли данни, че офицери от Българската армия са получили награди във връзка с участието им във "възродителния процес" и ако имате данни - колко такива офицери и с какви чинове?
АНГЕЛ ДИМОВ (от място): И той каза, че не са участвували.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Искам да отговоря на случайно подхвърлената реплика: "Каза, че не са участвували..."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще отговаря само господин Луджев, господин Сугарев.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Имайте предвид, че данните, с които боравят нашите министри, са крайно ограничени, защото през периода от началото на 90-та година има една гигантска акция за изземване на документацията, свързана с "възродителния процес". И това не касае само армията и милицията, а примерно такова уж невинно учреждение като Българската академия на науките, където е имало национален координационен съвет по "възродителния процес" и в който е участвувал и бившият председател на Великото Народно събрание, ако не ви е известно това.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Той от коя партия беше?
ЕДВИН СУГАРЕВ: И вторият ми въпрос е: какви учения поточно е провеждала армията по време на този "възродителен процес"? Примерно имало ли е случаи, когато е обкръжавала села, в които са се извършвали преименувания? Участвувала ли е военната техника на армията в действия, които биха могли да всеят страх, и по този начин да спомогнат за сменянето на имената?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин министър Луджев, заповядайте!
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Действително и в двата случая сме затруднени поради - прав е господин Сугарев - изземването на голямо количество документи и вероятното им унищожаване. Засега нямаме указ или заповед, от които да се види, че са награждавани офицери. Те са главно политработници от Българската армия. Награждавани за действията си в тази посока. 1150.3
Просто това, което мога да ви кажа, е, че при устна информация от командния състав сега, че действително такива награди е имало. Но заповед и указ няма.
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Имало е, но не може да се намерят.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Може и да не мога да го намеря. Това е друг въпрос.
За мобилизацията. Аз казах първо за прехвърлянето на части, мобилизирани части на армията към милицията. Тези части са участвували в обкръжаването на селища. Всъщност те не са извършвали активните действия. Общо взето, преименуването е ставало така: части - военни или мобилизационни - са обкръжавали дадено селище, а вече органите - специалните органи и специалните служби са влизали вътре в селото и от къща на къща са провеждали съответната акция за подбиране на населението към кметството, където те трябва да се разпишат под новите си имена.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): А танковете минавали ли са по главната улица?
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Същевременно в този период има налични данни и в министерството, като се отбелязва кога и къде, за учебномобилизационни сборове. Твърде интензивно са провеждани учебномобилизационни сборове на част от поделенията от 19-и мотострелкови полк, 28-ми, 101-ви, 33-ти, 96-и, 14-и, 16-и и т.н. Също подразделения и от другите въоръжени сили. Така че явно съвпадението на тази мобилизационна активност и прехвърлянето на мобилизационни части не е случайно. Данните показват, че те са използувани в този случай.
За танкове - за което пита господин Димитров. Аз данни - писмени и документални нямам. Но миналата година, по време на кампанията, бях в едно село в Котленския балкан. На една поляна имаше митинг и там населението просто разказваше как по време на протестен митинг, организиран от местното население (не мога да се сетя името на селото, което е над Ичера нагоре), действително са дошли танкове, които са разгонили протестната демонстрация.
Но трябва да ви кажа, че танкове имаше и към специалните части на специално подчинение към Министерство на вътрешните работи и към Държавна сигурност. Така че предполагам, че това са били съединения от този тип, които са били използувани. 1150.4 И накрая искам да кажа, че цялата тази преписка е дадена и е работена във Военна прокуратура в продължение на една година. Прокуратурата си завърши работата още през лятото на миналата година, но до този момент делото не може да започне поради обективни причини. Призовавам министъра на правосъдието да се обърне към своите колеги с искане от страна на изпълнителната власт все пак ние да видим в края на краищата кога тези хора, чиито имена се чуха днес в тази зала, ще си получат заслуженото. (Бурни ръкопляскания в СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Сугарев да каже дали е доволен от отговора.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
Аз съм доволен от отговора и на министър Луджев, макар че и в двата случая, и в двата отговора на министрите съзнавам ясно колко трудности са срещнали при издирването на някакви обективни данни. Ясно е, че огромната част от документацията по този случай е иззета. Намира се и във Военна прокуратура, и не знам къде си, но не е сигурно дали някога ще я видим така, както е в прокуратурата.
Трябва да ви кажа, че има драстични случаи, които не са отразени в докладите на двамата министри. Примерно ставаше дума за самоубийствата. Аз лично знам един случай в с. Мугла през 1971 г., когато срочнослужещ от Гранични войски е направил опит да се самоубие в центъра на селото и след това е бил доубит брутално от органи на Държавна сигурност.
РЕПЛИКИ ОТ БСП: Не се спазва правилникът!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Какво пискате, бе! Кажете на тоя глупак да си трае!
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): Типове мръсни!
ЕДВИН СУГАРЕВ: Аз просто се учудвам как може лявата страна на залата в този момент да се опитва да протестира. Това е позор! (Шум в залата.)
Във връзка с това, уважаеми господин председател, внасям предложение за разискване по докладите на тримата министри става дума за господин Соколов, господин Луджев и господин Лучников във връзка с "възродителния процес". СтБ/ВР 1151.1
Предложението е подписано от 40 народни представители.
Правя процедурното предложение и настоявам решението за разискване да се гласува. (Ръкопляскане в СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Сугарев. Постъпило е процедурно предложение. (Обръща се към Нора Ананиева, която иска думата.) По него не може да се каже нищо сега. Имаме правила за гласуване, приети от Народното събрание. След приключване на отговора на запитването може да се направи процедурно предложение. То може да бъде направено най-малко от 1/5 от народните представители. 1/5 са налице. Разискванията се насрочват с решение на Народното събрание.
Моля, гласувайте за предложението за насрочване на разискването за следващия петък. Народните представители имат възможност до 3 минути да упражнят правото си на глас.
РЕПЛИКА ОТ БСП: 40 души не са 1/5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: 50 са, господине.
РЕПЛИКА ОТ БСП: Той каза 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не е математик. (Шум в залата.)
Гласуваме предложението разискванията да бъдат на следващото заседание за парламентарен контрол.
Така сме вписали в правилата, чл. 82.
Предложено е и решение съгласно правилника. И това е спазено.
РЕПЛИКА ОТ БСП: Да го гласуваме и него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не можем да го гласуваме, трябва да станат разисквания. Ще изслушаме и лявата страна на залата следващия път. (Шум в залата.)
Аз не мога да разбера, досега всички министри говориха против комунистическата партия, а част от депутатите в залата не гласуват. Доколкото знам, комунисти в залата няма. (Шум и викове в залата.) Ще преминем към ръчно гласуване, даже и срещу подпис. (Шум в залата.) Моля квесторите да затворят вратите и да преброят колко депутати има в залата, за да проверим дали има кворум или не. Седнете си по местата!
НОРА АНАНИЕВА (от място): Имам процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Сега гласуваме. (Шум и реплики в БСП: 3 минути минаха.)
Моля, квесторите да дойдат при мен. Парламентарните секретари също. (Обръща се към Нора Ананиева.) В процес на гласу1151.2 ване сме, не мога да дам думата за процедурно предложение, много ви моля!
Затворете вратите!
В момента в залата има кворум съгласно присъствуващите, но отказват да гласуват с картите си. Моля ви се, четете последната точка от правилника. Ще проверим колко народни представители има в залата, дали са половината от всички народни представители и от тях колко гласуват. И тогава ще се приеме предложението.
Моля ви, застанете на вратите. Парламентарните секретари да броят.
Моля ви се, понеже съм засегнат лично, съжалявам, че на мен се падна честта да водя това заседание, но аз съм убеден, че в залата има само социалисти, няма комунисти. Госпожице Дърева, много ви моля, седнете, не се дръжте така.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (от място): Аз нищо не правя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, парламентарните секретари, които са в залата, да преброят присъствуващите депутати в залата.
ЕМИЛИЯ ТОМОВА (от място): Не се прави така. Казва се "режим на регистрация".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Като седнете тук, ще правите иначе.
ЕМИЛИЯ ТОМОВА (от място): Доще време! А колко време ще гласуваме сега?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожо Ананиева, ще ви дам думата. Даже и да не искате, пак ще ви дам думата. (Шум в залата.)
Искам да установя броя на присъствуващите в залата. (Шум и викове в залата.) Нека да видим колко са гласувалите. Това има значение за мен. Щом присъствуващите са повече, ще приемем колко са гласували. Моля ви се! (Обръща се към Соня Младенова.) Госпожа Младенова, трябва да установим присъствуващите колко са в залата. Моля ви се! Присъствуващите в залата и то не с компютъра.
ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (от място): Кадир, трябва първо да приключим гласуването и тогава да правим регистрация. След това ще прегласуваме, след регистрацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Едновременно ще го направим. Едновременно, за да спестим парламентарно време. 1151.3
ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (от място): Не може да вървят две процедури едновременно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прекратете режима на гласуване.
В залата присъствуват 125 депутати. (Бурни аплодисменти в СДС.) За предложението гласуват 73. Предложението се приема. Следващият парламентарен ден... касае се за процедурно предложение, няма обяснение на вот! (Обръща се към госпожа Ананиева, която идва на трибуната.) Не съм ви дал думата, госпожа Ананиева, моля ви се!
НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Нали ми казахте, че ще ми дадете думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За какво ще бъде думата, искам да знам. Времето изтече. Сряда, 15 часа. (Звъни.)
НОРА АНАНИЕВА: Дами и господа, искам да ви пожелая приятна събота и неделя и да ви кажа, че миналата година парламентарната група на Движението за права и свободи заедно с парламентарната група на Българската социалистическа партия написа официално искане до Главна прокуратура да започне следствие по "възродителния процес".
В момента е в ход разследване, което прави несъстоятелни подобни предложения и това именно мотивира нашата позиция.
Второ, би следвало сериозно да поговорим по това, какво означава актуален въпрос, и когато се поставят въпроси, когато има информация или някой има или няма информация - господин Соколов не потвърди такава информация, както и господин Желев вчера в срещата с нас, че има терористични организации в България и има заговор за държавен преврат, ние приемаме мълчанието като отрицателно обстоятелство във връзка с обвиненията, отправени към лявата страна на залата. Оттук ние ще обосновем своето искане до съда за нанесена клевета. Благодаря ви. 1151.4 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми колеги, няколко съобщения (макар че закрихме заседанието):
Комисия по земеделието - 25 февруари от 10 ч. в зала "Изток";
Комисия по земеделието - на 26 февруари от 10 ч.;
Комисия по бюджета - 25 февруари, 14 ч., 503 зала;
Пресконференция - "Бюджет, данъци... парламент" 24 февруари, понеделник, 11 ч., зала "Запад";
Комисия по здравеопазването - 26 февруари от 10 ч.;
Комисия по териториалното устройство - 27 февруари от 9 ч.;
Комисия по външната политика - 26 февруари от 11 ч.;
Комисията за контрол върху приходите, разходите и имуществата на политическите партии - 26 февруари, 9 ч.;
Комисия по правата на човека - сряда, 10 ч.;
Комисия по културата - 26 февруари, 12 ч., "Огледалната зала";
Комисия по образованието (подкомисия средно образование) - 26 февруари от 10 ч.;
Подкомисия за висше образование - същия час на 26 февруари;
Комисия по образованието - 26 февруари от 11 ч. цялата комисия.
Закривам заседанието!
(Закрито в 13 ч. и 5 м.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Снежана Ботушарова)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Кадир Кадир)
СЕКРЕТАРИ:(Христо Атанасов)
(Илхан Мустафа)