Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-03-05

Председателствували: председателят Стефан Савов и заместник-председателят Кадир Кадир
Секретари: Христо Атанасов и Илхан Мустафа
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (звъни): Имаме кворум, откривам заседанието.
Програмата за днес ви е раздадена.
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
2. Второ четене на законопроекта за допълнение на Наказателния кодекс.
3. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за счетоводството.
4. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за Агенцията за чуждестранна помощ.
5. Законопроект за ратифициране на конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и на протокола за статута на бежанците от 1967 г.
Преди всичко ще прочета законопроектите, които са постъпили, като предварително искам да кажа на господата, които стоят по-назад и които ме чуват винаги добре, че и днес тук имаше специалисти, кокито правят всичко възможно, за да се чува подобре в тази зала.
Постъпили законопроекти за обсъждане в Народното събрание от 26 февруари до 4 март 1992 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Вносител е Министерският съвет. Предаден е на Законодателната комисия и на Комисията по бюджета и финансите. СтБ/ЗТ 1109.1
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отмяна на Закона за държавния арбитраж. Вносител е Министерският съвет. Предаден е на Законодателната комисия.
Проект за решение за закриване на Медицинската академия. Вносител е Министерският съвет, предаден е на Законодателната комисия, Комисията по здравеопазването, Комисията по наука и образование.
Законопроект за възстановяване на собствеността на недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни през периода май-септември 1989 г. Вносител е председателят на Парламентарната група на ДПС Ахмед Доган. Предаден е на Законодателната комисия и Комисията по правата на човека.
Проект за решение във връзка с въвеждането на мораториум върху разрушаването и заличаването на културни ценности, представен от група народни представители от предизборния съюз на БСП. Предаден е на Законодателната комисия и на Комисията по културата.
Утре, 6 март, ще бъде изслушан отчетът на Агенцията за чуждестранна помощ.
На актуални въпроси и питания ще отговори министър Николай Василев на Милен Чакъров и Нина Михайлова, Стоян Райчевски и Георги Божинов. Министър Йордан Соколов ще отговаря на Петя Шопова, Елена Поптодорова, Росен Карадимов, Червенко Лазов и Иво Атанасов. Министър Никола Василев ще отговаря на Мими Виткова. Министър Векил Ванов ще отговаря на Стойко Пенчев, Иво Атанасов, Христо Марков и Красимир Чернев.
Постъпило е от група народни представители в съответния срок, вчера до 18,00 часа, следното искане: "На основание чл. 37, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правим предложение за включване като точка в седмичния дневен ред на приемане на решение за отмяна на указа на Националната разузнавателна служба и преминаването й на подчинение към правителството."
Вие знаете, че това решение е внесено още на 25 февруари. Аз съм го дал на комисиите, но тук въпросът, който се поставя, е да бъде включен в двуседмичната наша програма. 1109.2
По правилник по този въпрос няма обсъждания, просто се гласува дали сте съгласни да бъде включено това предложение в дневния ред.
Моля, гласувайте.
От гласували 170, 94 - за, 61 - против, 15 - въздържали се, предложението се приема.
Има думата госпожица Русева за процедурно предложение.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Пристъпваме към разглеждане на един много важен законопроект - законопроектът за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Няма да губя време да ви убеждаам, защото знам, че всички в тази зала сме твърдо убедени, че този важен законопроект трябва да бъде разгледан тук в най-кратко време, за да улесни всички, които го чакат с нетърпение.
В тази връзка и на основание чл. 32, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили предлагам до приключване на разглеждането на този законопроект на второ четене да променим времето за заседание на Народното събрание, като в петък, пак в същото време - от 9 до 13 часа - да продължим с тази точка. Включително и във вторник да има пленарно заседание до приключване и приемането на този законопроект. (Ръкопляскания в СДС)
Това мое предложение всъщност е правено вече от Парламентарната група на Движението за права и с вободи, тук има един проект за решение, който неотдавна беше внесен. Но ние го правим с оглед на по-бързото и деловото приемане на този законопроект. В петък, в същите часове да се проведе пленарно заседание с тази точка и във вторник - също, до приключване на тази точка от дневния ред.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Имаме правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Ананиева, правилникът винаги може да бъде изменен. Прочетете съответния член. Защо ще спорим винаги по въпроси, по които Вие много добре знаете, че съществува правилник. В правилника се казва, че Народното събрание може да го промени. 1109.3
Един народен представител има право да се противопостави на процедурното предложение.
Има думата господин Карадимов.
РОСЕН КАРАДИМОВ (ПСБСП): Има няколко съображения, които не могат да не бъдат изтъкнати в тази зала против това процедурно предложение. Като казвам против, далеч съм от мисълта, че ние трябва по някакъв начин да забавяме работата по този законопроект, но вчера бяха направени много основателни възражения, че не е раздаден целият текст на законопроекта.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Много важно!
РОСЕН КАРАДИМОВ: Може и да не е важно за някои от хората в тази зала, но за мен като човек, който ще постави подписа си под този закон, това е важно, защото въпросът е много съдбовен.
Това е първото съображение.
Второто съображение. Доколкото аз имам информация, във вторник е насрочено заседание на Законодателната комисия. Тя не е приключила още своята работа и аз предлагам господин Джеров да направи един доклад тук кога ще може да представи целия законопроект в пълния му обем и тогава ние да отидем на такова решение.
Третото ми съображение, уважаеми господа, и аз мисля, че то е много основателно, е, че методично с подобни предложения се подменя петъчният ден за парламентарен контрол. Аз знам, че този въпрос, който сега обсъждаме е много важен, но не помалко важни са действията на изпълнителната власт и функцията на парламентарен контрол е една от основните функции на парламента.
Имам предвид конкретно, че преди две седмици съм внесъл актуален въпрос до министър Соколов, който седеше в тази зала тогава. Ставаше въпрос за информация за държавни преврати. Две седмици ние не можем да стигнем до един такъв въпрос и той губи своята актуалност. Ами ако имаше преврат, за тези две седмици тази власт трябваше да падне.
Така че за мен е непонятно как е възможно, господа, ние да подменяме такива важни въпроси на парламентарния контрол. Миналия петък заехме с дискусията за възродителния процес, предлага ни се по-следващия петък да дойде господин Петко Симеонов, който да отговаря за агенцията. По същество инспектираме дейността на много правителства преди сегашното, но ние нямаме реална представа върху дейността на сегашното правителство. 1109.4
Ето защо на формално основание аз се противопоставям на предложението и държа петъчният ден да бъде запазен за парламентарен контрол. Мисля, че и групата на Съюза на демократичните сили и на Движението за права и свободи имат интерес парламентът да държи ръката си на пулса на изпълнителната власт. (Частични ръкопляскания в БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Чухме едно противоположно становище.
Моля, госпожи и господа народни представители, гласувайте предложението, направено от госпожица Златка Русева.
От общо 198 гласували със 110 за, 85 - против, 3 - въздържали се, предложението се приема.
С други думи, утре от 9 до 13 часа и във вторник от 15 до 20 часа ще разглеждаме Закона за земята.
Има думата за процедурно предложение госпожа Маринова. 1109.5
КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): 29.Хасковски избирателен район. Парламентарен съюз за социална демокрация. Господин председател, позволявам си да предложа на Вашето внимание две разсъждения, с които бих помолила да бъде прегласувано това предложение. Какви са моите аргументи?
Тук се смесиха два дни - петък с парламентарния контрол, срещу което възрази господин Карадимов и вторник като ден, в който ще има извънредно пленарно заседание.
Тъй като аз не чух мнението на председателя на Законодателната комисия господин Джеров, за съжаление не виждам дали е в залата (а, да, прощавайте, господин Джеров) дали за вторник за 15 часа законопроектът за измененията на Закона за земята ще бъде готов.
Затова настоявам да гласуваме поотделно двете предложения - за петък и за вторник. Затова ви моля да прегласуваме предложението на госпожица Русева в разделния вариант - петък и вторник с настойчивата молба да чуем мнението на господин Джеров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз вярвам, че господин Джеров не е нито от глухонемите, нито от хората, които нямат мнение. Тъй че, ако нямаше възможност да се гласува, той щеше по някакъв начин да даде знак. Той не е дал знак, така че предполагам, че Законодателната комисия ще бъде в състояие да осигури...
РЕПЛИКИ ОТ БСП: Нека той да го каже.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Защо, нека той да го каже? Казва го председателят. Със своето мълчание господин Джеров явно показва, че ще може. Но ако искате толкова много, нека господин Джеров да каже.
Колкото до господин Карадимов, аз ще му напомня, защото той е от тези, които гласуваха Конституцията, че Конституцията беше гласувана на парчета, господин Карадимов. Спомняте си добре! (Ръкопляскане от мнозинството).
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, дами и господа народни представители! Мисля, че преди два дни същият въпрос беше зададен и аз отговорих - няма да е за първи път, когато Законодателната комисия пуска и раздава материалите на части. Конституцията действително е била така гласувана. Търговският закон беше така гласуван, Законът за банките и кредитното дело - също така. Това е просто обективната възможност и налагащата се процедура. НЧ/МК 1110.1
В момента е раздадена първата част. Следобед ще бъде раздадена втората част. В понеделник Законодателната комисия ще се събере. Ние говорихме във вторник Законодателната комисия да има заседание от 10 часа. При положение, че парламентът гласува вторник да бъде ден за пленарно заседание, това означава, че Законодателната комисия е задължена в понеделник да се събере и да изготвим преходните правила. Защото всъщност Законодателната комисия е готова с всички изменения на закона, включващи неговата основна част с членовете. Параграфите, преходните и заключителните разпоредби могат да бъдат разгледани в понеделник и във вторник да бъдат раздадени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз мога да кажа, че Правилникът и Конституцията не противоречат на това, след като законът е толкова важен за всички, Законодателната комисия да работи, ако трябва и в неделя.
Господин Виденов има процедурен въпрос.
ЖАН ВИДЕНОВ (ПСБСП): Ползвам правото на всеки депутат, в това число и на депутат от Парламентарния съюз за социална демокрация да взема отношение по процедурен въпрос по всяко време.
След като гласувахме предложението да посветим на един изключително важен въпрос, какъвто е аграрната реформа, два допълнителни парламентарни дни, аз внасям предложение от името на ръководството на Парламентарния съюз, на който също съм член, от процедурен характер.
Предложението е да отделим същото значение и на един не по-малко щекотлив и все по-тревожен въпрос - въпросът за контрола върху дейността на правителството от страна на парламента
Предлагам във вторник извънредното заседание да започне с отговори на питания и актуални въпроси. Това да продължи до почивката и след почивката да продължим със Закона за земята.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Виденов, взимам Ви думата, затова защото Вие повтаряте нещо, което се каза вече два пъти. Ние сме гласували.
ЖАН ВИДЕНОВ: Нищо подобно не правя в момента, господин Савов. Аз правя допълнение към предложението на госпожа Русева, което не противоречи на предложеното от нея - да добавим в извънредното заседание парламентарния контрол. Питайте я, тя може би е съгласна. 1110.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: И господин Карадимов, и госпожа Маринова говориха по този въпрос, така че няма нужда отново да се повдига този въпрос. Гласувано ли е? Гласувано е.
Господин Джеров, моля Ви, заповядайте, за да започнем. (Жан Виденов иска отново думата) Естествено, че не Ви давам думата. Това е прегласувано. Моля Ви се!
СТОЙЧО ШАПАТОВ (от място): Имам процедурен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ако мислите, че ще продължим с процедурни въпроси, няма да продължим по този начин. Погледнете правилника и ще видите, че е така. Ние сме гласували по този въпрос.
Господин Карадимов предложи...
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Какво предложи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Какво предложи? Същото това предложи. Предложението е ясно и е прието. Моля Ви се, повече коментари по този въпрос няма.
Господин Джеров продължава.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! (Шум и реплики в залата)
СТОЙЧО ШАПАТОВ (от място): Имам процедурно предложение.
Господин Джеров има думата за докладване на закона. Продължавайте, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! (Шумът и репликите в залата продължават)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Джеров, имате думата!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Пристъпваме към второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Този закон беше обсъден на първо четене. Народните представители в своите обширни и подробни изказвания направиха и предложения. Всичките тези предложения бяха систематизирани. Те бяха включени и в работата на Комисията по земеделието, а също така и на Законодателната комисия.
Внасяме за разглеждане на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на казания закон по отделните текстове. 1110.3
В допълнение на доклада, който направих при първото четене, ще моля да имате предвид следното нещо:
Разбира се, налице е първо прецизиране на текстовете, защото при първото четене Законодателната комисия пусна текстовете по принцип, в принципна постановка, за да могат те да бъдат обсъдени и на базата на тях да могат да бъдат обработени.
Каква беше целта на основната промяна, която предлагаме в този закон? Законът действува от миналата година...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, за тишина в залата! Тези, които не се интересуват от Закона за земята, биха могли да излязат от залата. Но тишина в залата трябва да има!
СТОЙЧО ШАПАТОВ (от място): Вие не можете да ръководите заседанието!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Шапатов, моля Ви се, не викайте, за да не Ви правя забележка. Нямате право да подвиквате.
(Нора Ананиева се приближава към трибуната и моли председателят за почивка).
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Почивка сега не можете да вземете. Първо, господин Джеров ще завърши своя доклад и тогава.
НОРА АНАНИЕВА: Имаме право да поискаме почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Разбира се, но след като госпоодин Джеров... Нямате право сега. След като господин Джеров докладва, тогава ще Ви дам право на думата, госпожа Ананиева. Моля Ви се, седнете си на мястото! Госпожа Ананиева, уважавайте председателя и си седнете на мястото. Моля ви, аз уважавам депутатите. Седнете на мястото си и след доклада на господин Джеров ще Ви дам възможност да се изкажете. (Шум и реплики в залата)
Моля Ви, господин Джеров, продължете, а след това ще дам думата на госпожа Ананиева.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И все пак ми се струва, че когато се разглежда един такъв основен въпрос, задължение на всеки народен представител е да отдаде съответното внимание на законопроекта.
По основните принципи, които предлагаме за разглеждане.
Член 10 беше основният текст, който възстанови правото на собственост върху земята. Както казах, в продължение на едногодишното приложение се констатира, че много от възможните прин1110.4 ципни хипотези не са уредени. Те се появиха от писмата, от предложенията на народните представители, от разговори с наши избиратели.
Поради това Законодателната комисия се постара, разчленявайки член 10, за да няма неимоверни размери на три текста, да обхване хипотезите на възстановяване правото на собственост върху земеделските земи.
Също така беше премахната възможността за търсене на обезщетение в пари срещу земя, която не може да се върне, да се възстанови правото на собственост. Приехме принципа, че обезщетяването трябва да стане по ред, определен от друг закон. Тоест принципно там трябва да се уредят нещата.
Или сегашният член 10 моля, да бъде разгледан на базата на контекста на стария член 10 в допълнение на член 10а и член 10б, които предлагаме.
Старият член 10а, който се превръща в член 10в обхваща въпросите, свързани със Спогодбата за уреждане висящите финансови въпроси между Република България и Кралство Гърция. Имаше направени предложения тези въпроси, които са свързани с Крайовската спогодба да бъдат уредени тук. А след срещата с ръководството на Министерството на правосъдието се констатира, че липсва възможност този въпрос да бъде обхванат от закона, предвид на тоав, че има много висящи въпроси и няма конкретизация. 1110.5 Нещо, на което още от началото бих си позволил да акцентирам, това е: нормално е гражданите, на които се възстановява правото на собственост върху земеделските земи, да притежават съответни писмени доказателства за това свое вещно право. Има обаче много случаи, при които граждани нямат никакъв писмен документ. Същевременно в много ТКЗС-та, в много общини доказателствата, писмените документи са загубени или унищожени. Поради това предвидихме възможността правото на собственост пред общинската поземлена комисия да може да бъде установено само в този етап с писмени доказателства, или по-точно - писмена декларация, подписана от собственика, с нотариално заверен подпис.
Какво се постига по този начин?
Първо, много бързо и ефективно доказване на собствеността пред общинската поземлена комисия.
Второ, същевременно охрана на правата на всички трети лица, които биха били злепоставени с оглед неверни доказателства. Всеки гражданин, който счита, че така подадената декларация не отговаря на действителното положение, може по исков ред да търси своите права.
Това са основните неща, на които още отначалото спирам вашето внимание. Струва ми се, че е направено необходимото да се съобразим и с исканията на гражданите (говоря за принципните искания), а също така и с необходимостта да създадем един закон, който отговаря на изискванията на момента, а също да намалим процедурата, за да може в най-скоро време ефективно да бъде възстановено правото на собственост и всеки българин, който е имал земеделски земи, да може да получи владението.
И на последно място, премахнахме ограниченията за продажба, забраната за продажба на такива земи, защото в тази фаза на демократизация, при пазарната икономика не може нормално да се налага забрана за продажба. Както едно лице може да извърши продажба със собствения си апартамент, така той трябва да може да извърши продажба и с притежаваната от него земеделска земя.
И на последно място, което би трябвало да отбележа като принципен въпрос, това е обстоятелството, че тогава, когато се продава земеделска земя, не е необходимо да бъде императивно предписано на собственика на кого специално трябва да продаде земята си. Собственикът е собственик и неговото правомощие на СД/ВР 1111.1 разпореждане не може да бъде ограничено. Той може да продаде своя имот на този, на когото желае, при условия, които двамата контрагенти определят.
При това положение, господин председател, ми се струва, че бихме могли да преминем към конкретното гласуване на текстове, като в мотивите на Законодателната комисия е взето отношение по направените предложения и защо някои от направените предложения от госпожите и господата народни представители не са възприети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Ананиева има думата сега. Госпожа Ананиева? - Няма я.
Тогава, господин Джеров, продължаваме. Но моля Ви се, все пак да разберем тази норма. Не може оратор да бъде прекъснат, за да се иска почивка. Ораторът свършва и тогава се иска почивка. Това е съвсем ясно и съвсем логично.
Моля, господин Джеров, продължете.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По отношение на заглавието. То не подлежи на гласуване, защото е заглавие за изменение и допълнение на закон, който вече е наименован и чието заглавие е прието.
Или минаваме към гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който е обнародван в "Държавен вестник", бр. 17 от 1991 г., с поправка в бр. 20 от 1991 г., изменен и допълнен в бр. 74 от 1991 г.
Първият параграф, който ще моля да бъде поставен на обсъждане и гласуване, това е – 1, който се отнася към чл. 2, т. 4. Предлагаме т. 4 на чл. 2 да се измени така:
"Точка 4 - не са заети от открити мини и кариери, от енергийни, напоителни, транспортни или други съоръжения за общо ползване, нито представляват прилежащи части към такива съоръжения."
Това е предложението, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля народните представители, които искат да вземат отношение по този въпрос.
Не виждам желаещи. Моля, щом няма желаещи, да се гласува. Гласувайте, моля ви се. 1111.2
От общо 194 гласували, за - 191, против - 2, въздържали - 1.
Моля, господин Джеров, продължете.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва – 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея първа се изменя така: "Земеделските земи могат да бъдат собственост на граждани, държавата, общините и на юридически лица."
2. Алинея 3 се изменя така: "Чужди държави, чуждестранни юридически лица и юридически лица с чуждестранно участие над 50 на сто не могат да притежават право на собственост върху земеделски земи."
3. Алинея 4 се изменя така: "Чужди граждани могат да придобиват земеделска земя само чрез наследяване по закон. Те са длъжни в тригодишен срок от откриване на наследството да я прехвърлят на лицата по ал. 1."
4. Алинея 5 се изменя така: "Чуждестранни юридически лица и чужди граждани могат да придобиват право на ползване на земеделска земя или други ограничени вещни права върху земя при условия и по ред, определени със закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, желаещи? Господин Андреев има думата. 1111.3
КОСТА АНДРЕЕВ: Благодаря, господин председател. Аз съм от Българска социалистическа партия. Вземам думата да възразя по ал. 3 на – 2. За да стане ясно какво искам да кажа, ще прочета самата алинея: "Чужди държави, чуждестранни юридически лица, юридически лица с чуждестранно участие над 50 на сто не могат да притежават право на собственост върху земеделски земи."
Господа, мисля, че в тази зала всички смче разумни хора и разсъждавайки разумно, не можем да не видим, че зад този текст, така или иначе, се крие един стремеж да се узакони правото на чуждестранни лица под една или друга форма да закупуват българска земя. (В СДС шум и недоволство с казаното)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Андреев...
КОСТА АНДРЕЕВ: Аз не се смущавам от това, просто искам да си кажа мнението. След това вие може да ми възразите, заповядайте на трибуната, за да ми възразите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Андреев, имам един въпрос към Вас. вие знаете, че ние сме на второ гласуване.
КОСТА АНДРЕЕВ: Да. Моето предложение е да отпадне: "над 50 на сто".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Питам Ви, господин Андреев, правено ли е писмено Вашето предложение или това е само едно допълнение, което правите сега.
КОСТА АНДРЕЕВ: Да, правено е писмено.
Става дума за "над 50 на сто". Първото е това, което казах.
Второ, това противоречи на чл. 22, ал. 1 от Конституцията, където е казано: "Чужденци, чуждестранни юридически лица не могат да придобиват право на собственост върху земя, освен при наследяване по закон".
Аз мисля, че все пак ние трябва да се съобразяваме с Конституцията. И този закон и занапред, ако се предлагат такива, които ще влизат с противоречие с Конституцията, естествено не бива да получават тук вота на парламента.
Ето това са моите предложения и ви приканвам да вникнете в тях. Защото смятам, че в тях има дълбок разум. И да приемете да отпадне "над 50 на сто". Благодаря. Сл.Р/МД 1112.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Андреев. Има ли други желаещи? Има думата господин Димов.
АНГЕЛ ДИМОВ: Благодаря Ви, господин председател. Аз съм от Парламентарен съюз за социална демокрация, 17. Пловдивски избирателен район.
Уважаеми председателю, уважаеми народни представители! Както знаете, преди няколко месеца при обсъждането на Закона за закрила на чуждестранните инвестиции не бях съгласен под каквато и да е форма да се дава право на смесени предприятия да закупуват и притежават земеделски земи. Ръководих се от наръчниците на Международната организация за икономическо сътрудничество и развитие и Организацията на обединените нации, съгласно които чужденец с дялов капитал над 20-25-30 на сто е съсобственик на притежаваната от смесеното предприятие земеделска земя. (Неодобрителен шум в блока на СДС) Още повече, че всеки чужденец може да инвестира в нашето земеделие и без да става собственик на земя. В почти всички страни на нашата планета това става чрез арендуване на землени площи. (Шум в блока на СДС)
ГЛАС В БЛОКА НА СДС: А на другите планети как е?
АНГЕЛ ДИМОВ: Но както се вижда, някои депутати от СДСдвижение служат като проводници на чужди интереси у нас. (Смях и шум, ръкопляскания в блока на СДС) Главно по тяхно настояване в Закона за закрила на чуждестранните инвеститори бе включена клауза, съгласно която смесени предприятия с по-малко от 50 на сто чуждестранно участие могат да притежават земеделски земи. По този начин се откри вратичка за заобикаляне на Конституцията на Република България.
Сега този текст отново се предлага в Закона за земята. И то без да се регламентира какво ще стане с частта на земята на чужденците след трансфирмиране или прекратяване дейността на смесеното предприятие. (Продължава шумът в блока на СДС)
При първото четене на Закона за земята набързо обясних, тук е господин Йорданов, му обясних как се формират цените на земеделските земи и тяхната пряка зависимост от величината на лихвения процент. Позволете ми сега да кажа само какво ни очаква, ако се продават земи на чужденци чрез смесени предприятия при 1112.2 курса на долара - един долар за 25-30 лева. А както изглежда в близко бъдеще един декар плодородна земя у нас ще струва не повече от 150-200 долара.
ГЛАСОВЕ ОТ СДС: Какво Ви е предложението?
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): На второ четене сме.
АНГЕЛ ДИМОВ: В другите държави с това се заплаща еднодневна надница. Представете си колко селски землища могат да се изкупят с едногодишната заплата на среднозаможен чужденец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Димов...
АНГЕЛ ДИМОВ: Правя предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Все пак Вие знаете правилника. Има ли направено писмено предложение от Вас.
АНГЕЛ ДИМОВ: Имам писмено предложение. И завършвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не сега дали имате писмено предложение.
АНГЕЛ ДИМОВ: Да, но аз трябва да обясня това предложение, защото нищо не могат да разберапт. (Смях в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ще Ви отнема думата, господин Димов. Моля Ви се! Изслушайте ме. Обърнете се към мен и ме изслушайте. Аз питам не дали сега имате писмено предложение. Аз Ви питам, господин Димов, дали е направено такова писмено предложение. Защото само тогава, освен ако не е допълнение, както направи пред малко господин Андреев, може да говорите. Вие на второ четене не може да говорите, ако не е имало подобно писмено предложение.
АНГЕЛ ДИМОВ: Правя допълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Тогава ако може това допълнение направо да го формулирате.
АНГЕЛ ДИМОВ: Ще го формулирам, господин председателю, обаче ми дайте още една минута, за да завърша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Давам Ви думата, стига да направите допълнение.
АНГЕЛ ДИМОВ: Накрая аз искам да кажа, че в моя избирателен район има едно село Моминско, на 7 км от Асеновград, където живеят стотици турски семейства. Нямат педя земеделска земя. Кажете ми как ще го оземлим, като отсега обикалят чужденци и искат чрез смесени предприятия да закупят тамошната земя? (Продължава шумът в блока на СДС) 1112.3 Предлагам да не се допускат продажби на земеделски земи на смесени дружества, докато не приключи процесът на оземляване. От чл. 3, ал. 3 да отпадне текстът: "юридически лица с чуждестранно участие над 50 на сто". Да се напише нова алинея: "Юридически лица с чуждестранно участие не могат да притежават земеделски земи 5 години след влизане на този закон в сила", т.е., до приключване на оземляването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Димов.
Господин Илко Ескенази има реплика.
Моля за тишина в залата!
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Аз не знам какви наръчници на ООН е чел господин Димов. Доколкото ми е известно, ООН и неговите организации не издават наръчници. Актовете на ООН са известни на нейните организации. Аз бих му препоръчал, първо, да погледне какво гласи българското законодателство, след това - наръчниците.
Съгласно българското законодателство, когато едно смесено дружество прекрати дейността си, то земята не може да бъде придобита от чуждестранния участник и това няма нужда да се казва. В този закон ние няма нужда да обясняваме на тези, които си нямат понятие от право, какво трябва да следва от една норма. Нормата е съвършено ясна и няма какво да се правят спекулации, че чужденец може да притежава земя в България. Законът го забранява, Конституцията го забранява, текстът, който в момента действува от Закона за закрила на чуждестранните инвестиции, е напълно в съгласие със законодателството.
И най-накрая протестирам срещу начина, по който се третира българският селянин, защото българският селянин би продал своята земя на едно смесено дружество или би я внесъл като участие. Не третирайте българския селянин като глупак или като родоотстъпник. (Ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Ескенази.
Имаме едно предложение от господин Андреев, което е допълнение.
Искате дублика? Аз предполагах, че ще се откажете от Вашето предложение. Имате думата за дублика.
АНГЕЛ ДИМОВ (ПСБСП): Как ще пропусна да не кажа, че невежеството не е аргумент. Това, че не е чел наръчниците на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие - това не е аргумент. (Възгласи от СДС) Аз говоря не за самото притежаваВЙ/ВР 1113.1 не на земя от чужденци. Това е втората част. Аз говоря за спекулата, която очаква отварянето на тази вратичка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Димов.
Господин Петров, моля Ви се! За какво искате думата? Каква процедура сега?! Добре. Заповядайте.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Аз съм от БЗНС "Никола Петков" в СДС.
Уважаеми колеги, аз мисля, че такива като господина, който аз нямам честта да го познавам, днес ще излизат може би много, макар че ние точно техните грешки в продължение на 45 години сега трябва да оправяме. Така е, господа от лявата страна! Вашите грешки! Точно вие доведохте страната до този хал. Нали?!
Сега аз правя едно процедурно предложение - две минути изказванията да бъдат отсега нататък. Моля да се гласува изказванията да бъдат до 2 минути - това е процедурното ми предложение. Нека изказванията на всеки народен представител да бъдат 2 минути, за да върви нашата работа делово, за да можем да приемем този изключително важен закон, който е от изключително важно значение за нашата страна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Сега има едно процедурно предложение. Трябва един оратор, който иска да се изкаже. Видях, първо, че госпожа Шопова вдигна ръка. Тя се противопоставя, нали, на това процедурно предложение?
ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Изумителна е последователността, с която някои от колегите защитават това да бъде обсъден сериозно Законът за земята и неговите изменения. Аз не зная какво е образованието на колегата Петров и неговата квалификация, не зная дали той е бил депутат във Великото Народно събрание или депутат - първи мандат, но ние, депутатите, които сме първи мандат, знаем, че на второ четене просто е нелогично да има ограничение, тъй като става дума за влагане на всички аргументи, които са свързани със съответните текстове. Предложението, което направи господин Петров, е невероятно нелогично и показва изключително липса на парламентаризъм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, госпожа Шопова.
Господин Петров, аз отново се обръщам към Вас. Оставате ли все пак на 2 муните, в които едва ли може да се развие една 1113.2 теза, или все пак - моля Ви се, госпожице Русева, говоря в момента - или все пак малко бихте увеличили това време? Аз трябва да го подложа, длъжен съм да го подложа на гласуване. В 2 минути действително една теза мъчно би могла да се защити.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Сега - аз не зная професията на госпожа Шопова. Мисля, че тя е била партиен секретар...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Сега го оставете това...
ГЕОРГИ ПЕТРОВ: Това е много жалко за мен, защото именно такива партийни секретари доведоха България до тази катастрофа - трета национална катастрофа! Точно като нея! Такива некадърници, които работеха като нея в окръжните комитети на партията!
Аз все пак смятам, че можем да преминем към 3 минути изказвания. Все пак аз съм кавалер и смятам, че мога да прибавя една минута. Затова предлагам 3 минути. Това е последното, което мога да направя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре. Имаме едно процедурно предложение, което гласи, че нашите изказвания трябва да бъдат до 3 минути. Моля, гласувайте!
Моля, гласувайте! Моля господа квесторите да поканят депутатите да влязат в залата.
Когато се гласува - външни лица няма да влизат в залата! Моля Ви се, това го казах няколко пъти! Като моля народните представители да седят по местата си!
Моля, гласувайте!
Времето изтече. Прекратете гласуването и посочете резултата. От общо 214 - за - 114, против - 95, въздържали се - 2. Или с други думи - изказванията ще бъдат 3 минути.
Искате процедурно предложение? Да.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация - Добрич.
Предлагам към чл. 3 да се създаде нова ал. 6 със следното съдържание. Предложението е направено писмено след първото четене. "Български граждани, постоянно живеещи в чужбина, са длъжни в 18-месечен срок от придобиването на собствеността върху земята или установяването си в чужбина да упълномощят местни физически или юридически лица, които да управляват земеделските им земи в страната. В противен случай общинските поземлени комисии уста1113.3 новяват владение върху тези земи от името на общината, в чиито граници се намира. Правата на владелеца-община се уреждат съгласно чл. 71, 72 от Закона за собствеността."
Основният мотив за това предложение е ефективното използуване на земята в един определен срок от придобиването на тази собственост. В противен случай възможностите или вариантите, или резултатите от изоставянето на земята аз не бих предрекъл. И затова правя това предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Тодоров.
Други становища? - Няма.
Господин Джеров, ако обичате, отново повторете първо предложението на господин Андреев, което започваше с "50 на сто". Ние сега имаме някои допълнения. Мисля, че и трите предложения са за допълнения. Значи можем заедно да ги гласуваме по реда.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ако мога да взема и аз становище по така направените предложения.
Малко учудващо ми е, но, първо, Конституцията е нещо, което безспорно всички сме длъжни да спазваме и в нея в чл. 22 е казано, че чужденците и чуждестранните юридически лица не могат да придобиват право на собственост у нас или Конституцията е уредила тази проблематика, за която ставаше дума.
Същевременно предложението за нова трета алинея обхваща чужди държави, чуждестранни юридически лица и юридически лица с чуждестранно участие над 50 на сто. Би трябвало да се знае, че ако едно юридическо лице се регистрира в рамките на Република България то не е чуждо, независимо от внесения капитал, а е местно, то е българско. При това положение, ако така бихме оставили нещата, ще звучи много странно юридически. И все пак с оглед на охраната ние сме приели и предлагаме юридическите лица с чуждестранно участие над 50 на сто да не могат да притежават право на собственост. Съответно това колегата Ескенази изясни - какво става, ако едно такова дружество приключи. Така че предложението, което беше направено относно промени на предложената ал. 3, направо, позволете ми да кажа, е несъстоятелно, несъобразено и с Търговския закон, и с Конституцията и със Закона за защита на чуждестранните инвестиции.
Вторият проблем, който беше поставен - това е предложението на първо четене на господата Райнев и Тодоров: "Българ1113.4 ските граждани, постоянно живеещи в чужбина, са длъжни в 18-месечен срок от придобиването на земята да упълномощят местни..." и т.н. лица. Ние ли трябва със закон да кажем, че някой има право да упълномощава? Пълномощното е институция, уредена в Закона за задълженията и договорите. Който иска да упълномощава лице - който иска да не упълномощава. Стига вече сме се занимавали с това - императивно да нареждаме на хората какво да правят. Насила вие ще упълномощавате. А ако не упълномощите - ще ви вземем земята. Мисля, че няма защо повече аргументи да поставям и затова именно и Законодателната комисия не е възприела това предложение на господата Райнев и Тодоров. Мисля, че най-общо отговорих на направените предложения и моля предложението на Законодателната комисия да бъде гласувано. 1113.5 ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Андреев, убедихте ли се от думите на господин Джеров или продължавате да поддържате своето предложение?
КОСТА АНДРЕЕВ (от място): Продължавам да го поддържам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Джеров, моля още веднъж изяснете предложението на господин Андреев и да гласуваме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Доколкото имам бележка, предложението е да отпаднат думите "над 50 на сто". Така ли трябва да го разбирам?
КОСТА АНДРЕЕВ (от място): Точно така!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Алинея 3, втори ред, думите "над 50 на сто" да отпаднат. Това е предложението на господин Андреев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласувайте за предложението на господин Коста Андреев. Достатъчно ясно беше изяснено.
От общо 214, за - 93, против - 112, въздържали се - 9.
Господин Джеров, второто предложение.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението на господин Димов е в ал. 3 да отпадне целият текст "и юридически лица с чуждестранно участие над 50 на сто".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля да гласуваме предложението на господин Димов.
От общо 210, за - 89, против - 118, въздържали се 3. Не се приема, отклонява се предложението на господин Димов.
Остава третото предложение.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Другото предложение е пак на господин Димов - да се създаде нова алинея със следното съдържание: "Юридически лица с чуждестранно участие не могат да притежават земеделски земи пет години след влизане на този закон в сила."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласувайте за предложението.
За - 92, против - 108, въздържали се няма. Общо 200 са гласували. Предложението се отклонява.
Искам да ви кажа, уважаеми господа народни представители, без да се обръщам към една или друга страна. Знайте, че много лесно оттук при тази система на разделението на местата се вижда как се гласува и с колко карти се гласува повече. Не ме карайте ДП/ВР 1114.1 някой ден отново да поискам режим на проверка, защото действително аз мога да ви кажа, че поне 10 - 15 души гласуват повече, отколкото са в залата. Всеки, който дойде тук, отгоре, ще може да разбере колко лесно се забелязва - просто по откритите места, не трябва да се броят хората, а само столовете. Гледах и двете страни.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Още едно предложение има, господин председател. То е постъпило и при първото четене, беше поставено и сега.
Нова, шеста алинея: "Българските граждани, постоянно живеещи в чужбина, са длъжни в 18-месечен срок от придобиването на земята или установяването си в чужбина, да упълномощят местните физически или юридически лица, които да управляват земеделските им земи в страната. В противен случай общинските поземлени комисии установяват владение върху тези имоти от името на общината, в чиито граници се намират. Правата на владелеца-община се уреждат съобразно чл. 71 и чл. 72 от Закона за собствеността."
Предложението е от господата Йордан Райнев и Тодор Тодоров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля да се гласува това предложение.
От общо 203, за - 52, против - 108, въздържали се 3. Предложението се отклонява.
Господин Джеров, сега ще гласуваме предложението, което е направено от Законодателната комисия.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ще се гласува за четирите промени на чл. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да. Член 3 с промените. Моля, гласувайте за предложението на Законодателната комисия.
От общо 202, за - 134, против - 36, въздържали се - 32. Промените в чл. 3 се приемат.
Преминаваме към – 3, чл. 4. Господин Джеров, ако обичате, докладвайте. 1114.2 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения.
Първо, ал. 1 се отменя.
Второ, ал. 2 става ал. 1 със следното съдържание:
"Ал. 1. Собственикът свободно избира начина на ползване на земеделските земи според тяхното предназначение. При ползване на земята той е длъжен да не уврежда почвата и да спазва санитарно-хигиенните, противопожарните и екологичните норми."
Трето, ал. 3 става ал. 2.
Четвърто, ал. 4 става ал. 3 със следното съдържание:
"Ал. 3. Отчуждаването на земеделски земи за важни държавни и общински нужди се извършва в съответствие със Закона за собствеността и Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата след заключения на министъра на земеделието."
Пето, ал. 5 става ал. 4 със следното съдържание:
"Ал. 4. Собствениците и ползвателите са длъжни да опазват съществуващите върху земите им археологически обекти, паметници на културата, напоителни, електроенергийни и други съоръжения и инсталации, както и да не пречат на другите собственици-ползватели да ползват същите съоръжения и инсталации."
Създава се ал. 5 със следното съдържание:
"Ал. 5. Включването на земеделски земи в строителните граници на населените места става след заключение на министъра на земеделието."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПСБСП): Господин председател, дами и господа! Моето предложение се отнася до ал. 3 по новата редакция на – 3 и то се състои единствено в искането да се запази компетенцията на Националния поземлен съвет. Вместо решението за отчуждаване на земи да се извършва след заключение на министъра на земеделието, ние предлагаме да остане досегашната редакция - това да става след заключението на Националния поземлен съвет.
Какви са аргументите? Тъй като мнозина от колегите продължават да смятат, че трябва да се ликвидира Националният поземлен съвет, аз ще изтъкна мотивите за необходимостта от неговото съществуване, тъй като с този въпрос ние ще се сблъскаме още в няколко текста по-нататък. СБ/ВР 1115.1
Националният поземлен съвет се занимава с поземлената реформа и с възстановяването на собствеността върху земеделските земи. Затова е необходимо да се запази известна самостоятелност на този съвет като надведомствен орган. Такова е, някои от посветените знаят, и становището на Световната банка, подобно изискване се предвижда и в условията по програмата ФАР и някои други организации и програми за развитие на селското стопанство. Някои от вас мисля, че много добре знаят, че ликвидирането на този орган ще ни създаде повече проблеми, защото то е белег на старото административно управление на селското стопанство и по-специално на извършването на поземлената реформа. Така че, когато гласувате по този въпрос, аз искам да си помислите и по това от колко средства бихте могли да лишите страната, когато извършва поземлената реформа.
От друга страна, Министерството на земеделието е орган за централно управление на земеделското производство и на земите от Държавния поземлен фонд. Връщането към пълно сливане на функциите на власт и собственост е белег на административната тоталитарна икономика, то не е в интерес нито на обществото, нито на министъра на земеделието, тъй като той ще бъде натоварен с неприсъщи функции. И след като се появят неудачите по прилагането на този закон, част от тях ще трябва да поеме той като ръководител на ведомството. Лично на негово място аз не бих се ангажирал с такава отговорност, която не е свойствена за органа, който ръководи. Но вие имате право да решите неговата съдба и, разбира се, той да се произнесе по собствената си политическа съдба.
Моето предложение е да се запази съществуването на Националния поземлен съвет. И тъй като тази дискусия е по-сложна, господин председател, аз предлагам да отложим сега гласуването на досегашната ал. 4 и нова ал. 3, докато се изясни принципният въпрос за Националния поземлен съвет, който се решава в чл. 31 от закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Стоилов, Вие го предлагате като процедура, така ли да го разбирам?
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Гоцев, за да се изкаже против. 1115.2
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Въпросът, който постави господин Стоилов, е един от централните в законопроекта, който разглеждаме. Поради това че той е принципен, ние можем да го решим сега с тази алинея, без да трябва да го отлагаме и да се връщаме отново на разискванията по този въпрос.
Следователно аз предлагам да се реши тук, макар и инцидентно във връзка с текста, който прочете господин Джеров, а това решение ще важи и за следващите текстове, където се споменава.
Съображенията на Съюза на демократичните сили да се закрие Националният поземлен съвет и да се предадат неговите функции към министъра на земеделието са следните. Националният поземлен съвет в течение на една година от своето съществуване не проведе поземлената реформа. Той направи всичко възможно, за да се създадат структури на места, поземлените комисии на които бяха избирани от общински народни съвети преди изборите от 13 октомври и те в по-голямата си част са доминирани от лица, които не само че нямат желание, а искат да попречат на поземлената реформа.
Предоставянето на тези функции на министъра на земеделието от едно правителство, което е излъчено от спечелилите изборите за Народно събрание, гарантира провеждането на тази политика, която нашият законопроект, който внася сега господин Александър Йорданов и който ще бъде приет, ще осигури. Това означава, че министърът на земеделието, провеждайки политиката на възстановяване собствеността на селяните върху земята, ще провежда именно това и ще защитава интересите на хората, чиято земя е била отнета. В този смисъл той ще изгради структура от горе до долу, от структурата, която е била досега в Националния поземлен съвет, до общинските поземлени комисии, с което реформата ще бъде осъществена.
По тази причина аз стоя на становището, че Националният поземлен съвет трябва да бъде закрит и за сметка на него функциите да се предадат към Министерството на земеделието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: С други думи, господин Гоцев, Вие се противопоставяте на процедурното предложение. 1115.3
КИРИЛ НИКОЛОВ (от място): Искам да направя допълнение към процедурното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има едно процедурно предложение, господине! Господин Янаки Стоилов потвърди, че това е процедурно предложение. Процедурното предложение е много ясно и според мен много съществено, защото тук, в този член, за първи път се споменава въпросът за Националния поземлен съвет. Ако искаме да разрешим този въпрос, трябва да гласуваме. Защото господин Янаки Стоилов предлага да отложим този член, ако въобще сме решили да има Национален поземлен съвет.
Моля народните представители да гласуват това процедурно предложение, защото този въпрос е от принципно значение и засяга не само този член, а засяга редица членове в този закон.
Гласуваме процедурното предложение на господин Янаки Стоилов да отложим гласуването на този член.
От общо гласували 200, с 89 - за, 111 - против, въздържали се няма, предложението се отклонява.
Има думата по процедурата господин Кирил Николов. 1115.4 КИРИЛ НИКОЛОВ (ПСБСП): Аз считам, че по-добре щях да направя това процедурно предложение като допълнение към това, което току-що гласувахме, но то има исамостоятелно значение.
На основание чл. 90 от правилника за нашата работа предлагам да поканим председателя на Националния поземлен съвет, проф. Марин Пенков. Той ще има какво да ни каже.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Николов, ако обичате, прочетете какви са процедурните въпроси и след това се явявайте на трибуната. Това не е процедурен въпрос.
Думата има господин Кафеджиев.
ЗВЕЗДАЛИН КАФЕДЖИЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители! Имам конкретни предложения към чл. 4, ал. 4.
Вместо думата "напоителни" да се запише "мелиоративни". Знаем, че освен напоителни системи, има и отводнителни и други мелиоративни съоръжения.
След думата "инсталации" да се запише "геодезически и гранични знаци".
След думата "ползватели" и "служебни лица".
След думата "ползуват" и "поддържат".
И след думата "инсталация" накрая и "знаци".
Или цялата алинея става така: "Собствениците и ползвателите са длъжни да опазват съществуващите върху земите им археологически обекти, паметници на културата, мелиоративни, електроенергийни и други съоръжения и инсталации, геодезически и гранични знаци, както и да не пречат на другите собственици, ползватели и служебни лица да ползуват и поддържат същите съоръжения инсталации и знаци".
Знаем, че при прилагането на Закона за земята ще се изградят геодезически мрежи, ще се трасират и стабилизират геодезически точки, които са скъпоструващи и би трябвало тук да сложим в тази алинея задължения на собствениците да ги опазват.
Имам конкретно предложение към ал. 5 - вместо "заключение на министъра на земеделието" да се добави "съгласно Закона за обработваемата земя и пасищата и Закона за териториално и селищно устройство". В тези закони има такава процедура, в която задължително се изисква такова заключение. Така че НЧ/ЙА 1116.1 мисля, че така е по-точно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Как точно ще стане алинеята?
ЗВЕЗДАЛИН КАФЕДЖИЕВ: "Включване на земеделски земи в строителните граници на населените места става съгласно Закона за обработваемата земя и пасищата и Закона за териториално и селищно устройство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата има господин Рашков.
БОНЧО РАШКОВ (ПСБСП): Господин председателю, уважаеми колеги! Вземам думата, за да подкрепя направеното предложение от господин Янаки Стоилов да остане в текста на ал. 3, точка 3 изразът "Националния поземлен съвет" вместо "Министерството на земеделието".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте, господин Рашков, ще Ви отнема думата затова, защото не може когато веднъж едно предложение е гласувано - представете си парадоксалното положение: Вие идвате, след това идват още 100 души и повтарят едно и също. И ние всеки път ще гласуваме. Моля Ви се, не може след като едно предложение е гласувано отрицателно, след това да се повтаря.
БОНЧО РАШКОВ (ПСБСП): Ние, господин председателю, не сме гласували това предложение все още.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре.
БОНЧО РАШКОВ: Така че аз ви моля да ми разрешите да акцентувам върху някои аргументи, които той сподели в подкрепа на оставането на Националния поземлен съвет.
Първо, Националният поземлен съвет е специализиран орган и като такъв той има възможност да се концентрира потясно и по-компетентно върху проблемите на поземлената реформа. И в крайна сметка да осъществи една по-ефективна, по-делова и оперативна работа за нейното провеждане.
Второ, Националният поземлен съвет е независим държавен орган и като такъв, когато той реализира функциите си при осъществяването на поземлената реформа, ще изхожда не от теснопартийни позиции, а ще изхожда от общонационални и държавни позиции. В същото време, ако ние прехвърлим неговите функции със закон на Министерството на земеделието, първо, то няма да има възможност да се концентрира само върху този кръг проб1116.2 леми, тъй като то има да реализира и редица други функции, които във всички случаи няма да му позволят по.ефективно, поделово и операативно да осъществява поземлената реформа.
Второ, той е структурен елемент на политически орган, който е еднопартиен и като такъв е логично да осъществява един теснопартиен нюанс в реализацията на функциите си по поземлената реформа.
Третият аргумент е, че реорганизацията, т.е. закриването на Националния поземлен съвет и включването му в Министерството на земеделието, във всички случаи ще доведе до сътресения, до прекъсване процеса на реформата, който сега е започнал. Ние имаме известен старт. Сега трябва отново пак да се върнем на стартова позиция.
Четвъртият момент е, че закриването на Националния поземлен съвет и включването в Министерството на зеделението по същество е израз на една централизация на властта, която води до един тоталитарен уклон.
С него, господа, искам да ви напомня, че вие поемате една изключително голяма отговорност. И ако досега вие обяснявахте неуспехите на поземлената реформа с поземлените комисии и поземления съвет, аз искам да ви кажа, че след това решение вие просто няма с кого да се оправдавате.
И накрая, не е за подценяване обстоятелството, че Международната банка подкрепя тази идея, която ние защитаваме, което беше декларирано от господин Джон Брайс на заседанието на Комисията по земеделието. След като ние бихме желали да имаме едни толерантни отношения с ФАР, от който очакваме съответната икономическа помощ, нека да си помислим какви ще бъдат нашите решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Рашков, всъщност предложението, което Вие правите, е същото, което направи господин Янаки Стоилов, но Ви оставих да говорите.
Думата има господин Драгиев.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ чСДС): Господин председател, аз мисля, че тук е време да се разберем по един основен въпрос, който ще стои пред нас и за в бъдеще и с който ние трябва да се справим. 1116.3
Предлагайки проекта за изменение, Съюзът на демократичните сили е изхождал от основни принципи, които са противоположни на тези, залегнали при първоначалното създаване на закона. Това са принципите за реално връщане на земята, това са принципите за елиминиране на редукцията и един от тези принципи е ликвидация на Националния поземлен съвет.
Така че няма нужда повече да се дискутира този въпрос. С гласуване ние ще определим неговата съдба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата има госпожа Шопова.
ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Уважаеми думи и господа! Аз продължавам размислите си по повод на процедурното предложение дискусиите да бъдат в рамките на две минути. Въпросите са толкова сериозни, че и трите минути явно не стигат.
Но аз ще използувам тези три минути, за да възразя по същество на господин Гоцев, тъй като в хода на процедурата това не можеше да стане.
Аз подкрепям всички аргументи на господин Янаки Стоилов за това, че трябва да се запази Националният поземлен съвет и искам да изкажа аргументите си "против" срещу съображенията на господин Гоцев.
Той твърди, че Националният поземлен съвет, съответно общинските поземлени комисии са били създадени преди изборите. И прави от това извода, че там са доминирали социалистите. Но това е просто неистина, тъй като във временните изпълнителни комитети навсякъде в страната ние бяхме в малцинство, както и в коалиционното правителство. И да се спекулира с това просто не е хубаво.
Освен това бих искала да напомня на дамите и господата, че във временните изпълнителни комитети хората, макар и с различен цвят, проявиха професионализъм и именно по повод на поземлената реформа се намериха най-добрите решения. Имам предвид и кадрови решения. Разбира се, главно за окръжните градове, тъй като в останалите градове имаше сериозен недостиг на кадри от съответната област.
Освен това искам да напомня, че Националният поземлен съвет е част от една система, в която са и общинските поземлени комисии. Ако вие искате да бъдете последователни докрай, прокарвайки една нова, нелогична полотика, и аз се обръ1116.4 щам към парламентарната група на ДПС, защото смятам, че там нашите позиции се допират, тогава трябва да се закрият и общинските поземлени комисии и функциите им да бъдат възложени на съответните отдели "Земеделие" на кметствата. Това би било логичната структура, ако искаме да бъдем логични.
Освен това, от името на председателя на Общинската поземлена комисия в Пазарджик, който е член на Българската социалдемократическа партия и с консенсус във Временния изпълнителен комитет беше определен за председател на тази комисия, аз бих искала да ви кажа, че има само един проблем. Това е проблемът на средствата. Средства за щатове и средства за реализиране на реформата. И ако вие не знаете това, това означава, че не сте се сблъсквали с конкретните проблеми за реализирането на Закона за земята и земеползуването.
Страхувам се, че внасянето на въпроса за ликвидирането на Националния поземлен съвет е въпрос за елиминирането на проф. Марин Пенков. Ние нямаме основание за недоверие, още повече, че нито веднъж досега не пожелахме в пленарната зала да изслушаме човека, който досега е ръководил поземлената реформа. Това е неетично, политически неиздържано и не е в парламентарен дух.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата има господин Пенев. 1116.5 НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Господин председател, тъй като по чл. 4 се направиха само две предложения по същество - едното от господин Стоилов, второто от господин Кафеджиев, останалото бяха дебати, предлагам процедурно да се прекратят дебатите и да минем към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Оратор, който да се противопостави на това предложение? - Няма.
Първо гласуваме за прекратяване на дебатите. Моля, гласувайте.
От общо 196, за - 115, против - 78, въздържали се 3.
Дебатите се прекратяват.
Господин Орсов, Вие искате процедура? Заповядайте.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Златимир Орсов, Парламентарен съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.
Моето предложение е до начина на гласуване на – 3. Тъй като господин Кафеджиев направи едни много разумни предложения, които нашият Парламентарен съюз ще подкрепи, аз предлагам – 3 да бъде гласуван точка по точка, за да могат моите колеги да подкрепят предложенията на господин Кафеджиев и да изразят специално становището си по точка 4 на предлагания – 3.
ПРЕИДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Орсов, нали ние гласуваме текст по текст, точка по точка?
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Досега не гласувахме точка по точка, поради това бях принуден...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Щом има предложения от господин Кафеджиев, в такъв случай явно ще гласуваме. Освен Вашата поява тук, на трибуната, аз не виждам друг смисъл? То е съвсем ядно: от господин Кафеджиев има предложение, ние ще го гласуваме.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Да, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Тогава какво има? Как може това да бъде процедурно предложение?! Как го виждате като процедурно предложение, аз това не мога да размера?! Пак - какъв смисъл? Просто няма смисъл!
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Ето: процедурното предложение е начинът на гласуване. СД/ЙА 1117.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ами начинът на гласуване - него го има, господин Орсов, само че Вие не четете правилника.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Чета го много добре и настоявам да се гласува най-напред точка първа, после точка втора, после точка трета и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Разбира се, точно така: точка първа, след това втора, трета, така както трябва.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Добре, благодаря Ви. След като така ще се гласува, аз съм доволен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Джеров, имахме едно предложение от господин Кафеджиев, от господин Стоилов, което беше отхвърлено. Сега да продължим нататък.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да започнем с основното, господин председател. Беше акатувана главно ал. 3 - министърът на земеделието да бъде заменен с Националния поземлен съвет. Всъщност това е основното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Алинея 3 - на господин Янаки Стоилов, на госпожа Шопова и т.н.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това е по ал. 3 - вместо "заключение на министъра на земеделието", да бъде: "решение на НПС".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласуваме предложението, направено от няколко души народни представители.
От общо 197 гласували, за - 89, против - 108, въздържали се - няма.
Предложението се отклонява.
Моля Ви сега, господин Джеров, прочетете предложението на господин Кафеджиев. То е с две допълнения.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Кафеджиев прави предложение за допълване на чл. 4, ал. 4. След "паметниците на културата" той предлага да се допълни "мелиоративни".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Като "напоителни" отпада и става "мелиоративни".
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Отпада.
След това, след думите "електроенергийни и други съоръжения и инсталации" той предлага да се допълни с думите "геодезически и гранични знаци"; след "ползватели" да се допълни 1117.2 "и служебни лица"; "да поддържат" - още едно вмъкване и накрая "и знаци".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Кафеджиев, нали така са Вашите предложения? Аз бих искал сега да прочетем целия текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз ще ви прочета целия текст, както би звучал, ако приемем предложенията на агосподин Звездалин Кафеджиев.
Член 4, алинея 4 - "Собствениците и ползвателите са длъжни да опазват съществуващите върху земите им археологически обекти, паметници на културата, мелиоративни, електроенергийни и други съоръжения и инсталации, геодезически и гранични знаци, както и да не пречат на другите собственици, ползватели и служебни лица; да ползват и поддържат същите съоръжения и инсталации и знаци."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласувайте.
От общо 194 гласували, за - 164, против - 18, въздържали се - 12.
Приема се текстът с допълненията на господин Кафеджиев.
Моля сега да продължим да гласуваме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващото предложение е пак на господин Кафеджиев. То се отнася към ал. 5.
Предложението, което дадох от името на Законодателната комисия, е: "Включването на земеделски земи в строителните граници на населените места става след заключение на министъра на земеделието." А господин Кафеджиев предлага: "... става съгласно Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата". Има предложение: "И законът за териториалното и селищно устройство".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Кафеджиев, така е Вашето предложение, нали? Добре. Моля, гласувайте.
От общо 193 гласували, за - 112, против - 68, въздържали се - 13.
Предложението се приема.
Тъй като няма никакви други допълнения, предложения, ние можем да гласуваме вече целия параграф 3, или член 4. 1117.3
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Трябва по алинеи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Искате по алинеи?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В такъв случай трябва да приемем, че ал. 4 е гласувана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Алинея 4 е гласувана, алинея 5 е гласувана. Остава тогава да гласуваме алинея 1. Точка 1 на алинея 1 се отменя. Имаме алинея 2, става алинея 1 със следното съдържание: точка 1. ...
Кажете, господин Орсов. 1117.4 ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Аз обръщам внимание, че ал. 4 не е гласувана. Гласува се предложението, което направи господин Янаки Стоилов и беше отхвърлено.
Цялата алинея не е подложена на гласуване.
Това е точка трета от текста, който Вие четете, а е ал. 4 от чл. 3 на закона.
Понеже беше казано, че ал. 4 е гласувана, бихме искали да бъде гласувана отделно. За другите три точки не възразяваме да бъдат гласувани едновременно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Няма възражение да бъдат гласувани отделно. Господин Джеров, моля обяснете какво иска господин Орсов.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: При това положение ще трябва да разкъсаме, да гласуваме точка по точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Казали сме, че се гласува текст по текст, член по член.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ако приемем текст по текст. В такъв случай точка първа (говорим за чл. 4), ал. 1 се отменя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: По този въпрос нямаме никакви противоречия. Господин Орсов какво каза?
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Точка 1, 2 и 3 да се гласуват заедно, т. 4 да се гласува отделно.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Бих предложил точки 1, 2 и 3 да бъдат гласувани съвместно, защото обхващат едно и също нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласувайте за текста на точка 1, 2 и 3.
Гласували са 193 народни представители, 192 за, против няма, въздържал се 1.
Господин Джеров, моля посочете каква е забележката на господин Орсов във връзка с изказването н агосподин Янаки Стоилов.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В т. 4, ал. 4 сегашна става ал. 3 (нова) със следното съдържание: "Отчуждаването на земеделски земи за важни държавни и общински нужди се извършва в съответствие със Закона за собствеността и Закона за опазване на обрааботваемата земя и пасищата, след заключение на аминистъра на земеделието. Сл.Р/ЙА 1118.1
Това е предложението. И господин Орсов, понеже доколкото го разбирам имат виждане, че не трябва така да остане, затова предложи и вие приехте тази алинея да бъде гласувана отделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Той няма друго предложение. Но, добре, гласуваме за тази алинея. Моля, гласувайте.
Резултати от гласуването: От общо 198 гласували за предложението гласуват 112, против 85, въздържал се 1.
Ал. 4, която става ал. 3, се приема.
Всичко друго вече сме гласували.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Остават следващите алинеи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (към Златимир Орсов): Нали Вие дойдохте тук, за да поискате думата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Аз досега се изказах само по процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, най-напред има думата господин Филипов.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ: Благодаря Ви, господин председател. Аз съм от Михайловградски окръг, Берковица, Парламентарен съюз за социална демокрация.
Уважаеми колеги народни представители, зная, че тази т. 4 предизвика немалко дискусии, но чувствам за свой дълг да спомена две съображения, които според мен са важни и трябва да бъдат протоколирани при обсъждането на този важен законопроект.
Първо, аз смитам, че въпросът беше абсолютно ненужно политизиран. напълно в реални възможности на парламента, на активното мнозинство и на активното правителство, а в тяхно право и сила да подновят изцяло Поземления съъвет и той да заработи като самостоятелна надведомствена институция. Тя ни е нужна в този сложен период.
На второ място, ние имаме да изпълняваме две важни направления в икономическата реформа. Едното е селското стопанство, другото е приватизацията.
Ние с вас сме подготвили проект за Закон за приватизацията. В него съвършено умно е предложено да има независима институция - Агенция по приватизация, в която ние ще избираме представители на Народното събрание в нея. 1118.2 Очевидно, както в това направление за реформата трябваше да има самостоятелен орган и трябва да го има, така трябваше да има и орган за поземлената реформа.
И накрая, уважаеми господин министър Димитров, спомних си един анекдот като виждам колко много работа ще ви бъде възложена...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие не можете да се обръщате към господин министъра. Вие може само да обясните Вашия вот, а не да задавате въпроси или да разправяте анекдоти на господин министъра.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ: Господин председател, мога ли да Ви помоля в рамките на моите две минути да не ме прекъсвате. Много Ви моля да не ме прекъсвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие имате право да обясните вот, а не да разправяте анекдоти на министъра!
ЕМИЛ ФИЛИПОВ: Завършвам с една човешка шега. Чул съм в моя роден край, че един мъж се оплакал, че жена му била набита. Срещнали го и му казали: "Защо си кахърлия?". Той казал: "Кахърлия съм, че набиха жена ми." "Оплачи се на кмета." - "Не мога." - "Защо?" - "Защото кметът организира тази работа."
Много работа ще падне по поземлената реформа и не би трябвало да имаме властта и функциите в едни ръце. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Свърши Ви времето. Радвам се, че все повече литератори се явяват в този парламент.
Господин Орсов, имате думата.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Ти какъв анекдот ще разкажеш?! (Оживление в залата)
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Златимир Орсов, Парламентарен съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия, 21. Сливенски избирателен район.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Такъв според правилника няма, господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: 21. Сливенски избирателен район ли няма? Как така да няма?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие винаги искате да спазвате правилника, а според правилника - няма. ВЙ/ВР 1119.1
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Мога ли да продължа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие не можете да продължите. Би трябвало да не можете да продължите, защото просто нарушавате в момента правилника.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Аз вземам думата, за да обясня своя отрицателен вот, и имам право на това, тъй като не съм вземал отношение по същество на тази точка 4. Гласувах "против" тази точка четвърта, защото считам, че не е по силите на Министерството на земеделието да се справи и с поземлената реформа. И ако тук бяха казани думи, че Националният поземлен съвет се закрива, защото не е успял да се справи с реформата, аз искам да кажа, че причина за това не е Националният поземлен съвет и не са неговите членове, които се противопоставят на тази реформа. Причината, че досега поземлената реформа не е станала, се дължи на липсата на средства, достатъчно средства за нейното провеждане, нещо, което трябва да осигури Министерският съвет. Дължи се на забавянето на изграждането на Националния поземлен съвет и на несъгласуваността на функциите и действията на органите, които са ангажирани с тази реформа, дължи се междупрочем и на създаването на това управление: "Земя и земеползване" в структурата на Министерството на земеделието, което има три пъти поголям щат от Националния поземлен съвет. Има същите функции и несъгласуваността на неговите действия с Националния поземлен съвет попречи.
И накрая бих искал да кажа, че една от главните причини за забавянето на поземлената реформа е нагнетяването на напрежението, което СДС прави в селата. И завършвайки, завършвам с думите, че като видяхме докъде я докара СДС в досегашното управление на страната, ясно е каква реформа ще направи в земеделието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Орсов.
Госпожице Дърева, отрицателен вот? Имате процедура? Но ако не е процедура - ще Ви прекъсна.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Уважаеми колеги, уважаеми господин Савов!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз съм: господин председател.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: Господин председател! Както знаете, аз съм Ви обещала всеки път, когато нарушавате правилника, да ставам и да Ви го напомням. Много Ви моля, отворете си правил1119.2 ника и прочетете чл. 8, ал. 3 (шум на недоволство в залата), защото Вие всеки път продължавате Вашите традиционни навици да коментирате всяка реплика и всяко изказване на депутат от лявата страна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожице Дърева, това не е процедурен въпрос.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: Това, което в момента правите, е също нарушение на правилника. Всеки път ще Ви го напомням.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това не е процедурен въпрос и аз Ви отнемам думата. Разберете. (Ръкопляскания от БСП)
Тъй като всички алинеи вече са гласувани на този член, давам половин час почивка. (Звъни) 1119.3
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Гласувахме – 3. Следва – 4, който предвижда чл. 5 да се отмени, или точната редакция на – 4: "Член 5 се отменя".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други предложения? - Няма. Моля, гласувайте.
За 97, против 52, 18 въздържали се. Приема се отпадането на чл. 5.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият параграф е пети, който предвижда отменяне на чл. 6. Или предлагам да се гласува – 5 със съдържание: "Член 6 се отменя".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Някой да се изкаже против отменянето на члена? - Няма.
Моля, гласувайте за отмяната на чл. 6.
130 за, 39 против, 22 въздържали се. Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва – 6. Член 8 се изменя така: "Чл. 8. Гражданите могат да се обединяват в кооперации или дружества за съвместно обработване на земеделските земи. В тези случаи те могат да запазят собствеността върху земите си и в реални граници".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли други предложения? Няма. Моля, гласувайте. Господин Орсов, наближаваме чл. 10. Бъдете готов за старт!
За 176, против няма, 6 въздържали се. Приема се.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това е хубаво единство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Следващият параграф?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва – 7. "Член 9 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Златимир Орсов, Парламентарен съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия, 21. Сливенски избирателен район. Аз се ползвам от Вашата любезна покана, господин Кадир, и взимам думата малко преди чл. 10, за да поддържам предложението, което направих писмено и по време на първото гласуване, а именно чл. 9 да не се отменя, а да бъде ДП/КП 1120/1. изменен по следния начин. Ще прочета текста. Имам го написан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, моля четете по-бавно.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Имам написан текста, бих го дал на господин Джеров, ако има нужда от него.
"Чл. 9. Ал. 1. Собственикът може да продаде земеделска земя, след като представи пред нотариуса само писмени доказателства, че е предложил на наемателя или ползвателя й, на съседи, на общината или държавата да я купят при същите условия и декларира пред него, че никой от тях не е приел това предложение.
Ал. 2. Ако декларацията по предходната алниея е неистинска или ако земята е купена при условия, уговорени привидно във вреда на лицата по предходната алинея, те могат да изкупят земята при действително уговорените условия. Искът трябва да се предяви в двумесечен срок от продажбата.
Ал. 3. Лицата по ал. 1 могат да упражнят правото си на изкупуване в следния ред:
1. ползвателят или наемателят, ако договорът за наем е за срок три и повече години и е вписан;
2. съседът;
3. общината;
4. държавата.
Ал. 4. В случая на точка 2 от предходната алинея право да изкупи най-напред има съседът, притежаващ най-малкия парцел.
Ал. 5. Ако упражнилото правото на изкупуване лице не плати дължимата поради изкупуването сума в двумесечен срок от влизането на решението в сила, заинтересованите могат да поискат обезсилване на решението."
С няколко думи искам да мотивирам този текст. Създава се възможност определени лица да имат възможността да купят с предимство продаваната земя при условията, които предлага купувачът - т.е. по исканата от него цена. За ползвателя и наемателя това право на изкупуване би било една допълнителна гаранция за средствата, които той е вложил там, за капиталовложенията, които е направил в земята - т.е. ще бъде сигурен, че първият собственик на тази земя след неговия арендодател или наемодател би бил самият той. 1120/2.
Правото на изкупуване на съседа се налага, за да има възможност да бъдат уедрявани по-малките парцели, а за общината и за държавата, за да могат те да получат една възможност да придобиват земеделски земи, чрез които да реализират онази аграрна политика, която имат намерение да водят.
Беше направено възражение, че в една пазарна икономика такова ограничение на правото да се избере купувач е неприемливо, но аз искам да обърна внимание на моите колеги, че в такива пазарни икономики, като Франция и Белгия, именно такива права на изкупуване са предвидени според тяхното законодателство на арендотателя и съседа, така че това е нещо, което по-напредналите от нас държави са направили и от тези държави е взет модел за уредбата на този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Георги Петров.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Герорги Петров, Движение "БЗНС "Никола Петков" в СДС. Уважаеми колеги, аз смятам, че господин Орсов (той е преподавател по вещно право) знае, че именно с това негово предложение се правят едни ограничения върху вещните права, а те са: правото на разпореждане, правото на владение и правото на ползване. Именно с това, което той предложи, се нарушава правото на разпореждане, тъй като ние се стремим да има пазар на земята, просто да улесним продажбата на земята, а той с това негово предложение да се продава земята на съпрузи, на съсобственици, на собственици на съседни земеделски земи ще наруши това изконно вещно право, което е в цял свят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов има думата за дуплика. 1120/3.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Вземам думата за дуплика на господин Петров, който изглежда е забравил, че такива права няма - право на владение, право на ползване и право на разпореждане и ако беше учил по-внимателно вещно право, щеше да знае, че това са елементи от съдържанието на единното право на собственост. И пак искам да повторя, че с това не се ограничава възможността на собственика да се разпореди, а само възможността да избере в определени граници купувача. След като собственикът получава исканата за продаваната земя цена, то не е възможно или по-скоро е възможно да бъде ограничено неговото право да избере точно купувача. Той получава онова, което иска - парите за земята. И това ограничение, пак повтарям, го има в развити пазарни икономики като Франция и Белгия.
Призовавам народните представители да гласуват за неговото приемане, защото съм убеден, че това ще бъде полезно за българското земеделие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Тодоров.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! По отношение на чл. 9 искам да се аргументирам защо сме предложили такава процедура, която, разбирам от репликите, че не се възприема. (Шум в залата) Моля да ме изслушате, а след това е ваше право как да гласувате, господа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Тодоров, ние сме на второ четене, обаче все пак кажете си приказката.
ТОДОР ТОДОРОВ: Това е по предложен текст, не е нещо ново. Става дума за уреждане на процедурата при продажба на земя. Ако искаме да правим пазарна икономика и възприемаме принципите, че пазарна икономика се прави със стока, която имаме в достатъчни количества, аз ще бъда съгласен с това, което се предлага, в противовес на предложението, което правим ние, тримата колеги. Но съгласете се, че България е единствената страна, с изключение на Япония, без да ви правя сега агитации, в която стоката - земя, ще бъде винаги дефицитна, а свободен пазар с дефицитна стока, без да ви убеждавам, не може да се прави без определено регулиране. Така е във всички страни, които имат толкова земя, колкото имаме ние.
По отношение на втория аргумент. Абсолютно задължително е от гледна точка на развитие на фермерското стопанство в СБ/КП 1121/1. бъдеще, което искаме да развием в България, съседът да закупува земя, да не закупува случайният човек, който дава пет хиляди лева повече за един декар земя от Благоевградски окръг, примерно, на добруджанци или обратно. Тези аргументи, господа, знам, че не искате да ги изслушате, но такава е практиката в света. Колегата ви го каза. (Шум в СДС)
Трети аргумент. По отношение на ефективното използване на земята още първите години от неприлагането на такава процедура ще ни убедят, че всъщност е имало нужда поне земята да бъде предложена на съседа, а не да бъде напълно свободен пазарът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Тодоров.
МАНОЛ ТОДОРОВ (СДС): Господа, аз смятам, че становището, че чл. 9 следва да бъде заличен, премахнат е правилно. Доводите, които се правят от двамата преждеговоривши, не могат да ни убедят, че принципите, на които е изграден чл. 33 от Закона за собствеността, а именно при продажба на съсобствен имат да бъдеш задължен да продадеш имота си на останалия съсобственик, следва да се приложат и по отношение на свободния пазар.
Що се казае до това как е в Япония, от Япония ние имахме една парламентарна делегация, която, запитана изрично, обясни, че няма абсолютно никакви ограничения както по правото на размера на притежаването на земя, така и по реда на изкупуване и при продажба.
Няма основание да вървим с ограничения към собствеността.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Сталийски за реплика.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаеми дами и господа, две изречения ще ви кажа. Смятам, че тук е парламент и няма какво да се учим на вещно право. Аз съм учил Венедиково вещно право, господин Орсов е учил по други учебници. Владението, уважаеми дами и господа, е факт, владението никога не е било вещно право. Ползването на вещно право върху чужда вещ, той може би не го е чувал, не е толкова фатално. А правото на собственост ще го видите в чл. 108 от Закона за собствеността, съвсем ясно и пределно е доказано при ремандикацията.
Какво ни се предлага? Предлага ни се все едно да върнем Закона за собствеността на гражданите. Процедура за продажба 1121/2. на имот. Знаете много добре, глава първа и втора от Закона за собствеността на гражданите са отменени, защото този закон тези, които го прилагаха, много добре знаеха по какъв начин ставаха продажбите. Свещеното и за вас, уважаеми господа отляво, и за нас отдясно, и в средата е правото на собственост. Вие не може и не трябва да го ограничавате.
Да вземем една хипотеза. Една нива има 30 души съседи. Е, кажете какво ще стане тогава и по какъв ред...
РЕПЛИКИ ОТ БСП: Една нива има четири страни.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ: Недейте вика! Аз мога да викам по-силно, моля ви се! Една нива, ако има 30 души съседи, какво ще стане? Господин Орсов, като иде в университета, да обърне Закона за собствеността, но не на гражданите, да не сбърка и да види чл. 33 от този закон, който казва по какъв ред съсобственикът може да изкупи. А сега обърнете тази хипотеза - при наемател и при ползване. Много ви моля, гласувайте така, както съвестта ви каже, но във всички случаи това не го приемайте. (Бурни ръкопляскания в СДС)
ХРИСТОФОР СЪБЕВ (от място): Железен си!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Браво, железен си!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за дуплика господин Тодоров.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПСБСП): Господин председателстващ, уважаеми колеги, много време слушам, че правото на свободна продажба по отношение на земята от много колеги се приравнява с правото да продаваш апартамент. Явно е, че в тази зала много малко хора, не казвам кои, сравняват апартамента със земята. Явно никой не признава, че земята е единствената стока от всички стоки, които съществуват в света, по отношение на която се прилагат специфични правила - и по отношение на собствеността, и по отношение на продажбата. Защо трябва да заблуждаваме хората, че апартаментът и земята са една и съща стока? Това е абсурдно! Аз просто не мога да го приема. (Шум и реплики в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Ройнев. (Обръща се към протестиращи депутати от СДС) Моля ви се, нека да му дадем думата, той е от вносителите.
ЙОРДАН РОЙНЕВ (ПСБСП): Благодаря Ви, господин председател, че ми давате възможност и аз да се изкажа. 1121/3.
Господа, искам да засегна въпроса от един друг аспект. Става дума за това няма ли опасност ние, несъздавайки все пак един регулиран пазар на земята, в който пазарните цени да бъдат в основата, да не превърнем земята в обект на спекула. Господа, вие всички знаете, че в нашата държава в момента се натрупаха твърде много спекулативни капитали.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Те са ваши!
ЙОРДАН РОЙНЕВ: Именно затова, господин Димитров, Вие вероятно ще ме поддържате в моето твърдение. Ние трябва все пак да не допуснем този спекулативен капитал да се влага в покупката на земи, които да се превърнат в обект на спекула.
Освен това на мен ми е трудно да приема, че ние, приемайки принципа за връщане в реални граници на земята, ще се обърнем към едно модерно селско стопанство, към едно модерно земеделие. И именно този пазар, господа, ще даде възможност да се създадат именно тези земеделски стопанства, тези ферми, които ще могат наистина да създадат условия за получаване на повече продукция от това земеделие.
Аз много ви моля, нека сериозно да помислим по въпроса, да не влагаме емоции и когато дойде време да гласуваме, наистина да гласуваме по съвест, а не по партийни пристрастия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за реплика господин Васил Гоцев. 1121/4.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми дами и господа, не бих взел реплика, защото спорим за нещо елементарно. Или се иска спиране на пазара на земята, както досега се предлагаше от левицата, или ще има пазар на земята и той ще бъде без ограничение. Това поддържа СДС, защото това е свързано със свободното упражняване на правото на собственост.
Вземам репликата само заради едно - говори се за спекулация със земята, като се базира на чл. 9, а по този начин просто се спекулира с камерата на телевизията, която в момента предава. Никаква спекулация на земята няма връзка с чл. 9. Член 9 е преди да си продадеш земята за толкова, за колкото искаш, длъжен ли си да я предложиш първо на брат си, да я предложиш първо на жена си, която пък и няма право да я купи по сегашния Семеен кодекс (макар че аз не споделям семейната общност и никога не съм я споделял), нямаш право да я продадеш освен да я предложиш на съседа или много съседи, без да е уредена процедура за това.
В някои страни може да има, и то е старото Земско право, а не във френското и белгийското, както говори Орсов, задължение за продаване по определени места, но там няма ограничение за 200 и 300 декара. Ако моят съсед има 300 декара, питам господата, които предлагат това: как ще му предлагам на този, който няма и право да я купи?
Изобщо, трибуната се използва, за да се създаде едно впечатление, което е неточно за предложенията на СДС. И само заради това взех думата за реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Думата за изказване има господин Чакъров.
Един момент, има реплика. Думата има господин Георги Марков за втора реплика.
ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС): Искам под формата на реплика да напомня на колегата депутат от Българската социалистическа партия за какво става дума. Става дума за отмяна на чл. 9, според който ако ти, и той е сега в сила все още, искаш да продадеш земята си, трябва най-напред да я предложиш на съпруга си, след това на роднините си по права линия, след това на роднините си по съребрена линия до четвърта степен. Това значи да обикалям и да търся вторите си братовчеди в страната, след НЧ/КП 1122/1. това на съседите, след това на общината, след това на държавата, за да стигна до купувача. Тази страхотна глупост я приехте вие миналата година. И сега искате да ни убедите и пак да ни давате акъл как да стане.
Затова ще отменим чл. 9 и с това ще се свърши. (Ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Думата за дуплика има господин Ройнев.
ЙОРДАН РОЙНЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми господа! Аз искам да кажа, че ние точно това сме избегнали, господин Марков и господин Гоцев. За да не търсим тези роднини до девето коляно, ние затова предлагаме: първо, наемателят; второ, съседът, общината и държавата. Защо го казахме? Без да ограничаваме хората - да предлагат земята си на пазарни цени, господа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Думата по процедурата има господин Венцеслав Димитров. (Шум и реплики в залата) Каква дуплика? Има процедура. (Милен Чакъров протестира, тъй като твърди, че думата вече му била дадена) Това не беше така, тъй като трябваше да дадем думата за дуплика.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Имам процедурно предложение. Понеже становищата са ясни - едните искат едното, а другите другото, това нещо може да се реши с гласуване.
Предлагам прекратяване на дебатите и пристъпване към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли някой да направи друго предложение?
МИЛЕН ЧАКЪРОВ (ПСБСП): От името на Парламентарния съюз за социална демокрация се изказвам против предложението за прекратяване на дискусията по този текст (чл. 9), защото ние искахме да припомним на нашите късопаметни колеги-юристи от по-възрастното поколение, че институтът на изкупуването в българското право не е нов. Аз искам да ги върна...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това не е по процедурата. (Шум в залата)
МИЛЕН ЧАКЪРОВ: И затова искам да помоля господин Димитров да оттегли предложението си за прекратяване на дебатите, за да ви обясня, че още преди 100 години - на 3 декември 1892 г., 1122/2. беше приет Законът за задълженията и договорите, в който в чл. 299 и следващите е уредено именно това право на изкупуване, което в голяма степен преповтаряме сега. Този закон е преповторен след това в чл. 17 от Закона за ТКЗС, в чл. 20 от Закона за трудовата поземлена собственост и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колега, разбрахме, но...
МИЛЕН ЧАКЪРОВ: Така че, прекратявайки възраженията си, не искам да толерираме правното невежество и ви призовавам, колеги, да гласувате за оставането на чл. 9 с едно бъдещо подобрение. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, колега! Гласуваме направеното предложение за прекратяване на дебатите.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (от място): Вие ми дадохте думата за предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Свърши вече, господин Аджаров.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (от място): Вие ми дадохте думата и си отменихте собственото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Свърши вече! Моля, гласувайте за прекратяване на дебатите по чл. 9.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (от място): Вие ми дадохте думата за предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нали е направено предложение за прекратяване на дебатите? Колегата каза за обратното становище. Той е от вашата парламентарна група.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (от място): Не говорим за дебати, а за последно предложение, което да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте!
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (от място): А защо ми дадохте думата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аджаров, прочетете правилника. Движиш се много бавно дотук и Ви изпревари колегата от вашата парламентарна група.
Моля, гласувайте за прекратяване на дебатите по – 7 от законопроекта за изменение на закона.
122 гласували за, 94 против.
Приема се предложението за прекратяване на дебатите.
Господин Джеров, моля!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Би трябвало да се гласува първо предложението за нов чл. 9, предложен от Златимир Орсов 1122/3. и подкрепен от други колеги.
Но все пак, като юрист, много неща се изтъкнаха тук, "правомощията" се казва на правото на собственост, те са три безспорно, нека да не теоретизирам, но в края на краищата какво търсим? Да пречим на пазара или да го дадем свободен?
Когато разсъждаваме да търсим пречки, ще намерим много правни съображения. Нека да не забравяме и нещо друго. Независимо от обектите на собственост, предходното обикновено Народно събрание отмени глава първа от Закона за собствеността на гражданите, а ние сега вече в едно много по-демократично общество търсим да създадем десет пречки, за да няма свободен пазар.
И затова моето становище е да не се възприема предложението на господин Орсов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме текста, предложен от господин Орсов и останалите колеги. Да се чете още един път текстът ли? Няма нужда.
(Росен Хубенов се приближава към трибуната и иска думата)
Един момент, не съм Ви дал думата. Моля Ви се! Как да Ви дам думата? Сега гласуваме. Гласуваме предложението на Орсов. Ако трябва, ще прочетем текста. Господин Джеров ще прочете текста. Сега сме в процес на гласуване. Моля Ви, заемете си мястото.
(Росен Хубенов продължава да иска думата по процедурата)
Гласуваме в момента, господин Хубенов. Какво гласуваме? Не знаете ли какво гласуваме?
Господин Джеров, дайте ми текста, аз ще го прочета. Процедура ще Ви дам, след като гласуваме. (Шум в залата)
Член 9 (нека да слушат и телевизионните зрители, това е целта). Предложение от господин Златимир Орсов, Йордан Ройнев, Тодор Тодоров.
Член 9 се изменя така: "Ал. 1. Собственикът може да продаде земеделска земя, след като представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на наемателя или ползвателя й, на съседа, на общината и на държавата да я купят при същите условия и декларира пред него, че никой от тях не е приел това предложение.
Ал. 2. Ако декларацията по предходната алинея е неистинска или ако земята е купена при условия, уговорени предва1122/4. рително във вреда на лицата по предходната алинея, те могат да изкупят земята при действително уговорените условия. Искът трябва да се предяви в двумесечен срок от продажбата.
Ал. 3. Лицата по ал. 1 могат да упражнят правото си на изкупуване в следния ред:
1. ползвателят или наемателят, ако договорът за наем е за срок 3 и повече години и е вписан;
2. съседът;
3. общината;
4. държавата.
Ал. 4. В случая на точка 2 от предходната алинея право да я изкупи най-напред има съседът, притежаващ най-малкия парцел.
Ал. 5. Ако упражнилото правото за изкупуване лице не плати дължимата поради изкупуването сума в двумесечен срок от влизането на решението в сила, заинтересованите могат да поискат обезсилване на решението."
Това е предложението, което трябва да гласуваме. Който е "за" предложението - гласува "за", който е против - гласува "против". "За" се гласува със зелено, "против" се гласува с червено. Моля, гласувайте! (Смях и ръкопляскания от мнозинството)
92 гласували за, 126 против. 1122/5.
Гласуваме предложението на Законодателната комисия.
Обяснение на вот ли имате? (Обръща се към Росен Хубенов) Какво имате? Първо кажете какво искате. (Росен Хубенов застава пред микрофоните) Кажи какво искаш!
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПСБСП): Няма да ти кажа! (Силен смях в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Е, как, аз съм председател! Аз съм председател, моля ви се! Я се дръж като колега към колега, много те моля!
РОСЕН ХУБЕНОВ: Процедурно искам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Процедурно можете. Заповядайте.
РОСЕН ХУБЕНОВ: Благодаря много, че най-сетне Вие благоволихте да ми дадете думата процедурно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Думата се иска от място с вдигане на ръка, колега!
РОСЕН ХУБЕНОВ: Благодаря много за това, че Вие найсетне разбрахте, че не можете непрекъснато да цензурирате предварително депутатите, които искат да вземат думата. Благодаря Ви! (Шум в залата)
Процедурно: оспорвам това гласуване (реакция от мнозинството) и моля Председателството още веднъж да го постави на прегласуване, защото беше ми отнета възможността да направя процедурно своето предложение, преди да започне гласуването и преди да изтекат трите минути да се прочете това, което гласувате. Да се прочете това, което гласувате, защото този текст е един от най-важните в закона и в законопроекта за промяната му. Според него се създава механизъм за уедряване на земята. За уедряване на земята! Това е първо.
И второ, според него се дава възможност собственици на земята да бъдат хората, които я работят. (Реакция от мнозинството: "У-у-у!")
Ето защо аз моля още веднъж да бъде гласуван този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Хубенов, четете чл. 56, ал. 2. Затова Ви отклонявам предложението - Вашето искане за прегласуване. Предложението се прави от парламентарна група, а не от отделен депутат. (Реакция от мнозинството: "Браво!") СД/КП 1123/1.
Продължаваме, господин Джеров. (Силен шум в залата) Моля, продължаваме.
Отклонявам Ви предложението! (Обръща се към Росен Хубенов, който застава отново пред микрофоните)
РОСЕН ХУБЕНОВ: Вие отклонихте моето предложение, без да имате правно основание. Аз го правя от името на Парламентарния съюз за социална демокрация като секретар по законодателната дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Сега го заявявате обаче. Моля Ви се! Моля Ви се!
РОСЕН ХУБЕНОВ: Така че Вие сте длъжен да го поставите отново на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, продължавайте. Моля за тишина!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председателстващ, моля да бъде поставено на гласуване вече предложението, което преди малко докладвах - "– 7. Член 9 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме текста на Законодателната комисия: "– 7. Член 9 се отменя". Моля, гласувайте.
За - 131, против - 84, 2 се въздържат. (Ръкопляскания от мнозинството)
Обяснение на вот или по процедурата? Обяснение на вот. Заповядайте, господин Орсов. (Бурна реакция от мнозинството, ръкопляскания)
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Златимир Орсов, Парламентарен съюз за социална демокрация.
Взимам думата за обяснение на вот.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Няма право!
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Господин председателю, ще помолите ли господин Димитров да не топурка из залата, а да си седне на мястото? (Реакция в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, само че той е прав! Нали знаете, така е в правилника? Така е в правилника!
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Взимам думата за обяснение на вот и само с няколко изречения искам да кажа на депутатите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Интересно, когато нарушавам правилника във Ваша полза, много сте доволни! 1123/2.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Искам да кажа на депутатите от СДС, че с отмяната на чл. 9 те завъртяха пералнята и дадоха възможност на хората, които спекулативно са натрупали пари (реакция от мнозинството), и на тази номенклатура, срещу която толкова говорят, да изперат парите си чрез покупка на земя. И много се учудвам защо са тия приказки против тъй наречената номенклатура, след като с това гласуване вие, уважаеми господа, й помогнахте да скрие и онези пари, които досега не беше скрила. (Реакция от мнозинството, много реплики, които не се разбират)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Думата има Димитър Йончев.
ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (ПСБСП): Ще бъда съвсем кратък.
Аз гласувах и на предишното гласуване с отрицателен вот, за да мога да го обясня, но господин председателят не ми даде думата. Държах обезателно да взема думата по този въпрос, тъй като това гласуване има наистина много сериозно значение за страната. Преди две седмици от тази трибуна господин Абаджиев много внимателно и просторно обясни как се нуждаем от комасирана земя, от модерно земеделие, а сега приехме нещо принципно противоположно и, доколкото чувствам, от някакъв чисто така, политизиран инат. И не мога да разбера това поведение. Бих искал да обърна внимание на това нещо... (Реплики от залата, които не се разбират) Не, не се връщам, движим се само в една посока. И да ви помоля, в закона има още такива моменти, животът няма да издържи такива решения. По-хубаво е да облекчим следващия законодател, тъй като това е загуба на много скъпо време, а затрудняваме хората невероятно. От това, което сега гласувахме, не се получава комасирана земя. Разберете го това! И това, че някои хора се смееха, докато ставаше дума, че земята не е стока като стока, аз просто недоумявам! Не сме ли в Народното събрание, господа?! Моля ви за разум! Оставете тия пристрастия! Това е закон за стотици години! Земята никой няма да я отнесе със себе си, тя остава. Нека да я пазим! Толкова примери има за тая работа! (Реакция от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Виденов за обяснение на вот.
ЖАН ВИДЕНОВ (ПСБСП): Жан Виденов, Парламентарен съюз за социална демокрация, Пловдивски избирателен район. 1123/3.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Няма такъв! (Реакция на мнозинството)
ЖАН ВИДЕНОВ: Уважаеми дами и господа! Гласувах против, както и всички останали свои колеги от Парламентарния съюз за социална демокрация (реакция на мнозинството, шум в залата), за да можем с чиста съвест след време, в новото Народно събрание пак да гласуваме против този нов момент в Закона за земята. Аз ви казвам от тая трибуна, че това ще е първият член на Закона за земята, който новото Народно събрание на тази страна ще отмени. (Шумна реакция на мнозинството)
Второ, уважаеми господа, обяснявам своя отрицателен вот по един изключително важен въпрос на аграрната реформа, за да обърна внимание най-вече на дясната страна на тази зала, че поема изключителна отговорност към българското село; че поема изключителна отговорност към българския народ и към неговото благосъстояние.
Взех думата, за да обърна внимание и на уважаемото ръководство да бъде изключително внимателно, управлявайки процедурата по приемане на този и следващите членове от разглеждания днес закон, защото не можем да си позволим по толкова сложна материя, при такава висока отговорност да гласуваме със знаци, да гласуваме, без дори да знаем текста на това, за което гласуваме. И, господин Кадир, тук не става дума за телевизията, тук става дума за българския народ и неговия хляб. (Шум реакция на мнозинството)
Последно, уважаеми колеги народни представители, аз искам да ви кажа, че Българската социалистическа партия, депутатите-социалисти няма да участват, няма да споделят отговорността за един тежък удар срещу селското стопанство на тая страна, който замисля и осъществява в момента СДС. Ние няма да бъдем неми свидетели на един такъв подход. Ние ще изобличим вашите ходове и ако в близките членове, особено по чл. 10, вие, господа, продължавате да демонстрирате своята безотговорност, това ще падне върху вашите глави, ние ще реагираме съответно. (Шумна реакция на мнозинството, думкане по банките, свиркане, викове: "Фашисти! Фашисти!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Йорданов. 1123/4.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Ясно е...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колеги, нека да се изслушваме. Като председател на парламентарна група съгласно чл. 38, ал. 5 не сме лишавали никога...
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ясно е, че в тази зала се прави всичко възможно да се забави приемането на законопроекта за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Отново се развяват стари комунистически плашила, отново се плашат хората в България! И, забележете, започват да се плащат със самата демокрация! (Гласове от блока на БСП: "Е-е-е!") Започват да се плащат хората с това, че ще има нови избори. Думата "нови избори, нов парламент" звучат просто като заплаха от устата на Жан Виденов.
Искам ясно да кажа, да ме разберат всички, които наистина гледат и слушат. Ако Българската социалистическа партия продължи да се държи като терористична комунистическа партия (смях в блока на БСП, възгласи: "Е-е-е!", "И-и-и!") и ако продължи да заплашва, то тогава ние ще бъдем принудени наистина да я поставим извън закона! (Ръкопляскания в блока на СДС и възгласи: "Браво!")
Второ, защото мястото на терористите и на хората, които плашат другите хора, е в затвора. (Шум в блока на БСП, ръкопляскания в блока на СДС)
Между другото... Между другото, както винаги, и днес все пак, въпреки Българската социалистическа партия... (Шум в цялата зала) Въпреки Българската социалистическа партия...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Ананиева, смущавате оратора. (Към госпожа Ананиева, която е застанала вдясно от трибуната)
НОРА АНАНИЕВА: Много е шумно. Искам да го слушам.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: ... днес е хубав ден за българската демокрация. (Шум в залата) Първо, защото, както знаете, днес Софийският съд е осъдил Андрей Луканов...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Ананиева, много Ви моля, седнете на мястото си в залата.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: И му е отнел апартамента, жилището. СР/КП 1124/1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, госпожа Ананиева. (Ръкопляскания в блока на СДС, шум в залата)
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така че господин Андрей Луканов вече го постигна справедливостта. (Шум в залата)
Днес е хубав ден, защото наистина започнахме да гледаме този закон. И текстът, който приехме, казва ясно и просто следното: хората, които са собственици на земя, могат да правят с нея каквото искат, тъй като тя е тяхна собственост.
ГЛАСОВЕ ОТ БЛОКА НА БСП: Каквото трябва, трябва да правят, а не каквото искат.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Никой друг - нито партия, нито държава не може да им каже какво да правят! Собствеността е свещена и неприкосновена и няма нищо по-високо от човека-собственик. (Ръкопляскания в блока на СДС) Това трябва ясно да се разбира.
И отново предупреждавам: просто седнете на местата си! Успокойте се! Не бъдете нервни, не крещете и помогнете на хората да си върнат земята! Не го ли направите, ще сгрешите просто вие самите. Помогнете на хората да си върнат земята. Аз ви моля за това. Благодаря ви. (Ръкопляскания в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата госпожа Ананиева. Моля за тишина!
НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Уважаемо ръководство на Народното събрание, дами и господа народни представители! За пореден път се демонстрира в това събрание безгрижие по отношение на бъдещето на България. (Възгласи в блока на СДС: "Е-е-е!", "У-у-у!") За пореден път се демонстрира страх от предстоящите избори. За пореден път...
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (от място): Кои предстоящи избори, госпожа Ананиева?
НОРА АНАНИЕВА: ... за пореден път думата "избори" се асоциира с тероризъм, може би с държавен преврат, тъй като господата са сигурни, че изборите означават край на този режим, за който бяха нужни, на който бяха нужни само три месеца (смях в блока на СДС, възгласи: "Е-е-е!", "А-а-а!") и на който ще бъдат нужни десетина дни, за да стане ясно, че това не е аграрна реформа, че това е нещо съвсем друго. Това е едно егоистично законодателство. За пореден път господата не си удържат нер1124/2. вите (шум в блока на СДС, "Ха-ха-ха!") и моля ръководството да призове колегата да се извини за грубостта...
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Кой колега?
НОРА АНАНИЕВА: ... за квалификациите, които отправя от тази трибуна. В противен случай ние не можем да продължим работата си в това събрание. (Шум и протести в блока на СДС, шум в цялата зала)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Думата искаше госпожа Петя Шопова. Колеги, моля за тишина!
ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Благодаря Ви, господин председател. Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.
Позволявам си да взема думата след председателя на нашия парламентарен съюз, за да уточня нашите искания.
Въз основа на чл. 39, ал. 2, т. 3, господин председателю, Вие дадохте думата на господин Венцеслав Димитров, след като вече беше дадена думата на господин Милен Чакъров, който със своя опит на юрист и съдия в областта на гражданското право би бил много полезен на колегите (гласове в блока на СДС: "Е-е-е! И-и-и!"), чааст от които едва ли разбират за какво става дума в този текст.
Второто ми съображение, уважаеми господин председателю (шум в блока на СДС), е свързано с това, че беше предложено текстът да се прегласува с много сериозни аргументи и Вие не направихте това.
Третото ми съображение е свързано с факта, че господин Александър Йорданов, като председател на парламентарна група отправя призиви за разпраава в парламентарната зала. (Шум в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Какво Ви е процедурното предложение госпожа Шопова?
ПЕТЯ ШОПОВА: Затова, подкрепяйки предложението на председателката на нашия парламентарен съюз, аз мисля, че сега тук е моментът, в който Председателството трябва да докаже даи е Председателство на цялото Народно събрание и да поиска остро от господин Александър Йорданов извинение за неговата безсмислена реч. (Шум в блока на СДС) 1124.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Съгласно правилника Председателството може да санкционира само за лични обиди. Тук не бяха отправени лични обиди. (Шум в залата)
ПЕТЯ ШОПОВА: Съгласно правилника, господин председателю, Вие знаете, че има прецеденти и такива са прецедентите, които създаава господин Александър Йорданов съъс своето лично поведение. (Шум в залата) Аз настоявам да бъде решен този прецедент. (Шумът продължава)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Продължаваме. Господин Джеров, продължаваме. (Гласове в блока на БСП: "А! Как ще продължаваме?!")
ГЕОРГИ МАРКОВ: Искам процедурно предложение да направя за наказание...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кое предложение? Не може по правилника наказание. (Шум в залата)
ГЕОРГИ МАРКОВ: Понеже беше поискана думата процедурно, аз така го разбрах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кога ще искате думата за закона?
ГЕОРГИ МАРКОВ: ... единственото нещо, което сте направили полезно, е, тези 45 години, че като видяха в Европа какво е реален комунизъм или реален социализъм, казаха: "Халал да ви е!" И с комунизма от Белград нагоре се свърши.
И няма да ни плашите с нови избори, защото на новите никога няма да имате 106 депутата! Това ви го казах и миналата година! (Шум в блока на БСП) На нови избори просто няма да ви има, защото ще ви забраним! (Много висок шум в блока на СДС. Шум в блока на БСП, излизат на трибуната около 10 народни представители от БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Казахте процедурно! Направих му забележка. (Гласове от блока на БСП: "Да се извини! Да се извини! Аз съм дошъл тук с 30 000 гласа! Да се извини!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да се извини! Имате право да го съдите, моля ви се! Аз не съм съдия, действувам в рамките на правилника! (Гласове от блока на БСП: "Даа се извини! Ние не сме терористи!") Не може да го задължаме, депутат е. (Глас от блока на БСП: "Да се извини!") Кажи по кой текст да се извини? 1124.4 Кажи! Кажи! (Глас от блока на БСП: "Да се извини, аз съм дошъл с 30 000 гласа в Народното събрание!")
Моля, седнете по местата си! (Продължава шумът в цялата зала. Глас от блока на БСП: "Да се извини! Георги Марков говори глупости!")
Обявявам 5 минути почивка.
ГЛАСОВЕ ОТ БЛОКА НА БСП: Каква е тази почивка! Ние няма да влизаме след такава почивка!
ГЛАСОВЕ ОТ БЛОКА НА СДС: Долу БКП! (Продължава шумът в залата) 1124.5
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Остават 20 мин. до 20 часа. Отнася се за лявата страна на залата, дясната и за средата.
Моля, господин Джеров! Моля, заемете местата си в залата!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "– 8. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения.
1. Ал. 1 се изменя така: първо - "Възстановяват се правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи, притежавани преди образуването на ТКЗС или ДЗС и включени в тях, и в други, образувани въз основа на тях, селскостопански организации."
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: "Ал. 2. Възстановяват се правата на собствениците върху залесени или самозалесени земеделски земи, както и върху тези, безвъзмездно включени в държавния горски фонд, с изключение на горските разсадници и полезащитни пояси."
3. Ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: "Ал. 3. Възстановяват се правата на собствениците върху земеделските земи, одържавени по чл. 12 от отменения Закон за собствеността на гражданите, след връщане на полученото парично обезщетение."
4. Ал. 3 става ал. 4.
5. Ал. 4 става ал. 5 и се изменя така: "Ал. 5. Възстановяват се правата на собствениците до размерите, определени по чл. 8, ал. 1 от Закона за ТПС от 9.I.1946 г.
6. Ал. 5 се отменя.
7. Ал. 6 се изменя така: "Ал. 6. Възстановяват се правата на собствениците, отстъпили безвъзмездно земите си на ТКЗС или на държавата."
8. Ал. 7 и 8 се изменят така: "Ал. 7. Възстановяват се правата на собствениците върху земи, които са били включени в ТКЗС, ДЗС и в други, образувани въз основа на тях, селскостопанските места, освен ако върху тях законно са построени сгради от трети лица или ако е отстъпено право на строеж и е започнал строежът на законно разрешена сграда." ВЙ/МД 1125.1
"Ал. 8. Възстановяват се правата на собствениците върху дворните места, стопанисвани от ТКЗС, от ДЗС или от други, образувани въз основа на тях, селскостопански организации, като земеделски земи в заличените или изоставени населени места (села и махали)."
Това е съдържанието на предлагания чл. 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Андреев има думата.
Господин Джеров, отстъпете мястото си на оратора.
КОСТА АНДРЕЕВ (ПСБСП): Господин председателствуващ, господа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, заемете местата си, колеги от лявата страна. Уважавайте вашия оратор.
КОСТА АНДРЕЕВ (ПСБСП): Упълномощен съм от Парламентарния съюз за социална демокрация да направя декларация. (Неодобрителен шум от мнозинството)
Господа, тя е кратка. (Шум в залата)
В момента мнозинството на СДС и ДПС приема Закон за изменение и допълнение на Закона за земята. (Шум в залата) Гласуваните вече текстове показват, че България ще има закон, който нарушава Конституцията, който ще блокира така очакваната и необходима аграрна реформа, закон, който по своя замисъл е антисоциален, който ще нанесе тежък, болезнен удар върху българското земеделие и може да предизвика остро социално напрежение в страната. (Шум на недоволство) Ясно е, че той няма да защити реалните интереси на българския селянин, а ще доразсипе националната икономика. Цялата отговорност за това пада върху мнозинството на СДС и ДПС. Ние предупреждавахме и сега отново предупреждаваме, че връщането в реални граници е заблуда и лъжа. То не може да стане. Погромът върху кооперациите, който се подготвя, е престъпление. Пренебрегването на трудовото участие е зачеркване на многогодишния труд на стотици хиляди хора. Този закон ще облагодетелствува шепа едри собственици, ще осъди на бедност милиони хора.
Парламентарният съюз за социална демокрация още веднъж изразява категоричен протест срещу този закон. Ние сме сигурни, че всички, милеещи за съдбата на България, ще подкрепят нашия протест. Парламентарен съюз за социална демокрация. (Неодобрителен шум от мнозинството, ръкопляскания от БСП) 1125.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, има ли предложения по текста?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма направени предложения по текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да гласуваме и тогава ще Ви дам думата, госпожо. Моля Ви се, не искайте думата, ако не е процедура, а ще видите, че не е процедура. (Неодобрителен шум от БСП): Моля - вижте и четете дали е процедура. Не е процедура. Знам темата каква ще бъде. Не е процедура.
Моля, гласуваме текста.
Вие имате предложение? Заповядайте. Господин Джеров каза, че няма направени предложения.
Госпожа Шопова - вземете и моя правилник, защото Вашият може да е по-друг и четете чл. 39. 1125.3
ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Уважаеми дами и господа! Процедурни съ въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседанията - чл. 39, ал. 2 от правилника.
И така, тъй като имахме спор в пленарната зала има ли в правилника основание да се потърси отговорност за поведението на народните представители Александър Йорданов и Георги Марков, ние твърдим, че има. Това е текстът на чл. 102, в глава "Парламентарно поведение", в който се казва, че народните представители нямат право да вършат много неща, сред които: оскърбителни думи, а също така непристойно поведение, или да извършват постъпки, които нарушават реда на заседанието. Освен че оттук публично бяха отправени заплахи за забрана на Българската социалистическа партия...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: До момента не мога да разбера кое е процедурата!
ПЕТЯ ШОПОВА: В почивката ние бяхме наречени "бандити, терористи" от господин Александър Йорданов. Моето процедурно предложение, господин председателю, е въз основа на поведението им, което е квалифицирано оп чл 102, да им бъде наложено някое от наказанията по чл. 103, и тъй като досега не е налагано наказание, то може да бъде "забележка", имайки предвид степента на опасност, а при господин Йорданов и отегчаващите обстоятелства на председател на парламентарната група... (Шум в залата) Но тъй като сме колеги и тъй като трябва да има търпимост и толерантност, и тъй като не за първи път ние сме подложени на този натиск - и на Парламентарната група на СДС, в която има много разумни хора, и Парламентарната група на ДПС, и нашата Парламентарна група - аз бих предложила компромисния вариант, ако те имат чест и достойнство двамата тук да се извинят пред парламента... (Реакция на протест сред мнозинството), за да не бъдат наказвани!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Йорданов.
РЕПЛИКА: В залата не се чуваше нищо!
РЕПЛИКА: Целият народ чу!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Председателството ще направи проверка от стенографските протоколи, за да вземем отношение. ДП/МД 1126.1 Зная, че в залата не се чуваше нищо.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател! Правя процедурно предложение да удължим работното заседание с още един час, за да можем да гласуваме закона. (Частични ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, дами и господа! Наистина днес в дискусиите се намесиха моменти, които ползваха част от времето не съвсем по предназначение...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Жан Виденов започна найнапред!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Това дойде от загрижеността, която имаме за вашите действия, защото те ще се стоварят върху страната и аз се изказвам против продължаването на заседанието, защото то няма да бъде проследено от българската общественост...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Да ви види резила!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: ... тъй като в 20 часа повечето от гражданите на страната биха искали да чуят актуалните новини, сред които може би - някакви бъдещи разкрития от министър-председателя на България, че България е участвувала в покушението на още някаква известна личност в света.
Нека дадем възможност на българската общественост да следи новините, защото с удължаването на времето вие ще я лишите и затваряйки се в този инкубатор няма да можете да прецените реалните реакции на хората за вашите действия (частични ръкопляскания от ПСБСП).
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Янаки Стоилов! Може би дясната страна ще направи предложение против председателствуващия, тъй като Ви дадох думата в нарушение на правилника. Това продължаване на работното време не се изисква изслушване на противно становище. Така е. По отношение на директното предаване - минава се на запис, който ще бъде излъчен, така че не сте лишени от възможността да ви види българският народ. (Оживление в залата)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): И да ви види резила!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме процедурното предложение за продължаване на заседанието с един час. Моля, гласувайте! 1126.2
ПЕТЯ ШОПОВА (от място): Първо беше моето предложение. То трябва да се гласува!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вашето е за извинение, а не е процедура!
ПЕТЯ ШОПОВА (от място): Моето предложение е да ги накажете или да се извинят, ако имат достойнство!
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Няма извинение! (Шум в залата, разменят се реплики между народните представители)
КЛАСА МАРИНОВА (от място): Стана дума първо за извинение, а след това за удължаване на работното време!
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (от място): Имаше друго предложение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Сега гласуваме. Седнете си на мястото, моля ви се. В правилника няма извинение. Казах ви, ще се проверят стенографските протоколи. Знаете, че в залата беше много шумно. Може би някой предизвика господин Александър Йорданов и аз не допускам, че това държание е непристойно.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Нека да се даде изказването на Жан Виденов, за да видим на какво основание иска избори!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще се произнеса допълнително утре, госпожо Клара Маринова. Моля, гласувайте!
116 - за, против - 13, 1 въздържал се.
Продължаваме с още един час. (Частични ръкопляскания)
Господин Джеров, разбрах че има други предложения. Нека да ги чуем. (Към народни представители от ПСБСП) Цял час не може да стоите прави, колеги. Седнете на местата си!
АТАНАС МАТЕЕВ (СДС): Атанас Матеев Матеев, БЗНС "Никола Петков" в СДС. Имам съвсем конкретно предложение. Аз съм го обсъждал с много от колегите. Става въпрос за ал. 2 от – 8, чл. 10. В Законодателната комисия също обясних, когато заедно заседавахме с Комисията по земеделието как са построени тези полезащитни пояси, каква е ползата и каква е вредата. Единствената ми претенция е да не се изхвърля от ал. 2 "полезащитни пояси". Тези пояси заемат немалка част от земята в Добруджа. Общо за Добруджа са 75 000, дори над 75 000 декара и това ще попречи на връщането на земята в нейните реални граници. Затова аз моля 1126.3 добре да помислим и да оставим полезащитните пояси в текста, за да се възстановят те като собственост на бившите собственици.
Освен това искам още да кажа, че опасенията ми, че няма да се поддържат или пък че ще бъдат изсечени горите, са съвсем напразни, тъй като това може да се уреди в Закона за горите, както преди, когато не са били тези полезащитни пояси в горите, те са били поддържани тоггава от кооператорите в ТКЗС, така и горите много преди това, когато са били собствени гори, са били поддържани от собствениците и то много по-добре, отколкото сега.
Това ми е молбата, много ви моля, добре разберете, че трябва да ги оставим, защото по този начин ще ощетим повече хора, отколкото ако те останат като земя реално за връщане на техните собственици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колега, Вие предлагате да отпаднат от текста "полезащитни пояси"?
АТАНАС МАТЕЕВ (от място): Не да отпаднат, да останат! Да останат!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Те са вътре, останали са, включени са...
АТАНАС МАТЕЕВ: Включени са, но преди малко в текста се казва да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Николов, заповядайте. Вие поне обичате земята...
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Силистра): Да. Господин председател, уважаеми колеги! Подкрепяйки изцяло прочетените промени от господин Джеров, участвувайки в дебатите успоредно като член на Комисията по земеделие заедно в Законодателната комисия, аз защитавам последния прочит на ал. 2, която направи господин Джеров, а именно да отпаднат полезащитните пояси. Против това съм, което бе казано от преждеговорившия за следното: полезащитните пояси наистина са със специфично национално значение. Собствениците, ако биха те ги придобили, не биха имали икономически интерес. Тук не е въпрос дали те ще ги изсичат или не. Те, разбира се, ще се съобразяват със Закона за гората, но тяхното поддържане и техният ефект, не толкова свързан дали собственикът, който е до тях, има и получава ефекта, а ефектът се получава в дълбочина, в зависимост от -а на височината на полезащитните 1126.4 пояси за ветровата ерозия. Затова в интерес е ние да ги оставим под общата защита на Закона за горите, а собствениците при оземляване дори да бъдат изтеглени навътре 25-метрова граница в тяхна защита, защото те нямат икономически интерес да ги поддържат.
Онеправдана е тезата, ако някой смята, че те биха могли да се поддържат по-добре, защото икономическите интереси на дадения собственик на мястото няма да диктуват това.
Затова аз предлагам наистина да подкрепим това, което дълго беше дебатирано в Законодателната комисия и въпреки че в текста не фигурира така, господин Джеров прочете да отпаднат при възстановяването им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Тодор Тодоров. 1126.5
ТОДОР ТОДОРОВ (ПСБСП): Аз се учудвам малко на колегата Атанас Матеев, защото колегата направи обосновката така: аз не зная каква ще бъде ползата или загубата. Извинявайте, но имам претенциите, че съм специалист. От 20 години работя в селското стопанство и сега работя в селското стопанство. Господин Матеев, в Добруджа обработваемата земя е около 3 милиона. Направете сметка със 75 хил. дка колко земя ще се загуби, защото това беше главният Ви аргумент да се възстановят като частна собственост.
Втората ми реплика срещу Вашето изказване е следната. Господин Матеев, от 12-годишната ми практика знам, че стопанисването на тези пояси от селскостопанските организации им носеше загуби. Представете си как частните стопани ще стопанисват тези полезащитни пояси при тези условия, при които съществуват.
Третата ми реплика към Вашето изказване е: ако частните земеделски стопани не проумеят, че полезащитните пояси трябва да се стопанисват от държавна организация, във всички случаи след 10 години и земята в Добруджа, и полезащитните пояси няма да бъдат в интерес на частните собственици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за реплика господин Матеев.
АТАНАС МАТЕЕВ (СДС): Аз си позволявам да отговоря на господин Тодоров, защото трябва да ви кажа, че когато за пръв път изобщо се коментира въпросът за поясите, той беше на мнение, че трябва да се върнат. Сега не знам по какви причини, обаче аз подозирам една причина, вие си представяте какво представлява Добруджанското поле, което е кръстосано от такива полезащитни пояси и те ще бъдат собственост на Държавния горски фонд. И така това поле, което е собственост на частните стопани, на бившите и на настоящите собственици на земя, ще бъде кръстосано от някакви пояси, които са държавна собственост. Не е ли това някаква уловка? Помислете добре. Това са все такива уловки, които в бъдеще могат сериозно да ни създадат проблеми и могат да объркат цялата тази реформа, която сме тръгнали да правим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Манол Тодоров. Ст.Б/МД 1127.1
МАНОЛ ТОДОРОВ (СДС): Господа, аз не мога да разбера на какво основание се пледира по този въпрос за тези полезащитни пояси, когато в този екземпляр, който ни е раздаден и е подписан от господин Джеров, проект за второ четене, изрично пише в т. 2, ал. 2 "полезащитни пояси". Каква е тази процедура, в раздадения материал да имаме един текст, а да се чете друг текст? Ако има някакви недоразумения, да оставим тази алинея настрани и да вървим напред, да се изясни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Орсов по процедурата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателствуващ, вземам думата по процедурата. очевидно е, че предстоят важни гласувания, а също така очевидно е, че в залата липсва кворум. Ето защо аз Ви призовавам да установите наличието на кворум в залата и ако той липсва, да прекратите заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Направено е предложение за проверка на кворума. (Протестни реплики в СДС) Моля квесторите да поканят депутатите да влязат в залата.
Господин Орсов, който направи предложението за проверка на кворума, напусна залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин квестор, поканете господин Орсов да влезе в залата, защото когато той прави предложение... (Златимир Орсов влиза в залата)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Господин председател, накажете Орсов за това, че ни се подиграва. Прави предложение за проверка на кворума и напуска.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля всички да гласуват, за да видим дали имаме кворум. (Шум в залата) Естествено е, че господин Орсов трябва да се регистрира. Не може да иска кворум и да си излезе. За това ще бъде наказан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прекратете гласуването и посочете резултата.
В залата присъствуват 123 народни представители.
Господин Орсов, имаме кворум. Но за това, че господин Орсов умишлено затруднява работата на парламента, тъй като нарушава реда в парламента, Председателството му налага дисциплинарна мярка "напомняне". (Ръкопляскания)
Има думата господин Христо Бисеров. 1127.2
ХРИСТО БИСЕРОВ (СДС): Господин председател, дами и господа! Правя предложение за нова ал. 13, което е внесено като предложение при първото четене. Тя гласи следното: "Земите в екологично замърсените райони се връщат на собствениците, като разходите по възстановяването им се поемат от държавата. Министерският съвет определя екологично замърсените земеделски земи, както и реда и начина за тяхното възстановяване."
Идеята е ясна. Идеята е да се създаде гаранция, че държавата ще поеме своя дял във възстановяване на екологично замърсените земи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Думата за процедурно предложение има господин Марков.
ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС): Правя предложение да прекратим дебатите по този текст. На второ четене сме. Нека да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме процедурното предложение за прекратяване на дебатите от точката.
114 гласували - за, 4 - против, 3 - въздържали се.
Предложението се приема.
Гласуваме за отпадане на израза...
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Колеги, да поясня за какво става дума. Това понятие "полезащитни пояси": едното предложение иска възстановяване правото на собственост и върху полезащитните пояси, другото предложение е обратното.
В Законодателната комисия обсъждахме въпроса. След това изменихме становището. Защо? Господин Раев, председателят на Комитета по горите изложи една справка. "Полезащитните горски пояси допринасят за укротяване на ветровете, предпазват полетата от ветрова ерозия, спомагат за равномерно разпределяне на снежната покривка и т.н."
И с оглед на голямото значение на тези земи, Законодателната комисия прие върху тях да няма възстановяване правото на собственост. Въпросът не е малък, не е случаен, защото тези полезащитни пояси са 20 хил. дка. Така че се решава нещо много важно: или да останат държавна собственост или върху тях да бъде възстановено правото на собственост. Това е проблемът, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колегата поддържа ли предложението си или го оттегля? НЧ/МД 1128.1
АТАНАС МАТЕЕВ (СДС): Поддържам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме предложението на Атанас Матеев. Известно ви е съдържанието на текста, който предлага той. Моля, гласувайте!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Той иска възстановяване правото на собственост и върху полезащитните пояси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прекратете гласуването и обявете резултата.
62 гласували - за, 46 - против, 16 - въздържали се.
Предложението се отклонява. При равен резултат предложението не се приема, така пише в правилника.
Господин Джеров, направено е предложение за създаване на нова ал. 3.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Направено е от господин Христо Бисеров. Въпрос вече на разсъждения. Може би специалистите ще вземат отношение.
Действително, което каза и госпожица Русева, трябва да помислим, защото този текст означава задължаване на държавата с парични средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме предложеното допълнение на текста с нова ал. 3 за екологично замърсените райони. Моля, гласувайте!
73 гласували - за, 25 - против, 26 се въздържат.
Допълнението се приема.
Гласуваме целия текст на чл. 10, в проекта е – 8. Гласуваме целия – 8 с приетото допълнение. Моля, гласувайте!
120 гласували - за, 2 - против, 1 - въздържал се.
Текстът се приема.
Преминаваме към следващия текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Колеги, преди да преминем по-нататък, моля, да ми разрешите текстът, който беше гласуван по предложение на господин Бисеров, да му намеря мястото в чл. 10 или 10а. Защото все пак той трябва да намери своето систематическо място.
– 9 "Създава се нов чл. 10а със следното съдържание:
Ал. 1. Възстановяването на собствеността става в реалните граници там, където те ще съществуват или е възможно да бъдат установени. 1128.2
Ал. 2. Собствеността върху земите, чийто граници не съществуват се възстановява в реални граници върху равностойни по количество и качество земи в землището на съответното населено място или в съседно землище, а със съгласието на собствениците и в друго землище след завършване на земеразделянето и уедряването на имотите в него.
Ал. 3. Чуждите граждани, чийто права на собственост са възстановени по реда на този член са длъжни в 3-годишен срок да я прехвърлят на лицата по чл. 3, ал. 1."
Това е съдържанието на чл. 10а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Георги Николов иска думата.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Силистра, ПСБСП): Искам да направя следното предложение, да внеса известна корекция и предложение по текстовете, които се прочетоха по чл. 10а.
С едно изречение искам да привлека вниманието, че търся синхрона и стиковката, която трябва да съществува между новите членове 10а, 10в, чл. 15, ал. 2 и чл. 17.
Засега вземам отношение по чл. 10а и предлагам следното: запазвайки текста на ал. 1 "Възстановяването на собствеността става в реални граници там, където те съществуват и землището на населеното място не е намаляло". Това беше текстът на чл. 7 на първо четене на законопроекта.
Ще се обоснова, че във всички казуси, които обоснова и господин Джеров в неговото резюме при представянето, ние без да установим границите на землището на населеното място не можем да реализираме тези членове, за които аз казах. Това ми е предложението - към чл. 10а, чл. 1. То се състои в зачеркване възможността да бъдат установени, а допълнението "и землището на населеното място не е намалено4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Николов, или "е възможно да бъдат установени" - искате да бъде заличен ли този текст?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Ще прочета текста отново: "Възстановяването на собствеността става в реални граници там, където те съществуват и землището на населеното място е запазено".
Това е моето предложение по ал. 1. 1128.3
По ал. 2. Предлагам текстът в този си порядък, който съществува в самото начало - "Собствеността върху земите, чийто граници не съществуват, се възстановяват в реални граници, върху равностойни по количество и качсетво земи в землището на съответното населено място." Предлагам да отпадне "или в съседното землище".
Не можем да си представим, че от землището на едно населено място собствениците ще бъдат препратени, защото текстът продължава, или със съгласието на собствениците в другото населено място, в землището на другото населено място.
Затова предлагам да отпадне и подкрепям продължението на текста "след завършване на земеразделяне и уедряване на имотите в него". Това, което е сега в текста, просто ако остане "със съгласие на собствениците и в друго землище на населено място", това просто е нерализуемо, в смисъл, че ние възстановяваме, а в реални граници те не съществуват. Казваме, че ще направим земеразделяне и уедряване на имотите в него, но това е възможно само там, на землището на населеното място. Иначе те няма да бъдат приети, ние ще имаме оттатък свободно землище, но то ще бъде използувано за оземляване и за другите процедури на другата територия на населеното място. Това е просто невъзможно!
така че аз правя тези две предложения за усъвършенствуване, бих казал, на текстовете на чл. 10а по ал. 1 и 2 от гледна точка на тяхната практическа, възможна, справедлива реализация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Реплика или имате? Заповядайте, господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми госпожи и господа, тезата на господин Николов според мен не е правилна по следните съображения:
Казано е, че се възстановява в реални граници там, където те съществуват, без да е казано "в землището, ако е запазено". И ние това го дискутирахме. Защото ако кажем "землището е запазено", това значи никъде да не ги възстановим в реални граници, защото никъде землищата не са запазени такива, каквито са били преди 30 и 40 години. СД/МД 1129.1
Във втората алинея казваме, че се възстановява. Вече там, където землището не е запазено, ще се редуцират съобразно плана на земеразделянето. И там обаче пак ги възстановяваме в реални граници. И това ще бъде, можеше да се каже, че в същия размер. Но като не се каже "в същия размер", а се казва "по същото количество", то се разбира - това количество ще бъде редуцирано съобразно земеразделянето.
А що се касае до другото землище, това е също така уместно. Аз мога да съм в едно землище, хората ги разселваха от едно землище в друго, там не може да му се възстанови земята. Но в родното му място има земя повече. И ако той е съгласен, защо да не отиде в родното си място, откъдето някога дори насилствено е бил изгонен?! А има и гранични селища. В едното селище няма, той желае в съседното и в съседното има място.
Предлагам да гласуваме текста, така както е предложен от Законодателната комисия.
И процедурно предложение - да се прекратят изказванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За дуплика има думата господин Николов. Моля, заповядайте.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП): Господин Гоцев, позволявам си за една дуплика в следния аспект: ние възстановяваме собствеността на земята там, където е била. Така че независимо аз къде се намирам, подавам заявлението и възстановявам земята си там, където е била. Ако някой иска да се разпореди, където му е възстановена земята и поради това, че са се стекли обстоятелства и живее на друго място, това е отредено в чл 21 в процедурите на оземляване с предимство. Така че не сте прав.
Второ, ал. 1 на 10а. Тя задължава и ние приемаме принципа "стари реални граници". Тези стари реални граници е възможно да се възстановят и ще се възстановят, но те биха могли, ако са запазени. Затова аз говоря за землището и ние в първо четене бяхме включиви "ако землището е запазено". Ако то не е запазено и реалните граници не са запазени, тогава навлизаме в текста на ал. 2, а редуцирането ще следва и в другите, и в чл. 10а, където ние ще дадем отговор там, където са намалели, в чл. 10б и в чл. 15. 1129.2
Така че аз пак казвам: това, което направих като предложение за едно усъвършентвуване на текстовете, е практически осъществимо. В противен случай тези текстове не биха се приложили и не биха дали ефекта за ускоряването на реформата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Направено е процедурно предложение за прекратяване на дебатите. Моля, гласувайте. И желателно е да гласуват всички присъствуващи в залата.
За - 118, против - 2, 3 се въздържат.
Приема се предложението за прекратяване на дебатите. 1129.3 По процедурен въпрос обяснение на отрицателен вот, нито реплика, господин Димов.
Господин Джеров, направо да прочетем текста, който предложи господин Георги Николов: "Възстановяването на собствеността става в реалните граници там, където те съществуват и землището на населеното място не е намаляло".
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "е запазено или е възможно да бъдат установени".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Казахте: "е намаляло".
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "запазено или е възможно да бъдат установени". Това е предложението на господин Николов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля гласувайте за предложението на господин Николов.
За предложението гласуват 12 души, против - 106, въздържали се - 6.
Предложението се отхвърля.
По ал. 2 се предлага оттпадане на сумите на ред трети: "или в съседното землище".
Това е предложение на господин Георги Николов.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Само дотам ли? (Към Георги Николов)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте.
За гласуват 9 души, против - 111, въздържали се - 5.
Гласуваме целия текст на чл. 10а или – 9 от представения ви законопроек.
Моля, гласувайте.
Резултатите от гласуването на основния текст, предложен от Законодателната комисия: за гласуван 114, 6 - против и 2 въздържали се.
Уважаеми колеги, следващият текст е доста дълъг. Остатъкът от време няма да ни стигне. Ще ви дам думата за обяснение на вот.
Ето защо предлагам да прекратим за тази вечер. Нямаме възможност, текстът е много дълъг. (Венцеслав Димитров протестира)
Господин Димитров, мисля, че Председателството може СлР/ЙА 1130.1 да вземе подобно решение. Отрицателен вот? Понеже Вие не зная как сте гласували.
Заповядайте, господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПСБСП): Господин председател...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Ти гласува ли? (Към Янаки Стоилов)
ХРИСТОФОР СЪБЕВ (от място): Долу БСП!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: ...Вие друго не знаете, отец Събев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Знае Евангелието наизуст.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: И Библията я знае.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Може след някои проверки да се установи, че съм гласувал против. И затова обяснявам своя вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, спор няма. И четиримата гласуваха против. (Има предвид четиримата народни представители от БСП, които присъстват в залата)
ЯНАКИ СТОИЛОВ: ...и го обяснявам не толкова за тези, които са гласували за, тъй като аз с тях съм имал възможност вече да разговарям, а за мнозина от хората, тъй като вие гласувахте за един текст, който е трудно приложим. Споменато е, че се възстановяват имотите в старите реални граници, ако е възможно те да бъдат установени - второто предложение. Но какво значи: "е възможно да бъдат установени"? За индивидуалния собственик, или е възможно за всички хора, които ще бъдат оземлени?
Като че ли вашата идея е тази възможност да бъде преценявана персонално. Но тогава излиза, че в едно и също землище трябва да се прилагат и ал. 1, и ал. 2, нещо, което е почти невъзможно. И практиката на прилагане на закона ще ви сблъска с тези трудно, да не кажа, почти непреодолими условия. Защото с този текст вие извършвате не задълбочаване на поземлената реформа, а една донякъде примитивна реституция на земята, като не зачитате сегашните реалности в земеделието, на която основа да възстановите правата на собствениците, а отново се връщате 40 години назад.
По закона, който действаше досега, реформата можеше да стане за три-четири години. С този закон, който вие гласувате, и значителните трудности... 1130.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колеги, не напускайте!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: ...които нанасяте на земеделието, вие можете да започнете реформата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще има важни съобщения.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: ...ще се сблъскате след още няколко седмици с първите трудности. И след седем-осем години ние ще трябва да приемаме нов закон, с който да се извършва ново уедряване на земята. 1130.3 Следователно, Вие избирате по-трудния път - пътя, който ще доведе до много преблеми. Дано да не е разруха за селото. До много трудности в снабдяването на градовете и до много проблеми за цялата българска нация и българската държава. Но изборът е ваш. Дано обществото не страда прекалено от вашите решения. Не е въпросът дали те ще могат да бъдат отменени. Това, което вече ще се прилага, ще нанесе своите последствия, независимо дали то ще бъде отменено или не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господине, Вие вече изразихте отношение по текста. Четете правилника.
Господин Димов може да се изкаже. (Ръкопляскания от СДС, викове: "Браво!")
АНГЕЛ ДИМОВ (ПСБСП): Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димов, конкретно по текста и с картата! Много Ви моля!
Колеги, имайте малко търпение!
АНГЕЛ ДИМОВ (ПСБСП): Уважаеми председателю, уважаеми народни представители! Изглежда, че се плашите от моите речи - постоянно ме предупреждавате да бъда кратък и аз ще бъда кратък. (Бурни възгласи от мнозинството)
Първо - аз гласувах против (шум в залата), защото по един принципен, бих казал съдбоносен за нашето замеделие въпрос Вие дадохте право само един човек да се изкаже от нашата парламентарна група.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Ами те избягаха, господине! Нямаше ви! Избягахте!
АНГЕЛ ДИМОВ: Внесохте предложение да се прекратят изказванията веднага след неговото изказване. (Реплики от залата)
Говорите за демокрация. Господин Йорданов...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, говорете по същество!
АНГЕЛ ДИМОВ: Господин Йорданов, искам да ме чуете! Думата "демократ" и по граматически смисъл, и по политическо значение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Думата "демократ" не е предмет на закона - много Ви моля!
АНГЕЛ ДИМОВ: "Демократ" означава привърженик на народовластието и нас ще ни съдят по делата и по притежаваната ВЙ/ЙА 1131.1 нравственост, която тук проявяваме.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Глупости говорите, господине!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димитров, не го прекъсвайте, за да свърши по-бързо!
АНГЕЛ ДИМОВ: Не ме предизвиквайте, защото ще поговоря и за Вас! (Шум на неодобрение в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля Ви се! Само да бъде на друго заседание!
АНГЕЛ ДИМОВ: Ние, учените, научните работници знаем кой какво е писал и мога да говоря за това, което Вие сте писали. Аз по Вашите писания Ви познавам.
Но да се върнем на темата. Вие имате една малка книжка: "Заемният капитал" - това е.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): А ти си бил научен работник!? (Смях)
АНГЕЛ ДИМОВ: С приемането на този...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димов, изтече Ви времето. Вие можете да говорите цял ден.
АНГЕЛ ДИМОВ: С приемането на този чл. 10 "а" е почти сигурно, че поземлената реформа ще се натъкне на непреодолими трудности от политически, икономически и технически характер и особено в равнинните райони, където се води механизирано и интензивно земеделие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Димов. Нямате повече време.
АНГЕЛ ДИМОВ: Хиляди селяни от Пловдивски окръг, с които се срещах, ми поръчаха да ви предам единодушно, че заедно с уточняването на титулите за собственост върху земеделските земи трябва да бъде извършена и комасацията - уедряването на парцелите. А вие сега превърнахте нашето земеделие в дребно и разпокъсано с това решение. (Неодобрителен шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димов, изтече Ви времето и се отклонявате от темата. Ако искате изявление можете да го направите утре пред Вашата парламентарна група. Много Ви моля, да не злоупотребявате с моето уважение към Вас. Много Ви моля! 1131.2
АНГЕЛ ДИМОВ: Моят вот на гласуване - отрицателен вот, аз трябва да го обоснова и аз се обосновах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, господин Димов!
Има думата председателят на СДС господин Александър Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Вземам думата за една кратка декларация. Днес, в този хубав ден за българската демокрация, когато след неколкомесечни дискусии, дебати в парламентарната Комисия по земеделието, в Законодателната комисия, в различните парламентарни групи все пак, въпреки сложните проблеми, се постигна едно съгласие Законът за изменение на собствеността и ползуването на земеделските земи да влезе за обсъждане в парламентарната зала и да направим всичко възможно, като народни представители, да помогнем на българския селянин да започне истинска работа върху своята земя, своята земя, която той нямаше възможност да притежава близо половин век, точно в този ден се случиха някои събития, които наистина трябва да разтревожат съвестта на всеки български гражданин, бих казал - съвестта на България.
Ние станахме свидетели на безпрецедентно по своята неконструктивност поведение на парламентарната група на Българската социалистическа партия. Пред очите на цяла България бе направен опит от тази парламентарна трибуна да се изричат заплахи срещу българския народ, заплахи срещу българския селянин и то от представителите на една партия, която очевидно нищо старо не е забравила и нищо ново не е научила. Една партия, която превърна българския селянин в свой роб! 1131.3 Ние сме сериозно разтревожени от това поведение и затова се обръщаме към гласа на разума, ако все още този глас намира място в Българската социалистическа партия.
Уважаеми колеги от Българската социалистическа партия! Направете всичко възможно в следващ6ите дни да се разделите с много от вашето минало, върнете се в пленарната зала и нека заедно да помогнем на хората да си върнат земята. земята, скъпи приятели от БСП, от ДПС и от ССД, стои по-високо от всички нас. това е земята, върху която знайни и незнайни герои са отдавали живота си за нейната свобода!
Нека ние тук да не поробваме отново българската земя. Нека с вашите гласове - с гласовете на БСП, на ДПС и на СДС, наистина да върнем земята на хората! (Ръкопляскания от СДС и ДПС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (звъни): Утре от 9 часа ще продължим със следващите текстове от закона!
(Закрито в 20 ч. и 50 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Стефан Савов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ: (п) Христо Атанасов
(п) Илхан Мустафа