Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-03-11

Председателствували: председателят Стефан Савов и заместник-председателят Кадир Кадир
Секретари: Ведат Сакаллъ и Руслан Семерджиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, госпожи и господа народни представители! Регистрирайте се, ако има някой, който не се е регистрирал, да го направи. (Звъни) Имаме кворум. Откривам заседанието.
Преди да продължим по дневния ред, поради това че е постъпило при мене едно писмо от Парламентарния съюз на Българската социалистическа партия, искам да дам няколко обяснения.
На 9 март, понеделник, след пресконференцията, която имах - това ще рече някъде към дванадесет и половина, ми бе съобщено, че господин Андрей Луканов ме е търсил от летището, тъй като са искали да му отнемат - съответните органи - неговия паспорт. Аз се заинтересувах, тъй като не знаех точно по какви причини. Той не можа да ми изложи точно тези причини, а и аз не бях осведомен за тях. Във всеки случай, тъй като ставаше дума за един народен представител, аз се обадих на господин Йордан Соколов, министър на вътрешните работи, за да разбера какъв е случаят, и разбрах, че има едно искане от главния прокурор, по-точно едно предложение, аз го имам, с което предложение се иска за хората, включени в един списък от 47 души - нека да бъдем точни, - между които фигурира на 44 място и господин Андрей Карлов Луканов, който всъщност е единственият депутат в този списък, да им се забрани или да им се ограничи пътуването зад граница. Аз помолих господин Соколов, поради това че господин Луканов ми обеща, че ще ми предаде паспорта на мен и каза, че ВЙ/ВР 1169.1 ще пътува след няколко дни, да направи необходимото, за да му се върне паспортът на граничния пункт.
Така и стана. В смисъл че паспортът му беше върнат. За съжаление нито на 9-и, нито на 10-и, нито на 11-и паспортът на мен не ми беше връчен. Той остана у господин Луканов. С него съм имал вече две срещи. Едната беше само преди пет минути, другата беше вчера. Оказа се, че фактически той ще пътува днес за Будапеща.
Междувременно получих едно писмо, както ви казах, с което Парламентарният съюз на Българската социалистическа партия иска от мен да взема всички мерки, за да не допускам това посегателство върху правата на господин Луканов.
И тук вече чета: "Обръщаме се към Вас, господин Савов, с искане за най-категорична намеса за обезсилване на въведените ограничителни мерки в качеството си на председател на Народното събрание да призовете представителите на изпълнителната власт и на прокуратурата да се придържат неотклонно към изискванията на Конституцията."
Направих всичко възможно, за да разбера моите права. И мога да кажа, че в Конституцията моите права не ми дават право, правомощия да се намесвам нито в съдебната, нито в изпълнителната власт. Това, което направих, всъщност беше именно да защитя правата на един народен представител.
Пак изказвам съжалението, че все пак господин Луканов не ми предаде паспорта, което може би щеше да бъде най-правилното, за да мога аз оттам нататък да направя някакви - бих казал, действия.
Моля ви, внимавайте! След това, ако някой иска, ще вземе думата. Мисля, че въпросът е важен.
Член 70 от Конституцията създава привилегии за народните представители, привилегия, която съставлява изключение от установеното с чл. 30, ал. 2 от Конституцията и съответните текстове на Наказателно-процесуалния кодекс. За съжаление нищо повече не се казва в Конституцията. Фактически се казва, че срещу народния представител не може да се възбужда наказателно преследване, не може да бъде задържан, преди да има разрешение от Народното събрание. Казано е: "разрешение". Както виждате, би могло да има различни тълкувания и на мен ми се струва, че аз ще поискам 1169.2 от Конституционния съд в най-скоро време да даде едно тълкуване на имунитета - какъв е точно имунитетът на народните представители, за да можем за в бъдеще да имаме точно по този въпрос едно ясно изразено мнение. Защото задължителното тълкуване на разпоредбите на Конституцията може да даде само Конституционният съд. Това е в чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията.
Казах ви вече, че като председател на Народното събрание нямам никакви правомощия за контрол върху действията на съдебните и административните органи. Действията на главния прокурор не подложат на контрол от страна на Народното събрание, така че това, което съм могъл да направя досега - това е максимумът. Ние имахме преди малко разговор с господин Луканов, на който присъствуваше и господин Соколов. Аз смятам, че изпълнителната и законодателната власт, прокуратурата са оттук нататък вече овластени да направят, каквото би трябвало да направят, а от моя страна аз ще искам, както ви казах, едно тълкуване на това, което означава точно имунитет - докъде стига този имунитет, какво обхваща, защото ние дори да създадем една комисия, както смятахме да създадем една комисия с мое разпореждане или с решение - тя няма тези права.
Това е, което мога да ви кажа по този случай. Сега засега положението до този момент е, че господин Луканов има заповед, да не му се връща паспортът или да не бъде пускан да пътува в чужбина. Мисля, че в разговорите, които имахме, има някакво развитие на въпроса, но това са проблеми, които засягат, бих казал, законодателната и изпълнителната власт.
Господин Луканов, имате думата. 1169.3 АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПССД): Благодаря Ви, господин председател. Бих искал да започна с това, че в случая, за който Вие информирахте Народното събрание, аз не отстоявам само своите права и достойнства на депутат, но и правата и достойнството на всички, които седят в тази зала. (Реплики от страна на мнозинството, изразено неодобрение)
Аз приемам за сведение Вашето съобщение, че не виждате на базата на какви пълномощия бихте могли да се намесите, но същевременно смятам, че председателят на Народното събрание дори при липса на изрично предвидени в закона пълномощия има възможност и основания да се намеси, когато правата на един народен представител се накърняват по толкова скандален и ще кажа веднага и незаконен начин. (Реплики от страна на мнозинството)
Разбира се, беда е за една страна, когато тя има за главен прокурор човек, който твърди пред цялото общество, че цял живот е вървял към това да произнесе или да предложи няколко смъртни присъди. Беда е да има за главен прокурор човек, който не иска или не умее да чете законите, тъй като в случая става дума именно за това.
Съгласно закона, на който се позовава господин Татарчев, задграничен паспорт на български гражданин може да бъде отнет само от органа, който го е издал, в случая този орган не е Министерство на вътрешните работи, нито Главната прокуратура, а Министерство на външните работи.
Второ, съгласно същия този закон, паспортът може да бъде отнет или ако срещу лицето е възбудено наказателно преследване (шум в залата), това е мечтата на дясната част на залата, но все още не е реалност. (Реплики от страна на мнозинството: "Ще стане!") Ще стане, докато сме нормална държава всичко може да се случи в нея, господине.
И второ, в случаи съгласно буква "г" на чл. 7 от този закон, че лицето или неговото пътуване зад граница представляват заплаха за националната сигурност. (Реплика от страна на мнозинството: "Точно така.")
Господин главният прокурор и вие, които казвате "точно така", би трябвало да го докажете. ВТ/ВР 1170.1
И трето, съгласно изискванията на този закон, всяка заповед за отнемане на паспорт трябва да съдържа фактически и правни основания, поддържащи тази заповед. Аз съм много любопитен да видя какви са фактическите и правните основания, освен социалната поръчка и заповедта на синия централен комитет (ръкопляскания, възгласи от страна на мнозинството: "Е-е-е!") и затова смятам, че тази заповед на господин Татарчев е нищожна. Смятайки така, имам намерение днес да пътувам за Будапеща така, както беше предварително обявено. (Шум и реплики от страна на мнозинството)
Иискам да ви кажа още нещо. Израз на лицемерие е, да се твърди пред представители на Съвета на Европа, че всичко в тази страна е добре, че ние сме големи демократи, че у нас се спазва законността, че сме парламентарна република и да се извършват такива крещящи безобразия. (Възгласи: "Е-е-е!") Това лицемерие едва ли ще остане незабелязано и аз лично ще направя всичко възможно да бъде така. Благодаря ви.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (от място): Ето го националното предателство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Луканов. Продължаваме, разбира се, но имам и още нещо, което трябва да съобщя.
Господин Близнашки, вие какво ще говорите. По този въпрос нямаме дебати. Аз направих една декларация за моите действия, аз мога да ги защитя, както виждате, направил съм всичко, каквото е възможно, дори извиках министъра на вътрешните работи, поисках документите, така че сега дебати няма да позволя. Естествено на господин Луканов трябваше да дам думата, защото той е засегнат в случая. А иначе дебати ще правим тогава, когато говорим въобще за имунитета.
Моля ви, още един въпрос, който вече ми се поставя няколко пъти по един много сериозен начин. Аз го пренебрегвам, но не мога да не обърна внимание на следното: "С писмо, входящ # 10233110 от 18 февруари 1992 г. протестирах пред Вас за системататичното нарушаване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, но до момента не са взети никакви мерки от Председателския съвет за преустановяване на тези нарушения и за санкциониране на нарушителите. 1170.2
Позволявам си да Ви напомня, че Предизборния съюз на Българската социалистическа партия още не е извършил регистрацията си като парламентарна група, в съответствие с чл. 12, ал. 2 и чл. 13, ал. 1 и 2 от правилника и не може да ползува правата на парламентарна група съгласно същия правилник. (Оживление от страна на малцинството)
Настоятелно Ви моля да вземете отношение по въпроса, за да не се наложи да го поставяме в пленарната зала."
Това е едно писмо от Иван Куртев. Получил съм вече няколко такива писма досега, но не съм обръщал внимание. Обръщам внимание на парламентарната група точно според правилника да се регистрира още от утре. (Възгласи "Е-е-е!" от страна на опозицията, ръкопляскания от страна на мнозинството)
Сега продължаваме заседанието. Господин Джеров, ако обичате, елате. (Реплики от страна на опозицията) Точно според правилника, както всички вие искате, трябва да вървим. Госпожа Миленова, мисля че никой от нас не може да върви против правилника. (Шум и реплики от страна на опозицията)
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Вчера ние спряхме на чл. 26 и понеже времето изтече, изслушахме само направените предложения, без да можем да минем към гласуване на този текст. Това, разбира се, даде възможност днес да бъдат обсъдени направените предложения и съчетавайки същите, предлагаме на уважаемите колеги следната редакция за чл. 26 с една алинея:
"Министерството на земеделието и общинските поземлени комисии могат да предоставят на гражданите безвъзмездно правото за ползуване от държавния или общинския поземлен фонд върху слабопродуктивни земи и в обезлюдени райони, определени от Министерския съвет.
Лицата, обработвали земята повече от 10 години, могат да придобият безвъзмездно правото на собственост по решение на общинския съвет, а когато се придобива правото на собственост на земя от държавния поземлен фонд, необходимо е предварително съгласие на Министерството на финансите."
Това е нашето становище, което изразяваме във връзка с направените тук предложения. Всъщност повечето предложения са възприети, остана едно предложение там, където се говори 1170.3 "в продължение на 10 години" да се добави, "а млади семейства - 7 години". Това е нещо, което би трябвало залата да го реши дали трябва на младите семейства да се създаде възможност, ползувайки и обработвайки земеделска земя в продължение на 7 години, да получат и правото на собственост, т.е. на тях да им бъде създадена възможност при 3 години по-малко ползуване да придобият същите права, които другите придобиват с 10-годишно ползуване на земята.
При това положение ще моля да бъде поставено на гласуване първо допълнението, за да можем след това да бъдем поставени във възможност да гласуваме основния текст. А допълнението беше към второто изречение да се добави: "А млади семейства, повече от 7 години".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, господин Орсов имал някакво предложение. (Шум в залата, реплики) 1170.4 ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия. Аз искам...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, Вие не сте направили предложение вчера по чл. 26.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Днес се прочита нов текст, в който са дадени правомощия на Министерството на земеделието и на министъра на финансите във връзка с придобиването на безвъзмездното право на ползуване върху земите, фиксирани в чл. 26. И аз вземам думата именно по тези нови моменти в текста.
Вярно е, че в Закона за собствеността предоставянето на безвъзмездно право на ползуване върху държавни имоти става с разрешение на министъра на финансите. Но там ситуацията е друга. Там това предоставяне има предвид изобщо държавните имоти, докато тук се създава една привилегия, да го кажем, за тези граждани, които се осмелят да обработват и да облагородят земите от държавния фонд, които се намират в обезлюдени райони или са слабо продуктивни.
Затова аз смятам, че не е оправдано да се усложнява процедурата по предоставянето на правото на ползуване и да се иска във всеки отделен случай разрешение от министъра на финансите. Според мен това би спънало хубавия замисъл на текста и ви предлагам да се отклоним от общите разпоредби на Закона за собствеността и да не се иска разрешение от министъра на финансите за всеки един конкретен случай на бъзвъзмездно учредяване на право на ползуване върху държавни или общински земи, още повече че за общинските земи в Закона за собствеността няма такова изискване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колеги, други желаещи да се изкажат няма. Нека първоначално да гласуваме предложението... или първо да отговорите на господин Орсов, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Много се учудвам, извинявайте пак, съвсем откровено ще говоря, когато един юрист застане тук и иска да не се прилагат основни правни принципи.
Господин Орсов би трябвало да знае, че министърът на финансите е разпоредителят с държавната собственост, че точно там е държавната собственост. Господин Орсов би трябвало да знае, че има един член, мисля, че беше 86, когато цитира човек РД/ВР 1171.1 тук в момента някой път може да сбърка, от Наредбата за държавните имоти, съгласно която Министерство на финансите е това, което би могло да отпише един недвижим имот от актовите книги на държавата.
Така че моля възраженията на господин Орсов да не бъдат приети, защото те са в противоречие с действуващи принципи на нашето законодателство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Джеров.
Гласуваме допълнението, предложено от господин Фидел Косев, след десет години, нали така беше, господин Джеров, а за младите семейства седем години.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да. Второто изречение: "Лицата, обработвали повече от десет години, а младите семейства - седем години."
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Какво значи "млади семейства"?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Джеров, обяснете.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Тук действително се поставя един друг въпрос. Поставят се някои категории в закона, които пък след това ще трябва да бъдат пояснявани. Понятието "млади семейства", доколкото знам, в нашето законодателство е уредено в Наредбата за разпределяне и продажба на жилища, но то е нещо съвсем друго и после това е една наредба. Ако бихме могли да търисм днес аналогия, ако този нормативен акт отпадне, ще се питаме какво означава "млади семейства", защото това са вече права. Дали младите семейства са до 30, до 35 или до 40 години. Това е въпрос, който поставям на залата, и когато се гласува за нещо, все пак трябва да мислим дали можем да поставяме неуточнени понятия в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, за младите семейства ли?
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Вземам думата, за да припомня на господин Джеров, че този закон се прилага наред с правилник. И в правилника работа на Министерския съвет е да определи какво се разбира под "млади семейства", още повече, че Министерският съвет в досега издавани нормативни актове е определял това. 1171.2
Напомням на господин Джеров и чл. 20 от закона, и чл. 21 от закона, които бяха вчера приети и в които също се говори за млади семейства. Тоест този термин вече се среща в досега приетите текстове на законопроекта. И много моля, нека той да има това предвид и да не се опитва да заблуждава залата. Министерският съвет, негова работа е да определи съдържанието на това понятие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля колегите да влязат в залата. Гласуваме предложението на Фидел Косев. Допълнението "а за младите семейства седем години". Моля, гласувайте!
От общо гласували 188, за - 90, против - 91, въздържали се - 7.
Отклонява се предложението.
Следващото предложение, което трябва да се гласува, е на господин Орсов за отпадане на Министерство на финансите, нали господин Джеров?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението на господин Орсов беше във финала да отпадне предварителното съгласие на Министерство на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте!
От общо гласували 188, за - 81, против - 106, 1 се въздържа.
Отклонява се предложението на господин Орсов.
Гласуваме текста на Законодателната комисия, сега предложен от господин Джеров, прочетен преди малко. Моля, гласувайте!
За - 101, против - 38, 27 се въздържат.
Приема се предложението.
Преминаваме към един от основните текстове в изменението. 1171.3 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: – 21. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
Ал. 1 на чл. 27 се изменя така: "Собствениците на земи, членовете на ТКЗС и на други, образувани въз основа на тях селскостопански организации, и лицата в трудоводоговорни отношения с ТКЗС и ДЗС, имат право на дялове от имуществото на ТКЗС или от съответната организация. Размерът се определя въз основа на приноса им при придобиването му - внесена земя, трудов стаж, неизплатени инвентарни вноски, по ред и условия, посочени в правилника за приложение на този закон. Ако правоимащото лице не е внесло земя и основни средства, трудовото му участие се взема предвид, когато е не по-малко от пет години".
Точка 2, ал. 4 се отменя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Георги Петров има думата.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми дами и господа народни представители! В чл. 27 се говори за дялове, които правоимащите имат да вземат от имуществото на ТКЗС. Обаче всички ние знаем, че различните хора, когато при колективизацията са внасяли своето имущество, са внесли различно имущество - на някои хора са взети повече... знаете, че на някои хора са взети по 5-6 крави или повече волове, на други съвсем малко.
Освен това много е важно това, че през 1948 г. е излязъл Закон за изкупуване на едри машини, земеделски инвентар. Съгласно този закон през 1949 г. тези машини, които са били иззети от селяните, е трябвало да бъдат заплатени. Обаче това не е станало.
Трябва да кажа, че параграфите на този закон, например чл. 5 е много строг. В него се казва: "Всеки, който умишлено отнеме части или провреди машини, подлежащи на изкупуване от този закон, или по какъвто и да е било друг начин попречи на изкупуването, се наказва със строг тъмничен затвор, а машините се конфискуват и продават на най-близката машинно-тракторна станция".
Моят апел е: нека тези хора, които са ощетени с този закон от 1948 г., да бъдат защитени по някакъв начин с един отделен компенсационен закон и накрая на този чл. 27 ние да добавим "на тези хора, на които са били изкупени машините със СД/КТ 1172.1 закона от 1948 г., но не са заплатени до този момент, да бъдат обезщетени с един нов компенсационен закон или със Закона за приватизацията".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Петров, Вие сте юрист. На второ четене сме. Какво предлагате точно в текста? Дайте Вашия списък на господин Джеров.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ: Аз предлагам допълнение - след "по-малко от пет години" да се добави "на гражданите, на които са отнети машините или са изкупени със закона от 1948 г., да бъдат компенсирани с един отделен компенсационен закон". Ето това предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Дайте го на господин Джеров. Той не е вундеркинд да помни всичко. Или напишете спокойно Вашия текст, господин Петров, и го дайте.
Реплика ли? Заповядайте, господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): От Парламентарния съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.
Взимам думата за реплика на господин Петров и по-специално на думите му, че едни били внесли повече инвентарни вноски в ТКЗС, други - по-малко. Действително, господин Петров, че едни са внесли повече, а други по-малко, но това се дължи единствено на факта, че едни са внесли повече земя, а други по-малко земя. Според нормативните актове, които са уреждали правенето на инвентарните вноски, инвентарната вноска е представлявала твърда сума на декар внесена земя. Поради това онзи, който е внесъл повече земя, е трябвало да внесе и по-голяма инвентарна вноска, или онзи, който е внесъл по-малко земя, естествено е трябвало да внесе по-малка инвентарна вноска. Заради това внесената, да го кажем най-общо, земеделска техника или земеделски инвентар, е бил оценяван и на онези, на които стойността на внесения инвентар е надхвърляла дължимата дялова вноска, е било заплащано, а на другите, на които не е достигало да се покрие дължимата дялова вноска, са я довнасяли в пари.
Вярно е, че някои не са получили парите си за внесения в повече инвентар. Но заради това сега при разпределяне на имуществото на ТКЗС на дялове, им се дава възможност този повече внесен инвентар да се отчете при определянето на техния дял от имуществото на стопанството. Ако те имат документи, че са внесли в повече инвентар, то не биха имали никакви проблеми 1172.2 да им се определи по-голям дял в имуществото на стопанството. Ако ли нямат документи за внесения в повече инвентар, и два закона да приемете след това, не бихте могли с нищо да им помогнете, господин Петров.
Ето защо аз възразявам против предложението, което Вие направихте към края на текста, и предлагам на народните представители да не го приемат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Може да има друга реплика... Няма друга реплика. На дуплика имате право, господин Петров.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Господин Орсов, тук не става дума за внесен инвентар, а става дума за един закон, с който се национализира това имущество, аз пак повтарям, със закона от 1948 г. - Закон за изкупуване на едрия машинен земеделски инвентар от м. февруари 1948 г. И за тази цел аз получавам писма от много селскостопански труженици от цялата страна. Ето защо ние трябва да се съобразим с тях. Те могат да не влязат в този закон, аз не казвам в този закон, просто аз смятам, че ние трябва да ги успокоим по някакъв начин, че ще има един друг закон, който ще третира, един друг закон, който ще защити техните интереси. Точно това искам да ви кажа, и смятам, че съм прав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пандов има думата.
ТОДОР ПАНДОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам две изменения към текста така, както е предложен от Законодателната комисия.
Първо, мисля, че още в първото изречение трябва да се допълни: "собствениците на земи, обработвани от ТКЗС". Става дума за тези земи, защото само общо "собственици и земи", ако тези земи въобще не са обработвани или са били съответно дадени отначало докрай в държавни земеделски стопанства, там стои въпросът вече по друг начин за приватизацията.
След това предлагам да отпадне категорията "ДЗС". Имам предвид двете алтернативи. Онези дезесета, които са основани на частна земя, и със закона ние възстановяваме правото да си възстановят собствеността вече като частни стопани, тоест те не са държавни земеделски стопанства на държавна земя, те вече да си вървят по линията на възстановяване собствеността и приватизиране, както и другите селскостопански организации. Но тези дезесета така, както е записано, се разбира сегашни държавни 1172.3 земеделски стопанства също, които не са обект нито на приватизиране по този закон и тяхното имущество не подлежи на този ред като държавно имущество на приватизиране. И затова аз смятам, че трябва да бъде отпаднала именно категорията ДЗС.
Предлагам на второто изречение, именно когато става дума за "размерът се определя въз основа на приноса им при придобиването на внесена земя, трудов стаж и неизплатени", да се прибави съюзът "и" - "и неизплатена инвентарна вноска". Дотук да спре, да падне "по ред и условия, определени с правилника", а да запишем направо новото изречение "разпределянето се извършва в съотношение, не по-малко от 45 на сто за внесена земя и не по-малко от 45 на сто за трудов стаж". Имам предвид следното: всички онези от нас, които са участвували на тези събрания и на това решение, това е един безконечен и доста неприятен спор. Аз смятам, че трябва да защитим и собствениците на земя, и съответно тези, които с труда си в пропорцията и десетте процента да бъдат за изплащане на инвентарната вноска, и евентуално за доуреждане на допуснати грешки. Всякакви други оставяния тази пропорция да се решава от събрания и от правилника създава редица други затруднения и смятам, че е целесъобразно да бъде фиксиран в закона.
По-нататък да продължим текста така, както се предлага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Размов, реплика, нали? Заповядайте. 1172.4 КОНСТАНТИН РАЗМОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз също имах бележки по редакцията на този текст, но след като господин Пандов се изказа за отпадането на думите "държавни земеделски стопанства", длъжен съм да взема думата, за да изясня за какво става въпрос. В текста е записано така: "Собственици на земи, членове на трудовокооперативни земеделски стопанства, държавни земеделски стопанства" и т.н. Държавните земеделски стопанства нямат членове. Те имат работници по трудов договор. Така че, така, както са подредени тук нещата, те граматично и логично не стоят така.
По-нататък се говори за трудоводоговорни отношения с ТКЗС, а не се говори за трудово-договорни отношения с ДЗС. Всъщност с ДЗС има само трудоводоговорни отношения. Затова тези неща трябва да се оправят.
Искам да кажа на господин Пандов, че огромната част от ДЗС се образуваха чрез преобразуване на ТКЗС. Така че ние ДЗС не можем да ги изключим. Ако има някакви държавни земеделски стопанства, образувани само върху държавна земя и с някаква друга цел, тогава съм съгласен. Но тук в този текст ние третираме онези дезесета, които се занимават с производствена дейност и които всъщност бяха преобразувани от ТКЗС. Така че ние тях не можем да ги изключим.
Аз предлагам текстът да бъде така: "Собствениците на земи, членове на трудовокооперативни и земеделски стопанства, други образувани въз основа на тях селскостопански организации и лицата в трудооводоговорни отношения с ТКЗС и ДЗС имат право на дялове от имуществото на тези стопанства." Защото тук е записано "от имуществото на КЗС". Другото остава така, както е. Всъщност пропуска се държавни земеделски стопанства първия път и идват след трудоводоговорните отношения с ТКЗС и ДЗС. Но в никакъв случай ДЗС не могат да бъдат изключени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за дуплика господин Пандов.
ТОДОР ПАНДОВ (ПСБСП): Колеги, аз смятам, че трябва да разделим нещата на две. И в тази връзка съм съгласен, ако трябва да запишем, за ТКЗС, станали ДЗС, и след това отново Ст.Б/ЙА 1173.1 ТКЗС или са ДЗС, че тези работници имат право само за годините, когато това стопанство е било ТКЗС, а не и за годините, когато то е било ДЗС. Трябва точно в закона да го фиксираме, тъй като схемата на формиране на доходите, начинът на данъците, начинът на разпределяне, дори на изкупуване бяха при съвсем различни режими при ТКЗС и за ДЗС.
Вярно е, че след 1970 г. много текезесета, особено слабо икономическите и други, станаха ДЗС, след това отново се върнаха. Това беше с държавното имущество на машинно-тракторните станции, продаде се, изкупи се след това на безценица. За тези години или тези периоди в правилника трябва да се запише, но ние ще говорим само за онези ДЗС, че ще приватизираме имуществото само за годините, през които са били ТКЗС. Ако ние приемаме отново да приватизираме имущество на ДЗС с този закон, ние се отклоняваме от неговия предмет - възстановяване на собствеността. Въпросът на приватизация на имуществото на ДЗС трябва да бъде въпрос на друг закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Мулетаров.
СПАС МУЛЕТАРОВ (ПСБСП): Господин председател, уважаеми народни представители, Спас Мулетаров, Парламентарния съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.
Аз не знам някой от изказалите се сега преди мен дали забелязаха, че господин Джеров, като прочете алинея 1 пропусна думите "държавни земеделски стопанства". Ако бяха чули, тогава може би дебатите щяха да тръгнат в по-друга посока.
Това, което господин Размов казва тук, е така. Държавните земеделски стопанства нямат членове-кооператори и изобщо нямат членове. Пълно недомислие е така редактираният текст, че държавни земеделски стопанства имат право на дялове от имуществото на ТКЗС. Това е един напълно безсмислен текст и аз се чудя, как е стигнал до парламентарната зала.
За какво става дума? Ние просто не решаваме въпроса на държавната собственост. Дали това държавно земеделско стопанство е образувано въз основа на бивше ТКЗС, дали тези земи в това държавно земеделско стопанство са национализирани от някого или те просто са земи държавна собственост, така или 1173.2 иначе, в държавното земеделско стопанство работят служители и работници, които са в трудово-правен договор и те нямат право да получат нищо от това стопанство. Ако ние искаме тази държавна собственост независимо от нейното основание, по силата на което тя е формирана, да бъде върната или предоставена на хората, това трябва да стане със Закона за реституцията. Така както в държавното предприятие, включително и в национализираните, предоставяме възможност с реституцията да бъде раздадена собствеността им.
Но това просто не може да стане тук, тъй като тази земя, ако има 10 или 20 на сто ЗДС, които са образувани въз основа на земи на ТКЗС, останалите не са такива. И освен това това не е връщане на земи, това е чиста приватизация на държавна собственост и ние не можем по този начин да я ликвидираме.
Моето предложение е да отпаднат изобщо държавните земеделски стопанства и този въпрос да бъде третиран в предстоящия за влизане в Народното събрание Закон за приватизацията.
На второ място, може би трябва редакционно да бъде променен текстът, тъй като има опасност да си остане с впечатление, членове на трудовокооперативни земеделски стопанства някои могат да приемат, че са една категория само собственици на земи, а друга категория са членовете на трудовокооперативните земеделски стопанства. Може би ще бъде по-правилно да се каже членовете на трудовокооперативни земеделски стопанства, собственици на земи, ако това се има предвид, за да се знае, че това се отнася за тази категория. Тъй като в противен случай има вероятност при едно неправилно тълкуване на текста да се приема, че ние съставяме категория собственици на земи, които не са членове на ТКЗС и на тях им даваме право те да получат земя от ТКЗС. Това е абсурдно. Затова текстът редакционно трябва да стане: "Членове на трудовокооперативни земеделски стопанства, собственици на земи..."
Третата ми бележка. Казва се "други, образувани въз основа на тях селскостопански организации". Защо въз основа на тях? Въз основа на собствениците или въз основа на ТКЗС? Може да се каже "и други селскостопански организации". Няма значение на какво основание се образуват. Те могат да бъдат 1173.3 кооперация, могат да бъдат и друга организация. Разбира се, без ДЗС.
Така че аз не знам, господин Джеров, дали сега тези редакция би могла да стане незабавно, тъй като нещата са доста усложнени в този текст и могат да породят още по-големи усложнения в бъдещото прилагане на текста.
В заключение, аз поддържам да отпадне земеделски стопанства и да се прередактира текстът за яснота и прецизност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: До настъпването на жътвата ще приключим със закона, господин Мулетаров.
Има думата господин Стефанов.
КРАСИМИР СТЕФАНОВ (СДС): Искам да поясня на господин Мулетаров, тъй като той не беше преди в Законодателната комисия, а е нов член на тази комисия, че ние приехме реда, който се следва навсякъде в целия текст - всички образувания от ТКЗС и ДЗС. Какво имаме предвид? Ами върнете се малко назад - тази експериментална база, която беше: от ТКЗС станаха АПК, след това НПК, след това ПАО, какво ли не беше. В крайна сметка се чудехме къде да адресираме писмата. Това имаме предвид. И затова нека да се внесе една яснота.
Освен това господин Мулетаров твърди, че ДЗС трябмва да се изключат. Не може, господин Мулетаров. Ние поясняваме, че става дума и за ДЗС, образувани от ТКЗС.
СПАС МУЛЕТАРОВ (от място): Никъде не пише.
КРАСИМИР СТЕФАНОВ: Сега го включваме. Господин Размов го предложи и ние ще го включим. ДЗС, преобразувани от ТКЗС. Знаете много добре, че болшинството от държавните земеделски стопанства бяха на тази база.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Тодоров.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Репликата ми е към господин Мулетаров. Вижте, при тази теза, че ДЗС не трябва да бъдат включвани, става ясно колко трудно удържима е тезата, че изобщо трябва да има дялове, които се изчисляват въз основа на трудово участие. Ако ще има дялове, изчислявани въз основа на трудово участие в ТКЗС, то трябва да има такива и въз основа на трудово участие в ДЗС. Принципът е един и същ. Нищо че собствеността е различна, нищо че разпределението е било по-различно. 1173.4
И още една реплика към господин Мулетаров. Той се учудва, че може да има категория собственици на селскостопански земи, които не са член-кооператори, а сега трябва да получат от ТКЗС земи. Така ви разбрах, ако съм ви разбрал погрешно, извинявайте. Но ако това е било твърдението ви, искам да ви кажа, че е напълно възможно да бъде така, защото ТКЗС стопанисваше и владееше земи, които не са на негови член-кооператори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Мулетаров.
СПАС МУЛЕТАРОВ (ПСБСП): Господа, нека да гледаме текста, преди да тълкуваме разпоредбите му. Така както пише "собствениците на земи" излиза по най-елементарно обяснение, че ако едно лице има собствена земя, която никога не е била в ТКЗС, не е и обработвана от ТКЗС, но то е запазило собствеността и владейнието й, ще има право на дял от ТКЗС. Така е текстът. Това просто е недопустимо. И затова трябва да се каже или че тези земи са обработвани от ТКЗС, или са ползвани. Изобщо да бъде конкретизирано коя категория собственици се има предвид. Защото сега това липсва в текста. Трябва да се каже, че тези земи на тези собственици по някакъв начин са били използвани от ТКЗС. И тогава текстът ще стане ясен.
По втория въпрос - за държавните земеделски стопанства. В държавните земеделски стопанства работят всякакви лица, от които значителна част не са собственици изобщо на земя. Те нямат своя земя или пък са от съвсем друг район. Те какво ще връщат? Не е ли това приватизиране на държавна собственост? Как можем ние тук от ДЗС да вземем имуществото, машините, парковете и земята, ако тази земя е била действително държавна земя и въз основа на нея е образувано това държавно земеделско стопанство? По какъв начин ще даваме на определени лица поради това, че те са били в трудоводоговорни отношения с ДЗС и ще им казваме: ти работи в ДЗС, ето ти една част от земята, която си обработвал. Това просто не е допустимо. Тук можем да приложим изцяло Закона за приватизацията и тези ДЗС да бъдат приватизирани, като предимство имат работилите и работещите в тях, така както правим в държавните предприятия.
Трябва да се каже, че се има предвид определена категория държавни земеделски стопанства, т.е. държавни земеделски стопанства, образувани въз основа на земи, бивша собственост 1173.5 на ТКЗС. тогава вече ще се разбере какво е искал да каже текстът. В тази редакция сега не е ясно и се обхваща широк кръг държавна собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата госпожа Дончева. 1173.6 ДОНКА ДОНЧЕВА (ПСБСП): Уважаеми господин председателствуващ, възникват противоречия на имуществена, оттам и на етническа основа, за които съм сигнализирана в моя избирателен район - 17 район...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Етнически?!
ДОНКА ДОНЧЕВА: В резултат, на което се стига до това, че не искам да отразим по-широко исканията на огромен кръг от хора, които ги касае смисъла на чл. 27, ал. 1. Ето защо аз изцяло подкрепям първата корекция, в първото изречение, което господин Пандов направи. Имам и към второто изречение следното допълнение, малко се различава.
Чета само допълнението - размерът се определя въз основа на приноса им при придобиването му, за внесена земя - 50 на сто, за трудово участие - 50 на сто след изплащане осъвременената стойност на инвентарните вноски. По-нататък следва реда, по който е отразен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров съобразява тези предложения. Реплика? Няма. Заповядайте.
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация, БСП. Благодаря господин председател, вземам думата, за да направя едно процедурно предложение.
Уважаеми колеги, обърнете внимание, че спорът по този текст - не само поради неговата сложност, но той рефлектира и върху следващия текст. Вижте материала си, върху чл. 28, където там е разработена пък една странична хипотеза за връщане на имуществото на кооперациите, което е било иззето от тях. Там обаче също е упоменато ДЗС. Възможни са хипотези, при които ДЗС да е отстъпило такова имущество на други кооперации. Тогава възникват още доста сложни хипотези. И аз предлагам текстовете на чл. 27, който обсъждаме сега, и на следващия - 28, временно за половин или един час да ги оставим и през това време да се поработи по тях и да преминем по-нататък по ясните текстове, за да може процедурата по закона да върви по-бързо и да приемаме текстовете. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Вълканов, дали няма да е по-уместно всеки да си направи предложението? ДЕ/ЙА 1174.1
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ: Аз не изключвам възможността да се направят още предложения, ако има такива по този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да ги изчерпаме тях?
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ: Да се изчерпят предложенията, но да не се престъпва веднага към гласуването им, тъй като разнообразието от хипотези предполага все пак едно ясно предложение на Законодателната комисия в резултат и на тези предложения, за да може парламентът да достигне до най-ефективното решение. Това е моята идея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Предлагат се да...
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ: След изслушване на предложенията да се отложи гласуването по този и следващия текст и да се премине по-нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте, изслушваме предложенията и по чл. 28... Така е.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз бих помолим така мисля, че може и без гласуване. Много предложения бяха направени. Всичко това трябва да бъде осмислено и да се оправи. В момента трудно може да стане така. Това е един възлов текст и ако допуснем някакви грешки, ще бъде неприятно за самите нас. И затова сега изслушахме, записахме предложенията, ще моля да оставим този текст утре да го гласуваме. Или в следващото заседание, то е утре, да, действително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А чл. 28, господин Джеров?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Чл. 28 аз ще моля да си го поставим на разглеждане, да чуем и там какво колегите народни представители ще предложат и ако се налага, ще помоля и за него също така. Но все пак поне да чуем изказванията. Защото по чл. 27 чухме колегите какво се изказват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колеги, предлагам ако има други предложения по чл. 27, нека да приключим с предложенията по чл. 27. След това да преминем към предложенията по чл. 28 и отлагане за утре гласуването на текста с доуточняване.
Има ли други предложения по чл. 27? Няма.
Господин Джеров, да преминем към кл. 28. 1174.2
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Чл. 28 - – 22. В чл. 28 се правят следните три изменения и допълнения.
Първа точка. Ал. 1 се изменя така:
"Ал. 1. Възстановява се на ТКЗС, ДЗС или на техните правоприемници правото на собственост върху имуществото - земеделска земя, основни средства, пари и други, което е иззето и предадено на други организации."
Точка втора. Ал. 2 се изменя така:
"Ал. 2. В случаите, когато това имущество съставлява неделима част от съществуващите фондове и обектът не е изменил предназначението си при създаването му, то същият се възстановява на собственика, като последният заплаща разликата в стойността."
И точка трета - ал. 4 и 5 се отменят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще има ли предложения по чл. 28. Или първо трябва да се реши съдбата на чл. 27 и след това да пристъпваме към чл. 28.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Нямат нищо общо. Да не ги свързваме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Те са си самостоятелни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма никаква връзка. Да, господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Взимам думата, за да припомня на колегите, че преди малко беше направено предложение думите "ДЗС" да отпаднат, поради това, че ако те останат би означавало в случаите, в които имущество на ДЗС е предоставено на кооперации, сега отново да бъде одържавено. И това е въпрос, който е свързан с реституцията. Това е предложението, което господин Вълканов направи.
И по т. 2 имам едно предложение. Очевидно текстът има предвид случаите, когато обектът не е изменил предназначението си, което е имал при създаването му. Ако това е смисълът на текста, аз моля то така и да бъде записано, за да няма никакви съмнения и текстът би звучал така: "В случаите, когато това имущество съставлява неделима част от съществуващите фондове и обектът не е изменил предназначението си от създаването си досега, то същият се възстановява на собственика, като последният заплаща разликата в стойността." 1174.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: И само "от създаването си досега".
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Да, за да няма никакво съмнение. Добавката е от три думи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре, благодаря ви господин Орсов. Господин Васил Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, дами и господа народни представители, аз смятам, че чл. 28 трябва да го приемем така, както е. ДЗС, всъщност той е и във връзка с чл. 27 (ние ще го видим редакционно как ще бъде). Няма друга земя освен оная, която е взела от ТКЗС. И сега, тъй като се вижда, че ТКЗС се прекратява, вероятно се иска - дано пък да запазим ДЗС. Хайде да видим колко текезесета имаше останали и колко дезесета. ...Земята се преобразува в ДЗС. Така че тази земя, която е иззета от ДЗС и е дадена някъде другаде, така както е земята на ТКЗС, трябва да се върне на ДЗС. А утре, когато обсъждаме или подир малко редакционно чл. 27, ние ще видим дали редакционно текстът е най-добър, но аз във всеки случай ще настоявам да се включи и земята от ДЗС - да могат да си получат хората земята.
Вярно е, колега Мулетаров, че това е вид приватизация, но когато ние говорим за земя, земята ще я приватизираме тук, а няма да правим отделен закон за приватизация на земята. Всичко онова, което е било на частни стопани, където и да се намира земя, с този закон ще им се върне. Това е становището на Съюза на демократичните сили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви господин Гоцев. Има реплика господин Орсов. 1174.4 ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Съжалявам, че толкова бързо трябва да взема думата, но я вземам, за да припомня, по-скоро да кажа на господин Гоцев два факта, които очевидно не са му известни. Първият факт е, че има образувани ДЗС изцяло върху държавна земя и това е факт, който не би могъл да се оспорва.
И, второ, ТКЗС не е ималло собствена земя, та сега чрез запазването на ДЗС да се попречи на възстановяването на собствеността върху земята.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Имате думата за дуплика, господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): аз знам не по-зле от Орсов, че има такива дезесета, но това, което знам, е това, което пише в проекта, че се връща земя, която принадлежи на собствениците. Ако земята на ДЗС не е принадлежала на собственици, тя просто няма да се върне и това е толкова просто!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Манол Тодоров.
МАНОЛ ТОДОРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги!
Аз считам, че към ал. 1 на чл. 28 следва да се включи в скобите: земеделска земя, основни средства, селскостопански машини, пари и др.
Фактически се включват само думите: "селскостопански машини". С министерско Постановление # 69 от 1990 г. и Постановление # 110 също от 1990 г. редица текезесета бяха задължени да предадат свои трактори, селскостопански машини на други предприятия. Сега те следва да бъдат върнати по силата на това разпореждане на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Тодоров. Заповядайте, колега. Господин Марков има думата.
ПЕТЪР МАРКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Предлагам ал. 2 на чл. 28 да бъде модифицирана, както следва: "Когато това имущество съставлява неделима част от съществуващи фондове, и е запазило първоначалното си предназначение същото се възстановява на собственика. Последният заплаща извършените от ползувателя подобрения, ако има такива". Този текст коригира неяснотата, която се появява в израза: "Обектът не ВЙ/КТ 1175.1 е изменил предназначението си при създаването му". Това е твърде неясно. Обектът, разбира се, не е изменил предназначението при създаването му.
Също така разликата в стойността остава една неопределена величина. Очевидно, поне аз така го разбирам, става дума за разликата, която ползувателят би трябвало да получи, ако обектът е съответно подобрен. Иначе разликата в стойността - не е ясно за каква разлика става дума. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Марков. Дайте текста на господин Джеров - той събира предложенията.
Господин Петров, Вие за реплика ли? Може, защото по този текст не сте се изказвали.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, в чл. 28, ал. 1 е казано: "Възстановява се на ТКЗС, ДЗС или на техните правоприемници правото на собственост върху имуществото (земеделска земя)" - и спирам, тъй като ние знаем, че ТКЗС никога не е бил собственик на земеделската земя. Знаете, че тя беше собственост на хората, които са я внесли в това ТКЗС. Тук трябва да се прецизира този член, тази алинея - по-точно. Това е моята забележка. Трябва да се прецизира, защото, пак повтарям - ТКЗС никога не е била собственик на земята. За разлика от Съветския съюз, където земята е била национализирана, в България никога тя не е била.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: По какъв начин да се прецизира, господин Петров? Давате ли някакво предложение?
Господин Тодоров има думата.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПСБСП, Добрич): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми колеги!
Отправям реплика по повод изказването на господин Манол Тодоров по отношение ал. 1 на чл. 28. Тъй като господин Манол Тодоров направи едно предложение, което включваше - "да се връща или да се възстанови правото на собственост върху имуществото, земеделската земя", разшифровката е "машини..." и т.н. Мисля, че така, както е предложен текстът "земя, основни средства, пари", е много точен. Той обобщава абсолютно всичко и машините се включват в основните средства и няма смисъл да правим такива разшифровки. Дори основните средства са по-обобщаващи, отколкото машините. Няма смисълл да се задълбочава и конкретизира до такава 1175.2 степен. Това е репликата. Благодаря.
ПРДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Николов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП, Силистра): Благодаря, господин председател. Искам само да подкрепя текста с едно изменение на ал. 1 на чл. 28. Основателно се поставя въпросът за отпадането на "земеделска земя". И господин Гоцев каза, че ние възстановяваме наистина всичко независимо къде е земята - дали е в ТКЗС, или е в ДЗС. Аз искам да припомня, че на второто четене вече в ал. 7 и 8 ние това го направихме. За земята там казахме: "Възстановява се правото на собственост и върху земи, които са били включени в трудовокооперативни земеделски стопанства, държавни земеделски стопанства и други организации". Този въпрос сме го решили. В чл. 28 ние искаме да разграничим правото на собствеността върху основни средства, пари и други, които са внесени. Да разграничим именно при тази приватизация на разпределяне на имуществото на ТКЗС, което е било в ДЗС, ние трябва да го изключим със своя дял, защото то е било имущество на държавните стопанства, а онова, което е било на ТКЗС с алинеите на чл. 28, искаме да го възстановим и след това остойностеното да го разпределяме в дялове на тези, от които земята била обработвана. Това, което ние вече предрешихме по чл. 27. Така че предложението е именно за отпадането на "земята" в ал. 1 вече е предрешено и наистина то е основателно. Ето това е моето становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Или да отпадне "земеделска земя", така ли?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: "Земеделска земя", тъй като в ал. 7 и 8 аз вече я зачетох и ние възстановихме правото на собственост на земеделска земя, независимо дали тя е била внесена в ТКЗС или в ДЗС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Тогава в скобите май не остава нищо, господин Николов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Не, остава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: "Основни средства, пари и други" - остават.
За реплика? - Заповядайте.
ТОДОР ПАНДОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Във връзка с предложението на Георги Петров 1175.3 аз също искам да взема отношение и смятам, че тук трябва да бъде съвсем ясна целта на този член. Ние не говорим за земя, а говорим за онова имущество на ТКЗС, което е отнето по различни пътища и в момента се намира в други организации - свинарници, птичарници, консервни фабрики, мандри, изби и редица други неща. Което трябва да се върне - да се оцени и да се приватизира на тези, които са го създали. Въпросът със земята съвсем правилно беше поставен, но той е решен в предшествуващите членове. И тук става дума за възстановяване на отнето имущество. И в тази връзка смятам, че именно ДЗС трябва да отпадне на този етап, защото ние, ако при разпределянето на имуществото в ТКЗС онова, което е държавно - то си отива в държавата. Няма какво да го връщаме. Тя, държавата, си го взема, няма какво да го връщаме. А самото ДЗС, когато си приватизира имуществото - то си го търси, а всъщност ние какво ще върнем сега на държавно имущество? Дезесето е държавно имущество. Така че ние търсим имуществото на създаденото от земеделските кооперативни стопанства през всички етапи, когато то е било такова.
Ние земята сме уредили с предшествуващите членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пандов репликира господин Георги Петров. Вие кого искате да репликирате? Николов. Може. Щом е за реплика на Николов може. Земята е богатство нека да има и богатство от изказвания.
Заповядайте, господин Манол Тодоров. 1175.4 МАНОЛ ТОДОРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги, не съм съгласен със становището, което беше развито от колегата Николов в смисъл, че думите "земеделска земя" следва да бъдат заличени, защото тук се има предвид не връщането на земеделската земя на член-кооператорите, а да се върне онази земя, която ТКЗС е разпоредило да бъде предадена на други организации, които други организации сега държат тази земя в свои ръце.
Смисълът на закона е именно да се върне тази земя от другите организации и имуществото, което им е раздадено, за да влезе отново в ТКЗС и да стане разпределението. В този смисъл считам, че понятието "земеделски земи" следва да бъде запазено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Има думата господин Даскалов за реплика.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю. Госпожи и господа, като се присъединявам към становището на колегата Петров, който твърди и което е правилно, че ТКЗС не е било собственик на земята, предлагам съответния текст за ал. 1: "Възстановява се правото на собственост върху имуществото (щом като е имущество, това означава, че действително и земята, и всичко онова, което е излязло извън ТКЗС) земеделска земя, основни средства, пари и други, което е иззето от ТКЗС или преобразуваните от тях ДЗС и предадени на други организации". В този смисъл от този текст тук се вижда ясно, че не ТКЗС е собственикът, а се възстановява собствеността на онези, от които е взето. Това е постскриптумът на скрития текст на това, което казах. Фактически възстановява се собствеността на онези, от които е взето. А тези, от които е взето, това, разбира се, са членовете на ТКЗС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Даскалов. Свършихме с репликите. Има думата за изказване господин Пламен Вълканов.
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, аз искам да взема отношение по два въпроса, свързани с редакцията на ал. 1 на чл. 28.
Първият въпрос е по-кратък и се отнася до замяната в скобите на термина "основни средства" с употребения вече легален термин от Закона за счетоводството "дълготрайни активи". Този ВТ/КТ 1176.1 термин има две форми - дълготрайни материални и дълготрайни нематериални активи. Аз предполагам, че колегите няма да възразят. Така ще боравим с еднаква терминология във всички законодателни актове и всеки юрист и неюрист, който работи с тази материя, ще може лесно да установи съдържанието на употребяваните термини.
Второто ми предложение е свързано с наличието на ДЗС във формулата "възстановява се". Включително и във варианта, който предложи колегата Владислав Даскалов преди малко, се обхваща една или, бих казал, две от основните хипотези, които възникнаха при обсъждането на този текст.
Трябва да ви кажа, че аз лично имам доста голяма доза съмнения относно двойствения характер на ДЗС. От една страна, възможно е ДЗС да е било образувано върху земя, която да е била от държавния поземлен фонд. Но също така е възможно ДЗС да е образувано и върху зеим, които са били иззети от отделни кооперативи - от един или от няколко. Следователно те са иззети от собствениците им, тъй като знаем основната формула.
Очевидно това двойствено състояние на ДЗС е възможно да се получи и след образуването му вече. Част от имуществото на ДЗС да е преминало в други организации, включително и земя. Възможни са и такива варианти. Допустими са, макар и да не мога сега да цитирам конкретно случаи, но законодателят е длъжен да предвиди максимален брой хипотези.
Затова двойственото положение на ДЗС според мен заслужава особено внимание на законодателя и ние трябва да му отделим една отделна втора или трета алинея, ще намерим вече систематично мястото й, като извадим ДЗС от тази ал. 1 и му посветим една специална алинея, като отделим внимание и на двойствения характер, за който говоря в момента.
Наистина сега аз не съм в състояние да предложа конкретна разпоредба за установяване на този двойствен характер на ДЗС, но ще се възползувам от това в Законодателната комисия утре и ще се постарая да предложа собствен вариант за разрешение, като се ползувам от разрешението на Народното събрание да се отложи гласуването на тези текстове, за да бъдат обсъдени поподробно. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Хасан Али. 1176.2
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Този текст на чл. 28 предизвика продължителни дебати в Комисията по земеделието. Сега също се направиха множество предложения за изменение на текста.
Пред моите колеги в Комисията по земеделие аз предложих след думите "ТКЗС и ДЗС" да се добавят думите "и на техните правоприемници", а господин Джеров записа по-правилно "или на техните правоприемници".
Някои мои колеги дават тук нови текстове, в които тези думи липсват и аз държа да се запази моето предложение, тъй като, ликвидирайки ТКЗС, това имущество трябва да се възстановява на правоприемниците на ТКЗС.
А що се отнася за ДЗС, тук става въпрос за ДЗС - образувани на базата на земи на граждани. Аз моля колегите юристи да кажат точния текст, но смятам, че става въпрос за тези ДЗС.
Желанието ми беше имуществото, което е взето от ТКЗС и е предадено на МТС, на фирми и други организации да се върне обратно, за да може хората, така наречените член-кооператори да имат право на дял от имуществото на това ТКЗС. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Хасан Али. Вие имате реплика към заместник-председателя ли?
КРАСИМИР СТЕФАНОВ (СДС): Не, процедура. Достатъчно дебатирахме, предполагам, че се е оформил някакъв текст и предлагам да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Оформен ли е вече текстът? Вие сте в течение, така ли? Господин Джеров, ще успеем днес да гласуваме. Нека да чуем текста.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И тук станаха доста дебати, имаше много правилни мисли и ми се струва, че бихме могли да направим следните промени. Специално ал. 1 предлагам да получи нова редакция и тя ще бъде така:
"Чл. 28, ал. 1. Възстановява се правото на собственост върху имуществото и парите, които са иззети от ТКЗС или преобразувани от тях ДЗС, или предадено на други организации".
По този начин осъществяваме връщане в ТКЗС на цялото имущество, което е тръгнало и е отишло в други организации. Така ми се струва, че най-точно обхващаме мисълта, която трябва да изразим с този текст. 1176.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли някой против текста, от тези, които направиха предложение за ал. 1? - Няма.
Господин Манол Тодоров, Вие имате ли?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Всичко е обхванато.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Манол Тодоров искаше да се впишат думите "селскостопански машини" в ал. 1.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Нека господин Тодоров да отговари какво значи имущество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Даже думата "основни средства" включва всичко.
Моля, гласувайте за предложението, за текста, който беше прочетен от господин Джеров.
Господин Джеров, бихте ли го прочели още един път, докато гласуват. Окончателният текст на ал. 1.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Възстановява се правото на собственост върху имуществото и парите, които са иззети от ТКЗС или преобразувани от тях ДЗС или предадени на други организации".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Джеров. Дано да са Ви разбрали.
От общо гласували 182 народни представители, за - 171, против - 3, въздържали се - 8.
Текстът е приет, господин Джеров.
Господин Джеров, към ал. 2. 1176.4 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Към ал. 2 има две неща, които ще споделя.
В текста на Законодателната комисия с много малка трансформация, това, което беше предложено от Орсов - "в случаите, когато това имущество съставлява неделима част от съществуващите фондове и обектът не е изменил предназначението си от създаването му досега, то същият се възстановява на собственика, като последният заплаща разликата в стойността".
Това е предложението, което ще бъде след това гласувано.
Господин Петър Марков предлага ново съдържание на тази ал. 2 и то гласи, чета дословно това, което е написал: "Когато това имущество съставлява неделима част от съществуващи фондове и е запазило първоначалното си предназначение, същото се възстановява на собственика. Последният заплаща извършените от ползувателя подобрения, ако има такива".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме...
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението на господин Петър Марков, първо, а след това вече ще видим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме предложението на господин Петър Марков. Моля, гласувайте! Бяхте внимателни, изслушахте текста. Да не ги смесвате - предложението на господин Орсов с предложението на Петър Марков, и на Законодателната комисия.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И все пак на Законодателната комисия е много по-прецизно и обхваща само онова, което трябва да влезе в текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласувате предложението на господин Петър Марков. Състои се от две изречения.
Гласували общо 172 народни представители, за - 42, против - 117, въздържали се - 13.
Господин Марков, Вашето предложение се отклонява.
Гласуваме за предложението на господин Орсов.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не. Говорим за предложението на Законодателната комисия с уточнението, което беше направено от господин Орсов. То трябва авансово да бъде гласувано, защото разликата е тази - на Законодателната комисия (чета само съответната част) - "обектът не е изменил предназначението си при създаРД/КТ 1177.1 ването му", но господин Орсов уточнява и казва - "не е изменил предназначението си от създаването му досега".
По този начин текстът става прецизен и ясен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие приемате ли това предложение?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз лично го приемам и го подкрепям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте текста на Законодателната комисия и предложението на господин Орсов.
Гласували общо 179 народни представители, за - 163, против - 11, въздържали се - 5. По партии, ако обичате.
Гласуваме текста на т. 3: ал. 4 и 5 се отменят.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не, трябва да гласуваме т. 2, ал. 2 така, както би звучала с допълнението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нали гласувахме, господин Джеров?
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Ние гласувахме само допълнението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Само допълнението беше гласувано. Сега трябва да гласуваме ал. 2 в основния вариант плюс допълнението, което приехме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте.
Общо гласували 167 народни представители, за - 153, против - 10, въздържали се - 4.
Приема се текстът със съответните изменения.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега моля да се постави на гласуване т. 3: ал. 4 и 5 на чл. 28 се отменят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте!
Общо гласували 161 народни представители, за - 90, против - 63, въздържали се - 8.
Колеги, да приемем и следващия текст и тогава да дадем почивка, или първо почивка и тогава да приемем текста?
ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: Първо текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Първо, текста. Ще приемем побързо текста, след това ще дадем почивка.
– 23 моля, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: – 23. Чл. 29, ал. 1 се изменя така: "Възстановява се правото на собственост върху земеделски земи, отнети от Българската православна църква и другите религиозни общности, кооперации и от други организации по тяхно 1177.2 искане, освен ако са законно застроени след отнемането им със сгради, които нямат земеделско предназначение или с тях са оземлени граждани. В тези случаи на съответните организации се предоставя равностоен имот от поземления фонд. При липса на такава земя обезщетяването на собствениците става по ред и условия, определени със закон".
Това е съдържанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Отец Събев отсъствува от залата. Може би няма да има други предложения? Господин Орсов е тук за всеки случай. Господин Орсов, заповядайте.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.
Аз предлагам да бъде добавено накрая още едно изречение, за да бъде поставен в синхрон чл. 29, ал. 1 с онова, което приехме в чл. 10, а именно изречението да бъде: "Възстановяването на собствеността се извършва до размерите, предвидени със Закона за трудовата поземлена собственост от 9 април 1946 г.". (Реакция от залата)
Уважаеми колеги, вие си спомняте, че това беше принципът, който се спази при възстановяването на собствеността върху земеделските земи на гражданите. И ако ние ще трябва да третираме еднакво и гражданите, и юридическите лица, то този принцип трябва да важи и в двата случая.
И понеже господин Кадир бърза за почивката, аз ви предлагам бързо да го приемете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аз не бързам, Вие бързате, господин Орсов.
Заповядайте, господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС, Демократическа партия): Предложението на господин Орсов е продължение на една политика, в която 47 години... (Реакция от ПС на БСП) Българската православна църква беше подложена на унищожение и на това, че даже се стигна да бъде назначен патриарх от генералния секретар на нейната партия. (Шум в залата. Викове: "У-у-у!")
Турските султани дадоха ферман за Рилската света обител, който не посегна върху онова, което още цар Шишман ни беше дал. Това нещо й се отне от Комунистическата партия, а сега същата партия под друго име иска отново да не върнат земите на църковните общности. 1177.3
Българският национален дух и привързаността към православния български народ към църквата, веротърпимостта на българския народ към всички вероизповедания изисква имотите да бъдат върнати в пълен размер. Това е в традицията и това заслужава наистина да се покаже, да се чуе от нашите слушатели дали тези, които влязоха в черквата преди една година и взеха дори нафора, въпреки че бяха участвували в нейните гонения, сега са променили с нещо становището си.
Моля ви да гласувате параграфа. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А някои влязоха и в джамията, господин Гоцев.
Господин Сталийски за реплика има думата. 1177.4
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, дами иг оспода народни представители! По отношение църквата господин Гоцев взе думата. Аз се присъединявам към него.
Искам да ви кажа две думи не в моя стил, ас покойно, кротко, какво представлява трудово-поземлената собственост. От вас може би двама-трима юристи в залата на моята възраст са учили. Тъкмо по това времев лязох в университета. Това беше болшевишки прийом. То означава ограничаване правото на собственост, или, с други думи - грабеж. В този закон грабеж няма да има! (Единични ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Отец Събев има думата за реплика.
ХРИСТОФОР СЪБЕВ (СДС): Уважаемо Председателство, дами и господа народни представители! Прочее, колеги, аз се учудвам че някои могат въобще да поставят така нещата. Защото ние искаме да влезем в Европа, искаме да бъдем цивилизована страна, както е в целия свят, и знаем какви привилегии се дават на вероизповеданията там. даже се освобождават от данъци и т.н. Да лишим църквата от едно божествено право да се ползува от иметотие, да се възстановят имотите в тая пълнота, това е една грешка, господин Орсов! И аз просто не мога да повярвам, че вие можете да я направите, тъй като по-високо Ви ценях, господин Орсов. Много по-високо Ви ценях и се надявам, че Господ ще Ви даде това вразузяване, което е необходимо, за да вземете съответното становище. (Шум в залата) Надявам се, че веднага ще се коригирате. Земите на църквата ще се върнат. Няма да си правим илюзия по тоя въпрос. Имотите, сградите - всичко ще се върне, както и на вероизповеданията, точно както е. Аз разполагам с архива по тоя въпрос. С шефа на Главно управление на архивите вече работим върху тях и ще се върне.
Трябва да ви кажа, извинете, само за секунда, че текезесетата не са плащали наемите си за тия земи, които са взели от църквата. Направо не са плащали наеми. Става дума не за конфискувани земи, а и въобще на тия, които уж са ги наели. Разбирате ли? И трябва според мен даже да платят сега, ако могат по някакъв начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов има право на дуплика. СД/МД 1178.1
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): От Парламентарния съюз за социална демокрация.
Взимам думата за дуплика. Най-напред обаче искам да благодаря на дядо поп Христофор за високата оценка, която той ми даде. (Весело оживление в блока на ПСБСП) Нали това е обръщението, традиционнотоу дядо попе? (Шум в залата)
Искам да кажа още нещо. Турският султан може и да не е взимал имотите на българската църква, но е взимал главите на патриарсите. (Смях от мнозинството)
Освен това аз лично съм атеист и в храма не съм влизал, така че не съм пристъпил канона, взимайки нафора или какво беше там.
И най-накрая, никой не пречи на българската църква и на другите изповедания да осъществяват своята дейност, да проповядват онова, в което, надявам се, искрено вярват. И дали ще имат земеделски земи, или няма да имат, това няма да пречи на тяхната проповедническа дейност. Още повече, че доколкото ми е известно, тази религия учи стадий на земята, за да си добре горе, на небето.
Така че какво се притеснява господин събев... Ако няма имоти на земята, той ще бъде посрещнат горе с по-големи почести. И аз в това отношение даже, струва ми се, му помагам. (Единични ръкопляскания от ПСБСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за изказване господин Манол Тодоров.
МАНОЛ ТОДОРОВ (СДС): Господин председател, господа! Аз взимам думата не за да се обявя срещу разпорежданията, че на Българската православна църква и на останалите вероизповедания ще следва да бъдат върнати всичките им имоти независимо от техния размер. Но аз взимам думата, за да изкажа своя протест срещу гласувания от нас закон, чл. 10, ал. 5, в която ние казахме: "Възстановява се правото на собственост до размера, определен по чл. 8, ал. 1 от Закона за трудово-поземлената собственост от 9 април 1946 г.".
Господа, чл. 19, ал. 2 от Конституцията гласи: "Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност." Постъпихме ли ние така 1178.2 по отношение на българския гражданин и по-специално на добруджанци, когато не им дадохме възможност да възстановят собствеността върху цялата си земя? Ние постъпваме нееднакво. И моят протест е именно в тая насока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Реплика ли имате, господин Стоилов. Заповядайте.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, една кратка реплика:
Някои от вас мислят за 100 - 200 души в Добруджа. Ние мислим заоколо милион и половина добруджанци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Отец Събев.
ХРИСТОФОН СЪБЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Разбира се, ето каква е ползата, когато дяволът чете писанието. Не говоря, че господин Орсов е дявол, а че дяволчето е чело писанието и му е пошепвало това, което е прочело. (Смях в залата) Не бива да слушате нечисти духове, господин Орсов, защото това е нездравословно. (Реплика от блока на ПСБСП: "Ние четем евангелието на Лука") На Лука ли, на Лукавия ли - не знам... четете...
Аз обаче искам съвсем сериозно да ви обърна внимание, колеги, че наистина трябва да се спазва този принцип за духовността. И вероизповеданията учат хората преди всичко да обръщат взора си към небесното, към духовното. И изискват от духовниците да водят един такъв живот. Но аз познавам наистина стотици духовници - и в света, извън страната, и в България, които водят такъв живот и не нарушават своите обещания или обети, както се казва, за нестежание. Но това не означава, че църквата трябва да бъде бедна. защото църквата ще подпомага и подпомага в целия свят със своята благотворителна дейност.
Ако трябва да говоря лично за себе си, простете ми, както казва Апостол Павел, че и за себе си говоря, но се хваля в името на Господа, аз от три месеца живея в кабинета си, там, където е кабинетът на Комисията по вероизповеданията, защото нямам квартира и досега. (Реплика от блока на ПСБСП): Нямаш ли апартамент?!") Нямам апартамент, господа. Документът ще ви го представя веднага. Както всички знаят, това беше една манипулация на в. "Мисъл". Нямам апартамент в София. Отказах се от 1178.3 държавен апартамент и не влязох, въпреки че ми даваха такъв. (Реплика от блока на ПСБСП: "И аз нямам!") Много добре, че нямате... Означава, че вие сте също...
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП, от място): Вие правите изказване!
ХРИСТОФОР СЪБЕВ (СДС): Не, това не е изказване, господин Орсов. Но Вие искате да бъдем бедни. Добре, ето аз съм беден. И затова Ви казвам, че не за себе си го искам това, а го искам, защото църквата трябва да върши благотворителна дейност. Господин Орсов, ние няма да сме нация, ако не направим всичко възможно да засилим църквата. Църквата ни е споила. Тя е споила прабългарите и славяните навремето и ни е направила държава. Вие нямаше да се казвате българин досега, ако не беше тая църква, господин Орсов! Помислете си за това! Ще понесете морален упрек от всички българи. Моля Ви се! Аз не Ви говоря с лошо чувство. Напротив. Мъчно им е, че чух тия слова от Вас. Не биваше да ги казвате. Моля Ви се! Това е морално самоизобличаване. Не бива това да правите! Аз Ви моля да се разкаете и да направим така, че всичко да се върне на църкватта и на вероизповеданията, за да си свършат своята изключително важа, мисионерска работа, за да вдигнем нашата нация на крак. Само църквата може да ни обедини с вас. Тя е мостът между вас и нас. Помислете си! Защото църквата ще ви предостави пълните възможности за Вашето покаяние и Вие ще можете да хванете номенклатурата за гушата, защото тя макчаше и вас, обикновените комунисти. Тя ви учеше лъжливо, че религията е опиум за народите. И от другата страна, обаче, тя поставяше себе си за бог и ви мачкаше и вас, обикновените комунисти. Ние не сме против вас, господа, другари комунисти обикновени. Ние сме против номенклатурата. Дайте да си съединим усилията, да махнем тая мръсотия и тая деформация, която е наслоена! Помогнете ни, дайте да възстановим църквата, за да имаме България като велика. (Ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата за процедурно предложение.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да направя процедурно предложение. Преди да го направя, искам да добавя само едно. Преди да решим въпроса с това, как ще бъдат върнати, 1178.4 в какъв размер имотите на българската църква и на другите църковни институти, нека да помислим за това, че всички тези имоти са придобити като дарение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колега Райчевски, Вие имахте искане за процедура.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Процедурното ми предложение е да се прекратят изказванията и да се гласуват направените предложения. Но исках да добавя само нещо, което трябва всички да имаме предвид, когато ще гласуваме. (Шум в залата)
Всички тези имоти са придобити като дарение. Дарявали са ги славните български царе и благочестивите български миряни. Ние нямаме право да изменяме волята на дарителите.
Така че, да пристъпим към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за реплика господин Балабанов. 1178.5
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПСБСП): Бях заявил репликата си преди процедурата, извинявайте.
Господин председател, уважаеми колеги! Правилно казва народът: "Слушай приказките на дядо пот, не гледай делата му." Има една такава народна мъдрост. Аз безкрайно уважавам отец Христофор, защото той действително с поведението си доказва, че искрено вярва и защитава това. Но когато се спекулира с историята и когато се опитваме да се върнем към времето на Адам и Ева, не е зле да си спомним историческите факти в тяхната пълнота, а именно, че далеч не всички дарения на църквата са направени от благочестивите български царе. Една голяма част от тях са направени по съвсем други причини. Периодично във всички страни и на Европа, и в България включително е извършена конфискация на църковните имоти тяхното етатизиране.
Що се отнася до турските султани, които така благочестиво разрешиха на българската църква по някое време да има собствени имоти, не забравяйте колко църкви бяха разрушени само във Велико Търново.
И най-накрая, когато говорим за църковнитте имоти, аз имам лични впечатления за това, как те се стопанисваха до преди няколко години и какво фактически ставаше в тях. Колко църкви се разрушиха по това време!
НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ (СДС, от място): И колко джамии!
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ: Господин Слатински, идете в с. Алино, посетете Алинския манастир, вижте какво е положението на църковния имот. (Реплики и шум в СДС) Когато трябва да говорим с факти, господа, ако искаме действително да подкрепим църквата, трябва да го направим така, че тя да усети тази подкрепа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Обаче все пак сте си запазили турското име, господин Балабанов, въпреки разрушението на църквите.
Има думата за дуплика господин Събев.
ХРИСТОФОР СЪБЕВ (СДС): Направо във връзка с текста. Значи казахме си сума ти любезности и слава Богу. Ей така да върви работата.
Сега по същество. Колега, аз бях в Арбанаси в манастира "Света Богородица". Там турски паша пред една чудотворна икона СБ/МД 1179.1 цяла нощ се е молил заедно с жена си и тя проглежда. Там аз съм свидетел на излекуването на стотици деца болни даже и от рак.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП, от място): Прекъснете му речта! Това тук е парламент!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Отец Събев, турският паша няма нищо общо с чл. 29 от закона. (Шум в залата)
ХРИСТОФОР СЪБЕВ (СДС): Вярно е, но става дума за друго. В случая Вие не бяхте прав, уважаеми господине, когато твърдяхте, че не трябва да връщаме на църквата всичко и с това ще й помогнем. Разрушението на манастирите беше от страна на комунистическата партия. Аз ще ви посоча с. Живково, където ходих преди изборите и където хората казаха кой е разрушил църквата. Доведоха ми един комунист и ми казаха: ето този антихрист сега да целуне кръста. Той го целуна и каза - обърни го от другата страна.
Господа, вината е ваша, не ваша лична, а на тази партия, която вие няма защо да защитавате. Тя е виновна за това разрушение и ако не върнем имотите на църквата, тя няма как да възстанови тези манастири и тези разрушени сгради.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, да гласуваме текста.
Предложено е допълнение към предложението на комисията от господин Орсов. Той предлага едно ново изречение в края.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението на господин Орсов е: "Възстановяването на собствеността се извършва в размерите, предвидени в Закона за ТПС от 1946 г."
Тъй като е допълнение, трябва да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласувайте за допълнението, предложено от господин Орсов.
От общо 190, за - 84, против - 101, въздържали се 5. Предложението се отклонява.
Гласуваме текста, който ви е прочетен и се намира пред вас - без промени.
Със 111 - за, 27 - противв, 33 - въздържали се, текстът се приема.
Обявявам почивка. 1179.2
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожи и господа народни представители, побързайте, започваме заседанието. Господа квесторите, поканете народните представители да влязат. Нямаме кворум така. Ако направя проверка на кворума, сигурен съм, че няма да има.
Господин Ишпеков, заповядайте, искате да кажете няколко думи.
ФИЛИП ИШПЕКОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, уважаеми господин председателю, искам процедурно да направя едно предложение.
Колеги, преди няколко дни масмедиите съобщиха за избухване на газ в турските мини "Козлу", този трагичен инцидент отне живота на много хора, мисля, че е въпрос на морал, на политическа култура и израз на добросъседство, парламентът да изрази съчувствие към колегите си от Турския меджилис и близките на загиналите.
Предлагам парламентът да гласува телеграма до своите колеги от Турция приблизително със следния текст: "Приемете нашите искрени съболезнования във връзка с огромното нещастие в мина "Козлу", довело до значителни човешки жертви. Изразяваме нашето съчувствие на семействата и близките на починалите."
Предлагам, господин председателю, да бъде гласуван този текст и да бъде връчен по предназначение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря господин Ишпеков, мисля че предложението Ви е навременно и правилно. Моля, гласувайте. Аз вече ще имам грижата да предам телеграмата на Турския меджилис. Моля, гласувайте.
От общо 149 гласували, за - 149, против - няма, въздържали се - няма.
Господин Ишпеков, ако обичате, представете Вашия текст след това и телеграмата ще бъде пратена.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, токущо получих следното писмо:
"Република България, Министерство на вътрешните работи. ДЕ/МД 1180.1
До председателя на Народното събрание, господин Стефан Савов.
Уважаеми господин председател,
Днес, 11 март 1992 г. получих писмо от Министерството на външните работи, с което се прави искане на основание чл. 25, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за задграничните паспорти, да бъде иззет от органите на МВР дипломатическия паспорт на народния представител господин Андрей Луканов. (Ръкопляскания от мнозинството)
Като Ви уведомявам за това моля Ви от Ваша страна да уведомите Народното събрание и лично господин Андрей Луканов, за да се избегнат нежелателни инциденти на аерогара "София", тъй като от публикация в днешния брой на в. "Дума" става известно, че той се кани да лети днес за Унгария.
Приложение: писмо от Министерство на външните работи и писмо от Главна прокуратура.
С уважение, Йордан Соколов - министър на вътрешните работи.
Министерство на външните работи.
До министъра на вътрешните работи,
Копие - Главна прокуратура.
На # 160/11.3.1992 г.
Въз основа на предложение на главния прокурор на Република България и на основание на чл. 25, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за задграничните паспорти, във връзка с чл. 7, ал. 1, буква "г" от Закона за задграничните паспорти, моля да изземете дипломатическия паспорт на Андрей Карлов Луканов."
За стоян Ганев - заместник-министър - не мога да разчета точно кой го е подписал. (Ръкопляскания от мнозинството)
Сожия, 11 март 1992 г.
До Министерство на външните работи на Република България,
Предложение от главния прокурор на Република България.
Господа, в Главна прокуратура е образувано следствено дело # 4 от 1990 г. за изясняване причините за икономическата криза в страната. В хода на следствието са разписани в качеството 1180.2 на свидетели редица длъжностни лица от висшия ешелон на управление на страната. Иззети са много документи, извършени са и редица други следствени действия в рамките на споменатото следствено дело. В момента следствената група все още няма готовност да предяви обвинение. Същевременно съществуват сериозни опасения, че определени лица от кръга на заподозрените имат интерес и са в състояние да напуснат страната, с което ще затруднят понататъшното разследване да изнесат надлежна информация и евентуално да затруднят обезпечаването на условията, гарантиращи сигурността на страната. Едно от лицата, включени в кръга на заподозрените по делото, е Андрей Карлов Луканов от София, на който е издаден дипломатически паспорт от Министерство на външните работи.
Ето защо, на основание чл. 8, във връзка с чл. 7, ал. 1 буква "г" от Закона за задграничните паспорти ви моля задграничния паспорт на Андрей Карлов Луканов да бъде временно измет, за което да уведомите Министерство на вътрешните работи.
Главен прокурор Иван Татарчев."
Това съм задължен да ви прочета. Това получих токущо. Госпожа Ананиева, вие искате, да.
РЕПЛИКА ОТ МНОЗИНСТВОТО: По този въпрос няма дебати.
ЕМИЛИЯ ТОМОВА (ПСБСП): Уважаеми господин председател, моля от името на Парламентарния съюз за социална демокрация да ни разрешите почивка и да ни дадете документите, които токущо прочетохте, да се запознаем с тях. (Бурни протести и викове от страна на мнозинството)
Ще ви ги върнем в пълния им състав, с всичките тези умни неща, написани в тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз ще ви дам почивка, защото имате право на почивка. Колко почивка искате?
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС, от място): Господин Савов, тук не е следствие.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Трябва да приемем Закона за земята, госпожо. А вашият Луканов да си ходи, където му е мястото!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Половин час? Извинявайте сега 15 минути е достатъчно да помислите по тези документи. Тези 1180.3 документи няма да ги дам на вас. Те са пратени до мен. Първото нещо, което сега ще направя, защото сега съм ги получил е да се свържа с господин Луканов, защото искат да му съобщя. А вие много добре чухте целия текст на документите. аз предполагам, че министър Соколов или главният прокурор ще пратят и на вас, ако поискате тези документи. Но аз нямам право да ги давам сега на отделните групи. Аз ги прочетох и това е достатъчно.
15 минути почивка. (Звъни) 1180.4
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми народни представители, моля заемете местата си.
Няколко съобщения, за да използваме времето, с което разполагаме.
Комисия по административно-териториално устройство, четвъртък, 9 ч., зала 412.
12 март, 10 ч. в зала "Запад" заседание на Комисията по земеделието съвместно със Законодателната комисия.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС, от място): Какво става? Чакаме ли някой? Защо не продължаваме със Закона за земята?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще го гледаме. (Недоволството сред СДС продължава)
Ще удължим времето накрая заради съобщенията.
На 12 март, Комисия по национална сигурност, 9 ч., "Дондуков" 2.
Комисия по радио и телевизия на 12 март, 11 ч.
При госпожа Ботушарова днес постъпи петиция от инициативен комитет на шопите, с която се уведомява Народното събрание, че от 9 май 1992 г. са обявили гладна стачка с единствено искане - премахване на – 4 от Закона за земята. Подписано е от инициативен комитет на шопите.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Какъв е дневният ред? Припомнете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Пише "шопите". Чета ви текста... с 2000 подписа.
По процедурен въпрос, имате.
РОСЕН КАРАДИМОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, искам думата от името на Парламентарния съюз за социална демокрация.
Уважаеми дами и господа! След обсъждането, което Парламентарният съюз за социална демокрация направи през почивката, съм оторизиран да заявя пред вас няколко наши констатации. Не искам това да звучи страшно, но днешният ден - 11 март 1992 г. може да се окаже зловещ ден за българската демокрация! (Шум в залата. Викове "У-у-у!") ВЙ/МД 1181.1
ОТЕЦ ХРИСТОФОР СЪБЕВ (СДС, от място): Усмивки от старите ленти!...
РОСЕН КАРАДИМОВ (ПСБСП): След един набързо скалъпен юридически комплот, защото това е единственият точен термин, с който можем да определим появилите се от три ведомства в Народното събрание писма, на нас ни стана ясно, че казусът в случая не е юридически. Казусът, уважаеми господа, не издържа никаква юридическа критика и ние сме готови и ще ви предложим след това заявление да направим подробно дискусия по този въпрос. (Шум на неодобрение)
Ясно е обаче друго, че не юридическата проблематика е в основата на този въпрос. В основата е грубата демонстрация на сила, която открива едно начало, каквото до този момент ние не познавахме. Не става въпрос изобщо за лицето Андрей Луканов. Става въпрос за един депутат, който е избран от българския народ, в българския парламент. Суверенитетът на народа е нещо велико! Депутатът, макар и в лично качество, изразява винаги този суверенитет. Аз не мога да разбера как бързо срасна държавната власт, как бързо възстановихме старите стериотипи. Защо писмата, които се появиха днес, са с днешна дата? Защо тези писма от главния прокурор до съответните министерства и от министерствата до председателя на Народнот събрание, се появиха днес, след като беше открита дискусията по този въпрос? И питам се - възможно ли е при иначе бюрократичната държавна машина за два часа и половина да бъдат разпратени толкова писма до толкова инстанции, за да бъде облечена в що-годе законна форма едно вече извършено беззаконие? Това ме учудва, защото дори и подписът на външния министър не е оригинален. Подписал го заместник-министърът, защото него го няма в София.
Всичко това показва, че Прокуратурата, изпълнителната власт и за съжаление и законодателната власт вече са едно цяло. Всичко това показва, че когато изпълнителната власт реши да предприеме нещо, Прокуратурата ще козирува, законодателната власт ще прикрива тези неща.
Господин Савов конкретно каза, че не може да се намеси в спора, но питам защо, когато преди няколко дни бе арестуван режисьорът на предаването "Ку-ку", той се обади на министъра 1181.2 на правосъдието и квалифицира това като заговор срещу демокрацията? Няма ли достатъчно основание днес това също да бъде квалифицирано като заговор срещу демокрацията. (Шум на неодобрение)
Уважаеми дами и господа! Аз се учудвам и на друго, че се използуват формулировки в един стар тоталитарен закон, използуват се пролуките на това, което е останало - да, това е найжалкото, това, което не сме успели да отменим, а това, което стои все още от предишния режим - формалните основания в обвинение за заплашване на националната сигурност се използуват, за да бъде скалъпен един такъв процес.
Андрей Луканов не е обвиняем и това личи по писмото на главния прокурор. Той даже казва, че няма основание да бъде и заподозрян, ние предприемаме мярка за неотклонение. Това го казва господин Татарчев, а по същество той предприема мярка за неотклонение, и то не на български гражданин само, а на депутат в Народното събрание.
Уважаеми дами и госода, искам тонът ми да бъде максимално спокоен, защото става въпрос за много важни неща. Но искам да кажа също така, че защитавайки депутатската чест, защитавайки честта на Народното събрание с всички законни средства, ние ще защитим честта на този парламент, защото това не е чест на всеки един от нас, това не е честта на Андрей Луканов, това е честта на българина, който със своя вот е изпратил депутат тук. Вие имате всички механизми, ако констатирате престъпления или нарушения - снемайте депутатския имунитет. Нека тогава съдът се произнася, но недейте, господа, недейте да демонстрирате сила по такъв начин, защото тази сила в крайна сметка мирише на безсилие.
Благодаря ви и с това правя формално предложение да проведем дискусия по юридическите основания на писмата, които се получиха. (Ръкопляскания от БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Александър Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Това Народно събрание помси много и добре, че помни! 1181.3
Спомням си как, когато навън комунистическата полиция биеше депутати от Народното събрание (реплики от БСП), Медарски и някои други. (Шум на неодобрение от малцинството. Викове "У-у-у!")
Аз моля камерата да покаже добре тези, които се смеят в момента. Аз си спомням как депутатите отляво подкрепиха действията тогава на полицията. Спомням си как същите депутати призоваваха наистина към разправа с тези, които издигаха глас за истината в Града на истината.
РЕПЛИКА ОТ БСП: А тогава кой подпали Партийния дом?
СВОБОДА СТЕФАНОВА (СДС, от място): Запалихте си го вие!
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): И ето, че стигаме до деня, когато от тази трибуна се говори, че е имало комплот, че този ден е зловещ, че има налице груба демонстрация на сила.
Аз ще повторя това, което много пъти съм казвал: днес е един хубав ден за българската демокрация! (Бурни овации от СДС)
От две години вече е известно, че група бивши членове на комунистическата партия, не и членове на БСП начело с Тодор Живков, когато доколкото си спомням, когато бе освободен от Политбюро, бе освободен с благодарност, а след това се оказа, че му отнехте благодарността. Вероятно сте имали нещо предвид. Първо го освобождавате с благодарност, а след това му отнемате благодарността.
Имали сте нещо наум и не сте попитали тогава нито държавните органи, нито Народното събрание. Слава Богу, дошло е време, когато нещата ще се решават в Народното събрание!
От две години всъщност е известно, че една група лица са, така да се каже, свързни с работата по следствието за изясняване виновниците за националната катастрофа. Сред тези достойни граждани на България е и достойният гражданин Андрей Луканов. Очевидн, че никой от останалите не вдига никакъв шум. Днес аз не чух някой от останалите заподозряни по това дело, или за които се говори да протестират за нещо, че му е отнет паспорт и пр. (Шум на неодобрение) Протестира само господин Андрей Луканов! 1181.4
И веднага идваме на въпроса - някой да е отнел имунитета на Андрей Луканов? (Шум в залата) И кой тук, в тази зала, твърди, че дипломатическият паспорт е равен на имунитет? Кой юрист би твърдял от тази трибуна това? Дипломатическият паспорт се дава от Външно министерство и Външно министерство си го прибира, когато реши. (Шум на неодобрение от малцинството) Още повече, че за това се е обърнал към него главният прокурор и министърът на вътрешните работи. Този въпрос е по-скоро чисто административен въпрос. Аз съм напълно убеден, че дори един народен представител, ако парира неправилно своя автомобил, трябва да бъде глобен. Това е административна мярка. Също така аз съм убеден, че когато един народен представител реши да дебаркира някъде неправилно, също да бъде глобен. Мярката за такова глобяване е невъзможността да дебаркира. (Ръкопляскания)
Нещо повече. Аз искам да се обърна, ако е възможно, към бреговата охрана на Република България! Защото е известно от историята, че и хора като Георги Димитров избягаха от България с лодка! (Шум в залата. Ръкопляскания, одобрителни викове от мнозинството)
Добре би било да не се допусне господинът Луканов да изчезне от страната с лодката. (Шум и реплики от СДС) При всички случаи, казвам това, разбира се, в кръга на една приятелска, една колегиална шега. Въпросът за нас е ясен - тези хора имат какво да кажат на следствието за виновниците за националната катастрофа. Следствието, както стана ясно от писмата, иска те да бъдат в този момент в България, за да може да разговаря с тях, да споделят своитем нения. Никой няма намерение в тази зала да отнема на никой депутат имунитета, докато това не отговаря на чл. 70 от Конституцията. И много ви моля - нека народните представители да контролират действията на изпълнителната власт, но да не влизаме в ролята на изпълнителната власт. Ние можем да искаме: защо това е станало. Как това е станало. Но аз лично ви съветвам с опита си на литератор - не бързайте да се пишете адвокати точно на Андрей Луканов, за да не стане после някой от вас от тази трибуна да си взима думата назад! Комунистическите думи понякога могат да ви заседнат!
Свършвайки, искам да призова народните представители 1181.5 да продължим нашата работа. Тук не е съд, не е следствие, не е Прокуратура. Имаме да приемаме изключително важен закон! Хората чакат този закон и нека тези, които имат даване и взимане със съда, Прокуратурата, със следствието да си се занимават със съда, Прокуратурата и следствието.
Благодаря ви за вниманието. (Бурни ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, господин Джеров, продължаваме с – 24.
Имахте по един човек от всяка парламентарна група, за да се изкажат.
Имате процедурен въпрос? Декларация - накрая на заседанието.
Заповядайте, госпожа Шопова. 1181.6
ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Благодаря Ви, господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители, трябва да поправим грешката, която допуснахме в началото на заседанието.
Явно налице е нарушаване на човешките права и то на правата на народен представител (възгласи: "У-у-у"), поради което Народното събрание, след като е започнало да се запознава с този въпрос и компетентните органи са изпратили писма до него, трябва да започне разисквания по въпроса и да изрази отношението си на демократично народно събрание към това, което се е случило в България. (Възгласи от страна на мнозинството, реплики, шум в залата)
Тъй като усещам, че тези аргументи няма да бъдат възприети, искам да говоря не като юрист, а искам да говоря в есеистична форма в отговор на господин Александър Йорданов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, не Ви давам думата. Моля.
ПЕТЯ ШОПОВА: Господа, властта в България се страхува...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, отнемам Ви думата. Въпросът не е процедурен. Моля Ви се. Ще дам обяснение. Госпожо Шопова, напуснете трибуната.
Моля, дайте възможност да продължим със Закона за земята. Ако искате дискусия, уважаеми колеги, има правилник. В правилника до 18 часа предния ден трябва да се предложи изменение в дневния ред. Направете съответното писмено искане, само тогава можете. (Шумно изразено неодобрение от страна на малцинството.)
ПЕТЯ ШОПОВА: Имам процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кое е процедурното предложение? Да четете нова декларация ли? Много Ви моля, напуснете трибуната. (Шум в залата, реплики, викове.)
Много Ви моля. Кое е процедурното предложение? ) Част от депутатите от опозицията се струпват около трибуната.)
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (отстрани до микрофоните): Госпожа Шопова има процедурно предложение и говори от името на председателството. Това Народно събрание ли е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Досега имаше ли процедурно предложение във Вашето изказване? Досега нямаше нищо. Направете тогава. Добре. (Шум в залата, депутатите около трибуната говорят ВТ/ВЙ 1182.1 в хор.)
СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (СДС): Не може по два пъти да се говори. Говори се от тази страна. Има ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Премянов, вижте кое е процедурното предложение, много Ви моля.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (реплика от място): Да се извикат квесторите да ги изгонят.
МАРИЕЛА МИТЕВА (отстрани до микрофоните): Имаме процедурно предложение.
СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Отнася се до 18 часа. Не може.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ето, четете правилника, моля ви се и не ме сочете с пръст, много ви моля. Господин Джеров, заповядайте.
Четете, ето процедурата, ето правилника. Параграф 24.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви се, не се гласува. (Викове от страна на депутатите от мнозинството, реплики.)
Много ви моля, уважавам вив, но накрая ще ви дам думата. Кое е процедурното ви предложение? Не може веднага, има правилник. Моля ви се. И да направите такова предложение, не мога да допусна гласуване. не мога да нарушавам правилника, разберете ме. (Депутатите от опозицията продължават да стоят около трибуната, реплики, викове.)
Госпожо Шопова, много Ви моля, имате правилника пред Вас. До 18 часа е. Не мога да го подложа на гласуване, не ми разрешава правилникът. (Ръкопляскания от страна на депутатите от мнозинството, ш умно изразено одобрение.)
Като седне господин савов, да разрешавав, аз не мога да разреша. Поканете господин Савов да седне и да Ви разреши. Аз няма да Ви разреша, понеже нарушавам правилника. Разберете това нещо. Много Ви моля, напуснете трибуната. (Реплики от страна на депутати от опозицията: "имаме процедурно предложение", депутатите от мнозинството скандират: "Земята, земята, земята")
Дискусия по кой текст можете да допуснете. Вземете правилника и четете. Господин Хубенов, четете правилника, юрист сте. Четете. Как ще подлагам на гласуване. Нямам право. (Депутати1182.2 те от мнозинството продължават да скандират: "Земята, земята.)
Уважаеми народни представители, нека да слушат и зрителите, и слушателите. Чл. 37, господин Минчо Минчев напуснете, напуснете трибуната. (Минчо Минчев, прав до трибуната: "Моля? Моля?")
Много Ви моля, напуснете трибуната.
СТЕФАН САВОВ (прав пред председателските микрофони): Ще Ви изгоня от залата. Вие знаете много добре. Моля Ви се, напуснете.
Моля Ви, вижте, в правилника е казано. В никой парламент демократите не обсаждат трибуната. (Шум и викове около трибуната от страна на д епутати от опозицията) Моля ви се, приберете се всички по местата си. Всички по местата си, и то веднага!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожо Шопова, също и Вие. Напуснете трибуната. (Ръкопляскания от страна на мнозинството, скандиррания "Земята, земята")
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Последно предупреждение. Квесторите са за това именно - за депутати, които не се подчиняват на председателя. (Голяма част от депутатите от опозицията продължават да стоят около трибуната прави)
Не ме карайте да ви изведат или да ви изнесат от залата. (Шум в залата, викове, реплики)
Нареждам на квесторите моментално да помолят всички депутати да си отидат по местата. Моля ви, веднага! (Звъни) Господата Боков, господин Минчев, господин Премянов, господине - Вашето име (Казвам се Кирил Желев"), да, всичките господа, които са тук, им правя напомняне, защото нарушават реда в залата. При второ напомняне имам право да ви иззема, да направя посилно... (Велислава Дърева, права до трибуната: "Какво да ни изземете? Какво още ще ни изземете?") и за Вас, госпожо Митева, моля Ви, веднага си седнете по местата. Госпожице Дърева, и на Вас Ви правя напомняне. (Велислава Дърева, права до трибуната: "Мерки, аз и затова стоя тук. Какво още ще ни изземете?")
Тъй като направих напомняне на господата за първи път, правя за втори път забележка, защото забележка се прави от председателя на народен представител, на когото вече е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда. 1182.3 Да продължаваме ли с наказанията? (Шум и реплики от страна на депутатите от опозицията, които продължават да стоят прави около трибуната)
(Кирил Желев: И с колективните ли наказания започнахме вече, господин Савов?)
СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (СДС): Моля Ви, седнете. (Депутатите от мнозинството скандират: "Земята, земята, земята!") (В отговор о позоцията започва да скандира: "Правата, правата, правата!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: На всички господа народни представители, които предполагам, че ще бъдат достатъчно честни, за да си кажат утре имената, включително и господин Жан Виденов, който е лидер, моля ви се, не ви давам думата въобще, слагам трето наказание - порицание, поради това, че Вие продължавате да нарушавате реда в залата. (Ръкопляскания от страна на мнозинството.) След като седнете, мога да Ви дам обяснения защо не може сега да се правят разисквания по този въпрос. Вие знаете много добре, че за нова точка в дневния ред... Моля ви се, аз съм направил една декларация, прочел съм нещо, което е дошло от изпълнителната власт. Моля ви, още веднъж да си седнете, като всичките тези господа ще понесат трите си наказания. (Шум в залата, реплики) 1182.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви се, председателят отнема думата на народен представител, който по време на изказването си има наложени две от предвидените дисциплинарни мерки. Вие всичките вече имате две дисциплинарни мерки. Как ще Ви дам думата.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Да започваме закона. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожи и господа народни представители! Вие знаете много добре, че тази дискусия сега не може да стане. Вие може да е предложите до 18 часа и след това, ние според правилника би могло да я направим. Но тъй като 18 часа отдавна е минало, вие не може да искате сега дискусия. Това е съвсем ясно.
РЕПЛИКИ: Въпросът не търпи отлагане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Кой въпрос не търпи отлагане? Този въпрос не е наш. Този въпрос е на изпълнителната власт. Този въпрос е на съдебната власт.
ГЛАСОВЕ: Искаме думата. (Продължителен шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Именно на него, защото са наложени две наказания вече няма да му дам думата.
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Как така няма да ми дадете думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Няма да Ви дам думата, господин Виденов. Именно от правилника ще ви го прочета. Вие сте вече наказан и стоите и продължавате да нарушавате реда в залата. Вие разбирате ли какво правите? (Продължителен шум) Вие разбирате ли какво правите в това Народно събрание сега! (Възгласи на възмущение)
Господин Джеров, моля Ви се, да продължим. (Продължителен шум и възгласи на възмущение.)
(Петя Шопова е застанала на микрофоните и не отстъпва мястото на господин Джеров. Продължителен шум и викове. Жан Виденов (встрани от микрофоните): Как ще ми отнемате думата, като не сте ми я дали! Какво значи това, че отсега нататък няма да имам думата ли? РД/ВЙ 1183.1
Красимир Премянов (встрани от микрофоните): Това не е демокрация. Искам да си кажа болката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Премянов, ще си излеете болката, когато ще може да има дискусия по този въпрос. Точно така. Сега нямаме право на дискусия. Продължаваме по Закона за земята. (Шум, реплики, разговори, възгласи на възмущение.)
Този ръководител трябваше да дава пример за парламентарна етика и поведение, а не да стои тук, след като два пъти...
(Възгласи на възмущение от депутати от ПСБСП. Красимир Премянов, встрани от микрофоните: Вие не уважавате аудиторията си. Аз съм народен представител на 30 000 души и Вие не ми давате думата. Ние ви давахме думата миналата година, когато я искахте, без правилник. Просто имахте думата.)
Кой сте Вие, господин Премянов, който сте давали думата!
Красимир Премянов, встрани от микрофоните: Аз не съм я давал.)
Да, именно, Вие не сте могли да давате думата. Може би господин Николай Тодоров, мой добър приятел, ми е давал думата, но не и Вие. Така че недейте да говорите. Ще има време, ще ви изберат за председател и тогава ще давате думата. Сега засега още не може да давате думата. (Ръкопляскания от СДС)
(Красимир Премянов, встрани от микрофоните: Вие имате такива претенции, аз нямам. Продължителен шум в залата)
Госпожо Шопова, аз Ви моля да отстъпите мястото на господин Джеров. Просто нямате право да стоите на трибуната.
ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Аз Ви моля да ми дадете думата да направя процедурното си предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Кажете го първо на мен, ако обичате. (Невъобразим шум в залата)
(Наташа Тачева, встрани от микрофоните: Къде пише в правилника, че първо на Вас трябва да се каже? Петя Шопова обяснява на председателя)
Още веднъж призовавам народните представители да заемат местата си. Аз призовавам още веднъж народните представители да заемат своите места, за да можем да продължим работата така, както е приета по програмата. 1183.2
(Велислава Дърева, встрани от микрофоните: Искаме думата)
Вие внесете въпроса за дискусия... (Реплики от депутати от БСП и шум, нищо не се чува)
Вижте, госпожице Дърева, при това положение аз ще направя това, че чл. 49 и то тук българският народ ще знае, че именно една група от депутати, мо ж е би не всичките от БСП, са спрели заседанието, когато българският народ чака закона за земята. (Възгласи на мъзмущение на депутати от ПСБСП)
И тъй като чл. 49, ал. 1 ми дава възможност при шум или безредие, с което се пречи на работата на народните представители или когато важни причини налгат това, председателят може да прекъсне заседанието за определено време. Прекъсвам го за половин час. (Звъни) 1183.3
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Уважаеми госпожи и господа народни представители, тъй като нашите заседания по правилника продължават до 20 часа, закривам заседанието. Утре в 15 часа. (Звъни)
(Закрито в 20 ч. и 10 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Стефан Савов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ: (п) Ведат Сакаллъ
(п) Руслан Семерджиев