Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-03-18

Председателствували: председателят Стефан Савов и заместник-председателят Снежана Ботушарова
Секретари: Руслан Семерджиев и Ведат Сакаллъ
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (Звъни): Господа, имаме необходимия кворум. Откривам заседанието.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, на 13 март тази година при граничен инцидент в района на устието на река Резовска загина при изпълнение на служебния си дълг матросът Янчо Георгиев Блецов, посмъртно произведен в звание младши-лейтенант. Вчера посетих дома на моя съгражданин в град Карнобат и поднесох съболезнования на неговите близки. Предлагам с едноминутно мълчание и ставане на крака да почетем паметта на младши-лейтенант Блецов, загинал при изпълнение на служебния си дълг в защита на суверенитета на Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Председателството се присъединява към молбата на господин Начев. (Всички депутати и други лица, присъствуващи в залата се изправят на крака, за да почетат с едноминутно мълчание паметта на загиналия матрос)
Благодаря.
Преди да започнем заседанието и дневния ред, искам да ви запозная с един неприятен инцидент, който е станал вчера в Законодателната комисия. Господин Митко Божков, който е представител, журналист на вестник "Дума" си е позволил да взима думата по време на комисията. Известно е, че журналистите могат само да слушат, без да взимат думата. И още повече си е позволил нещо, което е съвсем непристойно - да заплаши, че след три години ще бъдат осъдени някои депутати от СДС, за което имам сведения ДЕ/НП 1001.1 от госпожица Русева, господин Владислав Даскалов и господин Драгия Драгиев. Аз смятам, че това въобще не е приемливо. Има протокол на Законодателната комисия. Господин Божков се е извинил, с което е потвърдил, че е произнесъл тези думи. И аз лично му отнемам картата на журналист, като вестник "Дума" ще трябва да прати на негово място друг кореспондент. (Ръкопляскания от залата)
Казвам това, просто защото журналистите трябва да знаят, че те могат да присъствуват в комисиите, обаче нямат думата, а за заплахи - да не говорим. Проучил съм случаят, който иска може да се заинтересува. Има го впротокола. Господин Бучков му е направил забележка, той се извинява на два пъти, тъй че няма съмнение, че това е станало. Надявам се, че втори случай няма да има в Народното събрание.
Раздадена ви е, уважаеми госпожи и господа, програмата за работата на Народното събрание за периода 18 - 27 март 1992 г.
1. Допълнително гласуване по законопроекта за банките и кредитното дело.
2. Първо четене на законопроекта за иязменение и допълнение на Закона за отмяна на Закона за държавния арбитраж.
3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
4. Първо четене на законопроекта за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.
5. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет.
6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кооперациите.
7. Второ четене на законопроекта за допълнение на Наказателния кодекс.
8. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за счетоводството.
9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
10. Отговори на въпроси и питания.
Моля, ако има някои становища по програмата? Първо госпожа Митева.
(Мариела Митева се приближава и моли председателя да говори по въпроса за инцидента в Законодателната комисия) 1001.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Митева иска да говори по случая с господин Божков. Този въпрос се решава от председателя. Можете да отидете при председателя и ще ви изслушам. Не се решава тук в залата.
Иска ли някой да говори по програмата. Заповядайте.
РУМЯНА КУРТЕВА (ПСБСП): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин предедател, уважаеми дами и господа народни предтсавители, току-що получихме програмата. Виждам, че по точка пета е записано първо четене на законопроекта за държавния бюджет, но не виждам в тази програма до 27 март един проблем, който стои с императивна сила пред всички ни и колкото повече го бавим, той толкова повече ще се усложнява и толкова повече ще расте социалното напрежение.
Става дума за законопроекта за актуализиране на пенсиите. Правя предложение законопроектът за актуализиране на пенсиите да стане в най-скоро време предмет на обсъждане в Народното събрание. Това означава със съдействието и на господин председателя да се ускори работата в Комисията по труда и социалното осигуряване и в Законодателната комисия.
Уважаеми колеги, основанията ми са няколко. Първото основание - фактическото обедняване на пенсионерите, наши родители, баби, дядовци ,което намира израз в безброй подписки, митинги, събрания и други форми, отразяващи тяхната голяма тревога. Тазиш тревога, убедена съм, че и вие мислите така, трябва да бъде и наша тревога, за да не се накърнява повече тяхното достойнство.
Второто ми основание е заложеният дефицит за социалната сфера в бюджета. Това беше отчетено днес и в Комисията по труда и социалното осигуряване, което наложи записване на точка трета в становището на комисията, а именно: целесъобразно би било да се посочат отделно разходите за социално осигуряване при сега действуващото законодателство в тази област и отделно средствата, които се пердвиждат като разход с оглед бъдещите промени в пенсионното и социално законодателство.
Искам да ви информирам, че на днешното си заседание Комисията по труда и социалното осигуряване се обедини около предложението този въпрос да стане предмет на обсъждане найкъсно до края на месец април. Но и при заложения дефицит в бюджета 1001.3 уважаеми колеги, може би би било по-разумно или изпреварващо да обсъдим този въпрос, или успоредно със законопроекта за бюджета. Много ми се ще това да се превърне в грижа на всички ни, защото телеграмите, подписките, митингите, които се организират, в тях участниците не се делят по цветове, нито по религиозна принадлежност.
Използувам случая да връща на господин председателя на Народното събрание подписки от община Хаджидимово, Благоевградско, от Гърмен, Огняново, също Благоевградско, от с. Дъбравене, Варненски избирателен район. Заповядайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля Ви, госпожо Куртева, аз също ще отправя искане към тези комисии да побързат със своите заключения. Мисля, че това трябва да бъде свързано и с бюджета и да получим техните становища.
Господин Капудалиев имате ли нещо да кажете?
Така че аз отправям апел към комисиите час по-скоро все пак да ни запознаят със своите становища по този въпрос.
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): От името на Комисията по телевизия и радио, която настоява да й се даде възможност чрез включване на точка в дневния ред да се изслушат мотиви към доклада й за избор на ръководство на Българската национална телевизия и да се пристъпи към обсъждане и гласуване на това ръководство през тази седмица. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Ремзи Осман.
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин предедател, дами и господа народни предтавители, предлагам девета точка - първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда да стане четвърта, да си сменят местата, поради това, ч(е тези промени са много кратки. Комисията по вероизповеданията има становище вече по този въпрос. Доколкото днес разбрахме и в Комисията по труда и социалното осигуряване също няма големи противоречия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Георги Марков. 1001.4
ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС): Предлагам процедурно като точка единадесет да бъде включено Решение за отмяна на Указ # 152 за националната разузнавателна служба.
За това е направено писмено предложение от 20 народни представители до 18 часа ми налия четвъртък, както изисква правилникът. Няма никакво законно основание тази служба да бъде към Президента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Преди да започне този поток от предложения, бих искал да обясня, че тук има няколко въпроса. Искам да обясня, че тази програма я направиха просто, както се казва в шахмата - цунгцванг, защото има едно допълнително гласуване по законопроекта за банките и кредитното дело, неща, които са изпуснати и сега трябва да ги санираме. Първото четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отмяна на Закона за държавния арбитраж трябва да минем днес. В противен случай оставаме без закон. естествено днес-утре трябва да може да гласуваме и Закона за земята.
Казвам това към народните представители, които внасят нови точки по дневния ред.
Заповядайте, господин Куманов.
ДИМИТЪР КУМАНОВ (СДС, БСДП): Уважаеми господин председзател, уважаеми колеги, предвид на многобройните и важни предложения за влизане в новия дневен ред и на други проблеми, законопроректи и пр., предлагам парламентарните групи и Председателството да помислят и да поставят на обсъждане въпроса за допълнително заседание в събота. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Марков, тъй като въпросът за точка единадесета беше обсъждан, сигурен ли сте в Законодателната комисия, че би могло да стане с решение. Защото се изказаха мнения от юристи, че трябва да се направи законопроект. А такъв законопроект не е постъпил.
ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС): Има проект за реш ение, подписан от председателя на Парламентарната група на СДС. Без всякакво съмнение указът не е нормативен, поради което не е необходимо да се отменя със закон. Това е индивидуален акт, с който се създават структури на управлението, придадени към тогавашния Държавен съвет. СР/ВЙ 2002.1
Както е известно, няма Държавен съвет, има президент. Нито в с тарата Конституция, нито в новата Конституция тази служба е към президента. А доколкото той е правоприемник на Държавния съвет, това може да бъде, ако е предвиден специален закон. Такъв специален закон няма. Указът не е нормативен и следва да бъде отменен с решение. Раздаден е проект за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря. Ако няма други предложения, ще започнем да гласуваме направените дотук предложения.
Първото предложение беше на го сподин Ремзи Осман. Той предлага точка четвърта да бъде изместена на пето място. Действително това е текст, приет от двете комисии. Мисля, че няма да ни отмене повече от 15 - 20 минути.
Гласуваме за предложението на господин Осман точка девета да стане четвърта. Моля, гласувайте.
Резултати от гласуването.
От гласували общо 201 народни представители, за предложението са гласували 123, против - 48, и 30 въздържали се.
Приема се предложението точка д евета да стане точка четвърта.
РУМЯНА КУРТЕВА (ПСБСП): Предлагам преди разглеждането на бюджета да се постави на обсъждане законопроектът за актуализирането напенсиите.
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Хайде, стига комунистически провокации!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Мисля, че този въпрос се поставя от името на двете комисии. Председателите или заместник-председателите на съответните комисии тук ли са, за да ни кажат дали има становище на тези комисии. Минал ли е въпросът през комисиите?
ГЛАСОВЕ: Не е минал въпросът на заседание на комисиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не е минал въпросът през вашата комисия, значи не е минал и през Законодателната комисия.
Въпросът не е ми нал и през трите комисии. Госпожо Куртева, в такъв случай е изключено въпросът да бъде разгледан през тази седмица. Как да постъпим. 2002.2
РУМЯНА КУРТЕВА (ПСБП): И Кодексът на труда не е минал. В самата комисия се обединихме около мнението да мине най-късно до края на месец април. Поначало е заложен дефицит в бюджета. След това непрекъснато да се занимаваме...? Предлагам изпреварващо да разгледаме този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Разбрах, госпожа Куртева. Според мен през идущата седмица ще започнем да разглеждаме бюджета. Тези комисии биха могли да вземат становище.
Госпожа Куртева има право да постави своето предложение. Трябва да гласуваме дали да разглеждаме законопроекта за актуализиране на пенсиите преди бюджета.
Моля, гласувайте.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Червено! Всички червено!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: От общо 215 гласували, за предложението са гласували 97, против - 111, въздържали се 7.
Предложението на госпожа Куртева се отклонява.
Господин капудалиев, кога бихте искали да бъде включен за разглеждане този доклад на комисията и разискванията?
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): Или утре, или в петък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие давате ли си сметка, че ако се разглежда утре, това означава да прекъснем разглеждането на Закона за земята?
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): Накрая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз само предупреждавам, защото смятам, че трябва да гласуваме Закона за земята, а след това да мислим...
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): След Закона за земята или преди питанията към господа министрите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Във всеки случай ще бъде след Закона за земята.
Предложението на господин Капудалиев всъщност е предложение на комисията. Аз получих такъв документ - да разискваме предложението на комисията за председател на телевизията и т.н. Дсъщност това ще стане пета точка, тъй като точка четвърта отиде по-назад. 2002.3
Резултати от гласуването.
От общо 205 за предложението са гласували 129, против - 53, въздържали се 23.
Приема се предложението точка пета от дневния ред да бъде - избор на председател на Българската телевизия. 2002.4 Предложение има и от страна на господин Куманов, който предлага в събота...
Първо, преди господин Куманов, има предложение от господин Георги Марков за решение Разузнавателната служба да мине към Министерския съвет. Моля, гласувайте!
От общо 210 гласували, за - 104, против - 93, въздържали се - 13.
Предложението се отклонява.
Предложението на господин Куманов не е предложение по дневния ред, но е процедурно предложение, което бихме могли да гласуваме сега, ако искаме да подредим и програмата.
Господин Куманов предлага в събота да бъде ден за парламентарен контрол. Господин Венцеслав Димитров иска да каже нещо против това предложение. Това е процедурно и може да го направи.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Аз искам да се обявя против това предложение и да предложа да работим във вторник. Защото ми се струва, че е по-нормално да работим във вторник, а не в събота, когато е почивен ден и са наредени разни, как да кажа, мероприятия, срещи и т.н. По-добре е във вторник да го обявим от днес за работен ден и да знаем, че ще работим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Заповядайте, господин Лютфи. И господин Куманов, помислете и Вие по този въпрос, защото действително, че има тържества във Велико Търново и т.н.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В събота Движението за права и свободи, неговият Централен съвет има заседание, първо, от 11 часа. (Реакция в залата) Това, едно.
Второ, действително е много по-разумно да се работи във вторник, отколкото в събота, и затова ние се присъединяваме към предложението на колегата от Парламентарната група на СДС. Така че предлагам да го подложим на гласуване, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Куманов, действително има на 22 март за лагера в Ловеч, а също и тържествено честване във Велико Търново. РД/ВЙ 1003.1
ДИМИТЪР КУМАНОВ (СДС, БСДП): Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Не държа специално на деня, а по принцип един извънреден ден най-малко ни е необходим, за да отговорим на обема работа, който е пред нас. Така че съм съгласен и с вторник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, модифицирате ли предложението си вторник да бъде работен ден.
ДИМИТЪР КУМАНОВ (от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, нека да гласуваме отсега, защото това ще ни даде възможност по-лесно да определим цялата програма за работа. Предложението е във вторник да има пленарно заседание. Моля, гласувайте.
От общо 197, за - 107, против - 66, въздържали се 24.
Във вторник следващата седмица ще имаме пленарно заседание.
Сега моля, позволете ми да прочета и постъпилите законопроекти, така както е редно, от 10 до 17 март.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда - група народни представители от Движението за права и свободи, Законодателна комисия, Комисия по труда и социалното осигуряване. Това не е ли същият закон?
ОБАЖДАТ СЕ: Да, същият.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това всъщност отпада.
Законопроект за възстановяване на собственост върху някои недвижими имоти, отнети поради неплатени данъци и такси през 50-те години. Вносител е Константин Тодоров - народен представител. Пратен е на Законодателната комисия, Комисията по бюджета и финансите и на Икономическата комисия.
Проект за решение за създаване на анкетна комисия за запознаване със случаите на нарушаване конституционните права и свободи на българските граждани. Вносител е госпожа Петя Шопова - народен представител. Пратен е на Законодателната комисия и на Комисията по правата на човека.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносител е Савка Йовкова - народен представител - Законодателна комисия и Комисия по труда и социалното осигуряване. 1003.2
Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги - Министерски съвет, Законодателна комисия и Комисия по труда и социалното осигуряване.
Проект на Закон за държавния печат - Министерски съвет, пратен е на Законодателната комисия.
Законопроект за устройство на съдебната система - Министерски съвет. Пратен е на Законодателната комисия, Комисията по националната сигурност и Комисията по бюджета и финансите.
Законопроект за ратифициране на конвенцията за създаване на Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите и на учредителния договор на Международна финансова корпорация Министерски съвет, Законодателна комисия, Комисия по външната политика, Комисия по бюджета и финансите и Икономическа комисия.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за наследството. Старият законопроект е оттеглен на 16 март 1992 година. Вносители: Снежана Ботушарова, Маргарит Мицев, Васил Гоцев - народни представители - Законодателна комисия.
Сега господиин Джеров или господин Димитров ще докладват по въпроса за тези пропуски в Закона за банките и кредитното дело?
Да, господин Вълканов, искате думата. 1003.3 ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, смятам, че това, което се предлага в случая, не е редно да се прави. Законодателният процес е приключен. Законът е приет и евентуалните грешки би трябвало да се изправят по друг ред, ако са наистина грешки - могат по реда на поправянето да се изправят, но ако се касае за пропуски по същество, единственият начин е да се внесе законопроект и той да се приеме по общия ред. Аз си спомням, че имаше такива прецеденти преди и твърдо решихме да се придържаме към този ред, за който сега ви говоря. Другото открива една опасна процедура, която не знаем как ще завърши. Не е редно да нарушаваме собствения си ред.
Аз Ви моля, господин Джеров, Вие да отстоявате този ред, който ние досега сме следвали твърдо и неотклонно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Вълканов, тук става въпрос за следното: има пропуск. Момент. Процедурата не е приключена.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Вие сте ударили звънеца и сте казали, че законът е приет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз не съм го ударил звънеца, защото не съм председателствувал тогава, но има нещо друго. Тук има нещо друго - редно е дотолкова, доколкото... Вижте какво, господин Вълканов, знаете ли кое не е редното, че стенографките не са си гледали точно работата. Разбира се, председателят поема отговорността до известна степен. Искам вече освен стенографският запис да се сверява и с прослушване, защото просто се разбрало, че при прослушването има пропуски.
Господин Джеров, моля.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Извинявайте, но става някакво недоразумение. Разбира се, прегласуване не може да стане и ние не бихме допуснали. Но в случая чл. 17, ако не бъркам, е оставен за по-следващо разглеждане и е пропуснато да бъде поставен на разглеждане. Просто има един пропуск и той трябва да бъде допълнен и при това положение няма пречка ние да го гласуваме. Разберете, не е гласуван, а е казано, че допълнително ще бъде поставен на гласуване. В този смисъл смятам, че можем да го поставим на гласуване. ВЙ/ВР 1004.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Заповядайте, госпожо Младенова.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПСБСП): Уважаеми колеги, имам реплика след изказаното становище от господин Джеров, ръководейки се от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Ние сме приели в своята работа, че законопроектите се гласуват на две четения. Този законопроект е гласуван на две четения и вече е закон и остава само да бъде публикуван, начинът да бъде променен какъвто и да е текст в един закон е проектът за изменение и допълнение на съответния закон. Това, че стенографката не си е свършила работата, няма нищо общо с онова, което вие предлагате тук.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: Колеги ако обичате, изслушайте ме и тогава вземете отношение. Вижте какво нещо сме гласували: когато вървеше на второ четене и стигнахме до чл. 17 гласувахме - всеки може да го провери по протоколите - ал. 1 на чл. 17. Той се състои от пет алинеи. След това започнахме обсъжданията на следващите алинеи и гласувахме всички в тази зала следващите алинеи да ги гласуваме допълнително. Когато на следващия ден се постави въпросът да се гласува това нещо, ние гласувахме само тази точка - точка 4 от ал. 2, която беше наистина спорна, и сме пропуснали да гласуваме другите алинеи.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (от място): Вие сте си виновни за това!
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Кой е виновен!? Аз ви казвам, че ние сме гласували чл. 17 да се гласува допълнително. Член 17 не е гласуван въобще. Ето сега го гласуваме.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (от място): не е така!
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Защо? След като не е гласуван. В чл. 18 имаме даже позоваване на един негласуван текст.
РЕПЛИКА ОТ БСП: Това си е ваш проблем!
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Кое е ваш проблем!? То е колкото наш проблем, толкова и ваш! Той е проблем на Народното събрание, защото законът не сме го гласували целия. И след като сме гласували... Искате ли да ви прочета протокола? Защо се разправяте непрекъснато? Ще ви го прочета, разбира се! Ще видите, че всички сте гласували така (чета):
"ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте да се отложи гласуването на текста на ал. 3 и нататък на чл. 17 1004.2 и свързаните с тях. Моля, гласувайте. За - 93, против - 5, въздържали се - няма."
Тоест хората са гласували допълнително да гласуваме чл. 17. След това сме гласували не целия чл. 17, а само една точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожо Младенова, аз ще се обърна към Вас със следната молба. Вижте сега, вие всички знаете, че това са три-четири закона, които са от огромно значение за страната. Вие сами сте подкрепяли в своето изказване това становище. Вие знаете добре, че все пак законът, докато не е подписан от мен, не е перфектен, не е влязъл в сила. Това е абсолютно така!
Аз смятам, че в името сега на някакви ялови, бих казал, препирни, които не ползуват България, защото вие знаете добре, че този закон трябва да влезе в сила - безсмислено е да говорим. Ако искате вие да поставите въпроса, че не би трябвало да гласуваме, поставете го процедурно да гласуваме тогава така. Защото действително това означава този закон, който е с толкова голямо значение за България, защото с вас говориха и от Международния валутен фонд, и от Световната банка, и т.н. - тук е станала една грешка, тук няма политически въпрос, просто станала е една грешка в двете заседания. Моля, вземете думата.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПСБСП): Аз Ви благодаря, че ми припомняте нещата. Не става въпрос за политически въпрос. Това е професионален пропуск на докладчиците. Докладчиците бяха двама - Александър Джеров от страна на Законодателната комисия и господин Венцеслав Димитров от страна на другата комисия. Нали така беше? Ваш е пропускът. Вие не пропуснахте нищо да се подложи на гласуване - аз не оспорвам казаното от госпожа Ботушарова. Но, колеги, ние гласувахме на второ четене целия законопроект и той практически излезе от тази зала и професионално погледнато, ако вие сте последователни в своята позиция, вече трябва да бъде променен - да се гласува този допълнителен текст с нов законопроект. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожо Младенова, на второ четене не се гласува законът въобще изцяло, а се гласува текст по текст. Нали така? 1004.3
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПСБСП): Аз това знам отлично, но целите текстове от "а" до "я" са гласувани.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Ние не сме изпълнили решението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това е ясно. Имате ли някакво процедурно предложение? - Нямате. Моля ви се тогава, господин Димитров, елате да докладвате.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Член 17, ал. 1 е гласувана.
"Ал. 2. Банката без разрешение на Централната банка не може:
1. да придобива в нефинансово предприятие акции, дялове или друго участие, чиято стойност надвишава 10 на сто от капитала на предприятието;
2. да открива клонове в чужбина;
3. да изменя наименованието си, обозначено в лицензията;
4. (Която е гласувана) да се преобразува чрез превръщане в друг вид дружество чрез вливане, сливане или разделяне;
5. да извършва банкови сделки извън обхвата на издадената лицензия.
Ал. 3. Разпоредбата на ал. 2, т. 1 не се прилага, когато акциите и дяловете са придобити за погасяване на предоставени кредити. В този случай банката трябва да прехвърли придобитите акции и дялове над 10 на сто от капитала на предприятието в тригодишен срок.
Ал. 4. Централната банка разглежда искането за издаване на разрешение по ал. 1 и ал. 2 в тримесечен срок от получаването му.
Ал. 5. Сделките или действията по ал. 1 и ал. 2, извършени без разрешение, се обявяват за нищожни, съответно се отменят от съда по искане на прокурора, на Централната банка или на други заинтересовани лица."
Това е текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Димитров, за да не объркаме - повторете.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Предложения по този текст бяха направени преди всичко по т. 4, ал. 2 и имаше неясноти по отношение на какво е това "нефинансово предприятие". Ние нефинансовото предприятие го дефинирахме в допълнителните разпо1004.4 редби, затова именно се върнахме или смятахме, че ще се върнем към чл. 17. Спорната точка 4 я гласувахме, така че по другите текстове нямаше никакви предложения и дискусии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Димитров, за да не направим отново някаква грешка - от ал. 2 първа точка е гласувана.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Първа точка не е гласувана.
Само т. 4 е гласувана, която беше спорната точка. В нея става дума за преобразуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Тогава ние трябва да гласуваме сега точки 1, 2, 3 и 5 на ал. 2. Моля, гласувайте.
Моля, господа квесторите да поканят господа народните представители, защото, както вървят нещата, и кворум скоро няма да имаме.
Моля, господа квесторите да поканят всички народни представители да влязат. Още повече, че едната парламентарна група е решила да бойкотира, както виждам, избора.
Резултат от гласуването: от общо 118, за - 116, против - няма, въздържали се - 2. Приема се текстът на точките на ал. 2. 1004.5 Сега моля да се гласува за алинеи 3, 4 и 5.
От общо 120 гласували, 119 - за, против - няма, въздържал се - 1. Приемат се.
Предстои гласуване на чл. 17, където при проверка стенографките не са чули думата "сливане" и т.н. Те са го прослушали.
По чл. 53, ал. 3 също проблеми няма.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не, не, то е оправено, никакви проблеми няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Гласувахме точка първа. Преминаваме към точка втора.
Господин Джеров, ако обичате, или господин Бучков.
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТМЯНА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ АРБИТРАЖ.
Има думата господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, дами и господа! Законодателната комисия внася за първо четене в пленарната зала законопроект за изменение и допълнение на Закона за отмяна на Закона за държавния арбитраж.
Законът за отмяна на Закона за държавния арбитраж е приет през миналата година от Великото Народно събрание, с който закон се предвиди преустановяване дейността на арбитражната система, поради това че се явяваше един правораздавателен орган към изпълнителната власт, който трябваше да прилага стопанското законодателство в зависимост от правните субекти и по друг процесуален ред, а не по този, по който се разглеждаше в съда. Това ненормално положение трябваше действително да се уреди с един бъдещ закон за устройството на съдилищата, но тъй като се забави преустройството на съдебната система, се даде възможност арбитражът да продължи своята дейност и да приключи висящите производства.
Окръжните арбитражи бяха закрити и техните кадри преминаха към съда, а също така и техните производства. Във Върховния арбитраж обаче към 19 декември останаха около 500 производства, които се движат от Върховния арбитраж. Върховният арбитраж трябва да приключи своята дейност на 19 май т.г. Състоянието на нерешените производства е многозначително и се полагат всички усилия тези производства да бъдат завършени. С предложения законопроект се цели да се продължи срокът на действие на Върховния държавен ДП/ВР 1005.1 арбитраж до 31 май, до която дата да бъдат завършени всички висящи производства, а молбите за преглед, които могат да се подадат пред Върховния арбитраж, и началните дела от компетентността на Върховния арбитраж ще се преустанови приемането им от 19 март. Или, с други думи, всички молби за преглед и всички начални дела ще се предявяват пред съда. Това е един срок, с който се цели да се ликвидират висшящите производства, защото с тях се засягат жизнени материални интереси на редица стопански организации в нашата страна.
Законодателната комисия предлага на вашето внимание закона за първо четене, като моли да се изкажете по него и да приемете предложения проект. В предадения ви проект се прави едно допълнение, че законът влиза в сила от деня на публикацията му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има ли народни представители, които биха искали да се изкажат? Имате думата, госпожо Миленкова.
АНА МИЛЕНКОВА (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация, безпартийна, 20. Силистренски избирателен район.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преди да взема отношение по същността на проекта, бих искала да направя едно възражение, една реплика на господин Бучков, че формално Държавният арбитраж може да е бил към изпълнителната власт, но това беше един правораздавателен, и то добре функциониращ правораздавателен орган. Проектът, който гледаме, е повод още веднъж да отчетем прибързаността, с която беше ликвидиран той като орган на стопанското правораздаване, а така също и основание да помислим за спецификата на това в стопанското правораздаване, както и за проблемите, които тази специфика поставя пред съдилищата в настоящия момент и за евентуалното уреждане на този въпрос в бъдещото законодателство по разумен начин, който ни предлага чл. 119, ал. 2 от Конституцията.
Това, което изложих, е и основание да подкрепя законопроекта, като искам да посоча още няколко причини:
Първо, в Закона за отмяна на Закона за държавния арбитраж не е предвидено кой ще решава нерешените спорове до 19 декември, което става с настоящия – 1 на проекта.
Второ, решаването на висящите в настоящия момент дела пред Върховния арбитраж от самия него до края на м. май ще ускори 1005.2 решаването на икономическите проблеми, които са с особена трудност, за да достигнат до прегледа по реда на надзора пред Върховния арбитраж, а от експедитивното им решаване имат интерес стопанските единици.
И на трето място не е без значение, че се улеснява и Върховният съд, който ще бъде затруднен да поеме това немалко количество дела.
Накрая, преди да завърша, искам само да ви кажа, че в годината, в която Държавният арбитраж беше закрит като орган за стопанско правораздаване, той получи награда за постижения в сферата на стопанското правораздаване от една американска институция.
В същото време внасям и предложение на основание чл. 65, ал. 2 от правилника двете гласувания по този законопроект да се проведат в днешното заседание. 1005.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Други желаещи да се изкажат? Тъй като няма други желаещи, моля да се гласува на първо четене законопроектът. Моля, гласувайте!
От общо 161 гласували, за - 152, против - 2, въздържали се - 7. Приема се.
(Мотивите и текстът на законопроекта - Приложение # 1,I)
Трябва да гласуваме първо предложението за второ четене, защото до утре този закон трябва да излезе в "Държавен вестник".
Моля тези, които са съгласни днес да разгледаме и гласуваме законопроекта на второ четене, да гласуват.
От общо 151 гласували, за - 144, против - 2, въздържали се - 5.
Предложението се приема.
Господин Бучков, моля Ви докладвайте на второ четене.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Заглавието на законопроекта: "Закон за изменение и допълнение на Закона за отмяна на Закона за Държавния анбитраж, "Държавен вестник, бр. 85 от 1991 г."
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (от място): Заглавието вече е гласувано със закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Няма защо да гласуваме заглавието, защото това е изменение и допълнение и фактически заглавието сме гласували. Нека да започнем с – 1.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: – 1. В – 1 накрая се добавят ново изречение второ и трето: "Нерешените в този срок дела се изпращат на съдилищата съобразно с правилата на подсъдността, установени с Гражданския процесуален кодекс. Извършените по тях процесуални действия запазват значението си."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, народните представители, които искат да изразят становище? - Няма.
Моля, гласувайте!
От общо 145 гласували, за - 134, против - 3,
, въздържали се - 8.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: – 2. В – 2 думите "в петмесечен срок" се заменят с "в срок до 31 май 1992 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Желаещи да се изкажат? - Няма.
Моля, гласувайте! Цв.М/НП 1006.1
От гласували 146, за - 134, против - 4, въздържали се - 8. Приема се.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: – 3. В – 3 се създават нови алинеи 3 и 4:
"Ал. 3. От 19 март 1992 г. Върховният държавен арбитраж преустановява приемането на молби за преглед по реда на надзора на арбитражните решения по предходната алинея.
Ал. 4. Надзорните дела, образувани във Върховния държавен арбитраж по реда на този параграф, които не са приключени до изтичането на срока по – 2, се изпращат яна Върховния съд, а началните арбитражни дела - на Софийски градски съд. Извършените по тези дела процесуални действия запазват значението си." 1006.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Желаещи да се изкажат по – 3? - Няма.
Моля, гласувайте.
От общо 147, за - 138, против - 4, въздържали се - 5. Ако обичате, заключителните разпоредби.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: "Заключителни разпоредби. – 4. Този закон влиза в сила от деня на оборудването му в "Държавен вестник".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Желаещи да се изкажат? Няма.
Моля, гласувайте.
От общо 151, за - 141, против - 1, въздържали се - 9.
Законът е приет. Той трябва да бъде публикуван утре.
(Текстът на закона - Приложение # 1,II.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Преминаваме към следващата точка от дневния ред.
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ВТОРОТО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.
Моля всички народни предтавители да бъдат поканени от квесторите и където се чува от микрофоните да се върнат в залата, защото този закон, както знаете, е от особена важност.
Заповаме. Господин Джеров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, госпожи и господа народни представители, спряхме на – 4а. По него бяха направени изказвания, които имам пред себе си, и сега вече трябва да минем към гласуване, защото изказванията са направени. Аз ще си позволя да групирам малко направените предложения...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, господин Илиян Илиев имаше предложение, което не успя да направи. Сега пожела да го направи. Нека да му дадем тази възможност, след което ще кажете как са групирани предложенията, и ще ги гласуваме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Добре.
ИЛИЯН ИЛИЕВ (ПСБСП): Благодаря госпожо председател, уважаеми колеги, предварително искам да кажа, че не притежавам аз или членовете на семейството ми земи по – 4 и моята позиция е продиктувана изключително от принципни съображения. ДЕ/НП 1007.1
С прекратяването на действието на – 4 аз смятам, че Народното събрание извърши една несправедливост. Това обаче е факт. При това положение, осъзнавайки донякъде факта, вносителите на проекта създават нови текстове, като се опитват да обхвана многообразието от случаи. Това, разбира се, е невъзможно, за да не кажа, че ние няма да се справим с това.
Колеги, в текста на параграфа се използува терминът "сграда". Тълкува се всъщност ситуацията, когато сградата е до 35 квадратни метра и над 35 квадратни метра. Предполагам, че се имат предвид вилите над 35 квадратни метра, което донякъде има основаие за прогресивно нарастваща такса. Но, господа, върху много от тези земи са построени селскостопански, чисто селскостопански постройки. Сграда е и кошарата, и свинарникът, и пилчарникът. Естествено е, че тези сгради ще бъдат над 35 квадратни метра поради това, че са предназначени за чисто селскостопански цели. Такива сгради има около всяко селище.
Предлагам в – 31, нов – 4а, т. 2 да се измени така: "Когато сградата е жилищна и е със застроена площ над 35 квадратни метра" и т.н. текста без промяна. Тоест при този текст ще изключим от тази възможност за нарастваща такса добросъвестните ползуватели на тези земи, тоест хората, които ги използуват изключително за селскостопански нужди.
Не мога обаче да не кажа само с две думи, ако ми разрешите госпожо председател, и позицията си относно едно от предложенията, на които спряхме.
В четвъртък господата Семерджиев и Васил Михайлов от Социалдемократическата партия в СДС и след това господин Александър Йорданов, предложиха вилите, които са над 35 квадратни метра да се изкупят от собствениците на земята по цени в момента на строителството.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Аз това не съм предлагал. Сега всички слушат това нещо!?
ИЛИЯН ИЛИЕВ (ПСБСП): Аз така разбрах. Съжалявам господин Йорданов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Илиев, подобре е в рамките на Вашето предложение да останете, защото ще подновим дискусията. Ние я прекратихме вече. 1007.2
ИЛИЯН ИЛИЕВ (ПСБСП): Приключвам вече само с тази позиция. Аз смятам, че това е един пълне абсурд. Имам много мотиви, няма да изострям обстановката, като ги съобщавам. Но ако ми разрешите и да завърша с едно процедурно предложение.
Поради изключителната важност на това, за което става дума днес и на предното заседание, по бившия – 4 аз предлагам госпожо председател, данните от гласуването да бъдат неразделна част от протокиола, т.е. да се смята, че гласуваме поименно. Нека всеки един от нас утре да застане с това гласуване пред своите избиратели. Нека историята да знае кой за какво е гласувал. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Илиев, знаете, че не е тайна кой как е гласувал. Съгласно правилника парламентарните групи разполагат с разпечатки от гласуването. Нищо не е скрито от това.
Господин Орсов поиска само да уточни предложението в тескт - това, което каза господин Илиев. Моля, само текста 1007.3
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Аз взимам думата за уточняване на това, което каза господин Илиев. Той е прав, че в земите за лично земеделско ползуване освен, както той се изрази, жилищни сгради, има и стопански постройки. Но тези жилищни сгради си имат точно наименование според нормативните актове, които са допускали тяхното изграждане. И аз искам именно това наименование да бъде употребено, за да не се получат недоразумения.
Заради това предлагам в ал. 2 след думата "сградата" да се запише "за сезонно ползуване и инвентар". Това е терминологията, която употребяват нормативните актове, допускащи изграждането на такива сгради. И ние би следвало да се съобразим с тях, за да не се получат недоразумения при прилагането на закона в практиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви за уточнението. Моля Ви, няма да правим дискусии по този текст. В четвъртък я прекратихме. Гласуваме предложенията. Можете само да помогнете на господин Джеров, тези от вас, уважаеми народни представители, които имаха текстове или поправки. Но той ще ги поставя на прочит и съответно ще ги гласуваме.
Моля, господин Джеров, имате думата по предложенията.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Бих започнал от допълнението към ал. 1 на – 4а, предложено от господата Петър Тодоров и Венцеслав Димитров, като възприемам предложението на господин Венцеслав Димитров, така както той ми го е дал в писмена форма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, аз съм водила бележки и съм си записала, че господин Стоян Иванов е предложил ал. 1 и ал. 2 да отпаднат.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, може оттам да започнете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Иванов поддържа ли предложението?
СТОЯН ИВАНОВ (ПСБСП): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не го поддържате. Защото според правилника най-напред трябва да гласуваме предложението за отхвърляне на текстове. Господин Иванов не поддържа предложението си.
Има още едно предложение за отпадане на ал. 2, направено от господин Пламен Вълканов. Сл.Р/НП 1008.1
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това предложение на Пламен Вълканов е по ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, моля, кажете какво ще гласуваме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението на двамата колеги е към ал. 1 да се допълни: "Трябва да се заплати земята на собственика чрез общинския съвет по цени, определени от Министерския съвет, да се допълни "съобразно пазарните цени за съответния район". Бих спрял дотук.
РЕПЛИКА ОТ СДС: И условията.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Какво трябва да разберем под "условия", господин Димитров? Като термин тук не може да се запише "условия". Затова спрях дотук - "съобразно пазарните цени за съответния район". В такъв случай към ал. 1 допълнението ще бъде "съобразно пазарните цени за съответния район".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Най-напред гласуваме това допълнение. Моля, гласувайте.
Резултати от гласуването.
За предложението гласуват 112 народни представители, против - 81, 5 - въздържали се.
Предложението се приема.
Имате думата за обяснение на отрицателен вот, госпожа Поптодорова.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация, 7.Габровски избирателен район.
Длъжна съм да обясня отрицателния си вот, защото само така мога да изразя мнението на избирателите, които са пряко засегнати от този член. Планинският район, който представлявам, без съмнение означава, че тези земи, които там са били раздадени по съответните постановления, са земи необлагородени, земи, котио са означавали много дълъг и изморителен труд на техните сегашни ползуватели. Трябва да кажа, че беше еднозначно мнението на всички онези, с които разговарях и които бяха силно разтревожени от параграфа, затова, че те ще бъдат несправедливо ощетени в труда си, в усилията си, полаган години наред, без да бъдат зачетени тези техни усилия.
Също така считам и това е мнение, което се изразява масово от моите избиратели, че срокът, който е предвиден в този 1008.2 член, е кратък. За една година тази категория хора, които ползуват този тип земи, не биха били в състояние да изплатят сумите, които очевидно ще бъдат съобразени с новия начин на живот, с новата цена на живота в България.
Използувам също така повода за обяснение на отрицателния си вот, за да връща на Председателството на Народното събрание едно писмо, със съответна подписка, от една група бубохранители от района на Трявна. Тези хора са получили 75 декара изоставена земя, за да я облагородят, да засеят на нея черничеви дървета. И те са засадили 14 000 броя черничеви дървета на тази площ. Разбира се, били са построени и съответни съоръжения - водни помпи за напояване, електрозахранване и т.н.
Опасявам се, че с приемането на този член ние, освен че накърняваме личните интереси на тези хора, по същество удряме и едно производство, което далеч не е масово и което е силно дефицитно в страната ни. Благодаря ви.
Връчвам Ви тази подписка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте, господин Николаев.
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация. Ще направя обяснение на отрицателен вот.
Независимо от какви цени досегашните ползуватели ще придобият правото на собственост върху тези терени, очевидно голямата част от тях ще се окажат във финансова невъзможност да заплатят тази цена. И трябва да имаме предвид, както и споменахме, че част от тях ползуват тези сгради и тези терени за жилищни нужди. Тоест ние ще ги лишим от възможността да ползуват реално жилище. Това е едно.
Второто нещо. Препратката към пазарни цени е нещо имагинерно, тъй като пазар в България на нормалните стоки няма. А знаете, че земята е специфичен вид стока, тя за разлика от другите стоки не може да бъде контролирана, тоест увеличавана като брой и т.н., тя просто намалява. Реален пазар на земята няма, няма и скоро да има. Няма да обяснявам мотивите и причините за това нещо, то не се нуждае от доказателство. Но просто искам да кажа, че по-реално би било, ако ние базово приемем току-що, дето се казва, прието постановление в 1991 г. месец август - Наредба 1008.3 за цени на недвижими имоти със Постановление # 151 на Министерския съвет, която въвежда регламенти относно качествата на поземлените ресурси и стартовите цени, които биха могли да бъдат ползувани и да бъдат основа за една такава по-разумна практика, отколкото абстрактното понятие "пазарни цени" за съответните региони. Затова гласувах против. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата поиска господин Атанасов, да обясни отрицателния си вот. 1008.4
ИВО АТАНАСОВ (ПСБСП): 10. Кюстендилски избирателен район, Парламентарен съюз за социална демокрация.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз също гласувах против, защото няма никаква логика хората, които са получили тези земи в едно пустеещо състояние и благодарение на своя труд са ги превърнали в цветущи градини, сега да ги плащат не по държавни, а по пазарни цени. Тоест това е един вид наказание за труда, който са упражнили през тези години. Изобщо би трябвало тези земи да се заплатят по държавни цени така, както продължават апартаменти да се плащат по държавни цени или по стари цени.
Изобщо, откакто СДС дойде на власт, цените скочиха с пъти, безработицата нарасна с пъти...
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (от място): Я се махай оттам! (Реплики и шум от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Атанасов, обяснете вота си.
ИВО АТАНАСОВ (ПСБСП): Пенсиите се замразиха. Остава да опитате с ДДТ. (Реакция от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Продължаваме с гласуването, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да останем още в рамките на ал. 1. Господин Семерджиев предлага едно допълнение след "цени, определени от Министерския съвет", ние гласувахме "съобразно пазарните цени за съответния район" и тук той предлага да се допълни с думите "само, ако собственикът откаже да заплати сградата на ползувателя по цени към датата на построяването й". Това е предложението на господин Семерджиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Семерджиев иска да уточни предложението си. Господин Джеров, нека го направи.
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Тъй като в раздадената в петък част четвърта от законопроекта има предвидена защита, която аз исках тук да защитя и казах своите съображения, да се даде възможност на собствениците на земята да защитят своите права. Това е предвидено в – 4 "з", поради което оттеглям направеното предложение и ще гласувам за предвиденото в – 4 "з". РД/ЛТ 1009.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В такъв случай няма да се гласува.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В такъв случай, госпожо председател, ако искате да поставим на гласуване ал. 1, за да можем да минем и към ал. 2, към която има също няколко предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Тъй като няма други предложения за допълване на текста на ал. 1, гласуваме ал. 1 така, както я имате пред вас, с направеното вече допълнение. Моля, гласувайте!
Прекратете гласуването и посочете резултата. За 131, против - 73, 15 се въздържат.
Текстът се приема.
Обяснение на отрицателен вот - господин Орсов, първо обяснение.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): От Парламентарния съюз за социална демокрация. (Реплика от господин Димитров)
Можете да излезете, господин Димитров, след като не искате да слушате. Ако останете обаче, ще научите нещо полезно. (Реакция от блока на СДС)
Аз гласувах "против" защото тази първа алинея на – 4 "а", от една страна, дава права, а, от друга страна, прави невъзможно тяхното осъществяване. Дава се право на ползувателите, които са построили сгради върху земята, да я заплатят на собственика чрез общинския съвет. А, от друга страна, се поставят в условия на плащане, което прави невъзможно купуването на земята. Искането цената, по която те ще платят, за да станат собственици на земята, да стане по пазарни цени, означава, че досегашните ползуватели ще трябва да платят и за подобренията, които те със своя труд и със своите средства са направили. Защото днешната пазарна цена на тази земя е резултат на техния труд и резултат на техните вложени средства.
И аз ще обяснявам своя отрицателен вот във всички подобни случаи дотогава, докато българските граждани не разберат в каква клопка ги вкарва мнозинството от Народното събрание.
РЕАПЛИКИ ОТ СДС: Който иска да я купи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Друго обяснение на отрицателния вот. Господин Пирински, второ обяснение. 1009.2.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Госпожо председател, гласувах "против" този текст по същите причини, които обоснова господин Орсов.
Не бих станал да обясня вота си, ако в събота нямах среща с един доста широк кръг избиратели от с. Куклен, които помолиха много настоятелно народните представители, които с такава лекота гласуват за подобни текстове, да си дадат ясна сметка, че онези, които са облагородили тези терени, преди да бъдат заставени да ги напуснат, ще изтръгнат от земята всичко онова, което са засадили върху нея, и ще разрушат всичко, което със собствения си труд са създали, а сега по този безсрамен начин им се отнема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте и вие за обяснение на отрицателен вот.
ТОДОР КУМЧЕВ (ПСБСП): Госпожо председател, дами и господа, гласувах "против", защото представлявам Смолянския избирателен район, в който отлично познавам как едно пустеещо място, една пустееща земя от половин или един декар, в който хората изкарват своето препитание, колко години са необходими да докарат обработваема земя върху един планински район, за да могат да се изхранят.
Когато слушах тук какво правим, неволно си спомних, че в събота Бърт Ланкастър в игралния филм "Равни, но разделени" каза: "Бог да пази Америка!" Дано Бог да не пази само България!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Продължаваме с гласуването. Алинея 2. Най-напред ще гласуваме едно предложение, то е на господин Пламен Вълканов - втора алинея да отпадне. Тъй като той не го е оттеглил, подлагам го на гласуване. Предложението ал. 2 да отпадне. Моля, гласувайте!
За отпадането са 94 народни представители, против 103, 3 се въздържат.
Предложението се отклонява.
Продължаваме с гласуването на предложенията към този текст, господин Джеров. 1009.3. ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Едното беше предложението на господин Пламен Вълканов текстът да отпадне. С него приключихме.
Професор Стоилов, постави ви въпроса, че цената на земята - аз не го виждам тук - да бъде определена от Министерския съвет. Но всъщност ал. 1 го казва, ал. 1 е принципна и затова аз не виждам какво бихме могли допълнително да гласуваме. Въпросът е уреден точно, както предлага професор Стоилов.
Има предложение на господин Орсов. В проекта, който е раздаден, ал. 1 казва така: "Когато сградата е със застроена площ над 35 квадрата или по-висока от един етаж". Господин Орсов предлага да се отбележи, че тук не се включват сградите за сезонно ползване и инвентар. Ако действително бихме ги изключили, според мен, ще направим една грешка, защото такава една сграда, независимо от това, че в Правилника за прилагане на ЗТСУ няма размер, ние не можем да оставим безконтролно една такава сграда, построена в някакъв огромен вид, да обърне принципа на закона, но все пак нали господин Орсов го предлага като допълнение на ал. 2, нали? Все пак моля Ви, дайте писмената си бележка как формулирате текста. Господин Орсов, много моля дайте писмената бележка точно как формулирате текста, защото Вие го дадохте като идея, но не и като прецизна редакция, за да може да бъде поставена тя на гласуване. И ми се струва, че с това изчерпвам направените предложения за промяна и на ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нека господин Орсов прочете текста, който предлага, за да можем да го гласуваме. След това господин Стефанов ще вземе думата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Текстът, който предлагам, е да се определи вида на сградата. Сградите са за сезонно ползване и инвентар и текстът на ал. 2 започва така: "Когато сградата за сезонно ползване и инвентар е със застроена площ над 35 квадратни метра" и т.н. ... Текстът продължава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласуваме... По тази добавка ли искате думата, господин Михайлов?
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Пропуснали сте моето предложение за промяна на ал. 2. ВЙ/ВЙ 1010.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре, ще го направите. Сега гласуваме предложението, което направи господин Орсов. Това е след "сградата" да се добавят думите "за сезонно ползване и инвентар". Гласуваме това допълнение. Моля, гласувайте!
Гласуването приключва. Прекратете го и посочете резултата. За направеното предложение са 92 народни представители, против - 111, трима се въздържат.
Отклонява се предложението.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И пред мен е предложението, направено от народния представител господин Васил Михайлов. Той предлага нова редакция на втора алинея със следното съдържание: "Когато сградата е със застроена площ над 35 квадратни метра или е по-висока от един етаж, казусът се урежда със закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: С други думи, гласуваме думите "казусът (или може би случаят) се урежда със закон", т.е. замества се след "един етаж", нататък думите се заместват с това, което току-що чухте. Моля, гласувайте. Гласуваме добавката "случаят се урежда със закон". Мисля, че е ясно за какво става дума - вместо да се регламентира тук, се препраща към регламентация от закон в този случай. Предлага се не тук, в закона, да стане дума, а с отделен закон. Моля, гласувайте!
Гласуването приключва. Прекратете го и посочете резултата. За направеното предложение са 11 народни представители, против са 157, 28 се въздържат.
Предложението се отклонява.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Тук пред мен има - не съм отбелязал името на народния представител - последното изречение на ал. 2: "Тази такса не се заплаща, ако построената към 1 януари 1992 г." и идва корекцията "единствено жилище на семейството на собственика, включващо съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца". Това е предложението, което беше направено. Аз го преформулирах, като използвах една налична, действаща в момента правна разпоредба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте за това уточнение в края на второто изречение.
От 202 гласували, за предложението са 104, против 76, 22 се въздържат.
Това допълнение се приема.
Обяснение на отрицателен вот - господин Орсов, господин Николаев. Това са. 1010.2
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.
Искам да кажа само едно нещо при моето обяснение на отрицателен вот. С това гласуване 104 народни представители от нашето Народно събрание показаха привързаността си към принципите, които се съдържаха в Закона за собствеността на гражданите - принципи, които мнозина от тази трибуна охулваха и отричаха, при това с основание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Николаев има думата за обяснение на отрицателното си гласуване.
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация.
Вижте, с прогласуването на тази алинея 2, след като вече – 4 е факт - отмяната на режима на ползване, създаваме един нов статут на тези дарения. Досега те са били в извънселищната територия. Вероятно и сега те не биха могли да бъдат считани за селищни образувания, но след като въвеждаме режима на собственост, ние сме длъжни да направим необходимото за изработване на застроителни и регулационни планове, които са единствените документи, въз основа на които възникват имотно-правни взаимоотношения между гражданите, и без такива застроителни и регулационни планове няма да се реализира този режим на собственост, който е заложен в промяната, която се внася по – 4.
Така че има едно такова несъответствие, което аз и в първото си изказване преди споменах, а именно, че новите собственици, фактически бивши ползватели на земята, както и старите собственици, не биха могли автоматично по силата на тази разпоредба в закона да придобият правата си. Това е очевидно и че трябва с друг нормативен документ да бъде въведен нов статут - режим на застроени земеделски терени, или както ще да се нарече, но във всички случаи такова нещо възниква за първи път. То не е регламентирано в Закона за териториалното и селищното устройство, не получава подобаваща регламентация и с този текст.
Една провокация към абстрактното мислене на депутатите, които така бързо и с такава лекота гласуват този закон. Това е една картинка, която аз ще подаря на господин Джеров, нека ДП/ВЙ 1011.1 той си я разгледа и да види какво ще получат, ако текстовете на този закон прогласуваме до края по начина, по който те са предложили - какво ще получат бившите собственици и дали те ще останат доволни от това, което си възвръщат (подава листче с начертана схема на господин Джеров) Това са едни парчета земя, които...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Николаев, времето Ви изтече...
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ (ПСБСП): Съжалявам, че времето изтича, но мисля, че би следвало да кажа...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ще имате възможност пак да кажете...
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ (ПСБСП): Не знам кога пак ще имам възможност, но ще я ползвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ние продължаваме обсъждането на закона. Може би при следващ текст, или просто предоставете на колегите да видят Вашата схема.
Други желания за обяснения на отрицателен вот? Трето обяснение? - Няма.
Продължаваме със закона. Господин Стефанов има процедурно предложение.
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ (ПСБСП): Госпожо председател, почитаеми колеги! Взимам думата по процедурен въпрос, тъй като преди малко Вие още при зачитането казахте, че предложението е мое за отпадане на текста. Аз пояснявам: това предложение е още от предишното заседание на многоуважаемия колега господин Йордан Василев и аз поддържам също като предложение текста на ал. 2 (последното изречение) да отпадне. Това е моето предложение. Това е предложението на господин Йордан Василев, което трябваше да гласуваме. Пропуснато е и трябва да се гласува. Това е предложение от предишния път. Ако моето предложение не вземете под внимание, то на господин Йордан Василев... - става дума за отпадане на последното изречение от текста на ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважавам бележката на господин Стефанов, но искам да Ви помоля следното: когато се правят предложения и се гласуват, да се потвърждават в пленарна зала, ако нещо е пропуснато. Специално господин Йордан Василев прави следното предложение (в стенограмата е записано). Той 1011.2 казва: "Моето предложение е последното изречение на втората алинея или да отпадне, или да се добави "и неговото семейство".
Господин Джеров предложи добавката, но никой не реагира на това, че има предложение да отпадне. Аз давам думата на господин Василев... (към народния представител господин Йордан Василев). Поддържате ли да се гласува да отпадне?
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ (СДС): Госпожо председател, ако продължите да четете стенограмата, последната фраза е "... и аз настоявам това изречение да отпадне". Това е финалът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Оспорване на гласуването прави ли се? Има думата господин Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП): Материята е деликатна и затова повтарям, че аз не разполагам с вили и с нито един квадратен метър земя. (Шум и оживление в залата) Стига! Не възразявайте! Това е много важно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, бъдете конкретен, господин Стоилов. Слушаме Ви внимателно.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП): Това е важно! Въпросът не е политически. Въпросът е социален. Аз подкрепям текстове, които санкцинират градилите вилни имоти с размери, надскачащи постановленията на тогавашните закони, но на едно семейство, което не разполага с редовно жилище, даже гарсониера, и е изградило във вилните зони... (Шум и оживление в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Стоилов, моля, или кажете, че оспорвате гласуването, за да можем да вземем отношение, а не по съществото на текста.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП): Аз възразявам срещу предложението да отпадне последното изречение. Това е важен социален въпрос. Няма нищо политическо в него. И внимавайте да не направите поредна глупост! (Смях и оживление в залата, частично ръкопляскания от опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Много са упреците в този недостатък на човешката мисъл. Дано ние по-малко да доказваме това.
Господин Йордан Василев поддържа предложението си това изречение да отпадне. Тъй като има нарушаване на процедурата, 1011.3 ще трябва аз от ваше име да я оспоря и съответно да призная, че има такова, тъй като в правилника първо се гласуват предложенията за отхвърляне, така че станалото гласуване преди малко не се смята, тъй като най-напред трябва да се гласува предложението да отпадне изречение второ на ал.2.
И пак ви моля, бъдете внимателни и тези от вас, които са направили предложения и ги отстояват, в случай на неточност или пропуск, веднага да реагират, за да не се отменят гласувания.
Така че, моля ви, седнете. Гласуваме предложението на господин Йордан Василев изречение второ да отпадне.
За предложението от 206 гласували народни представители са 88, против - 105, 13 се въздържат.
Предложението се отклонява. (Оживление и частични ръкопляскания) 1011.4
Сега гласуваме текста, който е допълнение към изречение второ. Отменихме гласуването. Сега отново гласуваме това допълнение.
Господин Джеров, моля, прочетете още веднъж допълнението, което ще гласуваме към изречение второ.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, преди малко направих предложение с оглед направеното възражение срещу това да не бъде единствено жилище на собственика, а на неговото семейство... Но ако възприемем това предложение, трябва точно да дефинираме понятието "семейство". И затова моето предложение беше това изречение да се измени, както следва: говоря за – 4а, ал. 1, изречение последно:
"Тази такса не се заплаща, ако построената сграда към 1 януари 1992 г. е единствено жилище на семейството на собственика, включващо съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Този текст го гласувахмме преди, отменихме гласуването, сега отново се налага да гласуваме.
Моля, гласувайте!
За - 131, против - 50, 25 се въздържат.
Приема се направеното предложение.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Госпожо председател, при това положение остава да гласуваме предложената основна редакция. В нея предлагам две съвсем малки изменения. Ще ви прочета как би звучала ал. 2:
"Когато сградата е със застроена площ над 35 кв.м или е по-висока от един етаж, гражданинът, който придобива правото на собственост по силата на този закон, заплаща в полза на държавата и прогресивно нарастваща такса..." - и оттук нататък текстът продължава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте текста!
За 110 народни представители, против - 92, 6 се въздържат.
Текстът е приет.
Обяснение на отрицателен вот - господата Николаев, Велев, Илиев.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация. ЦМ/КП 1012/1.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Гласувах против този текст, тъй като с него се проявява една несправедливост по отношение на граждани, които са застроили сгради над 35 кв.м. Защото съгласно Постановление # 4 от 1988 г., уважаеми колеги, една голяма част от тези граждани, които бяха допуснали отклонения от строителните правила и норми, от строителните книжа, тогава платиха жестоки санкции за узаконяване на тези имоти. Сега за втори път ние ги караме да плащат наказателни такси. Или за едно и също деяние, което са извършили, а именно отклонение от строителните книжа, от разрешенията за строеж, тези хора ще плащат два пъти. В никое нормално законодателство и в никоя нормална държава за едно и също деяние или за едно и също нарушение не се плаща два пъти. Ето това направихме ние в момента, колеги. (Оживление в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Николаев има думата за обяснение на отрицателен вот.
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ (ПСБСП): Така и така имам повод да довърша това, което преди малко не можах да ви кажа, и то е съществено.
Дори при облекчения режим на – 48 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за териториалното и селищното устройство, след като Постановление # 4 на Министерския съвет претърпя пълен крах, т.е. в земите за земеделско ползване закононарушенията не бяха и не можаха да бъдат отстранени по силата на това постановление, се допусна един облекчен режим на узаконяване на сградите за сезонно полз.ване не по действащата нормативна уредба - по чл. 162 от Закона за териториално и селищно устройство, а във вида, в който са.
Аз направих една малка справка, включително и в Министерството на териториалното развитие, жилищната политика и развитието, и се оказа, че в преобладаващата си част големият брой от общините не са извършили процедурите по узаконяването. Те не са консумирали тази възможност, която им дава този – 48, и днешното състояние фактически е следното:
В голямата си част общините не са провели процедурите, а това означава сградите да бъдат заснети във вида, в който са, да бъдат изготвени проекти за узаконяване, да бъдат издадени актове за узаконяване. Това го няма и сградите са незаконни. 1012/2.
В този смисъл ще се явят огромни пречки при практическото провеждане на разпоредбата на този закон, тъй като даваме право земята да бъде придобита в собственост, но имотът като цяло, т.е. сградата, която е незаконна и неузаконяема, тъй като към този ден тези неща не са реално извършени, фактически даваме едно право за нещо, а с друг закон го отнемаме... Сградите се отнемат по смисъла на разпоредбите на ЗТСУ, независимо от правото на собственост върху земята.
По този начин и в заключение искам да кажа, че чрез това гласуване, чрез гласуването на този текст СДС злепоставя най-вече собственото си правителство и местната администрация. А казах, че това е проблемът на големите градове - там администрацията е синя, поставяйки ги в невъзможност технически да реализират разпоредбите на този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: И трето обяснение на отрицателен вот - господин Илиян Илиев. 1012/3.
ИЛИЯН ИЛИЕВ (ПСБСП): Благодаря, госпожо председател. Гласувах против заради две неща.
Първо, господин Джеров в последния момент смени "и" с "или". И се получи "над 35 квадратни метра или по-висока от един етаж", с което разширихме санкцията в по-голям кръг от хора, защото много от хората са направили сградичка на, да речем, 10 квадратни метра, но на два етажа. (Бурен смях от мнозинството.)
Защо се смеете, господин Димитров, това е точно така. Вие явно не ходите в тези райони.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Ти знаеш ли какво означава 10 квадратни метра?
ИЛИЯН ИЛИЕВ: Второ, вие, господин Джеров, не пожелахте дори да поставите на гласуване това, което аз предложих. Вие гласувахте само уточнението на господин Орсов. Но аз смятам, че селскостопанските постройки съвсем не са сезонни постройки - това, което аз предлагах, защото във всеки един град има зони за самозадоволяване, в които се отглеждат животни. Такава зона има и в Михайловград. И искам да споделя с вас - тя се нарича сред населението "Либия", именно защото там се печелеше и се печели повече, и се печели наравно с тези, които работят в Либия.
Сега вие, уважаеми колеги, поставяте тез ихора да плащат високи санкции, затова че са направили една истинска животновъдна ферма - над 30 квадратни метра.
Естествено е, госпожо Захариева, че една ферма няма да бъде на 30 квадратни метра. И аз ви питам, госпожо Захариева, вие сте от същия град, с какви очи ще застанете утре пред своите избиратели?
ЗЛАТКА РУСЕВА (от мястоЧ: Това не е обяснение на отрицателен вот.
ИЛИЯН ИЛИЕВ: Това исках да ви кажа, господа - мислете, когато гласувате. Този закон за мене е изключително опорочен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, следващия текст. 1013.1 ДЕ/ЗТ
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: – 4б - с три алинеи.
Първа алинея на предложения – 4б.
"Ал. 1. Възстановява се правото на собственост на гражданите, върху чиито земи е предоставено право на ползуване, съгласно актовете, посочени в – 4, и те не са застроени, освен ако земята, върху която е било предоставено правото на ползуване е била пустееща към момента на предоставянето й или върху нея са насадени лозя, овощни градини или етеричномаслени култури.
Ал. 2. Общинските поземлени комисии определят дали земята, върху която е било предоставено право на ползване, е била пустееща към момента на предоставяне на това право. Решението на комисията подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство. Съдът се произнася по съществото на спора след събиране на всички допустими доказателства.
Ал. 3. Когато предоставената за ползуване земя е била пустееща, гражданите, на които е предоставено право на ползуване, придобиват собственост върху същата, ако заплатят земята на собственика чрез общинския съвет до 31 декември 1992 г. или най-късно един месец след решаване на въпроса, дали земята е била пустееща по цени, определени от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Тодор Тодоров има думата за изказване. Господин Манол Тодоров, господин Димитър Велев - след това.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПСБСП): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, правя следните изменения и допълнения в алинея първа. След думите "лозя" да се промени вместо овощни насаждения да бъде "трайни насаждения", етеричномаслени и други култури" като допълнение. След етеричномаслени "и други култури".
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (от място): Значи всичко.
ТОДОР ТОДОРОВ: Да. Мотивите за изменението и допълнението - с тази първа алинея на – 4б ние не отчитаме изобщо специфичните условия, при които се отглеждат различните култури. Не мога да се съглася, и не само че това е мое мнение, но и природоклиматичните условия във високопланинските райони, какъвто е Смолянският, Северозападна България, не позволяват отглеждането непременно на трайни насаждения и етеричномаслени култури и там, хората използуват тези места главно за засяване на картофи 1013.2 и други култури. Ще бъдем ли справедливи, ако ние в тази алинея, включим само трайните насаждения, без да изхождаме от надморската височина, която в тези райони е над 800 метра. Тази несправедливост ще бъде определена и адресирана към над 150 хиляди притежатели на такива места. Така че, преди да гласуваме евентуално приемането или от падането на това предложение, нека да помислим по този въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, за реплика господин Георги Петров, господин Мицев, госпожа Рашеева.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (БЗНС "Никола Петков" в СДС): Уважаеми колеги, в – 4, репликирам преждеговорившия, мисля, че в – 4 е ясно казано - прекратява се правото на ползуване върху земеделските земи, предоставени на граждани по силата на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет и на Министерския съвет.
Сега да видим обаче какво правим с този – 4б, ал. 1, 2 и 3. В ал. 2 на – 4а ние изключваме тези постройки, които са до 35 квадратни метра. В ал. 2 и над 35 квадратни метра вече се заплаща. Фактически сега ние изключваме от това и земите, които са били пустеещи, а също и земите, върху които са насадени лозя, овощни градини. Колегата предлага и други култури, а не етеричномаслени култури.
И аз ви питам сега - какво фактически ние ще върнем? Знаете около много черноморски райони, имам предвид и Виница, квартала на Варна, също и Горна баня, много хора са засегнати от този параграф. И те чакат една естествена справедливост. И аз като член на Българския земеделски народен съюз "Никола Петков" в СДС, не мога да не отбележа, че получавам много писма.
Да, господа социалисти, получавам много писма, от много хора, които просто си искат тези земи, които са им били отнети, просто несправедливо. И незаконосъобразно. Това е нормално, вие защо протестирате? Така е.
Ето защо, аз не съм съгласен с това и правя настоящата реплика, че не можем да разширяваме сега обсега на земите, които трябва да се върнат на собствениците. Не може така. Просто ние правим големи изключения и фактически обезсмисляме този – 4, който преди това сме гласували. Благодаря ви за вниманието. 1013.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВАЙ: Втора реплика, има господин Маргарит Мицев. Моля, с картите.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, какъв е обективният критерий, за да преценим причините, които са довели до това една земя да е пустееща. Около селото на майка ми, което е планинско селце, е имало много обработваеми земи, които след това ТКЗС изоставя и те обрасли с дървета. Нещо повече - личи си, където навремето селяните са терасирали, сега това не съществува. Е, това ли е пустееща земя по смисъла на този закон?
Моята реплика е, че не бива поначало в този толкова важен закон да има термини, които са изпразнени от съдържание, което може да бъде преценено обективно. Ето защо аз смятам, че и ал. 2, и ал. 3 от – 4б би следвало да отпаднат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Чернев искаше трета реплика. (Красимир Стефанов прави заявка за реплика също.) Разбирам, но по реда на заявките. 1013.4
КРАСИМИР СТЕФАНОВ (СДС): Многоуважаема госпожо председател, почитаеми дами и господа, колеги, за втори път се спряга Смолянският район. Аз съм от 22. Смолянски многомандатен избирателен район, Мадан, Чурка. Искам да ви поясня. Чувал ли сте (към някого от блока на ПСБСП) за маданските ябълки? Познати са чак в Пловдив. Не може да говорите за овощни градини къде над коя надморска височина биха били и биха могли да се насадят.
Господин Тодоров, точно за тези райони ние в комисията смеговорили с вас и знаете много добре, че там има синури и там са реалните граници. Там раздадените по – 4 и всички постановления, които са една уродлива форма, съществуват много рядко и на много малко места. Нека да се поясним. И много моля почитаемите колеги да не спрягат Смолянски окръг, когато ние сме тук, и господин Кафеджиев е тук. (Смях и оживление в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата за отговор на господин Тодоров.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, ще ползувам правото си на дуплика, защото явно не се разбира предложението, което направих. Ще се мотивирам защо правя изменението и допълнението към текста. И много ви моля да запазите тишина и да слушате.
Обръщам се и към журналистите, и към всики, които слушат в момента. Не е за популизъм, не е за популизъм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви за тишина в залата. Моля за тишина.
ТОДОР ТОДОРОВ: Ако разсъждаваме поне малко професионално, трябва да ви кажа, че има места, където без да сме засадили лозя, а ги използуваме за други култури и главно за самозадоволяване, тези места, човек е вложил повече труд, повече средства, отколкото да направи едно лозе. Това е първото.
Второ, ако ние говорим, че тези места са използувани и се използуват в продължение на години за самозадоволяване и т.н., аз не мога да се съглася, че само чрез лозята и овощните градини ние използуваме местата за самозадоволяване.
И фактът, че тези хора, над 150 хиляди собственика, по-точно ползуватели на тези земи, не са ги засадили с лозя, аз мисля, че те не са толкова малоумни, та да не насадят лозе, Сл.Р/ЗТ 1014.1 а да изкарват картофи, зеленчуци и други хранителни продукти.
Така че, тези хора ли искате да ощетим? Тези, които са преценили как да ги ползуват? Тези хора ли искате...
ГЛАС ОТ СДС: А собственикът?
ТОДОР ТОДОРОВ: Тези хора са над 150 хиляди в България. Ако искате, ощетете ги. Те са били ощетени и преди това, ощетете ги и сега. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата за изказване на господин Манол Тодоров.
МАНОЛ ТОДОРОВ (СДС): Уважаемо Председателство, колеги, аз съм от 23. избирателен район - София.
Господа, така както ни е предложен – 4б, третира въпроса за пустеещи земи и след това дава тази възможност да се определя от общинската поземлена комисия, след това дава възможност решението на общинската поземлена комисия да бъде обжалвано пред съда, който да се произнася по този въпрос. Създава се една доста тежка и сложна процедура, която е ненужна.
Затова от името на парламентарната група на СДС ние правим едно предложение за изменение на – 4б, като запазваме залегналите в него основни положения по предложението от Законодателната комисия.
Предложението, което правим, е със следното съдържание: "– 4б. Възстановява се правото на собственост на гражданите върху земите, върху които им е предоставено правото на ползуване съгласно актовете, посочени в – 4, и те не са застроени, освен ако върху тях не са насадени от ползувателите лозя, овощни градини и етеричномаслени култури, съгласно нормите на засаждане по Постановление # 151 на Министерския съвет от 30.II.1991 г. или е единствената земеделска земя на ползувателя, чието местожителство е в землището на имота и тези земи не са на помалко от 30 километра от градовете с население с над 300 хиляди души и 10 километра от крайбрежната морска ивица. (Шум в залата, председателят приканва за внимание.)
Ал. 2. Когато предоставената за ползуване земя не се възстанови съгласно предходната алинея, ползувателят придобива собственост върху същата, като заплати земята на собственика чрез общинския съвет до 31 декември 1992 г. по цени, определени съгласно – 4, ал. 1. 1014.2
Ал. 3. Когато ползувателят придобива правото на собственост върху земя, съгласно – 4а и ал. 1 на настоящия параграф, вместо да заплаща земята, може да предостави на собственика на получената от него земя своята земя, собствеността на която му се възстановява, ако собственикът пожелае това."
Считаме, че по този начин въпросът получава едно поправилно и по-добро разрешение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, текстът да се вземе от господа квесторите и да се размножи, за да може след почивката да бъде на разположение на народните представители.
Има думата за реплика госпожа Йовкова.
САВКА ЙОВКОВА (ПСБСП): Аз съм от Добрич, БСП.
Искам да пренебрегна едно от изискванията на нашия правилник всички текстове да се подават след първо четене и на второ четене те да влизат след преглед и анализ в Законодателната комисия. Това не е направено. Текстът може би е добър, аз не мога да кажа, но е толкова сложен, пространен, тромав и обременен, че докато ние не разполагаме с него, не бихме могли да влезем в процедура на гласуване.
Затова, госпожо председател, аз предлагам да прекъснем по този параграф, докато получим пълния текст и докато Законодателната комисия не се произнесе по него. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Йовкова, вашето предложение означава да не можем да чуем и другите предложения, а вероятно ще има и други. А гласуването ще решим после, когато се види какви текстове ще постъпят. (Шум в залата.)
Остава предложението на госпожа Йовкова, но тя не предлага прекратяване на дискусията. Ето защо нека след това, като се чуят и другите становища, тогава ще го подложим на гласуване. Имате думата за реплики. Не се правят реплики по изказването на господин Манол Тодоров.
Господин Орсов иска думата по процедурен въпрос. Заповядайте. 1014.3
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): От Парламентарния съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.
Моето изказване е по процедурата. Смятам, че няма нужда предложението на господин Манол Тодоров да бъде размножавано, да се хаби хартията. То беше толкова "опростено" предложение, че самият той трудно го прочете...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, не го коментирайте.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Няма нужда да бъде размножавано, защото то нарушава чл. 68, ал. 2 от нашия правилник, който казва, че при второто гласуване се обсъждат само предложения, постъпили в писмена форма до началото на обсъждането. Това ограничение не се прилага, когато сеправят поправки и допълнения към писмено внесени предложения.
Предложението на господин Манол Тодоров беше за заместване. Така че няма процедурно основание то дори да бъде обсъждано. Ако той иска това негово предложение да бъде взето предвид, нека го формулира както предложение за поправки и допълнения към предложения от Законодателната комисия текст. И аз съм сигурен, госпожо председател, че ще приложите точно нашия правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Орсов, нека да видим текста, тъй като аз също не можах да придобия реална представа какво от него допълва дадената редакция и доколко е нов текстът. (Реплики от залата.) Добре, нека да видим текста. Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Бих предложил в този случай, понеже господин Манол Тодоров предложи нов текст, има нужда от едно леко прередактиране. Ако госпожа председателстващата след всички предложения, даде почивка, в това време ще се направи уточнена редакция, ще се раздаде на народните представители и ще може да минем нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз искам нещо да се уточни и то е във връзка с искането на господин Орсов, доколко предложения текст е изцяло заместващ и доколко редактира това, което е направено. Нека да се види текстът по време на почивката. (Реплики от залата.) Да, това имаме предвид. Не давам още почивка, както виждате. РД/ЗТ 1015.1
Имайте предвид, че досега са се записали за изказване господата Димитър Велев, Златимир Орсов, Хасан Али, Красимир Чернев, Тодор Пандов и госпожа Свобода Стефанова.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Госпожо председател, токущо чухме господин Джеров, който съвършено ясно каза, че се касае за нов текст. Той съобщи, че той трябва да се доредактира. Това говори, че вносителят дори не се е постарал и неофициално да се консултира със собствените си колеги и внася съвършено нов текст. Това е категорично нарушение на правилника и аз ви призовавам, както и господин Орсов, да го приложите така, както пише в нашия правилник. Мотивът ми, госпожо председател, наред с формалното основание, че нарушаваме правилника е и още един.
Ние с вас участвувахме днес в заседанието на Председателския съвет. И вие почувствувахте навярно, че изключително безпокойство и в Народното събрание, и извън него предизвиква забавянето и на бюджета, и на Закона за приватизацията. Сега ние влизаме в едни безкарйни дебати между отделни членове на Съюза на демократичните сили по текстове, които поначало не би трябвало въобще да обсъждаме. Защото прословутият – 4 нямаше защо да се отменя.
И аз питам докога ние тук ще се занимаваме с този род дебати, за сметка на интересите на обществото и за сметка на авторитета на България. (Ръкопляскания от ПСБСП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Мисля, че излишно влизаме в процедурни спорове и се губи време. По-добре би било да се чуят всички предложения, за да може по време на почивката Законодателната комисия да си каже думата.
От името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили думата иска госпожа Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Благодаря ви, госпожо председател! Уважаеми народни представители, може би не сте слушали достатъчно внимателно. Това, което прочете господин Манол Тодоров, е поднесено от името на нашата парламентарна група. Така че това, което каза господин Пирински за някакви дебати между членове на Съюза на демократичните сили, не е вярно.
Освен това, ако присъствуващите се бяха запознали с всички заседания на Законодателната комисия, щяха да видят, че всички тези предложения са обсъждани и са били поддържани и от господин Тодоров, и от останалите членове на Законодателната комисия. 1015.2
Така че аз ви моля да не приемате това процедурно предложение да бъде отклоняван текстът. Тези предложения са били формулирани от нашите представители и сега се поддържат в пленарна зала.
Благодаря. (Реакция от ПСБСП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата на господин Манол Тодоров за дуплика.
МАНОЛ ТОДОРОВ (СДС): Господа, ако вие отворите предложението, което се дава на – 4, буква "б" в част трета от Закона за изменението и съпоставите текста, който аз прочетох, ще видите, че в ал. 1 е изпуснато следното "земята, върху която е било предоставено правото на ползуване, е била пустееща към момента на предоставянето й или". Това е изпуснатото. След като се изпуска това, като махаме понятието "пустееща или непустееща или кога е била пустееща", явява се безпредметна ал. 2.
Затова ал. 2 отпада. А ал. 3 по предложения текст на буква "б" при нас е ал. 2. Така че не е нов текст, а е само прередактиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата на господин Димитър Велев.
Няма предложение нито за прекратяване на разискванията. За почивка след малко ще стане дума. Давам думата на господин Велев.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Парламентарният съюз за социална демокрация, БСП.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че този текст и най-вече ал. 1 на – 4 "б" не следва да се приема. Но ако все пак се настоява за приемането на този текст, мисля, че той трябва да бъде прередактиран в малко по-друг смисъл. Какво имам предвид?
От цялата идея, която е заложена в тези разпоредби, се вижда, че онези граждани, които са получили правото на ползуване върху такива земи и са застроили със сгради тези земи, било до 35 или над 35 квадратни метра, сега могат да станат собственици, ако заплатят земята и съответно наказателните такси за постройките над 35 квадратни метра. А онези ползуватели, които не са имали възможността да си построят вили, защото са нямали средства, а са ползували тези имоти по предназначение, 1015.3 защото тези постановления, с които се предоставяше тази земя, бяха за самозадоволяване, а не за строителство. И на практика тези хора, които най-много се съобразяваха с тези постановления, тези хора, които нямаха възможност да си построят сгради, тези хора, които ги ползуваха по предназначение за самозадоволяване, ние сега ги лишаваме от правото да станат собственици на тези имоти.
(Реплики от ПСБСП: СДС ги лишава.)
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Благодаря. Сгреших, като казах "ние". Аз имам предвид ние, парламентът. Но все пак се разграничавам, защото една част от парламента, лявата част, не е ние, не е тази част, която поддържа тези предложения.
Затова предлагам – 4 "б", ал. 1 да стане така: "Възстановява се правото на собственост на гражданите, върху чиито земи е предоставено право на ползуване, съгласно актовете, посочени в – 4, същите не са застроени и не се ползуват от лицата, на които са предоставени." Тоест да се получат от бившите собственици онези земи, които не се ползуват от тези ползуватели, на които са предоставени. Има такива случаи. Има хора, които са получили земи за ползуване, но не ги ползуват. Редно е от тях да се отнемат. Във всички останали, които са положили толкова много грижи, за да ги създадат тези имоти, които са ги ползували по предназначение, сега ако им ги отнемем, за разлика от другите, които са си извършили застрояване в имота, мисля, че това е много несправедливо.
Извинявайте, но в същия смисъл съм длъжен да отправя до Председателството едно протестно писмо от Инициативен комитет на граждани от Хасково и една петиция от ползуватели на земи, именно в този смисъл, в който говорих.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, ама не е само Председателството, което участвува в правенето на закона. Благодаря.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: То може да се разпореди на кого да ги предостави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Всичките се предават на комисиите и на народните представители.
Давам думата за реплика на господин Гоцев. 1015.4 ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа!
Това, което се каза току-що от господин Велев, е предназначено по мое дълбоко разбиране просто за тези, които слушат и които гледат телевизия. Тезата на БСП и СДС е диаметрално противоположна. Тезата на БСП е нищо да не се върне от онова, което е било взето. Заради това се иска оставането на – 4. Понеже се смята, че ще бъде доста приемливо за някои категории граждани да се каже: ето на, вие връщате на богатите, искате да вземете от бедните и затова се говори това. По законопроекта, който сега се предлага от Парламентарната група на СДС - тази редакция изхожда от принципа на Съюза на демократичните сили - всичко, което е възможно - да се върне. И понеже практически е невъзможно да се върнат големите сгради, заради това СДС прави тази концесия и търси някак си възможното при връщането и казва: "Това, което е застроено, няма да се върне, но ще се плати. Това, което е направено с етерични масла, овощни градини, няма да се върне, но ще се плати. Останалото ще се върне." Това е в хармония с принципа на Съюза на демократичните сили за защитата на частната собственост, която с този проект се защитава по мое разбиране двустранно. Защитават се правата и на тези, които са получили и са вложили особени средства, защото ще им бъде платено, и то по практически пазарни цени, защитават се правата и на тези, на които ще се върне имотът там, където това е възможно. Не е възможно да се върне всичко, както СДС желае, но ще се върне онова, което е възможно и което е най-малко безболезнено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. За реплика давам думата на господин Сталийски.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа!
Става дума за – 4. Идеята на законодателя е, едно, "рацио легис", а второ - трябва да има относителна справедливост. Така Голямото или Великото Народно събрание реши и затова е сега борбата за – 4. С изменението сега се цели да не бъдат всички недоволни. Забележете - – 4 по закона, който се гласува от Великото Народно събрание... Какво значи – 4? Вземете Постановление # 21 от 1963 г., # 12 от 1971 г. Какво беше това? Грабеж. Раздаваха се пустеещи земи. Вие ще кажете ли, че са пустеещи земи в ВЙ/ВР 1016.1 Горна баня - тези, които са във вилната зона. Там има в момента построени 764 вили. Дали с разрешение или без - това е втори въпрос, защото има и търпими постройки. Ние нямаме намерение да ги събаряме тези над 35 квадрата, до 35 квадрата. Но трябва собствениците на земите, които бяха най-плодородната част на землището на Горна баня, да получат това и то малка част от това, което са заслужили. Благодаря ви.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Но България не е само Горна баня!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Трета реплика няма. Димитър Велев има думата за дуплика.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, аз благодаря на господин Гоцев за това, че уточни позициите на СДС и на БСП, за да стане още по-ясно на хората, които гледат телевизия или слушат радио. Благодаря. Но нали изхождаме от един върховен принцип за справедливост, когато приемахме законите за реституцията, когато приемахме законите за конфискация на имуществото на някои партии. Сега не се ли оказва така, че онези хора, които не са застроили имотите, са най-възрастните хора - пенсионерите, за чиито пенсии говорим сега, които единствено оттам си изкарват някакво препитание. Не трябва ли да ги защитим тези хора? Ето за това става въпрос и това съвсем не е пропаганда, което се прави тук. Това е социален въпрос, както преди малко се изрази професор Стоилов, и за него всички трябва да помислим без значение на цветовете, защото такива възрастни хора - пенсионери има и от едната, и от другата страна, и от центъра. Да, и от центъра! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата на господин Хасан Али за изказване.
Почивката приближава, но след малко.
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители.
По – 4 досега запазихме земите на виладжиите, които са успели да построят 145 358 вили в различни краища на страната по законен или незаконен път.
Аз като слушах предложението на колегата Манол Тодоров от СДС видях, че има нещо много рационално в неговото предложение 1016.2 и по принцип ние от нашата парламентарна група го подкрепяме. Може би ще се наложи още един път по-перфектна редакция на този текст. Но за какво става въпрос в неговото предложение? В неговото предложение ние усетихме, че става въпрос за земите, получени по разни постановления за стопанисване на онези обикновени български граждани, които не са успели да направят нито вили, нито палати. Може би някои от тях не са имали възможност нито да крадат материалите, нито да използуват трудовашки труд, нито пък са имали достатъчно средства. Аз не казвам, че всички вили са правени с крадени пари, разбира се, и затова подкрепяме неговото предложение за – 4б, ал. 1, която се отнася за обикновените български граждани. Аз смятам, че ако се запише малко по-лаконично и конкретно, може да се получи едно хубаво допълнение на ал. 1, като към края тази алинея се добави с думите "или е единствената земя на ползувателя, жител на населеното място, в чието землище е имотът". Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Господин Джеров, вземете текста.
За реплика давам думата на господин Орсов - първа реплика.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация - Българска социалистическа партия.
Много съжалявам, господин Али, че точно след Вашето изказване трябва да взема думата за реплика, за да припомня на Вас и на всички останали, че в този параграф, който сега обсъждаме, не се третират нито вилни места, нито вили. Онова, за което говорим, са сгради в земи за земеделско ползуване и в тях вили никога не е имало и няма да има, тъй като законите боравят с точни термини, според тези термини сградите, построени в тези земи, не са вили. Освен това аз съм много учуден от Вашата привързаност и на други колеги от Съюза на демократичните сили към принципите в Закона за собствеността на гражданите. Българските граждани си спомнят, че там, в този закон като условие за придобиване на собственост се изискваше жителство на съответно населено място. Сега Вие с Вашите предложения възраждате този принцип и не мога да разбера кога сте искрени - когато говорите тук днес от тази трибуна за жителство на съответното населено място и го връзвате с възможността досегашните ползуватели да купят земята или друг път, когато сте говорили от същата тази 1016.3 трибуна и сте говорили против принципите, уредени в Закона за собствеността на гражданите. Бих искал да ми отговорите на този въпрос, господин Али, в дупликата, ако пожелаете да вземете такава.
И нека българските граждани да знаят, че с тези предложения не се цели отнемане вилите на тези, които са използували трудовашки труд, тъй като текстът изобщо не се отнася до вили и не се отнася до вилни зони, а се отнася - пак повтарям - до земи за земеделско ползуване и става дума в масовия случай за едни малки сгради, които много често са от подръчни материали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Втора реплика - няма.
Думата е на господин Пандов, за реплика. 1016.4 ТОДОР ПАНДОВ (ПСБСП): Госпожо председател, уважаеми колеги, господин Хасан Али! Когато бъде раздаден текстът на господин Тодоров, ние ще го видим точно, но по същество, разбира се, още в гласуването на – 4а стана принципно премахване на – 4, тъй като при едни фиктивни пазарни цени никой вече няма да може да плати.
Но аз искам да уточня тук (или аз погрешно разбрах, или вие погрешно разбрахте) - това, което се предлага от господин Тодоров, е да се отнемат земите на всички, които не са построени, и да се върнат на бившите собственици. (Оживление в залата) Това е предложението!
Значи с изключение на онези, които са засадени с лозе, това означава, ако той, ако има над 200-250 главини вътре на декар. Това означава норми, а иначе - че има асма, че има две череши или над определен брой дървета, за да се смята за насаждения лозово или трайно насаждение. Във всички други случаи то не се смята за трайно насаждение и подлежи на връщане на бившия собственик с изключение, разбира се, на спора за пустеещите и непустеещите земи, който е много условен. Така че вашият стремеж, че ще се запазят земите на онези, които не са построили, да ги ползуват, с този текст по същество е обратното - земите се връщат на бившите собственици. Моля да вземете отношение по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Пандов, искам само да уточня нещо. Текстът не е само на господин Манол Тодоров, а е на Парламентарната група на СДС. Нека бъдем точни, тъй като се разширява предложителят.
Трета реплика? Няма. Господин Али, искате ли да ползувате правото си на дуплика?
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Наистина текстът, който прочете господин Манол Тодоров, е доста сложен. Ние се разбрахме с председателя на Законодателната комисия господин Джеров по време на почивката да се съберем онези, които направиха предложение към – 4б и отново да направим прередакция на тези предложения и да решим въпроса с – 4б.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Преди да обявя почивка, искам да ви прочета записалите се досега за изказване. Това ДП/ВР 1017.1 са народните представители Златимир Орсов, Красимир Чернев, Тодор Пандов, Свобода Стефанова, Недялка Трайкова, Константин Размов, госпожа Рашеева, господин Стоян Иванов.
Почивка до 18 ч. и 30 м. (Звъни) 1017.2
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Продължаваме заседанието. Моля, уважаемите народни представители, да заемат местата си.
Давам думата за изказване на господин Златимир Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация, БСП.
Имам няколко конкретни предложения по – 4 "б". Пъ рвото от тях се отнася до квалификацията на земите, които са били предоставени за ползуване на гражданите.
Нормативните актове, въз основа на които това е ставало, винаги са ги определяли като маломерни, наклонени, пустеещи или ерозирани. Ето защо, за да се избавим от объркване в практиката по приложението на този закон, предлагам след думата "пустеещи", в – 4 "б", ал. 1 и 2 да се добавят и думите "маломерна, наклонена или ерозирана". Същото и за думата "пустееща" във втората алинея на – 4 "б".
В ал. 3 на – 4 "б" предлагам да бъдат направени следните допълнения. Текстът с допълненията ще звучи така: "Когато предоставената за ползуване земя е била пустееща, маломерна, наклонена или ерозирана, или върху нея са създадени лозя, трайни насаждения, етеричномаслени или други култури..." и текстът продължава така, както е в раздаденото предложение на Законодателната комисия.
Включването на новия момент - когато върху нея са с създадени лозя, трайни насаждения или етеричномаслени или други култури, се налага, тъй като ал. 3 урежда придобиването на собствеността само върху пустеещите земи, а не урежда придобиването на собствеността върху онези земи, върху които са били извършени тези насаждения и за които в ал. 1 се казва, че се оставят на техните досегашни ползуватели.
ОСвен това бих искал да взема отношение и по направените предложения за отмяната на ал. 2 - нещо, к оето направи и колегата от БЗНС "Никола Петков" в СДС Георги Петров.
Според неговото предложение онези земи, които са незастроени, би следвало да бъдат отнети от досегашните им ползуватели ЦМ/ЗТ 1018.1 и върнати на бившите собственици. И аз бих искал, уважаеми колеги, преди да вземете отношение по този въпрос, преди да натиснете бутона за гласуване, да имате предвид мащаба на случая, за който говорим.
Според данните, които са ни предоставени от Министерство на земеделието - отчета по земята - към 1 юли 1989 г. приблизително за страната са раздадени 1 млн. и 400 хил.дка земеделски земи за ползуване по актовете на Държавния съвет, Министерския съвет и Президиума на Народното събрание. Средният размер на един парцел от тези земеделски земи е 800 кв.м. Това означава, че приблизително 1 млн. и 750 хил. български семейства са получили земи за лично земеделско ползуване. В тези земи са построени приблизително 145 358 бр. сгради, както гласи справката. Това означава, че 1 млн. и 600 хил. парцела земеделска земя не са застроени. Повтарям: 1 млн. и 600 хил. парчета земя не са застроени! Следователно, когато ние натискаме копчето, за да гласуваме дали досегашните ползуватели на незастроените парцели да могат да станат собственици, ние трябва да помислим за тези 1 млн. и 600 хил. български семейства, които са подобрили тези земи. Които са ги подобрили с дългогодишния си труд! И да помислим дали да се приеме предложението на господин Тодоров, който иска тези подобрения да им бъдат направени по фактически извършените разходи, без да имат право на задържане, а ги задължава да платят земите, за да станат собственици, по днешната пазарна цена. С други думи, да платят пазарната цена и на онези подобрения, които те са направили и за които са хвърлили и труда, и средствата си.
Много моля, всички народни представители, когато решаваме този въпрос, да се замислим за съдбата на тези 1 млн. и 600 хил. български семейства. (Недоволство от СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Орсов, направете вашите предложения писмено, тъй като комисията в момента ги разглежда.
Реплики по изказването на господин Орсов?
ИВАН КУРТЕВ (от място): Орсов, другите какво ще ги правим? Ще ги ядат кучетата ли? 1018.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Реплики няма. Давам думата на господин Константин Размов.
КОНСТАНТИН РАЗМОВ (СДС): Уважаеми дами и господа народни представители! Взимам думата, за да подкрепя текста, който беше внесен от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили и беше прочетен от господин Манол Тодоров.
Първо, трябва да се разберем за този – 4. Господа социалистите са за връщане на земята, но практически, когато започваме да разглеждаме отделните казуси, се оказва, че никаква земя няма да бъде върната. Защо? - Защото трябва да бъде потвърден – 4. Следователно тия 1 млн. и 300 хил. или 1 млн. и 600 хил. декара няма да бъдат върнати на собствениците.
Второ, правят се нови кооперации, в които се внася имагинерна земя. Няма да бъде върната пак и тая земя.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Как няма да бъде върната?
КОНСТАНТИН РАЗМОВ (СДС): Няма, защото вие правите нови кооперации с имагинерна собственост в идеални граници и т.н., с тенденция да запазите това и пак нищо не връщате. (Реплики от БСП.)
И изобщо вашата политика в тая зала е такава: съгласни сме, пазарна икономика, връщане на земята... Да, ама не! В края на краищата излиза: "Да, ама не!"
В коя нормална правна система в Европа, към която ние искаме да отидем фигуративно - не че ще пътуваме географски, а просто да се изравним с техните стандарти, начин на мислене и право - къде има такова право на ползуване? Да ми обясните - вечно и нерушимо, и наследимо... Никъде!
И какво ще направите Вие, като искате да се запази – 4? Тоест да остане в българската правна система едно чудновато право на ползуване. Докога, господа!
Следователно този параграф трябва да бъде отменен и чрез търсене на един баланс и на една справедливост да бъдат разрешени въпросите така, че това право на ползуване да се превърне в собственост било за ползувателите, които са ползували досега земята, било за старите собственици, които ще си я върнат. Защото има някои фактически неща, които не могат да бъдат преодолени. Това са сградите и някои други работи. 1018.3
Затова на мене ми се струва, че предложението, което беше прочетено от господин Манол Тодоров, най-балансирано и най-точно намества нещата.
Дайте сега да си поговорим за тия високопланински земи, където се садят картофи или нещо друго. Господа, когато в проекта ние предлагаме ползувателите да станат собственици, макар и да не са построили сграда, когато те са направили там лозя, овощни градини и т.н., ние изхождаме именно от техния труд, от това, че те в продължение на 10 или 15 години са се трудили там. И най-важното - направили са едно трайно насаждение, което има своята отделна стойност. Затова те трябва да станат собственици на земята.
А оня, който е садил картофи, чушки или домати, какво трайно насаждение е направил? Досега е ползувал това място, което му е давано, за да си сади чушки и картофи. Отсега ще си вземе неговата земя, за да си сади там картофи.
ТОДОР ТОДОРОВ (от място): А ако няма?
КОНСТАНТИН РАЗМОВ: Ако няма пък никаква земеделска земя, ето му разрешението, пак в същите тези текстове: купува земята и става собственик. Нали е к азано там така. Какво искате повече? Какво повече искате? И всичко си идва на местата. Премахва се това право на ползуване, което никъде по света го няма, и се превръща в собственост било за едните, било за другите. Толкова!
А в тия 300-хилядни градове и съответната зона около тях от 30 км, покрай морската ивица 10 км - прощавайте, но там земята има съвършено друга стойност. И сега държавата да си прави подаръци чрез тия права на ползуване на разни господа!? Знаем по-голямата част от тях как придобиваха тия земи. Прощавайте, но това никой няма да приеме.
И искам да ви кажа и нещо друго. Тук много се спекулира с тия вили. Но дайте да се разберем. Има вилни зони, а вилните зони са с регулационни планове. Там въпросът се решава по друг начин. Член 10, ал. 7 и т.н. Те не са предмет на тия земи, раздавани за ползуване.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Точно така.
КОНСТАНТИН РАЗМОВ: И тая справка, която господин Орсов ви прочете, аз ще я продължа. Това е справка, която онзи ден беше дадена на Комисията по земеделието. 1018.4 Раздадени са 1 млн. 396 хил. 057 земи - общо, има 255 хил. 746 броя сгради. От тях 110 хил. 558 броя са със средна разгъната площ 110 мЅ. Всичко това е във вилните зони, господин Орсов. И нас не ни интересува тук.
А по-нататък - 145 хил. 358 броя сгради са в земите за земеделско ползуване. И те са със средна разгъната площ 30 мЅ. Ето това е.
РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Той го каза.
КОНСТАНТИН РАЗМОВ: Вие го казахте, обаче излиза така, че тези сгради на 110 вили - това-онова, тук се прави някакво объркване. В това е работата. Даже средният размер е 30 мЅ. Вярно, между тези сгради се крият може би 400-500 сгради с поголяма квадратура, но това е отделен въпрос.
И накрая, дайте да не спекулираме с тези пустеещи и непустеещи земи. Няма пустеещи земи. Когато стопанинът ги е внесъл в ТКЗС, те не са били пустеещи. И не са пустеещи и когато са раздавани. Просто не са били орани и не са били работени. А като мине ралото през тях и се насади жито, те престават да бъдат пустеещи. Такива земи са раздавани. А за камънаците, простете, това и аз много добре го разбирам и съм го виждал, те не са на стопани. Те са от общинските и държавните имоти. А ние там нищо не решаваме, господа. Общината и държавата ще се разправят с това, а не ние. Ние тук се занимаваме със земите на гражданите, които са ги внесли в ТКЗС и ДЗС, и след това са изоставени от обработка и са раздавани на този и онзи за ползуване. Ето това е.
И мисля, че в това предложение най-добре е намерен балансът. И ви призовавам да гласувате за тези разпоредби. Всичко друго ще създаде много по-голям фалш, особено пък запазването на – 4. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата за реплика на господин Николов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП, Силистра): Благодаря Ви! Уважаеми колеги, господин Размов, вземам повод от Вашето изказване за реплика и моля да бъда изслушан.
Вие не се съгласихте с текста, който предложи Законодателната комисия, и си спомняте много добре, че заедно с Вас участДЕ/КТ 1019.1 вувахме във всички заседания на Законодателната комисия, а подкрепихте друг текст, като казахте, че в този текст се стига до по-голяма перфектност по възстановяване правото на собственост и се позовахте на това, което се предлага именно с Вашето подобрение за тези земи, които са залесени или пък се ползуват с трайни насаждения, и има такива насаждения, които Вие казахте. Аз Ви питам - справедливо ли е това, което Вие посочихте тук, че трябва да ги признаем именно тогава, когато те са засадени с трайни насаждения по изискванията на Постановление # 151? Когато аз имам там различни видове овощни насаждения и лозя и когато съм си заделил от тези 500 мЅ или 1 дка място именно и за други култури?
Второ, справедливо ли е според Вас, ако пък аз не съм предпочел тези трайни насаждения, а съм оградил мястото си, прекарал съм комуникации и водоснабдяване, такива в крайна сметка са били моите възможности, Вие по този начин да се разпоредите с моето право на ползуване, което ми е дадено с различните разпореждания.
И не на последно място, защо Вие изпускате това, което е уредено в ал. 2 на чл. 4 "д", където е казано изключително, че нямаме ощетяване при възстановяване правото на собственост, затова защото с този текст Вие ме задължавате, мен, ползувателя, да заплатя по цени вече пазарни от Министерския съвет. И там, където ми се възстановява на мен собствеността, тя да ми бъде намалена, а разликата да бъде внесена в общинския поземлен фонд, който да бъде използуван, разбира се, Вие знаете, за обезщетяване или за оземляване? Нима по този начин в текста, който се предлага от Законодателната комисия, ние не търсим онази справедливост, която е много трудно сега да оправим между тези, които ползуват, и бившите собственици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Николов, времето Ви изтече.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Моля Ви, продължавам само с още едно изречение. Моля Ви, престанете най-послед да казвате, че с кооперациите ние обезличаваме собственика. Напротив - ние с кооперациите даваме правото на собственика да избира формата на стопанисване, но той е собственик и Вие това добре го знаете. Благодаря. 1019.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Реплика поискаха по реда на заявката - господин Стефан Стоилов и господин Красимир Николаев. Господин Орсов, в следващата класация може да се включите.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП): Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, няма да разисквам темата за парцелите за обработване и вилните имоти. Но, господин Размов, престанете да ругаете създадените през тази година кооперации. Престанете да се въртите в Софийския район около Витоша - в Бояна и Драгалевци. И предлагам да отидете в истинските селскостопански райони и да чуете кооперациите и председателите на кооперациите, в това число и в селата. В каквото аз бях по-миналата неделя - село Бежаново, не да спрягате тук общи приказки, където се събраха 14 председатели на кооперации. При това в 6 села, са създадени по 2 кооперации. Трима от председателите, членове на истинския БЗНС "Никола Петков", не измислените. Един социалдемократ, но на истинска Социалдемократическа партия. (Смях и ръкопляскания от мнозинството). Всички те имат философия, различна от тази, в плен на която сте Вие. Аз Ви предлагам да отидете в тези селскостопански райони. Там Вие ще разберете какво мислят селяните. И това крие голямата опасност за политиката, която искате да проведете чрез този закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: И трета реплика - господин Николаев. Отстъпва на господин Орсов. Заповядайте, господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): И аз бих могъл да продължа справката, господин Размов. При това тя продължава по следния начин. Тези 1 млн. и 400 хил.дка, които са предоставени за лично земеделско ползуване, представляват собствеността средно на 28 000 души. Тъй като към 1946 г. средният размер на собствеността е бил 50 дка. Тези 28 000 души или собственици, или семейства, са 57 пъти по-малко от засегнатите от Вашето предложение - 1 млн. и 600 хил. български семейства. Това ли е справедливостта Ви - 1:57?
И още нещо - тези 1 млн. и 400 хил.дка представляват само 2,18 на сто от стопанисваната земя в страната и 3 на сто от обработваемата земя в страната. И с това Вие искате да докажете, че не искаме да върнем земята? И искате да докажете, че 1019.3 с влизането в кооперация няма да се върне земята? Та това е задача на общинските поземлени комисии. И те действително ще се забавят, защото, докато ги назначи министърът на земеделието, поне един месец и половина ще мине.
И понеже питате: откъде било това право на ползуване, където го нямало в Европа, аз Ви предлагам да се обърнете към римския император Зенон, който за първи път е дал правната уредба на подобно право, като го е признал за вещно право. Спомнете си, господин Размов, че той е уредил въпроса: е ли емфитевсата ограничено вещно право или не? Сравнете съдържанието на това право с правото на ползуване, за да установите, че няма разлика. От хилядолетия върху земята е съществувало именно такова право, каквото е било предоставено на българските граждани с тези постановления на Министерския съвет, актове на Президиума на Народното събрание и на Държавния съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата има господин Размов за дуплика. 1019.4 КОНСТАНТИН РАЗМОВ (СДС): Уважаеми дами и господа, искам да напомня на господин Орсов, че такова право римските императори наистина са създали, но за покорените провинции, господин Орсов, а не за римските граждани. (Ръкопляскания в блока на СДС) Това трябва да Ви е ясно. Той е създал правото: "
", което значи "собственост на римския народ". Но той великодушно им отстъпва правото на ползуване и фактически римската собственост остава гола собственост. Но тя е достатъчна, за да ги държи в покорство. Защото римският император им е отстъпил това право ей така, харизал им го е. Така че недейте да заблуждавате парламентарната зала в подобни екскурзии в римското право. Това по този въпрос. (Ръкопляскания и възгласи в блока на СДС: "Браво!")
На господин Янаки Стоилов искам да кажа, че нямам нищо общо с Бояна, Драгалевци и прочие, нито гравитирам към тях, нито някога съм гравитирал, нито зная и превозните средства дотам. На господин Янаки Стоилов трябва да му е ясно, че аз съм в град Радомир и радомирският селски район от 1956 г. И всичките безобразия на образуването на ТКЗС са ми ясни като бял ден. И съм участвувал в тях като защитник на онеправданите граждани, които ги биеха и вкарваха в ТКЗС. И там съм работил като адвокат до пенсионирането ми. И до ден-днешен имам абсолютно здрава връзка с този район. И познавам всички ТКЗС и земеделското стопанство.
Така че, друг път не се опитвайте да говорите такива неща, без да ги разбирате.
Аз съм избран в този именно район и от този именно район, господин Стоилов. И по-добре от Вас зная какво става в ТКЗС. Как взима по 7000 лв. месечно председателят, за нищо. Как си раздават по 40 000 лв. премии и т.н. Това ще Ви кажа.
И друго, господа, недейте да говорите за образувани ТКЗС от социалдемократи, от истинско БЗНС и т.н. В нашата парламентарна група също има членове на БЗНС. (Глас от блока на ПСБСП: Няма) Според Вас няма. Според Вас няма, да. Така че, недейте да спекулирате с това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Времето Ви изтече, господин Размов. СлР/КТ 1020.1
КОНСТАНТИН РАЗМОВ: Накрая да се разберем и по въпроса за кооперациите. Престанете да демагогствувате. Има чл. 33, ал. 3 от Закона за кооперациите. Един собственик може да прави избор и да става кооператор, когато си получи реално земята. Преди този момент той няма възможност за такъв избор. Престанете да спекулирате. (Ръкопляскания и възгласи в блока на СДС: "Браво!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уточнявам, че ставаше дума за господин Стефан Стоилов, тъй като той направи репликата.
Давам думата на господин Тодор Пандов.
ТОДОР ПАНДОВ (ПСБСП): Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, действително втори ден, като имам предвид и миналата седмица и днес, ние се занимаваме с един от найострите, бих казал, и в същото време един проблем, който по мое дълбоко убеждение ще блокира целия закон и вместо да ускорим реформата, ние всъщност отново ще се принудим, може би след месец, отново да правим корекции на този закон. Защо? (Шум в залата) Малщко търпение.
Сега обсъждаме три текста: единият е на Законодателната комисия, вторият е допълнително представен сега от Парламентарния съюз за социална демокрация и третото предложение е, което направи господин Велев в своето изказване.
Аз мисля, че ние трябва да се обединим около предложението, което направи господин Велев.
Искам на всички да бъде съвсем ясно, преди да натиснат бутона, че това, което сега се предлага от господин Тодоров, означава, че независимо от това трайно или нетрайно насаждение, лозе или нелозе, щом се намира в границите до 30 км в града, сегашният ползувател...
КРАСИМИР СТЕФАНОВ (от място): Не е вярно!
ТОДОР ПАНДОВ: ... сегашният ползувател по същество не може да придобие собственост върху тази земя.
Точно така трябва да бъде, прочетете формулировката.
Второ, тук се създават условия действително за трактовка какво значи трайно насаждение, какво значи нетрайно и норматив. В голямата част новите технологии не спазват норматива за броя на насажденията, а отиват на дву- и триетажни по вид за отглеждане на тези трайни насаждения. 1020.2
КРАСИМИР СТЕФАНОВ (от място): Не е така!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Само за големите градове!
ТОДОР ПАНДОВ: Моля Ви се, господин Стефанов, след това можете в реплика да вземете отношение.
Проблемите са там, колеги, в големите градове. Тази земя не е онази, която ще решава проблема на българското земеделие. Дайте да говорим открито и ясно. Това е земя, която е продиктувана преди всичко от други интереси.
Третото предложение. Когато ползувателят е имал възможност да предложи друга земя...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Около София, които са крали земя, трябва да я върнат!
ТОДОР ПАНДОВ: ... в същите граници, тогава по същество той не заплаща. Тук не е ясно. Първо, става дума за друга земя в същия район, в същите граници, на същата стойност или независимо къде в България. Явно това е практически неосъществима хипотеза, тъй като две трети от собствениците, които ще възстановяват земя, са собственици на земя в други райони.
Ето защо аз смятам, че действително тогава, когато трябва да гласуваме – 4б, ние трябва да се обединим около този текст да се възстанови собствеността само на онези, които действително не са застроени, и които не се ползуват от сегашните ползуватели. В противен случай, повтарям, в противен случай ние създаваме възможност за едно голямо социално напрежение и за блокиране на реформата заради тези земи. А това не е главното, като се има целта на тази реформа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата за реплика на господин Васил Гоцев.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Другите крали - крали, така ли? Който крал - крал?!
ТОДОР ПАНДОВ: Не са крали, господин Димитров, един милион хора.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Крали-некрали, ще я върнете! Крали-некрали - ще я върнете!
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, бих искал да попитам господин Пандов: поддържа ли сериозно, че до 30 км от градове над 300 000 жители е имало пустеещи земи? Поддържа ли, че до 10 км от черноморската ивица 1020.3 е имало пустеещи земи? Ако поддържа това, моля го да вземе думата за дуплика. А ако не го поддържа, всичко това, което каза, очевидно е за телевизията и за микрофона.
Що се касае до другото, че може да се предложи собствена земя, господин Пандов вероятно не е прочел, че пише: "Ако другата страна желае това".
Следователно напрежението е може би само в желанието и мечтите на опозицията. (Венцеслав Димитров ръкопляска и се провиква: "Браво!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За втора реплика давам думата на господин Милен Стоянов.
МИЛЕН СТОЯНОВ (СДС): Аз съм от 24.Софийски избирателен район.
Госпожо председател, колеги, при създаването на един закон могат да се видят и предвидят няколко хипотези, които пораждат неговото създаване или създават нужда за неговото изграждане. В случая според мен съществуват четири възможни хипотези: първата хипотеза - законът да се хареса на всички; втора хипотеза - законът да не се хареса на никого; трета хипотеза - законът да се хареса на собствениците; четвърта хипотеза - законът да се хареса на ползувателите.
Уважаеми дами и господа, в епохата на болшевизирането на България в основата на поведението на Комунистическата партия беше мотото: "Материално слабият е политически слаб". И затова се вземаше от всекиго всякаква собственост. Премахна се понятието "частна собственост".
Искам да се разбере, Съюзът на демократичните сили поддържа частната собственост, ще я поддържа и е за третата хипотеза. Вие трябва да разберете това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ще има ли трета реплика? Няма да има трета реплика. Господин Пандов, имате думата за дуплика. 1020.4 ТОДОР ПАНДОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, първо на господин Гоцев. Да, мога да посоча много райони и включително в избирателния район на господин Гоцев, но ще си послужа само с два района.
Аз и по друг повод казах, че ми се наложи на 18 години да напусна моя роден край и да отида в Добруджа и когато пътувах от Варна до Шабла, по цялото крайморие, всичко до Балчик беше пустеещи змиярници. Това беше. Ако вие сте честни и може да го кажете, включително, нали, в цялата ивица. Сега го виждате, че всичко е обърнато действително с много труд.
Аналогичен е случаят над Герман. Аз знам много хора, които с лостове и кирки облагородяваха горе баира на Герман, и на 20 м копаеха кладенци.
Но има, съгласен съм, има и хубави земи, раздадени чрез заобикалянето на този закон. И още в началото аз казах, че тук трябва да сме много селективни и трудно можем ние с една мярка да отсечем.
Що се касае до другия въпрос, дали действително засягаме собственици, е спорен въпросът, кои собственици, тъй като и едните, и другите са собственици. Едните са собственици на земя, другите са собственици на създадено също така и недвижимо имущество и трайни насаждения, и имат право да придобият това право на собственост. Въпросът е, че тук са доста различни количествените съотношения на едните и на другите. И аз мисля, че пълна социална справедливост не може да има, но при всички случаи, основната маса, която ще бъде ощетена, ще бъдат сегашните ползуватели. Не става дума, повтарям, за онези, които са облагодетелствувани по служебно положение и са го използували. Това действително вече не са земи, които са подлежали на раздаване по условията на тези постановления. Нека ревизираме, ако трябва, дали са спазени условията на постановленията, когато са раздавани и те да бъдат отнети, но да слагаме под общ знаменател всичко това, за мен, отново повтарям, е една, бих казал, в това отношение крачка или решение, което ще предизвика действително голямо социално напрежение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Мицев, давам Ви думата по процедурен въпрос. РД/КТ 1021.1
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Прекалено много време губим, а земята не чака и хората не чакат.
Процедурното ми предложение е да прекратим разискванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Против това процедурно предложение? - Госпожа Рашеева.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): Уважаемо Председателство, уважаеми колеги, аз ще се изкажа против процедурното предложение и моля да не го гласувате.
Искам да ви кажа от тази трибуна, че ако ми се даде възможност да се изкажа, тъй като съм се записала, аз ще изразя едно становище съвършено различно от това, което днес се предлага от колегата Манол Тодоров и се поддържа от голямата част от нашите депутати, които се изказаха.
Аз поддържам предложението, варианта на текста, както е даден от Законодателната комисия.
Това, което днес се предлага, е съвършено нов текст както по съдържание, така и по смисъл, така и по целите, които той преследва и резултатите, които ще се получат. Такъв текст не е внасян в Законодателната комисия, не е разглеждан и аз не мога да гласувам за него.
Призовавам ви, ако гласувате за прекратяване на дебатите, да гласувате за текста на Законодателната комисия. (Откъслечни ръкопляскания от ПСБСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение да се прекратят разискванията по – 4б. Моля, гласувайте!
За прекратяване на разискванията от 204 гласували народни представители, за - 103, против - 100, въздържал се - 1.
Прекратяваме разискванията.
Моля не излизайте от пленарната зала, уважаеми госпожи и господа!
Госпожа Йовкова направи преди това процедурното предложение, след като приключат разискванията, да се отложи гласуването на – 4б. Да се отложи гласуването на този параграф и да се внесе в Законодателната комисия текстът с всичките му добавки.
Преди да гласуваме това предложение, аз искам все пак да дам думата на господин Джеров, тъй като разбрах, че по време 1021.2 на почивката се е работило върху текстовете. При всички случаи ще гласуваме предложението на госпожа Йовкова да се отложи гласуването на текстовете, но нека господин Джеров да каже какво се направи по време на почивката по предложенията.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И като отговор на въпроса на госпожа председателствуващата по време на почивката една работна група се събра, за да обсъди предложените редакции до момента преди почивката.
Сега ще ми позволите да прочета текста, който беше изработен и редакционно различно малко от предложението на господин Тодоров, и от правна гледна точка. На заседанието присъствува и господин Тодоров, тъй че това, което ще ви прочета, е съгласувано с него. Ние различия нямаме. За да може да се мине към гласуването на това, което беше поставено на разглеждане.
Предложението на тази работна группа е ал. 1 на – 4б да има следната редакция: "Възстановява се правото на собственост на гражданите върху незастроени земеделски земи, на които е предоставено правото на ползуване, съгласно актовете по – 4, освен ако те представляват лозе, овощна градина или са засети с етеричномаслени култури, или земеделската земя е единствена на семейството на ползувателя, който живее постоянно в населеното място, в чието землище е имотът". Това е първото изречение. Откъснахме второто изречение, за да може то да бъде разбрано. То гласи така: "В тези случаи ползувателят не може да придобие право на собственост, ако земята е на по-малко от 30 км за градовете с население над 300 000 души и 10 км от крайбрежната морска ивица".
Това е съчетан текст между предложението на Законодателната комисия, предложението на господин Тодоров и предложението на господин Хасан Али.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Джеров.
Сега гласуваме най-напред процедурното предложение на госпожа Йовкова. То не е процедурно, то влиза в реда на гласуванията.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: То си е нормално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да. То не е процедурно. То е в редуването на гласуванията. За отлагането на гласуването 1021.3 за утре. Моля, гласувайте! Гласуването на този текст да се отложи за следващото заседание. Моля, гласувайте!
От гласувалите 217 народни представители, за предложението са 73, против - 135, въздържали се - 9.
Това предложение се отклонява.
Продължаваме със следващите гласувания. Искам да внеса уточняване в реда на гласуването.
Тъй като има текст, който замества предложения, ще гласуваме заместващия текст. След това ще се гласуват поправките и допълненията към текста на Законодателната комисия, каквито бяха направени и от господин Орсов, и от господин Велев, и от господин Хасан Али.
По процедурен въпрос думата има господин Караиванов. 1021.4
КОСТЯ КАРАИВАНОВ (ПСБСП): Съюз за социална демокрация. Правя процедурно предложение, тъй като логиката на направените предложения е да се върви от по-малките изменения към поголеямите, първо да се гласуват добавките към основния текст, тъй като те са малки, на господин Велев и господин Тодоров и едва след това да се отиде към предложението, което самите вносители казаха, че не е за заместващ текст. Мисля, че така ще се спази логиката и така ще се върви от по-малките към по-сериозните поправки в текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Караиванов, аз съм съгласна с вас, но текстът, независимо че е голям този, който е заместващ - ако не се приеме, тогава ще може към съществуващия текст да се правят поправките. Представете си обратната логика. Ако ние сега приемаме поправките, а след това целия текст не се приеме? Така е и редът - заместващият текст може да е малък, може да е голям, в случая е по-дълъг.
По процедура ли искате думата, господин Али?
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Понеже моето предложение, което направих преди почивката, е включено в това, което прочете председателят на Законодателната комисия господин Джеров, аз се отказвам от моето предложение и не искам да се гласува отделно. Не желая да се гласува отделно. (Частични ръкопляскания от СДС и ДПС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, вие имате допълненията на господин Тодор Тодоров, на господин Димитър Велев, на господин Златимир Орсов... Искам да уточня дали всички текстове са налице, като почне гласуването, да няма излишно напрежение. Господин Тодор Тодоров има предложение към края на ал. 1. Господин Димитър Велев дава нова редакция на ал. 1. Господин Златимир Орсов има поправки в 1, 2 и 3 алинея (нова редакция до половината). Господин Йордан Василев дава писмено важна редакционна добавка, но поради прекъснатите разисквания... Господин Джеров, моля да ги имате предвид. Господин Мицев има предложение да отпаднат 2 и 3 алинея.
Има предложение от страна на господин Маргарит Мицев да отпаднат ал. 2 и 3. Така ли? Господин Мицев, поддържате ли го? Моля само да уточните да или не, за да знам реда на гласуването. ДП/ЛТ 1022.1.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Поддържам да отпадне текстът, който е на Законодателната комисия, както ни беше даден, а не текстът, който предлага господин Манол Тодоров. Той е съвсем различно нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Започваме процедура за гласуване.
Уважаеми госпожи и господа, започваме гласуване по предложенията по – 4б. Най-напред ще гласуваме заместващия текст, който бе предложен от името на по-голямата част от народните представители от Съюза на демократичните сили. Той бе раздаден преди почивката и се направиха уточнения - това, което господин Манол Тодоров предложи. Предлагам всеки текст да се чете, за да е ясно за какво става дума.
Господин Джеров, моял прочетете текста така, както ще се гласува. Това е заместващият текст на господин Манол Тодоров, след като го уточнихте по време на почивката. Много моля за внимание в залата и за тишина.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Трябва да знаем за какво гласуваме, а после да не се атакува. 1022.2.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега ще ви прочета текста, който беше изготвен от група народни представители въз основа на предложенията на господин Манол Тодоров и на господин Хасан Али.
"– 4б. Ал. 1. Възстановява се правото на собственост на гражданите върху незастроени земеделски земи, на които е предоставено правото на ползване съгласно актовете, посочени в – 4, освен ако те представляват лозе, овощна градина или са засети с етеричномаслени култури или земеделската земя е единствена на семейството на ползвателя, който живее постоянно в населеното място, в чието землище е имотът. В тези случаи ползвателят не може да придобие право на собственост, ако земята е на по-малко от 30 километра за градовете с население над 300 хиляди души и 10 километра от крайбрежната морска ивица." (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Много ви моля - нека да има тишина в залата! Ако не се приеме този текст продължаваме с другите поправки към текста на Законодателната комисия. (Шум и реплики в залата)
Господин Джеров, това ли е целият текст?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това е първа алинея. Това не е целият текст. Не е редно да гласуваме целия текст, а по алинеи, защото и по него има предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласуваме този заместващ текст най-напред. Моля, това е заместващ текст на алинея първа. Моля, гласувайте!
Напомням още веднъж - влезте и седнете, уважаеми народни представители! Моля, гласувайте!
За - 114, против - 102, 2 се въздържат. Този заместващ текст е приет.
Обяснение на отрицателен вот - госпожа Миленкова, господин Николаев, господин Пирински.
НЕДЯЛКА ТРАЙКОВА (ПСБСП): Благодаря ви, госпожо председател.
Обяснявам отрицателния си вот. Недялка Трайкова Парламентарен съюз за социална демокрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: О, извинете ме. ВЙ/ЛТ 1023.1.
НЕДЯЛКА ТРАЙКОВА (ПСБСП): Гласувах против този текст, защото жестоко посягаме върху интересите на много категории хора, сред които и част от моите избиратели, членове на Пчеларския съюз, получили земи точно категория пустеещи и превърнали ги в облагородени места, където са настанени техните пчелини. Имам информация, че около 70 хиляди пчелари - членове на съюза, с над 700 хиляди пчелини осъществяват една ползотворна дейност, за която ние едва ли си даваме сметка и сега ги лишаваме от възможността да ползват тези земи, дадени им по силата на 26 постановление. Аз няма да ви убеждавам, госпожи и господа народни представители, каква полза допринася продуктът на техния труд - медът, като храна и като лекарство. И още повече - какво нещо е пчелароопрашителната дейност за нашето земеделие, а нейната полза за една година се изчислява на около 3 милиарда лева. Ето на кои хора посегнахме с гласуването на този текст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Трайкова, моля да ме извините - обърках ви с госпожа Миленкова.
Давам думата на господин Николаев да обясни вота си.
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ (ПСБСП): Уважаеми колеги народни представители!
Гласуването на този текст и в двата варианта - първото, което предлага господин Тодоров, и второто, което беше редакционно в друг вариант, просто показва едно непознаване на модела на селищната мрежа в страната. Работата се състои в това, че градовете, които се цитират с над 300 хиляди жители, това са градовете София, Пловдив и Варна. Това са крупни промишленоселищни агломерации, в които е концентриран значителен стопански потенциал и периферно около тях на много малко разстояние са други селища, няма да ги изброявам кои са, вие много добре ги знаете, така че определянето на 30-километрова зона, която да изчистим от правото на ползване, даването на право на собственост по начин, по който вие го предлагате, фактически препраща в землищата на други населени места. Това нещо, както вие го предлагате, би могло да се реализира примерно в Сибир, но не и в тези три града. 1023.2.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Вие сте за Сибир! Вие ще ходите там!
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ (ПСБСП): Работата е в това, че първо, не е в състояние тази разпоредба да бъде изпълнена по начина, по който вие искате. Аз разбирам много добре вашата мотивация искате да възстановите тази земя с изключително ценни качества на бившите й собственици. Вероятно това е водещото при вас.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): И активните борци да си отидат...
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ (ПСБСП): Да, и активните борци да си отидат, обаче мисля, че тук много бъркате.
И второто нещо, което искам да ви кажа, е една редакционна бележка. Слушайте: "Възстановява се правото на собственост на гражданите върху земите, на които им е предоставено правото на ползване." Във втория текст е почти същото и трябва да ви кажа, че това е невъзможно, тъй като не можете да възстановите едно право, което преди това не го е имало. Правото е било на ползване, не на собственост. Нали разбрахте?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Съобразете се с времето, господин Николаев.
За трето обяснение на отрицателен вот - господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Госпожо председател, искам да обясня отрицателния вот не само своя, но и на цялата парламентарна група на Парламентарния съюз за социална демокрация по този текст. И нека е съвършено ясно кой е гласувал за, и кой е гласувал против него. Нашата група гласува единодушно против, защото какво излиза, господа? Така, както приехме редакцията, ние фактически признахме правото на получаване на собственост на онези, които са изградили едни или други постройки върху предоставените им площи. Отнехме това право да получат собственост огромно болшинство от хората, които са получили такива парцели, които не са си построили нищо на тях, но са ги облагородили, създали са насаждения, създали са пчелини, създали са някакъв селскостопански имот, който произвежда. Тук вие през цялото време аргументирате този текст с възстановяването на справедливост. От цифрите, които господин Орсов ясно и спокойно ви процитира, е ясно, че ако на един 1023.3. се възстановява правото на справедливост, на 57 други, тя се ощетява. Ето защо ние не можем по никакъв начин да носим каквато и да е отговорност за безбройните сблъсъци, които ще възникнат във връзка с приложението на този закон, защото, както стана... (Шум и реплики от залата)
Госпожо председател, намерете необходимия текст и помолете господин Димитров да го спазва - от правилника, и когато не е съгласен да взема реплика след завършване на изказването.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): А, а, не така, господин Пирински! Вие призовавате към сблъсъци!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, нека да не се прекъсва ораторът, господин Димитров.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Аз веднъж споменах и с това ще завърша - замислете се всички какво правихме днес цял ден. Ние дори не свършихме втора страница от четвъртата и предпоследна част от второто четене на този закон. Така, както караме, ние и цялата следваща седмица ще продължим по този начин, защото, както беше казано тук, Съюзът на демократичните сили еднозначно защитава интересите на собствениците, на частните собственици и поради тази причина няма нито Закон за приватизацията, няма нито бюджет, няма да има и приложим закон за земеделските земи. Благодаря. (Ръкопляскания от БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, заповядайте да продължим с гласуването. Има още заместващ текст. Като завърши гласуването, ще ви дам думата за процедура. 23.4.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да минем към алинеи 2 и 3 на – 4б. Предлага се от господин Манол Тодоров следната редакция за ал. 2 и 3:
"(2) Когато собствеността върху предоставената за ползване земя не се възстановява съгласно предходната алинея, ползвателят може да придобие собственост върху същата, ако заплати земята на собственика чрез общинския съвет до 31 декември 1992 г. по цени, определени съгласно – 4а, ал. 1.
(3) Когато ползвателят придобива право на собственост върху земя, съгласно – 4а и ал. 1 на настоящия параграф, вместо да заплаща земята, може да предостави на собственика на получената от него земя своята земя, собствеността на която му се възстановява, ако собственикът пожелае това."
Това е съдържанието на втора и трета алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заместващ текст, гласуваме го. Моля, гласувайте!
От гласувалите 221 народни представители, за - 119, против - 98, 4 се въздържат.
Прие се текстът, който бе прочетен.
Обяснение на отрицателен вот. Господин Велев има думата.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! С гласуването на този текст ние още повече ограничихме кръга на лицата, които няма да могат да станат собственици на земите, които са им предоставени за ползване. Защото в този текст се предвижда онези граждани, които, промъквайки се през ал. 1, могат да станат собственици, в случаите на ал. 2, когато не се яви собственик поради това, че няма да установи границите на своя имот или поради това, че нямат документи, поради това, че е починал и няма наследници - кажете ми тогава, колеги, как този гражданин ще може да стане собственик, защото няма на кого да заплати този имот?
Алинеята, която се прие от вас, изисква заплащане на бившия собственик. Но него го няма. А щом него го няма, съгласно – 4 се прекратява правото на ползване върху земеделските земи, предоставени на гражданите по силата на различни актове. ЦМ/ЛТ 1024.1. Ето още една категория ползватели, които ще излязат от кръга на тези, които могат да станат собственици. (Оживление в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте, господин Мухтанов.
ТОШО МУХТАНОВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация. Аз гласувах против текста, защото не ми е ясно защо така силово бързаме и правим глупости, гласуваме нелепици и после трябва да ги поправяме...
Вижте внимателно предложения текст, ал. 3 как звучи: "Когато ползвателят придобива право на собственост върху земя съгласно – 4а, ал. 1 на настоящия параграф, вместо да заплаща земята, може да предостави на собственика на получената от него земя своята земя" - тоест цялата си земя. Може 100 декара да им възстановява... (Оживление в мнозинството) Така се разбира. Трябва да бъде равностойно количество или въобще да бъде уточнен текстът.
С членуването "своята земя" значи, че трябва цялата земя, която му се възстановява...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Трето обяснение на отрицателен вот - давам думата на господин Филипов.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация.
Уважаеми колеги народни представители! Нямах намерение да вземам думата, тъй като ми се струва, че нещата в тази зала са твърде ясни. Но приемането на – 4б и 4в просто ме принуди да стана. На първо място искам да кажа, че точно тези два параграфа ще осеят душите на хората с огромно количество минни полета и минни бомби в бъдеще. (Шум в залата) Ще осеят с минни бомби нашето селско стопанство - малкото скромно селско стопанство, което задоволява малките скромни семейни потребности.
Искам да прочета писмо, което получих току-що след моето изказване миналия петък:
"В тези 400 - 600 - 700 метра още преди 20 - 25 30 години сме си засадили овошки, лози. Между лозите си садиме по малко от всичко - лук, бобец. И сега, като ни вземете тези земи, какво ще правим с 400 лева пенсия? Други искат, като им се вземат лозята, да ги изсекат лозите и овошките.
Ние, група хора, питаме: докъде ще стигнем така?" 47 души без подписи от Михайловградски окръг. 1024.2.
Искам да ви кажа, уважаеми дами и господа, колеги отдясно: каквото човек сам си направи, друг не може да му направи. Би трябвало аз да се радвам като представител на БСП, че сега ще се увеличи нашият рейтинг и електорат. Но аз в този случай не се радвам, защото това ще мине през горчилката и мъката на десетки хиляди хора. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Тъй като наближава 20 часа, това е време за приключване на днешното пленарно заседание. Преди закриването му ще има няколко съобщения. И господин Савов иска да направи съобщение. 1024.3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Просто ми омръзна тази история с "Дебати", а не знам на вас. Ние сме създали комисия от преди 3 - 4 месеца. И тук виждам няколко души от тази комисия като господин Александър Йорданов, като господин Йордан Василев. Моля ви, изслушайте ме, защото става въпрос за три стаи, в които може околбо 15-16 души народни представители да им се намерят кабинети. Аз предупреждавам комисията - едните "Дебати" са ми пратили писмо, че се изнасят. Другите "Дебати" - че не знам какво си, моля ви се комисията до три дни да даде своето заключение. Това не може повече, това са 15 места за народни представители, а непрекъснато говорим, че хората нямат място къде да отидат. И тази комисия два месеца не взима отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте господин Василев.
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ (СДС): Благодаря ви господин председател, уважаеми колеги, много трудно е да се разбере от два вестника с едно и също име кой е по-истинският. Предлагам нито един от тях да не ползва помещения на Народното събрание и да ги освободи, които и да са. Това е моето предложение. Моля, това да се гласува, ако изобщо се налага, защото нямат никаква права върху тези помещения на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Няколко съобщения:
Законодателната комисия - утре в 10.00 часа в зала "Запад", дневен ред - Бюджетът на Република България.
Комисия по радио и телевизия - утре, 11.00 часа, Огледалната зала.
Комисия за младежта, спорта и туризма - четвъртък, 11.00 часа в стая 521 на бул. "Дондуков" # 2.
Комисията по земеделието - утре, 10.00 часа, зала 507 на бул. "Дондуков" # 2.
Утре в 8.00 часа председателите на всички комисии моля да дойдат при Председателството. ДЕ/ЛТ 1025.1.
В 14.00 часа - Председателски съвет.
Закривам заседанието. (Звъни)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: Стефан Савов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: Снежана Ботушарова
СЕКРЕТАРИ: Ведат Сакаллъ
Руслан Семерджиев