Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-03-19

Председателствували: председателят Стефан Савов и заместник-председателите Снежана Ботушарова и Кадир Кадир
Секретари: Трифон Митев и Руслан Сербезов
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (Звъни): Господа и дами народни представители! Откривам заседанието. Имаме кворум. Утре е ден за парламентарен контрол. На питания ще отговарят:
Министър Николай Василев - на Стоян Райчевски и Георги Божинов.
Министър Иван Костов - на народните представители Емил Костадинов, Димитър Велев и Коста Андреев.
Министър Стоян Ганев - на Христо Марков, Иван Куртев и Тошо Пейков.
Министър Елка Константинова - на Петър Балабанов.
Министър Светослав Лучников - на Велислава Гюрова, Тошо Пейков и Стефан Чанев.
Министър Димитър Луджев - на Невен Пенев, Иво Атанасов, Красимир Премянов, Христо Марков, Захари Захариев и Бончо Рашков.
Люлин Радулов - председател на Комитета по енергетика на Стефан Караджов.
Това са постъпилите в срок питания, на които ще отговарят министри.
Преди да започнем заседанието с разглеждането на Закона за земята, госпожа Нора Ананиева иска една...
НОРА АНАНИЕВА (от място:): От името на Парламентарния съюз за социална демокрация господин Орсов е представител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: От името на Парламентарния съюз за социална демокрация господин Орсов - не е записано, че е представител. Може само представител на Парламентарния съюз. СлР/КТ 1026.1
Няма упълномощаване по този начин, има представител. Имаме регистър - представител на Парламентарния съюз за социална демокрация може да вземе думата. (Господин Орсов е излязъл отпред и разговаря с председателя)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): На БСП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не сте регистриран, господин Орсов, просто не Ви давам думата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Записано е "или на упълномощен от тях народен представител".
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Орсов, ще ти пратим квесторите да ти счупят очилата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Когато ми се представи "упълномощеното", което ще рече "пълномощно".
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Заверено от нотариуса искате ли го?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Орсов, дръжте се прилично, моля Ви се! Дръжте се прилично! (Шум в залата) Това не е упълномощаване. Вие имате седем души представители. Моля ви!
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Записано е "упълномощен...".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Орсов, моля, заемете си мястото. Госпожа Ананиева или който и да било от регистрираните може да вземе думата. Вие ще си седнете на мястото. Моля Ви се!
Господин Джеров, ако обичате, елате, за да продължим работа, да докладвате закона.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да, разбира се, Вие сте в списъка на представителите. Той е представител на Предизборния съюз на БСП.
ГЛАС ОТ СДС: Не са регистрирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не са регистрирани, но приемаме, без да са регистрирани.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Много сме толерантни.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Господин председател, предложението на нашата парламентарна група на Парламентарния съюз за социална демокрация, което господин Орсов искаше да обоснове пред Вас, се касаеше до гласувания от нас във вчерашното заседание на Народното събрание текст на последния параграф, който гласувахме - – 4б. 1026.2
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Него го отхвърлихме.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Както си спомнят всички народни представители, гласуването беше свързано с доста разгорещени дебати. И нашето предложение, господин председателю, се свежда дотова да бъде прегласуван този текст.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): А, няма да стане.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Мотивите ни са три. Първият е, че практически беше гласуван нов текст. Това не беше нито допълнение, нито изменение на предложения от Законодателната комисия текст, а беше нов текст, представен в хода на вчерашното заседание. И както председателят на Законодателната комисия господин Джеров заяви, той представлява друго, ново предложение, което не е гледано в Законодателната комисия.
Това е процедурната, формалната страна на въпроса.
Но ние го повдигаме и във връзка със същината на текста, който е приет. Както стана ясно от изказванията вчера, съдържанието на този текст сериозно, значително се отклонява от онова, което е било съгласувано в Законодателната комисия. В Законодателната комисия, по общо мнение и на представителите на нашия Парламентарен съюз за социална демокрация в комисията, е бил постигнат един, макар и не особено приемлив, но, да речем, допустим компромис между интересите на различните групи граждани, засегнати от този текст. Тоест, този текст не е попадал в категорията на крайните два случая, които бяха обосновани от господин Милен Стоянов вчера, че текстът е в интерес или само на едните, т.е. собствениците, или само на другите, т.е. ползуващите.
За разлика от този компромисен текст на Законодателната комисия, вчера гласуваният текст облагодетелствува единствено и еднозначно онези, които търсят възстановяване на правата си на собственоснт върху тези земи.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Активните борци.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Нашите колеги се запознаха и със стенограмата от заседанието от миналия четвъртък, господин председател, в която и ръководителят на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили господин Йорданов ясно изразява становището, че в тази зала няма нито един народен представител, който да иска едностранно да облагодетелствува една част от гражданите 1026.3 и едностранно да ощети изцяло друга част от гражданите, засегнати от този текст.
Вчера ние, т.е. не ние, а мнозинството, се отклони от това разбиране.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Значи и вие.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: ... и прие един текст, който по същината си противоречи на постигнатия компромис в Законодателната комисия.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Целият параграф е приет.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Ето защо нашето предложение, господин председателю, е Вие да прецените и нашата настоятелна молба е да подложите отново на гласуване текста на – 4б, в светлината на тези аргументи, които ние изложихме.
Тук един народен представител от нашата парламентарна група вчера заяви, че ако изхождаме от чисто партийни съображения, би трябвало да се радваме на текстовете, които създават абсурдни и невъзможни казуси и които поставят онези, които са гласували за тях в една според нас незащитима позиция пред обществото. Но ние още веднъж бихме се обърнали към разума на мнозинството и бихме му предложили да подкрепи нашето предложение за прегласуване на този текст. Благодаря ви.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Няма да стане.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Сигурно няма. (Към Венцеслав Димитров)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря. Ако се отнасяме... Да, кажете, госпожице Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Аз ще говоря по правилника, защото смятам, че това е едно процедурно предложение и няма да бъда така подробна като господин Пирински, като засягам въпроси, които излизат извън същината на това, което предлага. Просто защото съм застанала пред микрофона и ме слушат много хора.
Мисля, че тук трябва да видим какво разпорежда нашият правилник. Ние вчера гласувахме – 4б, който се състои от три алинеи. Дали той се харесва на част от народните представители или не, това е тяхно лично виждане. Законът се приема с мнозинство в това Народно събрание.
Искам да кажа само, че ако се оспорва някакво гласуване, то не може да бъде оспорен целият – 4б, както казах, състои се от три алинеи. Оспорване на гласуването всички знаем как става по правилника. 1026.4
Ето защо ви моля да не приемете тези аргументи, които бяха повечето като за едно предизборно изказване, отколкото като възражение по правилника. Благодаря. 1026.5
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Погледнато преди всичко съвсем формално и така както казва правилникът, когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени от парламентарната група, веднага след приключването му председателят може да разпореди то да бъде гласувано повторно. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.
Аз бих искал да чуя мнението на господин Джеров. Мисля, че господин Джеров беше тук.
Господин Джеров, практически става въпрос дали – 4б е един допълнителен текст към това, което е направено. Ако това е едно допълнение, в такъв случай ние сме в правото да сме го гласували.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Става дума за вчера гласувания – 4б от Преходните и заключителни разпоредби.
По доклада: предложих становището на Законодателната комисия с някои редакционни модификации. Колегите народни представители, специално господин Манол Тодоров направи предложение за един заместващ текст. Бяха направени още няколко други предложения, във връзка с което ние се събрахме - една работна група, бих казал, от юристи, които обсъдихме няколко предложения и успяхме да създадем един текст, който комулираше отделните виждания на народните представители, които направиха предложения. След това го докладвах на вас. Беше поставен на гласуване и този текст бе предложен като заместващ (това бяха три алинеи на – 4б, които приеха). Това бих могъл фактически да изясня пред вас.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Заместващ текст нямаше основание да се разглежда.
Член 68, ал. 2, господин Савов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да, аз го прочетох, господин Пирински. Въпросът е, че този заместващ текст е направен на базата на различните предложения за допълнения и т.н.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): То не е минало през Законодателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: През Законодателна комисия трябва да мине нещо, което е съвсем ново, което е съвсем различно. НЧ/НП 1027.1
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Госпожа Свобода Стефанова вчера също заяви ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз вчера не съм председателствал заседанието, обаче мисля, че тук юристите и специално председателят на Законодателната комисия даде това тълкуване, на което аз в момента давам гласност.
Така че смятам, че това нещо има своята безспорна сила. Още повече, че както ви казах, оспорването става веднага след гласуването.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Това е вярно, но гласуването беше в края на заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Затова, господин Джеров, моля, продължете с текста. Продължете да докладвате Закона за земята.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Много моля, господин председател...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Тодоров е правил тези предложения и в комисията.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Те са дадени още в основния му текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има цял закон и тези предложения по същество са в него. Така че то е гледано в Законодателната комисия. Вижте, с допълненията не ..., обаче по същество това е неговият текст. ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Не е вярно! Не е гледано в Законодателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Как да не е вярно? Допълнения имаме право да гласуваме. Моля, господин Джеров, продължете.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, много ви моля да ми разрешите да мина първо на – 4г, защото – 4в се нуждае все още от някои промени съобразно решението на Законодателната комисия от тази сутрин. След това ще преминем на него.
Параграф 4 с три алинеи.
"Ал. 1. Подлежат на изземване имотите от лицата, упражняващи право на ползуване върху тях без основание."
(Реплика от Георги Пирински, която не се чува) 1027.2
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Пирински, много моля да слушате, когато докладвам. Извинявайте, че така Ви репликирам.
Преди малко казах, че за момента моля да бъде оставен на по-заден план – 4в, защото Законодателната комисия в днешното заседание предлага една по-прецизна редакция. И докато успеем да я направим съвсем точно си позволих да помоля да преминем към – 4г със следното съдържание:
"Ал. 1. Подлежат на изземване имотите от лицата, упражняващи право на ползуване върху тях без основание.
Ал. 2. Изземването се извършва въз основа на заповед, издадена ото кмета на общината по предложение на председателя на общинската поземлена комисия. Заповедта подлежи на обжалване в 7-дневен срок по реда на Закона за административното производство.
Ал. 3. Лицата, отстранени от ползуването на земята по този ред, нямат право на направените върху имота разноски."
Това е предложеното съдържание на – 4г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Начев, имате думата.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Дами и господа народни представители! Имам предложение за изменение редакцията на ал. 1 на – 4г. Предлагам формулировка, която според мен е по-прецизна като от юридическа, така и от редакционна гледна точка.
Предлагам тя да изглежда по следния начин:
"Ал. 1. Подлежат на изземване имотите от лицата, които ги ползуват без правно основание."
Съображенията: За да е налице право на ползуване, то трябва да бъде учредено с някакъв нормативен акт. Това е юридическо основание. Ако то отсъствува, то изобщо не можем да говорим за някакво предоставено право. От тази гледна точка формулировката "които ги ползват без правно основание" е по-прецизна и издържана, поради което предлагам да бъде възприета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Друго предложение? Няма други предложения.
Господин Джеров, вземете отношение по предложението на господин Начев. 1027.3
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението уточнява текста. Редакционно е по-прецизно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Необходимо ли е да гласуваме отделно редакционното изменение според Вас, господин Джеров?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Според мен би могло направо така да бъде поставено на гласуване. Като ал. 1 ще има следната редакция:
"Ал. 1. Подлежат на изземване имотите от лицата, които ги ползуват без правно основание."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте – 4г с направените редакционни изменения по предложение на господин Начев. Гласуваме целия текст. Моля, гласувайте!
Гласували общо 187 народни представители. От тях 174 - за, 2 - против, и 11 се въздържат.
Господин Джеров, следващия текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Връщам – 4в и предлагаме следната редакция, която беше уточнена днес.
"Ал. 1. Лицата, извършили отделно от сградите подобрения върху имотите, предоставени по актовете, посочени в – 4, имат право да получат от собственика на земята или от неговите наследници стойността на подобренията по пазарни цени в срок до 31 декември 1992 г.
Ал. 2. Въводът във владение се извършва след плащане стойността на тези подобрения."
Това е съдържанието, което предлагаме на мястото на – 4в.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Това ли е всичко?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да. 4в е само от едно изречение. Ние го развихме по начин, който е много по-прецизен. С това предложение разграничаваме подобренията от сградите. За юристите е известно, че сградите са и подобрения. Но понеже в – 4а имаме специална нормировка на сградите, тук ги изваждаме изрично от подобренията, за да бъде ясно. И тези задължения за плащане ги поставяме само за останалите подобрения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, понеже текстът не е раздаден, може ли да го прочетете още веднъж? 1027.4
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предлагаме като – 4в следните две алинеи.
"Ал. 1. Лицата, извършили отделно от сградите подобрения върху имотите, предоставени по актовете, посочени в – 4, имат право да получат от собственика на земята или от неговите наследници стойността на подобренията по пазарни цени в срок до 31 декември 1992 г.
Ал. 2. Въводът във владение се извършва след плащане стойността на тези подобрения".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това е съобразено и със Закона за собствеността, господин Джеров. Дали е необходимо изобщо?
Има ли някакви допъления?
Думата има господин Орсов. 1027.5
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Златимир Орсов, Парламентарен съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.
Текстът, който прочете господин Джеров, поражда няколко въпроса, на които аз не намирам отговор и бих го помолил да ми отговори.
Първият от тях е какво ще стане, ако до 31 декември собствениците не платят тази пазарна цена? Означава ли това, че те ще могат да бъдат въведени във владение и преди да са платили цената? А ако няма да могат да бъдат въведени във владение, преди да са платили цената, защо се слага този срок от 31 декември?
Второ, досега отношенията между собственика и досегашния ползувател се уреждаха чрез общинския съвет, а тук е предвидено да се уреждат пряко между тях. Не разбирам това отклонение съзнателно ли е направено, или е просто недоглеждане в бързината, с която е работила Законодателната комисия.
Много моля, господин Джеров, да уточните тези два въпроса, за да можем да формулираме своето становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, сега нямате предложение. След като всичко се изясни, тогава ще го направите, така ли?
Има думата господин Даскалов.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Господин председателю, госпожи и господа! Изглежда, при написването на текста е пропусната ал. 2 на предложението, което беше прочетено вчера, поради което аз моля и то да бъде поставено на гласуване като вече нова, трета алинея, със следното съдържание: "Собствениците и техните наследници не могат да искат пропуснати ползи и добиви от имота."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други предложения? Господин Джеров, бихте ли обяснили на господин Орсов, за да бъде направено и предложение.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Орсов постави всъщност три въпроса. По реда на поставянето на въпросите.
Смятам, че е правилно плащането да стане чрез общинския съвет, т.е. да възстановим тук принципа и както и днес стана дума, и в Законодателната комисия преди няколко дни, ние просто реципираме принципа на уреждане регулационните сметки. Посредник Ст.Б/НП 1028.1 е общината, за да не стават преки сблъсъци. В такъв случай ще направя съответната корекция, за която след малко ще ви кажа.
Срокът 31 декември 1992 г. произтича от разпоредбата на – 4а, в който е даден срок за изплащане. И след като се плаща голямото, в същия срок трябва да бъде изплатено и малкото. Просто оттам се взема същият срок.
Трето, когато не стане плащането (и днес стана дума в Законодателната комисия) има исков ред. Когато някой ми дължи нещо, а не е платил това, което трябва, си завеждам дело, осъждам го и си получавам по общите принципи на правото дължимата сума. Затова специално не го уреждаме.
По предложението на господин Даскалов. Той е прав, в момента не го прочетох, след малко, ако няма други разисквания, ще ви прочета съвсем точно трите алинеи на предложения чл. 4в.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За по-голямо улеснение, господин Джеров, нека първо да гласуваме ал. 1 и ал. 2.
Господин Орсов има предложение по ал. 1.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Аз зададох въпроси, за да си изясня смисъла, който се влага в разпоредбата, и получих отговор. След като получих отговора, правя следното предложение.
В ал. 1 да се добави ново изречение, което да гласи така: "Лицата, извършили подобренията, имат право на задържане до заплащане на дължимите им суми."
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това няма да стане!
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Аргументът за това е, че както каза господин Джеров, ако до 31 декември не бъде платено, има съответен исков ред, което за мен не означава нищо друго, освен че ако до 31 не бъде платено, собственикът може да бъде веведен във владение, а ползувателят, подобрителят на имота да си търси правата чрез съда.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Този имот не е негов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Аз искам на този ползувател да му бъде дадено правото да задържи имота, докато не му бъдат платени сумите, което между прочем съответствува и на първоначалното предложение на – 4в на страница 3 на част трета от законопроекта, където се казваше, че подобрителите имат правата по чл. 72 от Закона за собствеността, т.е. че те имат и право на задържане. 1028.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, ще вземете ли отношение по предложението на господин Орсов? Той предлага ново изречение към ал. 1.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Орсов предлага едно второ изречение, допълнително към ал. 1: "Лицата, извършили подобрения, имат право на задържане до заплащане на дължимите им суми."
И този въпрос беше много подробно дискутиран в Законодателната комисия. Смятаме, че не трябва да допуснем право на задържане, защото може да се получат много големи сблъсъци между гражданите. Това беше съображението, за да не включим това изречение, което всъщност беше предложено и от господин Манол Тодоров. Негово е предложението и господин Орсов го възстановява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за предложеното допълнение от господин Орсов към ал. 1: "Лицата, извършили подобрения, имат право на задържане до заплащане на дължимите им суми."
От гласували 202, за - 104, против - 95, въздържали се - 3. Предложението се приема.
Моля, продължаваме със следващия текст.
Господзин Джеров, към ал. 2 няма допълнение.
Има думата по процедурата господин Сашо Стоянов. 1028.3
САШО СТОЯНОВ (СДС): Уважаеми народни представители, първо искаме проверка на кворума и, второ, прегласуване поради това, че трите минути за гласуване не бяха изтекли. (Бурна реакция в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: В залата има кворум, който беше установен в началото на заседанието. Моля ви се!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не са 99!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Сега влязоха други депутати в залата. Че се изменя кворумът, няма нищо общо с извършеното гласуване.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не са 99 души! Гласуват с по две карти!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви се! Моля ви се!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Протестирам. Не са 99 души, може да ги преброите. (Силен шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, продължаваме. Моля ви се, продължаваме!
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ МНОЗИНСТВОТО (от място): Оспорваме!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не може да оспорвате нищо. Вие може да оспорвате кворума в залата, но не и броя на депутатите от БСП или от СДС. Много ви моля! (Шум в залата) Много ви моля! Пребройте ги, дайте ги. Седнете си на мястото и гласувайте. Стойте в залата и не излизайте навън. (Шум в залата) Моля, колеги! Много ви моля за тишина и седнете по местата си!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: При това положение – 4в, който подлежи на гласуване, ще има следното съдържание:
"– 4в. Ал. 1. Лицата, извършили отделно от сградите подобрения върху имотите, предоставени по актовете, посочени в – 4, имат право да получат чрез общинския съвет от собственика на земята или от неговите наследници стойността на подобренията по пазарни цени в срок до 31 декември 1992 г.
Ал. 2. Въводът във владение се извършва след плащане стойността на тези подобрения.
Ал. 3. Собствениците и техните наследници не могат да искат пропуснатите ползи и добиви от имота." СД/НП 1029.1
Пропуснах да прочета към първа алинея допълнението, което беше гласувано от народните представители. Или ал. 1, както я прочетох, трябва да бъде допълнена с изречението: "Лицата, извършили подобрения, имат право на задържане до заплащане на дължимите им суми."
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Има противоречия в текста!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре, тогава ще заличим втора алинея. Ще гласуваме ал. 1.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Заповядайте, госпожо Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Това, което гласувахме сега, противоречи с това, което ни се предлага като втора алинея. "Имат право на задържане до заплащане на подобренията", така както беше гласувано преди малко.
Сега втората алинея е същото, само че се казва, че се извършва въвод във владение след изплащане на подобренията. Това или не трябва да се гласува, или изобщо вие неправилно го поставихте на гласуване, защото има едно предложение, което по същество е същото. Сега какво трябва да гласувам? Отмяна на това, което преди малко се е приело. Защото, ако гласуваме за отмяна на втората алинея, това значи да гласуваме против това, някои даже, които са гласували "за", да гласуват против това, което преди малко са гласували. Защото смисълът е същият - трябва да платя, за да ме въведат. Дайте тук да се изяснят нещата така както трябва! И затова искахме да се отмени гласуването и да се види допълнение ли е това на Орсов или е заместване на втората алинея, казано по друг начин. Това е още едно основание, че това гласуване е неперфектно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Русева, алинея първа е допълнена с ново изречение. Затова ние ще гласуваме сега с допълнението цялата първа алинея. Ако се приеме това нещо, ще се постави под въпрос дали трябва да се гласува втората алинея или не.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Но тази първа алинея не се състои само от едно изречение. 1029.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще оставим второто изречение тогава.
Моля, господин Джеров, чухте съдържанието на цялата първа алинея. Гласуваме. Необходимо ли е целият текст да чатем Гласуваме ал. 1 с допълнението. (Шум в залата)
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Как с допълнението?! Това са две различни неща!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: На Орсов допълнението приехме вече, много ви моля! (Шум в залата)
Гласуваме ал. 1, така както е пройчетена от господин Джеров, с допълнението на господин Орсов. Моля, гласувайте. След това ще решим съдбата на ал. 2.
Моля, влезте и седнете по местата си! Възможно е – 4в да остане без ал. 1. Всичко е възможно.
От общо 218 гласували, за ал. 1 с допълнението на господин Орсов - 104, против - 113, въздържа се 1.
Отхвърля се предложението.
Господин Джеров, следващите алинеи са свързани с ал.1. Ще има ли в закона – 4в?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: При това положение, след като ал. 1 падна, просто ще трябва да оттегля гласуването на втора и трета алинея, защото те стават безсмислени. Първа алинея говори за разноски, втора - за начините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Преминаваме към следващия параграф, господин Джеров. Моля, за тишина! Параграф 4д. След преглеждането фактически ще бъде 4г, но при вас е – 4д. Моля за тишина! 1029.3
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председателствуващ, Законодателната комисия предлага към – 4а да се добавят още две алинеи. Ще ви обясня първо защо и след това ще ви ги прочета. (Шум в залата, реплики от страна на депутати от опозицията.)
В – 4а... може ли първо да ме изслушате и след това да ми правите възражения, ако трябва оттук. Но първо изслушайте, за да можете да вземете отношение. Нека да водим нещата както трябва, както подобава в един парламент.
– 4а. Вчера гласувахме две алинеи. За тях не става дума. Погледнете принципите в тези две алинеи. Лицето, на което е било предоставено право на ползуване, трябва да плати някаква сума, казвам някаква, защото не уточнявам, на собственика. Но веднага се получава хипотезата, която вчера тук даже ни накара да се замислим, а днес Законодателната комисия дискутира по този въпрос.
Аз трябва да платя на хикс една сума в рамките на законовия срок. Не я плата, какво ще стане нататък? Или ние не я уреждаме докрай хипотезата. Затова моля, съвсем внимателно прочетете – 4а в неговите две алинеи, както е гласуван, и ви предлагам към тези две алинеи да добавим още две, с които да продължим мисълта, която е само започната.
Предлагаме на вашето внимание следните алинеи:
Параграф 4а, ал. 3: "Собственик на земя, върху к оято е построена сграда, който не получи стойността на земята по реда и условията на ал. 1, придобива собствеността на сградата, ако заплати чрез общинския съвет на ползувателя, построил сградата или на неговите наследници, цената й в срок до 1 юли 1993 г."
Това е предложената трета алинея, която и в срока си, и в действието следва първите две алинеи. Продължаваме със следващата алинея:
"Когато цената на земята и сградата не бъдат заплатени, ползувателят, построил сградата, придобива правото на собственост върху нея, отделно от мястото, като заплати таксата по ал. 2 на този текст." ВТ/ЗТ 1030.1
Дотук какво имаме предвид? 4а, повтарям, за да бъда правилно разбран, задължава плащане. Това плащане не се осъществява в срока. Имаме обратното хипотеза, тогава другата страна в следващите шест месеца, затова казваме до 1 юли, а може спокойно да пишем до 30 юни и това ще бъде по-перфектно, той пък трябва да плати парите. Ако и това не стане, имаме следващия вариант, а това е именно четвъртата алинея, която ви прочетох. В тази връзка, за да завършим хипотезата, следва и предлагам ал. 5.
"Ал. 5. Когато правото на ползувателя е учредено по посочените в – 4 върху общинска и държавна земя, правото на собственост, върху която не се възстановява на гражданина, ползувателят придобива правото на собственост, след като заплати чрез общинския съвет стойността на земята по цени, определени от Министерския съвет, в срок от щест месеца след определяне на цените."
И едно разяснение по тази последна, евентуално пета алинея. Има случаи, когато правото на ползуване е учредено не върху бивша частна земя, а върху бивша общинска и държавна земя. В – 4а, първа и втора алинея, този случай не се предвижда. И затова поставяме нова, пета алинея, за да уредим въпроса и когато правото на ползуване е учредено върху преди това съществуващата държавна и общинска земя.
Много моля народните представители да вземат отношение по така предложените нови три алинеи към – 4а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Съдържат много хипотези трите алинеи, господин Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Заповядайте, господин Тодоров.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, уважаеми господин председателствуващ, аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация, 8.Добрички избирателен район.
Предлагам всички допълнения, които се направиха от господин Александър Джеров, да бъдат раздадени писмено и да се разгледат след почивката, а сега да продължим по-нататък с текстовете. Лично аз, не знам дали се подценявам, но доста неща ми останаха неясни в главата и не бих гласувал за тези допълнения, докато не разбера за какво всъщност става дума. 1030.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не само във вашата глава, господин Тодоров. (Весело оживление)
ТОДОР ТОДОРОВ (ПСБСП): Благодаря за съчувствието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми колеги, без да подлагаме на гласуване, нека да се напечата текстът и да се раздаде на народните представители, господин Джеров. При това положение... Да, господин професоре, вие ли имате да кажете нещо по процедурата? Заповядайте.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПСБСП): Благодаря ви, господин председател. Аз съм от БСП, Парламентарен съюз за социална демокрация.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, мисля, че от законодателна гледна точка не е позволено, след като един параграф е приет и е преминато к ъм следващи параграфи, този параграф да се допълва с нови алинеи.
Наред с всички други недостатъци по този закон като това, че предлаганият официален текст от мнозинството се отхвърли, не бива да допуснем и тази груба техническа грешка.
Ако тези текстове са необходими според председателя на Законодателната комисия, аз бих препоръчал те да бъдат уредени в следващи параграфи, които още не сме приели. Но това трябва да стане, след като се обсъдят в Законодателната комисия и се даде писмен текст на народните представители. Благодаря ви, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин професор. Не, аз искам да кажа на господин Орсов, щом предложението е разумно... но това ще решим допълнително, като се раздаде текстът. Заповядайте, господин Джеров. 1030.3
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И като реплика на професор Михайлов - мисля, че той е член на Законодателната комисия. Днес беше на заседанието. Смятам, че когато човек е на заседание на една комисия, той трябва да бъде изцяло там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, преминаваме към следващия текст. Ще се гласува и допълнението, и поправката.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не го изменяме с нищо текста, господин Пирински. Би било правилно текстовете да бъдат на едно място, когато се урежда една хипотеза. Най-лесно е да лъжем Народното събрание, което ще бъде нечестно и да ви предложа една алинея допълнително към член, където не й е мястото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, не нарушаваме Конституцията. Господин Джеров, продължаваме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: – 4д с две алинеи:
"Ал. 1. Гражданите, на които е било предоставено право на ползуване върху два или повече имота, могат да придобият право на собственост при условията на – 4а и – 4б само върху един от тях по избор, като заявят това в срока по – 4б, ал. 3 пред общинския съвет.
Ал. 2. Граждани, на които се възстановява собствеността върху земеделски земи по силата на този закон, могат да придобият право на собственост върху предоставения им за ползуване имот при условията на параграфи 4а и 4б. Размерът на тези имоти се приспада от подлежащите на възстановяване земи по ред и условия, определени от Министерството на земеделието. Приспаднатият размер се заплаща от фонда по – 4е на собственика, на когото се възстановява правото на собственост, а земята се включва в общинския поземлен фонд за оземляване."
Това е съдържанието, което предлагам на вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля - други предложения за поправки и допълнения на така прочетения текст.
Господин Начев има думата.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, искам да ви припомня, че всъщност има известна разлика между първоначалния вариант на – 4в в трите му алинеи и вариантът, който ние гласувахме. Тъй като препращаме към срока на ал. 3 - в ал. 3 на – 4б, който гласувахме, там не се споменава изобщо за никакъв срок. ВЙ/ЗТ 1031.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да не изпаднем в противоречие.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Именно. Понеже се получава разминаване... По-скоро би следвалода се упомене срокът по – 4б, ал. 2, който е същият, но това разминаване се получава поради факта, че първоначално беше раздаден един текст, а вчера ние гласувахме друг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов?! Не, уточняваме противоречието между посочените текстове на закона? Добре.
Нека да вземем отношение по направеното предложение.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има два момента, на които заслужава да спрем вниманието. Първо, говорим за срока в ал. 1. Нали така? Препращането има само една грешка, че ал. 2, а не 3, защото в 4б ние имаме срок в ал. 2 и синхронът трябва да бъде направен.
Или текстът на предложената ал. 1 няма да бъде изменен с изключение на това - срокът по – 4б, ал. 2.
И второто, по което трябва също така да помислим - дали не трябва този текст, този член да бъде разделен на два нови члена, защото той съдържа в себе си две отделни хипотези.
И ако ми разрешите да поставим на гласуване първо първата алинея като параграф 4д, като следващата, предложена от мен ал. 2, да бъде отделен текст, отделен член, който при подреждането на текстовете, а това е вече наше задължение да го назовем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Начев, при това положение? (Господин Начев ръкомаха от място.)
Гласуваме ал. 1 с направената поправка.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Гласуваме текста на – 4д, ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме – 4д, ал. 1.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: С промяната - вместо "ал. 3" - "ал. 2".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте!
Моля, побързайте! Никой да не излиза от залата!
За - 187, против - 11, 7 се въздържат. Общо гласували - 205. Приема се текстът. 1031.2
Сега ще бъде ваша воля дали ще бъде алинея първа или само – 4д.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това ще бъде – 4д. Моля да бъде поставена от мен прочетената втора алинея, но тя да бъде гласувана като отделен член. Евентуално това ще бъде – 4е или, ако отпадне "в" - – 4в - ще си дойде пак със същата номерация. Това е въпрос, който е технически и ще го уредим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, никакви промени няма там, не са предложени?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма никакви промени освен, че е самостоятелен член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за ал. 2 на – 4д така, както е предложен от Законодателната комисия.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Ами сега как да гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ами питай Орсов - той ще ти каже как ще гласуваш.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Орсов, заради теб пропаднаха "подобренията". Ще кажа на хората да си ги търсят от тебе!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прекратете гласуването. Посочете резултата.
За - 170, против - 13, 20 се въздържат.
Обяснение на вот имате ли? Имате. Госпожа Куртева обяснение на вот.
РУМЯНА КУРТЕВА (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, гласувах против, защото в – 4д, ал. 2 се цитира и 4б, ал. 1, вие много бързо забравихте, уважаеми колеги, че вчера ние поставихме специални ограничения за хората в големите градове над 300 000 жители, които имат места на разстояние до 30 километра или 10 километра от крайморската ивица. За Варна това са 42 000 души, получили такива места, като вземете по 4 - 5 души в семейство или род, които са се препитавали, хранели, ползували плодове, зеленчуци и т.н. - направете си сметка. (Шум в залата.)
Ето и по-точните ми аргументи. Гласувах против, защото се трактува тук и целият закон като справедлив закон, аз смятам, че се създават нови и по-големи възможности... 1031.3
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това не е обяснение на вот. Тя не говори по текста!
РУМЯНА КУРТЕВА (ПСБСП): ... за ограбване на гражданите, като им се отнема това, което те са създали с много труд и с много любов към земята.
Гласувах против, защото не искам да участвувам в целенасочено, съзнателно ощетяване на големи групи от граждани, в
които те не се делят, господа, нито по цвят, нито по партии. (Шум и реплики от СДС.)
Болката и тревогата на тези хора е обща. За Варна казах какво представлява.
Гласувах против, защото чрез този закон, а става дума за целия закон тук, господа, вие начертахте нова разделителна линия, чрез което се задълбочава противопоставянето вътре в нацията, в народа ни. (Шумът в залата расте.) Сега вече има още едно противоречие, утвърдено с този закон - против бивши собственици сегашни, ползуватели, както и между общински власти, сегашни ползуватели и бивши собственици.
Гласувах против, защото не желая да използувам гласа си против жизнени интереси и потребности на хиляди хора, част от тях гласували за нашия Парламентарен съюз за социална демокрация, а други повярвали вече в нас, отчаяни от управляващите. Ако седящите в дясно и в средата на парламентарната зала бяха се осмелили да нарушат заповедите на общия си син централен комитет сигурна съм - щяха да стигнат до по-разумен избор и най-важното - щяха да изпитат удовлетворението, с което аз и моите колеги от Парламентарния съюз сме богати - правото си на собствена воля, собствена волеизява. Съжалявам, господа, че във времето на демокрацията ние и част от вас страдаме от това, от което страдахме против тоталитаризма. (Председателят предупреждава, че времето за реплика изтича.) Много време трябва да мине, за да стигнете нивото на госпожа Рашеева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. Госпожа Куртева, за политически декларации давам думата в края на заседанието. 1031.4
Друг желае ли думата?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): По процедурата искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да не е декларация? Моля, заповядайте!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Господин председателю, аз апелирам предварително написани текстове да не се допуска да бъдат четени при обяснение на отрицателеен вот, чисто и просто, защото са написани предварително. (Ръкопляскания в блока на СДС.)
РУМЯНА КУРТЕВА (ПСБСП): Става дума за неща, които вчера гласувахме.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не можеш ли да говориш, без да четеш? Някой ти го е написал.
РУМЯНА КУРТЕВА: Аз си го написах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не беше процедурно предложението ви, господин Димитров.
Господин Джеров, имате ли готовност или да изчакаме? Моля за тишина!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва – 4е с две алинеи:
"– 4е. Ал. 1. Приходите от прилагането на закона постъпват в Централния републикански бюдюжет, с изключение на приходите по – 4а и 4б.
Ал. 2. Средствата по – 4а и 4б се набират по специална извънбюджетна сметка при общинския съвет и се използуват само за обезщетяване на бившите собственици."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли предложения? Имате думата, господин Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Аз предлагам "обезщетение на бившите собственици" да отпадне, защото то ще бъде уредено с отделен закон. Кой и как ще се обезщетява, ще се урежда с отделен закон. Нека това да не го фиксираме точно в този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Георги Николов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП): Благодаря, господин преедседател. Господин Димитров, моето предложение е точно обратното, ако обичате да ме изслушате. Предлагам ал. 2 именно да остане, тъй Сл.Р/ЗТ 1032.1 като ние предвиждаме тези средства да се съберат и акумулират в извънбюджетна сметка специално при общинския съвет и да се използуват само за обезщетяване на бивши собственици, но преди това да се допълни с думите "обезщетяване на ползувателите и бившите собственици".
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Ще стигнат ли тези пари?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП): Тези пари ще стигнат, тъй като вие сам предложихте цените на Министерския съвет да се определят пазарно спрямо специфичните райони. И тези 6 общини ще ги набират, за да могат да стигнат и наистина да бъдат специален фонд "Акумулиране", за да могат да се обезщетят.
Господин Джеров, предлагам да се запише "ползувателите и бившите собственици".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добавката е "ползувателите".
Предложенията ще бъдат гласувани съобразно изискванията на правилника (чл. 54, ал. 1). Първото предложение е да се сложи точка след "общински съвет" и да отпаднат думите "и се използуват само за обезщетение на бившите собственици". Това е предложението на господин Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТКРОВ (СДС): Оттеглям предложението си.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Точно щях да предложа господин Димитров да оттегли предложението си.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: В такъв случай остава предложението за допълнение от господин Георги Николов.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Димитров. Предлагам в ал. 2 да възприемем предложението: "Средствата по двата параграфа се набират по специална извънбюджетна сметка при общинския съвет и се използуват само за обезщетяване на ползувателите и на бившите собственици." Предлагам да гласуваме този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме в ал. 2 да се добави "и ползувателите".
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Мисля, че нямаме различие, господин председател. 1032.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Все пак е допълнение, да не се направи възражение. Възражението за нарушаване на процедурата може да бъде и от центъра.
Моля, гласувайте допълнението "и ползувателите"!
Моля, побързайте, прегласуване няма да има! Някой може да не е в залата и да иска прегласуване.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): От СДС после ще гласуват против.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Може и БСП да бъдат, не се знае.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Няма "не се знае".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Резултати от гласуването.
Общо са гласували 195 народни представители, 167 - за, 18 - против и 10 се въздържат.
Приема се допълнението.
Ще гласуваме целия текст с допълнението, което вече приехме (ал. 1 и ал. 2). Моля, гласувайте!
В ал. 1 няма промяна. В ал. 2 приехме промяната, вмъкнахме в текста думите "и ползувателите". Затова гласуваме целия текст на – 4е, ал. 1 и ал. 2.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, но "в"-то отпадна и при това положение той пак ще си остане. Все пак нека остане след това да го уточняваме.
Резултати от гласуването.
За предложението са гласували 175, против - 12 и 15 - въздържали се.
Приема се текстът на – 4е.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва – 4ж. Предлагам следното съдържание:
"– 4ж. Гражданите, чието право на ползуване се превръща в право на собственост съгласно – 4а, ал. 1 и – 4б, ал. 3, придобиват собствеността на земята най-много до 600 кв.м площ. Правото върху останалата земя се възстановява на нейния собственик." 1032.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ако е 650 кв.м? Петдесет квадратни метра дава на собственика?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И едно пояснение, понеже чух тази реплика. Изхождаме от – 54 на Правилника за прилагане на Закона за териториалното и селищно устройство: "Минималният размер на вилен парцел е 600 кв.м". Оттам реципираме тази цифра, така че тя не е произволно посочена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Матинчев.
ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, предлагаме текста на – 4ж да придобие следната редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кои предлагат текста, господин Матинчев? Вие ли предлагате, или ДПС предлага, или комисията?
ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ (ДПС): "Гражданите, чието право на ползуване се превръща в право на собственост съгласно – 4а, ал. 1, придобиват собствеността на земята най-много до 600 кв.м." Отчитаме съображенията, които има господин Джеров за превръщането на тези места в места от вилен характер.
Но в същото време, като имаме предвид, че всички излезли досега постановления за самозадоволяването бяха в размер до 2 хил.кв.м и като имаме предвид, че много бедни хора просто не можаха да построят никакви постройки на тези места, и в сегашните условия на безработицата тези хора разчитат на тази земя, ние предлагаме известно увеличаване на тези 600 кв.м.
На това основание предлагаме след така прочетения текст, след първото изречение да се добави следното, "а в случаите на придобиване на собственост по – 4б, ал. 3 - най-много до хиляда кв.м". Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Матинчев. Моля, дайте този текст на господин Джеров. Има думата господин Янаки Стоилов. 1032.4
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПСБСП): Господин председателстващ, дами и господа! Аз мисля, че това, което сподели господин Матинчев като идея, превъзхожда редакцията, предложена от Законодателната комисия, но тази идея не решава всички дотук възникнали нормативни проблеми. Защото той изложи като аргумент необходимостта да се даде една по-засилена защита на гражданите, които притежават така наречените земи за самозадоволяване. Но с – 4б, новата му редакция, която беше гласувана, на практика тези земи в почти всички случаи се отнемат. Тъй като защитата според това, което гласува мнозинството, а мисля, че и депутатите от ДПС, беше дадена за притежателите на сгради и за тези, които са направили трайни насаждения. А върху другия масов случай ние на практика оставихме без възможност в много от случаите, в преобладаващия брой случаи, останалите граждани.
Правилно е уточнението (не се чува какво е това уточнение), но аз мисля, че то за всички вече е ясно. Говоря все пак: ние - парламентът, но вие - тези, които гласувахте този текст.
Аз предлагам друга редакция, която да разреши поне част от все още разрешимите проблеми, свързани с отмяната на – 4. И тя се налага по няколко причини.
Тъй като възприехте да се търси едно съчетаване между интересите на сегашните ползватели и предишните собственици, ще ви се наложи да налагате върху предишната карта на земите за земеделско ползване сегашната карта. А със сегашния – 4 върху това нещо вие ще трябва да наложите една нова, все още несъществуваща трета карта, която да определи нови имотни граници в размерите от 600 метра.
Всичко това, добре разбирате, че дори и да е приложимо, създава една такава тежка обстановка и толкова много социални конфликти, първо, между предишни собственици и сегашни ползватели, а след това между различни наследници на подобни имоти.
Заедно с това забелязвам, че се проявява едно твърде неуместно отношение към заварената собственост, като се възприемат доскорошни управително-комунистически разрешения, а по отношение на бъдещата собственост, която все още в България НЧ/ВЙ 1033.1 не е създадена, вие пък често отивате към едни крайно десни разрешения.
Съчетаването между двата принципа трудно ще доведе до нещо разрешимо с оглед на сегашните реалности.
И ако използвам едно сравнение, преди да предложа конкретния текст след тези мотиви, когато може би се отрежат парчетата от една шоколадова торта и тя стане квадрат, за този, който ги консумира, това е добре. Но когато по подобен начин се оформят имотни граници, това обикновено не води до нищо, защото от тези парчета не могат да бъдат направени самостоятелни имоти.
Затова аз предлагам – 4 да придобие следния вид:
"Ал. 1. Гражданите, чието право на ползване се превръща в право на собственост съгласно – 4а, ал. 1 и – 4б, ал. 3, придобиват собственост върху земята в получения за ползване размер, но не повече от максималния размер на един вилен парцел, т.е. 1200 метра.
Ал. 2. Правото върху останалата земя се възстановява на нейния собственик, ако е възможно от имота да се обособи повече от един парцел".
Тъй като, ако остават 100 или 200 квадратни метра, какво може да бъде направено с тях? Подтекстът, който виждам, че залагате с последното изречение, е този предишен собственик да може свободно, по пазарни цени, да се разпорежда със земята. Но опасността в случая е тази земя да не намери в първите години своя нов купувач и тя да бъде запустяла, тъй като ще я отнемете от сегашния ползвател, а бъдещ собственик в този период на много места няма да се намери.
"Ал. 3. Когато над размерите на имота по ал. 1 остават непредаваеми части, те могат да се заплатят и придобият в собственост от ползвателя."
Тоест, когато става дума за няколко десетки квадратни метра, които не могат да направят самостоятелен имот, тогава сегашният ползвател, който придобива правото върху останалата част, ще може по същата тарифа да заплати и тази земя да продължи да се обработва и да изпълнява досегашното си предназначение. 1033.2
Ако е необходимо, моля господин председателстващ, след това да се прочете още веднъж текстът. Смятам, че той дава едно по-добро разрешение - след като в повечето случаи бяха засегнати правата на сегашните ползватели и то без да се гарантират правата на новите собственици, нека поне там, където все още е възможно, тези права да бъдат отчетени и те да бъдат защитени чрез вашето гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Думата за реплика има господин Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Имам едно съвсем кратко предложение, което е съгласувано с господин Матинчев. В края на първото изречение на текста, който прочете господин Джеров, продължаваме така, "а за тези по – 4б, ал. 1 - най-много до 1000 квадратни метра площ".
Защото това са площите, които са засадени с овощни градини, лозя, етеричномаслени култури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димитров, ако са 1050 квадратни метра, тогава какво ще направим с остатъка?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Вие искате всичко ние да уредим в закона. Предполагам, че към закона ще има и правилник, и там тези работи ще бъдат уредени. Естествено, че ние тук не можем да се занимаваме с всеки квадратен метър. Дайте да сме по-кратки, за да сме по-експедитивни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли други предложения? Господин Георги Божинов има думата.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Правя формалното предложение обсъжданият текст да отпадне. В досегашната материя бяха предвидени всички възможни случаи на уреждане на взаимоотношенията между ползватели и собственици. Аз смятам, че този текст е излишен и той ще направи практически неприложимо уреждането на голяма част от онова, което вече сме решили и предвидили.
Моля да подложите на гласуване моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Заедно с другите, господин Божинов.
Други предложения. Думата има господин Тодор Пандов. 1033.3
ТОДОР ПАНДОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Действително, оказа се, че този – 4 е найсложният, най-трудният и к ато че ли центърът на закона дойде около него. Сега сложихме много ограничения и отиваме към още едно.
Аз искам да подкрепя, като внеса допълнителни аргументи върху това, което предложи господин Янаки Стоилов.
Кои са тези допълнителни аргументи? Действително ние трябва да определим горната граница. Тя отива и кореспондира и с предложението, че който има повече от един парцел, трябва да си избере - да остане само един парцел. Но този парцел ние сега отново отиваме да го делим. В голямата част, може би над 70 на сто, са направени предварителни скици, планове на всички тези имоти, с пътища, с достъп и с парцелиране. Размерите са около декар. Ние сега трябва да правим цялостно ново териториално преустройство и конфигурация и аз не виждам защо, след като те ще се плащат по пазарни цени. И защо ние ще отиваме... Той там е разпределил съответно малко лозе, ягоди, овощки. И за едното, и за другото ще се говори, че са трайни насаждения. Никой няма цял масив лозе на това място, нито цяла овощна градина. Той там е направил един коктейл от всички видове насаждения.
Затова дайте да приемем горната граница от 1 декар или от 1200 квадратни метра и тези, които имат повече от това, действително да се отнемат. С другото излишно усложняваме с още едно условие приложението на този параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Венцеслав Димитров, имате думата за реплика.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Отговорът на това възражение е много прост. Никой не пречи на собственика да продаде на този, който ползва, останалите 50, 100 или 300 квадрата. В края на краищата се предполага, че този, който я ползва и който ще придобие право на собственост, ще му даде и най-добра цена. Комшията, който е през няколко парцела, няма да купи 50 квадратни метра. Ясно е, че този, който има, той ще му даде най-добрата цена. Защо трябва да влизаме в такива подробности? Ясно е, че той ще я купи. 1033.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други реплики няма. Господин Пандов има думата за дуплика.
ТОДОР ПАНДОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, ние смятаме, че вече предрешихме въпроса. И 600 квадратни метра той плаща по пазарни цени. Аз не виждам какви различни пазарни цени. Едните ще бъдат пазарни - регулирани, а другите ще бъдат някакви пазарни - договорни, и т.н. Усложняваме нещата. Той плаща целия имот по пазарни цени.
Така че отговорът на този въпрос, господин Димитров, е такъв: ако ние имахме нормирани, държавни или някакви други цени, можеше да дискутираме. Той плаща по пазарни цени и едното, и другото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други предложения? - Няма.
Първо, гласуваме предложението на господин Георги Божинов.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Точно така. Първо ще гласуваме предложението на господин Божинов за отхвърляне на цялата разпоредба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте предложението на господин Георги Божинов за отхвърляне на цялата разпоредба.
Гласували общо 188 народни представители. От тях 84 - за, 96 - против и 8 - въздържали се.
Предложението се отхвърля.
Следващият текст е на господин Янаки Стоилов. 1033.5 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Текстът на господин Янаки Стоилов е заместващ. Той предлага три алинеи:
"Ал. 1. Гражданите, чието право на ползване се превръща в право на собственост, съгласно – 4а, ал. 1 и – 4б, ал. 1 придобиват собствеността върху земята в получения за ползване размер, но не повече от максималния размер на един вилен парцел.
Ал. 2. Правото върху останалата земя се възстановява на нейния собственик, ако е възможно от имота да се обособи повече от един парцел.
Ал. 3. Когато над размерите на имота по ал. 1 остават непредаваеми части, те могат да се заплатят и придобият собственост на ползвателя."
Това е текстът на господин Янаки Стоилов. Само за сведение на народните представители максималният размер на един вилен парцел по чл. 54 на ППЗТСУ е 1000 квадратни метра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, който е запомнил текста, предложен от господин Янаки Стоилов, да гласува. Това е заместващ текст.
От общо гласували 207, с 99 - за, 103 - против, 5 въздържали се предложението се отклонява.
Господин Джеров, моля докладвайте предложението на господин Матинчев.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението на господин Матинчев е след "600 квадратни метра" да се запише, "а тези по чл. 4б, ал. 1 до 1000 квадратни метра". Това е добавката на господин Матинчев, която според мен е основателна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за добавката на господин Матинчев, която според мен е основателна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за добавката.
Със 129 - за, 23 - против, 46 - въздържали се предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предлагам, господин председател, да се постави на гласуване самата разпоредба на – 4ж, която с една корекция и допълнението, току-що прието, ще има следната редакция: "Гражданите, чието право на ползване се _________________________
Правилник за приложение на Закона за
териториално и селищно устройство. СБ/ВЙ 1034.1 се превръща в право на собственост съгласно – 4а, ал. 1, придобиват собствеността на земята най-много до 600 квадратни метра, а тези по чл. 4б, ал. 1 - до 1000 квадратни метра. Правото върху останалата земя се възстановява на нейния собственик."
Това е съдържанието, което предлагам за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за окончателния текст.
Със 106 - за, 68 - против и 19 - въздържали се текстът се приема.
Има думата за обяснение на отрицателен вот господин Красимир Николаев.
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ (ПСБСП): Красимир Николаев, от Парламентарния съюз за социална демокрация.
Колеги народни представители, с току-що гласувания текст ние не оставихме никаква гъвкава, извинявам се, вие не оставихте, повтарям, вие не оставихте никаква гъвкава възможност от техническа гледна точка да бъдат решени въпросите на бъдещите земеделски терени със застрояване. Защото поради това, че на терена ще се явят някакви стабилни физически ограничители, които няма да ни дадат идеалната възможност да направим парцелите, както вие искате по 1000 или 600 квадратни метра, ще се явят трапецовидни парцели, ще се явят непредаваеми части, аз не споделям това, което Венцеслав Димитров защитава, че ще възстановим до 1000 или до 600 квадратни метра, а оттам нататък тези непредаваеми части, за тях ще действа свободният пазар на земята. Защото това означава за тези парчета земя от бившите собственици да бъдат изнудени досегашните ползватели и евентуални бъдещи собственици и на спекулативна, а не на някаква друга цена те да бъдат продадени. И в много от случаите се опасявам, че ще се окаже, че тяхната цена ще бъде далеч по-висока от цената на това, което придобиват като нормален имот.
Тук се отваря една възможност, която мисля, че не трябваше да оставяме, и да оставим в ход нормалната процедура да бъдат урегулирани имотите по начин, по който да бъде най-подходящ за регулационния план. И ако сега се яви възможността...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Няма регулационен план. 1034.2
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ: Ще има. Щом възникнат осношения на собственост, не може да няма регулационен план. Убедете ме в противното и аз ще се съглася. Но никой от вас не стана да опровергае това, което казвам. Ще ми бъде много любопитно как без такъв регулационен план ще възникнат отношения на собственост, ще бъдат извършвани покупко-продажби и ще бъдат уреждани имотно-правните спорове. Много съм любопитен да чуя обратното становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други обяснения на вот? - Няма.
Преминаваме към следващия параграф, господин Джеров. 1034.3 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Преминаваме към част четвърта, така назована, раздадена на 12 март. Това е последният текст от групата на – 4.
"–4з. Ал. 1. Собствениците на земята или техните наследници могат да предявят иск за възстановяване правото на собственост, когато върху нея е било предоставено право на ползуване по реда на – 4 и следващите, или е била прехвърлена не от собственика й, ако предоставянето на това право или придобиването на имота е станало в нарушение на нормативни актове, както и чрез използване на служебно или партийно положение или чрез злоупотреба с власт.
Искът се предявява в едногодишен срок от влизането на този закон в сила, а съдебното производство се освобождава от държавната такса.
Ал. 2. Когато върху земята по предходната алинея е построена сграда, тя става собственост на държавата. Собственик на земята има право да я изкупи в срок от една година от влизането на решението по предходната алинея в сила или да получи стойността на земята от държавата по цени, определени по реда на – 4а."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пламен Вълканов.
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Моето предложение е тези два текста да отпаднат. Съображенията ми са чисто правни.
По ал. 1 на – 4з са предвидени три основания. Първото е нарушение на нормативни актове. Второто е чрез използване на служебно или партийно положение. И третото - чрез злоупотреба с власт. Като при това, забележете, на базата на тези три основания е дадена възможност на собствениците на земята да предявяват искове за възстановяване на правото им на собственост, когато това право на ползване е било предоставено на тези лица или собствеността е получена от тези лица и им е била прехвърлена от собственика й. Тоест на три различни основания две категории лица, които биха могли да бъдат прехвърлители. Във всички случаи те са несобственици, но в дадения случай това са органите, които са имали право съгласно актовете на Президиума на Народното СД/ВЙ 1035.1 събрание, Държавния съвет или други актове, издадени от Министерския съвет, да предоставят право на ползване или други органи или юридически лица, доколкото аз подразбирам от съдържанието на текста, "ТКЗС са извършвали продажба на такива земи като несобственици".
Тези три основания биха могли да бъдат категоризирани в основанията, с които се търси общото обявяване на нищожността на сделките. Така че с такова право собственикът на земята разполага по реда на чл. 26 от Закона за задълженията и договорите и не е необходимо ние да изброяваме три основания за нищожност, при това без срокове. Забележете, в края на ал. 1 е казано, че той може да предяви този иск в срок до една година, като се освобождава от държавна такса.
Очевидно е, че във всички случаи, в които има нищожност на такава сделка, собственикът би могъл да се позове на нея без ограничения във времето и без ние да го упоменаваме изрично тук.
Във втората алинея моето предложение да отпадне този текст се основава също на правни аргументи. Казва се, че когато върху земята има построена сграда, тя става държавна собственост. В случая става въпрос за конфискация. Очевидно е, че при нищожните сделки, каквато е хипотезата на ал. 1, даденото по сделките се отнема в полза на държавата само когато има нищожност. Но дали във всички случаи това ще е така? Възможно е в определени случаи партийното положение да бъде използвано само в случаите, когато се заобикаля законът. И тогава ще имаме недействителност, когато тя не е нищожност, а само заобикаляне, което води до унищожаемост.
Ето защо аз смятам, че тези две разпоредби трябва да отпаднат. А когато наистина са налице основания за отнемане на сградата, която е построена чрез злоупотреба с власт, това по същество е престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс, напълно държавата разполага с възможността по чл. 34 от Закона за собствеността на гражданите и на базата на присъдата и обявяването на сделката за недействителна може да отнеме сградата, построена върху тези места. 1035.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за изказване госпожа Екатерина Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз смятам, че трябва да остане текстът на – 4з. Такива текстове ние вече приехме в няколко закона и смятам, че и в този закон трябва да създадем правото да могат да защитят своите интереси при нарушаване на тези права с оглед злоупотреба с власт, партийно и служебно положение. Но ми се струва, че трябва да създадем една втора алинея, която да касае и още един случай, който ние уредихме на практика с приемането на този закон и сме го гласували, а именно свързан с разпоредбите на чл. 10, ал. 7. По силата на този текст се възстановява правото на собственост само в случаите, в които не са застроени парцели или не е започнато строителство и се намират в строителните г раници на населените места. Знаем много добре години наред как се местеха тези дворищно-регулационни планове, за да се уредят определени хора, на които да се дадат парцели, и то хубави парцели, и да им бъде отстъпено право на строеж.
Поради това аз предлагам да се създаде нова, втора алинея в този параграф, която да гласи следното: "Правата по предходната алинея имат и собствениците на земята или техните наследници в случаите на чл. 10, ал. 7 от закона". В ал. 3, съответно ал. 2 (сегашната) да стане ал. 3, и навсякъде, където се казва "предходната алинея", да стане "предходните алинеи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Реплики? - Няма. Господин Манол Тодоров, имате думата.
МАНОЛ ТОДОРОВ (СДС): От 23. Софийски избирателен район, СДС.
Предлагам в – 4, буква "з", след думите "или е била прехвърлена" да се добави "и отстъпване правото на строеж". И след това продължава "не от собственика".
Съображенията за това са, че наред с прехвърлянето на редица земи, в други земи се отстъпваше само правото на строеж и това право именно често пъти се даваше при условията, които се третират от този параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други предложения? Господин Джеров, имаме ли готовност? Първо ще се гласува предложението на господин Пламен Вълканов за отпадане на – 4з. Ако имате 1035.3 готовност, моля гласувайте. Предлага се да отпадне – 4з от законопроекта. Моля, гласуваме!
Отхвърля се предложението за отпадане на – 4з. За 102, против - 102, 2 се въздържат.
При равен резултат няма печеливша страна. Отпада...
Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Имаме още две предложения, които бяха направени. Едното е от господин Манол Тодоров. Той предлага на четвъртия ред на ал. 1 от – 4з да бъде допълнено "и отстъпеното право на строеж". Тоест трябва да се постави на гласуване предложението да се добави на четвъртия ред, след "ползването по реда на – 4 и следващите, "отстъпено право на строеж", преди "или". (Реплика от ПСБСП: "В земеделска земя не може да има отстъпване на право на строеж."
Аз ви казвам какво е предложението на господин Манол Тодоров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Разбирам ви, колеги, но това е предложение, което трябва да се гласува. Щом не може да има право на строеж, няма да има приложение в този текст от закона. Много ви моля, гласувайте допълнението, предложено от господин Манол Тодоров.
За - 91, против - 96, 6 се въздържат.
Отклонява се предложението. 1035.4 КРАСИМИР НИКОЛАЕВ (отстрани на микрофоните): Затова защото след това следва текстът, който е на Екатерина Михайлова. Искам да го обясня.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Чакайте, не е поставен на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Но има предложение, колега, в процес на гласуване сме, много Ви моля. Господин Николаев, че сте от юга, това не означава, че можете да вземете думата когато си искате. И аз съм от Завет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва предложението на госпожа Екатерина Михайлова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Тя препраща към приетата от нас ал. 7 на чл. 10, а това бяха земите, които са взети като земеделски и се намират в строителните граници на населените места. Това е чл. 10, ал. 7.
Госпожа Михайлова предлага: "Правата по предходната алинея (а предходната алинея е 1) имат и собствениците на земята или техните наследници по чл. 10, ал. 7."
Това е предложението на госпожа Михайлова. Нейната мисъл е правилата по ал. 1 да намерят приложение и спрямо собствениците на земи, които са включени допълнително в строителните граници на населените места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, какво е Вашето становище по предложения текст?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моето становище е положително към предложението на госпожа Михайлова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за предложението на госпожа Михайлова. Обяснение на вот...
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Това е нов текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не е нов текст. Това е допълнение, макар че се нарича "нова алинея". Това, че е нова алинея, не означава, че е нов текст. Това е допълнение към предложените вече принципни положения и текстове.
От общо гласували 204, за - 110, против - 94, въздържали се - няма. (Единични ръкопляскания от страна на мнозинството)
За обяснение на отрицателен вот - господин Красимир Николаев. Много ви моля, без ръкопляскания! ВТ/ВР 1036.1
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация.
Колеги, в този парламент очевидно всичко можем да прогласуваме, дори и явни групости. Съжалявам за думите, обаче се налага едно уточнение.
Предното гласуване, което проведохме, ставаше дума за отстъпено право на строеж. Отстъпено право на строеж има само в селищната територия. (Венцеслав Димитров, реплика от място: "Нали го отхвърлихме?") Отхвърлихме го, но трябва да ви го обясня. (Шум в залата, изразено неодобрение от страна на мнозинството)
Очевидно на вас доста много трябва да ви се обяснява. (Възгласи от страна на мнозинството) Няколко пъти бавничко ще ви го обясня.
А второто, земи в строителните граници на населените места, за да не възбуждам вашата негативна реакция, ще ви обясня и за него. (Венцеслав Димитров, реплика от място: "Хайде, сядай си!") Ще си седна, да, след малко.
Става дума за следното нещо: в строителните граници на населените места или в селищната територия, или в границите, които се определят с общ градоустройствен план, може да има само две неща - жилищна зона и зона на селищното стопанство. Но земи за земеделско ползуване, извинете ме, но такова нещо няма. И ако градовете по някакъв начин са нараствали и са усвоявали поземлен ресурс за своето териториално развитие за тези две неща, то с Комисията по земята този въпрос е уреден, тези земи са изключени от земеделския ресурс и са включени във фонд "Населено място".
Оттук нататък са възникнали отношения между бившите ползуватели или собственици, както щете, тези трудовокооперативни земеделски стопанства и общините и това са така наречените "общински терени", върху които е отстъпвано правото на строеж.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Това са активните борци.
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ: За вас може да са активните борци, за мен това са гражданите на Република България. (Шум в залата, реплики от страна на мнозинството) Аз не ги деля на активни, по-малко активни или активни борци на СДС и на БСП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля, колеги!
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ: Въпросът е принципен и вие трябва да вземете по него принципно решение. 1036.2
Освен това искам да ви кажа, че вие изпадате в заблуждение. Този текст по вашата логика, без нашето участие, беше прогласуван вече и то е към алинея нова - 8, към чл. 10. Отворете си, мисля, че е част втора или първа, и ще видите, че такъв текст вече е минал и е гласуван.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Няма значение.
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ: Щом няма значение за вас, това си е ваш проблем. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Николаев! Други няма. Друго обяснение няма да има. Гласуваме целия текст с направеното допълнение.
ЗЛАТКА РУСЕВА (реплика от място): А ал. 2 дали ще стане ал. 3?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Дали ал. 2 става ал. 3?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Естествено. Само едно такова уточнение. Думата беше за ал. 1 и 2. След като беше приета предложената от госпожа Михайлова ал. 2, сега ние трябва да гласуваме за предложената първа алинея, която става първа, и за предложената преди малко от мен ал. 2, която ще стане ал. 3 без никакви промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте!
За - 109, против - 91, 1 се въздържа. Приема се текстът на чл. 4з с допълненията, направени днес.
Почивка до 17 ч. и 45 м. (Звъни)
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Колеги, много ви моля, прегледайте току-що раздадения текст, защото след почивката ще минем към него. Става дума за – 4а.
(Почивка)
1036.3(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Продължаваме пленарното заседание. Моля, господин Джеров, продължете с текстовете.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Ами ние нямаме кворум! (Реплики от залата, които го подкрепят)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ами някой беше много нетърпелив преди малко и пожела да започнем заседанието. Започваме.
Моля, господин Джеров...
Госпожа Клара Маринова иска думата по процедура. Заповядайте.
КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): От Парламентарния съюз за социална демокрация съм. 29. Хасковски избирателен район.
Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми колеги! Позволявам си да взема думата по процедурен въпрос във връзка с това, което предстои сега да обсъждаме. А това са три нови текста по – 4а. Преценявам, че това е в нарушение с нашия собствен Правилник за организация и работа на Народното събрание и поспециално с чл. 68, ал. 2, защото вероятно повечето от колегите народни представители си спомнят, че между първо и второ четене на законопроекта в писмен вид не бяха внесени тези текстове. Аз изразявам сериозното опасение, че отново ние ще се впуснем в едни дълги дебати по текстове, които не са ясни, точни и аргументирани от Законодателната комисия.
Изразявам сериозни опасения и по още един факт, уважаеми колеги. Имам усещането, че този закон малко припряно, малко на парче (реплики от залата), забавен по принцип може би, господине, но като цяло закона не можете да отречете, че го работим текст за текст. Аз неведнъж си позволявах да обърна внимание, че философията на целия закон трудно може да се улови така, когато се внасят отделни текстове, които предварително не са обработени в Законодателната комисия. Нещо повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Маринова, времето изтича, изказването Ви е по същество, а не е процедура.
КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Още едно изречение ще си позволя, за да обоснова защо правя процедурното предложение тези текстове да не бъдат обсъждани, тъй като една голяма част от текстовете, ВЙ/ВР 1037.1 които ние вече обсъдихме - надявам се, че и колегите от парламентарното мнозинство от СДС - ДПС ще се уверят, че те като юридическа терминология вероятно са точни, но няма да могат да бъдат приложени в практиката и ще се наложи отново с вашето парламентарно мнозинство, колеги, да бъдат коригирани в най-скоро време. Ето заради това ви моля и настоявам и правя своето процедурно предложение тези три нови текста да не бъдат обсъждани сега. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По процедурния въпрос - същият, думата няма да давам.
Давам думата на господин Джеров и го моля трайно да заеме мястото си тук.
Възражението, което госпожа Маринова прави, че са нови текстовете (реплики от БСП)...
Господин Пирински, за да не правим така диалог - аз на микрофона, а Вие - не, аз се обръщам към госпожа Маринова, за да й кажа, че този текст, който е предаден допълнително, трябва да се разгледа във връзка с това, което вече сме гласували. Аз давам думата на господин Джеров за уточняване. Преди почивката гласувахме текстове, които също бяха нови, но не направихте възражения. Гласувахме ги. (Шум в залата) Имаше текстове, които бяха вече като допълнение или поправка към съществуващи. Така че въпросът е какъв е смисълът на тези текстове.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Но този член е гласуван!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата на господин Джеров, който най-добре може да обоснове това.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз се учудвам на репликата на госпожа Маринова, защото, преди да внеса текста, аз обосновах нуждата от него. Имаме правилник, имаме Конституция, имаме закони - всичко това е нещо, което е задължително за нас, но смятате ли, че Законодателната комисия, виждайки някакъв пропуск в закона, няма право да предложи допълнителни разпоредби? Аз смятам, че тук сме се събрали, за да вършим определена работа. Ние не искаме да нарушаваме правилника, а искаме предложеният законопроект да обхване всички принципни положения, които ще се явят в живота. Аз обясних - в 4а ние сме взели една хипотеза, която обаче е решена само в първата част. Защо сега в името на някакъв формализъм трябва да кажем: "Няма да уточняваме по-нататък закона!" Това беше моето уточняване, което направих, а същевременно и мотивировката. 1037.2
Още повече, че това не е мое лично предложение, а това е предложение на Законодателната комисия и доколкото помнят днес в заседанието ние нямахме различия помежду си относно това, че е изпусната една хипотеза, която трябва да намери своята регламентация. И точно предлагаме на народните представители и ви поясних какво би се случило, ако не се изпълнят задълженията по ал. 1 и 2. Ние трябва да решим веднага и другата страна на въпроса. Затова на мене ми се струва, че това е нещо, което по принцип сме разглеждали и няма никаква пречка да продължим по-нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това, което каза господин Джеров, съответствува на второто изречение на чл. 68, ал. 2 от правилника: "Поправки и допълнения към писмено внесени предложения". Ако формално държите да обосновем защо ще пристъпим към гласуване на тези текстове - това е обяснението.
Обръщам се към уважаемите народни представители, че почивката свърши отдавна. Влизаме в процедура на гласуване, затова моля да влязат в пленарната зала.
Господин Джеров, посочете текстовете, върху които ще се разисква и гласува.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз ще ви ги прочета, за да бъдем наясно за какво става дума. Предлагаме към – 4а, чиито първа и втора алинея гласувахме да прибавим, и още три алинеи, които имат следното съдържание. Първата алинея трябва да бъде ал. 3: "Собственикът на земя, върху която е построена сграда, който не получи стойността на земята по реда и условията на – 4, ал. 1, придобива собствеността на сградата, ако заплати чрез общинския съвет на ползувателя, построил сградата, или на неговите наследници цената й в срок до 1 юли 1993 г." Аз бих предложил "до 30 юни 1993 г." Това е по-прецизно.
Четвърта алинея: "Когато цената на земята и сградата не бъдат заплатени, ползувателят, построил сградата, придобива правото на собственост върху нея отделно от мястото, като заплати таксата по ал. 2 на – 4."
И последната - пета алинея. "Когато правото на ползувателя, учредено на посочените в – 4 нормативни актове върху общинска или държавна земя, правото на собственост, върху която не се 1037.3 възстановява на граждани, ползувателят придобива правото на собственост, след като заплати чрез общинския съвет стойността на земята по цени, определени от Министерския съвет в срок от 6 месеца след определяне на цените".
Това е съдържанието на предложените 3, 4 и 5 алинеи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст давам думата на господин Николов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП - Свищов): Уважаема госпожо председателствуваща. Колеги, предлагам в новата алинея, която е трета сега и се предлага да се уточни по каква цена ще става заплащането на сградата. Знаете, че беше направено предложение това да става по цени на придобиването, което мисля, че ще бъде несправедливо, тъй като в първа алинея ние да караме ползувателя да заплати на собственика по цени, които са пазарни - за земята, а сградата - не уточняваме още тук по какви цени ще се изплаща. Коректно ще бъде, след като земята ще се заплаща по пазарни цени, тук да отбележим "пазарната цена".
Освен това - обърнете внимание - пише се – 4, – 4 отменя 4а и в ал. 3, и в ал. 4 трябва да се добави "– 4а". Моля ви, ако искаме да спазваме логиката на закона, нека да уточним и тук сградата по какви цени ще се заплаща. Благодаря ви.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (от място): То вече е направено. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата за изказване давам на господин Христо Тодоров. 1037.4 ХРИСТО ТОДОРОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз съм от Радикалдемократическата партия. Имам допълнение към ал. 5 в смисъл, когато ползувателят е ползувал общински земи, да може да внесе равностойна по количество и качество земя в общинския или в държавния поземлен фонд. Предложението ми е след думата "цените", да се добави към алинеята следният текст "или внесе в държавния или в общинския поземлен фонд равностойна по количество и качество собствена земя". Мисля, че по този начин ще има справедливост. Получил е общинска земя, имам собствена земя, може да се направи замяна на земя за земя. По такъв начин ще се възстанови според мен една справедливост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да. Давам думата на господин Пламен Вълканов.
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Благодаря, госпожо председател. Предлагам ал. 4 да отпадне от текста по следните съображения: първо, хипотезата е дадена общо, като от съдържанието й много трудно може да се извлече мисълта, че става въпрос за сгради, които са над 35 мЅ, за да се заплати таксата, както е казано по ал. 2 на – 4. И защо е необходимо да се придобива собственост върху така построената сграда, след като е очевидно, че ползувателят, който е построил сградата, придобива собствеността върху нея едиствено и само върху друго основание, което може да бъде право на строеж.
Освен това тук е казано, ако се съпостави този текст с текста на ал. 3, където е казано: "Когато цената на земята и сградата не бъдат заплатени". Очевидно е, че цена на земята няма да бъде заплатена, защото в ал. 3 става въпрос за заплащане на сградата. Бившият собственик би могъл да заплати само сградата, но не и земята.
Ето защо на тези две основания предлагам тази алинея да отпадне, тъй като тя обезсмисля съдържанието на предходната алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За реплика давам думата на господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, налага се да направя една реплика във връзка с това, което каза Пламен Вълканов. Аз бих искал да кажа с две СлР/КТ 1038.1 думи какви са хипотезите, които имахме предвид в Законодателната комисия. Господин Вълканов днес не присъствуваше. Общо взето, ние постигнахме съгласие по това с двете групи. Постигнахме съгласие не по принципа на началния, но по разрершението, след вече гласувания принцип.
Първата хипотеза е тази: аз имам моя земя, в миналото съм имал и върху моята земя е дадено на хикс правото да я ползува и той построи. Ако той не ми заплати земята в срока, който сме посочили, тогава какво ще стане? Не е справедливо аз, собственикът, да взема земята, без да му платя сградата. И тогава ние казваме: понеже до 31 декември той трябва да заплати земята, ако до 31 декември не заплати земята, 6 месеца по-късно аз, собственикът на земята, мога да му заплатя сградата. Ще му я заплатя по пазарни цени, защото и той ще ми плати земята по пазарни цени, макар определени от Министерския съвет. Това е хипотезата.
Но може и аз да не искам да му платя сградата. Има и такава възможност. Нито единият има пари или желае да плати мястото, нито другият има пари и желае да вземе сградата. (Шум и оживление в залата) И тогава го решаваме с ал. 2, за която става дума. Тази ал. 2 предвижда, когато никой не е заплатил и сградата и мястото, създава се една фигура, която е известна в правото, това е правото на собственост върху сграда, отделно от мястото.
Разработките ги има в Закона за собствеността. Така е построена цяла София. Цяла София е построена по този начин след седемдесет и някоя година. Защото никой от вас и нас, който има апартамент, който е купил сега в София, не е собственик на мястото. Собственик на мястото е държавата, а той е собственик само на сградата.
Тук собственикът на земята ще бъде собственик на земята. Собственикът на сградата ще бъде собственик на сградата. А Законът за собствеността определя как и в какви рамки собственикът на сградата може да ползува мястото.
И последната хипотеза е, тогава, когато са общински или държавни земите, върху които е правото на ползуване. Там ние смятаме, че трябва да се заплатят тези неща. Но вече поради това, че няма частен интерес, а интересът е на държавата, цените 1038.2 да ги определя само Министерският съвет. Ако се смята, че пак трябва да бъдат пазарни цените, аз не бих възразил.
Аз моля да се гласуват текстовете така, както бяха приети от господин Джеров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата за дуплика, господин Вълканов.
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Благодаря Ви, госпожо председател. Със съжаление трябва да отбележа, че не съм бил разбран от колегите и най-вече от господин Гоцев. Тук визниква една хипотеза, която изобщо не е решена. Ако стигнем до края на мисълта, която се изложи, аз питам: какво ще стане, ако се откаже да се плати и последната цена. Земята няма да бъде получена нито от бившия собственик, сградата няма да бъде получена от ползувателя, който я е построил със собствени средства. Нито се пита кой ще получи мястото и кой сградата? Тази хипотеза изобщо не е решена. (Оживление в залата)
В ал. 5 е дадена само възможност ползувателят да придобие отделно сградата, както и земята. Но ако той откаже да направи това очевидно хипотезата ще трябва да отиде докрай. А при тази редакция няма яснота какъв ще бъде краят, завършекът на този процес. Отказът да се плати цената както по ал. 4, така и по ал. 5, води до неясноти, които се отнасят както до правото на ползуване, така и до правото на собственост върху земята.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (от място): Искам думата за реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не може, господин Аджаров, да вземете думата за реплика. Неговото беше реплика. Давам думата на господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация.
Уважаеми колеги, мисля, че текстът, който ни беше предложен, в пълна мяра оправдава поговорката: "Бързата работа - срам за майстора". Законодателната комисия може и да е постигнала съгласие върху този текст, но това не значи, че суматохата, която се създава с него, не е пълна.
Аз ви предлагам да се вгледате по-внимателно във втория ред на ал. 3. Там е казано "който не получи стойността на земята". Излиза, че ако собственикът не получи стойността на земята, той придобива собствеността на сградата. 1038.3
Но какво означава "като не получи стойността на земята?" За да получи стойността, той трябва да отиде в общинския съвет и да си я получи. Получаването на едно плащане е правно действие и то се извършва по волята на онзи, който има право да го получи.
Аз съм убеден, че голяма част от собствениците просто няма да отидат и да упражнят това свое право да получат внесената вече в съвета от ползувателя стойност на земята. И по този начин ще блокират възможността на ползувателя да купи земята.
Ето защо аз предлагам текстът да се измени, за да не се получава недоразумение. Вместо текстът да започва със "собственикът на земя, върху която е построена сграда, който не получи стойността", да бъде "ако ползувателят не плати в срок до 31 декември земята, тогава собственикът на земята да стане собственик и на сградата". А не да се използува тази все още значеща нещо в правото формула "получаване на плащане" и да се даде възможност на собственика на земята за злоупотреби.
И още нещо. Аз съм съгласен с предложението на колегата Вълканов да отпадне ал. 4 и по други причини. Междупрочем досега ползувателят беше собственик на сградата. С прекратяването на правото на ползуване очевидно той изгубва собствеността върху тази сграда, защото пада неговото правно основание да бъде собственик. По същия начин, по който онзи, който изгуби правото на строеж ще загуби и правото на собствеността върху построената сграда.
Действително, след като отменяме правото на ползуване, налага се да се уреди въпросът: а какъв е ползувателят на тази сграда, докато не купи земята? Или докато собственикът на земята не получи плащането?
Но представете си хипотезата: ако собственикът не плати и в този срок, за което говори господин Вълканов?
Освен това, задайте си въпроса: защо му е на ползувателя собствеността върху сградата, след като няма собственост върху мястото? Та това, уважаеми колеги, не е жилищен имот. Това е сграда за сезонно ползуване и инвентар, която е предназначена да обслужва земеделското производство, което се осъществява на тази земя. Без да се осъществява земеделско производство на тази земя, на собственика на сградата - досегашен ползувател, 1038.4 не му трябва сграда. И, обратно, защо му е на собственика на земята само земята без сградата? Той ще трябва в същия парцел, който е 600 мЅ да строи втора сграда за същите нужди. И ще остане ли незастроена земя, та да се произвежда от нея земеделска продукция?
Аз предлагам да се помисли още по този текст, та едва тогава да се предложи нещо по-зряло за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предложете, господин Орсов. Вие имахте един текст. Давам думата на господин Будимов. Господин Орсов, моля, предайте текста на господин Джеров.
ИВАН БУДИМОВ (СДС): Уважаеми господа председатели, уважаеми народни представители, предлагам в целия закон, когато се касае за цени, всички те да бъдат определени по реда на – 4а. Тоест, ние не бива да създаваме привилегии. 1038.5 Предлагам конкретно в текста на ал. 3 в последния ред след "цената й", "определена по реда на – 4а", и на ал. 5 на шестия ред след "Министерски съвет" "по реда на – 4а".
Тоест, за нас не бива да има значение това дали земята е общинска, или се връща на нейните собственици. Това е земя, която има пазарна цена и тази пазарна цена трябва да бъде като основа на целия закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата на господин Аджаров.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСБСП): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние пренебрегнахме правилника или мога да кажа, че си затворихме малко очите в името на това да решим този важен въпрос за земите, описани в – 4а. Но виждате, че затъваме в едно блато. Нашите дискусии са вече не на равнище дискусии в пленарната зала, а така както се работи в съответните комисии било в Комисията по земеделието, било в Законодателната комисия. Ние не можем да продължим повече по този начин.
Ще ви дам само пример с ал. 4 на – 4а. В ал. 4 се третира въпросът как може ползувателят да придобие собственост на сграда върху място на бивш или ставащ собственик по този закон. Първо, това противоречи на Закона за собствеността, където е залегнал принципът, че собственикът на земята е и собственик на построеното върху нея. Освен ако няма изрично отстъпено право на строеж. Примерът, който ни даве господин Гоцев, с построяването на цяла София след 1970 г., там става дума за жилищни блокове, жилищни блокове, които са построени на държавна земя, а не на земя на собственици и този въпрос е регулиран по съвсем друг начин. Питам: собственикът на сградата ще заплаща ли наем на собственика на земята или ще го ощетява? Но това също не го уреждаме.
Правя процедурно предложение целият – 4а да бъде върнат за преразглеждане в Законодателната комисия. Защото не можем повече да продължаваме така. Тази работа изисква спокойствие, а не пленарно заседание. И да продължим нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предлагате да се отложи гласуването за следващото заседание? Други желаещи не са се записали за изказване.
Минаваме към гласуване на направените предложения. НЧ/КТ 1039.1
Първото предложение е за отлагане на гласуването по този текст, по трите текста.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз не виждам никаква причина, защото текстът, който предложих, е обсъден от Законодателната комисия.
Изслушах внимателно направените предложения, както и по всеки един текст. Някои от тези предложения възприемам. Просто ще предложа те да бъдат положително гласувани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, нека да бъдем точни в гласуването. Първо гласуваме предложението на господин Аджаров (така е и по правилник) да се отложи гласуването за следващото заседание. Моля, гласувайте!
Общо гласували 207 народни представители. От тях за 89, против - 114, въздържали се - 4.
Предложението на господин Аджаров се отклонява.
Господин Джеров, моля да подредите предложенията, за да ги гласуваме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Започваме с ал. 3. Прави се едно предложение за уточняване начина на определяне цените. Някои от народните представители предложиха да бъде по реда на ал. 1. Но в ал. 1 има ред, разбира се. Но в ал. 1 се определя цената на земята, стойността на земята, но не и на сградата. Това е разликата.
Затова бих предложил и смятам, че е правилно да бъде уточнено, след края на предложената част на ал. 3 да се допълни "по цена, определена от Министерския съвет, съобразно пазарните цени за съответния район".
Моля да бъде поставено на гласуване това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, господин Николов иска да уточни нещо по цената.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП, Свищов): Колеги, наложи се да отида да направя справка с един закон. Ако искаме да бъдем още по-точни, съгласно действуващите нормативни документи, предлагам, господин Джеров, да запишем "по цени, определени по Наредбата за базисните пазарни цени за недвижимите имущества". Това е едно правилно вече.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Вижте, Наредбата за базисните цени от средата на миналата година има съвсем друго приложно 1039.2 поле. Тя замества Наредбата за цените на недвижимите имоти. И затова не би трябвало да я приложим тук. И ние това вече го решихме с ал. 1 на – 4а.
Поради това, моля да възприемете точно тази редакция, която ви предлагам. Това е линията на закона. Сега изведнъж не може в ал. 3 да възприемем нещо различно от това, което гласувахме в ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В такъв случай гласуваме само уточнението, което беше направено, и няколко народни представители го пожелаха - да има уточняване на цената.
Господин Джеров, кажете още веднъж това, за което ще гласуваме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предлагам да се допълни с думите "по цена, определена от Министерския съвет, съобразно пазарните цени за съответния район". Това го възприехме и в ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте за това допълнение към текста на ал. 3.
Гласували общо 204 народни представители. От тях за 107, против - 74, въздържали се - 23.
Предложението се приема.
Господин Джеров, текстът на тази алинея.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предлагам следната редакция на ал. 3.
"Ал. 3.3 Когато на собственика не бъде заплатена стойността на земята по реда и условията на ал. 1, той придобива собствеността на сградата, ако заплати чрез общинския съвет на ползувателя, построил сградата, или на неговите наследници, в срок до 30 юни 1993 г. (и следва допълнението, което беше прието) по цена, определена от Министерския съвет, съобразно пазарните цени за съответния район".
Това е съдържанието на ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласуваме този текст.
Гласували общо 203 народни представители. От тях за 11, против - 80, въздържали се - 12.
Алинея 3 е приета. 1039.3 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По ал. 4, доколкото си спомням, имаше предложение за нейното отхвърляне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласуваме най-напред предложението за отхвърляне на алинеята, направено от господин Пламен Вълканов и подкрепено от господин Аджаров.
Гласуваме предложението да отпадне ал. 4.
От 204 гласували, за - 91, против - 109, въздържали се - 4.
Отклонява се предложението за отпадане на текста.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Мисля, че няма друго предложение по ал. 4. Би трябвало да гласуваме само нея, като предлагам следната редакция.
"Ал. 4. Когато стойността на земята и сградата не бъдат заплатени, ползувателят, построил сградата, придобива правото на собственост само върху нея, отделно от мястото, като заплати таксата по ал. 2".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте ал. 4.
От 202 гласували народни представители, за - 102, против 90, въздържали се - 10.
Текстът на ал. 4 се приема.
За обяснение на отрицателен вот има думата госпожа Клара Маринова.
КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Клара Маринова, Парламентарен съюз за социална демокрация.
Е, до този текст все се надявах, че може би някакъв разум ще надделее. Господин Джеров, гласувах против и обяснявайки вота си против, искам да предложа на Вас и на всички онези, които гласуваха за този текст, да направим парламентарен експеримент. Аз ще ползувам една сграда, вие ще ползувате земята и ако до една седмица оцелеем в този експеримент, ще повярвам на всички текстове, които променихме в този закон.
Надявам се, че няма да ми откажете, защото това, което в момента приехме, се нарича просто нонсенс. Съжалявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Орсов има думата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Златимир Орсов, Парламентарен съюз за социална демокрация.
Налага се да обясня вота си, макар да ми беше напомнено, че ако тръгна да го правя и продължавам по този начин, ще работим СтБ/КТ 1040.1 до 24,00 ч. Все пак се надявам, че по-късно от 22,00 ч. няма да работим.
Гласувах против, защото, помислете какво направихме, уважаеми колеги. Тази сграда, която с ал. 4 трябва да плати ползувателят, е построена от него. В ал. 1 на същия този – 4а ние го задължихме да плаща някаква такса, за да стане собственик на земята. И ако сградата е по-голяма, да плати по-голяма такса. Сега се оказва, за да стане собственик на сградата отново, за да стане този човек собственик, който преди това е бил собственик, за сградата, която той самият е построил, ще трябва да плати отново, за да й стане собственик. Как си я представяте тази работа, не можах да разбера!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Янаки Стоилов има думата за обяснение на отрицателен вот.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПСБСП): Госпожо председател, дами и господа! Гласуваното разрешение от формална юридическа гледна точка е възможно. Но представете си неговото действие в социален план. Поначало имате две лица със силно конфликтни интереси и вие ги събирате заедно, за да задълбочите този конфликт. В правото там, където има съсобственост, защото аналогия тук можем да правим с този институт, се търсят всякакви средства тя да бъде ликвидирана. Вие тук умишлено събирате двама души, които в повечето случаи трудно ще могат да отидат непредубедени един към друг, защото единият ще се чувствува грабител на труда на другия, а обратната страна пък ще се чувствува ощетена поначало за целия този период.
Представете си също как така ще се ползува тази сграда за сезонно ползуване и инвентар, защото тя в много случаи, откъсната от земята, върху която е направена, с нищо почти не би привличала нейния досегашен ползувател. Нещо повече, в част от тези места може да има кладенец, някакви други сервизни помещения. Как си представяте, че този, който отива и ползува земята, придобивайки ги, ще може да продължи спокойно това съжителство и как вие ще затворите - това не е мавзолей - живият ползувател, който ще стои в тази сграда. И какво ще прави той в нея? Просто е странно. Не знам, но ние, тръгвайки от Закон за земята, правим нещо, което да създава допълнително конфликти. Аз не знам дали, ако още един-два месеца се законодателствува така, дали ще остане 1040.2 социална група, която да не бъде въвлечена в конфликт с някаква друга и то не по политически причини. Може би този закон трябва да бъде свързан със закон за вреди, причинени от държавата. Неговото заглавие би било по-подходящо. (Ръкопляскания в опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И все пак, оставете цветовете. Слушах внимателно и трите реплики. (Протести в опозицията) Много моля, мисля, че слушам всички. (Шум и протестни реплики в опозицията) В Закона за собствеността има един чл. 62, който е създал тази възможност за откъснато притежаване на земя от построеното. Нека да не връщаме римското право - спорим и се противопоставяме на нещо, което съществува във всички правни системи на света. (Шум и реплики в опозицията. Господин Аджаров: "Това е, когато има отстъпено право на строеж")
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Извинявайте, колеги, по някои от тези въпроси може да се направи и справка. Тук има отдел "Правен". Нека не нажежаваме с излишни аргументи заседанието. Моля ви, да не се оборваме. Всеки казва каквото мисли и както го е преценил.
Господин Джеров, преминаваме към текста на ал. 5. 1040.3 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да започнем по реда на правилника. Към ал. 5 господин Христо Тодоров прави едно предложение, което според мен е разумно. Той предлага да се допълни с думите "или внесе в държавния или общинския поземлен фонд равностойна по количество и качество собствена земя".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласуваме това допълнение към ал. 5. Моля, гласувайте!
От 204 гласували, за са 114, против - 71, 19 се въздържат.
Друго допълнение, господин Джеров, към този текст има ли?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не. Направо може да минем към гласуване на пета алинея.
ИВАН БУДИМОВ (от място): След "Министерски съвет" "по реда на ал. 1".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За цените ставаше дума.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРРОВ: Да, господин Будимов направи предложението. Господин Будимов предлага към "по цени, определени от Министерския съвет", допълнението "по реда на ал. 1".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласувам етова допълнение, след "Министерския съвет" - "по реда на ал. 1". Гласуваме този допълнителен текст. Моля, гласувайте!
От общо гласували 201, за са 110, против - 80, 11 се въздържат.
Това допълнение към ал. 5 е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И остава да се гласува цялата пета алинея, така както я предложих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте!
От 202 гласували, за са 113, против - 73, 16 се въздържат.
Приет е този текст.
Господин Орсов, имате думата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): От Парламентарния съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.
Вземам думата, преди да пристъпим към – 33 от раздадения законопроект, неговата четвърта част, за да потърся вашата подкрепа за едно предложение, което беше направено между първото СД/ЙА 1041.1 и второто четене по правилата, които Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание изисква.
Става дума за следното: предлагам от свое име и от името на госпожа Елена Поптодорова да бъде създаден нов параграф със следното съдържание:
"Ал. 1. Лицата, отказали се от наследство или неупражнили правото си да приемат наследството в предвидения от Закона за наследството срок, се считат наследници на наследодателя относно земеделските му земи, собствеността върху които подлежи на възстановяване по този закон.
Ал. 2. Предходната алинея се прилага за наследствата, открити след внасяне на земята в ТКЗС или включвването й в блоковете на ТКЗС, ДЗС или АПК."
Няколко думи в подкрепа на този законопроект. Според нашето право, Законът за наследството, частичен отказ от наследството е невъзможен, тъй като откази от наследство са били правени, без отказалите се от наследство да са имали предвид замеделските земи, които са били включени в наследството на техния наследодател, то сега справедливо е тези лица, които при липсата на този параграж биха били считани извън кръга на наследниците, да бъдат отново включени в този кръг, за да могат да получат и част от земеделските земи, равна на частта, която те имат в наследството. Уреждането на този въпрос в самия Закон за наследството е неудобно, защото става дума за един, така да се каже, единичен акт, един случай извън общите правила, за които се налага тези лица, отказали се от наследството, да не се считат за наследници. И включването на един такъв текст в Закона за наследството би нарушило логиката и системата на този закон.
И накрая аз ви призовавам да гласувате за това предложение, като използувам и аргументите на депутатите от СДС, онова, което е възможно, веднага, бързо да бъде направено, а да не се чака някакво бъдещо и може би несигурно събитие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Орсов, има внесен законопроект за изменение на закона.
Господин Гоцев, поискахте думата за реплика. Отказвате се. Давам думата тогава на господин Джеров. 1041.2 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: За да не удължаваме, господин Орсов предполагам, че е получил внесения законопроект от госпожа Снежана Ботушарова, от господин Васил Гоцев и още някои народни представители, с който се предлага промяна на Закона за наследството. И точно там му е мястото да уреждаме и откази от наследство и завещание. Но не и тук. Нека да бъдем принципни. Там, където са уредени отказите от наследство и завещанията, там ще направим евентуално промените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Поптодорова.
ЕЛЕНЕ ПОПТОДОРОВА (ПСБСП): Благодаря Ви, госпожо председателствуваща. Като съвносител на този проектотекст, аз разбира се се чувствувам в правото си и в задължението си да го защитя. Има едно правило в професионалната политика, което казва, че всяка политика е местна. И въпреки че ние, в тази зала, го прилагаме с променлив успех, иска ми се да се надявам, че поне понякога ще има изключения и това правило ще се превърне в наша практика.
Така че, ставайки съавтор или съвносител на този текст, аз защитавам интересите и на много хора от 7.Габровски избирателен район, в частност мнозина от Габрово и от Севлиево, хора, които са практически потърпевши поради преотстъпено право на наследство във време, когато въобще не е стоял въпросът зае ползуване в днешните параметри на земеделските земи.
Аз разбирам добре съображенията, които изложи тук господин Джеров, но си мисля, че ние имахме случаи, в които внасянето на общ закон далеч не ни попречи да прие4мем конкретен текст в друг закон. И аз ще ви дам за пример Закона за банките и кредитното дело. Въпреки че, както знаем, на нас ни предстои да разглеждаме закон за декомунизацията, това не попречи на пленарната зала да гласува абсолютно несъответствуващ, неадекватен на Закона за банките и кредитното дело текст, който по същество се уреждаше от проекта за декомунизация, който предстои да бъде внесен в пленарнат азала. Така че, съдейки поне по прецедентите, ние нямаме основание да отклоним обсъждането и гласуването на този текст. Така че аз се обръщам с настоятелна молба към председателя на Законодателната комисия - господин Джеров, да подложи на гласуване текста и също така се обръщам с гореща молба към колегите в тази зала да го подкрепят. ЗащоВТ/ЙА 1042.1 то, от една страна, ние знаем, че има настойчиво желание от страна, доколкото разбирам, на всички заинтересовани по-бързо да се уреждат тези въпроси. Ако ние очакваме да постъпим по пътя на общото уреждане, опасявам се, че конкретните ситуации в селищата ще останат нерешени и висящи за дълъг период от време. Отново настоятелно моля да бъде гласуван внесеният от нас текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Поптодорова, да се прави политика и право са две рразлични неща. Така че...
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (встрани от микрофоните): В случая съвпадат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважавам лично аз аргументите ви, но както разбрахте и от другите колеги, нещата са и по-общи.
За реплика давам думата на господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми дами и господа! Безусловно е необходимо създаването на текст, който да вкара в наследството онова, което наследодателят не е имал предвид, когато е вършел разпореждане. Но това не е само отказът от наследство, както съвсем дилетантски тук се предлага, а това е и неприемането на наследство в срока по 50...
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Прочети текста бе!
ВАСИЛ ГОЦЕВ: На "бе" се говори, когато сте на улицата, а с по-възрастен човек се разговаря учтиво. Но за това човек трябва да е живял в обстановка в първите няколко години, каквато ви е липсвала и за което сигурно вие не сте виновен. (Ръкопляскания от страна на мнозинството, възгласи "Браво!")
Заедно с това е режимът на завещание. Отказите от наследство се вписват и тези вписвания трябва да намерят съответна поправка, каквато в това предложение няма.
Аз самият бях предложил три текста, които прецених за недостатъчно съвържени. Затова Народното събрание чрез госпожа Ботушарова се обърна към проф. Венедиков, който е патриархът на българското гражданско прави в вомента и е човекът, който най-добре познава наследственото право. Той даде една много подробна разработка, на основата на която е направен законопроектът, който вече ви е раздаден. този законопроект ще бъде внесен вероятно в първите дни след приемането на закона за земята 1042.2 и понеже имаме съгласие за разрешенията, както се вижда, попрецизният закон ще трябва да бъде приет.
По тези съображения не следва да се гласува предложението на господин Орсов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това беше реплика. Да, за дуплика. Не, момент, не може, господин Орсов, тъй като това беше рреплика на госпожа Поптодорова.
Господин Джеров, моля ви, направено е предложение за текст. Чуха се съображенията.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Вижте сега, и преди малко ви казах, нека да спазваме някакви принципи. Има Закон за наследството. В него се уреждат тези две институции. Каквото изменяме, там ще изменяме. И то трябва да намери приложение по принцип за всичко реституирано. Ако тук вмъкнем, то ще бъде, не бих искал да използувам някаква силна дума, но нещо, чуждо тяло в този закон. Лично аз като юрист се противопоставям срещу приемането на такова предложение. (Шум в залата, реплики) След като имаме консенсус, още по-хубаво. Законопроектът за изменение на Закона за наследството ще мине много лесно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Все пак е добре текстът да го предадете, да се направи и да се раздаде на народните представител. (Шум в залата, реплики). Дайте го сега, ако обичате, за да може да се направи и размножи.
Дуплика няма, госпожа Поптодорова, защото господин Джерров не прави реплика на вашето изказване.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Искам по процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По процедурата? Заповядайте. Но ако не е по процедурата, ще трябва да ви отнема думата. 1042.3 Поставен беше въпросът текстът да бъде предаден и размножен за народните представители. Аз искам да ги информирам и вас, госпожо Ботушарова, че текстът е предаден отдавна в писмен вид, включен е в тези материали, които бяха раздадени преди второто обсъждане на законопроекта, така че няма нужда тук да се размножава отново. Ето защо аз настоявам текстът да бъде подложен на гласуване, независимо от изказалите се мнения тук. И независимо от това, че има някакъв друг Закон за наследството, който, както се оказва, може би е необходим, но както и Законът за пенсиите, който е необходим, се бави вече три месеца (шум на неодобрение от мнозинството), не е сигурно дали и другият закон ще по приемем. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Орсов, просто ще ви прекъсна ,защото това не е по същество. нека не губим повече време. Ще се направи текстът за всеки народен представител. Материята е сложна - не е само отказ от наследство. Има и завещание, има и завети, така че сам съзнавате колко други хипотези има да се направят.
Господин Джеров, следващия текст, който е. А текстът ще се гласува, когато го получите. А сега не е раздаден, нямате го пред себе си. Моля един от квесторите да вземе от господин Орсов текста и да се размножи веднага.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва – 33: "Създават се следните нови параграфи."
Аз предлагам да ги разглеждаме и гласуваме поотделно.
"– 10 (нов). Наследниците на лицата, на които се възстановява собствеността върху земеделските земи по този закон се освобождават от заплащане на данък върху наследството."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст има ли постъпили предложения?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не, няма. Още повече, че той е приет и по други два закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте текста на – 10 от – 33. Моля, гласувайте!
Гласуването приключва. Прекратете го и посочете резултата. За са 178 народни представители, против - 3, 17 се въздържат от общо 198 гласували. Този текст е приет. ВЙ/ЙА 1043.1
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва – 11 с четири алинеи:
"Ал. 1. Физическите лица, земеделски производители се освобождават от данък върху общия доход за приходите си от производството на растителна и животинска продукция за срок от пет години от въвеждането им във владение върху земята.
Ал. 2. Кооперациите се освобождават от данък върху печалбата за приходите си от производството на растителна и животинска продукция за срок от пет години от тяхната регистрация или от влизането на закона в сила, ако последната дата е по-късна.
Ал. 3. Членовете на кооперациите се освобождават от данък общ доход за получените от производството на растителна и животинска продукция дивиденти и рента.
Ал. 4. Физическите лица се освобождават от данък върху сградите на земеделските земи за срок от пет години от въвеждането им във владение".
Това са четирите алинеи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата на господин Николов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП-Свищов): Уважаема госпожо председателствуваща, като приемам принципно тозе облекчения, които се предвиждат, предлагам в ал. 3 - господин Джеров, когато я четеше се позабави на текста с оглед да имаме единство - едно е данък върху общия доход, а тук се говори за данък общ доход. Първо, трябва да запишем: "Членовете на кооперациите се освобождават от данък върху общия доход". Нека да допуснем, че е пропуснато. Но обърнете внимание "за получените от производството на растителна, животинска продукция, дивиденти и рента". Рентата и дивидентите не се получават за това - горе вече във връзка с печалбата и данъка върху общия доход - върви. Тук трябва да отпаднат думите "от производството на растителна и животинска продукция", защото ще бъде трудно на практика частта, която те трябва да получат като рента и като дивидент, да бъде освободена.
Освен това в ал. 4 предлагам вместо така, както е "от данък върху сградите на земеделските земи" по-добро би било, ако запишем "се освобождават от данък върху сградите, построени върху земеделски земи". 1043.2
И позволете ми още нещо да кажа. Тъкмо тук е мястото му. Колеги, на първо четене господин Пламен Денчев постави един въпрос, който ние досега отминахме, като е имало уверение от Законодателната комисия, че именно тук, в Преходните разпоредби ще се постави въпросът. Става дума за следното: Земи, които в миналото са били гори, впоследствие те са унищожени и сега представляват земеделски земи и при една фотоснимка в момента те съществуват като такива. Тъй като знам, че ще кажете, че това е въпрос и материя на Закона за горите, но тази земеделска земя или този фонд сега ще бъде съответно използван и за оземляване на други с оглед на това да не стане след време на тези хора, които горите са им трансформирани в земеделски земи те да не могат да получат предлагаме евентуално тук между – 11 и 12, които касаят горите да запишем такъв параграф: "Възстановяват се правата на собствениците на земи, които са били гори, а сега се използват като земеделски земи". Ако тук не му е систематичното място, то тогава можем, както преди и в началото имахме възможност да допълним – 4а да се върнем и да допълним чл. 10 с нова ал. 9. (Реплики от СДС)
Извинете, господин Събев, но и – 4а от Преходните разпоредби също беше приет и по силата на тази логика ние можем ето и господин Джеров ме подкрепя - да, тук да оценим този въпрос, който сме го изпуснали и да го прегласуваме за допълване на чл. 10 с нова ал. 9. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров има думата.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Не е реплика. Изказване е. Аз искам да направя едно предложение и да апелирам за малко по-голямо внимание, защото тук навлизаме в едни фискални въпроси. Искам да отбележа, че проблемът не е разглеждан в Комисията по бюджета и финанси. Не, че протестирам, но бих желал по-голямо внимание, защото трябва да се изпитат нещата.
Предложението ми е следното - в – 11 в ал. 1 да пише: "данък върху общия доход за приходите си - това нещо да отпадне. Няма смисъл". "Данък общ доход от производство на растителна и животинска продукция".
Ал. 2 и ал. 3 да отпаднат, защото пише: "кооперациите се освобождават от данък върху печалбата". Аз ви чета Закона 1043.3 за кооперациите - чл. 37 и да видим кооперацията какви данъци плаща. Кооперацията въобще не плаща данъци върху печалбата. Вижте какво пише: "Кооперацията плаща на държавата данък върху оборота, мита, такси, акцизи, съгласно законе." Данък върху печалбата тя не плаща и няма какво да пишем, че се освобождава, след като тя не плаща.
Вместо ал. 3 да вкараме друга алинея с малко по-различен текст, която горе-долу е същата по смисъл, но ще видите с какво се различава - със следния текст: "Рентните доходи от земеделска земя се изключват от сумата, подлежаща на облагане с данък общ доход." Виждаме, че тук рентата се включва. Дивидентите защо ги изключваме? Защото - вижте - дивидентите са един остатъчен доход, който се разпределя на всички собственици, на всички членове на кооперацията сумарно върху цялата дейност на кооперацията. Тогава, ако искаме непременно дивидентите да ги включиме, ние трябва да създадем гаранции, че тази кооперация ще се занимава само с производство. Моля за малко внимание, господин Джеров. И тази кооперация ще се занимава само с производство на растителна и животинска продукция, т.е. че не може да се занимава с продажби, не може да се занимава с търговия с цигари, с месо и т.н. Такова нещо, ако искате - можем да го направим, но мисля, че не е много целесъобразно. След като дадем другите предимства по освобождаването мисля, че то ще бъде достатъчно. Иначе трябва изкуствено да ограничим сферата на действие на тази кооперация само за производство на животинска и растителна продукция, за да знаем, че дивидентите произхождат само от това. В противен случай трябва да ограничим дейността на кооперацията.
Затова сумирам: в ал. 1 думите: "за приходите си" отпада. Ал. 2 и ал. 3 отпадат, вместо това се вкарва една нова алинея, ал. 4 остава, разбира се. Вместо втора и трета алинея се вкарва нова алинея със следния текст: "Рентните доходи от земеделска земя се изключват от сумата, подлежаща на облагане с данък общо доход". Тоест "те се приспадат и това е за всички собственици на земя". това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте и се представете за протокола.
ФИДЕЛ КОСЕВ (ПСБСП): Аз съм от Федерацията на Българската социалистическа младеж. 1043.4
Госпожо председател, надявам се, че при моето трето предложение, което явно ще касае, както първите преференциални условия за работата на младите семейства в земеделието се надявам този път при ръководството на най-младия представител на Председателството да получа разбиране от страна на нашите колеги.
Конкретният текст, предлагам нова алинея: "Младите семейства се освобождават от данък върху общия доход от производство на растителна и животинска продукция за срок от осем години от влизане на закона в сила". (Реплики от СДС)
Колеги, аз ви предлагам три години повече за онези, които от младите семейства се обвързват със земеделска дейност и тъй като беше отправена една реплика от господин Джеров, с който искам да обоснова и да конкретизирам своето предложение. Господин Джеров, вие миналия път казахте, че не знаете какво е младо семейство. Да, по този закон също не знаете. Формално аз съм направил конкретно предложение. Сэжалявам, че вие не сте го прочели още на първо четене, в което предлагам едно тълкуване, което ще направя за следващата алинея. Мисля, че ще бъде издържано. Това е формално.
Господин Джеров, неформално младото семейство - това са онези хора, които участвуват в брачен съюц и са на около 3-35 години - като такова семейство имат възможността и задължението да създават деца и да ги отглеждат. Нещо, което някои семейства заместват с правенето на компоти. Това младо семейство има задължението, има проблема да оглежда своите деца, като закупува: детска количка за 1500 лева, биберони за по 30-40 лева, пелени - еднократни за по 60 лева и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Косев, съобразете се все пак.
ФИДЕЛ КОСЕВ: Да, завършвам. И ако ние не им създадем възможност с облекчени условия с участието си в земеделието да отглеждат своите деца, не чакайте деца на село и отгледани там. Заповядайте текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Текстът го дайте на господин Джеров.
Той не е реплекирал. Това не беше реплика, изказване.
Нека да има ред. Ще имате думата, но преди вас има друг.
Имате думата, господин Николов. 1043.5
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП - 20. Силистренски избирателен район): Моля само да направя едно кратко предложение. Мисля, че не трябва да губим повече време за гласуване на предлагания – 11 с някои допълнения, които бяха направени. Аз ги подкрепям.
За какво става дума по-точно? Ние почти запазваме онзи режим на облекчение, който беше запазен и в сега действащия закон, а именно в – 7 на сега действащия закон за освобождаване от данъчни облагания, в – 6 на правилника и в чл. 13, ал. 4.
Ето защо правя следното предложение. Новот, което е тук, мисля че всички добре са го осъзнали, е, че докато в предишния закон беше "от влизането на закона в сила", сега е "от въвеждането във владение на собственика".
Ето защо аз и в Законодателната комисия споделих съображения, които съвпаднаха с направените сега предложения от господин Венцеслав Димиитров.
Отново искам да кажа, че подкрепям именно ал. 1 на – 11. По ал. 2 може би господин Шотлеков си спомня, че в Законодателната комисия аз казах, че тя не е необходима, тъй като този Закон за кооперациите се урежда със Закона за кооперациите в чл. 37. Предлагам тя да отпадне, запазвайки ал. 1 с отпадането на думите "от приходите си".
По ал. 3 на – 11 приемам и смятам, че е целесъобразен текстът, който предложи господин Димитров. Защо? Подкрепям и още нещо - рента се получава за внесена земя. В кооперация, която ще има предназначение земеделско производство, ще има и хора, които не са внесли земя и могат да членуват в тази кооперация. А дивидентът е нещо, което е остатъчна величина, след разпределяне на печалбата по решение на собствениците в кооперацията. И той се дължи и на внесения дялов капитал, на всички. Ето защо предлагам именно да бъде прието видоизменението в ал. 3, което е предложено като текст от господин Димитров. Аз се солидаризирам с него. Това исках да направя като предложение и да подкрепя изказаните становища по – 11. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря ви, господин Николов. По процедурен въпрос поиска думата господин Райчевски.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Аз съм от 2. Бургаски избирателен район.
По този текст бяха направени доста предложения, някои СлР/ЛТ 1044.1. от тях разумни, но имаше и много отклонения. Започна да се говори за това какво е младо семейство, какво е старо семейство, за създаване на деца и т.н. Ето защо предлагам повече да не си губим времето, защото то ни е необходимо за приемането на този закон. Ето защо предлагам да пристъпим към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. (Константин Аджаров иска думата) Господин Аджаров, за да не би да не остане отчетено вашето предложение, дайте текста на господин Джеров. При гласуването той ще постави този въпрос. Дайте текста на господин Джеров. Иначе ще трябва да гласуваме процедурата.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Той трябваше да го е предложил досега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Трябва да гласуваме процедурното предложение на господин Райчевски.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСБСП): Не е необходимо. Преди това ми дадохте думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не съм ви я дала думата, казах, че сте след господин Николов. Господин Аджаров, моля, дайте вашия текст на господин Джеров и след това при гласуването ще си кажете думата. Много моля, да не се обясняваме.
Поставям на гласуване предложението на господин Райчевски.
Предлагам нещо разумно, господин Аджаров да даде текста на господин Джеров и когато стане дума за гласуване, той ще го прочете.
Подлагам на гласуване процедурното предложение да се прекратят разискванията. Моля, гласувайте.
От 208 гласували, за предложението са гласували 113, против 92, въздържали се 3.
Прекратяваме разискванията по тези текстове. Преминаваме към гласуване. Моля, господин Джеров, да започнем гласуването.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предлагам гласуването да става по алинеи. Ние разсъждаваме по – 11. Предложението по ал. 1, което беше възприето, предложено от господин Венцеслав Димитров и прието, доколкото разбирам, от няколко специалисти в тази област, е от втори ред да отпаднат думите "за приходите си".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте за отпадане от ал. 1 на думите "за приходите си". 1044.2.
От гласували общо 206 народни представители за предложението са гласували 178, 6 - против, 22 се въздържат.
Приема се да отпаднат тези думи.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Може ли да поставите на гласуване ал. 1 на – 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте текста на ал. 1.
От 198 участвали в гласуването, за предложението са гласували 193, против - няма, 5 се въздържат. Приема се текстът на ал. 1.
Господин Джеров, имаше предложение ал. 2 и ал. 3 да отпаднат. Беше предложена и нова редакция.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Бих помолил да предложим на гласуване отпадането на ал. 2, тъй като ал. 3 се замества с ново съдържание, трябва да се измени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля да гласувате предложението за отпадане текста на ал. 2.
Резултати от гласуването.
От 204 гласували, за предложението са 156, против 38, 10 се въздържат.
Моля да обявите резултатите от гласуването по партии.
Приема се предложението. Отпада този текст.
Господин Джеров ми подсказа, че има нов заместващ текст за ал. 3.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Димитров предлага ал. 3, предложена от нас, да бъде заменена със следния текст: "Рентните доходи от земеделските земи се изключват от сумата, подлежаща на облагане с данък върху общия доход." Но същевременно, ако приемем тази алинея, тя ще бъде вече втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Подреждането ще направите вие след това. Моля, гласувайте текста, който прочете господин Джеров, предложен от господин Венцеслав Димитров, подкрепен от господин Георги Николов. Моля, гласувайте.
Резултати от гласуването.
От 194 гласували, за предложението са 177, 9 - против, 8 се въздържат. Текстът се приема. 1044.3.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва съдържанието на ал. 3. Първо, едно пояснение и след това ще ви я прочета. "Данък върху сградите" е термин. С него се облагат и празни места. Така че да не ви шокира названието, защото на пръв поглед излиза, че има противоречие.
Предлагам следното съдържание на ал. 3.
"Ал. 3. Физическите лица се освобождават от данък върху сградите на земеделските земи за срок от 5 години от въвеждането им във владение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте!
Гласували общо 199 народни представители. От тях 192 за, 1 - против, 6 - въздържали се.
Приема се този текст.
Господин Косев имаше едно предложение.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва едно предложение на господин Фидел Косев за нова, в случая четвърта алинея, ако я приемем.
Съдържанието е: "Младите семейства се освобождават от данък върху общия доход за приходите от производството на растителна и животинска продукция за срок от 8 години от влизането на закона в сила."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте!
Този път в гласуването участваха 215 народни представители. 115 - за, 91 - против, 9 - въздържали се.
Предложението се приема.
Извинявайте, но доколкото си спомням, мачът беше снощи, а не сега и не в тази зала. Така че възгласите много приличат на това. Да, текстът се прие.
Давам думата на госпожица Русева по процедурен въпрос.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че когато един текст се гласува, трябва да се каже точно какво се гласува. И мисля, че народните представители не са разбрали точно какво гласуват. Ако някой трябва да прилага този закон за млади семейства, трябва да дойде при господин Фидел Косев, който да му каже дали те са около 30, 35 или 35 и 1 месец. НЧ/ЛТ 1045.1.
Аз мисля, че народните представители не са наясно, че няма никъде регламентирано какво е това "младо семейство". Вие сами чухте господин Фидел Косев, който ви каза - между 30 - 35 г.
Господа, когато ние създаваме закони, трябва да знаем, че те ще се прилагат.
Така че мисля, че това предложение, първо, неправилно е поставено на гласуване. Затова го оспорвам. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Чакайте, оспорено е гласуване. (Възгласи: "У-у-у! от ПСБСП)
Председателството нищо не е казало. Защо се ядосвате? Всеки може да оспори. И вие оспорвате, и другата група оспорва.
Ще продължа заседанието, когато всички седнете!
По същия процедурен въпрос думата поиска господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, аз взимам думата по процедурен въпрос във връзка с предложението на госпожица Русева, която направи предложение за прегласуване, за да й припомня, че терминът "млади семейства" се намира в чл. 21, ал. 1, точка 3 в действащия Закон за земята, която точка ние не сме променяли.
Така че има и на други места споменаване на този термин Тя няма от какво да се притеснява.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Отменихме го, господин Орсов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залата! И ви моля също да не реагирате!
Господин Орсов се позовава на текст, но дочух реплики, че той е отменен.
Госпожа Русева направи едно предложение... (Шумът и репликите в залата продължават) Моля ви, нека да кажа нещо и аз. По правилника - трябва да кажа.
Оспорва се гласуването по причина на неточност в текста, в самата процедура. Аз обаче съвсем точно искам да ви кажа, че при това гласуване залата от същия си състав нарасна с около 10 души, без някой да е влизал или да е излизал. (Ръкопляскане от СДС) Така че аз моля квесторите да влязат в задълженията си. Помолих ги и одеве, но явно не ме чуват. Когато 1045.2. се гласува и когато има текстове, които са спорни, стойте около вратите и не пускайте никой нито да влиза, нито да излиза, когато започне гласуването.
Сега казвам: ще се прегласува текстът. Но обявявам, че ще има гласуване след 3 минути, за да не се получат до края и други оспорвания, които предварително ви казвам, че няма да уважа.
Моля, до края на пленарното заседание, който стои в залата и участва в гласуването, да бъде тук, а не това непрекъснато влизане и излизане, защото аз ще направя проверка и по гласуване, и така, както са групите, за да се уточни с колко карти се гласува. Моля ви, влезте в залата, прегласува се текстът на господин Фидел Косев!
Моля, господин Джеров, прочетете го отново.
Относно уточняване на термина "млади семейства" господин Орсов твърди, че този термин е определен в закона.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не е определен в закона.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Съдържа се в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не се съдържа в закона. Уточнете се тогава допълнително. Ясно е, че има неяснота в нещата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да ви прочета предложения текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, седнете! (Шумът и репликите в залата продължават) Моля ви, седнете! Обръщам се към центъра и двете половини. Седнете, колеги, седнете! Има още да гласуваме.
Прегласува се текстът, господин Джеров ще го прочете отново.
Моля, господин Джеров, прочетете текста.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Става дума за предложената ал. 4: "Младите семейства се освобождават от данък върху общия доход за приходите от производството на растителна и животинска продукция за срок от 8 години от влизането на закона в сила."
Това е предложението на господин Фидел Косев. С едно пояснение: нека някой да ми отговори какво означава (нормативно говоря), какво означава "младо семейство"? 1045.3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не давам думата. В процес на гласуване сме. Много моля, повече по този текст няма да приема оспорване на гласуването.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Семействата не се облагат с общ доход, облагат се лицата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предварително да сте уточнили всички аргументи. Гласуваме предложението. Моля, гласувайте!
Гласували общо 215 народни представители. От тях 110 за, 102 - против, 3 - въздържали се.
Текстът е приет.
Обяснение на отрицателен вот иска господин Димитров. 1045.4.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Аз искам спокойно да обясня моя отрицателен вот. Не се смейте, господа, защото вие не знаете какво гласувахте. (Шум в опозицията) Вие гласувахте, че освобождавате от данък общ доход семействата. Тук има няколко икономисти между вас, които ще ви кажат, че съгласно сега действащия закон семействата не се облагат с данък общ доход, облагат се само лицата. И ако искате наистина да има една такава разпоредба, моля ви се, формулирайте я така, както трябва. Защото сега се получава така. Ние сме освободили семейства, обаче на практика лицата се облагат. Така че нищо не сме направили. Ние сме освободили само семействата, а лицата ще ги облагаме. (Одобрителни викове в мнозинството, ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други обяснения на отрицателен вот? Давам думата на господин Александър Йорданов по процедурен въпрос.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, правя процедурното предложение да удължим работното време с два часа, а така също, ако тази вечер не свършим закона, който много хора чакат, това е естествено, да продължим утре също с този законопроект. След като завършим, да продължим и с питанията до министрите. Защо? Защото утре започва от днес. (Ръкопляскания в мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласуваме процедурното предложение. (Обръща се към Георги Пирински, който иска да направи възражение) По този въпрос правилникът не предвижда възражения. (Шум и протести в опозицията) Само при предложения за прекратяване на разискванията.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (встрани от микрофоните): Не е така, госпожо председател, трябва да чуете едно предложение против. По всяко предложение за гласуване трябва да се даде думата да се изкаже и възражение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Пирински, правилникът е несъвършен, можем да го поправим, но в момента на този тип процедура не се предвижда възражение. (Шум в опозицията)
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (встрани от микрофоните): И сигурно при тази процедура не се разрешава и обяснение на отрицателен вот. СБ/ЛТ 1046.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Няма обяснение, пише го в правилника.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Тогава моля Ви да кажете по какъв начин ще се отразят по-нататък разискванията?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Записва се, след което се излъчва.
Разбрахме се с господин Пирински наполовина. Моля, гласуваме процедурното предложение да се удължи работното време до 22 часа. Повече от 22 часа за днес не може. Затова, моля, гласувайте.
От 216 гласували за предложението са 114, против 95, въздържали се - 7. Приема се. Продължаваме до 22 часа тази вечер.
Това е първата част на процедурното предложение.
По втората част - към края на заседанието.
Понеже господин Пирински ме попита какво ще стане с предаваянията по телевизията, практиката е, че се прави запис. Всяка вечер в 19,50 ч. се прекратява директното предаване заради децата и се прави запис. След това, същата вечер, се продължава излъчването.
За утре (обръща се към господин Александър Йорданов) към края на заседанието ще поставя въпроса.
Моля, продължаваме. След няколко текста ще има почивка.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Моля за процедурно предложение. Току-що получих информация, която трябва да предам на залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не вие. Ще дойде при Председателството човекът, който е дошъл да даде информация от телевизията, тъй като Председателството се занимава с този въпрос. Господин Кадир го уточнява.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Това е процедурен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Процедурите са определени в чл. 39.
Господин Джеров, моля по следващия текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Много моля, колеги, с оглед гласувания нов – 11 предлагам допълнителен параграф, с който да отменим действащия досега – 7 от преходните и заключителни разпоредби. 1046.2.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ, КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Нарушавате решението!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не чух.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Като не ни давате думата, как ще ни чуете?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Съобщението е следното. Ще се направи запис на заседанието, но тази вечер няма да може да се излъчи, тъй като има подредена програма. Ще се излъчи в друго телевизионно време.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Значи се нарушава решението на парламента. (Шум и протести в опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Извинявайте, кое е по-важно - законът ли или да ни гледат как дефилираме като звезди по телевизията?
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Не да ни гледат, а да ни чуят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Чуването продължава. Предава се, има специален канал, който вие предложихте. Имам предвид комисията, нали има решение и се предава.
Моля, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз предложих, само че не знам кой чу. С оглед на това, че приехме специална уредба с – 11, предлагам самостоятелен параграф, с който да бъде отменен сега действащият – 7 от преходните и заключителните разпоредби. Това следва от току-що приетото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте.
От 206 гласували, 189 - за, 8 - против, 9 - въздържали се. Текстът е приет.
Господин Косев има предложение за текст.
ФИДЕЛ КОСЕВ (ПСБСП): Фидер Косев, Федерация на българската социалистическа младеж.
Днес е хубав ден за младите семейства. Те получиха първите облекчени условия, за да работят. (Шум в залата)
Затова си позволявам, благодарейки на тези 110 човека и на 115-те, които гласуваха първия път "за", да предоставя на вашето внимание още две предложения, които ще успокоят, надявам се, и господин Венцеслав Димитров. 1046.3.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Ти ги излъга тези хора, че ги освобождаваш от данък.
ФИДЕЛ КОСЕВ (ПСБСП): Предложенията, които ще ви представя, ще решат въпроса, за който той ме обвинява, че съм излъгал.
Но преди да стигнем до конкретно тълкуване на това, що е младо семейство, след като всички не знаете, ще направя едно предложение за следващ параграф, след което ви моля да изслушате предложение за още един параграф, което касае младите семейства какво са те.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): На второ четене сме!
ФИДЕЛ КОСЕВ (ПСБСП): Да, на първо четене съм направил тези предложения, съжалявам, че не сте ги гледали в комисията и не сте прочели всичко. Това е ваш проблем.
И така конкретният текст, който предлагам на вашето внимание, е нов параграф: "За закупуване на земя, както и на земеделски инвентар, младите семейства ползуват кредит при облекчени условия, който се определя от Министерския съвет. Закупените по този параграф земя и инвентар не могат да бъдат продавани в продължение на 10 години от закупуването." Заповядайте текста. (Предава текста)
Следващ параграф: "Млади семейства по този закон се считат онези, в които всеки един от съпрузите не е навършил 35 години."
По този начин, господин Димитров, под термина младо семейство се разбира всеки един от съпрузите, който участва в брачен съюз, когато и двамата не са навършили 35 години. Имате текста при първото четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата за реплика господин Димитров. 1046.4.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Аз искам да направя една реплика на господин Фидел Косев. Той най-безочливо излъга всички млади семейства, че е направил нещо за тях, а поради липса на съответна квалификация и поради това, че неговите другари от опозицията не му помогнаха, не можа да формулира така както трябва своето предложение.
Аз предлагам на господин Стоилов, господин Пирински, господин Николов и още няколкото икономисти, които има във вашата група, да помогнат на този човек да формулира своите предложения, за да помогне наистина, ако иска, на младите семейства. Така само говори, на практика гласуват се даже и членове, а те не могат да действат. Защото, господин Косев, законът е такъв - за лицата, за съжаление, не на семействата. Ето, господин Николов е при вас, нека да ви каже как да формулирате своите предложения.
Аз неслучайно ви казах: когато навлизаме в тънката фискална материя, моля ви се, нека професионалистите да се изказват, а не така, само с емоции да правим предложения и да се приемат, а фактически да не могат да работят. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Владислав Даскалов, втора реплика. Господин Ганев, трета реплика.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Госпожо председател, госпожи и господа! Виждам, че господин Стоилов мълчи и явно има защо да мълчи. (Реакция в залата) Мълчи просто затова, защото лицата се облагат, лицата се облагат и лицата се освобождават от данъци поради простата причина, че лицата работят и лицата получават доходи въз основа на трудовата си дейност. И в резултат на тази трудова дейност те биват облагани с данъци. Не може група от лица, не може и най-малката група от лица, каквото е семейството, да бъде обложено или освободено при някакви условия от данъци. С така скромните си познания по данъчното право успях това да си го обясня.
Освен това, господин Косев, вие искате сега да задълбочите недоразумението още повече с тези семейства. Защото искате да ги освободите тогава, когато закупи семейството. Ами, много ви се моля, обърнете се към колегите юристи! Семействата не закупуСД/ЛТ 1047.1. ват. Те дето не закупуват, ами те не могат и да купят затова, защото пак субект в правото е отделното лице, а не група от двама, трима и повече хора. И тогава, когато отделното лице нещо направи, тогава го освобождавайте, или го товарете с данъци или нещо подобно.
Така че всички тези предложения, за съжаление, са неподкрепени нито с правна логика, а даже и с човешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: И третата реплика - на господин Ганев.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Госпожо председател, уважаеми колеги! Аз имам към господин Косев само два въпроса.
Първият ми въпрос е следният. Аз съм на 65 години. Да, ама представете си, излезе ми късмета и се оженя за една 20-годишна. Младо семейство ли съм или не? (Шум в залата)
Вторият ми въпрос. Едни връстници са се оженили, семейство, на 35 години са. По логиката на господин Косев те са младо семейство. След 8 години обаче ще бъдат, доколкото знам да смятам, на 43. Младо семейство ли са или не?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата на господин Косев за дуплика.
ФИДЕЛ КОСЕВ (ПСБСП): Господа, ползвам дуплика и ви моля, просто успокойте се, не е толкова страшен проблемът, не е политически. И това е най-важното според мен.
И така, господин Димитров ме обвини, че съм излъгал, без да конкретизира в какво точно. Това си е негов проблем, оставям го на неговата съвест. Обвини ме в некомпетентност. Съжалявам, че излезе, явно не му е удобно да чуе отговора.
Господин Димитров, аз съм завършил също икономика, но не при някои от видните преподаватели по политическа икономия, които сега са във вашата страна. Аз моля да ме разберете много добре. Става въпрос за всяко едно от лицата, което участва в семейство. И тогава става въпрос за облагането на съпруга или на съпругата, а не на семейството като цяло. Не правете, моля ви, от едно нещо толкова ясно, такива невероятни тълкувания, които са ваш проблем.
А за скромните познания оставям за вас проблема. Може би сте прав. 1047.2.
И накрая в твърдението, че всеки един от тях не трябва да е нсавършил 35 г. се решава и вашият казус, господине. Вие сте на 60. Чудесно е да вземете една дама до 35, но тогава няма да сте младо семейство, просто защото аз споменах за някои функсции още в първото си представяне по въпроса какво е младо семейство. Желая ви успех. (Весело оживление)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Косев, не предрешавайте въпроса за функциите, и то от пленарната зала! (Оживление)
Давам думата на господин Стефан Стоилов за изказване.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, въпросът наистина не е политически. Излишно му придавате такъв заряд.
Второ, не злоупотребявайте, като говорите, че не е човешко, не е юридически изпипано и т.н. Ако юридически текстът не е съвсем перфектен, моля ви, направете го перфектен. Но зад всичко това има един голям проблем. Става дума за селското стопанство, което и България, и Европа признават за приоритетно. Досега за 4 месеца правителството не е предприело нито една мярка, която да "мирише", че е израз на политика по отношение на сектор, който е приоритетен. (Реакция в залата)
Второ, тук ми се предлага в рамките на една политика, която третира този сектор като приоритетен, специална грижа за връщане на млади хора на село, тъй като вие и аз и да получим земя, няма да отидем да я работим. Трябва да бъде направено всичко възможно млади семейства да бъдат стимулирани да се хванат с тази тежка и черна работа. Така че не се крийте зад това, което говорихте, а трябваше да гласувате всички до един. (Ръкопляскания от ПСБСП)
И процедурният въпрос. Става дума за освобождаване от облагане от данък. И това е точно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ако няма други изказвания... Господин Александър Йорданов, реплика.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, взимам думата не за да дебатираме за това що е младо семейство. Всеки някога е бил млад, бил е младо семейство. По-важно е другото. Господин Стоилов тук каза, че селскостопанската работа е тежка и черна. Тежка и черна е тя за мързеливите. (Реакция в залата) В миналото мързеливи главно бяха комунистите. 1047.3. (Реакция в залата) Затова именно изгониха хората от селата и ги пратиха по градовете да стават работници.
Ако сте чели поне малко от българската литература, ще знаете, че това е не само прекрасна, това е наистина свещена работа - да работиш земята. Тази земя ни е родила, в тази земя ще умрем. И няма тежка работа. Тежка работа няма, запомнете това! Всяка работа е за талантливите и за тези, които могат да я работят, а не за мързеливите. (Реакция в залата, ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Стоилов иска думата за дуплика. След това по процедурен въпрос отец Христофор.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП): Господин Йорданов, ние напоследък с вас си разменяме комплименти и любезности и аз ви благодарих. Но много ви моля, дайте да не говорим от парламента неща, които са само за простаци. В България няма простаци. (Реплика от мнозинството: "Как да няма бе?!", шумна реакция) Няма вече, няма! И понеже няма простаци, затова ви пада числото при проучванията на общественото мнение. (Реакция в залата, единични ръкопляскания от ПСБСП)
Второ, вижте какво, дайте да не боравим така леко с числата по отношение на структурата на населението. Именно ако тръгне както трябва селското стопанство, понеже него разискваме сега, в една обозрима перспектива в България (и това ще ви каже всеки кандидат за студент в Икономическия институт, а не завършил), селското население няма да се увеличи, а ще се намалява, както във всички така наречени "нормални държави".
Така че дайте да не говорим по тези микрофони глупости.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): След толкова експерименти на вашето комунистическо правителство... затова сме стигнали дотук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Райчевски за процедура. 1047.4.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! За втори път взимам процедура по един и същ въпрос и дължа преди това да кажа, че се срамувам от това, което чувам тук.
Моля ви, госпожо председател, нека да бъдат прекратени повече изказванията и да пристъпим към гласуване на текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Доколкото виждам, няма възражения. Да не подлагам на гласуване това предложение да се прекратят разискванията. Но ако някой има желание да говори и няма друг начин да престане, да го подложа.
В такъв случай ще трябва да го гласуваме. Ако имате предложение, дайте го на господин Джеров. Иначе има процедура за прекратяване на разискванията. Само по процедурата. Дайте на господин Джеров становището си.
Моля, гласуваме прекратяване на разискванията.
От 191 гласували, 121 са за, против са 67, 3 се въздържат. Прекратяваме разискванията.
Гласуваме текстовете на господин Косев. Първо, първият текст. Моля, господин Джеров, прочетете го.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз ще го прочета, както е даден от господин Фидел Косев, защото не бих могъл тук да правя редакция, а пък така предложената редакция е абсурдна като такава:
"За закупуване на земя, както и на земеделски инвентар, младите семейства ползват кредит при облекчени условия (по-нисък размер на лихвения процент, удължен период за погасяване и др.), които се определят от Министерския съвет. Закупените по този параграф земя и инвентар не могат да бъдат продавани в продължение на 10 години от закупуването."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Какви са тези текстове, дето ги гласуваме? Те не са обсъждани. Има комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: От 217 гласували, за са 104, против - 108, 5 се въздържат. Текстът се отклонява. И вторият текст, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Млади семейства по този закон се считат онези, в които всеки един от съпрузите не е навършил 35 години." (Шум в залата, реплики) ВТ/ЛТ 1048.1.
Добре, ще ви го прочета, понеже господин Аджаров иска както той го предлага: "Млади семейства по този закон се считат онези, в които един от съпрузите не е навършил 35 години."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Значи в случая на господин Ганев, който даде като пример, ако вземе съпруга под 35, те ще бъдат младо семейство. (Шум в залата, реплики, оживление)
Моля да седнат всички. Моля седнете. Гласуваме текста, който беше прочетен. Моля, гласувайте.
От 207 гласували, 93 са за, 110 са против, 4 се въздържат. Текстът не се приема.
Господин Косев, гласувахме и вашия текст. Това е текстът, който вие предложихте. Дайте го текста, ето това е той. Не, не е приет, но това беше текстът.
ФИДЕЛ КОСЕВ (встрани от микрофоните): Извинявайте, но това не е текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, седнете, има още един вариант на същото изречение, предложен от господин Косев. Господин Джеров ще го прочете и гласуваме. (Шум в залата, реплики)
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Косев предлага да гласуваме за следното изречение, т.е. самостоятелен параграф: "Млади семейства по този закон се считат онези, в които всеки един от съпрузите не е навършил 35 години."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте.
От 206 гласували, 104 са за, 99 против, 3 се въздържат.
Предложението се приема. (Ръкопляскания от опозицията)
Има искания по процедурата. Ако има, моля да се направят. Не се правят. Петнадесет минути почивка. В 20.30 ч. продължаваме. (Звъни)
(Почивка)
1048.2.(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля народните представители да заемат местата си в залата! Моля проверка на кворум. Нека да гласуват за кворум само господата, които са в залата!
Моля, заемете местата си в залата. Имаме кворум. Продължава заседанието. Досега са регистрирани 149.
Продължаваме заседанието. (Звъни)
Моля, заповядайте, госпожице Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. При последното гласуване, както се установи и по компютъра, са гласували хора с повече карти - не зная точно с колко, но са гласували хора, които не са били в залата. Това ми дава основание да оспоря гласуването още повече, че разликата беше много малка в гласовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Същия сигнал има и Председателството при направената разпечатка. Има гласували депутати, които не искам дад ги обявя тук, които не бяха в залата, обаче са гласували по последния текст.
Анулира се гласуването на последния текст. Ще се прегласува. Текстът беше по това какво значи младо семейство, господин Джеров. Нека да ви напомним съдържанието на текста, който ще се прегласува. Моля за внимание!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Текстът, който предложи господин Фидел Косев, е: "Млади семейства по този закон се считат онези, в които всеки един от съпрузите не е навършил 35 години."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за текста. Сега прегласуваме текста какво значи младо семейство. (Шум и реплики в залата)
Уважаеми народни представители! Понеже приехме привилегия за младите семейства и Министерският съвет може да определи с правилника какво значи млади семейства, така че не се ощетяват интересите на нито една от страните.
Текат трите минути за гласуване. Досега в залата са 192 души. Те са регистрирани от апарата.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Кворумът да се преброи! Да се затворят вратите и да се види дали има толкова хора?! ВЙ/ВР 1049.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прекратете гласуването. Посочете резултата. Общо гласували 192, за - 83, против - 106, трима се въздържат.
Заповядайте, господин Карадимов.
РОСЕН КАРАДИМОВ (ПСБСП): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, както се вижда от гласуването, предложението отпадна, но това е предложение за текст в Преходните разпоредби, който дефинира едно понятие, което вече се използува в закона на няколко пъти. Ако вие не сте съгласни (Шум и реплики от мнозинството), ако вие не си спомняте какво сме гласували преди няколко дни - това е отделен въпрос, но то фигурира в закона. (Шум в залата)
Господин председател, можете ли да осигурите ред в залата?
Ако законът остане без дефиниция на това понятие, той по същество ще се окаже неприложим или ще се окаже приложим, но на базата на практика, която трябва Върховният съд тепърва да изработва. Ето защо аз, разбира се, приемам вота на залата, но предлагам да задължим Законодателната комисия при следващото заседание да изработи такова легално понятие за младо семейство и да ни го предложи в залата, щото без него по същество текстове остават неприложими. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Карадимов.
Господин Джеров, следващият текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва – 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Земеделски земи, върху които е възстановено правото на собственост по реда на чл. 10 от този закон и са гори по смисъла на Закона за горите, се подчиняват на режима на Закона за горите и на Закона за ловното стопанство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Предложения за допълнения? Господин Начев, имате думата.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Любомир Начев - 2. Бургаски избирателен район.
Колеги, аз подкрепям текста, който господин Джеров токущо прочете, но предлагам той да бъде допълнен с една нова алинея, която да има следното съдържание. Предлагам тя да бъде първа 1049.2 алинея на този – 12, а сегашният текст да стане ал. 2, тъй като между тях има логическа връзка. Систематичното място на този текст е тук.
"Възстановява се правото на собственост върху земите, одържавени като гори, които впоследствие са преобразувани в земеделски земи по искане на собствениците." (Шум и реплики от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Поправки и допълнения предлага колегата. Какво лошо има в това нещо?
ЛЮБОМИР НАЧЕВ: Това е една хипотеза, която е доста разпространена в равнинните райони на страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Текстът е бил гласуван, господин Начев.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ: Къде е гласуван този текст? Моля да се направи уточнение. Ето, господин Джеров, заповядайте.
Ако се приеме този текст, съответно това, което в момента е предложено, става ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За да е по-стабилен текстът - ще го приемем на две места.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ: На новия ред едно необходимо пояснение, колеги. Не става дума за земи, които впоследствие са залесени и са превърнати в гори. Аз предлагам обратната хипотеза. Това са земи, които през 1946 г. са одържавени като гори и те не са били включени тогава в трудовокооперативните земеделски стопанства и в държавните земеделски стопанства. Впоследствие те са изсечени и са превърнати в обработваема земя. Сега техните собственици с право претендират земите да им бъдат върнати, но предлагаме това да става по тяхно искане, тъй като ние ще приемем допълнително Закон за горите и ако този собственик, който е ощетен през 1946 г., желае да бъде обезщетен с пари или пък да му бъде предоставена гора - съответно ще бъде взето предвид тогава неговото желание. Ето това е текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Георги Николов ще даде уточнение дали е в ред текстът или не.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП, Свищов): Колеги, това ни беше идеята. Мисля, че ще се обединим, след като онези земи, които са залесени, това са земеделски земи, които сега ги възстановяваме - логично е още сега да решим този въпрос, като се надявам, 1049.3 че поне в това отношение няма да имаме големи различия. Благодаря предварително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други предложения за допълнения и поправки няма. Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Само две думи. Характерното на този текст е, че се отнася към земи, одържавени като гори, затова този текст в закона го няма, но ако го приемем и ако го гласуваме, той в Преходните разпоредби не може да остане. Той трябва да намери своето място евентуално в чл. 10, но в момента трябва да направя справка. Ако гласуваме съдържанието му, много моля той да бъде отнесен към чл. 10, защото се отнася до възстановяване правото на собственост, а в преходни разпоредби този текст не може да съществува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А необходим ли е текстът, господин Джеров? Необходим е.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Разумен е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин Гоцев. 1049.4 ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Аз безкрайно се радвам, че е направено това предложение, защото Съюзът на демократичните сили чрез своите представители в Законодателната комисия го прави по чл. 10, но не можахме да го гласуваме поради представителите не на Съюза на демократичните сили. Ние сме за връщане на горите. И съжаляваме, че Конституцията пречи да направим това изцяло. В бъдещ закон ще върнем всичко онова, предполагам, което Конституцията не забранява.
А сега приветствуваме двамата народни представители, че съвсем нормално разсъждават и съвсем нормално подкрепиха това, което ние предложихме и което навремето се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Гоцев, ДПС направи същото предложение още във Великото Народно събрание, обаче текстът не беше приет.
ВАСИЛ ГОЦЕВ: ДПС също така ни подкрепи в Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, разбира се, подкрепяме всяко разумно предложение.
Имате думата, господин Начев. Нека да не разваляме хубавата работа.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Няма да развалим хубавата работа. Колеги, аз не съм член на Законодателната комисия. Напълно е възможно там да е имало различие в становищата, нещо, което е напълно нормално в наше време навсякъде.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Съгласен ли сте да отиде в чл. 10?
ЛЮБОМИР НАЧЕВ: Съгласен съм да се отнесе към чл. 10. Важна е същността.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, сега ли да гласуваме предложението. Трябва да се отнесе обаче към чл. 10.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В чл. 10, евентуално ал. 9. Но смятам, че няма да бъде престъпление и да го сложим и в попредишна алинея. Трябва да се намери систематичното място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Важното е да влезе в закона. Ще се намери място.
Гласуваме предложението, което беше направено. То се приема от двете страни. Моля, гласувайте текста така, както беше прочетен от господин Джеров, със съответните допълнения. СР/ВР 1050.1
Има едно предложение, само че много закъсня. "Господин Кадир, предлагам горите да се връщат заедно с партизаните." (Смях в залата и ръкопляскания) Позакъсня предложението. (Ръкопляскания и смях в залата) Не може да се гласува текстът.
Господин Джеров, вземете предложението.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Добре, и него ли да го поставим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, господин Джеров, в процес на гласуване сме.
Предложението беше от лявата страна. (Смях в залата)
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): След като има формулировка за младото семейство, трябва да има и формулировка за партизаните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От гласували общо 184, за предложението са 161, против - 3, въздържали се - 20.
Моля, посочете резултата по партии.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега отново ще върнем нещата към – 12. Мисля, че не сме го забравили, защото него поставих на обсъждане: "Земеделски земи, върху които е възстановено правото на собственост по реда на чл. 10 от този закон и са гори по смисъла на Закона за горите, се подчиняват на режима на Закона за горите и на Закона за ловното стопанство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата.
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Има предложение от мене и Драгия Драгиев. Този текст, който беше гласуван току-що, да се включи към ал. 2, където е систематичното му място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре, там ще бъде включен.
НЕВЕН ПЕНЕВ: Текстът гласи: "Възстановяват се правата на собствениците върху залесени и самозалесили се земеделски земи, както и върху..."
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Какво четете?
НЕВЕН ПЕНЕВ: За ал. 2.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма такова нещо, моля Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми народни представители, гласувайте текста на – 12, както е предложен, имате го пред вас. 1050.2
Резултати от гласуването.
Гласували са общо 185 души, за предложението са 170, против - 5, въздържали се - 10.
Текстът се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "– 13. Земеделски земи, правото на собственост върху които е възстановено по реда на този закон, които са гори по смисъла на Закона за горите и имат статут на защитни гори, по искане на собствениците се заменят с други земеделски земи от поземления фонд на съответното населено място или в съседно землище, а със съгласието на собствениците и в друго землище."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли предложения за поправки. Имате думата, господин Тодоров.
ХРИСТО ТОДОРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, искам да внеса едно предложение за допълнение. Тъй като съм лесовъд и съм запознат добре със Закона за горите, искам да поясня, че защитни гори това са гори с еколого-защитни функции в чашките на язовирите, курортни гори и т.н. В тях могат да се извършват много стопански дейности, а именно отгледни сечи, санитарни сечи и т.н.
Ето защо правя предложение за допълнение в текста, а именно: след думите "защитни гори" да се запише "могат да се стопанисват от собствениците като защитни гори или по искане на собствениците се заменят...".
Това означава на хората първо да стане ясно, че могат да ги стопанисват като защитни гори, в тях могат да провеждат отгледни сечи, санитарни сечи и всичко друго, което е позволено от Закона за горите. И ако не желаят всичко това, да могат да ги заменят по тяхно искане с други земеделски земи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Тодоров. Има ли други предложения за допълнения и поправки? - Няма. 1050.3 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Христо Тодоров предлага "те имат статут на защитни гори", да се добави "могат да се стопанисват от собственици като защитни гори".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да гласуваме предложеното допълнение.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Допълнението: "Могат да се стопанисват от собствениците като защитни гори."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте!
Гласували за - 97, 76 - против, 18 - въздържали се.
Допълнението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега вече да се постави на гласуване, ако обичате, – 13 с включването на тези няколко думи, които вече бяха приети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, имате пред вас текста. Гласуваме – 13 с допълнението, което беше прието преди малко. Моля, гласувайте!
Гласували общо 194 народни представители. От тях 122 - за, 47 - против, 25 - въздържали се.
Тук намирам една бележка, която гласи:
"Господин председателствуващ, моля веднага след приключване на – 13 да ми бъде дадена думата за предложение по – 14."
Веднага имате думата, господин Панев.
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми дами и господа народни представители! В годините на великата безнадеждност, имам предвид периода от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. Та казвам, в годините на великата безнадеждност едва ли би се намерил трезвомислещ човек в тази страна, който да вярва и да се надява, че отчуждената по една или друга причина собственост, също и земите, внесени в ТКЗС, биха били някога върнати.
Ето защо хората с лека ръка се отказваха от наследство върху тези земи в полза на свои роднини. Вярно, това беше израз на една свободна воля, но свободна воля в ненормални обстоятелства. Бих казал, дори израз на свободна воля в условия на несвобода. И ще бъде съвършено справедливо тези откази от наследство да бъдат обявени за нищожни. Навлизам в тема, по която се дискутира. Затова ви моля да ме изслушате търпеливо. Имам още малко, но съществено нещо да кажа. НЧ/ВР 1051.1
Предложението за унищожаване на тези откази от наследство беше направено още вчера от Съюза на демократичните сили (вчера следобед), връчено на господин Джеров и на госпожа Ботушарова, която в момента отсъствува, и беше направено от мен. Важното е, че то беше от Съюза на демократичните сили. (Шум в залата и възгласи от ПСБСП) Точно така, дами и господа!
В този смисъл господин Орсов и госпожа Поптодорова биха могли да бъдат, така да кажем, съвносители на това предложение. Но имайки предвид аргументите, които изнесоха уважаваните от нас юристи - господин Гоцев, господин Джеров, и имайки предвид, че подобни въпроси има да се уреждат и в други закони, като законите за собствеността и прочие, аз намирам за уместно да оттегля предложението си.
Нека този закон да влезе в Закона за наследството и нека тези, които са се отказали от наследство, тези граждани да бъдат спокойни! Този въпрос ще бъде решен в най-скоро време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, имате думата за реплика.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Ако бяхте внимателно прочели предложението, което с госпожа Поптодорова сме направили, господин Панев, нямаше да твърдите, че то е едно и също с вашето. Защото според вашето предложение, ако бъдат обявени за нищожни тези откази от наследства, това означава, че те трябва да бъдат преуредени, да бъдат преуредени всички имуществени отношения, настъпили между наследниците след това, включително делби и други действия, извършени с имотите, включени в наследствената маса.
Така че вашето предложение, много хубаво подчертахте, че е направено от Съюза на демократичните сили и хубаво направихте обаче, че го оттеглихте, защото ако беше гласувано с мнозинството, което така или иначе вие имате, щеше да настъпи вече максимумът на суматохата в страната. Да не употребя и някой друг израз. (Протести от СДС)
И накрая искам да завърша с това - нека утре, когато българските граждани се събудят, да благодарят на СДС, че се е съмнало, защото се оказва, че всички неща, които стават на тази земя, са благодарение на СДС. (Ръкопляскания от СДС) 1051.2
И преди да си седна... Междупрочем аз трудно бих могъл 45 години да правя нещо по простата причина, че имам още 16 години дотогава.
И освен това, използувам повода да припомня, че предложението, което ние с госпожа Поптодорова направихме, неговото гласуване беше отложено, за да бъде отпечатано и разпространено. То е отпечатано и разпространено.
Така че аз настоявам сега да бъде поставено на гласуване, тъй като вече отминахме онези текстове, които трябваше да бъдат минати до размножаване на предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, Вие не си оттегляте предложението?
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: В никакъв случай не го оттеглям и настоявам да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Поптодорова, Вие за реплика ли? Искате изказване? Заповядайте!
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПСБСП): Може да го наречете изказване, въпреки че то по дължината си ще бъде наистина реплика.
Аз просто много моля да не се прилага двоен стандарт. Само това ми е молбата. Тези, които познават историята на двойния стандарт, знаят колко порочна е тази практика. Затова моля да не се предлага двоен стандарт и да се подложи на гласуване този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, отказват да оттеглят текста.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: След като отказват вносителите, предложението трябва да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Дали тук трябва да се гласува или по-нататък?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Независимо, място винаги може да му се намери.
Категорично възразявам срещу този текст. Първо, защото, както изясних преди малко, този текст не може да се отнася само към земеделските земи, а трябва да има принципно приложение за всички реституирани имоти.
И, второ, юридически и от всяка гледна точка е недопустим текстът. И ще ви кажа защо е недопустим. Отказът от наследство е нещо лично. Аз може да се откажа, може и да не се откажа. 1051.3 Възстановяването на някои имоти не означава, че ние императивно трябва да решим въпроса. "...се считат за наследници" - направо. Решаваме, предрешаваме въпроса. Не навлизаме ли малко в една много лична област?
Все пак би могло да се създаде право на лицето, което е направило отказ, да измени постановките. Но изведнъж със закон да му кажем: твоят отказ не важи.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Той ще се възползува от правото си да си възстанови земята.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И второ, отказите по Закона за наследството как се правят? Първо - нотариално заверена декларация, второ - вписване. Ами какво става с направеното вписване в съда, ние, ако обявим по закон, че тези...
Не, не може! Просто юридически не може да се приеме. Направил съм отказ. Този отказ е вписан в книгите на съда. При това положение, ако законът отменя отказа, какво става с направеното вписване в съда?
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Отказът ще важи само за земята. Ще се счита за наследник.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Много моля колегите, които не са влизали в съда, да не вземат отношение. Защото като влязат в съда, ще разберат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, господин Пламен Вълканов, искате да добавите ли нещо? 1051.4
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, дами игоспода народни представители! Взех думата и си позволявам да изкажа становище в подкрепа на направеното предложение. От казаното от господин Джеров приемам една от неговите бележки, че може би трябва да се помисли върху въпроса, дали да се остави това на свободната воля на хората, защото някои от тях биха могли да не поискат да получат статута на собственици. Но това по същество не оспорва идеята на текста. Аз мисля, че този текст е много важен. От практиката знам, че нашият закон е категоричен в това отношение - частичен отзак върху наслество е недопустим по чл. 49, ал. 1 от Закона за наследството. И тук се изправяме пред един изключително деликатен, чисто социален и психологически момент. Когато определени хора са починали, но са имали земи, които вече са били внесени в ТКЗС, на практика те не фигурираха в общата маса от наследството, която подлежеше на разпределение между техните наследници по закон и по завещание. Така че юридически и фактически тези хора не са знаели ,че са собственици или че са наследници на собственост, която техните родители са имали.
Очевидно тази материя се нуждае от уреждане. Моето лично мнение е, че тази норма трябва да бъде тук, тъй като тя се отнася до земеделските земи. Миналата година, когато се правеше Законът за земята, този въпрос възникна и в Законодателната комиия, а породи и изключително бурни дебати и в залата. Но мисля, че препращането му в Закона за наследството не би ни дало достатъчно ясен отговор, защото той ще се приложи според мен "еднократно" само при възстановяване на земеделските земи. Ако ние отидем по-нататък, това означава да установим един принцип, който е в разрез със сегашния текст на чл. 49, ал. 1 от Закона за наследството.
Ето защо аз мисля, че в този си вид текстът е приложим и би могъл да бъде гласуван тук. Призовавам всички народни представители, които добре обмислят този въпрос, още веднъж внимателно да прочетат текста и да гласуват за идеята, заложена в него. Смятам, че той е приложим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не остава нищо друго освен да подложим текста на гласуване, господин Джеров. Ст.Б/НП 1052.1
Имате текста пред вас. Параграф 7а ли ще бъде, господин Джеров?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ако бъде гласуван, ние ще му намерим мястото. Това не е толкова страшно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате текста пред вас. Моля, гласувайте за предложението на господин Орсов и на госпожа Поптодорова.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН САВОВ: Аз моля народните представители, когато гласуват, да си запазват местата. Защото имам какво да кажа по този въпрос. Казано е, че всеки трябва да си стои на мястото. Господин Гоцев, и за Вас се отнася. Господин Михайлов и за Вас се отнася. Господин Гоцев, господин Мицев и господин Михайлов, и за вас се отнася да стоите по местата си! Както и за отец Стефан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Квесторите да затворят вратите. Да гласуват само присъствуващите в залата.
От общо гласували 193 народни представители, за 90, против - 99, въздържали се . 2. Резултатът е ясен. Преминаваме към следващия текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "– 14. Обявяват се за нищожни всички сделки, сключени от ТКЗС след 5 март 1990 г., с които е извършено разпореждане с недвижимо и движимо имущество, с изключение на селскостопанска продукция и други вещи, предназначени за пазаря."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДРИ КАДИР: Има думата господин Рашков.
БОНЧО РАШКОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата, за да направя предложение за промени и допълнения в текста на предлагания – 14.
Предлагам следните промени:
Първо, да отпадне думата "всички".
Второ, "сделки" да се членува и да стане "сделките".
Трето, след "1990 г." да се добави изразът "увредили техните интереси".
След тези промени и допълнения текстът ще звучи така:
"Обявяват се занищожни сделките, сключени от ТКЗС след 5 март 1990 г., увредили техните интереси, с които е извършено разпореждане с недвижимо и движимо имущество, с 1052.2 изключение на селскостопанската продукция и други вещи, предназначени за пазаря."
Уважаеми колеги, ако пиремем, че в този текст трябва да се съдържа и думата "всички", това значи да обявим за нищожни всички сделки. А по същество сделките, извършени от тогава до сега, могат да бъдат квалифицирани в два вида. В първия вид са тези, които са действително така наречените неравностойни сделки, според които десйтвително са увредени интересите на ТКЗС, като например е продадено движимо или недвижимо имущество, в това число с цел и облагодетелствуване на по-ниски цени, с което се увреждат интересите на ТКЗС.
Аз подкрепям идеята действително тези сделки да бъдат обявени за нищожни. Това е справедливо. И мисля, че всички колеги в парламентарната зала ще подкрепят тази идея.
Но, наред с тези сделки са извършени и, ако мога така да се изразя, справедливи или нормални сделки, които са допринесли икономическа изгода на ТКЗС. Ще ви дам само един пример. През този период са продадени примерно животни по простата причина, че в някои ТКЗС нямаше възможности те да бъдат изхранени. И ако те не бяха продадени и бяха оставени на доглеждане, те във всички случаи щяха да измрат. И в този случай загубата щеше да бъде много по-голяма, отколкото извършената сделка, която във всички случаи е икономически изгодна.
И аз мисля, че тези сделки, които са били извършени по такива икономически съображения и са били оправдани и са донесли икономическа изгода, не бива да попадат под ударите на този параграф.
Ето защо предлагам да отпадне израза "всички сделки" и дтази идея, която подкрепям, да се отнася само за неравностойните сделки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за реплика господин Венцеслав Димитров. 1052.3
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Само една реплика. Точно затова ние искаме да се гласува редакцията, каквато е предложена. Защото по тази логика ще стане, че една крава, която е продадена за 50 лв., е изгодна сделка, защото иначе текезесето нямаше да вземе нито един лев. Така ли е, господине? Точна така е.
Затова аз настоявам това допълнение да не се гласува, защото оправдава именно неравностойните сделки. Такава ви е логиката. Вие добре я изяснихте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Шотлеков, имате думата за реплика.
ИЛИЯН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми колеги! На мен като юрист не ми е ясно как така ще обявим за нищожно нещо, което някой друг ще го преценява. Ние трябва да го преценим, ние сме законодатели, само ние можем да кажем кое ще бъде нищожно. Такъв критерий - да позволя на някой друг да преценява дали сделката е нищожна или не, няма.
Така че по принцип аз подкрепям становището, което изказа господинът, и му обръщам внимание, че с изключение на селскостопанска продукция и други вещи, предназначени за пазара, включва това, което вие казахте. Тогава, когато се е налагало да бъдат продадени крави и други от рода, както вие се изразихте, и тези вещи, предназначени за пазара, ние сме ги изключили.
Ако разрешите, сега да направя едно предложение. Така или иначе съм взел думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: По този текст ли е?
ИЛИЯН ШОТЛЕКОВ: Да, да, по този текст е.
Тъй като тук, в текста датата 5 март 1990 г. е предложена, сега господин Джеров предложи датата 5 март 1991 г. с оглед влизането на закона в сила. Аз предлагам датата да бъде 1 януари 1990 г. и сега ще се обоснова защо. Защото през 1990 г., именно перз 1990 г. бяха извършени най-много продажби на селскостопанска техника по едни символични цени. И това беше една практика, при която много лица се облагодетелствуваха.
Ето защо аз ви предлагам, такова писмено предложение съм направил и пред Законодателната комисия. СД/НП 1053.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За дуплика има думата господин Рашков.
БОНЧО РАШКОВ (ПСБСП): Аз съжалявам много, че господин Шотлеков не ме е разбрал какво искам да кажа, но това е допустимо. Вярно е, че аз като селскостопански специалист не разбирам всички неща, които разбира професионалистът юрист Шотлеков, но го моля да бъде по-скромен и да не се опитва да разбира това, което разбират и селскостопанските специалисти. В случая не става дума за примерно продажба на животни, които са били предназначени за пазаря, а става дума за животни, които са недвижимо имущество (смях в залата) и, да кажем, си останат за репродуктивни животни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Те се движат, господин Рашков.
БОНЧО РАШКОВ (ПСБСП): Пак повтарям, става дума за неща, които не са били предвидени за пазара. И заради това може би не съм се изразил правилно. (Силен шум в залата) И ако е така, моля да бъда извинен. И заради това предлагам една малка промяна в текста, който предложих на вниманието ви вместо "нищожни" да останат, така както предложих "недействителни".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Роден Карадимов.
РОСЕН КАРАДИМОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За протокола: Росен Карадимов, 31. Ямболски район.
Аз подкрепям принципа, който е залегнал в този текст. Ясни са мотивите и мисля, че те са справедливи. Но тъй като господин Джеров преди малко иронично се обърна към лявата част и помоли хората, които не са влизали в съд, да не говорят, аз недоумявам как може Законодателната комисия да внася толкова несъвършени от теоретична гледна точка текстове.
Параграф 14 обявява за нищожни всички сделки, които са сключени от ТКЗС след 5 март с движимо и недвижимо имущество. И аз бих попитал господин Джеров: а какво ще стане с вписванията на сделките, които са направени с недвижимо имущество.
На второ място мен ме интересува какъв е режимът на нищожността. Всички вие знаете, че по Закона за задълженията и диговорите има два вида нищожност. Но към тях са приравнени два различни режима на тази нищожност: единият режим е рести1053.2 туцията, а вторият режим е конфискацията. Аз не знам по силата на какво ще се приложи единият или другият режим след обявяването на тези сделки за нищожни. Аз разбирам, че те се обявяват за нищожни по силата на закона. Но това автоматично не може да доведе и да приложи към тях един от двата режима на нищожност, които Законът за задълженията и договорите урежда.
На следващо място аз бих попитал как ще приложите чл. 78 от Закона за собствеността, който дава право на този който е придобил движима вещ възмездно, макар и от несобственик, да запази собствеността си върху нея? Всичко това са конкретни хипотези.
Освен това в следващите параграфи на закона вие създавате ликвидационни комисии и прекратявате съществуването на кооперациите. Ако вие приложите реституционния режим на нищожност, аз питам кой е субектът, който ще си върне вече продадената вещ. Това ако е ликвидационната комисия, как ще се разпореди тя с нея? А това, което самото ТКЗС трябва да върне, откъде ще го вземе ликвидационната комисия? Вие вече нямате юридическия субект по тази нищожност. Аз подкрепям принципа на този текст, но казвам, че начинът, по който сте го направили, е несъвършен. И според мен не е особена част за един юрист да внася подобни предложения. (Единични ръкопляскания от ПСБСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля! Господин Емил Бучков, Маргарит Мицев и господин Любен Гоцев за реплика.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Васил Гоцев!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДРИ КАДИР: Любен Гоцев - да, той беше съвсем друг, генерал май че беше... (Смях в залата)
Понеже нас ни обвиняват в много престъпления, за връзки със старата власт, може би оттам, от в. "Зора" ми е останало в главата...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Ти откъде знаеш, че е бил генерал?
ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, дами и господа! Изпитвам чувство, че някои колеги се упражняват в риторика, без да вникнат в същността на правния проблем. Касае се за имущсетво на едно ТКЗС - движимо и недвижимо. Има съответните разпоредби кога 1053.3 това имущество може да бъде ликвидирано. Ще се ликвидират онези основни средства, като машини, които се бракуват. Бракуването става по един определен ред. След като се бракуват, те могат да бъдат продадени.
Но тук се касае за имущество, което е било необходимо на текезесето да извършва своята дейност. Как вие ще оправдаете и от правна гледна точка, и от икономическа, аз виждам проф. Стоилов, когато аз купувам нова машина, защото ми е необходима, и на втория ден, или на втория месец, я продавам. Че аз не бих направил сделката да я купя, ако тя не ми е необходима, да взимам банкови заеми и да замразявам средства за нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Бучков, Вие нямате карта, но ние следим за времето.
ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Имам карта.
Има се предвид следното нещо: сделките, които са извършени след влизането на закона в сила, когато в чл. 27 от същия закон се предвиждаше да се обособи цялата маса на имуществото на ТКЗС, да се разпредели по дялове, точно в този момент, когато трябва да бъде налице имуществото, става разпродажбата.
Явно е, че тези сделки са направени с една-единствена цел - да се намали имуществото и да се облагодетелствуват известни лица. Явно е, че тези сделки, освен това, че не могат да бъдат монални, са и незаконосъобразни, тъй като не се продават излишни или ненужни основни средства.
Правилно е, че след ТКЗС е имало задължението да определи имущсетвото, за да го раздаде в дял на своите кооператори въз основа на определените кретиреии и се е разпоредило с това, т.е. неговото ръководство е извършило неправомерни действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Бучков, приключвайте ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Тези неправомерни действия законът предвижда, че трябва да бъдат свързани със съответната санкция. Именно това е нищожността на сделката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за реплика господин Маргарит Мицев. С картата, господин Мицев. 1053.4
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, уважаемо председателство, уважаеми колеги, какво смущава перждеговорившите колеги от опозицията? Мен ме смущава това, че ако се явят на изпит по гражданско право - обща част, и по вещно право, а и по граждански процес, не само, че ще ги скъсат, не се вмесвайте незабелязано в разговора като Швейк (весело оживление), но и на това отгоре показват флагрантно непознаване на азбучни юридически истини.
Може ли ми кажете един грамотен юрист да твърди, че ТКЗС е имало право да извършва перфектни сделки на разпореждане с недвижими имоти, когато то не е собственик на тези имоти. Ами, разбира се. (Шум в залата, реплики)
Така. Хайде да видим кога ТКЗС е било собственик на тези недвижими имоти, които са кооперативна собственост, като такава групова собственост на кооператорите.
По-нататък. Вписванията безспокоят господин Карадимов. Ами, , господин Карадимов, от нищо нещо не става. Щом имаме нищожност на сделката и вписванията ще бъдат обявени за нищожни по съответния ред. Благодаря ви много.
И ви предлагам в заключение да се гласува текстът на Законодателната комисия така, както е формулиран.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Трета реплика, господин Васил Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, въпросите са юридически. Поставя ги господин Карадимов и те се свеждат до два: какво ще стане с вписването при обявяване на нищожността на недвижим имот, ако е прехвърлен, който поначало не може да се прехвърли по съображенията, които се чуха, и какво ще стане с покупките на недвижими вещи? Понеже болшинството тук не са юристи, въз основа на един текст от закона, който цитира господин Карадимов, че този, който придобие на юридическо основание една движима вещ, става неин собственик, независимо от това, дали продавачът е бил собственик или не.
И единият, и вторият въпрос нямат отношение към третираната материя. Продажбата на имоти от ТКЗС, ако искаме да вървим в схемата на гражданското право, не е нищожна продажба, а е продажба на чужд имот и тогава именно се постави въпросът ВТ/НП 1054.1 за вписванията и всичките процедури около тях. За да се избегне тази сложна процедура, Законодателната комисия приема този текст, като прокламира сделката за нищожна, а законът може да даде всякаква квалификация, каквато рече, над всякаква сделка. Нищожната сделка означава, че нищо не е станало и няма нужда от ново вписване при нотариуса за тази нищожност. Това практикуващите юристи го знаят.
Що се касае за движимите вещи, и там чл. 78 има предвид, когато се продава чужд имот, а тук се продава инвентар, за който ТКЗС може да е било собственик, но законът го прокламира за нищожен. И щом като е нищожно, при нищожната сделка правилото, което господин Карадимов цитира, не може да функционира.
Всичко това показва, че текстът, който е подготвен, е правилен. Той цели да бъдат съхранени интересите на тези, които имат имущество В ТКЗС, и според мен следва да бъде приет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Карадимов, имате думата за дуплика.
РОСЕН КАРАДИМОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, използувам правото си на дуплика по поставените реплики.
Съжалявам, но господин Бучков изобщо не е разбрал за какво става въпрос. Той измести предмета и аз не искам да говоря за него.
Аз на няколко пъти споменах, уважаеми колеги, че аз не оспорвам принципа в този текст. На мен са ми ясни мотивите, по които той е създаден, и аз съм съгласен с тях. Аз знам, че се разпродаваше имущество на ТКЗС и се опитах да дам някакви допълнителни уточнения на този текст, защото той ще се натъкне на неприложимост в един момент.
Относно аргументите на колегата Мицев, аз съжалявам, че той беше толкова арогантен в своите квалификации, но искам да му кажа, че аз преподавам гражданско право в Софийския университте и това не е ВИНС - Варна. Мисля, че Софийският университет е далеч по-престижен университет. (Шум в залата, реплики)
Благодаря на господин Гоцев, защото той единствен е разбрал за какво става дума от правните аргументи, от всички, които говориха преди мен. 1054.2
Вписванията ги казах не самоцелно, а по повод на това, че Вие казахте, че може да има проблем с отказа от наследство. И какво ще стане с вписванията? Ами, ще стане същото, което и с тези. Това не е проблем и аз знам, че не е проблем. Просто исках да оборя аргументите на предишното становище на господин Джеров.
Що се отнася до конкретните хипотези, вие не ми отговорихте. Става въпрос за чл. 34 от Закона за задълженията и договорите. В закона за задълженията и договорите, моля господин Мицев да влезе, за да чуе, но там има два режима на нищожност. При единия режим държавата конфискува това, което е дадено от страните, защото този договор противоречи на морала, плана и т.н., а при втория режим двете страни си го връщат. И аз питам: кой от двата режима ще приложим тук? Държавата ще конфискува ли, или ще се върне между страните? Ако държавата конфискува, на какво основание? Ако си го върнат страните, то коя страна ще получи върнатото, след като вече кооперацията не съществува, а има само ликвидационна комисия.
Но тъй като не искам да превръщам моята дуплика в лекция по гражданско право, приключвам дотук и ви благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Процедура ли имате? И Вие сте завършили Софийския университет, нали? 1054.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Размов, много Ви моля дайте думата на господин Петров. По процедурата - съм длъжен да дам думата. Има процедурно предложение. Аз нямам никаква вина.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Господин Размов, аз не правя предложение по – 14. Моля след разискванията и гласуването на този параграф да се гласува и предложението на господин Александър Йорданов за утре да продължим пак да разглеждаме Закона за земята, тъй като ние утре трябва да го свършим.
Що се отнася до – 14 вие знаете, че през миналата година се извършиха маса безобразия. Нашият народ го знае това. Продадоха се трактори за 50 лева, за 100 лева, така че народът ни не е дължен да слуша лекции как и що трябва да бъдат сделките нищожни, ние трабва да ги обявим за такива, тъй като знаете, господа социалисти, какво се извърши. Ето защо аз смятам, че няма що да говориьм повече за въпроси, които са съвършено ясни, по въпроси, които не търпят повече протакане. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колеги, моля първо да гласуваме процедурното предложение за утре и след това да имаме възможност... за да не прекъсваме пак за гласуване.
Направено е предложение утре да продължим със Закона за земята, след приключване на Закона за земята ще продължим с отговори на питания. Моля, гласувайте! (Шум и реплики от БСП)
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (от място): Аз имах едно допълнение към това предложение. Защо не ми давате думата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще заявите, че сте доволни от това, което сте направили и пак ще си изпълните задачата, господин Томов. (Реплики и недоволство от БСП)
Прекратете гласуването. Посочете резултата. За - 120, против - 61, въздържали се - 7. Приема се предложението.
Искате процедура, господин Томов. Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация.
Уважаеми господин председател, първо, разрешете ми да възразя, тъй като преди да започне гласуването по процедурния въпрос ние вдигахме ръка, искахме и да го подкрепим в известна ВЙ/НП 1055.1 степен и да направим едно коректно допълнение. Сега, тъй като това не ми беше позволено, с което бяха ограничени нашите права, искам да направя допълнението. Допълнението беше следното: След като утре ще отделим времето си на нещо нормално - да продължгим дискусията по закона, ние предлагаме вторник да бъде ден за парламентарен контрол, тай като има няколко въпроса от правителствено естествео, които не търпят отлагане и аз ви моля да ни подкрепите в това виждане. Вместо във вторник да правим почивка - такъв е режимът сега на работа. Нека ние да гласуваме за това. Така че моля ви само че да бъде за парламентарен контрол. Ето това е допълнението. Благодаря. (Господин Венцеслав Димитров отправя многобройни реплики).
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димитров, моля не влизайте в диалог!
Моля гласувайте предложението на господин Александър Томов.
Прекратете гласуването. Посочете резултата - за 85, против - 109, 5 се въздържат. Отклонява се предложението.
Продължаваме с изказването на госпожа Караиванова.
АНА КАРАИВАНОВА (ПСБСП): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми колеги, моето изказване ще е съвсем кратко. Аз съм влизала в съд, макар и не по граждански въпроси, но виждам, че тук доста колеги имат желание да се заемат с моята функция. За това бих искала да кажа на колегата Мицев и да продължа изказването на колегата Карадимов, че нормата на чл. 34, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите предвижда конфискация по нищожните сделки, а кофискацията е санкция, а основен принцип в правото е, че на норми, с които се създават санкции, не може да се придава обратна сила. И питам аз: като юристи тук как ще предадем обратна сила на един закон от 5 март 1990 г., който предвижда една тежка санкция като конфискация?
От друга страна, за съм съгласна, че може някои лица да са облагодетелствували и някои да са нарушили служебните си задължения, но веднъж вече казах на господин Димитров, че за тази цел си има Наказателен кодекс, в който е предвидена отговорност за неизгодни сделки, щом това са направили умишлено някои длъжностни лица - моля, има си съответни органи, колкото и някой да се старае да ги разсипе! Благодаря ви. 1055.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За изказване има думата Размов.
КОНСТАНТИН РАЗМОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Правя предложение от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили за допълване на – 14 с всички случаи, при които се обявяват за нищожни действия или актове, извършени от ТКЗС, ДЗС и пр. Това неше предложение е размножено, разпространено и вие го имате. Нека да го прочета: – 14 да добие следната редакция:
"– 14. Ал. 1. Обявяват се за нищожни всички действия, актове и сделки на ТКЗС и ДЗС, с които те са се разпоредили в полза на трети лица със земеделски земи, внесени или включени в стопанствата, включително и когато такива земи са влезли в сторителните граници на населените места и разпореждането е станало с отредените от тях парцели.
Ал. 2. Обявяват се за нищожни актовете на ТКЗС и ДЗС и образуваните въз основа на тях или с тяхно имущество организации, с които се предодставят от тях парцели по регулационния план или строителния полигон или земеделски имоти на общинските съвети или на други държавни и обществени организации за одържавяване, както и актуването им по Наредбата за държавните имоти и сделките с тях.
Ал. 3. Третите лица запазват правата си, само ако са застроени законно имотите с вилни или жилищни сгради или ако е започнало такова строителство въз основа на строително разрешение.
Алинея 4 е тази, която дискутирахме досега с евентуалните добавки и пр., които биха се направили.
И още едно предложение, което понеже пак става въпрос за обявяване на нищожни сделки мисля, че може да се сложи тук, а не в отделен параграф: "Обявяват се за нищожни всички замени на имоти, извършени от комисиите по Закона за трудовата поземлена собственост за устройване на блокове, освен когато получателят на такъв имот не е станал член на ТКЗС, снабдил се е с нотариален акт за собственост на този имот, застроил го е с жилища, вилна или сезонна сграда или го е използувал като земеделска земя, като е създал трайни насаждения, ако предостави своята блокирана земя на предишния собственик по 1055.3 земята.
Основанието за тези предложения е това, че ТКЗС върху внесените земи имаше само правото на земеползуване и нищо повече. На това основание тези организации нямаха никакви права да се разпореждат със земята, внесена от нейните собственици, фактически Министерският съвет със свои постановления, без да има това право, защото той не е законодателен орган се разпореждаше с чужда собственост. Например как да се квалифицира Постановление # 1 не помня точно от коя година сега по памет, с което нареди на стопанствата да предоставят по списък парцели, образувани от внесени земеделски земи, допълнително включени в плана и общинските съвети да ги одържавяват, като ги актуавт като държавни, след това да учредяват право на строеж върху тях или пък да ги продават. Имаше различни периоди.
Безспорно, че липсва всякакво юридическо основание за такива прехвърляния. Тук не е направено нито одържявяване, нито отчуждаване, нито нищо. Просто Министерският съвет нарежда и казва на ТКЗС - дайте парцелите на общината и тя ще състави актове за тях за държавни и ще ги одържави и ще ги разпродава.
Юристите добре ще ме разберат, че фактически такива основания няма по нашето право и затова всички тези сделки са без основание, но за да не се занимават хората с безброй дела и да се палнят съдилищата, и прочие хубаво е с този закон ние да кажем думата си ясно и категорично, за да не стават никакви спорове във връзка с тези имоти.
А колкото се касае до спора, който тук се завърза за чл. 34 от Закона за задълженията и договорите, ползувам случая да кажа две думи. Законът за задълженията и договориет си е Закон за задълженията и договорите! А този закон е за собствеността и ползуването на земеделските земи и каквото кажем ние тук - това ще бъде. Затова в този – 4 според мен трябва да се прибави изразът след "обявява за нищожни", че всяка страна връща на другата това, което е получила".
ние решаваме проблема и няма що да се заимаваме с чл. 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Размов, много Ви моля, времето Ви изтече. 1055.4
КОНСТАНТИН РАЗМОВ (СДС): Не казваме, че препращаме към чл. 34, а казваме, че обявяваме тези сделки за нищожни. И това, което още трябва да кажем е, че се връща даденото от страните, а не се конфискува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Размов, много Ви моля, уважавайте колегите - и нас, и вас. 1055.5
Искам да кажа още...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Големината на текста не означава, че трябва да говорите повече от 3 минути. Много Ви моля.
КОНСТАНТИН РАЗМОВ (СДС): Понеже е предложение, трябваше да го кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Предложението е много дълго, обаче има ограничения за изказванията.
КОНСТАНТИН РАЗМОВ (СДС): Добре, приемам. Направено е предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прочетохме го. Благодаря Ви. Има думата господин Николаев.
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарен съюз за социална демокрация.
Мисля, че текстовете, които господин Размов прочете по – 14, вече с гласувания от вас без наше участие – 8, чл. 10, ал. 7, и ал. 8, този текст е по-перфектен. Това е понесъвършеният вариант на предложения текст по – 8. И не виждам защо още веднъж трябва да бъде предоставен на нашето внимание такъв текст. Буквално ви чета ал. 7 и ал. 8. Те се изменят така:
"Ал. 7. Възстановяват се правата на собствениците върху земи, които са били включени в трудовокооперативни земеделски стопанства, държавни земеделски стопанства и в други, образувани въз основа на тях селскостопански организации, и се намират в строителните граници на населените места, освен ако върху тях законно са построени сгради от трети лица или ако е отстъпено право на строеж и е започнал строежът на законно разрешена сграда.
Ал. 8. Възстановяват се правата на собствениците върху дворните места, стопанисвани от ТКЗС, ДЗС или от други, образувани въз основа на тях селскостопански организации като земеделски земи и заличените и изоставени населени места в села или махали."
Искам господин Джеров да направи тук едно разяснение по този въпрос. Счита ли, че е необходимо към – 14 да се дублира такста?
Очевидно някои тук не са в час. Вярно, часът е много късен, 20 часът е. Но все пак трябва да държим сметка за тези неща. Сл.Р/НП 1056.1
Освен това искам да добавя, че в случаите, когато такива земи са били включвани в сторителните граници на населените места, става дума за следното. Комисията за земята на основание Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата фактически е решавал тези въпроси, като общината, за да придобие възможността да оперира с тези земи като общински имоти, е плащала вноските по чл. 15 и чл. 17 от този закон, 40 000 лева на декар обработваема земя и 100 лева на досегашния ползувател на земята - ТКЗС, което я обработва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИЛ: Благоваря Ви, господин Николев. Има думата за реплика господин Трендафилов.
КРЪСТЮ ТРЕНДАФИЛОВ (ПСБСП): Аз ще бъда съвсем кратък. Уважаеми господа, не искам да навлизам в юридическите спорове тук, тъй като не съм компетентен. Но искам да кажа, че когато се взима едно решение и се записва в закон, трябва да се мисли и за последствията.
Един конкретен казус. Край Враца има едно село Колата. Онзи ден мисля, че на господин Савов е връчено едно изложение. Селскостопански земи, дадени за лично ползуване, край селото, за постоянно, в продължение на 25 години тези хора там са направили лозя. И от 185 семейства са построили 56 къщи, които са електрифицирани и водоснабдени.
Сега с тази нищожност вие тези хора просто ги лишавате от всичко, което досега са направили. 4700 такива къщи в Михайловградска област са построени върху селскостопански земи, защото тук се казва "със закон или с разрешение". Нито една от тези къщи не е построена със законно право, тъй като са строени върху селскостопански земи, дадени от ТКЗС без нормативен акт, т.е. дадени са от един орган, който няма право да разпорежда, както каза тук господин Гоцев. Следователно всичко това изведнъж просто трябва да се отнеме от тези хора.
Ето защо много моля да се мисли за последствията, които ще презивикаме с този закон. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата за трета реплика.
МИЛЕН ЧАКЪРОВ (ПСБСП): Колеги, въпреки всичко аз умирам от безпокойство какви ще бъдат последиците от тази нищожност. Много колеги тук споменаха, че това не е случайно и е твърде сложно. 1056.2
Аз ви питам какво би станало, ако предметът на сделката е погинал? Обявим я за нищожна, а предметът го няма? Какво ще стане, ако има последващи няколко отчуждавания на този предмет? Какво ще стане с добросъвестните подобрения от добросъвестния преобретател на това имущество? (Шум в залата)
Така че аз ви предлагам да не се съгласяваме с това, да върнем текста на Законодателната комиия, за да обмисли възможността за унищожаемост на сделките, унищожаемост по съдебен ред. Само така може да се решат въпросите справедливо за всеки един от добросъвестните преобретатели.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): А, не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димитров, ако искате думата за изказване, моля по съответния ред.
Господин Размов, това беше по Вашето изказване. Имате право на дуплика. Господин Димитров, заемете мястото си в залата.
КОНСТАНТИН РАЗМОВ (СДС): Уважаеми господа, вие знаете много добре, че през 1987 г. беше приет един закон с редица дебати, обсъждания във вестниците и по телевизията. С него се обяви узаконяването на всички видове сгради, независимо дали са строени в земеделски земи, от кого са раздавани тези земи и как са раздавани. Следователно, това което преди говорившият казваше, не е вярно. Независимо на тези земи са тези сгради, щом са построени, запазват правото тези, които са ги построили. А тези сгради са законни, узаконени по силата на този закон и могат да бъдат узаконени и сега.
Хитреците, които не искаха да ги узаконят по този закон и си траеха, защото аз зная добре какво ставаше, 10 души узаконяват, а единадесетият казва: "Абе аз ще почакам, това ще отгърми като друг път." И си чака човекът.
Негова си работа. Но той може и сега да ги указони. Така че, няма такава опасност, господа.
КРЪСТЮ ТРЕНДАФИЛОВ (ПСБСП): Кой е този закон?
ГЛАСОВЕ ОТ БЛОКА НА ПСБСП: Кой е този закон?
КОНСТАНТИН РАЗМОВ: Намерете го. Утре ще ви го донеса да го четете, ако не го знаете.
КРЪСТЮ ТРЕНДАФИЛОВ (от място): Донеси го, като го намериш. 1056.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми колеги, има още желаещи за изказване. Часът е 22.
Утре ще заседаваме от 9,30 до 13,30 часа. Съгласни ли сте? Моля, гласувайте.
За направеното предложение гласуват 139 народни представители, 7 - против, и 3 се въздържат. Предложението се приема.
Закривам заседанието.
(Закрито в 22,00 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: (п) Стефан Савов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Снежана Ботушарова
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ: (п) Трифон Митев
(п) Руслан Сербезов