Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-03-20

Председателствували: заместник-председателят Кадир Кадир и
Секретари: Христо Атанасов и Илхан Мустафа
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (звъни): Господа, имаме необходимия кворум, откривам заседанието.
Новопостъпили питания след 13 март 1992 г.
Питане от народния представител господин Велко Вълканов към министър-председателя относно мерки на правителството в защита на българомохамеданското население от насилствено турцизиране.
Питане от народния представител Александър Томов към министър-председателя относно мерки на правителството за овладяване на инфлацията.
Питане от народния представител господин Владимир Джаферов към министъра на правосъдието относно регистрация на смесено българо-гръцко дружество.
Питане от народния представител господин Александър Малинов към министър-председателя относно процеса на реституция и действията на правителството за анализ и регулиране на неговите икономически и социални последици.
Питане от народния представител Александър Малинов към министъра на здравеопазването относно последиците от реституцията за българското здравеопазване.
Питане от народния представител Велко Вълканов към министър-председателя относно мерки за задоволяване жилищните нужди на български граждани, чиито жилища се връщат на български граждани с турско етническо самосъзнание.
Питане от народния представител Александър Малинов към министъра на културата относно последиците от реституцията за българската култура. ДЕ/ЗТ 1057.1
Питане от народните представители господата Тошо Пейков, Яни Милчаков и Георги Панев към министъра на правосъдието относно отлагане на делото, заведено от Янко Янков срещу Българската социалистическа партия.
И последното питане, отправено от народния представител Андрей Луканов към министър-председателя относно превишаване на права и злоупотреба с власт от длъжностно лице с цел облагодетелствуване на една политическа сила.
Това са питанията, изпратени по съответния ред.
Моля господин Джеров да заеме мястото си в залата. След приключване на Закона за земята ще се премине към отговор на питания, които са ви съобщени вчера.
Господин Бучков, Вие ли ще бъдете? Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! На второ четене сме на – 14 от Преходните и заключителните разпоредби от законопроекта за изменение на Закона за собствеността и ползуване на селскостопанските земи. Получени са две предложения, по които се развиха дискусии. Едното предложение е от Бончо Рашков, а другото предложение - от Константин Размов.
Законодателната комисия поддържа предложения текст по проекта, поради което ще трябва да се гласуват направените предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Как ще ги гласуваме, господин Бучков? (Депутат от опозицията иска думата по процедурно предложение)
Моля, заповядайте, господин Николаев.
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ (ПСБСП): Правя формално процедурно предложение господин Размов да оттегли предложенията си по – 14 от ал. 1 до 3 включително, тъй като вчера стана ясно и след разговор с господин Джеров, че това е по-несъвършеният вариант на вече гласуваните алинеи 7 и 8 на чл. 10 по – 8. И мисля, че не е нужно да бъде коментирано. Моля господин Размов да направи необходимото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Размов, макар че не е предвидено в правилника, нека да уважим искането на колегата. 1057.2
КОНСТАНТИН РАЗМОВ (СДС): Господин председател, дами и господа народни представители! В тази зала има доста юристи и те знаят за какво става въпрос. Но вероятно някои от тях се опитват да използуват дадени ситуации, за да осакатят закона.
Какво значи това чл. 10, ал. 7, че се възстановява правото на собственост върху земеделски земи, включени в строителни граници, а и те вече не са земеделски земи. Те са вече парцели, образувани обаче от земеделска земя. И ако не бяха манипулациите и машинациите на комунистите, тези парцели щяха да бъдат записани на името на техните собственици, а не на името на ТКЗС.
Разбрахте ли за какво става дума? Освен това тези парцели са актувани като държавни, пак без никакво основание.
И вие като казвате, че връщате земеделската земя, която се намира в строителните граници, с това нито отменяте актуванията на тези имоти за държавни, нито разрешавате начина, по който тези парцели ще бъдат върнати на техните истински собственици. Там е цялата работа. Кое е по-съвършено и кое е по-несъвършено, това което е казано в чл. 10, ал. 7, е буква "а", а който е казал буква "а", трябва да каже и буква "я" - в това се състои работата. Ако искате още обяснения - ще ви дам. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Размов, отказвате. Господин Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, слушайки вчера дискусията, у мен се сложи убеждението, че ние можем да постигнем един приемлив текст на – 14. И от едната, и от другата страна имаше предложения, които в главното си приличат твърде много. Всички в тази зала, а и извън залата сме наясно по това - не са нужни доказателства, че има злоупотреби с имущество на кооперативните стопанства. Какъв процент - това е отделен въпрос. Има даже вече и статистика. Но и юристи от двете страни в излаганите съображения подсказаха, че текстът ще бъде приемлив, нормален, отговарящ на ситуацията, която има предвид, ако в него има добавка, която да визира онези сделки, които са нанесли вреда на интересите на кооперативните стопанства.
В противен случай, ако вие съберете един форум от икономисти, ей така ги съберете навън, независимо от политическите 1057.3 им пристрастия, те ще се изсмеят върху това, че вие обявявате за нищожни абсолютно всички сделки, голяма част от които може да са извършени на законови основания.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не абсолютно всички.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП): И Постановление 922 разрешаваше. Маса сделки са извършени с решение на управителните съвети на стопанствата. При анализ, ако се установи, че и сред тази категория има такива, които ощетяват интересите на стопанствата, да попаднат под острите санкции на закона. Но не може стотици хиляди сделки с един текст вие да обявите за нищожни. Не всички сделки, маса сделки са осъществени, изхождайки от съображение на стопанска целесъобразност и това го знаят икономистите. (Смях и възгласи в залата)
Това, че вие подвеждате целия живот под един глупав показател, цялата история и всички сделки, говори колко несериозно се отасяте към живота.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не всички.
СТЕФАН СТОИЛОВ: И не се водете винаги по формулите на такъв икономист като Венцеслав Димитров. Много често ви подвежда, така че текстът може да бъде приемлив и да отговаря на онова, което в живота е станало и става, ако има един текст, който беше подсказан - за сделки, които са нанесли вреда на интересите на ТКЗС. Благодаря.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Който е крал, ще влезе в затвора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Господин Пандов има думата. Господин Пандов, реплика ли имате? Дуплика ли е? Аз оставам с впечатление, че господин Стефан Стоилов направи изказване. Добре, господин Размов. 1057.4
КОНСТАНТИН РАЗМОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Пак ще кажа, че юристите много добре знаят за какво става дума, но много от тях се спотайват, особено от лявата страна.
Това, което каза господин Стоилов, има значение само за онези сделки, които текезесе е извършило и парите са отишли във фонд неделим, господин Стоилов, когато беше това време, в инвестиционния фонд. Само тези сделки могат да бъдат валидни. Всичко друго е невалидно, защото вие не можете да се разпореждате с чуждата земя. ТКЗС има право само на земеползване и нищо повече. Така че за какви целесъобразности ми говорите и за какви сделки, които били, така да се каже, изгодни за колхоза? Той не е собственик на земята, за да сключва такива сделки. Това е. След като не е собственик, не може да сключва сделки, а след като ги е сключил, те са нищожни. Ние ще ги обявим за такива (частични ръкопляскания от СДС).
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Пандов.
ТОДОР ПАНДОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не зная с каква цел постоянно в приемането на закона вмъкваме нови моменти, с които от една страна създаваме допълнителни затруднения, а от друга страна отклоняваме вниманието. Аз мисля, че тук с този допълнителен – 14 въобще не уреждаме и не трябва да уреждаме проблеми на сделки със земя. Ако има проблеми със земя още в чл. 10 с всички случаи на отчуждаване на неправомерни или незаконни - там трябва да ги уредим, при възстановяване правото на кого какво е отнето и какво възстановяваме.
Освен това въпросът за земята има и друг аспект. Реално ако има продаване (а то е имало) от ТКЗС земя, това е било преди 15-20 години, когато те продаваха край София и навсякъде, последните една-две години въобще няма с делки с продажба на земя в кооперативните стопанства. Може да има предоставени по другия параграф за ползване, но няма сделки за продажба на земя. Ние когато преди няколко месеца обсъждахме въпроса за мораториума и възлагането забраната на разпродажбата, имахме предвид преди всичко движимото и част от недвижимото имущество във вид на ДП/ЗТ 1058.1 постройки, сгради и други, които да се дават на безценица, съответно трактори или продуктивни животни. Аз разбирах, че ние искаме да вкараме и допълним онова, което решихме преди няколко месеца с мораториума по въпроса за беззаконията и разпореждането с това имущество. Защо тук господин Размов ни занимава отново с парцели, земи и т.н.? Отвлича ни вниманието. Аз се извинявам, но и на заседанието на комисията казах на господин Размов ако правим закон, с който искаме да решаваме ефективното използване на четиридесет милиона декара земя - да, но ако правим закон да решаваме няколко парцела, това трябва да е предмет на отделен закон.
И в тази връзка аз настоявам това, което предлага Законодателната комисия в – 14 с едно целесъобразно допълнение, което се направи - когато е в ущърб сделката... Тук има малка безсмислица. Питам аз кое не е предназначено тук, (уважавам господин Венцеслав Димитров като икономист по пазарните отношения), кое не е предназначено за пазара, щом е предмет на покупко-продажба, независимо от това дали е на юридическо, физическо лице, дали е на държавно или частно лице? Това е пазар - тоест, продажбата, включително и на недвижимо имущество, може да има пазар.
Ние трябва да кажем, ако говорим за продажба на селскостопанска продукция на държавни изкупвателни организации, това е отделен въпрос. Но ще дойдат частни фирми и други, които са купили за износ продукция, включително и бракувани продуктивни животни. Бракувани по общите закономерности на биологията на възпроизводството на основното стадо.
Затова нека да запишем (има компетентни хора и всеки ще разбере това заобикаляне ли е на закона, в ущърб ли е) да обявим тези сделки. Нека да не връщаме всичко. Аз и миналия път казах - купил един една овца, че баща му е починал и му я дали там по снижени цени, а сега ние ще ходим да преценяваме съответно дали е закономерна или незакономерна сделката. Ето, става дума за трактори, става дума дори и през 1990 г. много продуктивни животни, които по насърчаване на частната инициатива бяха продадени съответно на отделните земеделски стопани, за да развиват частното животновъдство - близо 20 хил. крави. 1058.2
Нека да се прецени кое е в ущърб, кое не е в ущърб и да не слагаме под един знаменател, за да създаваме допълнителни усложнения.
Ето защо първо предлагам това, което предлага господин Размов, въобще да не се занимаваме с него, а да се върнем и да уточним – 14 на Законодателната комисия с по-голяма прецизност и да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Венцеслав Димитров за реплика.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Имам една реплика към изказването на господин Пандов, като правя уговорка, че няма да се занимавам с квалификацията на тези, които говориха преди мен, защото наистина тук има какво да се каже.
Господин Пандов, знаете че ТКЗС взеха заем. Знаете, че част от тези заеми бяха опростени. Знаете, че сега искат нов такъв акт. Знаете, обаче, че няма пари откъде да се вземат. Не е ли по-естествено да видим тези сделки, които те са извършили в нарушение на нормалните пазарни отношения, които са обогатили определени техни членове или роднини на техните председатели, да върнем сделките назад, да видим какво може да се върне на държавата. Защото иначе как ще си вземат хората земята, когато цялото ТКЗС е обременено с нови дългове? Знаете ли, че тези хора са взимали заеми и раздават по 7-10-15-20 хил. лева премии на техните членове? Знаете ли, че това е грубо нарушение и на нормалната етика, на икономиката да не говорим.
Как ще намерим тези пари, за да ги върнем? Вие съгласен ли сте, че трябва да върнем тези пари? Така е! Не може сега всички да плащат, а едни да се обогатяват. Ето това е. Кое е предназначено за пазара - една крава за 50 лв. или един трактор за 17 лв.? Това ли е нормалното? Че той на желязо струва много повече, на старо желязо. А Вие защитавате тези хора, ама моля Ви се! Нека този, който говори и защитава тези хора, да каже - да, аз защитавам крадците, аз защитавам мошениците, аз защитавам всички тези сделки!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Друга реплика? Има думата господин Пандов за дуплика. 1058.3
ТОДОР ПАНДОВ (ПСБСП): Господин Димитров, ние нямаме различия. Нека да го запищем така, както вие предлагате - тези сделки, които са нарушили нормалните пазарни отношения. Нека това да запишем. Моето възражение беше да не слагаме под един знаменател всичко. Тези, които незаконно са се обогатили, които са ощетили (това е другият вид на поставяне на въпроса) - тях да гледаме. В същото време искам откровено да Ви кажа - не мислете, че с това ние ще решим големите въпроси на дълга. Аз съм напълно за всякаква - и материална, и наказателна отговорност на тези, които са злоупотребили, но въпросът за дълговете и въпросът за сегашното състояние е по-голям и той опира не толкова до тези сделки, а до много други още неща, свързани с цялата аграрна политика.
Така че нещата да ги разграничим. Точно това предлагам: незаконните сделки, заобикалящи закона сделки, сделки, които са облагодетелствували определени хора за сметка на държавата и колектива - така да го запишем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Тодор Тодоров.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги! Когато говорим за имущество на трудово-кооперативните земеделски стопанства смятайте, че най-големите удари, които се чувстват и са насочени са срещу разпродажбата преди всичко на движимо имущество и на животни.
Искам конкретно да ви посоча някои данни, пред които, предполагам, и най-всевишният ще се преклони.
Към края на 1989 г. в ТКЗС наличният машино-тракторен парк е 54 хил. От тзи 54 хил. (няколко пъти го к азвам и в радиото и в телевизията) цифром и словом са продадени около 700 трактора. От тези 700 трактора, ако трябва да правим равносметка колко са с изтекъл амортизационен срок... Много добре тези, които разбират от такива неща - от икономика, знаят, че всеки, който иска да се отърве от онова, което му тежи върху дейността, ще се отърве и трябва да се отърве.
Въпросът е вече да конкретизираме в текста - дали тези машини са с изтекъл амортизационен срок, по какви цени са продавани, как са продавани. Не слагайте всичко в кюпа. 1058.4
Ще ви посоча едни данни: с изтекъл амортизационен срок са над 50 на сто от тракторите в България и това не е вследствие на някаква целенасочена политика, а следствие на един процес на използване през последните 4-5 години. Кой е този, който ще използва такава техника, ако иска да създава и по-ефективно земеделие.
Така че текстът по отношение на това, което Вие предлагате, трябва да бъде уточнен и конкретизиран, така както предлагат народните представители от Парламентарния съюз за социална демокрация. Дайте да не хващаме нещата в тяхната съвкупност и да обявяваме всичко за престъпно, за разхищение и да го използваме за обвинение срещу номенклатурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Димитър Михайлов. 1058.5 ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми господин председателствуващ, дами и господа народни представители! Димитър Михайлов - Парламентарен съюз за социална демокрация, БСП.
Искам да подчертая най-напред, че основното противоречие при това мъчително дискутиране и приемане на измененията на Закона за собствеността и ползуването на селскостопанските земи се дължи на една порочна политическа теза на всяка цена, в този момент да се разрушат кооперативните форми за обработването на земята и непременно и бързи форми, да се премине към частното фермерно обработване на земята. Тази теза, според мен, икономически, политически, юридически и нравствено е неприемлива, е нереална при сегашните условия на България.
Искрено трябва да кажа, че аз споделям идеята в планинските и полупланинските райони част по-бързо да се премине към частното обработване на земята. Но трябва да ви кажа, че и в Пернишкия избирателен район, където са точно такива полупланински и планински условията, и в редица други райони на страната, селяните, които обработват земята, не споделят тази теза и то в едно огромно мнозинство.
Оттук вече ние и в Законодателната комисия срещнахме противоречие, защото колегите юристи, които добре познават правната материя, които са превъзходни юристи от дясната страна и от лявата, се сблъскахме с оглед на тези противоречиви тенденции, които съществуват в двете крайни парламентарни групи в парламента.
Уважаеми колеги, ние не можем да решим този въпрос и няма да бъде решен с несправедливите изменения, които се приемат в закона, защото българският селянин няма да ги приеме. Ние трябва да търсим форми, като съм съгласен с това, че трябва да се прекъсне дейността на ТКЗС. Никой няма право, а това се прави в този парламент, да се създадат всички законни пречки да не се образуват нови кооперации. Това е в противоречие с волята на българския селянин и това ще направи този закон нереален и той няма да може да се приложи. (Реакция от залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин професоре, обсъждаме – 14, а не – 15.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: И третият момент, господа. Третият момент е в това, че уедреното селско стопанство, особено в полскиРД/КТ 1059.1 те райони, не може при сегашните условия... (Оживление в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Михайлов, много Ви моля!
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Аз това трябва да го кажа, преди да премина към – 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, не, моля Ви се! Три минути е регламентът.
СТЕФАН САВОВ: Земята не се работи, а ние си говорим тук.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Земята, господин председателю, не се работи, защото управляващото мнозинство в този парламент прави всичко възможно, за да спъне обработването на земята в България и то трябва да носи тази отговорност. (Оживление и шум в залата)
СТЕФАН САВОВ: Четири минути говорите, господин Михайлов. (Реплики и шум от мнозинството)
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Аз не съм говорил по този закон и Вие нямате право да ми отнемате думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Обаче три минути е регламентът.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Махни се оттам!
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Минавам към – 14. (Оживление и шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Михайлов,...
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Аз поддържам тезата, че трябва да се обявят тези сделки...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Има ли ред в тази зала?
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Госпожице Русева, Вие можете чрез председателя да си уреждате какъвто искате ред, но когато ми е дадена думата, съвсем елементарно е да уважите този, който се изказва, дори и това да противоречи на Вашите политически разбирания. Те са ми известни. (Шумни оживления в залата) Но аз изнасям тук съображения, които касаят целия български народ и Вие не можете да ме прекъсвате.
СТЕФАН САВОВ: Отнемам Ви думата.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Не можете да ми отнемете думата.
СТЕФАН САВОВ: Отнемам Ви думата. Вие нямате право повече да говорите от времето, което Ви е дадено. (През цялото време шумът в залата не стихваше) 1059.2
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Аз искам да предложа в – 14 да се обявят за недействителни само тези сделки, които противоречат на закона и увреждат интересите на трудовокооперативните земеделски стопанства. Ако те са престъпление в Наказателния кодекс има достатъчно текстове...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Михайлов, отнемам Ви думата. Много Ви моля!
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Вие не можете да ми отнемете думата, когато говоря истината в този парламент, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ние гласувахме регламент, господин Михайлов. Отнемам Ви думата!
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Вие се плашите от истината. Вие приехте най-парадоксалните параграфи в този закон. Аз искам да протестирам пред българския народ... (Невъобразим шум в залата и нищо не се чува) Приемате текстове и разпоредби, които връщат народа назад. (Смях и ръкопляскания от СДС) Но има и разумни юристи, които разсъждават от гледище и в името на народа, а не от името на монархизма и на фашизма в България, господа. (Ръкопляскания от ПСБСП, възгласи от СДС: "У-у-у!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Велко Вълканов по процедурен въпрос.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Господин председателствуващ, искам да протестирам срещу начина, по който се ръководи това заседание. Не за първи път сме свидетели на произвол от това място. Аз питам как господин Савов си позволява да се обажда, след като не е председателствуващ на това заседание! (Шум в залата) Порицавам председателя на Народното събрание, затова че нарушава вътрешния ред! (Ръкопляскания от ПСБСП) (През цялото време шумът в залата не стихваше)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, господин Васил Гоцев има думата.
Някои забравят, че сме в парламента, а не на митинг.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС, Демократическа партия): Уважаемо Председателство, уважаеми дами и господа! Съвсем разбираемо е, струва ми се, не само за нас, а и за слушателите, раздразнението на представителите на опозицията, дори тогава, когато се говори за строго юридически принципи. Това е, защото аз съм мислил и мисля, че съм го казвал, с приемането на този закон се, бих 1059.3 казал, превзема последната крепост на комунистическата власт в България. (Смях от ПСБСП) Там, където тя до последния момент смяташе, че е най-силна.
Но понеже правим закон, нека да се върнем към чисто правните съображения.
Смятам, че предложението, направено от господин Размов, с най-добрите намерения да се подобри текстът, съдържа юридически неточности, които не могат да позволят да го приемем така, както е дадено. И за една минута само ще кажа какви са те. Моля да следят народните представители. В чл. 14, ал. 1 се говори за нищожност на действия. Нищожност на действия в правото няма. Говори се за нищожност на актовете на ТКЗС, а нищожни са само административните актове, а актовете на юридически лица са волеизявления и те се сумират в едностранните и двустранните правни сделки. Следователно, достатъчно е сделките да бъдат признати за нищожни, това, което се прави в проекта, представен от Законодателната комисия.
Що се касае до разпоредбата за имотите, които са включени в градоустройствените планове, в регулационните планове, този въпрос е сполучливо разрешен в чл. 10 и подробно разработен там. Дори тогава, когато тези имоти са препродадени на трети лица, пак се възстановява собствеността, но по един строг ред, който чл. 10 прави и който е резултат на много сериозен труд на Законодателната комисия. Разпоредбата на ал. 3, която говори за постройките също така тук, макар да е продиктувана от линията, която ние поддържаме за възстановяване на собствеността, не може да бъде приета, защото е оголена от последиците какво ще стане с постройките, а тези последици са решени в чл. 10.
Затова дотук, до ал. 3, аз смятам, че и Парламентарната група на СДС няма да гласува тези предложения по съображенията, които казах.
Що се касае до ал. 4, тя се покрива с онова, което се предлага от Законодателната комисия и това ние трябва да гласуваме, като обаче смятам, че промяната вместо "първи март" - "първи януари" би била по-сполучлива, защото повече сделки ще бъдат обхванати.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Първи януари 1990 г.?
ВАСИЛ ГОЦЕВ: Да, 1990 г. 1059.4
Въпросът за последния параграф нов, който се дава, това е за заменките, е много сериозен въпрос. В Законодателната комисия аз поддържах, че заменките трябва да отпаднат, освен когато са застроени така, както ги предлага господин Размов и аз приемам по принцип неговото предложение.
Законодателната комисия обаче прие обратното и то струва ми се не защото не виждаше несправедливостта на заменките, а защото просто времето не стигна да формулираме един текст, който господин Размов е имал и добрината, и компетентността да направи. 1059.5 Към неговия текст обаче, аз бих направил следното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Гоцев, превишавате времето.
ВАСИЛ ГОЦЕВ: Само трябва да направя добавката, извинявайте. Не повече от 20 секунди. "... освен, когато получателят на такъв имот... устройване в блокове, съгласно министерско постановление, Държавен съвет, блок 52 от 1954 г. и създал трайни насаждения...", като се махне "като". Слага се точка и ново изречение: "В този случай собствеността на земята трябва да бъде запазена и т.н.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Дайте предложенията на господин Джеров. Много Ви моля, изтече Ви времето.
ВАСИЛ ГОЦЕВ: Предоставям бележките си на господин Джеров. И понеже мисля, че вече становищата са изяснени, предлагам прекратяване на дебатите и да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов има думата за реплика. На Вас също ще дам думата за реплика.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.
Взимам думата за реплика по повод на изказването на господин Гоцев, че той подкрепя този параграф за обявяването на нищожността на заменките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Последният параграф от предложението, което е направено.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Да. Както той, така и мнозина депутати от Съюза на демократичните сили живеят с илюзията, че с този закон веднъж завинаги се връщала земята и собственикът веднъж завинаги оставал собственик на парчето земя, което му се връща.
Това е една илюзия, която дори погледът назад във времето, включително и след любимата на господин Гоцев 1939 г. ще покаже, че е невъзможно да стане. И това е невъзможно да стане, защото за разлика от другите вещи, границите на парцелите на отделните собственици на земя не са дадени от природата, а са измислени от хората. И като са измислени от хората, те подлежат периодично на преразглеждане. Това преразглеждане в целия свят се прави с комасацията. А комасацията става веднъж на 25-30 години. Така че, ако бъдат обявени за нищожни тези замени на имоти, извършени ВТ/КТ 1060.1 по Закона за трудовата поземлена собственост, логично е, може би, колегите от СДС да искат обявяване за нищожни и замените, извършени по законите за комасация от 1941 и 1946 г. Защото и по тези закони замените са били правени принудително. А замени ще има и занапред, защото при нашия Закон за наследството, обективна е тенденцията парцелите земя да се раздробяват.
Така че се противопоставям категорично на това искане за обявяване нищожността на замените на имотите, още повече, че то ще предизвика много недоразумения на практика поради липсата на достатъчно информация за онова, което е било заменено. Но може би това е и желанието на господин Размов и на други адвокати от Съюза на демократичните сили, тъй като по този начин си осигуряват едни безкрайни дела, от които може би имат интерес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, много Ви моля. Господин Размов, имате думата за реплика.
КОНСТАНТИН РАЗМОВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Първо трябва да уведомя и Парламентарната група на СДС, онези, които не присъствуваха вчера, че това не е предложение на Константин Размов, макар че той е участвувал в редактирането на текстовете. Това е предложение, което беше прието от Парламентарната група на СДС с гласуване. На това заседание присъствува господин Гоцев и той не направи никакви възражения. Така че трябва да знаете това.
Искам още да ви уведомя, без да влизам в юридически спорове, защото тук не е нито съдебно заседание, нито юридически факултет. Обаче юристите знаят, че има действия, които пораждат правни последици.
Освен това как господин Гоцев ще квалифицира прехвърлянето на парцели със списък на ТКЗС. Това сделка между ТКЗС и общинския съвет ли е или е сделка между Министерския съвет с неговото правителствено постановление, че задължава ТКЗС-та да предоставят парцелите и т.н.
Това са в края на краищата юридически разсъждения и с тях повече няма да ви занимавам, но това, което ви каза господин Гоцев е също така толкова неточно, колкото той се опитваше да изкара тези предложения. Така че, като гласувате, имайте предвид това. Ако не бъдат гласувани тези разпоредби и остане само чл. 10, ал. 7, ние ще напълним съдилищата с дела, които няма да бъдат 1060.2 решени и 5 години. Освен това ще напълним Министерството на финансите с хиляди молби за деактуване на тези имоти, защото чл. 10, ал. 7 не може да създаде деактуване , сама по себе си. Разберете го това.
В Правилника за държавните имоти е предвиден редът, по който един имот се деактува. А това е или да водиш дело за собственост, за да докажеш пред съда, че ти си собственик, а не държавата, или трябва да искаш от министъра на финансите да деактува този имот. Така че господин Гоцев ви предлага да пълните Министерството на финансите с молби за деактуване, а съдилищата с дела. Дайте със закона да прекратим тези натрупани Авгиеви обори, ако мога така да се изразя, от съответната тоталитарна власт, и колкото се може по-бързо да ги разчистим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Размов, моля да приключвате.
КОНСТАНТИН РАЗМОВ: Благодаря Ви. (Ръкопляскания от страна на мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да мине процедурният въпрос и ще Ви дам думата за реплика.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, Парламентарната група на СДС взима 15 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви се, не ви е разрешена още почивката. Господин Пирински - последна реплика. Господин Гоцев ще има право на дуплика. Не желаете. Ваш проблем е.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Благодаря Ви, господин председателю.
Господин Гоцев започна изказването си с твърдението, че тук някакви, които той нарече комунисти, пазели последни бастиони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Тях ги няма в залата.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин председателю, от репликите, които току-що чухме, ми се струва, че е ясно кой е виновен за онова, което господин Савов с основание упрекна тази зала че ние говорим, а не се работи земята. Ние сме свидетели на това, че 2-3 дни се занимаваме с така наречения – 4, че сега тук слушаме юридически спорове от вътрешногрупов характер и за да не говоря от свое име, позволете ми да прочета три реда от едно обръщение на Движението на хората, засегнати от – 4: 1060.3
"Ние изповядваме различни идеи, но при сполетялата ни опасност ние сме единни. На изборите през октомври миналата година много от нас подкрепиха СДС, а през януари тази година гласуваха за господин Желев. Това доверие беше дадено от нас с надеждата за отстраняване рецидивите от миналото и за една реформа, основаваща се на разума и справедливостта.
В близкото минало, в продължение на десетки години едно след друго излизаха противоречиви постановления...".
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Какво е това? По процедурата ли е?
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: И така нататък, ще имате възможност да се запознаете с него.
Господа, вие тук ни призовавате през цялото време да работим професионално, да се занимаваме с текстовете, в случая на – 14. Господин Гоцев изложи една теза, по – 14, която ние по принцип сме готови да подкрепим, и едновременно с това вие ни въвличате през цялото време в дебати от съвършено политически характер, като се стремите по всякакъв начин да докажете, че ние пречим на аграрната реформа. (Реплика на депутат от мнозинството: "Пречите!")
Разберете, вие, с вашия политизиран, непрофесионален подход, вие пречите на тази реформа. Вие пречите не само на аграрната реформа...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пирински, много Ви моля, имате думата за реплика, а не за декларация.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: ..., а въобще на хода на реформата в тази страна. Защото, когато господин Размов казва, че правото на ползуване било право, което римляните давали на покорените територии, той не се замисля, че излиза, че той отказва това право на собствените си съграждани, на собствените си сънародници. (Ръкопляскания от страна на опозицията) И той иска да ни върне към едно състояние, в което има една римска каста, патрицианска и плебеи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пирински, много Ви моля. Нека да се върнем в България. Рим е много далече.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: За каква сериозна работа можем да говорим тук при този подход?
Така че аз съветвам господата, като се оттеглят на почивка, добре да помислят по какъв начин искат да продължат тази работа. (Ръкопляскания от страна на опозицията) 1060.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Пирински.
Направо е процедурно предложение за прекратяване на разискванията. Ще гласуваме преди това предложението, след това ще ви дам почивка. Моля, гласувайте. (Шум в залата, реплики) Моля, направено е процедурно предложение за прекратяване на разискванията. Много ви моля. Моля, гласувайте. Да спазваме правилника, господин Мулетаров. Моля, гласувайте за прекратяване на разискванията.
Господин Йорданов, колко време ви е необходимо за почивка?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): 15 минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: 15 минути. Приема се предложението. Почивка 15 минути. (Звъни) 1060.5(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Използувам времето, докато се съберат народните представители, за да направя някои съобщения.
Временна комисия за развитие на планинските райони 25 март, сряда, от 11,00 ч. в зала 507.
Комисия по земеделието - 26 март, четвъртък, от 10,00 ч.
Комисия по културата - 25 март, сряда, от 12,00 ч. в Огледалната зала.
Комисия по правата на човека - 25 март, сряда, от 10,00 ч. на бул. "Дондуков" # 2.
Комисия по административно-териториалното устройство и местното самоуправление - 26 март от 9,00 ч. в зала 412.
Подкомисия по средното образование - 25 март от 10,00 ч. в стая 311.
Подкомисия по висшето образование - 25 март, сряда, от 10,00 ч. в стая 309.
Комисия по образованието и културата - 25 март, от 11,00 часа.
Комисия по здравеопазването - 25 март, сряда, от 10,00 ч. в зала 412.
Господин Джеров, продължаваме.
Моля народните представители да влязат в залата. Ще се гласува – 14 от Законопроекта за изменение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
Господин Джеров, първото предложение е във връзка с текста на Законодателната комисия, направено от господин Бончо Рашков. Може би първо трябва да гласуваме неговото предложение. Поправките и допълненията след това. После предложението на господин Шотлеков за промяна на датата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Бончо Рашков предлага нов заместващ текст със следното съдържание: "Обявяват се за недействителни сделките, сключени от ТКЗС след 5 март 1990 г., увредили техните интереси, с които е извършено разпореждане с недвижимо и движимо имущество, с изключение на селскостопанска продукция и други вещи, предназначени за пазара". Това е текстът, предложен от господин Бончо Рашков. НЧ/КТ 1061.1
И две думи, ако ми разрешите. Текстът се различава от предложението на Законодателната комисия и съвсем откровено разваля всъщност самия текст. "... увредили техните интереси" какво означава, кой ще прецени, как ще прецени и т.н.? Това е моето лично становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, текат трите минути за гласуване. Гласувайте за допълнението на текста, предложено от господин Бончо Рашков.
Гласували общо 215 народни представители. От тях за 95, против - 120, въздържали се - няма.
Отхвърля се предложението за допълнение и поправка на текста.
Господин Джеров, да поставим на гласуване предложението на господин Шотлеков. Господин Шотлеков, Вие поддържате ли Вашето предложение?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Но нека то да бъде накрая. За датата - после. То е най-лесното.
Първо трябва да гласуваме заместващия текст на господин Размов - предложените четири алинеи. Аз си казах и вчера становището по този въпрос. Правно текстът е непрецизен. Освен това не е в синхрон с чл. 10, ал. 7 или 8. (Сега наизуст не мога да се сетя) Въпросите са уредени там и последният аргумент, че предходните актове по ал. 2 не могат да бъдат обявени за нищожни.
Затова моето становище е да не се възприема предложението, внесено от господин Константин Размов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Разполагате с текст. Текстът е пред вас. Моля, гласувайте! Гласувайте за предложението на господин Размов за допълнение на – 14. Касае се за ал. 1, 2, 3 и 4. Ал. 4 фактически е ал. 5 по раздадения ви текст.
Гласували общо 206 народни представители. От тях за 26, против - 155, въздържали се - 25.
Предложението на господин Размов се отхвърля.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Допълнението, което беше направено от господин Шотлеков - датата да не бъде (говорим за – 14) 5 март 1990 г., а да бъде 1 януари 1990 г. Така ли е, господин Шотлеков? Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме за предложената поправка на текста. 1061.2
Гласували общо 208 народни представители. От тях за 117, против - 88, въздържали се - 3.
Текстът се приема.
Господин Джеров, целият текст. 1061.3 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега целият текст, както е с изменената дата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме целия текст с изменената дата. Това е – 14 по раздадения проект с прието допълнение по предложение на Бончо Рашков и на господин Шотлеков. Моля, гласувайте!
От общо гласували 206 народни представители, за - 114, против - 86, въздържали се - 6.
Приема се текстът.
Господин Джеров, следващият параграф.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва – 15. Нов текст със следното съдържание: "Прекратява съществуващите ТКЗС-та и земеделски кооперации, образувани по силата на – 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за кооперациите от 1 ноември 1992 г.".
Това е предложението, което е раздадено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Думата има госпожица Велчева.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Благодаря, господин председател.
Искам просто да внеса едно уточнение относно тази дата 1 ноември, което се появи в раздадения проект. Преди всичко искам да кажа, че тази дата не е предложение на Законодателната комисия. Тя не е обсъдена там, и цялата логика на следващите параграфи - имам предвид по-точно – 16 изисква да възприемем един друг подход относно момента на прекратяване на ТКЗС, а именно това трябва да бъде един месец след влизане на закона в сила, т.е. от момента на назначаване на ликвидационните съвети се прекратяват и ТКЗС, прекратяват се и съответните органи. Аз мисля, че тук текстът трябва да се прецизира и по отношение на останалите земеделски кооперации така, както вече е влязло в другите текстове на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин Йовчо Русев има заявка за изказване.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
Предлагам текстът на – 15 да бъде изменен, както следва. Може би точната формулировка ще я направят юристите. "Прекратява ВЙ/КТ 1062.1 се дейността на трудовокооперативните земеделски стопанства, които не са регистрирани, съгласно изискванията на Закона за кооперациите".
Ще се опитам, уважаеми дами и господа, да се мотивирам. Основната цел и мотиви на закона, внесен от господин Александър Йорданов беше въз основа на възстановяването на собствеността на земята да се възстанови свободата и правото на избор на земеделския производител в България, да се възстанови свободата и правото на избор. Кооперациите в този вид, в който те сега са създадени, са кооперации на собственици, и аз не мога да се съглася в този закон да бъде изтръгнат демократичният характер на промените, които ние всички желаем в селото и отново на селянина да бъде наложена някаква форма на организация на земеделското производство.
Аз си задавам въпроса дали този текст така, както е предложен от Законодателната комисия има за цел да съхрани и да развие свободата и правото на избор на българския селянин или този текст е насочен, както се изрази един юрист тук, от тази трибуна, от Парламентарната група на СДС - да се превземе последната крепост на комунизма.
РЕПЛИКИ ОТ СДС: И двете, и двете!
ЙОВЧО РУСЕВ: Вижте, господа, този текст така, както е предложен, унижава достойнството на българския селянин (шум и реплики от мнозинството), той отново се лишава от правото сам да организира своята дейност, сам, по свой избор да решава как, какво и с кого да произвежда.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Това е демагогия.
ЙОВЧО РУСЕВ: И, господа, искам да ви припомня, че ако България е с нещо известна в Европа и в света, това е със своето земеделие, с богатството и качеството на това, което произвежда. (Шум в залата) И същевременно, от това, което може да се срамува България в своята досегашна история е политиканската груба намеса с лишаване от права на българските земеделци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Русев. Времето изтича и без да размахвате пръст, много Ви моля.
ЙОВЧО РУСЕВ: Да съхраним богатството на българското земеделие и да изтрием срама от досегашните политикани, които са унижавали и сега с този закон искат да унижат българския селянин. 1062.2
Аз искам да призова - правителството може да си позволява властно високомерие към българския селянин. Българският парламент, ако претендира за демократичност, не трябва да се отнася с такова високомерие към българския селянин и трябва да му запазим това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Русев, много Ви моля да привършвате. Благодаря Ви.
Господин Сталийски има думата за реплика.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! С две думи - ТКЗС - не се разтурват. Те са юридическа личност и се прекратяват. След срока тези, които са регистрирани - тази регистрация ще бъде заличена. Вижте колко е просто всичко. (Шум в залата) Следователно, с тази разпоредба, която ще ви моля да гласувате, те не прекратяват, не се ликвидират ТКЗС, чисто и просто се извършва една формалност. И това трябва да ви стане съвсем ясно и то пределно ясно: касае се за един юридически механизъм.
На второ място. Тези кооперации, които са създадени само тези, които са противозаконно създадени, те ще бъдат ликвидирани. Какво се опасявате толкова?! И нали българското земеделие е прочуто по целия свят, защото вие го разсипахте. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Ганев, имате думата за реплика.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю. Йордан Ганев - СДС, Радикалдемократическа партия.
Протестирам срещу това България да бъде виновна и да е причината за западането на земеделието. Затова е виновна само ед на партия - праводаващата партия на тези, които са сега в опозиция вляво. Моля, когато се говори по този въпрос, да се говори точно! Да не се хвърля вината там, където не е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Константин Тодоров, имате думата за реплика. 1062.3 КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Аз не съм съгласен с преждеговорившия, затова вземам думата за реплика, с тезата, че, виждате ли, когато се прекрати съществуването на ТКЗС и се назначат ликвидационни комисии, това ограничава правото на избор на хората. На пръв поглед тази теза има някаква формална основа. Но така е само на пръв поглед. (Реплика от залата: "А на втори поглед?")
На втори поглед, питате, госпожо. На втори поглед нещата стоят така: в българското село в момента е пълен хаос. Наистина пълен хаос. (Реакция от блока на ПСБСП) Сега ще ви кажа защо. Защото пререгистрираните по решение на управителните съвети в кооперации по – 7 ТКЗС са съвсем същите стари ТКЗС. Нещо повече, от края на миналата година и началото на настоящата комунистите на село изхитриха, защото разбраха, че ще се прекрати съществуването на кооперациите по – 7 и почнаха да ги регистрираот по реда на чл. 4 от Закона за кооперациите.
И чуйте сега върха на беззаконието. Кооперация, регистрирана по чл. 4 от Закона з акооперациите, в която всъщност влиза пак голяма част от стария управителен съвет, заема мястото на управителния съвет. Пълно беззаконие, защото тя не е пререгистрирана по – 7, тя е някаква отделна кооперация на група хора, и започва да уволнява и съкращава хора, назначени от управителния съвет на ТКЗС.
Именно с назначаването на ликвидационните комисии ще се премахне това пълно беззаконие. И нещо повече, ще престанат огромните злоупотреби в ТКЗС. Краде се на поразия и в момента въпреки мораториума от 20 декември миналата година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Йовчо Русев има думата за дуплика. Да се готви господин Тошо Пейков.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! В третата реплика се подчерта, че към земеделието трябва да се гледа с два погледа един такъв и един онакъв.
Господа, земеделието иска уважение от нашия парламент, иска грижа, а не два погледа. Скоро средствата за масова информамация отбелязаха, че председателят на Министерския съвет с СД/ЙА 1063.1 областните управители е предупредил за носене на съдебна отговорност от тези, които не си изпълнят пролетните работи.
Аз си задавам въпроса: към каква пазарна икономика се стремим, в която правителството не съди тези, които произвеждат лошокачествени и скъпи обувки; тези, които произвеждат лошокачествени и скъпи облекла, а иска да съди селянина? (Шумна реакция от блока на мнозинството, реплики, които не се разбират)
Господа, нашето земеделие няма нужда от такива парламентарни крясъци. Има нужда от парламентарен разум. И аз затова съм се изправил от тази трибуна - да поискам... Аз знам, че вие няма да се съгласите с предложението на опозицията. Вслушайте се в идеите и предложенията на чуждестранни експерти - на американци, на западноевропейци... (силен шум в залата)
Аз разбирам, че в този закон, който се деформира от различни адвокатски кантори в този парламент, загуби всякаква демократичност и отговорността ще я носите вие. (Ръкопляскания от ПСБСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Тошо пейков.
ТОШО ПЕЙКОВ (СДС): Господин председателю, писмено и в срок предложих в – 15 да влезе едно ново изречение - "Прекратява съществуващите и регистрирани по силата на Указ 922 и Указ 56 с имущество и делово участие на селскостопански бригади, КЗС, ТКЗС, ДЗС, МТС и селскостопански институции, организации и фирми." Текстът е обсъждан в Парламентарната група на СДС.
Искам да се обоснова. До края на 1989 г. лудият експеримент, наречен АПК, трябваше да завърши. Но комитетите на БКП предрешиха АПК в агрофирми; бригадите и председателите съчиниха решения на общи събрания, някъде и без решения обраха тлъстите парчета от имуществото, от сградите и от паричните средства, които са дялове на всички селяни от АПК. В момента агрофирмите се явяват незаконни ползватели на това имущество. В резултат ТКЗС тънат в дългове, а агрофирмите богатеят. Затова е необходим този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пейков, нямате ли карта за гласуване.
ТОШО ПЕЙКОВ: Да, имам. 1063.2
В севлиево, под ръководството на секретарите на БКП, през ноември 1989 г. се учредява агрофирма "Балкан". В чл. 17 на устава й пише, че е предоставила земя под аренда. Но откъде има тя тая земя не пише. В Габровския окръжен съд представят разделителен протокол за имуществото на АПК "Росица" със странното съдържание: новата фирма се явявала приемник на имуществото, основните средства и сградите на АПК, както и на активите, а уж и на пасивите. Но не е така. Имуществото на цеха за колбаси, на магазина и на заведенията се предоставяли на агрофирмата, както и микробусът. А валутният заем за доставка на 500 кради от Франция на сума 412 хиляди валутни лева трябвало да се изплати от отделните КЗС - "Агатово", "Добромирка", "Крамолин" и т.н., по стотина хиляди валутни лева. Значи за КЗС остават дълговете, а за агрофирмата само активите. Точко тук се отделя духът от тялото и пътува в райските вселения на печалбата и пропадналите АПК се превръщат в цветущи агрофирми.
В писмо Министерството на земеделието препоръчва при ликвидирането на АПК имуществото му да се разпредели между бригадите. Всяко ТКЗС, което не членува в агрофирмата, можело да си потърси дела от имуществото на АПК по арбитражен ред. Но можеш ли да вземеш нещо от бандити?! Никой досега нищо не си е получил. (Реакция от мнозинството, ръкопляскания)
Въпреки нередностите Габровският окръжен съд регистрира по Указ 922 агрофирма "Балкан" с уставен фонд 2 милиона и 700 хиляди лева... (реакция от ПСБСП, реплика на Клара Маринова: "Ще получиш инфаркт") Запушете си ушите. Не ви изнася. ... и с предмет на дейност производство и износ на селскостопанска продукция. Калъпът е един и същ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Три минути!
ТОШО ПЕЙКОВ: Агрофирмата в Ловеч е регистрирана по чл. 11, ал. 2 от Указ 56 с председател-бившият секретар на БКП и уставен фонд 3 милиона лева.
Дружествена фирма "Златен плод" с генерален директор Лазар Дончев - първи секретар на Окръжния комитет на БКП, с делови вноски по 10 хиляди лева, без протокол от общо събрание на отделните КЗС, започва с 1000, а сега върти милиони, които прелива в други фирми. Занимава се с изкупуване на малини, 1063.3 вишни, череши чрез мафиотски връзки. Изнася ги в чужбина. Извършва търговия с парите на стопаните и не начислява лихви за закъснението при разплащането. Само за разликата от курса на долара печели милиони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пейков, да приключваме.
ТОШО ПЕЙКОВ: Приключвам.
Затова, колеги, трябва да кажем думата си ясно и категорично и да защитим интересите на селяните, които са застрашени, за да не векуват престъпниците със заграбеното от АПК имущество чрез подкупни съдии и поземлени съвети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля, господин Пейков, за престъпниците им асъд!
ТОШО ПЕЙКОВ: Мисля, че създава объркване предложението на господин Орсов, който предлага на общо събрание да бъдат прекратени тия агрофирми. Какво общо събрание, господин Орсов, когато не се знае кои ще участвуват на това общо събрание?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пейков, ще ви отмена думата. Превишавате, много ви моля!
ТОШО ПЕЙКОВ: Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: По процедура ли сте вие? Господин Йорданов, първо трябва да минат репликите. Така пише в правилника. Много ви моля! Господин Спас Мулетаров беше преди вас. Моля ви се, преди вас беше господин Спас Мулетаров. След господин Спас Мулетаров - Златимир Орсов и Елена Поптодорова за реплика. 1063.4
СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, Спас Мулетаров, Парламентарен съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.
Вземам реплика по повод изказването на господин Пейков, за да му кажа, че в тази страна все още има Конституция и закони и че всички нарушения и заобикаляне на тези закони се отстраняват или санкционират с установените и посочени в другите закони ред. Това, че в дадена сфера са извършени нарушения, не означава, че с един закон ние можем да закрием всички съществуващи стопански организации. Ако има фирми, които вършат нарушения, има предвиден ред - и в Указ # 56, и в Търговския закон, по който фирмите могат да бъдат ликвидирани.
В тази връзка, като възразявам срещу процедурата, която той тук предлага, а не срещу изложените от него факти, които впрочем подлежат на проверка, тъй като от тази трибуна всеки по всяко време става и говори това, което той знае, но дали това е обективно и вярно, ние не знаем, искам да направя едно друго възражение. аз се противопоставям по принцип на предложения текст в – 15, тъй като в тази му редакция той противоречи на Закона за кооперациите. В чл. 43 от Закона за кооперациите са посочени точно случаите, в които кооперацията може да се прекрати. Те са изброени и това са случаите, когато има решение на общото събрание, когато има решение на съда, при изтичане на срока, за който е образувана кооперацията, и когато тя бъде обявена във финансова несъстоятелност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Мулетаров, правилникът важи и за Вас.
СПАС МУЛЕТАРОВ: Приключвам. Създадените кооперации по силата на – 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за кооперациите са кооперации по смисъла на този закон и никой друг закон не може да ги прекрати, освен ако не са налице условията на самия Закон за кооперациите.
Така че текстът е противозаконен. Аз се противопоставям на неговото приемане. Трябва да се намерят законни форми, тъй като никой не ни дава право, когато приемаме един закон, да вършим нарушения на други съществуващи закони. В момента точно СБ/МД 1064.1 това се прави в Народното събрание, срещу което аз възразявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, имате думата за реплика.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Златимир Орсов, Парламентарен съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.
Господин Пейков каза, че неговото предложение е било прието от парламентарната група на СДС и че го прави от името на парламентарната група. Аз обаче се питам дали ще продължи традицията след такива предложения парламентарната група на СДС да взема почивки, за да се разбере точно какво всъщност иска да предложи.
Второ, искам да припомня на господин Пейков, че един полицай може лесно да бъде набит, но българските селяни не могат толкова лесно да бъдат набити, още по-малко да бъдат излъгани. (Ръкопляскания в опозицията, протестни реплики в мнозинството)
Българските селяни знаят какво в момента съсипва земеделието, а това са високите лихви, които те трябва да плащат за кредитите, получавани от банките. Другата причина е, че изкупвателните и преработвателни предприятия дължат огромни суми пари, които за съжаление също не могат да върнат, защото и те са подложени на същите унищожителни лихви.
И накрая, господин Пейков, къде сте видели по света мафия да бере малини? (Смях и ръкопляскания в опозицията) Тя се занимава с някакви по-сериозни работи, отколкото да си търси връзки и да събира малини и къпини. (Шум в залата, ръкопляскания в опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата госпожа Поптодорова за реплика.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПСБСП): Аз съжалявам, че Златимир Орсов вече отне пикантната тема за брала мома къпини, може би на мен прилягаше повече да говоря за мафията, която бере къпини и малини, но има достатъчно теми.
Вземам думата по един конкретен въпрос, който беше поставен от господин Пейков. Той се спря много пространно на агрофирмата в Севлиево. Категорично протестирам срещу оценката, която той даде, защото познавам фирмата, била съм там нееднократно. (Викове в СДС :"А-а-а!") Разбира се, господа, ако вие не си 1064.2 посещавате избирателните райони, това е ваш проблем, не мой.
Тка че искам да ви обясня, че тази агрофирма е съставена от 4-5 кооперации и в нейния управителен съвет няма нито един партиен функционер, че тя работи по немска технология, произвежда висококачествени колбаси, които задоволяват първокласните заведения в столицата.
Така че това, което вие обяснявате тук, е абсолютно тенденциозно и целта е прозрачна. Нещо повече, тази агрофирма облекчава кооперациите, които са влезли в нея, с торове, с препарати. Нещо, което те сами не биха били в състояние да направят.
Аз съжалявам, че толкова прозрачно вървят нещата. Пак казвам, унижава се средната интелигентност на българина. Вие ни предлагате тези управителни съвети по инструкция на Координационния съвет на СДС. И аз не мога да се въздържа да не цитирам обаче едно изказване, което би трябвало да направи впечатление на колегите от дясната страна. Ето какво казва господин Пушкаров според в. "Диалог": "Тази страна се разпада, вие трябва да го знаете това. Националният координационен съвет и Филип димитров ще трябва да поемат отговорността. Така че Координационният съвет да си поеме политическата отговорност за това общество, щом действува така..." (Шум и протести в мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Поптодорова, изтече Ви времето.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА: "Защото така съсипаха толкова предприятия. На тоя народ му дойде до гуша. Какво да правим, да излизаме пак на площадите ли?"
Питам аз също: какво да правим, да излизаме пак на площадите ли? (Ръкопляскания в опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пейков, имате право на дуплика.
ТОШО ПЕЙКОВ (СДС): Уважаеми господин Мулетаров, аз на Вас като на юрист няма да Ви говоря в рими, няма да Ви представям балетристика, ще Ви представя тази папка, за да видите какви са далаверите по регистрирането на ттези агрофирми с незаконно притежавано от тях имущество. (Шум в опозицията) 1064.3
Освен това на господин Орсов искам да кажа, че аз нито съм бил някого, нито пък съм постъпил така, както някога неговата партия биеше селяните, за да ги вкара в ТКЗС. (Одобрителни викове в мнозинството)
Госпожа Поптодорова се опита да защити агрофирмата в Севлиево. При мен бяха отговорни хора от Севлиево... (Реплика от опозицията: "От СДС!")
Те са вдигнали ръце от тази агрофирма. Идете ги вижте, ако обичате, да им помогнете, ако можете.
Освен това малини, къпини и други плодове тези членове на вашата партия не берат, а само продават за долари и за твърда валута. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата по процедурен въпрос и като председател на парламентарна група господин Александър Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, вземам думата като председател на парламентарна група и след това ще направя процедурно предложение.
Аз съм много благодарен на госпожа Поптодорова, която тук напомни, че народните представители трябва да ходят в своите избирателни райони. Това е точно така и така трябва да бъде. Но също така искам да припомня, че навремето, когато комунистическата партия и нейните депутати изобщо не посещаваха своите избирателни райони, там хората гласуваха за тази партия 99 на сто. След като видяха какви са новите народни представители на БСП, вече не гласуват за тази партия. (Ръкопляскания в мнозинството)
Затова наистина трябва да се ходи по районите, но за предпочитане е да ходят такива народни представители, за които реално хората могат да гласуват.
Учредяването на ТКЗС беше един смъртен удар срещу българското село. Не е нужно това дори ние да го казваме, не е нужно дори да го коментираме. Повярвайте на това, което е написал големият български писател Ивайло Петров в неговия великолепен роман "Хайка за вълци". Ако прочетете този роман, ще разберете защо ТКЗС наистина трябва да бъде ликвидирано и дори следа и помен да не остане от него в съзнанието на българина. 1064.4
С този закон всъщност обаче ние ликвидираме и учредените кооперации по този – 7 от Закона за кооперациите. Защо? Защото тези кооперации бяха учредени без никой да направи ревизия на ТКЗС, без никой да види какви са активите, какви са пасивите, кой е ял, кой е плащал, кой е крал, кой е мародерствувал.
РЕПЛИКА ОТ СДС: То се знае кой е.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Именно затова докато не се направи тази ревизия и тези, които са крали, лъгали, и това е позиция на всички народни представители, не отидат където им е мястото, дотогава тези кооперации не могат да се смятат за законни.
Днешните вестници публикуват, забележете, не в "Демокрация", а друг вестник публикува случая в с. Браница, Врачанско, където председателят на ТКЗС, който, забележете, е председател от 1974 г. и продължава да бъде, учредява кооперация и в управителния съвет включва и член, който е починал преди една година. Тези мъртви души, комунистическите дерибеи по места - председатели на ТКЗС - тези мъртви души ние няма да допуснем да тормозят повече българския народ и българското село.
За нас, след малко ние това ще гласуваме, с този закон мъртви ще бъдат вече и ТКЗС в България, и учредените след тях кооперации.
РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: А селяните?
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това го казах още преди един месец, когато започна да се гласува законът. И днес цяла България ще види, че каквото каже Александър Йорданов за ТКЗС, това ще стане! (Ръкопляскания в СДС. Викове в БСП)
А вие, разбира се, може да ходите на село, можете да обяснявате, но в следващите години ще става това, което каже Съюзът на демократичните сили и нашите приятели от Движението за права и свободи.
КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП, от място): Браво, тате, браво, другарю Живков!
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Правя процедурно предложение да се прекратят дебатите и да гласуваме закона за ликвидирането на ТКЗС. (Шум и викове в залата) 1064.5
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми народни представители, направено е предложение за прекратяване на разискванията. (Няколко депутати от опозицията скачат на крака и настояват да им бъде дадена думата за реплики) Реплики имате? (Депутати от мнозинството протестират срещу това да бъде дадена възможност за реплика на депутати от опозицията) Моля ви се, четете правилника, направено беше и изказване. В изказването беше направено предложение за прекратяване на разискванията. Можете господин Боков да се изкажете за противното.
ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Благодаря Ви, господин председателю, Парламентарен съюз за социална демокрация.
РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Няма такъв.
ФИЛИП БОКОВ: Аз вземам думата като представител на Парламентарния съюз за социална демокрация, който някои казват, че го няма, но го има. И второ - за да се противопоставя на процедурното предложение на господин Александър Йорданов.
Той направи тук литературни упражнения. Аз искам да му цитирам един абзац от една книжка "Развити аграрни страни", издадена в неговия избирателен район от СДС-Варна. В тази книжка на стр. 5 се казва следното: "След Девети септември до 1956 година земята беше отнета от селяните и те от собственици се превърнаха в наемни работници на ТКЗС. От миналите парцели земя бяха създадени обширни блокове, позволяващи пълноценно и икономично използване на възможностите, които предлага научно-техническата революция в света.
РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Това процедура или какво е?
ФИЛИП БОКОВ: Внедрени бяха мощни машини... (Господин Димитров трябваше да направи тази забележка на господин Тошо Пейков. Аз съм солидарен с него. Тук не бива да се четат предварително подготвени изказвания)
Внедрени бяха мощни машини, широкозахватни агрегати, нови продуктивни сортове и породи животни, растително-защитни препарати, съвременни технологии и т.н. В сравнение с 50-те години производството в растениевъдството и животновъдството се увеличи два пъти, а производителността на труда нарасна осем пъти." ДЕ/МД 1065.1
И тъй като господин Йорданов ни занимава с литература и с това какво искали селяните и какво не искали, аз искам да му цитирам една народна мъдрост. Тази мъдрост не съм я измислил аз...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Една секунда имате за народната мъдрост.
ФИЛИП БОКОВ: Чух я в гр. Койнаре, където селяните ми казаха: "Господин Боков, кажете в Народното събрание, че без СДС може, без ТКЗС - не може".
(Викове, смях и възгласи от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Боков, много Ви моля.
ФИЛИП БОКОВ: Така че господин Йорданов, аз Ви препоръчвам - тогава, когато посещавате избирателните райони, да отидете след приемането на този закон, да отидете в гр. Койнаре. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Никой не изрази противно становище по предложението на господин Йорданов. Моля, гласувайте процедурното предложение за прекратяване на разискванията.
(Александър Томов и цяла група депутати от опозицията се насочват към Председателството и настоятелно искат да бъде дадена възможност за още две реплики на изказването на Александър Йорданов)
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (близо до трибуната): Мошеници, ще напуснем, казваме ви. имаме право на три реплики към изказването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Беше процедурно предложението на госопдин Александър Йорданов и по него реплики не могат да се направят. Това е становище на Председателството. Моля гласувайте за прекратяване на разискванията. Това е решението на Председателството. Така тълкуваме закона.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП, близо до трибуната): имаме право на още две реплики.
ПРЕДЕСДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме за прекратяване на разискванията, моля. (Много голяма група депутати от БСП са пред Председателството и с крясъци настояват да им бъде дадена възможност за реплика) 1065.2
Моля, заемете местата си. Срещу председател на парламентарна група не могат да се направят реплики. Това е обяснението на Председателството.
Моля заемете местата си, Председателството ще обсъди. Господин Томов, много Ви моля, седнете по местата си. Моля гласувайте, и правостоящите да гласуват.
Общо гласували 206, за - 117, против - 89, въздържали се - няма.
Ако седнете по местата си, ще ви дам думата за реплика. Моля.
(Александър Томов настоятелно иска думата за изказване пред Председателството)
Досега искахте реплика, а сега искате...
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (пред трибуната): Не може реплика след като е гласувано. Каква реплика2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Александър Томов има думата от името на Парламентарната група.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Господин Боков направи реплика на господин Йорданов, който не заяви, че прави изказване като председател на парламентарна група, а направи изказване. Затова ние поискахме три реплики. тези три реплики ни бяха неправомерни отказани.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Не е вярно.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Ето това е. Не, вярно е, защото на всяко такова изказване имаме три реплики.
Аз използвам уважаеми господин председател и уважаеми дами и господа, правото си на мнение от името на ръководството на Парламентарната група за социална демокрация.
РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Нали Боков говори от ваше име.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Не е вярно.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Аз го чух какво каза.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Господин Йорданов, Вие много често ни четете откъси от романи. За Вас казват, че сте литературен кръжок, но аз се противопоставям на подобен възглед. Колкото и да цитирате романи, литературен кръжок е бедно определение за Вас. 1065.3
Аз смятам, че Вие можете да бъдете много точно определени с днешните си действия като литератори-революционери. Затова защото в момента Вие не просто решавате въпроси на социалната справедливост, а с това, което правите Вие унищожавате всичко това, което го има налично, без да знаете какво отгоре ще изникне и какво ще създадете. 1065.4 ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Хайде стига глупости!
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Вие се опитвате да казвате, че каквото казва господин Йорданов, това става на село. Страшно много ми прилича на едно време, когато един казваше: "Каквото ви казва другарят Тодор Живков, това става".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Томов, аз Ви обръщам внимание, без лични нападки, моля Ви.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Моля Ви. Аз искам да кажа, че не може да бъде правилно и не може да бъде нормално вие в решаването на този въпрос да изхождате единствено от вашите конкретни политически пристрастия и цели. Става дума наистина за съхраняване или за преобразуване на нещо, без което няма да може на село да бъде продължен производственият процес.
ГЛАС ОТ БЛОКА НА СДС: Много си сигурен.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Не е възможно да стане това, което господин Гоцев на всички ни говори тук, че с този акт щяла да бъде унищожена последната крепост на комунизма. Това са абсолютни илюзии и ваши революционно-болшевишки заблуждения. (В блока на СДС: Хе-хе-хе!) Аз мога да ви кажа, че с това решение ще стане точно обратното. (Шум в блока на СДС) Че вас на село няма вече и да ви приемат, за това, защото не само хората, които са гласували за БСП, но всички останали хора разбират, че става нещо абсолютно ненормално.
В последните години вие унищожавате всички сделки, унищожавате доброволни кооперации, не само закононарушения. Вие унищожавате всичко живо, което може да произвежда, а за да компенсирате, ще наказвате със съд този, който не произвежда. Унищожавате го и след това го наказвате. Браво на вас!
И още нещо, което не мога никога да разбера. Вие просто се борите за власт и трябва да го признаете това - власт на място. Взимате собствеността, ваши ликвидационни или не знам какви комисии, ваши тричленки, не ги изменяйте, те са точно такива по характер. И в крайна сметка - лишаване от право на селяните да се разпореждат с това, което сами са създавали. Сл.Р/ЙА 1066.1
Няма да стане по този начин, господа! И бъдете уверени! Искам да ви кажа от името на цялата Парламентарна група: Не е въпросът до интереси на този или на онзи. Вие просто вървите срещу себе си и си вкарвате поредния мощен автогол. (Шум в блока на СДС) Господин Йорданов знае как се вкарват автоголове. Той ги е правил и друг път. Ето защо, господин Йорданов, искам да ви кажа: играйте по-добре футбол, ще имате повече полза от това. На добър Ви час! Вие носите тази отговорност и тази отговорност ще падне скоро върху вашите гърбове. (Шум в блока на СДС. Ръкопляскания в блока на ПСБСП и на места в последните редове в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Томов. Имате думата, господин Джеров да припомните на народните представители какви предложения се направиха, за да няма прегласувания. Моля всички да влязат в залата и да седнат по местата си.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Първо предложението на господин Тошо Пейков. Той предлага следното съдържание на – 15: "Прекратява съществуващите ТКЗС и земеделски кооперации, образувани по силата на – 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за кооперациите. Прекратява всички съществуващи регистрирани по силата на Указ # 922 и Указ # 56 с имущество и с дялово участие на селскостопански бригади, КЗС, ТКЗС, МТС, АПК и селскостопански институти, организации, фирми. Прекратяват се и кооперациите, регистрирани по Закона за кооперациите, когато не е спазена разпоредбата на чл. 30, ал. 3 и по устава им е предвидено внасянето на земеделска земя".
Това е предложението на господин Тошо Пейков. Според мен първо то трябва да се постави на гласуване, за да можем да минем след това евентуално към другите предложения.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Искам думата по процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: В процес на гласуване сме, господин Орсов. (В блока на ПСБСП: "Е-е-е-е!" Неодобрителен шум) Няма процедурен въпрос. Много Ви моля. Но (Златимир Орсов излиза пред председателствуващия) Господин Джеров, подлагаме 1066.2 на гласуване прочетения текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте. (Златимир Орсов излиза пред председателствуващия и казва: "Господин Кадир, имам процедурен въпрос преди гласуването. Спрете гласуването, докато не се реши въпросът за процедурата")
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви, господин Орсов, не съм Ви дал думата. (Шум в залата)
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Дайте ми я. Имам процедурен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: В процес ме на гласуване на текста. Много Ви моля, много Ви моля, много Ви моля. Напуснете трибуната. (Златимир Орсов отива на мястото си) моля, всички да седнат по местата си. Гласуваме текста, прочетен от господин Джеров.
(По време на гласуването Златимир Орсов отново излиза пред председателя и казва: "Искам обяснение на вот след това".)
Моля всички да седнат по местата си.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): И комунягите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля всички да седнат по местатата си, господин Димов, госпожа Дърева, господин Тодоров, господин Гоцев, Шотлеков също, заемете местата си в залата. Стефан също.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): И комунягите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: И от лявата, и от дясната страна също.
Резултати от гласуването: за предложението са гласували 114 народни представители, против - 103, въздържали се - 1.
Текстът се приема.
Даден ми и списък от Парламентарната група на БСП. Господин Вълканов, не съм виновен. Имат думата за обяснение на отрицателен вот: господин Златимир Орсов, господин Росен Карадимов и господин Константин Аджаров. моля, седнете по местата си. (Шум и разговори в залата)
Има думата господин Златимир Орсов. 1066.3 ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Гласувах против този текст, защото с него и със следващите текстове, които се предлага да бъдат гласувани, вместо да се даде възможност на селянина свободно да избира съдбата си, на него му се назначават сини... (Смях и оживление в залата, защото на информационното табло е изписано друго име)
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Къде е Вашата карта? Това е картата на господин Пандов! (Частични ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пандов, Вие да нямате две карти?
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: ...се назначават сини политкомисари, които трябва да стоят на врата му и да му казват какво, кога, къде и как да сее. Това вече сме го виждали, уважаеми господа! По този път, по който вие вървите, тази партия, която аз представлявам, отдавна-отдавна се върна. Не повтаряйте нейните грешки. Освен това искам да изразя своя протест срещу грубия произвол на председателствуващия събранието, който не подложи на гласуване внесен редовно текст от мен и от господин Пламен Вълканов, въпреки че е внесен преди този на господин Тошо Пейков и представлява заместващ текст.
Така че, господин председателю, на това основание аз внасям и предложение за обявяване на това гласуване за недействително и за прегласуване на текста, като бъде поставен на гласуване и внесеният от мен и господин Пламен Вълканов текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за обяснение на отрицателен вот господин Росен Карадимов.
РОСЕН КАРАДИМОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Гласувах против, защото против този текст гласуват селяни от цяла България, учредили доброволно и по своя воля кооперации. В този текст не става въпрос за трудодовокооперативните земеделски стопанства и не тях ние пазим. С този текст се ликвидират свободни кооперации на селяни. Длъжен съм да ви връча 1200 подписа от селищна система Скалица - Ямболско, против този текст.
Длъжен съм да ви връча телеграми и декларации от Разград, Кермен, от с. Марш - Варненска област, от Айтос, от Луковитската област. Тези хора протестират против приемането на този текст. ДП/ВР 1067.1
Уважаеми господин председател! Аз гласувах против, защото ние връщаме едно положение, което ни е много добре познато от нашата история. След 9 септември с наган в ръка вкараха селянина в ТКЗС...
ГЛАСОВЕ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Вие! Комунистите!
РОСЕН КАРАДИМОВ: След 10 ноември с наган в ръка ще го изкарат от доброволната кооперация. Това е погазване на волята на този човек. Това е погазване на правото на собственост на селянина. Уважаеми дами и господа! Аз искам да ви кажа какво каза на 14 януари 1992 г. заместник-директорът на Службата по преброяване на Съединените щати господин Даниел Левин. Той каза: "Политиците обичат да говорят за семейни ферми, но такива в Съединените щати няма. Земеделието е добър бизнес и с него се занимават големи корпорации."
Господа, вие трябва да знаете, че днес поемате огромната отговорност пред българското село и тъй като господин Йорданов е много симпатичен, аз съжалявам, че той персонално поема тази отговорност върху цялата група на Съюза на демократичните сили, защото той го е казал и всеки, който е гласувал за този текст, ще носи тази отговорност. Аз съм много доволен, че господин Гоцев пределно и ясно формулира целта на законопроекта. Тя е политическа.
Той каза, че се ликвидира последният бастион и последната крепост на комунизма.
Господа, внимавайте да не се окажете обсадени в тази крепост! (Частични ръкопляскания от опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Карадимов, вземете, законопроектите са Ваши.
Има думата господин Константин Аджаров.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСБСП): Християнрепубликанска партия, Съюз за социална демокрация. Господин председателю, уважаеми колеги! Законът за земята, който сега променяме, беше едно недоносче. Кой е виновен?
ГЛАСОВЕ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Вие! Комунистите, които го приеха!
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ: Господата от СДС знаят. Те биха казали - мнозинството във Великото Народно събрание, което имаха социалистите - бивши комунисти. Знаем тази "песен". 1067.2
И в сегашнито коалиционно мнозинство има доста бивши комунисти, но това няма да го спаси от отговорността за новия Закон за земята, който сега приемаме. Както заявява водачът на това мнозинство - господин Александър Йорданов, мнозинството си е мнозинство, то управлява, но то носи и отговорност, господин Йорданов. Така че отговорността за новия закон ще бъде изцяло ваша. Този нов закон не е дори недоносче, защото едно недоносче може да бъде спасено в специална камера-кувьоз. Този закон е един качамак, уважаеми дами и господа!
Аз зная, че нашето законодателство беше голяма "каша" в продължение на 40 години. Това го зная, но това в никакъв случай не ни оправдава да забъркваме следващата каша. Ние, християнрепубликанците, винаги сме отстоявали фермерския път на развитие... (Смях и оживление в залата) Чели сте, господа, много добре сте чели това, но каква ферма - семейна ферма, ферма, в която могат да се сдружат свободно и собственици земеделци, и ползуватели - те сами да изберат начина, по който да стане при сегашния Закон за земята, който гласувахме, и със сегашния член, който гласувахме за разтурянето на ТКЗС. Собствениците ще получат земята си само формално. Те ще бъдат принудени, икономическата принуда ще ги накара да продават тези дребни парчета земя, защото няма да имат какво да я правят. И кой ще ги купи? Този, който има пари, разбира се. Но той няма да е нито собственик-земеделец, нито ползувател. Фирми и отделни лица ще изкупят земите на сегашните ТКЗС, а земеделците ще станат работници, както в прословутото откритие на социалистическата ера в АПК. Точно както в прословутите АПК те ще бъдат отново работници.
Аз предупреждавам всички, че предстои един втори, пострашен погром от колективизацията през 40-те години - погром на българското село! По този повод Ви предлагам, господин председателю, над 15 хиляди подписа от Хасковска, Разградска, Бургаска, Варненска, Плевенска област - Вие ще ги видите, не мога да ги изброя всичките - на над 10 хил. образувани кооперации, в които има 15 хил. членове. 1067.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Аджаров, аз искам да уточните каква отговорност носят депутатите на СДС, защото Вие знаете много добре... (шум в залата). Вие знаете много добре - Конституцията е съвсем ясна по този въпрос. И Вие сега поставяте въпроса за отговорност. Аз не знам каква отговорност уточнете - морална, или каква отговорност. Стигнахме до това, че един журналист си позволи да говори, че ще ни съди. (Шум в залата) Моля, спомнете си Конституцията и моля изяснете каква отговорност! Моля, Ви се, кажете! Точно така!
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСБСП): Отговорността, която носи всяко правителство, всяко парламентарно мнозинство. Както сега се търси отговорност за бившите деяния и криминални престъпления, така и утре, след погрома на българското село, други ще потърсят отговорност за това, което става в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте - ето на - тук, значи, господин Аджаров. (Реплики и шум в залата, част от депутатите на БСП стават прави) Аз съм председател в момента! Господин Аджаров, Вие казахте най-страшното. Повтарям, поправете си думите, защото никой не съди народните представители за техните мнения и за техните гласувания според Конституцията. Моля Ви се! Обяснете!
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСБСП): Говоря не за съдебна отговорност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Правителството в една тоталитарна държава е едно. Отговорността на правителството е да му се гласува план, това можем да направим. Моля Ви се, госпожа Ананиева, седнете си на мястото! Седнета си на мястото! (Шум в залата, недоволство от опозицията)
Седнете си на мястото! След това ще Ви дам думата!
Господин Аджаров първо искам да отговори! Моля Ви се господин Аджаров да се върне и да каже каква отговорност иска той от нас! Той трябва да бъде много ясен. Господин Аджаров, моля Ви, върнете се и говорете за отговорността! Отговорността, която носят народните представители може да бъде морална, може да бъде..., но не и такава - да се каже "отговорност". Защото Вие знаете какво пише в Конституцията. Моля Ви! ВЙ/ВЙ 1068.1
Имам думата като народен представител и искам да се спазва Конституцията! (Шум на недоволство от опозицията, викове: "От трибуната, слезте на трибуната, щом сте народен представител!")
От господин Аджаров искам обяснение за отговорността.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Господин Савов, накарайте квесторите да ги гонят тия хора, всичките. Накарайте ги да си седнат на местата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Значи, вие, господа, смятате, че с гласуването на един закон се носи отговорност, която може да бъде и наказателна? Така ли? Така ли, госпожа Шопова? Така!
И аз бих искал да чуя кой може да каже, че може да се носи наказателна отговорност от народното представителство.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСБСП): Никой не може да каже това и аз никога тук не съм споменал думата "наказателна отговорност".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви. Това исках да кажете за аудиторията.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСБСП): Но с гласуването на всеки параграф, на всеки член, на всеки от нас, като народен представител по Конституция - представител на целия народ - така е записано, носи своята отговорност. Това го знаете всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това исках да чуя. Благодаря Ви, господин Аджаров. Точно това исках да чуя.
Сега мога да дам думата само на госпожа Ананиева, като председател на парламентарна група.
НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Може би е логично, че се изостря обстановката. Настъпваме в една фаза на приемане на закона, или по-скоро на една фаза на управление на Съюза на демократичните сили, която става изключително опасна за развитието на страната.
Моля за 15 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ше я дам, разбира се. Но само искам да кажа... (Шум на недоволство от страна на БСП) Как да нямам право да кажа какво се предава тук?! Моля ви се!
Господин Томов, моля Ви се! Това тук е: "подписка против внесения в Народното събрание законопроект за забрана на 1068.2 земеделските кооперации от кооператорите". Връщам го на господина Аджарова. Да, извинете, на господин Карадимов - всичките, защото са събрани на един законопроект, който не съществува. Господин Карадимов, елате да си го приберете! (Шум в залата) Моля, елате!
Петнадесет минути почивка. 1068.3(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля народните представители да влязат в залата. Поканете господин Джеров.
По процедура думата има господин Георги Петров.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (БЗНС "Никола Петков", СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Тъй като мисля, че настоящият закон, който в момента разглеждаме, е най-важният закон, който трябва да приеме това Обикновено Народно събрание, тъй като виждаме, че се забави неговото приемане вече трета седмица, а и другата ще започне, а не сме го приели, то аз, като земеделец, предлагам (смях от ПСБСП) да удължим днешното си работно време дотогава, докато бъде приет този закон. За да може най-после нашият селянин да стане колкото се може по-скоро собственик на своята земя. (Ръкопляскания от СДС) Тъй като е крайно време той да стане такъв и да започне да я обработва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля гласувайте за предложението на господин Георги Петров за продължаване на заседанието, с колко часа, господин Петров?
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (от място): Докато бъде приет законът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: С два часа, съгласно правилника. (Шумно оживление от мнозинството) Повече от два часа не можем да продължаваме, господин Петров. До приемането на закона, но не повече от два часа. Моля, гласувайте!
Общо гласували 196, за - 113, против - 69, 14 се въздържат.
Продължаваме до приемането на закона, но не повече от два часа.
Господин Емил Филипов има думата по процедурен въпрос.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, Емил Филипов, Парламентарен съюз за социална демокрация, Михайловградски окръг, Берковица. РД/ВЙ 1069.1
Имам две процедурни предложения.
Първото е, че поддържам предложението да се върнем на – 15 и той да бъде прегласуван.
Съображения: бяха внесени два допълнителни текста. Единият беше на господата Златимир Орсов и Пламен Вълканов, който ни беше раздаден предварително с дата 17 март и в момента на дискусията не беше дадено право на вносителите да изложат своите съображения и ние по този текст не чухме никакви аргументи. Той не беше докладван от господин Джеров.
Второ, текстът, който гласува Народното събрание, беше внесен след този текст и не ни беше раздаден предварително. Такъв сложен текст трудно се възприема на слух.
Моля Ви, господин председател, поради тези процедурни съображения да подложите на прегласуване – 15 и да продължи по него дискусията, съобразно вече раздадения ни текст.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, нека да решим първо този въпрос. Господин Джеров, как стоят нещата? Имайте предвид, че беше гласувано прекратяване на разискванията.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Когато се обсъжда един текст, вървим по реда на правилника. В случая имаше две предложения. Едното на господин Тошо Пейков, другото на господата Пламен Вълканов и Златимир Орсов. (Реакция и реплики от ПСБСП) На господин Орсов ли не е раздадено? (Реплики и шум в залата)
По-нататък. В рамките на последователността. Предложението на господин Тошо Пейков носи дата 14 февруари 1992 г., официално заведено.
(Емил Филипов, от място: "Не е раздадено!")
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз не отговарям за раздаването.
РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: Лъжете!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Официално входящ номер има. Какво значи да лъжа! Защо по този начин разсъждаваме!
Другото предложение е на господата Пламен Вълканов и Златимир Орсов и е от 17 март. Тоест, един месец след това. При това положение, много естествено, аз предложих на председателстващия първо да се гласува предложението първо по ред 14 февруари 1992 г. И при положение, че то получи съответния 1069.2 вот, аз мисля, че друго предложение не може да бъде поставено на разглеждане. Затова също така не беше предложен за гласуване текстът на Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Джеров. Отклонява се искането за прегласуване на текста по съображенията, изложени от господин Джеров. Приет е заместващият текст. А другият текст ви е бил раздаден. Който беше против заместващия текст, можеше да не гласува за приетия текст.
Втори път за какво ще се явите? Каква процедура имате?
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПСБСП): Благодаря Ви, господин председател. При това положение, щом като ръководството и мнозинството решават да не се върнем към същността на въпроса, много моля да се разпореди да ни бъде даден незабавно текстът, който гласувахме на господин Тошо Пейков. Това е текст, който противоречи, той не е раздаден още, той противоречи даже на текста, предложен от Законодателната комисия и аз смятам, че ще ни създаде много главоболия. Аз се нуждая от него като народен представител, тъй като трябва да го разяснявам в петък, събота, неделя и понеделник с моите избиратели.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Какъв въпрос имате? Процедурен ли? Моля, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПСБСП): 18. Разградски избирателен район. Аз бих се въздържал от квалификации на това, което каза преди малко господин Джеров, но не мога да не поясня, че текстът, който ние не гласувахме, беше акуратно раздаден на народните представители и те се запознаха, но не го гласуваха. А текстът, който подложихме на гласуване, вярно е и възможно е да е постъпил навреме някъде, но той не стигна до народните представители. Те не се запознаха с този текст и аз предлагам да прегласуваме този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, отхвърлено е искането за прегласуване.
Други процедури има ли още? Госпожа Савка Йовкова има думата за процедурно предложение по чл. 39, ал. 2.
САВКА ЙОВКОВА (ПСБСП): Благодаря, господин председател. Савка Йовкова, Добрич, БСП. 1069.3
Предвид на това, че Вие отхвърляте искането на цяла парламентарна група, аз предлагам, господин председател, да се направи разпечатка на гласуването и резултатите да бъдат предоставени на масмедиите за публикуване. Защо искам това?
Правя предложението, за да се види кой отказа на българския селянин сам да решава проблемите си и кой в тази зала разсъждава на равнището на новородено, недоносено, уродливо политическо бебе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, прието е предложението. Госпожа Йовкова, още в първите дни на парламента, господин Савов заяви, че с разпечатката могат да се запознаят всички народни представители и външни лица, и нашите избиратели. Няма забрана, налице са. Така че въпросът е решен.
Господин Джеров, продължаваме. (Шум и оживление в залата)
Процедурно предложение ли имате също? Заповядайте, господин Добрев. 1069.4 НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (ПСБСП): Аз съм от БСП, Парламентарен съюз за социална демокрация.
Уважаеми господин председателю Савов, малко преди почивката Вие се държахте твърде неетично...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: По процедурата, моля Ви се.
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: По водене на заседанието е процедура, господин Кадир...
Твърде неетично и неколегиално с народния представител Константин Аджаров. Впрочем това не е единственият случай, когато Вие си позволявате да призовавате на отчет народни представители, силово да ги изправяте пред тази трибуна, предварително цензурирате техните изказвания.
Искам да Ви напомня, господин Савов...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, моля Ви се, напомняне може да направи само председателстващият. Много Ви моля, кажете кое е Вашето процедурно предложение. Много Ви моля. Кажете кое е процедурното по чл. 39, ал. 2.
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: Независимо, господин Савов, че Константин Аджаров е християнин и вече Ви е простил, аз моля да бъдете кавалер и да му се извините. (Ръкопляскания от страна на опозицията, реплики, шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Добрев, моля Ви се, Вие не сте адвокат на господин Аджаров и той има право в края на заседанието да направи лично обяснение. (Шум в залата)
Моля Ви се, господин Джеров, продължаваме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва – 16 със следното съдържание:
"Ал. 1. В едномесечен срок от влизане на закона в сила областните управители назначават ликвидационни съвети на организациите по – 15 в състав: председател и 3 до 5 членове.
Ал. 2. От момента на назначаването на ликвидационните съвети се прекратява дейността на общите събрания, управителните и контролните съвети, на председателите и на другите органи на организациите по – 15.
Ал. 3. Ликвидационният съвет:
1. организира, ръководи и управлява дейността на организацията до нейното заличаване, като има правата и задължеВТ/ВЙ 1070.1 нията на управителния съвет, а председателят на ликвидационния съвет има правата и зеадълженията на ръководител на организацията;
2. определя дяловете съгласно чл. 27, ал. 1 от този закон;
3. изпълнява други действия по ликвидацията, определени с правилника за приложение на този закон.
Ал. 4. Трудовите правоотношения с председателите на организациите по – 15 и техните заместници се прекратяват от областните управители от момента на назначаване на ликвидационните съвети."
Това е съдържанието на – 16, който току-що предложих на разглеждане и гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Велко Вълканов, имате думата.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, ние сме почти в края на гласуването на този закон и сме в правото си да направим известна оценка на това какво той представлява. Аз имам три минути право да говоря и ще изпозвам тези три минути както намеря за добре. (Реплики от залата, шум)
Искам да кажа... Моля ви да не ме прекъсвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Две минути, господин Вълканов, много Ви моля.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Искам да кажа най-напред, че този закон от правнотехническа гледна точка е извънредно лош. (Шум в залата, реплики от страна на мнозинството) Той е подчинен на един порочен принцип...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Вълканов, ние сме на второ четене, много Ви моля.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Моля Ви, не ме прекъсвайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аз имам право да Ви прекъсвам, господин Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Този закон е казуистично изграден. Той решава въпросите не нормативно, а като се опитва да решава отделни казуси. (Шум в залата, викове, реплики от страна на депутати от мнозинството) И аз ви заявявам, че този закон е закон-ребус и той не може да бъде прилаган. 1070.2
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това е второ четене ли е, какво е?
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: На второ място, този закон е източник на мощно социално напрежение. Той внедрява социални конфликти между отделни социални групи и вие добре трябва да съзнавате, че носите цялата отговорност за това напрежение, което ще възникне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Вълканов, обръщам Ви внимание, ще Ви прекъсна.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: На трето място, искам да кажа, че с тези два текста - – 15 и обсъжданият сега, се обуславя една изключително лоша икономическа последица.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Прекъснете го!
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Аз ви гарантирам, без да съм специалист, че предстои гладуване на целия наш народ. (Реплики, възгласи от страна на мнозинството) Вие организирате глада на българския народ чрез разпускането на единствените структури, които са в състояние да организират производството в българското село. (Възгласи "Е-е-е!", реплики от страна на мнозинството)
Освен това искам да ви кажа, че с тези два параграфа вие нарушавате чл. 44 и чл. 19 от Конституцията. Вие нямате право да замествате волята на българския гражданин. Вие грубо нарушавате правото да се образуват организации и правото тези организации да се разпускат, когато те намерят за добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А Вие, господин Вълканов, грубо нарушавате правилника. Много Ви моля.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Напомням отново, че вие от дясната страна, наистина носите историческа отговорност, а не след много време вероятно и съдебна отговорност. (Шумно изразено неодобрение от страна на депутатите от мнозинството, възгласи, реплики, ръкопляскания от страна на опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви се, направено е предложение да отпадне – 16. Аз така разбрах. Господин Гоцев, имате думата.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Не мога да не отговоря на заплахите за съд, каквито се направиха днес от госпожа Йовкова и 1070.3 в бюфета в присъствието на господин Премянов и на госпожа Нина Михайлова. (Шум в залата, реплики)
Заплашиха ни със същото, с което избиваха нашите бащи и сродници в 1945 г. (Възгласи: "У-у-у!", освирквания от страна на опозицията) И се каза да не вярвам, че комунизмът в Съветския съюз си е отишъл, защото той там не си бил отишъл и ще се възроди. Вероятно това е надеждата на лявата модерна партия. (Реплики в залата, ръкопляскания от страна на мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Гоцев. Има думата за реплика господин Савов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Тъй като господин Вълканов, който беше преди това кандидат за президент, си позволява по найгруб начин този път вече много повече от господин Аджаров, да плаши народните представители със съдебна отговорност, аз искам само да прочета на големия конституционалист господин Вълканов чл. 69: "Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание".
Господин Вълканов, в българската история има само един случай, това е случаят с Двадесет и четвъртото Народно събрание, което ваши съидейници унищожиха със съд. Аз ще искам от главния прокурор отговорност за Вас. Да! (Ръкопляскания от страна на мнозинството, възгласи "У-у-уУ", отправени срещу депутатите от опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Вълканов, много са неприлични Вашите жестове в залата.
Има думата за реплика господин Йордан Ганев.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Аз съм от СДС, Радикалдемократическа партия.
Моята реплика е с малко по-друг характер, в по-друго измерение. Много често ние сме слушали от лявата страна, от опозицията, че те вече не са това, което е било едно време Българската комунистическа партия. Но от реакцията им, която аз виждам нееднократно, и от това, което проф. Вълканов си позволи да каже от тази трибуна, аз виждам, че само на приказки се разграничават, а всъщност са същите. 1070.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Господин Вълканов има думата за дуплика. Уважаеми народни представители, приканвам ви да се приближим повече към – 16, а не към Президентството. 1070.5 ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Искам най-напред да кажа на уважаемия господин Савов, че той не е добре информиран кога може да иска отговорност на един народен представител. Може да се иска снемането на имунитета на народен представител само когато той е извършил тежко престъпление. Това е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода повече от пет години. Това е първо.
Второ, искам да знаете, че не е вярно, че изобщо няма отговорност за народните представители. Не е вярно! Има отговорност при определени предпоставки. Има само имунитет, който бива условен и безусловен. В някои случаи, ако не е изтекла давността, може да има и отговорност. Това е моето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Вълканов. Има думата господин Константин Тодоров.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Господа, въпросът излишно се политизира. Параграф 15 вече е приет. Трябва да вървим понататък с текстовете. ТКЗС няма да има. Важното е да видим какво ще има след това.
Нека да продължим работата по текстовете на – 16. Затова правя процедурно предложение. Очевидно е, че няма какво повече да се каже по текстовете на – 16. Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме по тези текстове. (Ръкопляскания от мнозинството и възгласи: "У-у-у!" от опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми народни представители, съгласно чл. 46 трябва да има и противно становище от другата парламентарна група против процедурното предложение. Председателството няма друга възможност, освен да ви дам думата.
Давам ви думата по процедурното предложение за прекратяване на разискванията. По това Ви давам думата, господин Николов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Силистра, ПСБСП): Разбирам, господин председател, и аз искам да се изкажа против. Наистина досега всички тези реплики и изказвания, които станаха тук след прочитане на текста по – 16, нямаха нищо общо във връзка с неговото обсъждане. Просто съжалявам и съм изненадан и съм против, че наистина в – 16 има какво заедно с вас да обсъдим. Защото НЧ/ВЙ 1071.1 – 16 е едно продължение по-нататък как да стане ликвидацията.
И аз ви питам: не бихте ли приели моите предложения, които аз бих направил?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Сега не можете да ги направите, господин Николов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Силистра, ПСБСП): ... бих направил, затова защото Вие в – 16 административно искате да назначите ликвидационната комисия, или така наречения ликвидационен съвесъвет, за да направите едно управление и едно разпределение на моята собственост. Как тези ще управляват моята собственост, назначени от някой друг и ще ползват кредити и организират производството? Това е несправедливо, неправилно, недемократично и в разрез с тази справедливост, която вие искате и искахме да я сложим в закона.
Съжалявам, че не дадохте възможност за дискусия, за да си направя предложението. Това ми е противното становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Николов!
Подлагам на гласуване процедурното предложение за прекратяване на разискванията по – 16 от законопроекта. Моля, гласувайте.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Как може един такъв текст да не се разисква?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Тодоров, съгласно правилника, щом е направено предложение за прекратяване на разискванията, изслушахме противното становище, Председателството е безсилно да отмени правилника. Не зависи от председателстващия, господин Стоилов. Вие знаете това нещо.
ТОДОР ТОДОРОВ (от място): Ще ни избият хората!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не зависи от Председателството, а зависи от народните представители. Моля, гласувайте!
Обяснение на вот по процедурно предложение не може, господин Димов.
Общо гласували 200 народни представители. От тях 114 - за, 86 - против, въздържали се няма.
Резултатът е ясен. Покажете гласуването по партии. 1071.2
Имате информация по партии.
Моля господин Джеров, докладвайте по – 16.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По – 16 беше направено предложение за отпадането му. При това положение трябва да гласуваме първо него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме предложението на господин Велко Вълканов за отпадане на – 16. Моля, гласувайте!
Гласували общо 206 народни представители. От тях 90 - за, 116 - против.
Предложението се отхвърля.
Продължавайте, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега вече моля да се постави на гласуване докладваният от мен – 16 с неговите четири алинеи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Текстът е пред вас, доквадван. Моля, гласувайте текста по законопроекта.
Гласували общо 205 народни представители. От тях 119 - за, 86 - против, въздържали се няма.
Думата за обяснение на отрицателен вот има господин Тодор Пандов.
ТОДОР ПАНДОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Гласувах против, защото действително днес нашият парламент приема едно решение, което в стогодишната история на кооперативното движение в света и в България нито една страна не го прие. Всички ние разбираме и подкрепяме идеята за пълно реформиране на сегашния деформиран обществен сектор. Обаче подходът, начинът, административно-репресивният подход и особено назначаването сега на тези тричленки, което надминава и комисариата, който беше назначен, създава непреодолими трудности понататък в самото осъществяване.
И това, което ние трябваше да направим в ход, ние не го направихме, а спряхме влака, разглобихме го и няма да тръгне. Но какво друго мога да кажа, господин Йорданов, като литератор? Хенрих Сенкевич в книгата "Без догма" пише: "Слепият, когато се спъне през камъка, винаги псува камъка, при все че е виновна слепотата му". В случая ние допуснахме това. И създаваме условия 1071.3 действително българският народ да бъде в изключително тежко положение в селското стопанство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Пандов.
Има думата за обяснение на отрицателен вот госпожица Дърева. 1071.4 ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация. Много моля колегите от телевизията да не показват мене, а депутатите от Движението за права и свободи, защото искам да прочета три изречения от една петиция.
Там пише "да не се спира започналото истинско коопериране на стопаните и земята, да не се блокира стопанската дейност на новоизградените и новоизграждащи се кооперации. Не натрапвайте на хората, както преди 45 години, начините за стопанисване на земята. Това ще бъде удар по демократизацията."
Има двеста подписа. Те са от с. Куклен. Ще ви прочета само първите имена, защото нататък е същото: Айше Метова, Садие Мулахалилова, Айшегюн Халиибрямова, Шери Рамадан, Зюрие Ибрямова и т.н. Това са двеста имена.
Продължавам със своето обяснение на отрицателен вот. Господин Александър Йорданов одеве цитираше "Хайка за вълци" на Ивайло Петров. Аз подозирам, че големият български писател няма сега да започне да пише книгата "Хайка за българското село" и ще предостави тази възможност на господин Александър Йорданов.
Той имаше неблагоразумието да се изтърве и да каже, че каквото каже СДС, това става и каквото каже Александър Йорданов, това става.
По-възрастното поколение в тази зала сигурно си спомня едно стихче:
"Да строим живота нов
с другаря Димитров."
Другарят Димитров е Георги, а не Филип...
Аз предлагам да се създаде едно ново стихче:
"Да строим живота нов
с Александър Йорданов..."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има и рима. (Шум в залата)
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: Освен това много често господин Йорданов говори, че има щастливи дни. Той всеки ден очевидно преживява щастливи дни заедно със своите колеги отдясно. Но тези щастливи дни, които преживявате вие, господа, са за сметка на българския народ. А също така и на вашите избиратели. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Изтече Ви времето, госпожица Дърева.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: Освен това искам да ви кажа и още нещо. Вие много често говорите: Вие си приказвайте каквото си ЦМ/ВР 1072.1
искате, опозицията, а ние този закон ще си го гласуваме...
Тези ваши думи, господа, остават в стенографските протоколи. И утре, когато дойде ред да отговаряте, вие наистина ще трябва да отговаряте, защото този закон вие си го внесохте и вие ще си го приемете. (Единични ръкопляскания от опозицията, шум и реплики от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за обяснение на отрицателен вод госпожа Клара Маринова.
КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация.
Днес е хубав ден, но не за българската демокрация, а за пълната политическа демагогия. Защо ясно и откровено не записахте в текстовете не ликвидационен съвет, а ревком? По би ви прилягало, защото това се крие зад ликвидационния съвет.
Докога и как ще действува - защо не написахте? Кого ще управлява и как ще наказва, защо не написахте? За да бъде ясно на всички онези, които доброволно влязоха в кооперациите, кой ще ги заплашва и с какво.
Защо отправихте към някакъв правилник? Там ще става ясно какво точно ще правят тези ревкоми на 1992 г. Пълна демагогия! Съжалявам, че ви го казвам. Няма демокрация в тези два текста, които гласувахте.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Няма и ТКЗС.
КЛАРА МАРИНОВА: Няма ТКЗС, вярно е, но няма и свобода. (Недоволство от мнозинството) Защото вие лишавате българския собственик от неговата свобода да се сдружава. Пълно одържавяване правите в момента. И ако вие се борехте за смяна на системата, никой вече не може да ви повярва. Вие възстановявате онова, за което обвинявахте нас.
Защо записахте, господа литератори, думата "заличаване"? Кого ще заличите? (Шум и реплики от мнозинството) Абсурдно е! Нито нас, нито онези, които искат да се сдружават. Абсурдно е.
Но аз вярвам, че не Александър Йорданов, а Ивайло Петров наистина ще чуе и неговият талант не може да не протестира срещу това, което вие днес извършихте в тази зала. "Хайка за вълци - вариант 92" ще има. Бъдете сигурни! Това ще бъде и вашата отговоност. (Недоволство от мнозинството) 1072.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Едва ли ще има вълци.
Продължаваме, господин Джеров. Моля за малко търпение - остават три параграфа да гласуваме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Параграф 17. Задълженията на прекратените ТКЗС към банките, възникнали до 1 януари 1992 г., се поемат от държавата."
Това е текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Георги Николов, имате думата за изказване.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Силистра, ПСБСП): Едно допълнение, господин Джеров. След като ние по – 15 изброихме прекратяващата дейност на организациите по Указ # 922 и ТКЗС - това са организации с кооперативно имущество, които предстои да бъдат приватизирани, защо само задълженията на ТКЗС? И ако ще ги опрощаваме, този текст трябва да се разшири и да бъде в синхрон с всички онези организации, които са с кооперативно имущество и предстои да бъдат приватизирани.
Моето допълнение е именно да очертаем текста за синхрон на – 15 и 17. Аз имах и друго становище, но не ми беше дадена думата по – 17, за да го допълня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Николов, дайте Вашето допълнение, за да може да се гласува.
Господин Джеров, разполагате ли с това предложение?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Моето предложение е конкретно и е едно изречение: "прекратените по – 15".
ОБАЖДАТ СЕ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Не може.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще се гласува дали може или не може.
За изказване думата има господин Венцеслав Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми колеги, в доклада на Законодателната комисия относно – 17 по този въпрос се каза, че решаващата дума има Комисията по бюджета и финансите. Не знам защо този текст не ни е даван, но това не значи, че не можем да го решим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Може да се реши в залата.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Да, но призовавам за малко по-голямо и повишено внимание. Има предложение за удължаване или добавка 1072.3 към параграфа. Аз съм го дал писмено и той е при господин Джеров. Но ще прочета целия параграф, за да видите как звучи:
"Задълженията на прекратените ТКЗС към банките с държавно участие (мисля, че това е задължително да се каже, защото можем да вземаме отношение към банките с държавно участие. На банките с частно участие ние не можем да кажем какво да правят. Следователно едната добавка е за банките с държавно участие), възникнали до 1 януари 1992 г., се поемат от държавата след събиране на вземанията от трети лица, само ако тези задължения не могат да бъдат изплатени от имуществото на ТКЗС и след обсъждане с влязло в сила решение на материалноотговорните лица за щетите, причинени на ТКЗС."
Мисля, че всички парламентарни групи ще подкрепят това предложение. Въпросът се внася в пленарната зала направо и бих желал да кажа нещо за историята на този проблем.
Преди известно време, преди година и половина бяха опростени задълженията на ТКЗС в размер на повече от 2 милиарда лева. Става дума сега за натрупаните задължения на ТКЗС в течение на около година. Тези задължения се измерват със сумата от около 1,3 милиарда лева. По оценка на Министерство на финансите имуществото на ТКЗС, разбира се без земята, която не е тяхна собственост, се изчислява на около 50 милиарда. Така че никой не говори за заграбване или използване на цялото имущество на ТКЗС за изплащане на тези суми. Касае се само за една четиридесета част от имуществото.
Защо предлагам тези допълнения? Защото ние с тях искаме да ударим предполагам тези, които никой в тази зала открито не може да каже, че иска да защищава - мафиотите. Тези, които са имали връзки в банките, взели са кредити и са ползвали тези кредити ненормално. Може да са ги ползвали примерно за раздаване на пари - по 20 - 30 хиляди, за натрупване на други имущества, за купуване на инвентар и т.н. 1072.4 Ако се приеме така, както е първоначалният вариант на Законодателната комисия, тогава редица ТКЗС ще бъдат поставени в неравностойни, неравноправни условия спрямо другите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димитров, изтекоха трите минути, разбраха Ви...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Момент, само още едно изречение имам да кажа. Едни са имали връзки с банката, взели са кредит, други не са имали връзки с банката, не са взели кредит. И сега на едните ще им го опростим, а другите, понеже не са взели, няма да им ги опростим. По този начин едни ще се обогатят доста за сметка на цялото общество.
Между другото, това е текст, който го съгласувах с министъра на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имат думата за реплика господин Орсов, господин Пандов, господин Георги Николов. Господин Орсов, две минути.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): От Парламентарния съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия, 21. Сливенски избирателен район.
Аз съм много учуден от изказването на господин Венцеслав Димитров, който при това не си седи на мястото, че не можел бил да каже на частните банки какво да правят. А можете ли, господин Димитров, да ги декомунизирате тия частни банки. (Реплика от представител на мнозинството: "Можем.") След като можете да ги декомунизирате, защо не можете да им кажете, че дълговете на прекратените стопанства, на стопанствата, които вие убихте, не могат да бъдат поети от държавата? След като прекратявате тези стопанства, ще трябва да носите и цялата отговорност от това, включително и бюджетът. Единични ръкопляскания от ПСБСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за реплика господин Тодор Пандов.
Господин Венцеслав Димитров, моля, заемете мястото си в залата! Много Ви моля!
ТОДОР ПАНДОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В две направления искам да направя реплика на това, което господин Димитров съобщи и предложи. СД/ВР 1073.1
Първо, това, което е опростено преди две години, се отнасяше за инвестиционни задължения за един продължителен период и в случая те са съвсем различни неща от онова, което сега се предлага.
Второ, много е трудно да се правят на базата на средна аритметика общи изводи, защото излиза както онзи, удавил се в реката при 15 см средна дълбочина.
Точно тези стопанства, господин Димитров, които бяха честни, които работеха в планински и полупланински райони, които не използваха връзки и мафиоти, те имат дългове. И именно те сега не могат да се приватизират и ние тях трябва да накажем. Точно така, ние не можем, средното имущество е различно на отделните стопанства. Едни стопанства може да имат десет милиарда, но тези стопанства нямат и такова имущество. И аз предлагам, ако ние искаме действително да проведем реформа и да върнем земята, да не я връщаме с дългове или само гола земя, а трябва да дадем на хората инвентар, трябва да дадем на хората съответно и материална база. И тези два милиарда лева държавата трябва да ги поеме. Защото друг е и проблемът откъде дойдоха. Защото, господин Димитров, само миналата година средната печалба за земеделието в българия възлиза на 2 милиарда (това се каза), а лихвата само - на милиард и четиристотин, милиард и петстотин в резултат на финансовата политика, което доведе до затрудненията.
Дългове ще се вземат и сега за пролетната сеитба, и ние трябва да бъдем ясни и в това направление, защото трябва да се сее. И държавата, ако трябва, както и сега лихвите, ще поеме, тъй като това е в интерес на цялата нация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за реплика господин Георги Николов. Отказвате ли се, господин Николов, от реплика?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (от място): Не се отказвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, заповядайте. Да се готви за изказване Йордан Василев.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП): Не се отказвам, господин председател. Ще бъда много кратък. Не виждам господин Димитров, но репликата ми е съвсем кратка.
Господин Димитров, аз мисля, че Вие, след като прекратихме дейността на всички онези по – 15, не би следвало да не 1073.2 подкрепяте нашето предложение, което направихме за опростяване на задълженията, затова защото това как ще бъдат уредени опрощаванията на тези задължения е въпрос на наредбата, която вие вече приехте, че ще бъде издадена от министъра на земеделието. Там наистина ще трябва да се диференцира финансовото състояние и трябва да се разграничат тези кредити по инвестиции. И те са опростените за ония, които казахте. Но тук говорим за кредити по оборота, тези лихви, които платиха производителите и продължават да плащат. И там, в тази наредба, вие ще видите, че ако приемете подхода именно когато се прави оценка на цялото имущество по отношение на така наречените активи и пасиви, приспадайки задълженията, някъде ще се окаже, че няма какво да се приватизира.
Така че ние заставаме зад подкрепата на – 17 с това допълнение, което направих аз. А това, което вие искахте да направите като допълнение, нека да остане вече в подхода, който вие приехте с наредбата от министъра на земеделието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Венцеслав Димитров, имате думата за дуплика.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Аз съвсем накратко искам да отговоря на репликиращите.
Отговорност, естествено, в крайна сметка, както виждате съгласно и този текст, който става с моите допълнения, се носи от държавата, тоест, от държавния бюджет. Когато се види, че няма нищо, естествено, че държавата ще го поеме. Такова нещо никой не е казал и ако някой е останал с такова впечатление, нека да вникне в текста и ще види, че такова нещо няма. Никой не иска да връща земята на селяните или на други граждани, да кажем, които няма да ходят на село, барабар с борчовете. Такова нещо няма да стане.
а тези провизии, които правим - една, две, три, те са именно за това, за да се види как може преди да поеме държавата дълговете някой друг може ли да ги поеме, някой друг носи ли отговорност. И някой друг, ако носи отговорност, нека да си я консумира тази отговорност. Тези провизии са срещу мафиотите, не са срещу честните. Ако честно ТКЗС е работило и т.н., естествено няма към кого да посегнеш. Никой не е ущетил ТКЗС, тогава държавата ще го поеме. Но нека пък и да не гледаме на държавата като на нещо свише главо, която може да поема всякакви дългове, 1073.3 които са правени от всякакви престъпници, моля ви се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Йордан Василев. Да се готви господин Тодор Тодоров.
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ (СДС): Господин председателствуващ, уважаеми колеги! Изслушах с внимание и предложението на господин Венцеслав Димитров, и възраженията на господин Пандов. В тях има (и в двете) и резон, и основания да се размисли добре. И затова излизам пред вас с едно предложение: да гласуваме поотделно частите на това предложение. Защото когато се говори за щети, нанесени на ТКЗС (в предложението на господин Венцеслав Димитров) се имат предвид и щети, нанесени пряко на държавата. Какво имам предвид?
В изтеклата година се теглеха огромни заеми от някои недобросъвестни ръководители на ТКЗС и тези заеми с различни причини след това се раздаваха като премии главно на ръководствата (голямата част) на ТКЗС и някакви трошички на членовете. А след това ще се окаже, че същото това ТКЗС е длъжник на банката. Председателят е взел една премия от 20-30-40 хил. лева, а сега държавата трябва да опрощава този дълг! Ами, няма да стане това! Аз ще гласувам да му се вземат тези премии! Щом като ТКЗС приключва с дълг към банката, а председателят е взимал за същата година премии, извинете, това е грабеж на държавно имущество според мен. В този смисъл аз тълкувам това - нанесени щети и на ТКЗС, и на държавата.
Но това, което възрази господин Пандов, има много сериозни основания. Ако едно сравнително незаможно ТКЗС бъде принудено да изплаща сумата на заема със свое имущество, заемът е взет през последната година, а имуществото е събирано в продължение на доста години, стопаните, членове на ТКЗС, може наистина да бъдат ощетени чрез държавното вземане.
И аз затова предлагам отделно гласуване. Аз няма да гласувам за тази постановка - да се изплаща с имущество на ТКЗС. Мисля, че разбирате моите основания. Съвсем различни са подходите, за да могат обединено да се гласуват заедно тези неща.
И на завършване искам да се запитам и да запитам вас: защо преди половин час беше целият този плач, че се забранявали кооперациите? Не, разтурват се неправомерно създадени кооперации 1073.4 и никой от СДС няма намерение да забранява да се образуват кооперации. Хората ще си вземат земята и ще правят кооперации. Но вие за друго тъжите - защото в тези кооперации председатели няма да бъдат старите мошеници, които грабеха хората. Ето това е цялата работа. (Ръкопляскания от мнозинството и от ДПС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за реплика господин Илиян Илиев. 1073.5 ИЛИЯН ИЛИЕВ (ПСБСП): Илиян Илиев, Парламентарен съюз за социална демокрация, Михайловград.
Уважаеми колеги, аз ви предлагам много добре да се замислите, когато заставате на тази трибуна, и когато не сте компетентни, да не говорите, да не кажа голяма дума, глупости.
Господин Василев, когато се тегли кредит, той се доказва пред банката и никъде никога никоя банка не брои пари на ръка, за да се раздават те след това за премия. Това, което казахте, от професионална гледна точка е пълна глупост. Моля ви, пишете си литературните произведения, но не говорете тези неща от трибуната. Вие нанасяте обида по този начин не само на българските кооперации, а нанасяте обида и на професионализма на нашите банкери. Това, което казвате, е пошлост! И това доказва компетентността на цялата група, не само на Вас.
На второ място, Вие изглежда, както и някои от Вашите колеги, не сте разбрали какъв текст гласувахте в – 15, предложен от господин Тошо Пейков. Вие забранихте абсолютно всички кооперации, абсолютно всички кооперации! Затова недейте да говорите, че сте забранили само ТКЗС. Между другото, ние също искаме разтурянето на ТКЗС и по Закона за кооперациите те вече не съществуват, ако сте прочели този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Стефан Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП): Всъщност моят колега изчерпа онова, което исках да кажа. Аз уважавам чувството за справедливост на господин Йордан Василев. И наистина, много ви моля, направете две-три справки в банките и ще се убедите в стопроцентовата истина на това, което ви казаха.
Второ, аз много разчитах на такива като вас, че ще се възпротивят срещу разтурянето на абсолютно всички кооперации. Моля ви, още две изречения. Чуйте ме точно и направете проверка. Преди 15 дни в едно голямо село на вашия окръг аз присъствувах на събор на 15 председатели на кооперации. Сред тях имаше 3 мъже от БЗНС "Никола Петков". Това са нови кооперации, господин Василев, създадени не по – 7, а по чл. 3 и 4 на Закона за кооперациите. Вие познавате този закон, уважавате го, уловил съм това нещо, смятате го за нормален европейски закон. Вие днес не се СБ/ВР 1074.1 възпротивихте, вие подкрепихте разтурянето и на тези 650 кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите. Това е икономически вандализъм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за реплика господин Венцеслав Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Съвсем кратка реплика към господин Василев. Господин Василев, когато едно физическо или юридическо лице взема един заем, този заем влиза в имуществото на неговата фирма. Значи вие искате заемите да не се връщат, пък имуществото да го разграничим по някакъв начин. Ами имуществото му би трябвало да се е увеличило. Ако не се е увеличило имуществото му с тези пари, той ще носи отговорност и сигурно в някои случаи ще носи и съдебна отговорност. Мисля, че и за едното, и за другото има гаранция. Не можем да изключим имуществото, след като то се увеличава автоматически с този заем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Йордан Василев има думата за дуплика. Господин Василев, Соня Младенова възразява срещу Вашето право на дуплика.
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ (СДС): Съжалявам, на всички останали се дава. Благодаря Ви, господин председател, не знам защо аз трябва да бъда дискриминиран.
Колкото до правилата на заемите от банките, горе-долу ги знам, макар да съм филолог. Но вярвам повече на очите си, отколкото на правилниците. Това, което казах, го знам от факти. Очевидно е, че правилниците се нарушават, на това сме свидетели вече толкова години, така че няма за какво да се чудим и да говорим за правила и това да значи, че всичко е наред. Ами не е наред просто. Така стоят нещата.
И отново за кооперациите, господин Стоилов. Ама какво пречи, кой забранява да се образуват сега кооперации?
РЕПЛИКИ ОТ БСП: Вие!
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ: Никой не забранява, има си Закон за кооперациите, хората свободно ще се кооперират, нека да го чуят, никой не ги забранява. А това, че наистина в тези мошенически, заговорнически дори на места, и аз го знам, са образувани кооперации, а всъщност преформирано е ТКЗС като кооперация, има и отделни реални кооперации. И аз познавам един председател от нашия край на такава кооперация, той наистина е от БЗНС "Никола Петков", почтен човек, но не може заради едно пиле ние да гледаме всички 1074.2 тези стотици гарги, които са се навъдили. Ще се образуват нови кооперации, никой не им пречи за това.
Колкото до господин Венцеслав Димитров и неговото възражение. Много е трудно да се разграничи в имуществото с какво точно то се е увеличило от този нов заем и с какво то е натрупано в продължение на години. Мисля, че това е ясно. Разбирам, че интересите на държавата, както и на всяка банка, изискват взетият заем да има покритие с имущество. Както частно лице тегли и имотекира къщата си, така и ТКЗС. Но когато, господин Димитров, ликвидираме едно раково образувание като ТКЗС, което е ненормално създадено въпреки желанието на хората, държавата трябва да се погрижи за тези жертви на толкова години страдание и да им помогне поне по този начин да им остави имуществото на ТКЗС.
Аз апелирам това да не го приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за изказване господин Тодор Тодоров.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тодор Тодоров, Парламентарен съюз за социална демокрация, Добрич, БСП.
За сетен път, уважаеми колеги, се убеждавам, че ние говорим много общи приказки и по-специално тези, които защитават тезата, т.е. от дясната страна в парламента.
Господин Венцеслав Димитров, обръщам се към Вас и предполагам, че ще ми отдадете заслужено внимание. Може ли председател на една комисия, която претендира защо са дълговете, какви са дълговете и какви са причините, да не е поискал досега от Министерския съвет или от Министерството на земеделието, тъй като министърът на земеделието е член на Съюза на демократичните сили, да анализира състоянието и причините за тези дългове? Това ми намирисва на онази приказка, когато не знаеш какво целиш, но знаеш как да го постигнеш. Оттук нататък аз си правя извода, че някои, които претендират, че дълговете на трудовокооперативните земеделски стопанства и евентуално на техните правоприемници се дължат на недоброто стопанисване, на мафиотските истории и т.н., не почиват на някаква обективна основа.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Другите ги поемаме! 1074.3
ТОДОР ТОДОРОВ: Разбирам Ви, че ги поемате. Но срамът и обвиненията, които отправяте към онези, които са се трудили честно и ги слагате в един кюп, че държавата опрощава на това българско село, защото то е некадърно, защото тези ръководители са некадърни, е много опасна теза. Няма земеделие в света, което да не се подпомага, господа! А ние го подпомагахме, когато му опрощаваме дълговете, а не го подпомагаме там, където трябва - в регулирането на цените и други.
Трябва да ви заявя най-отговорно, че един милиард и седемстотин милиона лева или този дълг, за който вие говорите, ако съберете неизкупената, ако съберете неизплатената продукция, ако съберете държавната принуда да се продаде по едни твърди цени продукцията, ще ви дадат много повече приходи, отколкото са дълговете на трудовокооперативните земеделски стопанства. Но за това се искаше анализ. А ако този анализ вие го поднесете пред този парламент, ще блесне илюзията за това, че трудовокооперативните земеделски стопанства потънаха в дългове, защото са последната комунистическа крепост. Това е фантасмагория и илюзия, господа! Никой няма да ви повярва.
Ще ви дам пример с Добричкия район. От около 70 трудовокооперативни земеделски стопанства, които са крепост на комунизма, защото ги обвинявате и ги наричате такива, само 7-8 имат минимални дългове. Защо в Добруджа тези ТКЗС нямат дългове, а дълговете са там, където се политиканствува, там, където не се работи? Защо, кажете ми?! Подлежи ли това на анализ? Но кой от вас има смелост да го анализира това нещо?
Предлагам повече да не злоупотребяваме и да се извиним на тези, които са работили честно. И да гласуваме това, което предложи господин Георги Николов с допълнението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Тодоров, там, където работи електоратът на ДПС, ТКЗС нямат задължения.
Има думата господин Едвин Сугарев. 1074.4 ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, искам да репликирам преждеговорившия. Никой не се кани да засяга интересите на обикновените труженици от ТКЗС.
РЕПЛИКА ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Какво правите?
ЕДВИН СУГАРЕВ: Нашат цел е да потърсим индивидуалната вина на тези, които са виновни за разхищенията за получените от държавата кредити. И във връзка с това аз бих искал да предложа един друг вариант на – 17, който гласи - чета го изцяло така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие изказвате ли се или?
ЕДВИН СУГАРЕВ: Правя реплика.
"Задълженията на прекратените трудово-кооперативни земеделски стопанства към банките, възникнали до 1.I.1992 г. се поемат от държавата след кат объдат проведени ревизии и бъде потърсена имуществена отговорност от виновните за разхищенията лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Друга реплика? Няма. Имате право на дуплика. Господин Тодоров, имате две минути можете да използвате и тях.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, аз се опасявам, че това, което предлага господин Едвин Сугарев ще се развие в следната ситуация.
Господин Сугарев, в голяма част от районните председатели на ТКЗС, председатели на кооперациите не са членове на БСП, както се твърди. В голямата си част. Само в Добрички район около 30 на сто от председателите не са на първия етап. На следващия може и по-малко да са. Но с ревициите, които ви епредлагате, абсолютно съм сигурен, че там където им апредседатели - членове на БСП ще се търси и под вола теле, както казва българският народ (неодобрителни възгласи от страна на мнозинството). А там, където има председатели, които са членове на други партии ще се прикрие. И затова вие искате и такива ликвидационни съвети. Не толкова да разкривате само нашите грехове, но и да прикривате греховете на онези, и грешките на онези, които са ваши привърженици, ваши симпатизанти. В това е истината. И кой ви дава основание точно този подход да прилагате?
Има една друга приказка - вие сега искате на хората ДЕ/ЙА 1075.1 да им кажето така - събаряме ви къщата, вземаме ви част от материалите и хайде с останалите да си направите нова къща. Това е илюзия, ако вие смятате, че след приемането на тези поставки, на тези параграфи вие ще постигнете нещо, което ще доведе България до онова благоденствие, за което вие говорите. Аз не защитавам ТКЗС. Защитавам го от позицията на един човек, който е там, а не от позицията на някои от вас, които всеки ден чаткате по жълтите плочки. И ако това е популизъм, имам основание да бъде популизъм, защото никой от вас почти не идва долу да види хората какво правят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Тодоров, много Ви моля. Има думата за изказване господин Димов. (Ръкопляскания и смях от страна на мнозинството). 3 минути, с картата много Ви моля.
Господин Димов, малко да развеселим залата към края на приемането на закона.
АНГЕЛ ДИМОВ (ПСБСП): Уважаеми председателю, уважаеми народни представители! Взимам думата не за да развеселявам народните представители, а за да хвърля малко научна светлина (възгласи и смях в залата) върху това, по което се спори. От депутатите на СДС-движение се внушава на българския народ, че едва ли не натрупаните задължения на трудово-кооперативните земеделски стопанства през тази година се дължат на някакви злоупотреби на ръководителите на тези стопанства. Това е пълна некомпетентност и показател, че в нашия политически живот широко се е настанила примитивността, плоскостта, повърхността в разсъжденията.
Големите задължения през тази години господа, се дължат на високия лихвен процент. А този висок лихвен процент почива на една псевдонаучна теория, която представители на СДС внедриха в България в практиката. Те доказват, че има някаква пряка, непосредствена зависимост между лихвения процент и инфлацията. И казват така...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Стига говори глупости.
АНГЕЛ ДИМОВ: И казват лихвения процент трябва да бъде малко по-висок от инфлацията, за да се обуздае инфлацията. Това е пълна глупост. Ако това е така, то значи инфлацията когато е 100 процента, както е тази година трябваше и лихвеният процент да бъде 105 процента. 1075.2
А всъщност лихвата е част от печалбата на производителния капитал, който трябва да даде на банкера затова, че е ползвал кредит. Но когато лихвата взема не само част от печалбата, но и цялата печалба, тогава се съсипва производството. И вие съсипахте националното производство, ето на тази база. И забравяте, че земеделието е особен отрасъл. Там хората сеят есента, а жънат другата година и през цялата година трябва да взимат кредити от банките да си разплащат. И натрупват големи задължения благодарение на този 60-процентов безпрецедентен лихвен процент. Никъде в света няма такъв лихвен процент. (Много силен шум и викове още, още и ръкопляскания в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димов, приключихте ли вече? Три минути, моля Ви се, правилника. Господин Димов е научен работник от БАН.
АНГЕЛ ДИМОВ: По този въпрос мога и до довечера да ви говоря. (Много силен смях и ръкопляскания в залата)
Затова аз апелирам към вас да се поемат, както е записано от Законодателната комисия, задълженията от държавата, но и с тази добавка - не само на трудово-кооперативните земеделски стопанства, но и на всички други организации, чиято дейност беше прекратена по този прословут чл. 15. (Силен смях и викове браво)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димов, дайте конкретния текст, ще се гласува Вашето предложение.
Благодаря Ви, има думата за реплика господин Венцеслав Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Аз не искам да се разпростирам върху тезите, които защити тук един човек, който се нарича научен работник. Нека други да преценяват какъв научен работник и в какъв институт е работил. Той се опита на един език, който даже не е и популистки да ви изложи марксическата теза за лихвения процент и печалбата, обаче той и това не можа да направи. (Смях в залата) Той и това не можае да направи, така че винаги смятайте неговите изказвания по научни проблеми с известна доза, моля ви се, резерви и това ще ви го каже и господин Стефан Стоилов, който стои зад него и който сигурен съм, че се срамува, че има такъв колега, който претендира за наука. (Възгласи и смехове в залата) 1075.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Господин Попов, имате думата за реплика. 1075.4 РОМИЛ ПОПОВ (СДС): Обръщам се към господа депутатите от лявата страна. Разберете един път завинаги едно: ние не сме против хората, които са работили в ТКЗС. Ние сме против тези, които ръководеха ТКЗС и отрочетата на ТКЗС.
Едно доказателство: говори се за това, че нямало мафиоти, че били причина високите лихвени проценти.
"До Народното събрание. Бившият кандидат за народен представител, член на БСП, с. Ракитово - Максим Ясенов Вагнев, председател на АПК - Ракитово, Пловдивска област, след излизане в пенсия на дългоговишния счетоводител, господин Вигнев влиза във връзка с две частни фирми и на 31.II.1991 г. взема три броя празни подписани платежни нареждания от главния счетоводител, като не обяснява за какво ги взема, отива в Българска народна банка - гр. Велинград, откъдето превежда по един милион лева на частна фирма "Ортев и синове" и на фирма "Мотел с. Сърница".
Когато го хващат след пет месеца, той връща тези два милиона, но забравя да върне лихвите, които вече са 482 хил. лв.! (Ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Попов, няма нищо общо с – 17. Друга реплика няма. Господин Димов, използувайте двете минути, на които имате право. (Оживление и частични ръкопляскания)
АНГЕЛ ДИМОВ (ПСБСП): Уважаеми народни представители! Венцеслав Димитров стана да прави реплика, но единственото, което каза е, че аз съм работил в някакъв институт.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Който е закрит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие сте в БАН.
АНГЕЛ ДИМОВ: Да. Това го каза като аргумент и това е единственият аргумент и че се срамувал, че има такъв научен работник. Но аз ще кажа какво е написал господин Венцеслав Димитров... Аз го досега го щадях! Щадях го досега от колегиална гледна точка! (Шум и оживление, частични ръкопляскания за прекъсване) От колегиална гледна точка го щадях пред вас, но той ме предизвика и го предупредих веднъж да не ме предизвиква. (Смях и оживление, ръкопляскания) ДП/ЙА 1076.1
Господин Венцеслав Димитров е написал една малка книжка, с която го направихме старши, казва се "Заемният капитал".
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Лъжеш! Не е вярно.
АНГЕЛ ДИМОВ: Половината от нея е преразказ на трети том на "Капиталът" на Маркс... (Смях и оживление, ръкопляскания за прекъсване) и то е едиственото, което заслужава похвала, защото добре го е преразказал. То може да служи като източник на цитати на Карл Маркс.
Втората част напълно се обърква, защото започва механически да предлага едни таблици за съотношението между лихвения процент и инфлацията и той иска да докаже механически, че между тях съществува някаква зависимост...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Обаче за третата част няма да имате време, господин Димов.
АНГЕЛ ДИМОВ: Обаче практиката и в Америка, и в България показа, че това е лъжетеория. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Димов. Изчерпа Ви се времето.
АНГЕЛ ДИМОВ: Позволете ми още една дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За третата част няма време.
АНГЕЛ ДИМОВ: Току-що господин Димитров се опита да ми каже, че аз съм бил обвиняван някога в плагиатство. Той иска да ме сплаши, за да не говоря. (Смях и оживление в залата) Обаче тук има един депутат, който се казва Свилен Капсъзов, в момента отсъствува...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще Ви отнема думата, ако продъължавате по същия начин.
АНГЕЛ ДИМОВ: През 1987 г. аз написах в техния вестник "Народна култура" статия със заглавие "Как да се борим с плагиатството", която беше... (частични ръкопляскания, викове "Браво+"). ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димов, много Ви моля.
АНГЕЛ ДИМОВ: Това може да го потвърди Свилен Капсъзов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за изказване господин Шотлеков. 1076.2
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Тъй като господин Димитров предложи върху имуществото на прекратеното ТКЗС да бъде насочено принудително изпълнение в случай, че банката има вземания към ТКЗС, аз смятам, че ние не можем да допуснем насочването на принудителното изпълнение да бъде върху недвижимо и движимо имущество на ТКЗС, което е необходимо за тяхната дейност.
Ето защо, като допълвам предложението на господин Димитров, аз предлагам в неговия вариант да бъде вкарана втора алинея. "Върху недвижиемото и движимо имущество на прекратените ТКЗС, което е необходимо за тяхната дейност, не може да се насочи принудително изпълнение". Така ние отговаряме на въпроса, който постави опозицията от лявата страна, че, видите ли, СДС ще продаде имуществото на ТКЗС. Ние няма да направим това нещо. Ще продадем онова имущество, което е излишно, а такова имущество има. Примерно аз ще ви кажа - в 17.избирателен рарйон, с. Цалапица ТКЗС има задължение за 7 милиона лева и в складовете на с. Цалапица има имущество, което не е необходимо за осъществяването на неговата дейност. това е факт, на който аз се натъкнах при среща с избирателите от с. Цалапица.
И нещо друго искам да ви кажа: някои ТКЗС след като беше прекратена тяхната дейност на 31 декември, управителният съвет на вече прекратеното ТКЗС се събира отново на 15 февруари, за да раздаде 1 милион премии на своите членове. Ето за тази идея аз искам да бъде насочено принудително изпълнение само върху онова недвижими имущество, което не е необходимо за тяхната дейност. Също така да бъдат събрани вземанията от трети лица. Благодаря за вниманието. (Частични ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви за предложението. Имате думата за реплика.
СТОЯН ИВАНОВ (ПСБСП): Имам чувството, че се спекулира с раздаваните премии в бившите ТКЗС или настоящите кооперации. Искам да попитам колегите, които са икономисти и имат представя в предприятията на дотации, т.е. получаващи субсидии от държавата, разрешаваше ли се да се получават премии от тяхния персонал? Да, разрешаваше се. 1076.3
Аз искам да кажа какъв е принципът тук, че няма нищо общо между едното и другото, че когато се планират на дотации, се планират някакви икономически показатели, които, ако тези хора ги преизпълнят, имат право да получат за труда си и за умението си премии, а не заради това, че предприятието по принцип е на загуба. Кой може да каже, че нашето ТКЗС от това, че работи лошо? Къде въобще може да се каже, че един, който продава хранителни продукти, ще бъде на загуба? Ами той ако е при пазарна икономика, при търсенето, сега много хубаво се поставя въпросът - ето, магазините са пълни. Защо са пълни магазините? Да не би повече да произвеждаме? А? Повече, защото цените са по-високи, защото по-малко се купува. Това не бива да се забравя. Като се правят такива еквилибристики тук малко да се поддържа някакъв по-нормален тон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Тодор Пандов за реплика.
ТОДОР ПАНКОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, господин председател! Въпросът пак се измества и отива малко в един частен случай и то не съвсем точно и правилно осветлен. нека да се провери и да се види, но нека да не говорим повече за тези премии, защото този от вас, който добре е запознат с механизма на заплащането на труда в ТКЗС и земеделието, знае, че това е от общото основно заплащане в края на годината, което се дава след получаване на резултатите и че в земеделието нямаше никаква компенсация, никаква индексация за инфлацията през годината и ако вземете средните доходи, които са реализирани през годината авансово и крайното - те са под средната заплата. Нека да не говорим. Ако има отделни хора, които са злоупотребили, които са облагодетелствувани, има закони за това - те да си отговарят.
Но в случая, аз мисля, че това е несериозно ние да поставяме този въпрос, защото инстината е и друга. Тук господин Йордан Василев съвсем правилно постави въпроса. Вижте, има, да, и в момента има неизкупена продукция, има продукция, взета от 4 месеца и неизплатена продукция. Затова те са в дългове. И много други неща... Проблемите са съвсем, съвсем сложни, така че нека да не усложняваме нещата, а да гласуваме и действително да създадем условия за реализацията на това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата Георги Божинов. 1076.4 ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПСБСП): Противно на изказаните категорични мнения от моите колеги, аз смятам, че в изказването на господин Шотлеков и в тезата на господин Димитров има нещо рационално. Но когато това рационално попадне в един закон на абсурда, то губи своята рационалност. Затова аз искам да поясня в какво виждам абсурдността на тази иначе рационална тема.
Става така, че назначените от държавата областни управители ще назначат тримата души членове на ликвидационната комисия. И тези трима души, представители на държавата, ще влязат в диалог с другите представители на държавата, за да се разпоредят със съдбините на онези, чиято собственост и труд са предмет на този диалог, в който те са отделени от него.
Да, господа, защото излишното по смисъла на господин Шотлеков ще бъде преценявано от административно назначени лица, които няма със силата на интереса на собственици и творци на този продукт да вземат онова оптимално от гледна точка на интересите решение.
И затова аз предлагам да гласуваме текста на Законодателната комисия с допълнението, направено от народния представител Георги Николов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други има ли за изказване? - Няма други желаещи да се изказват. Обявявам разискванията по този текст за приключени. Господин Джеров, нека да подреждаме предложенията.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Имаме две положения. Едното е на Законодателната комисия, а другото е комбинация между предложенията на господин Венцеслав Димитров, господин Начев...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Едвин Сугарев имаше някакво предложение.
ЕДВИН СУГАРЕВ (от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В такъв случай и на Шотлеков. И то трябва да бъде поставено първо на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще гласуваме комбинацията. Четете текста.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Да приемем предложението на господин Николов. РД/ВЙ 1077.1
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Съчетано ви предлагам следния текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за внимание!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "– 17. Ал. 1. Задълженията на прекратените по – 15 организации към банките с държавно участие, възникнали до 1 януари 1992 г., се поемат от държавата след събиране на вземанията от трети лица, само ако тези задължения не могат да бъдат изплатни от движимото имущество на ТКЗС и след осъждане на влязло в сила решение на материалноотговорно лице за щетите, причинени на ТКЗС.
Ал. 2. Върху недвижимото и движимо имущество на прекратените ТКЗС, което е необхдимо за тяхната дейност, не може да се насочи принудително изпълнение."
Това е текстът.
Извинявайте, още едно уточняване, защото то възникна от промените в началото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Все пак трябва да се прочете отново текстът, господин Джеров, за да може да се протоколира.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "– 17. Ал. 1. Задълженията на прекратените по – 15 организации към банките с държавно участие, възникнали до 1 януари 1992 г., се поемат от държавата след събиране на вземанията от трети лица, само ако тези задължения не могат да бъдат изплатени от имуществото на организациите по – 15 и след обсъждане на влязло в сила решение на материалноотговорните лица за щетите, причинени на посочените организации."
И втората алинея остава непроменена, както я прочетох преди малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за двете нови алинеи на – 17.
Гласували общо 200, за - 111, против - 81, 8 се въздържат.
Приема се текстът.
За обяснение на отрицателен вот има думата госпожа Соня Младенова.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация, БСП, София - окръг. Уважаеми колеги, гласувах "против" на две основания. 1077.2
Първо, на процедурно основание, тъй като правилникът изключва на второ четене директно в пленарната зала да се внасят съществени промени в текст, без това да е разглеждано в комисии.
И по същество възражението ми се изразява в три пункта. И ви предлагам на първо време да спрем вниманието си всички върху едно такова разсъждение.
Уважаеми колеги, ние не искаме ли да свържем тук днес две неща. Една вече направена публикация в "Държавен вестник", бр. 13 от тази година на 15-а страница, за която се говореше "Банкова ликвидационна комисия", чрез която целим уедряване на банките в България или своеобразно преразпределение на капитала на банките с държавно участие и изкупуване на безценица с днешната норма земи или имущества на кооперациите. Или и едното, и другото. И питам - кога и по какъв критерий ще определяме виновността на едни или други ръководители? Вие май не си ходите в избирателните райони и не знаете, че в ръководствата на кооперациите сега голям брой са ваши хора. Това, че ги разочаровахте, е едно. Лошото е друго, че вие ще искате на всяка цена виновни да бъдат тези от БСП. Защо? За да вземете това имущество и чрез него да уедрите банковия капитал, господа, и да имате над 100 декара, над 1200 декара и да сложите на колене българския селянин в разрез със съвременните изисквания.
Господа, искам да ви кажа в заключение едно. Вие, отдясно, бяхте до днес в политиката на България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: И по средата. Господин Димитър Велев има думата.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация, БСП. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Гласувах "против" приемането на този текст, тъй като той не може да бъде приложен в практиката. Защото вие заложихте в него едно условие - когато има влязло в сила решение на съда, с което се признава виновността на материалноотговорното лице.
Представете си, че оттук нататък ние ще започнем да издирваме виновниците, ще водим съдебни дела, които ще се проточат с години и едва тогава ще кажем, че техните дългове се опрощават. На практика това не може да стане, господа. 1077.3
Ето защо мисля, че против един такъв абсурден текст всички трябваше да гласуват "против".
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Велев. Господин Ангел Димов, обяснение на отрицателен вот в рамките на две минути. Моля, с картата. 1077.4 АНГЕЛ ДИМОВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация, 17. Пловдивски избирателен район. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Искам да изразя моя отрицателен вот с няколко думи, които да ви наведат на известно размишление.
ГЛАСОВЕ ОТ СДС: Научно! Научно!
АНГЕЛ ДИМОВ: При приемането на Закона за земята ние се натъкваме на архаични законодателни мерки. Връщане на земята в стари реални граници, стари бащини ниви, въвеждане на казармен ред в селата и т.н., които ще доведат не само до големи бъркотии и селски крамоли, но и до задълбочаване на стопанската криза и разруха на страната. Такива социални сътресения вече се проявяват при прилагането на законите за реституцията на индустриалната собственост, жилищата, магазините и складовете.
Струва ми се, че тези процеси вече трудно могат да бъдат овладени от управниците на Съюза на демократичните сили, особено ако се приеме и внесеният от тях законопроект за приватизацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димов, приключвайте!
АНГЕЛ ДИМОВ: Като привърженик на конституционно-парламентаристкото народовластническо управление в държавата, смятам, че наближава времето, когато народът трябва да се произнесе дали одобрява сегашната налудничава политика! А това може да стане преди всичко чрез провеждане на нови парламентарни избори. (Шум и оживление в залата) Благодаря ви!
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (от място): Той се произнесе, след 4 години!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димов, няма да решавате Вие кога ще бъдат новите парламентарни избори, по-голямата част от депутатите отдясно ще бъдат пак в залата, обаче не знам Вие къде ще бъдете! (Смях в блока на СДС) Моля, напуснете трибуната! (Шум в залата, ръкопляскания в блока на СДС) Дадох Ви думата за обяснение на вот в нарушение на правилника, много Ви моля!
АНГЕЛ ДИМОВ: Моето изказване е дало резултати, вие размишлявате, господин председателстващ. СР/ВЙ 1078.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, моля Ви се! Преминаваме към следващия параграф.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "– 18. Ал. 1. В двегодишен срок от възстановяване на собствеността размерът на притежавана и придобивана чрез правни сделки земя не може да надвишава повече от 300 дка.
Ал. 2. Ограничението относно размера на притежаваната по предходната алинея земя не се отнася за имотите, придобити чрез наследяване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли предложения? - Няма. Моля, гласувайте.
Моля, побързайте с гласуването! Има влакове и в 16 часа, и в 17 часа има. Някои се движат с хеликоптери. А господин Тошо Пейков - с танк.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Някои с "мерцедеси".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, управляващите - с "Мерцедес", госпожа Маринова.
Резултати от гласуването. От общо гласували 198, за предложението - 160, против - 22, 16 се въздържат.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Бих предложил следващите три параграфа да се обединят в един, защото всички имат една цел.
Следващият – 34 ще гласи така: "– 8 от преходните и заключителните разпоредби става – 19, – 9 от преходните и заключителните разпоредби става – 20 и – 10 от преходните и заключителните разпоредби става – 21". Това е едно задължително прехвърляне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме за това предложение - промяната в номерацията на текстовете. Моля, гласувайте.
Резултати от гласуването: общо са гласували 178, за предложението - 124, против - 32, 22 се въздържат.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Някои от текстовете идват допълнително. Те ще бъдат подредени окончателно в номерация, която съответства на логиката.
Следва един текст, който е пропуснат в раздадения материал. Той е по решение на Законодателната комисия: "Към чл. 7 от Закона за възстановяване собствеността върху недвижимите 1078.2 имоти се прибавя следното изречение: "Производството по тези дела е безплатно".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте.
Резултати от гласуването: от гласували общо 169 народни представители, за предложението са гласували 135, против - 28 и 6 се въздържат. 1078.3
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няколко колеги ми подадоха авансово тези текстове, за да не губим време за изказвания.
Предлага се следващ параграф със следното съдържание:
"Освобождават се от такси за регистрация прекратените по – 15 (преди малко приет) кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, до влизане в сила на този закон."
Смисълът на този текст е, ако кооперациите се регистрират наново, да не плащат нова държавна такса. Това, което са платили веднъж, да се използва и при второто регистриране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте.
От общо гласували 182, за - 149, против - 12 народни представители, 21 се въздържат.
Текстът се приема.
Господин Джеров, друго има ли?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Шотлеков прави предложение за следния нов параграф със съдържание... (Недоволство от опозицията) Наместо той да излиза, аз ще го прочета.
ОБАЖДАТ СЕ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Това не е първо четене.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми дами и господа, аз съм го предложил на първо четене в писмен вид в Законодателната комисия и сега просто държа този текст да бъде подложен на гласуване. Изслушайте първо текста и ще видите дали е разумен или не.
ОБАЖДАТ СЕ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Ако е така, той трябва да бъде на масата.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ: Да, това е становище на Законодателната комисия. Тя не го е предложила, но аз искам да го защитя. Изслушайте текста и тогава ще разговаряме:
"Министерският съвет в едномесечен срок след влизането на закона в сила да отмени отчужденията, извършени за държавни нужди, когато отчуждените земеделски земи не се използват по предназначение или държавната нужда е отпаднала."
Целта на текста е да може там, където има извършено отчуждение навремето и отчуждението не е използвано по предназначение, просто нищо не е направено... Например, проектиран е язовир на три етапа, изпълнени са двата етапа и е отпаднала нуждата от третия етап, но отчуждението стои. Ако ние не задължим Министерският съвет да премахне това отчуждение в този срок, Цв.М/НП 1079.1 тази земя няма как да бъде възстановена на собствениците. Идеята е да се увеличи фондът на земеделската земя. (Ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Смятам, че предложението е разумно. (Шум в залата)
Господин Димитър Велев има думата.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация.
Господин председател, мисля, че съвсем не е разумно това предолжение, както Вие казахте. Защо ще трябва със закона да задължаваме Министерския съвет да отменя отчуждавания поради еди какви си причини. Министерският съвет ще си прецени в кои случаи няма да се осъществява някакво мероприятие и може да отмени отчуждаването. Защо трябва ние със закон да го задължаваме? Нека да прецени той. Защо ако има някакъв трети етап, който е останал, но в бъдеще ще се строи, тогава защо трябва да се отчуждава? Нека сам Министерският съвет да си прецени
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): То е отчуждено вече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димитър Михайлов има думата. (Господин Константин Аджаров иска думата по процедурен въпроси) Не са свършили репликите.
Господин Михайлов, много Ви моля с картата, да не стане като предишния път - 6 минути.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация. Много сте строг, господин Кадир. Аз не съм говорил повече от 5-6 минути на тази трибуна, докато други се израждат по няколко пъти. Благодаря Ви, че ми дадохте думата.
Искам да възразя срещу това предложение изобщо. Господин председател, мисля че всички предложения, които бяха направени за второ четене, се обсъдиха вече в пленарната зала и сега не могат да се подават на парче индивидуални предложения.
Специално това предложение беше обсъждано в Законодателната комисия и тъй като една част от тези въпроси бяха решени с един закон за връщане на тези земи, които са отнети по Закона за териториално и селищно устройство и не са застроени, а от друга страна, когато става дума за земи, които Министерският съвет е решил, Министерският съвет може и да отмени своите решения. Мисля, че това трябва да се оправи там, както обясни 1079.2 и господин Велев.
Затова предлагам да не допуснете до гласуване това предложение и да престанем да правим предложения, тъй като официално предлолжените вече са разгледани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми народни представители, както потвърди и господин Димитър Михайлов, предложението е постъпило своевременно. Господин Шотлеков си поддържа предложението. Господин Джеров, мисля, че нямаме основание да отказваме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Трябва да се постави на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Аджаров има думата за процедурно предложение по чл. 39, ал. 2.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСБСП): Имам процедурно предложение именно по предложението на господин Шотлеков. Виждате, че има необходимост то да бъде обсъждано в пленарната зала. Има желание за дебати. Освен това ние влизаме във второ процедурно нарушение - вече е 14 ч. и 40 м.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще успеем. До 15 ч. и 30 минути имаме възможност.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ: Няма да успеем, така че нека господин Шотлеков използва правото си на законодателна инициатива и внесе предложение за изменение на този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Аджаров, искам да Ви прочета чл. 68, ал. 2: "При второто гласуване се обсъждат само предложения, постъпили в писмена форма до началото на обсъждането." Беше потвърдено и установено, че такова предложение е постъпило и не може да се отказва. (Шум в залата)
Желае ли някой да вземе думата за изказване по предложението? - Няма други предложения.
Господин Джеров, прочетете още веднъж предложението на господин Шотлеков.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И едно допълнение. Това предложение на господин Шотлеков е постъпило преди това заедно с други. Предлага се: "Министерският съвет в едномесечен срок от влизане на закона в сила да отмени отчужденията, извършени за държавни нужди, когато отчуждените земеделски земи не са използвани по предназначението или държавната нужда е отпаднала."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте прочетения текст. 1079.3
От гласували общо 198, за - 115, против - 72 народни представители, 11 се въздържат. Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Още нещо. Когато поставихме на гласуване – 4в, предложен от Законодателната комисия, ние обсъдихме предложението на господин Орсов. То бе поставено на гласуване, но не получи необходимия вот. Току-що членовете на Законодателната комисия от СДС ми обърнаха внимание, че тогава сме пропуснали да поставим на гласуване редакцията на – 4в, предложена от Законодателната комисия. Впрочем там не сме довършили гласуването. Затова моля да се постави на гласувае текстът на Законодателната комисия.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Гласувано е това предложение.
КРЪСТЮ ТРЕНДАФИЛОВ: Гласувахме предложението на господин Орсов, но то беше отхвърлено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДРИ КАДИР: Отделно текстът не е поставян.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Съдържанието на текста е: "Лицата, извършили подобрение върху имотите, подлежащи на връщане, имат правата по чл. 72 от Закона за собствеността."
Заместващият текст е гласуван и не е получил необходимия брой гласове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имаше изказвания по текста, становища бяха изразени. Моля гласувайте – 4в по проекта на Законодателната комисия.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Без никакви промени го дадох.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От г ласували общо 194, за - 155, против - 32 народни представители, 7 се въздържат. Приема се.
Господин Джеров, като председател на Законодателната комисия?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Други предложения няма.
(Константин Размов иска думата, недоволство от БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кажете Вашето предложение.
КОНСТАНТИН РАЗМОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! В писмена форма, гласувано, вчера беше направено предложение, което Вие сте получили, тъй като беше размножено, за уреждане на въпроса с обменените земи. 1079.4
Вие знаете, че при образуването на блоковете се групираха земи исе обменяха. Аз не съм член на ТКЗС, влиза ми земята в блок, дават ми в замяна друга земя. По-нататък аз не ставам член на ТКЗС, ползвам си тази земя, снабдявам се с нотариален акт, построил съм нещо, направил съм и овощна градина.
Тъй като е прието земите да се връщат при техните първоначални граници, трябва първо да се уреди този въпрос - че тия обменки стават нищожни с изключение....
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Размов, ние Ви изслушахме. Имат текста всички народни представители.
КОНСТАНТИН РАЗМОВ (СДС): Това беше мотивировка, но ще прочета текста: "Обявяват се за нищожни всички замени на имоти, извършени от Комисията по Закона за трудовата поземлена собственост за устройване на блокове, съгласно постановление на Министерския съвет, обнародвано в ДВ, бр. 72/1954 г., освен когато получателят на такъв имот не е станал член на ТКЗС, снабдил се е с нотариален акт за собственост върху този имот, застроил го е с жилища, вилна или сезонна сграда или го е ползвал като земеделска земя и е създал трайни насаждения."
Това е текстът. 1079.5
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Къде е този текст.... "трайни насаждения"?
Господин Размов, много Ви моля - този текст ли гласуваме? Последната алинея?
КОНСТАНТИН РАЗМОВ (СДС): Да, този е, само че е редактиран тук като е добавено...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Сега ли е добавено? Господин Джеров, много Ви моля да вземете отношение по предложението на господин Размов. Предложението е направено и е раздадено още вчера.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това е хипотезата за замените. Когато замени са извършени, имаше едно постановление и ние вчера дебатирахме в Законодателната комисия по този въп рос и оставихме въпроса открит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за внимание!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: При това положение смятам, че народните представители като чуха предлолжението на господин Размов трябва просто да вземат отношение към него. Първо дали трябва да уредим въпросите за замените, извършени вече и второ - дали в такава редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, народните представители желаят да чуят Вашето становище, за да могат да се ориентират правилно.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моето становище е - първата част от този текст е много добър, но условията вече след това малко затрудняват самия тест, самата редакция. Иначе принципът, изразен в първите три реда е правилен. ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други да вземат отношение? - Няма.
Подлагам на гласуване текста така, както е прочетен от господин Размов и ви моля да се съобразявате със становището на господин Джеров. Моля, гласувайте!
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Вижда му се краят. Поръчайте, както беше при Гиньо Ганев - музиката!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДРИ КАДИР: Коя - погребалната музика ли? Има погребална музика и друга музика. Коя музика ще поръчаме? Вие предлагате - музика. Някои пият и шампанско... А някои пият шербет. Трябва да направим подбора. ВЙ/НП 1080.1
Моля, побързайте с гласуването!
Господин Джеров, приключихме ли с текстовете?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (от място): Да. Приключихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други допълнения няма ли да има? За - 90, против - 83, не се приема предложението на господин Размов.
Други предлолжения и допълнения няма.
Госпожа Ананиева има думата. (Шум в залата)
Имаме още половин час работа, колеги!
НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Уважаеми дами и господа! Нямам сили да се зарадвам на приемането на този закон. Не бих поръчала тържествена музика. С това, което стана преди тези дни, всъщност се зачеркна една от добрите стъпки в развитието на българската демокрация и реформата.
Приет беше един по същността си, по духа си антиконституционен закон, защото Конституцията в чл. 21 изисква особена грижа на държавата и общество за земята, която провъзгласява за национално богатство. Вие, господа, демонстрирахте пълно безгрижие към земята и не стигнахте до нейната оценка като национално богатство.
Приет беше един антисоциален закон. Антисоциален, защото той ще засегне интересите на цялото българско общество, ще раздели обществото. Много разделителни линии се създадоха в този закон - на собственици и ползуватели, на собственици с възстановена земя и собственици с отнета земя, на собственици в радиус от 30 км, в радиус от 10 км и извън този радиус различни зони на разделение на обществото.
РЕПЛИКА ОТ СДС: И най-вече - от комунисти и демократи!
НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Всичко това несъмнено ще създаде и създава вече много конфликти точно в момент, когато имаме нужда от единението на обществото, от националното съгласие, за да направим този сложен преход. Приет беше един архаичен закон, господа! Нищо, че се говори за модерни държави, за нормални държави, нищо, че се говори за модерно земеделие. Това, което се прие е опит, разбира се, безпомощен, но с всички вредни последици да се върне колелото 50 години назад. Това, което приехте със закона, означава и онези елементи на моделно земеделие, които бяха създадени в тази страна при всички грешки 1080.2 и тези елементи да бъдат отстранени, да се създадат достатъчно затруднения да не можем да използуваме и създаденото богатство, създадените предпоставки.
Аз няма да се впускам в подробности, но оставам нерешени такива въпроси, като осигурителните фондове, като трудовите отношения, настанява се и се разраства безработицата в село. Затова оценката, че този закон е антисоциален е даже много деликатна. Но ние приехме или вие приехте, ние гласувахме против, един антидемократичен закон, който на мястото на един избран от парламента поземлен съвет и избрани многоцветни поземлени комисии поставя назначени от един едноцветен министър, от областни управители, които при това са назначени без стриктно спазване на Закона за местната администрация. Този закон изискваше те да бъдат назначени с консултации и съгласие на всички основни парламетарни сили. Това не стана. Това означава, че тази антидемократична линия, която се провежда отгоре, сега ще стигне и до земята, до селото. Тя ще наложи административни окови на българския селянин, ще наложи окови на неговата свободна воля. Всичко това ще има несъмнено тежки последици и за неговото мислене, и за неговото поведение.
Този закон, който приехте, господа, е един правен абсурд. Аз бих помолила колегите, които са юристи да го разгледат, да го извадят от стенограмата в този вид. Той се приемаше в една ненормална обстановка, когато се внасят текстове от некомпетентни хора, текстове, които не са обсъждани в съответните комисии, текстове, които се имп ровизират и се гласуват също така ентусиазирано като че ли това е гласуване на някаква декларация на митинг. Такъв правен абсурд, който завързва възли, правни конфликти, вече има предварителни данни, че около един милион съдебни процеса ще предстоят, което ще затрупа правната система и без това натоварена с тежката отговорност в този момент. Да не говорим какви проблеми на престъпността ще създаде, тъй като добре познаваме историята на нашата държава. Всичко това ме кара да смятам, не искам да казвам тежки думи, затова ще приема само, че той е просто приет под натиска на определени интереси. Само това - иначе другата версия е, че е приет под натиска или в една синя мъгла. 1080.3
Бих използувала разкошната формула, разкошния стих на Яворов, ако вие не бяхте тръгнали и срещу него с реституцията на неговия Дом-музей. (Реплики и шум от СДС)
"В часа на синята мъгла", уважаеми селяни, уважаеми хора, които ни храните, такова нещо само може да се приеме. И ако господата смятаха, че с това ще изчистят влиянието на социалистите и на другите политически сили извън тъмносинята - те постигат точно обратния ефект.
Аз бих ви помолила, господа, да отидете на село сега именно, в този момент. Аз бих помолила господин Васил Гоцев да си помни как го посрещнаха в Хасково и някои други колеги да си припомнят близките седмици и много съжалявам, че те не чуха гласа на хората, не чуха гласа на разума, дествуваха под вилянието на една вълна, която бих нарекла истерична. бих я нарекла истерична синя вълна.
Този закон не е подобрение на предишния закон. той е съвсем нов зако
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Точно така! Така е!
НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Точно така! И се радвам, че го признавате. За вас е особено важно това ваше признание, защото ако беше подобрение или добавка, или корекции на миналия закон ние по някакъв начин щяхме да се чувствуваме отговорни. Сега ние сме наясно, че отговорността ляга изцяло върху вас и искаме да кажем на всички, които ни слушат - на нашите, но и на вашите избиратели - тези, които си разрешават да действуват противно на вашата воля и интереси, тези, които защитават само свои собствени егоистични интереси - тези хора трябва рано или късно да чуят вашия глас. Ние направихме каквото можахме, ние подготвихме достатъчно аргументи и смятаме, че обществото ги чу.
Тежък момент за българското село, но логичен, защото в този закон е съсредоточена цялата политика, която провежда Съюзът на демократичните сили. Целият характер на тази политика - антиконституционна, антисоциална, антидемократична ... (Недоволство от мнозинството), в правно отношение - абсурдна, архаична и в този смисъл това е един закон, който сваля маските. Благодаря ви. (Шум в залата) 1080.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Александър Йорданов. (Депутатите от опозицията напускат залата)
Господин Йорданов, българският народ ще ви слуша. 1080.5
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни предтавители! Аз ще говоря не за комунистите, а ще говоря за хората. (Ръкопляскания от мнозинството)
Днес наистина е хубав ден за българската демокрация. ("Браво!" и бурни ръкопляскания от мнозинството) Този закон, който приемаме, трябваше да бъде приет още миналата година и да бъде приет маналата година в този вид, в който днес го приемаме. За съжаление, тогава някои хора приемаха закона, пиейки шампанско. Днес ще им се наложи да пият една студена вода. ("Браво!" и ръкопляскания от мнозинството)
Този законопроект естествено сблъска много и различни мнения. И това е нормално, това е естествено. Близо един месец в тази зала се дебатира в една абсолютно демократична творческа обстановка законопроектът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
Кои са основните моменти в този закон?
Първо, за първи път след близо половин век комунистическо управление в тази страна, земята се връща на своите стопани, на своите собственици. (Бурни ръкопляскания от мнозинството) Сам по себе си този факт е исторически, сам по себе си този факт е демократичен.
Второ, създава се свободен пазар на земята. Сам по себе си този факт е демократичен, сам по себе си този факт е по-модерен от модерната лява партия.
("Браво!" и ръкопляскания от мнозинството)
Трето, разкриват се нови възможности за стопанисване на земята, за получаване на доходи от тази земя. И това няма да бъдат 30 или 70 стотинки трудоден, а ще бъдат реални доходи, реални пари за реален труд. Не за мързелуване в стопанствата, а за реален труд върху своята собствена земя.
Създават се възможности за истинско частно фермерство в България. Създават се възможности за основаване на истински честни земеделски кооперации без намесата на комунистическата номенклатура в селата. Създават се възможности и за получаване на рента. Практически създават се всички онези демократични възможности, които съществуват в нормалния демократичен свят, Цв.М/НП 1081.1 който е извън главите на българските социалисти. (Ръкопляскания от мнозинството)
Създават се също така реални възможности всички безимотни стопани, всички хора, селяни, които досега са нямали своя земя, своя частна земя, да бъдат оземлени. За първи път след половин век да получат възможността да имат своя частна земя и тя да им бъде завинаги!
С общи усилия бе намерен и един относително справедлив начин за решаване на проблемите, свързани с – 4 от Преходните и заключителните разпоредби на закона. Казвам "относително справедлив", защото след толкова много години беззаконие, да се намери единственият, абсолютно справедливият начин, е просто невъзможно. И умните хора в България ще разберат добре това. Умните хора в България няма да се озлобят и няма да се водят вече по акъла на Нора Ананиева и на нейната парламентарна група. (Ръкопляскания от мнозинството)
Отхвърлен всъщност беше този параграф, който създаваше условия за незаконно облагодетелствуване, който практически прехвърляше земята на българските селяни, земята на българските граждани в ръцете на една шепа комунистическа върхушка. Това са тези хора, които ние ги наричахме "хората от голямото добро утро!". Отново повтарям: ще се наложи тези хора от голямото "Добро утро!" да пият днеска една студена вода. (Ръкопляскания от мнозинството)
Прекрати се дейността на създадените по болшевишки съветски образец трудовокооперативни земеделски стопанства. Аз бих казал, че само това да беше направил този закон, той пак би бил изключително демократичен и изключително в съзвучие с времето, в което живеем и ще живеем.
Създават се истински условия не за преустройство, не за някакви скрити, невидими промени в ТКЗС, а условия практически за смяна на системата в българското селско стопанство.
Тук се изрекоха много думи за това, че когато Съюзът на демократичните сили гласува един или друг закон, тези закони са антиконституционни, тези закони са скарани с Конституцията...
Досега нито един закон, нито един член от закона, 1081.2 нито дори половин член от закон не е върнат от Конституционния съд. И това е така, защото законите, които приема този паламент в тази зала, са истински закони. Разбира се, истинските закони се приемат от истинските народни представители, които в момента са в тази зала. Тези, които напуснаха, те не приемат очевидно законите. Но аз се питам, кой тогава е конституционно в тази зала и кой не стои конституционно в тази зала?
Съюзът на демократичните сили поема своята отговорност за този закон. Поема своята отговорност за всичко това, което изредих като същностно и основно в този закон.
Ние очакваме, че и Българската социалиястическа партия ще поеме своята вина за националната катастрофа на България и за катастрофата на българското село - за онази катастрофа, от която днес ние искаме да спасим българското село, гласувайки именно този закон.
Завършвайки, отново ще повторя: има такива моменти в живота на една нация, когато политическите страсти, политическите напрежения премрежват очите на хората, заслепяват ги и те не виждат истината, не виждат реалността.
Аз разбирам поведението на Българската социалистическа партия. Това е поведение на хора, вгледани в миналото. Хора, свързани със стопанската номенклатура в селата. Трудно им е да се откъснат от себе си. Убеден съм обаче, че рано или късно откъсването ще стане, че рано или късно и в тази партия ще се намерят хора, които да приемат реалносите, да приемат времето, в което живеят и като свое време.
Аз няма да припомням какво бе тяхното поведение във всички минали периоди от развиятието на демократичния процес в нашата страна. Те винаги са били против промяната. И винаги огромни усилия е трябвало да полагаме като Съюз на демократичните сили, Движението за права и свободи и други демократични партии и организации, които са извън парламента, за да можем да придвижим малко по малко развитието на демократичния процес. безброй са случаите и те са стенографирани в стенограмите на Народното събрание, когато срещу всичко ново, срещу всичко демократично Българската социалистическа партия е заставала тенденциозно против.
Аз пожелавам наистина на всички български граждани да приемат този закон спокойно, да потърсят своята правда 1081.3 в него и всички заедно да продължим към демокрацията, към истински хубавите дни за България.
Благодаря ви. (Бурни ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Хасан Али.
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважеми госпожи и господа народни представителил! Упълномощен съм от моите колеги да кажа няколко думи за току-що приетите изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Колегите юристи са напълно прави, когато заявяват, че няма идеален закон. Но в нашата страна за забавянето на поземлената реформа, ако има десетки причини, една от основните причини се оказа сложната процедура по възстановяване на правото на собственост. Съвсем лаконично, с няколко думи искам да ви кажа какво фактически постигнахме ние с тези изменения и допълнения.
Според нас най-важното изменение и допълнение е, че приехме една опростена процедура по възстановяване правото на собственост. И сега ще могат наистина собствениците на земя най-сетне да си получат земите без много разкарване.
С участието в единство с нашите приятели от СДС и участието на колегите от БСП приехме много важни допълнения и изменения, които според нас смятаме, че ще ускорят поземлената реформа в нашата страна, като част от цялостната аграрна реформа.
Не съм съгласен с квалификациите, че този закон е антидемократичен, антинароден и т.н. Най-важните основни положения, за които се бореше нашата парламентарна група, разбира се заедно снашите приятели от СДС и участието на колегите от БСП, останаха или бяха включени в Закона за собоствеността и ползуването на земеделските земи. Това се отнася за Закона за трудовата поземлена собственост от 9 април 1946 г., за да останат земи и за безимотните; отнася се за чл. 20 и чл. 21 за оземляване на безимотните и малоимотните, тъй като голяма част от нашия електорат са именно такива безимотни.
И ако ние от Движението за права и свободи се ръководехме в своите действия само от интересите на нашия електорат, не трябваше да гласуваме за половината от тези членове. Но невинаги, 1081.4 уважаеми колеги, трябва да се ръководим само и само от тесните интереси на електората. (Ръкопляскания от мнозинството) Според мен смятам, че трябва да гледаме преди всичко и на първо място интересите на целия народ. ("Браво!" и ръкопляскания от мнозинството)
Още няколко думи. Нашето предложение при оземляването със слабопродуктивните земи - да бъдат включени и земите от Държавния поземлен фонд, които бяха пропуснати при първото четене на законопроекта, също беше възприето. Прояви се разбиране трудовото участие да се запази като основен фактор при определяне дяловете от имуществото на ТКЗС - досегашен чл. 27, ал. 4, сега ал. 1.
Дори и в най-тежкия параграф - – 4б, ал. 1 се прие нашето предложение за онези обикновени и най-обикновени български граждани, които не са успели да направят вили - да им се запазят земите, ако нямат други такива земи, при положение, че живеят в същото населено място, където се намира имотът.
Разбира се, отново повтарям: сигурно в този закон има и текстове, които не са перфектни, които бяха приети, без да бъдат добре огледани от колегите от Законодателната комисия, от Комисията по земеделието и от парламентарните групи. Но ние сме депутати затова - ако животът покаже, че някои от тях следва да бъдат променени, отново ще ги променим. Няма смисъл да плашим българския народ.
Съвсем естествено е законът с тези изменения и допълнения да защищава интересите предимно на собствениците на земеделските земи. Според нас Народното събрание ще приеме и Закон за арендата и арендните отношения, който закон ще защищава предимно интересите на онези, които обработват земята.
Благодаря ви ото все сърце! (Ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има заявка от господин Премянов за лично обяснение (недоволство в залата) в края на заседанието. Следващото обяснение е от господин Васил Гоцев, който е засегнат лично от госпожа Ананиева по време на изказването й.
Господин Премянов, имате 3 минути. (Част от депутатите от СДС напускат пленарната зала) 1081.5 КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателствуващ, дами и господа народни представители! Аз съм в тази зала не за да демонстрирам, че не съм съгласен с това, което беше казано от името на моя парламентарен съюз, а за да реагирам на това, което направи господин Васил Гоцев в своето изказване. И аз лично съм дълбоко разочарован от това, че човек, за който аз мислех, че с всички нас заедно, които сме в тази зала, търсейки пътя на личното пречистване и катарзиса, е успял да преодолее някои деформации и дефекти в поведението си, той продължава да си служи с неистина и с лицемерие, с демагогия. Бих се разтревожил и лично, но бих му простил, защото съм така настроен. Но аз често го чувам да говори от тази трибуна. Често той говори от името на своите колеги пред екрана на Българската телевизия и радио. И на мен ми се струва, че с тази неистина, която е вероятно неговото верую и стил на поведение, той въвежда в заблуждение българските зрители, българските слушатели и вероятно подвежда и своите колеги.
Ако имах правото на това, но аз съм негов колега и имам право на това, аз искам да се извиня на тези, които той подвеждаше с това си поведение. Не изпадам в дребнотемие да коментирам какви са основанията ми да търся ретроспекцията в миналите години, когато той е бил в друг стил на поведение, и в друго отношение към властвуващите и упрявляващите, нито за пържените яйца ще говоря, за да не изпадна в дребнотемие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Давате му партийна характеристика или... Много Ви моля! Само за лично обяснение, а не за партийна характеристика. (Смях)
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Но аз искам да припомня и да съобщя пред моите колеги народни представители, че аз споделих пред него следното, както и пред моите колеги, които бяха там: че тази страна на комунизма, която е компрометирала себе си, практиката, насилието, диктатурата, недемократизма, с подобни методи не могат да бъдат преодолени. И цитирах по-точно това, което съобщи за себе си господин Александър Йорданов - че това, което той каже, то ще диктува нашето поведение, то ще управлява и ще насочва развитието на българската държава.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Защото е умен човек. СД/КТ 1082.1
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Аз искам да му кажа, че той дълбоко се заблуждава. Дори и да имаше благоприятни условия за диктатура в тази държава, той нямаше да бъде вождът на българския народ.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): На кого се обяснявате, господин Премянов? На кого се обяснявате?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Премянов, господин Премянов, това не е лично обяснение. Много Ви моля! Изтича Ви времето.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Много Ви моля, не ме прекъсвайте, аз съм намерил това, което правилникът...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще ви прекъсвам! Като станат три минути, аз ще Ви прекъсна.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Правилникът, господин председателствуващ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля Ви се, в правилника пише изрично: "лично обяснение", "засегнат поименно народен представител", а не да давате производствена или партийна характеристика на господин Гоцев.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Аз съобщавам какво съм казал, как съм го казал, и защо съм го казал. А Вие в момента очевидно не желаете да кажа тази истина, която произтича от фактическите обстоятелства от нашия разговор с господин Васил Гоцев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Истината не е по този ред.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Така че ние не сме защитавали насилието, недемократизма и имахме предвид, че този стил на поведение, подобни думи, казани от тази високоотговорна трибуна, са израз на една посока, която води наникъде...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Премянов. Изтече Ви времето. Моля Ви се, "израз на поведение" казахте.
Има думата за лично обяснение господин Васил Гоцев, поименно засегнат от госпожа Ананиева и отсега говорившия господин.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): И аз бях лично засегнат, но не обръщам внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Три минути, господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, които сте наистина дълбоко уважавани от мен, защото само вие присъствувате в залата, но слушателите ще чуят това. 1082.2
Аз поисках думата, за да кажа това, което почна да говори госпожа Ананиева, но с него ще свърша.
Казаното от господин Премянов обаче ме задължава да изразя задоволството си, че очевидно опозицията, хората, около госпожа Йовкова и господин Премянов, които бяха там, са видели, че допуснаха една грешка от това, което казаха и трябва сега просто тази грешка някак си да я заличат и да се изведат от нея. Защото там, в бюфета на Народното събрание, тогава, когато стана дума, че комунизмът е наистина вече ликвидиран окончателно, защото го няма Съветския съюз и е само бивш Съветски съюз, не господин Премянов, който слушаше и аз с него изобщо не влязох в разговор, а госпожата каза: "Вие много се лъжете от това, като мислите, че комунизмът е свършил. Ще носите отговорност като народни представители".
И именно тогава аз припомних онова, което ме накара да внеса още в първите дни на Народното събрание законопроекта за признаване недействителността и неконституционността за Народния съд, затова защото този Народен съд е пример и очевидно нещо, което в сънищата на тези хора се привижда като един приятен и розов сън.
Но аз наистина вярвам, че с комунизма завинаги е свършено и наистина вярвам, че колкото и те да го желаят, това няма да се осъществи, защото се намираме пред прага на ХХI век.
А нека да се върнем на онова, което каза госпожа Ананиева. Госпожа Ананиева ми припомни една наистина неприятна за мен случка в Хасково. Отивайки съвсем нормално така, както е нормално да се ходи в празничните дни до близката страна, отидох в съседна Турция с най-близкия си приятел и неговата съпруга. Никога не бях посещавал Хасково и слязох да разгледам града. И в този момент видях, че има митинг за земята, не знаех кой го организира, и се спрях да слушам този митинг. Тогава видях на митинга, че е господин Велев, моят колега юрист, бивш прокурор или сега още прокурор, не знам, и чух името си на трибуната редом с името на господин Йордван Василев, това, че господин Йордан Василев не смеел да дойде да говори в Хасково (а той в това време беше в Париж, ако не се лъжа), и че сигурно и аз ще избягам като него. 1082.3 Сметнах, че трябва да отида. Имаше не повече от 400 души. Първите редици бяха хора, добре облечени в бивши униформи на офицери, които може би са от бившето Министерство на народната отбрана, а казаха, че са били повече от Държавна сигурност. Те носеха плакати в ръце, които не бяха ръце на работници, и започнаха да викат. На тях аз им казах, че утре, когато им се върне земята, те ще благодарят на Съюза на демократичните сили. С това свърших. Но госпожа Ананиева вероятно не знае какво говорят селяните, които посещавам с моите колеги от селските райони, които се радват, затова че ще си върнат своята бащина земя, които вярват, че като я работят собственици, тя ще даде плода, с който Бог я е надарил.
И нека всички ние в този първи пролетен ден помолим Бог да ни помогне, а той ще помогне на СДС да се възроди българското стопанство, защото обича България. (Ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Три съобщения.
В сряда, на 25 март, в 12,00 ч. ще заседава Комисията по културата в Огледалната зала.
В сряда, 25 март, 9,00 ч. в Огледалната зала ще заседава Комисията за контрол над приходите.
В сряда, на 25 март от 9,00 ч. ще заседава Комисията по околната среда.
Във вторник, от 14,00 ч. ще се проведе Председателски съвет.
Пленарното заседание е във вторник от 15,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни)
ХРИСТОФОР СЪБЕВ (СДС): Аз искам, колеги, да ви обърна внимание само на едно, че ако тази власт, която 45 години си служеше с репресии, не беше закъсала финансово-икономически и не беше докарала един голям батак за цялата страна, тя нямаше да я предаде без кръв. И именно ние поехме отговорността да оправим нещата.
Но аз съм доволен от този закон особено в този пункт, че се връщат напълно земите на църквите и на вероизповеданията, което е най-същественото, което мога да кажа като духовно лице и като председател на Комисията по вероизповеданията. Затова именно този закон ще бъде благословен от Бога. И Бог да пази България! Амин! СтБ/КТ 1083.1
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (СДС): И долу БКП!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: (Обръща се към господин Георги Петров и други, които искат да се изкажат): Приключихме вече. Когато приемаме други закони, ще говорите.
(Закрито в 15 ч. и 30 м.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ: (п) Христо Атанасов
(п) Илхан Мустафа