Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-06-05

Председателствували: председателят Стефан Савов, заместник-председателят Снежана Ботушарова, заместник-председателят Кадир Кадир
Секретари: Ведат Сакаллъ и Руслан Семерджиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (звъни): Имаме кворум, откривам заседанието.
Ще ви прочета питанията, постъпили след 29 май:
Питане от народния представител Дончо Папазов към министър-председателя относно граничните съоръжения на западната и на южната ни граница.
Питане от народния представител Христо Тодоров към министър-председателя относно действия в държавна фирма "Айдатур" гр. Хасково.
Питане от народния представител Манол Тодоров към министъра на териториалното развитие, жилищната политика и строителството относно разрешение за пристрояване и надстрояване.
Питане от народния представител Велко Вълканов към министър-председателя относно поведението на ръководството на Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет.
Питане от народния представител Златимир Орсов към министър-председателя относно ликвидационните съвети.
Питане от народния представител Лъчезар Тошев към министъра на отбраната относно защитата на АЕЦ "Козлодуй" по време на военни действия близо до българските граници.
Потвърдени са две нови питания към нови министри.
Народната представителка Мариана Христова е потвърдила питането си към министъра на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването на поземлената собственост относно СтБ/ЛТ 1051.1. виждането на министерството за проблеми в държавна фирма "Славекс" - гр. Плевен.
Народните представители Захари Захариев и Бончо Рашков са потвърдили питането си към министъра на отбраната относно тежкото финансово състояние и перспективите за развитието на предприятието "Хан Крум" в град Търговище.
Използувам случая, за да ви обърна внимание и, от друга страна, да поздравя група народни представители от франкофонската група, която е тук. Добре дошли на нашето заседание! (Ръкопляскания)
Има писмени отговори за народните представители Исмаил Исмаил и Тодор Кумчев. На господин Исмаил отговорът ще бъде предаден по-късно, тъй като той замина.
Господин Тодор Кумчев, заповядайте писмения отговор до вас от господин Стоян Ганев.
Моля, председателят на Комисията по национална сигурност и председателят на Комисията по външната политика да имат предвид, че по време на почивката господин министър-председателят ще ги уведоми и те ще обсъдят въпроса за санкциите срещу Сърбия. Вие знаете, тези санкции са взети от Европейската общност, Министерският съвет ги е обсъждал, добре е и двете комисии да разгледат въпроса и след това да може да бъде информирано и Народното събрание. Така че по време на почивката, моля и двете комисии да направят едно общо събрание с министър-председателя и да разгледат този въпрос.
Господин Филип Димитров ще отговори на актуален въпрос на народния представител Любомир Начев относно мотивите за уволнението на управител на ООД "Лактис", град Карнобат.
Господин Начев, имате думата.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател! С Разпореждане # 40 на Министерския съвет от 17 април 1992 г. доктор Иван Иванов Канев е освободен от длъжност като управител на еднолично дружество с ограничена отговорност "Лактис", град Карнобат. Оттогава са изминали повече от 45 дни, но въпросът за причините за неговото уволнение е все така актуален. Актуален е не само за 86-членния колектив на млекоцентралата, но и за 25-хилядното население на община Карнобат. Защото след поредицата 1051.2. от символични и ефективни стачни действия вече седем седмици гражданите на общината изпитват сериозни затруднения при снабдяването с прясно и кисело мляко. А причините за протестните действия на синдикалната организация в дружеството с ограничена отговорност са напълно основателни.
Ето какви са фактите. Предприятието функционира самостоятелно от 1 януари 1991 г. доктор Иван Канев е избран доброволно от колектива на общо събрание, проведено на 28 февруари 1991 г., т.е. само преди една година и три месеца. Той е специалист с 18-годишен стаж в системата на млечната промишленост, не членува в никаква политическа партия.
В периода на всеобща стопанска разруха и силен икономически спад той успя да осигури за 1991 г. печалба от 5 милиона и 85 хиляди лева, като при това цените на млечните продукти сирене, масло, извара, прясно и кисело мляко, в общината бяха едни от най-ниските в страната. В предприятието не са извършвани никакви съкращения на работници и служители през периода на неговото управление, няма принудително ползуване на неплатен служебен отпуск, поради липса на работа или финансови затруднения. Няма случаи на забавяне на изплащането на заплатите.
С подобни неща малко стопански ръководители в страната биха могли днес да се похвалят.
Със същото разпореждане на Министерския съвет на мястото на доктор Иван Канев за управител на дружеството е назначен господин Методи Георгиев Пандиев, бивш служител в Научноизследователския институт по ечемика в Карнобат, съкратен, в момента без работа, който не е работил нито един ден в системата на млечната промишленост.
Господин министър-председател, вече втори месец делегации на дружеството с ограничена отговорност "Лактис" обикаля компетентните държавни органи и чукат на достъпните за тях врати в търсене на отговора на един-единствен въпрос, който и аз днес задавам на вас: какви са мотивите за уволнението на доктор Иван Иванов Канев като управител на дружество с ограничена отговорност "Лактис, гр. Карнобат?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата, господин министър-председател. 1051.3.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Имам чувството, че развитието на парламентарната традиция у нас води до възприемане на такива златни правила като репликите на Катон стари и сигурно всеки петък аз ще имам удоволствието да получавам подобен род въпроси, на които за съжаление ще трябва да давам едни и същи отговори. Както имах удоволствието да разясня пред почитаемото събрание и преди една седмица, и преди две, Министерският съвет съгласно действуващото законодателство има правото да упражнява до минимум, т.е. собственическите правомощия на държавата по отношение на стопанските организации. Както е добре известно, в кръга на тези права спада и изборът, правенето на избор, предпочитането на един вариант на управляващи органи и лица пред друг.
Вие много добре знаете, че темата за това кой ще управлява стопанските единици в България, е тема, която се поставя много остро и всъщност във връзка с нея непрекъснато се чуват оплаквания от различни страни. Има хора, които казват, че не се сменят достатъчно управители, които би трябвало да бъдат сменени. Има други хора, които пък казват, че се сменят прекалено много такива управители. Очевидно всеки изхожда от своите собствени виждания и от това, което става най-близо до него. Задача на Министерския съвет обаче е да потърси начина за намирането на такива органи и персонален състав на тези органи, които да помогнат за развитието на икономиката или поне за развитието на такива процеси в нея, които да бъдат благоприятни.
Преди малко вие изтъкнахте като едно основно достойнство на господин Канев обстоятелството, че в неговото предприятие не е уволнен нито един човек. От определена гледна точка това сигурно е много хубаво. Аз обаче не съм убеден, че само по себе си това може да бъде критерий за достойнствата на един стопански ръководител. Ако в същото време се е увеличило производството, ако то е повишило своята ефективност със същия брой работници и е започнало да произвежда повече, шапка му свалям. Ако обаче неговото производство е останало същото и той не е успял да го направи по-ефективно или ако неговото производство, не дай боже, се е намалило, но той е запазил същия състав от хора, тежко и горко! 1051.4.
Казвам ви това не за друго, а защото не може по този популистки начин да се подхвърля някакъв факт, който да бъде използуван като доказателство за това, че споменатият управител бил много добър. 1051.5.
Това, което вие ни разказахте днес, се свежда до факта, че горе-долу от седем седмици в това предприятие вместо хората да се занимават с работата си, те се занимават с това да издирват мотивите за суверенното решение на един орган на властта. Аз не съм убеден, че този подход помага на производителността. И аз не съм убеден, че с вашето питане тук, в Народното събрание, вие стимулирате процесите, които трябва да развиват производството в България, а не стимулирате процесите, които спъват това развитие. Защото всъщност поуката от вашите думи е, че в такива случаи колективите трябва да престанат да работят и да започнат да обхождат различни инстанции, както вие самият посочихте. (Шум от блока на БСП)
ДЕПУТАТ ОТ БСП: Конкретно!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Извинете ме, че няма да ви оставя да ме надвикате.
В тази връзка искам да ви подчертая отново, че даването на информация по тези въпроси, разясняването на определени данни във връзка с този избор е нещо, което по принцип би могло да бъде правено така, както аз няколко пъти вече извършвах това пред вас по мотиви повече неща да се знаят. Но искам да разберете нещо, което се постарах да ви обясня и миналата седмица, и поминалата седмица и вече не искам да го обяснявам за трети път. Просто ще ви го припомня. Разберете, че упражнявайки своето право на собственик, Министерският съвет не може да дава непрекъснато обяснение защо той взема едно или друго решение в тази насока. (Ръкопляскания от блока на СДС) Защото в момента, в който в тази пленарна зала започнат да се разказват съображенията - или където и да било другаде - за някъде около двете хиляди извършени смени на шефове на различни предприятия, то тогава нито Министерският съвет, нито Народното събрание ще може да си върши работата.
Аз разбирам, че вие вероятно ще заявите, че не сте удовлетворен от моя отговор, но моят отговор е съответен и на въпроса, който ми се задава.
Благодаря ви! (Ръкопляскания от блока на мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин министърпредседателю. МР/ЛТ 1052.1.
Господин Начев, имате думата.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Господин министър-председател, не само аз, но и тези 25 000 души в община Карнобат, които в момента ви слушат, в никакъв случай не могат да бъдат доволни от вашия отговор. Защото въпреки многото думи, с които вие ни отвърнахте, всъщност така и не отговорихте на лаконичния въпрос, който ви поставих: какви са мотивите за освобождаването на доктор Иван Канев? (Шум от блока на СДС)
ГЛАСОВЕ ОТ СДС: Мотивите са ясни! Как така: какви са мотивите?!
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Нещо повече. Аз съм силно обезпокоен от вашия отговор, защото от него оставам с впечатлението, че е налице сериозно разногласие в правителството на Република България по отношение на кадровата политика спрямо стопанските кадри. Оттук, от същата тази трибуна, само преди около два месеца и половина вашият финансов министър, отговаряйки на подобен въпрос, заяви, че в никакъв случай не бива да се посяга на способните стопански ръководители, които са кокошките, снасящи златните яйца за българската икономика. (Смях от блока на СДС) Само един месец след това вие предприехте масирана разправа с тези ценни стопански ръководители.
И за да бъда съвсем конкретен, ще ви кажа, че до преди два месеца...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Начев, много ви моля! Времето ви изтече.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Завършвам, господин председател.
Когато доктор Иван Канев беше управител на това дружество, един килограм сирене в община Карнобат струваше 22 лв., а днес един килограм сирене струва 44 лв. (шум и неодобрение от блока на СДС), а само след два или три месеца то ще надхвърли 50 лв. И отговорността за това ще падне изцяло върху вас, защото вие като ръководител на изпълнителната власт в страната носите отговорност за състоянието на икономиката и за състоянието на цените в републиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Начев, много ви моля.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): ...Ето защо не мога да бъда доволен от вашия отговор. (Ръкопляскания от блока на БСП) 1052.2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата госпожа Велислава Дърева, за да развие актуалния си въпрос относно питане до министър-председателя.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, моят актуален въпрос е кратък: присъединява ли се Министерският съвет към изявленията на господин Методи Спасов, директор на Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет, че президентът на републиката доктор Желю Желев е приел българския патриарх Негово светейшество Максим като обикновен гражданин?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, госпожице Дърева.
Господин министър-председател, имате думата.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз си позволявам да мисля, че този въпрос не е особено коректен, защото - вие ще се съгласите, че присъединяването ни към една констатация: с какви мисли и оценки някой е приел някого, е недокрай сериозен акт. Имам предвид присъединяването. Аз разбирам обаче и подтекста на вашия въпрос. И тъй като вече е постъпил един въпрос от господин Велко Вълканов, на който трябва да отговаряме следващата седмица, бих искал още един път да подчертая с няколко изречения нещо, което бих искал всички в тази зала да разберат: българското правителство не желае да се намесва в отношенията вътре в Българската православна църква. (Шум от блока на БСП, неодобрение) И то не желае да направи това по основната причина, че това би могло да бъде един лош прецедент в бъдещите отношения между държавната власт и църквата.
Едновременно с това обаче за съжаление някои органи на правителството са ангажирани от закона да извършват определени, строго ограничени правни действия по силата на действуващия сега Закон за вероизповеданията. Аз лично, както знаете, не съм почитател на този закон и съм имал възможността не един път да давам становище по отношение на него. От тази гледна точка много бих се радвал да видя този закон изменен от вас или най-добре може би - един нов закон, който вие да гласувате.
От друга страна, твърдението, което няколко пъти беше застъпено от господин Велко Вълканов, а именно, че администра1052.3. цията би могла да откаже да прилага този закон поради това, че той противоречи на Конституцията, очевидно от правна гледна точка не е сериозно, защото е необходимо в тази насока да има акт на Конституционния съд.
Има и още един проблем. И понеже в тази зала има също достатъчно много юристи, аз мисля, че те би трябвало да разяснят на своите парламентарни групи, включително и когато принадлежат към опозицията, че не може да бъде отказано едно административно действие при наличието на съществуваща правна уредба. Още помалко пък може да се твърди, че няма правна уредба и че в правото съществува празнота. Тогава би трябвало да прилагаме по аналогия други разпоредби. И суматохата, която би настъпила, би била още по-голяма.
Така че ако някой наистина би желал да види капаните на този закон, за който става дума, премахнати, то той сигурно би допринесъл много по-голяма полза и на държавата, и на правителството, и на Българската православна църква, ако би се заел с разглеждането на измененията му или със създаването на един нов закон, или евентуално би ангажирал Конституционния съд, за да може този въпрос да бъде веднъж завинаги решен.
Аз разбирам, че на някои хора им е удобно да възникват точно такъв тип противоречия, за да може да бъде направен опит кривите дърва да се стоварят на гърба на правителството. Но, както вече казах, правителството поддържа именно тази позиция че намесата в работата на църквата е неприемлива за нас, защото по този начин би могъл да бъде създаден прецедент (шум от блока на БСП), така щото в бъдеще държавната власт да се намесва в нейните работи.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин министърпредседател.
Има думата госпожа Дърева. Заповядайте.
Вие само да заявите, госпожа Дърева.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Моля?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Без голяма мотивация да заявите вашето мнение. 1052.4.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Господин министър-председател, вие струва ми се не отговорихте на моя въпрос или поне не потвърдихте позицията - или поне не я отрекохте - на господин Методи Спасов, за когото Негово светейшество патриарх Максим е обикновен гражданин, което означава, че вие приемате, че Негово светейшество патриарх Максим не е патриарх, както твърди господин Спасов.
Не е въпрос за предпочитание или непредпочитание към един закон, господин Филип Димитров. Вие сте юрист и знаете, че този закон е антиконституционен от 1949 г. и от мига на приемането на новата ни Конституция, той вече не действува. Вижте – 3 от преходните и заключителни разпоредби на нашата Конституция.
Но искам да кажа още нещо. На 25 май, господин Димитров, Методи Спасов с Решение # 92 уволни българския патриарх, нюйоркския митрополит и пловдивския митрополит, ликвидира Светия синод и създаде нов Свети синод в СДС.
Искам да ви кажа, господин Филип Димитров, че Методи Спасов е ваш служител. Той е държавен служител и не може да прави нищо, без зад него да стои държавата. (Шум от блока на СДС) Акцията на Методи Спасов е акция на държавата спрямо българската църква. (Шум от блока на СДС) Тази държава и това правителство искат да подчинят българската църква и искам да ви кажа, че на 1 юни епископ Неофит би камбаните на "Св. Александър Невски" така, както те са били в най-тежките времена на българската църква.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожице Дърева, много ви моля.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Искам да ви кажа, че този, който работи против българската църква в този момент (много висок шум от блока на СДС), извършва национално предателство. А дваж по-голям национален предател е този, който го закриля. И вие го закриляте, господин министър-председател. (Ръкопляскания от блока на БСП) И камбаните, които биеха на 1 юни, тези камбани бият за вас лично и за всички вас отдясно. (Ръкопляскания от блока на БСП и шум в цялата зала)
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Искам от името на парламентарната група на СДС да взема думата, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Заповядайте. 1052.5.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председателю, от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили искам да ви обърна внимание да спазвате правилника и поточно разпоредбите му, които са в главата за питанията.
РЕПЛИКИ ОТ ПСБСП: Защо се страхувате?
ЗЛАТКА РУСЕВА: Изобщо не се страхуваме, господа, и много благодаря на госпожица или госпожа, не знам как иска да я наричат, Дърева, която ни пожела на всички ни едно голямо погребение, защото камбансата бие на умряло. Видя се колко е хуманистка тази госпожа, щом желае смъртта на половината от тази зала. (Бурни възгласи на неодобрение от блока на малцинството) И ако в главата за питанията могат да се допускат такива неща, то днешното заседание трябва да премине само в четене на декларации.
Затова, моля ви, от името на парламентарната група, господин председателю, точно спазвайте текстовете по правилника.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Бележките към Председателството са основателни. Заповядайте, господин министър-председател.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм наистина трогнат от загрижеността на настоящата опозиция за съдбата на Българската православна църква. Много е възможно да се окаже, че мнозината, вероятно вярващи в тази част на залата (посочва наляво), наистина имат добра преценка на нещата.
Искам да обърна внимание обаче само върху два факта, които вероятно са се изплъзнали от полезрението на госпожица Дърева, за да постави тези въпроси.
По някакви странни причини - друг е въпросът дали, пак повтарям, законът е хубав или не, но така или иначе този закон, първо, предвижда един режим на регистрация, който сам по себе си е застъпен в законодателствата на много демократични държави и в този смисъл едва ли би могъл да бъде приет за противоконституционен. Аз не съм сигурен дали и в новия закон, който вие ще гласувате, няма да допуснете да има регистрационен режим. Ако вие решите да се откажете от този подход, това ще бъде наистина една стъпка, може би, даже в известен смисъл напредничава. Само че, пак повтарям, регистрационният режим не е единствен по рода си в България и съвсем не може да се твърди, че като РД/КП 1053/1. такъв той противоречи на действуващата Конституция.
Второто значително по-досадно обстоятелство обаче се оказа, че по отношение на някои структури на Българската православна църква, кой знае защо не са били предприети, определени преди в закона мерки, действия. И аз, като изключвам настрана реалния или фалшив патос, защото допускам, че може би патосът на някои може би пък да не е толкова реален, бих ви предложил хайде, да се опитаме да помислим разумно защо става така? Че голяма част от правните дейстявия, които трябваше да бъдат извършвани за най-елементарни неща през периода на комунистическо властвуване в България не се извършваха. Обясненията са две възможни.
Едното възможно обяснение е, че институциите на комунистическата власт са били толкова разпасани и до такава степен не са си вършили работата, че хич не ги е било еня дали се изпълняват изискванията на законите или не. Това е едното обяснение.
Другото обяснение е, че са били взимани мерки съзнателно, за да могат да се залагат такива правни капани, които някога, когато дойде ред, да могат да бъдат използувани, за да може комунистическата власт да контролира нещата.
Оказва се, че когато едно такова нещо е пуснато на воля, т.е. когато са създадени такива законови, бих казал, отклонения, те Бог знае в каква ситуация, Бог знае накъде биха могли да доведат нещата.
Но, казвам ви, помислете си, дами и господа, помислете си защо пък е станало тъй, че тези изисквания на закона кой знае защо тогава не са били изпълнени и кой е стоял зад това. Дали това е ползувало Българската православна църква, за която вие проявявате сега загриженост, и е ползувало някой друг, който е имал някакви аспирации по отношение на нея. Това е интересна задача. Хайде да се опитаме да си отговорим, а?
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви, само искам да напомня на народните представители по актуалните въпроси. Народният представител може единствено да заяви (госпожица Дърева) дали е доволен или не от отговора. 1053/2.
Председателствуващият ще спазва правилника, разберете, много ви моля. Ако има да кажете нещо на министър-председателя повече, дайте питания, пишете до вестник "Дума", и в "Демокрация" може да пишете.
Господин Орсов, по процедурен въпрос имате думата. Ще ви отнема думата, ако нарушавате правилника.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Много съм доволен, господин председателствуващ, че ще спазвате правилника. Питам се обаче защо дадохте думата на министър-председателя за втори отговор по същество. Той има право да вземе думата... (Шум и реплики от мнозинството) Бихте ли въвели ред в залата, господин Кадир. (Шум и реплики от блока на СДС) Чакам залата да се успокои, за да продължа.
След като в чл. 74, ал. 4 от правилника е дадена една специална процедура за обсъждане и за развиване, изобщо за дейността на Народното събрание по актуалните въпроси, които са зададени към министър-председателя и към министрите, тази специална процедура не може да бъде нарушена и да се ползуват общите правила...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, много ви моля, ако имате оплакване към Председателството, по съответния ред. Давам ви думата по процедурен въпрос. Много ви моля!
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Моят въпрос е процедурен, защото се възразява срещу едно конкретно нарушение на правилника, както пише в чл. 39, ал. 2 от този правилник, уважаеми господин Кадир. И след като вие дадохте думата на министър-председателя за втори отговор, следва да дадете думата и за второ обяснение дали задалият въпроса е доволен от този отговор или не е. Стова, което направихте по отношение на министър-председателя, и с това, че не прекъснахте госпожица Русева, когато тя също коментира отговора на министър-председателя и на госпожица Дърева, вие на два пъти нарушихте нашия правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Преминаваме към питане, отправено от народния представител Тодор Кумчев относно връщането на горите на собствениците. Господин Кумчев, моля да развиете питането си.
РЕПЛИКИ ОТ ПСБСП: А отговорът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: На Орсов ще отговоря утре. 1053/3.
ТОДОР КУМЧЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин министър-председател! През последните години в резултат на съществени политически, социални, икономически и културни промени, от една страна, и преминаването от централизирано планово стопанство към пазарна икономика, от друга, оказаха съществено влияние върху живота на хората от планинските райони, респективно на един от найкрасивия у нас, този на Смолян.
Разбирам добре, че тук не е време и място за пълен анализ на причините, обстоятелствата, перспективите и развитието на тези райони по отношение на социално-икономическия статус на населението, но така или иначе днес нещата са изключително тревожни.
Смолянският район продължава да е с най-голям процент безработни в страната. На практика спирането на промишленото производство, липсата на пазари, неясните перспективи пред рудодобивната промишленост, недостатъчната земя и пасища, сложните географски и климатични условия са фактори, които оказват негативно влияние върху живота на хората от този край.
Господин министър-председател, в централната част на Родопите 74,1 на сто от площите са гори. Залесената част от тях възлиза на 88 на сто, от които иглолистните са 71,6 на сто. Горите в нашия край от дълги години са един съществен икономически приоритет в живота на населението. През различните исторически периоди от развитието на страната ни собствеността на горите е била различна. Като се започне от 1904 г., когато Законът за собствеността и ползуването на горите ги обяви за държавни. Шест години по-късно са настъпили изменения в този закон, чрез който фактически се извърши децаионализация. Така или иначе са настъпвали редица реорганизации, за да се стигне до 1950 г., когато отново всички гори се обявиха за държавни.
Господин министър-председател, моето питане към вас е свързано с това какво е мнението ви относно собствеността и ползуването на горите? Или, с други думи, ще се върнат ли горите от Смолянския край на техните собственици?
ПРПЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министърпредседателю, имате думата за отговор. 1053/4.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! В отговор на питането на господин Тодор Кумчев бих искал да информирам всички ви, че Комитетът по горите вече е подготвил законопроект, съгласно който, точното название на закона е Закон за установяване на собствеността на горите, съгласно който се предвижда да бъде извършена реституция на собствеността по отношение на горите, които са били частна собственост.
Сега може би основните елементи в него, които би следвало да се отбележат, са свързани, първо, с датата, към която се отнася той - 4 декември 1947 г. Естествено става въпрос за възстановяване там, където това е възможно. При невъзможност за възстановяване в реални граници се предоставя равна по вид или площ гора в същото или съседно землище, ако не обезщетение. Дават се възможности за, малко непрецизен е текстът, но той ще бъде оправен вероятно, когато влезе в Министерския съвет, възстановява собствеността в идеални граници, т.е. получаване на идеална част от една обща гора. И, разбира се, има някои проблеми, свързани с доказването, но аз не бих искал да навлизам дълбоко в тези детайли на законопроекта, защото в крайна сметка той ще бъде наскоро обсъден от Министерския съвет, след което ще бъде поднесен вам и вие сте тези, които в крайна сметка ще определят неговите точни параметри. 1053/5.
Смисълът е, че това, разбира се, е един сложен процес. Предвиждат се специализирани органи, комисии и прочие, но, както казах, не искам да се спирам на тях. Тоест отговорът на моя въпрос е: да, нашата позиция е наистина насочена към това да бъде дадена възможност, особено в тези райони, където това би могло да бъде един източник на поминък от голямо значение, поради липса на множество други, тези имоти да се върнат на хората и те съответно да могат да ги използуват. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата, господин Кумчев за два уточняващи въпроса, ако желаете.
ТОДОР КУМЧЕВ (ПСБСП): Не, благодаря, господин министърпредседател. Надявам се, че населението от нашия район и високопланинските райони ще бъде доволно. Лично мен вашият отговор ме задоволява. Остава законопроектът да влезе по-бързо в Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Следващото питане е от народния представител Златимир Орсов. Господин Орсов, имате думата да развиете вашето питане относно броя на назначените ликвидационни съвети.
След това е питането на господата Стойчо Шапатов и Ангел Димов. Следва питане на господин Фидел Косев, на госпожа Велислава Дърева.
Заповядайте, господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Благодаря. Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Както е известно, с преходните разпоредби на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи се постанови, че на редица организации в земеделието се назначават ликвидационни съвети. Законът даде едномесечен срок за изпълнение на тази дейност, която е възложена в задължение на областните управители.
Този едномесечен срок, господин министър-председателю, си го дадохте вие, чрез вашата парламентарна група в това Народно събрание. И логично е да се очаква, че добре сте преценили възможностите, които имате, за да го спазите. Когато се обсъждаше този закон - за собствеността и ползуването на земеделските земи, оратори от нашия парламентарен съюз казаха, че срокът не може да се спази, че този срок не е съобразен с обективните ВТ/КП 1054/1. възможности, които държавната администрация има, и както обикновено, и тази наша прогноза се сбъдна.
Очевидно стана, че едномесечният срок за назначаване на ликвидационните съвети не се спази. И ако аз ви задавам въпроса колко са назначените ликвидационни съвети към 7 май 1992 г., то е за да установя в каква степен сте нарушили задълженията, които законът ви е възложил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председателю, заповядайте за вашия отговор.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за последното пояснение в смисъл, че вие не се интересувате от това каква работа е свършена, а от това какви нарушения евентуално бихте могли да констатирате.
Аз съм принуден все пак поради естеството на нашата дейност да ви отговоря от гледна точка на свършената работа, ако разрешите.
Така че моят отговор може би няма да бъде съвсем стриктно обвързан с датата 7 май, но ако искате да констатирате нещо, ще се опитам впоследствие да ви дам тази възможност. Все пак, съгласете се, че очаквах, че съм поканен да отговоря на питане, свързано с вършенето на работа и това докъде е стигнала тя. Тъй че не бих могъл да предвидя каква е била вашата истинска цел.
Но, затваряйки тази скоба, искам да ви информирам, че понастоящем е приключено назначаването на ликвидационните съвети. Така че фактически навсякъде ликвидационните съвети са назначени. Това са 246 назначени ликвидационни съвета, от които само 8 в момента не са встъпили в изпълнение на своите функции. Това са съветите в Цалапица, Костиево, Дрангово, Върбен, Болярци, Калугерово и Величково.
СТОЙЧО ШАПАТОВ (от място): Това е нашето питане.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Говорим за ликвидационните съвети. Нали това беше въпросът? Така, от тази гледна точка... (Реплики от залата)
Извинете, нали това питате всъщност?
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): За ликвидационните съвети. Аз ви слушам много внимателно. 1054/2.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Анджък, това ви отговарям и аз. Тогава не мога да разбера недоволството на вашите колеги.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Питайте тях, а не мен.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Та, по-нататък, във вашето питане ставаше въпрос за това какво е образованието на председателите на ликвидационните съвети.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Аз такова нещо не съм питал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това е от следващо питане - на господата Стойчо Шапатов и Ангел Димов, относно състава. Те са сходни въпроси.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Извинете, госпожо председател, на Стойчо Шапатов, Орсов и Ангел Димов, така ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: На господин Орсов е предадено като отделно.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: В начина на предаването му от Народното събрание трите са обединени, така че може би аз по този начин ще имам възможност да отговоря на всичките заедно. Ако искате, ще се огранича с вашето, първо, и след това ще отговоря на останалите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председателю, на господин Орсов така, както тук е подадено, поне при мен, е да отговорите колко ликвидационни съвети са назначени до 7 май. Това е единственото.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Добре, аз ще се постарая тогава да дам своя отговор на останалите, след като бъде развито питането от тяхна страна. Съжялавам, че навлязох в такива детайли като тези, които вие поставяте. Затова и моята цифра всъщност засяга въпросите на господата Шапатов и Ангел Димов, свързани именно с Пловдивска област.
Но така или иначе, това, което мога да ви отговоря в момента, е, че по данни на областните управители фактически са назначени ликвидационни съвети на основание чл. 76, ал. 1 от правилника за приложение на закона в практически всички съществуващи в момента места.
Все пак конкретните данни, които аз ще се постарая да запазя за отговор на господата Шапатов и Димов, ще бъдат по същество отговор и на вашия въпрос, защото всъщност по този 1054/3. начин вие ще можете да получите детайли относно темата, която ви интересува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За да се избегне известно недоразумение, не същия ден е постъпило питането на господата Стойчо Шапатов и Ангел Димов, пак относно ликвидационните съвети. Те ще го развият след малко, а сега думата има господин Орсов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ (от място): Те са обединени в общото писмо.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Установи се, че е настъпило някакво недоразумение, но то не е за учудване - в цялата държава има едно голямо недоразумение с това правителство.
Аз искам да ви задам два уточняващи въпроса, господин министър-председателю.
След като се установи, че не знаете колко са ликвидационните съвети, назначени към 7 май, т.е. към датата, на която изтече срокът за назначаването им. И ако аз задавам въпроса в каква степен не е изпълнен законът, то обратната страна на този въпрос, разбира се, е колко е изпълнен.
Но ето какви са уточняващите въпроси.
Имаме данни, че на някои места, като например в Хасковска област, областните управдители са подписали бланки за назначаване на ликвидационни съвети и те са попълвани от местните лидери на СДС. Моля да отговорите има ли нещо вярно в това.
И, второ, каква е ролята на местните координационни съвети на СДС в назначаването на ликвидационните съвети?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председателю, чухте двата допълнителни въпроса. Имате думата.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: На тези два уточняващи въпроса, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз естествено трябва да отговоря експромпто, понеже те отсъствуват в питането, доста лаконично, както се оказа, на господин Орсов.
Искам да подчертая две неща.
Първо, не ми е известно да са издавани подписи върху бланки, които да бъдат тепърва попълвани от когото и да било.
Мисля, че малко са хората, областни управители, пък и на други административни длъжности, които биха си сложили главата в торбата по този начин, поемайки някаква съмнителна 1054/4. отговорност за нещо, което ще бъде на тяхната глава, а в крайна сметка те не биха могли да имат контрол над него.
Така че не само че не ми е известно да има такива събития, но ми се струва твърде малко вероятно някой въобще да се реши на такова нещо, а още по-малко пък това да бъде областният управител на Хасково, когото, ако бихте имали удоволствието да познавате, вероятно бихте били сигурен в категоричността на моя отговор. 1054/5.
Второ, какво е участието на координационните съвети в назначаването на ликвидационните съвети. Ами, зависи. Аз не мога да ви дам отговор на този въпрос, защото не мога да преценя до каква степен в различните селища емоционалният престиж, уважението, с което се ползуват, и социалното влияние, което имат в обществото (на координационните съвети), е такова, че да повлияе... (Шум в блока на ПСБСП) Защо вие се притеснявате от това? Не, мисля, че е напълно естествено. Мисля, че е напълно естествено да си дадете сметка, че координационните съвети на Съюза на демократичните сили вероятно на много места имат голям престиж (реакция в блока на ПСБСП), хората сигурно се отнасят към тях с голямо уважение и вероятно се интересуват от тяхното мнение. Аз не се съмнявам, че това е така.
Но извън тази форма на едно присъствие в обществения живот, което естествено е свързано и с изказванията на мнения и становища, формално в действията по назначаването на такива лица те естествено, както предписва и законът, не биха могли да взимат участие.
Следователно тук ние говорим за тежестта на един морален авторитет. И, пак повтарям, за мен е трудно да преценя на кои точно места моралният авторитет на Съюза на демократичните сили е толкова голям, че определя до голяма степен вижданията в обществеността и на кои места той не е толкова голям и следователно не ги определя.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин министърпредседател. Господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Уважаеми господин министърпредседателю! След като вие не можете да дадете отговор каква е ролята на координационните съвети в назначаването на ликвидационните съвети, аз да ви дам. (Шум в залата)
Според данните, с които разполагаме, пак на примера на Хасковска област, например делегации от селата Дълбоки, Ястребово, Загоре, Кирилово, Маджерето, Боздуганово и други са ходили при заместник-областния управител на Хасковска област инженер Гърдев с молба да бъдат подменени членовете на назначените ликвидационни съвети в тези села. СД/КП 1055/1.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Съвършено естествено.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Разбира се, че е естествено. Това е тяхно право като собственици. Неестественото е друго - че този заместник-областен управител инженер Гърдев ги препраща с тяхната молба към координационните съвети на СДС в Стара Загора и Раднево, за да сложат тези координационни съвети параф върху молба0та им, да се съгласят с тези промени, та едва тогава областният управител да ги одобри. Нещо повече, лидерът на СДС в Раднево е заявил, че СДС е на власт, СДС ще определя ликвидационните съвети. Като че ли тези хора, чието имущество ще управляват ликвидационните съвети, не са собственици и като че ли собствениците нямат право да определят кой да ръководи тяхната собственост.
И още нещо, господин министър-председателю. Факт е, че ликвидационните съвети не бяха назначени в срок. Аз се учудвам, след като вие едни ликвидационни съвети не можахте в срок да назначите, какви претенции може да имате да управлявате цялата държава? (Реакция в мнозинството: "Е-е-е!", "Браво!", единични ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Орсов.
Преминаваме към следващото питане, отправено от народните представители Стойчо Шапатов и Ангел Димов, относно съставите на ликвидационните съвети. Господин Шапатов, вие ли ще развиете питането или господин Ангел Димов.
СТОЙ ШАПАТОВ (ПСБСП): Уважаеми народни представители, уважаеми господин министър-председател! Смисълът и съдържанието на нашето питане към вас се обуславя от необходимостта да получим по-ясна, точна и, надявам се, обективна информация за механизмите, подбора и критериите при определянето на ликвидационните съвети на територията на Пловдивски окръг.
По наша преценка, възникналото и задълбочаващото се недоволство в българското село има много измерения. Но две от тях са съществени и заслужават особено внимание.
На първо място, още с приемането на Закона за допълнение и изменение на Закона за земята бяха нарушени по най-драстичен и безцеремонен начин правата на собствениците, отразени в чл. 49, ал. 1 от Конституцията на Република България, в който се казва: 1055/2. "Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване."
Натрапените ликвидационни съвети против волята на законните собственици се възприемат на много места по цялата територия на Пловдивски окръг като ликвидационни трибунали. Те игнорират законните права на селяните и опровергават категорично и безусловно пропагандния блъф на СДС в неговата предизборна платформа (цитирам от вашата предизборна програма), че "СДС ще възвърне достойнството и доброто име на българското село".
Тази казармена дисциплина, която вие напразно се напъвате да създадете, господин министър-председател, ще доведе до ново военнофеодално ограбване на българското село.
Второ, ние считаме, че областният управител в град Пловдив господин Стефан Стонов има съществен принос за разгарянето на недоволството на селяните и за покушението срещу демокрацията в много села на Пловдивски окръг.
Поведението на господин областния управител показва, че той не желае и няма никакво намерение да се съобразява с конституционните права на собствениците и техните мирни протестни акции. Това поведение може да бъде окачествено не като на служител на държавната администрация в една демократична и правова държава, а по-скоро като поведение на самозабравил се областен гаулайтер.
Като имам предвид изключителната важност на проблема, който поставям, а така също и особеното място на Пловдивски окръг като най-голям производител на земеделска продукция за вътрешния пазар и за износ, ние бихме желали да получим отговор на следните въпроси:
1. Колко от общия брой на членовете на ликвидационните съвети в Пловдивски окръг са с основно, средно и висше образование?
2. Колко от членовете на ликвидационните съвети в окръга са работили в сферата на земеделието преди и към датата на назначаването им?
3. Колко от общия брой на членовете са на пенсионна възраст, като се има предвид, че Пловдивски окръг е на едно от първите места в страната по броя на безработните млади хора? 1055/3.
4. Колко от назначените за членове на ликвидационните съвети са осъждани и какви са били мотивите и причините за обсъждането им?
5. Какви са били критериите при назначаването и получавал ли е господин областният управител писмени или устри предложения от политическите партии и други обществени организации?
6. Изисквани ли са предложения и взето ли е под внимание становището и волята на собствениците за окончателното определяне на съставите на ликвидационните съвети?
7. Има ли потвърдена информация в Министерския съвет за намеса на политическите сили и оказване на натиск при персоналното определяне съставите на ликвидационните съвети и кои са тези политически сили?
8. Имат ли право собствениците на земя да изразяват своя мирен протест срещу бюрократичния стил на областния управител в Пловдив и считате ли за демократични действията на някои общински кметове в Пловдивски окръг, които писмено са наредили на полицията да използува сила при настаняването на ликвидационните съвети?
За пример ще посоча само заповедта на общинския кмет в град Първомай господин Петър Ганев до полицейския началник, която има изходящ номер 660112 от 24 април т.г. (бих могъл при ваше желание да ви я представя) и с която заповед той ясно и категорично нарежда да се употреби сила при завземането и завладяването на сградата на земеделската кооперация, създадена по доброволен начин от собствениците в село Татарево. Тази заповед е показателна не само за антидомекратичния характер на прилаганите мерки, но тя има и свидетелска и доказателствена стойност като истински образец и шедьовър на административна неграмотност и за най-висша примитивна непосредственост.
Ето тези са засега нашите въпроси, които поставяме на вашето внимание, и се надяваме да получим компетентен отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има имате отговора. Има думата министър-председателят на Република България.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! За мен ще бъде удоволствие да отговоря на всички тези въпроси. 1055/4. Но преди това се налага отново да направя някои уточнения.
Изобщо изглежда, че демокрацията е нещо, което наистина трудно се учи. Всички ние имаме трудности, аз ви разбирам. Очевидно е, че от лявата страна на залата тези трудности са малко по-големи, защото по-често се стига до смесване на понятия.
Аз не знам как точно си представят господа питащите демокрацията и правовата държава. Но ако вие си я представяте като място, където законите не се спазват, законните разпоредби не се изпълняват, и тези, които им се противопоставят, могат така безнаказано да го правят, е просто... някак си не сте разбрали за какво става дума.
Използуването на общи фрази от типа на "противоконституционни", "нарушаващи законните права на собствениците", "военнофеодално господство над българското скело" и прочие вероятно чудесно биха могли да свършат работа на някой митинг. Но за съжаление те едва ли могат да бъдат сериозен елемент от една теза, развивана в законодателния орган на тази държава. 1055/5.
Защо? Защото законните права на гражданите да се сдружават в професионални съюзи са едно, а ликвидирането на юридическа личност, която съгласно закона се закрива, е нещо съвсем различно. И ако вие ми кажете, понеже вие правите тази странна аналогия с профсъюзните права, ако вие ми кажете, че когато се извършва ликвидация на едно държавно предприятие, ликвидационният съвет трябва да бъде избиран от работещите в него, то вие вероятно няма да поддържате нещо сериозно.
Вероятно това, което вие ще се опитате да ми кажете, е че ТКЗС представлява някакъв вид кооперация и затова вие си мислите, че би трябвало ликвидационните съвети да бъдат резултат от някакъв вид избор. Такова нещо съгласно действуващото законодателство, дами и господа, няма. Напротив! Предвидени са процедурата и начинът, по който се ликвидират текезесетата, и начинът, по който се избират ликвидационните съвети. И понеже законът е предписал това нещо, законът ще бъде спазван. Обратно, няма да се допуска в противоречие със закона да се правят някакви други неща, които на вас ви харесват. И това трябва да бъде пределно ясно.
Що се отнася до това, дали законът е съвършен или не, аз мисля, че ние всички бихме могли да си направим изводите относно това необходимо ли е по този начин да стават нещата, или не е необходимо. Вие много добре знаете, че така, както беше построена дейността в текезесетата, те бяха насочени към държане под контрол и умерено ограбване на хората, които бяха в тях. Умерено от един момент нататък, защото преди това беше огромно. Вие много добре знаете, че поради тази причина се оказа, че съществуващите текезесета са абсолютно негодни да се справят с маса задачи, които изникнаха пред тях. Вие знаете, че те поведоха в цялата страна един маниер на стопанска дейност, който в крайна сметка доведе до натрупване на колосални дългове на същите тези текезесета, до действие по антистопански начин и до тяхното практическо закриване. И сега ще ги ликвидираме и аз не искам да ви разказвам на главата на българския данъкоплатец какви суми от дългове ще легнат затова, защото тези хора, които управляваха текезесетата, се бяха разпасали, сключваха заеми на поразия и сега въпросът е кой ще плаща тези заеми. Отчасти те ще попаднат ББ/ЛТ 1056.1. върху хората, които са били в текезесетата, и отчасти, понеже държавата не може да позволи те пряко да легнат върху тях, ще трябва да бъдат отново върху гърба на всички данъкоплатци. Защото парите, както знаете, не растат по дърветата. Те винаги се взимат отнякъде.
Така че, ако вие ми кажете, че е несъвършена разпоредбата, според която вместо да бъдат оставени ликвидационните съвети в ръцете на същите тези люде, те се създават по един административен начин, аз признавам си, много ще се учудя и ще ви заподозря в това, че вашето желание е било грабежът да продължава.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Точно така, точно така.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: А що се отнася до това, че по този начин се отстоявало някакво военно и феодално господство, извинете, но аз, разбира се, не мога да контролирам вашия стил на говорене.
Но, хайде, помислете си редно ли е подобни, няма да ги нарека с истинското им име, за да не се окаже, че съм обидил някого, но, меко казано, несериозни неща да се приказват в тази зала? Какво военно, какво феодално, въобще какви са тези приказки! Това е несериозно.
Надявам се, че не твърдите или може би не се опитвате да докажете, че областните управители са получили в собственост земята и я раздават като военно-ленни владения или просто не ви е ясно какво значи военнофеодален. А? (Реплика от блока на ПСБСП, която не се чува) Да, знам и за това го обяснявам сега вас.
Та, за да започнем с вашите конкретни подвъпроси, както вече бях започнал преди това, назначени са 246 ликвидационни съвети от Пловдивска област, от които осем не действуват още и това са съветите в Цалапица, Костиево, Дрангово, Върбен, Болярци, Калугерово и Величково. Това, че те не успяват да действуват, е свързано със спорове около техния качествен състав. И дискусии относно това дали те биха могли да осъществяват функциите си, в крайна сметка изглежда, че в тези села пропагандата, която беше развивана от някои представители на опозицията, включително и хора, които понякога седят в тази зала, е насочена към запазване на т.нар. текезесета и, разбира се, оттам зависимостта на хората от тези структури, очевидно е дало известен резултат. Слава 1056.2. Богу, както виждате, в един нищожен процент от цялото.
От общия брой на председателите на ликвидационните съвети само трима души са с основно образование. Както разбирате, невинаги в едно селище, особено малко село, могат да се намерят достатъчно образовани хора, но идеята е, че тези трима души са хора, които са достатъчно оправни, за да се справят със ситуацията, в която са поставени.
65 на сто от председателите на ликвидационните съвети са с висше образование. Съответно 28,3 на сто са със средно, а 5,5 на сто - с полувисше образование. Тези хора, които са с основно и средно образование, са избрани по критерий да бъдат с голям практически опит. Да се надяваме, че този критерий е бил ефикасен и ще се окаже верен.
Както разбирате обаче законът допуска в случай на неуспех да се справят със своите задачи, членове на ликвидационните съвети да бъдат подменяни и това е съвършено естествено. Ако се окаже, че някой от тези ликвидационни съвети не работи добре, вероятно в него ще има смени. И тук искам да отворя още една скоба. Вашето питане е построено върху едно погрешно приемане. Твърдението, че в момента било налице задълбочаващо се недоволство от развитието на събитието. Задълбочаващо се недоволство от развитието на събитията има само във в. "Дума". Но това е по едни съвършено понятни причини. Защото опозицията, която вероятно залага на тези стари структури, защото колкото и да е нова, тя си е все пак стара, та вероятно нейното недоволство се задълбочава и в това няма нищо чудно. Но реакцията на хората по отношение на тези събития, съвсем не е задълбочаващо се негативна. Напротив. От цифрите, които ви представям, вие виждате, че на повечето места вече ликвидационните съвети си действуват, работата се върши и това, че вие недоволствате, е отделен въпрос.
С конкретна информация за броя на лицата, включени в състава на ликвидационните съвети, които непосредствено са работили в сферата на земеделието при назначаването им, аз не мога да ви снабдя точно. Но те са от следните групи хора: инженернотехнически, юридически и икономически кадри, които са привлечени от съветите и които имат някакъв поглед върху тази дейност. Те са подбирани, за да бъдат на необходимото професионално ниво и в крайна сметка е без значение в какви отрасли до този момент 1056.3. са работили, стига да имат поглед върху дейността. А съвсем естествено е агрономите, ветеринарните лекари и зоотехниците да са работили в системата на селското стопанство, защото повечето от тях няма в каква друга система да са работили. В състава на ликвидационните съвети действително са привлечени известен брой лица в пенсионна възраст или такива, които по силата на действуващите досега нормативни актове, са се пенсионирали порано. Но от общия брой на председателите на ликвидационни съвети 21,1 са пенсионери. Тук искам да отворя една скоба. Непрекъснато се стига до противоречия във вашите собствени твърдения, дами и господа от опозицията. От една страна, вие казвате колко важно е човекът да си пасне на мястото в едно такова нещо, питате дали е достатъчно компетентен, къде е работил, що е правил и т.н. и, от друга страна, на един дъх с това нещо вие ставате тук и започвате да обяснявате колко безработни имало в Пловдивски регион и не следвало ли било по този начин да се решават проблемите на безработицата. Моля ви! Това е абсурдно! Създаването на ликвидационните съвети не е средство за борба с безработицата, а средство за изпълняване на една много важна държавна задача, която изисква определено ниво на качеството на административна дейност, която се упражнява там! И за каква безработица можем да говорим в този случай!
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ПСБСП: Няма безработица, естествено!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Очевидно е, че административната дейност и изобщо дейността по управление не може да бъде схващана като средство за намаляване на безработицата. Това е несериозно. Това отново означава, че цялата икономическа концепция, зад която се стои на тази банка от представители на опозицията, е някаква невероятна мъглявина. 1056.4.
Кандидатурата на лица, за които има сигнали, че са осъждани по какъвто и да е повод, са отклонявани още при тяхното поставяне. Критериите за назначаване на което и да е лице в ликвидационния съвет са преди всичко свързани с неговите професионални и делови качества. Спазен е и принципът за неучастие на лица, които пряко са действували в кооперирането или в управлението на единицата, която се ликвидира, като председател, заместникпредседател или главен счетоводител.
Доколкото ми е известно лично на мен, има две или три места, но мисля, че те не са и в Пловдивска област, когато качествени и свестни председатели или заместник-председатели са оставени в ликвидационните комисии. Но принципът е, че тези хора не са хората, които могат да се справят с поставените сега задачи.
В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи се посочва, че областният управител назначава ликвидационните съвети, без изрично да се споменава за подхода при извършване на този подбор. Тоест областният управител има право да реши какъв подход да избере. Очевидно е, че той не би могъл да вземе решение, без да се допита до кметовете. Очевидно е, че той би могъл да събира информация и от други общественозначими структури или лица. Напълно допустимо е той да черпи информация и от представители на отделни политически сили. Но това не може да бъде аргумент за неговия избор. Това са канали за събиране на информация. Такава информация той е напълно свободен да ползува от всякакви източници.
Поставя се, както казах вече, въпросът за волята на собствениците и мисля, че отговорих, но ще си позволя още един път да подчертая, че въпросът за волята на собствениците е въпрос, който е третиран от закона и законът не посочва това като изискване за участие в ликвидационните съвети по разбираеми причини, свързани с досегашната структура на ТКЗС. Да не говорим, че в много от селата преобладаващата част от собствениците не живеят в тях и така или иначе не могат да присъствуват. В някои случаи, разбира се, предложения, направени от собствениците, или изяви на недоволство са били вземани предвид. Но вие ще се съгласите, че обявяването на стачни комитети на собствениците е, меко казано, в противоречие със Закона за уреждане на колективните трудови спорове, понеже тук просто няма такава материя. СтБ/ЛТ 1057.1.
При въвеждането на ликвидационните съвети не е упражнявано насилие от страна на полицията, макар че от така наречените "стачни комитети", които бяха създадени под директните проповеди на представители на опозицията, пак повтарям, някои от които седят в тази зала, бяха правени опити да се нанася побой на членове на ликвидационните съвети и тези случаи са отнесени в прокуратурата. И аз ви уверявам, че от тях ще бъде търсена съдебна отговорност. (Ръкопляскания в СДС)
Що се отнася обаче до поведението на органите на властта, аз мисля, че ние получихме и документални доказателства за вниманието и деликатността, с която тези органи се държаха. Нещо, което не би могло да се каже за доста агресивното поведение на така наречените "стачкуващи".
И, на последно място, искам да ви заявя определено, понеже това е един много чест ваш въпрос, който явно ви е голяма болка, че в създаването на ликвидационните съвети няма данни, поне в Министерския съвет, да са участвували пряко представители на политическите сили. Но искам да разберете, естествено е, че когато събираме информация, че когато търсим начин да се ориентираме в една обстановка, администрацията, която изхожда от една политическа сила, сигурно ще използува и структурите на тази политическа сила за събиране на информация. Просто вие, понеже носите върху себе си бремето на едно отминало време, вие не можете да направите разликата между демократичното събиране на информация... (възражения и протестни реплики в опозицията) от една политическа сила и това, което вие правехте, а именно даването на препоръки има ли право да работи, колко има право да работи, дали само колкото да си изхранва семейството или повече и т.н. Тези ваши хартийки, разбира се, ги няма. Ние нямаме никакво намерение да ги прилагаме и сме много далеч от тази мисъл. Просто опитайте се за момент да престанете да мислите по онзи начин и се опитайте да се поставите в една нормална ситуация. Естествено е да се събира информация от политическите сили. Противоестествено е гаулайтерствуването на такива политически сили.
И понеже се спомена думата "гаулайтер", а тя има отношение към вашите въпроси, искам да ви обърна внимание, че гаулай1057.2. терите бяха партийните шефове на нацистката, респективно комунистическата партия (ръкопляскания в СДС), те не бяха административни служители. Защото абсурдно и смешно е да се твърди, че в едно демократично общество трябва да бъдат орязани правата на административния началник или административният началник, т.е. този човек, който представлява институцията, да бъде наричан гаулайтер. Недемократичното е точно в това смесване, смесването на партийните структури с институциите. И затова ние ще пазим институциите, институциите ще си вършат работата и ще си имат правата, защото това също е в унисон с изискванията на демокрацията. Просто над тези техни права няма да бъде упражнявана опека. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димов има думата за два уточняващи въпроса.
АНГЕЛ ДИМОВ (ПСБСП): Уважаема председателко, уважаеми народни представители! Позволете ми да конкретизирам някои от въпросите, поставени в питането до министър-председателя.
Уважаеми председателю на Министерския съвет, доколкото зная, вие сте религиозен човек. В светите писания често се напомня, че празнословието е вредно. (Смях в опозицията) Моля ви кратко и ясно да ми отговорите: редно ли е изпълнителната власт да назначава за членове и председатели на ликвидационни съвети на земеделските кооперации хора, осъждани за кражби и други престъпления? Ако не е, защо в Пловдивска област са назначени няколко десетки такива ликвидатори. (Смях в СДС) Имам един доста дълъг списък: в село Ягодово - съден за криминално престъпление; в Зелениково - съден два пъти за предумишлено убийство; село Долна махала - за присвояване; село Ръжево Конаре - за присвояване; в Маноле - за кражба и изнасилване. (Реплики и възражения в СДС) В скотареза - за присвояване. А понеже казахте, че хората, които се назначават в ликвидационните съвети, добре си знаят работата, аз ще ви кажа, че съм съгласен с това, което вие казахте. Назначените в телеугоителния комплекс неотдавна членове на ликвидационни съвети още с отиването си са взели две крави и се е принудил след това областният управител да ги уволни. (Шум и възражения в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димов, въпросът ви за кравите ли е или за какво? 1057.3.
АНГЕЛ ДИМОВ (ПСБСП): В Болярци, където не е назначена ликвидационната комисия, единият от представителите е съден за кражба на автомобилни гуми.
Искам още да ви кажа, че една трета от членовете на ликвидационните съвети, по данните, с които разполагам, са пенсионери. (Шум и викове в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димов, много ви моля, задавайте въпроса. Понеже колегите се сърдят и после Председателството ще бъде обвинено.
АНГЕЛ ДИМОВ (ПСБСП): Уточняващ въпрос: редно ли е ликвидационните съвети да раздават и разпродават кооперативно имущество, свине, крави, овце и т.н., преди още то да е разпределено, както е по закона за труд и за земя. Това са направили ликвидатори в мощния свинекомплекс в село Маноле. Сто и трийсет хиляди прасета за над 200 млн. лв. безразборно се разпродават, и то на кооперация, която не подлежи на ликвидация по силата на закона за земята. Крави са раздадени и разпродадени в Ягодово, Рогош, Православен. (Шум и реплики в СДС)
Редно ли е да се изпращат полицейски части в селата и да се малтретират земеделски стопани само за това, че са дръзнали мирно да протестират срещу натрапените им, неприемливи и порочни членове на ликвидационни съвети? Такива насилствени мерки са прилагани в десетки села в Пловдивско - Съединение, Царацово, Селци, Цалапица, Брезово, Калояново, Костиево, Ръжево Конаре, Садово, Маноле, Татарево. Тук нося от Татарево освидетелствувания за телесни повреди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димов, вие зададохте вашите въпроси, моля ви...
АНГЕЛ ДИМОВ (ПСБСП): Аз искам още много да говоря, но за да не злоупотребявам с правилника, ще спра. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председателю, надявам се, че се ориентирахте във въпросите на господин Димов. Моля да отговорите.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Когато човек е в опозиция, той сигурно може да си позволи да говори малко по-волно. Аз съм принуден да говоря отговорно. 1057.4.
Изложените тук твърдения от господин Димов са нещо, по което е трудно да се вземе становище, защото те се появяват в момента. Искам обаче да подчертая, че твърдението, че едно лице два пъти е било осъждано за предумишлено убийство, назначено в ликвидационния съвет, като изключим това, че е малко несериозно, дава доста интересни данни досежно възрастта на лицето, защото вие се сещате сами, че наказанията за предумишлено убийство, които по досега действуващия Наказателен кодекс бяха от 10 до 20 години или смърт, са такива, че то трудно може да бъде в най-цветущата си възраст.
АНГЕЛ ДИМОВ (ПСБСП, от място): Човекът е възрастен.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Съмнявам се все пак, че едно лице, два пъти осъждано за предумишлено убийство, би могло да се ползува с какъвто и да било престиж някъде и това ме кара да мисля, че приказките, които каза господин Димов тук пред вас, са нещо, което трябва да се приеме с известна доза резерви. 1057.5.
Вярно е, че имаше едно вярно нещо в това, което той каза и то беше, че се е оказало, че в село Маноле, посочен член на ликвидационната комисия единствено бил съден, поради което той е бил незабавно сменен. Но процентът на достоверност на тези изказвания, както виждате, едва ли е твърде голям. Това, което искам да подчертая обаче, е, че всички тези данни, които ни се предлагат в момента са нещо, към което, аз бих ви посъветвал, да не се отнасяте с необходимата сериозност. Защото все пак човек трябва да има различно отношение към безпристрастните и към пристрастните. Пристрастието, което народният представител господин Димов заяви по тези въпроси, е пристрастие известно ни от всички средства за масова информация. Обстоятелството, че той се обяви за противник на приложението на Закона за земята, е обстоятелство, което също се счита за така възприето от мнозина.
Ето защо аз си позволявам да мисля, че поставянето на тези въпроси преследва определена цел. Същата тази цел, която преследваха и изявленията на господин Димов, който ходеше по селата и съветваше определени неща селяните. Тази цел е очевидна. Тя е да се компрометира приложението на Закона за земята. (Ръкопляскания от блока на СДС)
Очевидно всички казани дотук неща бяха от такова естество, че да се домогнат до компрометирането на приложението на този закон. Естествено е в това отношение ние да не се учудваме особено.
Ето защо аз повтарям, като отговор на вашия уточняващ въпрос, че що се отнася до персоналния състав на лицата в ликвидационните съвети има наистина едно вярно нещо в това, което вие казахте и този човек е сменен.
Що се отнася до другия проблем, който вие поставихте, свързан с това - кой, какво и кога продава.
Истината е, че много добитък и много машинария се продаде от председателите на текезесетата, преди да се назначат ликвидационните съвети. И както казах, това беше една от причините, поради които ние естествено държахме тези ликвидационни съвети да не са свързани с подобни началници.
Що се отнася обаче до някои конкретни случаи може и тук да има нещо вярно. Защото, ако си спомняте, обект поне на РД/ЛТ 1058.1. две питания в същата тази зала беше въпросът за свинекомбинатите, за трудностите с изхранването на животните, затова че техният брой трябва да бъде намален или да бъдат отпуснати големи субсидии. Очевидно е, че големи субсидии не можаха да бъдат отпуснати, така че за всички е пределно ясно, че една част от животните там или да бъдат изклани, или да бъдат продавани. Тоест да се насочат нещата към едно намаляване на тези свръхкрупни единици, които се оказват в момента неефикасно действуващи.
Така че без, разбира се, да съм подготвен за отговор на този изникнал внезапно въпрос на господин Димов, аз допускам, че и във втората част на неговото изказване може да има нещо вярно.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шапатов, доволен ли сте или не от отговора. Моля, сложете картата, в рамките на две минути.
СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПСБСП): Господин министър-председател, във вашето изложение вие обвинихте едва ли не социалистическата партия и вестник "Дума", че създава настроения в селата. Но аз питам защо заместник-председателката на Координационния съвет на СДС в град Садово обяви гладна стачка именно против начина на формиране на ликвидационните съвети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шапатов, моля ви, не въпроси, а мнение за отговора, който чухте.
СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПСБСП): Аз искам, господин министърпредседател, да ви отговоря, че с вашия отговор вие затвърдихте моето убеждение, че притежавате изключителната способност да говорите дълго и да не кажете нищо съществено.
Отговорът, от който не само че не съм доволен, но съм напълно разочарован, доказва колко далеч стои правителството от жизнените проблеми на българското село и българския селянин и колко наивни са вашите обяснения и разсъждения по въпроси със съдбоносно значение, не само и не единствено за земеделците, но и за цялата българска нация. С отговора си вие, господин министър-председател, още един път доказахте, че вашето правителство съществува единствено, като се самоизобразява. За седем месеца вие не само че не решихте нито един проблем на мнозинството от българския народ, но и задълбочихте икономическата криза, 1058.2. съсипахте стопанските структури, прогонихте талантливи стопански ръководители-професионалисти от народното стопанство и доказахте, че сте правителство на националната некомпетентност. Ударът срещу българското село е показателен и той ще се върне като бумеранг твърде скоро, не само върху вас, но и върху целия български народ.
Вашата отговорност в случая е първостепенна и вие тук, пред Народното събрание, трябва да я поемете незабавно или в по-добрия вариант да маявите, че ще подадете оставката на този кабинет. (Шум и възгласи на неодобрение от мнозинството)
Благодаря. (Шум и реплики от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По процедурата господин Шапатов имаше в рамките на две минути правото да каже дали е доволен или не. Коментар не може да се прави на това. Ясно е за какво се използува времето, което се полага, така че ви моля, колеги, да не се вълнувате от времето, което бе използувано току-що по начин ясен и познат.
По процедурен въпрос има думата господин Тодоров.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): 17. избирателен район, Пловдивокръг. Уважаеми колеги, обръщам се към всички страни на залата, но най-вече към колегите от опозицията, понеже аз съм съгражданин на господин Шапатов и бих могъл да дам много точни отговори на конкретните въпроси, които той зададе. Аз зная, че по процедура няма такава възможност, но просто ви моля, понеже имаше питане с конкретни въпроси, ако вие сте съгласни, само ако вие сте съгласни (шум и реплики на несъгласие от малцинството) бих могъл да дам малко конкретна информация. (Шум и реплики от блока на БСП)
Моля, госпожо председателствуваща, установете дали имаме консенсус по въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Тодоров, вашето предложение показва, че желаете да се изясни истината, но днес процедурата не дава възможност за това. Формата е да предложите да стане разискване по направеното питане.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Не, аз просто искам да установя дали колегите от БСП...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, нямаме възможност да подложим това на гласуване, нито да го включим в дневния 1058.3. ред. Просто ползувайте възможностите на процедурата, за да се изясни истината. Разбирам, че ви тревожи това, което бе реагирано.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Госпожо председателствуваща, щом вие считате, че изобщо процедурата не позволява, не дава такава възможност, то аз нямам никакъв избор, освен да оттегля предложението си към опозицията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Процедурата дава възможност, но не веднага да стане това, а просто може да го оформите така, както правилникът позволява. Възможност за разискване има, но веднага и в момента не можем да го направим. И аз съжалявам, че няма да може да се чуе истината, както вие искате.
По процедурен въпрос? Заповядайте, господин Милчаков.
ЯНИ МИЛЧАКОВ (СДС): 30. избирателен район.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, надявам се, че ще се съгласите с процедурното предложение, което би пресякло пътя на всевъзможни политически спекулации в тази зала и което ще се изразява в следното. На народни представители, които застават на трибуната, за да отговарят дали са съгласни, дали одобряват отговора, даден от министър, от министър-председател, изобщо от представител на висшата изпълнителна власт, да не бъдат допускани, ако този отговор е поднесен във вид на предварително написан текст. Защото ние наблюдавахме една комична ситуация. Независимо от това какъв беше отговорът на господин министър-председателя, ние видяхме, че уважаемият народен представител от БСП господин Шапатов излезе с писан текст. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Милачков, вашето предложение...
ЯНИ МИЛАЧКОВ (СДС): Дори, ако господин Филип Димитров беше казал, че най-добрият тълкувател на Закона за земята е самият господин Димов, питам господин Шапатов дали би прочел същия отговор. Не би ли станал смешен. Надявам се, че ще подкрепите това мое процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Съжалявам, но предложението ви не е процедурно. Личното обяснение на господин Шапатов в края на заседанието. В края на заседанието ще се обясните. 1058.4.
В правилника не е залегнало да се правят изказванията устно и съобразно това вече е въпрос на коментар страничен.
Давам думата на господин Фидел Косев да развие своето питане към министър-председателя относно Правилника за приложението на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. 1058.5.
ФИДЕЛ КОСЕВ (ПСБСП): Госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър-председателю, моето питане ще бъде свързано с някак си обръщане на разговора днес. Досега вашите отговори бяха аргументирани със закона. Сега моето питане е свързано с нещо, което е изрично записано в закона, но моето мнение в правилника се променя.
Става дума за следното. В – 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи е записано, че младите семейства се освобождават от данък от деня на влизане на закона в сила. В приетия от вашето правителство правилник, в – 6... (Реплика на депутат от СДС: "То не е "вашето", а е на цяла България това правителство") Знаете как сте гласували за него. Моля ви, коментарът може да го направите във в. "Демокрация".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Косев, това, че не е гласувано за правителство, е въпрос на всеки народен представител. моля да не коментираме гласуванията тук.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ (от място): Това е интересно да се знае.
ФИДЕЛ КОСЕВ (ПСБСП): Да, това е интересно да се знае, аз не съм гласувал за това правителство, тъй че то не е мое.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това е ваш проблем, моля, продължете.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ (от място): Това, ако не е държавен преврат, какво е? (Шум в залата, реплики от страна на мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля да се придържате към правилника, господин Косев.
ФИДЕЛ КОСЕВ (ПСБСП): Коментарите са интересни. Съжалявам, че не се чуват по микрофона. Надявам се в. "Демокрация" да ги отрази.
Та в правилника, приет от вашето правителство, господин министър-председател, в – 6, ал. 2 е записано, че това освобождаване се осъществява от влизането във владение. Моят въпрос е какви са основанията на ръководения от вас кабинет, за да вземе такова решение? ВТ/ЛТ 1059.1.
Второ. В цитирания параграф от закона не е въведено ограничение за новобрачност при споменаването на младите семейства. В същия параграф на същия правилник е записано и е вкарано ограничението за новобрачност на тези семейства, като е казано, че те трябва да бъдат до 10 години от сключването на гражданския брак.
Мисля, че са ясни основанията на законодателя, за да не се включи ограничението за новобрачност. Ако се приемат тези 10 години, то ще означава, че ние лишаваме една голяма част от младите семейства, които имат по-дълъг брак от 10 години, и следователно може да се очаква, че евентуално са имали повече деца в своето семейство.
И тъй: какво е вашето основание, за да въведете и ограничението "новобрачност", след като законодателят не го е направил?
И втората част, в чл. 21 на закона, който цитирах, също има текст, който касае предимства за младите семейства. В правилника както в цитирания параграф, така и в останалата част на правилника, не е дадено тълкувание що е то младо семейство спрямо, касаещо 21 член.
Дори в цитираното тълкуване за младо новобрачно семейство 30 - 35 години съответно за съпруга и за съпруг, не е писано, че това тълкуване се отнася за чл. 21. Въпросът ми е как чрез този правилник ще могат поземлените комисии да дават преимущество при оземляване на младите семейства, след като за тях то не е ясно какво е? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата, господин министър-председател.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, не е тук мястото да преразказвам съдържанието на Закона за нормативните актове и отделните негови текстове, които касаят субординацията между тези актове.
Поставянето на така наречения въпрос, който всъщност представлява констатация някаква, е свързан вероятно с виждането на почитаемия народен представител за това, че определени текстове на правилника би следвало да се тълкуват стеснително или разширително, или да бъдат приведени в съответствие със закона. 1059.2.
В тези случаи законодателството на страната дава един много прост изход. Ако някой счита, че един подзаконов нормативен акт създава правило, което го ощетява, а законът му гарантира по-големи права, той по реда на Закона за административното производство оспорва съответния административен акт, който е издаден на базата на правилника, или по действуващото гражданско законодателство си търси парите, ако е ощетен в пари.
И тогава съдът, а не вие, и не аз, решава дали има такова противоречие, дали тези норми се застъпват и съдът в този случай е длъжен да приложи действуващия нормативен акт, в случая закона, ако се приеме, че правилникът се е отклонил от него.
Вие зададохте няколко въпроса, свързани с новобрачност, млади семейства и пр. тук би могло да се спори в известен смисъл, макар че, ако направим една проста аритметика, ще видим, че в крайна сметка цифрата, за която вие говорите, едва ли е толкова притесняваща, защото брачната правоспособност в нормалния случай, освен в много изключителни случаи, когато е необходимо специално разрешение и пр., възниква на 18 години.
Така че от тази гледна точка, ако приемем, че има някакво ощетяване на някого, то едва ли броят на тези хора би бил значителен.
Но във всеки случай, ако се приеме, че смисълът на закона, защото естествено Министерският съвет е изхождал от идеята, че духът на закона и съпоставката му с останалите елементи от правната система налага тъкмо такова тълкуване, ако Министерският съвет го е изтълкувал погрешно, както вече ви казах, има си процедура и споменатият човек, който е платил данъци една година повече, или който се очаква да плати данъци една година повече, ще може да претендира своето право и да си го получи.
По-интересен е обаче въпросът, който вие поставяте, свързан с това как става освобождаването от данък и от кога влиза в сила.
Вие виждате някаква колизия между разпоредбата на закона, в която се говори, че се освобождават от данък от влизането в сила на закона и разпоредбата на – 6, ал. 2, че това става от влизането в сила във владение. 1059.3.
Ако помислите малко, вие ще видите, че, първо, ако някой не е признат за собственик, то той няма за какво да плаща данък, така че няма от какво да бъде освобождаван. Оттам нататък, признаването на собствеността се извършва по начин, предвиден от закона, а именно със съответните легитимиращи документи. Предполага се, че в огромния брой случаи влизането във владение ще предхожда оформянето на титулите за собственост.
От тази гледна точка би могло да възникне въпросът за това влизащите във владение да не бъдат освободени. Защото влизането в сила на закона има отношение към правната хипотеза, тоест към наличието на собствеността.
С други думи това, от което вие се оплаквате всъщност, по никакъв начин не представлява ограничаване на права, а в известен смисъл би могло да се счита за тяхното увеличаване. Аз съм убеден, че смисълът, духът на закона е точно този и в този смисъл Министерският съвет по никакъв начин не се е отклонил от него. Но чисто буквалното тълкуване, би могло да създаде и впечатлението, че може някак другояче по-зле за тези млади семейства да се изтълкува законът.
Така че от тази гледна точка мисля, че трябва да бъдете съвършео спокоен. Тези са мотивите на Министерския съвет. Те не ощетяват държавата, защото отговарят на духа на закона и са в полза на младите семейства, защото им помагат по-лесно да си отстоят правата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Косев, имате думата за уточняващи въпроси, ако желаете.
ФИДЕЛ КОСЕВ (ПСБСП): Мисля, че не се налага уточняване. Ще аргументирам моето заявление за доволство или не.
Господин министър-председателю, признаването на собствеността, свързано с влизането във владение касае собственост върху земята, а освобождаването от данък е свързано с продукция животинска или растителна, тъй че не е потребно, особено за животинската, няма никаква връзка между това да си собственик на земя и да произвеждаш животинска продукция. Ето затова беше моят въпрос. Но не това е проблемът.
Проблемът е, че зад моите въпроси вие не схванахте принципния проблем. А той е, че с този правилник ръководеният от вас кабинет си позволява да въвежда практика, в която поднорма1059.4. тивният акт измества закона.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ (от място): Аз това ви обясних.
ФИДЕЛ КОСЕВ (ПСБСП): Не, вие нямате никакво основание да направите това, след като текстът е: "След влизането на закона в сила." Каквито и да са вашите аргументи, вие имате право на законодателна инициатива - внесете промени в закона. Но не и с този поднормативен, подзаконов акт да променяте закона. И то е обяснимо. Зад вас и зад политическата сила, която вие представлявате, има доста лакеи, които навремето въведоха тази практика. Тъй че няма как да очакваме от тях нещо ново.
Второ, което аргументира моето отношение. Ясно е, че има още един голям принципен проблем. Вашата политическа сила, зад която стоите вие или тя зад вас, разбра, че този закон има много антисоциален, много репресивен характер и затова се наложи да въведете принципа: "Законът е мъртъв, да живее Правилникът!" Аз ви посочих един от примерите, мисля ч, както вие казахте, ако четете малко повече, ще намерите още доста примери за това.
В заключение, доволен съм от вашия отговор, който означава, че не съм сгрешил, като съм подписал искането за вот на недоверие на вашето правителство. (Шум в залата, реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председателят иска думата. Съгласно чл. 50 от правилника не мога да не му я дам. Имате думата, заповядайте. Член 50 от правилника, съжалявам, ние сме го гласували. (Шум и изразено неодобрение от страна на опозицията)
В думите на господин Косев, господин министър-председателю, нямаше въпроси. Той така заяви. Така че това го разбирам като мнение за изслушания отговор.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Да, аз ще си позволя да направя само едно изявление пред вас, уважаема госпожо председател и уважаеми дами и господа народни представители.
Аз лично съм възмутен от използуването на нещо, което бих нарекъл, много меко казано, защото искам някой да не се обиди, отсъствие на каквато и да било правна информираност при изказването на квалификации по отношение дейността на държавните органи.
Да се твърди след моя отговор, който изрично посочи, че се касае за тълкуване, а не за създаване на нови норми, да 1059.5. се твърди, че това е акт на създаване на нови норми по отношение на закона, е меко казано, странно.
Още по-голямо недоумение обаче буди твърдението, че след като съществува правна конструкция, правна система, в която е възможно да не бъде приложена съответната разпоредба на правилника, когато тя противоречи на закона, да се твърди, че това има нещо общо с така наречените "лакеи", тоест с досегашната комунистическа практика.
Вижте, дами и господа, смисълът на комунистическата практика не е само в това какви закони тя създава, а е в това какви гаранции има да им се противопоставя човек. Съгласно сега действуващото законодателство, при наличието на сегашния съд, както имах честта да ви изтъкна преди малко, ако някой не е доволен от правилника, той би могъл да си заведе делото и съдът да се произнесе. 1059.6.
Съдът, който съдеше в България по времето, когато партията, към която повечето от вас принадлежаха, беше на власт, общо взето не разглеждаше такива въпроси. Един такъв въпрос поначало не събуждаше сериозно отношение у никого, защото тогава никой, включително и съдът, не можеше да си позволи да коментира действията на правителството.
Самият факт, че вие тук ставате, говорите, че това правителство не е ваше, искате му оставката през всеки половин час... Направете справка в останалите цивилизовани държави. Там и опозицията не си позволява да иска оставка на правителството час по защо, защото си дава сметка, първо, че това престава да звучи сериозно от нейна страна и, второ, защото правителството все пак е на цялата нация. Вие, разбира се, не си давате сметка за това. Нещо повече, вие оповестявате тук, в тази зала, че това правителство не е ваше правителство. Хубаво!
Струва ми се, че това нещо няма нищо общо с Конституцията. Но самото това обстоятелство показва, че тези времена, за които говорите вие, от които може би пък се страхувате да не се върнат (може би?), са си отишли безвъзвратно.
Просто самата възможност за застъпването на тези позиции, които вие застъпвате, показва, че от известно време насам администрацията вече не е този така недосегаем идол, който вашата комунистическа партия беше създала от нея.
Така че не се безпокойте, гаранциите на закона са на страната на всички граждани и вие наред с всички останали можете да се ползувате от тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата да развие своето питане госпожа Велислава Дърева относно съществуването на привилегии за висшите държавни служители.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Благодаря, госпожо председателствуваща. Тъй като ми се струва, че днес изтощихме господин министър-председателя с много въпроси, аз съвсем накратко ще развия своето питане.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ (от място): Госпожище Дърева, бихте ли ми дефинирали понятието "привилегии", за да знам на какво да отговарям?
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: Сега. А може и при втория въпрос. СД/КП 1060/1.
Уважаеми господин министър-председател! Дълбоко загрижена за светлите бъднини на българската демокрация и във връзка с процеждащите се в печата слухове за пълзяща корупция във висшите управленски среди, ви отправям следното питане:
Съществуват ли днес привилегии за висшите държавни служители и какви са те?
И, второ, ако съществува такава система от привилегии, на какво законово основание съществува или въз основа на каква нормативна база? По-точно: въз основа на какви постановления на Министерския съвет или разпореждания на Министерския съвет; откога, ако обичате, от която дата и номер? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин министър-председателят.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Трябва да отбележа, че въпросът на госпожица Дърева ме хвърли в душевен смут. Това се дължи на факта, че тя постави своето питане за наличието на привилегии на висшите държавни служители (вероятно администрация имате предвид, сигурно нямате предвид народните представители), е свързано с наличието на данни за пълзяща корупция.
Искам да ви кажа, че в моите представи, поне доколкото аз съм запознат с правната система, между корупцията и привилегиите не може да има връзка. Корупцията беше привилегия на управляващите само по времето на тоталитарните режими. Защото те гарантираха пълната безконтролност на тяхната власт. Затова те имаха привилегията да могат да се корумпират безнаказано.
Струва ми се, че в едно демократично общество за такова нещо не би могло да става и дума. Ето защо, пак повтарям, въпросът на госпожица Дърева ме хвърли в смут и аз, откровено казано, не знам какво да й отговоря, защото яснотата на нейните понятия ми се изплъзва. Надявам се, че в нейните уточняващи въпроси ние ще получим яснота за това за какво точно става дума и аз ще се опитам да отговоря.
Искам да ви кажа обаче съвсем определено, че ако става въпрос за корупция, то няма на света система на власт или на управление, която да е застрахована срещу корупция. Даже има учени, социолози, които говорят как трябва да се построяват 1060/2. нормативните актове така, че да стеснят възможната зона на корупция и тя да може да бъде под наблюдение, за да не се стига до нея.
Така че винаги е възможно да се окаже, че корупцията е пробила някъде. Силата на демократичното управление е в това, че то не създава привилегията за корупция, госпожице Дърева, първо, и, второ, поради това, че е демократично, то ограничава неимоверно възможностите да бъде идентифицирана такава корупция и естествено наказана съобразно закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Дърева, имате възможност за два уточняващи въпроса. Заповядайте.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Съжалявам, че ви хвърлих в смут, душевен, господин министър-председателю.
Учудвам се, че ви ене познавате постановленията на собствения си Министерски съвети (или разпоредбите). Затова ще се опитам да облекча малко вашето положение.
РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: Той не се нуждае от такова нещо!
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: Искам да ви попитам: висшите държавни служители в кои резиденции живеят, кои вили ползуват; в кои почивни домове почиват,...
ЗЛАТКА РУСЕВА: Където и народните представители.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: ... къде се лекуват; чии мерцедеси карат; какви представителни пари получават и как ги отчитат;...
ЗЛАТКА РУСЕВА: Колко въпроса досега зададохте?
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: ... колко са дневните пари на министрите, когато пътуват в делегации в чужбина, и различава ли се тяхната доларова ставка от дневните на другите членове на правителствените делегации?
Не смятате ли, че всички тези въпроси, господин министърпредседателю, трябва да бъдат решавани не от тайни министерски постановления и разпоредби, а да бъдат решавани тук, в Народното събрание? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имаше повече от два уточняващи въпроса.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Аз ще се опитам да формулирам два отговора само.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Аз искам преди всичко да благодаря на госпожица Дърева за това, 1060/3. че тя поясни въпроса си и ми даде да разбера за какво става дума. Мисля, че бих ви бил изключително признателен, ако при вашия трети такъв въпрос може би вие наистина представите една такава дефиниция, за да бъде ясно на какво трябва да се отговаря, тъй като вече за втори път аз признавам, че не мога докрай да схвана какво искате да ме попитате.
По въпроса за почивните домове. Както знаете, съществуващите резиденции и почивни домове в по-голямата си част бяха ликвидирани. И в момента, без да мога да кажа точната цифра, но мисля, че има три или четири места, където и представители на правителството, и парламентаристи, вероятно, сигурен съм, не съм проверявал това, но със сигурност и представители на Конституционния съд имат право да пребивават и сигурно почиват. Не знам, аз лично не съм опитвал да почивам, понеже не ми остава много време, но действително съм посещавал примерно така наречения Почивен дом в Хисаря, където имах възможността да обсъждам някои от структурните и персонални промени на правителството.
Съществуват някои вили, струва ми се, че те са три, ако не и четири, не съм съвсем сигурен, които се намират на територията на бившите резиденции "Бояна", които се намират все още заградени с вилите на госпожа Евгения Живкова, на господин... Както и да е, не мога да цитирам всичките минали величия, но там има доста хора, които пребивават на това място. Друг е въпросът, че в момента се издирват правните основания, на които са придобити тези имоти. Но това е една друга тема, вие не се интересувате от нея, както разбирам. (Смях в блока на мнозинството) 1060/4.
Така или иначе тези вили са места, които могат да бъдат ползувани от висшите държавни служители - президент, министърпредседател, струва ми се, че председателят на парламента би трябвало да има това право и струва ми се председателят на Конституционния съд.
По понятни причини, понеже такива, каквито сме се оказали на тези постове, никой от нас не обича много да бъде заграден с желязна решетка и да бъде много далече от града. Доколкото ми е известно, никой до момента не е заживявал в тези места. Друг е въпросът, че е естествено, това са местата, където когато човек трябва да покани на вечеря чужди гости или представители на дипломатическия корпус или нещо от този род, той естествено би го сторил. Поставен беше няколко пъти въпросът за това, че е редно в България да бъдат гласувани специални публични жилища за тези представители на държавната власт. Но това така или иначе е нещо, коет опарламентът ще реши съобразно със своята социална преценка и държавническа мъдрост.
Що се отнася до здравни заведения, както знаете, Правителствена болница продължава да съществува още като един организъм, който е място, където доста широк кръг хора се лекуват. Искам да ви кажа, че тя вече не е място, в което могат да се лекуват само представители на правителството. Тя е място, в което от всички окръжни болници на страната могат да бъдат изпращани пациенти, особено в специализираните й звена. Тя е особено развита в сферата на сърдечната хирургия и гастроентерологията струва ми се. Така че от контингента пациенти, които се поемат от различните централни лечебни заведения в София, тя поема такъв контингент от цялата страна. Аз не съм лекар все пак...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): И народните представители също се лекуват там.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: И народните представители естествено също могат да се лекуват там. Но струва ми се, че гастроентерология и сърдечни заболявания бяха двете й специализирани звена.
Що се отнася до мерцедесите, тези тежки, но добре движещи се машини, които за съжаление все още не са така много в страната, че всички да пътуват с тях, са един от атрибутите, уверявам ви, понякога досадни, за това, че в една цивилизована ББ/КП 1061/1. държава следва да бъде правено разграничение между висшите органи на властта и останалите.
Вие разбирате, че колкото и красиво и популистки да би прозвучало, ако висшите представители на държавната власт се появят в "Трабант" или в "Запорожец" на някои места, това вероятно не би се приело като проява на особено добър вкус. В крайна сметка ние е крайно време да свикнем, че цялата тази сиромахомилска позиция, която се защитава отвреме навреме и която се свежда до това, че органите на държавната власт не могат да се различават по нищо от ежедневните изисквания, които се поставят пред всички ни, просто не е съвсем достоверна.
Що се отнася до ставките, дневни пари, командировъчни и прочие, които се полагат на министрите, аз, откровено казано, не съм сигурен как стои въпросът в предприятията. Но подозирам, поне съм сигурен, че в другите страни е така, че командировъчните пари, които се предоставят на различните рангове служители, са различни. Мисля, че да се очаква противното би било просто смешно, защото и представителните ангажименти са различни. Но бих искал да подчертая, че тук отново като че ли се прокрадва една идея за това, че представителността на държавната институция не би трябвало да съществува. Искам да ви кажа, че в известен смисъл изпитвам смущение от това, че ние си говорим тези работи и нас ни слушат в момента по телевизията, а най-вероятно това да бъде прочетено от дипломатическите представители в нашата страна. Опасявам се, че рискът да ни вземат за неподходящо възпитани или, да не използувам една дума, която е свързана с малки размери, но недостатъчно широко скроени, би била много голяма. Подозирам, че поставянето на подобен въпрос и неговото публично обсъждане едва ли е нещо, което създава впечатлението за България като за една особено цивилизована страна. Но това, разбира се, е едно мое лично мнение и още едно доказателство за демокрацията е, че вие свободно и без свян поставяте този въпрос в пленарната зала. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин министър-председател.
Госпожице Дърева, имате думата. До две минути!
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Само комунистите могат да задават такива странни въпроси. 1061/2.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Благодаря, господин председател. Успокойте колегата отдясно, ако обичате!
Господин министър-председател, аз ви благодаря за вашия отговор, макар че не получих точен отговор на моите въпроси по пункта за тези постановления на Министерския съвет или разпоредби, на които вие се базирате. Аз нямам нищо против представителността на нашата власт. Но, господин министър-председател, аз не желая вие да се появявате в "Трабант". Това може да си го позволи Мони Паси, защото не е министър-председател. Но защо тогава, господин министър-председател, беше цялото викане срещу бившата номенклатура! Аз смятам (шум в блока на СДС и ДПС), че всички ние би трябвало да се лекуваме нормално, но в първо отделение, господин министър-председателю, се лекуват само новите представители на новата висша номенклатура. Само те, единствено.
Така че аз искам да ви попитам защо тогава се оказаха точно тези проблеми, които аз днес поставям, като основа на дело # 1, 2, 3, 4 и т.н. - не знам доколко ще стигнат, до безкрайност...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колкото комунисти има, толкова дела ще има.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: Искам да предложа и го направих още одеве, всички тези проблеми да бъдат решавани тук, в Народното събрание, а не чрез разпореждания на Министерския съвет.
Господин министър-председател, по време на изборите Съюзът на демократичните сили имаше един прекрасен лозунг: "СДС не идва от резиденциите!" Така е. СДС наистина не дойде от резиденциите или поне една малка част от СДС. Но сега СДС отиде в резиденциите. Затова ли беше всичко, уважаеми господа? (Ръкопляскания от блока на ПСБСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. Господин министър-председателю, заповядайте.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: И понеже се ползувам от правото си на премиер, за да отговоря на двата въпроса, на които иначе процедурата би ми попречила да отговоря на госпожица Дърева, аз ще се опитам да бъда пределно кратък.
Госпожице Дърева, разликата е много мъничка. В едно изключително просто и единствено нещо. То е, че от едната страна се действува малко под нивото на изискванията дори, а от другата 1061/3. страна, това, за което вие така съжалявате в момента, имаше едни хора, които се бяха разпасали, забравили и нямаха чувство за мярка. Така че това е разликата.
Това, че държавната власт е свързана с необходимостта от известна степен на представителност е нещо, по което едва ли някой би спорил. Но това, че алчността и безобразията на тези хора, за които става дума, бяха пословични, също е истина.
Аз например трябваше да наскърбя едно лице, което работи в Министерския съвет на не особено важна служба, което ме помоли преди няколко дни да му разпиша една молба, с която искаше да се снабди с едно неголямо жилище. И аз се опитах да му обясня, че това просто не е редно и няма да стане, съжалявам. Беше ми даден като отговор примерът за това как хора, които на по-ниско положение от нея и всички нагоре са били снабдявани от предишната власт. Вие питате за четирите вили, които са на разположение на представителните органи на държавната власт. Ами, госпожице Дърева, отидете там, озърнете се и погледнете онези имоти, които не принадлежат на държавата, които не са пригодени, за да се ползуват от функции, а не от лица, а които са закупени от същите тези, дето за тях дело # 1 и за тях ще бъдат другите дела и така до безкрай, ако трябва. (Шум в блока на СДС, единични ръкопляскания) И ги попитайте как станаха собственици, как се сдобиха с нотариалните актове, отде ги купиха тези неща и тогава ще разберете колко мъничка и незначителна е разликата между едното и другото.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (от място): Разбойници, комунисти!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Преминаваме към отговорите на министъра на вътрешните работи Йордан Соколов. Актуален въпрос, поставен от народния представител Тошо Мухтанов относно обстоятелствата... Господин Мухтанов, имате думата.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (от място): Аз имам право на дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин Мухтанов.
Нямате право (обръща се към госпожица Дърева), по кой параграф имате право?
Моля ви се, ще вземете ли думата, или се отказвате, господин Мухтанов? Господин Мухтанов, ще вземете ли думата, или нямате разрешение от вашата парламентарна група? 1061/4.
ТОШО МУХТАНОВ (ПСБСП): 15. Плевенски избирателен район, Червен бряг, БСП.
Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Повод за моя актуален въпрос е едно писмо от инициативен комитет от град Койнаре, подписано от около 200 души. То е във връзка със смъртта на военнослужещия Валери Миров, който е бил войник в застава "Жупел" в района на град Брегово.
На 13 април родителите на военнослужещия са известени за неговата смърт. Посетили са заставата, но са получили много оскъдна и противоречива информация, която е трябвало да ги убеди, че това е самоубийство. След това войникът е докаран в Койнаре, без да им бъде казано нищо допълнително. Естествено е, че близките и родителите на починалия в тази ситуация са недоволни и не знаят как и какво е станало. И затова са изпратили писмо до Народното събрание, което, надявам се, е получил и министърът на вътрешните работи господин Соколов.
В моя въпрос има два подвъпроса. Какви са причините, обстоятелствата и истината за смъртта на военнослужещия Валери Миров и има ли длъжностни лица, виновни за смъртта на военнослужещия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Мухтанов.
Има думата министърът на вътрешните работи. След отговора на министъра на вътрешните работи ще има половин час почивка по искане на парламентарната група на СДС.
МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Предмет на питането на народния представител господин Тошо Мухтанов е един трагичен случай, станал с военнослужещ на срочна служба от Гранични войски.
На 13 април към 15,00 ч. се е самоубил с личното си оръжие редник Валери Стефанов Миров от Граничната застава в град Брегово, поделение 56420 - Видин.
Същият е роден на 3 май 1972 г. На служба е постъпил през м. септември 1991 г. с набор 1973 г.
По случая е извършено служебно разследване от Национална служба "Гранични войски" съвместно с Регионалната дирекция на вътрешните работи в град Видин за издясняване причините за самоубийсятвото и обстоятелствата, при които е извършено. Материалите от разследването са предадени на Военна прокуратура 1061/5. град Плевен, и е образувано предварително производство.
Причините до самоубийството на редник Миров се свеждат до: нарушен микроклимат в колектива на граничната застава, някои особености в характера на военнослужещия, които не са му позволили да се адаптира към условията на войсковия живот, и найвече неправилната дисциплинарна практика на временно изпълняващия длъжността командир на застава старши лейтенант Начко Кръстев Найденов. По това време командирът на граничната застава е бил в отпуск по болест.
Конкретните обстоятелства, при които е извършено самоубийството, са следните.
На 13 април редник Миров е назначен в граничен наряд часови на застава със срок на службата от 8,00 до 12,00 ч. По време на наряда същият е допуснал отклонение и небдително носене на службата, за което неколкократно са му правени забележки. 1061/6.
За тези нарушения след изтичане срока на службата старши лейтенант Найденов му е наложил наказание, несъответствуващо на точка 44 от Дисциплинарния устав на Въоръжените сили на Република България, да пробяга разстоянието два километра в пълно бойно снаряжение: лично оръжие, мешка, противогаз, шансов инструмент и каска. Редник Миров не е пробягал разстоянието докрая, за което отново е снаряжен, и към 13,30 ч. старши лейтенант Найденов му заповядва до 15,00 ч., т.е. за 90 минути, да се изнесе на бегом до съседната гранична застава, отстояща на 6 км, от която да докладва по телефона.
Редник миров е тръгнал по заповядания маршрут и поради това, че е имал физически недостатък, бил е дюстабанлия и е било затрудено движението му пеш, поискал велосипед от случайно срещнат местен жител. След като не получил велосипеда, същият се отклонява от маршрута, навлиза в една горичка на около 1800 м южно от заставата и 150 м източно от гранична пирамида # 557. На това място след проведените издирвателни мероприятия към 18,30 ч. е намерен трупът му в седнало положение, облегнат на дърво, с автомат до тялото, прострелян с един куршум в входно отверстие под брадата и изходно в лявата горна част на темето. При огледа на място от следствените органи на Регионалната дирекция във Видин и намерените веществени доказателства - писмо до родителите и гилза между тялото и автомата, е установено, че няма външни признаци за насилие и се касае за самоубийство.
В писмото редник Миров е посочил, че основната причина за самоубийството е неуважението към неговата личност от командуването на заставата.
Поради трудната адаптация към войсковия живот, лабилна психика и своенравен характер у редник Миров е имало предварителна нагласа за самоубийство. Той е споделил още на 2 март в разговор с редник Пламен Петров Славчев едно такова свое намерение. Прекомерното физическо натоварване и наложеното неуставно наказание от старши лейтенант Найденов е ускорило реализирането на този замисъл. Определена вина за самоубийството имат непосредствените му командири, които не само че не са работили конкретно с него и не са установили физическите му недостатъци, но и самите те са допуснали извращение на дисциплинарната практика. Поради това с министерска заповед # К-1271 от 13 май 1992 г. СБ/КП 1062/1. старши лейтенант Найденов е уволнен по дисциплинарен ред, а със заповед # 94 от 16 април на командуващия Гранични войски по дисциплинарен ред е уволнен и старшината на заставата сержант Цоло Петров Цолов.
В момента Военна прокуратура в гр. Плевен води следствие по случая и при доказване на виновност от всички длъжностни лица ще бъде потърсена наказателна отговорност.
С горните обстоятелства и причините за самоубийството от извършеното разследване на 14 април 1992 г. са били запознати родителите на редник Миров от председателя на комисията, извършила разследването, и от командира на поделението. Най-вероятно поради тежкото психическо състояние, в което те са се намирали, същите не са възприели изцяло изложеното по случая.
За да приключа, мога да заявя, че не знам дали има някаква връзка с този случай, но онзи ден временно изпълняващият командуващ Гранични войски подаде рапорт, с който моли да бъде пенсиониран, и аз приех рапорта му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Мухтанов, имате думата.
ТОШО МУХТАНОВ (ПСБСП): Аз не мога да оспоря изчерпателността на информацията на министъра на вътрешните работи, но абсурдността на нашата парламентарна процедура съгласно правилника изисква да заявя дали съм доволен от отговора, или не съм доволен от отговора. Мисля, че в случая това не е важно, тъй като аз съм преадресирал писмото на инициативния комитет и родителите до него и той вероятно ще ме разбере, а и вие, че какъвто и да е отговорът, той не може да удовлетвори родителите и близките на починалия. Отишъл си е един млад човек, на 20 години, който вероятно би бил полезен на обществото, а и до довършване на службата си, ако беше жив.
Стана ясно, че са допуснати редица извращения, които по съдебен ред трябва да намерят своя логически завършек.
Искам само от тази трибуна да направя това, което са пропуснали за мое огорчение и жалост тези, които са закарали тялото на мъртвия в Койнаре. Те са го свалили, без дори да изкажат съболезнования на родителите и близките.
Изказваме на родителите и близките на войника Миров от мое име и от името на нашия парламентарен съюз дълбоки съболезнования за неговата ранна и безсмислена гибел. 1062/2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Половин час почивка. (Звъни)
През почивката ще се проведе съвместно заседание на Комисията по външните работи и Комисията по националната сигурност. 1062/3.
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няколко съобщения, докато се съберат народните представители.
Заседание на Законодателната комисия във вторник от 10,00 ч.
Комисията по правата на човека в сряда, 10 юни, от 9,00 ч. на бул. "Дондуков" 2.
Комисията по културата - сряда, от 12,00 ч. в зала "Огледална".
Комисия по средното образование (подкомисия) от 10,00 ч., в сряда.
Също в сряда, от 11,00 ч. - цялата комисия.
Комисията по национална сигурност - на 10 юни, от 9,00 ч., в зала "Огледална".
В четвъртък, 11 юни, от 9,00 ч. в зала 510.
Комисията по околната среда ще има заседание на 10 юни, сряда, от 9,00 ч., на бул. "Дондуков" # 2.
Моля, квесторите да поканят народните представители. Продължаваме заседанието (звъни).
Има думата господин Филип Димитров в качеството на министър-председател на основание чл. 50 от правилника, а не по въпроси и отговори на питания.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Поисках думата от името на правителството на Република България, за да ви информирам за един акт, който правителството предприема в съответствие с трайната политическа позиция на България и международните развития, които стават днес.
Както ви е добре известно, с Резолюция # 757 от 30 май 1992 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие да бъдат наложени санкции по отношение на Сърбия и Черна гора с цел постепенно умиротворяване на ситуацията в бивша Югославия и прекратяване на кланетата там.
Излишно е да известявам почитаемото събрание за трайната българска позиция по този въпрос. Позиция, която намери израз в множество действия и изявления, започнали фактически още от началото на кризата, развили се през стъпките на прнизнаване РД/КП 1063/1. на републиките, на категоричното отхвърляне на политика на каквито и да било претенции по отношение на съседите и на трайно ангажиране с тезата за това, че от изключителна важност е прекратяването на кръвопролитията и насилията в бившите югославски републики.
В изпълнение на тази наша позиция и след съгласуване с комисиите по националната сигурност и по външната политика на Народното събрание, които, както можеше да се очаква, с радост констатирахме, че стоят единодушно на същите позиции.
Правителството на Република България прие акт за изпълнението на Резолюция # 757 от 30 май 1992 г. на Съвета за сигурност на ООН, като постанови следните неща:
"Забранява се вносът на стоки или продукти, произхождащи от Сърбия и Черна гора, изнесени оттам след 30 май 1992 г.
Осъществяването на каквато и да е дейност, която би насърчила или има за цел да насърчи износа или транзитния превоз на стоки или продукти, произхождащи от Сърбия и Черна гора, както и участието в сделки, свързани с такива стоки или продукти, изнесени оттам след 30 май 1992 г., и по-специално превода на финансови средства в Сърбия и Черна гора за целите на такава дейност или сделки.
Продажбата или доставката, както и всяка дейност, имаща за цел да съдействува или облекчи продажбите или доставките на стоки и продукти, независимо от това дали произхождат от българска територия на физически или юридически лица, пребиваващи или имащи седалище в Сърбия или Черна гора, както и на физически или юридически лица, осъществяващи стопанска дейност във или от територията на Сърбия или Черна гора, като забраната не се отнася за продажбата или доставката на медикаменти и храни, за които предварително е уведомен комитетът, създаден по силата на Резолюция # 724 от 1991 г. на Съвета за сигурност на ООн."
Забраната по ал. 1 на този текст се отнася за българските физически или юридически лица, чуждестранни физически и юридически лица, регистрирани или осъществяващи стопанска дейност на територията на Република България, както и за използуването за такива цели на въздухоплавателни средства или кораби, регистрирани в Българския държавен регистър или плаващи под български флаг. 1063/2.
Забранява се износът и предоставянето на финансови или икономически средства на държавните органи на Сърбия и Черна гора на търговски, промишлени или комунални предприятия на територията на Сърбия и Черна гора, както и превеждането на финансови средства на физически и юридически лица, регистрирани или осъществяващи стопанска дейност на територията на Сърбия и Черна гора, с изключение на плащанията, предназначени изключително за хуманитарни или медицински цели, и за храни по горните текстове.
Забраните по горните текстове не се отнасят за транзитния превоз през Сърбия и Черна гора на стоки и продукти, които не произхождат от Сърбия и Черна гора и се намират временно на тяхна територия, единствено за целите на такъв превоз. Транзитният превоз се осъществява в съответствие с указанията, утвърдени от комитета, създаден по силата на Резолюция # 724 от 1991 г. на Съвета за сигурност на ООН.
Забранява се излитането, кацането и прелитането над територията на Република България на каквото и да е въздухоплавателно средство независимо от неговата регистрация, което трябва да се приземи в Сърбия или Черна гора или излетяло от тяхна територия, освен ако конкретният полет е бил утвърден от комитета, създаден по силата на Резолюция # 724 от 1991 г. на Съвета за сигурност на ООН за хуманитарни или други нужди, в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност по този въпрос.
Забранява се оказването на инженерни услуги и на услуги по поддръжката на въздухоплавателни средства, регистрирани в Сърбия или Черна гора или експлоатирани от юридически лица на територията на Сърбия или Черна гора, предоставянето на компоненти за въздухоплавателни средства, зидаването на сертификати за летателна правоспособност на такива въздухоплавателни средства, както и плащането на нови искове по действуващите застрахователни договори и осигуряването на нови преки директни застраховки за такива въздухоплавателни средства. 1063/3.
Тази забрана се отнася за български физически и юридически лица, както и за чуждестранни физически и юридически лица, пребиваващи или осъществяващи стопанска дейност на българска територия.
Министерството на външните работи да уведоми посолството на Сърбия и Черна гора в София за необходимостта от съкращаване на състава на посолството, забраната за участие в спортни прояви на българска територия на лица или групи от лица, представляващи Сърбия и Черна гора, прекратяване на научно-техническото сътрудничество, културния обмен и посещението на лица или групи от лица, официално спонсорирани или представляващи Сърбия и Черна гора.
В срок до 15 юни 1992 г. Министерството на външните работи въз основа на информацията, която следва да бъде предоставена от заинтересуваните министерства, търговски дружества и организации, да изготви и внесе за утвърждаване в Министерския съвет:
1. Доклад до генералния секретар на ООН за мерките, предприети от българското правителство в изпълнение на санкциите спрямо Сърбия и Черна гора, наложени по силата на Резолюция # 757 от Съвета за сигурност на ООН.
2. Меморандум до комитета, създаден по силата на Резолюция # 727 на Съвета за сигурност на ООН, и Комисията на европейските общности относно загубите и икономическите затруднения, които ще причини на Република България и на нейните граждани и юридически лица прилагането на санкциите срещу Сърбия и Черна гора, както и искане за намиране на начин за тяхното компенсиране.
3. Меморандум за необходимостта от хуманитарна доставка на храни и медикаменти за най-нуждаещите се и за българското малцинство на територията на Сърбия и Черна гора, признато с официални документи на бивша Югославия.
4. Министерството на търговията и Министерството на външните работи да проучат възможностите за намаляване загубите от налагането на санкции на Сърбия и Черна гора чрез компенсационни сделки с други заинтересувани страни.
Министерството на външните работи да започне консултации с други балкански страни за намиране на общи решения във връзка МР/КП 1064/1. с прилагането на санкциите срещу Сърбия и Черна гора и техните последици.
В срок до 8 юни 1992 г. Министерството на правосъдието да уведоми всички съдилища в страната, че неизпълнението на всякакъв вид задължения към държавни органи и частни лица от Съюзна република Югославия, Сърбия и Черна гора, засегнати от санкциите, наложени с Резолюция # 757 на Съвета за сигурност при ООН от 30 май 1992 г., се считат за неизпълнени поради непреодолима сила и на това основание следва да отхвърлят всички искаве за изпълнението им или за обезщетение поради неизпълнението им.
Възлага на Министерството на финансите да вземе необходимите мерки за забразяване на всички авоари в български банки на държавни органи на Сърбия и Черна гора, както и на физически и юридически лица, имащи постоянно местожителство или осъществяващи стопанска дейност на територията на Сърбия или Черна гора.
Възлага на Министерството на външните работи да поддържа редовни контакти с комитета, създаден по силата на Резолюция # 724 на Съвета за сигурност на ООН, с цел да уведомява комитета за продажба или доставка на медикаменти и храни съгласно чл. 1, ал. 1, точка 3. В случай на съмнение да установи дали определени стоки, предназначени за износ, могат да бъде причислени към подобни в посочените по същия текст, и при необходимост да информира комитета за нарушения на режим на санкции срещу Сърбия и Черна гора, въведени с Резолюция # 757 на Съвета за сигурност на ООН.
Възлага на Министерството на транспорта и на Министерството на отбраната да обезпечат стриктното прилагане и спазване на разпоредбите на чл. 4 на това постановление.
Възлага на Главното управление на митниците да контролира спазването и прилагането на разпоредбите на чл. 1 и 2.
Възлага на Министерството на външните работи, Министерството на транспорта и Комитета по пощи и далекосъобщения да проучат възможностите за ускоряване изграждането с помощта на европейските общности на алтернативни транспортни и съобщителни линии."
Уважаеми дами и господа народни представители, вие сами разбирате, че този акт на българското правителство е свързан с неизбежни вреди и загуби за Република България. Но вие също 1064/2. така разбирате, че българската държава има пред себе си една алтернатива - да върви по пътя на цивилизацията, да се приобщава към демократичните и напреднали държави, или да се отправи към Третия свят.
Ние считаме, че изборът в това отношение е лесен. Затова, давайки си сметка за всички произтичащи трудности, давайки си сметка за това, че и в този тежък момент България има достатъчно много проблеми, за да възникнат и нови, ние не можем да бъдем друго освен част от световната общност на демократичните нации и като такива взимаме това решение и очакваме вашата подкрепа.
Благодаря ви. (Ръкопляскания от цялата зала)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин министърпредседателя!
Дебати по решението няма да има. Това не е акт на Народното събрание.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): От парламентарна група по един човек да вземе отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, вероятно от парламентарна група по един човек да вземе отношение. Заповядайте.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми народни представители!
Трагедията на народите на бившата Югославия продължава вече доста дълъг период и тя е много близка до нас не само защото те са част от славянството, но и защото са наши съседин.
Аз мисля, че няма българин, който да не се вълнува от това, което става там, и едновременно да не съзнава колко е безсилен да помогне в разрешаването на този конфликт. И мисля, че тази резолюция, която ООН прие, е нещо, от което твърде много се нуждаеше и тази част на Европа, и цяла Европа, и целият свят.
България винаги и в частност и политическата сила, която представлявам - Съюза на демократичните сили, след новите демократични промени е искала да бъде част от новото демократично семейство на Европа и на света, разбира се. Мисля, че тя успя да докаже това, влизайки в Съвета на Европа и стремейки се да бъде част от новите демократични и европейски структури. Особено радващо е, че ние в това Народно събрание мисля, че нямаме никакви различия в това отношение - че нашата страна няма друг път, освен пътя, общия път на всички европейски народи - пътя 1064/3. на мира и на цивилизованото развитие. Но много близо до нас се разиграва нещо, което е твърде далеч и от мира, и от демокрацията, и от цивилизацията.
Затова, колкото и да е тежко на нашия народ, колкото и да бъде тежко и на нас да се справяме като хора, които отговарят за политиката на страната, за управлението на страната, за законодателството на страната като парпламент, които ръководят тази държава, всички ние си даваме ясна сметка за тези трудности, но въпреки всичко наистина така, както каза и министърпредседателят, няма друга алтернатива!
България като част от новите демократични държави, следвайки последователно една външна политика, свързана с европейските структури, свързана с Организацията на обединените нации, ще подкрепи тези санкции и строго ще ги спазва, колкото и да бъде висока цената за това, което нашият народ и, разбира се, всички ние като част от този народ трябва да понесем. Защото по-добре материални лишения, отколкото хиляди, стотици осирнотели семейства и хора, които до края на живота си ще носят тази голяма болка, тази голяма трагедия от съседните нам народи от бивша Югославия.
Затова ние подкрепяме това решение, този акт на правителството, който току-що преди малко чухме. И се обръщаме към всички наши симпатизанти, поддръжници, към целия наш народ: да бъде солидарен и с нас, и с правителството в името на победата на доброто, в името на възцаряването на мира на този стар, както беше казано в историята, барутен погреб - Балканите, веднъж завинаги да бъде свършено с това, макар и с цената, за съжаление, на жертви.
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря.
Има думата господин Филип Боков. 1064/4.
ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Благодаря ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министърпредседател! Аз съм доволен да застана на тази трибуна не за да водим полемика между мнозинство и опозиция, а от името на Парламентарния съюз за социална демокрация да подкрепя постановлението на Министерския съвет за приобщаване на нашата страна към санкциите, наложени съгласно резолюциите # 724 и # 757 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.
Ние смятаме, че тези резолюции представляват една драматична стъпка на световната общност за омиротворяване на положението в Югославия и за стабилизиране на района на Балканите.
Смятаме това, което стана в Югославия, за една трагедия, която е напълно неприемлива за 90-те години на ХХ век. И именно поради тази причина Парламентарният съюз за социална демокрация смята, че присъединяваето на България към санкциите на ООН е нещо, което е задължително за една държава, която иска да бъде достоен член на световната общност.
Нещо повече, ние смятаме, че световната общност се забави с въвеждането на санкциите и с предприемането на тази стъпка. Ако тя беше действала по-единно и по-солидарно досега, мисля, че положението в Югославия нямаше да вземе такива трагични размери. (Реплика от блока на СДС: "Няма Югославия") В бивша Югославия.
Така че смятам, че по отношение на тази стъпка ние трябва да бъдем единни и да бъдем солидарни, още повече, че санкциите на Организацията на обединените нации имат стабилизиращ ефект и върху националната сигурност на България.
Привествуваме и тези пунктове в постановлението на Министерския съвет, в които се възлага на съответните правителствени органи задачата да подготвят доклад до Комитета по санкциите на Организацията на обединените нации за щетите, които България ще понесе от присъединяването към тази стъпка на световната организация. Смятаме, че правителството този път трябва да бъде значително по-настоятелно пред Комитета по санкциите, отколкото беше във връзка със събитията в Персийския залив, където България също понесе значителни щети, за да може тези загуби в максимална степен да бъдат компенсирани - както на България като цяло, така и на държавните и частните фирми, които неминуемо ще постраВТ/ЛТ 1065.1. дат значително от тази справедлива стъпка на българското правителство.
Така че ние призоваваме правителството по този пункт да държи строго на зачитането на националните интереси, още повече, че сега, в този случай за разлика от случая в Персийския залив ние сме една съседна страна на района на конфликта и можем да имаме значително по-големи претенции към Комитета по санкциите. Благодаря ви. (Ръкопляскания в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Боков. От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи - господин Юнал Лютфи.
Имате думата, господин Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това е един от редките парламентарни дни, когато и трите парламентарни групи изразяват едно и също становище.
Искам да изразя становището на Парламентарната група на Движението за права и свободи относно постановлението на Министерския съвет за санкциите, които произтичат от Резолюция # 757 от 30 май 1992 г. на Съвета за сигурност на ООН.
Парламентарната група на Движението за права и свободи изцяло подкрепя постановлението на Министерския съвет за санкциите, защото нашето правителство още веднъж на дело показа, че нашата страна желае действително да бъде един равностоен и равноправен член на семейството на европейските народи и на всички цивилизовани държави.
Искам тук с гордост да кажа, че постановлението е прието на 30 май, а ние сме може би една от първите страни, които изцяло подкрепят постановлението и стриктно с постановлението на Министерския съвет ще подкрепят санкциите, които практиката показа, че подобни резолюции на Съвета за сигурност се вземат, когато са изчерпани всички други механизми за търсене на разрешение на регионални конфликти. Следователно действително ние всички като парламент и като български народ трябва да застанем твърдо и единодушно зад решението на нашето правителство.
Тук става въпрос действително да бъде спряна една гражданска война, да бъдат възстановени грубо погазените човешки права в една държава, където се пролива действително ненужно кръв 1065.2. и тази държава за голямо съжаление се намира близо до нашите граници.
Ето защо позволете ми още веднъж да изразя подкрепата на постановлението на Министерския съвет за санкциите и да пожелая на нашето правителство действително да намери механизми то да бъде спазвано стриктно. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Лютфи.
Наближава 13 часа. Следващото заседание - вторник, от 15 часа.
Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 12 ч. и 50 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Стефан Савов)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Снежана Ботушарова)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Кадир Кадир)
СЕКРЕТАРИ:(Руслан Семерджиев)
(Ведат Сакаллъ)