Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-06-17

Председателствувал: председателят Стефан Савов
Секретари: Илхан Мустафа и Трифон Митев
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (звъни): Господа, има необходимия кворум. Откривам заседанието.
Искам преди всичко да ви прочета списъка на постъпилите законопроекти за обсъждане в Народното събрнание от 9 до 16 юли.
Законопроект за акцизите - вносител Министерският съвет. Законопроектът е разпределен в Законодателната комисия, Комисията по бюджета и финансите, Икономическата комисия.
Законопроект за данък върху стоките и услугите - вносител Министерският съвет. Разпределен в Законодателната комисия, Комисията по бюджета и финансите и Икономическата комисия.
Законопроект за допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове - вносител Министерският съвет. Разпределен в Законодателната комисия, Комисията по труда и социалното осигуряване.
Законопроект за Консултативен съвет за национална сигурност - вносител Николай Слатински, народен представител. Разпределен в Законодателната комисия, Комисията по труда и социалното осигуряване.
Законопроект за преобразуване на Висшия педагогически институт "Неофит Рилски", Благоевград, в Югозападен университет "Неофит Рилски" в Благоевград - предложение от Ивайло Ловджиев, народен представител. Разпределен в Законодателната комисия, Комисията по образованието и науката. НЧ/КП 2001/1.
Законопроект за пенсиите - вносител госпожа Нора Ананиева, председател на Предизборния съюз на БСП. Разпределен в Комисията по труда и социалното осигуряване, Законодателната комисия.
Законопроект за общественото осигуряване - вносител госпожа Нора Ананиева, председател на Предизборния съюз на БСП. Разпределен в Комисията по труда и социалното осигуряване, Законодателната комисия, Комисията по здравеопазването, Комисията по бюджета и финансите.
Законопроект за селскостопански кредити - вносител господин Георги Петров, народен представител. Разпределен в Комисията по земеделието, Законодателната комисия, Комисията по бюджета и финансите, Икономическата комисия.
Законопроект за изменение и допълнение на Указ # 56 за стопанската дейност. Вносител Министерският съвет. Разпределен в Законодателната комисия, Комисията по бюджета и финансите, Икономическата комисия.
Госпожи и господа народни представители, не ми е ясно защо групата на Движението за права и свободи я няма. Тя присъствуваше на Председателския съвет. Имаме гласувания още от самото начало и то гласувания, които бяха предложени на Председателския съвет и в които и Движението за права и свободи има някои свои виждания, които би трябвало да защити тук.
Господа квестори, вижте, моля ви се, какво става с Движението за права и свободи.
Дневният ред ви е раздаден. Безспорно изборът на членове на Надзорния съвет на Агенцията по приватизация е важен акт на Народното събрание. На Председателския съвет говорихме доста подробно. Ще обясня едни мнения, но предполагам, че те вече са обявени по съответните парламентарни групи от председателите и прпедставителите, които бяха на заседанието.
Извинявайте, че спирам заседанието, но едната група я няма, а на Председателския съвет точно тази група беше направила едно предложение, което мисля, че е от общ интерес. Затова си позволявам малко да спра работата.
Преди да дапочнем да дебатираме върху избора на членове на Надзорния съвет на Агенцията по приватизация, искам да ви съобщя, че са постъпили две искания. Едното е от господин Алек2001/2. сандър Маринов. Господин Александър Маринов пише: "На 3 април 1992 г. 51 народни представители внесоха предложение за решение за насрочване на разисквания по отговора на питане на народния представител Александър Маринов до господин министър-председателя относно хода и последиците..."
Господин Матинчев, имате думата.
ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ (ДПС): Уважаеми господин председателю! Бих ви помолил да дадете вашето съгласие за 15-минутна почивка поради наложили се изключителни обстоятелства и необходимостта от тяхното обсъждане.
ПРПЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Давам почивка до 15,45 ч. (Звъни) 2001/3.
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, госпожи и господа народни представители, влизайте в залата и се регистрирайте. И самото регистриране ще продължи. Защото самото начало започна за съжаление с една почивка.
Моля, една от секретарките или някой от квесторите, ако обича, да се яви. Моля, по-бързо с регистрацията, защото изминаха вече 15 минути.
Господин Александър Маринов и господин Георги Марков, тук ли сте? Вашите предложения сега трябва да се гласуват първо тук.
ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ (от място, седнал до Александър Лилов): Аз съм тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Но вие не сте Маринов.
ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ (от място): И аз съм тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: А, слава Богу, и вие сте тук. Аз винаги ви забелязвам, господин Вергиев. И вие обичате да сядате до господин Лилов, още повече. (Весело оживление)
Моля, всички да се регистрирате отново защото не се знае точно колко сме. Досега само 124 души са се регистрирали. Моля, всички да се регистрират, независимо от това, че са се били регистрирали, защото започнахме с една почивка, след която не се знае колко души сме и сега моля да се регистрирате отново.
Имаме кворум. (Звъни) Започваме заседанието.
Повтарям това, с което започнах. Постъпили са две искания: от господин Александър Маринов:
"Господин председателю, на 3 април 1992 г. 51 народни представители внесоха предложение за решение за насрочване на разискванията по отговор на питането на народния представител Александър Маринов до господин министър-председателя относно хода и последиците на процеса на реституцията. Оттогава до днес такъв проект за решение бе подлаган пет пъти на гласуване, но неизменно бе отхвърлян от мнозинството. По същество това е мълчаливо суспендиране на конституционна норма на парламентарен контрол.
Като изразявам протест срещу бездействието на Председателския съвет по този повод, предлагам да подложите на гласуване МР/КП 2002/1. следното решение:
"Народното събрание на основание чл. 82, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността си
Р Е Ш И:

Насрочва на 26 юни 1992 г. (това е другия петък) разисквания по питането на народния представител господин Александър Маринов до министър-председателя."
Господин Маринов, мога да ви кажа, че имате право отново да поставите въпроса. Но справката, която направих, е, че не пет пъти. Два пъти е гласувано по въпроса. Днес има всички основания да гласуваме отново и мисля, че упрекът ви към Председателството в случая не е справедлив, затова защото Председателството всеки път, когато получи такова искане, го поставя на гласуване. По този въпрос не може да има някакви дебати, така че моля още веднъж: чухте ли, господа народни представители? Става въпрос за това, дали сте съгласни на основание чл. 30, ал. 3 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да гласуваме на 26 юни - така иска господин Маринов - разисквания по питането му до министър-председателя.
Моля, гласувайте.
Резултат: от всичко 198 гласували, 98 са за, 100 - против, и въздържали се няма.
Господин Маринов, отхвърля се вашето предложение.
Господин Георги Марков, вие сте вносител на второто предложение, а излизате от залата в този момент. Изчакайте да обсъдим вашето предложение:
"Уважаеми господин председател, на основание чл. 37, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля като точка в дневния ред на пленарната зала на заседанието на 17 юни да бъде включено освобождаването на Александър Владков от поста директор на Българско радио.
Мотиви: моите избиратели и хилядите симпатизанти на СДС не могат да понасят повече директор на тази така важна медия да бъде човек, назначен от ЦК на БКП."
Това е вашето предложение. Ние можем да го включим като точка в дневния ред и да обсъждаме въпроса.
Господин Капсъцов, искате думата ли? Но, първо, трябва да видим дали ще го включим в дневния ред. То има редица неща, 2002/2. затова защото поначало би трябвало да се изпрати като решение. Аз ще ви кажа как. Но първо трябва да видим дали ще го включим в дневния ред, за да могат все пак и хората от комисията да си кажат мнението след това.
Такъв е редът. (Оживление)
Вижте, по този въпрос няма дебати, както нямаше и за въпроса на Александър Маринов. Но аз мога да ви кажа, че така пък няма да мине, ако толкова много държите да се включи в дневния ред. Но трябва да има искане дали да се включи в дневния ред.
Моля ви се, тези, които желаят въпросът за Александър Владков да бъде включен в дневния ред, да гласуват.
Резултат: от всичко 203 гласували народни представители, 104 са за, 99 - против, въздържали се няма.
Приема се да се включи в дневния ред.
Аз искам да дам едно обяснение. Господин Капсъзов, ще ви дам думата и ще дам думата на хората от комисията. Обаче искам само едно обяснение да дам:
На 13 май т.г. - направих проверка - на пленарно заседание Георги Марков е предложил за включване в дневния ред точка за освобождаване на Александър Влакво. Това значи е преди един месец и три дни. На същото заседание Михаил Неделчев е реагирал, че въпросът трябва да мине през Комисията по радиото и телевизията и аз съм изпратил именно за решение. Защото комисията би трябвало да направи предложение - такъв е статутът, това е и нашият правилник. Но досега за съжаление Комисията по радио и телевизия не е направила никакво предложение, за което ние да гласуваме.
Сега вече имате думата, господин Капсъзов, за да кажете някои неща. И вие също ще имате думата, господин Капудалиев.
Заповядайте, господин Капсъзов. 2002/3.
СЛИВЕН КАПСЪЗОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Някои ме смятат за свръхантикомунист. Аз се смятам за демократ. Ненавиждам всички тенденции, които искат да постигнат някакви цели по еволюционен път, използувайки тоталитарни средства.
Някои хора, колеги висококвалифицирани като юристи и като икономисти, искат да диктуват цялата ситуация в тази парламентарна зала. Тъй като в Комисията по радио и телевизия тече процедура за смяна, за избиране на ново ръководство на Българското национално радио, аз апелирам към всички колеги да отхвърлят това предложение на господин Георги Марков. (Шум и реплики в залата) И има една народна поговорка, която е дословно така: "Всяка жаба да си знае гьола".
Аз моля нашите юристи и икономисти да съдействуват правителството да стане по-динамично, а не да бъде дремещо и да сменя системата, а не да се занимава с неща, които не са му присъщи.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Капсъзов, много интересно, ние ще трябва да се разделим тогава на групички и така да решаваме въпросите.
Вижте сега, въпросът си има своите пътища, но бих искал да чуем господин Капудалиев от комисията.
Действително аз изразявам едно мнение, което го изразих и по-рано, крайно време е ние да имаме закон за радиото и телевизията, защото тази комисия се вмириса, извинявайте за израза, обаче и около телевизията, и около радиото ние вече с месеци и месеци разсъждаваме, правим конкурси, което въобще не трябва да го прави едно Народно събрание. (Ръкопляскания)
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът за подмяната на ръководството на Българското радио стои пред Българско радио и нашата културна общественост от 24 месеца насам.
Много отдавна беше времето, когато в Българско радио и в Българска телевизия се организираха съвместни мероприятия и трябваше да се прави хепънинг пред НДК на тема: "Как е хубаво и сладко без Писарев и Владко". Тогава господин Писарев си подаде оставката и след шест месеца беше освободен. На негово място РД/КП 2003/1. дойде знаменитият доцент Огнян Сапарев, който също си отиде. Оттогава досега господин Александър Владков си подава оставката, но си я връща, няма кой да му я приеме.
Сега във връзка с всичко това, тъй като ние неколкократно сме разглеждали, извън процедурата по назначаването на ръководство в Българска телевизия, неколкократно сме обръщали внимание на ръководството на Българско радио специално, конкретно за предаването "Постфактум", искам да ви прочета извадки от решенията на Програмния съвет на Българско радио, предоставени на Комисията по теливизия и радио. (Шум и реплики от ПСБСП) Трябва да викам ли, за да ви надвикам, господа социалисти?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, нека да се изслушваме.
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ: Аз мога да викам, но не това е целта. (Шум и реплики от ПСБСП)
Решение на Програмния съвет на Българско радио от 1 октомври: "Във връзка с "Постфактум" констатираме явна тенденция на ангажираност към определена политическа сила, което е нарушение на решението на Великото Народно събрание и решението на Програмния съвет. Програмният съвет задължава да бъде сменена водещата Виза Недялкова и задължава Дирекционният съвет на програма "Христо Ботев" да предложи друг водещ на предаването на 6 октомври 1991 г."
На 24 декември 1991 г. Програмният съвет единодушно реши да възложи на директора на "Христо Ботев" да определи съвместно с Дирекционния съвет на програмата друг водещ на предаването "Постфактум" от началото на 1992 г.
Решение от 7 и 8 януари 1992 г.: "Програмният съвет подложи на критичен анализ предаването "Постфактум" и възлага на директора на програма "Христо Ботев" да представи предложение за тези мерки най-късно до 21 януари."
Извлечение от протокола на заседание на Програмния съвет, проведено на 12 ноември 1991 г. ... (Шум и реплики от ПСБСП) Господа социалисти, нека да бъдем учтиви, нека да се изслушваме.
РЕПЛИКИ ОТ ПСБСП: Това по дневния ред ли е?
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ: От това заседание Програмният съвет е взел решение да се възложи на юрисконсулката Милка Езекиева да провери кой и защо издава в. "Постфактум" и т.н., и т.н. На всеки Програмен съвет се е поставял въпросът за премахването 2003/2. и отстраняването на журналистката Виза Недялкова от предаването "Постфактум". И ако тя днес продължава да бъде там, продължава да бъде там и продължава да сипе своите непремерени, лъжливи и неясни (шум и реплики на възмущение от ПСБСП) и недемократични, чисто комунистически послания в ефира, се дължи до голяма степен на Комисията по радио и телевизия. Признавам го с пълната отговорност, защото ние бяхме хората, които казвахме, че заставаме зад Виза Недялкова. (Откъслечни ръкопляскания от СДС) Защото искахме да бъдем демократични, искахме да й възложим тя да се размисли и да определи една своя нова демократична линия. Ние нямаме нищо против в предаванията на Българско радио да звучат алтернативни програми, но не... (Шум и реплики от ПСБСП)
Господин председателю, мога ли да продължа, тук не може да се работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моял ви се, тишина в залата, защото иначе господин Капудалиев ще стои, докогато ще може да се произнесе.
РЕПЛИКИ ОТ ПСБСП: Какво обсъждаме? По коя точка от дневния ред говори господинът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Само моля, не чукайте, защото вече има решение всеки апарат да се плаща от групата, която го е счупила.
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ: И така основният проблем - присъствието на Александър Владков в Българско радио стои от 24 месеца насам. Ние този въпрос трябва да го решим без никакво отлагане.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Действително има нещо, което само искам да прочета и което мисля, че всичките знаете. Тези решения, по които все още продължаваме да се движим, изрично казват: "Българската телевизия и Българското радио трябва да отразяват многообразието на мнения и мирогледи на политически, научни и художествени възгледи в обществото. В своята дейност те се ръководят от изискванията за обективност и безпристрастност и не бива да служат едностранно на интересите на която и да било партия...". Аз го прочитам това за сведение.
Сега нещо към господин Капудалиев. 2003/3.
Господин Капудалиев, явно, че не се чува в тази зала, какво да правя, дадохме пари за поправка. Господин Капудалиев, вие казвате, че господин Владков идвал и си подал оставката. На кого си е подал оставкат? Защото, разберете, че не на вас, комисията, която си превишава правата, а председателят на Народното събрание назначава или приема уволнението. Така е по тези правила. Така че, ако господин Владков идва при вас и вие въобще говорите по тези въпроси с него, вие си надвишавате правата. Защото, колкото и да е смешно, аз подписвам заповеди за заплати и за командировки на господин Агов и на господин Владков. Това е истината, благодарение на тези временни правила, които е крайно време да ги махнем и да имаме закон. За оставката той просто трябва да дойде при мен, така както аз му подписвам заповедта за заплата, както му подписвам командировката. Така е по правилата.
КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): 29. Хасковски избирателен район, социалистическа партия. В случая взимам думата като член на парламентарната Комисия по радио и телевизия.
Господин председателю, правя процедурно предложение.
Първо, от гласуването стана известно, че в дневния ред се включва предложената от народния представител Георги Марков точка, но на мен не ми стана ясно защо влизаме в обсъждания по същество. Тук не става дума за освобождаването на Александър Владков, стана дума за "Постфактум", сега респективно ще стане дума за "Неделя 150", ние ще поискаме да се говори за Петко Бочаров, друг ще поиска да се говори за Мико Петров и т.н.
Аз затова настоявам, след като е влязла като точка от дневния ред, нека да уточним кое е нейното място и когато дойде редът на тази точка, тогава се влиза в дебати по същество. Това е процедурното ми предложение.
И втората ми процедурна молба е, наистина, господин председателю, ви есте един от радетелите на тезата, че всеки проблем трябва да се разисква в парламентарната комисия. Защо този път прескачаме парламентарната комисия и вкарваме проблема направо в пленарната зала.
Благодаря. 2003/4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз съм не само радетел, а не бих могъл да допусна това нещо да не мине през парламентарната комисия. Това ще стане. Но също не мога да не го поставя на гласуване. Сега господин Марков иска да каже нещо като вносител. А че ще трябва пак отново да го пратим, но аз затова ви прочетох, че действително тази парламентарна комисия според мен не си гледа работата, след като преди месец и повече тя е била сезирана и не взима никакво отношение.
ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС): Наистина госпожа Маринова е съвършено права, когато се позовава на статута и казва, че там има един текст, който казва наистина, че Комисията по радио и телевизия може да прави предложения за подмяна или за назначаване на директор на Българско радио. Това обаче не значи, че някой отделен депутат или парламентарна група като цяло, или пленарната зала като цяло не може да вземе такова решение.
В конкретния случай е вън от съмнение, че Александър Владков, когато е назначаван за началник на Българското радио, не е бил питан нито господин Савов, нито Александър Йорданов, нито Асен Мичковски, нито Венцеслав Димитров, нито Ахмед Доган, нито някой от вас. Той е бил назначен от ЦК на БКП. И ако си спомняте много добре, все пак, когато се сключи едно политическо споразумение, а такова миналата година беше сключено и аз си спомням, че господин Лилов си постави подписа под него, а също и господин Доган, а от тук присъствуващите господин Савов и мисля, че и други представители на Съюза на демократичните сили, ставаше дума още миналата година към 10 януари да има нов шеф на Българското радио. Защо това не стана, не мога да кажа, защото миналата година в парламента ние не сме имали мнозинство. Че се нарушава статутът на Българското радио - няма никакво съмнение. Че Александър Владков няма да си подаде оставката, както никой в България не се сеща, това също е вън от съмнение.
Аз не знам господинът от ДПС, който говори, Капсъзов, ако се не лъжа се казваше, къде е избран? Аз обаче, и това много добре знаят моите приятели от СДС, а го знае и господин Лютфи, и господин Октай, и господин Доган, съм обиколил над 150 града в тази страна, бил съм и в Кърджали, бил съм и в Дулово, навсякъде хората са искали този другар Владков да си отиде. Ами той 2003/5. като е гьонсурат и не си отива, сега софиянци да излязат да го изгонят, пак ли да атакуваме радиото? Това ли искате да направим? Нищо не ми коства да събера 20 - 30 хиляди души и да ходиме да го изгониме и няма кой да ни попречи. (Шум в залата)
Затова първа точка предлагам да бъде един шут, шут седесарски на Александър Владков. Радиото трябва да бъде 45 години на СДС. (Продължителен шум, неодобрителни ръкопляскания и реплики) 2003/6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Тъй като действително още преди месец е направено същото предложение и е взето същото решение, аз предлагам... (Шум в залата.) Изслушайте ме, моля ви се. Изслушайте ме, защото ще трябва да се гласува.
Аз предлагам следното нещо. Изпращаме искането на господин Марков на комисията, като я задължаваме обаче още в първото си заседание да вземе отношение по въпроса. Ние не можем да прескочим, разбирате ли, не поради статута, а поради нашия правилник това нещо.
Има думата госпожица Велчева.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Господин Савов, взимам думата за...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз съм господин председател!
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Господин председател, извините, взимам думата само, за да напомня, че ние току-що гласувахме за включването в дневния ред на това предложение.
Освен това вие сам споменахте вече, че то е било изпратено на комисията още преди един месец и след като тя не е намерила време да се произнесе по това предложение, аз не виждам никакви пречки това да бъде гласувано още днес, тъй като то беше включено в дневния ред, без да се изчаква становището на комисията. (Ръкопляскания от блока на СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Карадимов има думата.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място(: Нека да не разискваме по същество. В точка ли сме или какво?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: госпожице Русева, ако искате да кажете нещо, ще дойдете тука да говорите. Аз ще вървя по правилника.
Има думата господин Карадимов.
АЛЕКАНДЪР КАРАДИМОВ (СДС): Чета ви точно Временния статут, въз основа на който и Комисията по радио и телевизия има съответните правомия. Точка "б" "Предлега на Великото Народно събрание кандидатури за председатели на Българска телевизия и Българско радио." Никъде в правомощията на постоянната комисия не се изисква нейно съгласие или произнасяне по освобождаването на някои от тези двамата председатели на Българското радио или Българската телевизия. Това мога да ви кажа. Това е по Временния ББ/МБ 2004.1. статут, въз основа на който, повтарям, Комисията по радио и телевизия има съответните правомощия. (Ръкопляскания от блока на СДС).
Също още едно пояснение. Прослувутият параграф 6 от Преходните разпоредби на Конституцията на Република България. Там се говори за правомощия на Народното събрание, каквито има Великото Народно събрание. Великото Народно събрание няма правомощия никъде в Конституцията, въз основа на които то да се произнася по проблемите на Българско радио и телевизия. Тези правомощия са уредени пак въз основа на този Временен статут. Цитирам ви само нормативната база.
Така че не виждам никаква пречка това да бъде включ(ено в дневния ред, въпреки че комисията не се е произнесла. Благодаря ви за вниманието.
КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП, от място): За сметка на това всеки проблем трябва да се разгледа първо в комисията, и после в пленарната зала.
АКЕЛКАСНЪДР КАРАДИМОВ (СДС): Също нещо, което безспорно трябва да бъде ясно: комисията е помощен орган, тепърва ще разискваме и по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Така или иначе, винаги пленарната зала може да се произнесе по всеки един въпрос. Благодаря ви за вниманието. Надявам се за благоприятен изход.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Димитров има думата. Моля ви се, нека да се изслушваме по-добре, за да стигнем до някакво становище.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Тъй като този въпрос вече влезе в дневния ред, аз правя съвсем конкретно предложение: да влезе като точка първа още днес, още сега. (Ръкопляскания от блока на СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Шопова има думата. Това е процедурно предложнеие, което направи един човек.
ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Аз възразявам на господин Венцеслав Димитров този въпрос да бъде разглеждан днес. Смятам, че не това е смисълът на предложението на господин Георги Марков. 2004.2.
Аз смятам, че личности като Александър Владков - политически хамелеони като него, не трябва да бъдат подкрепяни от никаква политическа сила. (Ръкопляскания от блока на СДС.) Но същевременно смятам, че неговата смяна трябва да бъде добре подготвена, по правилата на парламентаризма.
Затова предлагам на вносителя - господин Георги Марков, и на председателя на Народното събрание, да включат тази точка в дневния ред до края на седмицата, като своевременно свикат заседание на Комисията по радио и телевизия.
Освен това вторият ми аргумент против е, че не радиото е основният въпрос, който трябва да ни вълнува днес, а въпросът за Надзорния съвет по приватизацията. Въпрос, по който срокът е изтекъл, докато по проблемите на радиото, такъв срок не тече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви, да ме изслуша особено дясната страна. Кога има заседание Комисяята по радио и телевизия? Утре.
Мисля, че действително, за да не можем да бъдем атакувани, ние сме включили в дневния ред предложението на господин Марков, утре комисията да излезе със свое становище, да ни го представи и тогава вече ще можем да дебатираме, да гласуваме и т.н. Защото иначе има опасност нашето решение да бъде атакувано, ако щете от Конституционен съд или от някой друг.
Но комисията няма начин да не се произнесе не заради статута, а заради правилника, господин Димитров. От друга страна, комисията не си е изпълнила вече веднъж задължението. Така че утре тя трябва устно да ни представи своето мнение и тогава ние можем да дебатираме този въпрос. Аз моля да се гласува, защото нека да мине първо през комисията. Какво ще бъде становището на комисията, това си е нейна работа. Тя не определя мнението на пленарната зала.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Какво предлагате да се гласува?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ние сме включили точката в дневен ред. Утре я слагаме като точка първа, по която комисията е длъжна да даде становище.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Това е ваше предложение? 2004.3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това е на госпожа Шопова предложението. Нали, госпожа Шопова? Това е и вашето предложение?
Утре като точка първа слагаме предложението на господин Владков, след като изслушаме предложението на комисията.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС, от място): Това беше предложението, което трябва да гласуваме (сочи към господин Венцеслав Димитров).
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не мога да го поставя на гласуване, защото е против правилника.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС, от място): На кой член противоречи, кажете ми!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожице Велчева, вместо да викате, прочетете член 71.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС, от място): Прочетете го вие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Прочетете го вие, защото ми омръзна аз да чета. Вие сте поне от добрите юристи.
Утре ще го разглеждаме като точка първа и ще имаме найпосле мнението на тази комисия.
Вашето предложение не мога да го представя, защото член 71 не ми позволява. (Обръща се към господин Венцеслав Димитров.) На госпожа Шопова предложението мога да поставя, защото утре комисията ще може да даде своето решение.
Господин Марков, Вие доволен ли сте от това решение?
ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС, от място): Да, съгласен съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Марков е съгласен.
Моля, да се гласува утре това да бъде точка първа, чакаме комисията да даде своето решение.
От общо гласували 192 народни представители, 105 са гласували за, 59 - против, 28 въздържали се.
Приема се предложението утре точка първа от дневния ред да бъде обсъждането за освобождаването на господин Владков, след като чуем становището на комисията.
Госпожице Русева, заповядайте!
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение с оглед на работата ни по точка първа. Тъй като предстои да ни бъдат раздадени процедурни правила, които са проект-предложе2004.4. ние, днес са обсъждани в Председателския съвет, на който присъствуваха представители на всички парламентарни групи и те до момента не са раздадени, аз предлагам, за да се запознаят народните представтиели с тях, в този промеждутък да се гледат проектите за ратификация по точка пета, шеста и седма, където има становище на всички комисии, които са благоприятни и смятам, че няма да отнемат много време. Или те да минат на мястото на точка първа и веднага след това да преминем към избора на членовете на Надзорния съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз мисля, че това е добре, защото в момента се раздават тези процедурни правила, които бяхме решили в Председателския съвет, те трябва да се обсъдят малко. А точка пета, шеста и седма ще минем доста бързо, до почивката - във всеки случаа.
Трябва да гласуваме дали сме съгласни с тази промяна на дневния ред. Сега се раздават тези предложения за Надзорния съвет. Смятам, че можем да минем първо точка пета, шеста и седма. Целият въпрос е дали точки пет, шест и седем да станат точка първа, втора и трета и след това точка четвърта да бъде предложение за състава на Надзорния съвет.
Моля, гласувайте за това предложение и добре е да се приберат народните представители в залата. Нали ясно е.
Това е за да можете да се запознаете с материалите, които сега ви се раздават.
Моля, гласувайте!
От общо гласували 187 народни представители, 143 са гласували за, 15 - против, 29 въздържали се.
И така дневният ред, който гласувахте, е следният:
1. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антрактида от 20.05.1980 г.
2. Законопроект за ратифициране на договора за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Чешката и Словашката федеративна република.
3. Законопроект за ратификация на Конвенцията за създаване на Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите и Учредителния договор на Международната финансова организация. 2004.5.
4. Избор на Надзорен съвет на Агенцията по приватизация.
5. Предложение за освобождаване на Александър Владков от длъжността председател на Българското радио.
6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарното дело.
7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния архивен фонд.
8. Отговор на питания.
Моля, господин Школагерски или господин Джеров, който е тук?
По процедура има думата госпожа Елена Поптодорова.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПСБСП): Господин председателю, процедурният въпрос няма пряко отношение към дневния ред, но има отношение към работата на парламента. И това е един въпрос, който вече доста време не намира решение. След изтеглянето на господин Илко Ескенази в правителството, по същество Българската интерпарламентарна група остана без председател и това във висока степен затруднява нейната работа. Аз вече веднъж поставих неофициално въпроса, но до този момент той няма решение. Така че аз моля чрез вашето съдействие парламентарната група на Съюза на демократичните сили или да определи свой представител или в такъв случай със съгласието на депутатите, които по право са членове на Българската интерпарламентарна група, да бъде упълномощен следващият представител, този на социалистите, за да може работата в интерпарламентарната група да върви.
Засега са замразени двустранните комисии за приятелство със съответните парламенти, не се придвижва никаква документация и апелирам най-настойчиво този въпрос да намери решение до края на тази седмица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви, вие сте напълно права. И мисля, че групата на СДС трябва дадде своя кандидат, както и останалите групи. И отново обръщам внимание на въпроса за комисиите. Комисиите не могат да работят, две от комисиите са без председатели и т.н. Днес на Председателския съвет се 2004.6. повдигна един вече, бих казал, принципен въпрос от госпожа Ананиева, нещо ново в поведението на Предизборния съюз на Социалистическата партия. Става въпрос за председателство на групи и т.н. Вие знаете, че досега Предизборният съюз на Социалистическата партия отказваше да взима участие. Аз моля, господин Йорданов, господин Доган и госпожа Ананиева да поговорят малко по тези въпроси, за да можем час по-скоро да поставим този въпрос. Защото просто има комисии, които не са в състояние да функционират, така както и за интерпарламентарната група. Така че тези работи трябва час по-скоро да бъдат огледани.
Господин Джеров, заповядайте! 2004.7.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, пред нас е решението на Министерския съвет от 8 април 1992 г., с което е одобрена Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антрактида и същевременно с това решение Министерският съвет дава своето съгласие републиката ни да се присъедини към нея.
Председателят на Народното събрание със своето разпореждане от 15 април т.г. е разпределил законопроектът на Комисията по външната политика, на Комисията по околната среда и на Законодателната комисия. Становищата и на двете комисии са раздадени. Имате становището на Комисията по външната политика, няма да го чета. Тя счита, че присъединяването ни към тази конвенция съответствува на интересите на Република България и предлага Народното събрание да одобри законопроект за ратифициране на гореспоменатата конвенция.
Комисията по околната среда, също така със становище, което е раздадено на всички народни представители на 22 април, одобрява Конвенцията за опазване на живите морски ресурси.
При това положение Законодателната комисия предлага на Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антрактида с член единствен:
"Ратифицира Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антрактида от 20 май 1980 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ще ми позволите сега да направя едно малко, бих казал, еретично предложение. Тъй като имате пред вас предложенията на Комисията по външната политика и на Комисията по околната среда, аз мисля, че просто няма смисъл, тъй като нямаме никакво парламентарно време, днес в Председателския съвет констатирахме колко много важни закони имаме до ваканцията. Тъй че, ако, разбира се, няма изисквания, ако няма становища, просто да преминем към гласуване.
Съгласни сте. Явно че има съгласие. Моля, гласувайте на първо четене.
От общо 161, за - 157, против няма, въздържали се 4.
(Мотивите и текстът на законопроекта - Приложение # 1,I) ВТ/МБ 2005.1.
Господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, с оглед на това, че нямаше предложения при първото четене, бих помолил да поставим законопроекта и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, които са съгласни за второ четене, да гласуват. Моля, режим на гласуване.
От 166, за - 162, против - няма, въздържали се - 4.
Господин Джеров, ако обичате, сега прочетете законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля да бъде поставен на второ гласуване Законопроект за ратифициране на Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антрактида със следното съдържание:
Член единствен: "Ратифицира Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на АНтрактида от 20 май 1980 г."
Това е съдържанието на предложения законопроект, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ:Б Благодаря, господин Джеров. ИМа ли някой, който иска да се изкаже по този въпрос? - Няма. Моля, гласувайте.
От общо 160, за са 157, против - няма, въздържали се трима.
Законопроектът за ратифициране на Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антрактида е приет.
(Текстът на закона - Приложение # 1,II)
Има думата госпожа Поптодорова, предполагам, за процедурно предложение.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПСБСП): Благодаря ви, господин председателю. Елена Поптодорова - 7. Габровски избирателен район, социалисти.
Аз с удоволствие подкрепих Законопроекта за ратифициране на Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антрактида, но тази точка от дневния ред неизменно ме наведе на необходимостта да поставя един процедурен въпрос на вниманието на председателството и на народните представтиели.
За мен става все по-необяснимо обстоятелството, че докато гласуваме Конвенция за опзаване на живите морски ресурси на Антраткида, все още не успяваме да гласуваме ратифицирането 2005.2. на Европейската конвенцияп о човешките права. Церемонията, в която участвува и председателят на Народното събрание, и една високопоставена делегация от българското Народно събрание.
Повече от месец, бих казала, месец и половина вече измина от тази церемония и за мен са необясними причините, поради които се забавя внасянето на този законопроект в Народното събрание.
Не само това. Той все още не е достигнал и Комисията по външната политика. Когато за последен път се постарахме да узнаем в какви темпове се движи работата по изготвяне на ратификационните документи, получихме твърде неясен отговор от представителите на външно министерство. И доста неясна за мен е причината, поради която се бави един чисто технически въпрос.
Поради това аз бих помолила председателя на Народното събрание лично и ръководството като цяло, да настояват пред правителството за възможно най-бързото внасяне на ратификационните документи в комисията, а оттам и в пленарна зала.
Също така бих настояла за бързото придвижване на въпроса по подписване на Европейската социална харта. Когато обсъждахме поредицата от социални закони тук и последния от тях - Законът за пенсиите, често пъти беше поставян от колегите ни от Съюза на демократичните сили, въпросът за приравняване на българското законодателство към европейските стандарти в социаланта област. Ако това е така, ако ние наистина искаме да приравняваме нашето законодателство към вече съществуващите такива, то първа и задължителна стъпка е извършването на всички необходими процедурни действия по подписването и ратифицирането на Европейската социална харта.
Ето защо най-настойчиво се обръщам ъм председателството за бързо придвижване на тези два въпроса. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Поптодорова, от уважение към вас, че сте дама и от лично уважение към вас, не ви прекъснах, защото вие много добре знаете, че това не беше процедурен въпрос. Но ви оставих да се изкажете. Аз мога също дави кажа, че съм във връзка с Външно министерство и искам час поскоро тези документи да дойдат, защото те трябва да минат през Външно министерство. На мен също ми беше отговорено, че още 2005.3. имат работа по тях и затова е всичкото това забавяне - това е, което мога да ви кажа. Аз отново ще се обърна към Външно министерство.
Но това не е процедурен въпрос. Просто вие можехте да поискате думата за изказване.
Сега, продължаваме работата. Господин Джеров. 2005.4.
Следващата точка от дневния ред е
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРИЯТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТОВ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧЕШКАТА И СЛОВАШКАТА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И тук пътят е същият. Изпратено ни е Решение # 156 от 30 април 1992 г., с което Министерският съвет одобрява Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Чешката и Словашката федеративна република, подписан на 6 април 1992 г.
Председателят на Народното събрание е разпределил този законопроект за разглеждане от Комисията по външната политика и от Законодателната комисия.
Комисията по външната политика с дата 21 май 1992 г. е изразила своето писмено становище. То е раздадено на уважаемите колеги народни представители. В това становище се казва, че този договор изразява стремежа на двете страни да активизират сътрудничеството и взаимодействите си в общия им път към демокрация и интегриране в европейските структури. Договорът отговаря на националните интереси на Република България.
С втората точка от становището се предлага на Народното събрание да одобри закон, с който да бъде ратифициран този договор.
Законодателната комисия изразява своето отношение на база разпоредбите на нашата Конституция. Съгласно чл. 85, т. 8 от Конституция тогава, когато в един международен договор се предвижда необходимостта от ратифициране на същия, той трябва да бъде ратифициран от Народното събрание. Член 18 от казания договор гласи: "Този договор подлежи на ратификация и ще влезе в сила в деня на размяната на ратификационните документи."
При това положение предлагам уважаеми народни представители да гласуват на първо четене законопроект за ратифициране на договора за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Чешката и Словашката федеративна република, подписан на 6 април 1992 г. в град София.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФА САВОВ: Има ли желаещи да се изкажат? Имаме решението на Комисията по външната политика. Не вжидам желаещи. ЦМ/МБ 2006.1.
Моля, гласувайте.
От гласували 167, за 163, против няма, въздържали се 4.
Приема се.
(Мотивите и текстът на законопроекта - Приложение # 2,I).
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, разрешете ми тук да предложа веднага да преминем към второто четене. Нямаше изказвания, нямаше изказани становища и при това положение бихме могли да приключим тази точка от дневния ред изцяло още днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля тези, които смятат, че можем да гласуваме днес законопроекта и на второ четене, да гласуват.
От общо 156 гласували, за 152, против няма, въздържали се 4.
Приема се.
Моля, господин Джеров, да гласуваме законопроекта на второ четене.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предлагам на второ четене законопроект за ратифициране на договора за приятелски отношения и сътрудничество между Репбулика България и Чешката и Словашката федеративна република.
Законопроектът има член единствен със следното съдържание: "Ратифицира Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Чешката и Словашката федеративна република, подписан на 6 април 1992 г. в град София."
Това е съдържанието на законопроектаа, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има ли желаещи да се изкажат? Няма.
Моля ви гласувайте самия законопроект на второ четене.
От общо 153 гласували, за 146, против няма, въздържали се 7.
Законът е приет.
(Текстът на закона - Приложенеи # 2, II) 2006.2.
Преминаваме към разглеждането на
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АГЕНЦИЯ ЗА МНОГОСТРАННО ГАРАНТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФИНАНСОВА КОРПОРАЦИЯ.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И по тази точка процедурно нещата стоят по същия начин. Има решение на Министерския съвет от 16 март 1992 г. за ратифициране на Конвенцията за създаване на Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите, и на второ място - на Учредителния договор на Международната финансова корпорация. 2006.3.
Разпределена е на четири комисии: външна политика, бюджет и финанси, Икономическа комисия и Законодателна комисия.
По този ред Комисията по външната политика в становището с дата 2 април т.г. счита, че членството на нашата Република в тази агенция ще съдесйтвува за създаване на по-привлекателни условия за привличане на чужди инвестиции и укрепване на частните предприятия чрез повишаване на доверието на чуждестранните инвеститори към нашата страна. и като втора точка Комисията одобрява конвенцията и предлага одобряването й със закона.
Икономическата комисия в своето становище от 3 юни т.г., също така раздадено на уважаемите колеги, предлага на Народното събрание да бъдат ратифицирани и двата акта. Икономическата комисия счита, че пълноправното членство на България в агенцията и корпорацията ще допринесе за поощряване на чуждите инвестиции в страната и за подпомагане финансирането на проекти за промишлено и селскостопанско развитие на български частни предприятия.
Комисията по бюджета и финансите с доклад от 4 юни т.г. също така изказва своето положително становище по законопроекта и препоръчва на Народното събрание да подкрепи предложеното от Министерския съвет решение.
Законодателната комисия на базата на тези три становища на специализираните комисии предлага на Народното събрание да приеме Закона за ратификацията на двата акта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Пирински изяви желание да се произнесе.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Благодаря, господин председател!
Бих искал да привлека вниманието и на колегите народни представители върху този законопроект, защото той е изключително важен. С него фактически се дава съгласие България да се присъедини към две от международните финансови институции: в системата на валутния фонд и Световната банка.
И бих искал да подкрепа този законопроект и да изразя убеждението си, че до известна степен сме закъснели с ратифицирането на тези две конвенции и да изразя убеждението си, че те ще бъдат твърде важни именно за създаването на по-добър климат за привличане на чуждестранни инвестиции в България. Защото когато един инвеститор разглежда една страна, наред с всички МР/МБ 2007.1. други въпроси той се интересува от това, дали тя е член на тази многостранна агенция, на тази агнеция за многостранно гарантиране на инвестициите.
И едновременно с това, господин председателю, бих искал и аз да се обърна към вас във връзка с онова, което каза госпожа Поптодорова по Европейската конвенция за човешките права и основните свободи и Европейската социална харта.
Смятам, че тези два документа са също така безспорни като небоходими за страната ни, за да се нарича тя европейска в пълния смисъл на думата. И ви моля най-искрено да упражните цялото си влияние за ускоряване на процедурите, които са технически и съм сигурен: в единия случай - за ратифициране, и в другия случай - за подписване, защото те са не по-малко важни за образа на България, отколкото тези две конвенции.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви, господин Пирински.
Други желаещи? - Няма.
Моля, да гласуваме.
От 151 гласували народни представители, 150 - за, против няма и 1 въздържал се.
Пришема се
(Мотивите и текстът на законопроекта - Приложение # 3,I)
Млоя ви, господин Джеров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз също ще предложа на уважаемите колеги да поставим този законопроект на второ четене. Господин Пирински изрази също така своето съгласие и становище в полза на законопроекта. При това положение мисля, че този въпрос може да бъде окончателно приключен днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, тези от вас, които са съгласни този закон да мине на второ четене днес, нека да гласуват. Моля, гласувайте.
От всичко 157 гласували народни представители, 155 са за, против няма, 2 въздържали се.
Приема се.
Моля ви, господин Джеров, за второ четене. Прочетете текста на закона. Член единствен. 2007.2.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля да бъде поставен на второ гласуване, на второ четене законопроект за ратифициране на Конвенцията за създаване на Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите и на учредителния договор на Международната финансова корорация:
Член единствен: "Ратифицира ковенцията за създаване на Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите и учредителния договор на Международната финансова корпорация, подписани на 22 юли 1991 г. в гр. Вашингтон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, ако няма желаещи да вземат думата, гласувайте.
От всичкщо 154 гласували народни представители, 152 са за, против няма, 2 въздържали се.
Приема се.
(Текстът на закона - Приложение # 3,II)
Искам да обърна внимание и на цялата зала, но специално един въпрос, повдигнат от господин Боков. Господин Боков, ако си спомняте, вие бяхте повдигнали въпрос във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията, където пише, че Конституционният съд се произнася. Аз направих доста консултации по този въпрос и мисля, че и Конституционният съд прие тази теза. Вярно е, че той има това право.
Обаче от друга страна, Конституционният съд не може да се самосезира. Той се сезира, както знаем, от правителство.то, от една пета от народните представители и т.н. Дори, ако ние приемем тази гледна точка, която е изразена, така както и вие бяхте поместили една статия във в. "Дума" по този въпрос не от вас, а мисля, че Василев се казваше авторът - това ще означава, че ние би трябвало да чакаме Конституционният съд да се произнася по всички закони, щом като не е сезиран. Тъй че, след като събрах доста мнения, мисля, че нищо не ни пречи ние да ратифицираме, а ако има например след това една пета народни представители и съответните органи, те да сезират Конституционния съд.
Тази теза се прие като че ли и от Конституционния съд. Просто има, както знаете, в Конституцията ей такива дребни неща, които - не говоря за големите неща - ние бихме могли да ги очи2007.3. стим и да ги направим по-точни по-нататък, когато в залата започне да владее този дух на консенсус, както днес е поне. Но така или иначе, аз на основата на консултациите, на основата на това, което сам приех, мисля, че няма нужда Конституционният съд предварително да се произнася по тази конституционосъобразност.
Казвам това просто, за да знаете защо съм пренебрегвал досега това, което вие казахте тогава. Разбира се, някъде би могло да се каже, че трябва да бъде сложено в Конституцията, че правителството би трябвало да сезира, но това трябва да го има изрично. А тук го няма.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС, от място): Абе, този въпрос БСП-то го изяснява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да. Този въпрос аз искам да кажа, че не съм го отминал така, сезирал съм хора, питал съм. И мисля, че везните значително се накланят към това разрешение. Вие ли искате думата, господин Райчевски? И след това ще дам почивка. 2007.4.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): За протокола - Стоян Райчевски, Съюз на демократичните сили.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Упълномощен съм от Парламентарната група на СДС да прочета следната декларация:
"ДЕКЛАРАЦИЯ

Парламентарната група на Съюза на демократичните сили изразява възмущение и безпокойство от извършения палеж в с. Доктор Йосифово през нощта на 11 юни 1992 г. Неоткрити досега злосторници са запалили стопанските сгради в двора на господин Петър Славков, основател на СДС в селото, член на Ликвидационния съвет и съпруг на народната представителка от СДС госпожа Свиляна Захариева.
Вследствие на пожара са изгорели стопанските сгради, заедно с 1800 пилета, пшеница, царевица, фуражни смески, селскостопански инвентар, дървен материал и гориво на стойност 100 хиляди лева.
Длъжни сме да отбележим, че дни преди вандалския акт депутатът от БСП Илиян Илиев Жеков от Михайловград на събрание в селото е "разяснявал" на симпатизантите на своята партия Закона за изменение и допълнине на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, непосредствено след което са били отправени устни и писмени закана срещу господин Петър Славков.
Все при организираните от БСП противопоставяния на закона, в същото село са станали няколко палежа, в това число и в двора на кмета, член на БЗНС.
Тези палежи не са разчистване на лични сметки, а израз на старата практика на комунистите, днешни социалисти, за политическа репресия и разправа с техните опоненти.
Парламентаната група на СДС очаква от органите на прокуратурата да разкрият не само конкретните извършители, но и техните подбудители, за да бъдат най-строго наказани според закона.
ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА СДС"
2008.1. СД/МБ
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз ще направя само забележката, че това трябваше да бъде прочетено или от господин Йорданов, или от госпожица Русева (господин Едвин Сугарев отсъствува) като представители...
Вие какво искате - лично обяснение? (Обръща се към народен представител от ПСБСП.) Да, добре, ще ви дам думата за лично обяснение на края на заседанието.
Смятам, че може би щеше да бъде още по-добре, ако бяхте дали една декларация. Аз смятам, че в Народното събрание тя щеше да получи едно значително мнозинство, защото засяга един народен представител. Така че една декларация, една резолюция, която щяхме да гласуваме, но в този вид, разбира се, не може да я гласуваме.
А на вас (обръща се към Чавдар Кюранов) ще ви дам думата за лично обяснение след това. Напомнете ми само. Записвам си тук.
Половин час, до 17 ч. и 320 м. почивка. (Звъни.) 2008.2
(След почивката)

ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю! Моля от името на парламентарната група на СДС половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Половин час почивка! Но ще започнем отново заседанието точно в 18,10 часа.
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Откривам заседанието. Предстои ни да минем към избор на членове на Надзорния съвет на Агенцията по приватизация. Моля ви за тишина! Моля ви, внимание в залата, въпросът нито е толкова лек, нито заслужава невнимание.
Думата има господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Господин председателю! Може би докато се съсредоточи вниманието на депутатите, това, което ще кажа от името на нашата парламентарна група, ще помогне да се установи спокойствие в залата и да се привлече вниманието на депутатите.
Вземам думата от името на групата по повод на декларацията, която беше прочетена преди почивката от един от депутатите на Съюза на демократичните сили. Веднага искам да заявя, че ние най-категорично отхвърляме както инсинуациите и обвиненията по отношение на отделни наши колеги, които се съдържат в тази декларация, така и общите твърдения, които там се съдържат по отношение на депутати от Българската социалистическа партия.
Отхвърляме поначало този подход за уличаване във вина на лица, поради товач, че се намирали наблизо, или някъде наоколо при извършване на даденото престъпление. Преди всичко, разбира се, ние изразяваме съчувствието си, и то искрено, за пострадалите от инцидента, който се визира в тази декларация.
Но, господин председателю, начинът по който се аргументират обвиненията е всичко друго, но не и в съотвествие с нашите твърдения, че сме станали демократични или демократизираща се държава. Тъкмо обратното - обвиненията са от чисто тоталитарен маниер, когато първо се обвинява и се вменява във вина, а след НЧ/МБ 2009.1. това се търсят доказателства да се докаже, че такава действително съществува.
В тази връзка не мога да не се обърна отново към вас, господин председателю, с молбата, с която се обърнах и преди почивката. Моля ви, час по-скоро правителството да внесе своето предложнеие за ратифициране на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи! Ще споделя откровено, че обстоятелството, че вие замълчахте при две настоятелни обръщения към вас - и от госпожа Поптодорова, и от мен, лично мен ме смущава. Защото това е един процедурен въпрос, който може да бъде ликвидиран за 15 минути, както показа и работата ни преди почивката. и това, че вие не се ангажирате да внесете този въпрос с ваше съдействие силно ме смущава. Защото това е най-добрата гаранция да се изключи всякакво посегателство върху правата на отделния гражданин в Република България по един произволен и недопустим начин.
Ползувам случая да обърна и вашето внимание, и да привлека вниманието и на колегите в залата на онова, което става извън сградата на Народното събрание - протестът на група млади хора срещу произволното закриване на учебното заведение, в което те желаят да учат.
Това се мотивира с писмо от Министерството на просветата не до друг, а до Главната прокуратура, с мотивировката, че така наречения университет щял да създаде сериозен обществен конфликт, свързан с липсата на легитимност.
Но, господин председателю, всеки, който би желал да се запознае с фактите, ще установи, че сега в този университет са приети 2100 студента от цялата страна, че той е създаден с ценното съдействие на Университета в Синсинати, в сътрудничество с 35 университета от страните членки на Общия пазар, пет от Полша и Чехо-Словакия. Този университет изпълнява програми и по линия на Програмата "Фар" и има редица други широки международни контакти.
От онова, което успях да разбера, става ясно, че истинските мотиви да се атакува това висше учебно заведение са два. Единият е, че други предявяват апетити към материалната база, и другият е, че качеството на обучението в този университет 2009.2. само за една година е доказало своите предимства пред друеги и предизвиква тока познатата ни дребна злоба.
Аз мислих, откровено казано, че от Съюза на демократичните сили ще стане някой и ще постави въпроса: ще бъдем ли ние безразлични към един протест, който се осъществява пред вратите на Народното събрание от група млади хора, които очевидно нямат други помисли освен това да защитят правото си на висше образование, така както те желаят.
И аз бих предложил накрая да излъчим по един представител от всяка парламентарна група, който да излезе, да се срещне с младите хора и да информират парламента за причините за това напрежение.
Благодаря ви, господин председателю, че ми дадохте да завърша! Аз споменах, че господин Райчевски говори в нарушение на правилника, тъй като онова, което той трябваше да каже, трябваше да бъде казано или от господин Йорданов, или от някой от заместниците му.
В заключение искам да ви информирам, че е внесен законопроект за решаването на въпроса с това висше учебно заведение. Предлагам да намерим начин да се информираме за обективната истина и да подкрепим инициативата на тези млади хора. Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС, от място(: Аз искам думата по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, господин Йорданов, вижте, това е декларация на групата, която беше малко разширена, но по нея няма дебати.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС, от място): Аз искам думата по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: По кой въпрос? Вие можете да вземете думата само като председател на група.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа! Както е съвсем нормално най-напред студентите от този свободен университет се обърнаха към мен. (Смях от опозицията.) Първо, защото съм народен представител от Варна вече 2009.3. два мандата и, второ, защото съм председател на Парламентарната група на СДС. Тоест студентите знаят към кого да се обърнат.
Аз искам обаче да благодаря на господин Пирински, който също проявява загриженост към младите хора. Това е то консенсусът, който всички желаем и за който всички мечтаем. Дано и всички заедно да работим. (Шум в залата.) Ето, чуват се гласове: "Стига толкова!" Защо "стига толкова"? Точно затова трябва да се говори от тази трибуна - затова как всички заедно ще помагаме и на възрастните, и на младите, и така нататък. Защото, доколкото ми е известно, изборите разделят хората, а парламентът ги обединява.
Конкретно по въпроса: за този университет се заговори още по време на Великото Народно събрание. И тогава беше внесено искане от този университет да бъде утвърден в Народното събрание. По това време Съюзът на демократичните сили имаше по-важни естествено задачи - как да спечели изборите и да свали комунистите от власт. Затова една малка група тогава - на 39-те - бяхме напуснали известно време парламента, за да постигнем целта си. И както стана ясно - постигнахме я! 2009.4.
Междувременно обаче тук е внесен този въпрос и аз не зная защо е станало така, че Бургаският свободен университет е гласуван от Великото Народно събрание, в което е ясно кой имаше мнозинство, а мнозинството на БСП е отхвърлило или просто не е предвиждало този въпрос тогава. Не зная как стои въпросът Някой, който е от Великото Народно събрание, нека да го каже. И групата на БСП е отворила идеята за Варненския свободен университет. (Шум от БСП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Дебати по този въпрос няма да позволя! Имаме точка от дневния ред. Ако говорите - общо, моля ви се.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Припомням ви предисторията на въпроса. Всеки въпрос има своя предистория.
Конкретно на въпроса. Наистина преди една година незаконно, т.е. без да се мине през Народното събрание, е създаден един свободен университет. Вярно е и това, което каза господин Пирински: обществеността във Варна говори, че този университет е създаден на базата на бившето АОНСУ. От негови кадри, от негови преподаватели. Както може и да се очаква, в много кратък срок тези хора намират и връзки, намират и пари. Същевременно те започват изпитна сесия, т.е. процес на приемане на студенти. Студентите си дават парите, те ги приемат в една форма, която е практически нелегитимна, неузаконена. И тук е проблемът, който би трябвало да ни вълнува.
Може ли Народното събрание да узакони това, което е създадено незаконно? - Това е един казус. И тук всеки един народен представител трябва да го реши спрямо собствената си съвест.
Една година този университет вече функционира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Йорданов, ще ви помоля все пак по-кратко. Моля ви се.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Да. Една година вече този университет функционира. Фактът, че самите студенти са недоволни от своите преподаватели - бивши номенклатурчици, е толкова ясен, че не търпи възражение. В смисъл: една част от тези, които създадоха университета, след това бяха отстранени от неговото ръководство, т.е. като номенклатурни комунистически кадри. МР/МБ 2010.1.
Съвсем логочно е, че ние не можем да рискуваме съдбата на тези млади хора, които са били подлъгани от тази номенклатура на АОНСУ, и да ги оставим сега на улицата. И се обсъждат няколко идеи. Мисля, че и господин Сепетлиев, който е в Комисията по науката и образованието, е бил във Варна на среща с тези студенти и горе-долу е достигнато до едно общо разбиране, а именно: град Варна като един от най-големите градове на страната да изгради един свой Варненски държавен университет, който да обедини отделните университети, отделните центрове... и този свободен университет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Йорданов, все пак не искам да стават дебати. Не мога да давам думата за дебати по този въпрос, когато на нас ни предстоят дебати.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Добре. С други думи, казусът е такъв7 може ли ние, народните представители, тук, в този момент, без да се е произнесла комисията, да решим този въпрос, след като става ясно, че има нещо законно нередно по съставянето на този университет?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Йорданов, това ще стане. Днес имаме...
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Завършвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: ... Имаме съвсем друга задача. (Към трибуната тръгва депутатката госпожа Савка Йовкова от БСП.) Не, госпожо Йовкова. Вижте, има практика, че когато председателите на парламентарните групи вземат думата, то става, без по тях да се откриват дебати. Не давам думата за дебати. Може, ако поиска председателят на парламентарната група на ДПС да говори, обаче ние сега да изместим дебатите, които са за Надзорния съвет, това няма да позволя! И още повече, че тази практика по чл. 38, ал. 5... Недейте да идвате, госпожо Йовкова. Вас винаги съм Ви уважавал. Моля ви се! Също и както господин Пирински не говори точно по темата. Не говори. В своята декларация аз смятам, че той първо трябваше да се извини някак си или пък да ни направи един...
Господин Лютфи, започваме по въпроса, по който действително днес трябва да вземем решение, защото той повече не може да се бави. 2010.2.
На всички ви е раздадено това, което се говори в Председателския съвет. едно е безспорно - и трите групи наистина безспорно достигнаха компромис, консенсус по въпроса, че в този Надзорен съвет членовете не трябва да бъдат депутати. Това е съвсем ясно установено, мисля си.
Другото, което получихте, бяха проектопредложения. Сега господин Лютфи иска да ви предложи нещо тук.
(Златимир Орсов приближава трибуната и иска думата от председателя по процедурата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: По коя процедура? Ако е процедура, веднага ще имате думата по нея. Но коя процедура? Но ако не е процедура, ще ви спра.
Дайта възможност, господин Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Да, благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, действително по правилник, когато се изказват от името на парламентарните групи, дебати няма. Вие сте абсолютно прав. Тъй като обаче въпросът на Варненския свободен университет, тъй като по този въпрос е изпратено писмо и до председателя на нашата парламентарна група, възползувам се от правото си на говорител на парламентарната група и кто неин заместник-председател да кажа съвсем накратко нашето становище по този въпрос.
То не се различава от това по принцип, което изказа и господин Пирински. Но ние споделяме становището по този конкретен въпрос, че безспорно трябва да бъдат независими и свободни университетите в нашата страна, те трябва да се множат, те трябва да имат пълна автономия във всяко едно отношение, както и във всички демократични страни.
Но не може тук и днес да вземем някакво решение в парламента, без въпросът да се обсъди в Комисията по науката и образованието. Благодар, това е нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижет, ние въобще не можем сега да поставим този въпрос на решаване. Защото вие знаете, че трябва да влезе в дневен ред, а дневният ред знаете как се формира. Така че може и да дам възможност на всеки един от представителите на парламентарните групи да се произнесе по въпроса. А сега минаваме по същество. 2010.3.
Господин Орсов, вие искахте думата?
Отказвате се. Добре. Има ли, отново питам и трите парламентарни групи: стоят ли на становището, което решихме на Председателския съвет, че депутати няма да могат да бъдат членове? Госпожа Ананиева, стоите ли на това становище? Господин Йорданов, стоите ли на това становище? Господин Лютфи - стоят? Значи, по този въпрос е ясно - стоите. В този аспект това е процедура.
Има ли друга процедура, която да се предлага?
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Парламентарната група на Съюза на демократичните сили приема втората процедура - да бъдат предложени кандидати от парламентарните групи и да бъдат избрани тук в пленарната зала. Но предлагаме не процедурата така, както е в този проект с бюлетина и със зачеркване, а с обикновено и явно гласуване, защото явно тук в залата с електронната система е по-лесно. Като кандидатите, които получат най-много гласове, независимо от коя партия или от коя парламентарна група се, те да бъдат избрани. И първите от тях да бъдат за срок от 4 години, а следващите - за 2 години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Томов има думата. (Шум и реплики от блока на БСП към Иван Куртев.) Моля, без викания! По-добрее да се изслушваме.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представтиели!
Преди всичко позволете ми да кажа няколко думи не само по процедурата, но и по съществото на въпроса, който в момента парламентът решава.
Фактът, че избираме Надзорен за Агенцията по приватизацията, не е обикновена рутинна процедура в нашата работа. Аз не зная дали си даваме сметка, но вероятно трябва да си дадем че този съвет ще решава въпроса за сегашното държавно имущество на България или за милиарди левове обществено имущество. Както той ще решава и въпроси, свързани с това, каква да бъде формулата, моделът, структурата на бъдещето българско общество, на бъдещата българска икономика.
От тази гледна точка ми позволете преди всичко да кажа от името на нашата парламентарна група, че ние сме не само неудовлетворени, но ще кажа - и разочаровани от факта, че една седмица закъсня изборът на представителите на Надзорния съвет, 2010.4. които парламентът трябваше да определи. С това даваме лош такт, лошо начало в прилагането на един закон, чиято точност е от изключително важно значение. И сдпазването на който е залог за това приватизацията да върви нормално.
Веднага искам да поставя пред вас и друг въпрос: какъв трябва да бъде този Надзорен съвет? Така, както ние се договаряхме при обсъждането на Закона за приватизацията, и така, както самата приватизация го изисква.
Преди всичко - и ние много се радваме за това, че вие днес се съгласихте най-после, че Надзорният съвет не трябва да бъде съставен от депутати. Той трябва да бъде отделен от парламента, защото е смешно едни и същи хора да правят програми и същевременно да си ги изпълняват, едни и същи хора да изпълняват тези програми и да си ги контролират. Но тъй като този въпрос е вече ясен, мисля, че можем да преминем и по-нататък.
Вторият въпрос обаче: когато ние работихме върху Закона за приватизаицята, ние разбрахме и още нещо - че Надзорният съвет не трябва да бъде теснопартиен. Формулата, по която се избра Надзорният съвет, и начинът, по който се разпределиха квотите в него, фактически задължава и изисква Надзорният съвет да представлява и да изразява мнението на основните парламнетарни сили. Защото колкото е по-широка основата на приватизацията, толкова по-голяма е достоверността. Ние се смущаваме от това, че приватизацията може да стане на тъмно и съвсем отговорно казваме, че това ще бъде лоша предпоставка за една бъдеща приватизация, за един нормален процес.
Ето защо от името на групата искам да заявя, че ние се присъединяваме, придържаме се към така наречения първи вариант И апелираме народното представителство да разбере, че въпросът не е в това дали един или друг ще има мнозинство, дали един или друг ще има предстваители в този Надзорен съвет, а до това ние да имаме наистина възможност за широка социална основа и възможност за контрол върху това, което става там.
Искам да ви дам един пример. Всеки Надзорен съвет и всяка Агенция за приватизация в Източна Европа е подложена на изключително голям контрол, ревност, ако щете, от страна на обществото. Непрекъснато ще възникват колизии и спорове. Колкото 2010.5. е по-широка основата - политическата, върху която стои този Надзорен съвет, толкова по-добре.
Ето защо струва ми се, че ако вие предложите и устоите днес това, което господин Куртев току-що предложи, а именно да използувате мнозинството за налагане на еднопартиен модел...
ИВАН КУРТЕВ (СДС, от място): Те не са една партия, а коалиция!
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Един цвят - каквито и да сте, но предложени от една и съща политическа сила. Това ще намали и достоверността, и доверието на обществото като цяло към този Надзорен съвет.
Така че формулата, която е предложена тук до известна степен и съгласувана на Председателски съвет: три към две към едно, отговаря най-пълно на това, което в момента представлява парламентът. Аз мисля, че по този въпрос трябва да се разгърнат дебати, защото е несериозно и неправомерно да се използува просто формулата на болшинството за определяне състава на Надзорния съвет.
Трето, на всяка цена ние трябва да кажем, че този Надзорен съвет в никакъв случай не трябва да бъде изграден на непрофесионална основа, да бъде изграден от неспециалисти. Надзорният съвет трябва да бъде изграден от неспециалисти. Надзорният съвет трябва да бъде изграден от хора, ползуващи се с доверието на цялото общество, от хора познати. Ето защо ние ще предложим в нашата листа именно такива хора, хора, които са не просто привърженици на една или друга партия, а хора, които изразяват интересите на максимално широк кръг от хора и хора, които имат заслужен обществен авторитет.
Ние изразяваме опасение от едно тясно затваряне - отново повтарям - в политически кръгове на този процес, който днес обсъждаме.
В крайна сметка позволете ми да кажа, че ние отново апелираме да бъде приет първият от двата варианта по процедурата. Да изберем съгласно този вариант формата на гласуване и преди всичко да се определи, да спрем вниманието си върху квотата три към две към едно. Ако това бъде направено, според мен Над2010.6. зорният съвет ще може най-пълно да отговори на тези параметри, които са дадени в самия закон по приватизацията.
Накрая позволете ми, господин председателю, да изразя увереността на нашата парламентарна група, че днес ние ще заложим наистина една добра основа за работата на Агенцията по приватизацията. И, нещо повече - че подкрепата, която ние оказахме на основните пунктове и положения в закона, сега изисква да продължим тази линия на национален консенсус в прилагането на приватизацията.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви, господин Томов.
Има думата за реплика господин Венцеслав Димитров. 2010.7.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, уважаеми господин Томов! Аз искам да направя кратка реплика на вашето изказване, въпреки че споделям преобладаващата част от мислите, които вие изразихте.
Репликата ми всъщност е възражение, защото възразявам именно против формулата три-две-едно, пет-две едно, четиридве-четири и т.н. Приватизацията, както казват някои, господин Томов, не е баница, която да я делим между политическите сили. Не бива ние да тръгваме да делим кой е наш, кой ваш. Дайте, господин Томов, да издигнем кандидатури на професионалисти. Аз например много ще се радвам, ако във вашите кандидатури и нашите кандидатури някои от фигурите съвпадат и всички ще гласуваме за тях. Приватизацията трябва да се извърши по честен начин, не по политически. Нека да направим така, както бяхме двамата с вас във Великото Народно събрание избрахме професор Тодор Вълчев за управител на банката. И вие се съглвасихте, и ние се съгласихме, и виждаме, че банката е една изключително добре действуваща структура, която ще ни изведе в пазарната икономика.
Предложете вие професионалисти, и ние професионалисти, и да се състезаваме и после да видм кои са по-добри.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Томов, ще си позволя само едно мнение. Във всичките групи, това го знаем добре, е имало борба дали да бъдат депутати или не, не само в СДС. Това е така. Просто, слава Богу, че във всичките групи е надделял здравият разум. Но знаем днес от Председателския съвет, че е имало навсякъде тази борба. Така че здравият разум е надделял и в трите групи.
Господин Томов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Господин председателю, въпросът опира не само до здравия разум, а до това, че в Конституцията - чл. 68, ал. 1, и Закона за приватизацията - чл. 10, ал. 1, са категорични по въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Точно така.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Нито един депутат не може да участвува едновременно и в друг държавен орган, и това е ясно. Но аз искам да отговоря на господин Венцеслав Димитров.
Господин Димитров, по въпроса за господин Вълчев ние наистина постигнахме най-невероятното единодушие. Доколкото РД/КП 2011/1. си спомням, той беше избран без нито един глас против или въздържал се и това показа неговия несъмнен обществен авторитет. Но тогава, господин Димитров, имаше консултации. Сега няма консултации. И аз много се страхувам, че не ние ще разпределяме баницата, ами вие тази баница ще я нагълтате цялата. (Смях в залата) И точно това е голямата опасност. Въпросът не опира до това професионалисти или не, а да има априорно доверие към този изключително важен съвет.
Така че аз ви моля, като ядете баницата, внимавайте да не ви дойде много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Лютфи. Моля ви се гза тишина!
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Вярно е, че по време на заседанието на Председателството се обсъждаше процедурата за представителството на парламентарните групи в Надзорния приватизационен съвет. Вярно е и това, че представители на ДПС изказаха съждението, че може да се обсъди и вариантът за пропорционално представяне. Обаче вземахме решение тези разговори да бъдат доведени до знанието на съответните парламентарни групи. И както става често при вас, уважаема госпожо Ананиева, и при вас, господин Йорданов, в крайна сметка парламентарната група с мнозинство решава какво да бъде становището, нейното становище по процедурата на избора на този Надзорен съвет.
Господин Томов, искам да ви кажа, че ние много ясно и точно си даваме сметка, говоря за депутатите от парламентарната група на Движението за права и свободи, какви са отговорностите и какви са правомощията и пълномощията, колко отговорни и важни са те на този етап.
Ето защо аз смятам, че явното гласуване с предложения от всички парламентарни групи може и трябва да осигури присъствието на представители на трите парламентарни групи в Надзорния съвет.
РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: Как ще стане това?
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Аз не съм убеден, че ако има тайно гласуване, то ще бъде по-справедливо и по-демократично и ще осигури присъствието на представители на трите парламентарни групи в Надзорния съвет. 2011/2.
Аз съм убеден, хубавото е по-точно, че както и вие, така и колегата Венцеслав Димитров, а и ние сме абсолютно на същото мнение, що се касае, че тук в тази структура на изпълнителната власт трябва да влязат и да бъдат избрани шест изключително висококвалифицирани специалисти, на които да им е ясно какво трябва да правят. И аз мисля, че този пункт ще ни обедини всички нас и ние съзнателно, с чувството на отговорност на народен представител всеки един от нас, от всички нас 240 души, ще гласуваме по съвест в името на тази благородна и отговорна задача, която трябва да изпълни този Надзорен приватизационен съвет.
Ето защо аз подкрепям предложението, направено от господин Куртев, и смятам, че то ще бъде най-демократичното и найсправедливото.
Благодаря ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожо Маринова, нека се съсредоточим върху процедурата.
КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Да, аз точно по процедурата, във връзка с изказването на господин Лютфи. Клара Маринова, 29. Хасковски избирателен район, социалистическа партия.
Господин Лютфи, аз страшно бих се радвала, ако наистина ние със съвестта на народни представители дадем своя глас за едни истински професионалисти, по-скоро за едни честни хора, за едни хора, които ще поемат тази високоотговорна и, както вие казахте, благородна, макар че аз се съмнявам, че е чак пък толкова благородна задачата. Но аз имам реплика към вас.
След като ние не познаваме тези хора, как ще оценим тяхното благородство, техния професионализъм и тяхната честност? Това е първата ми реплика към вас.
Второ, знаете ли, започвам да изпитвам известно съмнение, че по стар обичай, непознавайки хората, отново партийните пристрастия ще бъдат, господин Лютфи, тези, които ще бъдат водещи. А вие току-що, отричайки пропорционалността, всъщност стъпихте на принципа на пропорционалността. Говорейки от името на вашата парламентарна група, вие пледирахте непременно да има участник от нея. Кой, господин Лютфи, ви дава гаранцията за това, след като отричате принципи на пропорционалността?
Ето това е моята реплика към вас. 2011/3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Искате дуплика?
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председател, многоуважаема госпожа Маринова, добрите специалисти икономисти, познаващи хала на нашата икономика, се знаят. Знаем ги, те не са много. Знаете ги и вие, знаят ги и колегите, знаем ги и представителите на Движението за права и свободи.
На втория въпрос - пропорционалността. Това не е икономика, да, господин Жан Виденов. Тук има и право, и икономика, и всичко - да. Аз, като казвам това, имам предвид именно това, което включва като предмет на действието на този изпълнителен орган.
Що се касае за пропорционалността. Практиката - ние с вас и с доста от колегите вече сме за втори път народни представители, невинаги пропорционалното присъствие, повтарям, невинаги и не при всички случаи е най-точният механизъм за формирането на дадена структура. В случая конкретно мисля, че тук става дума за един схематизъм, който именно ще ограничи да бъдат включени най-добрите специалисти по проблемите на приватизацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Янаки Стоилов. Господин Орсов след това. Но бих казал, давайте предложения за процедурата, защото сега трябва да уточним процедурата. 2011/4.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПСБСП): Господин председател, дами и господа! От изказванията на представителите на трите парламентарни групи вече достатъчно ясно се очертават техните предпочитания към процедурата за избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията по приватизация. Съжалявам, че освен становището на нашата парламентарна група, въпреки някои уговорки, и представителите на СДС и на ДПС ни убеждаваха в предимствата на втория вариант. Мисля, че такова заключение може да бъде направено недвусмислено.
Какво обаче означава приемането на втория вариант? Въпреки изразяваните желания за търсене на съгласие, ние отново ще бъдем изправени пред поредното несъгласие и раздвояване по един толкова съществен въпрос. Тъй като, ако съществуваше някакъв пример в историята на този парламент, при който в решаването на подобни въпроси се е постигнало уточняване, договаряне за най-добрите специалисти и по други въпроси, ние можехме да имаме прецедент, който да бъде използуван като аргумент.
В изказването на господин Венцеслав Димитров в края прозвуча нещо твърде прозрачно. Прнизивът да се договорим за най-добрите специалисти, обаче след това с гласовете на мнозинството да решим кои са най-добрите. Добре, каква е стойността тогава от подобно уточняване и постигане на съгласие!
Затова аз искам да ви предложа даприемем първия вариант, дори, струва ми се, нека това да не звучи пресилено, ако бях член на представителите на мнозинството, щях да отстъпя три места за опозицията, защото досегашната политика на Съюза на демократичните сили и на Движението за права и свободи е твърде еднопосочна и може да се постигне един подходящ баланс. Нека да не изключваме и другите членове на Надзорния съвет, които ще бъдат определени, назначени от правителството на Съюза на демократичните сили. Следователно при тъждество на политиката на парламентарното мнозинство в двете му сумарни величини и политиката на правителството вие оставяте три места максимум за хора, които да контролират ефективно процеса на приватизацията.
Но ако допуснем, че в скоро време политиката на СДС и на ДПС може да се различава, те да преследват различни интереси в процеса на приватизацията, аз съм склонен вие да поББ/КП 2012/1. стигнете гаранция на вашите интереси чрез квотата три-две-едно, като три места запазите за СДС, две са за БСП и едно за Движението за права и свободи. Защото правилно се изтъкна, че в тази агенция трябва да попаднат най-добрите специалисти, но не помаловажно е да посочим, че трябва да попаднат хора с достойнство, даже, бих казал, с гражданска смелост, тъй като членовете на сомия Управителен съвет на Агенцията по приватизация ще бъдат оперативният орган за нейното осъществяване. А хората в Надзорния съвет трябва да контролират, т.е. за тях в още по-голяма степен е необходимо те да се противопоставят на всяко едно действие, което цели друго нещо освен ефективността на икономиката и удовлетворяване на социалните очаквания на населението и по-специално на работещите в различните отрасли.
И аз бих искал само да напомня, че ние държим много за икономическата и правна стабилност. Затова не бихме искали да имаме поводи и сериозни причини от страна на гражданите в България след време да атакуваме отделни актове на приватизацията. Защото една приватизация, която започва с предприятия, които осигуряват енергийносуровинните ресурси на страната, като "Нефтохим" - Бургас, една приватизация на резиденцията в Банкя, която е продадена за по-малко от един двустаен апартамент, как тя може да бъде оставена и как да бъде призната от гражданите на България! И аз се надявам, че мнозинството от моите колеги в социалистическата партия ще станат, ако се наложи, изразители на тези интереси на хората, които независимо от решенията на органа, който ще бъде избран, пак предполагам в нарушение с истинските принципи на демокрацията, един ден да бъдат ревизирани. Защото това имущество, което е създадено от хората, ние няма да допуснем да бъде просто разпродадено. То може да бъде продавано, може да бъде отстъпвано, но то трябва да бъде отстъпвано с оглед перспективните интереси на българската икономика и на нейните граждани. За да се признае този процес, колеги, аз ви препоръчвам наистина да подкрепите първия вариант, който ще даде известна обществена опора на процеса на приватизацията, като в тези квоти всяка една от силите ,искам да вярвам, би включила и представители, които не са от собствените редове, за да разширим това наистина действително, а не прокламирано съгласие. Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на ПСБСП) 2012/2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Много ви моля, часът става седем и пет. Ние все пак днес трябва да свършим. Това са два варианта, ако ние започнем да ги повтаряме непрекъснато, едва ли ще направим нещо добро. Мисълта ми е, че ние би трябвало да се съсредоточим към двата варианта, те не са кой знае колко много. Да видим след това имената, защото след това два часа няма да ни стигнат. А днес трябва да свършим с този въпрос.
Има думата господин Георги Марков.
ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС): Една малка реплика към господин Янаки Стоилов, който уважавам като юрист и две години сме работили най-малко с чувство на търпимост, ако не и добре в Законодателната комисия.
Първо, искам да кажа и това трябва много добре да се знае и да го чуе цялата наша общественост, че не бива да се преувеличава ролята на Агенцията по приватизация и то не поради друго, а поради това, че в Закона за приватизацията за разлика от някои други страни ние подчертахме и приехме изрично, че в крайна сметка Националната програма за приватизация ще се одобрява от парламента, което дава възможност, първо, и на опозицията да е в течение на това, което става, и, второ, тя с гласа си да участвува, когато ние приемаме тази програма по отрасли, обекти и т.н. И едно от съображенията, което беше, когато приемахме този закон, беше именно да ни се даде възможност и на нас, тъй като това е национален проблем, макар и политически, с вота си тук да сте в течение и да участвувате, а не агенцията да прави нещо на своя глава и после всеки един от отделните спорове по обекти да се пренася в парламента.
Второ, не трябва да се забравя и нещо друго: че Агенцията по приватизация е орган на управление. И точно защото е орган на управление, ние в нашата парламентарна група след дълги дебати, тъй като все пак имаше спорове, стигнахме до становище, че депутати не трябва да участвуват в нея. Защото тя е чисто изпълнителен орган, орган на правителството. И щом е орган на правителството, съгласете се, че правителството е коалиционно, но на СДС и то носи отговорност. Ние не можем да приемем, че в правителството не участвуват, да речем, представители на БСП, а агенцията, която е орган - в нея да участвуват, макар че не изключвам такава възможност. 2012/3.
Следователно, щом тя е чист орган на управление, политическа отговорност за тази агенция носи правителството. Ако вие сте недоволни от действията на агенцията като чисто изпълнителен орган, която ще прилага процеса на приватизация, няма никаква пречка чрез института по питанията и парламентарния контрол всеки петък да сте в течение на това, което става.
Но основният проблем това е националната програма. А националната програма ще се обсъжда тук с ваше участие и какво по-добро и по-демократично от това! Така че има резон в това, което казвате, но недейте да преувеличавате ролята на тази агенция като някакъв орган, който ще работи на тъмно и едва ли не СДС в тази агенция ще решава зад гърба на българския народ някакви проблеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: За дуплика има думата господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПСБСП): Тук не става дума за преувеличаване на ролята на агенцията или на Надзорния съвет, но мисля много добре разбирате, че програмата ще очертае насоките на приватизацията, ще посочи обектите. Тя няма да определи нито цената на приватизацията, нито субектите, които ще участвуват в приватизацията. И при това положение никой не би се наел сериозно тук да твърди, че са невъзможни злоупотреби в самото осъществяване на приватизацията. Вярно е, че наказателното право в определени свои текстове предвижда отговорност за явно неизгодни сделки или за безстопанственост, но каква е ползата, че след години може да се търси наказателна отговорност от няколко души, след като ще бъде разпродадено имущество за милиони или за милиарди. Една такава утеха мисля, че е твърде малка компенсация и ние не преследваме възмездието, а искаме действително този процес да бъде открит, със значителен контрол.
И най-накрая тук не става дума за желанието на БСП или на други партии да участвуват в приватизацията и да получат определен дял. Но в механизмите на демокрацията няма друг начин освен чрез участие на различните и противостоящи си политически сили да се защитават националните интереси, интересите на различните групи в обществото. И вие най-добре бихте потвърдили подкрепата на част от моите думи, ако наистина възприемете първия вариант. Всичко друго е наистина губене на време. 2012/4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Съвсем сте прав за утехата.
Господин Орсов има думата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз ще взема думата по два въпроса. Тук се каза много, че пропорцията, която се предлага в първия вариант, който аз подкрепям - три-две-едно, щяла да лиши Надзорния съвет на Агенцията по приватизация от професионализъм и че ставало дума за някакъв схематизъм. Аз не зная има ли човек в тази зала, който сериозно да мисли, че Българската социалистическа партия няма двама добри икономисти, които да предложи в Надзорния съвет на Агенцията по приватизация. Има такива професионалисти и не двама, а много пъти по двама. Така че приказките, че пропорцията щяла да попречи на професионализма, са несериозни. Въпросът обаче е в друго и това другото беше изразено от господин Георги Марков. Въпросът е, че СДС не иска да допусне в този орган представители на социалистическата партия и демагогия беше да се твърди от тези микрофони, че "дайте да предложим професионалисти от двете страни и да се състезават". Как? Чрез гласовете на мнозинството? 2012/5.
Вторият въпрос, по който искам да взема отношение, е онова, което предложи господин Куртев. Той предложи онези, които получат най-много гласов, те да бъдат избрани в Надзорния съвет на Агенцията по приватизацията.
Аз бих искал господин Куртев да уточни това свое предложение, защото ако то се тълкува точно, означава в Надзорния съвет да бъдат избрани по вишегласие шест души, т.е. онези, които получат най-много гласове според неговите думи.
А според чл. 55 на нашия правилник всички решения, включително и решението за избиране на членове на един тсакъв орган като Надзорния съвет на Агенцията по приватизация, се вземат с обикновено мнозинство. Много бих желал господин Куртев да уточни предложението си - за вишегласие ли става дума или за чл. 55 от нашия правилник. И ако става дума за чл. 55, какъв е смисълът да се приема вторият вариант на тази процедура, която се предлага. Тя напълно съвпада с реда, по който се вземат всички други предложения и всички други решения, които Народното събрание приема и обсъжда тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Орсов, мисля, че тук няма недоразумение. Поне в смисъл, че това, което поддържа господин Куртев тук и което дне обсъждахме като един от вариантите, беше повече от половината от присъствуващите. Това е точно чл. 55. Нека господин Куртев да изясни. Въобще има много работи да се изясняват, да видим тази процедура и все пак малко да побързаме.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа! Съжалявам, ако не съм бил разбран добре. Имах предвид първите трима от получилите. Безспорно шест трябва да получат повече от 50 на сто. Но първите трима по броя на гласовете да бъдат за срок от четири години, а вторите трима от общо шестте избрани - за срок от две години, както е в Закона за приватизацията. Това имах предвид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Филипов има думата.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПСБСП): Благодаря ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, Емил Филипов Михайловградски окръг, Берковица.
Поддържам изцяло процедура първа от предложените два варианта и се аргументирам защо. (Реплики от страна на мнозинството) ВТ/КП 2013/1.
Първо, Надзорният съвет е постоянен обществен регулатор, осъществуващ обществения контрол върху всички аспекти на приватизацията. Неслучайно шест са определени за Народното събрание и пет за Министерския съвет. Както върви процедурата, би трябвало да определим всичките от Министерския съвет, от управляващото мнозинство и баста по въпроса.
Приватизацията не е само пазарна дейност, а най-тясно свързана с всички аспекти на обществения и социалния живот.
Второ, приватизацията не е само сложен, но и много дълъг процес и тези, които сега ме апострофирате, уважаеми господа, представа нямате колко време ще отнеме. (Реплики от страна на депутати от мнозинството)
Нуждаем се от Надзорен съвет, който да представлява най-широките социални, обществени и политически слоеве в тази страна. Даже сега си мисял, че трябваше да определим места за съветници на синдикати, на научни организации, на научни съюзи. Той не може да бъде само от администратори и само от хора, избрани с чисто политически убеждения.
Четвърто, считам, че не е във ваш интерес, уважаемо синьо мнозинство, да гласувате втората процедура. Просто не е във ваш интерес. (Реплики от мнозинството) Времето ще докаже, че не е било във ваш интерес.
Аз знам прекрасно по вашата реакция, че моите аргументи няма да достигнат до вас.
РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Няма да достигнат, тук позна.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ: Но искам да прнизова още веднъж, че е необходим консенсус по този въпрос.
Ако ние с вас сме в това народно събрание, погледнато за един ден, исторически погледнато за България, то тази България не е строена за един ден. И тази България ще продължава за много години. И самият процес ще продължава много години. Поради това настоявам и умолявам тези, които могат да мислят действително конструктивно, да гласуват за процедура първа за пропорционално прпедставяне в Надзорния съвет. Благодаря.
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): По най-демократичен начин ще решим въпроса - чрез гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Филипов. Господин Семерджиев има процедурно предложение. 2013/2.
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Предлагам да преминем към гласуване и да прекъснем разискванията по процедурата. (Шум и реплики от страна на депутати от опозицията) И ще изкажа моите съображения.
За мен е явно, че въпросът започва да се политизира. Лично аз ще ви кажа, че предпочитам да гласувам за хора, а не за квоти. Защото ако вашата партия предложи един достоен човек, аз бих гласувал за него. (Възгласи от опозицията: "Е-е-е!", "Хайде да видим!") Но ако вие предложите човек като господин Луканов, аз няма да гласувам. А вие имате намерение във вашата квота да сложите такива хора. Благодаря ви. (Шум и реплики от страна на депутати от опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Семерджиев се изказа по процедурата. Сега има ли някой, който ще се изкаже против? Господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Господин председателю, уважаеми колеги! Вие разбирате, че аз ще възразя на господин Семерджиев. Ще му възразя с мотивите, които господин Филипов изложи пред вас. Неговото напомняне, че има въпроси, по които единственото действително решение е това, взето с консенсус.
Господин Йорданов тук ни върна към онова време в миналото Народно събрание, в което наистина по персонални кандидатури ние стигнахме до гласувания, с които всички бяха съгласни. Но, господин Йорданов, това ставаше в една друга атмосфера, при един друг подход, при който действително се търсеше общото.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Какво общо има това с процедурата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Пирински, все пак говорете за процедурата. Против процедурата, която беше предложена.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Процедурата е да дискутираме, докато стане ясно кой действително иска съгласие и кой иска да пуска в ход машинката на болшинството. Така че недейте да хвърляте прах в очите нито на тези, които са в тази зала, нито на онези, които са извън нея, че вие имате някакво искрено желание за постигане на взаимно съгласие.
Против съм прекратяването на дебатите. 2013/3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви, господин Пирински.
Има предложение за прекратяване на дебатите.
Моля, гласувайте.
Гласуването започва.
Госпожи и господа народни представители, влезте в залата.
Господа квесторите, поканете народните представители да участвуват в гласуването.
Има предложение от господин Руслан Семерджиев да се прекратят дебатите.
От общо гласували 214, за са 113, против - 101, въздържали се няма. (Силен шум в залата) 2013/4.
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги! Искам да оспоря гласуването. Тъй като многократно се подчертава, че има хора, които гласуват с по няколко карти, най-лесният възможен начин да се проверят това е, когато се дават резултатите от гласуването по фракции. Искам да видя 17 души от Движението за права и свободи, които са гласували единодушно със своите карти. (Шум и реплики от парламентарната група на ДПС)
Аз оспорвам гласуването на основание на това, че в залата се гласува с много карти. Давам само един от примерите. Всички останали възражения в това отношение съм готов да приема. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Балабанов, как сте 101 вие при толкова празни места? (Силен шум и реплики в залата)
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): ГМосподин председател! Бих искал да обясня своя отрицателен вот...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, нямате право. Отрицателен вот има при дебатите. Това е процудерно гласуване.
Господин Балабанов, все пак от ДПС са 17, особено като имате предвид, че и господин Кадир е тук. (Шум и реплики)
Добре, внимание: ще прегласуваме, но внимавайти от всички страни, моля ви!
Гласуваме за прекратяване на дебатите. Моля, гласувайте! Има господа народни представители от едната и от другата страна... Вие никога не можете да седите, дори и при най-важните гласувания в залата.
От 219 гласували, 120 за, 99 - против, въздържали се няма. (Ръкопляскания)
Моля ви, успокойте се. Фактически има две процедури, които са предложени. Едната процедура е изборът да се произведе по предварително определени квоти на трите парламентарни групи в съотношение 3:2:1. Гласуването за листата е ан блок. Продължителността на мандата на избраните членове на Надзорния съвет се определя по жребий.
Това се поддържаше от няколко оратори, нали, господин Томов? Това е вашето предложение основно, което се поддържаше от господин Филипов и други.
Тъй като първото предложение беше на господин Куртев, ще гласуваме първо за второто предложение - за пропорционалЦМ/КП 2014/1. ното, да го наречем, именно 3:2:1. Първо ще се гласува предложението, направено от господин Томов, подкрепено от господин Филипов, господин Орсов и още двама-трима оратори - за определяне квоти на трите парламентарни групи в съотношение 3:2:1. Моля, гласувайте!
От общо 224 гласували, за са 104, против 119, въздържал се 1.
Отхвърля се това предложение. 2014/2.
И все пак растат по някакъв невероятен начин гласовете. На Движението за права и свободи са 21. 99 гласа бяха преди малко на социалистическата партия, а сега станаха 103. Но хайде да не оспорваме гласуването, въпросът е ясен.
Господин Куртев, моля ви се, внимавайте сега. Вашето предложение според мен гласи така: парламентарните групи предлагат своите кандидати. Така ли е?
ИВАН КУРТЕВ (от място): Така е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Какво правим нататък? Правим една листа, по азбучен ред я подреждаме. И след това гласуваме явно за всеки поотделно, като първите шест души, които са получили повече от половината от гласовете, влизат. Ако не са получили, ще трябва второ гласуване. Тези, които са влезли, си влизат и ще трябва останалите да гласуват.
Моля сега председателите на парламентарните групи или техните представители да донесат списъците.
ИВАН КУРТЕВ (от място): Първите трима са за четири години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Първите трима са за четири, а вторите трима са за две години, това вече се изясни.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (от място): Искам процедурно предложение по това, което казахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не ви разбирам, господин Томов, елате, ако обичате.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Едно процедурно предложение по вече приетия от мнозинството ред на гласуване.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ПСБСП: Нищо не е прието!
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Ясно, по отхвърленото досега.
Ако се внасят предложения от групите, ние държим на това предложенията да бъдат прочетени от трибуната с достатъчно данни и факти за хората, а не да бъдат давани на председателя и интимно, бих казал, инкогнито нещата да преминат през залата. Ето защо цялото общество трябва да узнае кои се предлагат за членове на този Надзорен съвет.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, обаче тази бюлетина трябва да бъде отпечатана, тя не може да бъде на ръка.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Той казва "Явно"! СД/КП 2015/1.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Явно ще бъде. Той предложи явно гласуване. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Явно гласуване, обаче как ние ще четем имената?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място(: Ами ще ги прочетете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, добре, дайте ми ги. Дайте ми сега имената, за да почна. Нали трябва да ги подредя по азбучен ред поне?!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Сега предложението ще трябва да се гласува и после ще ги подреждате. Трябва да се гласува предложението на господин Куртев. Не сме го гласували още.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ще го гласуваме. Моля ви се, гласува се предложението на господин Куртев, което уточнихме какво е. Моля ви, гласувайте. Гласуваме за предложението на господин Куртев или против него.
Едно обяснение, защото господин Добрев иска обяснение. Преди всичко Председателският съвет е само един помощен орган на председателя. Председателят обаче няма никакви други права освен да предложи дневен ред и т.н. Залата, господин Добрев, решава този въпрос.
От 221 гласували, 120 са за, против - 101, въздържали се няма.
Предложението на господин Куртев по процедурата е прието.
Давам думата на господин Росен Хубенов по процедура.
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители! Преди да пристъпим към конкретните персонални предложения, ние трябва да извършим още едно гласуване във връзка с процедурата. И то е дали гласуването да бъде явно или тайно.
Упълномощен съм от името на нашата парламентарна група да изразя нейното становище, че ние държим на тайно гласуване. (Шум в залата) И причините за това са няколко.
Моля ви да успокоите залата, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, вас трябва да успокоя. Защото просто вие не сте чули това, което каза господин Куртев, и това, което каза господин Лютфи - че гласуването е явно. И за това се гласува. 2015/2.
РОСЕН ХУБЕНОВ: Аз много добре ги чух...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Е, тогава как...?
РОСЕН ХУБЕНОВ: Много добре ги чух.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ами тогава? Ние сме гласували за това.
РОСЕН ХУБЕНОВ: Но народното представителство не е решило с вота си дали гласуването да бъде явно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Е как да не е решило?! Кажете как не е решило, господин Хубенов!
РОСЕН ХУБЕНОВ: Има още едно съображение и аз моля да го чуете. За да го чуете, трябва да запазите тишина. (Шум в залата, реплики.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте какво, господин Хубенов...
РОСЕН ХУБЕНОВ: Съображението е това, че при явно гласуване не може да се осъществи контрол дали всеки един от депутатите е гласувал за шест души. А не може да се гласува за повече от шест души.
Така че, за да се осъществи този контрол, това е възможно само при една листа, със зачертаване на останалите кандидати. Именно затова...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Хубенов, ще ви отнема думата, защото вие повтаряте нещо, за което ние сме гласували!
РОСЕН ХУБЕНОВ: Именно затова ние подробно обсъждахме в Председателския съвет този момент и стигнахме до тази процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Хубенов, не ме карайте да ви прекъсна!
РОСЕН ХУБЕНОВ: Ние държим гласуването да бъде тайно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие може да държите, обаче е гласувано в залата...
РОСЕН ХУБЕНОВ: Това е много добре, че за да бъде изпълнена уговореността между СДС и ДПС, трябва да има контрол на явното гласуване. Знаем много добре, но държим да бъде тайно гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Хубенов, в предложението, което направи господин Куртев, имаше елемента "явно гла2015/3. суване". Това го имаше и в предложението на господин Лютфи. Тъй че вашето предложение не мога да го подложа на гласуване.
Моля най-после да ми дадете списъците. Моля, госпожо Ананиева, моля, господин Лютфи, дайте списъците! Защото те трябва да се подредят по азбучен ред, а вие ще ги представяте освен това.
Давам думата на госпожа Златка Русева по процедурен въпрос. 2015/4.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Искам да направя процедурно предложение. Тъй като днес, мисля, че доста говорихме по тази точка и обсъждахме нещата, казаха се и принципни неща, сега ще ни бъдат представени кандидатурите, по които след това ще гласуваме - моля да продължим времето до изчерпване на гласуванията на кандидатурите, представени от парламентарните групи. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля да се гласува за предложението. Моля, гласувайте!
116 гласували за, 60 - против, 20 въздържали се.
Ще продължим, докато изберем Надзорния съвет днес.
Думата има господин Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на движението за права и свободи предлага следните висококвалифицирани специалисти за членове на надзорния съвет:
Георги Стоянов Дечев - юрист с над 30 години трудов стаж като адвокат в град Сливница. Главен юрисконсулт на ДП "Реклама" и главен специалист в Инспектората в Министерството на вътрешната търговия по издаване на наказателни постановления за нарушения в областта на търговията. (Ръкопляскания от мнозинството)
Вторият кандидат на вашето внимание, уважаеми господин председател, уважаеми колеги - Мустафа Занков Занков - дългогодишен икономист, работил дълго време като главен счетоводител в ДП "Верила", с голям опит в областта на счетоводството, икономиката и в областта на финансовото дело. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ДПС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Лютфи!
Следващият, моля! Не се страхувайте, моля ви!
Господин Йорданов, заповядайте!
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин прпедседателю, аз очаквах поне веднъж опозицията да бъде първа в нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, започнете да четете.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Нашите предложения са следните:
Госпожа Лиляна Иванова Пиперкова - родена през 1930 г. Завършила е с отличие Юридическия факултет. Кандидат на юридиНЧ/КП 2016/1. ческите науки. Работила е като научен сътрудник в Института по външна търговия. Специалист по стопанско право с много публикации и отлично познаване на международната практика. Това, което е особено важно, е, че е безпартийна. Искам това изрично да го подчертая, че Съюзът на демократичните сили предлага именно госпожа Пиперкова като безпартийна. А безпартийните са повечето хора в България. И именно те трябва да следят какво става с приватизацията най-добре. (Смехове и шум в опозицията)
Второ, предлагаме госпожа Ренета Иванова Инджова - родена на 6 юли 1953 г. Завършила е Икономическия институт. Работила е в този институт, в Машинноелектротехническия институт. Участвувала е като експерт в Комисията по приватизация към Великото Народно събрание, т.е. има този опит, тези професионални качества, за които толкова много тук се пледира. Работи в Агенцията за икономическо развитие. Научен сътрпудник е, кандидат на икономическите науки. И, което е особено важно - също е безпартийна. Защото Съюзът на демократичните сили просто наистина иска да защити интересите на на-йшироки слоеве от нашия народ и най-главно - на безпартийните граждани в България.
Трето, Свилен Борисов Първулов - 36-годишен. Образование - висше икономическо по специалността "Управление и планиране на народното стопанство", получено във Висшия икономически институт "Карл Маркс", сега Университет за национално и световно стопанство, през 1979 г. От 1979 г. е специалист в Икономическия институт на бан. От 1980 г. е научен сътрудник, а от 1985 г. е научен сътрудник I степен. Основна научна област на господин Първулов - организация, икономика на пазарите, т.е. това, което ви интересува. Това е всъщност научната област, която третира въпросите за монополите и конкуренцията. Специализация: от август до декември 1991 г. е специализирал в Съединените щати по темата: "Обществена политика към монополите и конкуренцията" в Браун Юнивърсити, щат Рок Айлърд, и Хамилтън Колидж, щат Ню Йорк. Консултации с ръководители и експерти от Федералната търговска комисия и антитръстовия отдел на Министерството на правосъдието на Съединените щати, федералните институции за защита на конкуренцията. Автор е на много публикации, между които ще спомена само последните: "Динамичната конкуренция и динамизация на икономиката" в сборника "Динамична икономика 2016/2. проблеми на нейното създаване". Цитирам, превеждам от руски. (Смях в опозицията) Това е в Москва през 1991 г. Друга публикация - "Пазарна структура, собственост, размери и рентабилност в България". Това е публикация в Хамилтън от декември 1991 г. заедно с професор Дерек Джоунс. (Смях в опозицията) Господин Първулов е член на Европейската асоциация за изследвания в областта на икономиката на пазарите. (Ръкопляскания от мнозинството)
Едва ли е необходимо да подчертавам, че господин Първулов е също безпартиен. Защото едва ли е необходимо да подчертавам, че Съюзът на демократичните сили изключително много държи в процеса на приватизацията най-големият контингент от хора в България - безпартийните, да имат контрол върху този процес. (Ръкопляскания от мнозинството) 2016/3.
И последната кандидатура. Аз виждам, че досегашните кандидатури се приемат с въодушевление, с одобрение от залата. Последната кандидатура е на Стефан Тодоров Хаджитодоров, роден през 1953 г., инженер, математик. Той е кандидат на техническите науки, старши научен сътрудник е в Централната лаборатория по биоприборостроене и автоматизация към Българската академия на науките. В момента е заместник-главен научен секретар на Българската академия на науките.
Това са нашите кандидатури.
ГЛАСОВЕ ОТ БЛОКА НА ПСБСП: Безпартиен! Безпартиен!
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Естествено е, че измежду толкова кандидати, ще има един, който да е член на някоя партия, за да отразява интересите и на тези хора, които членуват в партии в България. А най-добре вероятно тези интереси отразява този човек, който е член на Съюза на демократичните сили. И затова Стефан Хаджитодоров е член на Съюза на демократичните сили.
Благодаря. (Ръкопляскания от блока на мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Томов, заповядайте.
ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (от място): Сашо, кажи им, че ние не си избираме синовете!
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди всичко позволете ми да изразя възхищението си от вашия избор. Вие надхвърлихте всички наши очаквания! (Възторжен смях в залата)
По този повод искам да кажа на господин Йорданов, че вие надхвърлихте очакванията ни и е по-хубаво, че сега можем да направим съпоставката, а съпоставка да направят и тези, които ни гледат и слушат. И затова ние ще предложим листа от хора, които не са известни толкова със своите партийни пристрастия, колкото със своя професионализъм.
Първият в нашата листа е старши научният сътрудник Стою Дулев. (Весел смях от блока на СДС, смее се и господин Александър Томов) Макроикономист, кандидат на икономическите науки, работил пет години в Икономическата комисия за Европа, един от авторите на Закона за приватизацията през миналата година първия проект, и непосредствен участник сега в изготвянето на този Закон за приватизацията. Специално искам да кажа, господин Йорданов, че за него и за всички останали нямам намерение да МР/КП 2017/1. чета нито списъка с монографиите им и работите им, защото вероятно ще трябва да приключим към 11 часа, а още по-малко да казвам с кои професори са разговаряли и са се срещали. (Смях) Защото тогава, господин Йорданов, вероятно няма да можем още няколко дни да приключим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви за тишина, господин Венцеслав Димитров, моля ви се.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Господин Стою Дулев е член на Българската социалистическа партия. (Възгласи: "Е-е-е!", от блока на СДС) Депутат във Великото Народно събрание, човек, който по собствено желание се посвети на своята изследователска и преподавателска работа, независимо от възможностите му да стане член и на това Народно събрание.
Втори в нашия списък е старши научният сътрудник Ганчо Ганчев - доктор по икономика от Университета в Нанси във Франция, 39-годишен...
ГЛАСОВЕ ОТ БЛОКА НА СДС: Той е на Дертлиев! Те се обединяват.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: ... координатор на Групата за независими анализи. Безпартиен. (Смях) Автор на монографии и десетки статии в областта на макроикономиката, международните икономически отношения и приватизацията. Един от авторите на специфичен модел и предложения от извънпарламентарни сили, на модел и Закон за приватизацията.
Ганчо Ганчев в монета е независим експерт и, подчертавам още веднъж това - той е безпартиен.
На труто място ние предлагаме господин Смоленов. (Много весели възгласи от блока на СДС, смее се и господин Томов, и депутатите от БСП)
38-годишен (ръкопляскания), инициатор...
Искам да ви кажа, господа, понеже разговорът минава в много приятна атмосфера, да ви кажа по този повод, че когато господин Христо Смоленов беше инициатор и основател на Независимия комитет за защита на екологията на град Русе, много от вас бяха в редовете на някои други обществени организации. Ето, виждам ги сега пред мен, и имаха съвършено други позиции по това време. Така че най-малкото, което трябва да направите, е да замълчите с уважение. (Много весел смях. Освен това госпо2017/2. дин Христо Смоленов е човек, който предложи на българската общественост конкретни модели, заедно с други философи-икономисти, както и предложения за приватизацията. И дали това ви се харесва или не, те влязоха в нашите обществени дискусии.
На четвърто място, ви предлагаме кандидатурата на господин Росен Иванов...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място(: Чакай бе, още колко има? Кой е този?
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: ... експерт в досегашната Агенция за приватизация, член на Българската социалдемократическа партия (оживление), човек, който през изминалата година и половина, тогава, когато някои мъдруваха дали да има Закон за приватизацията или не, работеше доста упорито като член и експерт на сегашната Агенция по приватизация и е допринесъл достатъчно много за това да бъдат създадени първите реални методики, които и в момента се приемат и обслужват досегашното правителство.
Искам да ви кажа, дами и господа, че господин Росен Иванов, както и много други невидими мушици (смях от блока на СДС) и хора, които работят в тази агенция, разбират много повече, отколкото много от тези, които сега се лансират като експерти в тази област. А това, че казвам, че работят невидими и невидимо, е точно, затова защото много от хората, които изградиха основата на този процес, сега незаслужено биват пренебрегвани.
На пето място ние ви предлагаме господин Иван Дочев, 45-годишен, кандидат на икономическите науки, икономист, бизнесмен.
И на последно, шесто място, ви предлагаме господин Кирил Николов, безпартиен, председател на Варненската търговско-промишлена палата, специалист в областта на правото - юрист, и в областта на външната търговия. Човек, който също през минали години е бил подлаган на незаслужени репресии, и човек, който е имал през тези години смелостта да отстоява своите възгледи точно в тази област, за която днес говорим.
Завършвам с тези предложения, съзнавайки, че става дума за специалисти, които няма да застават зад отделни партийни пристрастия и които са достатъчно почтени и честни, за да могат да осигурят максимална прозрачност на това, което започва на самата приватизация. 2017/3.
Искам да изразя останалата ни все пак малка надежда, че вие ще надделеете своето теснопартийно чувство и че ще дадете възможност на различните политически сили да бъдат представени по достойнство в Надзорния съвет на Агенцията по приватизацията.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря!
Изготвен е вече списъкът по азбучен ред. Моля за внимание, за да не би случайно да съм изпуснал някого. Кандидатите са общо 12: 6 от БСП, 4 от СДС и 2 от ДПС. По азбучен ред, поне се помъчих тук, доколкото не съм забравил азбуката, да ги подредя:
1. Ганчо Ганчев
2. Георги Стоянов Дечев
3. Иван Дочев
4. Кирил Николов
5. Лиляна Пиперкова
6. Мустафа Занков
7. Ренета Иванова Инджова
8. Росен Иванов
9. Свилен Борисов Първулов
10. Стефан Тодоров Хаджитодоров
11. Стою Дулев
12. Христо Смоленов.
Мисля, че това са. Господин Лютфи, вашите точно ли са? Господин Томов, и вашите?
Според предложената процедура от господин Куртев ние сега ще започнем да гласуваме по азбучен ред за всеки човек.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Как е името на този Кирил Николов?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: На Кирил Николов не ми е дадено друго име.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (от място): Не е тоя. Нямам точно сега другото му име, но ще го дадем.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Трябва да стане ясно точно кой е? Може ли така?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, вижте. Какво значи това? Докато стигнем до Кирил Николов, ще бъде дадено и третото му име. 2017/4.
Моля ви, господа квестори, помолете всички да влязат за едно много сериозно гласуване в залата. Господин Мицев, аз каня всички да влязат, а вие излизате!?
Гласуваме най-напред за господин Ганчо Ганчев. (Оживление и шум в залата) Моля ви, господа, без тишина в залата доникъде няма да стигнем.
За Ганчо Ганчев, който е предложен от Предизборния съюз на БСП.
Господин Николай Добрев, процедурно ли желаете? Заповядайте. 2017/5.
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, тъй като и трите парламентарни групи предложиха световноизвестни специалисти, аз предлагам, когато четете имената, да не съобщавате по чие предложение са влезли във вашия списък.
Благодаря. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви, има процедурно предложение. Щом има процедурно предложение, трябва да се гласува. Моля, които са за предложението на господин Добрев, да гласуват. Значи процедурното предложение на господин Добрев е да не казвам от коя група са предложени. Ясно е, че ако бъде прието, няма да се казва, а ако не бъде прието, ще трябва да казвам. Моля, гласувайте, аз съм казал отдавна. (Шум и реплики в залата)
Веднъж казвате бързо, друг път казвате - неса изтекли 3 минути. Е, как да ви угодя! Добре, моля ви се, все някои бързат. Прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо 217, за - 127, против - 80, въздържали се 10.
Приема се предложението да не казваме партийната принадлежност. (Шум в залата) Моля ви се за тишина в залата!
Първо, гласуваме за Ганчо Ганчев.
Достатъчно ли е за всеки човек по една минута и половина?
РЕПЛИКИ: По една.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Минута? Минута, добре.
Моля ви, гласувайте, минутата изтича.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Ганчо Ганчев - от общо 219, за - 102, против - 114, въздържал исе 3.
Господин Ганчев получава 102 гласа.
Моля ви се за господин Георги Стоянов Дечев. Гласувайте!
От общо 218, за - 119, против - 93, въздържали се 6.
Сега гласуваме за господин Иван Дочев. Моля, гласувайте!
От общо 218, за - 101, против - 115, въздържали се 2.
Моля, минаваме към господин Кирил Николов. Режим на гласуване, моля ви се.
От общо 219, за - 102, против - 113, въздържали се 4.
Следващата кандидатка е Лиляна Иванова Пиперкова. Моля, гласувайте! РД/КП 2018/1.
От общо 216, за - 115, против - 95, въздържали се 6. (Жан Виденов иска думата за обяснение на вот)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Обяснение на вот, гласувания - мисля, че не върви. (Шум в залата) 2018/2.
ЖАН ВИДЕНОВ (ПСБСП): Обяснявам своя отрицателен вот.
Когато говорихме по процедурата, ние чухме много сладки приказки и на господин Лютфи, и от господин Венцеслав Димитров за това как сме щели да гласуваме за личности и за специалисти. Ние вече правим това. Гласуваме и с гласуването си избрахме световнонеизвестната госпожа Пиперкова и отхвърлихме известния специалист и общественик професор Ганчев. Виждате, че вотовете се групират по чисто партиен признак. Предложенията на СДС и ДПС се подкрепят от дясната страна и центъра, предложенията на БСП се отхвърлят от дясната страна и от центъра. Защото всъщност, господа, става дума за доверие, не толкова колкото за личности. А доверието се гради или чрез диалог, а диалог СДС и ДПС в този парламент не търпят, или чрез прословутата и изпитана американска формула на балансите и на взаимната проверка. А това означава именно квоти, които вие отхвърлихте с благи приказки. Какво доверие бихте могли да искате, господа, когато шест месеца вече работите на доверие със совето правителство? Даже програма не предоставихте на правителството и то действува и бездействува, както намери за добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това обяснение на вот ли е?
ЖАН ВИДЕНОВ: Какво доверие искате, господа, когато в Закона за приватизацията вие отхвърлихте всички клаузи, които можеха да създадат добро отношение на обществото към тежкия процес на преструктуриране?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това вече не е обяснение на вот.
ЖАН ВИДЕНОВ: Приключвам, господин Савов.
Ние подкрепихме закон, защото беше по-добре да има закон и по него да върви приватизацията, отколкото беззаконната приватизация, която осъществяваше дотогава правителството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не е обяснение на вот, ще ви отнема думата.
ЖАН ВИДЕНОВ: Вие...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ще ви отнема думата. Това не е обяснение на вот.
ЖАН ВИДЕНОВ: Обяснявам вота си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това не е обяснение на вот. ББ/КП 2019/1.
ЖАН ВИДЕНОВ: Гласувах против госпожа Пиперкова, господин председателю, не защото имам нещо против нея, а защото начинът, по който гласуваме досега, е годен за формиране не на Надзорен съвет, а на мафия. Нашите предложения, господа, бележат и са символ на обществения консенсус извън тази зала. Погледнете кандидатурите ни и политическите сили, които имат тяхното доверие. Вие, господа, явно със своята...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие не говорите за госпожа Пиперкова. Така че не може сега общите приказки. Моля ви се, отнемам ви думата. Още повече, че времето ви изтече.
ЖАН ВИДЕНОВ (при изключени микрофони): Нямате перспектива с този консенсус!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви се, успокойте се.
Следващото име е Мустафа Занков Занков.
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 219 народни представители, 120 са гласували за, 97 - против, 2 въздържали се.
Следващото име е Ренета Иванова Инджова.
Моля, гласувайте!
От общо 212 народни представители, 112 са гласували за, 95 - против, 5 се въздържат.
Следващото име е Росен Иванов.
От общо гласували 215 народни представители, 98 са гласували за, 111 - против, 6 се въздържат.
Следващото име е Свилен Борисов Първулов.
Моля, гласувайте!
От общо гласували 212 народни представители, 112 са гласували за, 93 - против, 7 се въздържат. 2019/2.
Следващото име е Стефан Тодоров Хаджитодоров. Моля, гласувайте.
От общо 216, за - 117, против - 93, въздържали се 6.
Първо беше господин Емил Филипов за обяснение на вот.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, реплика от място): Не може обяснение на вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Може, проверих.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПСБСП): Уважаеми господин педседател, уважаеми колеги народни представители, естествено е, че всеки един от нас има право да изрази своя вот при всеки един въпрос, свързан с конкретно решение, в момента взехме решение за избор, и на избор на определено лице.
Искам да ви съобщя, че аз гласувах точно по съвест до момента. (Реплика от депутат от мнозинството: "Браво") Гласувах за един от ДПС, трима от СДС и двама от БСП. Аз ще спя спокойно тази вечер. Съжелявам много обаче, че от дясната страна нямаше нито един, който да гласува за който и да е от БСП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Филипо, вашето обяснение ще бъде само за конкретния човек.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПСБСП): Да, гласувах против, защото считам, че с тази бройка се надвишава логичната разумна квота на СДС. (Шум в залата, реплики от мнозинството)
Искам да кажа, че аз се срамувам за днешното гласуване в това НАродно събраине и се тревожа най-искрено, тъй като съм гласувал по съвест, аз имам паво да се срамувам, че може би ще се наложи един ден, уважаеми дами и господа отдясно, да има реституция на бившо държавно имущество. Благодаря ви. (Реплики на депутати от мнозинството, възгласи "Е-е-е", ръкопляскания от страна на опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви, господин Филипов. Господин Луканов. (Посрещнат с възгласи "Е-е-е" от страна на мнозинството и реплики.) Моля ви се, тишина! Моля, тишина в залата!
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Господин председател, аз ще обясня моя негативен вот по всички кандидатури. ВТ/МБ 2020.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: А, не, не! Не, господин Луканов, няма да ви позволя.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Тъй като аз съм гласува против съответни хора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, не може. Само за последния. Моля ви се.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Добре. Господин председател... (Шум и възгласи на депутати от мнозинството, скандирания: "Максуел, Максуел, Максуел".)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви, моля ви, тишина в залата.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Господа, нека това не ми се брои във времето, но искам да ви кажа, че покойният господин Максуел направи първото си посещение на "Раковска", 134. Недейте толкова се вълнува. Той беше при председателя на Координационния съвет на СДС господин Желю Желев. Тъй че недейте толкова вярва на "Файненшъл Таймс". И те понякога лъжа. (Възгласи от страна на мнозинството, реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Луканов, моля ви се, за вота ви за гоподин Хаджитодоров.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Господин председател, гласувах против този кандидат, защото той е предложен от мнозинството, за да прикрива недостатъците на един закон, който не дава правото на българския народ, на 80 - 90 на сто от българския народ да участвува в разпределението на едно национално богаство, създадено от него.
И, второ, защото тези, които вдигат шумотевица по въпроса за тъй наречената "комунистическа корупция" създават с този начин на избиране условия за безпрецедентна корупция и разграбване на националното достояние на българския народ, който, повтарям, те не са създали. (Реплики и шум от страна на мнозинството, възгласи: "Е-е-е", тропане по банките.)
И, трето, защото с избраната процедура господата още веднъж доказват, че те не могат да се издигнат над своите балкански нрави и не могат да се откажат от лошия адет да делят хората на наши и ваши. (Скандирания и шум от страна на депутати от мнозинството.) 2020.2.
И накрая искам да кажа на господин Руслан Семерджиев, че той би стоял в своята дупка, ако не беше 10 ноември.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, реплика от място): Какво е това? Какви са тези обяснения на вот? И защо се обижда народен представител? (Шум и реплики на мнозниството, които не се разбират.)
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, Георги Божинов - 18. Разградски избирателен район. (Възгласи от мнозинството, реплики "Разградската република!") Гласувах против...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: ... Господин Хаджитодоров, иначе ще ви отнема думата.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Иначе ще ви отнема думата, господин Божинов. Моля ви се. Вие трябва да кажете защо сте гласували против господин Хаджитодоров, а не общо.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПСБСП): Да, разбира се, господин председателю, но аз няма да... Имайте малко търпение.
Уважаеми господин председателю, гласувах против шестия по ред, предопределен вън от тази зала, член на този изключително важен, определен да бъде решен в тази зала, член на тази комисия.
Гласувах против, защото и на децата в България е ясно, че в четвъртък ние не изпълнихме своето задължение не заради Байряма, а защото беше нужно време, в което Движението за права и свободи да изнуди малцинството в тази страна...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това, господин Божинов, няма нищо общо с Вашия вот. Ще ви отнема думата, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПСБСП): И да постигне своята квота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ще ви отнема думата.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПСБСП): Аз гласувах против, защото в тази зала продължава да се повтаря онова, което навремето се решаваше в Бояна, а днес се решава в едни срамни преговори вън, в кулоарите на тази зала. (Шум и реплики то страна на мнозинството) Това е истината, господин председателю! (Шум и реплики от страна на мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря.
Следващото име е Стою Дулев. Моля, гласувайте. (Шум и реплики от страна на мнозинството, изразено неодобрение) 2020.3.
От общо 208, за - 92, против - 109, въздържали се 7.
Следващото име е, за което гласуваме, е на господин Христо Смоленов. (Възгласи "Е-е-е" от страна на мнозинството, шум и реплики.)
Моля, народните представители да имат малко търпение. Има две лични обяснения и съобщения. Трябва да ви кажа и резултата, разбира се.
От общо гласували 208, за - 93, против - 114, въздържал се 1.
Господин Венцеслав Димитров иска да обясни своя вот. 2020.4.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги народни представители! Искам с няколко думи да обясня своя отрицателен вот за Христо Смолянов, макар че имаше и други хора, за които също можеше да се обясни. Но аз се ограничавам само с Христо Смолянов.
Доколкото знам, той участвува в някакъв център "Равен старт" и т.н. - една програма или една философия, която по принцип не споделя приетия от нашето Народно събрание, от всички тука заедно Закон за приватизацията. И аз се учудвам на предложението на някои от колегите от Българската социалистическа партия, които знаят това нещо, например господин Томов, господин Стоилов и още няколко други, които се занимават с икономически въпроси. Защо предлагате човек, който е против закона?
Тоест вие го предлагате не за да помага да се изпълнява законът, не за да се приватизира това, което искаме, а да пречи! Точно обратното! Ето вашата тактика!
Вие се чудите защо гласуваме против. Защото слагате хора, които искат да пречат на закона. Както пречите на изпълнението на Закона за земята, така искате да попречите и на Закона за приватизацията. Точно затова не са избрани вашите хора. (Възгласи "Браво Венци!" и ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Свободка Стефанова иска думата за отрицателен вот.
СВОБОДА СТЕФАНОВА (СДС, посрещната с ръкопляскания от опозицията): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Обяснявам своя отрицателен вот не затова, че господин Христо Смолянов най-после си показа от коя партия е, а затова, защото явно е, че не може един философ, който така и не можа да защити Русе, да защити интересите на изстрадалата ни икономика. Ако така, както защити Русе, защити и икономиката, това ще бъде пагубно за страната. Затова гласувах отрицателно.
Всеки знае кой спаси Русе - правителството на СДС, защото инсталацията за епихлорхидрин е спряна едва сега, когато правителството на СДС дойде на власт. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Най-напред да обявя резултата:
Мустафа Занков е получил 120 гласа.
Георги Дечев - 119. ЦМ/ЛТ 2021.1.
Стефан Тодоров Хаджитодоров - 117.
Това са тримата, които се избират за 4 години.
Лиляна Пиперкова - 115.
Ренета Иванова Инджова - 112.
Свилен Борисов - 112.
Това са тримата, които сме избрали за 2-годишен мандат.
Госпожа Ананиева, вие какво искате - като председател на парламентарна група ли? (Недоволство от мнозинството, депутатите от СДС и ДПС започват да излизат от залата)
НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Искам в края на това фарсово гласуване да кажа три неща.
Първо, изумителна е способността на Съюза на демократичните сили и техните съюзници да превръщат един сериозен въпрос, отговорен въпрос от развитието на страната във фарс. Много странно е така лекомислено да се подхожда към този сериозен въпрос - с кандидатури на хора, които явно трудно могат да се справят, ако не бъдат управлявани отвън. С кандидатури, които не само не са световноизвестни, а на някои от тях са добре известни бащите им от висшата номенклатура. Но все пак вие предложихте тези кандидатури, а не ние.
Второ, ние разчитахме, че по този въпрос, по който така или иначе тръгнахме заедно - приватизацията... Напомням, че първият закон беше внесен от нашето правителство. Заедно работихме във Великото Народно събрание, стигнахме до този закон, който в основни линии приехме, въпреки съществените разногласия по основните социални пунктове.
Това беше закон за разпределяне по същество на народното имущество. И точно тук трябваше да се уважи трудът на хората, които са го създали. С вашето гласуване вие лишихте от възможността да участвуват непосредствено в този процес представители на 2/3, бих казала 3/4 и още по-голяма част от населението.
Ние ви предложихме листа именно в този стил, която предлага представители на различни политически сили. Не подходихме егоистично. Подходихме с разбиране за това, че процесът на приватизацията има нужда от широка обществена - социална и политическа опора. 2021.2.
С вашето гласуване, с вашите кандидатури, които във всички случаи са теснопартийни кандидатури - в това няма никакво съмнение, по начина на гласуване може да се разчете тази тяхна партийност, с тези кандидатури вие прерязахте пътищата за участие на обществото в този процес.
И, трето, бих могла да ви кажа, че ние очаквахме този резултат и може би в известна степен сме доволни на този резултат. Защото в този труден процес, в тази изключително отговорна работа вие останахте сами. Вие пожелахте да останете сами, за да работите натъмно, за да разпределяте натъмно. Но това означава, че ние си запазваме правото да бъдем безкомпромисни, безпощадни в разкриване на всяка крачка в процеса на приватизацията, която противоречи на интересите на хората. Ние си запазваме това право да предложим своята алтернатива. И това ще бъде един от големите ни ходове в процеса на подготовка на новите избори.
Защото не се съмняваме, че така, както сътресенията в правителството на СДС започнаха с конфликтите по приватизацията, така и управлението на СДС ще завърши със сътресенията в процеса на приватизацията. Но това ще бъдат много по-големи сътресения, тъй като това ще бъдат сътресения, предизвикани от недоволството на народа, от начина, по който вие ще се разпореждате с неговото богатство.
И така, жалко за фарса. И в същото време една силна позиция на опозицията и като листа, и като кандидатури, и като желание да включи народа, и като готовност да бъде безкомпромисна в защита на онези, които биха били ощетени. (Ръкопляскания от опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Йорданов има думата. 2021.3.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, ще бъда пределно кратък както винаги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Дай Боже!
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Госпожа Ананиева току-що каза: "Няма никакво съмнение".
Госпожо Ананиева, уважаеми колеги! Човек винаги трябва да се съмнява. Без малко съмнение поне няма прогрес, няма развитие. Всичко, което е сътворил човекът, е започнало от съмнението. Така и в България в един момент започна демокрацията, когато се усъмнихме, че Българската комунистическа партия е наистина една нормална партия. Тоест винаги трябва да се съмняваме. Затова и вие малко от малко би трябвало да се усъмните в някои неща.
Първо, днес ви предложихме четирима кандидати от СДС, трима от които са безпартийни, не са членове на Съюза на демократичните сили.
Второ, отбелязвате някои от тях, може би един, родителите му са били в миналото от така наречената висша комунистическа номенклатура. Аз дори не знам това, тъй като ние не се ровим в биографиите на хората.
И това, което ние предлагаме, дори да е така, нека да направим един аналог, едно сравнение. Нима вие след Девети септември предложихте за министър или за някакъв съвет син на някой, на който баща му е бил във висшата номенклатура на буржоазията, да кажем? Не.
Съюзът на демократичните сили винаги е подхождал демократично и гледа на всички граждани в тази страна като абсолютно равни, без да се рови в техните биографии, без да пада до равнището на някои журналисти от в. "Дума".
По-нататък. Ние говорим и винаги ще говорим (става дума за Съюза на демократичните сили) за постигане на национален консенсус, за разбирателство и мир, спокойствие в тази страна. Очакваме, че и вие ще ни подкрепите за това.
Но на каква основа може да се търси консенсус? Не по начина да си разпределяме нещо от тази държава, само защото тази година се е случило БСП да бъде в парламента, СДС да бъде в парламента и ДПС. След четири години може да се случи нито БСП да е тук, нито ДПС, нито СДС. СД/ЛТ 2022.1.
ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП, от място): Последното ще се случи.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Именно затова днес е важно да говорим за националния консенсус и да предлагаме главно такива хора - специалисти, безпартийни.
Какви хора предложихме ние? Едни са работили в найобикновени предприятия, там, където е най-тежкият, черният труд, където всеки ден се ражда хлябът, където знаят всичко просто за обикновения труд, за обикновения човешки и работнически живот. Предложихме и хора, които са стигнали до Съединените щати, ум и разум да вземат оттам, живели, работили и творили там, писали, и научни сътрудници в институти. Тоест предложихме ви спектър от най-различни професии, от най-различни имена и главното хора безпартийни и само един човек член на партия.
Същевременно вие ни предлагахте през цялото време имена, които ние наистина до болка познаваме. Повечето от тези хора са хора, които практически през целия този период - от 1989 г. насам, говореха срещу приватизацията, бих казал по-точно, срещу либералния принцип на осъществяване на приватизацията, хора, които развиваха популистки идеи, хора, които практически, ако желаеха да направят и Закон за приватизация, и наистина да тръгне приватизацията, можеха да го сторят още 1989, 1990 година във Великото Народно събрание. Имаха пълна възможност, имахте и мнозинство. Тогава не го направихте. Оставете ни сега, сега, именно когато ви предлагаме тези талантливи хора, наистина да започне този процес на приватизация в нашата страна.
Аз съм убеден, че хилядите хора в България ще ни разберат в случая, наши симпатизанти дори, защо ние не предложихме само хора от СДС, а предлагаме и безпартийни. Макар че могат да ни критикуват, че не сме предложили само от СДС, но предложихме и безпартийни. И ще ни разберат и тези, които не са от Съюза на демократичните сили.
Още веднъж аз мисля, че днешното гласуване показа само едно: на България е необходим национален консенсус, а не партийно разбирателство в кулоарите на Народното събрание.
Никой от вас не дойде при мен. Ако е въпрос за разбирателство, моят кабинет отсреща е винаги отворен, няма ключ, няма тайни. Да бяхте дошли, да беше дошла Нора Ананиева, господин 2022.2. Томов да беше дошъл, който иска да беше дошъл да разговаря с мен, да обсъдим и вашите кандидатури. Не го направихте. Защо това е ваш проблем.
Затова Народното събрание днес гласува и вотът на Народното събрание стои над вота на отделните партии в него и извън него.
Благодаря ви.
(Единични ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има две лични обяснения. Ако обичате.
ИЛИЯН ИЛИЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Личното ми обяснение е по повод на декларацията на Съюза на демократичните сили, свързана с пожара в село Доктор Йосифово, декларация, в която се намесва и моето име.
Декларацията бих разделил на две части. С първата, където се осъжда палежът, безрезервно се солидаризирам. Ако пожарът е в резултат на умишлени и злонамерени действия на засега неизвестно лице, то аз категорично осъждам това деяние. Едва ли има здравомислещ човек, който да одобрява подобни действия. Насилието не е прийом на демократичните общества.
Изразявам за пореден път своите искрени съжаления пред пострадалите за нанесените материални щети.
Втората част, където пожарът се свързва с моето посещение в селото предния месец, аз категорично не мога да приема. Подобни произволни и непочиващи на никакви факти умозаключения и внушения не допринасят в никаква степен за намаляване на политическото напрежение в страната.
Бях поканен през миналия месец в селото на събрание по въпросите на Закона за земята. На същото присъствуваха над 250-300 човека от всички политически сили. По мое мнение се получи конструктивен и спокоен диалог за закона. Разяснявал съм не само в това село, а и в десетки други населени места закона такъв, какъвто е. Несполучливите текстове и проблемите, произтичащи от тях, бяха повдигнати от самите участници в събранието.
Моята неизменна позиция винаги е била и си остава, че законът си е закон и лош или добър той трябва да бъде спазван. Всичко друго ще попречи на демократичните процеси в страната. 2022.3.
Въпрос на политическа воля и мъжество е всички политически сили, ликвидационните съвети и изпълнителната власт в диалог да решават възникналите проблеми. Тези мои думи могат да бъдат потвърдени от всички присъствуващи на събранието, надявам се и от членовете на ликвидационния съвет.
Прави впечатление обаче в декларацията тонът и внушенията, които могат да бъдат определени единствено като инсинуация и груба политическа провокация. Премълчават се факти като този, че съпругът на госпожа Свиляна Захариева още преди пожара е изведен от ликвидационния съвет от самия Съюз на демократичните сили. (Реплика от блока на мнозинството: "Лъжа!")
Също има и факт като този, че следствието не е приключило и все още няма никакви данни за умишлен палеж.
Целта на всичко това е пределно прозрачна - отклоняване вниманието от действителните проблеми, породени от неудачните текстове в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ако обичате, изтече ви времето...
ИЛИЯН ИЛИЕВ (ПСБСП): Категорично отхвърлям намеците и инсинуациите по мой адрес във връзка с пожара и ги оценявам като недостойни и недопустими за хора, претендиращи да правят сериозна и истинска политика.
Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на ПСБСП, реплики в залата, които не се разбират, шум)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви се за внимание! Господин Семерджиев има думата. 2022.4.
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ (СДС): Благодаря ви, господин председател! Аз много съжалявам, че господин Луканов излезе и няма да може лично да чуе, но предполагам, че по радиоточките в коридорите може и да разбере от кои дупки излязоха всички тези хора, които са симпатизанти и членове на Съюза на демократичните сили.
Аз лично съм бил в дупки за разлика от него, който обикаляше палатите, строеше палати и живееше в палати, обикаляше посолствата на Република България в целия свят и то не със свои пари, а с парите на народа.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ПСБСП, от място): А Стоян Ганев с кои пари обикаля?
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ (СДС): Вярно е, господин Папаризов, аз съм бил в дупки като строителен инженер на много обекти на страната. Бил съм в дупки, защото те са представлявали тунели. И много са хората, които строяха дупки. За съжаление, много и още повече са тези, които партията на господин луканов вкара наистина в дупки. Дупки, които не стават за живеене! Дупки, които обиколиха цяла София с пръстен и не само София, а всички големи градове.
Вярно е, че тази същата партия, на която в ръководството беше господин луканов, искаше да вкара целия народ в дупка! Но ние няма да останем в тази дупка!
И накрая бих си позволил да кажа, че имаше едни хора, които излязоха от дупките с оръжие в ръка някъде около 9 септември 1944 г. Те добиха кураж да излязат от дупките, когато дойдоха танковете на Съветската армия в тази страна.
Но българският народ няма да стои в дупките! И той ще измете всички тези, които заслужават, и те ще влязат, ще се скрият сами в някакви дупки, но някои от тях ще бъдат с прозорци с решетки! (Ръкопляскане от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви, няколко съобщения.
Законодателната комисия - утре в 10 ч.
Комисията за младежта, спорта и туризма - на 18 юни, четвъртък от 11 ч. в стая 521 на бул. "Дондуков" # 2.
Комисия по земеделието - 18 юни, четвъртък от 10 часа в зала 507 на бул. "Дондуков" # 2 при дневен ред: "Обсъждане НЧ/ЛТ 2023.1. на законопроект по изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, предложен от Спас Мулетаров, Маньо Манев, Тодор Тодоров, Нора Ананиева, Пламен Ненчев, Васил Николов, Златимир Орсов, Йордан Ройнов, Тодор Тодоров, Пламен Вълканов. Обсъждане на законопроекта за тютюна и тютюневите изделия, вносители - Красимир Стефанов и Хасан Али. Обсъждане на законопроекта за възмездяване на едрия селскостопански инвентар.
Съвместно заседание на Комисията по външна политика и Икономическата комисия - 18 юни, четвъртък от 9 ч. и 30 м. в зала "Изток".
Комисията по жалбите, предложенията и петициите на гражданите - 18 юни, четвъртък от 11 ч. в стая # 304 на бул. "Дондуков" # 2.
Анкетната комисия за установяване на лицата, организирали противопоставяне и неподчинение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи - четвъртък от 9 ч. в стая # 521 на бул. "Дондуков" # 2.
Благодаря на последните мохикани, които останаха да ме изслушат! Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 21 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:Стефан Савов
СЕКРЕТАРИ:(Илхан Мустафа)
(Трифон Митев)