Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-07-23

Председателствували:    заместник-председате-лят    Снежана Ботушарова и заместник-председате-лят Кадир Кадир
Секретари: Ведат Сакаллъ и Руслан Семерджиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (Звъни): Добър ден, ува¬жаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното пленарно заседание.
Тъй като утре е ден за парламентарен контрол, ще прочета предвидените министри, които ще отговарят на актуални въпроси и питания.
Предвидено е да отговаря министър-председателят на Република България Филип Димитров на следните актуални въпроси:
На актуален въпрос, поставен от народния представител Лъчезар Тошев, относно съдбата на кораб "Хаудерма", пренасящ токсични отпадъци, изчезнал в Черно море.
На актуален въпрос, поставен от народния представител Николай Добрев, относно изпълнението на Закона за имуществото на БКП и другите организации.
На актуален въпрос от народния представител Веселин Иванов относно действие на софийския областен управител във връзка с дейността на ликвидационните комисии в община Кочериново.
На актуален въпрос от народния представител Захари Заха¬риев относно тежкото финансово състояние и перспективите за развитие на българската електроника.
Министър-председателят ще отговаря и на актуален въпрос, поставен от народния представител Иво Атанасов, относно разли¬чията в заплащането на топлофикационните услуги. СБ/ВЙ 1050.1
Има и две пи тания от народния представител Исмаил Исмаил относно приложението на Закона за политическа и гражданска реа¬билитация на репресирани лица и питане от народния представител Стойчо Шапатов относно извършени нарушения на чл. 31 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в гр. Асе¬новград.
Министърът на правосъдиетоСветослав Лучников ще отговаря на актуален въпрос от народния представител Васил Златаров относно необразуване на дела за икономически злоупотреби.
Ще отговаря и на актуалния въпрос на народния представител Велко Вълканов относно действия на съдебно-изпълнителните органи в Синодалната палата.
Министърът на правосъдието ще отговори и на едно питане, поставено от народния представител Милко енчев, относно обстоя¬телствата около смъртта на български гражданин.
За утре е предвидено да отговаря министърът на вътрешните работи Йордан Соколов.
Към него има актуален въпрос, поставен от господин Велко Вълканов, относно действия на съдебно-изпълнителните органи в Синодалната палата.
Ще отговори и на пи тане на народния представител господин Стефан Чанев относно де йствия на служител от МВР.
Утре ще отговаря министърът на труда и социалните гриж Векил Ванов на актуален въпрос на народния представител Георги Петров относно удръжки от заплатите на селскостопанските работ¬ници - пенсионери.
За утре е предвидено да отговаря и министърът на селско¬стопанското развитие, земеползването и възстановяването на соб¬ствеността върху земеделските земи Георги Стоянов на актуален въпрос на народния представител Йовчо Русев относно противо-градната защита.
Предвидено е също така да отговаря министърът на тран¬спорта Александър Александров на питане, поставено от народните представители Невен Пенев и Дако Михайлов относно статута, функци¬ите и задачите на Главно управление на пътищата.
За утре е поканен да отговаря и министърът на търговията Александър Праматарски на актуален въпрос от народния предста-
вите-л Георги Петров относно възможността за създаване на и нсти-туция за преценка на нуждите от кожи като суровина за вътрешния пазар.
Министърът на териториалното развитие, жи-лищната поли¬тика и строителството Никола Карадимов ще отговори на актуален въпрос на народната представителка Мими Виткова относно срутване на земна маса в село Кошава, Михайловградска област.
Това е планът за парламентарния контрол за утре, като първа точка е гласуване след станалите разисквания.
По повод на въпроса, който господин Велко Вълканов отправи към мен, искам да съобщя, че трима министри - Иван Костов, Стоян Ганев и Александър Сталийски, са възпрепятствани да се явят утре.
Има думата госпожица Русева по процедурен въпрос.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважа¬еми народни представители! Ние вчера гласувахме нашата програма и съгласно нашия статут могат да настъпват размествания единст¬вено в поредността на приетите от нас точки или пък постъпилите до 18 часа, вчерашния ден.
Аз правя предложение с оглед на това, че Кодексът на труда е приключен изцяло вече в законодателната комисия, а също така с оглед на това, че ние до ваканцията би трябвало да си свършим работата по този законопроект - не е логично да се раз¬късва - това е второто му четене, и след първата точка за гласу¬ване по искането на БСП за освобождаването на председателя на Народното събрание - след него да разгледаме второто четене на законопроекта за Кодекса на труда. Още повече, че тези две точки - за ратификация на Конвенцията за защита правата на човека и следващата са много важни и би трябвало да имаме на разположе¬ние почти едно цяло заседание, за да могат да вземат становище колегите - знам, че сред тях има голям интерес. Това е ;1моето процедурно предложение.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има постъпили и други предложения, ще трябва да ги поставя по реда на предлагането, но нека - едно по едно. (Реплики отляво)
Господин Премянов, има при мен направени точно шест пред¬ложения от парламентарната ви група. Ще ги поставя... (Шум в залата, реплики) Има предложение за размяна на точките. Като ги поставя на гласуване - ще се уточнят тези неща, тъй като това са без обсъждане... Не, няма да обсъждаме, тъй като те са по стъпили по съответния ред. Просто ще ги поставим на гласу¬ване.
Предложението се подкрепя и от Председателството, така че ще се поостави на гласуване.
Процедурен въпрос? Заповядайте, господин Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Подкрепям предложението, което направи госпожа Златка... (Шум от опозицията) ... госпожица Златка Русева... (Шум в залата, реплики) Спокойно...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залата! ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Предлагам точка първа да бъде предложе¬нието за гласуване на оставка на председателя на Народното съб¬рание, а след това преди да преминем към Кодекса на труда, който действително е минал и е готов за обсъждане на второ четене, набързо да изберем, без да губим много време, една анкетна коми¬сия, парламентарна, която да посети гр. Хасково, да се запознае на място с грубото нарушаване и потъпкване на човешките права в Хасково. Вие знаете случая. Той беше разгласен по масмедиите - за побоя на мюсююлмани в гр. Хасково по време на заупокойна молитва. И, господин председател, аз предлагам да бъде включена като до пълнителна точка в днешния дневен ред. Просто той да бъде о т три точки.
Изцяло се присъединявам и споделям становището, че дебатите по ратифицирането на законопроекта по Конвенцията за правата на човека трябва да бъдат почти цял, ако не и цял парламентарен ден, защото действително това ще бъде един знаменателен парла¬ментарен ден и всички ние тук имаме както да кажем по тази конвенция. Предлагам нашите предложения - на Парламентарната група на Движението за права и свободи - за допълване на дневния ред с избора на тази анкетна комисия, да бъде подложено на гласу¬ване.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега, за да не се вълну¬вате, нека да кажа какво е постъпило за допълнително вк лючване в дневния ред и след товав, ако не чуете това, което имате пред¬вид, след това ще поискате да вземете отношение.
Предложението е да бъде точка първа от днешния дневен ред гласуване на искането за предсрочно освобождаване на предсе¬дателя на Народното събрание господин Стефан Савов.
Направено е предложение точка втора да бъде второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
Освен това, вчера до 18 маса са по стъпили следните пред¬ложения, включително и това, което господин Лютфи направи.
Постъпило е предложение от господин Вълкан Вергиев да се вк лючи в дневния ред проект за решение за анкетна комисия по разследване дейността на полицията при младежкия бал на 10
юли тази година. Вчера предложението беше гласувано и отхвърлено. В 16 часа отново е депозирано, но самият проект за решение не съответства на изискванията на правилника и аз моля господин Вергиев да го допълни със самия проект за решение, както и не¬обходимите още 22 подписа за искане на анкетна комисия съгласно чл. 29, ал. 2 от правилника.
Постъпило е искане от господата Красимир Премянов и Нико¬лай Добрев да се включи в дневния ред проект за решение за анкетна комисия по фактите около съхраняването и използването на отнето партийно имущество. Внесено е вчера до 18 часа. При него също има несъответствие с изискванията на правилника - липсва самият проект за решение, както и необходимите още 22 подписа за искане на анкетна комисия съгласно чл. 29, ал. 2 от правилника.
Има постъпило предложение, за което говори и господин Юнал Лютфи, да се включи в дневния ред проект за решение за временна анкетна комисия по инцидента в гр. Хасково. Вносители са 24-ма народни представители, като е внесено от господин Мехмед Ходжа на 22, вчера, в 16,45 часа.
Постъпила е молба от народния представител Йордан Школа-герски до председателя на Народното събрание за освобождаване от длъжността заместник-председател на Законодателната комисия. Молбата е основана на решение на парламентарната група, с което са спазени изискванията на правилника.
Постъпило е предложение за включване в дневния ред проект за решение за отмяна на решението за снемане на имунитета на народен представител. Вносител е господин Велко Вълканов. Проек¬тът за решение е внесен в съответното време, но има само пред¬ложение, без да е предложен проектът за решение, който да бъде разпределен в комисиите, както тизисква чл. 71 от правилника.
Също има проект за решение за създаване на временна коми¬сия за наблюдение и контрол върху програмата за развитие на военнопромишления комплекс. Внесен е от господин Иван Палчев и 25-ма народни представители, но проектът за решение не уточнява за какво се отнася искането за тази комисия, а там е казано - в чл. 29, ал. 1, че е необходим конкретен повод, така че моля за уточнение.
Това са направените дотук предложения. Мисля, че трябва да бъдат поставени на гласуване.
Дневният ред е приет. Колко още предложения ще правите? Четирима души жеваят думата.
Господин Вълкан Вергиев, но искам да ви кажа, че ако развивате вашия въпрос - просто ще ви прекъсна, защото вашето предложение не подлежи на обсъждане. Моля ви, оформете в Правния отдел вашата документация. Предложението ви ще бъде гласувано, когато се оформи. Моля, господин Вергиев, няма да ви дам думата. Много ви моля, уточнете в Деловодството процедурата.
(Господин Премянов иска думата)
Господин Премянов, ако ще обосновавате и вашия въпрос - няма да ви дам думата, за да не се получава излишно напрежение в залата. Като го о формите както трябва, ще влезе за гласу¬ване. Моля ви! Вижте в Деловодството и в Правния отдел и си уточнете внасяните проекторешения. Председателството не е длъжно да ви ги внася в изправен вид.
Госпожа Клара Маринова, по процедурен въпрос ли? (Шум и реплики от опозицията)
Моля ви, господин Шапатов, дръжте се прилично! В събра¬нието има администрация, която приема документите, а не Пред¬седателството.
КЛАРА МАРИНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Клара Маринова, 29. Хасковски избирателен район, Парламентарен съюз на Българската социалистическа партия и всички останали партии от коалицията.
Искам да внеса процедурно предложение във връзка с внесе¬ното предложение за анкетна комисия по определения от господин Лютфи така наречен случай в Хасково.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Маринова, няма да го обсъждаме, ще се постави направо на гласуване.
КЛАРА МАРИНОВА: Единствен...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Много ви моля, научете правилника.
КЛАРА МАРИНОВА: Единствената анкетна комисия, госпожо председател, за която не обявихте има ли внесено проекторешение или не е внесено проекторешение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Маринова...
КЛАРА МАРИНОВА: ако е внесено проекторешение, аз настоявам да бъде съобщено. В противен случай внасям предложение тази анкетна комисия да не бъде гласувана днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Проекторешение е внесено, обсъждането ще стане, когато стане точка от дневния ред. А про¬цедурата за включване в дневния ред, госпожо Ананиева, не се обсъжда.
Искате думата, заповядайте.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): ...
ГЛАСОВЕ ОТ СДС: У-у-у!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, колеги!
НОРА АНАНИЕВА: Дами и господа, колеги от левицата, имам честта да констатирам, че това, което уточнихме в Председател¬ския съвет, това, което беше заявено многократно от к олегата, който води дясната чета (смях в СДС: "Ха-ха-ха!"), а именно привързаността на българския парламент към Европейската конвенция за човешките права, отново стават предмет на някакви комбинации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Ананиева...
НОРА АНАНИЕВА: Много съжалявам за това. Искам да обърна внимание, че дори изказването на господин лютфи и неговото искане за анкета по чо вешки права е един мотив, че ние трябва да започ¬нем с ратифициране на Европейската конвенция за човешките права.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, напомням ви, че не говорите по същество.
НОРА АНАНИЕВА: Вторият въпрос, по който искам да обърна внимание, е свързан с начина, по който тук се обсъжда дневният ред. Естествено е, когатоедин народен представител поднася точка, да обоснове своето искане, да се чуят и контрааргументи, за да гласуват депутатите съзнателно...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА; Госпожо Ананиева, правя ви забележка и ще ви прекъсна.
НОРА АНАНИЕВА: ... за да гласуват със знание за всички страни на нещата, а не в зависимост от това как е гласувано предварително за тази точка в зала "Изток" или в зала "Запад".
Моля в този смисъл да не се изопачава приложението на правилника. Или ако наистина правилникът ни тласка към такова безсмислие, ние да го осъзнаем и да коригираме правилника, което е в наша власт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам ви възможносот на вашата парламентарна група да направите това. Но ми прави впечатление, че излишно се губи време и се позовава на неща, които в правилника ясно са казани, за да бъдат оспорвани.
Направените предложения да се гласуват, без да се обсъждат за включване в дневния ред.
моля ви, уважаеми колеги, гласуваме направените предложения
Точка първа да бъде: Гласуване на искането за предсрочно освобождаване на председателя на Народното събрание господин Стефан Савов.
Моля, гласувайте.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Резултати от гласуването: от общо 217 гласували, за са 203 народни представители, 12 - против и 2 се въздържат.
Приема се това предложение.
Ако обичате, посочвайте резултатите от гласуването по
партии.
Второто предложение е за разместване в дневния ред. То беше направено от госпожица Русева, а именно: точка втора да бъде - Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
Моля, гласувайте.
ЮНАЛ ЛЙТФИ (от място): Има предложение за анкетна комисия.
ОПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласуваме да бъде точка втора. Господин Лютфи, не съм чула. След това ще поставя на гласуване вашето предложение то да бъде точка втора. И ако се приеме, товав което е точка втора, ще отиде точка трета.
Моля, гласувайте.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Резултати от гласуването: от 225 гласували, 125 са за, 98 - против, 2 се въздържат.
Моля, посочете резултата по партии.
Гласуваме предложението, което е постъпило вчера и сега господин Лютфи предложи да стане точка втора - Проект за реше¬ние за временна анкетна комисия по инцидента в гр. Хасково, станал на 5 юли 1992 г.
Моля, гласувайте.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): -Няма такова проекторешение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Проекторешението е пред¬ставено и е раздадено.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Къде е това проекторешение, ние за какво гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има постъпило проектореше¬ние. Това е и нформацията от Правния отдел. Моля от Правния отдел да дойде някой от служителите. Така е дадена информацията. Моля да до иде, за да уточни кога е раздадено проекторешението.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Ние сега гласуваме, но не знаем за какво гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, не се карайте с мен. Сега ще попитам Правния отдел. Това е информацията.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Нека да бъде прекратено гласу¬ването, за да се изясни за какво гласуваме.
ГЛАС ОТ МАЛЦИНСТВОТО: Стига с тази демагогия.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): За какво гласуваме, знае ли някой?
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Спрете гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това ще бъде проект за решение за временна комисия. Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Резултати от гласуването: от 213 гласували депутати, за са 131, 55 - против, 27 се въздържат.
Предложението за образуване на временна анкетна комисия става точка втора.
Точка трета ще бъде - Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Клара Маринова и ска да оспори гласуването. Заповядайте.
КЛАРА МАРИНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Клара Маринова, 29. Хасковски изб ирателен район. Позволявам си да оспора последното гласуване във връзка с предложената анкетна комисия и влизането в дневния ред на тази точка.
Господа народни представители, аз се надявам, че вероятно не повече от 22-ата, които са внесли това предложение, знаят в момента за какъв инцидент става дума.
Господин Йорданов, убедена съм, че и вие не знаете какво се е случило на 5 юли в Хасково. (Шуем от мнозинството)
Оспорвам гласуването и настоявам: докато не ни бъде предо¬ставен проектът за реш ение така, както е представен вчера до 18 часа, да не се подлага на гласуване този въпрос, за да не се подвеждат народните представители. Настойчиво моля да бъде уважено искането ми.
ГЛАСОВЕ ОТ СДС: Е-е-е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Маринова, няма да уважа оспорването ви по следните причини. Както процедираме с искане за временни анкетни комисии, по стъпва проект за реше¬ние за създаване на такава, като в този проект за решение се съдържа именно искането за комисия за какво да стане, предложение за състав и т.н. Това нещо е постъпило. А като дойде вече като
точка за обсъждане, тогава ще се обсъди за какво става дума. (Шум в залата)
КУ1АРА МАРИНОВА (от място): Как е вк лючено в дневния ред, без да знаем?
ОПРЕДСЕДАТЕл СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това е правилникът. Извинявайте, прочетете правилника, където е казано. От вашата група 12 души са разбрали за какво става дума, 55 не са разбрали. Съжалявам, но това важи за всички. (Шум и гласове на протест в малцинството)
НОРА АНАНИЕВА (от място): Ако оттатък седят роботи, тук не седят роботи!
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Пазете тишина!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Когато започне обсъждането, госпожо Ананиева, ще се обсъди и този въпрос.
Постъпила е молба от народния представител Йордан Школа-герски за освобождаване от длъжността "заместник-председател на Законодателната комисия".
За да се вк лючи в тази точка, аз моля да гласувате включ¬ването в дневния ред, а то ще бъде към точката - Промени в комисиите.
Моля, гласувайте.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
резултати от ласуването: от 216 гласували, за са 101, против - 106, 9 се въздържат.
Не се включва в днешния дневен ред тази молба.
Законодателната програма е приета за тази седмица.
НОРА АНАНИЕВА: (ПС на БСП, БлП, ОПТ, ПХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", от място): За ратификаци¬ята на.. .
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Остава си. Нали вчера гласувахме. Става дума само за промяна. След второто четене следват законопроектът за ратифициране на конвенцията, за прие¬мане на декларацията. Те са в дневния ред.
Продължаваме по вчерашния дневен ред. Това беше само промяна. Да. След като минат първа, втора и трета точка, продължа-ваат ратификациите (възгласи от БСП: "А-а-а!"), тъй като това е гласувано вчера.
Преминаваме към точка първа от дневния ред. Госпожа Поптодорова иска думата по процедурен въпрос. ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): 5&лагодаря ви, госпожо председателстваща! Имам два въпроса да поставя в поря-къд на процедура. Първият е обърнат към Председателството.
Беше съобщено, че е внесено искане за преразглеждане на положението на председателя на Комисията по вероизповеданията. И ни беше казано, че ще бъде свикана група при председателя, за да бъде обсъден този въпрос.
само искам да запитам: има ли вече становище Председател¬ството кога ще бъде свикана тази група и ще се радвам да получа конкретен отговор.
Вторият въпрос, който искам да поставя и да направя про¬цедурно предложение, е събота да бъде работен ден за Народното събрание с точка единствена - Ратифициране на Европейската кон¬венция за основните права и гражданските свободи. (Частични ръкопляскания от блока на БСП)
Мисля, че все по-необяснимо поне за мен става отлагането на тази точка. Аз съм един от хората, които поставят този въпрос периодично и в Комисията по външната политика, и от тази трибуна тук. И ако господин Юнал лютфи е наистина загрижен за правата на хората, за които той говори тук, то аз не виждам защо трябваше
по противоречив начин да изрази своята загриженост за тях и същевременно да подкрепи отлагане на онзи документ, който за първи път ще даде пряка и ефективна гаранция на правата на граж¬даните в тази страна.
Много моля онези, които са заи нтересовани от гражданските права в тази страна, от създаването на гражданско общество, да подкрепят предложението ми за работен ден в събота.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: На първия ви въпрос, госпожо Поптодорова: заседание при председателя ще има след малко, след като приключи гласуването, а доколкото разбирам, въобще не е ставало дума да се отлага обсъждането на конвенцията и декларацията. Това може и днес да стане. Но вие правите проце¬дурно предложение да се работи в събота. Това може да се постави на гласуване. С какво работно време?
Госпожа Русева, по това процедурно предложение ли? Заповя¬дайте.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): По това процедурно предложение напълно споделям основателността на мотивите му и даже съм повече за това да се гледа по-скоро и като се има предвид в петъците колко малко хора присъстват и какъв е интересът към питанията, още повече, че ние правителството го обсъждахме вчера цял ден и мисля, че на българските граждани им е ясно какво става с това правителство и как то се чувства. А мисля, че то се чувства добре и му благодаря, че е тук днес. Аз предлагам заседанието в петък да бъде по светено именно на приемането и обсъждането на тези две конвенции. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин лютфи, процедурен въпрос ли също? Заповядайте.
ЙНАл ЛЮТФИ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В петък, както се разбрахме на Председателския съвет, ще се гласува вотът на недоверие, който поискаха колегите от Парламентарната група на БСП и другите формации в тази коалиция. Аз, когато предложих да бъде отделен един цял парламентарен ден без никакви ограничения и без никакви съкращения на изказва¬нията, госпожа Поптодорова, имах предвид именно това - всички да се изкажат. Това може да стане и в петък - не възразявам,
но ние тогава нарушаваме правилника (шум от блока на БСП)... Моля ви се. Затова защото петък е определен за парламентарен контрол, тоест ние ще се лишим като парламент да проведем един ефективен парламентарен контрол.
И второ, времето, което ще остане за дебати по ратифи¬кацията на конвенцията, която всички ние желаем, и вие знаете, госпожа Поптодорова. Вие неправилно цитирате моето и ме и аз зная защо го правите това. Но това си е ваше право.
Предлагам следното: с нищо няма да нарушим и няма да закъснеем, ако това стане в петък, но тогава ние ще разполагаме с по-малко време. Или в сряда. Защото вие знаете много добре, че именно ДПС и неговата парламентарна група искаме не по-малко от всички вас, а може би най-много, това да бъде точка едно само за един цял парламентарен ден. Благодаря ви.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Предлагате ли преразглеждане? ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По процедурен въпрос ли, госпожо Томова?
Направени са вече две процедурни предложения. Ще трябва да ги гласуваме. Госпожа Емилия Томова има думата.
ЕМИЛИЯ ТОМОВА (Г1С на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Противопоставям се на процедурното предложение на госпожа Златка Русева в петък да разглеждаме ратификацията на Европейската конвенция за човеш¬ките права и основните свободи. Защото в петък ние трябва да проведем по правилник гласуването на недоверие на правителство¬то.
ОБАЖДАТ СЕ ОТ ЗАЛАТА: Вие ли?
ЕМИЛИЯ ТОМОВА: И в зависимосот от резултата да продължи по-нататъшният парламентарен ден. И ако толкова сте привърженици на европейските стандартит, бъдете добри да работим в събота или във вторник и да ратифицираме двата законопроекта. Още повече, че правителството, на което се радвате, може би до утре все пак ще се събере да дойде тук - к ой където е по екскурзия, ще се върне и тогава ще го видим цялото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, не се отклоня¬вайте от предмета.
Госпожо Поптодорова, вие вече направихте своето пред¬ложение и ще се гласува. Оттегляте ли го? Заповядайте, за да го оттеглите.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря ви, госпожо председателстваща! За да стане съвсем оживена дискусията по тази точка, ставам, за да оттегля предложението си за събота и да подкрепя предложението на госпожица Златка Русева. Така че, мисля си, не можем и не бива да мислим за петък като за ден строго ограничен в часовете си. Винаги бихме могли да удължим заседанието. И още едно съображение е това, че тъй или иначе все още не е потвърден во тът на доверие към правителството. Така че аз не зная точно в какво качество ще имаме отговори в петък от едни министри, които в момента са с непотвърден вот на доверие.
Затова аз поддържам предложението на госпожица Златка Русева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Така. Поставям въпроса на гласуване. Господин Боков има процедурно предложение. Трябва да се гласува. Изчерпаха се възможностите за про цедурни предложе¬ния. Остава за утре.
Предлага се утре, петък, да не бъде ден за парламентарен контрол, а след като се гласува поставеният вот от Парламентар¬ната група на Предизборния съюз на БСП, да се продължи с първото четене на законопроекта за ратифициране на Конвенцията в защита правата на човека и първото четене на законопроекта за приемане на декларации и т.н.
Моля, гласувайте.
Резултат: от всичко 221 гласували народни представители, 197 - за, 12 - против и 12 - въздържали се.
Предложението се приема.
Започваме с точка първа от дневния ред - това е гласуване искането за предсрочно освобождаване на председателя на народното събрание господин Стефан Савов. Искането е постъпило в необходи¬мия срок и вчера бе раздадено на всички народни представители.
Уважаеми к о-леги, нека да прочета отново двата текста в правилника, които са свързани с това гласуване, защото може някой просто да е забравил.
"Предсрочното освобождаване на председателя на Народ¬ното събрание, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 може да стане по писмено искане най-малко на 1/3 от всички народни представители, като в случаите по тази точка - на ал. 1 - искането се поставя на тайно гласуване и се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъствуващите народни представители." И в Преходните разпоредби § 4 е уточнено, че под при¬състващи при тайно гласуване се разбира участвалите в гласуването народни представители, а то ва може да се установи при подпис¬ването навън в книгите.
Подготвени са два вида бюлетини. На едната бюлетина има надпис "за освобождаването на председателя на Народното събрание", а на другата: "против освобождаването на председателя на Народното събрание". Както обикновено, те ще бъдат в двете стаи, в които се извършва тайното гласуване.
Искам да напомня и състава на комисията, която организира произвеждането на тайното гласуване: това са народните предста¬вители Христо Марков, Руслан Семерджиев, Нариела Митева, Кирил Желев и Ремзи Осман. Аз ще помоля тези колеги при започването на гласуването да осигурят необходимите условия за това.
така че моля народните представители да се отправят към стаите за гласуване. Съгласно чл. 5 и гласуваната точка първа се поставя на гласуване това искане.
ГЛАСОВЕ ОТ БСП: А мотивите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Мотивите към искането - всеки един от вас разполага с тях. Кажете, госпожа Ананиева?
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", като тръгва към трибуната):
Искам да направя декларация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, извинете. Не ви давам думата. Прекъсвам ви, госпожо Ананиева, защото не може да злоупот¬ребявате вечно с правото си.
Моля народните представители да отидат и да участват в гласуването. (Звъни) Моля всички да отидат и да участват в
гласуването. Моля ви, госпожо Ананиева. Правилникът важи за всички. Не е пародия.
НОРА АНАНИЕВА: Може ли в един такъв момент, когато се обсъжде такъв въпрос, вие да не ми давате думата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Искането е предоставено на всички. Моля всички да гласкуват. Няма разисквания. (Продъл¬жават разправиви от депутати на БСП, народните представители от СДС и ДПС излизат от пленарната зала, за да гласуват)
(След гласуването)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни); Уважаеми колеги, продължаваме пленарното заседание. Резултатите от гласуването са готови. Ще докладва от името на комисията господин Руслан Семерджиев.
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпо¬дин министър-председател, уважаеми господа министри!
Днес, 23 юли 1992 г., се проведе тайно гласуване за пред¬срочно освобождаване на председателя на Тридесет и шестото Народ¬но събрание господин Стефан Савов. Комисията в състав: Христо Марков, Руслан Семерджиев, Мариела Митева, Кирил Желев и Ремзи Осман обявява следните резултати:
общ брой на гласувалите народни представители - 230;
брой на бюлетините с надпис "За освобождаване на председателя на Народното събрание" - 11В;
брой на бюлетините с надпис "Против освобождаването на председателя на Народното събрание" - 112;
брой на празните пликове - 3;
брой на пликовете с повече от една бюлетина - няма такива. (Шум в залата)
Въз основа на резултатите от проведеното тайно гласуване, народното събрание на основание чл. 5, ал. 1, точка 2, ал. З и във връзка с § 4 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание не освобождава господин Стефан Димитров Савов като председател на Тридесет и шестото народно събрание. (Ръкопляскания от блока на СДС, смях в блока на опозицията)
Следват подписите на петимата членове на комисията.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Резултатът от гласуването е ясен. Моля председателят на Народното събрание Стефан Савов да заеме мястото си. (Силен шум в залата)
Давам думата на го сподин Стефан Савов. (Силен и продължи¬телен шум в залата) Моля за тишина в залата.
СТЕФАН САВОВ: Не бих казал естествено, че резултатът е благоприятен за мен. Не смятах да говоря, но като видях, че господин Жан Виденов реши да се втурне към трибуната, искам да кажа и аз няколко думи.
Обвиненията срещу мен (ще прочета по-основните)... (Нео¬добрителни възгласи и шум от блока на опозицията)
След като е имало избор за председател и след като съм останал, имам право да кажа няколко думи. (Неодобрителни възгласи от блока на опозицията)
Вие също ще имате право, защо да нямате право! Имам ли право или нямам право? (Неодобрителни възгласи от блока на о опозицията) Нямам право? (Неодобрителни възгласи от блока на опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залата! Току-що гласувахте, резултатът е ясен. Моля за тишина. Уважаеми колеги, не виждам защо трябва да се вълнувате.
СТЕФАН САВОВ: Едно от обвиненията е, че съм съдействал за при емането преди всичко на онези закони, които не отговарят на приоритетите на обществото. Аз съм съдействал именно да бъдат приети тези закони, които са били предлагани от мнозинството, които отговарят на програмата на мнозинството и това е най-нормалното за една демократична страна.
Обвиняват ме, че използвам поста си да осъществявам поли¬тиката на Демократическата партия, а не да съдействам за прие¬мането на онези закони, които биха решили проблемите на милиони граждани. Тук искам да се спра, че именно чужденците, които посетиха България и между тях момчето на господин Стоилов -
Уйтман, в едно писмо даде най-висока оценка именно на законите, които парламентът е гласувал. (Неодобрителен шум от блока на опозицията)
Същото нещо вчера повтори и госпожа Рита Зюсмут, и всеки, който искаше, я чу. Същото нещо повтори и госпожа Катрин лалю-миер. Няма защо да изреждам други.
Мисля, че законите, които са били гласувани, са закони, които именно позволяват на България да тръгне по пътя на демокра¬тизацията и по пътя на една истинска демокрация.
Обвиняват ме, че "в упражняването на своето право госпо¬дин Савов не изпълни определената от Конституцията законодателна програма, осъществяването на която би допринесло за изграждането на България като демократична, правова и социална държава".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Господин Савов, моля ви, опревете микрофоните, не се чува.
СТЕФАН САВОВ: "Той не направи нищо, за да бъдат изпълнени задълженията на Тридесет и шестото Народно събрание, определени с параграф 3, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Савов, моля ви, опревете микрофоните, защото не се чува.
СТЕФАН САВОВ: Всъщност това не е вярно, защото именно тези закони ние сме ги гласували.
"Господин Савов дава приоритет на реституционните закони и пренебрегва социалните закони, а те решават проблемите на огромната част от българските граждани". Но тези господа, и менно за които казах, изразиха мнение, че ние приемаме и социал¬ните закони. А реституционните закони са също социални закони, поне според виждането на Съюза на демократичните сили, на този, който спечели изборите.
Аз съм бил умишлено задържал обсъждането на тези законо¬проекти. Как мога умишлено да задържам законопроекти, след като винаги ги разпращам веднага, най-много в срок от един ден на комисиите. Така че аз не мога въобще да задържам никакви закони. (Шум от блока на опозицията)
"Господин Савов превръща Народното събрание в оръдие на конфронтационната и репресивната политика на Съюза на демок¬ратичните сили. Ярък пример за това е заседанието на 7 юли във връзка с искането на главния прокурор."
Изглежда, че тези господа, които са писали това, не са прочели чл. 70 от Конституцията, в който е казано именно, че възбуждането на наказателно преследване и задържане под стража вървят заедно.
И последно, аз не съм и не мога да бъда интегрираща фигура в Народното събрание, защото "нарушавам Конституцията, пренебрег¬вам социалните закони, а с това и интересите на огромната част
от българските граждани". Явно, че не мога да бъдат интегрираща фигура, но аз бих попитал: "Госпожа Ананиева ли ще бъде интегрира¬ща фигура или господин Жан Виденов?".
Бих казал последно само едно: в цялата страна бяха раз¬пространени с хиляди и сега пристигат до мен хиляди - с избодени очи, както виждате, но това е най-малкото. На всяка от тези ваши листовки стои марка от по един лев и на тази марка по един лев стои едно магаре. На мен ми се струва, че хората, които вие сте подлъгали и сте накарали да ги пращат от цялата страна, действително са били излъгани от вас.
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (от място): Вижте текста.
СТЕФАН САВОВ: Вместо да пращате десетки хиляди и стотици хиляди от тези картинки, можехте да направите нещо много по-добро сега, когато държавата има нужда от пари, можехте да ги дадете във фонда за онкологично болни, можехте да ги дадете във фондове за бедни деца, можехте да ги дадете във фондове за социално слаби деца.
Благодаря ви за вниманието. (Силен и неодобрителен шум от блока на опозицията, ръкопляскания от блока на СДС, блокът на опозицията започва да скандира: "Оставка, оставка!", народните представители Свободка Стефанова, Свиляна Захариева и още няколко народни представителки от СДС и ДПС поднасят цветя на Стефан Савов, бурни възгласи от блока на СДС, възгласи на неодобрение от блока на опозицията.
СВИ-ЛЯНА ЗАХАРИЕВА (отива към трибуната): На 10 октомври с един процент ви бихме и сега пак... (Възгласи от опозицията:
"У-у-у!")
ИВАН КУРТЕВ (от място): Предатели...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Може ли да продължа?
Господин Жан Виденов иска думата. Давам му я. Заповядайте,
господин Виденов.
ЖАН ВИДЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Ст. Стамболов" и СДП "Ера-3"): Дами и господа народни пред¬ставители! Възложено ми е от парламентарния ни съюз да изразя нашето отношение по резултата от приключилото гласуване.
Както знаете, опозицията поиска предсрочно освобождаване на председателя на Народното събрание поради многократни груби нарушения на правилника на Народното събрание, духа на Конститу¬цията, сочещи явна пристрастност, изразяваща се в привилегии за парламентарните групи на управляващите и дискриминация за парламентарната група на опозицията. Това искане събра точно половината от подадените гласове. (Реплика от блока на СДС:
"Значи има демокрация в тая страна")
За сведение на всички присъствуващи и на господа журналис¬тите, на тия, които ни слушат в момента, максимум 101 от тия 115 гласа против господин Савов са подадени от парламентарната опозиция. Останалите 14 гласа са белегът и символът на недоверие¬то, което изпитват към Вас, господин Савов, парламентарните групи на СДС и на Движението за права и свободи.
Затова аз няма да се спирам както Вас на мотивите, с които поискахме оставката Ви, нито на скандалния начин, по който Вашите помощници с Вашето съгласие, макар и негласно, попречиха те днес да прозвучат тук, в тази зала. Това вече не е и нужно. Резултатите говорят сами за себе си. Те, тези резултати оставят всичките ни мотиви да искаме предсрочното Ви освобождаване в сила. И ние ще ги отстояваме с десетократно по-голямо основание след днешното гласуване отсега нататък. Защото, господин Савов, както сте задължен да подпомагате внасянето в пленарната зала на законите, които изготвя управляващото мнозинство, така сте задължен да осигурявате внасянето поне на някои закони, изготвени от опозицията. Нито един проект досега не е имал такава щастлива съдба, а искате от нас да бъдем градивна опозиция. Трудно ни е и причината за това, една голяма причина, сте Вие.
Резултатите от днешното гласуване ни изправиха пред един парламентарен абсурд. За предсрочното освобождаване на председателя на Народното събрание не достигна един глас. Да напом¬ням ли, че до голяма степен със съдействието и на председателя на Народното събрание този един глас е на депутат, който противо¬конституционно бе лишен от възможността да изпълнява задълженията
си на депутат. (Неодобрителна реакция от мнозинството)
Да напомням ли, уважаеми господа, че същият тоя депутат, когато се решаваше неговата съдба, не участвува в гласуването! (Бурни ръкопляскания от опозицията, възгласи: "Браво!")
Да ви кажа ли, уважаеми господа, че днес, когато се решаваше просто един председателски стол, този, който го заема, участвува в гласуването и дори да е подал празна бюлетина, реши съдбата на гласуването, защото по тоя начин оформи необходимия кворум на 130, а не на 129 гласа?
Господин Савов, резултатът от днешното гласуване, непрозву-чалите тук мотиви в нашето искане за Вашето предсрочно освобожда¬ване, недоверието, което Ви засвидетелствуваха хора, които би трябвало да Ви подкрепят в тоя критичен момент, ми дава основа¬ние да се обърна към Вас с призива: Вашето достойнство Ви повеля¬ва да подадете своята оставка сам. Направете го веднага или след размисъл, но го направете, господин Савов! Това е най-достойният изход от това положение. (Бурна реакция от мнозин¬ството: "Никога! Никога!", ръкопляскания от опозицията)
И второ, дами и господа народни представиели, ще си позволите ли наглостта утре, при тия резултати от днешното гласу¬ване, да поискате открито или поименно гласуване на вота на недоверие на правителството? Съгласете се на тайно гласуване и вижте резултата. Всичките ви приказки вчера по радио, по телеви¬зия, тук, в тая зала за увереността и стабилността на управлява¬щото мнозинство се пукнаха днес като пропагандни балони. Изправете се пред проверката на тайния вот - висшата форма на демокрация! Призовавам ви, уважаеми господа! (Народните представители от опозицията стават прави, бурни ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Александър Йорданов иска думата. Имате я. Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председатели, госпожи и господа народни представители! Завърши още един неуспе¬шен опит на българската опозиция (смях в блока на опозицията) да се противопостави на Съюза на демократичните сили.
Този опит беше част от един сценарий, започнал много отдавна и развиващ се настъпателно в средствата за масова инфор¬мация.
Както този опит, така и утрешният опит, който също ще бъде неуспешен, показва, че винаги оттук нататък ще побеждава Съюзът на демократичните сили, независимо какво иска и какво желае Българската комунистическа партия. (Ръкопляскания от мнозин¬ството)
От известно време насам Българската комунистическа партия мечтае за онова СДС, онова СДС, което по-рано беше в тази зала и работеше до голяма степен в пълно сътрудничество с Българската социалистическа партия. Тогава онова СДС беше малцинство. Сега малцинството е Българската социалистическа партия.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Ама гласуването показа обратно¬то!
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Искате един съвет. Бъдете като онова СДС! Как действуваше то? То работеше в пълно единство с мнозинството. И ако наистина искате да вземете опит от онова СДС, което на вас ви харесва и за което толкова много говорите, помагайте на мнозинството, както онова СДС помагаше на вас! (Реакция на опозицията) За тези, които разбират от мислене, мисля, че съм ясен.
Разбира се, днешното гласуване нямаше за цел да свали председателя на Народното събрание. Скритият замисъл на това гласуване беше друг - да се удари правителството. Много ясно защо: отстранява се една ключова фигура в Съюза на демократичните сили от едно изключително важно място, което тя заема, и се разчита, че тази фигура като бъде отстранена, ща започне да се противопоставя на политиката на това правителство и едва ли не да иска да смени този министър-председател.
ФИЛИП БОКОВ (от място): Много сложно, бе!
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това е глупав сценарий. Но че той е истински говори фактът, че когато преди няколко месеца Съюзът на демократичните сили започна да прави промени в своя кабинет и смени някои министри, тук, сред журналистите и в кулоарите, а и много колеги от Българската социалистическа партия говореха, че следващият министър-председател ще бъде Стефан Савов. Е, как да стане Стефан Савов министър-председател, ако, първо, не го свалим от поста председател на Народното събрание?! (Шумна реакция в блока на опозицията)
Този сценарий се провали. Аз не отричам, че в него са участвали, разбира се, и някои колеги от останалите две парламен¬тарни групи. Убеден съм в това, че са участвували. (Шум в залата)
Ако човек проследи изявленията през последно време в средствата за информация, отношението, което някои народни пред¬ставители взимаха и към правителството на СДС, и към ръководството на Народното събрание, лесно може да се досети кои са народните представители, които са търсели осъществяването на този сценарий. Именно защото острието на сценария е насочено не срещу председа¬теля на Народното събрание, а скрито, подтекстно, невидимо, но много точно срещу правителството на Съюза на демократичните сили.
Както много пъти обаче съм ви казвал, хората от Съюза на демократичните сили са и по-умни, и по-талантливи. И затова вие днеска отново загубихте гласуването. Председателят на Народно¬то събрание ще си бъде председател на Народното събрание и минис-тър-председателят ще си бъде министър-председател (ръкопляскания от мнозинството), просто защото демократичните сили няма да позволят никога в тази страна да се осъществи комунистически сценарий, включително и с участието на внедрени в СДС и в други парламентарни групи служители на тайни служби. (Бурна реакция на опозицията, смях, ръкопляскания)
Казвам го това много ясно и с този именно факт - казвайки го ясно - провокирам всички вас към едно по-бързо разкриване на досиетата на народните представители (бурна реакция и ръко¬пляскания от страна на Съюза на демократичните сили)
Уважаеми колеги, разбира се, и вчерашният, и днешният ден отнеха много време от работата на Народното събрание. И аз ви предлагам да продължим спокойно тази работа, тъй като ако БСП се вълнува от това кои точно от СДС ще ръководят Народното събрание или ще ръководят правителството - има и други възможности за изясняване на нашите отношения и на нашите мнения. Аз мисля, че в това Народно събрание има да се върши още много работа - това е Кодексът на труда, който трябва да се приеме, това са законите за декомунизацията, които трябва да се приемат (ръко¬пляскания и възгласи: "Браво!" от страна на СДС), това са всички онези закони, които ликвидират комунистическата власт (възгласи:
"Браво!" и ръкопляскания, реплики: "За Народния съд!" от страна на мнозинството) - нещо повече, ликвидират илюзиите, че могат комунистите да се върнат на власт (възгласи: "Браво!") и ръкопляс¬кания от страна на СДС), така че да не им минава през ума подобна мисъл. И аз мисля, че освен че правителството трябва да действа по-твърдо и по-антикомунистически (реплика от блока на малцин¬ството: "Точно така!") по-твърдо и по-антикомунистически трябва да действува и този парламент! (Възгласи: "Браво!" и бурни ръко¬пляскания от страна на СДС) Защото другото име на това действие се нарича демокрация! Благодаря ви. (Продължителни ръкопляскания от страна на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Юнал Лютфи, заповядайте, господин Лютфи...
(Реплика от блока на БСП: "Ние знаем, че всички сте гласували "за". Знаем това...)
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Това е добре.
Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми дами и господа народни представители! Гласуването за предсрочно осво¬бождаване на председателя на Народното събрание господин Стефан Савов приключи. Налице е резултатът. А той е следният: Народното събрание не освобождава господин Савов от поста председател на Народното събрание. (Бурни ръкопляскания и възгласи: "Браво!" от страна на СДС) Следователно това е факт, който трябва да бъде приет от всички нас.
Искам да кажа няколко думи. Ние, Парламентарната група на Движението за права и свободи, посрещаме този рузултат и бяхме убедени, че той ще бъде такъв (смях и оживление от блока на опозицията), тоест, че господин Савов няма да бъде освободен от поста, но в политиката не се гледа дали е с един глас или с 51 глас разликата (неразбираеми реплики от блока на опозицията)
Именно, уважаеми колеги, под ръководството на господин Савов Народното събрание прие над 50 закона, които поставиха законната основа за реални промени в политическата и икономическа¬та система. (Възгласи от СДС; "Браво!" и ръкопляскания) Това никак не е малко и никак не е за подценяване! (Ръкопляскания от СДС) Искам да кажа, че в тези закони участвувахме всички, главно Парламентарната група на Движението за права и свободи и съм убеден в това - че и демократи от Парламентарната група на Българската социалистическа партия.
Ние, депутатите от Движението за права и свободи, подкре¬пихме с вота си господин Савов да продължи да упражнява правото си на председател на Народното събрание, защото сме убедени, че под неговото ръководство Народното събрание ще продължи да работи в същия дух, а именно за демокрация на нашата страна. (Продължителни ръкопляскания от страна на мнозинството). Благода¬ря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ех, уважаеми колеги, гласуването е като битките. Има спечелена и загубена битка. (Реплика от блока на БСП: "Утре ние ще я спечелим!" Предизборният съюз нали загуби гласуването? (Реакция от страна на малцинството)
Така че нека продължим по-нататък. Точка втора е
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА ПАРЛАМЕНТАРНА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИНЦИДЕНТА В ГР. ХАСКОВО НА 5 ЮЛИ 1992 ГОДИНА МЕЖДУ ЧАСТИ НА ПОЛИЦИЯТА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОЙСКИ И ГРАЖДАНИТЕ НА КВ. "ВЪЗРАЖДАНЕ".
Преди да решим дали трябва да се създаде такава Временна анкетна комисия, аз ще помоля някой от 24-та народни представите¬ли, които са направили това предложение, да го обоснове. Може би господин Мехмед Ходжа? Има предложение за създаване на Времен¬на анкетна комисия. В резултат на гласуването дали да се създаде такава или не, ще се предложи решение за състав.
Моля, едно пояснение - това, което господин Мехмед Ходжа ще обясни сега, са мотивите за предложението да се създаде такава
комисия, след което ние ще гласуваме дали да бъде създадена такава комисия, а специално проект за решение за нейния състав, задачи и срок на работа ще се приеме допълнително, както е била практиката досега.
МЕХМЕД ХОДЖА (ДПС): Уважаемо Председателство, дами и господа народни представители, господа министри... (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина и внимание, уважаеми колеги.
МЕХМЕД ХОДЖА: Искам да ви запозная с мотивите за това предложение за създаване на Анкетна комисия, която да разследва случая в Хасково.
На 5 юли 1992 г. в кв. "Възраждане", гр. Хасково, гражда-ни-мюсюлмани организират заупокойна молитва-мевлид. Между 14 и 16 ч. близките на покойника включват звукотехника. По сигнал на индиферентен към обряда гражданин пристигат полицаи на място. Нареждат да се изключи звукотехниката. Полицаите пристъпват към съставяне на акт в размер на 5000 лева. На протеста на домаки¬на за размера на глобата полицаите отговарят с палки, закарват същото лице в полицейското управление, където му нанасят жесток побой. Същият е със счупен кръст, прорязана китка на дясната ръка. Задържан е и освободен на следващия ден.
Около 30 минути след случая пристига един наказателен отряд на Вътрешни войски и нахълтват в двата входа на бл. № 16 на ул. "Първи май" в същия квартал. Въоръжени с автомати, нанасят жесток побой на всеки, който е с по-тъмна кожа. От страх граждан¬ка скача от балкона на апартамента си и в момента е със счупен крак.
На същата дата към 22 ч., пак пред същия жилищен блок е заловен гражданин от дегизирани полицаи, вкара е в джипка, изведен е извън града, нанесен му е побой и също е със счупен крайник.
От тези незаконни действия на полицията са пострадали около 50 невинни граждани само по етнически и религиозен признак. Това е грубо нарушение, погазване на конституционните права на гражданите.
Действията на полицията и на Вътрешните войски в гр. Хасково според нас са несъвместими с извършващите се демократични промени в Република България.
Ето защо ние настояваме за създаване на такава Анкетна комисия, която да разследва случая. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Аз моля народните пред¬ставители да влязат в залата, тъй като по принцип трябва да решим, след като бяха чути мотивите, да се създаде Временна анкетна комисия. И в зависимост от решението на народното пред¬ставителство допълнително ще бъде съставена тази комисия така, както го изисква правилникът, от гледна точка на състав, срок на работа, задачи и т.н.
Моля народните представители да влязат в залата. Гласуваме направеното предложение да бъде създадена Временна анкетна коми¬сия за разследване на разказания инцидент. Моля, гласувайте.
Резултати: от гласували 172 народни представители, за предложението са 1765, 2 - против, 5 се въздържат.
Господин Ходжа, ще е необходимо да представите на пред¬седателя на Народното събрание предложение. Посочено е в чл. 29, ал. 5 какво трябва да съдържа - задачите, числеността, състава и срока на дейност на тази комисия.
Продължаваме с ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА.
Моля господин Джеров да заеме мястото си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, продължаваме в същия състав със същите депутати по Кодекса на труда.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председа¬тел, уважаеми колеги! При гласуването е приет и § 3. Трябва да преминем към § 4, който има следното съдържание.
Член 3 се изменя така. Заглавие на текста "Тристранно сътрудничество".
Съдържание на чл. 3.
"Чл. 3. Ал. 1. Държавата осъществява регулирането на трудовите и осигурителните отношения, както и въпросите на жизне¬ното равнище в сътрудничество и след консултации с представителни¬те организации на работниците и служителите и на работодателите.
Ал. 2. Редът за осъществяване на сътрудничеството и консултациите по предходната алинея се определя от Министерския съвет след консултации с представителните организации на работни¬ците и служителите и на работодателите.
Ал. 3. За представителните организации на работниците и служителите на национално равнище могат да бъдат признати тези, които имат членски състав не по-малко от 100 хиляди души, обединяват работници и служители в повече от половината отрасли, имат изградени национални и териториални органи.
Ал. 4. За представителни организации на работодателите на национално равнище могат да бъдат признати тези, които обеди¬няват не по-малко от 500 работодатели, обединяват работодатели в повече от един отрасъл, имат изградени национални и териториални органи.
Ал. 5. Представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище се призна¬ват от Министерския съвет. Отказът може да се обжалва пред Върхов¬ния административен съд.
Ал. 6. За представителни се признават и всички поделения на организации, признати за представителни на национално равнище."
Това е съдържанието на предложения § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Джеров.
Имате думата за предложения. Нови предложения не могат да се правят, само поправки и допълнения, ако не е направено в писмена форма до момента.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БлП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст.Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги! По § 4 чл. З имам следните предложения. Но преди това искам да изкажа едно общо съображение и да изразя едно несъгласие с Вас, господин председател. Преди малко Вие казахте, че продължаваме в същия състав, същите депутати по Кодекса на труда, но това не е така. Миналата седмица вие бастисахте чл. 2, в който са уредени права на труд, на работа и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Духом бяхте в залата.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Няколко предварителни съображения. Съгласно Конвенцията за тристранна консултация "Международни трудови стандарти" от 1976 г., разбира се, в интерес на истината нератифицирана досега от България, но аз не се съмнявам, че ще бъде ратифицирана, се изисква създаването на ефективни консул¬тативни процедури, в които свободно избрани представителни органи¬зации на работодателите и работниците са равноправно представени.
Моите предложения са следните.
Алинея 1 на чл. З се запазва.
В ал. 2 предлагам да отпадне този текст и да се възприеме текстът, който беше предложен като първи вариант от Комисията по труда и социалното осигуряване, с едно допълнение, което съм депозирал писмено на 21 май 1992 г. след първото четене, а именно ал. 2 да стане така: "За осъществяване на сътрудничество¬то и консултациите по предходната алинея се създават постоянни, а при необходимост и временни тристранни органи с равно участие на представители на държавата и на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище по отрасли на дейност и в териториални общности на стра¬ната". Допълнението е пред думата "органи" да се добави "консул¬тативни", с което текстът става по-ясен, урежда се статутът на тристранното сътрудничество и на участниците в него. Иначе не става ясно какви са характерът и статутът на тези органи и не става ясно ще имат ли власт и право да вземат решения със сила на правителствени разпоредби.
От това предложение произтича и промяна в ал. 5, която беше предложена.
Моето предложение е тук отново да се върнем към текста, който беше предложен като единствен вариант от Комисията по труда и социалното осигуряване и който е значително по-убедителен, понеже Министерският съвет е страна в случая и предложеният текст на ал. 5 дава възможност Министерският съвет да избира своите партньори. Така че моето предложение е текстът на ал. 5 да стане: "Представителните организации на работниците и служи¬телите и на работодателите на национално равнище се признават от Върховния административен съд. При промяна на условията в предходните алинеи 3 и 4 Министерският съвет може да иска отмяна на признаването".
И последното ми предложение е в ал. 3. Цифрата 100 хиляди души да бъде заменена с 50 хиляди души. Това също е депозирано на 21 май чрез председателя на Народното събрание до председателя на Законодателната комисия.
Аз съм съгласен, че тези текстове на ал. З и 4 на практика легализират синдикалния монополизъм и в значителна степен преодо¬ляват крайните последици от синдикалния плурализъм, но мисля, че за този етап цифрата 50 хиляди е по-аргументирана.
Завърших, благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колега, ако се приеме Вашето предложение по ал. 2, тогава ще се промени ал. 5, нали?
ЕМИл КОСТАДИНОВ: Да, ал. 2 и 5 са свързани. Но въпросът остава принципен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие ще следите гласуването
и ще помагате.
Има думата господин Койчев.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Дами и господа народни представители! Аз ще направя едно кардинално предложение за измене¬ние в чл. З на действуващия Кодекс на труда като първи вариант и евентуално, ако това кардинално предложение не се приеме, ще направя само известни конкретизации по предложенията на колега¬та Костадинов.
Кардиналното ми предложение е да остане само ал. 1 в
предложения за второ четене законопроект, а ал. 2 до б включител-
но да отпаднат и да се заменят с нова а-л. 2 със следната формули¬ровка: "Редът за осъществяване на тристранното сътрудничество и колективното трудово договаряне се урежда с отделен закон".
Така ще реагираме и ще бъдем в съответствие с Конвенция 144 на Международната организация на труда, така ще има възмож¬ност по-инструктивно да се определят критериите за определяне на представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите. Тук критериите са много общи, не конкретни и даващи възможност за...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля лявата страна за тишина в залата!
НИКОЛА КОЙЧЕВ: ...единият от равнопоставените партньори в преговарянето.
Вторият вариант. Ако не се приеме тази кардинална промяна, предлагам само изменение в ал. 5 в духа на това, което предложи господин Костадинов, но с нова редакция: "Представителните органи¬зации на работниците и служителите и на работодателите на нацио¬нално равнище и в отраслите се признават от Върховния администра¬тивен съд, а в административно-териториалните единици и в профе¬сиите - от министъра на труда и социалните грижи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Койчев, това е...
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Господин Кадир, аз знам какво ще ме пита¬те. Депонирал съм писмено предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, не за ал. 2 питам. Ако се запази ал. 2, тогава ще поддържате ли това предложение?
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Аз го казвам като втори вариант, за да не ставам втори път. Ако се гласува нова втора алинея, тогава това предложение отпада.
Правя и едно предложение за бъдещите текстове. В Преход¬ните и заключителните разпоредби трябва да се даде тълкувание какво се разбира под отрасли, явно по класификатора на Националния статистически институт, тъй като имаме критерии половината от отраслите, и тълкувание за административно-териториални единици. Очевидно във всяка община ние едва ли ще имаме представителна организация на работодателите.
И ако не се приеме първият вариант, само в ал. 2, господин Шотлеков, на третия ред вместо "консултации" да се запише "спора¬зумение". Консултацията е по-неангажиращо понятие.
Това е по този член. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Койчев
Има думата господин Йордан Ганев.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря ви, господин председа¬тели). Вземам думата, за да оспоря и аз, подобно на преждегово-рившите двама мои колеги, въпросът за така наречения "монополи¬зъм" в синдикалното движение. За мен това изискване - "най-малко 100 хиляди души" - което не фигурираше в първоначалния вариант, е абсолютно недопустимо. Абсолютно недопустимо е и то затова, защото по този начин ние действително ограничаваме и създаваме синдикален монополизъм. Не само това.
Ако ние погледнем малко по-надолу предложението за чл. 4, ще видим: "Работниците и служителите имат право без пред¬варително разрешение свободно да образуват..." и т.н. Когато ние слагаме това ограничение за 100 хиляди души, ние фактически отменя чл. 4, защото целта на обединението на работниците е едно - да защитават своите интереси. Ако ние изискваме от тях непременно те да се присъединят към някои от съществуващите големи синдикални организации, ние о граничаваме това тяхно право. Както и да се тълкува, не е възможно да има друго разре¬шение.
Същото нещо се отнася и за следващата точка четвърта - "500 членове на работодателския съюз". Ами да погледнем сега новосъздадения Съюз на индустриалците. Та те са 130 души. Какво ще рече - че те нямат право да бъдат организация ли? И че няма да бъдат признати ли? Не може да има такова ограничение. Ако ние го наложим - ние ще извършим един недемократичен акт. И затова аз си позволявам да се присъединя...
Между другото, в чл. 5 виждаме същото противоречие, за което казах - между ал. З и ал. 4. Същото противоречие го има между ал. 4 и ал. 5. Не може да се приемат такива неща, които не са съгласувани вътре в самия закон. И за мен това е една груба грешка в Законодателната комисия, която ние трябва да изправим на всяка цена.
Искам и още нещо да добавя и с това ще свърша. Има редица, редица - подчертавам - синдикални организации, които нямат възможност да бъдат повече от десетина - петнадесет хиляди души. Примерно артистите, които имат синдикални права.
Недейте така, господин Шотлеков, не клатете глава по този начин... Опитайте се... Моля ви се, видях...
Артистите са 800 души в цялата страна. Защо ние трябва непременно да ги прикачим към някоя друга синдикална централа, за да могат те да защитават своите права? Музикантите в България са 15 хиляди души заедно с естрадните. Трябва ли и тях да ги закачим към някоя от го лемите централи? Аз мисля, че това е абсолютно неправилно, защото те имат свои специфични интереси. Закачим ли ги другаде - те ще се удавят в тази огромна маса и защитата на техните интереси щше бъде съвсем ефимерна.
Моля ви, и аз се присъединявам към това да отпадне изцяло този текст, но ако не стане това - като втори спасителен варианат моля поне цифровите ограничения да бъдат премахнати. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР; Имате думата за реплика, гос¬подин Костадинов.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Емил Костадинов, БСП.
(Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колега, моля ви се, продъл¬жавайте.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Ние си даваме сметка, че много ско¬ро ще поемем отново отговорността и ще споделяме отговорността за управлението, но искаме да си има силни синдикати, независимо от то ва.
Кратка реплика. Действително, с голяма част от аргумен¬тите, които господин Ганев изложи, и аз съм съгласен. Има изве¬стен случаен елемент в тези цифри, които са показани като кри¬терии. Възникват и други въпроси - що е отрасъл, що е админи-стративно-териториална единица и т.н., но аз не мога да се съглася с категоричното снемане на тези критерии. Затова направих и преди своето предложение, защото прекаленият синдикалене плу¬рализъм води до ярко политизиране на синдикалната дейност и в крайна сметка до понижаване на нейната ефективност. С това, мисля, че не можем да се съгласим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, колега.
Имате думата, господин Илиев.
ИЛКО ИЛИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Илко Илиев Българска социалистическа партия.
Колеги, явно този проект на закон, който разглеждаме - Кодексът на труда, има печална съдба. На първо четене се клатеше правителството, на второ четене се разклати председа¬телят на Народното събрание, кой знае какво ще стане, когато го приемем.
Преди да изложа своите аргументи в различните алинеи, аз искам да се солидаризирам с всичко това, което преди малко каза го сподин Ганев. Ако ние приемем текста на § 4 такъв,
какъвто е, създаваме възможност фактически всяко правителство да създава свой казионен синдикат и да води доста активна анти-синидкална политика.
Погледнете ал. 2: "Министерският съвет след консул¬тации и ако прецени, създава орган за тристранно сътрудничество". Това е а л. 2. Колко месеци бяха необходими на сегашния кабинет да разбере, че такъв орган е необхоим и трябва ли при следващия кабинет пак да се чака няколко месеца, за да прецени той, че такъв орган е необходим. На нас нищо не ни пречи законово да запишем, че орган за тристранно сътрудничество, и то постоянен, е необходим. Текст, който урежда въпрос, е текстът, предложен от Комисията по труда и социалното осигуряване.
ДОКЛАДЧИК ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (от място): Комисията гласува два варианта.
ИЛКО ИЛИЕВ: Вариантът, който подкрепя това, което преди малко казах: за постоянен орган на тристранно сътрудничест¬во, а при необходимост и на временни органи.
По ал. З имам една редакционна бележка: "за представител¬ни организации на работниците и служителите на национално рав¬нище могат да бъдат признати..." и т.н.
Предлагам едно редакционно изменение и то да бъде в следния дух: "Представителните организации на работниците и служителите на национално равнище се признават, когато..." и се изброяват условията. Според мен, не е едно и също, защото
органът, който ги признава, може да добави от себе си и допълни¬телни изисквания, законът дава тук три изисквания: за брой, за наличие на организации в повечето от половината отрасли и изградени структури на национални и териториални организации. Текстът, редакционната бележка, която предлагам, мисля, че е по-категорична и не дава възможност на органа, който ще определя тези представителни организации, да до бави о т себе си и допъл¬нителни ограничения. Това се отнася и за ал. 4 - там е идентич¬ният текст.
При ал. 5 мисля, че в Комисиято по труда и социалното осигуряване почти единодушни бяхме, че тези представителни о организации не трябва да бъдат признати от Министерския съвет, а от Върховния административен съд. Мисля, че разликата е много съществена. Особено е съществена, тъй като Министерският съвет е страна в тези преговори и тази страна по ал. 5 така, както е записана, ще може да си избира останалите партньори, което според мен не е съвсем удачно. Предвидена е възможност отказът да се обжалва пред Върховния съд, но всеки може да си представи за какъв срок Върховният съд ще разгледа едно такова дело. Доказ¬ването на 100 хиляди члена и нагоре предполага една доста дълга процедура и до като делото се разгледа, примерно, може и прави¬телството да се смени...
РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Стига с това правителство... Хайде, остави правителството на мира...
ИЛКО ИЛИЕВ: Последната ал. 6 аз предлагам да отпадне и ще се опитам да ви ябясня за какво става въпрос.
Ал. 6 предполага, че за представителни се признават всички поделения на организациите, признати за представителни на национално равнище. Представете си една такава хипотеза:
в един град, в който преобладавщо поминикът е свързан с услугите и туризма, представителната фактически организация може да не е нито от нукой от глемите синдикати, а може да бъде примерно от профсъюза "Бизнес", който е доминиращ в туризма и услугите. Но той на национално равнище няма шансове да бъде признат. Значи ли това, че в тази област, в този град този профсъюз няма да бъде представителният? Той фактически е представителният, защото
явно има най-голямо влияние и най-голяма членска маса и а вто-матичното пренасяне на представителността от национално равнище на рагионални и по фирми и учреждения мисля, че не е съвсем правилно. Това предполага едно равномерно разпределение на син¬дикалните членове, което при всяко положение не е така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Какво предлагате, господин Илиев, по ал. б?
ИлКО ИлИЕВ: Да отпадне. ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Цялата алинея? ИЛКО ИЛИЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Шотлеков, бяха напра¬вени много предложения. Трябва да ги систематизираме, госпо¬дин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ИЛИАН ШОТЛЕКОВ: Уважаеми господин председа¬телстващ, уважаеми дами и господа народни представители! По-голяма част от така направените предложения бха обсъдени на заседанията на Комисията по труда и социалното осигуряване и на заседанията на Законодателната комисия.
Относно това дали трябва да има принципна представител¬ност на синдикатите. Това е първият въпрос. В световната практика са познати два варианта: когато има такъв принцип за предста¬вителност на синдикатите и когато няма такъв принцип. Когато няма принцип, въобще не се договаря на национално раво-ище нищо. Затова например във Франция има много на брой синдикални орга¬низации, но само четири са получили статут на представителни и само те договарят на национално равнище, примерно минималната работна заплата за страната.
Така че, дали един синдикат ще бъде признат за предста¬вителен на национално равнище - правната стойност на този акт е, че този синдикат ще договаря с правителството онези няколко постановки, които са изключително важни за държавата. И това най-вече е минималната работна заплата. Други компетентности синдикатите в тези тристранни органи за сътрудничество - повтарям
те са тристранни органи на сътрудничество, а не за решаване на някакъв въпрос - те нямат "де факто".
Поради тази причина Комисията по труда и социалното осигуряване и Законодателната комисия възприеха варианта за представителност на синдикалните организации. Един път възприет
този принцип за представителност на синдикалните организации на национално ниво, това означава, че оттам нататък надолу всички поделения на тези организации ще се признават за представителни. Ако примерно няма такива критерии, установени в закона коя орга¬низация е представителна, наистина Министерският съвет би могъл да си подбира, така да се каже, кой да му бъде партньор, но в закона сме длъжни да поставим тези критерии именно, за да не може Министерският съвет да си подбира с кого да преговаря.
Ето защо аз съм за гласуването на текста така, както е предложен.
Искам да кажа, че няма никаква пречка един, примерно, синдикат на музикантите да се договаря с Министерството на култу¬рата по специфични браншови проблеми. За това няма никаква пречка. Законът не забранява това нещо, господин Ганев. Законът казва и то в този текст, който гласуваме в момента... (Шум в залата, реплики) Този текст, който гласуваме в момента, казва само едно нещо - той казва кой ще договаря с правителството на национално ниво в системата на трипартизма. И този принцип е световната практика просто. Той не противоречи на конвенцията, както казвате, за тристранните консултации. Конвенцията за три¬странните консултации казва, че трябва държавата да стимулира това сътрудничество, но тя не казва какви да бъдат критериите и всяко национално законодателство, съобразно със своите особе¬ности, трябва да установи тези критерии.
Аз не бих искал да съм в състоянието на министър-председателя, ако примерно при него дойдат 25 или 30 синдикални организации, а то има по вече от сто в страната, и всички те поискат да преговарят с правителството на национално равнище. Примерно, Синдикатът на музикалните дейци, Синдикатът на шофьо¬рите, синдикат - не знам си още кой... При това положение как тази комисия или този орган за тристранно сътрудничество ще работи? Ами няма да работи! Разбира се, че няма да работи! И затова в тази страни, които имат много по-развита система на трипартизма, са ориентирани към представителния характер на синдикалните организации на национално ниво. И затова ви предла¬гам да подкрепим варианта така, както е предложен - с критериите, които са обсъждани в Комисията по труда и там надделя това
становище, че трябва да бъдат именно тези цифри - 100 хиляди и 500 души за работодателите.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Ганев досега не е представител текст с това изменение, което иска.
Господин Бучков, кой ще докладва и да започваме да гласуваме. Вие ще дадете ли обяснение? Добре, дайте и вие обясне¬ние.
ДОКЛАДЧИК ЕМИл БУЧКОВ: В Законодателната комисия бяха обсъдени всички предложения, писмено направени от отделните народни представители. Възприе се принципът и така е заложен и в заглавието - тристранно сътрудничество: държавата - синди¬катите - работодателите. На едната страна могат да стоят и много синдикати или работодатели от другата страна. И представител на държавата в това отношение може да бъде само изпълнителният орган, тоест Министерският съвет.
Така че когато говорим за тристранно сътрудничество и за отделните участници в тези три страни, имайте предвид, че не може на едната страна да се явят синдикати - 15, 20 или 100.
Ето защо критерият, който е поставен, защото става дума за национално равнище, което неминуемо ще засегне и другите по-малки синдикати, особено ако се касае за минимална заплата, е сложен този критерий.
Аз тук ви моля да го обсъдите и особено специалистите да помислят - възможнон ли е бързо, ефекасно да се проведат тези консултации и това сътрудничество, когато на едната от страните биха се явили 20, 30 или 40 души представители на отделни синдикати. Само моля да си го представите.
Второ, кой трябва да признава синдикатите. И тук се постави въпроса, че това трябвало да стане от Върховния админис¬тративен съд.
Съжалявам, че тези, които са го предложили и които го отстояват на тази трибуна, не присъстваха на заседание на Зако¬нодателната комисия. Защото там беше изтъкнато следното: Вър¬ховният административен съд е правораздавателен орган, който се произнася само по спорове. Той нито може да регистрира, нито може да признава.
И аз ви питам, юристите: кажете ми по коя процедура и въз основа на какво Върховният административен съд ще признае и без да има спор, без да има нищо, а той не може да бъде сезиран, ако няма спор. Затова се прие Министерският съвет, като отказът да бъде обжалван пред Върховния административен съд.
Това е единствената форма и правно е издържана, защото другояче не може да бъде.
Ако вие предложите някакъв друг орган, пред който би могло да се регистрира, като при отказ да се произнесе Върховният административен съд, съм съгласен. Ако вие приемете, че Министер¬ският съвет не е този. Но той като той е представител на държавата и става въпрос за национално равнище, затова считаме, че единстве¬ният орган това е Министерският съвет. Неговият отказ естествено ще бъде отнесен пред Върховния административен съд. Върховният административен съд, дори ако се касаеше за някаква регистра¬ция, няма такова отделение. Регистрира се в общи съдилища.
Така че нямаме друг избор, освен разрешението, което сме намерили. Защото всяко друго разрешение ще бъде незаконно и незаконосъобразно. Ние ще възложим на Върховния администра¬тивен съд функции, които няма да ги има в Закона за устройство на съдебната система. И не може да ги има, защото и Конституцията е очертала рамките на компетентността на Върховния администра¬тивен съд.
И затова ме учудва още повече, че Върховният администра¬тивен съд, като висшата административна инстанция има администра¬тивни отделения в окръжните съдилища.
При това положение считам, че това предложение е правно неиздържано и не може да се приеме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Илиев, поддържате ли тези мотиви?
ИлИЯН ИЛИЕВ: Поддържам ги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Кюранов, Трябва да гласуваме, господин Кюранов, моля направете вашето предложение.
ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов", СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, аз най-напред искам да кажа, че няма напълно да се съглася с господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ЕМИл БУЧКОВ: Със закона се съгласете, не с мен.
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Добре, с предложението, което е направено тук, и с това, което вие защитавате. Така смятам, че сме наясно. Вижте, въпросът е принципен. Дали ние в този кодекс ще включим толкова много държавата, както беше включена в миналия
кодекс? Дали и в него ще има този етатизъм, върху който до голяма степен беше изграден и предишният кодекс.
И затова, за да бъда конкретен, за ч-л. З, а-л. 5. Смятам, че тези представителни организации трябва да бъдат признати не от Министерският съвет, не от изпълнителната власт, а от Върховния съд. Нищо страшно няма след това отказът да се обжалва пак пред Върховния съд. Нищо страшно няма в това.
И тук няма нужда ние така по този начин да смесваме властите и да даваме едно решително предимство на изпълнителната власт да се вмесва в това, да преценява дали е представителна или не е представителна една организация на работниците и служите¬лите.
Втори въпрос, който също така е свързан с чл. З - за тристранното сътрудничество. Пак много силно е прокарана идеята за етатизма. Държавата е тази, която ще регулира трудовите осигу¬рителни отношения. Защо? Ако имаме трипартизъм, ролята на държава¬та не трябва да бъде подчертана и не трябва да бъде решаваща. Тя не трябва да бъде решаваща.
А освен това, тук ролята на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите е само консулта¬тивна. Аз мисля, че това много отслабва тяхната позиция.
И тук предлагам една поправка или добавка, ако искате, думата "консултация" да бъде заменена с думите: "и след съгла¬суване с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: В коя алинея, господин Кюранов?
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Това е ал. 1 на чл. 3. Вместо "след консултации" - хайде, сега не мога да се боря срещу държавата, макар че би трябвало в този случай това да става. Ние знаем, че идеята за трипартизма е британска идея от 1919 г., беше под¬крепена от французите. И по този тя влезе изобщо в употреба като една форма на сътрудничество.
Така че това са предложенията, които аз правя към ал. 1 и ал. 5. Те по-скоро имат редакционен характер, но са доста съществени.
Другият въпрос, на който искам да се спра, това е също чл. 6, ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: По-късно, господин Кюранов, по-късно ще ви дам думата.
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Добре, извинете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: После ще ви дам думата, господин Кюранов. Трябва да гласуваме наведнъж, после ще нарушаваме правил¬ника (шеговито).
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ШОТЛЕКОВ: Искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие като председател на комисия¬та можете да вземете думата и да се обосновете.
ИЛИЯН ШОТЛЕКОВ: Господин Кюранов предложи тези неща и в Комисията по труда и социалното осигуряване. Разглеждахме ги, ако си спомняте. Сега не мога да си спомня...
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Не съм казвал такова нещо.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ШОТЛЕКОВ: Може и да не сте, извинявай¬те. Може би съм забравил, както и да е. Но вижте, защо е казано:
"държавата"? Защото държавните органи са тези, които имат право на законодателна инициатива - Министерският съвет, народните представители и Народното събрание. Примерно, ако след тези консултации се реши, че минималната работна заплата трябва да бъде 1000 лева, именно Министерският съвет е този, който трябва да издаде постановлението за регулирането. Затова е казано:
"държавата". Няма никакъв етатизъм. При трипартизма - да. Нека да прочетем конвенцията, нека да прочетем принципите на трипартиз¬ма и да видим там къде има задължение на държавата да се съобрази с решенията. Няма такова решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Четете конвенцията във вашата комисия, господин Шотлеков. Много ви моля. Във вашата комисия четете конвенцията.
ДОКЛАДЧИК ИЛИАН ШОТЛЕКОВ: Вижте, това са едни аргументи, които трябва просто да бъдат отчитани.
И вторият въпрос - консултациите. Естествено е, че ще бъде с консултации, затова се казва "трипартизъм". И затова заглавието на самата конвенция е такова - за консултации. Но както и да е. Вижте, обличането на сула за предаването на нормати¬вен акт може да го направи само държавнният орган. А държавният орган е Министерският съвет.
Затова когато двете страни или трите страним се договарят по едни въпрос, те подписват един протокол. Страна по този прото¬кол вече е Министерският съвет. Значи актът на Министерския съвет е налице. При това положение държавата се е съгласила с това, което са постигнали трите страни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Шотлеков. Ще покаже и залата при гласуването. Нещата вече се изясниха. Ще подлагаме въпроса на гласуване, господин Кюранов. (Към госпо¬дин Кюранов, който иска думата)
Господин Бучков, много ви моля, нека да систематизираме и да гласуваме.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ВУЧКОВ: Моля ви, господин председател, искам само да взема отношение. Господин Кюранов, господин Кюра¬нов. ..
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не иска да ви слуша господин Кюранов, той си изказа мнението.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Господин Кюранов, специално се обръщам към вас. Регистрация на фирми или на юридически лица с нестопанска цел се правят във фирмените отделения на окръжните съдилища. В никакъв Върховен съд или Върховен административен съд не може да има такава регистрация. И това е недопустимо и абсурдно. Затова изрично ние поставихме въпроса: ако вие предло¬жите друг орган или начин на регистрация, такава каквато правят всички юридически лица, имайте предвид, че тези синдикати също са регистрирани. Тук став авъпрос не за регистрацията им, не за това, че не съществуват като юридическа личност, а за признава¬нето им за партньор. И затова сме предвидили тази процедура.
Ако може да предложите в тази връзка нещо по-рационално и по-съществено, обаче в рамките и на Конституцията, и на закона, защото пред Върховния административен съд вие не можете да отиде¬те, ако не сте по спор. Там не можете да предявите установите-лен иск, защото не е първа инстанцията. И редица други възмож¬ности, които са изключени като правни средства.
И затова когато ще прецизираме една такава действително деликатна материя, трябва да бъдем абсолютно точни.
И още един друг момент - във връзка с предложението на господин Койчев да се уреди в отделен закон. Разбирам го. Не е лошо това да стане. Но представете си кога този закон ние ще го гласуваме. И като имате предвид, че предстои нов Кодекс на труда, да се надявам,че и той няма да закъснее, не бива да оставяме вакуум. Затова сме принудени да приемем тези правила. Иначе по-лесно е да го направим със закон. Кажете ми тогава как ще се уредят тези отношения? Получава се един вакуум, който действително някой път може да доведе до неприятни последици.
Затова сме предвидили тези правила. Може да не са най-съвършени, но ние трябва да имаме нещо, на което да се опрем на законна основа.
И затова се обръщам именно към колегите-юристи, които биха разбрали този момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Бучков, не напускайте трибуната. Трябва да са систематизирани предложенията и да започ¬нем гласуването.
Моля, народните представители да влязат в залата.
Господин Бучков ги систематизира по алинеи. По ал. 1 е направено само едно-единствено предложение - на господин Кюранов - вместо "консултации", той предлага "съгласуване".
Поддържате ли, господин Кюранов, това предложение?
ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПС на БСП, БлП, ОПТ, ПХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3"^: от място): Да, по поддържам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Поддържате го, да.
Моля, народните представители да влязат в залата. Дяс¬ната част много оредя - победата ще празнуваме довечера.
Първо ще се гласува поправката на господин Кюранов.
Други предложения по ал. 1 нямаме. След това е предло¬жението на господин Койчев.
Заповядайте, господа. Събирам ги, за да влязат в залата.
Моля, режим на гласуване, теката трите минути. Понеже е първо гласуване, гласуваме предложението на господин Кюранов. Знаете ли кое е предложението? Господин Бучков, прочетете пред¬ложението.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Вместо "консултации" в ал. 1 да се сложи изразът "съгласуване".
ЧАВДАР КЮРАНОВ (от място): "Съгласувани"! А, може и "съгласуване".
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: "Съгласуване" става, господин Кюранов. Иначе ще излезе нещо съвсем неестествено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАДИР КАДИР: Вместо думата "консултации" в ред трети да се чете "съгласуване". За това гласуваме. "Кон¬султациите" не е българска дума, а съгласуването е българска дума, доколкото зная.
Резултат: от всичко 200 гласували народни представители,
92 - за, 100 - против и 8 - въздържали се.
Не се приема предложението.
Алинея първа си остава, както е предложението на Законо¬дателната комисия при това положение.
Следващото предложение - господин Койчев предложи алинея втора като заместващ текст на всички о станали алинеи. Така ли, господин Койчев?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: От ал. 2 до ал. 6 включително да отпаднат ти да се замени със следния текст: "Редът за осъ¬ществяване на тристранното сътрудничество и колективното трудово до говаряне се урежда с отделен закон".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за предложе¬нието. заместващо предложение от ал. 2 до ал. 6 включително.
Резултат: от всичко 205 гласували народни представители,
93 - за, против - 111 и 1 - въздържал се.
Господин Койчев, не се приема предложението. Тогава преминаваме към предложението на господин...
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Господин Койчев има второ пред¬ложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да свършим по ал. 2.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Неговото е чак за ал. 5.
Тогава за ал. 2...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колегата предложи заместващ текст за ал. 2 - нов текст. Нямате ли го текста?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Нямам нов текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие през това време разговаряхте с го сподин Шотлеков, господин Вучков. Колега, елате да кажете текста.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Ето го текста на първия вариант с добавени консултативни органи, който е депози¬ран.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС); С добавката "консултативни органи" - ето, тук е записано. Алинея 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това е текстът на Вашата коми¬сия, господин Шотлеков, нали?
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ; Не, не е. Това е един от вариантите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Обаче има направено писмено предложение и трябва да се гласува.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Всички тези предложения, включително и това, също бяха обсъдени в Законодателната коми¬сия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Обаче има направено писмено предложение и трябва да се гласува.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Всички тези предложения, включи¬телно и товав, също бяха обсъдени в Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това е изяснено, господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Но щом като се повдига наново въпросът, тъй като ние ги прегледахме...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, прочетете текста, госпо¬дин Бучков. Ще се гласува.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ВУЧКОВ: По ал. 2 предложението е след¬ното: "За о съществяване на сътрудничество и консултациите по предходната алинея се създават постоянни, а при необходимост и временни тристранни консултативни органи с равно участие на представители на държавата и на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище по отрасли на дейност и в териториални общности на стра¬ната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте предложе¬нието. Гласуваме предложението на господин Костадинов - за ал. 2 се предлага заместващ текст.
Гласували общо 203 народни представители, за - 92, против - 110, въздържал се - 1.
Отклонява се предложението.
Давам думата на госпожа Митева за обяснение на отрица¬телен вот.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Вземам думата, за да обясня своя отрицателен вот, тъй като според мен в момента Народното събрание смачка идеята за тристранното сътрудничест¬во.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Митева, вие обясня¬вате положителния си вот. Ако сте гласувала за предложението, е положителен вот, ако сте гласувала против, е отрицателен вот.
МАРИЕЛА МИТЕВА: Смачква идеята за тристранното сътруд¬ничество, защото: чета чл. 5, т. 2 от Конвенция № 144 на Меж¬дународната организация на труда: "Работодателите и трудещите се ще бъдат представени с равен брой представители във всеки орган, посредством който се провеждат консултациите". Къде пише в закона, че в тристранното сътрудничество ще има равно предста¬вяне на работодатели, синдикати и правителство, къде пише, че ще има органи? Пише: "редът се урежда от Министерския съвет". Предполагам, че това предложение ще бъде прието. Министерският съвет със своите действия напоследък и със своята антисиндикална политика, дава достатъчно основание да се приеме, че той няма да осигури равно представителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, госпожа Митева, само че обяснихте положителния си вот, а не отрицателния.
По ал. 2 други предложения имаме ли, господин Бучков?
- Нямаме.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Нямаме.
По ал. З имаше становище на господин бйордан Ганев, обаче писмено не е депозирано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма да се гласува предложе¬нието на господин бйордан Ганев, защото го няма писмено.
Има предложение от господин Костадинов. Господин Коста¬динов, при това положение няма да се гласува Вашето предложение по ал. 5, щом се отхвърля ал. 2. Така заявихте вие.
Преминаваме към ал. 3.
Предложението е цифрата 100 хиляди да се намали на 50 хи ляди. Моля, гласувайте.
От общо 188, за - 102, против - 103, въздържали се
- 3.
Не се приема предложението.
(Оживление в залата, има грешка в резултатите, пока¬зани на таблото)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Приема се грешката.
ОТ ЛЯВАТА СТРАНА НА ЗАЛАТА: Да се прегласува отново. Има грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще се повтори гласуването.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3", от място): Господин председателстващ, при това полож ение, след като констатирахме, че техниката не е в ред, ние предлагаме да преустановим гласу¬ването, да анулираме досегашните, да възложим да бъде установена повредата и състоянието на тази техника, защото не сме сигурни в това, което излиза на таблото и поради основата на кое ще се приемат резултатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще се прегласува само този текст.
Анулирам последното гласуване. Гласуваме наново пред¬ложението числото 100 хиляди да се чете 50 хиляди. Това е пред¬ложението на го сподин Костадинов.
Моля, гласувайте.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3", от място): А досегашните резултати дали са верни?
СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Досегашните са точни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Само последното гласуване. Дотогава бяха точни.
Моля, прекратете гласуването.
От общо гласували 207, за - 104, против - 101, въздър¬жали се - 2.
печелите с един глас. (Ръкопляскания от лявата част на залата)
По ал. З, господин Бучков, нямаме други предложения.
Преминаваме към ал. 4.
Не. Понеже има изменение в алинея 3, сега ще гласуваме целия текст на алинея 3 с изменението.
Моля, гласувайте.
(Оживление в залата)
В ал. 1 и ал. 2 няма изменение, затова не сме ги гла¬сували. В ал. З, понеже има изменениен, затова гласуваме целия текст. Има внимание у народните представители.
Алинея 3 с изменението е приета.
Общо гласували 210, за - 162, против - 48, въздържрали се - няма.
По алинея 4 и мате думата, господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: По алинея 4 няма предложение.
По алинея 5 не знам дали не си оттегляте предложението за Върховния административен съд. Разберете, това е една абсурдна ситуация.
от лявата част на залата: Не го оттегляме.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Ама, не може Върховният съд. Разберете ме. Има фирмено отделение. Те са юридически личности.
Аз отказвам да гласувам такава абсурдност. (Оживление в лявата част на залата)
Юристи сте, разберете го, това е абсурдно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Давам думата на госпожа Златка Русева за процедурен въпрос.
3-ЛАТКА РУСЕВА (СДС): С оглед на това народните предста¬вители да си отдъхнат малко, искаме почивка около 15 минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Почивка до 19,50 часа. (Звъни)
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (звъни): Продължаваме заседанието Господин Янаки Стоилов (може би иска проверка на кворума)
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПС на БСП, БлП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател¬ствуващ, предложението ми не е процедурно. Знам, че дискусията вече приключи, но ползвахме почивката и за едно уточнение, което мисля, че няма да бъде оспорено от колегите във връзка с гласува¬нето на ал. 5. Ще прочета текста и само с няколко изречения ще го мотивирам.
"Представителността на организациите на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище се уста¬новява от съда по местоседалището на централния им орган".
Второто изречение за обжалването остава.
Защо е необходимо да приемем регистрацията на представи¬телността пред съда? Защото не е редно едната страна в тези консултации да има възможност да подбира и да удостоверява даже качествата на своите партньори. Това трябва да стане след едно охранително производство от съда. То може да бъде направено едновременно с първоначалната регистрация на синдиката, но заедно с това качеството може да бъде придобито и впоследствие, което по същия ред ще бъде удостоверено от съответния съд. Той би могъл да бъде и окръжният, както се предлага. Ако вече Министер¬ският съвет оспорва представителността на синдиката, той няма пречка да заведе един отрицателен установителен иск, но вече тежестта на доказването ще бъде за него, т.е. ние няма да поставя¬ме в едно по-неблагоприятно положение синдикатите. Мисля, че този текст няма да бъде оспорван и ще ни обедини при гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Съмнения за кворума няма. Никой не е искал проверка.
Господин Шотлеков, предложен ни е текст, заместващ...
Господин Стоилов, може би първо трябва да гласуваме Вашия текст. Имате ли нещо против? - Нямате.
Господин Шотлеков, ще вземете ли отношение?
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Така, както е предложен текстът, де факто създава две охранителни производства. Първото, предлагам да е окръжният съд, защото това е съдът, който разглежда споровете
по колективните трудови договори и ако приемем, че районният съд ще признава легитимност на национален синдикат, това е аб¬сурд. Затова трябва да е поне окръжният съд.
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Да, да...
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ: Лично на мен ми се струва дали не би могло да бъде... Не, Върховният съд няма как да стане. Той ще бъде втората инстанция, ако има спор.
Лично аз бих се обърнал към някои от моите колеги, които са специалисти в процесуалното право. Ако тях не ги смущава, аз нямам нищо против текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Текст "червен" или "син" - това може ли да се каже?
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Текстът е безцветен...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Този текст не е обсъждан от Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Стоилов, не е бил обсъждан текстът...
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Не е, но търсим решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Бучков, прочетете още веднъж текста.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: "Представителността на организации¬те на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище се установява от съда по местоседалищата на централния им орган."
Обръщам се към колегите-юристи, защото това е наистина една специфична материя. Касае се за едно удостоверително дей¬ствие. Това удостоверително действие е от реда на охранителните производства. Охранителните производства дават гаранция, че това, което е установено, е така. То винаги обаче може да бъде опровергано по съответния ред, знаете. Тук се намираме пред една друга сложна специфичност. Всеки един синдикат поначало е юридическа личност. Тъй като е юридическа личност, той се регис¬трира във фирменото отделение на окръжния съд по местоседалището на съответния орган. С това той се е легитимирал, т.е. той е установил своята представителност.
РЕПЛИКА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Това не е така...
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Установил е своята представител¬ност. Тук обаче се касае за допълнително изискване - дали той има 50 000 души. Тези 50 000 души за даден синдикален орган (синдикат) могат да се удостоверят чрез една декларация, защото за да се регистрира едно дружество, трябва да има 50 души члено¬ве, знаете много добре. Партията е 50 души, мисля, че по Закона за лицата и семейството също се изискваше това количество. При това положение, след като той е регистрирал първоначалния си състав и органи, които го представляват, защото именно те го пред¬ставляват (юридическото лице не може да няма органи), този орган, който го представлява, е регистриран, че го представлява. Тук единственият спорен въпрос (затова ви моля да го обсъдим) е дали има 50 000 души и къде трябва да се впишат тези 50 000 души - в отделно охранително производство или в същия, където е направена първоначалната регистрация, да се допълни: "Въз основа на декларация на една нова регистрация". Фактически за това става въпрос, защото ние ще имаме две регистрации - едната като юридическо лице със своя орган, със своето представителство, а втория път трябва да имаме отделно представителство в същия орган, защото има 50 000 души членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ясно, господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Разберете, не че съм против това, но някак си правно ме смущава... Смущава, защото не сме прецизни, а ние не бива да допускаме това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, господин Шотлеков по процедурно предложение.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам, тъй като текстът предизвиква доста казуси, да го отложим за следващото пленарно заседание. А колеги-те-юристи нека да помислят по този текст и да намерим една добра редакция, която няма да предизвиква толкова казуси. Лично нямам нищо против регистрацията да става пред окръжния съд (т.е. за легитимацията и представителността), но нека да изчистим юриди¬чески текста, защото сега, както е подаден, има доста неясноти, които възникват. Казвам това като юрист.
Процедурно предлагам днес да не го гласуваме текста, а да го отложим за утре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има разум в предложението. Подлагам на гласуване процедурното предложение - да се отложи разискването по ал. 5 на чл. 3.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ (от мястото си, на масата на стено¬графите): Аз също нямам против, но стават две регистрации на едно и също място...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте.
Общо гласували - 196. За - 194, против - 1 и 1 се въздър¬жа.
Нека да гласуваме приетите изчистени четири алинеи, за да бъдем начисто при следващото заседание. От ал. 1 до ал. 4.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Има още една след това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: остават две, но те няма да влияят на другите алинеи.
Моля, гласувайте от ал. 1 до ал. 4 включително.
РЕПЛИКА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ БЛОКА НА ОПОЗИЦИЯТА:
Да гласуваме целия член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Оставяме за следващото заседание да се гласуват останалите две алинеи.
Моля, гласувайте за ал. 1, 2, 5 и 4. Гласувайте само с по една карта (шеговито).
От общо гласували 191 народни представители, за - 177, против - 1, 13 - въздържали се.
Няколко съобщения:
Комисията по образованието и науката - на 29 юли, сряда, от 11 ч., в зала № 309.
Комисията по радио и телевизия - заседание на 30 юли, четвъртък, от 11 часа, в Огледалната зала.
Утре - от 9 часа. Дневният ред е известен. Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 20,00 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефан Савов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Снежана Ботушарова
Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ:
Ведат Сака-ллъ
Руслан Семерджиев