Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-09-09

Председателствали: председателят Стефан Савов и заместник-председател Кадир Кадир.
Секретари:Илхан Мустафа и Руслан Сербезов
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (звъни): Откривам заседанието! Имаме кворум.
Моля депутатите, които са закъснели, да се регистрират.
Ако депутатите от Движението за права и свободи имат някакво заседание, моля някой от господа квесторите да провери и да ги покани да дойдат.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, преди всичко да ви прочета постъпилите законопроекти за обсъждане в Народното събрание:
1. Проект за решение относно осигуряване на средства за изкупуване на гроздето и извършване на есенната сеитба. Вна¬сят: група народни представители от Парламентарния съюз на БСП, БЛП, ОПТ, ПХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3". Предоставен е на Комисията по бюджета и финансите и на Комисията по земеделието.
2. Проект за решение относно предоставяне ограден фонд на Министерството на културата. Внасят: група народни представи¬тели. Предоставен е на Комисията по културата, Законодателната комисия, Комисията за контрол върху приходите, разходите и имуще¬ствата на политическите партии.
3. Законопроект за отмяна на Закона за вероизповеданията. Внася: Велко Вълканов, народен представител. Предоставен е на Законодателната комисия и на Комисията по вероизповеданията.
4. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 1992 г. Внася: Министерският съвет. Предоставен е на Законо¬дателната комисия, Комисията по бюджета и финансите и на Икономи¬ческата комисия.

5. Законопроект за данъчната администрация. Внася: Мини¬стерският съвет. Предоставен е на Законодателната комисия, Коми¬сията по бюджета и финансите и на Икономическата комисия.
6. Законопроект за данъка върху печалбата. Внася Министер¬ският съвет. Предоставен е на Законодателната комисия, Комисията по бюджета и финансите и Икономическата комисия.
7. Законопроект за облагане доходите на физическите лица. Внася: Министерският съвет. Предоставен е на Законодател¬ната комисия и Комисията по бюджета и финансите.
8. Законопроект за данъчното производство. Внася Министер¬ският съвет. Предоставен е на Законодателната комисия и на Коми¬сията по бюджета и финансите.
9. Законопроект за организиране и участие в хазартни игри. Внася Министерският съвет. Предоставен е на Законодателна¬та комисия, Комисията по бюджета и финансите и Икономическата комисия.
Това са новопостъпилите законопроекти.
Вие знаете, че ние гласувахме оставката на господин Стефан Чанев, имаме вече решение от Народното събрание.
И на основание чл. 96, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове, следва да бъде обявен за народен представител следващият кандидат в посочената листа на СДС.
С гореизложеното Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в 24. избирателен район -София-2, Борис Драгомиров Александров, СДС, на мястото на Стефан Алексиев Чанев.
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".
Господин Александров е тук и моля да дойде, за да положи клетвата. Господин Александров, заповядайте. Елате тук, на три¬буната, и ще повтаряте след мен клетвата.
(Господин Борис Александров излиза на трибуната и пов¬таря клетвата със следния текст)

Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се! (Ръкопляскания)
Господин Александров, заповядайте да се подпишете и на клетвения лист. (Господин Борис Александров подписва клет¬вения лист)
Господин Премянов има думата.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХ1Д, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин предсе¬дател, дами и господа народни представители! В съзнанието на българския народ днешният ден 9 септември е свързан с антифашист¬ката съпротива у нас (недоволство от блока на мнозинството).
Предлагам да почетем с едноминутно мълчание гибелта в борбата срещу фашизма на българите, участвали в антифашистката съпротива у нас, в антифашистките движения на други страни, в армиите от антихитлеристката коалиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Премянов, аз няма да поставя този въпрос затова, защото винаги бих поставил въпроса да станем на крака за хората, които са паднали в антифашистката борба. Обаче не на 9 септември, която е една дата, в която не са паднали никои. На която дата е станал един военен преврат и просто не поставям този въпрос и не ставам на крака. (Депутати¬те от БСП стават на крака и правят едноминутно мълчание под шумното неодобрение на мнозинството и възгласи: "У-у-у")
Сега имаме редица предложения по дневния ред, които ще гласуваме и след това ще ви дам възможност за процедурни въпроси.
Но преди това искам да направя едно съобщение, което се отнася както за депутатите, така и за журналистите.
След въведените нови разпоредби за журналистите имах една среща с тях, на която за съжаление присъстваха само двама депутати: госпожа Клара Маринова и господин Михаил Неделчев, въпреки че аз бях помолил повече депутати и най-важното - пред¬ставители на парламентарни групи да участват. Доколкото зная, само госпожа Клара Маринова беше представител на парламентарната група.

Така или иначе на тази среща се направиха както редица -бих казал - полезни предложения, така и предложения, които -бих казал - просто са извън възможностите на нашата сграда и извън възможностите да бъдат удовлетворени. Защото нашето Народ¬но събрание, както знаете, е тясно и е малко пространството. И примерно казано, не мога да удовлетворя искането на Пресгрупа "168 часа", да им дам стая или място, в която да си инсталират компютъра. Вие знаете, че дори народните представители нямат къде да седнат и да си напишат своите бележки. Какво остава за журналистите?
Просто тези неща ще станат може би по-ясни тогава, когато ще имаме по-големи възможности.
Но, както ви казах, имаше редица предложения, като това от Клуба на парламентарния журналист и от редица други журнали¬сти, поради което Председателството и председателят, който има право да въвежда вътрешен ред, решихме да помогнем, така да се каже, за контакта между журналисти и депутати.
И се надявам, че журналистите сега са горе и слушат най-малкото. Горе има три монитора. Между другото те за първи път имат на разположение факс, имат на разположение ксерокс и т.н.
Ние решихме, докато все още Правилникът за вътрешния ред и за отношенията депутати - журналисти не е изработен, защото ние просто експериментираме, ако щете, някои системи, смятаме така: че по време на почивката или когато парламентарната група е поискала почивка например, журналистите да имат право да слизат долу в кулоарите, като мисля, че разбирате какво означава кулоа¬рите - не в Клуба на народния представител, който ще остане като място, където народните представители ще могат да се срещат и да приказват.
Освен това половин час преди закриване н$ заседанието, журналистите също ще имат право да слязат долу в кулоарите, така че биха могли да вземат своите интервюта пряко от народните представители като една рекапитулация на парламентарния ден.
Мисля, че някои недоразумения са станали, както разбрах, просто от това, че сме започнали да въвеждаме един ред, ред, който не е бил разбран може би от охраната съвсем точно. Но

всичко ще си дойде на място, и мисля, че и депутати, и журнали¬сти, ще останат в края на краищата доволни, защото по-сериозните журналисти - а такива имаше много на пресконференцията - напълно декларираха, че действително депутатите трябва да имат някъде свое място за събиране.
При това положение искам да добавя още нещо:
Горе винаги има една служителка, която - нещо, което в тези три дни: те бяха много малко за експериментиране - не използва никой от журналистите. Тя се обажда по телефона в съот¬ветните групи, където всяка една от парламентарните групи има секретарка, която секретарка извиква съответния депутат, който отговаря дали иска да участва в интервю или не иска да участва или да даде някаква информация.
Журналистите няма да излизат - както беше погрешно раз¬брано - през външния вход и т.н. С бележката от съответния депу¬тат те ще слизат долу и в Пресслужбата има място достатъчно, където те могат да дадат своето интервю.

Също така всеки депутат има възможност да се качи горе, когато поиска, за да влезе в контакт с журналистите. Това е новото решение, дано то бъде по-добро и постепенно да стигнем, така да се каже, до едно взаимно разбирателство между депутати и журналисти - така, както ще бъде в интерес и на Народното събрание, и на журналистите. Защото никой не иска да им отнеме свободата на словото, а просто да се сложи някакъв ред, който действително го има във всички парламенти.
Вие имате пред себе си дневния ред, но има и редица предложения за дневен ред, направени от госпожа Ананиева. Те са постъпили в съответния срок. Сега отново ще ви ги прочета и по някои ще трябва, разбира се, да вземем и решения.
Госпожа Ананиева отново изпраща предложение на Предиз¬борния съюз на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" И СДПД "Ера-3", с което иска проект за решение за отмяна на решението на Народното събрание от 7 юли 1992 г. за задържане под стража на народния представител Андрей -Луканов, внесено от господин Велко Вълканов на 22 юли 1992 г., както и проект за решение за отмяна решението на Народното събрание от 7 юли 1992 г. за отнемане на депутатския имунитет на народ¬ния представител Андрей Луканов, внесено от госпожа Караиванова и госпожица Дърева на 30 юли 1992 г.
Госпожа Ананиева, нека свършим с дневния ред. Изчакайте да кажа какво е станало. Аз не ви давам думата, госпожа Ананиева, моля ви се.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Искам да кажа нещо в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Кажете го тогава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Кажете го тогава.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, оттеглям тези две предложения, тъй като тази седмица върви раз¬глеждането на случая в Комисията по правата на депутатите при интерпарламентарния съюз в Стокхолм, за където беше поканен като свидетел проф. Велко Вълканов. Тази седмица вече беше депо¬зиран въпросът с официална жалба-петиция и набор от документи в Европейската комисия по правата на човека. Вчера беше изпратен чрез госпожа Катрин Лалюмиер. Тази седмица Юридическата комисия на Съвета на Европа в Париж беше запозната със случая.

Така че сега оттеглям предложението, за да изчакаме становището на европейските институции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, госпожа Ананиева.
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. То си върви, то е в дневния ред.
Първо четене на законопроекта за ратифициране на Конвен¬цията за опазване на Черно море от замърсяване. То е в дневния ред.
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Това вече е един въпрос, върху който можем да се спрем. Само че аз не знам, госпожа Ана¬ниева... (Оживление) Госпожа Ананиева, законопроектът според нашия Правен отдел е готов за второ четене. Той е бил приет на първо четене. Аз лично нямам нищо против да го включим в дневния ред. Аз смятам, че тази седмица няма да може. Обаче като го включим в дневния ред, поне ще остане за следващата седмица.
Сега моля ви за внимание.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Имам едно предложение, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Димитров, ще ви дам думата, нека да свършим първо с една поредица предложения, които са дадени от госпожа Ананиева.
Моля ви се, чуйте това предложение. Това предложение между другото е подкрепено и от министъра на околната среда, от господин Джеров също получих една бележка - той е в чужбина. И смятам, че не е лошо ние да приемем като последна точка. Факти¬чески е второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Мисля, че ние бихме могли, действително това е един от законите, които следва да бъдат по-скоро гласувани, да го приемем, макар и със съзнанието, че тази седмица няма да можем да го гласуваме. Но по този начин да запазим за него време през следващите две седмици.
Така че аз бих казал да гласуваме по този въпрос.
Които са съгласни Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда на второ четене да го сложим в дневния ред като последна точка, моля да гласуват.

От общо 181 депутати, за 173, против 1, въздържали се 7. Ние го включваме като точка последна от дневния ред, така че това ни задължава през следващите две седмици да го включим.
Госпожа Ананиева от името на Предизборния съюз на БСП и останалите партии предлага проект за решение за избиране на председател на Българското радио.
Госпожа Ананиева, не е постъпило все още предложение за конкретен кандидат от името на Комисията по радио и телевизия. Така че аз моля председателя на комисията, ако има - аз под има не разбирам нищо друго, освен тук пред нас всички да стои предложение на комисията, за да може да се запознаем с това предложение.
Тъй че днес поне в никакъв случай не бихме могли да го включим в дневния ред, а също и утре. А иначе, ако дойде това предложение, тогава бихме могли да гласуваме.
МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, предложението ще бъде направено в писмен вид утре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ясно.
Проект за решение по искането за освобождаване на Христо¬фор Събев като председател на Комисията по вероизповеданията.
Ние веднъж този въпрос сме го разглеждали. За съжаление в правилника няма точна норма, която да определя как да освобож¬даваме председателите, заместник-председателите на комисиите. Но по аналогия, тъй като председателите на комисиите и заместник-председателите се предлагат от председателя заедно с председа¬телите на парламентарните групи, на следващото заседание на Председателския съвет ще поставя този въпрос отново - веднъж ние го решихме негативно - и отново, ако се реши позитивно, ще го представим в пленарната зала за гласуване.
Има едно предложение за отчет на министъра на селскосто¬панското развитие за хода на аграрната реформа и есенните селско¬стопански работи и разисквания по отчета.
Правилникът и Конституцията не предвиждат отчети на отделните министри. Затова аз се обърнах към Комисията по земеде¬лието на основата на чл. 89 от правилника да даде становище по формата, чрез която да се изслуша съответният министър. Това е главата за изслушване, анкети и т.н.

Разбира се, комисията може да изкаже становище дали въобще е необходимо да се направи подобно изслушване. Пратено е на Комисията по земеделието и ще моля в най-скоро време тя да вземе становище по този въпрос.
Сега няма смисъл, вие нямате още становище ,защото това ви го пратих днес, доколкото знам. Като имате становище, ще излезете, ще го кажете и тогава ние можем да минем, ако искаме, не на отчет, защото това нещо не съществува въобще в правилника и Конституцията, но просто изслушване, парламентарна анкета и т.н., така както предвижда правилникът.
Има тук предложение за два законопроекта - законопроект за изменение и допълнение на Закона за пенсиите - вносителите са господин Коста Андреев, Тодор Тодоров и господин Маньо Манев -законопроект за отмяна на Закона за изводеванията - вносител Велко Вълканов - от 1949 г. Двата законопроекта са разпределени по комисии, от които все още не са постъпили становища.
Първо, господин Димитров иска да каже нещо по дневния реда, а след това Минчо Минчев иска процедурен въпрос. Така ли е? Първо, да свършим с дневния ред.
МИНЧО МИНЧЕВ (от място): По дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: По дневния искате и вие -добре.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председатели, колеги, предлагам в дневния ред - може би не за днес, за утре -да влязат като точка първа два законопроекта за ратифициране на финансови договори. Мисля, че тук трябва да побързаме. Защото ето този - те са два договора, мога да ви ги прочета: Закон за ратифициране на финансов договор с Европейската инвестиционна банка и споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие за отпускане на заем за доизграждне на осми блок на ТЕЦ "Марица-изток 2". Аз за него повече настоявам, отколкото за другия, който е Закон за ратифициране на споразумението за разсрочване на външния дълг на Република България с официалните кредитори или така наречения Парижки клуб.
Но мисля, че по първия законопроект текат някакви срокове и забавянето на ратификацията на този договор може да бъде из¬тълкувано от тези, които ни отпускат кредитите, като нежелание да получим кредити. А всички знаем колко е важно да се получат

кредити за доизграждаме на ТЕЦ "Марица-изток 2".
Затова предлагам утре като точка първа да бъдат включени тези два законопроекта. Още повече, че в Комисията по бюджета и финансите, която би трябвало да е водеща комисия по тези финан¬сови договори, нямаше никакви разногласия, всички единодушно са за ратифицирането на тези договори.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Димитров, бихте ли ми ги дали? Благодаря ви.
Тези два законопроекта, знам, че има решение на Законо¬дателната комисия да даде положително мнение, защото и те няма защо да се разглеждат в Законодателната комисия.
И господин Мичковски, председателят на Икономическата комисия тук ли е? Кой е заместник-председателят на Икономическа¬та комисия? При вас постъпили ли са?
АРИФ МУСТАКЛИ (ДПС): Не са постъпили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Те не са постъпили. Утре ще ги разгледате.
Господин Бучков, мисля, че Законодателната комисия има някакво решение, че вие давате положително мнение за тези закони.
ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Да, за двете конвенции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да, за двете конвенции.

ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважае¬ми колеги народни представители! Днес Законодателната комисия прегледа двата договора, които се предлагат за ратифициране.
Комисията счете, че от законна гледна точка няма пречка те да бъдат ратифицирани. Въпросът е на целесъобразност и пре¬ценка от икономическа и финансова страна как да се сключат тези договори и дали да се сключат във вида, в който са представени. Това не е въпрос, по който Законодателната комисия би могла да се изкаже, тъй като винаги могат да се сключат заеми, винаги могат да се разсрочват. Става въпрос за една икономическа и финансова обосновка. Това е от компетентността на Икономическата комисия и Комисията по бюджета и финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Тук има една грешка. Тези законопроекти не са разпределени в Икономическата комисия, както току-що ми каза господин Карабашев, но са разпределени в Комиси¬ята по външна политика. Бих искал да чуя господин Йорданов. Нека той да дойде, защото вие виждате, че това са безспорно много важни закони.
Господин Йорданов, има два законопроекта, които са ви изпратени. Единият е Закон за ратифициране на финансов договор с Европейската инвестиционна банка и споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие за отпускане на заеми за доизграждане на осми блок от ТЕЦ "Марица-изток-2".
Другият е Закон за ратифициране на споразумение за раз¬срочване на външния дълг на Република България.
Вие в Комисията по външна политика, разглеждали ли сте ги?
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Утре ще ги разглеждаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, а не бихте ли могли, поради това, че действително това са много важни закони, да ги разгледате днес. Аз смятам, че в Комисията по външна политика едва ли ще има някакви особени възражения, след като в Комисията по бюджета и финансите е имало единодушие, както разбрах. Да ги разгледате и да можем утре вече в пленарна зала да поставим тези закони, с които ние действително правим нещо много важно за България.

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Комисията по външна политика получи тези законопроекти на правителството и създаде специална работна група, която да изработи становището на комисията. Тя изпълни в срок своето задължение. Нейното становище е готово, утре ще бъде обсъдено. Същевременно ние изчакваме да видим окон¬чателното становище на Комисията по бюджета и финансите, все пак това е водещата комисия в тази област. И след като сега получихме становището на Комисията по бюджета и финансите, Коми¬сията по външна политика може да разгледа този въпрос.
Днес обаче няма възможност комисията да се събере и да го реши и най-добре ще бъде именно утре на редовното заседание да се постави. В 12 часа вече в Народното събрание ще има стано¬вището на Комисията по външна политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Лошото е, че, вие знаете, че трябва да са изминали 24 часа и т.н.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС, извън микрофоните): Понеже ще бъде с консенсус...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие искате да кажете по този въпрос нещо? Заповядайте!
ПЛАМЕН ДЕНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов", СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги! Аз взимам думата, за да подкрепя предложението на господин Ди¬митров, тъй като доколкото съм запознат, днес изтича срокът за ратифициране на договора с Европейската банка във връзка с отпускането на заем за доизграждане на осми блок на ТЕЦ "Марица-изток-2". Затова вярвам, че господин Йорданов ще стегне редици¬те на комисията и за утрешното заседание ще имаме възможност да работим по това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Йовкова, по този въпрос ли искате думата? - Не.
Тогава нека гласуваме за тези два законопроекта. Но тъй като не може да се гласуват анблок, сега гласуваме за законо¬проекта за Закон за ратифициране на финансов договор с Европейска¬та инвестиционна банка и споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие за отпускане на заеми за доизграждане на осми блок на ТЕЦ "Марица-изток-2". Чухте, че и в Бюджетната комисия е имало консенсус.

Моля, гласувайте, за да може утре тази точка да влезе в дневния ред. Аз предполагам, че това ще бъде съвсем къс закон.
Резултат: от общо гласували 183 народни представители, 181 са гласували за, против - няма, 2 - въздържали се.
Влиза в дневния ред.
Законопроект за Закон за ратифициране на Споразумение за разсрочване на външния дълг на Република България. Препоръч¬ва се на Народното събрание да ратифицира споразуменията за разсрочване на външния дълг на Република България с правителства¬та на държави, официални кредитори - Австрия, Френската републи¬ка, Кралство Дания, Финландия, Федерална република Германия, Конфедерация Швейцария.
Моля тези, които са съгласни този закон утре да се гледа също, моля да гласува.
Резултат: от общо гласували 182 народни представители 164 са гласували за, против - няма, 18 - въздържали се.
Приема се и този законопроект в дневния ред.
Има думата господин Минчев.
МИНЧО МИНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов", СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, говоря от името на депутатите на Отечествената партия на труда и една голяма част от нашата парламентарна група, с които съм споделил голяма част от нашата парламентарна група, с които съм споделил нашите намерения. Искам да заявя, че мнението ни е, че парла¬ментарните журналисти са поставени в едно изключително унизител¬но положение. В положение, при което те не могат да...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: това е процедурно предложение. Процедура трябва да направите, господин Минчев.
МИНЧО МИНЧЕВ: Именно.
... да упражняват професионалните си качества.
Затова предлагам като точка първа в дневния ред за днес да бъде включен въпросът за положението на парламентарните жур¬налисти. Ние настояваме да бъдат прекратени всякакви експерименти с тях. Да бъде възстановен статутът им преди промяната.
Ако това не стане до края на седмицата, Отечествената партия на труда ще поеме инициативата за гласуване вот на недо¬верие на председателя на Народното събрание, който е инициатор
на тази промяна. (Шум в залата, неодобрителни възгласи от блока на СДС)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви, господин Минчев. Аз не съм човекът, който да не поема отговорности. Това е в моите правомощия и просто аз решавам тези въпроси.
Госпожа Йовкова, заповядайте!
САВКА ЙОВКОВА (ПС на БСП, 6ЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Самболов", СДПД "Ера-3"): Уважаеми дами и господа! Предлагам от дневния ред да отпадне точка три, свърза¬на с второ четене на законопроекта за някои допълнителни изисква¬ния към научните организации и ВАК.
Мотивите ми не са свързани с това, че нашата парламентар¬на група не участва в обсъждането на този законопроект на първо четене. Мотивите ми са свързани с това, че този законопроект е антиконституционен и антидемократичен. Когато един депутат реши да злепоставя себе си с такива текстове, целящи погром над българската наука и конфронтация на научните кадри, това си е негов проблем. Когато обаче една парламентарна комисия с минимално мнозинство утвърди този законопроект, това е срам, господа! Но той остава скрит от нашата общественост. Когато цяло народно представителство си затваря очите пред нарушението на седем клаузи на Конституцията, пред нарушението на 111-та Конвенция за правото на труд, когато народното представителство се прави, че не дава ухо и не чете решенията на Конституционния съд по тази проблематика, принципно взети, това вече е лош ате¬стат за всички нас.
Предлагам днес и въобще от вниманието на народното пред¬ставителство да отпадне този проблем. Нека изградим цялостната законодателна основа в научната сфера и там да му търсим мястото. Нека оставим научните звена демократично да решават своите про¬блеми, да решават кои са най-добрите професионалисти, които могат да ги ръководят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Йовкова, не ви прекъс¬нах от уважение към това, че вие винаги сте били една от коректни¬те народни представителки. Но промяна на дневния ред, след като е гласуван, би могло да стане не по този начин - от един народен представтиел, без да е постъпило предложението до 18 часа по този въпрос.

Няма такова предложение, постъпило до 18 часа. Този дневен ред е гласуван и сега продължаваме нататък.
Има думата господин Орсов.
Между другото ние вече веднъж гласувахме по този въпрос и законът продължава. Приехме, че ще го разглеждаме този закон.

ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Съжалявам, че председателят на Комисията по земеделие господин Стефанов го досрамя да каже каква работа е свършила днес Комисията по земеделие по повод на искането за включване в дневния ред на отчета на министъра на земеделието.
Днес на заседанието на комисията всички народни пред¬ставители, от всички парламентарни групи и присъстващите там представители на Министерството на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването на поземлената собственост с голяма загриженост говориха за хода на поземлената реформа и на есенните селскостопански работи. И комсията със свое решение предлага на Народното събрание следващият петък, 18 септември, да бъде отделен изцяло за проблема - отчет на министъра на земе¬делието или, ако искате, някаква друга дума, изслужване на мини¬стъра на земеделието за хода на селскостопанската реформа и есенните селскостопански работи и дискусия по този проблем, като комисията също така реши една група народни представители от трите парламентарни групи да подготви съответно решене по този въпрос.
Така че, комисията, макар и да няма становище по това, което е поискано за включване в дневния ред, самостоятелно е направила подобно предложение, което съвпада с вече направеното в дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Орсов, вие имате ли акредитация да говорите от името на комисията?
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Аз съм член на тази комисия и също така...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: И като член, мисля, че нямате право. Трябва да направите предложение по дневния р^д.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: ... да ви информирам за предложението на комисията, тъй като на господин Стефанов не му дадохте думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря за информацията, но господин Стефанов ще напише становището на комисията, ще го предаде и тогава вече ще го поставим на дневен ред. Това е много проста процедура.
Иска ли още някой думата по дневния ред или най-после да започнем да работим?

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, това не е процедурно пред¬ложение. Имаме дневен ред, който...
ИВО АТАНАСОВ (встрани от микрофоните): А к$кво е тогава? ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Процедурно не е, защото проче¬тете кои са процедурните. Има право госпожа Йовкова, но трябва да го напише писмено и до 18 ч. да го внесе в моята канцелария и тогава вече утре може да поставите въпроса отново на гласуване. Не забравяйте, че по този въпрос ние сме гласували вече веднъж.
Господин Бучков, заповядайте, за да продължим по Кодекса на труда.
Ние сме приели до § 22.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представтиели! Пристъпваме към второ четене на § 22 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
§ 25, глава четвърта се изменя така: "Гл^ва четвърта -Колективен трудов договор. Предмет."
Чл. 50, ал. 1 "С колективния трудов договор се уреждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона.
Ал. 2. Колективният трудов договор не мои
По чл. 50 има направено предложение от народния пред¬ставител господин Абаджиев - ал. 1 да се измени и започне с израза: "С тристранните споразумения и колективните трудови договори се уреждат...", а ал. 2 да придобие редакцията: "Три¬странните споразумения и колективните трудови договори не могат да съдържат клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона".
Законодателната комисия не прие това предложение, тъй като се изместват центърът и целта на закона, предвидени в този текст. Ние не говорим за тристранно споразумение и не разглеждаме тяхната регламентация, а само колективния трудов договор с него¬вите страни, поради което Законодателната комисия не прие това изменение.

Има още едно изменение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви, господин Бучков. Може би за улеснение нека господин Абаджиев да обясни своето предложение.
ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ (СДС, от място): Оттеглям предложе¬нието си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Оттегляте го. Благодаря, госпо¬дин Абадажиев.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Има още едно предложение. То е на госпожа Митева - да се прибави нова ал. З на чл. 50: "колек¬тивният трудов договор не може да съдържа по-неблагоприятни условия от установените с колективния трудов договор, сключен на по-горно равнище и споразумението на национално равнище".
Поначало, когато един колективен трудов договор се скюч-ва въз основа на друг от по-горно равнище, изрично се споменава, че клаузите се прилагат и за него. Иначе няма да има това опра-вомощаване и основание да се сключи този колективен трудов до¬говор затова, че е сключен друг такъв.
Законодателната комисия също не възприе това предложение. Освен това за какво национално равнище може да се говори при колективния трудов договор. Колективен трудов договор на нацио¬нално равнище поначало не се сключва, защото вие знаете, че се сключват тези тристранни споразумения, но те са от друг ха¬рактер.
По тези събражения Законодателната комисия ви предлага да приемете текста на чл. 50 така, както е предложен. Но тъй като има предложения, направени от народните представители, господин Ааджиев оттегли своето, госпожа Митева не го е оттегли¬ла, тогава ще трябва да гласуваме нейното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз ще дам думата по този въ¬прос. Госпожа Митева, моля ви, оттегляте или поддържате предло¬жението си.

МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Бих искала само с няколко думи да мотивирам предложението. Според мен е небоходим текст с подобно съдържание, тъй като аз съм съгласна с господин Бучков, че на национално равнище не се сключва колективен трудов договор и не това е смисълът на моето предложение.
На национално равнище се сключва национално споразуме¬ние в рамките на тристранното сътрудничество. Там се постигат някакви договорености, но така или иначе това сдпоразумение не е задължително за предприятия - били те частни или държавни, за работодателите. Разбира се, синдикатите ще бъдат заинтересова¬ни клаузите на това национално споразумение да бъдат спазени при сключването на колективните трудови договори.
Отсъствието на норма, която да задължава работодателите и синдикатите при сключването на колективен трудов договор да се съборазяват с договореностите, постигнати на национално равни¬ще, в крайна сметка според мене може да обезсмисли това, което е постигнато в рамките на националното споразумение. И именно по тази причина аз предлагам колективният трудов договор да не противоречи както на национално равнище, така и на договоре¬ното с колективен трудов договор на по-горно равнище - например браншовото равнище.
Ако се задава въпросът може ли да има по-горно равнище, това са отрасловите и браншовите договаряния. Там също ще бъдат сключвани колективни трудови договори, които ще имат действие за работодателите в целия бранш или отръсал на националната икономика.
Ето защо аз ви моля да подкрепите това мое предложение.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, госпожа Митева.
Господин Шотлеков има думата.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението на госпожа Митева относно частта му за сдпоразуменията не може да бъде подкрепено и то поради простия факт, че всяко споразумение е между правителството и представителните организации на синдикатите. И след като е така, то ще бъде акт на държавната администрация, акт на правителството

и ще бъде задължително за всички субекти в странта. Така че абсолютна безсмислица е... (Обаждат се от опозицията)
Вижте, когато една страна по едно споразумение е Министер¬ският съвет, то се оформя в акт на Министерския съйет. На базата на това споразумение Министерският съвет например решава каква да бъде минималната работна заплата за страната и тя е задължи¬телна за всички, а не само за представителните Организации на синдикатите, които са участвали в подписването на това споразу¬мение.
Що се отнася до това дали по-горестоящият колективен договор на браншово ниво може да съдържа по-благоприятни клаузи, отколкото този, който сключи предприятието, това също е невъзмож¬но, тъй като колективният трудов договор на ниао предприятие се сключва след подписването на браншовия колективен трудов договор и тези хора, които са членове на браншовия синдикат, ще се ползват с всички ония привилегии на сключеното споразумение в рамките на бранша, ако то примерно епо-благоприятно от вече действащия колективен трудов договор в предприятието. Така че това, което предлагате, е безсмислено и аз не виждам смисъла да го гласуваме.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Шотлеков.
Вие чухте мнението на Законодателната комисия, становище¬то на господин Шотлеков и становището на вносителя госпожа Мите¬ва. Гласуваме по реда на предложенията.
Първо ще гласуваме предложението на госпожа Митева. Които са за, гласуват със зелено, които са против - с червено.
От 168 гласували, за 77, против 88, въздържали се 3.
Госпожи и господа народни представители, отклонява се предложението на госпожа Митева.
Сега ще гласуваме предложението на Законодателната коми¬сия, но ви умолявам да влезете в пленарната зала. моята сметка показва, че нямаме кворум и не бих искал отново да се излагаме, ако някой предложи проверка на кворума. Сега влизат и зилизат депутати. Моля госпожите и господата народни представители, които присъстват тук, да влязат, за да гласуваме и да не стигаме до срамни положения.

Моля!
Гласуваме предложението на Законодателната комисия. От общо 172 гласували, за 139, против 7, въздържали

се 26.
Предложението се приема.
Продължаваме нататък.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: "Страни и представителство" -чл. 51:
"Ал. 1. Колективен трудов договор се сключва между от¬делен работодател, група работодатели или техни организации, от една страна, и съответната синдикална роганизация - основна, синдикален съюз или тяхно обединение, от друга страна.
Ал. 2. Колективни трудови договори могат да се сключват и по отрасли, професии и административно-териториални единици.
Ал. 3. Колективен трудов договор могат да сключват пред-ставтиелните организации на работниците и служителите и на работо¬дателите и техните поделения или членове.
Ал. 4. Работниците и служителите се представляват от ръководството на синдикалната организация, в която членуват и от името на която се сключва договорът.
Ал. 5. Отделният работодател сключва колективен трудов договор лично или чрез представтиел. Група от работодатели или техни оргнизации сключват колективни трудови договори чрез един или повече представители.
Ал. 6. Когато в предприятието има само една организация на работниците и служителите и тя не членува в някоя от призна¬тите за представителни на национално, отраслово или на равнище за сътоветната професия, синдикална организация, работодателят сключва колективния трудов договор с тази организация на работни¬ците и служителите.
Ал. 7. Когато в предприятието има повече организации на работниците и служителите по предходната алинея, работода¬телят сключва колективен трудов договор с една от тях по реше¬ние на общото събрание на работниците и служителите (събранието на пълномощниците), прието с тайно гласуване по реда на чл. 6, ал. 2, след като всяка от синдикалните организации представи на общото събрание своите предложения."

По чл. 51 има направени предложения:
Господин Койчев е направил предложение в ал. 1 да се включат нови алинеи със следното съдържание.
"Ал. 1. Тристранните споразумения на национално, браншо¬во и регионално равнище се сключват между представители на пра¬вителството, отраслови и регионални органи, от една страна, представтиели на националните, отрасловите и регионалните органи¬зации на работодателите, от друга, и от представтиели на нацио¬налните, отраслови и регионално-професионални (синдикални) органи¬зации на работниците и служителите, от трета страна".
И още една алинея: "С един работодател...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Бучков, извинявайте. Още една алинея към ал. 1 или как?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Те са озаглавени като нови али¬неи, без да е посочено мястото. Значи са като отделни текстове и могат да бъдат 8, 9 и т.н. алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФА САВОВ: В такъв случай явно е, че тряб¬ва алинея по алинея да гласуваме. Бих помолил господин Койчев да дойде да защити своето предложение. Освен ако не го оттегля.
НАРИЕЛА МИТЕВА (от място): Нека докладчикът да прочете предложенията докрая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да прочете и двете предложе¬ния? - Добре. Ако са взаимно свързани, в такъв случай да.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Понеже те са в един и същ член, като отделни алинеи обаче.
Следващото предложение на господин Койчев е:
"С един работодател или с представител на една група работодатели се сключва само един колективен трудов договор, независимо от броя на представителните организации на работ¬ниците и служителите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Койчев, това фактиче¬ски няма ли нещо ощо с ал. З?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛБУЧКОВ: Този въпрос е уреден в текста на чл. 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Какво е отношението на Законо¬дателната комисия към тези предложения?

ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ВУЧКОВ: Становището на Законодателната комисия, е че въпросът е уреден в ал. 6 и 7, където се казва, че когато има повече организации на работниците и служителите и когато има само една организация и тя не членува в признатите за представителни на национално и отраслово равнище или за съот¬ветната професия синдикални организации... Така че този въпрос е уреден, но в друга редакция.
Според мен тук по-скоро се касае за прередактиране на един текст, но без да се посчва, че трябва да се прередактира, а се предлага като нова алинея, което от своя страна води до едно дублиране и до една неяснота по отношение стройната система, която е свързана с отделните алинеи на този член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Койчев, вие съгласен ли сте, че това е само въпрос на прередактиране или ще защити¬те вашето предложение по друг начин?
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХ)НД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-5"): Уважаеми дами и господа, уважаеми господин председатели! Първо, Законодателна¬та комисия не информира пленарната зала коректно за пълния текст на моето предожение. В моето предложнеи, което беше предвари¬телно депозирано и в съответствие с изказването м|и при първото четене, се третираше и въпросът за продукта от колективното трудово договаряне, за резултата. И това трябваше да има някакъв правен статус - споразумение, протокол или нещо от този род.
И в този случай глава четвърта трябваше даима заглавие не само "Колективен трудов договор", а "Тристранни споразумения и колективни трудови договор". Това се препусна и ние вече го гласувахме като заглавие на раздела.
Искам да внеса пояснението, че в текста коректно е отра¬зено, че става дума за ал. 1. Новият текст е даден в скобки в писменото ми предложение. Не е от стенограмата, господин Буч-ков, а от писменото предложение, което чрез председателя съм адресирал до Законодателната комисия.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Моля да прочетете: да се включат нови алинеи 1 и 5...
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Изменени, нови текстове предлагам.

ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ВУЧКОВ: Нали? Или се прередактират ста¬рите, или вместо едната да се измени... А вие казвате: нови алинеи.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Нов текст на алинеите.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ВУЧКОВ: Ще трябва да отпаднат старите.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Това предлагам.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ВУЧКОВ: Но не е посочено. Не е ясно.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Алинея 1 замествам с нов текст на ал. 1. Повече от ясно е.
И особено държа на ал. 5, тъй като ще внесе невъобразим хаос в колективните трудови отношения, ако остане вариантът колкото синдикални организации - толкова колективни трудови договори. Това е вредно както за работодателите, та1ка и за орга¬низациите на работниците и служителите, тъй като ще се злоупотре¬бява, ще се предлагат дъмпингови условия и опасни отклонения за социалния мир както в трудовите колективи, така и в браншове¬те.
Затова изключително настоявам за гласуване на моя текст на чл. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Коя алинея?
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Алинея 5, която гласи: "Колективният трудов договор има действие спрямо всички работници и служители с един работодател или с представители на една група работодате¬ли се сключва само един колективен трудов договор..." Това да бъде текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Койчев, фактически по ал. 1 вие нямате възражения?
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Пропуснахме началното. Ако отпадне изра¬зът "тристранни споразумения" или ако се врънем върху заглавието на глава четвърта и да се гласува моето предложение, което въобще не се обсъжда тук - "Тристранни споразумения и колективни тру¬дови договори", при това заглавие текстът може едно към едно да бъде предложен за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФА САВОВ: Ако е имало такфва предложе¬ние от ваша страна, вие трябваше да го направите преди да за¬почнем. Тук вече не можем да се връщаме.

В такъв случай явно е, че ще имаме много гласувания. Господин Бучков, ако няма някакви други предложения...
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Искам да поясня, защото нещата не стоят точно така, както ги представя госодин Койчев.
Първо, главата, която аз ви прочетох сега, има подзагла¬вие, след което следва чл. 51. Това подзаглавие и "Страни и представителство за сключване на колективния трудов договор". Никъде ние нямаме предвид тристранните споразумения. За тях не се говори тук, защото те се изчерпаха в предните текстове, които ние гласувахме. И тук се поставя едно дублиране.
При една систематика на един нормативен акт, на един закон трябва да има пълна яснота и да не се смесват различни понятия. Когато са отделни текстове, глави, в които се урежда тристранното споразумение, по което имахме спорове и гласувания, сега отново да ги вместваме тук, когато изчистихме онази част.. А тук вече разглеждаме въпроса само за колективния трудов до¬говор. И когато разглеждаме колективния трудов договор, ние имаме няколко реквизита в него. Имаме страни, с които се сключва този колективен трудов договор, как се представляват тези страни и т.н.

По отношение на ал. 5, за която вие твърдите, че искате изменение: въпросът е уреден както в съществуващата ал. 5 на предложения текст, така и в ал. 7 - че работодателят сключва само един трудов договор, независимо от това, че има няколко синдикални организации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, господин Бучков. Нека сега - има оратори, които желаят да се произнесат. Господин Шотлеков? Не? Заповядайте, господин Илиев.
ИЛКО ИЛИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги! Аз първо искам да помоля всички народни представтиели просто да обърна мално по-голямо внимание на разглеждания чл. 51, тъй като с вече приетия от нас чл. 5, се полагат основите на социал¬ното партньорство. И нека да не бързаме. А и колегите, които са в кулоарите, просто да влязат, за да можем да вземем възможно най-правилното решение.
Член 51 предизвиква много спорове и един от най-спорните въпроси, един от най-дебатираните въпроси е колко трудови колек¬тиви трябва да има в едно предприятие, фирма или учреждение.
И другият въпрос, който поставя въпросният член 51, това е за така наречените представтиелни синдикати. В редакцията, която ни е представена от Законодателната комисия, става ясно, че във всяко предприятие се сключват толкова колективни трудови договори, колкото представтиелни синдикати има, а ако няма таки¬ва, тогава се сключват и от непредставтиелните синдикати.
Аз съм направил предложение, внесено навреме в Законода-телнита комисия, което по доста по-друг начин разглежда въпроса.
В едно предприятие сдпоред мен трябва да има един един¬ствен колективен трудов договор. Когато колективните трудови договори в дадено предприятие са повече от един, тойа предизвик¬ва доста усложнения. Първото от тях е: дава възможност на работо¬дателя не съвсем добронамерено да се отнася с някой от останалите синдикати. При положение сега, когато има една доста - бих казал раково образувание: директор плюс синдикален лидер, които нанасят според мен щ ети и на предприятието, и на колективите, и на синдикатите. При това положение работодателят ще има възмож¬ност така, както е предложено от Законодателната комисия, да не се отнася достатъчно добронамерено към синдикатите.

Другият въпрос - за представтие-лността - мисля, че също не е решен по най-удачния начин: кой синдикат в дадено предприя¬тие е представителен. Според текста представтие-лен е този, който е представитлеен на национално равнище. Но нека да се замислим дали в самото предприятие официалният представителен синдикат ще бъде с най-голямо влияние. Или трябва да приемем една процеду¬ра примерно за синдикални избори вътре в предприятието и самият колектив да прецени кой е техният представтиелен синдикат.
Затова предложението, което правя е следното:
1. Алинея 3 да отпадне.
2. Алинеи 6 и 7 също да. отпаднат.
3. Алинея 4 да добие следната редакция... ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Кога е направено това предложение? ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: От кога е това предложение? ИЛКО ИЛИЕВ: След първо четене веднага. Внесено е, заве¬дено е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: В Законодателната комисия има ли го?
ИЛКО ЛИИЕВ: Би трябвало да го има.
Навреме е направено. Ето (повдига листа), заведено е и в Деловодството. Плюс това е раазглеждано и в Комисията по труда и социалното осигуряване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Обсъждано ли е в Законодател¬ната комисия?
ИЛКО ИЛИЕВ; Не мога да зная.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Но то би трябвало все пак да има някъде някаква документация. Защото ние сме на второ четене.
ИЛКО ИЛИЕВ: Не може да няма. Ако пък няма, вината не е в мен. А, ето го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има го, значи. Продължавайте. ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Но много е глупаво. ИЛКО ИЛИЕВ: А, това, госпожице Русева, дали е глупаво или не е - мерси!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, не, въпросът е друг. ИЛКО ИЛИЕВ; Да, има го и мога да го направя. "Работниците и служителите се представляват от ръковод¬ствата на синдикалните организации, чийто проект за колективен трудов договор е приет на общото събрание с решение (събрание

на пълномощниците), прието с тайно гласуване по реда на чл. 6, ал. 2.
Синдикалните организации могат да представят общ или на няколко синдикални организации проект, когато е постигнато споразумение за това."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Илиев, вие, мисля, че не съвсем добросъвестно събощихте какво сте предложили. Защото вие сте предложили следното нещо: само ал. 2. И по $ 57, чл. 110. Така че всичките тези други предложения...
ИЛКО ИЛИЕВ: Има някаква грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ето, това е с ваш подпис.
ИЛКО ИЛИЕВ: Член 51. Него ли разглеждаме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да.
ИЛКО ИЛИЕВ: Алинея 2 - сега правя корекция в момента и го правя на ал. 4. Някакъв проблем да има за това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това не можете да направите. В предварителното предложение вие искате друго. Това не можете да го направите. Искате да отпаднат?
ИЛКО ИЛИЕВ: За това не е необходимо да има писмено пред¬ложение дадена алинея да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте, господин Илиев. Точно това не можете да направите на второ четене.
ИЛКО ИЛИЕВ: Но ето, аз правя писмено предложение за ал. 4. А пък предложенията за отпадане ги правя в момента устно. Мисля, че тук всичко е наред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, не може, господин Илиев. Престоя няма начин. Вижте, по ал. 2 имате предложение. И трябва да се вземе отношение. Обаче вие можете само допълнения и поправ¬ки да направите. За отпадане нямате. Няма такова нещо. Сега ще прочетем отново и ще видим, че такова нещо няма.
При второто гласуване, господин Илиев, се обсъждат само предложения, постъпили в писмена форма до началото на обсъждане¬то. Това ограничение не се прилага, когато се правят поправки и допълнения към писмено внесени предложения. Тъй че за отпада¬не въобще не може да става въпрос.
Аз мисля сега едно: нека да се разберем сега по ал. 1. По ал. 1 запитах господин Койчев и той каза, че при положение, че ние сме приели вече заглавието - няма. Но ако той поддържа своето предложение по ал. 1, нека да започнем по ал. 1. Вие държите така. Нека да бъде така, защото е сложен законът.

ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (от място): Не може да се раздели. Прин¬ципни са връзките между текстовете.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (от място): Но така не може. Искам ду¬мата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Заповядайте, но си поставете и картата. Това е много важен въпрос. Това е най-принципният въпрос.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз искам да преду¬предя за едно отношение, което се налага. Не зная дали съзнател¬но или несъзнателно. Господин Вучков, когато ни запознаваше с текстовете на чл. 51, няколко пъти повтори, че се урежда възмож¬ността на практика да бъде подписан, сключен само един колекти¬вен трудов договор в едно предприятие. В предложения текст нещата не стоят така. Искам да обърна внимание преди да направя конкрет¬ното си предложение, на разликата в режима, който предлага ал. З и ал. 6 и 7.
Действително при ал. 6 и 7 е създаден механизъм, който води до тази практика, която е в развитите страни - в крайна сметка в едно предприятие да има един колективен трудов договор. Но там те касаят случаите,когато няма представителни организа¬ции. Докато в ал. 5 се дава възможност за повече от един трудов договор в едно предприятие.
Искам да напомня и на колегите от СДС, и от ДПС, че когато обсъждахме в комисията този въпрос, именно разбирането, че в едно предприятие трябва да има...
ИВАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Навсякъде ли? Кой ще го потвърди? ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: С малки изключения, разбира се. Ето, д-р Пандурски, господин Матинчев могат да потвърдят. В едно предприятие трябва да има един колективен трудов договор. Необхо¬дим ни е един алгоритъм - достатъчно детерминирай и достатъчно ефективен. С минимален брой стъпки, който се постига при непред-ставителните организации с 6 и 7 алинея. Затова аз, като подкре¬пям предложенията... Доктор Пандурски може да потвърди. Той е депутат от СДС. Аз него си спомням. Други колеги също могат да потвърдят.
Като подкрепям предложението на колегите Койчев и Илиев, аз също предлагам да отпадне така направената 3 алинея...

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Направили ли сте такова предло¬жение писмено?
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Ще се доизясня. Във варианта, който Комисията по труда и социалното осигуряване предложи, е предста¬вен такъв вариант, който след това в Законодателната комисия при наше отсъствие беше елиминиран.
И освен това предлагам - става съответното пренареждане:
$ ^е^т^т^^^^Л ^^се ададСТ,3 кбятВ беше на Комисията по труда и социалното осигуряване.
Благодаря.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС, от място); Може ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да, може, господин Шотлеков. Но мен ме интересува все пак въпросът: има ли ги тези предложе¬ния? Защото видяхме, че в предложението на господин Илиев има само за ал. 2. Господин Костадинов, не може да поискате отпадане на алинея просто сега, без да е предварително внесена. Ако е имало такова предложение, може.
Заповядайте, господин Шотлеков.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На заседанието на Законодателната комисия, когато беше обсъждан този въпрос, аз съм представил и двата варианта и държа да кажа на колегата Костадинов, че нещо е в заблуждение.
По първия вариант - този, който сега е приет от Законо¬дателната комисия, в Комисията по труда са гласували 6 души, а за втория вариант - 5 души. Ето го решението. И двата варианта бяха обсъдени в Законодателната комсиия и беше възприет първият вариант.
И освен това искам да му кажа, че няма практика, може би да се е наложила да се сключва един колективен трудов договор в едно предприятие, но тази практика се е налагала с години наред, за да се достигне до нея. и никъде не можем да задължим например членовете на един синдикат да възприемат, че друг синди¬кат ще ги защитава в колективното преговаряне и от тяхно име ще сключва колективни трудови договори. Е, такова нещо не можем да направим. И при това положение аз пледирам тук да се подкрепи предложението, което е направено от Законодателната комисия, и вариант 1, който е предложила Комисията по труда и социалното осигуряване.

И освен това искам да ви кажа, че това точно съответства на принципа на свобода на договарянето.
Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви.
Не, по същия въпрос не можете да говорите втори път, господин Костадинов. Вие можете, госпожа Миленкова.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Тогава това мисля, че беше редно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Но вие какво искате? Той реп-ликира. Вие искате дуплика ли? Аз смятам, че това беше изказ¬ване. Ако вие искате реплика да направите, това е друг въпрос. Добре, така може. Но първо нека госпожа Миленкова.

ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-5"): Няма нужда да обяснявам надълго. Господин Шотлеков е наясно за какво става дума, но защитава друга теза. Искам да ви попитам: кой е този сегашен бизнесмен, който може да се оправи с повече от един... ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС, от място); Това си е негова работа. ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА: Не е въпрос до негова работа. Това е ваша работа, господин Шотлеков, когато правите закона. Съвсем обърквате абсолютно всичко - и работника... и не става въпрос тук за синдикатите да ги защитавате с трудов договор. Вие знаете, че има решение, то беше предлагано много пъти в комисията, реше¬нието е да има един трудов договор и вие го знаете много добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря. Има думата господин Костадинов.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Искам да направя съвсем кратка реплика. Само две съборажения по повод казаното от господин Шотлеков. Трябва да се има предвид, господин Шотле¬ков, и мисля, че вие сте убеден в това, че начинът синдикатите да търсят общ език за отстояване на своите общи синдикални интере¬си е да има един колективен трудов договор, и силата на работници¬те при колективното трудово договаряне зависи от тяхното един¬ство.
И ощенещо, на което моля да обърнете внимание. В този случай работодателят знае, че преговаря с легитимни представите¬ли за договаряне на условия. Именно работодателят! Аз не искам да бъда поставен при такива условия от работодателя, каквито вие ми предлагате. Значи работодателят е изправен пред легитимни представтилеи за договаряне на условия, които ясно и категорично могат да регламентират взаимоотношенията му с работниците. Това трябва да се има предвид.
Това, което вие предлагате, поставя работадателя в крайно тежка ситуация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Костадинов. Има думата госпожа Митева.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Бих искала да възразя срещу становището на господин Шотлеков по няколко пункта.

Първо, аз мисля, че той си позволи да манипулира Народ¬ното събрание и тези, които го слушат, твърдейки, че сключването на един колективен трудов договор задължавало работниците и служителите да искат друг синдикат, различен от този, в който членуват, да защитава техните интереси. В много случаи това не е така. идеята за сключване на един колективен трудов договор не противоречи на идеята страна по колективния трудов договор да бъдат няколкото синдиката, които примерно съществуват в пред¬приятието.
Така че той съдържа по-скоро изискването синдикатите да се съобразят с изискванията на работниците да влязат в спора¬зумение помежду си и да защитават интереси, общи за своите члено¬ве, като страна по колективното трудово договаряне, а не взаимно да се изместват при сключването на колективния трудов догрвор. Във всички случаи идеята за сключване на един колективен трудов договор в крайна сметка опира и до идеята за работническата солидарност на работещите в едно предприятие.
Що се отнася до принципния въпрос колко колективни трудо¬ви договора трябва да се сключват в едно предприятие, вие знаете много добре, че по проекта, който обсъждаме в момента, им препо¬ръки на Международната организация на труда. Знаете също така, че д-р Манфред Вайц беше на посещение в България и тогава, вклю¬чително и Комисията по социалнната политика, дискутира с него тези проблеми, неговото становище беше категорично: няма смисъл вие да се връщате към една отречена практика - сключването на няколко колективни трудови договора.
Аз лично бих ви предложила да не даваме право на работо¬дателя да управлява на принципа "Разделяй и владей!".
Що се отнася до това дали господин Илко Илиев може да направи предложение за отмяна на някои текстове на второ четене, бих искала да ви предложа, господин председатели, моето станови¬ще - този текст, който обсъждаме в момента, е различен от този, който обсъждахме на първо четене. При това положение за него е невъзможно до началото на обсъждането да направи писмено пред¬ложение за отмяна на текстовете и според мен следва да подложи¬те на гласуване неговите предложения.
Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Митева, вие отправяте едно много тежко обвинение към Законодателната комисия, че е подменила текста. Аз не мога да си представя, че това може да бъде вяро.
Има думата господин Шотлеков за дуплика.
ИлИАН ШОТлЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бях обвинен, че съм манипулирал Народното събра¬ние. Вижте какво, госпожа Митева, не съм манипулирал Народното събрание, защото това, което казахте, че в случай, когато един синдикат ще защитава членовете на друг синдикат, ще има, така както го предлагате вие. И няма как да няма, защото единият синдикат ще сключва колективният трудов договор.
Второ, искам да ви кажа, че никъде с това законодателно решение, което се предлага тук, не се ограничава правото на синдикалните организации да се разберат по пътя на споразумението и да сключат един колективен договор. Няма такава забрана! Но ако приемем вашето предложение,и ще има нормативна забрана за сключването на повече колективни трудови договори. Тоест, ще бъде ограничена свободата на договаряне, свободата, ако искате, дори на синдикална защита. Защото синдикалната защита вече ще се изразява в сключването на по-добър колективен трудов договор. И няма нищо лошо в това, примерно, две синдикални организации да предложат различни условия на своите членове. Това не е толко¬ва неблагоприятно и за работодателя. Всеки един работодател ще прецени дали да сключи повече от един колективен трудов до¬говорили само един колективен трудов договор. Права сте, че в масовия брой случаи, може би в 99 на сто от случаите ще има един колективен трудов договор. Но нека двата синдиката предва¬рително, а може да са и пет синдиката, предварително да стигнат до това решение. А ние тук, ако приемем това решение, което вие предлагате, декретираме, че ще има само един колективен трудов договор. Законодателството не може да си позволява да декретира и да ограничава в този случай правото на договаряне от страна на синдикатите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря. Има думата господин Райчевски по процедурен въпрос.

СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! (Ръкопляскания в опозицията) Чухме обстойни дебати по всички направени предложнеия. Изказванията добиват все повече характер на персонална полемика. Няма предложения, постъпили в срок, по които не е дебатирано, затова предлагам процедурно да прекратим дебатите и да поставите, господин предсе¬дател, на гласуване постъпилите в срок предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля преди всичко госпожите и господата народни представтиели да влязат в пленарната зала. Моля, господа квестори, помолете всички да влязат и ще гласуваме процедурното предложение да се прекратят дебатите по чл. 51, след като разбрах от заместник-председателя на комисията, че други предложения няма. Сега господин Андреев е направил едно предложение, но то е много късно, сега не може.
Моля народните представители да заемат своите места в пленарната зала.
Моля, започва гласуването. Текат трите минути по процедур¬ното предложение на господин Райчевски да се прекратят дебатите. Моля, гласувайте.
Моля господата народни представители, които стоят на вратата, да влязат. Господин Тодоров, гласува се в момента!
Моля, господин Караджов, останете си на мястото! Незави¬симо, че сте гласувал... Моля ви се, нека най-после този ред да бъде - когато се гласува, се изчаква гласуването. Защото утре може да има възражения или днес може да има възражения. Три минути може да се стои! Пък и много рядко спазваме тези три минути.
Госпожа Митева, и за вас се отнася това нещо. Госпожа Митева, моля ви, останете докрай! Остават няколко секунди.
От общо гласували народни представители 204, за - 111, против - 85, въздържали се - 8.
Прекратяват се дабитет.
По чл. 51, ал. 1 имаме предложение от господин Койчев, който го поддържа.
Първо, поставям на гласуване предложението на господин Койчев, което е противно на предложението на Законодателната комисия.
От общо гласували 191, за - 86, против - 104, въздържал се - 1. Отклонява се предожението на господин Койчев.

Ще гласуваме алинея първа така, както е предложена от Законодателната комисия.
Моля, гласувайте алинея първа на Законодателната комисия.
Резултатът: от общо ласували 190 народни представители, 137 народни представители са гласували за, 20 против, 33 се въздържат.
Приема с ал. 1 от чл. 51.
По ал. 2 има предложение от господин Илко Илиев.
Моля, гласувайте по предложението на господин Илко Илиев по ал. 2.
Резултатът: от общо гласували 189 народни представители, 95 са гласували за, 92 против, 2 се въздържат.
Приема се предложението на господин Илиев.
Ако някой иска да предложи прегласуване, тогава може. (Шум в залата, неодобрителни възгласи от блока на БСП)
Председателят на Законодателната комисия казва, че има грешка. Но за мен няма грешка, резултатът е ясен.
Приема се предложението на господин Илиев за ал. 2.
Никой не е искал прегласуване. Продължаваме нататък.
По трета и четвърта алинея няма предложение. Имаше пред¬ложение за отхвърляне.
Господин Бучков, елате тук. Това е, което е гласувано от Народното събрание. (Шум в залата)
Господин Илиев и госпожа Митева, няма смисъл сега да се разправяте. Народното събрание е гласувало. Така че, това е прието. Който е мислил нещо противно, да е мислил, когато е гласувал.
Господин Илиев, вземете думата.
ИЛКО ИЛИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, Н-/1П "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз се извинявам на народ¬ните представители, но грешката не идва от моето подреждане по алинеите. Грешката е може би от това, че предложението, което правя писмено, е чл. 51, ал. 2. Но това не е по текста, който ни е раздаден сега. Това е текст от Законодателната комисия. Моето писмено предложение е спрямо текста на вносителя - господин Шотлеков. Там има три алинеи. Сега ние гласувахме ал. 2. Това би трябвало да е ал. 4. Аз устно го направих това предложение и би трябвало така да се приеме.
И не е възможно просто да смени ал. 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Мисля, че с по-голяма част от народните представители вече сме объркани от ал. 2, ал. 4 и така нататък.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Господин председател, предложе¬нието на господин Илко Илиев е направено на 10 юни тази година. Проектът, който ние разглеждаме на второ четене, е раздаден на 16 юли. Той имаше възможност да прецизира и да уточни, защото на първо четене неговото предложение не беше прието. Ние добро¬съвестно сме посочили, че има от него преложение и го докладваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Илиев, елате, ако обичате. Елате за момент, едно обяснение да направим с вас.
Момент, моля ви, да се изкажа.
Господин Илиев обяснява, че това, което ние сме го мисли¬ли за ал. 2, неговата поправка, било фактически ал. 4. Така че аз искам да разбера, а мисля, че и голяма част от народните представители не са наясно, по ал. 2 такава, каквато е представе¬на от Законодателната комсиия, има ли някакви становища и възра¬жения? - Няма. Тогава вървим по гласуването.
Има думата госпожица Златка Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, от името на Парламентарната група на СДС аз имам възражение по гласуването, което беше току-що направено. Пред нас алинея втора гласи: "Колективните трудови договори могат да се сключват и по отрасли, професии, административно-териториални единци".
Предложението на господин Илко Илиев, както и той твърди, не е за тази алинея. Народните представители, след като вие ги призовахте да гласуват за предложение по ал. 2, каквото всъщ¬ност няма, гласуват по тази алинея, която е тук. а всъщност не по предложението на господин Илко Илиев.
Така че в случая, без да има вина нито вносителят -господин Илиев, нито ние - народните представители, вие ни пред¬лагате за гласуване едно, а ние гласуваме със съзнанието за друго, за този проект.
Ето защо това гласуване не е перфектно и аз го оспорвам на това основание. Не, защото вие сте казали или вносителят го е казал. Мисля, че съвсем обективно ние не можем да не отче¬тем, че народните представители са гласували по проекта, а не
за това предложение. Затова ви моля да вървим по алинеите и когато дойде това предложение, то да бъде поставена на гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожице Русева, аз не съм съвсем съгласен с вас, защото мисля, че ако се прочете протоко¬лът, ще се чуе съвсем ясно, че аз казах, че гласуваме по пред¬ложението на господин Илко Илиев. Така ли беше?
Обаче сериозно вече е това, което каза самият господин Илиев. Поради това, че явно в двете комисии е имало много рази¬сквания, ние сега гласуваме алинея по алинея. Гласуваме алинея втора така, както е дадена от Законодателната комисия, защото няма други възражения.
Моля ви се, гласувайте по ал. 2 така, както е дадена от Законодателната комисия.
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 186 народни представители, 168 са гласували за, 3 против, 15 се въздържат.
Алинея втора се приема.
Господин Бучков, заповядайте, моля ви се, защото много трудно върви този член.
По алинея трета има ли някакви предложения?

ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Няма предложения. Да отпадне -сега е направено. Не мога да го приема, господин Костадинов.
Моля, които са съгласни с ал. З така, както е предложено от Законодателната комисия, да гласуват.
От общо 185, за - 118, против - 43, въздържали се -24.
Господин Илиев, искам да прочета вашето писмено пред¬ложение за, тук пишеше ал. 2, откъдето дойдоха всичките тези недоразумения, но сега това е за ал. 4:
"Работниците и служителите се представляват от ръковод¬ството на синдикалните организации, чийто проект е приет с реше¬ние на общото събрание (събрание на пълномощниците), прието с тайно гласуване по реда на чл. 15, ал. 2.
Синдикалните организации могат да представят общ или на няколко синдикални организации проект, когато е постигнато споразумение за това".
Това ли е вашето последно предложение? Заповядайте. Имате право да направите добавки или поправки към тфкста.
ИЛКО ИЛИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХрП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Чл. 15, ал. 2, това е краят на първия абзац, трябва да отпадне, тъй като в приетите вече от нас членове, такъв член не съществува. Сега вече е чл. 6, ал. 2. Трябва да бъдат заменени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: "Прието с тайно гласуване", там ли сдпираме?
ИЛКО ИЛИЕВ: "Прието с т айно гласуване по реда на чл. 15, ал. 2", трябва да стане "чл. 6, ал. 2".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Чл. 6, ал. 2, поради това, че фактически вече има една промяна в номерацията.
ИЛКО ИЛИЕВ: Поради това, че тези членове ние вече сме ги минали и са преномерирани, затова трябва да сменим номера¬цията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, във втория абзац има ли някакви промени от това, което прочетох? - Няма. Моля да се гласува ал. 4.
Кажете, господин Бучков, ако имате нещо.

ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ВУЧКОВ: В чл. 6 няма тайно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Как чл. б? Сега ние говорим за ал. 4. Моля ви, вижте пак, за да не се получат недоразуме¬ния.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Общото събрание, което сме го гласували в чл. 6, тайно гласуване въобще няма. Защото изрично е казано, че общото събрание определя реда за своята работа.
ИЛКО ИЛИЕВ (встрани от микрофоните): Добре, този ред отпада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Значи до "тайно гласуване". Вече е уточнено, без "с тайно гласуване".
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Господин председател, аз моля да се сравнят двата текста на ал. 4. В предложения от Законодател¬ната комисия текст ал. 4 гласи така:
"Работниците и служителите се представляват от ръковод¬ството на синдикалната организация, в която членуват и от името на която се сключва договорът".
И тук изведнъж, с този новопредложен текст няма да се представляват от тази синдикална организация, в която членуват...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това го казахте, господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: ... а от тази, от името на която се сключи колективният трудов договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да, но това нищо не пречи! Имаме едно предложение от господин Илко Илиев, което е дошло навреме, ние да го гласуваме вече като ал. 4. А след това вече, ако не се приеме предложението на господин Илиев, тогава вече ще гласува предложението на Законодателната комисия.
Моля, гласувайте за предложението на господин Илко Илиев с последната поправка, която той лично направи Фактически в първия абзац спираме "с тайно гласуване". Моля, реж.им на гласува¬не. Гласувайте за предложението на господин Илиев.
От общо 203, за - 103, против - 97, въздържали се -2. Приема се предложението на гсоподин Илко Илиев.
При това положение няма да поставяме на гласуване пред¬ложението на Законодателната комсиия.
Господин Бучков, минаваме към ал. 5, 6 и 7.

ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ВУЧКОВ: По ал. 5 има предложение от госпо¬дин Койчев, което го прочетох още в началото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Внесено е, нека да го прочетем още веднъж, за да бъдем наясно. При господин Бучков има ли го предложението?
Господин Койчев, елате да прочетете предложението.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Заместващ текст на ал. 5, тъй като така е описателно инструктивно във варианта, който се внася от Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Просто го прочетете, защото вече дебатирахме по него.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Новата редакция на текста на ал. 5 е:
"С един работодател или с представители на една група работода¬тели се сключва само един колективен трудов договор".
Господин Шотлеков, това не е забрана, а само уточняващ текст.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС, от място): Абсолютно императивна забрана е.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ (встрани от микрофоните): Импера¬тивен характер има текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Койчев, моля ви се, този въпрос го дебатирахме. А сега се подлага на гласуване.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Аз предлагам текста. Как ще бъде, пример¬но, при два различни трудови договора единият договори осем часа работно време, а другият договори девет часа работно време, двама взаимно свързани технологически работници, как ще работят?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Койчев, моля ви се. Това е дебатирано. Сега ние трябва да гласуваме вашето предло¬жение. То е ясно. Моля, предлагам да преминем към гласуване на ал. 5. Гласуваме сега за предложението на господин Койчев. Мисля, че по-ясно от това, едва ли има.
Гласуваме ал. 5, предложението на господин Койчев, а не предложението на Законодателната комисия.
От общо 201, за - 103, против - 96, въздържали се -2. Приема се предложението на господин Койчев.

Сега по ал. 6 и 7, доколкото знам, нямаме никакви пред¬ложения.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ВУЧКОВ: Няма никакви предложения за изме¬нение и допълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: В такъв случай сега ще гласу¬ваме ал. 6 и 7 заедно. Няма предложения. Гласуваме за предложе¬нието, направено от Законодателната комисия.
Моля ви, гласувайте.
От общо 194, за - 173, против - 1, въздържали се - 20. Приемат се ал. 6 и 7.
Почивка 30 минути, в която журналистите ще могат да слязат в кулоарите. (Звъни)

(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (звъни): Продължава заседанието.
Господин Йорданов, имате думата.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, аз невинаги съм взимал думата по процедурни въпроси, но сега ще го на правя.
Не прави добро впечатление фактът, че когато се обсъждат толкова важни въпроси като Кодексът на труда, няма голям интерес в залата. Затова моля да се затворят вратите и да се провери кворумът в залата.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. Ще се обсъжда не Кодексът на труда, а изменение на Закона за Наказателно-процесуалния кодекс.
Моля регистрация за проверка на кворума.
Кой ще докладва по точка втора от дневния ред?
Моля заеме местата си в залата!
Имаме кворум. Досега са регистрирани 141 народни пред-ставтиели, плюс един - Александър Томов, 146, 147. Продължаваме заседанието.
А вие, господин Рашков, по процедурен въпрос ли е? -Да. Имате думата.
РАШКО РАШКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, ува¬жаеми дами и господа народни представители! Правя следното проце¬дурно предложение: да завършим днешното заседание в 18,50 ч., като утре да доработим този час и половина, като привършим утреш¬ното заседание в 21,50 ч. (Възражения отляво)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Мотивите ви?
РАШКО РАШКОВ: Мотивите са: аз смятам, че всички ще се съгласите, че не бива да лишаваме нашите футболисти от нашата единодушна парламентарна подкрепа.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за противно становище.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-5"): Аз искам да под¬крепя предложението на господин Рашков. Само молбата ми е ние да приемем компенсацията на този час да бъде свързана с началото на утрешното заседание - да бъде от 14 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От 14 до 20,30. Час и половина.
(Шум)(
Има две предложения. Моля за тишина в залата.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да гласувамФ първо напра¬веното процедурно предложение от страна на господин Рашко Рашков. Ако не се приеме, тогава ще гласуваме вашето предложение. Така е, разберете се помежду си. То е първото предложение, моля ви се. Вашето е второто предложение. Ако не се приеме първото, тогава ще гласуваме вашето. Две предложения са.
Направено е процедурно предложение за прекъсване на заседанието за днес и удължване на час и половина за утре. Да се прекъсне в 18,30.
Гласуваме едновременно: прекъсване на заседанието в 18,30 ч. днес и удължаване на утрешното заседание до 21,30.
След това ще гласуваме предложението на господин Премя-нов, ако не се приеме това предложение. Две предложения са, моля ви се. (Оживление)
КЛАРА МАРИНОВА (ПС на БСП, 6ЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов", СДПД "Ера-3"): Предлагам най-напред да се гласува за прекъсване на днешното заседание, а за утрешния ден - след това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: добре, отменете режима на гла¬суване.
Уточняваме, първо гласуваме прекъсване на заседанието в 18,30 ч. дне. Моля, гласувайте.
Моля народните представители да влязат в залата.
От общо 184, за прекъсване на заседанието в 18,30 ч. 153 народни представтиели - за, против 21, 10 се въздържат.
Гласуваме втората част на предложението.
Първото предложение е утре да се работи доплънително от 20 до 21,30 ч. Моля гласувайте. Почваме нормално - удължаваме работното време с час и половина. Моля, гласувайте, като след това ще има друго предложение, ще гласуваме на господин Премянов.
Уважаеми народни представители, до 18,30 ч. има още половин час.
За - 10, против - 162, 10 - се въздържат.
Отклонява се предложението на господин Александър Йор¬данов за работа от 20 до 21,30 часа.

Гласуваме предложението на господин Премянов. Господин ПРемянов, може би с още половин час? Гласуваме предложението на господин ПРемянов да се работи
от 14 до 20,30 часа утре. Започваме един час по-рано, свършваме
половин час по-късно. Моля, гласувайте.
Приема се предложението. От общо 189, за - 142, против -
24, 23 - се въздържат.
Утре пленарното заседание от 14 часа до 20,30. Продължаваме до 18,30 има още половин час. Моля, господин Бучков, по точка втора.

ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Пристъпваме към второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказа-телно-процесуалния кодекс.
"§ 2. В чл. 75, ал. 1, изречение второ Ое изменя така:
"Защитникът има право да присъства на всички следствени действия с обвиняемия, чиито интереси защитава, като неявяването му не възпрепятства тяхното извършване, когато е уведомен за тях."
По този текст в Законодателната комисия се постигна консенсус и се предлага второто изречение на чл. 75, ал. 1 да добие следната редакция:
"Защитникът има право да присъства на всички следствени действия, която неявяването му не възпрепятства тяхното извърш¬ване."
Това е прието с пълен консенсус от Законодателната ко¬мисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димитър Михайлов има думата.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БлП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Днес Зако¬нодателната комисия много внимателно обсъди този текст и с кон¬сенсус прие направеното предложение от господин Вучков. По този начин, от една страна, се гарантират правата на защитника на обвиняемия и на самия обвиняем, а от друга страна - се дава възможност да се ограничат протаканията на следствените дейстявия чрез неявяването на защитника. Ние имаме пълен консенсус и Ви предлагам, господин председатели, да подложите на гласуване този така предложен текст.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР; Моля, гласувайте за предло¬жения текст. Прочетохме текста на § 2, чл. 75, ал. 1, второ изре¬чение. Текстът е на Законодателната комисия и по него има пълен консенсус в комисията.
Моля, гласувайте.
От общо 163 гласували, за 162, против 1.
Текстът се приема.

Следващият параграф.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: "§ 3. В чл. 152 се правят след¬ните изменения:
В а-л. 2 думите "не се вземат" се заменят с думите "може да не се вземе"."
Законодателната комисия постигна консенсус да не се прави изменение в ал. 2 на чл. 152.
Аз моля да се гласува предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин министърът на право¬съдието има думата.
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председа¬тел, уважаеми дами и господа! Моля ви противно на становището на Законодателната комисия да приемете да се включат думите "може да не се вземе".
За какво става дума?
Става въпрос за престъпник, който е извършил престъпле¬ние, на когото е наложена и се полага да бъде наложена мярка за неотклонение "задържане под стража". И в текста се казва, че за него не се вземат мерки за неотклонение, а именно задър¬жане под стража, ако няма опасност, че той ще с6 укрие или ще избяга от преследване.
По този начин нашите прокурори, за голямо съжаление, пускат веднага всички, за които те смятат, че няма опасност да не се отклонят от преследване. По този начин те дават лиценз на престъпниците да извършват нови престъпления. (Шум и реплики от опозицията)
Маса убийци извършват второ убийство, понеже ги пускат. Маса сексуални маниаци извършват нови изнасилвания, понеже ги пускат.
Аз смятам, че сега, когато цялата наша общественост, надявам се с подкрепата и на двете страни на парламента, смята, че трябва да се вземат строги мерки против престъпността и то тая вулгарна престъпност, няма нищо лошо, ако ние предвидим възможността да може да не вземе... Разбирате ли? - Значи може. Значи той пак преценява може или не може. А в стария текст "не взема" просто го задължава да ги пусне. Това според мен в тоя момент не трябва да се допуска.

Благодаря. (Реплики от опозицията, ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Бучков, Вие изразихте Вашето становище.
Друго предложение по текста има ли освен предложението на Законодателната комисия? Госпожа Караиванова, имате думата.
АНА КАРАИВАНОВА (ПС на БСП, БлП, ОПТ, ПХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, нашето предложение, постъпило още миналия път, беше да отпадне това "може". И сега става въпрос за престъпници, не за мирни граждани, не за невинни граждани, к8аквито опити има. В ал. 1 става въпрос, че се взема мярка на човек, който е извършил престъпление.
Но не бива да връщаме стария текст "може", така както беше до 1989 г., за да не създаваме условия за произвол.
А това, че пуснали убиеца и той извършил ново убийст¬во - това значи, че не е направил добра преценка, че не може да тълкува правилно закона, че не е събрал доказателства. Това, което именно този императивен текст го задължава - да събере доказателства и да прецени дали този човек, като го пуснеш, ще извърши ново престъпление, дали този човек, като го пуснеш, ще се укрие или един човек, който досега е бил безупречен в житейското си, в трудовото си ежедневие, ние ще го задържим само за това, че пише "може".
Тук ние отваряме вратите за един съдебен произвол. И про^рорите не ги пускат, господин министър! Прокурорите не им изменят мярката, а ги пускат съдиите. В новия НПК Вие знаете, че беше предвидено мярката за неотклонение да се обжалва пред съда и най-вече съдът пуска по този начин, защото не прави пра¬вилната преценка и не се доверява на преценката на прокурора, който е по-опитен все пак във вземането на мярката.
Затова ние в комисията се съобразихме да бъде императив¬но, да бъдат така добри органите на правосъдната система да съберат данни, че този престъпник, който е задържан и не би трябвало да го наричаме все още престъпник, защото той е неви¬нен до доказване с влязла в сила присъда. Този обвиняем - нека да го наречем според текста на закона - ще докаже със съответ¬ните процесуални средства, че може да извърши или че има опас-

ност да се отклони. По този начин ние ще ги задължим да бъдат прецизни.
И затова мнението в Законодателната комисия беше да не отваряме нова врата на произвола. Именно това, за което ни критикуваха до 10 ноември 1989 г.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Думата има господин Димитър Михайлов.

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин министър на правосъдието! Аз мисля, че трябва да се прави разгра¬ничение между разпоредбата на ал. 1 на чл. 152 и разпоредбата на ал. 2. Това, което Вие, господин министър, казахте като съоб¬ражение да се прилага мярката "задържане под стража", попада под ал. 1, тъй като за нито едно убийство и за нито едно изна¬силване не може да се прилага ал. 2. това са едни от най-тежките престъпления, при които винаги има опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго по-тежко престъпление.
Следователно в тези случаи се прилага ал. 1 .Алинея 2, където изрично е казано, че в случаите по предходната алинея мярката за неотклонение не се взема, ако няма опасност обви¬няемият да се укрие или да извърши друго престъпление, Вие сега предлагате "може да не се вземе". Тоест създавате две основания за преценка - едно е обективните факти, основани на предпостав¬ките на ал. 2, ако няма опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, и друго е преценката на следо¬вателя, че може да не вземе предвид тази мярка.
Ето защо, уважаеми дами и господа народни представи¬тели, след като ние дълго дискутирахме тозци юридически въпрос в Законодателната комисия, постигнахме пълен консенсус, за да се избегнат субективни оценки, които накърняват правата и инте¬ресите на обвиняемия не за тежките престъпления, а за по-леките случаи.
Затова аз ви моля да гласувате да отпадне предложението за изменението на ал. 2.
По-сложни са основанията по следващата ал. 3.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аз смятам, че Вие защитавате становището на Законодателната комисия. Можем направо да го подложим на гласуване.
Има думата госпожа Младенова.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, вземам думата буквално за няколко думи. Защо? Този текст, дейст¬ващият, в Наказателно-процесуалния кодекс, а именно "в случаите

на ал. 1 на чл. 152 "мярката за неотклонение не се взема, ако няма опасност обвиняемият да се укрие и-ли да извърши друго прес¬тъпление", е направен през 1990 г. под натиска на съзряващата опозиция в България и в съответствие с Виенските съглашения.
Моля ви, колеги, да не връщаме колелото на историята назад. Това беше едно от условията, които тогава учредяващото се СДС съвършено прпавилно постави на дневен ред. Аз съм била тогава експерт на Законодателната комисия и знам отлично, че тези бяха мотивите - за да няма произвол в съдебното преслед¬ване. А това, че убиецът някой някъде е пуснал, е лично негова отговорност, защото по ал. 1 няма проблем човек, извършил прес¬тъпление, да бъде задържан. Защото мярката за неотклонение "за¬държане под стража" се взема, значи задължително за престъп¬ление, за което е предвидено наказание лишаване от свобода 10 го¬дини или повече или смърт. Убийството обикновено е за 20 години или смърт.
Аз даже моля колегата Лучников: господин министър, от¬теглете Вашето предложение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Аз мисля, че СДС не е против становището на Законодателната комисия. Няма защо да политизираме текста.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Искам само да кажа на многоуважаемия от мен опонент от БСП, че в гр. Пловдив при едно вулгарно и мръсно изнасилване не се взе мярка за неотклонение "задържане под стража", а 2000 лв. гаранция и лицето избяга от страната. (Ръкопляскания в СДС)
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Защо се хвалите с това нещо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Виновен в случая е прокурорът.
Има думата господин Ганев.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря, господин председател. Аз искам да обърна внимание на уважаемите народни представи¬тели на един друг факт. Да оставим настрана тежките престъп¬ления, те са си тежки. Но има някои престъпления, които се ква¬лифицират като леки, например една обикновена кражба. И какво става сега? Хване полицията някой крадец, прокурорът го пуска, защото такъв е законът. След това крадецът извършва нова кражба, пак го хващат, пак го пускат. Докато му дойде делото, той може

да извърши 3-4-5 кражби, а се съди за една. Защото всичкото се комулира. Нали така? Е, какво става?
Нека да се разберем. У нас сега положението не е нор¬мално. За нас е необходимо днес да има някакви строги мерки срещу престъпността. Ето ви строгата мярка. Може би не е много хубаво, може би ще има произвол, въпреки че аз се съмнявам малко за произвола, но така или иначе това е една мярка, която ще бъде ефективна.
Затова аз моля да се подкрепи предложението на министъра на правосъдието.
Благодаря ви. (Ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за реплика госпожа Караиванова.
АНА КАРАИВАНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-5"): Благодаря Ви, господин председател. Имам съвсем кратка реплика към колегата Гонев. Това, за което говорим, е все още хипотезата на ал. 1 и 2, която се отнася за тежки престъпления и то престъпления, за които минимумът е 10 години и нагоре. А примерът, който той даде с леките престъпления и с кражби, се има предвид в ал. 5, която още не обсъждаме. Нека, като стигнем до ал. 5, тогава да имаме предвид и неговите аргументи.
В този смисъл ми е репликата - да нямате това предвид, защото то просто не се отнася за този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата народният пред¬ставител Димитър Куманов.
ДИМИТЪР КУМАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Поради голямото разнообразие на мнения по този член, по тази алинея, искам да се обърна към председателстващия особено точно да формулира предложенията, за които трябва да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Те са ясни. Аз ще ги оформя за гласуването.
Гласуваме предложението на Законодателната комисия да се отхвърли предложението за изменение на текста на ал. 2 на чл. 152. Като се отхвърли, ще остане старият текст. Или няма да се измени сегашното положение. Това е становището и на Законо¬дателната комисия.

Моля, гласувайте.
Господин Куманов, разбрахте ли? Остава старият текст -да се отхвърли предложението за изменение на текста. Това е становището и на Законодателната комисия.
От общо гласували 177, за 94, против 79, въздържали се 4.
Остава старият текст при това положение. Приема се пред¬ложението на Законодателната комисия.
Господин Бучков, продължаваме с ал. 5 на същия параграф.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: По ал. З има две предложения. Едното е предложението на вносителя. В ал. З думите "може да се вземе" се заменят със "се взема", т.е. от диспозитивен текс¬тът става императивен.
Освен това има предложение на господин Начев ал. З да добие следната редакция: "Мярка за неотклонение задържане под стража се взема и в случаите, когато срещу обвиняемия има по¬вдигнато обвинение за друго тежко умишлено престъпление".
Становището на Законодателната комисия е по ал. З да не се приемат изменения на съществуващия текст, да остане така, както е в сегашната си редакция на Наказателно-процесуалния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Начев.

ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, моето предложение, което срещна подкрепата на нашата парламен¬тарна група, е продиктувано от нашето безпокойство от нарасна¬лата престъпност в страната. (Шум в блока на СДС) То е точно в смисъла, за който преди малко говори господин Ганев. С него всъщност се елиминира възможността едно лице, за което има вече повдигнато обвинение за друго тежко умишлено престъпление, т.е. т.нар. "висящо дело", да остане на свобода и да може безнаказа¬но да извършва нови престъпления.
Моята лична позиция е, че ние бихме могли да отидем на още по-радикално решение, като предвидим възможност за всички случаи, когато има повдигнато обвинение за друго престъпле¬ние, да се налага мярка за неотклонение задържане под стража, но не зная дали това е по възможностите на нашата следствена система.
Ето защо аз предлагам прагът да бъде сложен там, където има повдигнато обвинение за друго тежко умишлено престъпле¬ние, а това са всъщност случаите, когато има обвинение за убий¬ство, изнасилване, грабеж, квалифицирани кражби. Тоест най-често срещаните престъпления, за които в средствата за масова информация непрекъснато се получават съобщения и в които слу¬чаите, когато полицията задържа лицето, извършило мпрестъпление-то, а прокурорът, респективно съдията, поскле го освобождават, предизвикват силен обществен резонанс.
Ето защо аз предлагам да покрепите моето предложение.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други желаещи за изказване няма.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (от място): Аз съм против това предло¬жение.
СПАС МУЛЕТАРОВ (от място): Това, което предлага госпо¬дин Начев, трябва да бъде нова алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви се, ние ще гласуваме първо за отхвърляне становището на Законодателната комисия. След това, ако не се приеме предложението, ще гласуваме пред¬ложението на господин Начев.

ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Господин Мулетаров, знаете, че това е в а-л. З и затова аз искам да направя уточнение, че факти¬чески се касае за точка 5, ново предложение за точка 3 от ал. 3. Иначе е в ал. 3. Тъй като разглеждаме текста на ал. З, първо го направих това, защото по точка 1 имаме отделно предложение на вносителя.
СПАС МУЛЕТАРОВ (от място): Това е ал. З на точка 3.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Алинея 3, точка 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Вучков, нека първо да гласуваме точка 1 на ал. 3.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Ние трябва да гласуваме първо промяната в текста на ал. 3: "се взема" или "може да се взема".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Законодателната комисия пред¬лага да се отхвърли предложението?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Законодателната комисия изказва становище, че не трябва да се възприема предложението на вно¬сителя и трябва да остане сега съществуващият текст. Говоря по ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте да остане в ал. З сега съществуващият текст. Или за отхвърляне на предло¬жението на вносителя.
Който е за становището на Законодателната комисия, гла¬сува със зелено, с което предложението на вносителя отпада. Остава досега съществуващия текст.
Моля, гласувайте.
СПАС МУЛЕТАРОВ (от място): Точно е, ясно е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Доколкото разбрах, Вие не раз¬полагате с текста. Разполагате ли, господин Бучков, с текста?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Да, с всичките текстове разпо¬лагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прекратете гласуването и обя¬вете резултата.
Резултат: от общо гласували 176 народни представители, за предложението на Законодателната комисия са гласували 85 на¬родни представители, против предложението на комисията - 90 и 1 се въздържа.
Господин Бучков, не се отхвърля текстът. Не се уважа¬ва предложението за отхвърлянето на предложението за измене-

ние на текста. Остава предложението за изменението на текста.
Заповядайте, госпожа Младенова. Оспорвате гласуването.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДГ1Д "Ера-3"): Колеги, оспорвам гласуването по следните съображения. Ние преди последното гла¬суване възприехме една правилна парламентарна позиция и взехме едно напълно законосъобразно и с вътрешните, и международните правни норми решение. С това, което ние сега току-що направих¬ме, по същество изключихме онова, което гласувахме предварител¬но, само че го направихме по друг начин.
Така че, уважаеми господа, оттук нататък влизате в ко¬лизия с международноправните норми. Това е положението. Една ваша заслуга биде отхвърлена току-що. Оспорвам гласуването. Моля да се подложи отново на гласуване текстът, като моля пред¬седателстващият изрично да каже кой е вносителят на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважава се искането за анулиране на гласуването. Ще прегласуваме наново. Знаете за какво ще пре-гласувате. Знаете какво трябва да гласувате. Моля, гласувайте повторно. Нищо не пречи, някои не можаха да разберат.
Който е за отхвърляне текста на вносителя, гласува със зелено. Гласуваме за отхвърляне предложението на вносителя.
Господин Вучков, питат кой е вносителят. Много Ви моля, обяснете още веднъж за какво гласуваме. Обяснете още един път, много Ви моля.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Колеги, направено е предложение от вносителя. Вносителят е Министерският съвет. В ал. З думите "може да се вземе" да се заменят със "се взема".
При това положение, който е против предложението, т.е. да не се приеме, понеже сега се направи предложение, да не се приеме предлаожението на вносителя, който е против предложе¬нието на вносителя, трябва да се гласува със "за".
ПРПЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А какво е становището на Зако¬нодателната комисия?
ДОКЛСАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Становището на Законодателната комисия е да отпадне предложеният текст и да остане старият.
ПРПЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ако трябва, да назначим тъл-ковник... Всичко е ясно.

Направено е предложение да се отхвърли това предложе¬ние, което съществува в проекта. Моля, гласувайте!
Гласуваме да се отхвърли това предложение за изменение, да остане старият текст на закона. Гласувайте, моля ви.
Резултат: от общо гласували 175 народни представители, за отхвърляне на предложението са гласували 83, 91 са гласували против, 1 се въздържа.

Часът е 18,50. Продължаваме утре от 14,00 ч.
Няколко съобщения.
Комисията по бюджета - 10 септември от 13,30 ч.
Комисията за младежта, утре от 11,00 ч. в зала 501.
Комисията по външната политика - от 10,00 ч. в зала "Изток".
За четвъртък от 9,00 ч., зала 510 - Комисията по нацио¬налната сигурност.
Комисията по жалбите, предложенията и петициите - най-важната комисия - от 11,00 ч. в зала 304 на "Дондуков" 2.
Комисията по труда и социалното осигуряване - дневен ред от три точки - утре от 11,00 ч.
(Закрито в 18 ч. и 50 м.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Стефан Савов)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕл:
(Кадир Кадир)
СЕКРЕТАРИ:
(Илхан Мустафа)
(Руслан Сербезов)