Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-10-08

Председателствували:    заместник-председателят    Снежана Ботушарова и заместник-председателят Кадир Кадир 
Секретари: Илиян Илиев и Руслан Сербезов
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Добър ден, уважае¬ми госпожи и господа народни представители. В залата има необходи¬мия кворум. Откривам днешното пленарно заседание и отново с пожеланието за лека и спорна работа през деня.
Тъй като утре е ден за парламентарен контрол, ще направя съобщение за актуалните въпроси и питания, на които ще се отго¬варя утре.
Министър-председателят Филип Димитров ще отговори на актуален въпрос на господин Захари Захариев и на питания, поста¬вени от господата Атанас Матеев и Методи Ташев.
Министър Светослав -Лучников ще отговори на актуален въпрос на господин гинчо Павлов.
Министър Александър Александров ще отговори на актуален въпрос от господин Стойко Пенчев; на питане от господата Невен Пенев и Дако Михайлов и на три питания, поставени от господин Стойко Пенчев.
Министър Елка Константинова ще отговори на актуален въпрос, поставен от господин Иво Атанасов, и на питане, поставено от господин Трифон Митев.
Министър Александър Сталийски ще отговори на питания, поставени от господата Стойко Пенчев, Методи Ташев и на две питания от господин Христо Марков.
Министър румен Биков ще отговори на актуален въпрос на госпожа Недялка Трайкова и на питане на господин Златимир Орсов.
Министър Александър Праматарски ще отговори на питане, поставено от господин Стойко Пенчев.
Поради отсъствие от страната или изключителна служебна заетост утре няма да могат да отговарят министър Йордан Соколов на питане на господин Стойко Пенчев, министър Иван Костов на питане на господин Стойко Пенчев, министър Николай Василев на питания, поставени от госпожа Савка Йовкова, госпожа Румяна Куртева, госпожа Донка Дончева и господин Димитър Велев, и мини¬стър Векил Ванов също няма да може да отговори на актуални въпро¬си, поставени от господата Бончо Рашков, Стойчо Шапатов и Емил Капудалиев.
Постъпили са няколко предложения за разместване или включване в днешния дневен ред - това е на основание чл. 37, точка 3. Съгласно правилника тези предложения се поставят на гласуване, без да се обсъждат и ако влязат в дневния ред или се направят промените, вече по съществото им ще стане дискусия.
Те са включени в дневния ред, има предложение за пререж¬дане на точките.
Освен тези предложения аз ще помоля парламентарните групи, както бе поставено на Председателския съвет, да изкажат мнение по следния въпрос. Днес, съгласно правилника, изтича двуседмичният срок за избор на председател на събранието. Моля, групите след това да изразят мнение за включване в дневния ред, ако има готовност, или изобщо какво е предложението им за проце¬дурното време.
Ще прочета направените искания.
Постъпило е искане от парламентарната група на Съюза на демократичните сили: "Госпожо председател, моля на основание чл. 37, точка 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в дневния ред за четвъртък, 8 октомври, да бъде включено като точка първа искането на главния прокурор на Република България от 21 септември тази година на основание чл. 70 от Конституцията на Република България и чл. 100 от правил¬ника, Народното събрание да разреши да бъде възбудено наказателно преследване срещу народния представител Димитър Велев по чл. 282, ал. З от НК."
Постъпило е предложение от господин Георги Панев на основание Правилника за организацията и дейността на Народното събрание точка 4 от програмата за Народното събрание - законо¬проект за допълнителни изисквания към научните организации и
ВАК, да премине непосредствено пред законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, като се мотивира, че този законопроект е кратък в сравнение със законопроектите за изменение на Кодекса на труда и Наказателно-процесуалния кодекс и може да бъде разгледан в едно заседание на Народното събрание.
Има също предложения за промяна в поредността в програмата от господин Любомир Павлов, който на същото основание от правилни¬ка предлага за днешното заседание точка 7 - законопроекти и проекти за решения във връзка с разсекретяването на информация от архивите на бившата Държавна сигурност - да се премести и разгледа приоритетно като точка 2 от програмата. Господин Павлов вероятно има предвид вчерашната програма. Точка първа е Кодексът на труда, така че предложението му се отнася това да бъде след Кодекса на труда непосредствено.
Има предложение от госпожа Нора Ананиева на основание същия член от правилника да се включи като точка в дневния ред проект за решение относно осигуряване на средствата за изкупуване на гроздето и извършване на есенната сеитба.
Аз ви предлагам да поставим на гласуване всяко едно от предложенията, като това за решението за изкупуването на гроздето и есенната сеитба, госпожа Ананиева, още няма становище на комисиите.
Моля, народните представители да заемат местата си. Ще има гласуване. Обявявам 3 минути за гласуване. Тези предложе¬ния се гласуват от залата без обсъждане, както е правилникът.
РОСЕН КАРАДИМОВ (ПС на 6СП, БлП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Искам думата по процедурата на гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: След това ще ви дам думата по процедурата. Правилникът просто ни задължава това да го поставим на гласуване. Процедурата е ясна, залата гласува -приема или отхвърля. Моля ви, господин Карадимов, нека залата да си каже мнението.
Моля, гласуваме предложението днес като точка първа да бъде искане от главния прокурор.
Моля ви, постъпило е в реда, знаете мотивировката на една група. С гласуване ще изразите вашето становище. (Шум в залата)
НОРА АНАНИЬВА (от място): Имаме решение по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Зная, че има решение. Процедурно го поставям на гласуване. Без разисквания по него.
Моля, гласувайте.
От общо гласували 200 народни представители, за 94, против 105, въздържали се 3.
Отклонява се това предложение.
Направено е предложение законопроектът за допълнителни изисквания към научните организации и ВАК да премине непосредстве¬но пред законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Моля, гласувайте за това предложение.
Гласували са 198 народни представители, за - 96, против -
95. 7 се въздържат.
Отклонява се предложението.
Другото предложение за промяна в дневния ред - точка 7 -законопроекти и проекти за решения във връзка с разсекретяването на информация от архивите на бившата Държавна сигурност да стане точка втора от програмата, т.е. след Кодекса на труда. Моля, гласувайте.
Гласували са 198 народни представители, за - 94, против -
96. въздържали се 8.
Отклонява се това предложение.
Проектът за решение относно гроздето и сеитбата, обясних, че няма становище на комисията.
Моля за становище в пленарната зала. Днес изтича двусед¬мичният срок за избор на председател на Народното събрание, според правилника. Затова стана дума в Председателския съвет и в залата представители на парламентарните групи биха могли да изразят мнение по въпроса. Става дума за процедура, свързана и с времето.
Уважаеми колеги, чакам просто предложения.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Няма предложения. Не предложения - кандидатури, а за включване в дневния ред, против включване в дневния ред. Ако го включим в дневния ред, какво ще е предложението, или ако не се включи?
ИВАН ПАЛЧЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Становището на Парламен¬тарната група на Движението за права и свободи по този въпрос е, че когато Парламентарната група на Съюза на демократичните сили представи свой кандидат за председател, той да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание.
Но тъй като срокът изтича днес, предлагаме да се гласува решение, с което се удължава този срок с една или две седмици, както приеме събранието. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Митева, заповядай¬те.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз бих искала да се противопоставя на предложението да се удължава срок, който е регламентиран в правилника на парламента и който изтича днес. Той е 14-дневен.
В § 2 от преходните и заключителните разпоредби на правил¬ника е записано, че Народното събрание може да взема процедурни решения само по въпроси, които не са уредени в правилника. Този въпрос е изрично уреден и следователно ние не можем да вземем процедурно решение, което да противоречи на норма от правилника.
Ако парламентът възприеме този подход, той поставя избора на новия председател в твърде необичайно положение и в крайна сметка го прави атакуем.
На второ място, ако се приеме решение за удължаване на срока, аз смятам, че парламентът и по-скоро мнозинството в него, ще покаже, че не е в състояние да осигури стабилност на Народното събрание. То спечели най-много гласове на изборите, но за една година показа, че не притежава необходимата държавни¬ческа мъдрост, която да осигури стабилност на институциите в държавата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, не е по същество, госпожо Митева.
МАРИЕЛА МИТЕВА: ...на правителството и на парламента. В момента, господа от СДС, вие се разкъсвате от противоре¬чия. (Възгласи на неодобрение от страна на мнозинството) не, пренасяйте вашата политическа криза върху институциите в държава¬та. Не ги превръщайте в политическа криза на институциите в държавата! (Шум на изразено неодобрение от страна на мнозинство¬то) След като не можете да управлявате, не пречете на другите политически партии в парламента... (Възгласи от страна на мнозин¬ството "О-о-о")
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Митева, предупреж¬давам ви, ще ви отнема думата, тъй като политически изявления...
МАРИЕЛА МИТЕВА: ...да осигурят в него демократичност и стабилност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По процедурата става дума.
МАРИЕЛА МИТЕВА: Ние сме готови с кандидатура за предсе¬дател - кандидатура, която може да осигури демократичност в този парламент, която може да осигури стабилност в този парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре, това ще се обсъжда по същество.
НАРИЕЛА МИТЕВА: Господа, ако не можете да управлявате, оттеглете се!
Категорично се противопоставям на становището да бъде удължаван срокът за избиране на нов председател, просто защото СДС не можело да си реши вътрешните противоречия. Благодаря ви.
(Ръкопляскания от опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля да не бъркате пробле¬мите и от болната глава да отиват на здравата. Въпросът е поста¬вен, тъй като днес има срок, ще се включва ли в дневна л ред, това вие изобщо не казахте. Ако се включва в д^озния ред, кога ла стане това, като каква точка. (Шум и неодобрение от страна на опозицията, възгласи) Вие не сте предложили и място.
И много моля без попит 'чески декларации по нещо, което е процедура. (Шум и реплики в залата)
МАРИЕЛА МИТЕВА: Както обичат да казват някои народни представители, този въпрос следва да се включи в дневния ред екс леге - по закон. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, не знаех, че екс леге трябва да се включи. (Шум в залата, реплики)(
Писмено предложение за това няма (Реплики от опозицията:
"Има") За включване в дневния ред? Не разполагам с такова. Съжаля¬вам, моля да се направи справка в Правния отдел дали има предло¬жение за дневен ред от вчера - относно председателя на събранието. Господин Александър Йорданов има думата. Заповядайте. АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, аз взимам думата, за да кажа няколко думи за противоречията и единомислието.
Естествено е, че при демокрацията има противоречия. Противоречия нямаше само при комунизма и в главите на комунистите няма противоречия. Там трещи просто един изстрел на "Аврора" и не отрещява вече 70 години. (Весело оживление в мнозинството)
Така че, нормално е в една демократична организация, каквато е Съюзът на демократичните сили, да има различни мнения, сблъсък на възгледи и т.н. Именно затова ние, добре си спомняте, а ако не си спомняте, ще ви напомня, проведохме едно политическо съвещание, на което приехме една политическа декларация.
СТОЙЧО ШАПАТОВ (от място): Това по темата ли е?
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Тази политическа декларация беше публикувана и в нея ясно е казано какво е нашето мнение по въпро¬са, който вас ви вълнува - въпроса с председателя на парламента. Повече по този въпрос ние няма какво да кажем, тъй като освен, че сме го казали, сме го и написали. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Така. Има две предложения, които се очертаха. Едното е да се включи като точка в дневния ред избор на председател на Народното събрание и другото е предло¬жението за решение за удължаване на срока.
Подлагам на гласуване предложението, първо, като точка в дневния дневен ред - избор на председател на Народното събрание. И в зависимост от гласуването ще стигнем до второ решение или това ще бъде. Моля, гласувайте.
Гласували 202 народни представители, за - 89, против -104, 9 се въздържат.
Изписвайте, моля ви, всички гласувания на таблото.
Тогава остава алтернативното предложение - решение за удължаване на срока за избор на председател на Народното събрание. (Реплики от залата) Не, това да влезе в дневния ред, а като дойде като точка, тогава ще го оформим. То не променя правилника, а се взима решение ад хок за този случай. Като дойде по същест¬во...
Сега, господин Палчев, както и при госпожа Митева, вие не казахте кога да бъде и аз го поставям по принцип. Ако искате да го гласуваме по принцип и след това да уточним кога ще се занимаваме, ако се потвърди?
Нека да гласуваме по принцип за днешния дневен ред -проект за решение или решение за удължаване на срока за избор на председател на Народното събрание. Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 195 народни представители, за предложението са 83, против 94, 18 се въздържат.
Отклонява се и това предложение. (Шум в залата). Стана като въпроса за имунитета, това стана. Кажете, господин Добрев.
НИКОЛА ДОБРЕВ (ПС на БСП, БлП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, тъй като и двете проекторешения бяха провалени, правя ново предложение - въпросът за председателя на Народното събрание да се обсъди на първото ни заседание в сряда следващата седмица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предложението на господин Добрев е модификация на предложението на господин Палчев. Едното беше да се внесе проект за решение за удължаване на срока. А тук става дума за предложение това да се реши на първото заседа¬ние следващата седмица в сряда. (Шум в залата) Предложението на господин Палчев беше проект за решение за удължаване на срока, обаче се отхвърли. За избор на председател днес да бъде, пак се отхвърли.
Госпожа Русева, заповядайте.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, аз помня думите на господин Палчев и те нямат нищо общо със заседа¬нието в сряда. Ако някой иска да решава този въпрос, вие ще имате Председателски съвет, ние ще гласуваме дневен ред и тогава ще се реши този въпрос. Още повече, ако този срок се удължава
така, както е записано в правилника, това би представлявало изменение на правилника. А правилникът знаете как се изменя. До сряда имате достатъчно време, да помислят тези, които постави¬ха парламента в тази ситуация, как да излязат от нея. (Шум и смях в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Михайлов има думата.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Искам да възразя срещу тълкуването, което беше направено на предложението да се отложи разглеждането на въпроса за избор на председател до следващата сряда.
Ние не предлагаме модификация на предложението на госпо¬дин Палчев да се удължи безсрочно решаването на въпроса за избор на председател. Ние искаме да отложим днешния избор за идната сряда. Това ние можем да направим и това не противоречи на правил¬ника.
Моля ви, госпожо председател, това предложение да го поставите на гласуване. Благодаря ви.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): То не е влязло в дневния ред, как ще го гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Само че то не е в днев¬ния ред. Ако беше влязло в дневния ред за избор на председател, можехме да гласуваме това. (Шум в залата)
Господин Джеров, аз бих се обърнала и към вас, тъй като въпросът е правен. Вижте, от повече мнения глава не боли, нали?
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги! Госпожа председател¬ката постави един чисто юридически въпрос и аз ще отговоря чисто юридически.
В правото има различни срокове. Това колегите юристи знаят. Когато имаме един срок, който не е фатален, неговото неспазване не води до отрицателни правни последици. Това е един толкова елементарен принцип, за който няма защо да спорим.
И затова, ако този въпрос не бъде поставен днес на раз¬глеждане, това не значи нарушаване на нашия правилник. (Реакция от блока на опозицията) Инструктивният срок, нека юристите да
ми отговорят учили ли са за инструктивен срок? (Реплики от опо¬зицията/ "Браво!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз имах такъв допълните¬лен въпрос, господин Джеров, има ли основание сега да поставяме на гласуване тази точка да се обсъжда в сряда. Сега да гласуваме за сряда?
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Вижте, на мене ми се струва, че си губим времето по един въпрос, който не заслушава толкова отделяне на време. (Бурна реакция от опозицията и възгласи "Е-е-е!")
Добре, за вас, ако времето е без значение, за мен е от значение, уважаеми колеги. Защото законодателството е наша задача, а не многото приказки тук.
И затова, ако по съответния ред не е включен този въпрос в дневния ред, никаква пречка няма в Председателския съвет във вторник или сряда да се включи тази точка в дневния ред за идуща¬та сряда или четвъртък, както решат уважаемите колеги. Но това, което казах преди малко, го поддържам и мисля, че принципно никой не може да ми възрази.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Мариана Христова има думата.
МАРИАНА ХРИСТОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги! Не съм съгласна с тълкуването, което даде господин Джеров, и тъй като днес той говори не в качеството си на председател на Законодателната комисия, тъй като становище на комисията няма, а просто като юрист искам да му възразя.
Вярно е, че и в Конституцията сроковете, които са предви¬дени, а Конституцията всички сме я прочели поне, са такива, че ако не бъдат спазени, особено фатални последици няма да има. Аз бих ви посочила например чл. 76 от Конституцията, където в ал. З се казва, че на първото заседание на Народното събрание, новосформираното Народно събрание избира председател. Разбира се, ако на това заседание то не избере председател, няма да стане кой знае какво, ако го избере на второто или третото заседа¬ние, но това е задължителен срок. И когато в правилника има един задължителен срок, всяка една парламентарна група е задълже¬на да го спази. И тази парламентарна група, по чиято вина този срок не може да бъде спазен, си разреши неговото нарушаване,
трябва да си поеме и цялата отговорност. Срокът е задължителен.
Социалистическата партия и нейният предизборен съюз е в състояние да изслуша и други кандидатури и да предложи, ако се наложи, и собствена. Нека тези, които не са се съобрази¬ли със срока по правилника, първо да дадат обяснение защо са го направили и второ, ми се струва, че не можем до безкрай да им разрешим да протакат проблема с избора на председател на Народното събрание, така както в нито един парламент в света не се прави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шопов има думата. Мисля да приключим с мненията, вече се оформиха становища.
ПАВЕЛ ШОПОВ (СДС): На колежката от лявата страна на залата - сроковете, ако бъдем съвсем точни, както проф. Таджер в първата част на гражданското право ги определя, са три: инструк¬тивен, преклузивен и давностен. Няма тук да си обясняваме основни начало на правото.
Ще ви направя една малка аналогия, за да разберете без-принципността на вашето предложение. Тя е с един въпрос, който беше поставен съвсем преди малко в това заседание. По абсолютно същия начин стои въпросът с имунитета на колегата Велев. (Протести отляво) Така както Конституцията и правилникът - нормативните актове, според които ние трябва да се ръководим, този имунитет трябваше да бъде снет на първото заседание във връзка с тези 48 часа, които трябваше да минат след внасянето в Народното събрание от страна на главния прокурор. Нали така, колеги?
Това е сега една явна ваша спекулация. По същия начин може да се постави въпросът и за фаталността на това, че до този момент не е решен въпросът със снемането на имунитета на Димитър Велев. Но явно е, че вие мерите с един двоен аршин:
когато ви е угодно твърдите една, иначе - друго.
Нека бъдем добросъвестни и да оставим въпроса настрани. Той ще бъде решен. Тук се говори за вина на Съюза на демократични¬те сили. По същия начин вие имате вина. Вие също можете да издиг¬нете кандидат за председател. Направете го. Заповядайте, пленарна¬та зала е готова да обсъди всяко предложение. Това говори отново за спекулации от вашата страна. (Протести отляво) По-спокойно, госпожа Ананиева. Защо ми се карате така? Нервничите ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, господин Шопов, за добър тон в залата.
Моля ви, мнения се изказаха вече достатъчно. Ще дам думата на господин Школагерски. Той също е член на ръководството на Законодателната комисия. Заповядайте, господин Школагерски. ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Струва ми се, че при първото заставане на тази трибуна всеки от нас е длъжен да покаже уважение към себе си, а тези, които го слушат - също уважение към себе си. Това е моето встъпление, с което отговорих на едни реплики,
които не е удобно да се повтарят по микрофона пред парламента.
Що се касае до сроковете - мене ми се струва, че въпросът е сериозен, че той не може да бъде решаван с емоции или с партий¬ни цветове. Това, което моят колега Джеров изтълкува, това е един верен аспект. Той е верен аспект по отношение на материалното право. Това, което подкрепи колегата Павел Шопов, това са пробле¬ми, решавани в материалното право.
а сега спрете и помислете: говорим за един срок, който е в правилника, един срок, който предписва докога един орган да извърши определено действие. Може ли този срок да бъде отмина¬ван и забравян, или несъществен, както някои го наричат? Ако един парламент, който е създал свой правилник, уважава себе си, той е длъжен тогава, когато е решил и си е дал срок, да каже нещо. В правилника не е казано какво да каже, но да каже и да вземе съответното решение. Той не може да си затвори очите и да каже, че това е една норма, на която не трябва да обръщаме внимание.
Затова, изтичането на срока днес за избор на председател поставя пред парламента задължителното условие той да каже днес, последният ден, нещо за изпълнението на този срок. Той може да каже, че този срок се отлага с една седмица. Той може да каже, че този срок ще се изпълни в сряда, както предлагат моите колеги. Той може да каже, че този срок ще се изпълни след един месец, но той трябва да каже, защото нормата на правилника го задължава.
Вторият въпрос, по който искам да взема отношение чувам изказванията във връзка с разпоредбите на правилника за чл. 100. Много ви моля, колеги, тогава когато заставате пред парламента и искате да ангажирате вниманието му с една норма, която е точно изписана, недейте я тълкува, а я прочетете. В тази норма се казва, че до 48 часа въпросът не може да се разглеж¬да, след което в първото заседание се взема решение. Решение какво? Ако ви беше казал правилникът, че вие след изтичането на 48 часа в първото заседание вземате решение за снемане на имунитета, вие сте прави. Ако го има в правилника. Вземането на решението - аз мисля, че господин Савов ще ме подкрепи, защото той тълкува това първия път и го тълкува много точно - това е задължението парламентът да каже в този срок какво прави.
И той каза, че е образувана комисия. Ето ви едно решение. А в зависимост от тази комисия ще се решава въпросът за снемане на имунитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Школагерски, моля ви да не се разхождаме из материята.
ЙОРДАН ШКОлАГЕРСКИ: Аз бих желал да кажа нещо друго:
не да ви убеждавам в това, което пише, а си извадете чл. 100 и го прочетете. Ние го правихме заедно. Ако някой го е забравил, това е отделен въпрос. "Взема решение" - пише в него, но не снема имунитета. Това са различни неща. (Ръкопляскане от опозиция¬та)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, понеже започнахме разходки из правилника, тъй като аз допуснах да се направи тази дискусия, за да ориентирате Председателството за мнение, мисля, че се казаха достатъчно становища. Явно всеки си поддържа своето.
След като днес не се прие в дневния ред да влезе избор за председател, не се прие предложението на господин Палчев да се удължи срокът, това за сряда може да се реши на общо основа¬ние следващата седмица. А вече за сроковете се уточнявайте. Ако днес до края на деня има друго решение... Аз нямам друго основание повече да поставям въпроса.
Моля ви, продължаваме по-нататък. Залата гласува и каквото гласува - това правим.
Не виждам господин Слатински. Тук има едно постъпило предложение, но тъй като не го виждам, ако е необходимо след почивката ще информирам Народното събрание.
3-ЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Залата не е виновна, защото вие поставихте въпроса на гласуване. Не биваше да го поставяте на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, юристите да уточняват въпроса за сроковете. Имаше достатъчно възможности за решение, не ги предпочетохте, уважаеми колеги, продължаваме с Кодекса на труда.
Искам да припомня какво сме приели за днес: Кодекс на труда - 2 часа, следва Наказателно-процесуалният кодекс, след това е законопроектът за научните организации и Висшата атеста¬ционна комисия, след това за околната среда, комисии, след тях докладът на господин Михаил Неделчев.
Продължаваме с второто четене на Кодекса на труда.
Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Кодексът на труда ние вчера завършихме с § 98, с който приехме промяна в чл. 177.
Хронологически вървим по-нататък. Има едно предложение на колегата Руслан Семерджиев. Тук ли е колегата Семерджиев?
Само две уводни думи, господин Семерджиев е редно да си докладва. Става дума за това, че тук междинно господин Семер¬джиев предлага чл. 178, нов, с три нови алинеи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Семерджиев, заповядайте да докладвате вашето становище и да го аргументирате.
РУСлАН СЕМЕРДЖИЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моето предложение по чл. 178 е в следния вид:
"Ал. 1. Забранява се компенсиране на платения годишен отпуск с парични обезщетения до изтичане на срока по ал. 4 на чл. 176, освен при прекратяване на трудовото правоотношение.
Това е едно условие, което съществува и досега и няма да давам коментар по него.
Новото, което предлагам, е в ал. 2 и ал. 3.
"Работникът или служителят има право да получи парично обезщетение за платен годишен отпуск преди изтичане на срока по ал. 4 на чл. 176 по негово искане и със съгласието на работо¬дателя. "
Какви са мотивите? Мотивите са, че в досега съществуваща¬та уредба има изрична забрана за получаване на парично възнаграж¬дение за годишен отпуск при условие, че работникът продължава да работи в едно и също предприятие или фирма. След изтичане на 3-годишния срок работникът губи правото на обезщетяване на един неизползван платен годишен отпуск. Аз считам, че това е едно нарушение на правото на работника сам да решава как да употреби полагаемия му се по право годишен отпуск. Тоест, да се даде възможността на самия работник със свое волеизявле¬ние да прецени дали да ползва този годишен отпуск или да получи за него съответствуващо възнаграждение.
Знаем каква е идеята за изричната забрана за изплащане на парични средства за годишен отпуск. Това е гаранцията, че работникът трябва да употреби този отпуск за възстановяване на своите сили и т.н., тоест за възстановяване на работната сила. Но в едно демократично общество все пак би трябвало да има възможност, да има гаранция, от една страна, че този отпуск ще му бъде гарантиран от работодателя, от друга страна, работникът сам да реши дали има нужда от ползването на този отпуск или няма. В този смисъл предлагам и ал. 2.
И за да бъде по-сигурно, че работодателят във всички случаи в рамките на 3 години ще осигури ползването на платения годишен отпуск по желание и взаимно споразумение с работника, предлагам ал. З, която е формулирана по следния начин: "След изтичане на срока по ал. 4 на чл. 176, работодателят компенсира неизползвания платен годишен отпуск с парично обезщетение в
троен размер, ако неизползваното на отпуска е по негова вина." Тоест, една допълнителна гаранция, че работодателят е длъжен да осигури ползването на отпуска по желанието на работника.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шотлеков има думата.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По отношение направеното от господин Семерджиев предложение аз искам да отбележа, че най-напред до този момент имаше възможност да се погасява, така да се каже, ползването на отпуска по 3-годишна давност.
Сега ние, с изменението на чл. 177, ал. 4 фактически премахнахме тази възможност за погасяване на правото на отпуск. Тоест, работникът винаги може да си ползва отпуската, когато пожелае, до прекратяването на неговото трудово правоотношение, независимо колко е дълго трудовото правоотношение.
Що се отнася до второто предложение, което е направено -по волята на работника да получи обезщетение за ползването на отпуска или пък ефективно да го ползва, за да може работникът сам да преценява. Струва ми се, че ние едно такова решение не можем да възприемем, тъй като има една Конвенция на Международната организация на труда № 52, в чл. 4 на която се казва, че всяко споразумение за неизползване или отказ от правото на годишен платен отпуск трябва да се смята за нищожно. Тази конвенция от 1956 г. е ратифицирана от Република България и международното законодателство в случая ни задължава да възприемем един подход, а именно този, който е възприела и МОТ, че отпускът трябва да се използва ефективно. Той се дава за възстановяването на работна¬та сила на работника и в случая икономическата принуда, която може да го накара да потърси обезщетение за времето, през което той не е използвал отпуска, не трябва да бъде превръщано в правило или в правна възможност, а напротив - трябва изрично да бъде забранена. Социалното законодателство на страната просто не трябва да дава такава възможност.
Иначе предложението, особено в икономическата ситуация, в която се намира страната, би могло да се подкрепи, но с оглед международните задължения на страната, аз считам, че то трябва да бъде оттеглено.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Семерджиев, поддържате ли вашето предложение?
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ (от място): Оттеглям го. ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Оттегляте го. Благодаря. ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: При положение, че се оттег¬ля, минаваме нататък. Следва предложението на господин Абаджиев. Ще го моля също така да го мотивира, защото то е извън двете комисии. Постъпило е своевременно, но след като двете комисии са се произнесли и са систематизирали материала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата, господин Абаджиев.
ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ (СДС): Уважаема госпожа председател, уважаеми дами и господа! Предлагам заглавието на глава IX -"Трудова дисциплина", да бъде заменено със заглавието "Правилник за вътрешния трудов ред". Съображенията ми за това са, че тексто¬вете, дефиниращи трудовата дисциплина, а именно чл. 179 и 180, се предлага от вносителя на законопроекта да бъдат отменени. При таза положение като титулен текст на главата остава чл. 181, който урежда материята, отнасяща се до правилника за вътрешния трудов ред.
Независимо от това чисто редакционно съображение, аз имам и едно основно, концептуално съображение за промяна на заглавието на този раздел, на тази глава поради това, че инсти¬туцията "Трудова дисциплина" при възприетата нова регламентация на Кодекса на труда е несъвместима.
Именно с приетите досега текстове на Кодекса на труда считам, че ние определихме трудовото отношение като договорно отношение. Мисля, че по този въпрос, по това виждане - че трудово¬то отношение е договорно, нямаме различия. А щом трудовото отноше¬ние е договорно, и то не може да бъде друго в една пазарна иконо¬мика, то тогава се поставя въпросът съвместимо ли е с учредяването на едно дисциплинарно отношение.
Тази глава учредява дисциплинарно отношение между работ¬ника и работодателя, което считам, че не може да бъде съчетано с договорното отношение, в което по своя правен характер е трудо¬вото отношение.
Договорното отношение се характеризира с равнопоставе¬ност на договорните партньори. Дисциплинарното отношение се
характеризира със съотношението на власт и изпълнение, подчинение. Затова именно тези две отношения са несъвместими, те взаимно се изключват.
Вносителят на законопроекта осъзнава, че с тази глава, именно с раздела за трудовата дисциплина, не всичко е наред. И затова именно той предлага отменянето на различни текстове. Именно той предлага отменянето на чл. 180, който гласи, че "Трудо¬вата дисциплина се основава на принципа на единоначалието."
От друга страна, се предлага премахването на дисциплинар¬ното наказание, глоба. Тъй като чрез тези текстове прозира очевид¬но административно-правният характер на трудовата дисциплина, но въпреки това вносителят на Закона за изменение на Кодекса на труда не идва до извода, че в случая се касае до договорно неизпълнение, а не до дисциплина, до нарушение и наказание.
И забележете, че работникът и работодателят са в дисципли¬нарно отношение само при неизпълнение на трудовите задължения, на трудовата престация на работника, именно съгласно чл. 186 и чл. 187. А когато работодателят не изпълнява своите договорни задължения, за него има договорно неизпълнение.
Всъщност тук материята, която разглеждаме в този раздел, урежда материята за неизпълнението на трудовите задължения, на задълженията по договора. В този смисъл е именно и чл. 186. Само че той третира тези неизпълнения като нарушения на трудовата дисциплина.
От гледище на систематизацията, от гледище на архитекто¬никата на кодекса, след като приехме в глава V сключването на трудовия договор, в глава VI определихме задълженията на страните по трудовия договор, то сега следва да уредим материята относно неизпълнението на трудовия договор. Вместо това обаче вносителят ни отнася в една друга сфера на правото, а именно до дисциплинар¬ните отношения. Той третира неизпълнението на трудовия договор като дисциплинарно отношение и говори вече за наказание и за нарушение.
Затова именно аз предлагам целия този раздел, озаглавен "Трудова дисциплина" да бъде заменено заглавието му с "Правилник за вътрешния трудов ред", тъй като Правилникът за вътрешния трудов ред няма нищо общо с трудовата дисциплина. Той е източник на съдържанието на трудовото отношение и отделно следва да бъде озаглавен. А що се касае до самото неизпълнение, а именно там, където се говори за дисциплинарна отговорност, за нарушение на трудовата дисциплина, да се замени с "договорна отговорност", с "договорно неизпълнение". Член 186 вместо да говори, че "винов¬ното неизпълнение на трудовите задължения е неизпълнение на трудовата дисциплина", да говори, че това е "договорно неизпълне¬ние". Член 186 да получи редакцията не "видове нарушения на трудовата дисциплина", а "видове неизпълнение на договор", чл. 187
да говори за частично неизпълнение, за неточно изпълнение, за лошо изпълнение, а не за нарушение на трудовата дисциплина.
Това са моите съображения, дами и господа. Ако ние искаме, когато правим изменение на един кодекс, ние не можем да изхождаме само от изменение на отделни текстове, ние трябва да подведем цялата тази материя под една концепция. И след като се възприеме концепцията, че се касае за едно договорно отношение, то е не¬съвместимо с институцията на дисциплинарно отношение, на власт и подчиненост.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Абаджиев.
Виждам, че господин Шотлеков иска да вземе думата. Заповя¬дайте.
ИлИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вие си спомняте, че този въпрос възникна и при обсъждането на чл. 124. Този въпрос е един принципен теорети¬чен въпрос, въпрос на доктрината и оттам респективно и въпрос на законодателството, въпрос на една концепция.
Общо взето аз бих могъл да се съглася напълно с господин Абаджиев, че понятието дисциплина е понятие на административно¬то право и доколкото трудовото право е в категорията на граждан¬ските права и по-скоро на частното право, то едни понятия като "дисциплина", "дисциплинарна отговорност" и т.н. биха смутили най-малкото един теоретик или един юрист.
За мен обаче проблемът не е там дали главата ще се казва "Трудова дисциплина", дали ще се казва: "Мерките за въздействие" или "Дисциплинарни наказания" и т.н. Проблемът е, че тези наиме¬нования са си спечелили гражданственост и в практиката на Върхов¬ния съд по въпроса всичките тези решения в продължение на повече от 45 години повечето от тях не будят съмнение. Така че заменяне¬то на тези термини с нови термини би предизвикало един такъв вакуум общо взето и, бих казал, на първо време би попречило за бързото прилагане на закона.
Струва ми се, обаче, че този въпрос беше разискван в Законодателната комисия и тогава се прие с чистото съзнание, че Кодексът на труда е все пак за един преходен период и да се запази терминологията. Аз лично подкрепям становището, че
този въпрос може отново да бъде обсъден в Комисията по труда и социалното осигуряване съвместно със Законодателната комисия и ако е възможно да бъдат намерени други терминологични означения на тази същностна материя. И затова аз съм съгласен сега да не разглеждаме цялата глава относно трудовата дисциплина, да бъде внесена за повторно обсъждане в Комисията по труда и социал¬ното осигуряване и в Законодателната комисия - на съвместно заседание заедно с другите текстове, които бяха отложени и да се изработи едно окончателно становище.
Но пак повтарям - за мен е много трудно в момента да бъдат направени някакви такива кардинални промени, още повече, че и представителите на Върховния съд, и на Главна прокуратура при обсъждането не поставиха въпроса за заменянето на тази терми¬нология. Аз лично считам, че трябва да го разгледаме още веднъж.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вие предлагате за цялата глава да се отложи гласуването?
Кажете, господин Абаджиев.
ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ (СДС): Госпожа председател, дами и господа. Разбирам сложността на материята, която е крайно специ¬фична и тя е достъпна може би на специалистите, крайните теорети¬ци, но тук се касае за кодекс и той трябва да има действително една концепция, не се свежда до чисто терминологично, но се касае за правен характер на това отношение.
Аз разбирам и създадената в практиката рутина, че вече са внедрени известни термини, но ние трябва да се стремим, когато правим един закон, да го направим по-прецизен, по-точен, по-близо до нашето виждане като теоретици в тази насока, така че аз споделям схващането на господин Шотлеков да върнем този раздел, тази глава, отнасяща се до трудовата дисциплина в Законодателна¬та комисия и там именно съвместно с всички специалисти да прецизи¬раме тези текстове и отново да бъдат разгледани в пленарна зала.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, бяха направени изчерпателно различни предложения.
Да пристъпим към гласуване.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ; Аз бих помолил по всички тези проблеми, които господин Абаджиев предложи на нашето внима-
ние да отделим малко допълнително място и време след това и ако е допустимо да гласуваме отлагане на гласуване на всички предложения, свързани с казаното от господин Абаджиев. Спокойно двете комисии да ги прегледат и да докладват, както трябва. Има някои неща, по които трябва да се помисли, а не да се избърза. Мисля, че можем да ги оставим и тях малко настрани да отлежат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това са текстовете на кои параграфи?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Шотлеков до § 115 ли става дума?
Един момент само, госпожо председател. С други думи от § 99 до § 114 включително. Госпожа председател, моля ви да поставите на гласуване § 99 до § 114 включително да бъдат отложени за допълнително обсъждане, свързано с направените предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте предло¬жението да се отложи разискването на текстовете от § 99 до § 114 включително. Моля, гласувайте.
От общо гласували 140 народни представители, за 139, против няма, въздържал се 1.
Отлага се гласуването на тези текстове за следващо засе¬дание.
Следва § 115.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Пак бих поставил въпроса към уважаемите колеги. Минаваме към § 115. По моите бележки и на колежката до § 129 включително няма постъпили никакви пред¬ложения.
Ако колегите са съгласни, да ги докладвам наведнъж и да ги гласуваме анблок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Колко текста са това?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Тринадесет параграфа. Ако няма възражения, струва ми се, че можем да го направим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли възражения в залата? Няма.
Моля, гласуваме текстовете от § 115 до § 129 включително. Вече е прието веднъж такова решение - когато има достатъчно текстове, по които няма предложения, те да се гласуват анблок.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Те са разгледани от комисии¬те. Няма възражения в комисиите, нямаме спорове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Фактически това е част от раздел I
От общо гласували 137 народни представители, за 135, против няма, въздържали се 2.
Приеха се текстовете по изброените параграфи.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Минаваме към § 130. Предлага се от комисиите да се направи следното изменение в чл. 218.
Първо, заглавието се изменя така: "Обезщетение при природ¬ни или обществени бедствия".
Второ, ал. 1 се изменя така: "Когато поради природни или обществени бедствия работникът или служителят е възпрепят¬стван да се яви на работа, заплаща му се обезщетение в размер 50 на сто от брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е бил възпрепятстван да работи".
Трето, в ал. 2 след думата "работникът" се добавя "или служителят", а думата "стихийни" се заменя с "природни или обще¬ствени" .
Четвърто, а-л. З се изменя така: "Обезщетението по пред¬ходните а-линеи се изплаща от работодателя, при когото работни¬кът или служителят работи".
Господин Костадинов прави предложение в ал. 1 на чл 218 да се добавят думите "но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата, установена за това предприятие".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други предложения?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма постъпили други пред¬ложения .
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В такъв случай първо да гласуваме предложението на господин Костадинов. Ако искате, да го аргументирате. Заповядайте.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на 6СП, БлП, ОПТ, пХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Само едно изрече¬ние. Аз моля да бъде подкрепено това допълнение, понеже в случая няма виновно поведение от страна на работника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В такъв случай първо гласуваме допълнението на господин Костадинов. Може ли пак да го прочетете, господин Джеров?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Прибавят се думите към ал. 1: "но не по-малко от 75 на сто от минималната работна запла¬та, установена за това предприятие".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте първо направеното допълнение.
Аз не знам защо е тази липса на интерес към гласувания¬та и отново се обръщам към отсъстващите в момента народни предста¬вители да влязат в пленарната зала и да гласуват.
От общо гласували 148 народни представители, за 103, против 42, въздържали се 3.
Приема се това допълнение.
ЕМИл КОСТАДИНОВ: Станала е грешка. "Минималната работна заплата за страната" трябва да бъде. Аз в моя екземпляр така съм го отбелязал, но в екземпляра, който съм дал, е станала грешка. Текстът трябва да бъде: "но не по-малко от 75 на сто от установената за страната минимална работна заплата".
Правя процедурно предложение текстът да се прегласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Шотлеков.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, колеги)! Трябва да бъде не по-ма-лко от 5 на сто от минималната работна заплата. Тъй като минималната работна заплата е за стра¬ната и няма нужда да се пише "за страната".
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: При това положение, госпожо председател, моля да се прегласува поради допусната техническа грешка в предложението на господин Костадинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, прегласуваме текста. Анулирайте последното гласуване. Уважавам това искане. Ще прегла¬суваме текста, тъй като в него е допусната грешка. Прегласуваме допълнението към ал. 1. Моля, гласувайте.
Гласували са 148 народни представители, за - 106, против -36, 6 се въздържат. Приема се допълнението към ал. 1.
И остава да гласуваме целия текст на § 130. Моля, гласу¬вайте.
Гласували са 144 народни представители, за - 143, 1 против, въздържали се - няма. Приема се този текст.
Господин Николов иска думата по процедурен въпрос.
ВАСИЛ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз благодаря на госпожа председател¬стващата, че тя разбра по какъв въпрос искам думата и призова колегите да влезем в залата. Моля да се проверим. Ние убеждаваме народа, нашите избиратели, че обсъждаме много важен въпрос всеки ден по два часа, а залата е полупразна. Да се затворят вратите и ръчно да се проверим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, има искане за проверка на кворума. Режим на регистрация. Затворете вратите, господа квестори.
Прекратете проверката на кворума. Най-интересното е, че същият брой на депутати имаше преди 30-40 души да влязат в залата. Явно е, че 30-40 карти се одухотворяват вместо техните притежатели и встъпват във функциите им по собствено желание.
Продължаваме, господин Джеров, със следващия текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: С § 131. Член 220 се изменя така: заглавие "Обезщетение за неспазено предизвестие".
Съдържание на първа и втора алинея:
"Ал. 1. Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дъ-лжи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.
Ал. 2. Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати ви преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работ¬ника или служителя за неспазения срок на предизвестието."
Това е съдържанието, предложения няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: След като няма предложе¬ния, нека да гласуваме текста на § 131. Моля, гласувайте.
Гласували 147, за - 146, против - 1, въздържали се -няма.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 132, за който има няколко предложения на господин Костадинов. Първо докладвам предложението на комисиите.
Параграф 132 предвижда: изменение на чл. 221.
"Ал. 1. При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, точка 2 и 3, работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието -при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действител¬ните вреди - при срочно трудово правоотношение.
Ал. 2. При дисциплинарно уволнение работникът или служите¬лят дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди -при срочно трудово правоотношение.
Ал. 3. Предходната алинея се прилага и когато работникът или служителят бъде уволнен по чл. 330, ал. 1,в поради осъждане за престъпление, което съставлява и нарушение на трудовите задъл¬жения."
Следваща алинея, четвърта - "Действителните вреди по предходните алинеи се изчисляват върху брутното трудово въз¬награждение на работника или служителя, както следва:
1. в случаите по ал. 1 за времето, през което работникът или служителят е останал без работа, но не за повече от остатъка от срока на трудовото правоотношение;
2. в случаите по ал. 2 и 3 за времето, през което рабо¬тодателят е останал без работник или служител за същата работа, но не за повече от остатъка от срока на трудовото правоотношение." Това е съдържанието на § 132, предложен от комисиите. Господин Костадинов предлага ал. 2 и 3 да отпаднат, а ал. 4 да стане ал. 2 и думите "в случаите по ал. 1" се залича¬ват.
Също така той предлага точка 2 на ал. 4 да отпадне. Това са предложенията във връзка с този текст. Би трябвало господин Костадинов, като вносител, да мотиви¬ра своите предложения пред вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте, господин Костадинов, да чуем вашите аргументи.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): (Смях от блока на СДС, тъй като на електронното табло е излязло името Жан Виде¬нов) 0, пардон. Може да съм гласувал с тази карта, да. (Смях в залата)
До какво се свежда това предложение? Фактически моето предложение е да отпаднат така предложените втора и трета алинеи и на практика отпратките към тези алинеи, които са в следващата алинея направени. И съображенията ми са следните, че след като работникът е бил дисциплинарно уволнен веднъж, това е достатъчно наказание, без в добавка към това наказание да се иска от него да заплаща на работодателя сума, която евентуално е щяла да бъде припечелена в срока на предупреждението.
Затова моля да бъде подкрепено моето предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шотлеков иска думата.
ИЛИАН ШОТлЕКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Все пак би било добре да отбележи господин Костадинов, че това е също едно предложение на Бюрото на Междуна¬родната организация на труда. Никъде обаче това предложение
не нарушава някакви конвенции, по които България е страна, нито пък има задължителни разпореждания на МОТ в тази насока.
Така че, в случая Бюрото на МОТ не е право. То се намесва в националното законодателство на страната, без да има правото да го прави и без да има задължителни актове на тази организация в тази насока.
Това е принципно, което възразявам.
Сега, ако по-внимателно прочетете текста на ал. 1, имаме едно виновно поведение от страна на работодателя, за което той е санкциониран с плащането на обезщетение тогава, когато не е изпълнил свои задължения.
Алинея 2 и ал. З са реципрочни на ал. 1, само че при обърната хипотеза. Тогава, когато работникът виновно е неизпъл-нил своите трудови задължения и е бил санкциониран с дисциплинар¬ното уволнение за това и по този начин е причинил определени вреди на работодателя, който е разчитал на неговата работна сила за произвеждане на стоки и т.н., при извършването на опре¬делена работа.
При това положение не е логично да установяваме един режим за работодателя, а друг режим за работника.
Искам да ви кажа, че дори и при сега действащия Кодекс на труда имаше такава санкция за неправомерното, повтарям, непра¬вомерното поведение на работника. Във всяко едно облигаторно задължение, след като има една санкция за едната страна, трябва да има същата санкция и за другата страна, най-малкото, защото страните по трудовото правоотношение са равнопоставени. И тук, доколкото едната страна не е изпълнила нищо, тя трябва да търпи санкционни последици за своето поведение, включително и имущест¬вени санкционни последици.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Костадинов, поддържате ли?
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (от място): Да, поддържам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР КАРАДИМОВ (СДС): Уважаема госпожо председател! Господин Костадинов си позволи да се регистрира с картата на господин Жан Виденов, поради което бих искал, след проверка
в реда на гласуването тук, когато взе думата преди две минути, да се приложи текстът на чл. 108, ал. З за гласуване с чужда карта и предлагам той да бъде отстранен от едно заседание. (Ръко¬пляскания от блока на СДС и реплики от БСП) Поясних да се провери разпечатката на гласуването. Видно е, че господин Жан Виденов не е присъствал тук по време на тези гласувания и много лесно може да се констатира.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Много лесно може да се провери, тъй като имаше преди броени минути преброяване на кворума и тази карта не е участвала в това преброяване. Тя е там на пулта, който и аз ползвам, така че това е причината да изляза с нея при предишното си идване.
По повод репликата на господин Шотлеков. Аз не зная защо някои от колегите толкова се притесняват като се чуе Между¬народна организация на труда и някакви препоръки! Безусловно рекомендациите и препоръките, и особено тези, които не са ратифи¬цирани, нямат задължителна сила и ние не сме ангажирани да ги приложим директно в своето вътрешно законодателство и по това няма никакъв спор.
Но аз оставам на своето мнение и на аргументите, които представих в началото и затова поддържам предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, да пристъпим към гласуване. Господин Костадинов поддържа текста си. Сега ще направим справка дали картата на господин Виденов е гласувала или не. Него го няма в залата. (Шум в залата) С картата на господин Виденов не е гласувано.
Гласуваме първо направените допълнителни предложения. Господин Джеров, бихте ли ги припомнили.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Те са няколко. При спазване на нашия правилник, трябва да почнем с гласуване предложенията, направени от господин Костадинов.
Първото му предложение е в чл. 221, ал. 2 и ал. З да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласуваме това предложение на господин Костадинов. Моля, гласувайте!
Гласували са 149 от народните представители, за - 70, против - 77, 2 се въздържат.
Отклонява се това предложение.
Господин Костадинов се отказва от другите предложения, тъй като са свързани. Повторих думите му, но господин Костадинов, кажете вие на микрофона.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Всичките текстове в този член вече нямат смисъл, промените, които съм предложил, да ги гласуваме, защото те са обвързани с първото гласуване.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, благодаря. В такъв случай може да бъде поставен, госпожа председател, на гласуване целият § 152 за промени в чл. 221.
Прекратете гласуването посочете резултата. Гласували са 151 от народните представители, за - 111, против - 20, 20 се въздържат. Приема се текстът.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 135. В чл. 222 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така:
"Обезщетение при уволнение на други основания".
2. Алинея 1 се изменя така:
"Ал. 1. При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 30 дни работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщете¬нието му е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но не за повече от един месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудов договор може да се предвиди обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата в заплатата за същия срок."
3. В ал. 2 след думата "болест" се добавя "чл. 325, точка 9 и чл. 327, точка 1", а след думата "работникът" се добавя "или служителят".
4. Алинея 3 се изменя така:
"Ал. 3. При прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за изслужено време и старост, независимо от основанието за прекра¬тяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години преди придобиването на право на пенсия за изслушено време и старост - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаг¬раждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж."
Това е предложеното съдържание на § 133. По него няма постъпили предложения. Моля, да бъде поставен на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за текста на § 133.
Гласували общо 140 народни представители. От тях 139 -за, против - няма, 1 - въздържал се.
Следващият параграф.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият параграф е § 134. Ч-лен 223 се отменя.
И тук няма предложения за промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за § 134.
Гласували общо 142 народни представители. От тях 141 -за, 1 - против, въздържали се - няма.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 135 е с една промя¬на. В чл. 224 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата "работникът" се добавя "или служи¬телят", а текстът след думите "трудов стаж" се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
"Ал. 2. Обезщетението по предходната алинея се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото право¬отношение" .
3. В ал. З думите "допълнителният платен" се заменят с думите "платеният учебен".
Това е предложението, господин председателствуващ, няма предложения за промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за текста на Законодателната комисия.
ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Вече променихме термина "платеният учебен" с "платен отпуск за обучение".
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Добре, нека да се постави на гласуване така, а после ще го съобразим с вече гласувания термин или понятие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте!
Гласували общо 135 народни представители. От тях 135 -за.
Председателството се нуждае от 15 минути почивка за уточняване на някои въпроси. 15 минутин почивка до 17 ч. и 15 м. (Звъни)
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР; Моля, народните представители да влязат в залата. Докато се съберете в залата, две съобщения:
На 15 октомври, четвъртък, от 10 часа в зала 507 на "Дондуков" 2 - заседание на Комисията по земеделието.
Пресконференция на тема: "Законодателната дейност на Комисията по земеделието" - на 12 октомври от 11 часа в зала "Запад".
Има думата заместник-председателят на Законодателната комисия господин Школагерски. Продължаваме. (Звъни) Стигнахме до § 156.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 156. В чл. 225 се правят следните изменения:
Първо, в заглавието, след думите "работник" се добавя "и служител".
Второ, ал. 1 се изменя така: "При незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работода¬теля в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца".
Трето, в ал. 2 навсякъде след думата "работникът" се добавя "или служителят".
Четвърто, в ал. 5 след думата "работникът" се добавят думите "или служителят". Думите "предприятието и виновните" се заменят с "работодателят и виновните" и след думата "работни¬кът" се добавя "или служителят".
Постъпило е предложение от народния представител Коста¬динов по ал. 3. Неговото предложение е да отпаднат думите "и виновните".
Това са предложенията по този параграф, господин предсе¬дател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Школагер¬ски.
Господин Костадинов няма да взема отношение. Подлагаме на гласуване...
Ще вземете ли отношение, господин Костадинов? Можете да направите промяна в текста, понеже има писмено предложение.
Поправки и допълнения могат да се направят.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Налага се прецизи¬ране в трета алинея. Аргументите ми, първо, да направя такова предложение е, че в страните с пазарна икономика обичайно е такава компенсация да се плаща само от работодателя. Нещо повече, ние днес отложихме някои текстове. В тях има предложение в тази посока и от колеги от Парламентарната група на СДС. Там, в тези страни, ръководител, който отказва да възстанови на работа даден работник, може да стане обект на дисциплинарно наказание. Даже в повечето страни в добавка към сумата, която се плаща за перио¬да на несправедливо уволнение и когато той е останал безработен, дължи се също компенсация за несправедливо уволнение. Но понеже така както съм формулирал - само да отпаднат думите "и виновни¬те", се налага "отговарят" да стане в единствено число - "отгова¬ря", и думата "солидарно" да падне, така че да остане само "пред¬приятието", което е заменено с "работодателят".
Значи ще отпаднат думите "виновните длъжностни лица". "Отговарят" става "отговаря" и отпада думата "солидарно". Или целият текст ще стане така: "Когато незаконно уволнен работник или служител бъде възстановен на работа и след явяването му в предприятието, за да заеме работата, на която е възстановен, не бъде допуснат да я изпълнява, работодателят отговаря към работника в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме направо вашето предло¬жение. Господин Шотлеков, имате думата.
ИЛИАН ШОТлЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председател¬ствуващ, уважаеми колеги! Аз общо взето не можах точно да разбера предложението на господин Костадинов и ако то повтаря онова, което е написано в текста на Международното бюро, тогава мога да взема по-детайлно отношение. Там експерти на МОТ са притесне¬ни от това, че е включено "виновните длъжностни лица" и се поставя въпросът дали тези виновни длъжностни лица трябва да носят регрес-ната отговорност в случая, когато те не са допуснали до работа работник. И се цитира примерът, че супервайзерът - работодателят може да носи дисциплинарна отговорност.
Искам да обърна внимание на колегите и на господин Коста¬динов, че в българското наказателно законодателство има специален текст, който урежда този въпрос. Тоест, защитата по отношение недопускането на работа е превърната от законодателя в престъпле¬ние по смисъла на Наказателния кодекс. И ако един работодател, респективно ръководител на предприятие, което е в случая винов¬ното длъжностно лице, си позволи да не допусне, той отговаря наказателно по Наказателния кодекс на тази страна. Така че всички¬те онези опасения, които са имали експертите на МОТ, те са уреде¬ни, само че в друг закон и не е необходимо да бъдат уреждани в този. И всеки юрист ще ви го каже.
А що се отнася до регресната отговорност на виновното длъжностно лице, аз не мога да се съглася с това да няма регрес-на отговорност на един ръководител, който ползвайки неправомер¬но правата, които му е предоставило, примерно, държавното пред¬приятие, да управлява това предприятие, да не носи имуществена отговорност за своето поведение. Та откъде-накъде? Той ще причини вреда в размер на 4, примерно, или на 6, сега както е съгласно предложението, както пък и в страните с пазарна икономика, за което толкова се претендира, и там обезщетенията достигат и много по-високи размери, той ще причини такава солидна имуществе¬на вреда на предприятието и няма да носи отговорност за това! Ами че то по разпоредбите на главата за имуществената отговор¬ност ще трябва да му се търси такава отговорност за тази хипотеза. Нещо повече, струва ми се, че сме изправени пред хипотезата на пълна имуществена отговорност дотолкова, доколкото деянието, което той е извършил, представлява престъпление.
И затова аз предлагам на господин Костадинов просто да оттегли направеното от него предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Костадинов, бихте ли приели предложението за оттегляне?
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Не, не оттеглям предложението си.
Аз сега намерих текста на своето предложение. То всъщ¬ност включва: "и виновните длъжностни лица". Как да го няма? Ето, в ал. З са "виновните длъжностни лица".
Моето предложение е по чл. 225 да отпаднат думите: "и виновните длъжностни лица". И сега го конкретизирам: "отговарят" да стане "отговаря" и думата "солидарно" да отпадне.
Аргументите, които чух от господин Шотлеков, не променят мнението ми. Не бива да ангажираме с тази отговорност и други лица, колеги, на работника. Отговорността... (реплики от залата) регресният иск в 202 член остана непроменен текстът, така че там не сме го променили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Костадинов, в крайна сметка кое трябва да се гласува в момента. Вие направихте поправ¬ки, допълнения... Кои са те, за да се ориентираме?
ЕМИл КОСТАДИНОВ: "Отговарят" трябва да стане "отговаря".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за внимание! Ще гласуваме после направо след репликата!
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: И да отпадне и думата "солидарно" в допълнение на предварително направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. Имате думата за реплика, колега.
ВАСИЛ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Репликата ми загуби малко смисъл след уточняването на господин Костадинов, но аз считам, че самата уговорка, която я направи господин Шотлеков, че той просто по принцип уточнява, без да има точния текст поясня¬ва, че може напълно в съответствие с неговите обяснения да приемем поправката на господин Костадинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви.
Моля, гласувайте за предложението на господин Костадинов за поправка и допълнение на текста на Законодателната комисия.
Резултат от гласуването: от общо 139 гласували, за -78, против - 58, 3 се въздържат.
Приема се предложението за допълнение на текста и поправ¬ката.
При това положение, господин Школагерски, гласуваме текста на §...
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОлАГЕРСКИ: ...136, господин предсе¬дател.
"В чл. 225 се правят следните изменения", както ги проче-
тох.
ПРЕДСЕДАТЕл КАДИР КАДИР: Да, благодаря ви.
Моля, гласувайте.
Резултати: от общо 142 народни представители, за - 137, против - 4, 1 се въздържа.
Следващият текст.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОлАГЕРСКИ: Параграф 137: "Член 227 се изменя така: Регресна отговорност
Чл. 227. Длъжностните лица, виновни за плащането на обезщетенията по чл. 213, 214, 225, ал. З и чл. 226 дължат възста¬новяването им на работодателя съобразно правилата на раздел II от тази глава."
Постъпило е предложение от народния представител Коста¬динов § 137 - чл. 227 да отпадне. Това е, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Костадинов, имате думата да оттеглите предложението.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БлП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз оттеглям това предложение. Налага се само една минимална корекция. В текста на 227 да отпадне "чл. 225, ал. З" предвид току-що извършеното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Оказва ли влияние?
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Не, не - само "225, ал. З" трябва да отпадне. И ще остане за чл. 226, защото в предишния текст ние гласувахме да отпаднат "виновните длъжностни лица".
ИлИАН ШОТлЕКОВ (от място): Пълни парадокси се получават! Какво се получава?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Шотлеков, има трибуна. Заповя¬дайте на трибуната.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (от място): Парадокси гласувате! ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласува залата, господин Шот-леков.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Съжалявам.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Аз се радвам, че господин Костадинов оттегля направеното предложение. Прав е, че трябва да се промени чл. 225, ал. 3. Но искам да ви обърна внимание, че другите текстове, които са включени в тази регресна отговорност - виновното поведение от страна на длъжностните лица, е много по-малко, отколкото виновното поведе¬ние в чл. 225, ал. З и се касае в чл. 225, ал. З онзи текст, който приехме преди малко - за невъзстановяването на работника на работа, за нарушаването на едно основно конституционно право -правото на труд на този човек и ние забранихме, така да се каже, освободихме длъжностни лица, които нарушават това конституционно право, да им се търси отговорност от страна на работодателя. Абсурд! За което съжалявам!
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (от място): Прав е! За съжаление е прав!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви.
Господин Школагерски, ще отпадне ли от текста на чл. 227 "чл. 225, ал. З"?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (от място): При гласува¬ното изменение, господин председател, и колегата Шотлеков уточни, че трябва да отпадне.
Трябва да отпадне след гласуваното изменение. ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: При това положение... ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Най-напред - предложението за отпадането и след това целият текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: То трябва да отпадне, а ако се гласува, че остава в текста - ще стане тогава куриоз.
Моля, гласувайте за отпадането на "225, ал. З" от текста на чл. 227.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Отпада "225, ал. З" само. ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте! Резултат: от общо 155, за предложението 111, против -38, 6 се въздържат. Приема се.
При това положение гласувайте изцяло § 137, който касае чл. 227, текстът на Законодателната комисия с направената промя¬на. Моля, гласувайте.
Резултат: от общо 145, за - 141, 4 се въздържат, против -няма.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: "Параграф 138. В чл. 228 се правят следните изменения.
Първо, досегашният чл. 228 става ад. 1 на чл. 228, като навсякъде след думата "работника" се добавя "или служителя".
Второ, създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
"Размерите на обезщетенията по чл. 215, 218, 222 и 225 се прила¬гат, доколкото в акт на Министерския съвет, в колективен трудов или в трудовия договор не са предвидени по-големи размери."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли постъпили предложения?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, гласувайте за текста на § 138.
От общо гласували 155 народни представители, за - 154, против - няма, въздържал се 1.
Приема се текстът.
Параграф 139.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Костадинов, ако обичате, елате, за да се разберем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Може би някой трябва да обясни дефектите на текста, който приехме.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Стигнахме до разби¬ране. Оттеглям предложението си по чл. 225, ал. З и предлагам да се прегласува, както и последствията, които се отразиха в чл. 227. Тоест, чл. 227 да остане във вида, предложен от Законо¬дателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Може би трябва да обясните мотивите защо трябва да се прегласува.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Уважаеми колеги, с гласува¬ното изменение по предложението на народния представител Костади¬нов се стига до една несправедливост и до едно недопустимо положе¬ние. Който е практикувал като юрист, знае, че това са най-често срещаните случаи - злонравен ръководител или друго длъжностно лице, което има възможност за това, не възстановява, не допуска на работа лицето, което е възстановено от съда. И аз се радвам, че колегата Шотлеков е засякал това, защото ние имаме случаи,
когато това недопускане става с месеци, а да не говорим, че повече от година решението на съда не се изпълнява.
Така, както гласувахме изменението, тези виновни длъж¬ностни лица няма да носят отговорност към предприятието за щетата, която те са му нанесли с плащането на обезщетението за всеки месец в шестмесечния срок на възстановеното лице. Това е една несправедливост, която създава невъзможност длъжностните лица да имат поведение в разрез с интересите на предприятието или организацията, която те ръководят.
При това положение аз подкрепям, и мисля, че и колегата Шотлеков би подкрепил предложението на автора - поради оттегляне¬то на предложението да прегласуваме § 156, т.е. изменението, което той предлага в ал. 5 и тя да добие следния вид. След думата "работника" да се добави "или служителя", думите "предприятието и виновните" се заменят с "работодателя и виновните".
Иначе отговорността си остава такава, каквато е досега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прегласуваме текста на ал. 5.
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Няма такава процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма такава процедура, но такъв закон не може да излезе от парламента. Може да има процедура, но има логика.
Гласуваме изцяло текста на § 156, така както е предложен от Законодателната комисия. Господин Костадинов оттегли предло¬жението си, поради допусната грешка.
Моля, гласувайте.
От общо гласували 149, за - 147, против - 1, въздържал се 1.
Текстът на Законодателната комисия се приема.
Има думата господин Невен Пенев.
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Господин председател, дами и господа! Гласувах против, тъй като такава процедура, съгласно правилника на Народното събрание, не съществува. Напоследък в последните две седмици този правилник в това Народно събрание въобще не се уважава. Не знам докъде ще стигнем, ако продължаваме в този дух.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пенев, ако народните представители имаха предвид какво гласуват, нямаше да гласуват текста на господин Костадинов.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Аз мисля, че отрицателният вот може да се обясни от колегата съвсем точно, но основанието за прегласуване беше, че така както се проведе дискусията по този текст, аз съм убеден, че народните представители не бяха наясно какво гласуваме като изменение. Но когато се касае до създаването на една норма за защита и една норма за отговорност на този, който не изпълни решението на съда, на мен ми се струва, че е излишно да правим дискусия, колеги.
След като гласувахме изменението на § 136 в ал. З, задъл¬жително трябва да гласуваме и изменението на § 137, т.е., ние гласувахме да отпадне чл. 225, ал. З, а сега предлагам да гласу¬ваме параграфа така, както го предлага Законодателната комисия -с чл. 225, ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме текста на § 137.
От общо гласували 161, за - 157, против - 2, въздържали се - 2.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 139. По този параграф няма предложения, затова ще ви го прочета це-лия така, както е по предложението на Законодателната комисия.
§ 139. Глава единадесета - "Професионална квалификация" се изменя така:
"ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ" ДОГОВОР ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ
Чл. 229. Ал. 1. "Работодателят може да сключи договор с лице, което постъпва или е постъпило в учебно заведение за придобиване на квалификация.
Ал. 2. С договора по предходната алинея работодателят се задължава:
1. да осигурява на обучаващия се издръжка и други условия във връзка с обучението;
2. след завършване на обучението да приеме обучаващия се на работа по придобитата квалификация за уговорения от страните срок, който не може да бъде по-дълъг от б години.
Ал. 3. С договора по ал. 1 обучаващият се се задължава:
1. да завърши в срок обучението си по уговорената квалифи¬кация;
2. Да работи при работодателя в уговорения срок.
Ал. 4. При виновно неизпълнение на задълженията по ал. 2 и 3, доколкото друго не е уговорено, неизправната страна отговаря съгласно гражданския закон.
ДОГОВОР ЗА УЧЕНИЧЕСТВО
Чл. 230. Ал. 1. С договора за ученичество работодателят се задължава да обучи ученика в процеса на работата по определена професия или специалност, а ученикът - да я усвои.
Ал. 2. С договора се определят формите, мястото и време¬траенето на обучението, което не може да бъде повече от б месеца, обезщетението, което страните си дължат при неизпълнение, както и други въпроси, свързани с осъществяването на обучението.
Ал. 3. С договора страните определят и срока, през който ученикът се задължава да работи при работодателя след успешното завършване на обучението, а работодателят - да му осигури работа съобразно придобитата квалификация. Този срок не може да бъде по-дълъг от 3 години.
Ал. 4. През време на обучението ученикът получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-мажо от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧЕНИКА
Чл. 231. Ал. 1. Резултатът от обучението при договор за ученичество се установява чрез теоретико-практически изпит на ученика.
Ал. 2. При успешно полагане на изпита на ученика се признава определена степен на квалификация по съответната професия или специалност.
Ал. 3. При завършване на обучението ученикът има право на платен отпуск за подготовка и явяване на изпит в размер, уговорен с работодателя, но не по-малко от 12 работни дни. При повторно явяване на изпит той има право на неплатен отпуск в размер на 12 работни дни, които се признават за трудов стаж.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАБОТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА УЧЕНИЧЕСТВО
Чл. 232. Ал. 1. След успешното завършване на обучението, съгласно договора за ученичество, работодателят е длъжен да приеме ученика на работа съобразно придобитата квалификация, а ученикът - да постъпи на работа и да работи в уговорения срок.
Ал. 2. Ако работодателят не осигури на ученика, завършил успешно обучението, работа съобразно придобитата квалификация, той му дължи брутно трудово възнаграждение за съответната длъж¬ност за времето, през което не му е осигурил такава работа, но не за повече от 3 месеца, доколкото друго не е уговорено.
Ал. 3. Ако ученикът по неуважителни причини не завърши обучението или след като го е завършил не постъпи на осигурената му от работодателя работа или я напусне преди определения срок, дължи на работодателя обезщетение, съответно на неизпълнението в размер, уговорен от страните, но не повече от трикратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната. ПРИЛОЖИМОСТ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО КЪМ ДОГОВОРА ЗА УЧЕНИЧЕСТВО
Чл. 233. За отношенията между страните по договора за ученичество по време на обучението се прилага съответно действува¬щото трудово законодателство.
ДОГОВОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ЗА
ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА
Чл. 234. Ал. 1. Страните по трудовото правоотношение могат да сключат договор за повишаване на квалификацията на работника или служителя или за придобиване на квалификация по друга професия или специалност (преквалификация).
Ал. 2. С договора по предходната алинея се определят:
1. професията и специалността, по която работникът или служителят ще се обучава;
2. мястото, формата и времето за обучението;
3. финансовите, битовите и другите условия за времето на обучението.
Ал. 3. С договор по ал. 1 страните могат да уговорят:
1. задължение на работника или служителя да работи при работодателя за определен срок, но не за повече от 5 години;
2. отговорност при незавършване на обучението, както и при неизпълнение на задължението по предходната точка. ДОГОВОР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ С ЛИЦЕ, КОЕТО НЕ РАБОТИ
Чл. 235. Договор за повишаване на квалификацията или за преквалификацията може да се сключва и между работодател и лице, което се подготвя за работа при работодателя след завърш¬ване на обучението.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
Чл. 236. Всяка от страните може с писмено заявление до другата страна да прекрати договора по тази глава преди изтича¬нето на срока на обучението:
1. поради виновно неизпълнение на задълженията на другата страна, като даде на неизправната страна подходящ срок за изпълне¬ние;
2. в други случаи, уговорени в договора. ТРУДОВ ДОГОВОР СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО
Чл. 237. След завършване на обучението въз основа на договор по тази глава трудовите отношения между страните се уреждат с трудов договор или със съответно изменение на трудовия договор."
Дотук, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли постъпили писмени предло¬жения?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: По целия параграф писмени предложения няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Йовкова, Вие сега ли ще направите своите предложения? Имате думата, елате.
САВКА ЙОВКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Моето предложение не засяга съдържателната страна на глава единадесета. Става дума за терминологично уточняване.
Предлагам в цялата глава единадесета, където е записано "Договор за ученичество", да бъде записано "Договор за обучение на ученици", за да го приведем в съответствие с педагогическата терминология.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Шотлеков, имате думата.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председателству¬ващ, уважаеми колеги! За съжаление, педагогическата терминология е една, а юридическата е съвсем различно нещо.
"Договор за ученичество" е термин, който е придобил гражданственост в правото и затова аз моля да не правите такива предложения, още повече, че като кажем "договор за ученичество", на всеки му е ясно за какво става въпрос.
Договорът за обучение на ученици е нещо различно. Тук се касае до едно понятие на трудовото право. А не административно¬то право, което урежда отношенията в училищата. Така че, моля ви да оттеглите вашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Ройнев, заповядайте!
ЙОРДАН РОЙНЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря ви, господин председатели. Уважаеми колеги, аз имам към чл. 230 една малка редакционна поправка.
Предлагам да отпаднат в последното изречение думите "а ученикът да я усвои".
На мен лично ми е трудно как по договор ще може да бъде задължен съответният ученик да усвои или да не усвои една про¬фесия! Като не я усвои, той съответно няма да... (Реплики от блока на СДС)
Така че предлагам "а ученикът да я усвои" да отпадне. ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това мяна да го гласуваме, господин Шотлеков. Няма писмено предложение.
Подлагам на гласуване само предложението на госпожа... ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Извинявайте, колеги, този път да се изкажа не като докладчик.
Струва ми се, че господин Шотлеков е прав. И моля Савка Йовкова нека да оттегли това предложение.
Договорът за ученичество е модерната форма на чираклъка. Това е един исторически институт в нашето трудово право. За да стигнем от чираклъка в договор за ученичество е извървян много път и ми се струва, че му заслужаваме уважение.
Затова моля колежката Йовкова да оттегли своето предло¬жение.
САВКА ЙОВКОВА (от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Тя приема това нещо. Оттегля предложението си.
Моля, гласувайте за текста на § 159 от проекта за закон. Гласуваме от стр. 28 до стр. 30 до края. Прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо 158, за - 158. Против и въздържали се няма. Моля, продължаваме.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 140. "Членове 238 до 241 (в текста е - 241), включително се отменят." Предложение по този параграф няма. ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте! Прекратете гласуването и посочете резултата. От 145 гласували, за - 144, 1 се въздържа, против - няма.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 141. Член 242 се изменя така:
"Възмездност на труда
Чл. 242. Положеният труд по трудово правоотношение е възмезден."
Предложение по този параграф няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте!
Прекратете гласуването и посочете резултата. От общо 141, за - 141.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 142. "Член 243 се отменя."
Предложение няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР; Моля, гласувайте!
Прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо 148 народни представители, за - 144, 4 се въздър¬жат, против - няма.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 143. Член 244 се изменя така:
"Регулиране на минималните трудови възнаграждения и обезщетения
Чл. 244. Министерският съвет определя:
1. минималната работна заплата за страната;
2. видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения и на обезщетенията по трудовото правоот¬ношение, доколкото не са определени с този кодекс."
Постъпило е предложение от народния представител Костади¬нов.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Моето предложение е след думите "Министерският съвет" да се направи следното допъл¬нение "след консултации с представителите на заинтересованите работодатели, работници и служители."
Сега аз оттеглям това предложение, но искам да обясня защо. Не защото не е необходимо да има такива консултации, защото това ни се налага от редица конвенции, които сме ратифицирали, но понеже отхвърлихме този текст в други места в Кодекса на труда и ако сега изрично тук бъде приет, съществува рискът да бъде прилаган само и единствено тук.
Но аз съм убеден, че ще има правителство все пак в Бълга¬рия, което ще възстанови и националния съвет, и ще провежда консултации, включително и по въпроса за образуването на минимал¬ната работна заплата. Затова оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за текста на Законодателната комисия!
Прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо 148 гласували, за - 147, 1 против, въздържали се - няма.
Продължаваме.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 144. Член 245 се изменя така:
"Гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение
Чл. 245. Ал. 1. При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя ежемесечно се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната.
Ал. 2. Разликата до пълния размер на трудовото възна¬граждение остава изискуема и се изплаща допълнително, заедно с основния размер на лихвата за съответния период."
Предложениепо него няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за текста на § 144!
Прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо 146, за - 137, против - 2, въздържали се - 7.
До § 158 не са постъпили никакви писмени предложения. Бихте ли направили справка, за да не би да имаме грешка? Господин Костадинов, кажете вие, имате ли нещо до § 158? И госпожа Мариела Митева и тя няма.
Господин Школагерски, предложете процедура.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Уважаеми колеги, ние имаме практика в това отношение. Можем да гласуваме всички параграфи заедно, по които няма предложения и които не будят съмнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От кой параграф до кой параграф?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: От § 145, господин председа¬тели, до § 157 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за това предло¬жение - да гласуваме "анблок" от § 145 до § 157 включително. Гласувайте, а след това ще ви го прочетем.
Гласували общо 149 народни представители. От тях 146 за, 1 - против, 2 - въздържали се.
От групата на господин Школагерски депутатът е против.
Господин Школагерски, много ви моля да прочетете текстове¬те.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да, разбира се.
Параграф 145. Член 246 се отменя.
Параграф 146. Заглавието на раздел втори се изменя така:
"Системи на заплащане на труда"
Параграф 147. Член 247 се изменя така:
"Определяне на размера на трудовото възнаграждение
Чл. 247. Ал. 1. Размерът на трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работата или според изработе¬ното.
Ал. 2. Размерът на трудовото възнаграждение за единица изработка (трудова норма) се уговаря между работника или служителя и работодателя и не може да бъде по-малко от предвиденото в колективния трудов договор.
Параграф 148. Членове 248 и 249 се отменят.
Параграф 149. Член 250 се изменя така:
"Определяне и изменение на трудовите норми
Чл. 250. Ал. 1. Трудовите норми се определят с оглед установяване на нормална интензивност на труда.
Ал. 2. Трудовите норми се определят и изменят от работода¬теля след вземане на мнението на заинтересованите работници и служители."
Параграф 150. Членове 251 до 258 включително се отменят и раздел четвърти от глава XII става раздел трети.
Параграф 151. В чл. 259 се правят следните изменения:
1. В изречение първо на ал. 1 навсякъде след думата "работник" се добавя "или служител", а в изречение второ текстът след думата "възнаграждение" се заменя с "което се уговаря между страните по трудовото правоотношение."
2. В ал. 2 след думата "работник" се добавя "или служи¬тел", а думите "както и в случаите, когато заместваният е в командировка в страната" се заличават.
5. В ал. З думата "предприятието" се заменя с "работодате¬ля", след думата "работника" се добавя "или служителя" и се създава ново изречение второ със следното съдържание:
"липсата на писмена форма не е пречка работникът или служителят да получава възнаграждението за заместването."
Параграф 152. В чл. 260 след думата "работник" се добавя "или служител", а думите "в зависимост от обема и качеството на работата и резултатите от нея" се заменят със "според уговоре¬ното между страните".
Параграф 153. Член 261 се изменя така:
"Заплащане на нощен труд
Чл. 261. Положеният нощен труд се заплаща с увеличение, уговорено от страните по трудовото правоотнаошение, но не по-малко от размерите, определени от Министерския съвет."
Параграф 154. Член 262 се изменя така:
"Заплащане на извънреден труд
Чл. 262. Ал. 1. Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работода¬теля, но не по-малко от:
1. 50 на сто - за работа през работните дни;
2. 75 на сто - за работа през почивните дни;
3. сто на сто - за работа през дните на официалните празници;
4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.
Ал. 2. Когато друго не е уговорено, увеличението по предходната алинея се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор."
Параграф 155. Член 263 се изменя така:
"Заплащане на извънредния труд при ненормирано работно време
Чл. 263. Ал. 1. За извънреден труд, положен в работни дни от работници и служители с ненормирано работно време, не се заплаща трудово възнаграждение.
Ал. 2. За извънреден труд, положен от работници и служи¬тели с ненормирано работно време, през дните на седмичната почивка и през дните на официалните празници се заплаща трудово възнаграж¬дение в размерите по чл. 262, ал. 1, точки 2 и 5."
Параграф 156. Член 264 се изменя така:
"Трудово възнаграждение за работа през официалните празници
Чл. 264. За работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение."
Параграф 157. Член 265 се отменя.
Това са текстовете до § 157 включително, господин предсе¬дател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за текстовете от § 145 до § 157 включително.
Гласували общо 154 народни представители. От тях 155 -за, против - няма, 1 се въздържа.
Половин час почивка.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля квесторите да поканят народните представители да влязат в залата. Моля, побързайте. Режим на регистрация за проверка на кворума.
Имаме необходимия кворум. Продължаваме заседанието. (Звъни) Господин Костадинов, по процедурен въпрос ли? Имате думата.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-5"): Господин председа¬тели, предвид на това, че днес в общи линии работата по Кодекса на труда върви с добро темпо и в досегашната си работа преминахме повече от 40 параграфа, като имаме предвид какъв е обемът на целия, аз предлагам, имайки предвид и това, че предстоят текстове, които са пряко свързани с тези, които гласувахме преди почивката, да удължим за днешния ден с още 1 час работата по Кодекса на труда. (Шум в залата) И моля моето предложение да бъде гласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. Противно становище ще имате ли?
Моля, гласувайте за направеното предложение - до 20 ч. да разглеждаме Кодекса на труда. За сметка на това някой следващ ден можем да намалим часовете от 2 на 1 час. Моля, гласувайте. Няма да удължаваме работното време. До 20 ч. ще работим по Кодекса на труда. Моля, побързайте с гласуването.
От общо 166 гласували, за - 140, против - 22, 4 се въздър¬жат .
Господин Школагерски, продължаваме.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 158. Член 266 се изменя така: "Трудово възнаграждение при неизпълнение на трудовите норми."
Член 266. "Когато работник или служител не изпълни трудо¬вите си норми не по своя вина, получава трудово възнаграждение според изработеното, но не по-малко от договореното възнагражде¬ние за пълно изпълнение.
Ал. 2. При неизпълнение на трудови норми по вина на работника или служителя, той има право на трудово възнаграждение според изработеното."
Има предложение от господин Костадинов, който предлага навсякъде в чл. 266, където се говори за "норми", да се замени със "задължения". Не зная дали господин Костадинов прави разлика, че разширява приложното поле на чл. 266, и то го разширява и там, където няма норми. Защото текстът има строго ограничено приложение там, където има трудови норми.
ЕМИл КОСТАДИНОВ (от място): Ако тълкуването е такова -да.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОлАГЕРСКИ: Друго не може да бъде. ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Той ще го оттегли и ще го гласу¬ваме. Едно ваше предложение се прие вече - до 20 ч. да работим по Кодекса на труда. Вие ще направите жеста.
ЕМИл КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-5"): Ако тълкуването е точно такова - да. Моето разбиране е, че по длъжностна характе¬ристика не всеки работи при трудови норми. Ако тълкуването е такова, каквото господин Школагерски го направи, аз съм склонен да оттегля предложението си. А и още повече, че минаха текстове, в които остана понятието "норми".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. Оттегля се предло¬жението. Моля, гласувайте за текста на Законодателната комисия.
От общо137 гласували, за - 136, 1 против. Продължаваме.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 159. Член 267 се изменя така: "Трудово възнаграждение при престой и производст¬вена необходимост."
"Чл. 267. Ал. 1. За времето на престой не по вина на работника или служителя, той има право на брутно трудово възна¬граждение.
Ал. 2. При престой по вина на работника или служителя, той няма право на трудово възнаграждение за времето на престоя. Ал. 3. За времето, през което работникът или служителят е изпълнявал друга работа поради произвовдствена необходимост, той получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа, но не по-малко от брутното възнаграждение за основната му работа."
Постъпило е предложение от господин Костадинов по ал. 1 и 3 думата "брутното" да се замени с "уговореното". РЕПЛИКА ОТ СДС: Но то ще бъде по-малко...
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Бих казал, че точно това е и съдържанието, господин Шотлеков. (Шум и реплики в залата)
Аз ли? Аз не бих могъл да го взема. Ако искате, заповя¬дайте.
На мен ми се струва, че ако подебатираме по този текст, ще стигнем до извода, че е по-вярно предложението на Законода¬телната комисия.
Господин Костадинов, ще го оттеглите ли? ЕМИл КОСТАДИНОВ (от място): Да.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Костадинов оттегля това. Моля ви, при това положение остава само предложението на Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Понеже докладчикът е техен, затова оттегля...
Благодаря ви.
Моля, гласувайте за текста на Законодателната комисия. Резултат: от общо 143 народни представители, за - 140, З се въздържат, против - няма. Продължаваме.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 160. "Член 268 се изменя така:
Ал. 1. При производство на напълно негодна продукция по вина на работника или служителя трудово възнаграждение не му се заплаща.
Ал. 2. Когато по вина на работника или служителя продук¬цията отговаря частично на установените изисквания за качество (частичен брак), размерът на трудовото му възнаграждение се намалява съобразно годността на продукцията.
Ал. 3. При производство на негодна продукция не по вина на работника или служителя той има право на трудово възнаграждение като за годна продукция."
Има предложение, направено от господин Костадинов, което е следното: в ал. 2 думите "частичен брак" да се заличат.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (от място): Защото няма такова понятие...
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Но аз бих желал, извинете, колеги, да уточним малко дали трябва да се заличат само думите "частичен брак", защото цялата алинея има този смисъл, а не би ли трябвало да отпадне цялата алинея? Нали?
РЕПЛИКА ОТ СДС: Няма такова понятие "частичен брак".
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: "Частично качество", "части¬чен брак"...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, колега.
ВАСИЛ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, аз нямам предложение. Искам обаче да разширим дискусията и то съвсем добронамерено.
Чета алинеите: "При производство на напълно негодна продукция по вина на работника или служителя трудово възнагражде¬ние не му се заплаща." Това е явно, когато бракът е явно по вина на работника. Но има неща, които не са толкова явни и които са били в производството знаят - зарежда се пещ. Цялата продукция, която дори не може да се плати, която е за стотици хиляди лева, е брак - по вина на работника или не? Сега има структури, които уточняват. Първо, кой ще прецени и къде ще кажем кой ще прецени, защото тук, в този член не е казано - направо в съда ли ще се ходи или в структурите на предприятието... Има такива членове. Аз искам да ги обявите.
След това има и частичен брак, има и възстановим брак. Ще ви кажа пример за частичен брак. Правят се чинии. От първо качество стават трето. Има и брак, който е възстановим. Казват, стана толкова, но ще сложим още една операция, ще достържем или ще изменим другия детайл, с който той се спряга, ще стои за следващата партида.
Искам тези неща да ги пообсъдим. Аз нямам становище. Аз просто искам да въведем една справедливост, защото много лесно е да се каже, че при вина той няма да получи възнагражде¬ние. Ами бракът може да е стотици пъти повече от неговото въз¬награждение. И представете си, че това дори в държавните предприя¬тия, където имаме структури на технологично обслужване, където актът за брак се подписва от органите на ОТК, от технолозите, където се дава начин как да стане бракът възстановим, в едно малко предприятие, ако правим траен кодекса или пък дадем преце¬дент?. .. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви.
Има думата господин Матинчев.
ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ (ДПС): По повод на току-що изказалия се колега. Ако внимателно прочетем чл. 268, то веднага ще открием, че той съдържа именно презумпцията, за която ни предупреждава колегата. Член 268, първата алинея обхваща презумпцията за произ¬водство на напълно негодна продукция. И тогава това се вменява във вина на този, който е допуснал п роизводството на негодната продукция.
Втората алинея също вменява във вина, но частично, само в случаите, когато продукцията или част от продукцията е негодна. Аз съм съгласен с предложението, че частичен брак може да се заличи, но всички, които сме работили в производствените предприя¬тия, знаем, че терминът "отговаря частична на установените изиск¬вания за качество", това е истинският термин "частичен брак".
И третата алинея обхваща именно случаите, когато работни¬кът не е виновен за производството на некачествената продукция.
Колеги, аз ви призовавам да гласувате за текста така, както се предлага от Комисията по труда и социалното осигуряване и от Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Костадинов, ще вземете ли отношение?
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (от място): Процедура искам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Шотлеков, имате думата.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председателству¬ващ, уважаеми колеги! Аз намирам за много разумно предложението, което направи господин Школагерски за отпадането на ал. 2 дотолко¬ва, доколкото понятието "частичен брак" представлява трудност за изясняване и в практиката, и смятам, че не му е мястото тук да го уреждаме. Ако е необходимо да уредят работниците и работо¬дателят що е то "частичен брак", това могат да го направят в колективния трудов договор или в индивидуалния трудов договор. В крайна сметка тук е важен принципът, че при негодна продукция няма да получава трудово възнаграждение и обратното, когато няма вина работникът - да уредим даата принципа, а пък частичен брак да оставим на практиката да го покаже.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Костадинов, имате думата.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): В хода на дискусията в мен се породи още едно безпокойство и затова искам да направя процедурно предложение чл. 268 целият да бъде върнат в Законода¬телната комисия.
Съображенията ми са следните. Аз се безпокоя, че колегата Николов не беше чут. Действително механизъм, работещ механизъм за установяване на всичките тези неща в момента няма. Освен това, съгласно чл. 10 на рекомендацията за защита на заплащането и Конвенцията за защита на заплащането № 95 - конвенция, която е ратифицирана от България - заплатите трябва да бъдат лимитирани до размера, който се счита за необходим за осигуряване на труде¬щия се и неговото семейство. В сега предложената ал. 1 на прак¬тика имаме хипотезата на никакво възнаграждение за неопределен срок и аз затова предлагам да върнем текста на 268 в Законода¬телната комисия и да се обмисли още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Шотлеков, имате думата. ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (от място): Прочетете още веднъж какво е написано там!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви, господин Костадинов! Прочетете целия кодекс.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Аз не смятам, че е необходимо да го връщаме текста още повече, че препоръката, която са направили експерти на МОТ, е дали това представлява удръжка от трудовото възнагражде¬ние. Не представлява. Защото в случая нямаме престация на работна сила, тъй като работникът се договаря с работника да работи като произвежда нещо, а не да работи като не произвежда нищо. Значи, не стига че работи и прави брак - причинява вреда на работодателя, но отгоре на това работодателят ще му изплаща някакво възнаграждение. И ако има такъв парадокс някъде... Съвсем друго нещо са имали предвид експертите на МОТ - дали това е някаква удръжка от трудовото възнаграждение. То е с въпрос там, ако забелязвате.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (от място): Ефектът е същият. ИЛИАН ШОТЛЕКОВ: Ефектът е в чл. 245. Ние сме казали:
"При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работ¬ника той си получава трудовото възнаграждение", само че в слу-
чая нямаме изпълнение на трудовите задължения. В трудовите задъл¬жения на работника е да работи качествено, точно това, което му е възложил работодателят, т.е. имаме неизпълнение. При всеки договор, когато има неизпълнение - има санкция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Шотлеков. Госпожа Митева, вие реплика на репликата ли ще направите? За изказване? Имате думата.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, Б/1П, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Тъй като тук се спори какво точно са писали експертите на Международната организа¬ция по труда, аз мога да ви кажа, че препоръката, която дават, гласи следното. Алинея 1 предвижда, че няма да се заплати никакво трудово възнаграждение на трудещ се (за какъв срок, питат експер¬тите), който е произвел напълно неизползваеми артикули. Алинея 2 предвижда намаление на възнаграждението в случаите на частичен брак. Въпреки че това намаление не се третира от кодекса като удръжка от заплащането, такъв е неговият ефект. Съгласно рекомен-дацията за защита на заплащането, която допълва Конвенцията за защита на заплащането, ратифицирани от България, удръжките от заплащането трябва да бъдат лимитирани до размера, който се смята за необходим за осигуряване на издръжката на трудещия се и неговото семейство. Удръжките от заплащането поради повреда на стоки или артикули, за които ясно може да се посочи, че отго¬ворен е трудещият се, трябва да бъдат ограничени до справед¬ливи суми, ненадвишаващи действителната сума на загубата или повредата. Преди да се вземе решение за такава удръжка, на труде¬щия се трябва да бъде предоставена разумна възможност да изтъкне причината, поради която удръжката следва да не се прави.
И тук стигаме до въпроса дали съществува ефективна проце¬дура, по която работникът да се защити тогава, когато работода¬телят неправилно му вмени във вина изпълнението на некачествена продукция. Ето защо ние настояваме на предложението си този текст да се върне в Законодателната комисия и да се разгледа отново, така че да могат да се предвидят такива ефективни проце¬дури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви много. Направено е процедурно предложение, което трябва да се гласува, за отлагане на разискванията по § 160.
От общо гласували 156, за - 78, против - 77, въздържал се 1.
Не се приема предложението.
Продължаваме разискванията по тази точка.
Имате думата, господин Шотлеков.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съжалявам много, но размерът на удръжките от трудовото възнаграждение на работника са уредени в един друг закон - Гражданския процесуален кодекс, където изрично е записано колко може да бъде удръжката, госпожо Митева. Затова експертите на Международната организация на труда, които не са чели Граждан¬ския процесуален кодекс, просто не са знаели.
Имаше поставен въпрос как ще се защити работникът. Нека да обясня. Тогава, когато работникът смята, че удръжката е извър¬шена неправилно, че той е произвел качествена продукция, но тя неправилно е окачествена като некачествена, ще заведе просто иск пред правораздавателните органи и тогава работодателят ще трябва да докаже, че тази...
МАРИЕ-ЛА МИТЕВА (от място): Къде го пише?
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ: Ама как къде го пише? По общия ред. Когато е засегнато едно мое право, госпожо Митева, винаги имам право на иск да се защитя пред съда.
Така че, ако смятате, че трябва да бъде уредена защитата на това право или да бъде създадено изрично основание за предя¬вяването на иск, като дойдем до исковете за неправилно уволнение или някое друго място, ще го поставим. Аз си мисля, че така, както е поставен текстът, е ясно и не е необходимо навсякъде да се казва, че работникът има право на иск. Ще стигнем до пара¬докса във всеки един договор да записваме, че работникът има право на иск да защитава своите права. Има общ ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата госпожа Мариана Христова.
МАРИАНА ХРИСТОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, аз смятам, че след като не се прие предложението за връщане на този текст в Законодателната комисия за съобразяване с препоръките на Между¬народната организация по труда, ви предлагам той да отпадне от проекта. Моите съображения в тази посока са няколко. По ал. 1 на текста се предвижда при производство на напълно негодна продук¬ция по вина на работника или служителя трудово възнаграждение да не му се изплаща. Въпросът за преценка на това чия е вината -не е уреден - кой я прави, но не е тайна, че се прави от работо-
дателя, тоест от една заинтересована страна. А работникът няма никаква възможност да възрази.
Аз бих могла да ви дам безбройно много казуси, когато проблемът няма да е безспорен. Представете си, че работникът е бояджия. Боядисва и се оказва, че продукцията е негодна. Но е негодна дали защото лошо е боядисал или защото боята, доставена от работодателя, е некачествена? Работодателят в резултат на произвеждане на некачествена продукция може да не плати на работ¬ника въобще възнаграждение. Той няма да плати възнаграждение, защото няма да може да пласира тази продукция и ще минат месеци наред, докато работникът докаже, че вината не е негова. А през това време сумата ще се ползва от този работодател.
Това е една несправедлива норма и ако няма гаранции за защита правата на работника, аз ви моля, бъдете така любезни, не смятайте, че всеки от вас ще има предприятие и ще действа от позицията на работодателя, а помислете логично по отношение на правата на работника. Съобразно Конституцията всеки гражданин, всеки работник има право на трудово възнаграждение. Следователно, с тази норма в някои случаи, когато работникът има право на трудово възнаграждение, поставяме една преграда, с която му пречим да получи трудовото си възнаграждение.
И няколко думи във връзка с твърдението на господин Шотлеков. Няма друг общ ред. Това е специален закон и именно тук са уредени правоотношенията, свързани с трудовото право. Ако тук приемем една такава норма, тя е изключение от общите правила, по които се уреждат споровете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви на всички.
Предложенията за отпадане на ал. 2 и на целия текст трябва да бъдат подложени на гласуване.
Писмени предложения досега за отпадане на текста не са направени.
Гласуваме предложението на господин Костадинов да бъдат заличени думите "частичен брак" от ал. 2.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин председател, действително писмено предложение не е направено. Но думите "части¬чен брак" са сложени в скоби и те идват като пояснение или като синоним на предишното...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Школагерски, в момента гласуваме. Много ви моля, гласувайте за предложението на господин Костадинов.
От общо гласували 156, за 70, против 77, 9 въздържали се.
Сега гласуваме текста на Законодателната комисия.
От общо 143 гласували, за 104, против 10, въздържали се 29.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин председател, позволете ми да направя едно предложение, което е аналогично на предишното, преди почивката - от § 161 до § 167 включително няма направени предложения. Затова предлагам - едно процедурно предложение - да ги гласуваме заедно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Може би трябва да гласуваме първо това предложение - да ги гласуваме заедно. Моля, гласувайте за направеното процедурно предложение.
От общо 138, за - 151, против - 2, 5 се въздържат.
Моля за внимание, за да слушаме текста.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 161. Алинея 2 на чл. 269 се изменя така: "Допълнителни трудови възнаграждения или част от тях могат да се изплащат в натура, ако това е предви¬дено в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор".
Параграф 162. В чл. 270 се правят следните изменения:
Първо, в ал. 2 накрая точката се заменя със запетая и се добавят думите: "доколкото не е уговорено друго".
Второ, в изречение първо на ал. З навсякъде след думата "работникът" се добавя "или служителят", а изречение второ се изменя така: "По писмено искане на работника или служителя трудо¬вото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка".
Параграф 165. В чл. 272 се правят следните изменения:
Първо, в заглавието думите "на работника" се заличават. В ал. 1 след думата "работникът" се добавя "или служителят".
Трето, точка 5 на ал. 1 се изменя така: "Глоба по чл. 188, ал. 1, точка 2 и удръжки в случаите по чл. 210, ал. 4".
Параграф 164. В глава XIII думите "Раздел I - Общи разпо¬редби" се заличават и чл. 275 и чл. 274 се отменят.
Параграф 165. Член 275 се изменя така:
"Ал. 1. Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труда, така че всяка опасност за живота и здравето на работника или служителя да бъде предотвратена.
Ал. 2. Министрите, ръководителите на други ведомства и на местните органи на държавно управление са длъжни да съдей-
стват за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда в предприятията от тяхната система".
Параграф 166. В глава XIII думите "Раздел II - Основни изисквания за установяване на безопасни и здравословни условия на труда" се заличават.
Параграф 167. В чл. 276 се правят следните изменения:
Първо, изречение второ на ал. 1 се изменя така: "Те се утвърждават от министъра на труда и социалните грижи".
Второ, изречение второ на ал. 2 се изменя така: "Те се утвърждават от министъра на здравеопазването".
И трето, изречение второ на ал. З се изменя така: "Те се утвърждават от министъра или ръководителя на другото ведомство, който ръководи съответния отрасъл".
Четвърто, ал. 4 се изменя така: "Държавните стандарти по безопасността на труда се утвърждават от държавния орган по стандартизация, съгласувано с министъра на труда и социалните грижи, по предложение на ръководителя на заинтересованите ведом¬ства, а държавните стандарти за здравословните условия на труда -от държавния орган по стандартизация, съгласувано с министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалните грижи". Пето, в ал. 5 думите "и профсъюзен" се заличават. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (от място): Има един проблем - отпратките към чл. 188.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Заповядайте, господин Шотлеков. ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Извинявайте, господин Школагерски. В § 163 - "глоба по чл. 188, ал. 1, точка 2 и" трябва да се заличи, тъй като това наказание беше отхвърлено като такова от Законодателната комисия.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (от място): Ние по принцип върнахме текстовете.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ: Да, точно така, но в проекта наказанието "глобя" отпадна. Поради тази причина тук трябва да се заличи. Прие се, че такова наказание има административен характер и няма нужда да се възприема. Просто думите: "глоба по чл. 188, ал. 1, точка 2 и" трябва да бъдат заличени. Да, да остане само "удръжки". Това просто е пропуск при преписването на материала. Извинявайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Школагерски, това трябва да го гласуваме.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Щом е пропуск при преписване на материа-ла, ние трябва да го отстраним. По друг начин освен с гласуване - не можем. Това е очевидно.
Следователно, господин председател подложете най-напред на гласуване да отпадне...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, господин Школагерски, уточнете или не сте в течение.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Предложението, което прави господин Шотлеков, и което е и основателно, и процесуално допус¬тимо, е в § 163, в чл. 272 да се направят следните изменения:
в точка 5 да отпаднат думите: "глоба по чл. 188, ал. 1, точ¬ка 2 и".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да отпаднат тези думи?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте.
Господин Шотлеков ви каза какво ще гласувате, а Школагер¬ски допълни.
От общо 138, за - 134, 2 - против, 2 се въздържат.
Отстранява се допуснатата грешка в текста.
Гласуваме анблок от § 161 до § 167 включително. Моля, гласувайте.
Господин Школагерски, по § 168 има много предложения, така че не можем да приключим до 20 часа.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да, моля ви се, нека да приключим с един подарък към Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, почакайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Костадинов, по § 168 поаддържате ли? Оттегля предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме сега до 167 параграф.
От общо 129, за - 128, против - няма, 1 се въздържа.
По кой параграф сега ще гласуваме? Господин Костадинов оттегли предложението си. Така ли?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОлАГЕРСКИ: Параграф 168. В чл. 277 се правят следните изменения:
Първо, ал. 1 се изменя така: "Работодателят разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за специфични производства и дейности, както и за отделните машини и съоръжения и работни места. Тези правила не могат да противоречат на единните и отрасловите правила".
Второ, ал. 2 се отменя.
Трето, ал. З се изменя така: "Правилата по предходната алинея се обявяват по подходящ начин на работните места".
Постъпило е предложение от господин Костадинов, който сега от място заявява, че го оттегля.
При това положение остава предложението на Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за предложение¬то на Законодателната комисия!
Прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо 151, за - 131. Приема се.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 169. Член 280 се изменя така: "Въвеждането в действие на нови, реконструирани и модернизирани обекти се извършва след решение на Държавна приемателна комисия с участие на специализираните контролни органи, които дават оценка за спазването на правилата, здраво¬словни и безопасни условия на труд и екологично съобразна околна среда".
Предложения по този текст няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте!
Прекратете гласуването и посочете резултата. От общо 135 гласували народни представители, за - 134, 1 против.
Председателски съвет - 14 октомври, сряда, от 12,30 часа.
Комисия по правата на човека - 14 октомври, сряда, от 10 часа.
Утре от 9 часа парламентарен контрол.
ЙОРДАН ШКОлАГЕРСКИ: Колеги, Законодателната комисия в сряда от 10 часа с дневен ред Наказателния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, а правилника? утре от 9 часа. (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 50 м.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
(Снежана Ботушарова) (Кадир Кадир)
СЕКРЕТАРИ:
(Илиян Илиев) (Руслан Сербезов)