Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1991-11-27

Председателствували: председателят Стефан Савов и заместник-председателите Кадир Кадир и Снежана Ботушарова
Секретари: Георги Стефанов Петров и Илхан Вели Мустафа
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (звъни): Откривам заседанието. Имаме кворум.
Преди да пристъпим към разглеждане на въпросите, искам да ви прочета какви законопроекти са постъпили.
Постъпил е законопроект за свободно използуване на ефира от българските граждани. Вносител - Христо Атанасов, Законодателна комисия. Раздаден е на 21 ноември 1991 г.
Законопроект за възстановяване собствеността върху някои магазини и други помещения. Вносители - Васил Гоцев и Георги Марков - народни представители, Икономическа комисия, Законодателна комисия и Комисия по бюджета и финансите.
Законопроект за преобразуване и приватизация на държавни предприятия. Вносители: Асен Мичковски, Валентин Карабашев и Илиан Шотлеков - народни представители, Икономическа комисия, Законодателна комисия.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за паметниците на културата и музеите. Вносител - Стойчо Шапатов, народен представител, Комисия по културата, Законодателна комисия.
Пред вас е дневният ред:
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката. ББ/НП 1035.1
2. Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
3. Предложение за състави и ръководства на комисиите на Народното събрание.
Този дневен ред е всъщност за цялата седмица. Предполагам, че някой може би иска думата.
Господин Шапатов, вие по дневния ред ли искате думата? Заповядайте.
СТОЙЧО ШАПАТОВ: Уважаеми господин председател! Съгласно чл. 29, ал. 1 от временните процедурни правила за работа на Народното събрание народният представител има право да оспори наложената му от председателя дисциплинарна мярка в края на всяко заседание.
Тъй като подобна дисциплинарна мярка беше наложена спрямо мен на последното заседание в петък, но заседанието беше закрито, не беше ми предоставена възможността да оспоря тази наказателна мярка, бихте ли били любезен да ми дадете сега думата, за да я оспоря и да аргументирам моето право, което е формулирано във временните процедурни правила?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Шапатов, само за миг, защото аз не съм бил на това заседание, както знаете. Останете за момент до катедрата. (Господин Стефан Савов се консултира с председателствуващата заседанието в петък госпожа Снежана Ботушарова)
Господин Шапатов, вие поискахте тогава или?
СТОЙЧО ШАПАТОВ (близо до микрофоните): Да, аз поисках, но не ми беше дадена думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, направете сега вашето обяснение.
СТОЙЧО ШАПАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! На пленарното заседание, състояло се на 22 ноември т.г., позовавайки се на чл. 25, точка 2, председателката госпожа Снежана Ботушарова наложи наказание "забележка", съгласно чл. 27, ал. 2 от временните процедурни правила за работа на Народното събрание. 1035.2
Независимо от спазването на процедурата по чл. 12, ал. 2, съгласно която поисках думата от място, тези мои права не бяха уважени и заседанието беше закрито. Отправените думи по адрес на господин Александър Йорданов не са резултат на временно емоционално състояние. В случая аз само потвърдих и повторих едно становище, изразено на 17 май тази година, и до този момент нямам основание да го променям.
Освен гореизложения отвод въпросният господин си позволи на същото заседание многократно да наруши чл. 24 на временните процедурни правила, отправяйки открито обидни и оскърбителни думи по адрес на моите колеги - народните представители от Парламентарния съюз за социална демокрация.
Като оспорвам наложеното наказание, позовавайки се на чл. 29, ал. 1 от временните процедурни правила, смятам, че този стил на работа цели да се ограничи правото на народните представители да изразяват открито и свободно своята позиция по различни въпроси, обсъждани на пленарните заседания на Народното събрание.
Надявам се, че наложената дисциплинарна мярка ще бъде отменена като неправомерна и тенденциозно наложена. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Шапатов, ако обичате само за момент да останете, защото вие казахте, че сте направили някаква забележка за народен представители, че това не е оскърбителна дума, че това е някаква квалификация, която имате. Все пак, какво е точно това, което сте казали, да го повторите!
СТОЙЧО ШАПАТОВ: Госпожа Златка Русева се усмихва. Тя и на миналото заседание подхвърляше, че съм бил партиен секретар. Вярно е, вършех партийна работа, но след 10 ноември. Преди 10 ноември нито един ден не съм работил партийна работа, за разлика от вас, която бяхте една от изтъкнатите комсомолски активисти в град Пловдив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз ви питам за нещо съвсем друго. Аз съм ви дал думата да кажете единствено с каква обидна дума, кое е накарало председателствуващия да ви наложи наказание "забележка".
СТОЙЧО ШАПАТОВ: Единствената дума, която се е счела от водещата тогавашното пленарно заседание госпожа Снежана Боту1035.3 шарова, беше, че аз повторих моето становище от 17 май тази година, че господин Александър Йорданов се държи и има манталитет на анадолско заптие. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Шапатов, вие смятате и продължавате да твърдите... Вие нарекли ли сте го анадолско заптие?
СТОЙЧО ШАПАТОВ (встрани от микрофоните): Аз казах, че има манталитет на анадолско заптие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Така. Е, аз не знам дали има манталитет. Вие сте го нарекли по този начин. В такъв случай, мисля, че и аз трябва да ви наложа "забележка". (Ръкопляскания от блока на СДС)
Като председател на това заседание, още повече, че вие казвате, че това е ваше дълбоко убеждение, което сте изказали, аз ви правя отново "забележка". (Ръкопляскания в блока на СДС)
Господин Сугарев има думата.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Уважаемо председателство, уважаеми дами и господа! От името на парламентарната група на СДС искам да предложа в днешния дневен ред да бъде включено решение за Народното събрание за това Народното събрание да работи и във вторник. Основанията за това са, че много належащи и важни за страната ни законопроекти чакат да бъдат одобрени от пленарната зала, както и фактът, че приближава Коледна ваканция, през която ние няма да работим доста продължително време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви, господин Сугарев.
Още веднъж повтарям предложението: парламентарната група на СДС предлага с оглед приемането на нужни за страната закони и приближаването на Коледната ваканция до 22 декември Народното събрание да има пленарни заседания и във вторник. Това ще рече да увеличим с три работните си дни - три вторника има до Коледната ваканция.
Това предложение ще го включим в дневния ред.
Има ли някакви други забележки по дневния ред? - Няма.
В такъв случай да минем по точка първа -
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА. 1035.4
Проектът е раздаден и е гласуван на първо четене.
Председателството предлага (те са шест параграфа) да обсъждаме и съответно да гласуваме параграф по параграф.
Нали на всички е раздаден Законът за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката?
Който иска думата по параграф 1, моля да заповяда.
Господин Джеров, заповядайте. Вие като докладчик може би ще направите някакво общо встъпително изказване. На първо четене сте направили вашия доклад.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Като първа точка от дневния ред предстои оббсъждане на второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката. Този законопроект, съответно преработен, е раздаден на народните представители и всеки от тях е могъл да хвърли поглед, да съорази каква е разликата между представения проект на първо и на второ четене. На мен ще ми разрешите само няколко съображения, няколко бележки във връзка с мотивите.
Първото четене мина миналата седмица. Бяха направени няколко предложения за изменения, за допълнения. Законодателната комисия съвсем коректно в своето заседание обсъди абсолютно всички направени предложения. Те главно се свеждаха до възражения срещу чл. 6, ал. 3 и спрямо чл. 12.
Съвсем накратко. Законодателната комисия същевременно си позволи да ви предложи и две измения, които се отнасят до чл. 6, ал. 2 и чл. 8. Става дума за съответните срокове. Виждаме времето, което минава, изборите са насрочени за 12 януари 1992 г. При това положение наше задължение беше да огледаме всички срокове, които вече ще бъдат неизпълними, да ги намалим. Точно това направихме.
И поради това Законодателната комисия пое инициативата и предлага изменение на срока в чл. 6, ал. 2 и в чл. 8 съответно сроковете да бъдат намалени с по пет дни. По този начин ще създадем възможността всички процедури да влязат в съответния график.
Предложеното изменение на чл. 6, ал. 3 и 4 остава така, както беше дадено още при първото четене или по-точно така, 1035.5 както го е предложил вносителят, авторът на проекта.
Бяха обсъдени направените възражения в пленарната зала и смятаме, че предложеното изменение не е в противоречие с Конституцията. Напротив, то е съвсем съобразено. Също така възприехме виждането на вносителя, че оцветяването на бюлетините ще улесни гласоподавателите, а няма да навреди по никакъв начин на избора.
Член 10. Приемаме предложението за осем нови члена в чл. 10, съответно след като намират мястото си между чл. 10 и 11, получават и съответната номерация по азбучен ред. По тях възражения няма. Ние ги предлагаме във вида, в който те бяха направени от Законодателната комисия при първото четене на законопроекта.
По-големи възражения имаше във връзка с чл. 12. В Законодателната комисия поставихме въпроса на гласуване и с едно мнозинство от 10 (ние това сме го отбелязали в мотивите), 10 за, 8 против, и 1 въздържал се, поддържаме предложението на Законодателната комсиия, а то съответно възприема предложението на вносителя.
В мотивите, които са ви раздадени, съобразяваме предложенията, които бяха направени, и даваме съответните аргументи защо мнозинството от членовете на Законодателната комисия не възприеха да бъде прието предложението за нова втора алинея към чл. 12. 1035.6
По последните предложения за изменения смятам, че няма защо да добавям някакви допълнителни мотиви. Мотивите, които Законодателната комисия е посочила при първото четене, съществуват и сега. Поддържаме ги. Предвид на това, че няма никакви възражения или предложения по тези текстове, оставихме ги във вида, в който вносителят ги е предложил.
Законодателната комисия естествено обсъди този законопроект и с оглед на неговата съобразеност с Конституцията, с принципите на законодателството, с нуждите за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент предлага на вашето внимание така внесения законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря на председателя на Законодателната комисия.
Госпожице Велчева, вие като вносител на законопроекта имате ли някакви възражения?
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА: Нямам никакви възражения, но токущо виждам, че в раздадения вариант е пропуснато нещо, което беше уточнено в Законодателната комисия, а именно, че в чл. 6, ал. 2 от закона, думите "40 дни" се заменят с "35 дни". Това трябва да бъде преди – 2.
ГЛАСОВЕ ОТ БЛОКА НА СДС: Има го.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА: Да, така е. Извинете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви, как "е така"? Наред ли е всичко? Аз още веднъж ви питам имате ли някакви възражения, защото като вносител имате право на възражения. Нямате, съгласявате се, така ли да разбирам?
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ще ви прочета текста на – 1: "В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Ал. 2 се изменя така:
"Ал. 2. Кандидатите за президент и вицепрезидент се регистрират най-късно 35 дни преди изборния ден."
2. Ал. 3 се изменя:
"Ал. 3. Заедно с регистрацията на кандидатите, партиите и партийните коалиции регистрират в Централната избирателна комисия и бюлетината на съответната листа. За цветове на бюлетините се използуват бял, оранжев, син, зелен и червен. След изчерпСл.Р/НП 1036.1 ване на тези цветове се използуват бели бюлетини с една до три цветни ивици. Не се допуска комбинация в цветовете на националния трикольор."
3. Създава се нова ал. 4:
"Ал. 4. Партиите и партийните коалиции, които издигат кандидатури, имат право да запазят цвета на бюлетината, с която са участвували в изборите за Народно събрание, общински съветници и кметове."
Моля, народните представители, които са съгласни с така предложения текст на – 1, да гласуват.
От общо 206 гласували, 128 са гласували за, 69 против и 9 въздържали се. Приема се.
Преминаваме към обсъждане на – 2.
Има ли народни представители, които желаят думата? Няма.
Позволете ми да прочета текста на – 2: "Чл. 8 се изменя така:
"Чл. 8. Централната избирателна комисия обнародва в "Държавен вестник" най-късно 25 дни преди изборния ден листите с кандидатите, като посочва техните имена, дати на раждане, местожителство, партиите, партийните коалиции и инициативните комитети, които ги предлагат."
Моля, гласувайте.
От общо 206, 181 са гласували за, 19 против и 6 въздържали се. Приема се текстът на – 2.
Преминаваме към – 3: "Създават се членове 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 10е, 10ж и 10з, със следното съдържание:
"Чл. 10а. Изборите за президент и вицепрезидент се произвеждат по избирателни списъци.
Чл. 10б, ал. 1. Избирателните списъци се съставят в общинските съвети и кметствата, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета и секретаря на кметството.
Ал. 2. Избирателните списъци на срочнослужещите се съставят в съответното военно поделение под контрола на командира, който ги подписва и изпраща на съответния общински съвет или кметството, на чиято територия се намира поделението, в срок не по-късно от 35 дни преди деня на изборите.
Ал. 3. За вписването в избирателните списъци на избирате1036.2 ли, които живеят временно на територията на общината, се уведомява общинският съвет по постоянното им местожителство, за да бъдат заличени в съответния избирателен списък.
Ал. 4. Генералите (адмиралите), офицерите, сержантите и старшините на свръхсрочна служба, волнонаемните служители и работниците във Въоръжените сили на Република България се вписват в избирателните списъци по тяхното местоживеене съгласно адресната им регистрация до деня на изборите.
Чл. 10в, ал. 1. Избирателните списъци се съставят отделно за всяка избирателна секция.
Ал. 2. В избирателния списък се вписват имената на избирателите, които живеят постоянно или временно на територията на общината или на кметството. В него се вписват имената на гражданите, които в деня на избора имат избирателно право.
Ал. 3. В избирателния списък се вписват по адреси, трите имена, мястото, датата на раждане и единния граждански номер на избирателите. Ако в последните 6 месеца до деня на изборите бъде променено наименованието на населеното място, улицата, квартала, жилищния комплекс или номерацията, в избирателните списъци се вписват и старите им наименования и номерация.
Ал. 4. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
Ал. 5. От избирателния списък се заличават имената на гражданите, които до деня на изборите са загубили избирателното си право или са починали. 1036.3
Чл. 10, ал. 1. Избирател, който във времето от обявяване на избирателния списък до деня на избора промени местопребиваването си за повече от 10 дни, има право да иска от общинския съвет или кметството, където е вписан в избирателния списък, удостоверение за гласуване на друго място.
Ал. 2. Избирател, получил удостоверение за гласуване на друго място, се заличава от избирателния списък, в който първоначално е бил вписан, и се вписва от секционната избирателна комисия по местопребиваването в деня на избора в отделен списък, който се подписва от председателя и секретаря на комисията. Вписването става въз основа на удостоверението за гласуване на друго място и документ за самоличност, съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.
Ал. 3. Удостоверение за гласуване на друго място не се издава в деня на изборите.
Ал. 4. За издадените удостоверения общинските съвети водят специален регистър. Получилите удостоверение за гласуване на друго място писмено декларират, че ще гласуват само на едно място.
Чл. 10б, ал. 1. Избирателните списъци се обявяват от общинските съвети и кметствата, най-малко 30 дни преди деня на изборите.
Ал. 2. Общинските съвети, съответно кметствата, предоставят на политическите партии или инициативните комитети, издигнали кандидати за президент и вицепрезидент, при поискване копия от изготвените избирателни списъци срещу заплащане.
Чл. 10е, ал. 1. Всеки избирател може да поиска поправка на избирателния списък чрез вписване или заличаване на избирател, отстраняване на други грешки или непълноти в списъка.
Ал. 2. Заявлението се отправя в устна или писмена форма до общинския съвет или кметството, които най-късно в тридневен срок извършват проверка, разглеждат заявлението и се произнасят по него с мотивирано решение.
Ал. 3. В тридневен срок от произнасянето на органите или от изтичането на тридневния срок от предходната алинея заявителят може да обжалва решението им пред районния съд, който НЧ/НП 1037.1 най-късно в тридневен срок, в открито заседание, с призоваване на заявителя и представител на общинския съвет или кметството, разглежда жалбата и постановява решение, което обявява веднага. Решението на съда е окончателно.
Ал. 4. Поправките в избирателния списък се обявяват незабавно.
Чл. 10ж. Оригиналите на избирателните списъци, както и на останалите изборни книжа, се пазят до следващите избори от общинския съвет.
Чл. 10з. Избирателните списъци в болници, родилни домове, санаториуми и почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и на плавателни съдове под български флаг, се съставят от ръководителя на съответното заведение или от съответния капитан на плавателния съд на основание на документ за самоличност (личен паспорт). Ръководителят на съответното заведение или капитанът на плавателния съд уведомяват за включените в списъка лица общинските съвети или кметствата по местоживеене на лицата, за да бъдат заличени от избирателните списъци. Постъпилите в деня на изборите в тези заведения не се вписват в избирателните списъци и не гласуват."
Моля, народните представители да гласуват!
Гласували общо 203 народни представители. От тях 186 за, 3 против, въздържали се 14.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, народната представителка Соня Младенова макар и малко късно направи една забележка - просто нещо, което е пропуснато. Господин Джеров ще каже, защото е по-добре една грешка да бъде оправена навреме, отколкото да я оставим така.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: За да изясня на залата за какво става дума - в чл. 10б в ал. 4 се предвижда "генералите, офицерите, сержантите и ... се вписват в избирателните списъци по тяхното местоживеене, съгласно адресната им регистрация до деня на изборите".
Госпожа Младенова дойде преди малко при мен и каза, че тази категория военни лица нямали адресна регистрация. Аз лично не мога да кажа нито да, нито не, защото нямам съответните знания. Само казах на госпожа Младенова, че след това ще говорим с ръководството на Министерството на народната отбрана. Ако 1037.2 действително тази категория военни нямат адресна регистрация, тогава ще си позволя вече да докладвам този въпрос пред залата. Но сега не смея да взема отношение, след като лично аз нямам никакви познания в областта на военните, и то на ръководните военни длъжности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Джеров, бих ви помолил - някой представител на Законодателната комисия (не и вие, защото вие трябва да бъдете в залата, тъй като ще има дебати), който да изясни този въпрос.
Думата има Тошо Мухтанов. 1037.3
ТОШО МУХТАНОВ: Миналата година по заповед на министъра на отбраната всички офицери от Българската армия си извадиха цивилни паспорти, имат адресна регистрация и при гласуването в паспортите им беше отбелязано това. Няма никакво противоречие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Следователно компетентно можем да приемем, че няма грешка и че сме гласували правилно.
Започваме обсъждането на – 4. Господин Росен Хубенов иска думата.
РОСЕН ХУБЕНОВ: Господин председател, поисках думата, за да изложа своите правни аргументи в подкрепа на направеното от мен писмено предложение, което моля господин председателят да подложи на гласуване преди основния текст като по-отдалечено.
Същевременно бих искал да изразя и своето несъгласие с мотивите, изложени във варианта, който е раздаден на народните представители преди двайсетина минути от името на Законодателната комисия. Тези мотиви не са обсъждани и не са гласувани като мотиви от цялата Законодателна комисия. Аз самият като неин член ги видях преди малко.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Мотивите не се гласуват никога.
РОСЕН ХУБЕНОВ: Едно от основните задължения на Законодателната комисия при разглеждането на направени законопроекти е да се произнесе дали те съответствуват или противоречат на Конституцията на Република България. Аз мисля, че текстът, който е предложен от госпожица Велчева, за нов чл. 12 по същество на Закона за избиране на президент, противоречи на чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България. Този текст гласи: "Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегиите, основани на политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние."
В текста, който ни се предлага да гласуваме и който с мнозинство от 2 гласа беше приет в Законодателната комисия и остана в предложения на вашето внимание сега проект, има именно привилегии, основани на лично и обществено положение, тъй като според него евентуално отпуснатите от бюджета средства би трябвало да се разпределят 50 на сто между кандидатите на представените в парламента партиии, а пък за останалите има ограничения, тъй като те евентуално биха могли да получат някакви средства, но Цв.М/НП 1038.1 само при положение, че представят гаранции. Не е ясно какви гаранции трябва да представят те, не е ясно тези гаранции до какъв размер трябва да покрият сумите, които ще им бъдат предоставени, и не е ясно откъде ще вземат новите партии и независимите кандидати средства, за да участвуват в тази кампания.
ХРИСТОФОР СЪБЕВ (смее се от място): От имуществовто на БКП...
РОСЕН ХУБЕНОВ: Моля ви, аз не говоря в защита на интересите на нашата парламентарна група или нашата партия. Интересите ни тук са общи. Аз говоря като демократ, в защита на интересите на тези, които не са в парламента. Говоря също така като юрист и вече изложих съображения в тази насока.
Моля ви да видите стария текст на чл. 12 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, тъй като принципът, който се реализира в предложения ви сега текст, е съвсем друг. Основното в стария текст, в ал. 1 е, че предизборната кампания за президент и вицепрезидент се финансира от държавния бюджет. Това е принципът.
При текста, който сега ни се предлага, ние отстъпваме от това изискване. Ние поставяме само една горна граница на всички средства, които биха били набрани, без да посочваме задължението на държавата да финансира всяка една кандидатпрезидентска кампания. Ние оставяме държавата - по-точно Министерския й съвет, сама да реши до каква степен ще отпусне някакви средства, като тези средства, както вече подчертах, привилегировано ще бъдат разпределени между тези, които управляват самата държава.
Нещо повече, принципът, който в стария текст се застъпва, е, че партиите и партийните коалиции могат само да подпомагат своите кандидати, но не да ги финансират. Даренията, които биха направили българските граждани, са само в помощ, но те не изместват задължението на държавата да финансира всички кандидати за президент и вицепрезидент.
По повод опасността от евентуално недобросъвестно забогатяване, каквито аргументи бяха изложени в Законодателната комисия, смятам, че това е друга тема. Това е друга тема и ние бихме могли да мислим върху евентуални гаранции срещу тази опас1038.2 ност. Аз мисля също така, че дори в действуващото законодателство има такива гаранции и те са няколко, в няколко закона. Един от тези текстове е чл. 55 от Закона за задълженията и договорите. Сумите, които биха били получени например от лихви при влагането на получените авансово суми, подлежат според мене на отнемане като получени без правно основание. Така че Министерският съвет няма никаква пречка да събере тези суми.
Ще се въздържа по ал. 1 от предложения текст - за максималния размер на сумата за финансирането на една листа. Ще се въздържа, защото не съм икономист, а пък в обсъждането в Законодателната комисия въпреки нашето настояване не беше изложено, тъй като нямаше представител и на двете заседания, становището нито на Министерския съвет, нито на Министерство на финансите, нито пък на някоя от икономическите комисии в Народното събрание.
Поддържам текста, който съм предложил, независимо от това какъв максимален размер ще приемем по ал. 1. Най-малко половината от този размер държавата да бъде длъжна да осигури на всички кандидати за президент и вицепрезидент по тяхно искане, без други ограничения и без други условия независимо от това, дали те са управляващи, в опозиция, или са извън парламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Хубенов, може ли писмено да дадете текста?
РОСЕН ХУБЕНОВ (от място): Дал съм го в Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Дали сте го в Законодателната комисия, но ние тук ще го подложим на гласуване.
РОСЕН ХУБЕНОВ: Връчих текста писмено при първото обсъждане, но съм готов още веднъж да го предоставя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие искате да се гласува и затова, ако обичате, представете го писмено.
Господин Сугарев иска думата.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Уважаемо председателство, уважаеми дами и господа! Цяло щастие е, че е нямало представител от Министерството на финансите при обсъждането на това предложение, тъй като той би изпаднал в ужас, и аз предлагам на преждеговорившия просто да изчисли колко граждани и над 40-годишна възраст има в България, за да сме наясно колко кандидати за президенти ще има в бъдещата кампания, ако се приеме неговото предложение (Оживление в залата) 1038.3
РОСЕН ХУБЕНОВ (от място): Може ли да дам обяснение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Хубенов, вие дадохте доста пояснения. Моля да дадете писмения текст.
Само една бележка. Вярно е, че гласувахме преди предложенията, като започвахме от най-далечното. Сетне господин Костов направи справедлива бележка, че съгласно чл. 22, ал. 4 направените предложения се поставят на гласуване по реда на тяхното постъпване, така че ние променихме практиката. Това беше старата практика на Великото Народно събрание. Действително Председателството беше направило грешка. Не мислете, че бих искал по някакъв начин да ви поставяме в неизгодно положение, но в последните заседания вече гласуваме така, както е правилно и както е записано във временните правила.
При това положение моля народните представители да гласуват първо за предложението, направено от Законодателната комисия.
От общо 192 гласували: за - 113, против - 70, въздържали се - 9.
Господин Хубенов, заповядайте да прочетете вашето предложение. 1038.4 РОСЕН ХУБЕНОВ: Благодаря, господин председателствуващ. Аз ще прочета моето предложение, но трудно мога да си представя как в процедурата то ще бъде подложено на гласуване, защото по принцип се различава от вече гласувания текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз смятам, че има възможност все пак народните представители да размислят. Винаги такава възможност има, тъй че прочетете го.
РОСЕН ХУБЕНОВ: И аз се надявам.
Предлагам в – 4 от предложения законопроект за изменение на Закона за изборите на президент и вицепрезидент на Република България в чл. 12 да бъде включена нова ал. 2 със следния текст: "По искане на кандидатите за президент и вицепрезидент 50 на сто от сумата по ал. 1 им се предоставя под формата на краткосрочен, безлихвен заем от средствата по бюджета за финансиране на предизборната кампания".
Ал. 2 става ал. 3, ал. 3 става ал. 4, като в тази алинея изречение първо и второ отпадат.
Тук с този текст и с цялата идея на двата законопроекта бих искал да отговоря на питащия господин Сугарев, че става дума за краткосрочен безлихвен заем, който подлежи на връщане пропорционално на неполучените гласове. Така че не става дума за подаряване на пари, а за предоставяне на възможност за реална и равнопоставена конкуренция в бъдещото състезание. (Единични ръкопляскания от страна на депутати от опозицията) Това, което преди малко гласувахте, лишава от реална възможност за конкуренция по-голямата част от кандидатите за президенти и вицепрезиденти. (Ръкопляскания от страна на опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Хубенов. Ако обичате, листчето трябва да остане за протокола.
Моля ви, поставям на гласуване предложението на народния представител господин Росен Хубенов. Моля, гласувайте.
От общо 196 гласували, 86 за, 106 против и въздържали се 4. Предложението на господин Хубенов се отхвърля.
Все пак, господин Хубенов, виждате, че няколко души народни представители са премислили въпроса.
Господин Орсов, заповядайте по процедурата. ВТ/КТ 1039.1
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Господин председател, аз се виждам принуден да ви прочета целия текст на чл. 22, ал. 4, тъй като няколко пъти се позовавате на моето изказване отпреди време, при това, позовавайки се на това изказване, не спазвате текста на ал. 4.
Става дума за следното. Там пише: "Предложения за отхвърляне се поставят на гласуване най-напред. Предложения за отмяна, изменение или допълнение се поставят на гласуване преди цялостното гласуване по основния въпрос. Направените предложения се поставят на гласуване по реда на тяхното постъпване".
Очевидно става дума за предложенията за отмяна, изменение или допълнение, които се поставят на гласуване по реда на тяхното постъпване, но всички предложения за изменение и допълнение се поставят на гласуване преди цялостното гласуване по основния въпрос. Поради това смятам, че ние гласувахме сега при нарушение на процедурата, определена в чл. 22, ал. 4, тъй като предложенията за изменения, които направи господин Хубенов, не гласувахме преди цялостното гласуване по основния въпрос, а след него. И поради това, на основание чл. 23, ал. 2 оспорвам резултата от гласуването и искам то да бъде проведено така, както изисква чл. 22, ал. 4. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Орсов, благодаря Ви. И все пак мисля, че поне по нашата практика тук става въпрос за цялостно гласуване по основния въпрос и се поставя на гласуване изменение, но не и в рамките на един параграф. Аз мисля, че Вашето предложение беше, тогава Вие бяхте много категоричен, че не можело по онзи ред, по който ние вървяхме, и мисля, че ако премислите, ще видите, че тук, в проекта за правилник би трябвало тези въпроси да ги изясним добре. Защото виждате, че ако сега започнем да спорим по тези въпроси, сигурно ще продължи дълго този спор. Вие самите също направихте веднъж едни предложения, след това други.
Аз бих предложил така: резултатът от тези две гласувания е съвсем ясен. Бих направил и трето гласуване, ако е въпрос, но ми се струва, че това е безсмислен начин сега за процедурни усложнения.
Аз бих предложил, когато днес започнем проекта за правилник, тези неща действително да ги формулираме по един съвсем ясен начин. 1039.2
Вие някакво обяснение ли имате да направите? Но ние няма да правим диалог, нали? Просто диалог няма да правим, моля ви се.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Всички народни представители видяха, че току-що нашият уважаван председател господин Стефан Савов, се включи в разискванията по поставения от мен процедурен въпрос, без при това да предаде ръководството на заседанията на Народното събрание в ръцете на заместник-председателя. Поради това, на основание чл. 29, ал. 2 оспорвам коментарите, които председателят на Народното събрание прави тук, от председателското място, без да предаде ръководството на заседанието на някой от заместникпредседателите. (Шум в залата, изразено неодобрение от страна на депутати от мнозинството)
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това не е нито прокуратурата, нито Висшият партиен съвет. Браво! Много е доволен! 1039.3 ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз благодаря за забележката на господин Орсов, но смятам, че когато се отправя един въпрос към председателя, той има основание да отговори на него. Той не се включва в никакви коментари. Той просто отговаря на въпросите на господин Орсов.
Преминаваме към гласуване на – 5.
"– 5. Създава се чл. 14а със следното съдържание:
"Чл. 14а. След гласуването председателят на секционната избирателна комисия отразява извършеното гласуване в личния паспорт на избирателя с текст: "Гласувал за президент", както и цифрово изписване на датата на гласуването".
Моля, народните представители, които искат думата, да вдигнат ръка. Господин Йордан Василев.
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ: Господин председателю, уважаеми колеги! Смятам, че е достатъчен текстът "гласувал" и датата. Няма нужда да се удължава времето с изписване на какво. На тази дата други избори няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Някой друг? Законодателната комисия или вносителят? Имате становище.
Има думата председателят на Законодателната комисия господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Василев разсъждава от един ъгъл на зрение. Но ние, юристите, обичаме прецизността. И затова, ако се впише "гласувал за президент", ще е по-точно, по-ясно и смятам, че тези две думички, които допълнително ще напише председателят, няма да утежнят избора.
Предлагам чл. 14а да остане с предложената от Законодателната комисия редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Василев, поддържате ли предложението си, или го оттегляте? Убедени ли сте от аргумента на господин председателя на Законодателната комисия? Приемате ли?
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ (от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: В такъв случай ще трябва да гласуваме двете предложения: първо, така както е предложено от Законодателната комисия, или както е в текста, и след това предложението на господин Василев. СД/КТ 1040.1
Предлагам да се гласува текстът така, както е предложен от Законодателната комисия.
От общо гласували 190, за 115, против 56, въздържали се 19.
Поставям на гласуване предложението на господин Йордан Василев да остане в текста само "гласувал" без "за президент".
От общо 176 гласували, за 85, против 67, въздържали се - 24.
Предложението на господин Василев се отклонява.
Първо ви давам думата за изказвания, ако има. Моля ви. Няма желаещи.
Преминаваме към – 6. Чл. 15, ал. 1 се изменя така:
"Чл. 15 /1/ Централната избирателна комисия обявява резултатите от избора веднага след тяхното определяне, но не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен".
Моля ви, гласувайте.
От общо 185 гласували, за 174, против 7, въздържали се 4. 1040.2 По – 7 има ли желаещи да се изкажат?
Господин Джеров, бихте ли дошли тук за момент. Имаме нужда от една консултация по – 7.
Моля народните представители да гласуват за – 7.
Извинете. Момент. Не сме чели текста. Имахме тук една консултация. Параграф 7 изисква следното: "Чл. 19. В едномесечен срок след изборите всички кандидати за президент и вицепрезидент декларират пред Народното събрание източниците за финансирането и разходите, които са направени по време на предизборната кампания".
Моля, гласувайте!
От общо 176 гласували, за 160, против 4, въздържали се 12.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Приехме на второ четене с това окончателно Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката. (Ръкопляскания) (Текстът на закона - Приложение # 1, II)
Преминаваме към точка втора -
ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Има вече заявка от господин Иван Генов. Ще му се даде думата естествено, но преди това моля, господин Джеров, председател на Законодателната комисия, да вземе думата и да обясни как е изготвен правилникът от групата и подробности, и след това вече ще дам думата за дебати.
Заповядайте, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, господин председател!
Известно ви е, че Народното събрание гласува решение, съгласно което възложи на Законодателната комисия да внесе проект за Правилник за работата и дейността на Народното събрание. Като основа на работата на Законодателната комисия бяха два проекта, представени от двете страни на пленарната зала.
Законодателната комисия взе предвид и двата проекта, взе предвид, разбира се, и Правилника за работата и дейността на Великото Народно събрание, съобразихме се и с другите правилници, действуващи досега за работата в тази сграда и като резултат ВЙ/КТ 1041.1 на проучване на всички тези материали предлагаме на вашето внимание Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който беше раздаден миналата седмица. Това беше срокът за Законодателната комисия и тя го спази съгласно решението на Народното събрание.
Няколко думи за правилника. Както ви казах, съобразихме се с всички предложения. Разбира се, всичко не може да бъде прието. Все пак становището на Законодателната комисия си каза своята дума, но смятаме, че никое предложение не е било пренебрегнато поради лични или цветови съображения. Постарахме се да направим такъв проект, който да отговаря на изискванията за Народното събрание, което вече работи от един месец. И все пак трябва да отчетем, че за разлика от Великото Народно събрание, което създаде специална комисия - ад хок за изготвяне на правилника, която комисия работи 5 или 6 месеца, това Народно събрание успя в рамките на десетина дни да направи този проект за правилник, който ви е раздаден.
Конкретно по проектоправилника. Той започва с общи положения, които сте прегледали, защото все пак трябваше да се базира и да започне отнякъде. Разбира се, основата или правното основание за изготвяне на този правилник е чл. 73 от Конституцията, който вменява такова задължение към нас или: "Организацията и дейността на Народното събрание се осъществява въз основа на Конституцията и на правилник, приет от него".
Проектоправилникът има десет глави. Вън от няколко от две преходни общи положения - чл. 1 и 2. Глава първа това е конституиране на Народното събрание - чл. 3 и 7. Това са неща, които минаха вече в историята на настоящото Народно събрание, но все пак те задължително трябва да останат в този правилник, защото то обхваща работата от първия до последния ден.
Глава втора. Това са текстовете от чл. 8 до чл. 11. Заглавието е: "Ръководство на Народното събрание". Разбира се, тази част, тази глава втора е съобразена изцяло с Конституцията. Имаме предвид всички основни норми, които е трябвало да бъдат включени и тук обхващаме както председателя на Народното събрание или Председателството, така също и секретарите на Народното събрание и квесторите. Всеки от тези органи, ако мога така да се изразя, 1041.2 е намерил своето място в тези няколко текста. Създаден е Председателски съвет, който е един много подвижен, бързо действуващ орган, който подпомага председателя на Народното събрание и който действително според мен трябва да съществува на мястото на така нареченото Бюро в предходното Велико Народно събрание.
Съставът на Председателския съвет е такъв, че създава възможност за обективност и за обхващане на всички представители от залата. Този Председателски съвет обхваща няколко функции, като основната е подготовката на дневния ред. Нещо, което виждате, действува по съвсем нов начин. В историята изложихме практиката на Великото Народно събрание, в която всеки ден (някои от вас знаят), започвайки от 15,00 часа, ние започвахме големите дебати по дневния ред, които траеха по 2 часа. И като помислите - всеки ден по 2 часа - колко време е загубено! Сега Председателският съвет е органът, който много бързо очиства дневния ред, но и създава възможност за включване в дневния ред на всичко онова, което е значимо, което е необходимо, също така има предвид и законодателната дейност, която е основна за това Народно събрание, и включва в дневния ред всички онези законопроекти, които вече са готови, обработени и трябва да влязат в залата.
Уточнени са много по-добре, за разлика от стария правилник, функциите на секретарите на Народното събрание. Те просто трябва да знаят за какво са, както и за техните функции и нещо, което беше пропуснато по-рано, може би не умишлено - разбира се, това е чл. 11 за квесторите на Народното събрание. 1041.3 Глава трета от членове 12 до 16. Тя се отнася до парламентарните групи и регламентира всички въпроси, които смятаме, че трябва да бъдат уредени в тази част. Все пак парламентарните групи трябва да знаят своето място, своите права, своите възможности. Това са неща, които трябва да бъда уредени съвсем точно.
Минаваме към глава четвърта, която включва чл. 17 до 29. Това са комисиите на Народното събрание. Както е предвидено в Конституцията, както е било и по-рано, имаме постоянни комисии и временни комисии. Народното събрание вече се произнесе за видовете постоянни и временни комисии. При подготовката на този проект за правилник Законодателната комисия взе предвид решенията на Народното събрание всички комисии, които са гласувани, одобрени и създадени, намират своето място тук в изреждането на чл. 17.
Установен е начинът на изграждане на състава на постоянните комисии с възможност всяка постоянна комисия да създава свои правила за работа, което особено за по-работещите комисии ще бъде нещо необходимо. Създадена е възможността в тях да се създават и подкомисии, и групи, нещо, което в Законодателната комисия много често се прави и сега като че ли подпомага най-добре нашата работа.
Уреден е въпросът как да се разглеждат законопроектите, проектите за решения, декларациите и обръщенията. Един важен момент е, че заседанията на постоянните комисии са открити. Това е нещо, свързано с демократичността на нашата работа не само всеки народен представител, но и всеки журналист, който е акредитиран тук, може да дойде на заседанията на всяка комисия, да слуша, да си вземе бележки и след това - дано само обективно, да отрази работата в съответната комисия.
Има и едно изключение - заседанията на Комисията по националната сигурност и на Комисията по външната политика са закрити, освен когато има противно решение на съответната комисия.
Повторихме нещо, което беше дадено и по-рано - възможността за провеждане на съвместни заседания на две или повече комисии. Това много често се появява като нужда на Законодателната комисия, когато се разглежда въпрос, в който трябва да вземе участие и друга специализирана постоянна или временна комисия. Установен е начинът на докладване. Това може би е най-краткото, което СБ/ВР 1042.1 може да се каже по въпросите, регламентирани в глава четвърта "Комисии на Народното събрание".
Глава пета. "Сесии и заседания на Народното събрание". От чл. 30 до чл. 59. Това е материя, уредена по съвсем нов начин. Основният принцип, който е бил следван от комисията, е, че Народното събрание е постояннодействуващо, обаче то се разделя в своята работа на 3 сесии. Ние скъсахме с тази практика, която беше във Великото Народно събрание, народните представители, работили в него, знаят какво беше от сутрин до вечер да заседаваш тук. Сега предлагаме освен тези три сесии годишно да има и три пленарни заседания седмично. За сесиите. Всеки човек има нужда от почивка. Не може да се работи непрекъснато без никаква почивка. В цял свят е така. Затова предлагаме на вас да има съответно регламентирани ваканции, които да бъдат спазвани. Ваканциите са три: едната е КОЛЕДНА, другата е ВЕЛИКДЕНСКА, а третата е през м. август. Разбира се, това е постановка, която винаги може да бъде изменяна по вота на Народното събрание.
Единодушно беше прието пленарните заседания по принцип да се провеждат в сряда, четвъртък и петък. Сряда и четвъртък ще бъдат дни за законодателна работа или за основна работа на Народното събрание, а петък от 9 до 13 часа евентуално ще бъде ден, в който ще има въпроси, питания. Разбира се, няма пречка в петъчния ден да се гледат и законопроекти, особено тогава, когато няма съответни питания или има някакъв законопроект, който е влязъл в залата и трябва да приключи.
Народното събрание работи вечер до 20 часа, но това време може да бъде удължено с два часа по решение на присъствуващите тук.
Уточнени са въпросите за предаванията по радиото и телевизията - това е чл. 35. С принципа на откритост на заседанията на парламента, освен когато важни обстоятелства налагат друго.
За дневния ред вече казах какво е виждането, отразено в правилника. Даването на думата, процедурните въпроси, прекратяване и отлагане на заседания, на разисквания - всеки от тези моменти е намерил своето място в правилника. Струва ми се, че сме обхванали нещата. Разбира се, това не означава, че не търсим и от вас становище и там, където е непълно или неточно, да направим съответните промени, репликите, в целия разговор, който 1042.2 се води оттук, е регламентиран сравнително прецизно, обхватно и може би това е най-голямата част от правилника. Но на мен ми се струва, че точно тези въпроси - именно тук заставането на банката, кога, за колко време, колко пъти и по какъв начин, това е основата на нашата работа. И когато имаме уточняване, за председателя на Народното събрание или председателствуващия ще бъде по-лесно да ръководи заседанието, защото там, където има регламент, има ред, има точност.
Ще моля народните представители да обърнат внимание и за стенограмите. Те имат пълното право да преглеждат стенограмите и тогава, когато видят грешки в направените изказвания, да могат съответно да реагират и тези грешки да бъдат отстранени.
Глава шеста. "Внасяне и обсъждане на законопроекти". Това е също една основна глава, която също трябва да бъде добре обмислена и обсъдена от народните представители, въпреки че на мен ми се струва, че ние направихме необходимото, за да изясним онези моменти, които са важни. Още повече, че част от Законодателната комисия вече има едногодишен трудов стаж в тази зала, знае минусите и плюсовете. Стремили сме се там, където сме чувствували слабостта или неуредеността, сега това да намери своята регламентация и да създадем реда, за който много пъти говорим тук и за който винаги трябва да се борим.
Глава седма. "Парламентарен контрол". Тази глава е необходима, важна, тя е разделена всъщност на две части. Член 73 и чл. 74 се отнасят до въпросите, отправени от народните представители към министрите, респективно министър-председателя, а втората част са питанията до Министерския съвет или до отделни министри. Особено за питанията, които са малко по-важни, по-значими, е създаден съответният регламент, по който също, ако има някакви други виждания, ще трябва да чуем становища. Въпросите за доверие или недоверие на правителството намират своето отражение тук.
Глава осма. "Парламентарно проучване". Анкети и изслушване. Това беше дискусионна глава във Великото Народно събрание. Не за да повтарям съображенията, постарахме се и тук да вземем онова, което е полезно, или да поставим нещата в един по-регламентиран, по-уточнен вид. 1042.3
Глава девета. "Народни представители". Това е една необходима глава, без която не можем, особено що се отнася до запазване или незапазване на заетата длъжност от народните представители в администрацията, което е било досега. Уреден е въпросът и за платения годишен отпуск. Уреден е и един много важен въпрос, който винаги е създавал във Великото Народно събрание голямата трудност - присъствието. Присъствието в тази зала и присъствието в Законодателната комисия. Не мога да не си припомня трудната работа в бившата законодателна комисия, когато при списък от 35 души ние работихме с 9 - 10 души. Струва ми се, че това не трябва да се повтаря, защото ние сме дошли тук, за да работим, а не за да липсваме точно тогава, когато трябва да бъдем тук.
Глава десета. "Парламентарно поведение". Тук са дисциплинарните мерки, разгънати по видове, основания, последици.
Основното тяло от правилника е от 108 члена. Следва една Преходна разпоредба, която имате пред себе си, след което следват от – 2 до – 7 включително Допълнителни и заключителни разпоредби. Някои термини се изясняват, някои неща трябва да намерят своето отражение.
И последното, което смятам, че трябва да включа в моя доклад, е бюджетът на Народното събрание. Бюджетът е приложение към правилника. За мен беше много учудващо, когато слушах по телевизията преди няколко дни едно предаване, че този бюджет на Народното събрание бил скрит и ние го правим съвсем тайно, поверително. Този скрит бюджет беше раздаден на всички народни представители като част към правилника. Какво беше скрито в случая, не можах да разбера. Затова преди малко споменах, че е хубаво, когато представителите на телевизията, радиото, вестниците присъствуват, да бъдат все пак по-точни. Нищо не сме крили, защото няма какво да крием. Промяна във възнаграждението на народните представители няма. Това, което беше, си остава същото. И затова съвсем неточни са приказките вън, че ние си гласуваме заплати от по 7 - 8 и 9 хиляди лева. Няма такова нещо. Струва ми се, че никой от нас не е дошъл тук, за да злоупотребява в този момент с тази фалирала държава. 1042.4 Член 3. "Народните представители получават основно месечно възнаграждение равно на три средни месечни заплати на заетите лица в народното стопанство."
Същият текст, който беше и в предходния правилник.
Разбира се, тук са уточнени и няколко детайли. Имате ги раздадени своевременно. Съответно допълнително месечно възнаграждение за докторите на науките, за кандидатите на науките, за членовете на Председателството, председателите на комисиите и т.н.
Това са въпросите, които ми се струва, че трябваше да отбележа в своя доклад. Естествено, че Законодателната комисия ще продължи и по-нататък своята работа на базата на направените тук днес изказвания.
Бих помолил господин председателя, а също така и народните представители, за да улеснят нашата работа, всеки един, който има някакви конкретни предложения за нови текстове, за промяна на текстове, не само да ги каже в някаква устна форма, а да ги даде на председателя на Народното събрание, за да можем да ги имаме предвид съвсем конкретно, да ги обсъдим и при окончателното разглеждане на правилника да можем вече да сме ги взели предвид и да имаме своето становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Уважаеми госпожи и господа народни представители! По чл. 32 от нашите временни правила, които сме приели, е казано, че приемането на правилника се извършва на едно четене, текст по текст на първото заседание на Народното събрание след внасянето на проекта.
Тъй като има вече едно искане от господин Генов да се изкаже, може би, ако нямате нищо против, да имаме по един-двама от парламентарна група, които да се изкажат общо по правилника, ако има нещо, и след това вече ще започнем текст по текст днес, утре, вдругиден. Господин Генов, Вие искате общо по правилника да говорите?
Добре, нека, без да гласуваме, между другото виждам, че кворумът е някъде на границата, имате ли против по единдвама души от парламентарна група да се изкажат общо по правилника? Има ли възражения по този въпрос? ББ/ВР 1043.1
Има думата госпожица Златка Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! За да няма после недоразумения, аз предлагам това Ваше предложение - да се изкажат до трима, ако няма възражения, от всяка парламентарна група, и това предложение да го гласуваме, след което да подходим текст по текст, както е казано в чл. 33 от временните правила. Но нека да го гласуваме, защото могат да възникнат след това недоразумения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Предлагам така. Тъй като това противоречи на временните правила, обаче ние бихме могли да си позволим да гласуваме, че по двама, по трима души от парламентарна група, в рамките на до 5 минути (това достатъчно ли е?) ще могат да се изкажат общо по правилника.
Който е за това предложение, моля да гласува!
74 народни представители гласували за, 75 против и 12 въздържали се. Това предложение се отхвърля.
При това положение ще трябва да гласуваме да започнем да разглеждаме така, както е казано в чл. 32 от временните правила. Приемането на правилника се извършва на едно четене, текст по текст на първото заседание на Народното събрание след внасянето на проекта.
Започваме текст по текст. От Законодателната комисия господин Джеров или някой заместник?
НОРА АНАНИЕВА (ПССД, от място): Нали обща дискусия ще правим?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Тя се отхвърли.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Отхвърли се предложението по един-двама души да се изкажат в рамките на 5 минути. Но не се е отхвърлило предложението за обща дискусия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Отхвърля се какво? Аз предложих да има обща дискусия по трима души от парламентарна група по 5 минути. Това предложение... Госпожа Ананиева, не мога така да Ви разбера, ако имате нещо да кажете, елате тук.
Предложението беше много ясно, защото ние променяхме с това решение временните правила, които ние сме създали. Това предложение не се прие.
При това положение не ни остава нищо друго освен да започнем разглеждането на правилника така, както е по временните правила - текст по текст. 1043.2
Имате думата по чл. 1.
Господин Джеров, заповядайте!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ако вървим по съответния ред, трябва да започнем от заглавието, господин председател.
"Правилник за организацията и дейността на Народното събрание."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Гласуваме заглавието. Моля, гласувайте: "Правилник за организацията и дейността на Народното събрание"!
От общо гласували 164 народни представители, 164 са гласували за, против и въздържали се няма.
Господин Джеров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Общи положения.
Чл. 1, ал. 1. Народното събрание създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Конституцията и съгласно разпоредбите на този правилник."
Това е съдържанието, господин председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, желаещите да се изкажат по чл. 1 от правилника. - Няма.
При това положение гласуваме чл. 1.
От общо гласували 166 народни представители, 164 са гласували за, няма против, 2 се въздържат.
Господин Джеров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 2. Народното събрание заседава в сградата на Народното събрание в столицата, освен когато поради изключителни обстоятелства реши да заседава на друго място."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има ли желаещи да се изкажат? - Няма.
Моля, гласувайте чл. 2.
От общо гласували 177 народни представители, 175 са гласували за, против няма, въздържали се 2.
Господин Джеров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Минаваме към глава първа със заглавие: "Конституиране на Народното събрание".
Член 3 с две алинеи: 1043.3
"Ал. 1. Първото заседание на Народното събрание се открива от най-възрастния от присъствуващите народни представители. Той ръководи заседанието до избирането на председател на Народното събрание.
Ал. 2. Народните представители полагат предвидената в чл. 76, ал. 2 от Конституцията клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове."
Това е съдържанието на чл. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има ли желаещи да се изкажат по чл. 3?
Господин Генов, заповядайте! 1043.4 ИВАН ГЕНОВ (ПССД): Господин председател, може би найнапред трябва да зная с колко секунди разполагам, за да направя предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз не зная досега на секунди да сме работили, господин Генов, така че тази ирония е съвършено излишна. Но мисля, че бихме могли да гласуваме регламент, щом като Вие предлагате. Защото ние имаме регламент по временните правила до 10 минути. Там се казва "ако не е решено нещо друго". Има ли предложения доколко минути или доколко секунди да бъдат изказванията?
ИВАН ГЕНОВ: Ами следвайки ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, не, моля Ви се! Аз не Ви давам на Вас думата. Давам думата, за да се направи предложение. Вие поставихте въпроса, минаваме нататък.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Уважаемо Председателство, уважаеми дами и господа, тъй като сме на второ четене и тъй като четем член по член и става дума за съвсем точно формулируеми предложения, аз предлагам регламентът да бъде две минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има ли други предложения?
Имате думата, господин Генов.
ИВАН ГЕНОВ: Колегата очевидно не е присъствувал в залата. Ние съвместяваме няколко четения наведнъж. Аз предлагам регламентът да бъде 15 секунди, за да ускорим процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля за други предложения. Аз все пак се обръщам към господин Генов, който каза за съвместявания. Предлагам да прочете чл. 32 от временните правила, в който се казва, че приемането на правилника се извършва на едно четене, текст по текст.
Имате думата, господин Трендафилов.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ: Уважаеми колеги, без ирония искам да кажа, че тъй като правилникът се обсъжда един път и се гласува направо, би трябвало да се даде регламент за изказванията поне до 5 минути, тъй като ще има, предполагам, по някои от членовете в главите дискусия, която трябва да се разгърне и тя не може да бъде ограничена по такъв драстичен начин. Предлагам регламентът за изказванията до 5 минути. Сл.Р/ЙА 1044.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ако господин Генов оттегля предложението си, или господин Сугарев, да приемем нещо действително ефективно.
Господин Мулетаров, предлагате ли нещо?
СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, аз смятам, че ние за втори или трети път изпадаме в едно конфузно и неудобно положение. След като се гласува, че няма да има по принцип изказвания по правилник, който се приема само на едно четене, е необяснимо защо трябва да ограничаваме времето, след като всеки ще се изказва по отделен текст. Колкото и да говори по един текст, той не може да говори повече от 2-3 минути. Защо си губим времето да правим ограничения, след като е явно, че никой не може да говори 10 или 15 минути по три изречения.
Ето защо предлагам изобщо да не гласуваме никакви ограничения, да се даде възможност на всеки за изказване по текстовете, за да можем действително да приемем един правилник, който да служи докрая на Народното събрание. А не да налагаме волята на този или онзи.
Моето процедурно предложение е да дадем възможност без ограничение всеки да се изкаже по отделните текстове. Това не може да продължи повече от 2 или 3 минути, колкото и да е словоохотлив изказващият се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Мулетаров. Друг желае ли думата да се изкаже по въпроса за регламента? Няма.
Има думата господин Караиванов.
КОСТЯ КАРАИВАНОВ: Благодаря Ви, господин председател. Мисля, че този проблем възникна във връзка с това, че при гласуването дали да има общи разисквания или да няма, въпросът беше свързан с това да се ограничи времето за изказванията за тези общи разисквания. И голяма част от депутатите гласуваха против, точно защото бяха на мнение да не се ограничава времето за общи разисквания, а не изобщо да няма общи разисквания. Но при положение, че така или иначе се реши да няма общи разисквания, аз мисля, че не може да бъде ограничавано по този начин времето за изказвания по отделните текстове на предлагания правилник. Защото тези, които се изказват, трябва по-сериозно 1044.2 да мотивират своите предложения. А те, според мен, не могат да го направят по някои текстове не в 2 минути и не в 5 минути.
Ето защо моето процедурно предложение е: или изобщо да не се ограничава времето за изказвания по отделните текстове, или ако то се ограничи, максимумът на ограничението да бъде 10 минути. Защото народните представители ще трябва и да мотивират своите предложения.
Мисля, че въпросът, който разглеждаме, е достатъчно сериозен, за да не се спекулира с него. И мисля, че по този въпрос трябва да се даде възможност за една дискусия. Защото процедурата е гаранция за демократичността след това в работата на Народното събрание. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Караиванов. Мисля, че действително е необходимо да гласуваме, защото - пак ще ви прочета текста на чл. 18: "Отделният оратор има право на изказване до 10 минути, ако не е приет друг регламент". Просто ние трябва да приемем регламент. Така че, ако няма друг, който да се изкаже, ще ви прочета какви предложения са направени, по реда на постъпването им. Господин Сугарев направи предложение регламентът да бъде 2 минути. Направено е предложение от господин Иван Генов - за 15 секунди. След това има предложение от господин Трендафилов за 5 минути. Направени са и две предложения от господин Мулетаров и господин Караиванов, които съвпадат - да няма ограничения на регламента.
Аз съм длъжен да поставя тези предложения на гласуване, освен ако не се оттеглят някои предложения в полза на други.
Имате думата, господин Велев. 1044.3 ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Уважаеми колеги! Преди да сме направили каквото и да е изказване по правилника, преди да сме започнали неговото разглеждане, ние започнахме да правим предложения за процедурни въпроси, които ни отнеха дори много време.
Нека да започнем разглеждането на този правилник, неговото обсъждане и приемане текст по текст, да видим как ще тръгнат нещата и ако има много словоохотливи хора, тогава ще помислим за ограничаване на изказванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Всъщност Вие повтаряте едно предложение, което е направено от двама души.
Моля по реда на постъпването на предложенията ще ги подложа на гласуване.
Първо, предложението на народния представител Едвин Сугарев - изказванията да бъдат до две минути. Моля, които са за това изказванията да бъдат до две минути, да гласуват за.
Общо са гласували 196 народни представители. От тях 97 - за, 88 - против и 11 - въздържали се.
Подлагам на гласуване второто предложение - на господин Иван Генов - изказванията да бъдат до 15 секунди. Иван Генов поддържа своето становище.
Гласували общо 172 народни представители. От тях 67 -за, 70 - против и 15 въздържали се.
Поставям на гласуване третото предложение на господин Кръстьо Трендафилов - изказванията да траят до пет минути.
Обръщам внимание на народните представители, че двете предложения досега не са приети - нито за две минути, нито за 15 секунди.
Гласували общо 187 народни представители. От тях 102 -за, 71 - против и 14 - въздържали се.
Сега съм длъжен да запитам господата Мулетаров, Караиванов и Велев дали да подложа и тяхното предложение на гласуване, или тъй като предложението на господин Кръстьо Трендафилов се приема, те ще се откажат от своето предложение. Искам да облекча процедурата. Но ако не се отказват? - Добре, тогава гласуваме за предложението на господин Мулетаров и господин НЧ/ЙА 1045.1 Караиванов - времето за гласуване да няма лимит.
Думата иска господин Даскалов.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Господин председателю, госпожи и господа! Смятам, че не би следвало да се подлагат на гласуване последните две предложения, след като по същия въпрос Народното събрание вече е гласувало по един начин и е взело някакво решение. Защото представете си, че Народното събрание реши нещо, което може да е изключено, но теоретично е възможно - и следващите две решения. Тогава ще трябва да сравняваме кое от трите решения има най-много гласове. Това е невъзможно.
Първото решение, което е взето по този конкретен въпрос, изключва поставянето на гласуване на останалите предложения по същия въпрос. Това е моето скромно мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз не се съгласявам напълно с Вас, господин Даскалов, защото едно друго предложение може да получи още по-голямо мнозинство. Затова попитах господин Мулетаров и господин Караиванов дали се отказват.
Поставям на гласуване предложението на господин Мулетаров и на господин Карайорданов - да няма лимит за времето за гласуване. Моля, които са за - гласуват за, а които са против, гласуват обратно.
Общо гласували 193 народни представители. От тях 67 за, 113 - против и 13 въздържали се.
Това предложение се отхвърля.
В такъв случай последното предложение няма основание да се гласува.
При това положение Народното събрание приема изказванията да бъдат до пет минути.
Господин Генов, имате думата по чл. 3.
ИВАН ГЕНОВ: Уважаеми господин председател! Предлагам към чл. 3 нова трета алинея със следното съдържание: "Народните представители, неподписали клетвени листове, нямат право да участвуват в работата на Народното събрание". Смятам, че подобна норма следва логически от конституционния текст, намерил място в чл. 76, ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Генов, мисля, че Вашето предложение не противоречи на текста. Защото текстът на ал. 2 казва, че устно направената клетва се удостоверява 1045.2 с подписване на клетвени листове. Мисля, че фактически няма разлика.
ИВАН ГЕНОВ: Не казвам, че има разлика, аз затова правя допълнение към този член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има ли смисъл, като няма разлика? Но ако искате, предайте писмено предложението на господин Джеров.
ИВАН ГЕНОВ: Господин председател, тогава да Ви запитам: ако един народен представител не е положил клетва, какво е Вашето становище?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ако не е подписал клетвения лист, ясно е, че той все едно не е положил клетва. Това става ясно от ал. 2.
ИВАН ГЕНОВ: Добре, в такъв случай той ще участвува ли в работата на Народното събрание? Ще гласува ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ясно, че няма да участвува. Според моето тълкуване това го има в ал. 2.
ИВАН ГЕНОВ: Повече от няколко дни имаше такава група депутати, неподписали клетвени листове, които участвуваха в работата на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Всички депутати са подписали, господин Генов. А Вие всъщност не определяте някакъв срок, в който трябва те да ги подпишат, а и в Конституцията няма такъв определен срок.
ИВАН ГЕНОВ: Вероятно ще има и нови народни представители занапред и затова този въпрос би следвало да намери своето решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, господин Генов, Вашето предложение ще се направи и ще се гласува.
Моля, има ли други предложения и изказвания по чл. 3 Няма други желаещи.
Господин Джеров, бихте ли формулирали едното предложение, а след това и второто, за да може да гласуваме, както е в правилника.
Първо - предложението на Законодателната комисия и второ - предложението на господин Генов.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: При това положение бихме могли да гласуваме предложението на Законодателната комисия, 1045.3 така както го докладвах пред вас, т.е. чл. 3 с неговата първа и втора алинея. А след това вече да се подложи на гласуване предложението на народния представител господин Иван Генов за нова трета алинея към чл. 3, която гласи: "Народните представители, неподписали клетвени листове, нямат право да участвуват в работата на Народното събрание". Това е постановката, която имаме предвид.
И все пак като председател на Законодателната комисия искам да изкажа едно становище. Според мен въпросът е уреден и с нормата на Конституцията, която е реципирана в ал. 2 и не се нуждаем от никаква трета алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, да се гласува първо предложението на Законодателната комисия.
Думата е поискал господин Стоилов. 1045.4
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Тъй като възникна дискусия по това предложение, като член на Законодателната комисия бих искал да споделя своето мнение, защото то е различно от това на нейния председател.
Действително ние бихме могли да не приемем предлаганата ал. 3 и да изведем от едно задължение, което имат народните представители, и някакви последствия, когато те не изпълняват това свое задължение. Но тъй като тази стиуация би била твърде спорна, по-добре е не да я решаваме, когато ще възникне тя по отношение на един или друг народен представител, а да я решим принципно в правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Защо в Конституцията този въпрос изрично не е решен. Там само отпадна основанието неполагане на клетва като необходимо за прекратяване на депутатския мандат. Следователно никой не може да лиши от мандат народния представител, но неизпълнението на едно задължение - при това конституционно - от страна на народния представител, би трябвало да води до някакви санкции и тази именно уместна санкция е липсата на право от негова страна той да участвува и да гласува в Народното събрание. Ако пък ние не впишем тази санкционна последица, след това може да възникне спор за перфектността на приетите от Народното събрание актове и те да бъдат атакувани пред Конституционния съд, т.е. да влезем в много по-сложни хипотези, които няма да имат своя директен отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Други желаещи да вземат думата? - Господин Василев.
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ: Уважаеми колеги! Бих искал да ви обърна внимание на два въпроса. Първо, по това, което се обсъжда.
Според мен нещата са ясни. Полагането на клетва става в първия ден от всички, които присъствуват. Тези, които са положили клетва, са положили. Тези, които са отсъствували, трябва да подпишат клетвени листове. Конституцията не уточнява какъв е начинът на полагане на клетва и едно искане за клетвен лист означава искане за повторна клетва от тези, които са я положили първия ден, а ние почти всички бяхме тук. Няма изрично изискване в Конституцията за писмено документиране на тази положена клетва. А да се усъмним в това, че всеки от нас, който е присъствувал Цв.М/НП 1046.1 тук, не е положил добросъвестно клетва, е недопустимо за депутати.
Ако трябва да се обърнем към традицията, тези които са се клели върху Евангелието и пистолета при Левски, не са подписвали клетвени листове, а са се клели устно. Това е първоначалният акт на полагане на клетва в нашата политическа история, тъй че изискването на текста ми се струва, че може да бъде сведено само за тези, които са отсъствували в първия ден, когато всички са положили клетва. Иначе то е недопустимо.
Другият въпрос е процедурен. Преди малко приехме едно наше решение, което теоретически свежда възможностите за обсъждане на правилника до 83 работни часа, тоест почти до Нова година. Трима души по пет минути от всяка парламентарна група. Ако всяка парламентарна група упражни това право, при 110 члена в проекта, това прави 83 работни часа. Предлагам или да преразгледаме своето решени, или парламентарните групи, след като вече е гласувано, за да не губим време, да се откажат поне от две от тези изказвания и да сведем до едно изказванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Василев, мисля, че бъркате. Ние не сме гласували да се изкажат по трима души. Ние просто гласувахме регламент, че изказванията са до пет минути. Не за трима. Това не сме гласували.
Господин Виденов има думата.
ЖАН ВИДЕНОВ: Уважаеми колеги народни представители, разбира се, прав е господин Йордан Василев, като посочва, че в момента уреждаме процедурата, по която ще стане полагането на клетвата от народните представители и удостоверяването на този акт, тъй като това не е разписано подробно в Конституцията.
Ако говорим за историческата традиция и за опита на други сфери в това отношение, трябва да сме наясно, че в преобладаващата част от случаите устното полагане на клетва непременно се установява с подписване на документ. По същия начин се полага воинска клетва, по същия начин полагат клетва висшите съдии, по същия начин полагат клетва министрите.
Защо е прав господин Иван Генов, повдигайки въпроса за една по-голяма конкретност при удостоверяването на полагането на клетвата чрез подписване на клетвен лист? Всички сме наясно, че е почти невъзможно да се удостовери с точност - а това би 1046.2 могло да се наложи да бъде проверявано, тъй като от неполагането на клетва, което е едно конституционно задължение, могат да произтекат важни последствия, включително и за актове на Народното събрание - практически е невъзможно да стане удостоверяването на полагането на клетвата в тази голяма обща зала устно. Затова е необходимо подписването на клетвени листове, успоредно, заедно с полагането на клетвата от всички присъствуващи народни представители.
Но тук възниква и въпросът - и тук е прав господин Иван Генов, като го повдига - за срока, в рамките на който трябва да се извърши това удостоверяване с подписването на клетвените листове. Ако сте обърнали внимание, клетвените листове, които всички ние подписахме, най-отляво долу носеха датата 4 ноември. Много от нас, народните представители, подписаха тези клетвени листове с 4, 10 или 14 дни закъснение. Това вече проформа, въпреки че не е по съдържание, е едно документно нарушение, което може да се използува за оспорване и на тия подписи, и на факта на полагане на клетвата.
Освен това има все още един или двама народни представители, които не са подписали клетвени листове поради това, че са се възползували от правото си да не положат клетва. Нормално е да се мисли, че Централната избирателна комисия би трябвало да ги замести без изрично гласуване на оставка със следващите кандидати от листите на съответните партии. Но тя не прави това, до голяма степен аргументирайки се с неизяснената процедура по полагането на клетвата и последствията от нея.
Затова моят призив е да приемем максимално конкретно и точно уреждане на тази процедура и последствията при нейното неспазване, така както предлага господин Генов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Кюранов иска думата.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Нека да си слагат картите, за да се отчита времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Кюранов, моля ви, слагайте картата за отчитане на времето.
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Господин председателю, колеги! Мисля, че това, на което обърна внимание народният представител Жан Виденов, е едната страна на въпроса. Другата страна е, че с 1046.3 предложението на народния представител Генов в действителност се поставя един друг въпрос - въпросът за санкцията, т.е. по този начин ние имаме една пълнота на правната норма. Конституцията, която ние знаем, че действува непосредствено, не предвижда не само процедурата, на която обърнаха внимание колегите преди мене, но не предвижда и санкция. А това, което той предлага, именно предвижда санкция при неполагане на клетва. И аз мисля, че има всички основания да бъде прието това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Виденов, бих искал да ми посочите кои на се подписали клетва, тъй като на мен ми беше докладвано, че всички народни представители са подписали.
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): На следващото заседание ще го направя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Искам да резюмирам предложението.
Първо, има едно предложение на Законодателната комисия.
Второ, има предложение, направено от господин Генов, за нова ал. 3.
Трето, има предложение на господин Йордан Василев, което гласи, общо казано, че въобще не е нужно да се подписват клетвени листове.
При това положение съм длъжен да поставя и трите предложения на гласуване.
Първо, поставям на гласуване предложението, така както е предложено от Законодателната комисия. Моля, народните представители да гласуват.
От общо 194 гласували: за - 165, против - 24, въздържали се 5.
Предложението се приема.
При това предложение питам господата Генов и Виденов необходимо ли е да поставям на гласуване направените от тях предложения, или се отказвате?
ИВАН ГЕНОВ (от място): Моето предложение не противоречи на вече гласуваното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Питам ги дали се отказват от своите предложения, защото все пак този резултат е много убедителен. 1046.4
Господин Василев? - Отказва се.
Господин Генов? - Искате да се постави на гласуване.
Поставям на гласуване предложението на господин Генов, който предлага една трета алинея. Моля, господин Джеров, да прочетете текста.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението на господин Генов гласи: нова трета алинея към чл. 3: "Народните представители, неподписали клетвени листове, нямат право да участвуват в работата на Народното събрание."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, които поддържат предложението на господин Генов, да гласуват положително.
От общо 178 гласували, за - 87, против - 88, въздържали се - 3.
Предложението не се приема.
Господин Джеров, продължавайте. 1046.5
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Чл. 4 с 4 алинеи.
"Чл. 4, ал. 1. Под председателството на най-възрастния народен представител могат да се проведат само разисквания по избор на председател на Народното събрание.
Ал. 2. На първото заседание Народното събрание избира председател и до трима заместник-председатели с тайно гласуване.
Ал. 3. Всяка парламентарна група може да издига кандидатури за заместник-председател на Народното събрание.
Ал. 4. За избрани за председател, съответно заместникпредседатели се смятат кандидатите, получили повече от половината от гласовете на присъствуващите народни представители. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря, като в него участвуват двамата кандидати, получили най-много гласове."
Това е съдържанието на предложения чл. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Велев.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Конкретно предлагам ал. 1 на чл. 4 да отпадне изцяло и съответно ал. 2 да стане ал. 1 и следващите две по съответния ред.
Мотиви: В ал. 1 е казано, че под председателството на най-възрастния народен представител могат да се правят само разисквания по избор на председател на Народното събрание. Това са отминали факти и събития, но ние много добре знаем, че такива разисквания не станаха. Мисля, че не е необходимо да ги записваме в правилника, защото най-възрастният народен представител повече няма да се качи на банката, няма да поеме ръководството на Народното събрание и след като не станаха такива разисквания по избор на председател на Народното събрание, аз мисля, че няма никакъв смисъл те да бъдат записвани.
Сегашната ал. 2, след като придобива качеството си на ал. 1, тя вече конкретизира едно конституционно право и задължение, че на първото заседание Народното събрание избира председател и заместник-председатели, конкретното е, че тук е посочено с тайно гласуване. Това е най-важното и най-същественото в тази алинея.
При това положение следващите алинеи ще придобибят нова номерация. ВТ/НП 1047.1
И още един факт, колеги, който заслужава внимание, макар че не бих искал да се придържам към него. Ал. 4 казва, че за избран за председател, съответно заместник-председатели се смятат кандидатите, получили повече от половината от гласовете на присъствуващите народни представители. Поначало всички решения на Народното събание трябва да се вземат с гласовете на повече от половината от присъствуващите. Така е по Конституция. Но ако си спомняте, в тези временни правила, които ние гласувахме за избор на председател на Народното събрание, там бяхме записали повече от половината от гласувалите, с което допуснахме нарушение. Но тогава не ни се даде възможност да обсъждаме този въпрос. И сега на мен не ми се иска да го поправяме, тъй като ще влезем в противоречие с Конституцията, но просто исках да отбележа този факт.
Благодаря за вниманието. Това е предложението ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Други желаещи? (Председателствуващият слиза от банката и ползува правото си на народен представител за изказване)
Аз искам да напрява две кратки - едно предложение и едно обяснение към господин Велев. Според мен не може да отпадне ал. 1. Ако господин Велев погледне който и да било правилник на който и да било парламент, ще види, че навсякъде го има това разпореждане. Но под разисквания, това не означава, господин Велев разбира, да се обсъжда кандидатурата на председателя. Аз направих една справка, господин Велев, поисках от Правния отдел справка, обръщам се към народните представители, от Правния отдел ми беше дадена справка, от която излиза, че в нито един парламент на така наречените демократични, цивилизовани страни няма обсъждания на личността на председателя. Става въпрос за парламентарните републики или монархии, не в президентската република, каквато е, да речем, Америка. Нещо повече, има редица правилници и конституции, в които е забранено дори въобще да се обсъжда тази кандидатура. Същото се отнася и за министрите, но по този въпрос няма да говорим сега.
Така че според мен ал. 1 трябва да остане. Но тук аз вижам един друг пропуск. В ал. 3 се казва така: "Всяка парламентарна група може да издига кандидатури за заместник-председатели на Народното събрание". Това го разбирам добре, ясно е, но не 1047.2 е казано кой може да издига кандидатура на председателя. Мисля, че това е един пропуск, който би трябвало да се допълни. Мисля, че председателят може да бъде издиган от всеки народен представител. Но тъй като има тази ал. 3, би могло да се допълни, че кандидатурата на председателя може да се издига и от народните представители, и естествено, разбира се, от отделните парламентарни групи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Друг някой желае ли думата? Няма, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Бяха направени две предложения, свързани с чл. 4 така, както беше докладвано от мен.
Господин Велев предлага да отпадне ал. 1 на чл. 4, която гласи, че под председателството на най-възрастния народен представител могат да се проведат само разисквания по избор на председател на Народното събрание.
Според мен не е излишно, би трябвало да остане, защото все пак това е нещо, което трябва да намери своето отражение. Ние не можем да кажем, че ще гласуваме правилника, който да действува само за времето от 28 ноември нататък, а да не обхване началото на този парламент. Това, че сме закъснели с един месец, не означава, че трябва да забравим онзи период, който е част от работата на Народното събрание.
Затова предлагам чл. 4, ал. 1 да си остане така, както е предложена съответно на това, разбира се, и останалите три алинеи да запазят номерацията си.
Господин Стефан Савов предлага едно изречение. Само за момент да го осмисля, ако ми разрешите.
Това е към ал. 3, защото там би било мястото, ако го възприемем.
Ал. 3 гласи: "Всяка парламентарна група може да издига кандидатури за заместник-председател на Народното събрание..." И би трябвало, все пак аз не съм автор на предложението, ако господин Савов е съгласен, неговото предложение, изречение... но като място, господин Савов, то трябва да бъде в ал. 3: "Всяка парламентарна група може да издига кандидатури за заместникпредседател на Народното събрание". Вашето предложение, ако се приеме, да стане изречение първо. И тогава то ще гласи: "Всеки народен представители...", за момент, за да го запиша, 1047.3 защото след две минути, ако трябва да го повторя, няма да бъда точен.
СТЕФАН САВОВ: Господин Джеров, може ли да обясня. Тъй като липсва кой издига кандидатурата на председателя, аз предлагам да се постави едно първо изречение: "Кандидатурата на председателя може да се издигне от всеки народен представители и парламентарните групи."
С второто изречение вече, което ще гласи, че "Всяка парламентарна група може да издигне кандидатури за заместникпредседатели..." има основание в това, че в модерните парламенти все пак има едно желание от парламентарните групи да излизат председателите. Разбира се, не всякога това може да бъде осъществено, защото не може да има толкова заместник-председатели, колкото са парламентарните групи, но приблизително все пак да има едно пропорционално разпределение на заместник-председателите. 1047.4
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това бяха съображенията на вносителя.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (от място): Само едно нещо искам да поясня.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Велев, заповядайте. По алинея първа ли?
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Да. Всъщност става въпрос за чл. 4 въобще. Тъй като предложих ал. 1 да отпадне, това ще се гласува, в ал. 2 предложих да бъде така: "На първото заседание Народното събрание избира председател и заместник-председатели с тайно гласуване", без да е посочено "трима", така както е в Конституцията. Казах, че конкретизацията трябва да се отнася само за въпроса, че тук става с тайно гласуване. Това е новото, което внасяме ние с този текст. Но има малко изменение, че аз предлагам да отпадне думата "трима", да остане само "заместник-председатели".
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В такъв случай да повторим нещата, за да знаем за какво гласуваме.
Член 4. Господин Велев предлага ал. 1 да отпадне. Съответно на това следващата втора, трета, четвърта, трябва да станат първа, втора, трета.
Второ, господин Велев предлага ал. 2, вместо "На първото заседание на Народното събрание избира председател и до трима заместник-председатели с тайно гласуване", да получи редакцията: "На първото заседание Народното събрание избира председател и заместник-председатели с тайно гласуване."
И третото предложение, което съм отбелязал. Господин Стефан Савов предлага ал. 3 да придобие следната редакция: "Всеки народен представители и парламентарна група могат да издигат кандидат за председател на Народното събрание."
Съответно на това второто изречение е сегашното единствено и то гласи: "Всяка парламентарна група може да издига кандидатури за заместник-председател на Народното събрание."
Остава да поставим на гласуване тези предложения в поредността.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Понеже предложението на господин Велев е за отпадане на ал. 1, би трябвало да гласуваме първо този текст.
Който е за това ал. 1 на чл. 4 да отпадне, гласува за. СД/НП 1048.1 Който е да остане текстът, така както е предложен от Законодателната комсиия, гласува против.
От общо гласували 180 народни представители, за отпадане са 64, против отпадането - 110, въздържали се - 6.
Предложението се отклонява.
При това положение гласуваме предложението на Законодателната комисия за целия текст на чл. 4.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Само едно допълнение, ако ми разреши господин председателствуващият, като след това ще гласуваме предложението на господин Велев за отпадане на трите думи "и до трима" и след това отделно ще гласуваме допълнителното изречение към ал. 3, предложено от господин Савов.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Кюранов, заповядайте.
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Господин председателствуващ, колеги! Аз мисля, че предложението на господин Савов е основателно. Наистина това е един пропуск - за председателя. Но тук по този начин създаваме два режима на избор за председателя и за заместникпредседателите.
Аз мисля, че няма основание те да бъдат различни.
Би трябвало и заместник-председателите да могат да бъдат предлагани от отделни народни представители. Мога да кажа, че това е мнението и на господин Савов.
СТЕФАН САВОВ (от място): Съгласявам се с тази редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Съгласявате се. Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Тогава само за момент, за да уточним.
Господин Кюранов, все пак бихте ли формулирали? Може ли да го дам така, ако не бъркам: "Всеки народен представител и парламентарна група могат да издигат кандидатури за председател и заместник-председатели на Народното събрание"?
ЧАВДАР КЮРАНОВ (от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, при това положение може би трябва да гласуваме отделно предложението на господин Кюранов и господин Савов, след това да гласуваме останалите текстове. 1048.2
(Реплика от залата: "Да гласуваме последователно")
Да, последователно. Добре.
Алинея 2, предложението на Законодателната комисия.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Като си запазваме правото да гласуваме допълнително предложението за отпадането на "и до трима".
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: При положение че не се получат гласовете, господин Джеров.
Който е за текста, предложен от Законодателната комисия, да гласува.
"Ал. 2. На първото заседание Народното събрание избира председател и до трима заместник-председатели с тайно гласуване." Това е текстът.
От общо гласували 188, за предложението са 125, против предложението - 59, въздържали се - 4.
Предложението се приема.
Преминаваме към ал. 3.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Лично моето виждане е изцяло в подкрепа на промяната на ал. 3, както беше предложено от господин Савов и от господин Кюранов. (Шум в залата, Емил Филипов иска думата)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Заповядайте, колега. (Реплика от блока на ПССД: "Дайте едно процедурно предложение.")
Процедурата, предложението е прието по ал. 2. Щом се приема предложението, не е необходимо да се гласува друго предложение.
Заповядайте, господин Филипов.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ: Уважаеми господин председател, драги колеги народни представители! Искам да помогна на уважаемия господин Джеров да излезем от неудобното положение, когато той обеща, че след гласуването по принцип на ал. 2, ще има отделно гласуване на думите "до трима".
Така ли беше, господин Джеров? Мога ли да помоля господин председателя да подложи на гласуване думичките "до трима" да отпаднат или не?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, аз мисля, че при положение, че предложението е прието, не е необходимо да се гласува второто предложение. (Шум в залата) Нека да разсъжда1048.3 ваме, ако бъде същият резултат, какво ще се получи?
Господин Жан Виденов, заповядайте.
ЖАН ВИДЕНОВ: Уважаеми колеги народни представители! Не знам за кой път и кой пореден представител на Парламентарния съюз за социална демокрация днес обръща внимание на все още действуващата ал. 4 от чл. 22 на временните процедурни правила за работата на Народното събрание. В нея се съдържа нормата, която трябва да се изпълнява от председателствуващите работата на парламента, че предложения за отмяна, изменения или допълнения се поставят на гласуване преди цялостното гласуване по основния въпрос, респективно по основния текст на алинеята.
Тук имаше предложения за отмяна на две думи от основния текст на алинеята и следователно това беше предложението, което трябваше да се гласува най-напред.
Днес господин Савов наложи друга процедура -всички предложения се гласуват поред и тия от тях, които съберат необходимия кворум, се смятат за приети. Тя беше приложена няколко пъти досега. Това е една, според мен, неудачна процедура, но все пак е процедура, която, ако сме приели за прецедентно наложена, нека поне до края на днешното заседание да прилагаме, а не да сменяме процедурата според това, как се отнасяме към различните предложения на различните народни представители.
Моето предложение в дадения случай е да подложим на гласуване това, което внесе господин Митко Велев, и да караме поне до края на днешното заседание по начина, който предложи в самото начало днес господин Стефан Савов, въпреки че то според мен противоречи на временните процедурни правила.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Виденов, при това положение предложенито, което получи повече гласове, ще се смята... Така ли смятате? А при равни гласове какво ще стане? 1048.4
ЖАН ВИДЕНОВ (реплика от място): Моето предложение е да се спазват временните правила!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Добре... Господин Йончев, имате думата.
ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ: Господин председателствуващ, аз искам само да изчистим това, което сега гласувахме. Така или иначе господин Джеров съобщи условието на гласуването и ние при това условие гласувахме. Коректно е да го имаме... То го има в стенограмата. Става дума за това, че допълнително ще гласуваме за тези "до трима". Значи сега ние с нашия глас приехме това, което ни беше обявено. Приехме и това, че допълнително ще гласуваме "до трима". Имаме формално основание да излезем от това нещо. Нека да не го развиваме излишно.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, понеже нямаме отказ от гласуване, съгласно приетата процедура ще го подложим на гласуване. Господин Бучков, имате думата.
ЕМИЛ БУЧКОВ: Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми колеги!
Изправени сме действително пред едно парадоксално положение. Гласувахме един текст и този текст е влязъл в сила. Ако трябва да гласуваме неговата промяна, щото това фактически ще бъде гласуване на промяна, ние трябва да гласуваме промяна на един влязъл в сила текст. Виждате ли в какво положение се поставяме?! Когато има един проект и в този проект се внася ново предложение, това предложение трябваше да се гласува предварително и след това да се гласува основният текст. След като сме гласували текста, това, което сега ще гласуваме, ще е промяна на влязъл в сила текст. Моля ви се, това е абсурдно!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, предлагам за гласуване предложението за отпадане на думите "до трима" от текста на чл. 4, ал. 2. По-нататък изречението продължава. Който е за отпадане на определението за броя на заместник-председателите в текста на ал. 2, моля да гласува за, а който е за приетия вече текст, ще гласува против. Моля, гласувайте!
От общо гласували 192, 88 за, против 103, въздържали се 1. Отхвърля се предложението.
Господин Джеров, преминаваме към ал. 3. Тук също е направено предложение. ВЙ/НП 1049.1
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Имаше предложение ал. 3 да добие следната редакция: "Всеки народен представител и парламентарна група могат да издигат кандидатури за председател и заместник-председател на Народното събрание." Това е предложението. Чета обединеното предложение на двамата народни представители - господин Стефан Савов и господин Кюранов.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, ако имате предложение - заповядайте.
СТОЯН ИВАНОВ: Аз предлагам изборът на председател, т.е. предложението за избор на председател да се отдели в отделна алинея, тъй като съчетаването по този начин, по който се предлага, може да доведе в следната ситуация - заместник-председателите да бъдат избрани до трима души от една и съща парламентарна група. Тоест тук не се усеща, че желанието на този, който предлага този правилник, е парламентарните групи да бъдат представени със свои заместник-председатели. Благодаря ви.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля, тогава дайте текст.
СТОЯН ИВАНОВ: Текстът за председател да бъде така, както го предложи господин Савов, но да се запази текстът за заместникпредседателите.
СТЕФАН САВОВ: Аз не съм съгласен с предложението на господина дотолкова, доколкото не е поставено навреме. Тук се поставяха предложенията - поставих го аз, постави го господин Кюранов. Вие поставяте въпроса, когато вече ще се гласува. Процедурно вие вече нямате никакво основание да го поставяте. Когато се постави един въпрос на гласуване, тогава вече никой от народните представители не може да прави повече предложения. Това е основен принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, гласуваме. Прочетете текста.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз ви прочетох текста. Ще го прочета, разбира се, пак, за да бъдем съвсем точни.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: До половината предложен от господин Савов и господин Кюранов - този текст ще гласуваме, най-напред него.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Всеки народен представител и парламентарна група могат да издигат кандидатури за председател 1049.2 и заместник-председател на Народното събрание".
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Чухте текста. Който е за прочетения текст с тези корекции, които са направени от господата Савов и Кюранов, моля да гласува за. Моля, гласувайте!
От 182 гласували, 170 - за, против - 4, въздържали се - 8. Предложението се приема.
Господин Джеров, преминаваме към следващата ал. 4.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Алинея 4. Към нея нямаше направени предложения. Може да ви я прочета, за да си я припомним, защото сега тя подлежи на гласуване.
"Ал. 4. За избрани за председател, съответно за заместникпредседатели, се смятат кандидатите, получили повече от половината от гласовете на присъствуващите народни представители. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря, като в него участвуват двамата кандидати, получили най-много гласове."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Моля да гласуваме за предложението. Който е за предложението на комисията, гласува за.
От общо 181 гласувавли, 171 - за, 1 против, въздържали се 9. Приема се текстът на ал. 4.
Председателството обявява почивка от половин час, до 18,30 часа. (Звъни) 1049.3(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Уважаеми колеги, заседанието продължава.
Господин Джеров поиска думата.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, позволявам си след почивката да ви помоля да се върнем отново към точка едно от дневния ред. Това беше законопроектът за изменение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Република България. Ние уточнихме всички текстове така, както бяха предложени от Законодателната комисия, с всички допълнения, направени след това.
Първият въпрос. Пред вас стана дума, че генералите, адмиралите и т.н. нямали адресна регистрация. Ние гласувахме текста така, както беше предложен от нас. Направих справка с ръководството на Министерството на отбраната и те смятат, че текстът така, както е гласуван от нас, е перфектен и точен. В такъв случай няма да го поставя на преразглеждане.
Второто нещо обаче, за което ви моля. Пропуснахме да отбележим този закон откога влиза в сила. Затова моля ви да гласувате един допълнителен – 8 със следното съдържание: "Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Моля, госпожо председател, да поставите на гласуване тази допълнителна разпоредба.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, все пак има някакъв ред. Преди почивката ние обсъждахме проекта за правилник. Вашето предложение също ще поставим на гласуване, но какво ще стане с обсъждането по правилника?
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Бих направил и следното предложение. Ако уважаемите колеги го възприемат, да спрем или да отложим разглеждането на правилника, защото има и други точки. А вън от това, когато се работи все едно и също нещо, човек се изморява, затормозява се и започва да му доскучава.
Затова, ако сте съгласни, да гласуваме – 8 от Закона за изменение на Закона за избиране на президент и вицепреидент на републиката, след което ще моля също така да бъде поставено Ст.Б/ВЙ 1050.1 на гласуване моето предложение за отлагане на точка две за утре. Утре да започнем, ако няма други възражения, с правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Умолявам народните представители да влязат в заседателната зала, ще има гласуване.
Господин Джеров мотивира защо е необходимо да се върнем към точка едно от днешния дневен ред, след като бе приет Законът за избиране на президент и вицепрезидент на републиката. Оказа се, че по технически причини е пропуснато в материала, по който провеждахме гласуването, да се включи разпоредбата, която Законодателната комисия е приела на свое заседание, а именно, че законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Смятате ли, че е необходимо да се поставя на гласуване това предложение?
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Задължително.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Става дума, господин Джеров, дали да поставим на гласуване процедурно да възобновим гласуването по текста или направо да преминем към – 8, който е трябвало да бъде включен днес в текста, който беше раздаден.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Все пак това е днешно заседание, не бих погледнал чак толкова формално на нещата, за да поставяме на гласуване този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Някакви различни мнения да има? Господин Драгиев има думата.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ: В тази връзка, колеги, аз искам да предложа нещо, което по-късно ще мотивирам в самия правилник. Според мен се налага да имаме една точка в правилника, която да ни дава възможност да изменяме приети, но необнародвани закони. Това ще се налага, защото много често се извършват пропуски или пък се налага да бъде поправено нещо. Противното означава законът да е обнародван, а на другия ден, отново да се предлага изменение и обнародване на изменението. Помислете добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, още веднъж прочетете текста, който трябва да се гласува и който е трябвало да бъде гласуван на днешното заседание в първата му част. 1050.2
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Към Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката да се добави нов – 8, последен, със съдържание: "Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми народни представители, моля ви, гласувайте!
Със 172 за, 15 против, 14 въздържали се текстът е приет.
Господин Джеров направи едно процедурно предложение - да се отложи разискването на проекта за правилник за утре и да продължим със следващите точки от дневния ред. Все пак времето напредна, има и умора, но залата ще реши.
Има ли някой народен представител, който не е съгласен с това предложение? Има думата господин Сугарев.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Уважаемо Председателство, уважаеми дами и господа! Аз смятам, че не трябва да прекъсваме обсъждането на правилника. Все пак минахме само четири члена от него. Това е крайно малко, ако караме така, ще го обсъждаме до Нова година.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вие предлагате до края на заседанието да продължим с правилника, а утре да работим по останалите точки.
Поставям на гласуване предложението на господин Джеров - да се спрат разискванията по проекта за правилник за днес, да се отложат за утре и да се продължи с другите точки от дневния ред. Които са за, моля да го подкрепят, които са против - да го изразят със своя вот.
С 53 за, 132 против, 19 въздържали се предложението се отклонява.
Продължаваме с разискванията по проекта за правилник. Господин Джеров, моля да заемете мястото си.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 5. Ал. 1. Правомощията на председателя и заместник-председателите на Народното събрание могат да бъдат прекратени предсрочно:
1. по тяхно искане;
2. по писмено искане най-малко на една трета от всички народни представители, когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на задълженията или системно нарушаване на правата и задълженията в рамките на тяхната компетентност. 1050.3
Ал. 2. В случаите по т. 1 на предходната алинея прекратяването на правомощията се приема, без да се обсъжда и гласува.
Ал. 3. В случаите по т. 2 на ал. 1 искането се поставя на тайно гласуване и се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъствуващите народни представители.
Ал. 4. При предсрочно прекратяване на правомощията нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението."
Това е съдържанието на чл. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Вълканов. 1050.4 ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Една редакционна бележка. Колеги, не се прекратяват в този случай правомощия, а мандати, което значи пълномощия. И в трите алинеи трябва да се поправи. То не може да остане така. Не правомощия, а пълномощия.
Струва ми се, че пак от редакционна гледна точка, по-добре старият текст, а не този, който в момента се предлага, защото тук излиза така, че пълномощията се прекратяват по тяхно искане. Значи, "по искане на пълномощията", това "по тяхно искане" е останало от предишния текст. Излиза, че става прекратяване по искане на пълномощията.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Какво предлагате?
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Да остане старият текст.
"Председателят и заместник-председателите могат да бъдат предсрочно освободени": (и започва текстът - "по тяхно искане...", и т.н.).
И там, където става дума за правомощия, да се измени с пълномощия, т.е. с мандат.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Вълканов предлага думата "правомощия", терминът да се замени с "пълномощия".
Други колеги по прочетения текст на чл. 5? - Няма.
Господин Джеров, какво ще предложите на гласуване?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, аз съм съгласен. Това е въпрос на уточняване и е редакционно и би могло да се приема. Даже аз ще подложа на гласуване следната редакция. Става дума за чл. 5, ал. 1.
"Чл. 5. Ал. 1. Председателят или заместник-председателите могат да бъдат предсрочно освободени..." и оттук нататък вървим по текста на Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Как предлагате: да се гласува целият текст?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Само още един момент.
Ще ви прочета текста, както го предлагам да бъде гласуван:
"Чл. 5. Ал. 1. Председателят или заместник-председателите могат да бъдат предсрочно освободени: ББ/ВЙ 1051.1
1. по тяхно искане;
2. по писмено искане най-малко на 1/3 от всички народни представители, когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на задълженията или системно нарушаване на правата и задълженията в рамките на тяхната компетентност.
Ал. 2. В случаите по точка 1 на предходната алинея прекратяването на пълномощията се приеме, без да се обсъжда и гласува.
Ал. 3. В случаите на точка 2 на ал. 1 искането се поставя на тайно гласуване и се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъствуващите народни представители.
Ал. 4. При предсрочно прекратяване на пълномощията нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението."
Това е редакцията, която предлагам, и моля да бъде поставена на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, приемате в такъв случай бележката на господин Вълканов - "правомощия" да се замени с "пълномощия" и целия текст го подлагаме на гласуване.
Моля ви, гласувайте, уважаеми народни представители!
194 народни представители са гласували за, 5 против, 3 се въздържат.
Текстът е приет.
Господин Джеров, следващият текст!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 6. Ал. 1. Народното събрание избира с явно гласуване от състава на народните представители шест секретари.
Ал. 2. Председателят на Народното събрание определя четири технически лица - квестори."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Допълнение, изменение по този текст? Има ли? - Не се правят.
Моля ви, пригответе се за гласуване. Гласуваме прочетения от господин Джеров текст на чл. 6. Моля ви, гласувайте! 1051.2
196 народни представители са гласували за, няма против, 4 се въздържат.
Текстът е приет.
Господин Джеров, следващия текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 7. На следващите заседания Народното събрание избира постоянни комисии."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Бележки към този текст? - Няма желаещи народни представители.
Моля ви да гласувате текста на чл. 7.
188 народни представители са гласували за, 2 против, 3 се въздържат.
Текстът е приет.
Продължава господин Бучков да чете - заместник-председател на Законодателната комисия.
Господин Бучков, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: "Глава втора. Ръководство на Народното събрание.
Чл. 8. Ал. 1. Председателят на Народното събрание освен правомощията по чл. 77, ал. 1 от Конституцията:
1. съобщава и разпределя законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание, между неговите комисии според тяхната компетентност;
2. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание и на народните представители;
3. предлага правилата за вътрешния ред в сградите на Народното събрание, за организацията и щата на службите към него и за използуване на материалната база;
4. упражнява бюджета на Народното събрание;
5. удостоверява с подписа си стенографските дневници от заседанията на Народното събрание, след като те са одобрени и подписани от дежурните секретари.
6. определя местата в заседателната зала за народните представители, разпределени по парламентарни групи, за членовете на Министерския съвет, президента и вицепрезидента;
7. следи за спазването на този правилник. 1051.3
Ал. 2. Председателят на Народното събрание може да възлага извършването на дейностите по ал. 1 на посочен от него заместник-председател.
Ал. 3. При участие на председателя в разискванията по даден въпрос, ръководството на заседанието се поема от посочен от него заместник-председател. Той не може да поема ръководството на заседанието преди гласуването или приключването на обсъждания въпрос."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Маринова има бележки по този текст.
КЛАРА МАРИНОВА: Съгласна съм, че не е редно в правилника да се изреждат всички онези правомощия или не знам вече как ще приемем оттук - нататък - пълномощия...
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Правомощия.
КЛАРА МАРИНОВА: ..., защото тук вече гласувахме за пълномощия. Ако остане думата "правомощия", така както са определени по чл. 77, ал. 1 от Конституцията, забелязвам един пропуск или несъответствие, защото в чл. 78 е отбелязано кой има право да свиква на заседания Народното събрание. "В това число - председателят на Народното събрание". Може би в този смисъл е редно тук като допълнителна точка преди първа да се отбележи, че има право да свиква Народното събрание на сесия. Тъй като е упоменат само чл. 77, където свикването на Народното събрание не е упоменато, а е в чл. 78.
Имам предложение и по точка 6, където става дума, че председателят определя местата в заседателната зала на народните представители, разпределени по парламентарни групи, на членовете на Министерския съвет, президента и вицепрезидента. Първо, смятам граматически за по-правилно местата да са на народните представители, а не за, но по-важното е, че според мен заедно с ръководителите на парламентарните групи би следвало да се извършва тази процедура по разпределението на местата на народните представители и т.н.
Така че внасям писмено предложение за тези две поправки към чл. 8. За допълнителна точка: "Свиква Народното събрание на сесия" и към точка 6 - допълнение: "заедно с ръководителите на парламентарните групи".
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други предложения? Заповядайте, господин Илиев. 1051.4 ИЛИЯН ИЛИЕВ: Уважаемо Председателство, уважаеми колеги! В чл. 8, ал. 1, т. 5 се казва, че председателят на Народното събрание "удостоверява с подписа си стенографските дневници от заседанията на Народното събрание, след като те са одобрени и подписани от дежурните секретари".
През миналия мандат на Народното събрание аз бях парламентарен секретар и все още има стенографски дневници, които не съм подписал поради това, че не бяха обработени навреме.
Прехвърлям вашето внимание към чл. 56, ал. 1, където се казва: "За заседанията на Народното събрание се водят пълни стенографски протоколи, които се съставят в деня на заседанието или най-късно на другия ден. Протоколът се подписва от председателя и от двамата дежурни секретари, както и от стенографите най-късно три дни след изработването му."
Но тук вие сте забелязали, че стенографите се сменят на около 10 - 15 минути. Това означава ли, че абсолютно всички стенографи трябва да подпишат този протокол?
Като се съпоставят тези два члена, разбира се, когато стигнем до чл. 56, ще стане дума за това, моето предложение е да се запише, че "Стенографският протокол се подписва от началника на отдел "Стенографски", след което от дежурните секретари и тогава от председателя".
Или моето предложение е за чл. 8, ал. 1, т. 5 да се редактира така: "Удостоверява с подписа си стенографските дневници от заседанията на Народното събрание, след като те са одобрени и подписани от началника на Стенографския отдел и дежурните секретари." Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Има думата господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Уважаеми колеги, аз предлагам на вашето внимание следните две предложения.
Първо, вместо да се изписва като отделна точка правомощието на председателя да свика Народно събрание на сеси, това да бъде направено, като в текста на ал. 1 бъде добавено: "Правомощията по чл. 77, ал. 1", като се добави "и чл. 78 от Сл.Р/ВЙ 1052.1 Конституцията", което е свикването от председателя на Народното събрание на сесии.
Предлагам една нова редакция на точка 1, която намирам за по-правилна, а именно: сегашният текст е: "Съобщава и разпределя законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание между неговите комисии според тяхната компетентност." Предлагам редакцията да се измени така: "Съобщава за законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание, и ги разпределя между неговите комисии според тяхната компетентност."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Има ли други предложения? - Няма.
Има думата господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: По отношение предложението на госпожа Клара Маринова.
Действително тук не е заложен този текст, но той е даден в чл. 35, ал. 1 на същия правилник, че председателят свиква Народното събрание. При това положение няма ли да се яви някакво дублиране?
Предложи се и един, така да се каже, компромисен вариант, който смятам, че няма пречка да не се приеме. В ал. 1 на чл. 8 да се добави: "Председателят на Народното събрание освен правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78 от Конституцията..." и продължава текстът надолу.
КЛАРА МАРИНОВА: Да бъде т. 1, ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Става дума за точка първа, няма алинея.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Става дума за чл. 78, т. 1. Това предложение е на Законодателната комисия. Текстът добива следния вид: "Председателят на Народното събрание освен правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията..." ии продължава текстът надолу.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: А за точка първа редакционното подобрение, предложено от господин Орсов: "Съобщава законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание, и ги разпределя между неговите комисии според тяхната компетентност." 1052.2
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Не е правилно, не е български език това.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: По отношение на тази редакционна поправка, смятам, че текстът трябва да остане, както е заложен в проекта, защото това са действия, които следват в една последователност.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Бележката на господин Вълканов е редакционна.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Касае се за една редакционна поправка. Както знаете, въпреки репликата на господин Вълканов, българският език действително е много сложен и всеки може да го казва така, както той го тълкува. Но тук се касае за нещо съвсем различно, за една технология и за една последователност.
КЛАРА МАРИНОВА: Именно граматически е по-правилно да съобщава законопроектите и след това да ги разпределя.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА:Господин Бучков, Вие предлагате текстът да остане, както е заложен.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Предлагам текстът да остане, както е заложен в проекта. Ако има несъгласие, бихме могли да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли бележки по другите предложения, които бяха направени?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Относно точка 6. Касае се за административно действие от страна на председателя. И съобразно парламентарната практика знаете как става в другите парламенти разпределението на местата. Има левица, десница и център. Така че, ако е необходима някаква задължителност, с ръководители на парламентарните групи... Струва ми се, че това е излишно, защото и без това то става на практика. Но поначало редът в парламента трябва да се упражнява от председателя, който е избран. Щом сме му гласували доверие да ръководи заседанията на Народното събрание, той изпълнява вече определени административни функции. Смятам, че не е редно отново да го ограничаваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Какво предлагате, господин Бучков? 1052.3
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Предлагам текстът да остане, както е.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩА СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Маринова, Вие настоявате да се гласува. Вашето допълнение беше "заедно с ръководителите на парламентарните групи".
Какви са предложенията по точка 5?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Смятам, че текстът на точка 5 трябва да остане, както е. Защото действително той трябва да подпише стенографските дневници, след като те са одобрени и подписани от дежурните секретари. Ако дежурните секретари не са си изпълнявали задълженията, за това би могло да им се напомни или да се предприемат мерки да ги изпълняват.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Илиев, настоявате ли да се добави: "след като са одобрени и подписани от началника на стенографския отдел"? Моля Ви, само допълнението да прозвучи ясно. 1052.4 ИЛИЯН ИЛИЕВ: Аз мисля, че не съм правилно разбран. Не става въпрос за това, че не съм си изпълнил задължението да подпиша навреме протокола.
Аз ви казвам, един парламентарен секретар няма да подпише един месец след заседанието този протокол, просто защото носи много голяма отговорност, ако подпише нещо, което не е било точно така. Аз имах предвид това, че трябва да има стенографски отдел, който да има строга, ясна организация. И началникът на този отдел да донася най-късно три дни след заседанието протокола за подпис, след като той го е проверил и подписал. Тоест парламентарният секретар вече да слага втори подпис, а след това третият подпис вече да бъде на председателя. И председателят в същото време носи много висока отговорност за своя подпис.
Затова аз моля, и нека парламентарните секретари също да помислят по този въпрос. Аз предлагам буквално да се запише така: "...одобрени и подписани от началника на стенографския отдел и дежурните секретари". Тогава да бъдат "дежурните секретари".
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това предполага, че има и "Стенографски отдел", който е обособен.
ИЛИЯН ИЛИЕВ: Точно това ми е мисълта.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В момента няма такъв.
ИЛИЯН ИЛИЕВ: Защото ние имаме тук около 10 стенографи, които всички минават през деня на заседание. Всичките те ли ще се подписват?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, благодаря Ви за предложението.
ИЛИЯН ИЛИЕВ: Връзката е в чл. 56.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: А това според Вас поправимо ли е, ако в следващия текст тази процедура бъде допълнена?
Господин Бучков, имате ли нещо против? Предложете как да гласуваме сега този текст.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Тъй като технологията на изпълнение на стенографските задължения в Народното събрание лично на мен не ми е позната, заради това аз предлагам да гласуваме текста така, както е. Ще направим проверка в съответния отдел и това ще се отрази в чл. 56 от проектоправилника. НЧ/ВР 1053.1
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Бучков, как да гласуваме сега?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Да гласуваме така, както е предложен текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, нека сме точни. Има няколко предложения и аз предлагам, за да не блокират целия член, да гласуваме тези няколко поправки към целия, а след това ще гласуваме основния текст.
Първото предложение, което е различно от внесения текст, е по ал. 1, т. 1. Много ви моля, гласуваме! Пригответе се за гласуване, но се вслушайте в думите на господин Бучков, защото ще гласуваме това, което се предлага.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: "Чл. 8, ал. 1. Председателят на Народното събрание освен правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията..."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз бих ви предложила друго. Понеже има три промени...
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Тази промяна трябва да гласуваме сега. Аз я предлагам в този вид, в който я прочетох - да бъде гласувана, за да преминем отделните точки.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, добре! Моля ви, гласувайте! Фактически се добавя към текста, който е пред вас: "... и чл. 78, т. 1 от Конституцията". Моля ви, гласувайте!
184 гласували за, 3 против и 5 се въздържат. Текстът се прие.
Точка 1, господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Точка 1 на ал. 1 - текстът, който предлага Законодателната комисия, е този, отразен в проекта, и е със следното съдържание: "Съобщава и разпределя законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание, между неговите комисии според тяхната компетентност."
Другият текст е на господин Орсов.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: То е редакционно и аз мога да го прочета.
"Съобщава законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание, и ги разпределя между неговите комисии според тяхната компетентност." 1053.2
Подлагаме на гласуване текста на Законодателната комисия - първия текст, който прочете господин Бучков. Моля ви, гласувайте!
105 гласували за, 96 против и 3 се въздържат. Текстът се приема така, както е предложен от Законодателната комисия.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Предлагам т. 2, 3 и 4 на ал. 1, тъй като по нея няма предложения, да бъдат прочетени и общо да бъдат гласувани.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Бучков, Вие ги прочетохте. По тях не бяха направени никакви промени. Да ги подложим направо на гласуване. Всички народни представители имат текста.
Уважаеми колеги, гласуваме точки 2 , 3 и 4 така, както бяха прочетени, и така, както са написани пред вас. Моля ви, гласувайте!
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Господин Илиев направи предложение за изменение на т. 5 на ал. 1, но предвид на това, което се уточнихме - че допълнително, в следващите точки, просто искам да чуя дали си оттегля предложението. Оттегля го, добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, гласувайте точки 2, 3 и 4, както бяха обявени.
196 гласували за, 1 против и 1 се въздържа. Текстовете се приемат.
Продължаваме с т. 5 и нататък.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Точка 5 ще трябва да гласуваме така, както е предложена в проекта, тъй като по т. 6 има предложение на госпожа Маринова.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре! Господин Бучков предлага т. 5 да се гласува така, както бе прочетена и както я имате пред себе си. Моля ви, гласувайте!
160 гласували за, 17 против и 11 се въздържат. Точка пета е приета.
Господин Бучков, по-нататък. 1053.3 ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: По т. 6 на ал. 1 има предложение началото на текста да добие следния вид: "Заедно с ръководителите на парламентарните групи определя местата в заседателната зала..." Изложих съображенията на Законодателната комисия и те се състоят в това, че тъй като се касае за административни функции на председателя, не е необходимо да съгласува. Той може да го направи, но това не може да бъде залегнало в текста на правилника.
Предлагам да остане текстът така, както е предложен.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Второто гласуване, ако се стигне до него, ще бъде за допълнението на госпожа Маринова "Заедно с ръководствата на парламентарните групи...".
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Естествено, ако не се приеме този текст и ако той се отхвърли с гласуване, тогава ще се гласува текстът така, както е предложен от госпожа Маринова.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Велев, процедурно предложение ли имате? Моля, заповядайте.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Уважаема госпожо председател, мисля, че трябва да се спазват разпоредбите и на чл. 22, ал. 4 от временните правила, където изрично е казано, че предложение за отмяна, изменение или допълнение - в случая става въпрос за допълнение към този текст, се поставя на гласуване преди цялостното гласуване по основния въпрос. Основният текст се гласува най-последен, допълненията - преди него.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Велев, позволявам си да попитам: да гласуваме целия текст с допълнението или да гласуваме първо допълнението?
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Целия текст заедно с допълнението.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги, влезте в залата, ще гласуваме.
Най-напред гласуваме предложението на госпожа Клара Маринова: "Заедно с ръководствата на парламентарните групи определя местата в заседателната зала за народните представители, разпределени по парламентарни групи, за членовете на Министерския съвет, президента и вицепрезидента." След това ще се гласува текстът, предложен от законодателната комисия.
Гласуваме текста, предложен от госпожа Маринова. Моля, гласувайте. ЦМ/ВР 1054.1
За 89, против 103, 1 се въздържа.
В тази редакция предложението не се приема.
Продължаваме с гласуването. Поставя се на гласуване текстът, който предлага Законодателната комисия - точка 6, така, както е пред вас. Моля, гласувайте.
Гласували 193, за 104, против 79, въздържат се 10.
Текстът се приема.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Предлагам да се гласува т. 7 на ал. 1 в редакцията, която е предложена в проекта "следи за спазването на този правилник".
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласуваме т. 7 така, както я имате пред вас, предложена от Законодателната комисия. Моля, гласувайте.
Гласували 185 народни представители: за 170, против 3, 10 се въздържат.
Предложението се приема.
Думата има господин Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Позволете ми да помоля да се допълни текстът на ал. 1 с още една точка - точка 8. Като я прочета, ще разберете защо я предлагам:
"8. определя длъжностите и извършва назначенията и освобождаванията на служителите на Народното събрание".
Това е нещо, което е задължително, защото служителите трябва да бъдат назначавани и освобождавани от някого, а това е именно председателят. Ако пропуснем да му вменим като право или задължение това правомощие, утре няма кой да ги назначава и уволнява. Това е един голям апарат, един щат, за който ръководителят на едно ведомство трябва да мисли.
Поради това, моля като т. 8 в момента да бъде гласувано: "Определя длъжностите и извършва назначенията и освобождаванията на служителите на Народното събрание."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Премянов.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Уважаеми колеги, тъй като ми се струва, че този въпрос може да бъде отново тема, за която ще спорим, че на политически основания стават подобни назначения или уволнения и за да предотвратим такива обвинения, според мен е редно да се допълни със следния текст: "След консултации в Председател1054.2 ския съвет". ("Е-е-е!" от блока на СДС) Нали се опитваме сега да му предоставим правомощия и функции? В сегашното Народно събрание мисля, че няма да е зле, ако предоставим такива права на колективния орган: след консултации или след съгласуване с Председателския съвет. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Може ли още един път да формулирате точно текста?
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Да се добави: "След съгласуване с Председателския съвет." (Недоволство от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата има господин Савов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Бих искал да се обърна към господин Премянов с въпроса, дали би трябвало на всички ведомства и на всички предприятия, след като на председателя на Народното събрание му се дава такава възможност или невъзможност да назначава, навсякъде въпросът да бъде решаван по този начин? (Шум и реплики в залата)
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Там има тристранни комисии, а тук няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: В Народното събрание председателят да не може да има това право, на мен ми се струва просто невероятно, че такова предложение може да се направи. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шотлеков, Вие ли искахте думата?
ИЛИЯН ШОТЛЕКОВ: В Кодекса на труда изрично са записани правата на работодателя. В случая господин Савов, представлявайки Народното събрание, има пълна власт, включително и по трудовите правоотношения, уважаеми колеги. Така че това, което вие искате да направите, е да отнемете част от неговите права, които са му дадени по Кодекса на труда. Това, което предлагате, от юридическа гледна точка е несъстоятелно. (Оживление в блока на ПССД)
ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ: Уважаеми колежки и колеги, ако тръгнем по същата логика, би трябвало в Народното събрание да си направим профсъюзи. Ето защо каня тези, които желаят, да останат след пленарното заседание, за да учредим просъюз "Подкрепа". (Оживление в залата) 1054.3
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Какво е предложението Ви, господин Вергиев?
Госпожа Русева има думата.
ЗЛАТКА РУСЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! След няколко парадоксални предложения от рода на 15 секунди, сега отново сме изправени пред един такъв парадоксален случай: оказва се, че когато председателят на Народното събрание в качеството си на работодател трябва да назначи една чистачка, той трябва да съгласува с ръководствата на всички парламентарни групи нейните професионални, извинете ме, може би и политически качества. Това е смешно! (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предлагам да гласуваме. Господин Бучков, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Направеното допълнение от господин Премянов е несъстоятелно и незаконосъобразно. Това означава, че ако председателят на Народното събрание подпише един трудов договор за назначаването на даден служител, този трудов договор трябва да бъде недействителен, щом не е консултиран със съответните парламентарни групи. Извинявайте много, но никой съд няма да приеме една такава постановка.
Второ, когато се касае за изпълнение на административни функции, представителството е винаги еднолично. Ако вие поставите една такава бариера, която искате, тази бариера трябва да почива на някакво законно основание. Такова законно основание в Кодекса на труда не съществува, поради което предлагам предложената нова т. 8 от господин Джеров да се гласува в редакцията, в която той я предложи.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Премянов като предложител. 1054.4 КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Колеги, аз искам да ви припомня следноното обстоятелство: и министерствата имат колективни органи. Тези колективни органи - колегиумите, утвърждават щатното разписание. И на това основание искам да ви съобщя, че става дума за следното обстоятелство: че Председателският съвет... добре, тогава, защо ние сме визирали в правилника Председателски съвет? Аз смятам, че това е един колективен орган, който трябва да има своето представителство при обсъждането на всички въпроси. (Шум в залата) Нека по въпроса за щатното разписание този Председателски съвет да има думата. Тоест председателят да извършва назначаванията, а щатното разписание да бъде утвърждавано от Председателския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Премянов, нека не се аргументираме повече. Вижте сега колко предложения станаха. Има два текста - ще гласуваме. Нека чрез гласуване да се изрази предпочитанието. Господин Савов, моля Ви.
СТЕФАН САВОВ: Уважаеми господин Премянов, аз просто разбирам, че някой ден, защото сте млад човек, като прочетете след 10 години Вашите доводи, сигурно сам ще се чувствувате неудобно, но разберете, че действително Председателският съвет има само съвещателен глас. Защото Председателският съвет никога няма да отговаря за нищо, а председателят ще отговаря за всичко, защото той е посочен в Конституцията. Така че Председателският съвет, както го създаваме, е само със съвещателен глас. Конституцията премахва Бюрото на Народното събрание и дава възможност председателят еднолично да поема всичките отговорности върху плещите си. Тази Конституция е изработена от Вас, господин Премянов. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров, имате думата за реплика.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Искам да кажа само едно-две изречения по повод на това, което каза господин Премянов.
Господин Премянов, знаете ли Вие, че преди Народното събрание, даже и Великото Народно събрание по отношение на служителите беше един вид филиал на апарата на ЦК на БКП или на Висшия партиен съвет? Искате ли това нещо да продължи?
Вашето предложение е точно такова. Искате всичките тези хора да ви служат на вас и да ви донасят на вас. Това е. (Шум в залата, възгласи) ВТ/ВР 1055.1
ПРЕДСЕДАЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, стига вече. Не, не, господин Премянов, личното обяснение - в края на заседанието. В края на заседанието - личното обяснение, имате си го като право. Моля, ръководството на Законодателната комисия да предложи как да стане гласуването.
(Жан Виденов, ПССД, реплика от място: "Това е оскърбление! Ние не сме шпиони!")
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Той обижда служителите тук. (Шум в залата, реплики, разменяни между различни депутати)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: При лична нападка, да, в случая става дума за... ако има оскърбление, разбира се, без значение къде е, ще се наложи.
ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: Госпожо председател, дами и господа, аз мисля, че такъв тон в Народното събрание не може да се държи. Това е оскърбление и за хората, които работят, и за народните представители. Аз искам Вас да Ви попитам: новите хора, които ще бъдат назначени, ще бъдат ваши доносници? (Шум в залата, глас от мнозинството, който казва: "Да!") Да ли казвате? Много жалко, че това ще бъде така. (Ръкопляскания от страна на малцинството) Аз вярвам, че най-после в България ще се приеме закон за държавната администрация и това ще бъдат действително безпристрастни и почтени хора. И вярвам на вашия избор. Не на всички от вас, не на всички, но надявам се, че има вътрешно почтени хора тук. (Златка Русева, реплика от място: "Стига сте ни чели нотации с този пръст! Вие как се държите в Народното събрание?")
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля залата да се успокои. Ще се види стенограмата. Лично на мен ми убягна дали има лична нападка от страна на господин Димитров. Това ще се види, господин Премянов. На мен ми убягна, а за груповите нападки вече стана дума, моля ви, преустановете ги.
Пристъпваме към гласуване. Господин Джеров поставете поредността на текстовете.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Колеги, моля ви за малко внимание. Ще се гласува и няма да знаем какво гласуваме. Предлагам като отделна точка към чл. 8, ал. 1 да се включи, чета дословно: "Определя длъжностите и извършва назначенията и освобождаванията на служителите на Народното събрание." 1055.2
Това е редакцията и текстът, който аз предлагам. Отделно господин Премянов прави едно допълнение в началото. Моля да бъде поставен първо на гласуване предложеният от мен текст.
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Добавката най-напред.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ще се гласуват двата текста. Първо, предлагате да се гласува текстът без допълнението, а след това ще се гласува и допълнението.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Нека да помислим по нещо друго, госпожо председател. Може ли само едно вмъкване още? Нямам нищо против и естествено ще се гласува всяко едно предложение, което е направено тук. Естествено, затова е Народно събрание. Но как може да гласуваме едно вмъкване, без да имаме текст? Какво ще поставим на гласуване? След съгласуване с Председателския съвет. Гласувайте! Не е ли абсурд?
Първо трябва да гласуваме текста. Ако този текст се приеме, тогава имаме база да гласуваме някакво вмъкване. Иначе четири думи да гласуваме, какво означава2 Нека малко да размишляваме не само по поредността, но и по това, което правим тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Така, има два текста. Единият текст гласи: "Опрделя длъжностите и извършва назначенията и освобождаванията на служителите на Народното събрание." След това ще се гласува другият текст. Той също е основен текст, господин Джеров.
Моля ви, пригответе се за гласуване. Гласуваме текста, който прочете господин Джеров, предложения от него текст. Моля, гласувайте!
Със 122 гласували за, 67 против и 16 въздържали се, текстът се приема.
Подлагаме на гласуване и текста на господин Красимир Премянов, който е същият, но с допълнението "след съгласуване с Председателския съвет...".
Господин Премянов, така ли е текстът? Да! Или "след консултации"? Добре, "след консултации".
Текстът, който се гласува, е: "Определя длъжностите и извършва назначенията и освобождаванията на служителите на Народното събрание след консултации с Председателския съвет." Това е текстът на господин Премянов. Моля ви, гласувайте! 1055.3
С 85 гласували за, 117 против и 2 въздържали се, текстът се отклонява.
Господин Бучков, по-нататък какво стана по този член? 1055.4 ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Предлагам да се гласуват ал. 2 и 3 в предложената в проекта редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По тези две алинеи нямаше никакви предложения. Моля ви пригответе се за гласуване. Гласуваме текстовете на ал. 2 и 3 така, както са пред вас, и така, както бяха предложени от Законодателната комисия. Моля, гласувайте.
За - 194, против - 3, въздържали се - 5 народни представители.
Текстът е приет.
Има още няколко въпроси, които трябва да решим до 8 часа. Господин Бучков, благодаря Ви.
Направено бе предложение от господин Сугарев, внесено е като проект за решение - процедурно, предложението от парламентарната група на Съюза на демократичните сили пленарни заседания да има и във вторник до 22 декември. Мога да прочета проекта за решението. Предложението е:
"Парламентарната група на СДС предлага, с оглед на приемането на нужни за страната закони и приближаването на коледната ваканция, до 22 декември Народното събрание да има пленарни заседания и във вторник."
За това стана дума при оформянето на дневния ред. Така че подлагам на гласуване предложението да има пленарни заседания и във вторник от 15 до 20 часа (така, както е в сряда и четвъртък) до коледната ваканция.
Моля ви, уважаеми колеги, да гласувате за това предложение.
Има още няколко въпроси, които трябва да се решат, и да се чуе и становище. И господин Премянов чака за лично обяснение.
Моля ви, гласувайте.
За - 132, против - 38, въздържали се 31.
До коледната ваканция Народното събрание ще има пленарни заседания и във вторник от 15 до 20 часа.
Господин Манол Тодоров има думата.
МАНОЛ ТОДОРОВ: Уважаемо Председателство, уважаеми колеги! Днешният ден - 27 ноември, е дата с двойнствена, противоположна символика в историческата памет на българите. Дълги години бълСД/ВР 1056.1 гарското гражданство е чествувало 27 ноември като ден на българските победи, ден на бойната слава на Третата българска държава.
Геройството на младите ни воини, проявено през 1885 г. по време на войната срещу вероломното нападение на западната ни съседка, бе най-висшата проява на готовността и способността на българите да осъществят идеала за свободно и единно Отечество на всички сънародници.
Но историческите превратности наложиха върху тази дата и един друг трагически смисъл. На 27 ноември 1919 г., принудени от обстоятелствата, българските представители подписаха позорния и заробващ Нюйски договор. Така 27 ноември стана и ден на новото ни национално поробване и разпокъсване. Превръща се по-късно в ден на протест срещу диктата на така наречените "велики сили".
Нека днес си припомним за геройството на дедите ни и нека се преклоним пред страдалците на националната кауза. Нека ги почетем, уважаеми дами и господа, с едноминутно мълчание.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви за едноминутно мълчание. (Всички стават прави)
Господин Премянов има думата за лично обяснение. 1056.2 КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Ето вече втора година работя с част от народните представители, представящи отделни политически сили. Чувствувам една сериозна агресивнос,т недобронамереност във взаимоотношенията и атмосферата в този парламент. Трябва да ви кажа, че всички имаме обща съдба. Всички заедно искаме да направим прехода от тоталитарната система към демокрацията и в никакъв случай аз като представител на Българската социалистическа партия не си припомням кой е бил регистриран в психиатрична клиника и за какво, кой е бил комунист, кой е бил номенклатурен кадър. Ако трябва това да го правим днес, трябва да ви кажа, че никой от тук присъствуващите - такава е била системата, номенклатурната, кадрова система - всички тук са номенклатурни кадри. Имайте предвид това. И това най-отговорно ви го казвам.
Апелирам към господин Венцеслав Димитров, когато чува аргументите на своите колеги, да ги приема обективно, да търси логиката в това, което те съобщават, и да смята, че същите мотиви, които има говорещият от Българската социалистическа партия, ги имат и колегите му от дясната страна. Аз така се отнасям към Вашите предложения, господин Димитров. И моля Ви, уважавайте хората преди всичко. Вие не уважавате хората.
Тук, от тази трибуна, с Вашата агресивност, с вдигнатия пръст, с крещенето - аз много Ви моля за това - защото Вие не уважавате България и българския парламент с това си поведение и аз много Ви моля - ако Вие желаете лични пререкания... аз мога да Ви кажа много повече истина, но тази трибуна ме задължава да бъда много пестелив. Апелирам към следното. Няма комисия по парламентарна етика. Нека в този парламент има взаимно уважение и да има уважение към аргументите на всяка една от страните. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Вие, господин Шапатов, за какво искате думата?
СТОЙЧО ШАПАТОВ (от място): Във временните процедурни правила пише, че в края на всяко заседание могат да се оспорят някои от предложените текстове... ВЙ/ВР 1057.1
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Процедурата не е такава. Имате право да ги оспорите в момента, но не сега. Там пише, че веднага се оспорват.
Моля Ви! Има две съобщения.
Господин Шапатов, не Ви отказвам да Ви дам думата, а Ви моля да прочетете правилото! Казано е, че имате правото да оспорите текста веднага.
Съобщение: На 28 ноември, четвъртък, от 10 часа в зала 411 в сградата на "Дондуков" 2 ще се проведе заседание на Комисията по земеделието. Присъствието на всички членове на комисията е задължително. Съобщението е от ръководството.
Законодателната комисия има заседание утре от 10 часа.
Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 20 ч. и 5 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Стефан Савов)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Кадир Кадир)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Снежана Ботушарова)
СЕКРЕТАРИ:(Георги Стефанов Петров)
(Илхан Вели Мустафа)