Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1991-11-28

Председателствували: председателят Стефан Савов,  заместник-председателят Снежана Ботушарова и заместник-председателят Кадир Кадир
Секретари: Илиян Илиев и Руслан Сербезов
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Откривам днешното заседание на Народното събрание. Моля народните представители да заемат местата си в залата. Продължава режимът на регистрация.
Уважаеми колеги, според регистрацията в залата има кворум и можем да продължим с дневния ред, който беше гласуван.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Предложение за състави и ръководства на комисиите на Народното събрание.
Режимът на регистрация продължава, но аз умолявам господин Джеров, председателят на Законодателната комисия, да заповяда на трибуната. Продължаваме обсъждането на проекта за правилник.
Има думата за процедурно предложение Златка Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вчера доста време работихме по правилника и видяхме, Сл.Р/ВЙ 1058.1 че трудно върви обсъждането по текстове. Не че няма да обсъждаме текстове, пак ще ги обсъждаме, но днес и в Законодателната комисия възникна този проблем - как да работим по-оперативно и с оглед на това по-делово да приемем правилника, наред с всички предложения.
Имаме предложение да обсъждаме глава по глава и да се правят предложенията общо, по всички текстове, включени в съответната глава.
Защо смятаме, че така ще бъде по-кратко? Защото в една глава може да се окаже, че има малко предложения за промяна в отделни текстове, а другите изобщо да не са засегнати от предложения. Тогава ще бъде по-лесно при гласуването, дори да се гласуват няколко текста, по които няма никакви предложения, а да се отдели внимание само по тези, които са спорни или по които има предложения.
Ако вие намирате, че това предложение е удачно, моля ви да го подкрепите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Предложението на госпожа Русева е процедурно, тъй като се отнася по реда на провеждане на разискванията. Предложението е разискванията да стават глава по глава.
Има ли народни представители, които са на друго становище?
Има думата господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Аз напълно разбирам съображенията на госпожица Русева за по-бързо приемане на правилника и го споделям. Но се страхувам, че ние вече имаме разрешение във Временните правила за дейността на Народното събрание, където изрично е казано, че правилникът се приема текст по текст, а не глава по глава. И ако трябва да бъдем докрай изрядни, би следвало първо да внесем промяна в тези Временни правила, което би ни отнело повече време, отколкото обсъждането текст по текст.
Аз мисля, че вчера всички видяха, когато няма предложения по отделен текст, гласуването върви много бързо.
Онова, което госпожица Русева предлага, не мисля, че би помогнало на нашата работа, тъй като няма никаква пречка 1058.2 всички предложения за изменение на текстовете в отделна глава да бъдат направени наведнъж при започване обсъждането на тази глава. И в крайна сметка пак ще се стигне до обсъждане на отделни текстове, пак ще се стигне до гласуване текст по текст, а не глава по глава. Така че смятам това предложение за нецелесъобразно и ви моля да не го подкрепяте.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата поиска господин Ескенази.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ: Искам да направя само едно пояснение, тъй като начинът на обсъждане беше предмет на подробно дебатиране в Законодателната комисия. Става дума не за гласуване на цялата глава, а става дума обсъжданията да се проведат по цялата глава, текстовете, които са безспорни, по които няма предложения, да се гласуват ан блок, а по текстовете, които вече са спорни, предложенията се сумират и се приема съответно това, което получи мнозинство. Така че за улеснение предлагам да се обсъжда цялата глава, т.е., когато излезе един оратор да направи своите бележки по всички текстове на тази глава, а не гласуване на цялата глава ан блок.
Мисля, че предложението е напълно приемливо и можем да го подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Има ли други мнения?
Направено е предложение обсъжданията да продължат глава по глава, съответно гласуването текст по текст, в зависимост от направените бележки.
Моля ви, пригответе се за гласуване по предложението обсъждането на проекта за правилник да става глава по глава.
120 души са гласували за, 42 против и 22 се въздържат. Предложението се приема.
Господин Джеров, останали са текстове по глава втора.
Господин Куманов, кажете?
ДИМИТЪР КУМАНОВ: Искам да направя процедурно пред- ложение.
Уважаемо Председателство, уважаеми колеги, за да бъдем по-експедитивни и по-плодотворни в своята работа, предлагам 1058.3 този, който не участвува в разискванията с оригинално предложение, а само повтаря това, което вече е казано или се съдържа в писмения текст на проекта, да бъде прекъсван от председателствуващия.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Куманов. Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаема госпожа председателствуваща, уважаеми народни представители! Съобразно решението останалите три текста от глава втора ще докладвам заедно. Вчера ние довършихме включително чл. 8.
Чета член 9:
"Чл. 9, ал. 1. Председателят на Народното събрание се подпомага от съвещателен орган - Председателски съвет, който се състои от заместник-председателите на Народното събрание, председателите на парламентарните групи или упълномощени от тях заместници и председателя на Законодателната комисия.
Ал. 2. Председателят на Народното събрание може да покани за участие в Председателския съвет и председатели на други постоянни комисии.
Ал. 3. Председателският съвет предлага проекта за програма за работа на Народното събрание за една или две седмици, дневния ред на заседанията, а също така и времето за обсъждане и изказване по всяка точка от него и разпределението му по парламентарни групи.
Чл. 10. Секретарите на Народното събрание:
1. информират председателя за присъствието на народните представители на заседанията на Народното събрание;
2. проверяват и подписват стенографските протоколи от заседанията, на които са били дежурни;
3. при необходимост четат текста на законопроектите, обсъждани от Народното събрание;
4. отчитат времето за изказвания на народните представители;
5. при явно гласуване без електронна техника преброяват и съобщават на председателя резултатите от гласуването; 1058.4
6. при тайно гласуване организират и провеждат технически гласуването;
7. четат имената на народните представители при поименно гласуване;
8. осъществяват и други възложени им от председателя задачи, свързани с дейността на Народното събрание. 1058.5
Чл. 11. Квесторите на Народното събрание:
1. изпълняват разпорежданията на председателя за поддържане на реда в заседателната зала;
2. подпомагат секретарите на Народното събрание при преброяване на гласовете при явно гласуване и при провеждането на тайно гласуване;
3. следят в заседателната зала да присъствуват само народни представители и упълномощени от председателя длъжностни лица."
Това е останалата част на глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Маринова от вчера има заявка по чл. 9.
КЛАРА МАРИНОВА: Уважаеми колеги! Моите допълнения или по-скоро корекции се отнасят към чл. 9, ал. 1 и чл. 9, ал. 3.
В чл 9, ал. 1 е записано от кого се подпомага в своята дейност председателят на Народното събрание. Напълно съм съгласна, че в неговата всекидневна работа, която е достатъчна по обем и твърде сериозна като задължение, той би следвало да разполага и с един екип от отговорни лица от Народното събрание, с които да осъществява своята дейност. Не знам дали точната дума е "Председателски съвет", но може би така е прието тази година в Народното събрание. Но мисля, че конституционно това не е уредено, но вероятно при гласуването ще стане ясно дали това ще бъде наименованието, но аз по-скоро си задавам въпроса - след като там участвуват заместник-председателите на Народното събрание, председателите на парламентарните групи или упълномощени от тях заместници и след като в ал. 2 изрично е упоменато, че в случай на нужда участвуват и председатели на постоянни комисии, защо е необходимо в ал. 1 изрично да се упоменава участието на председателя на Законодателната комисия? Съзнавам, че отговорът ще бъде - тъй като Законодателната комисия е най-важната измежду всички постоянни комисии. Но аз мисля, че в зависимост от внесения за обсъждане законопроект, най-логично е да участвува председателят на тази постоянна комисия, която има най-пряко непосредствено отношение към внесения законопроект.
И затова без повече аргументация предлагам от текста на ал. 1 да отпаднат думите "и председателят на Законодателната РД/МД 1059.1 комисия". В Председателския съвет да участвуват заместник-председателите и председателите на парламентарните групи или упълномощени от тях заместници.
А към ал. 3 си задавам логичния въпрос относно времето за обсъждане и изказване по всяка точка и разпределението по парламентарни групи.
Уважаеми колеги, от самото откриване на сегашното обикновено Народно събрание според мен тук се сблъскват две основни школи относно дейността, имам предвид пленарните заседания на Народното събрание. Едната школа е тази, която твърди, че поделово, по-бързо, по-експедитивно ще се работи, ако дебатите се свеждат до минимум.
Другата школа, към която и аз отправям моите адмирации, е тази, че в истинските дебати, разбира се, провеждани делово, сериозно, компетентно и с предварителна подготовка, се раждат истинските текстове към законите, които ние ще обсъждаме и приемаме. (Реплика от СДС: "След пет години")
Може би след пет години, но аз мисля, че още сега ние сме в състояние като законодатели да участвуваме сериозно и делово, така че да не ограничаваме народните представители, които в крайна сметка не представляват собственото аз, взимайки отношение по конкретните текстове на конкретните внесени законопроекти.
И затова мисля, че не е логично в правилника за нашата работа специален текст да ограничава времето за обсъждане и то това да се възлага изцяло на Председателския съвет. Може би е по-логично, ако се достигне до такова ограничаване, то да бъде гласувано по съответна процедура при съответно заседание.
И затова моето конкретно предложение е от ал. 3 да отпадне текстът: "А също така и времето за обсъждане и изказване по всяка точка от него и разпределението му по парламентарни групи".
Нека да дадем възможност народните представители свободно, на базата на собствената си съвест и професионална подготовка да отстояват интересите на своята парламентарна група и на своите избиратели на заседанията в пленарната зала. 1059.2
Моите предложения ги внасям при господин Джеров.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Близнашки има думата. Моля ви идвайте с карти, за да се контролира времето.
ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: Уважаема госпожа председателствуващ, дами и господа! Аз искрено съжалявам, че не се проведоха традиционните общи разисквания върху проекта за правилник, тъй като далеч този текст не е съвършен и има твърде много сериозни въпроси, неуредени.
Мимоходом ще споделя, че от проекта за правилник отсъствува материята за взаимоотношенията в законодателната област между парламента и правителството. Въобще не е ясно дали нашето правителство в рамките на една парламентарна форма на управление, каквато е нашата република, ще носи някаква отговорност. На нито една от фазите в законодателния процес правителството не е поставено в положение да изразява своите позиции. И това е една от големите празнини в този проект и аз съжалявам, че не можах още в началото да обърна внимание върху тази материя, за да може Законодателната комисия да излезе със своите предложения.
Конкретно по тази материя поддържам съображенията, изложени от госпожа Клара Маринова преди мен, но специално искам да подчертая, че не е редно ние да учредяваме една нова институция като Председателския съвет. В Конституцията не е предвиден такъв орган, а там са посочени всички органи на Народното събрание, включително и постоянни, и временни комисии, които, както е известно, не са нищо друго освен помощни органи. И такава една институция има твърде много изкуствени правомощия. И от гледна точка на деловата работа на парламента тя е общо взет безсмислена. По същество става дума за функции, които председателят трябва да осъществява и много от тези функции, по-специално онези, които не са посочени в Конституцията, а които ние даваме сега с правилника, когато доразвиваме текстовете на Конституцията, чл. 77 по-специално когато го допълваме, аз смятам, че тези функции председателят на Народното събрание трябва да ги извършва след съвещание, след съгласуване с ръководствата на парламентарните групи тук, в Народното събрание. 1059.3
И в този смисъл предлагам този текст на чл. 9 изцяло да се прередактира, като новопредлаганата институция отпадне, тъй като това противоречи на Конституцията, едно твърде съществено съображение, и да се посочи, че правомощията си по предходните текстове председателят на Народното събрание осъществява след съвещания, в които участвуват и се посочат същите тези участници, без разбира се, да се поставя една от постоянните комисии в привилегировано положение.
В частност аз смятам, че в тези съвещания задължително трябва да участвува и представител на правителството. Въобще твърде странна е ситуацията в нашето Народно събрание, когато вече близо месец след началото на нашата работа трите първи реда в централната част на залата стоят празни. Така или иначе под различни форми правителството трябва да присъствува тук, в тази зала.
И също така ал. 3 на чл. 9 по-специално, така както са посочени тези проблеми, които трябва да се разискват от Председателския съвет, не могат да бъдат изброявани по този начин. Достатъчно е да се види, че дневният ред се предлага от председателя на Народното събрание, съгласно смисъла на чл. 77 на Конституцията.
И така аз ви предлагам да се прередактира текстът, да отпадне предлаганото нововъведение за учредяване на Председателския съвет, като се посочи, че функциите по предходните текстове в правилника, които надхвърлят правомощията на председателя по смисъла на Конституцията, се осъществяват след консултации или в рамките на съвещания, в които участвуват председателите или ръководствата на парламентарните групи, представени тук, в Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Даскалов има думата за реплика.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Уважаема госпожо председателствуващ, госпожи и господа! При изготвянето на проекта за правилник, тогава когато се предвиждаше председателят на Законодателната комисия да вземе участие в т.нар. Председателски съвет, се изхождаше не от важността на Законодателната комисия, че тя е най1059.4 важна и оттам нейният председател е най-важен от останалите председатели на постоянните комисии в Народното събрание, а изключително се изхождаше от прагматичния въпрос, че всички законопроекти в крайна сметка минават през Законодателната комисия и тя е последната фаза, която би могла да даде отговор е ли готов законопроектът за внасяне в пленарната зала или не е? С други думи, тя би могла да осветли председателя и той би могъл да осветли Председателския съвет за готовността от формална гледна точка дали законопроектът е готов за пленарната зала. И тъй като този Председателски съвет, една от основните му задачи е да фиксира дневния ред, затова и ролята на председателя на Законодателната комисия в този Председателски съвет се свежда само до това, госпожо Маринова.
Що се касае дали да има въобще Председателски съвет и какви са неговите функции, че това е орган.
Той не е в този смисъл орган на Народното събрание и затова се казва, че това е съвещателно тяло, за да се избегне някаква друга формулировка, съвещателен орган. Той не е орган в пълния смисъл на думата, така както би била една постоянна комисия орган. Той е един съвещателен кремио, който е повикан само, за да подпомага дейността и то в определена насока председателя на Народното събрание.
Нефиксирането на съществуването на такъв един функциониращ орган, да го наречем, означава да приемем пак онова, което съществуваше миналата година във Великото Народно събрание, т.нар. "контактни групи". Желанието да се регламентира това, а не да се свежда до тези аматьорски контактни групи доведе хората, които съставиха и се мъчиха да съставят този проект до мисълта за създаването на такъв орган.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми господин Даскалов, времето Ви за реплика изтече.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Свършвам. Взаимоотношенията между правителството и парламента, господин Близнашки, са уредени, макар и не в отделна глава. Те са уредени по различните материи - било при запитванията, било при приоритетите за внасяне на законопроекти и пр.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Велев има думата. 1059.5 ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще бъда съвсем кратък. Аз подкрепям това, което изложиха преди мен колегите от Парламентарния съюз за социална демокрация, като само бих искал да допълня следното.
Ако се приеме, че председателят на Народното събрание ще се подпомага от съвещателен орган - Председателски съвет, аз мисля, че в ал. 3 правомощията на този Председателски съвет трябва да се ограничат до следното - че Председателският съвет предлага проекта за програма за работата на Народното събрание за една или две седмици и проект за дневен ред на заседанията. В противен случай излиза, че този съвещателен орган ще приема окончателно дневния ред, който ще ни бъде налаган и в чл. 37 ние ще имаме възможност да правим само предложения за изменение и допълнение в един порядък, в един период от един ден и половина, горе-долу както правя сметка, преди приемането на самия дневен ред. Тоест, да бъде записано не дневният ред на заседанията в ал. 3, а проект за дневен ред и самото Народно събрание вече да утвърждава този дневен ред, тъй като ще има и нови предложения.
И на второ място, аз също бих искал само с един аргумент да посоча, че трябва да отпадне последната част от изречението на ал. 3, а именно за обсъждане на времето, т.е. за определяне на времето за обсъждане и изказване по всяка точка от дневния ред. Мисля, че това не е демократично - да се ограничават дебатите, и каквито и съображения за деловитост да бъдат поставени пред нас, аз смятам, че този основен принцип за дебати в Народното събрание трябва да се запази. Ако е въпрос за деловитост, ние знаем, че до 10 ноември Народното събрание работеше много делово, обсъждаше по 10-15-20 точки като дневен ред и приемаше редица закони, но мисля, че от това нещо именно искаме да се откажем и да работим като един съвсем друг демократичен парламент.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Последната заявка за изказване по тази глава е от господин Орсов. Заповядайте.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Вземам думата, за да подкрепя предложенито, направено от госпожа Клара Маринова, господин Димитър Велев и от господин Георги Близнашки относно изменение в редакцията на чл. 9, ал. 1, а именно отпадането от състава на Председателския съвет на председателя на Законодателната комисия. ДЕ/КТ 1060.1
Аргументът, който разви пред нас господин Даскалов, че това не било израз на някаква привилегия на Законодателната комисия и нейния председател, не се подкрепя от анализа на текста на проектоправилника. В проектоправилника, особено в главата за законодателния процес се вижда, че на Законодателната комисия се възлагат едни правомощия, които я поставят в положението на първа комисия на парламента и едва ли не на негова Горна камара. Аз няма да се спирам конкретно на тези неща, ще го направя при глава шеста, но бих искал само да ви спомена, че докладът примерно на Законодателната комисия е изходна точка за течението на всички срокове, че нейното заключение се слуша задължително в пленарното заседание, а на другите комисии се слуша само при необходимост. Ако все пак Народното събрание реши след гласуването на първо четене да има допълнително обсъждане на законопроекта, той се изпраща пак само на Законодателната комисия. По предложенията, които са внесени при първото четене на законопрокта, мотивиран доклад прави само Законодателната комисия, при гласуването на второ четене, най-напред се гласуват предложенията на Законодателната комисия, а едва след това на вносителя и т.н. Това са все едни правомощия, които никак не се връзват с функциите, които чл. 22, ал. 3 е отредила на Законодателната комисия, а именно - да дава мнение за съответствието на законопроектите с Конституцията и действуващите закони. При това става дума именно за мнения, а не за това, което говори господин Даскалов, Законодателната комисия да прецени кога един законопроект е готов за внасяне в пленарната зала и кога не е готов. По този начин на нея се възлагат функциите на цензур пред пленарната зала и тя ще бъде последната инстанция, която ще реши дали да бъде внесен един законопроект в пленарната зала или да не бъде внесен.
И тъй като, предвид скромните функции, които възлага чл. 22, ал. 3 на Законодателната комисия и поради това, че тя няма тези функции, които господин Даскалов счита, че има, аз ви предлагам да подкрепите предложението от Председателския съвет да отпадне присъствието на председателя на Законодателната комисия по право. Той, разбира се, както и председателите на други постоянни комисии може да бъде повикан, помолен от председателя на Народното събрание да присъствува на всяко заседание на съвета.
Благодаря. 1060.2
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Няма записали се или заявили желание за участие в разискванията други народни представители. Давам думата на господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Всъщност направените възражения се отнасят единствено до чл. 9. Член 10 и 11 останаха незасегнати от направените предложения. Сега подред на направените предложения за промяна или за нови текстове.
Първото, за отпадане на председателя на Законодателната комисия като член на този съвещателен орган. За мен действително е много неудобно да защитавам позиция тук, но колегата Даскалов беше точен и тогава, когато се разискваше участието на един или друг народен представител в този съвещателен орган, се изхождаше от това, че неговата основна функция ще бъде да определя или да предпоставя дневния ред. И естествено, че в пленарната зала може да влезе само онзи законопроект, по който има становище на Законодателната комисия, независимо от становищата на другите комисии. И затова именно представителят на Законодателната комисия в този съвещателен орган е човекът или специалистът, който може да предложи списъка на готовите законопроекти, да му бъдат направени съответните възражения от председателя или заместник-председателя, или това е човекът, който е в течение. Това бяха съображенията за включване на същия в Председателския съвет.
Второто предложение на госпожа Клара Маринова е да отпадне, а също така и времето за обсъждане и изказвания по всяка точка от него и разпределението му по парламентарни групи. Въпрос, също така, който ще бъде решен чрез гласуване на народните представители.
Господин Близнашки се противопоставя въобще на създаване на такова съвещателно тяло, като счита, че то даже противоречи на Конституцията. Като юрист ми е неудобно да му се противопоставя, защото един съвещателен орган не се определя в Конституцията. И ако Конституцията уреждаше всички въпроси, няма защо да пишем нито правилник, нито закони. Да оставим Конституцията да действува, да не казваме нищо и тогава вече всичко върви наред. Едно съвещателно тяло може да бъде създадено с правилника на Народното събрание, без за това да трябва някаква благословия от страна на Конституцията. 1060.3
Господин Велев също така направи няколко предложения - да отпаднат някои от правомощията на този съвещателен орган, на това съвещателно тяло по-скоро. Както казах, това са въпроси, които ще бъдат решени от залата по пътя на натискането на един или друг бутон.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Джеров. Народните представители да се приготвят за гласуване. Най- напред ще гласуваме предложението, с което се отхвърля възможността да има съвещателен орган, т.е. Председателски съвет.
ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ (от място): Аз съм предложил текст, може ли да бъде прочетен?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Текстът?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: На господин Близнашки ли? Първата алинея.
"Председателят на Народното събрание осъществява своите правомощия по чл. 8 след съвещания, в които участвуват заместникпредседателите, председателите на парламентарните групи или упълномощени от тях заместници и представител на правителството".
Това е конкретното предложение на господин Близнашки за нова първа алинея на чл. 9. 1060.4 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, давайте си точно предложенията. След това някой ще стане и ще започне да обяснява процедурата. Нека да не губим време.
Господин Джеров, моля Ви Вие я поставете на гласуване, тъй като имате текстовете, ние ги нямаме. Моля да улесните председателствуващия.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, добре. Ще поставя на гласуване предложението на господин Близнашки. Той е за нова, конкретно дадена от него редактирана ал. 1 на чл. 9.
Господин Близнашки предлага да има ал. 1 със следното съдържание: "Председателят на Народното събрание осъществява своите правомощия по чл. 8 след съвещания, в които участвуват заместник-председателите, председателите на парламентарните групи или упълномощени от тях заместници и представител на правителството".
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Доколкото разбирам, това е нова процедура за осъществяване на сходна дейност. Може би трябва да се поставят по реда на постъпването двете предложения. Аз ви предложих така да бъде: първо да се гласува да отпадне, за да се постави, но вие ми възразихте. Така че след като има два текста, които имат основно съдържание, ще трябва да се гласува така, както са постъпили.
Господин Джеров, ако Вие имате друг коментар, моля направете го.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Според мен първо ще трябва да се гласува предложението на Законодателната комисия така, както е отразено в доклада, който преди малко направих по чл. 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, народните представители, поставя се на гласуване текстът.
ЧАВДАР КЮРАНОВ (от място): Изменението се гласува преди основния текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това е основният текст, господин Кюранов. Което се предложи, не е изменение. То също е основен текст в друг нов текст, който дава алтернатива на това, което е законодателният текст. Всеки знае за какво става дума, ще си направи избора. СД/КТ 1061.1
ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ (от място): Няма такава практика в света, господин Джеров.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Е, хайде сега със света да не се мерим! Моля, гласуваме.
Гласува се текстът, който е предложен пред вас в проекта за правилник и който бе прочетен от господин Джеров. След това ще се гласува текстът на господин Близнашки, който също бе прочетен.
Моля ви, гласуваме текста на ал. 1, който е пред вас, текста на Законодателната комисия. Моля ви, гласувайте.
За 121, против 60, 19 се въздържат.
Текстът, който господин Близнашки предлага, в някаква степен е различен от текста, който се гласува. Господин Джеров, и него да подложим на гласуване.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това го няма в Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Няма го, но е предложен текст.
Моля ви, пригответе се за гласуване на текста на господин Близнашки. Прочитам го отново: "Председателят на Народното събрание осъществява своите правомощия по чл. 8 след съвещания, в които участвуват заместник-председателите, председателите на парламентарните групи или упълномощени от тях заместници и представител на правителството".
Това е текстът на господин Близнашки. Моля ви, гласувайте.
За 72, против 123, 6 народни представители се въздържат.
Текстът се отклонява.
Господин Джеров, следващия текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: След това, защото текстовете на чл. 10 и 11 бяха докладвани, никакви бележки не постъпиха и ще моля, госпожа председателствуваща, да поставите на гласуване заедно чл. 10 и 11, както бяха докладвани пред народните представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има още едно гласуване, което трябва да направим по ал. 1. Ал. 1 бе гласувана така, както е предложена в текста. Но имаше едно предложение, което трябваше най-напред да гласуваме. Все пак нека още един път да се изрази становище дали председателят на Законодателната комисия да участвува в Председателския съвет или да се подразбира от ал. 2 - по покана на председателя на събранието. 1061.2
Така че, моля ви, независимо че гласувахме първата алинея така, както е пред нас, да конкретизираме за участието на председателя на Законодателната комисия.
Моля тези, които са "за" да остане "и председателят на Законодателната комисия", да го потвърдят с вот. Тези, които са против участието му, съответно с гласуването да го изразят. Моля ви, гласувайте.
За 104 народни представители, против 85, 12 се въздържат.
И председателят на Законодателната комисия остава в съвещателния орган Председателски съвет. 1061.3 По ал. 2 няма направени предложения и затова ви моля да гласувате за нея така, както бе прочетена и както е пред вас в проекта. Моля ви, гласувайте за ал. 2 на чл. 9.
От общо гласували 190, за 171, против 16, въздържали се 3. Предложението за текст се приема.
Господин Джеров, по ал. 3.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По ал. 3 на чл. 9 мисля, че има едно предложение при Вас, което е свързано с правата на този съвещателен орган.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Маринова съвсем точно е направила предложението си в смисъл да отпадне и времето до края. На господин Велев нямаме текста тук.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предлага да не бъде "дневен ред", а "проект". Така ли е, господин Велев? (Народният представител Димитър Велев потвърждава от мястото си в залата)
"... създава програма за работа на Народното събрание,...". Вместо "дневния ред", Вие искате "проект за дневния ред" - на втория ред, госпожо председателствуващ.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Може би е правилно да бъде "проект".
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Всъщност, това са двете предложения, които се правят.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Най-напред ще гласуваме предложението на госпожа Маринова, тъй като тя предлага да отпадне последната част на изречението от "а също така и времето за обсъждане и изказване по всяка точка от него и разпределението му по парламентарни групи".
Които са за това да отпадне тази част от текста, моля да гласуват с утвърждаващ вот, а които са против - по съответния начин.
Да отпадне са гласували 92, против 106, въздържали се 5. Текстът остава.
Господин Велев предлага да бъде "проект за дневен ред на заседанието". Моля да се гласува и това изменение на основния текст. Става дума за това Председателският съвет да предлага не дневния ред, а проекта за дневния ред... (Оживление в залата) ДП/КТ 1062.1 Ако смятате, че е редакционна поправка - да не гласуваме, но после някой може да каже, че тук сме дали правомощия и затова нека да е точно.
Господин Велев предлага да бъде "проект за дневния ред на заседанието". Моля ви, гласувайте.
За 141, 44 против и 11 се въздържат. Прави се тази корекция на текста.
Следва гласуване на целия текст на ал. 3, така както е пред вас с поправката "проект за дневния ред на заседанията". Ще се гласува текстът, както е предложен от Законодателната комисия, прочетен от господин Джеров и го виждате пред себе си с тази поправка, която току-що гласувахме. Моля ви, гласувайте за текста на ал. 3.
От общо гласували 193, за 143, против 35, въздържали се 15. Текстът се приема.
Господин Джеров, по-нататък?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ако обичате, поставете на гласуване чл. 10 и 11, както бяха докладвани.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля народните представители да гласуват за чл. 10 и 11, така както бяха прочетени и както ги виждате пред себе си.
От общо 190 гласували, за 188, 2 против, няма въздържали се. Текстовете на тези два члена се приемат.
Господин Джеров, по глава трета?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Глава трета, наречена "Парламентарни групи". От чл. 12 до 16, включително.
"Чл. 12, ал. 1. Народните представители могат да образуват парламентарни групи според партийната си принадлежност и политическа ориентация.
Ал. 2. Парламентарните групи по принцип се формират въз основа на регистрираните предизборни партии и коалиции.
Ал. 3. Минималният брой народни представители за образуване на парламентарна група е 20.
Ал. 4. Когато партия или коалиция, участвувала самостоятелно в изборите има по-малко от 20 народни представители, тя може да образува отделна парламентарна група и с по-малък брой народни представители, но не по-малко от 10. 1062.2
Ал. 5. Народни представители, чийто брой е недостатъчен за създаването на отделна парламентарна група, могат да се присъединят към вече образувани парламентарни групи и да образуват парламентарен съюз. Парламентарният съюз има правата на една парламентарна група.
Ал. 6. Ако броят на народните представители в една парламентарна група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване".
"Чл. 13, ал. 1. Всяка парламентарна група представя на председателя на Народното събрание решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички народни представители от състава на групата.
Ал. 2. Председателят на Народното събрание обявява регистрацията и ръководството на парламентарните групи на пленарно заседание.
Ал. 3. Парламентарните групи и тяхното ръководство, както и промените в тях се вписват в специален регистър на Народното събрание. Всяка промяна в състава на парламентарните групи се съобщава от председателя на пленарно заседание".
"Чл. 14. Името на парламентарна група или съюз не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред".
"Чл. 15, ал. 1. Всеки народен представител може да членува само в една парламентарна група.
Ал. 2. Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете, се определят от самата парламентарна група в съответствие с разпоредбите на този правилник".
"Чл. 16. Не могат да се образуват парламентарни групи, които защитават частни, местни и професионални интереси".
Това е съдържанието на глава трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Засега има три заявки по тази глава. Има думата господин Евгени Друмев. 1062.3 ЕВГЕНИ ДРУМЕВ: Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми дами и господа народни представители! Не мога да си обясня защо към чл. 16 е отпаднало "етнически и религиозни интереси" от миналия правилник. Текстът се предлага: "Не могат да се образуват парламентарни групи, които защитават частни, местни и професионални интереси". Предлагам след "местни интереси", да се постави запетая и следва "професионални, етнически и религиозни интереси".
Считам, че това е в съответствие с чл. 11, ал. 4 от Конституцията, където се казва: "Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа" и т.н. и чл. 11, ал. 3, в който се казва: "Партиите съдействуват за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите".
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Господин Златаров, имате думата.
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам в ал. 3 на чл. 12 числото 20 да се замени с числото 10, а ал. 4 да отпадне.
Мотиви. Във Великото Народно събрание имаше 400 народни представители, а минималният брой народни представители, необходими за образуване на парламентарна група беше 10. Второ. Този правилник ще послужи за правилник и на много следващи народни събрания. И трето - този двойнствен режим е насочен към роенето на съществуващи вече парламентарни групи. Най-малко аз съм лицето, което ще насърчава подобни явления, но противопоставянето на роене на парламентарни групи е въпрос на ясна политическа линия, на политическо съзнание, на политическата дисциплина, ако искате, но не на правилник!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Господин Виденов, Вашият написан текст, който получих, се отнася за глава втора ли? Ние разглеждаме текстовете на глава трета.
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Това е просто техническа грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: А, добре. Господин Близнашки, заповядайте. ВЙ/КТ 1063.1
ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: Уважаема госпожо председател, дами и господа! Напълно споделям съображенията на преждеговорившия оратор господин Златаров действително парламентарните групи трябва да бъдат израз на едно ясно политическо съзнание за ролята, която трябва да изпълнява всеки един народен представител тук, в Народното събрание, и в тази връзка считам, че в чл. 12, ал. 2 е напълно излишна, още повече, че от юридическа гледна точка тя е несъстоятелна. Не може да съществува правна норма, в която се говори "по принцип". Правната норма сама по себе си е правило и то има общ и задължителен характер, ако е необходимо, то може да се посочи и т.н., и т.н. Това са по-скоро някакви теоретични съображения, а смисълът на тази норма се съдържа в другите текстове, които напълно изчерпват това, което се предлага в ал. 2.
Но по-същественото предложение, което искам да направя, е свързано с чл. 15 и то има за предмет начина, по който възникват парламентарните групи. Аз не мисля, че условията за възникване на отношенията за членство в една парламентарна група трябва изцяло да бъдат предоставени за решаване и определяне от самата парламентарна група. В крайна сметка парламентарната група става факт с онзи списък, който се представя при регистрацията на парламентарната група, където всеки народен представител, присъединил се към една или друга група, вписва името си и е положил своя подпис. В този смисъл принципът за създаване на парламентарни групи в чл. 12, ал. 1 е напълно достатъчен и освен това считам, че трябва да има една по-голяма свобода за напускане на парламентарните групи. И в този смисъл отново една парламентарна група не би трябвало сама да може да определя условията, при които тя да бъде напусната. И затова предлагам чл. 15, ал. 2 да гласи: "Условията за членуване в парламентарна група" и т.н. без условията за възникване и прекратяване на членството, а само условията за членуване и да се добави една нова ал. 3, каквато съществуваше в досегашния правилник, по-скоро в стария правилник на Великото Народно събрание, която да гласи: "Народният представител може да напусне парламентарната група като подаде писмено заявление, отправено до ръководителя на групата и до председателя на Народното събрание. Волеизявлението на всеки един народен представител би трябвало да бъде достатъчно основание за прекратяване на съответните взаимоотношения". 1063.2
Аз мисля, че ръководствата на парламентарните групи, представени тук, в Народното събрание, не би трябвало в такава степен да се страхуват за поведението на отделните народни представители. Мисля, че досегашното гласуване повече от всичко друго дава основание да се счита, че налице е една висока партийна дисциплина в този парламент.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Миленкова има думата. Вие се отказвате, така ли? Добре. Тогава думата има госпожа Савка Йовкова.
САВКА ЙОВКОВА: Няма да повтарям нещата, които се казаха, но мисля, че, за да приведем в съответствие съдържанието на глава трета, господин Джеров, с нейното заглавие, би трябвало да бъде: "Парламентарни групи и съюзи". И за да приведем в съответствие също чл. 11, ал. 1 и 5, трябва да добавим: "Народните представители могат да образуват парламентарни групи и съюзи" и така във всички останали членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Направен е малък пропуск. Има заявка от господин Руслан Семерджиев, а след това е господин Ненчо Ненчев.
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! В глава трета, чл. 12, ал. 1 според мен много точно е казано, че народните представители могат да образуват парламентарни групи според партийната си принадлежност и политическа ориентация. Като имам предвид, че партиите в нашата страна изразяват политическата воля на народа и на избирателите, аз предлагам вместо така предложената ал. 2 на чл. 12, която алинея ми се струва малко неточна, да бъде заменена със следния текст: "Парламентарните групи, съюзи и коалиции, които се формират въз основа на регистрираните предизборни партии и коалиции, приемат името, под което са получили мандати в Народното събрание в съответствие с решението на Централната избирателна комисия".
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нека да предадем този текст на господин Джеров. Господин Ненчев има думата. 1063.3 НЕНЧО НЕНЧЕВ: Уважаема госпожо председателствуващ, дами и господа народни представители! Поддържам току-що направеното предложение от господин Семерджиев поради следните съображения: смятам, че ние ще бъдем истински представители на тези, които са ни изпратили тук дори и тогава, когато 100 на сто поддържаме идеите, наименованията, насочеността, която сме давали на нашата предизборна агитация.
Не зная дали съществува друг прецедент в парламентарната практика, когато една партия или група от партии да се зарегистрират с едно наименование, да водят предизборна пропаганда със същото наименование, да гласуват хората им и те с бюлетини с това наименование, а когато дойдат тук, в парламента, да имат правната възможност да изменят това наименование.
Определено смятам, че това е и в разрез с основните конституционни изисквания, и по-специално на чл. 11, ал. 3, където изрично е казано, че партиите съдействуват за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Изразяването на политическата воля на гражданите става тук...
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Какво си се загрижил за нас?
НЕНЧО НЕНЧЕВ: Досега аз съм ви слушал с внимание и на нито един от вас не съм опонирал. Моля ви при първото ми изказване като възпитани хора, за каквито претендирате, да ме изслушате за възнаграждение за това, което аз съм правил по отношение на вас досега.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Това, което правите, няма нищо общо с възпитанието.
НЕНЧО НЕНЧЕВ: Това, което правя, ще кажете сега, когато дойдете тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, без реплики от място. Господин Пирински, моля Ви.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Вие вместо да го прекъснете, на мен ми правите забележка.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Репликата ще отправите от микрофона.
НЕНЧО НЕНЧЕВ: Считам, че не отговаря на конституционните изисквания практиката да се изменя наименованието, което е било дадено още в предизборната агитация. НИ/КТ 1064.1
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Това си е наша работа.
НЕНЧО НЕНЧЕВ: Аз смятам, че кражбата на идеология е найопасното явление, което се наблюдава в една обществена действителност. На тези, които ми опонираха досега и ме прекъсваха, аз ще им кажа, че още през 1945 г., когато се разясняваха сред българския народ социалдемократическите виждания, както Социалдемократическата партия, така и младежката й организация, проповядваше в нейния базис учението за социалната демокрация.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Правилникът ли обсъждаме или държим политически речи?
НЕНЧО НЕНЧЕВ: Това учение, господа, тогава беше наречено от тях социалфашизъм.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Ненчев, моля Ви по предложението за текста. Придържайте се към обсъждания въпрос.
НЕНЧО НЕНЧЕВ: Смятам, че трябва така, както сме защитавали тази проидейна доктрина тогава, да я защитаваме и сега и да не позволяваме кражба на идеология. Именно това изменение на текста сега гарантира тъкмо това. Не е допустимо с крадена идеология да се прави нова партия. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Пирински за реплика.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаема госпожо председател! Ние обсъждаме Правилника за работата на Народното събрание, а не други въпроси, каквито бяха засегнати от преждеговорившия. Ваше задължение беше да обърнете внимание на този въпрос. Но по същество, когато се обсъжда един правилник, се предполага, че хората, които участвуват в това обсъждане, искат да имат едни правила, които да улеснят работата на Народното събрание. Речта и тезата, която беше развита, са в пряко противоречие на такова подобно елементарно намерение. Очевидно е, че при подобна позиция ние нямаме база не само да дискутираме нормално правилника, а и да работим нормално. Още повече, че този въпрос веднъж беше повдиган в Народното събрание, по него бяха проведени две гласувания, второто беше съвършено ясно, така че и от процедурна гледна точка е крайно неуместно предложението на господин Семерджиев. 1064.2
Освен това, искам да ви обърна внимание, че Законодателната комисия днес не е разглеждала подобно предложение, като внесеното сега от господин Семерджиев. Единодушно е бил приет този текст на чл. 12, който ни беше предложен, така че и от процедурна гледна точка, най-малко, госпожо председател, предлагам да отклоните предложението на господин Семерджиев и да не го подлагате на гласуване. В противен случай настояваме за почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Емил Филипов.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (от място): Не съм искал думата. Има някаква грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! В тази зала за втори път господин Руслан Семерджиев внася по същество едно и също предложение, което се отнася до правото на нашия парламентарен съюз да има свое име и до правото на всеки депутат да влиза в една или друга парламентарна група.
Разбира се, не всеки, който е в тази зала, е длъжен да разбира нещо от политология, но поне елементарна представа би трябвало да има за термините, с които работи тази наука, след като е решил да се занимава с политика. И ако господата, които внасят тези предложения, знаят каква е разликата между предизборен съюз и парламентарна коалиция, те сами ще видят колко абсурдни са предложенията, които внасят тук.
Ето защо аз също предлагам да не се подлага на гласуване това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Вергиев.
ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ: Аз веднъж взех отношение по този въпрос, явно не съм бил изслушан внимателно и ще взема втори път отношение. Въпросът не е маловажен. Предизборният съюз между Българската социалистическа партия, Българската либерална партия, Отечествената партия на труда, Партия "Християнско женско движение", Народнолиберална партия "Стефан Стамболов", Християнрепубликанска партия...
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (от място): "Ера-3".
ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ: Да, и "Ера-3", съществува. (Възгласи от СДС) Недейте реагира така, за да се разберем веднъж завинаги 1064.3 и по този въпрос. Вие сте интелигентни хора и ще разберете. Този предизборен съюз съществува по членовете, по които е сключен до момента, до който се проведоха изборите. След това предизборният съюз юридически, а и фактически не съществува. Така че нещо, което е било създадено по едни закони, които закони обявяват, че този съюз вече не съществува, вече не може да бъде възстановен. Така че не може да се налага това име. Може би някои искат да бъде някакво друго име, а не Парламентарен съюз за социална демокрация, но това е нещо друго, различно от искането парламентарният ни съюз да се казва "Предизборен съюз между..." и т.н. - едно изключително дълго име. Така че този предизборен съюз вече не съществува. Нека не го обясняваме и трети път.
Аз се обръщам към Председателството, нека Председателството предложи да спрем разговорите по този въпрос и да не се подлага на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата за изказване господин Жан Виденов.
ЖАН ВИДЕНОВ: Уважаеми колеги народни представители!
Първоначално имах намерение да не правя конкретно предложение, да помоля докладчика при окончателното си изложение да конкретизира някои моменти по ал. 2 на чл. 12 и чл. 14, които не се съмнявам, са станали обект на дискусия в Законодателната комисия. Но във връзка с предложението на господин Семерджиев внасям формалното предложение, тъй като то, предполагам, ще ни помогне да избегнем много неприятни инциденти и недоразумения с далеко отиващи последствия, а именно ал. 2 на чл. 12 въобще да отпадне, господин Джеров.
С включеното в нея словосъчетание "по принцип" тя по идея, от гледна точка на правната логика, не създава никакви ангажименти и от тази гледна точка е паразитен текст в структурата и организма на този правилник.
Доколкото аз разбрах, господин Семерджиев изключително на тази втора алинея, трактувайки я в един императивен характер, направи своето предложение. Повече от ясно е, че дори ако се приеме тази втора алинея и моето предложение се отхвърли, никой не може да задължи парламентарните групи или съюзи да се формират точно по този начин, по който техните членове са влезли в този парламент и на базата на бюлетината, с която са избрани. И сле1064.4 дователно да се избегне това, което господин Семерджиев предлага и което аз се надявам, че народното представителство ще отхвърли или въобще няма да бъде подложено на гласуване, ще бъде изключително лесно. От хората, които са избрани примерно със синята бюлетина, може да напусне само един и това вече няма да е същата група от хора и тя ще има правото да се нарича, както си иска, а не Парламентарна група на СДС, независимо от това как е наименована в предизборния период.
Аз имам едно по-конструктивно предложение, за да премахнем тази спорна и будеща недоразумение ал. 2 на чл. 12, бихме могли на нейно място да добавим нова ал. 2 със следния текст:
"Ал. 2. Две или повече парламентарни групи могат да се обединят в парламентарен съюз, на който те могат да предоставят свои права".
Това според мен е необходимо, защото в ал. 5 на чл. 12, господин Джеров и уважаеми колеги народни представители, е описана само една от възможните хипотези, а именно: "когато народни представители, чийто брой е недостатъчен за създаване на отделна парламентарна група, се присъединяват към някоя вече съществуваща, и това става парламентарен съюз". Това би могло да бъде един реален факт и една реална хипотеза.
Друга реална хипотеза е обединяването на вече съществуващи парламентарни групи в парламентарен съюз, на който е логично те да могат да предоставят свои права, от които след това не могат да се ползуват. Това очевидно ще бъде обект на техните вътрешни правила и ще подлежи на контрола на ръководството на Народното събрание и народното представителство като цяло.
С предложението за отпадане на ал. 2 от чл. 12 и за добавяне на нова ал. 2 на този член, аз ви благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Виденов.
Има думата госпожа Захариева. 1064.5 СВИЛЯНА ЗАХАРИЕВА: Мисля, че имам право да взема отношение по този въпрос точно защото съм и член на Българската социалдемократическа партия.
Интересно, аз като представител на 12.многомандатен избирателен район излязох от името именно на БСДП. На същия избирателен район беше представен и господин Александър Томов. Той беше мой опонент. А тук, в Народното събрание, изведнъж разбрах, че той е едва ли не кандидат-член на нашата Социалдемократическа партия.
Питам каква е разликата. Аз съм социалдемократ, пък той член на социалната демокрация? От опонент, почти от опонент той стана мой едва ли не съпартиец.
Моля, господа, може би така е по-лесно да се кандидатирате за Интернационала? Може това да пожелаете след някой и друг ден. Но, господа, за да станете членове, би трябвало да минете през "Чистилището", ама не на Данте, а на великото народно всеопрощение. И мисля, че само наставката "на" - "социална демокрация", "социалдемокрация" едва ли ще накарат някои да сбъркат. Това е. Ние не се страхуваме, но не желаем да вземете нашето политическо пространство. (Шум и ръкопляскания в блока на ПССД) Вие пък се страхувате от червената си бюлетина, страхувате се от своето име БСП и решихте, че по-добре е да се наричате "социална демокрация". Това е. (Ръкопляскания в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, госпожа Захариева. Има думата господин Карадимов за реплика.
РОСЕН КАРАДИМОВ: Благодаря Ви, господин председател. Аз се бях записал за изказване, но предпочитам в порядъка на реплика да кажа това, което имам.
В залата цареше доста конструктивен тон и ако не бяха тези няколко изказвания, мисля, че ние щяхме да вървим доста успешно напред.
Първо, процедурно искам да помоля, преди гласуването господин Александър Джеров да направи един по-обстоен доклад по тази проблематика и да разкаже как мина дискусията в Законодателната комисия, и с какви аргументи беше приет текстът в този вид, в който той се предлага в правилника. Сл.Р/ЙА 1065.1
И аз смея да твърдя, доколкото си спомням, че в Законодателната комисия при гласуването противоречия в тези текстове нямаше. Моля процедурно това да се направи, за да се обявят всички в залата, че текстовете са премислени, обосновани и имат своето основание.
Що се отнася до този конкретен проблем, за който говорите, аз няма да се спирам на същността на въпроса, тъй като едва ли тук е мястото, където трябва да водим теоретични спорове за разлика и прилика. Но ние сме в една сфера на наименования. И аз не бих желал да бъркаме Закона за търговските марки и промишлените образци със Закона за политическите партии и Закона за лицата и семействата. Политическата партия като такава се регистрира в съда по определен ред. И като юридическо лице, което между другото има право да участвува и в гражданския оборот, политическата партия трябва да има име. Или наименованието е същностна черта на едно юридическо лице. Парламентарната група като формация не е юридическо лице, тя не е самостоятелен правен субект. Така че няма абсолютно никаква задължителна процедура, по която вие можете да задължите една парламентарна група да се регистрира с името, дори и тя да представлява само една политическа партия, а не предизборен съюз.
Освен това никой не оспори ал. 5 на чл. 12, в който се казва: "Народни представители, чиито брой е недостатъчен за създаването на отделна парламентарна група, могат да се присъединят към вече образувани парламентарни групи и да образуват парламентарен съюз".
Питам аз: ако те с различна лихва са влезли в парламента, какво ще бъде наименованието на този парламентарен съюз? Ще влезем в непреодолимо противоречие, ако тръгнем по този път.
И аз искам да ви кажа, че компромисният вариант, който беше намерен от гледна точка на практическа целесъобразност, е фиксиран в чл. 14. И аз ви моля да го прочетете внимателно. Там се казва, че името на парламентарна група или съюз не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответен ред.
Въпреки че аз не бях привърженик на подобен тип уреждане на материята, тъй като се смесват, пак казвам, статутът 1065.2 на едно неюридическо лице, като парламентарна група, със статута на една политическа партия, която се регистрира по съвсем отделен ред, все пак за практическа целесъобразност ние се съгласихме на този текст като компромис. И той решава всички неудобства, които биха могли да възникнат в практиката. Но всичко останало е в сферата на пожеланието, то няма юридическа обосновка и ще бъде парекселанс, едно насила наложено решение, което не може да бъде аргументирано пред нито един човек, който що годе разбира от тази материя. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Боков.
ФИЛИП БОКОВ: Благодаря Ви, господин председателю. Искам най-напред да се извиня на залата за това, че взимам думата за реплика по повод на изказването на госпожа Захариева, което не е във връзка с предмета на нашата дискусия. Но просто такава реплика се налага. И да й припомня, че цветът на социалдемокрацията, на международната социалдемокрация е червен, госпожо Захариева. Вие сте единствената Социалдемократическа партия, която е избрала синия цвят за свой цвят. (Оживление в залата)
Второ, искам да ви попитам, ако сте Социалдемократическа партия, какво правите в коалиция с Демократическата партия, с нейните традиции?
И трето, искам да ви обясня каква е разликата между Вас и господин Александър Томов и неговите колеги. Разликата се състои в това, че Парламентарният съюз за социална демокрация е защитник на политическия плурализъм и се е отказал отдавна от идеологическия монопол. (Гласове: "Браво!" в блока на СДС) Докато Вие с изказванията, които направихте, претендирате за такъв монопол. За такъв монопол претендираше Българската комунистическа партия в близкото минало. (Въгласи: "И-е-и-е!" в блока на СДС) И въпросът не е в това как се наричаме, а въпросът е в това как постъпваме. Вашият колега отец Христофор Събев казва: "По делата им ще ги познаете". Послушайте Светиня му. Благодаря ви. (Ръкопляскания в блока на ПССД)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви. Има думата господин Аджаров.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! След тези идеологически спорове, които виждам, 1065.3 че все още ще имат място, смятам, че ще трябва да продължим да работим по същество. Господин Карадимов току-що цитира чл. 14 - за името на парламентарните групи. Аз само ще допълня, че Парламентарният съюз за социална демокрация би могъл да се нарече дори Български социалдемократически съюз. Би могъл да се нарече абсолютно всякак, без да повтаря името на Българската социалдемократическа партия. Знаете, че при регистрацията една запетайка е достатъчна, за да е спазено изискването да не се повтаря едно име.
Предлаганата ал. 2 фактически обезсмисля цялата трета глава - Парламентарни групи. Тя не дава възможност на народни представители, както е записано в ал. 1 на чл. 12, според партийната си принадлежност и политическата си ориентация да сформират парламентарни групи. Просто аз не виждам място за цялата Трета глава - повтарям ви, ако не могат свободно да се сдружават парламентаристи от това Народно събрание в най-различни парламентарни групи и именуват както намерят за добре. Утре могат да рекат хора от тази половина (посочва дясната страна) да се сдружат с хора от другата половина (посочва лявата страна). (Оживление в блока на СДС) Това също е възможност, предвидена в Глава трета.
Така че ал. 2 действително трябва да отпадне, защото тя противоречи на целия дух, на цялата същност на Глава трета - Парламентарни групи, от нашия правилник. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви. Има думата господин Георги Марков за процедурно предложение.
ГЕОРГИ МАРКОВ: Уважаеми колеги, аз правя процедурно предложение да прекратим дебатите по този текст. Ужасно ми е неудобно, че около 2 часа ние правим дебати по два текста от правилника. И ме побиват тръпки като си помисля, че трябва да приемаме сериозни закони и с далече по-сложна от тази правна проблематика, която тук се налага.
Аз апелирам към парламентарната група на Съюза на демократичните сили, на Движението за права и свободи и към Парламентарния съюз за социална демокрация да се обединим около текста на чл. 12 така, както беше предложен от Законодателната комисия. Защото там присъствуваха хора и от трите парламентарни групи. На юридически език сравнително ние общо взето 1065.4 добре се разбрахме. Това е едно компромисно решение на текста на чл. 12, който дава известна свобода при формирането на парламентарните групи и съюзи. Ние не може тук априори да наложим в този парламент, кой как ще се казва. И вече след една година в България, когато имаше някакъв парламент, сега вече е определящо съдържанието, а не това кой как се нарича. Това трябва много добре да се знае. Хората вече много добре знаят кой какъв е. И наистина тук е прав господинът, който се изказа, че ще ни познаят по делата. Парламентарната група на СДС ще покаже дела! И никой няма да се срамува от това, че се нарича парламентарна група на СДС. Нека да дадем възможност и на господата да покажат, че са наистина Парламентарен съюз за социална демокрация. (Ръкопляскания) 1065.5 ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Г-н Марков, Вашето процедурно предложение не го изказахте ясно. Вие искате прекратяване на дебатите? (Георги Марков от място: Да.) Процедурното предложение на г-н Марков е да се прекратят дебатите. Има право да се изкаже един народен представител, който се противопоставя на това становище. Г-н Михайлов имате думата.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Уважаеми г-н председателствуващ, уважаеми дами и господа народни представители! Противопоставям се на предложението, което направи г-н Маров и поддържам направеното предложение на г-н Семерджиев. Аргументите са много. Аз няма да се впускам в подробности. Само ще кажа, че Парламентарният съюз за социална деморация е нещо, което се нарича така, без да са направени каквито и да е формални прегрупирания или промени от предизборния съюз, участвувал в изборите.
В този смисъл аз бих желал да кажа, че общественият договор, който е сключен с избирателите противоречи на това име. Можете да се кръщавате както намерите за добре, това е право на всяка група и на всеки отделен човек, но аз искам просто да кажа, че когато една организация прави опит за мутация, за съжаление, много често се получават изроди.
И в този смисъл правя процедурно предложение да се гласува предложението направено от г-н Семерджиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Г-н Михайлов, мисля, че предложението на г-н Семерджиев във всеки случай ще се гласува. Вие не направихте обратно предложение на това на г-н Марков. Тук ставаше въпрос дали да прекратим дебатите. Това е предложението. А всяко едно предложение, което е направено, ние ще го гласуваме. Като пратика трябва да знаем, че когато има процедурно предложение има след това един човек право да изложи противно предложение, да не се прекратят дебатите евентуално и тогава бих подложил и него на гласуване. Но сега има предложение от г-н Георги Марков, което гласи да прекратим дебатите.
Моля ви да гласуваме за предложението на г-н Георги Марков за прекратяване на дебатите.
От общо 213 народни представители за 202, против - 5, въздържали се 6. РД/ЙА 1066.1
Предложението на г-н Марков се приема.
Г-н Джеров, бихте ли дали сега текст по текст да видим какви са предложенията и да гласуваме отделните предложения.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Трябва да отбележа, че твърде много предложения и контрапредложения бяха направени в глава трета, която глава в Законодателната комисия почти не създаде работа. Предварително бяха изчистени проблемите, които са били в подгрупата и тогава, когато Законодателната комисия се събра, това доколкото си спомням беше най-леката част, която мина. Затова именно ме учудва, че така богата беше палитрата на изказвания, на предложения, на идеи и е много трудно тук в такъв момент да се вземе отношение. Но нека да вървим подред, както предложи г-н председателят на Народното събрание. Аз ще си позволя да подредя предложенията. Ние работим по глава трета "Парламентарни групи", член от 12 до 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Първо, ако ми позволите г-н Джеров, по чл. 12 да се съсредоточим.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Първо, има предложение заглавието да бъде "Парламентарни групи и съюзи". Мисля, че г-жа Йовкова го направи. Ако бъркам, да извинява. Но вместо "парламентарни групи" да бъде "парламентарни групи и съюзи".
Следващото предложение, г-н председател, е чл. 12, ал. 1, на втория ред, където пише "парламентарни групи" да се прибави "и съюзи". То е във връзка със заглавието.
По ал. 2. Тук предложенията са най-много. Бих се съгласил още отначалото с възражението срещу думите "по принцип". Това е правна норма и не може да бъде "по принцип". Или редакцията трябва да бъде: "Парламентарните групи се формират въз основа на регистрираните предизборни партии и коалиции".
Това е нещо, което се приема, защото от правна гледна точка е така.
Сега да вървим по реда на предложенията по чл. 12, ал. 2.
Естествено е, че основното положение е предложението на Законодателната комисия, както го докладвах сега, т.е. така както беше раздадено, без третата и четвъртата дума "по принцип". Другото остава. 1066.2
Едно предложение се отнася до отпадане на тази втора алинея.
Друго предложение на г-н Семерджиев. То е второ подред. На чл. 12, ал. 2 да добие друга редакция. Това е: "Парламентарните групи и коалиции, които се формират въз основа на регистрираните предизборни партии и коалиции приемат името, по което са получили мандати в Народното събрание, в съответствие с решението на Централната избирателна комисия".
И веднага трябва да минем към предложението на г-н Жан Виденов. Той предлага нова ал. 2 на чл. 12: "Две или повече парламентарни групи могат да се обединят в парламентарен съюз, на който те могат да предотсавят свои права".
Това е по отношение на втората алинея.
По отношение на 3 или 4 алинея. Те бяха засегнати в изказването на г-н Златанов. Той предложи в ал. 3 парламентарната група да е не 20, а 10 души. Т.е., редакционна промяна никаква, само последната цифра вместо "20" да бъде "10".
В тази връзка той предлага ал. 4 да отпадне като ненужна, с оглед именно на тази промяна, която той предлага.
По отношение на чл. 13 и 14 няма отбелязани предложения.
Към чл. 13, ал. 2 виждам името на г-н Близнашки. Той предлага вместо предложената втора алинея на чл. 15 една нова алинея, въпреки че тя се отнася до една промяна, но нека да я четем цялостно.
Основният проект предвижда: "Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата парламентарна група, в съответствие с разпоредбите на този правилник." Това е текстът на предложения проект.
Г-н Близнашки предлага: "Условията за членуване в парламентарна група, както и правата и задълженията на членовете, се определят от самата парламентарна група, в съответствие с разпоредбите на този правилник." 1066.3 Също така този народен представител предлага и една нова трета алинея със следното съдържание:
"Ал 3. Народният представител може да напусне парламентарната група като подаде писмено заявление, отправено до ръководителя на групата и до председателя на Народното събрание."
И последното предложение в поредността на текстовете, направено от господин Друмев, е където става дума за интереси - защитават местни, частни и професионални интереси, да бъдат включени и "етнически и религиозни интереси".
Струва ми се, че успях да сумирам така направените предложения като становище на базата на съображенията, които бяха изнесени от изказалите се оратори. Считам, че Законодателната комисия е работила достатъчно прецизно, за да не се налага никаква друга промяна. Текстовете, предложени от съответните народни представители представляват промени не от правен харектер, аз оттук не бих искал да взема отношение за и против. Считам, че те трябва да бъдат съответно поставени на гласуване, но изслушвайки всичките предложения, считам, че Законодателната комисия е направила необходимото предложените текстове да обхванат цялата материя много по-цялостно, много по-принципно и би трябвало да спрем вниманието си на тях.
Това като становище спрямо направените предложения и пак да повторя - приемам само в чл. 12, ал. 2 думите "по принцип" да отпаднат, като заявявам, че те не са думи, които могат да бъдат включени в една правна норма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Джеров. Ще трябва да помагате във връзка с това, че аз не бях на цялото заседание. Доста предложения има.
Мисля, че сега бихме могли така - първо, да гласуваме за заглавието - "Парламентарни групи и съюзи" и за да улесним веднага би могло и в чл. 12, защото то по същество е същото.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В първата алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: В първата алинея дали и там да бъде и съюзи. Ясно е, че ако ние ще гласуваме да бъде "Парламентарни групи и съюзи", в такъв случай и в ал. 1 ще се добави и "парламентарни групи и съюзи". ДЕ/ЙА 1067.1
Аз предлагам да гласуваме за заглавието - дали да бъде "Парламентарни групи", нали? Това е първото предложение, защото това е предложението на Законодателната комисия. Който е съгласен с предложението, както е предложено от Законодателната комисия, да гласува. Първо гласуваме така, както е предложено от Законодателната комисия - тези, които са само за "Парламентарни групи" гласуват положително.
От общо 214 гласували, за - 148, против - 57, въздържали се - 9.
За да бъдем коректни, трябва да гласуваме и предложението за "Парламентарни групи и съюзи". Моля ви, народните представители, които са заглавието да гласи "Парламентарни групи и съюзи" да гласуват положително, тези, които са против - ще гласуват отрицателно.
От общо 207 гласували за - 88, против - 115, въздържали се - 4.
При това положение предложението се отхвърля.
Аз ще помоля госпожа Йовкова просто ал. 1 при това положение няма защо да гласуваме, за да губим време.
Сега минаваме към ал. 2. Господин Джеров, първото предложение.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Първо, по ал. 2 на чл. 12 ще повторя предложенията. Разбира се, основното е на Законодателната комисия. Подред, както са направени има предложение тази алинея да отпадне, има предложение от господин Семерджиев за нова редакция на чл. 12 ...
(Депутатът Георги Пирински иска от мястото си думата по процедурата на гласуването)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Заповядайте.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин председателю, по процедурата на гласуването, което се предлага в момента, си позволявам да взема думата.
Струва ми се, че беше направено процедурно предложение от господин Георги Марков да бъде гласуван текстът на чл. 12 изцяло така, както е предложен от Законодателната комисия. Както стана ясно и от доклада на господин Джеров, и от изказванията на участвувалите в работата на Законодателната комисия, тя е работила достатъчно прецизно и внимателно, за да няма нужда в пленарната зала да се правят някакви изменения сега. Както 1067.2 беше казано, тази работа е довела до един текст, който е приемлив за всички парламентарни групи, представени в Законодателната комисия.
Господин Джеров в своето обобщение, което Вие господин председател го приканихте да направи, всъщност в ал. 2 на чл. 12 направи едно свое предложение за отпадане на израза "по принцип". Такова предложение не беше направено от нито един от изказалите се. Беше направено предложение за отпадане на цялата ал. 2 на чл. 12, затова ми се струва, че ние навлизаме в нови недоразумения и в нови затруднения, ако тръгнем сега алинея по алинея на чл. 12 да се мъчим да отразяваме тук редакционни изменения.
И затова господин председателю, правя процедурното предложение да пристъпим без отлагане към гласуване на чл. 12 изцяло така, както е предложен от Законодателната комисия и в съответствие с процедурата, която Вие нееднократно лично, сам следвате в тази зала, независимо от различните мнения, които съществуват по този повод.
Изцяло се присъединявам към мотивировката на господин Марков, стоя зад неговото предложение, Вие във Вашите встъпителни думи като председател и след това нееднократно изразявахте своето силно предпочитание към това този парламент да бъде доста помалко атрактивен в театралния смисъл от прежния. Струва ми се, че ако бъдете верен и на себе си, ако искаме всички да върви работата ни гладко, бихме могли да пристъпим към гласуване без повече отлагане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Пирински, за момент само.
Първо, искам да направя забележка на публиката по балконите. Тя трябва да си заеме местата, а не да се надвесва над народните представители. (Ръкопляскания от залата) Моля господинът, който седи вляво, да разбере - вътрешният ред на Народното събрание изисква не да се надвесвате, а просто да седите. Това се отнася и до дясната страна. Това е редът в Народното събрание.
А сега, господин Пирински, всъщност основното, което беше в предложението на Георги Марков, беше да прекъснем, това е процедурата. 1067.3
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Беше да гласуваме изцяло текста на чл. 12 така, както е изработен от Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Но аз подложих, просто защото това не може да бъде като процедура, аз предложих да прекъснем дебатите, нали. Не да се гласува изцяло.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: А аз сега правя предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да се гласува, добре, защото ние сме гласували фактически само заглавието. А госпожица Русева преди това. Заповядайте. 1067.4 ЗЛАТКА РУСЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Господин Пирински ме върна в миналото Велико Народно събрание, когато по подобен начин предишният заместник-председател на това Народно събрание Гиньо Ганев твърде умело прилагаше този маниер.
Защо не можем да гласуваме изцяло така, както е предложен текстът на Законодателната комисия? Защото по някои алинеи на този текст има предложения от народни представители. По други обаче, например по ал. 6, няма. Така че всеки един от нас би могъл да приема тези допълнения и ал. 6. Ако вие сега му поставите задължението да гласува този чл. 12, както е предложен от Законодателната комисия, а той иска да гласува за допълненията, тогава вие го задължавате да гласува против, макар че ал. 6, по която няма никакви предложения, така, както е представена от Законодателната комисия, я приема.
Моля ви, не ни вкарвайте в гиньоганевския омагьосан кръг, от който, слава Богу, излязохме. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Едно пояснение, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, вижте, диалог няма, нали? Просто двете гледища се изнесоха. Аз лично не бих могъл да приема, след като са направени, както видях тук, просто защото пристигнах със закъснение, действително много предложения. Тъй че тези предложения във всеки случай, според мен, ще трябва да се гласуват.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Точно по този проблем, по процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, заповядайте.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин председателю, Вие и госпожа Русева сте напълно прави, че има редица предложения. Така че народното представителство трябва да избере между двата варианта. Единият е да предпочете да се съхрани текстът така, както е предложен от Законодателната комисия, и поради съображения, че прецени, че тези предложения не са достатъчно съществени за разглеждането им поотделно, и от гледна точка на по-експедитивна работа. СД/ЙА 1068.1
Ако народното представителство счете, че аргументите на госпожа Русева, вашите съображения следва да имат предпочитания и да им се даде предпочитание, тогава те ще отхвърлят гласуването ан блок и ще се гласува алинея по алинея.
Но бих искал все пак, господин председателю, да сме наясно, че зад процедурните въпроси, които сега дискутираме, стои един ясен, недвусмислен политически проблем, който всички в тази зала много добре разбират.
И затова пак казвам: ако ние сериозно говорим, че искаме да работим в този парламент, нека гласуваме така, както това би позволило най-добре да продължим работата си. Ако искаме да се занимаваме с друго, няма никакъв проблем и в това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Правя втори път забележка на публиката ( обръща се към стоящите на балконите), в случая само на една госпожа, да седне, там, където са местата. Просто аз имам също правото да помоля някои от публиката да бъдат изведени от залата. Действително не е приемливо и мисля, че в никой парламент публиката не се надвесва над народните представители.
Предложението, според мен, на господин Пирински не е много по същество.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): То е на господин Марков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: И следователно всички предложения трябва да се гласуват. А то повтаря всъщност докладваното от Законодателната комисия.
Аз бих могъл така да предложа: всички предложения, които са направени, ако вносителите ги оттеглят, тогава действително имаме възможност да преминем към гласуване така, както е предложила Законодателната комисия. Но дотогава, докато вносителите не са си оттеглили предложенията, аз нямам възможност да направя друго.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Имаме два избора, господин председател: или ан блок, или по предложенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, ан блок имаме възможност само ако някои народни представители си оттеглят предложенията.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Но поставете първо въпроса как да се гласува: дали ан блок или поотделно. 1068.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това значи, ако поставя така, ан блок, аз в случая накърнявам права на народните представители.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Вотът ще реши.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Пирински, така е. Вие в обратен случай ще ме обвините, когато Вие ще направите предложения. Аз не мога да го направя това нещо.
Отново задавам въпроса към вносителите на тези многоройни предложения: поддържат ли ги? Ако не ги поддържат, ако са готови да се съгласят да се гласува чл. 12 така, както е предложен от Законодателната комисия, в такъв случай ние можем да пристъпим към гласуване ан блок. Господата, които са правили предложения, трябва просто да ми дадат знак поддържат ли. Това са господин Семерджиев, господин Златарев, господин Жан Виденов и т.н.
Господин Златарев? - Поддържа.
Господин Семерджиев, поддържате ли? - Поддържа.
Моля, господин Джеров, тогава четете, като в такъв случай трябва и ал. 1 да гласуваме, за да бъдем съвсем начисто. Прочетете ал. 1 така, както е дадена от Законодателната комисия.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Както предлага господин председателят на Народното събрание, по чл. 12, ал. 1 поне аз нямам отбелязани никакви възражения. Госпожа Йовкова оттегли съобразно гласуването и предлагам на народните представители да гласуват чл. 12, ал. 1 със следното съдържание:
"Народните представители могат да образуват парламентарни групи според партийната си принадлежност и политическа ориентация."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласувайте.
От общо 208 гласували, за - 204, против - 2, въздържали се - 2.
Ал. 1 се приема.
Господин Джеров, продължете сега подред.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По ал. 2 на чл. 12 имаме, доколкото виждам, три хипотези:
Едната - това е редакцията на ал. 2, предложена от Законодателната комисия.
Втората - първо по време направено предложение от 1068.3 господин Семерджиев чл. 12, ал. 2 да стане (чета дословно предложението на господин Семерджиев за ал. 2 на чл. 12): "Парламентарните групи и коалиции, които се формират въз основа на регистрираните предизборни партии и коалиции, приемат името, под което са получили мандати в Народното събрание в съответствие с решението на Централната избирателна комисия." Това е предложението на господин Семерджиев.
И третото предложение, което е пред нас, това е предложението на господин Жан Виденов, който предлага нова втора алинея на чл. 12 със следното съдържание: "Две или повече парламентарни групи могат да се обединят в парламентарен съюз, на който те могат да предоставят свои права."
Това са трите предложения, които са пред нас, господин председател.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Господин Джеров, първото предложение е да отпадне ал. 2, така ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да, именно да отпадне алинеята.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, има и предложения да отпадне ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да, моля ви се тогава по реда, който възприехме. Първо ще гласуваме предложението на Законодателната комисия, както е: "Парламентарните групи по принцип се формират въз основа на регистрираните предизборни партии и коалиции."
Моля ви, внимание! Сега гласуваме така, както е дадено предложението от Законодателната комисия: "ал. 2. Парламентарните групи по принцип се формират въз основа на регистрираните предизборни партии и коалиции." Моля, гласувайте!
От общо 222 гласували, за - 110, против - 103, въздържат се - 9.
При това положение се отхвърля.
Господин Джеров, тъй като моят вот, макар да е "за", но в случая е отрицателен, защото съм малцинство, бих искал да го обясня. (Господин Савов слиза от председателското място и застава на трибуната)
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Ако си спомняте, и миналия път, когато ставаше въпрос за един текст, който беше подобен на този, аз слязох на трибуната и изказах 1068.4 моето становище.
Сега отново бих искал да потвърдя: за мен няма да бъде демократично, ако ние се опитваме да сменяме имената на някои партии и коалиции. Аз смея да кажа това нещо, въпреки че произлизам от Съюза на демократичните сили, където може би преобладава обратното мнение. 1068.5 Зная какво е законодателството, зная, че в България освен Демократическата партия, която аз представлявам и чийто председател съм, има още седем-осем демократически партии, които са регистрирани като Българска демократическа партия, Демократическа партия в България и какви ли не още. Всичко това се приема от съда.
Много се надявам, че Българската социалистическа партия не само ще стане за социална демокрация, а някой ден (и то много скоро) ще дойде и към общите демократични идеи на Демократическата партия... (Оживление в залата) И от класова партия ще стане това, което сме ние - общонационална партия, защото такива са повеите на новото време. Като оставим това настрана (аз не искам тук да влизам в този вид обяснения), просто казвам, че на мен ми се струва, че дори и така, както е формулирана ал. 2, не е демократична, защото общо взето във всички страни има възможност една партия на изборите да бъде под едно име, след това постепенно да се промени, да влезе в комбинации и това за мен е напълно една демократична възможност. (Частични ръкопляскания от БСП)
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Тя досега не е влязла в комбинация с никого.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (от място): Ще ми позволите ли да оспоря гласуването, защото стана недоразумение в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Имате думата.
СОНЯ МЛАДЕНОВА: Уважаеми колеги, оспорвам току-що направеното гласуване и съображението ми за това е едно-единствено. Колеги, господин председателят на Народното събрание е съвършено прав в своите доводи, но убеждението ми е, че в залата се получи едно малко недоразумение с тежки последици.
Какво имам предвид? Не стана ясно дали това, което се подлага на гласуване, включва "по принцип" (което Вие предложихте - думите "по принцип" да отпаднат) и вижте каква малка думичка или израз всъщност постави на изпитание парламента.
Като се ползувам от правото си да оспоря гласуването, предлагам да го повторим с ясна позиция - кой текст се подлага на гласуване, в какъв обем и след това - кой е спорният момент в текста, защото за мен безспорно беше всичко останало в текста, без думичките "по принцип". ДП/ВР 1069.1
Ако ние гласуваме цялата редакция на ал. 2, като отпаднат тези думи като хипотеза първа, аз мисля, че парламентът би се обединил, към което ви и призовавам. (Оживление в залата)
Извинете ме, текстът, както се предлага, трябва да бъде ясен, за да могат всички да разберат какво точно като изречение се подлага на гласуване. Това е истината.
Нека да повторим гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Бих искал да чуя представител на Съюза на демократичните сили и на Движението за права и свободи. Тук трябва да изясним нещо. Страх ме е, че действително думите "по принцип" не са много ясни правно.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Моля да ме извините за това, което ще кажа, но бих помолил уважаваният от мен господин Савов да слезе за момент от председателското място, докато се реши съдбата на тази алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Естествено, ако ще се гласува нататък, ще сляза. Аз си казах думата, но тъй като сега в момента не се гласува... Ще сляза, естествено...
Господин Кадир, ние трябва да продължим гласуването.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Защо да се повтори гласуването? Господин Джеров каза, че "по принцип" отпада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Току-що, гласувайки, ние гласувахме втора алинея в този й вид да не влиза в правилника. Такъв беше резултатът от гласуването.
Има направени други предложения - добре е да ги подложим и тях на гласуване. Във всички случаи именно гласуването ще покаже кое е най-доброто предложение.
Тъй като няма друг начин в един парламент да се намери най-доброто решение, без да се подложи на гласуване. Най-демократично е именно, когато се гласува, и винаги, повтарям, при всяко гласуване ще има народни представители, които ще се оказват в малцинство. Възможно е понякога именно малцинството да е поправо, но затова пък ще има в бъдеще и други гласувания, ще има и нови избори, и нови народни събрания... Така е при демокрацията... 1069.2
Предлагам да гласуваме по-нататък предложенията по текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, следващото предложение?
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Искам думата по процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Каква е процедурата, когато текстът е отхвърлен?
ЯНАКИ СТОИЛОВ И ДРУГИ (от място): По процедурата на гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Имате думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Колеги, поисках думата, за да изясним начина, по който оттук нататък ще се гласува текстът. Мисля, че недоразуменията се получиха от две неща.
Първото е, че ние вече следваме една твърде хаотична практика в поредността на гласуване на различните предложения. Никой няма да оспорва сигурно логиката, че когато има предложение за отпадане на един текст, то се гласува преди всички други предложения. В случая ние не спазихме тази поредност и заради това сигурно се лишихме от някои от възможностите.
На второ място, това, което каза госпожа Младенова, е, че в текста не беше напълно ясно дали отпадат думите "по принцип" или той се гласува във вида, в който е изписан в първоначалното предложение.
Именно заради това тя поиска прегласуване, за да могат всички народни представители да изразят своя действителен вот и затова бих помолил сега председателствуващият и след като ние сме следвали една такава практика, наистина да подложи на прегласуване този текст във вида, в който той е записан в проектоправилника, а именно: "Парламентарните групи по принцип се формират въз основа на регистрираните предизборни партии и коалиции".
Бих помолил, за да следваме логиката на процедурата, за която казах, колегите ми от парламентарния съюз да оттеглят своето предложение за отпадане на текста и тогава ние бихме могли да стигнем до разрешението. След като гласуваме чл. 12 и председателят на Народното събрание ще бъде в своето пълно право да продължи да ръководи заседанието. 1069.3
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Стоилов, аз искам първо да изясня един въпрос - не беше ли прочетен този текст от господин Джеров преди гласуването или от господин председателствуващия? Касае се за чл. 12, ал. 2. А ако не е прочетен текстът така, както е даден в... Разбирате ли? Ако е прочетен, няма какво да докладваме.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Разбирам Ви. Но не стана напълно ясно дали отделно ще се гласуват тези думи "по принцип" или не, защото в този текст, ако отпаднат думите "по принцип", стигаме до едно абсурдно положение. (Неодобрителен шум от страна на депутатите на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Аз считам, че няма неяснота при гласуването. Текстът е прочетен предварително, преди гласуването, като текст на Законодателната комисия и отхвърлен плюс това. По процедурата, заповядайте, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин председателю, Вие сте прав. Беше прочетен текстът от господин Савов така, както е записан в проекта, който е пред всеки народен представител. Проблемът е, че не всички чуха това. (Бурно неодобрение в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: А, не, моля Ви се!
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не разбирам защо се смеете. Не всички разбраха, че се гласува текстът така, както е записан и както го прочете господин Савов. Това е нещо съвършено разбираемо, възможно е да се случи. Много пъти се е случвало. Ето защо госпожа Младенова в пълно съответствие с безспорната парламентарна практика оспори гласуването и предложи то да бъде повторено.
Господин председателю, ако Вие следвате елементарната парламентарна практика, Вие въобще няма да се колебаете и ще подложите отново на гласуване текста така, както е записан в проектоправилника. Затова аз Ви моля да направите това без отлагане и без уговорки.
В противен случай аз подновявам предложението на господин Жан Виденов този текст да отпадне изцяло. Изцяло се базирам на мотивировката, изложена от господин Александър Йорданов относно демократичността. Господин Савов в своето изложение справедливо изтъкна, че дори в този си вариант по принцип този текст не ВЙ/МД 1070.1 е съвсем демократичен. Той съдържа известни предписания, макар и по принцип как да се самоназовем. Ето защо в пълно съответствие с вашите апели, господа демократи, за демокрация най-чистото е текстът да отпадне. Така че, господин председателю, първо - прегласуване на текста така, както е предложен в проектоправилника и второ, гласуване за отпадането на чл. 12, ал. 2, ако пак по съвършено непонятни причини той не бъде приет в редакцията, в която е предложен.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Пирински. Ще предложа за гласуване процедурното предложение, но мисълта ми е: за прегласуване може да се говори поради грешка, ако има техническа грешка. Затова предлагам, колеги, моля ви се, има предложение от господин Пирински. Има ли противното на това предложение? Има процедурно предложение да се прегласува текстът.
Който е текстът на чл. 12, ал. 2 да се прегласува наново... (Оживление в залата, спорове между депутатите) Господин Вълканов, пак недоволствувате. Поставям на гласуване предложението, направено от господин Пирински.
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Това не се гласува. Това го решавате Вие.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Защо? Процедурно предложение е.
Дайте текста от правилника. Дайте текста по съществуващия временен правилник.
СОНЯ МЛАДЕНОВА: Уважаеми колеги, съгласно чл. 23, ал. 1 и 2, за да не е при условията на спиритичен сеанс нашият разговор, се оспори резултатът от гласуването, това не се подлага на гласуване от народните представители. Еднолично председателят или председателствуващият решава и затова трябва да има съответните мотиви.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Госпожа Младенова, понеже за втори път беше поставен този въпрос и председателствуващият счете, че не е допусната никаква грешка при гласуването, аз Ви разбирам, а Ви се прави и компромис, сега ще прочета текста, ако съм допуснал някаква грешка. И много Ви моля, напуснете трибуната. Госпожа Младенова, много Ви моля! 1070.2
Колеги, моля ви се, нека бъдем наясно всички. "Когато протичането на гласуването или резултатът от него бъдат оспорени, председателят може да разпореди да бъдат повторени".
Колеги, моля ви, поради настояване на група депутати, да се прегласува ал. 2 на чл. 12.
За яснота господин Джеров да прочете отново текста, предложението на Законодателната комисия, а не предложението на господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ще го прочета пак. Господин Савов го прочете. Втора алинея на чл. 12: "Парламентарните групи по принцип се формират въз основа на регистрираните предизборни партии и коалиции".
Това е предложеният текст на чл. 12, ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Това е основното предложение, господин Джеров, нали?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, да, точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: И би трябвало да гласуваме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Парламентарните групи по принцип се формират въз основа на регистрираните предизборни партии и коалиции".
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Сега дали ще можете да разберете какво ще гласуваме? Гласуваме такста, предложен от Законодателната комисия. Има ли някой да не е разбрал? (Оживление в залата)
Колеги, моля ви, упражнявайте си правото на гласуване, без да избързвате много. Преценете добре. Има и други предложения.
Моля, прекратете гласуването. Дайте резултата. Колеги, моля за тишина! Да не би да се обърка пак някой депутат!
Предложението се отклонява, господин Пирински. За 108, против - 103, въздържали се - 12. 12 и 103 са повече от 108, доколкото изчислявам.
Продължавайте, господин Джеров, със следващото предложение. 1070.3
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Второто предложение, а аз го казвам в поредността така, както са представени, следващо е предложението да отпадне този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Има предложение, колеги, моля ви се! Нека да не се объркваме пак. Направено е предложение от господин Жан Виденов за отпадане на чл. 12, ал. 2. Това беше от него предложението. Който е да отпадне...
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Ами то няма текст, който да отпадне. Него го няма вече. Текст вече няма!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Тогава какво ще гласуваме?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега по поредността: следващото предложение е на господин Семерджиев и то гласи, както следва, аз ще го прочета наново - чл. 12, ал. 2 да стане: "Парламентарните групи и коалиции, които се формират въз основа на регистрираните предизборни партии и коалиции приемат името, под което са получили мандати в Народното събрание в съответствие с решението на Централната избирателна комисия".
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Ясно ли е предложенинето, което се прави за ал. 2?
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Искам думата по процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Пирински, аз искам да Ви кажа и друго - зная за какво се отнася (Георги Пирински се смее), за принципа, моля Ви се, обаче отпадна това предложение изцяло. Щом не се приема, няма какво да се гласува. 1070.4
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин председателю, първо обяснете на част от народните представители, че всеки от нас има пълното право да иска да вземе отношение по процедурен въпрос и особено по процедурата на гласуване. Очевидно се касае за важен въпрос и просто не мога да разбера защо една група на Съюза на демократичните сили оспорва едно такова елементарно демократично право.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Защото сме в процес на гласуване, господин Пирински, затова.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Обаче това, по което искам да взема отношение, е именно процедурата на гласуването. Това е поредното гласуване...
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Пирински, моля направете си конкретното предложение.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Предложението ми, господин председателю, е да бъде подложено на гласуване предложението за отпадане на този текст и всички свързани с него предложения, тъй като ако се прецени, че от такъв текст няма нужда и всички предложения, направени по него и във връзка с него, очевидно също отпадат.
Ето защо Ви моля да поставите на гласуване първо предложението за отпадане на текста на чл. 12, ал. 2 като ненужен, като недемократичен, като текст, който нищо не дава на този правилник, създава само затруднения и сега ние виждаме един прекрасен пример за спъване на работата на Народното събрание, който е абсолютно в разрез с елементарното право на една група или съюз да избере онова име, което предпочита.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това е по същество.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Ето защо пак Ви призовавам да поставите на гласуване предложението за отпадане на ал. 2 и всички, свързани с нея текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Пирински, ние започнахме гласуването на ал. 2, предложенията по реда на тяхното постъпване. Гласувахме вече, сега изведнъж да направим друго предложение, това, Вашето, не е процедурно предложение, а предложение по същество. НИ/МД 1071.1
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не, това е чиста процедура за поредността на гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Имате думата, госпожа Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА: Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми народни представители! Аз съжалявам, че на такъв демократ като господин Пирински, трябва да му напомня, че в случая той действува недемократично. Предлагайки да се снеме изобщо съществуването на такава алинея, заедно с всички направени предложения, той лишава от възможността народните представители, които са направили предложенията, да се произнесат именно по техните предложения. Защото, ако гласуваме изобщо да отпадне тази алинея, да няма алинея втора, останалото предложение, което всъщност е спорно и което господин Пирински навярно не иска да се гласува, това е предложението на господин Семерджиев. Как може, когато той го поддържа, сега ние изобщо да го лишим да не бъде поставено на гласуване? Ето това е истината. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, продължаваме. (Протести от ПССД) Ние сме в процес на гласуване.
ФИЛИП БОКОВ: Господин председател, ние сме в режим на "дебати". Така пише на дъската.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Аз мисля, че между дъската и председателствуващия има разлика, господин Боков.
ФИЛИП БОКОВ: Парламентарният съюз за социална демокрация Ви моли да дадете почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Боков, мисля, че между дъската и господин председателя има разлика. Аз не съм "дъска" (бурни ръкопляскания от залата) и много Ви моля да имате предвид това нещо. Не съм дъска, казвам Ви.
По отношение на почивката, понеже сме в процес на гласуване, беше поставен процедурен въпрос. (Протести от ПССД) Колега, не съм Ви дал думата. Ако има нарушение, ще обжалвате там, където трябва. 1071.2
Колеги, беше направено предложение и продължаваме. Не е прието първото предложение, сега гласуваме второто предложение.
Господин Пирински, много Ви моля, на предишния господин обясних, че не съм дъска, а на Вас какво трябва да обяснявам? Много Ви моля, мисля, че сте разбран човек, колега сте.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Включете микрофоните, за да Ви отговоря.
Господин председателю, Вие ме посъветвахте да кажа на господин Савов какво пише в текста на чл. 69, ал. 3 от проекта за правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Не от проекта за правилник, моля Ви. Работим по процедурните правила, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Там пише: "Когато постъпи предложение за отхвърляне на текста, то се гласува най-напред". Така че, пак Ви моля да поставите това на гласуване, но доколкото разбирам, че няма такава готовност, господин председателю, ползувам едно безспорно право на един парламенатарен съюз - искаме половин час почивка. (Възгласи от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Има думата господин Юнал Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми колеги, много ви моля за малко внимание. Имам чувството, че колегите депутати искат да попречат на председателствуващия да води заседанието. (Възгласи от залата) Това е видно, много ви моля.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Не ни четете лекции!
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не ви чета лекции. Има временни правила, думата се иска от място с вдигане на ръка. Това се отнася за всички - вдигате ръка и той, ако счете за целесъобразно, ще ви я даде. Дайте да дадем възможност на председателствуващия да води спокойно заседанието. Това се отнася и за Вас, колега Пирински, много Ви моля. Всеки от място да иска думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, не давам думата на никого. Пригответе се за гласуване. Ние сме в процес на гласуване. (Възгласи от БСП) 1071.3
Господин Джеров, много Ви моля, прочетете още един път текста. (Георги Пирински е отишъл при председателствуващия с проектоправилника) Господин Пирински, много Ви моля, не ми пречете на работата. Ако искате да сте заместник-председател, седнете до мен.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не, не! Прочетете само този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, прочетете още един път текста.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Поставя се на гласуване предложението на господин Семерджиев за следната редакция на чл. 12, ал. 2: "Парламентарните групи и коалиции, които се формират въз основа на регистрираните предизборни партии и коалиции приемат името, под което са получили мандати в Народното събрание, в съответствие с решението на Централната избирателна комисия".
Моля, да го поставите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, който е съгласен ал. 2 да добие предложения от господин Семерджиев вариант, прочетен сега от господин Джеров, моля да гласува.
От общо гласували 219 народни представители, за предложението са 116, против - 95, въздържали се - 8.
Предложението се приема. (Ръкопляскания от СДС)
РОСЕН КАРАДИМОВ (от място): Искам думата за обяснение на вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Имате право, разбира се. 1071.4
РОСЕН КАРАДИМОВ: Уважаеми колеги, обяснявам си вота "против" първо, защото беше поискана почивка от Парламентарния съюз за социална демокрация и председателят по временните процедурни правила трябваше да се произнесе по този въпрос.
Второ, съдържателният момент. Колеги от ДПС, чуйте внимателно текста, който прегласувахте: "Парламентарни групи по принцип се формират въз основа на регистрирани предизборни партии или коалиции и т.н.". Ако вие не дадете удостоверение, че сте регистрирани като "партии или партийни коалиции", вие нямате право по този текст да регистрирате парламентарна група. Благодаря. (Ръкопляскания) И народното представителство има право да оспори тази регистрация пред Конституционния съд, на базата на това тълкуване. Тук движения не са упоменати.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Моля без закани, господин Карадимов! Вие сте юрист, доколкото зная, не решаваме съдбата на ДПС в залата! Много Ви моля!
РОСЕН КАРАДИМОВ: Аз не се заканвам. Това не е закана.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Виденов, заповядайте.
ЖАН ВИДЕНОВ: Уважаеми колеги народни представители! Оспорвам резултата от проведеното гласуване и призовавам председателствуващият днешното заседание да повтори гласуването по направеното предложение.
Причините за това са няколко. Първата от тях изложи господин Росен Карадимов. Когато преди малко господин Боков обърна внимание на изписаното на електронното табло, председателствуващият сметна това за някаква лична обида. Очевидно не е чул добре. Работата е в това, ще го повторя за яснота, че именно електронното табло и надписите на него определят момента, в който народното представителство влиза в процедура на гласуване. От този момент нататък по създалата се парламентарна практика се мерят трите минути, в рамките на които трябва да бъде извършено гласуването. Така че отказът на председателствуващия да даде почивка на основание на това, че уж сме се намирали в процедура на гласуване, е нарушение на процедурните правила, което следва да бъде поправено. Тъй като във временните правила, по които в момента работим, е предвидено, че по искане на парламентарна група председателят прекъсва, без да се произнася по СР/МД 1072.1 този въпрос, без да е необходим никакъв размисъл, без да е необходимо никакво гласуване, прекъсва заседанието за срок до 30 минути.
Втората причина, господин председателствуващ, поради която се обръщам към Вас с искане и молба да повторите това гласуване е, че в чл. 23 на Временните процедурни правила категорично е записано, че предложенията се поставят на гласуване не по някакъв друг начин, а първо, предлолжение за отхвърляне, а след това всички останали.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ние го отхвърлихме.
ЖАН ВИДЕНОВ: Вие нарушихте тази процедура, подлагайки на гласуване първо предложение...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Точно това и направихме.
ЖАН ВИДЕНОВ: Вие нарушихте тази процедура, подлагайки на гласуване първо предложението...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Точно това и направихме.
ЖАН ВИДЕНОВ: ... на господин Семерджиев при условие, че е направено от мен и от други народни представители предложение за отхвърляне на този член.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Кой член?
ЖАН ВИДЕНОВ: Съгласно чл. 22, ал. 4. Вие първо него трябваше да поставите на гласуване. На това основание оспорвам гласуването.
И трето, поради това, че нашият парламентарен съюз настоява да провери звукозаписа и стенограмата от това заседание, тъй като аз имам големи съмнения, че предложението за отмяна на ал. 2 на този член в хронологичен порядък беше направено най-напред.
Оспорвайки резултата от това гласуване, господин председател, искайки това да се запише много категорично в протокола, от името на Парламентарния съюз за социална демокрация искам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господине... Трябва да се произнеса по оспорването, моля Ви се!
ФИЛИП БОКОВ: Защо питате СДС дали да има почивка?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Не питам никого, моля Ви се!
ГЛАСОВЕ: Обявете почивка. 1072.2
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Как да обявя почивка? Вие оспорвате гласуването, резултата оспорвате. (Шум в залата) Много моля всички депутати да заемат местата си. Много ви моля!
Александър Йорданов е ръководител на парламентарна група и иска думата.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Няма дискусия! Обявява се почивка.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: ... Иди си измий косата! Защото е червена!... (Към Велислава Дърева)
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Моля ви да запазите спокойствие. Нищо страшно не е станало и не е станало чак толкова сложно нещо в държавата.
Аз подкрепям искането сега да се даде една почивка. Нещо повече, подкрепям искането веднага след почивката да подложим отново на прегласуване този текст. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Обявявам половин час почивка. 1072.3
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Моля за регистрация на присъствуващите! Има кворум. Заседанието започва. Продължаваме по правилника.
Уважаеми народни представители! Предвид на това, че различно се тълкува текстът на чл. 22, ал. 4 от Временните правила за поредността на поставяне на предложенията за гласуване и освен това има съмнение за неточност при протоколирането на направените предложения относно чл. 12, ал. 2, предлагам да спрем приемането на чл. 12 и да преминем към чл. 13. Евентуално Председателството да вземе становище по въпроса утре дали ще се прегласува или няма да се прегласува и кога чл. 12, ал. 2.
Господин Йорданов има думата.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председателствуващ! Аз съм наистина изненадан от решението на ръководството на парламента, тъй като ние взехме почивка да изясним позициите, да се разбере в какво точно е проблемът. И наистина се оказва, че има възражение спрямо процедурата на гласуването, а не по същество. Именно затова, усещайки предварително, че има евентуално такива възражения по процедурата, аз предложих и се съгласих да има почивка, да се уточнят процедурните позиции и след това да се прегласува, ако има защо да се прегласува. Ние по същество практически не виждам какво можем да измислим от днес до утре или до вдругиден.
Затова, ако има възражения по процедурата на провеждане на това гласуване, което вече е факт, то ние нямаме нищо против да прегласуваме каквото искате от правилника, включително и това, което сега гласувахме. Но, ако има възражения по същество, това е вече съвсем друг въпрос. Това е въпрос да открием дебати по нещо, което вече сме гласували. И аз нямам нищо против вие да предложите това и след това да предложите евентуално да се отхвърли вече тази гласувана ал. 2 и пак да гласуваме за нейното отхвърляне, ако искате, да се предложи нов текст и т.н., и т.н. Това е вече нещо съвсем друго. РД/МД 1073.1
Но вие имате само възражение по процедурата и затова аз предлагам, ако наистина имате възражения по процедурата на гласуването, да гласуваме отново тази алинея, но да не се оставя целият въпрос настрани. Защо ще оставяме целия чл. 12, тъй като той по-нататък е напълно ясен. Няма никакъв проблем тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Пирински има думата.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: За да няма неяснота, за да има пълна яснота и у господин Йорданов и във всички народни представители - да, господин Йорданов, нашето възражение беше по процедурата, тъй като ние проверихме и стенографските записи в почивката и те показаха, че предложението за отпадане на чл. 12 е направено преди предложението на господин Семерджие. То беше направено не от господин Виденов, а от господин Георги Близнашки.
Ето защо нашето възражение, което господин Жан Виденов направи, беше процедурно, именно в тази връзка, тъй като беше нарушена процедурата, предвиждаща първо да се гласува предложение за отмяна, което още повече е постъпило първо, преди другото предложение.
Разбира се, господин Йорданов, Вие разбирате, че зад процедурния ни въпрос стои въпрос по същество. А той се свежда до това, че ние по никакъв начин не можем да приемем и то по съображения, които Вие тук неколкоктарно много убедително защищавате, а съображенията са за демократичност, да ни се предписва или на когото и да било, предполагам, че и Вие сте не по-малко против това, ограничение в избора на наименование на парламентарната група или парламентарния съюз, каквито и да са тези ограничения. Затова нашето възражение беше процедурно. Заради това оспорихме гласуването, но мотивировката за предложението да отпадне текстът не е никак процедурна, а е съвършено принципно политически.
Само искам да кажа, за да няма неяснота, че, ако се подкрепи едно подобно предложение за каквито и да било ограничения или предписания как да се назовава парламентарният съюз на една или друга партия, ние просто не сме в състояние да останем да участвуваме в работата на това заседание на Народното събрание. Това е целият проблем. (Шум в залата) 1073.2
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Пирински, ако се гласува отмяна на текста на ал. 2, какви ще бъдат правните последици по отношение на останалите предложения, според Вас?
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Точно поради тази причина, господин председателствуващ, аз предложих не, а призовавам и господин Йорданов - да подкрепим Вашето предложение - да не задълбочаваме възможните недоразумения тази вечер. Да дадем възможност на хората, които като прегледат внимателно стенограмата да преценят какви са последиците, вкл. и тези, които Вие споменавате, по какъв начин трябва да построим работата по чл. 12 по-нататък. Сега да оползотворим остатъка от времето си с работа по чл. 13 и нататък и утре след една среща в Председателския съвет да предложим на пленума на Народното събрание най-правилния начин на процедиране, в отговор и на Вашия въпрос. Подкрепям Вашето предложение и може би бихте го предложили за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, има предложение да спрем дебатите по чл. 12 и да преминем към чл. 13. Който е съгласен, моля да гласува.
"За" са гласували 100, против - 112, въздържали се 6. Предложението се отклонява.
Господин Джеров, имаше предложение за прегласуване. 1073.3
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Съобразно направените предложения, както аз съм ги отбелязал, но то е въпрос вече на стенографски протокол, първо да отпадне предложената ал. 2 на чл. 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, внимавайте, за да нямаме пак спорове, понеже ще поставим на прегласуване текста. Господин Джеров, много Ви моля.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля Ви, прочетете, защото аз не съм чел стенографския протокол. Аз се водя от моите бележки, които съм водил, и естествено те могат да бъдат не в поредността, в която са дадени.
Първо е предложението да отпадне ал. 2 на чл. 12. След това идва предложението по поредност на господин Семерджиев. След това идва по поредност предложението на господин Виденов. Това са моите бележки.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, разбрахте ли се? Съгласно чл. 22, ал. 4, много ви моля да внимавате, за да нямаме спорове. Ще подложим първо на гласуване отпадането. Щом текстът отпадне...
ГЛАСОВЕ: Кой текст?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Текстът на ал. 2 на чл. 12. Тогава ще гласуваме предложението на господин Семерджиев. Господин Джеров, дайте тълкуване и Вие.
(Председателят на Парламентарния съюз на демократичните сили Александър Йорданов иска думата, за да поясни нещо)
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, влизаме в една главоблъсканица. За какво става дума? Веднъж вече е гласувано да отпадне ал. 2 на чл. 12, текстът така, както е даден от Законодателната комисия. Това е гласувано. И аз питам... гласувано е вече веднъж в залата да отпадне ал. 2 на чл. 12, текстът на Законодателната комисия. Това го гласувахме. И аз питам тук господин Пирински и господин Виденов, вторият от тях клати глава - да обясни искат ли това нещо да го прегласуваме. Ако това иска и това ще прегласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Прегласуваме чл. 12, ал. 2, така ли, господин Йорданов? ДЕ/МД 1074.1
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Приемаме значи, господин Джеров, че ал. 2, гласуването по нея, гласуването по текста на Законодателната комисия според представителите на ПССД не е перфектно. Тоест сега ни се предлага отново да гласуваме отпадането на текста на Законодателната комисия, след което обаче ни се предлага да преминем към гласуване - отхвърляне на текст. И тук възниква възпосът - на кой текст? Ако евентуално залата отново гласува против текста на Законодателната комисия, следователно текст няма. Но това вече е гласувано. Според нас, тъй като това е гласувано, в момента текст нямаше и затова преминахме към гласуването на предложението на господин Семерджиев. И вече според гласуването има текст. Това е текстът на господин Семерджиев. Сега, ако искате, можем да повторим цялата тази процедура. Но боя се, че след всички тези дебати, които изнервиха някои народни представители, резултатът ще бъде същият.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Пирински, много Ви моля да вземете отношение - ако отпадне текстът, предложен от Законодателната комисия, според Вас трябва ли да се гласува на Семерджиев текстът или не трябва да се гласува? Обаче като юрист.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин председателю, надценявате квалификацията ми, но въз основа на елементарната логика, ние първо считаме, че е необходимо да се постави на гласуване предложението за отпадане на чл. 12, ал. 2 и ако се гласува в полза на това предложение и отпадне чл. 12, ал. 2, няма основание да се подлагат на гласуване други текстове за чл. 12 (викове: "А-а!" от залата).
Аз, откровено казано, очаквах тази реакция. Моля да ме доизслушате и именно затова, господин председателю, предложих да не продължаваме тази вечер по тази тематика, защото, господин Йорданов, Вие сте прав - ако ние вървим...
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Пирински, те приеха да продължаваме тази вечер, много Ви моля да не се връщаме обратно.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Но проблемът, който господин Йорданов повдигна, е същинският проблем - дали новото прегласуване ще протече в същия така спокоен и ясен ред отпреди почивката. Една 1074.2 почивка се иска, господин председателю, за да се преосмисли станалото. Ако нищо не е преосмислено, ако ние ще повторим просто с прежната лекота това гласуване, което се състоя, аз ви казах много ясно и предишния път - ние не сме заинтересувани от подобни упражнения. Просто няма да имаме възможност да участвуваме понататък в работата тази вечер. Това е целият въпрос.
И затова Ви предлагам, господин председателю, още веднъж много сериозно и на колегите тук - нека да продължим с чл. 13, нека да дадем възможност... (възгласи от залата) разбирам, гласувано е, но след въпроса на господин Йорданов, след тези нови пояснения, които се опитах да изразя, отново ви предлагам нека да надделеят разумът и спокойствието, да продължим с чл. 13, а утре първата работа сутринта - да се върнем на чл. 12. Това е предложението. И господин председател, смятайте, че това е формално оспорване на току-що извършеното гласуване и Ви предлагам отново да предложите на народните представители да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, гласувахме за продължаване работата по чл. 12. При това положение досега приехме текстове съобразно работата на Народното събрание до момента по поредността на гласуването на предложенията. Затова предлагам текстът на чл. 12, ал. 2, предложен от господин Семерджиев, да се прегласува.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Е, защо?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Прочетете ми текста още един път, господин Джеров. Текстът, който гласувахме преди почивката, да се прегласува.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Добре, нека да си го припомним. Чета текста, който господин Семерджиев е предложил. Става дума за чл. 12, ал. 2.
"Парламентарните групи...
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Все пак първо да гласуваме за отпадането.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Моля Ви се, господин Пирински.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Парламентарните групи, които се формират въз основа на регистрираните предизборни партии и коалиции, приемат името, под което са получени мандати в Народ1074.3 ното събрание в съответствие с решението на Централната избирателна комисия".
Това е предложението на господин Семерджиев за чл. 12, ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Или текстът, който ще бъде прегласуван. Моля да гласувате!
Резултатът от прегласуването е: от 219 гласували, 117 за, 98 - против, 4 - въздържали се. (Ръкопляскания от мнозинството) Резултатът е същият. Текстът остава така, както е предложен от господин Семерджиев.
Вот ли искате да обясните, господин Пирински? Заповядайте.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Няма обяснение на вот. Вотовете се обясниха одеве. 1074.4 ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Г-н председателю, уважаеми колеги! Има някои неща, които не подлежат нито на процедурна аргументация, нито на аргументи "мнозинство", "малцинство". Едно от тях е ненакърнимото право за свобода на избора на име. (Реакция от блока на СДС: "А-а-а!", единични ръкопляскания) Няма да правя никакви речи по този повод тук, тъй като вярвам, че всички разбират това право. (Реплика от блока на ДПС: "Миналата година как не се сетихте?") Искам само да ви кажа, че Парламентарният съюз за социална демокрация се намира в този парламент по волята на близо 2 милиона български избиратели (шум в залата, реплики)...
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, моля да уважаваме оратора. Много ви моля!
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: ... и че по никой начин ние тук, представляващите тези два милиона, няма да участвуваме и не можем да се съгласим с никакви опити по какъвто и да било начин да се накърнява тяхното достойноство и тяхното право на глас.
И затова с най-голямо съжаление, но със същата тази категоричност ви казвам, че ние в това заседание повече не участвуваме. (Ръкопляскания от блока на СДС. Народните представители от блока на ПССД става и всички напускат залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, заседанието продължава. Подлагаме на гласуване предложението на г-н Жан Виденов. Жан Виденов иска добавка към чл. 12, ал. 2. Колеги, моля ви се! Може би няма да бъде към ал. 2, ще се наложи да се създаде нова алинея, трета ли ще бъде, пета ли - ще решава г-н Джеров.
Г-н Джеров, имате ли текста? Заповядайте, понеже Вие по-ясно четете от мен. (Подава текста на г-н Джеров)
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Г-н Жан Виденов предлага една нова алинея. Ще ви я прочета, за да я поставим на гласуване. Редакцията е следната, едно изречение: "две или повече парламентарни групи могат да се обединят в парламентарен съюз, на който те могат да предоставят свои права." Това е предложението на г-н Жан Виденов за нова алинея. СД/ЙА 1075.1
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Целесъобразно ли е според Вас?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да го поставим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, целесъобразно е предложението. Тълкуване не е необходимо.
Моля, който е за предложението, прочетено от г-н Джеров, да гласува.
Искам да направя един коментар. Регистрирани са 230 народни представители. Или при положение, че имаме 115 плюс един, имаме кворум.
От общо 124 гласували, за предложението са 6, против - 105, 13 се въздържат.
Предложението се отклонява.
Продължаваме, г-н Джеров, със следващата алинея на чл. 12.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: При това положение нека да влезем в крак с нещата, защото много неща минаха и да бъдем наясно.
Работим по чл. 12. Ал. 1 беше приета в редакцията на Законодателната комисия. Ал. 2 беше приета съобразно предложението на г-н Семерджиев.
Следва ал. 3. По ал. 3 много моля народните представители да видят текста. Той гласи: "Минималният брой народни представители за образуване на парламентарна група е 20." Постъпи едно предложение, мисля, че е от г-н Друмев ...
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: От Златарев постъпи.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Или от г-н Златарев - да бъдат 10. Така че в случая това не е правен въпрос, по който аз да взема отношение, а ще трябва залата да се произнесе. Или по редакцията на текста нямаме различия. Различието е единствено дали да остане "20 души" или "10 души".
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, сегашният текст гласи: "Минималният брой на народните представители за образуване на парламентарна група е 20." Това е предложението на Законодателната комисия. Г-н Златарев предлага вместо 20 да бъдат 10. Първо гласуваме предложението на Законодателната комисия. 1075.2
Който е за това текстът да остане така както е предложен от Законодателната комисия, или броят на членовете да бъде 20, моля да гласува.
За предложението - 115, против - 5, въздържали се 1.
Предложението на Законодателната комисия се приема. При това положение не е необходимо да се гласува следващото предложение на г-н Златарев. 1075.3
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, защото то е свързано с десетте и при това положение, щом не приемаме, предлагам, за да не разкъсваме нещата, да се постави на гласуване редакцията, която докладвах преди малко и която имате на чл. 12, ал. 4, 5 и 6, както бяха докладвани без никакво изменение.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Моля, който е за това ал. 4 да остане така, както е предложена от Законодателната комисия, да гласува.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Четвърта, пета и шеста на чл. 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Коригирам се, отнася се за ал. 4, 5 и 6 на чл. 12.
Моля, който е за текста, да гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Имате ли други предложения? Има думата госпожица Велчева.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА: Господин председател, дами и господа народни представители! Видяхте колко време загубихме за това да творим кой текст да се гласува първи, кой да не се гласува. Предлагам да гласуваме процедурно решение за промяна на ал. 4 на чл. 22 от временните правила, като първото изречение да отпадне и да остане единствено текстът "Направените предложения се поставят на гласуване по реда на тяхното постъпване".
Нека да обсъдим по-подробно поредността, когато стигнем до съответния текст в правилника, а сега, за да върви нашата работа по-експедитивно, ви предлагам да гласуваме това процедурно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Подканям народните представители, които са пушачи, в такъв момент, когато тук се решава съдбата на кворума, да оставят заниманията в кулоарите и да дойдат тук, за да гласуват, защото иначе можем да изпаднем в положението да нямаме кворум. Всички народни представители би трябвало да влязат в залата.
Поставям на гласуване предложението на госпожица Велчева - ал. 4 от чл. 22, която, както видяхте, първо има редица неясноти, отхвърляне, отмяна и т.н., да остане. Ал. 4 гласи: "Направените предложения се поставят на гласуване по реда на тяхното постъпване". Това ще рече, че преди всичко винаги ще бъде предложението на Законодателната комисия. ДП/НП 1076.1
Господин Йорданов има думата.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Взимам думата, за да се изкажа против това предложение.
Най-лесно е, когато в пленарната зала има само две парламентарни групи, да променим всякакви правила и всякакви закони. Това можем да го направим великолепно. Нещо повече, много неща очевидно могат да се направят, обаче всяко гласуване има и морален аспект.
В този смисъл аз мисля, че промени във Временните процедурни правила, които тази пленарна зала е приела при наличието на всички парламентарни групи, могат да се правят само когато и в тази част на залата (показва местата на парламентарната група на ПССД) седят народни представители.
Дълбоко съжалявам, че те напуснаха залата, но мисля, че утре те ще се върнат и спокойно можем да гласуваме и това, което току-що госпожица Велчева предложи.
ГЛАСОВЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СДС: Ние пък не съжаляваме...
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: В момета нека да подължаваме да гласуваме по реда, член по член, правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Йорданов, позволявам си да направя коментар, че ако приема Вашите доводи, аз би трябвало да апелирам да прекратим заседанието.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Защо? Ние работим по един текст. Защо се връщаме към Временните процедурни правила?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Те са напуснали, защото знаят, че работим по процедурните правила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожице Велчева, поддържате ли предложението си?
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): Не, оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, оттегляте го. Тогава продължаваме.
Господин Джеров, продължете с чл. 13.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, извинете, може би съм пропуснал - обявихте ли резултатите от гласуването на алинеи 4, 5 и 6 на чл. 12? 1076.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не зная.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Според мен резултатът не е обявен, а той би трябвало да е обявен, за да можем да продължим нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Този резултат ще се даде от операторите. Господин Джеров с това нещо може би иска да каже, че няма кворум. Така ли е?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не, но в името на перфектността на работата ни...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, защото за перфектността на работата имахме достатъчно време от операторите да получим резултатите.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Напротив, имаме кворум и ще работим. Ако обявите, че са приети алинеите, продължавам с чл. 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ето, продължавайте сега.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Колеги, предлагам да се гласува чл. 13, по който няма никакви промени, никакви предложения за промени.
В чл. 14 има предложение от Пламен Йовчев и затова не мога да го поставя наведнъж на гласуване.
ПЛАМЕН ЙОВЧЕВ (от място): Оттеглям ги.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Оттегляте ли го? Добре.
Предлагам да гласуваме членове 13, 14 и 15...
ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: И 16!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: За 16 има предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Поставяте на гласуване чл. 13?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И 14...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Нека да вървим текст по текст, така както е редно, както пише в правилата. Моля ви, текст по текст.
Моля, гласувайте за чл. 13. Моля, ако има народни представители навън, да влязат в залата!
Искам отново да видя на таблото 123 души, това показваше, че има кворум. Защо по този начин...?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Аз ще Ви обясня, господин Савов! 1076.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не Ви питам, господин Димитров! Питам операторите. Това е много важно сега и никак не е за шега.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Понеже аз съм виновен, аз искам да Ви обясня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Още веднъж поставям чл. 13 на гласуване.
От общо 122 гласували - за 122. 1076.4
Поставям на гласуване чл. 14. Няма никакви поправки. Моля, гласувайте за чл. 14.
От общо 123 гласували, за - 123, въздържали се няма, против няма.
Преминаваме към чл. 15. Господин Джеров, има ли някакви поправки?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 15 има едно предложение на народния представител господин Близнашки, което е към ал. 2 и с предложения за нова ал. 3. Ще ви го докладвам.
"Чл. 15, ал. 2. Условията за членуване в парламентарна група, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата парламентарна група в съответствие с разпоредбите на този правилник."
Същевременно се предлага и нова, трета алинея, със следното съдържание: "Народният представител може да напусне парламентарната група като подаде писмено заявление, отправено до ръководителя на групата и до председателя на Народното събрание".
Други бележки по чл. 15 няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Тогава по реда на постъпилите предложения предлагам да гласуваме така, както текстът е предложен от Законодателната комисия на чл. 15. Моля, гласувайте! За добавките ще гласуваме после по реда на внесените предложения.
От общо 124 гласували - за 123, против няма, въздържал се 1.
Господин Джеров, Вие прочетохте...
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз прочетох предложението за по-различно съдържание на ал. 2 и за нова ал. 3.
"Чл. 15, ал. 2. Условията за членуване в парламентарна група, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата парламентарна група, в съответствие с разпоредбите на този правилник."
И ал. 3, нова: "Народният представител може да напусне парламентарната група, като подаде писмено заявление, отправено до ръководителя на групата и до председателя на Народното събрание".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Подлагам на гласуване ал. 2 така, както е предложена от господин Близнашки. Моля ви, гласувайте! ВЙ/НП 1077.1
От общо 123, за 26, против 95, въздържали се 2. Отклонява се предложението.
Моля ал. 3 още веднъж да я прочетете.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Народният представител може да напусне парламентарната група като подаде писмено заявление, отправено до ръководителя на групата и до председателя на Народното събрание".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има ли някакъв коментар, някой иска ли да се изкаже по тази алинея?
Излезте и кажете, госпожице Русева, дали подкрепяте или не това предложение.
ЗЛАТКА РУСЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Има логика в това предложение, защото нашите списъци на парламентарните групи, знаете, че се намират при председателя. И вместо да задължаваме по някакъв начин председателите на паламентарните групи да го уведомяват за промените, по този начин той ще може да извържи корекции в официалните списъци на паламентарните групи, които се намират при него. Така че няма нищо лошо в този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре. Подлагам ал. 3 така, както е предложена от господин Близнашки, на гласуване. Моля, гласувайте!
От общо гласували 123, за 84, против 32, въздържали се 7. Приема се.
Господин Джеров, моля докладвайте чл. 16.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Член 16. Предложението на Законодателната комисия гласи: "Не могат да се образуват парламентарни групи, които защитават частни, местни и професионални интереси". До тук. Господин Друмев, доколкото съм отбелязал, предлага да се включат и етнически, и религиозни интереси или текстът в такъв случай, ако приемем предложението на господин Друмев, ще гласи: "Не могат да се образуват парламентарни групи, които защитават частни, местни, етнически, религиозни и професионални интереси". Или разликата между нашето предложение и това на господин Друмев е, че той включва и етнически, и религиозни интереси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, господин Лютфи, имате думата. 1077.2
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Текстът по принцип буди недоумение в нашата парламентарна група. Става дума за така предложения текст. Ние бихме го приели, ако към него добавим: ", комунистически, националистически и шовинистически. (Ръкопляскания от останалите в залата парламентарни групи на СДС и ДПС)
ХРИСТОФОР СЪБЕВ (от място): Добавете и псевдохристиянски... (Вдига ръка и иска да вземе думата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Лютфи. Аз предлагам първо да гласуваме текста така, както е предложен от Законодателната комисия. Моля тези, които са...
Кой иска думата сега? Отец Христофор, разберете, че когато се гласува, не се правят предложения за вземане на думата.
Предложил съм за гласуване текста така, както е предложен от Законодателната комисия.
Господин Тодоров, бях извънредно ясен, че гласуваме първо текста на Законодателната комсиия така, както вървим досега, по реда на постъпването.
От общо 122, за 110, против 9, въздържали се 3. Текстът се приема.
Все пак трябва да поставим на гласуване и текста на господин Друмев. Първо на господин Друмев поставям текста на гласуване. Който е за текста на господин Друмев, което ще рече да се добавят думите: "етнически и религиозни", моля да гласуват.
Който е против - гласува против.
Моля ви, действително, публиката... Ще помоля квесторите, ако продължава публиката да се надвесва над залата, по искане и на двете групи ще накарам квесторите да изведат тези, които стоят по този начин. (Думите са отправени към публиката на балконите)
От общо гласували 124, за 9, против 109, въздържали се 6. Предложението се отклонява.
Господин Лютфи, отказвате ли се от Вашето предложение? Отказвате се.
Господин Милен Стоянов иска думата. Тъй като приехме цялата глава трета, господин Стоянов, заповядайте.
МИЛЕН СТОЯНОВ: Господин председателю, дами и господа! Тъй като в пленарната зала се създаде една съвършено благоприятна атмосфера за по-нататъшна работа, с риск да бъда неприятен за 1077.3 не един от вас, може би, предлагам да продължим нашата работа поне с един час. (Ръкопляскания от СДС и ДПС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Сталийски.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Бих седял до сутринта, но помислете. Според мен ще излезе нетактично. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми господин председателю, колеги! Нека да покажем, че ние сме парламентаристи, че знаем какво е парламентарна етика.
Аз предлагам, тъй като завършихме една доста трудна глава, започва друга проблематика, започват комисиите, нека утре започнем наново с пресни мисли и с нашите колеги. (Ръкопляскания от СДС и ДПС)
Предлагам да прекратим заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: По реда на предложенията, подлагам първо на гласуване предложението на господин Стоянов да продължим заседанието с един час. Моля, гласувайте.
При 48 гласували за, против 67, въздържали се 7, предложението на господин Стоянов се отклонява.
Закривам заседанието. (Звъни) Утре заседанието ще започне в 10 часа, като в 9 часа ще има Председателски съвет.
(Закрито в 20,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Савов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Снежана Ботушарова
Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ: Илиян Илиев
Руслан Сербезов