Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1991-11-29

Председателствували: председателят Стефан Савов
Секретари: Христо Атанасов и Руслан Сербезов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (звъни): Откривам днешното заседание на Народното събрание. Имаме необходимия кворум.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Предложение за състав и ръководство на комисиите на Народното събрание.
Преди всичко искам да ви прочета, така както става всеки петък, постъпилите питания от народните представители, господата Евгени Друмев и Георги Божилов от ПССД към министъра на науката и образованието господин Николай Василев относно приемането на подзаконов нормативен акт от Министерския съвет за изучаване на турски език в българските училища.
Второ, питане от народния представител господин Стойчо Шапатов към министъра на труда и социалните грижи господин Векил Ванов във връзка с пенсионирането на работниците от говедовъдството, овцевъдството и свиневъдството. Постъпило е на 27 ноември 1991 г.
Трето, питане от народния представител госпожа Станка Величкова от ПССД към министъра на образованието и науката господин Николай Василев, относно възможностите за коригиране на решение на Академичния съвет на СУ "Св. Кл.Охридски". Постъпило е на 27 ноември 1991 г. НЧ/НП 1079.1
Четвърто, питане от народния представител господин Георги Игнатов от СДС към министъра на отбраната Димитър Луджев относно направеното в министерството за изменение на бойния разпознавателен знак на авиацията и бойната техника.
Постъпили са освен това актуални въпроси.
Актуален въпрос от народния представител госпожа Станка Величкова от ПССД към министъра на образованието и науката господин Николай Василев по повод на предприети действия за уволняване на преподаватели от СУ "Св. Кл.Охридски".
Актуален въпрос от народния представител господин Йовчо Русев от ПССД към министъра на земеделието д-р Станислав Димитров, относно мерки на правителството за оказване на помощ на пострадали земеделски производители в Сливенсксата община. Постъпило е на 27 ноември 1991 г.
Питанията и въпросите са изпратени на господа министрите. Щом бъде приет правилникът, което се надяваме, че ще стане найкъсно другата седмица, другия петък, в такъв случай министрите ще могат да дойдат, за да отговарят.
Искам да обърна внимание - по мое предложение има вече създадена работна група по подготовката на проект за решение на Народното събрание за в. "Дебати". Тя се състои: от Съюза на демократичните сили господин Валентин Карабашев и господин Йордан Василев, от Парламентарния съюз за социална демокрация - господин Стефан Стоилов и госпожица Велислава Дърева, от Движението за права и свободи - господата Свилен Капсъзов и Исмаил Мехмед Исмаил.
Моята молба е тази работна група, ако не се е събрала, да започне своите заседания, да обследва въпросите, които се поставят около в. "Дебати", за да може да имаме час по-скоро някакво решение на Народното събрание.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Фактически и в пресата вече има общо взето едно наименование на нашето събрание, но ние все пак би трябвало да гласуваме. Става въпрос как да се нарича нашето Народно събрание. Ще ви обясня какво се крие зад това.
Вие знаете, че имаме 26 обикновени народни събрания, след това имаме 9 народни събрания, които започват след Девети 1079.2 септември 1944 г., след това номерирането започва отново. Така че пред нас се поставя въпросът кой пореден номер да бъдем и от друга страна как да се нарича - дали обикновено Народно събрание или само Народно събрание.
В Търновската конституция имаше определението обикновено Народно събрание и Велико Народно събрание. В сега действуващата Конституция има Велико Народно събрание, но няма казано обикновено Народно събрание.
Предложението на Председателския съвет е първо, да бъде спазен континюитетът в нашата история. Така че номерацията да продъжи от Учредителното събрание насам и нашето Народно събрание да бъде Тридесет и шесто Народно събрание. Председателският съвет смята, че не е нужно да бъде обикновено Народно събрание. Първо, че в Конституцията няма обикновено Народно събрание и второ, че е ненужно. Просто ние можем да се наричаме Тридесет и шесто Народно събрание. Това е мнението на Председателския съвет и това трябва да бъде вече официално прието, разбира се, тук в залата.
Ако няма желаещи, трябва да гласуваме това решение. Ако има някакви други предложения моля, да се изкажете. Доколкото виждам, няма предложения.
Тогава нека да гласуваме, че вече официално ние ще можем да се наричаме Тридесет и шесто Народно събрание. Моля, които са съгласни, да гласуват!
Гласували общко 193 народни представители. От тях 181 за, 3 против и 9 въздържали се. Предложението се приема.
Ще се наричаме Тридесет и шесто Народно събрание.
Сега преминаваме към точка първа
ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
За коректност искам да прочета писмените предложения, които са постъпили, за да не би нещо да се е загубило. Има постъпили предложения от господин Бончо Рашков - той има предложения за доста членове. Предложение по чл. 35 и чл. 37 от госпожа Клара Маринова. Предложение от Георги Божинов и Велислава Дърева по чл. 19.
Вчера минахме глава трета и стигнахме до глава четвърта. По нея са искали думата господин Бончо Рашков, господин Любомир 1079.3 Начев, господин Орсов, господин Георги Божилов и Велислава Дърева.
Господин Джеров, заповядайте, за да докладвате глава четвърта от правилника.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, госпожи и господа народни представители! Вчерашното заседание на Народното събрание завърши с гласуване на чл. 16 и по този начин завършихме гласуването на глава трета.
Следва глава четвърта - комисии на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ние приехме, че ще обсъждаме цялата глава и след това ще гласуваме текст по текст. Смятам, че при това положение няма смисъл Вие да докладвате. Който иска да говори по тази глава - да заповяда.
Думата има господин Рашков.
БОНЧО РАШКОВ(ПССД): (Възгласи от СДС, че не съществува такъв парламентарен съюз)
Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Позволявам си да спра вашето внимание върху три предложения, които желая да направя във връзка с изменението и допълнението на текстове от глава четвърта на проекта за правилник, който ни се предлага за обсъждане.
Първото ми предложение е във връзка с чл. 20 и то се състои в следното. Първо, да бъде направено следното изменение на текста на първото изречение на ал. 1.
Предлагам след израза "постоянните комисии" да отпадне изразът "могат да" и при това положение текстът на ал. 1 (първото изречение) да бъде следният: "Постоянните комисии приемат свои вътреашни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник".
Второто изречение да остане същото.
Целта на тази промяна, която предлагам, е текстът да добие императивен характер. Тоест всички комисии да имат задължението да изготвят вътрешни правилници.
Мотивите ми са: първо, това ще даде възможност всички комисии да работят при едни правила, да имат еднакво поведение при обсъждането на законопроектите, да имат едни правила на играта. Второ, да се избегнат излишните дискусии и коментари, които биха възникнали евентуално при едни екстремални ситуации. Тоест да се получи една по-голяма деловитост. 1079.4
Второ, предлагам текстът на ал. 2 на чл. 20 да се замени с нов текст със следното съдържание: "Постоянните комисии приемат своите бюджетни сметки, чиито средства се включват в бюджета на Народното събрание. Бюджетните сметки се утвърждават от председателя на Народното събрание".
Изведеният принцип в ал. 2 в предлагания текст, според мен, който се състои в утвърждаване на направените вече непланирани разходи, е неудобен и крие известни опасности за социалната практика. Защото, първо, той би могъл да постави председателя на Народното събрание в неудобно положение да утвърждава направени вече бюджетни разходи, а те да са изчерпани в бюджета на Народното събрание, и второ, според мен той предполага една съревнователност на ръководствата на постоянните комисии, тъй като при това предлага принципът на кюпа - всеки, който предвари, ще вземе повече от общото.
Така че аз предлагам предварително да се планират бюджетните сметки на комисиите, да се знае с какво разполагат. И на тази база те да се разпростират в тази предварително определена рамка и на тази база да планират своите мероприятия.
Второто ми предложение е свързано с промени в ал. 2 на чл. 23. След израза "от техните председатели" да се запише "по тяхна инициатива". По този начин текстът да добие следната редакция: "Свикването на комисиите може да става от техните председатели по тяхна инициатива, по искане най-малко на една трета от членовете им или на председателя на Народното събрание".
Мотивите ми са: с това предложение да се избегне, според мен, абсурдния принцип, който е заложен тук, председателите на комисиите да нямат право да свикват комисиите на заседание.
Аз не виждам каква е другата функция на председателя.
Ако това не се приеме, по-добре е да имаме друг принцип - на ротацията на ръководството на комисиите. Губи се смисълът на функцията на председателя на комисия.
Третото ми предложение е във връзка с чл. 24. Предлагам към него да се добави нова ал. 6 със следната редакция: "При обсъждане на законопроекти и други материали вносителят или негов представител присъствуват на заседание на комисиите". Сл.Р/НП 1080.1
Мотивът е вносителят да присъствува на заседанието на комисията, когато се обсъжда внесен законопроект или друг материал, което ще даде възможност за по-добро, по-бързо изясняване на мотивите, вложени към законопроекта, на изведените принципи и идеи към него и ще съдейства във всички случаи за по-пространна дискусия по тях и една по-голяма деловитост.
Практиката от работата на някои комисии във Великото Народно събрание миналата година показа, че неспазването на този принцип създава затруднения в работата на комисиите и в крайна сметка това се отразява върху деловитостта на работата и качеството на приеманите материали. Ето защо правя това предложение.
ЗЛАТКА РУСЕВА: Времето изтече.
БОНЧО РАШКОВ: Господин председателю, завчера съм направил писмените предложения и съм ги предоставил. Моля след обсъждане те да се подложат на гласуване.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Забравих да съобщя нещо, което според мен е много важно. В Председателския съвет обсъдихме отново въпроса за чл. 22, ал. 4 на Временните правила, който не е добре редактиран и който създава много трудности. Има някои неща, които не са ясни. Ето защо в Председателския съвет решихме по едно предложение, което се направи от нашия Правен отдел, да гласуваме тази ал. 4 да бъде редактирана така: "Редът за гласуване е следният:
а/ предложения за отхвърляне;
б/ предложения за заместване;
в/ предложения за поправки;
г/ обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
д/ предложения за допълнения.
Ал. 2. Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им".
Тези предложения са раздадени по парламентарни групи. Това е препис от Португалския правилник и след като направихме проверки от различни правилници, излезе, че е най-точният и най-ясният.
Страхувам се, че с тези много предложения, ако минем 1080.2 пак на процедурни въпроси и обсъждания и т.н., ще загубим много време.
Ето защо в Председателския съвет стигнахме до заключение, че това е една ясна процедура, която може би нататък ще трябва да влезе и в правилника.
Има ли въпроси?
Имате думата, господин Боков.
ФИЛИП БОКОВ: Благодаря Ви, господин председателю. Аз мисля, че Правният отдел е дал перфектно тълкуване на този член. Такава е наистина парламентарната практика в останалите страни. Това, което се предлага, съвпада не само с Португалския правилник, съвпада и с един кодекс, който се използва в англосаксонските страни. Наречен е "Правилата на Роберт" за парламентарната процедура. Има обаче едно единствено изключение, може би след "отхвърляне", което е първият пункт в това предложение, да се запише и пунктът "отлагане" тоест, ако някой предложи даден проблем да се отложи за решаване на друго заседание, той трябва да следва предложението за отхвърляне. И след това вече да дойдат възможностите за поправки, допълнения и т.н. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: За "отлагане". Да, така е, би могло. Лично аз поне не виждам някакви пречки. Желае ли някой народен предтсавител да изкаже друго мнение? Мисля, че доста юристи са се занимавали с този въпрос. Ако няма други предложения, предлагам редакцията да бъде следната:
"а/ предложения за отхвърляне;
б/ предложения за отлагане за следващо заседание;
в/ предложения за заместване;
г/ предложения за поправки;
д/ обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
е/ предложения за допълнения.
Ал. 2. Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им".
Моля народните представители, които са съгласни с тази процедура, с която заместваме ал. 44 на чл. 22 от Временните правила, по които ще се ръководим, да гласуват.
От общо 192 гласували - 187 са гласували за, няма против и 5 се въздържат. Предложението се приема. 1080.3
В такъв случай имаме нова ал. 4 на чл. 22 от Временните правила, по която ще се водим.
Има думата господин Любомир Начев. 1080.4 ЛЮБОМИР НАЧЕВ: Уважаеми колеги, аз имам едно кратко предложение. Предлагам названието на законодателната комисия да бъде променено и тя да се нарича Юридическа комисия. Смятам, че това нейно название отразява по-точно същността на дейността, която тя извършва, а именно да дава мнение за съответствието на внесените законопроекти и други проекти с нормативен характер в съответствие с конституцията, действуващото законодателство и изискванията на лексологията.
Във връзка с това предлагам да бъде изменен и текстът на чл. 22, ал. 3 и той да придобие следното съдържание: "Юридическата комисия разглежда всички законопроекти и предложения за актове с нормативен характер и дава мнение за тяхното съответствие с Конституцията, действуващите закони и изискванията на законодателната техника, като предлага тяхното приемане, отхвърляне, изменение или допълнение".
Не бих искал отново да връщам нашата дискусия към това, което се каза при о бсъждането на броя на постоянните комисии в Народното събрание, но бих искал да добавя, че Законодателната комисия е точно толкова законодателна, колкото и всички останали постоянни комисии на Народното събрание.
Именно поради това, с оглед на прецизност и съответствие на естеството на нейната дейност с названието й, предлагам тя да се нарича юридическа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Начев, много моля да дадете предложението си писмено.
Има думатаза реплика господин Александър Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Едва ли ще открия Америка, ако кажа, че законите трябва да се спазват. Второ, едва ли ще открия Америка, ако кажа, че правилникът е нашият закон на народните представители и затова го приемаме в тази зала. Според този правилник Парламентарен съюз за социална демокрация няма. И аз моля колегите, които излизат тук и правят предложения по правилника, дискутират правилника, да спазват правилника, иначе става нелепо. Не могат да правят предложения, да се развиват тези и дебати по правилника, ако този правилник не се спазва. 1081.1 НИ/ВЙ
Моля ви, колеги от Предизборния съюз на БСП, спазвайте правилника! (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата за процедурен въпрос господин Виденов.
ЖАН ВИДЕНОВ: Изказване по процедурата точно такова, каквото беше изказването по същество на господин Александър Йорданов.
Аз мисля, че доводите за начина, по който тук ще легитимират своето участие в дебатите народните представители, които приведе към нас господин Александър Йорданов, биха ни довели в една задънена улица, тъй като, както знаем много добре, в момента няма регистрирана нито една парламентарна група, нито един парламентарен съюз и следователно никой от народните представители, изправен пред микрофоните тук, няма право да посочва своята политическа или парламентарна принадлежност по никой начин - нито народните представители, избрани със синята бюлетина на СДС, нито народните представители, избрани с бялата бюлетина с една розова ивица на БПС.
Тъй като това е довеждане на един принцип до абсурд и тъй като господин Александър Йорданов, който е далеч от юридическите въпроси, категорично не е прав, като твърди, че приетото досега от правилника вече е влязло в сила. То не е влязло в сила. В сила са Временните процедурни правила, в които няма никакви ограничения за наименуването на групите.
Предлагам ръководството и народните представители да оставят неговата забележка, направена от тези микрофони преди малко, без всякакво внимание и последствие. За протокола - Жан Виденов, 16. избирателен район, Българска социалистическа партия, Парламентарен съюз за социална демокрация. Благодаря. (Ръкопляскания от ПССД)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Виденов, Вие казахте, че няма регистрация, а по чл. 3, ал. 2 на Временните правила е казано, че всака парламентарна група представя на председателя на Народното събрание решение за образуването си списък на членовете на ръководството и на народните представители, включени в нея. Решението и списъкът се подписват от всички народни представители от състава на групата. В канцеларията на председателя на... 1081.2
ЖАН ВИДЕНОВ: Регистрирани ли са в специалния регистър?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Виденов, предполагам, че са регистрирани. Трябва да питаме, освен ако Вие знаете повече от председателя какво става в неговата канцелария, което за мен не е съвсем добре. (Възгласи в залата)
Струва ми се, и правя забележка, че в Секретариата на председателя, моля председателят да бъде свой господар и домакин.
Има думата господин Балабанов.
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Още вчера исках да направя това процедурно предложение, което би ни спестило много нерви, много напрежение и би ускорило значително работата на парламента.
Известно е, че през 220 година от нашата ера видният юрист Улпиян е съумял да направи от произвола правна норма. Той е обосновал известния принцип, че волята на императора е закон и волята на императора стои над всички процедурни дреболии, над всички демократични права, над всички международни договори или приети от някого си там някакви закончета. Наблюдавам какво става...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Балабанов, все пак сложете си картата, защото Вашата историческа справка, тъй като започва от Римската империя, може би ще продължи дълго.
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ: Същността на моето предложение е да вземем примера от Улпиян и да приемем една точка в нашия правилник: "Волята на господин Александър Йорданов е закон". (Оживление в залата) И с това да приключим работата.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това сега изказване по процедура ли беше? Господин председателю, или спазвайте правилника, или ние протестираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Продължаваме с изказванията по правилника, госпожице Русева. Това беше неправилно, но няма как да върна назад думите на господин Балабанов.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Те саботират работата на парламента. Трябва да им направите бележка. 1081.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ако имате забележка, имате право като ръководител на група да дойдете и да я кажете. Повтарям, не съм в състояние да разбера точно какво ми се казва, когато се обаждате от банките.
Имате думата, господин Орсов, по правилника.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Към Глава четвърта имам шест предложения за изменение.
Първото предложение е към чл. 19, ал. 1, след думата "състава" да се добавят думите "и председателите" и текстът да изглежда така: "При определяне на състава и на председателите на по стоянните комисии..." и т.н.
Второ, към чл. 22, ал. 1 думите "и вземат становище по тях" да отпаднат и вместо тях да се запише текстът: "в които се произнасят по необходимостта, целесъобразността и финансовото им осигуряване". И текстът би изглеждал така: "Постоянните комисии разглеждат законопроектите и проектите за решения, декларации и обръщения, разпределени им от председателя на Народното събрание и изготвят доклади, в които се произнасят по необходимостта, целесъобразността и финансовото им осигуряване."
Предложение към чл. 22, ал. 3, с което подкрепям казаното от господин Начев преди малко, а именно да се добавят думите: "и изискванията на законодателната техника". Текстът би станал така: "Законодателната комисия разглежда всички законопроекти и предложения за актове с нормативен характер и дава мнение за тяхното съответствие с Конституцията, действуващите закони и изискванията на законодателната техника...", и т.н.
Към чл. 23, ал. 2 да се добави текст, който да дава право на председателите на постоянните комисии да ги свикват и по своя инициатива и текстът да стане: "Свикването на комисиите може да става от техните председатели по тяхна инициатива, по искане най-малко на 1/3 от членовете им или на председателя на Народното събрание".
Предлагам чл. 24, ал. 3 да отпадне. Сега той регламентира, че заседанията на Комисията по национална сигурност и на Комисията по външната политика са закрити. Аз предлагам текстът да отпадне и редът за заседанията да бъде, какъвто е в останалите, в смисъл открити, а когато има нужда, комисиите да 1081.4 решат, те да бъдат закрити. Този текст ме кара да си спомня старата мъдрост, че "шушу-мушу къща разваля". Не бих искал тези две комисии да се водят по нея.
И последното предложение към чл. 27, ал. 2. Вместо думите "мнозинството, което ги е поддържало", да се каже "броят на народните представители, които са ги поддържали". И текстът ще стане: "В доклада се отразява взетото от комисията решение и различните становища с посочване на броя на народните представители, които са ги поддържали".
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря на господин Орсов.
Господин Георги Божинов.
Преди това една забележка. Слава на Бога, че все пак председателят знае какво става в неговия Секретариат. Ето регистъра, заедно с подписите на всички техни членове, господин Виденов. 1081.5 ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПССД): Уважаеми господин председателю, бихте ли ми помогнали? Как е регистрирана моята парламентарна група, за да се представя еднозначно?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Божинов, регистрирането е едно, а решението, което е взело Народното събрание - друго.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПССД): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Предлагам да направим допълнение към предложената редакция на чл. 19, ал. 1.
Господин Орсов в първото свое предложение припокри известна част от направеното от мен и госпожица Дърева писмено предложение. Ние предлагаме чл. 19, ал. 1 да придобие следният вид:
"Чл. 19, ал. 1. При определяне на състава, председателите и членовете на ръководствата на парламентарните комисии се прилага принципът на пропорционално представителство на парламентарните групи".
Мотиви: Без изключение от всички парламентарни групи бяха направени изказвания в подкрепа на този принцип и аз вярвам, че гласуването на този текст ще бъде шанс за демонстрация на привързаността към този принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Следва господин Иван Генов.
ИВАН ГЕНОВ (ПССД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По повод на глава четвърта искам да се спра само на един въпрос. Става дума за пропорционалността в комисиите. Комисиите са органи на Народното събрание и техните състав и ръководство не могат да не бъдат проекция на общия състав на Народното събрание. Следователно да се търси някакъв друг принцип при съставянето на комисиите и при конституиране на техните ръководства извън принципа на пропорционалността, е опит да се преиграват резултатите от изборите, което няма нищо общо с демокрацията. По-скоро това е рецидив, който не прави чест на неговите носители.
Във връзка с това искам да напомня на колегите от управляващото малцинство, че на 13 октомври политическата сила от "Раковски" # 134 получи около 34 на сто от гласовете, т.е. около една трета от гласоподавателите. На практика толкова получи и Предизборният съюз на БСП. С други думи в конкретните български условия принципът за пропорционалност би следвало дори да гравитира към ЦМ/КТ 1082.1 паритетния принцип, а не в обратна посока. Никой не може да има повече власт, отколкото му е отредил народът. Другото е злоупотреба с властта и липса на морал.
Казвам всичко това, защото на 6 ноември колегите от СДС и ДПС гласуваха почти единодушно срещу универсалния в парламентарната практика принцип на пропорционално представителство на различните парламентарни групи и съюзи в органите на Народното събрание. А на 21 ноември също единодушно бе отхвърлено пропорционалното представителство за председателските места. Всичко това говори за механичен диктат на СДС в съюз с ДПС.
Моето конкретно предложение е чл. 19, ал. 1 да се допълни по следния начин:
"При определяне на състава на постоянните комисии и конституиране на техните ръководства се прилага принципът на пропорционално представителство на парламентарните групи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Невен Пенев.
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Господин председател, дами и господа! Имам предложение за редакционни поправки в чл. 18, ал. 1 и 3 - вместо "всеки народен представител" да стане "един народен представител".
Чл. 19, ал. 2 първото изречение: "Ръководството на постоянните комисии се състои от председател и заместник-председатели", да се замени с израза "се състои от председател и до двама заместник-председатели".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Венцеслав Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Имам две предложения.
Първото е да се прехвърли чл. 12 от предложения бюджет на Народното събрание, дето някои го изкараха много секретен документ, но предполагам всички го имате, като чл. 12 от бюджета стане ал. 1 на чл. 20. По същия начин процедирахме по чл. 13 от този бюджет по отношение на председателя на Народното събрание. Аналогичният текст касае комисиите. Всеки може да го прочете, но аз също искам да напомня как гласи:
"Чл. 12. Член на комисия може да наема експерти по граждански договор за изпълнение на конкретна задача, проект и т.н. с решение на ръководството на комисията. Към комисиите за срока 1082.2 на действие на Народното събрание се назначават технически секретари и друг персонал от председателя на Народното събрание по предложение на председателя на комисията".
Предлагам това да стане чл. 20, ал. 1 и съответно другите алинеи да се преномерират.
Второто ми предложение се отнася до чл. 28, ал. 2. Там е предвидено, че се водят пълни протоколи на заседанията на Законодателната комисия, Икономическата комисия, Комисия по бюджета и финансите, Комисията по националната сигурност и Комисията по външната политика. Моето предложение е пълни стенографски протоколи да се водят само на Законодателната комисия, защото, първо, най-напред ние на тази Законодателна комисия сме дали повече функции. Това нещо вече сме предвидили и в бюджета като по-голямо възнаграждение за народните представители, които участвуват в Законодателната комисия. Мисля, че не бива да извършваме и известно разделение между комисиите - тези комисии са по-важни, а другите са по-маловажни и на тях няма да водим такива протоколи.
От практическа гледна точка също има един довод. На едно заседание, което продължава 3 часа, говорещите за минута и половина попълват една машинописна страница. Представете си, това са 40 страници на час и за 3 часа стават 120 страници! При положение че има само една стенографка към тези комисии, тя непрекъснато ще пише протоколите, дори се съмнявам, че дори да има и само едно заседание на седмица, ще може да напише този протокол. Иначе ще трябва да назначаваме по две или три стенографки в тези комисии, но това мисля, че страшно ще утежни бюджета.
Затова препоръчвам пълни стенографски протоколи да се правят само на заседанията на Законодателната комисия, на другите комисии да се водят съкратени стенографски протоколи, което е и много по-прегледно за тези, които утре ще ползуват протоколите - да се знае само какво са казали хората по същество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Искам да ви кажа, че този въпрос беше разгледан и в Председателския съвет. Действително Народното събрание няма нито достатъчно стенографи, нито достатъчно подготвени лица, които могат да пишат протоколите на машина и затова Председателството, като знае какъв е бюджетът, би помолило народните представители да решат пълни протоколи да се водят само на заседанията на Законодателната комисия. Иначе не зная откъде 1082.3 бихме могли да вземем пари, тъй като това е една огромна работа.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Бихме могли да добавим едно изречение: "По решение на ръководствата на комисията за определени заседания може да се правят пълни стенографски протоколи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Все пак това трябва да бъде много умерено, защото нямаме възможности. Отнася се до назначаване на нови хора и до пари, с които ние не разполагаме.
Има думата господин Школагерски. 1082.4 ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ПССД): Уважаеми колеги! Две думи. Аз разбирам предложението на моя колега за промяна на името на Законодателната комисия в Юридическа комисия. Но струва ми се, че както и да анализираме дейността на Законодателната комисия така, както е регламентирана в правилника, най-точното название е да запазим досегашното й име - Законодателна комисия. Струва ми се, че стремежът за максимална точност в дейността на една комисия изисква наименование на комисиите, които да бъдат горедолу може би от половин страница. Като се покаже в това наименование цялата дейност, синтезирано това, което тя върши. Ние сме приели едно условно обозначаване на комисиите и затова подкрепям проекта и ви моля да приемете, да гласувате текста, предложен от Законодателната комисия за нейното название, да се нарича Законодателна комисия.
Ползувам възможността да застана пред вас и по един втори въпрос. Ще моля господин председателят да ме извини, че ще се отклоня.
Уважаеми колеги, основната ни работа в залата е да приемем правилника и да приемаме законите. Ние сме работници на тези, които са ни избрали. Във всяка работа, където и да се намираме, каквато и работа да вършим, емоционалността е лош съветник. Апелирам към всички вас. Нека да свалим градуса на емоциите и да превърнем тази енергия като енергия на разума за резултатността на нашата работа. (Ръкопляскания от цялата зала)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Близнашки.
ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ (ПССД): Уважаеми господин председател, дами и господа! Вземам думата по проекта за правилник, за да изразя своето безпокойство от обстоятелството, че твърде съществени предложения досега биваха отминавани и въпросите предрешавани без вникване в същността на направените предложения. Един от големите въпроси, който дотук отминахме, беше за системата на постоянните комисии и по въпроса за това трябва ли да има въобще комисии от типа на Законодателната. Не е въпросът за наименованието. А трябва ли да има такава суперкомисия в Народното събрание. Има неща, които трябва да бъдат казани, макар че аз предварително зная какъв ще бъде крайният резултат. Защото това е комисията без собствен предмет от гледна точка на материалната сфера на ББ/КТ 1083.1 обществените отношения. Тя не е обвързана с нито една сфера, тя има една особена функция, една суперкомисия, която практически ще се вмесва във всички законопроекти и ще се произнася по същество върху тях. Аз съжалявам, че се възложи в правилника в отклонение на всички парламентарни традиции, съжалявам, че се отклонихме от тези традиции и се възложи Законодателната комисия сама да подготвя проекта за правилник. И аз констатирам, че този проект в голяма степен не е проект за работа на Народното събрание, а е правилник за работа на Законодателната комисия. Постоянните комисии са придатък в своите функции към Законодателната комисия. Такава е цялата схема на взаимоотношенията в рамките на законодателната дейност, в рамките на законодателния процес.
И искам да напомня все пак, че тази комисия беше въведена като челен съветски опит през 1948 г. И на Запад от нас, в цивилизованите, така наречените цивилизовани страни, нормални страни с парламентарни традиции, подобни комисии просто не съществуват. В Народното събрание има твърде много юристи, подготвени хора с претенции и можеше действително да демократизираме работата на парламента като всяка постоянна комисия поеме отговорността за съответните закони, които са от нейната сфера на дейност, от нейната компетентност.
Достатъчно е да се погледнат текстовете, свързани с правомощията на Законодателната комисия...
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (от място): Поставете си картата на апарата!
ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: Господине, много Ви моля, не ме прекъсвайте. Имате право на Ваше мнение. Аз правя изказване до десет минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Картата да си сложите, доста отдавна трябваше вече да свършвате.
ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: Съжалявам, но не е в мен. Ако надвиша десетте минути, ще ме прекъснете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Опитайте се да се вместите в петте минути, господин Близнашки.
ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: Бъдете спокойни, ще се вместя.
И така, ако погледнете взаимоотношенията, ще се види, че Законодателната комисия не се произнася само по съответствието 1083.2 на законите, на внесените законопроекти с Конституцията и законодателната техника и т.н., но тя се произнася по същество по всички внесени законопроекти. А останалите комисии внасят доклади не другаде, а в Законодателната комисия, която се произнася включително и по тях. Спирам дотук по този въпрос.
Стои един друг въпрос - твърде съществен и той е: все пак ще могат ли останалите постоянни комисии да се включват в законодателната дейност. И питам се кой ще бъде органът, който ще се произнася да речем по един такъв традиционен спор, като спора за компетентност между постоянните комисии, когато се проявява интерес към един или друг внесен законопроект. Този въпрос естествено не е решен, защото той въобще не е бил предмет на внимание от страна на Законодателната комисия. Това не влиза просто в сферата на нейните интереси.
Повдигнах и един друг въпрос. За присъствието на правителството в законодателната дейност. Не е ясно въобще какво в крайна сметка ние ще обсъждаме тук, в залата. Дали текста, който е оригиналният текст на вносителя или преработените версии, представени от Законодателната комисия. Не е ясно какво в крайна сметка ще стига до пленума, до залата на Народното събрание. А това е един принципен въпрос, който изисква отговор. И аз го поставям на вниманието отново на същата тази всемогъща Законодателна комисия.
Стои въпросът ще може ли да присъствува вносителят на един законопроект вътре в заседанията на Законодателната комисия. Не е уреден този въпрос.
Не е уреден и въпросът за присъствието на министрите на заседания на постоянните комисии. Могат ли да бъдат канени и могат ли те да отклонят тази покана? Този въпрос също така не е уреден. А ние сме парламентарна демокрация. Държава с парламентарна форма на управление. И министрите трябва да присъствуват и на заседанията на Народното събрание, поне според мен, и на заседанията на комисиите, когато бъдат поканени. И един министър не може да отклонява такива покани. Това е традиционната учтива формула. Канят се да присъствуват, но са задължени да се явяват и да отговарят на поставените там въпроси.
И още един въпрос искам да повдигна. Той е свързан отново с постоянните комисии. Защо все пак стигнахме до това положение, 1083.3 че ги лишихме от каквато и да било инициатива. Могат ли постоянните комисии да подготвят проекти? Било за закони, било за декларации, било за решения. Всеки народен представител може да го направи, а постоянните комисии - не могат. По силата на едно решение тук, инцидентно решение, с което във временните правила едно такова предложение беше анулирано. Според мен постоянните комисии трябва също така да имат правото на законодателна инициатива.
И най-сетне - кой може да предлага образуването на временни комисии. Това е още един проблем. Лично аз считам, че председателят на Народното събрание не трябва да бъде овластяван да прави такива предложения. Временните комисии трябва да се създават по инициатива на самото народно представителство и една десета като изискване е достатъчно според мен. Една гаранция, че тези комисии няма да заседават случайно, а действително ще се прибягва към тях по важни поводи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Близнашки, ако обичате само за един коментар. Ние за Законодателната комисия говорихме, още когато обсъждахме (не зная точно кой член, мисля чл. 9). Тъй като името на Законодателната комисия се повтаря поне на 60-70 места в този правилник, ако всеки път Вие ще излизате и ще изнасяте Вашето становище, мисля, че ние доникъде няма да можем да стигнем. Решение по този въпрос се взе. Тъй че аз лично смятам, че след като има едно решение, че ще има Законодателна комисия (Вие добре си спомняте, защото вчера или завчера бяха тези дебати), ние просто не бихме могли да го правим. По този въпрос се взе едно принципно решение, че ще има Законодателна комисия, независимо от това кой на какво становище стои. Все пак Народното събрание има правото да решава този въпрос. А иначе в правилника, аз, ако забелязахте, винаги питам вносителя на законопроекта дали има забележки. Защото вносителят на законопроекта е този, който може да си поддържа своето предложение, независимо от Законодателната комисия.
Но моля Ви, просто няма смисъл ние непрекъснато да повтаряме тази теза, която може да е права, да си има своето основание, но ако ние повтаряме, доникъде няма да стигнем.
ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ (встрани от трибуната): Може ли еднодве изречения само?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да, заповядайте. 1083.4 ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ (ПССД): В момента ние обсъждаме въпроса за функциите на Законодателната комисия и аз изрично казах, че не поставям въпроса дали тя има право на съществуване или не. Аз изразих своите опасения за това, че ние създаваме една суперкомисия, една твърде могъща комисия, която обезличава всички останали постоянни комисии в този парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Нина Михайлова има думата.
НИНА МИХАЙЛОВА (ПССД): Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин председател! Аз бих искала да взема отношение по чл. 17, ал. 2 относно броя и вида на комисиите.
Миналата седмица бяха създадени и гласувани комисиите. Техният брой беше 18. В два от проектите за комисии, доколкото си спомням, имаше и Комисия по парламентарна етика. В проекта на БСП и в проекта на ДПС. Аз не разбрах аргументите, с които тази комисия беше отстранена. Аз съм убедена, че мнозинството от тази зала е убедено, че трябва да съществува такава комисия. Имайки предвид дори, ако щете да се върнем само тези три седмици на нашата работа - ще има моменти, в които ще има и конфликтни ситуации и, така да се каже, неприятни случаи. Аз разбирам твърде добре желанието на господин Савов винаги да може да следи и именно Председателският съвет да следи за някои неща, които могат да се случат по-неприятни, но е необходим един такъв орган, в който да се разглеждат по-особените случаи. Не бива да се страхуваме от него. Напротив, както имаме опита и от миналата година, за първи път в нашата парламентарна практика беше създадена миналата година такава комисия и изведнъж сега в нашето Народно събрание отпада.
Така че моето предложение е да има такава комисия. Нека да го поставим на гласуване.
Относно чл. 19 една редакционна поправка - "при определяне на състава и ръководствата на постоянните комисии се прилага принципът на пропорционално представителство...".
Имам също така предложение по чл. 26. Предлагам да има една нова алинея - ал. 3, във връзка със самостоятелната дейност на комисиите и тяхната инициатива.
"Постоянните комисии могат да правят предложения до Председателския съвет на Народното събрание във връзка с организирането на международна дейност". РД/КТ 1084.1
Мотиви, мисля, че са излишни, тъй като винаги ще има членове в отделните комисии, които ще научават за различни международни прояви и мероприятия и да правят такива предложения, да имаме тази възможност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Янаки Стоилов има последен думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПССД): Избран съм от 25.многомандатен избирателен район София-град, от Предизборния съюз на Българската социалистическа партия, Българска либерална партия, Християнрепубликанската партия, Християнско женско движение, Отечествена партия на труда, Конституционния клуб "Права и свободи", Народнолибералната партия "Стефан Стамболов" и поради решение на състав на Върховния съд - Съюз "Ера-3", народен представител от Парламентарния съюз за социална демокрация, срещу името на който вие вчера гласувахте. Сега може да започне да тече времето за моето изказване.
Аз нямах намерение да правя предложения към тази глава, но господин Венцеслав Димитров уместно предложи идеята, заложена в чл. 12 от бюджета на Народното събрание да бъде прехвърлена и нормативно уредена в главата за постоянни комисии.
Аз предлагам една друга редакция на сегашния чл. 12 от бюджета на Народното събрание, която мисля, че по-добре урежда съществуващия проблем. Съдържанието на този член предлагам да бъде в две алинеи:
"Чл. 12, ал. 1. Към постоянните комисии се назначават експерти и технически секретари и друг персонал от председателя на Народното събрание.
Ал. 2. Всяка комисия може да наема експерти по граждански договор за изпълнение на конкретна задача, проект и т.н. с решение на ръководството на комисията".
Кратки мотиви. Смятам, че трябва да приемем възможността за осигуряване експертно на постоянните комисии в тези две форми. Естествено е, че нито един специалист не може да бъде изцяло компетентен по работата на цялата постоянна комисия, по всички проблеми, но той ще има поне тези качества, които ще позволят, освен техническото сътрудничество, да бъдат обработвани различните законодателни предложения на постоянните комисии, да могат да бъдат извършвани много от дейностите, които в предишното Народно събрание трябваше да извършват самите депутати. 1084.2
Ще оставя текста за това предложение. Той би могъл да бъде в сегашната номерация нов чл. 29а. Ще помоля да бъде гласуван в съответното място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Уважаеми госпожи и господа народни представители! Председателството е изправено пред един въпрос. Ние имаме по временните правила решение, че в петък ще работим от 10,00 до 13,00 часа. Както знаете, по искане на една от парламентарните групи, заседанието започна в 10 ч. и 15 м.
Освен това Председателският съвет реши днес да минем и въпроса за комисиите, тъй като този въпрос е много важен от няколко гледни точки, но преди всичко от това, че трябва да започнем разпределението на стаите. А докато не са формирани все пак всички комисии, това разпределение на стаите във всеки случай ще стане неблагоприятно за тези, които останат. Комисиите, които са формирани, ще изберат, а както се знае, първият винаги взима по-доброто.
Освен това ще трябва да имаме една почивка от половин час. Мисля, че най-разумно ще бъде да гласуваме, че днес до 14,00 часа ще продължим работата, за да може да минем поне един-два члена от правилника, да се даде почивката, и след това да минем и комисиите, което е абсолютно необходимо. Мисля, че има някакво съгласие. Иначе ние няма да имаме възможност да пристъпим към работа, от гледна точка оперативно, функционално и т.н.
Така че моля ви, които са съгласни днес заседанието да продължи до 14,00 ч., да гласуват.
От общо 162 народни представители, за 113, против 33, въздържали се 16. При това положение ще заседаваме до 14,00 ч.
Господин Джеров, заповядайте на трибуната, да видим какви са поправките и да може да започнем гласуването на първите няколко члена. 1084.3 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Започваме член по член, както предлага господин председателят. Имам предвид чл. 17. По чл. 17 има следните предложения: в ал. 2 името на първата комисия по ред - Законодателната - да бъде изменено името й и да се нарича Юридическа комисия. Колегата Школагерски възрази срещу тази промяна, аз бих си позволил също да възразя категорично. Това е Законодателна комисия. Тя не е правна, не е и юридическа. Можем да използуваме още някои подобни прилагателни, но аз ще моля да остане името Законодателна, защото тази дума отразява нейната функция. Това е комисията, която е свързана със законодателството. Тя има отношение към законодателството. Тя не е правен съветник или нещо друго, за да бъде наричана по този начин.
Второто предложение, което беше направено, е по точка 12 за Комисията по науката и образованието. Твърди се, че министерството, което образувахме ние, се нарича Министерство на образованието и науката. Иска се размяна на местата на думите "наука и образование". Аз не бих могъл да взема отношение в момента оттук. Нямам пред себе си протокола за това как е наречено министерството. Когато се взима становище, то трябва да бъде прецизно и обосновано. Ако някой от народните представители е сигурен...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това е в списъка на Министерския съвет. Тук е министърът на Министерството на образованието и науката.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ако е така, господин председател, съвсем спокойно можем да разменим двете думи в т. 12 на ал. 2 на чл. 17 да бъде "Комисия по образованието и науката", както беше предложено от госпожа Йовкова. Третото предложение на госпожа Михайлова - да се създаде нова комисия, евентуално т. 19 - Комисия по парламентарна етика. Това са предложенията, направени във връзка с чл. 17.
Би трябвало по пътя на гласуването да решим въпросите, но ми се струва, че щом като се нарича Министерство на образованието и науката, можем да го предложим в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: По реда на гласуване, който приехме, би трябвало да гласуваме преди всичко предложението, ако не се оттегля? - Не, не се оттегля. Фактически това е предложение за поправка и ще гласуваме предложението на господин Начев. ВГ/КТ 1085.1 Моля, гласувайте предложението на господин Начев Законодателната комисия да се нарича Юридическа комисия.
От 176 гласували народни представители, 24 са за, 130 против, 22 въздържали се.
Предложението на господин Начев се отклонява.
Има направено второ предложение за поправка, а именно на госпожа Йовкова: Комисията по науката и образованието, както е дадено в правилника, да се нарича Комисия по образованието и науката. Без да мога да бъда абсолютно сигурен, но поне в списъка, който ми е даден от Министерския съвет, това действително е така.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Йовкова.
От 168 гласували народни представители, 105 са за, против 55, въздържали се 8.
Предложението се приема и комисията се нарича: Комисия по образованието и науката.
Третото предложение беше на госпожа Нина Михайлова да се създаде Комисия по парламентарната етика. Моля, гласувайте това предложение.
От 174 народни представители, 62 са гласували за, против 108, въздържали се 4 и предложението се отклонява.
Трябва да гласуваме целия чл. 17, след като гласувахме добавки, допълнения и поправки към него.
От 174 гласували народни представители, 151 са за, против 3 и въздържали се 20.
Член 17 от правилника се приема.
Има думата господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: От чл. 18, който има три алинеи, е направено предложение, по което трябва да помислим. И ал. 1, и ал. 3 започват с думите "всеки народен представител...". Предложението е вместо думата "всеки", да се запише думата "един". В такъв случай ал. 1 би звучала така: "Всеки народен представител може да бъде избран най-много в две постоянни комисии". Същото се отнася и до ал. 3: "Един народен представител не може да бъде избиран..." и т.н. Въпросът е думата "всеки" да бъде ли заменена с думата "един"? От правна гледна точка не мога да взема становище. Въпросът не е правен, а е по-скоро на литераторите. 1085.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Литераторите също взеха становище, че може и така, и иначе. Да оставим тогава това на съвестта на народните представители. Мисля, че по същество нищо не се променя.
Моля, гласувайте направеното предложение.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Да се каже: "всеки един".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Димитров, ако искате да направите предложение, трябваше да го направите по-рано.
Господин Невен Пенев, оттегляте ли предложенията си? - Не, не се оттеглят.
Гласуваме предложението на господин Невен Пенев: вместо думата "всеки" в ал. 1 и ал. 3, да стане "един". Моля, гласувайте.
От 175 гласували народни представители, 80 са за, 74 против, въздържали се 21.
Предложението се отхвърля.
Има думата господин Джеров. 1085.3 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, направено е редакционно предложение за ал. 3 на чл. 18. Тя не звучи добре и стилистично, и от гледище на точността. Колегата Вълканов предлага ал. 3 да гласи: "Всеки народен представител може да бъде избиран в ръководството само на една постоянна комисия". Въпросът е само редакционен, но е по-уточнен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата госпожа Йовкова.
САВКА ЙОВКОВА (ПССД): Мисля, че не бива да обременяваме текста повече, предлагам да го опростим по следния начин, господин Джеров: "Народен представител не може да бъде избиран...".
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Тук вече работим редакционно. Разбира се, винаги може да се търси по-прецизна редакция, особено когато участвуват повече хора в работата.
Аз бих предложил само ал. 3 да добие редакцията: "Всеки народен представител може да бъде избиран в ръководството само на една постоянна комисия".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Аджаров.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПССД): Ал. 3 не бива да остане така, както е написана, защото има една двойна комутация. Слушайте ме внимателно: "Всеки народен представител не може да бъде избиран в ръководството на повече от една постоянна комисия". Тоест, това не е работа за всеки. Не всеки може да бъде избиран. Така излиза, ако остане "всеки народен представител". Разбирате ли за какво става въпрос? Тоест, това не е работа за всеки. Всеки народен представител не може да бъде избиран в състава на една постоянна комисия, но излиза, че друг може.
В този смисъл аз подкрепям предложението да бъде "един народен представител не може да бъде избран в повече от една постоянна комисия". Или може да бъде: "Никой народен представител не може да бъде избиран в повече от една комисия". Трябва да го уточним. Ако гласуваме целия чл. 18, ще остане това двойно значение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте, във всички предложения има логика. Но ако ние започнем тук тази редакционна работа, доникъде няма да стигнем. Затова председателят предлага чл. 18 да бъде гласуван така, както е предложен от Законодателната комисия. Аз не протестирам, господин Аджаров, господин Вълканов, аз напълно ви разбирам. Лошото е, че тази група трябваше редакционСБ/КТ 1086.1 но може би да изчисти някои работи, но ние нямаме никакво време сега да правим редакция.
Предлагам да се гласува така, както е предложено от Законодателната комисия. Моля, гласувайте.
От общо 173 гласували, за 117, против 26, въздържали се 30. Член 18 се приема.
Давам почивка до 12 ч. и 30 м., след което ще започнем работа по точка втора - за комисиите. Ако ни остане време, ще можем да приемем още един член от правилника. (Звъни) 1086.2(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Уважаеми госпожи и господа, заседанието започва.
Ще продължим с въпроса за комисиите. Пет постоянни комисии имат избрани членове на ръководствата, но те не са конституирани. Една от комисиите остана още отначалото на обсъждането - тази по вероизповеданията, която даже няма още и състав. Това са въпросите, които следва да обсъдим, гласуваме и решим.
Моля ръководствата на парламентарните групи да имат готовност за своите предложения.
Следващата комисия, чието ръководство трябва да бъде конституирано сега, е Комисията по наука и образование. Бяха направени следните предложения за членове на ръководството господин Захари Райков и госпожа Шерифе Исмаил Мустафа.
Господин Лютфи, заповядайте!
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам на Председателството, относно избирането на председател и заместник-председател на тази комисия, да бъде отложено и да преминем към следващата комисия, с оглед някои наши процедурни проблеми, които трябва да решим на нашата парламентарна група. Аз ви моля да имате предвид това мое предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За колко време, господин Лютфи?
ЮНАЛ ЛЮТФИ: До края на работното време днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли възражения срещу предложението? Да не гласуваме, ако няма възражения, и да разгледаме накрая ръководството на тази комисия.
Комисия по околната среда - за членове на ръководството на тази комисия са гласувани госпожа Свободка Стефанова и господин Илхан Вели Мустафа.
Обръщам се към ръководителите на трите парламентарни фракции за становище по въпроса. Има ли други предложения за членове на ръководството. Не се правят.
Госпожо Русева, заповядайте за предложение за председател на комисията.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Парламентарната група на Съюза на демократичните сили предлага за председател на Комисията по околната среда госпожа Свободка Стефанова Енчева. НЧ/ВР 1087.1
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли други предложения за председател на комисията? Думата поиска господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПССД): Госпожо председател, във връзка с поставянето от Ваша страна на гласуване на предложението за ръководител на тази комисия, искам просто да заявя, че членовете на Парламентарния съюз за социална демокрация няма да вземат участие в това гласуване и в гласуванията за ръководства на останалите комисии. И съм длъжен да мотивирам и пред Вас, и пред народното представителство, и пред онези, които следят нашата работа, причината за това. Моля да ми дадете тази възможност.
Въпросът за професионалното представителство на отделните партии в органите на парламента е принципен и политически. Той е свързан с необходимостта от гарантиране на разделението на законодателната от изпълнителната власт и от ефективно гарантиране на функциите на парламента за контрол върху действията на правителството.
Във всички демократични парламенти са разработени специални процедури за гарантиране на правата на малцинството и на неговите възможности да бъде обществен коректив на действията на излъченото от мнозинството правителство. Това беше подчертано особено по времето на организираната през миналата година дискусия от българското сдружение за честни избори и Националния демократичен институт на Съединените американски щати. Такава е била и нашата национална практика още от 1909 година. Към тези принципи се придържаше и Българската социалистическа партия по време на работата на Великото Народно събрание, когато значителен брой и то най-важните комисии - като Законодателната, Икономическата, Комисията по националната сигурност и други, бяха оглавявани от представители на тогавашната опозиция.
Силовото налагане на сегашните недемократични процедури от страна на СДС с подкрепата на ДПС, формалният отказ от принципа на пропорционалността върху процедурните правила и фактическият при определяне на ръководствата на парламентарните комисии, имат за цел да ограничат възможностите на опозицията да изразява своето мнение, което е мнение на значителна част от избирателите и фактически компрометират Народното събрание като демократична институция. 1087.2
Диктатурата на парламентарното мнозинство е опасна, тъй като при определени условия тя може да стане първата стъпка към установяване на фактическа диктатура. В нашата история има такива примери, които трябва да помним, ако не искаме да се върнем в миналото, ако действително споделяме принципите на демокрацията.
Ето защо, госпожо председател, ние няма да участвуваме в гласуванията на ръководствата на останалите комисии. Благодаря ви за вниманието!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля народните представители да се приготвят за гласуване.
Гласуваме госпожа Свободка Стефанова Енчева да бъде председател на Комисията по околната среда. Моля ви, гласувайте!
117 гласували за, 1 против, въздържали се няма.
За да няма коментари или въпросителни около кворума, в заседанието са регистрирани, независимо че не участвуват в гласуването, 219 народни представители. От тях в гласуването в момента участвуват 118, 117 са за, 1 против, няма въздържали се. Така че решението е прието.
За заместник-председател на тази комисия, господин Лютфи, заповядайте!
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): За заместник-председател на тази комисия парламентарната група на Движението за права и свободи предлага Илхан Вели Мустафа.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли други предложения за заместник-председател на тази комисия? Не се правят. Моля ви, пригответе се за гласуване за заместник-председател на Комисията по околната среда - господин Илхан Вели Мустафа. Моля ви, гласувайте!
115 гласували за, 1 против, 1 въздържал се. Предложението се приема.
Следващата комисия е Комисията по правата на човека. В ръководството са избрани господин Георги Стефанов Петров и господин Мехмед Осман Ходжа.
Има ли други предложения за ръководство на тази комисия? Не се правят. 1087.3
Какви предложения имате за председател на комисията? Господин Лютфи, заповядайте!
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): За председател на Комисията по правата на човека парламентарната група на Движението за права и свободи предлага Мехмед Осман Ходжа.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли други предложения за председател на тази комисия? Няма. Моля ви, пригответе се за гласуване.
Гласуваме кандидатурата на господин Мехмед Осман Ходжа за председател на Комисията по правата на човека. Моля ви, гласувайте!
118 гласуват за, против и въздържали се няма. Предложението се приема.
За заместник-председател на тази комисия? Заповядайте, госпожо Русева!
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! За заместник-председател на Комисията по правата на човека предлагаме от парламентарната група на СДС Георги Стефанов Петров.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли други предложения? Не се правят. Моля ви, гласувайте за това господин Георги Стефанов Петров да бъде заместник-председател на Комисията по правата на човека.
113 гласували за, 1 против, въздържали се няма. Предложението се приема. 1087.4 Следващата комисия е Комисия по радио и телевизия. Предложението за членове на ръководството е следното: за господин Михаил Димитров Неделчев и за господин Иван Палчев.
Има думата господин Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаема госпожо председателствуващ, уважаеми колеги народни представители! Тук се получава едно дублиране на нашия кандидат, който вече е гласуван за член на ръководството на комисията, но господин Иван Палчев е избран и за заместник-председател на Комисията по национална сигурност. При това положение и според проектоправилника, един заместникпредседател на една комисия не може да бъде заместник-председател и на друга комисия.
Затова, колеги, предлагам ръководствата на Комисията по радиото и телевизията и на Комисията по науката и образованието да се отложат за вторник.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата госпожа Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председателствуващ, уважаеми народни представители! Аз напълно разбирам затруднението, в което е изпаднала парламентарната група на Движението за права и свободи. Неведнъж господин Лютфи заяви, че те не са имали намерение да участвуват навсякъде, че в последния момент трябваше да предлагат своите хора за ръководството. И понеже в този случай се налага да дообмислят коя кандидатура да предложат за участие в ръководството, очевидно е, че господин Палчев по правилника не може да остане там, естествено е, че ще трябва да има две гласувания по тази комисия - освен за длъжностите в ръководството и за участие в ръководството.
Съгласна съм и подкрепям именно тези две комисии, които господин Лютфи съобщи, да ги разгледаме във вторник.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Председателството ви предлага да продължим с останалите комисии и след като приключи гласуването по тях да видим какво ще гласуваме за вторник, тъй като има още две комисии, по които трябва да се вземе отношение.
Следващата комисия е Комисията по труда и социалното осигуряване. В нейното ръководство са гласувани господата Илиян НИ/ВР 1088.1 Георгиев Шотлеков и Евгений Матинчев. Има ли други предложения за членове на ръководството? Не се правят.
Предложение за председател на тази комисия - господин Лютфи, имате думата.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): За председател на тази комисия предлагаме господин Евгений Кирилов Матинчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли други предложения за председател? - Няма. Гласуваме кандидатурата на господин Евгений Кирилов Матинчев за председател на Комисията по труда и социалното осигуряване.
При 117 гласували за, против и въздържали се няма. Предложението се приема.
Какви предложения има за заместник-председател на комисията? Имате думата, госпожа Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Парламентарната група на Съюза на демократичните сили предлага за заместник-председател на Комисията по труда и социалното осигуряване господин Илиян Георгиев Шотлеков.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли други предложения? Не се правят. Моля народните представители да гласуват.
При 114 гласували за, против и въздържали се няма. Господин Илиян Шотлеков е избран за заместник-председател на Комисията по труда и социалното осигуряване.
Останала е още една комисия, тя даже няма и свой състав, това е Комисията по вероизповеданията. Какво е становището на ръководителите на парламентарните групи по този въпрос?
Има думата госпожа Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Този въпрос беше обсъждан в парламентарната група на Съюза на демократичните сили и се взе решение, съвсем демократично, с мнозинство, че не може за една комисия да правим изключение и тя да бъде гласувана човек по човек, за да има някакво различие по начина на избор от другите комисии. Ако това би станало така, то трябва да изменим нашите процедурни правила и само за тази комисия така да се гласува. Поради това народните представители решиха, че ще трябва тази комисия да 1088.2 се гласува, както всички останали комисии, ан блок имената на народните представители, представени за участие в тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Премянов.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПССД): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Това беше въпрос, който ние поставихме като условие за нашето участие в гласуването, и аз мисля, че демократично е подходил Съюзът на демократичните сили, който на своето общо събрание е взел такова решение. Поради тази причина нашето становище е да вземем участие в гласуването при обсъждане на членския персонален състав на тази комисия. Ние подкрепяме направените вече от нас предложения.
ПРЕДСЕДАЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ние също на общо събрание на парламентарната група единодушно решихме, че не бива да създаваме прецеденти за избор на отделни комисии. Ето защо подкрепяме и тази комисия, както членският й състав, така и нейното ръководство, да бъде избрана по същата процедура, както бяха избрани всички, гласувани досега комисии. Разбира се, подкрепяме всички кандидат-членове, предложени за състава на тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Припомням, гласувано бе тази комисия да има 11 члена, разпределени в съотношение 5-4-2.
Има думата господин Шопов. 1088.3 ПАВЕЛ ШОПОВ (СДС): Уважаеми госпожи и господа! Смятам, че временните правила бяха създадени по този начин, сякаш че няма да има противоречия относно така съставения и предлаган членски състав на всяка една от комисиите. В случая всички ние (и от лявата, и от дясната страна) се намираме пред един конфликт, една колизия, която можем да разрешим много просто и много лесно - като изменим временните правила за работа на Народното събрание в смисъл, че когато се създаде противоречие относно членския състав на дадена комисия, съставът на комисиите да се гласува поименно.
И от едната, и от другата страна съответно има противоречие. Лявата страна не е съгласна с едно име - с името на господин Христофор Събев, а дясната страна не е съгласна с имената на господин Аджаров и госпожица Миленова. Ето защо предлагам такова изменение във временните правила.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата за реплика.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председателствуващ! Всичко това, което чухте от господин Шопов, е негово лично мнение и не обвързва парламентарната група на СДС. Също така изявленията за одобрение и неодобрение не ни обвързват. Аз приканвам господин Шопов, когато дойде ред за гласуване, нека да изяви с вота си своето отношение, но от името на парламентарната група ви потвърждавам още веднъж решението, което тя е взела.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Христофор Събев.
ХРИСТОФОР СЪБЕВ (СДС): Уважаеми дами и господа депутати! Съвсем накратко ще кажа своето становище. Подкрепям господин Шопов не за друго, а защото трябва да се работи нормално в една комисия. Щом няма разбирателство, то какво ще става? При другите нямаше спор и затова господин Шопов в случая е прав и процедурно го подкрепям. Това вече е въпрос на лична съвест на депутата и смятам, че именно според съвестта си постъпвам, а не според някаква партийна дисциплина.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Доколкото си спомням, в първия ден на гласуване на комисиите ние приехме решение, че съставът на комисията ще се гласува в цялост. Сега има предложение това решение да се измени, то е гласувано веднъж. СР/ВР 1089.1
Тъй като има едно решение по този въпрос, сега се прави предложение за промяната на гласуването и аз ще го подложа на гласуване.
Моля ви да влезете в залата и да заемете местата си. Предложението, направено от господин Шопов и подкрепено от господин Събев, е съставът на тази комисия да се гласува поименно - човек по човек. Така че, за да променим досегашната процедура, трябва да вземем отношение по това, което се предлага. Подлагам на гласуване предложението на господин Шопов и на господин Събев гласуването да става поименно - човек по човек в тази комисия.
Моля, гласувайте.
От 177 гласували, за - 23, против - 138, и 16 въздържали се.
Предложението на господата Шопов и Събев се отклонява, така че следваме процедурата, която вече веднъж е приета.
Моля за внимание. Прочитам членовете на Комисията по вероизповеданията така, както са предложени:
От Съюза на демократичните сили - Христофор Петров Събев, Константин Ванков Тодоров, Красимир Любомиров Чернев, Милен Петков Стоянов, Стефан Маринов Стефанов.
От страна на Парламентарния съюз за социална демокрация - Елена Поптодорова, Елисавета Миленова, Константин Аджаров и Милен Чакъров.
От Движението за права и свободи - Ремзи Дурмуш Осман и Хюсеин Ахмед Карамолла.
Моля ви, пригответе се за гласуване на прочетения състав на Комисията по вероизповеданията.
Моля ви, гласувайте.
От общо гласували 174, за - 147, против - 16, 11 въздържали се.
Както виждам, господин Пирински, Вие малко излязохте извън декларацията, която направихте и участвувате в гласуването... (Шум и оживление в залата) Това е добър ход към разбирането. Само за ръководствата ли беше?
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за извинение, наистина става дума за ръководството. 1089.2
Това е съставът на комисията.
Следващото е да се предложат членове на ръководстото. Според временните правила Председателството трябва да предложи членовете на ръководството. Моля председателите на парламентарните групи да ни улеснят.
Господин Сугарев, имате думата.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаемо Председателство, уважаеми дами и господа! От името на парламентарната група на Съюза на демократичните сили предлагаме за член на ръководство на комисията йеромонах Христофор Събев. (Частични ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаема госпожо председателствуващ, уважаеми колеги! За член на ръководството на Комисията по вероизповеданията парламентарната група на Движението за права и свободи предлага депутата Хюсеин Ахмед Карамолла.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Йордан Василев.
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми колеги, ще си позволя едно малко разсъждение и след това - предложение.
Тази комисия има название Комисия по вероизповеданията - тоест, по всички вероизповедания. Както е известно, у нас те са много. Освен източноправославното - католицизъм, протестантство, мюсюлманство, израелтянство и т.н. Смятам, че ръководител на комисията не бива да бъде духовно лице, от която и да било религия... (Частични ръкопляскания) Защото това ще дава акцент само върху едно вероизповедание. Затова си позволявам, ако вие възприемете тези мои мотиви, да предложа за член на ръководството господин Милен Петков Стоянов и същевременно го предлагам за председател на комисията.
Апелирам към парламентарната група на опозицията, ако сметне за правилно и основателно, да направи изключение от своето решение и да предложи свой заместник-председател, защото това ще създаде стабилност в тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За членове на ръководството дотук има три кандидатури, а след това вече ще има избор на длъжностите.
Други предложения?
Има думата госпожа Русева. 1089.3 ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, очевидно всеки народен представител може да прави предложения, ангажирайки с тях себе си. Вие преди малко чухте господин Сугарев. При обсъжданията за това кои народни представители да бъдат посочени за участие в ръководството на постоянните комисии нашата парламентарна група беше обсъждала името, което съобщи господин Сугарев. Искам само да внеса яснота по въпроса кой как предлага кандидатурите.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли други предложения? Господин Пирински има думата.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПССД): Госпожо председател, както Вие отбелязахте, ние изразихме своето отношение по принцип към начина, по който беше извършен изборът на ръководства на постоянните комисии в Народното събрание. В случая предложението на господин Василев беше мотивирано с едно демократично според нас съображение (частични ръкопляскания в СДС) че ръководството на тази комисия трябва да се оглавява от неутрално, в смисъл на привързаност към една или друга религия, лице.
Както знаете, госпожо председател, ние имаме заместник в Законодателната комисия и поддържаме неговото участие в тази комисия, доколкото то беше гласувано преди да стане ясно, че няма да имаме едно принципно разпределение, но ние не го оттегляме. Освен това ни се струва, че в случая с Комисията по вероизповеданията, която е една нова комисия и не се вписва в общата схема на комисиите в миналото Народно събрание, тя е нов институт, ние можем да отидем на участие в ръководството на комисията, в случай, че наистина това ръководство ще работи обективно, т.е. ще бъде оглавявано от лице, неутрално в религиозно отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Как да го разбираме, господин Пирински? Вие правите ли предложение.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Много е ясно, но ще го кажа изрично. В случай, че комисията се оглави от господин Милен Стоянов, то тогава ние бихме разгледали възможността да предложим свой заместник. Ще участвуваме в гласуването за ръководство и за председател на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вашето условие никак не може да се вмести в процедурата. Вие обяснявате една мотивировка на вот. Ако стане нещо, това е ваше право. Не се Ст.Б/ЙА 1090.1 прави друго предложение за ръководството. Има думата господин Сугарев.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаемо председателство, уважаеми дами и господа! Бих искал да репликирам господин Пирински: какво значи това лице, неутрално в религиозно отношение. Аз не мога да повярвам, че господин Милен Стоянов не е християнин. И още. Ако трябва парламентарната група на БСП да участвува в председателството на комисията, тя би следвало да предложи още сега при общото гласуване на ръководството своята кандидатура.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Премянов има думата.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПССД): Уважаема госпожо председател, ние имахме готовност и можехме да съобщим имената на всички, които предлагаме за ръководствата на комисиите. Аз мога да припомня, че тогава съобщихме нашите предложения. За участие в ръководството - Елена Поптодорова и Константин Аджаров. В дадения случай аз мога да потвърдя тези наши позиции за участие в ръководството Парламентарният съюз за социална демокрация е предложил Константин Аджаров или Елена Поптодорова. На първо място предлагаме господин Аджаров.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Сталийски има думата.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаеми народни представители, уважаема госпожо председател! И за слепците е ясно, че се касае до една евтина инсинуация. Целта е да не бъде избран йеромонах Събев. Не ви прави част!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други предложения за членове на ръководството на комисията няма. Има една колизия с решението, което бе прието, как да се избират ръководствата и съставът. Съгласно процедурите, които приехме, комисиите имат ръководство председател и до двама заместник-председатели. Дотук са предложени четири кандидатури. Ръководството е в състав председател и до двама заместник-председатели. Така че, ако трябва да се гласува както беше досега, ще има затруднение кои трима от предложените четирима ще бъдат избрани да останат в ръководството. Каква друга процедура да приложим, за да може досега приетите решения да не влязат в колизия с направените предложения? 1090.2
Има думата господин Даскалов.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Госпожо председател, уважаеми колеги! При така създалата се обстановка вероятно най-отговарящо на взетото досега решение би било да гласуваме име по име за онези, които ще станат членове на ръководството. След това име по име да гласуваме за онези, които са кандидатирани като председатели, и име по име за онези, които са кандидатирани за заместник-председатели.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата госпожа Шопова.
ПЕТЯ ШОПОВА (ПССД): Правя лично предложение за заместникпредседател на комисията госпожа Елена Поптодорова (ръкопляскания).
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Дърмов.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПССД): Уважаеми колеги, правя едно процедурно предложение. Тъй като досега се прие всяка една комисия да има председател и до двама заместник-председатели, така че на първо време трябва да подложим на гласуване кандидатурите за председател, след това да преминем към гласуване на останалите членове от ръководството. Това е логичният път, тъй като някои от тях трябва да отпаднат от ръководството. Ако гласуваме четири или пет, ние ще влезем в колизия с това, което сме определили досега.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Дърмов, Вие предлагате първо да се избере председателят на комисията и след това останалите.
Оформят се две процедури, ще трябва да ги оформим в заседанието.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Извинявайте, че пак вземам думата, но това, което предложи господин Дърмов, изобщо не се покрива със случаите досега. Досега се искаше поименно гласуване, защото бяха против някои кандидатури. В случая обаче сме в друга ситуация. Тук не че имаме възражения към представените от една или друга парламентарна група кандидатури, просто имаме повече кандидатури, отколкото се предвиждат за членове на ръководството. Съвсем естествено е, да се гласува за трима 1090.3 души ръководство измежду които ние да изберем, както за всички останали комисии, съответните хора за съответните длъжности.
Така че не виждам нищо лошо, аз ви моля това, което колегата Даскалов предложи, ако искате, подложете го на гласуване, то е точно в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В процедурите на господин Даскалов има само трети момент за уточняване. Вие предлагате да се гласува за всеки, като всеки ще има право да посочи до трима души в ръководството. Но вероятно ще има различия в подадените гласове. Може би ще трябва накрая, за да се получи вашето предложение кои трима да бъдат, да бъдат тези, които имат най-много гласове.
Има думата господин Дърмов за уточняване в процедурата. 1090.4 МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПССД): Уважаеми колеги! Ние се бяхме договорили до известна степен за определена пропорционалност в представянето, а предложената от господин Даскалов процедура, дава възможност това да бъде нарушено. Тъй като господата от Съюза на демократичните сили имат мнозинство и те биха могли да запълнят всички места в ръководството на тази комисия, като ще ощетят Движението за права и свободи и ПССД.
В тази връзка аз настоявам да се премине към тази логична процедура, защото ако председателят на Комисията по вероизповедания е от Съюза на демократичните сили, логично е все пак заместник-председателите, съобразно пропорционалността, да бъдат от ДПС и от ПССД.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Ганев има думата.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми колеги! Всъщност имаме едно положение. То е, че в ръководството на комисията трябва да бъдат представени и трите парламентарни групи. За две от тези парламентарни групи имаме по двама кандидати. Следователно, редно е да се прави избор само между тях двамата. Между двамата - кой да бъде представител на СДС и кой да бъде представител на БСП.
Затова аз предлагам при гласуването да се гледа само за тази парламентарна група кой от двамата има повече. Той ще остане. По този начин ще се запази действително съотношението.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Шопова има думата.
ПЕТЯ ШОПОВА (ПССД): Уважаеми колеги! Изправени сме пред много интересна ситуация, когато не самите групи трябва да решат сами за себе си кого да изберат, а цялото народно представителство. Мисля, че това е разумът и в предложението и на господин Даскалов, и на господин Дърмов. Затова ви предлагам да гласуваме алтернативно, но последователно. Най-напред за председателя и след това поотделно за заместник-председателите.
Смятам, госпожо Русева, че това е логиката. Иначе ан блок просто няма да се получи алтернативност.
Подкрепям предложението и на двамата колеги и се обръкам към господин Даскалов, ако разбира разума на съединяванеББ/ЙА 1091.1 то на двете предложения, да се съгласи с мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви да се приготвите за гласуване. Ще се опитам да подредя предложенията. Ако някъде нещо не е точно, аз лично бих приела корекция.
Направи се предложение от господин Даскалов да се гласува за всеки един от посочените (станаха пет) народни представители, за да се оформи кои ще влязат от тях тримата в ръководството.
Предложението на господин Ганев допълва това на господин Даскалов в смисъл да се приеме, че всяка парламентарна група ще има по един представител в ръководството и да се гласува измежду кандидатите на всяка парламентарна група. Да се приеме кой от тях. Това е свързано.
Другото предложение е на господин Дърмов - да не се прави предварително това, а най-напред да се избере председател, след което да се оформи ръководството.
Ето защо ще гласуваме. Пленарната зала ще реши как да стане изборът.
Тъй като те нито са различно отдалечени, нито са различно приближени, ако не възразявате, да започнем с този вариант, който беше първоначално предложен. Това е на господин Даскалов. Като там детайлите пак с гласуване ще ги уточним.
Най-напред ще гласуваме за принципа дали първо ръководството, т.е. алтернативно на предложението на господин Даскалов, ще бъде предложението на господин Дърмов. След това в зависимост от това, което изберем, ще уточним по-нататъшното гласуване.
Така че първото предложение е това на господин Даскалов: поотделно да се гласува за всеки един от предложените народни представители - да бъде или да не бъде член на ръководството, като при подредбата накрая кои са избрани - ще останат тези трима, които са получили най-много гласове. Като то ще се допълни с гласуването на господин Ганев след това, ако го прецените, да има по един ... (шум в залата, неодобрителни възгласи). Моля ви, не се сърдете. Ако нещо не е точно, елате и кажете, защото, първо, не се чува, второ, сръднята е излишна. 1091.2
След това ще се уточни, ако се приеме това, но-нататък по предложението на господин Ганев.
Така че още веднъж: правим законодателство в залата, Председателството е много затруднено, защото няма писмени текстове и се старае да формулира точно предложението.
Които са за това да се гласува поотделно за всеки един от предложените кандидати народни представители за членове на ръководството, за всеки един поотделно, моля да гласува.
Резултатът: 117 народни представители са гласували за, против 57, 5 се въздържат.
Приема се правилото за всеки един от кандидатите поотделно да се гласува за членове на ръководството на тази комисия. В този случай предложението на господин Дърмов няма да се гласува, тъй като то беше алтернативното на това на господин Даскалов.
Моля за още внимание за уточняване на процедурата.
Има два момента, които се различават. Господин Даскалов предлага да се считат за избрани онези трима, които са получили най-много гласове. Докато господин Ганев предлага да се приеме ...
ГРУПА ДЕПУТАТИ ОТ СДС: Отклонява предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, нека да кажа докрая. След това ще ме репликирате.
Другото предложение на господин Ганев е да се приеме, че всяка парламентарна група ще има по един представител в ръководството, като гласуването се извършва за кандидатите за всяка група и се избира измежду тях. Най-вероятно този от тях, който е получил повече гласове. Това са двата варианта за определяне състава на ръководството.
Господин Даскалов имате думата.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (от място): Оттеглям моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Оттегляте Вашето предложение?
Господин Ганев, така, както го разказах Вашето предложение, приемате ли го?
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря, госпожо председателствуваща! Само едно уточнение. Мисля, че няма нужда да се гласуват отделно. Гласуването може да стане на един път, като състеза1091.3 нието между кандидатите (двамата кандидати от двете групи) ще стане автоматично. Няма нужда да се правят две гласувания.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, няма да е възможно, защото тук ние не разполагаме с възможност за избор на имена, ние просто казваме да, не, което означава, че навсякъде ще трябва по този начин да се прави. Не е толкова съвременна техниката.
Господин Виденов, Вие искате думата! ЖАН ВИДЕНОВ (ПССД): Уважаеми колеги народни представители! С току-що гласуваното процедурно решение ние въведохме един прецедент, а именно определянето на резултатите от едно гласуване по вишегласие, което за първи път се прилага в този парламент и което, аз се надявам, няма да бъде репродуцирано по никакъв начин в правилника, нито пък в процедурните ни решения оттук нататък, защото то е непознато, защото е твърде сложно за формулиране в процедурни правила и за осъществяване и това личи и от бъркотията, която усещам, ще възникне с това гласуване.
За какво става дума? Предложението на господин Ганев определено е непълно от гледна точка на това, че то не лимитира броя на гласовете "за", което всеки един от народните представители би трябвало да има при тези последователни неколкократни гласувания. А когато се действува по принципа на вишегласието, такъв лимит е обезателен.
Второ, прилагането на този принцип, ако не се направи изрична уговорка, може да ни доведе до абсурда да има избрани хора с 3, 4, 5 или 10 гласа от присъствуващите и по никакъв начин повече от половината от участниците в гласуването.
Така че, уважаема госпожо председателствуваща, аз призовавам господин Ганев да поправи своето предложение така, щото то да не ни вкара в невероятни процедурни джунгли, абсурдни решения. Или да се върнем към изпитаната практика, според която всяко решение се взема поотделно и с мнозинство повече от половината народни представители, което ни е познато и което няма да възбуди спорове.
Всякакви предложения за отделно гласуване на депутатите от различни парламентарни групи по техните кандидатури или пък подреждане на кандидатурите за участници в ръководство 1091.4 в три отделни групи според парламентарните групи, към които принадлежат, е абсурдно, госпожо председателствуваща, и от тази гледна точка аз говоря толкова надълго, за да убедя дясната страна на тази зала, че ако продължи с предложенията си всяка процедура да се провежда по отделен тертип, според политическите им интереси, това ще ни доведе до случаи, в които просто ще се изложите, господа от дясната страна на залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Много моля за спокойствие в залата и да имате предвид, че ни остават още 15 минути до времето, което сме удължили.
Само моля господин Виденов така трагично да не обяснява правилата, защото е известно с какво мнозинство, което може да е абсолютно или относително, да се приеме, но принцип на вишегласие в правото няма. Така че, моля, коригирайте Вашето изказване по принцип.
Господин Сугарев, моля Ви само по-кратко. 1091.5 ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаемо председателство, уважаеми господа! Ще трябва да репликирам г-н Виденов. Ние приехме този компромис в процедурата за гласуване именно, за да гарантираме участието на представители на парламентарната група на Българската социалистическа партия в ръководството. В противен случай можеше при гласуването да се случи така, че никой от вашите представители да не спечели.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За да продължим по процедурата и да свършим с избора на тази комисия, моля да се приготвите за гласуване, като ще формулираме максимално точно това, за което ще се гласува.
Следващото гласуване трябва да бъде относно процедурата, че в ръководството на комисията трябва да има по един представител от всяка парламентарна група. Това е предложението на г-н Ганев.
Моля ви, гласувайте в ръководството да има по един представител на всяка парламентарна група или парламентарен съюз.
За 156, против 16, двама въздържали се. Приема се.
Единственото уточнение, което трябва да се направи сега, е не с какво мнозинство да се смята за избран всеки измежду кандидатите на парламентарната група, а това, че то е ясно, че, за да бъде избран, както е казано в Конституцията, трябва да получи повече от половината гласове от присъствуващите. Тук ние няма нито какво да тълкуваме, нито да приемаме. Единствено въпрос може да възникне, ако някой гласува (в смисъл погрешно) и за двамата свои кандидати на групата или се получи нещо друго и двамата кандидати от една и съща парламентарна група получат мнозинство повече от половината от присъствуващите. В този случай може би трябва да се уточни, че този от тях, който има повече гласове, ще бъде член или се смята за избран. Това не е вишегласие ...
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): На колко гласа "за" имаме право?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля? Уточненията - всеки, според познанията си, г-н Виденов ... Ясно е, че групата на Движението за права и свободи има един кандидат. Ще започнем да гласуваме за него. ДП/ЙА 1092.1
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Не е нужно!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Е, не можем да не изразим с вот ... Приели сме, че за всеки гласуваме. Не назначаваме, а гласуваме. От парламентарната група на Съюза на демократичните сили всеки ще трябва да избере за кого от двамата да гласува, но то важи за всички. Не гласува само едната група или другата, а всеки ще избере за всяка група по един. От Парламентарния съюз за социална демокрация залата избира един от предложените. Така че моля да се приготвите за гласуване. Единственият пропуск, който ще се нуждае от уточнение, е, ако някой получи повече от половината от гласовете на присъствуващите и тогава ще трябва да се приеме това допълнение, че този, който има повече ...
Нека да видим гласуването и тогава ще уточняваме. Моля, гласувайте.
Започваме с кандидатурата на народния представител от Движението за права и свободи г-н Хюсеин Ахмед Карамолла.
Моля, които са съгласни той да бъде член на ръководството на тази комисия, да гласуват за, съответно против, и въздържал се.
За 144, против 5, 27 въздържали се.
Г-н Карамолла е избран за член на ръководство на тази комисия.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (от място): Моля, дайте резултатите по партии!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Следващото гласуване ще бъде за представители в ръководството на парламентарната група на Съюза на демократичните сили. Ще гласуваме по реда на направените предложения - първо за йеромонах Христофор Събев, след това за г-н Милен Стоянов.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: За кого от двамата?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Изборът е за един от двамата. Моля, гласуваме за г-н йеромонах Събев.
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Всеки има право на един глас!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Избира се измежду двамата кандидати.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (от място): Има карти, а няма депутати. 1092.2
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Картата не е одушевено нещо, така че не може да изрази воля ...
От гласували 182 - за 106, против 67, 9 въздържали се.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Моля гласуването по партии! (Народните представители посрещат с ръкопляскания обявяването на гласовете по партии)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Подлагаме на гласуване и кандидатурата на г-н Милен Стоянов. Който е направил избора си преди, сега трябва само да го потвърди. Моля ви, гласувайте за г-н Милен Стоянов - алтернативния кандидат на йеромонах Събев.
За 75, против 66, 32 въздържали се.
От двете кандидатури необходимото мнозинство получи тази на йеромонах Събев.
Уважаеми колеги, Председателството иска да отправи към вас едно процедурно предложение - да удължим с няколко минути времето, докато приключим с комисията. Имате ли нещо против? Нямате. След това да не кажете, че не сме гласували.
Продължаваме гласуването за двете кандидатури от страна на Парламентарния съюз за социална демокрация - г-н Аджаров и г-жа Поптодорова.
Има думата г-н Пирински. 1092.3
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПССД): Господин председател, от името на Парламентарния съюз за социална демокрация оттеглям кандидатурите на нашия парламентарен съюз за членове на ръководството. (Бурни ръкопляскания от страна на мнозинството и възгласи: "Браво!")
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Против предложението няма от страна на някои от народните представители на парламентарния съюз. Има думата госпожица Велчева.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Господин Пирински може да оттегли кандидатурата само на господин Аджаров, тъй като това беше предложението на парламентарната група. Другото предложение беше направено от народния представител и ако някой трябва да го оттегли, той е този, който го е направил, господин Пирински.
ПРЕДЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Аз се посъветвах с въпросния народен представител. (Възгласи от страна на мнозинството: "А-а-а!") Надявам се, че не ми оспорвате това право. (Шум в залата, възгласи)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Лютфи, моля Ви, нека има ред в изказванията. Господин Лютфи поиска първи думата, но ако той отстъпи на госпожа Шопова.
ПЕТЯ ШОПОВА (СДС): Уважаеми колеги, аз също оттеглям своето предложение. Съобщих това на господин Пирински не за това, защото смятам, че качествата на госпожа Поптодорова са по-малки. Напротив, смятам, че тя е най-подходящият народен представител за председател на тази комисия. Но аз смятах, че в тази зала има разум и исках на разума на господин Йордан Василев да отговоря с личния си разум. А след като виждам резултата и на основа на нашата принципна позиция, че народен представител, неангажиран тясно с вероизповеданията, трябва да бъде председател на комисията, аз с пълното съзнание за това, което правя, и с болка за това, че не ме разбирате, оттеглям предложението си и се извинявам на госпожа Поптодорова за емоциите, които й създадох.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Лютфи, имате думата.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че присъствието на госпожа Елена Поптодорова в ръководството на комисията е наложително, ако щете, и нашата ВТ/НП 1093.1 парламентарна група подкрепя предложението, направено от госпожа Петя Шопова. И ако трябва да има някаква промяна от страна на Парламентарния съюз за социална демокрация, то би трябвало самата Елена Поптодорова в крайна сметка да каже дали желае да участвува или не.
ЛЮБОМИР ПАВЛОВ (СДС): Понеже възникна дискусия, а госпожа Петя Шопова оттегли кандидатурата на госпожа Елена Поптодорова, то тогава аз предлагам госпожа Елена Поптодорова за член на ръководството на тази комисия и се надявам, че тя няма да си направи самоотвод. (Ръкопляскания от страна на мнозинството) В крайна сметка всеки народен представител трябва да решава по съвест. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Поптодорова поиска думата. Така е, парламентът все пак е в по-голям мъжки състав, госпожа Поптодорова. Дамският съства е по-малък, усетихте го по реакцията.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА: Благодаря Ви наистина, госпожо председателствуваща, наистина е конфузно.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (реплика от място): Процедурно решение има от трите групи да има по един представител.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПССД): Аз наистина си мисля, че тук конфузните положения следват твърде често едно след друго. Смятам, че предложението на господин Василев беше наистина разумно и беше разумно не защото отец Христофор няма сана или качествата, за да бъде председател на комисия, а беше разумно именно в смисъла на възраженията, които той изрази тук пред нас.
Аз също не бих си представила как двойката отец Христофор
Константин Аджаров би работила в тази толкова деликатна и трудна комисия. И именно заради това, поставена вече пред един вот, който надявам се, бихте пререшили, ако държите да има такава комисия и да има участие на ПССД в нея, аз нямам друг избор, освен да се оттегля именно в духа на една балансираност и едно разбирателство в ръководството на комисията, за да може тя да свърши своята много деликатна работа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: И така, днес взехме решение, че комисията ще има по един представител от всяка парламентарна група в своето ръководство. Две от парламентарните групи упражниха това свое право. Парламентарният съюз се оттегля. Има две възможности: с комисиите да продължим във 1093.2 вторник, тъй като времето изтече, и другата възможност - измежду двамата избрани в ръководството членове да се конституира понататък ръководството, да се избере председател и заместникпредседател.
Ако залата все още държи да продължи, както даде дума пред мен, макар и негласувайки, да продължим по-нататък.
Двама са избраните народни представители в ръководството на тази комисия. Моля предложение за председател на тази комисия. Госпожа Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! След конструктивното участие на опозицията, което целеше отец Христофор Събев да не бъде избран за председател, нашата парламентарна група го предлага за председател и ви призоваваме да гласувате за него. (Ръкопляскания от страна на мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други предложения за председател не се правят. Моля народните представители да гласуват за това отец Христофор Събев да бъде председател на Комисията по вероизповеданията. Моля, гласувайте!
106 гласували за, 4 против и 10 въздържали се, предложението се приема.
Заповядайте за обяснение на вот в рамките на две минути.
ПЕТЯ ШОПОВА (ПССД): Обяснение на вот. Уважаеми колеги, когато се формират комисиите и техните ръководства - личностите, които ръководят тези комисии трябва да обединяват, а не да разединяват. Затова гласувах убедено против отец Христофор Събев. (Шум в залата, възгласи)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Личното обяснение накрая, отец Събев.
Продължаваме гласуването за заместник-председател на комисията. Господин Лютфи има думата.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаема госпожо председателствуващ, уважаеми колеги народни представители! За заместник-председател предлагаме Хюсеин Карамолла. Той е млад човек, учител от 10 години, има полувисше образование и за втори мандат е депутат в Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други предложения не се правят. Моля да гласувате. 1093.3
Уважаеми колеги, не бързайте да излизате. В залата има няколко важни съобщения. Нека да завърши гласуването, да се обяви резултатът и тогава.
Моля ви да не напускате залата, тъй като настъпи процедурно предложение от страна на господин Йорданов, което трябва да гласуваме, и след това ще продължим със съобщенията.
Със 113 гласували за, против - няма, 2 - въздържали се, господин Карамолла е заместник-председател на Комисията по вероизповеданията. (Ръкопляскания от страна на мнозинството)
Предложението от страна на парламентарната група на Съюза на демократичните сили е да се удължи днес работното време с още два часа. (Ръкопляскания) Има ли някой против това процедурно предложение?
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (реплика от място): Какви са мотивите?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Мотиви не се искат за процедурно предложение. Господин Йорданов, въпросът на господин Пирински беше какво ще предложите да се прави?
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПССД): Госпожо председател, днес не беше раздаден дневен ред, но в заседанието на Председателския съвет преди началото на пленарното заседание беше уточнено, че ще продължи работата по правилника и след това ще бъдат доокомплектовани комисиите. Ние свършихме тази работа за днес и няма никакво основание да се предлага продължаване на работното време. (Възгласи в залата, реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шапатов.
СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПССД): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Аз съм от привържениците на идеята, когато се наложи да работим колкото е възможно повече време не само в парламента, но и в парламентарни съюз, когато заседаваме. Но една голяма част от народните представители още преди два дни са си осигурили билети за пътуване, знаейки, че до 13 часа завършва заседанието. Ние се съгласихме да бъде удължено времето до 14 часа, но мисля, че не е удачно предложението точно в последния ден на седмицата. Би могло в друг ден да се удължава работното време, но не и в петък, когато всеки се е подготвил да отпътува за мястото, където той живее. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Лютфи, имате думата. 1093.4
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми колеги! Тук се направи процедурно предложение за удължаване с 2 часа на работното време, но не беше мотивирано кое налага това. Кое налага? Не чухме, едно. И второ, мотивите на колегата Шапатов са доста състоятелни. Тук имаше наши колеги, също ще пътуват в провинцията.
Да чуем мотивите, господин Йорданов, и тогава да видим какво ще правим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, какви са мотивите?
Основният мотив е, че е по-добре Народното събрание да работи с правилник, отколкото без правилник.
Вторият основен мотив е, че е по-добре Народното събрание да работи, когато всички парламентарни групи са в залата, а не когато някои парламентарни групи напускат и по този начин създават затруднения на Народното събрание.
Третият мотив. През тази седмица твърде много парламентарно време се загуби за изясняване на взаимоотношенията, свързани с елементарни неща като това какво да ни бъде името и какво да не ни бъде името. (Шум в залата) По този въпрос очевидно ние започваме да се превръщаме в прахосници просто на парламентарното време.
Хората са ни изпратили тук наистина да работим. Никой от вас няма чак толкова да му пропадне, да му се обърка личният живот, ако закъснее с 2 часа днес да се прибере вкъщи. В този смисъл няма никаква пречка този, който си е купил билет, да си вземе билета и да си отиде вкъщи. Парламентарната група ще го освободи. Има значи проблем човекът, пътува си. Но нека тези, които желаят да работят, и ако се окаже, че има кворум, да продължим да работим по правилника. Това са мотивите. Мотивите са, че хората чакат от нас работа, а не разходки до вкъщи по всяко време.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Виденов има думата. Моля да се приготвите за гласуване.
ЖАН ВИДЕНОВ (ПССД): Доколкото разбирам, вносителите на това процедурно предложение внасят уточнението, че ако продължи СД/НП 1094.1 днешната работа, тя ще бъде посветена на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Аз в такъв случай бих помолил вносителите на това предложение, преди да се проведе гласуването, да намерят основния докладчик по тая точка господин Джеров, когото аз търся от половин час в сградата на Народното събрание и не го виждам никакъв.
Освен това като споделя аргументите си, вносителят на това предложение господин Александър Йорданов забрави да спомене два. Единият от тези аргументи е, предполагам, че той се е опитал да преброи колко души има в залата, съответно в средната и дясната страна на залата и е стигнал до определени аритметични изводи.
И втория аргумент, който той забрави да спомене, е, че е жител на София и, доколкото зная, разполага с кола. Това се отнася за не повече от 20 на сто от присъствуващите в тази зала.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Хайде, ще си вземе трамвай!
ЖАН ВИДЕНОВ: И затова смятам, че ръководството на Народното събрание не би трябвало да подкрепи преди гласуването (а преди това, разбира се, направи забележка на господин Венцеслав Димитров, който се обажда от място в нарушение на процедурата), един такъв авантюристичен процедурен ход.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, пригответе се за гласуване. Гласуваме дали Народното събрание да работи още два часа или не.
Ето го господин Джеров, господин Виденов, Вие питахте за него.
Моля ви, гласувайте "за" да продължим още два часа или против това.
За - 90, против - 49, 14 се въздържат.
Заседанието продължава.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПССД): Парламентарният съюз за социална демокрация иска почивка. (Шум в залата, реакция на неодобрение от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Половин час почивка. Продължаваме в 14 часа и 45 минути. 1094.2
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Уважаеми госпожи и господа народни представители! Поради това че 5 минути, след като помолих за регистрацията нямаме кворум, и закъсняхме 15 минути от почивката, ще прекратим заседанието поради липса на кворум.
Няколко съобщения:
Във вторник пленарното заседание ще започне в 15 часа, съгласно решението, което взехме.
Председателския съвет във втортик от 14 часа.
Законодателна комисия във вторник от 10 часа.
На 3 декември, вторник, от 11 часа ще се проведе заседание на Комисията по труда и социалното осигуряване. Заседанието ще се проведе в сградата на бул. "Дондуков" 2, 4 етаж, зала 411.
Комисията по административно-териториално устройство и местно самоуправление ще проведе заседание на 3 декември, вторник, от 10 часа в зала 412 на "Дондуков" 2.
Комисията по здравеопазването ще проведе заседание на 4 декември, сряда, от 10 часа в "Огледалната зала" на Народното събрание.
Пресконференция. Пресцентърът на Народното събрание и Клубът на парламентарния журналист канят всички акредитирани колеги на прескоференция на тема: "Правилата на парламентарната игра". В срещата ще участвува ръководството на Законодателната комисия, председателствувана от господин Александър Джеров и представители на работната група по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - госпожа Златка Русева и господата Емил Бучков и Янаки Стоилов. Пресконференцията ще се състои на 2 декември, понеделник, от 11 часа в зала "Запад".
Заседанието на парламентарната група на СДС се отлага за понеделник от 16 часа в зала "Изток".
РЕПЛИКА ОТ СДС: Има кворум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Кворум има сега, но трябва да имаме дисциплина. Това сега вече не е кворум. За кворума изчакахме 15 минути от часа, когато трябваше да се съберем. Щом нямаме дисциплина, за да бъдем тук, е невъзможно да работим. НИ/НП 1095.1
Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 14 ч. и 55 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Савов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Ботушарова
СЕКРЕТАРИ:Христо Атанасов
Руслан Сербезов