Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1991-12-06

Председателствували: председателят Стефан Савов
Секретари: Христо Атанасов и Руслан Семерджиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля народните представители да се регистрират!
Уважаеми госпожи и господа народни представители, имаме необходимия кворум. (Звъни). Откривам заседанието.
Преди всичко искам да ви прочета постъпилите питания, а както знаете те в петък се четат. Постъпило е питане от народните представители госпожа Мими Виткова и господин Велко Вълканов към министъра на здравеопазването господин Никола Василев относно истината за самоволно анулиране на търг за доставка на тестове за диагностициране на вируса на СПИН и хепатит "В" от заместникминистъра на здравеопазването. Постъпило е на 4 декември 1991 г. Пред вас е дневният ред. Имате ли някакви въпроси, проблеми по дневния ред?
ДНЕВЕН РЕД

1. Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Първо четене на законопроекта за отмяна на Закона за другарските съдилища.
3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет.
4. Първо четене на законопроекта за връщане на отнето държавно имущество. ВЙ/ВР 22.1
5. Първо четене на законопроекта за изменение на Кодекса на труда.
Преминаваме към разглеждането на точка първа:
ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ние стигнахме до чл. 100 съгласно моите бележки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да, точно така. Ние нищо не сме пропуснали, нали?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ще ми позволите ли, господин председател, да се върна малко назад, защото дотук имам един въпрос, който трябваше да обсъдим.
Господин Бончо Рашков предложи чл. 94а с нов текст със съдържание: "Народните представители, които по време на мандата си не са заемали или им е съкратена щатната длъжност, се ползуват от правата на 57-то постановление на Министерския съвет."
Ако си спомняте, аз помолих за отлагане на разглеждането, защото, когато правим нещо, трябва да бъдем прецизни. Постановление # 57 на Министерския съвет от 5 декември 1989 г. се отнася до пренасочване и ефективно използуване на освобождаваната работна сила. Тогава, когато съм вече народен представител, мисля, че няма защо да ми търси някой работа или да ме пренасочва. Аз съм тук, в залата и си взимам всичките възнаграждения, които следва. И бих помолил господин Бончо Рашков, ако е в залата, да оттегли предложението си. В противен случай безспорно трябва да го поставим на обсъждане, но моето становище е, че не следва да бъде възприето това негово искане. Такъв текст не трябва да бъде гласуван именно затова, защото постановлението е за пренасочване и ефективно използуване. Просто няма нищо общо с нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Димитър Георгиев имаше едно много уместно предложение. Но, господин Шапатов, заповядайте.
СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПССД): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Упълномощен съм от колегата Бончо Рашков, който днес отсъствува по законен ред от пленарното заседание, подал е молба до ръководството на събранието и до 22.2 председателя на Народното събрание по обективни причини, да изложа неговото становище във връзка с предложения текст към чл. 94.
Професор Александър Джеров е абсолютно прав, доколкото се отнася до съдържанието на 57-ото постановление. Тук става въпрос за нещо съществено, различно от това, което господин Александър Джеров каза. Става въпрос за следното, че след приключването на мандата, а не по време на работата му като народен представител в Народното събрание, народните представители да могат да ползуват правата и тези, които нямат работа в момента или тяхната длъжност е била закрита по време на мандата им поради структурни или други промени, да ползуват правата на съкратения така, както ги ползуват всички граждани на Република България в материалното и извънматериалното производство.
Един практически пример - ако един народен представител независимо от коя парламентарна група е той и неговата длъжност поради структурни промени бъде съкратена или в момента на започване на неговия мандат, т.е. от 14 октомври той не е бил никъде на работа, участвувал е в предизборната кампания и е избран за народен представител, но не е имал друга щатна длъжност, след приключването на мандата той да може да ползува правата на всички граждани. Тук не става въпрос за абсолютно никакви привилегии, но все пак народните представители, които след приключване на техния мандат независимо от това, колко дълго ще трае той, но след като приключи мандатът на Народното събрание, те от следващия ден фактически остават без работа и изпадат в унизителното положение даже да не ползуват правата на съкратения така, както те се ползуват от всички граждани на Република България. Това не е позорно за самия депутат, това в по-голяма степен е позорно за българския парламент, че той фактически по този начин ограничава не, а погазва грубо правата на един народен представител, избран с волята на една значителна част от българския народ в неговия избирателен район. За това става въпрос. Това не е никаква привилегия, а едно право, от което се ползуват сега всички български граждани в сферата на държавните предприятия. Благодаря за вниманието. 22.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Чухте мнението на господин Шапатов, който всъщност поддържа предложението на господин Рашков. Има ли други, които искат да вземат думата по този въпрос?
Господин Велев, имате думата.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПССД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Аз не посмях вчера да взема отношение и днес с известни резерви подхождам, тъй като мисля, че ние нямаме готовност този въпрос в момента да го решим точно, ясно и да регламентираме този въпрос. Защото след 57-мо постановление на Министерския съвет, което регламентираше тези въпроси, има още едно постановление и тъй като аз не си го спомням точно от коя дата е и точно как урежда тези въпроси, на мен ми се струва, че ние трябва да се върнем именно към това постановление и тук да се сложи една норма, с която да препращаме към това постановление, когато се касае за освобождаване, т.е. не освобождаване, а отпадане мандата на народните представители. Струва ми се, че тези аргументи, които изложи господин Стойчо Шапатов, са основателни и в този смисъл, ако трябва да се направи една справка в почивката горе в библиотеката за това постановление и накрая нека да решим този въпрос. Не 57-мо, друго постановление има, което всъщност в едната си част отменя...
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Това е 110-то постановление на Министерския съвет.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПССД): Да, 110-то постановление. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, Аз мисля, че най-добре е така - в почивката, но днес бихме могли всъщност да свършим правилника, който е много важен. Вие виждате, че може и бюджета да минем, защото вие знаете, че нито заплати, нищо не може да се уреди докато нямаме правилник и бюджет.
Нека да оставим тогава този въпрос за след почивката за още една допълнителна консултация.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И още нещо, ако ми разрешите, господин председател. Бих помолил пак народните представители, които правят предложения, да направят съответна консултация, преди да застанат тук, и когато дават един текст той да бъде възможен за гласуване. Тепърва да се поставя въпрос, който трябва да се обмисля, мисля, че не би било правилно. Нека авторът да 22.4 обсъди въпроса и да внесе, ако смята, че има основание, някакъв текст, който да бъде поставен на съответното място и гласуван.
Сега по чл. 100. Първо ще го прочета, но след това ще ми позволите един малък коментар.
Член 100 с три алинеи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Само една забележка - мисля, че в това, което е раздадено на народните представители, липсва такъв текст. Този текст възпроизвежда точно конституционния текст, не мога да ви кажа на кой член.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: На чл. 70.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Станала е някаква печатна грешка.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз ще го прочета така, както е.
"Чл. 100, ал. 1. Народните представители не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбуждано наказателно преследване освен за тежки престъпления, и то с разрешение на Народното събрание, а когато то не заседава, с разрешение на председателя на Народното събрание.
Ал. 2. Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, но в такъв случай незабавно се известява Народното събрание, а ако то не заседава - председателят на Народното събрание.
Ал. 3. Народните представители не могат да бъдат призовавани на военен сбор или учения."
Това е точният текст, който трябва да вложим. А сега имам няколко допълнителни думи. Първо, действително беше изпаднала част от текста, за което се извиняваме, но някой път техниката отказва. Второ, текстът така, както беше даден, имаше малки разлики с Конституцията и сега, когато ви го докладвах, аз го докладвах съвсем точно - цитат от Конституцията. Ал. 2 е второто изречение на чл. 70 от Конституцията и ако приемем, че трябва чл. 70 от Конституцията да бъде включен като чл. 100 от правилника в такъв случай ал. 2 трябва да бъде част от ал. 1 или първа и втора алинея трябва да бъдат заедно, защото така е дадено в Конституцията. В такъв случай ал. 3 ще стане ал. 2, но пак отбелязвам, че чл. 100, ал. 1 и 2 е дословен цитат от Конституцията. 22.5
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Мисля, че по този въпрос всичко е ясно. Ние действително тук имаме един конституционен текст и мисля, че няма нищо лошо в това, че го повтаряме в правилника.
Има ли народни представители, които искат да се изкажат? Няма. Моля да се гласува за чл. 100.
Резултатът от гласуването - от общо 174, за 173, против няма, един въздържал се.
Давам думата на господин Кръстю Трендафилов за предложението, което мисля, че е много уместно. 22.6 КРЪСТЮ ТРЕНДАФИЛОВ (ПССД): Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, предлагам чл. 100а с ал. 1: "Народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър. В този случай той се замества от следващия от съответната избирателна листа".
Ал. 2: "Когато бъде освободен от поста министър, лицето по ал. 1 възстановява пълномощията си на народен представител, а заместващият го преустановява своите пълномощия."
Мотиви: Идеята, поставена в чл. 68, ал. 2 на Конституцията, не е развита докрай. А нормите препращат към друг закон. Този друг закон е Законът за избиране на народни представители, общински съветници и кметове. Там обаче също не е развита докрай и напълно идеята и заради това аз предлагам да бъде прието и записано в правилника, тъй като има опасност Народното събрание да увеличи състава си повече, отколкото е прието то да бъде - 240 човека, или пък министърът, който е надлежно избран, да остане извън Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Желаещи да коментират, да изкажат становище? Господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението на господин Трендафилов лично аз го възприемам, според мен то е правилно, но моля да минем за момент по-нататък. Искам да направя справка в Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове, защото, когато слагаме един текст, трябва винаги да съобразяваме с вече гласувани текстове. И затова господин председател, ако разрешите, да минем към следващата глава и докато се гласува следващият текст, справката ще бъде направена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, съгласен съм. Мисля, че и народните представители са съгласни. Остават два текста, които ще трябва да бъдат доуточнени. Глава десета - "Парламентарно поведение", чл. 101.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Минаваме към Глава десета със заглавие "Парламентарно поведение".
"Чл. 101. Народните представители нямат право да прекъсват оратора или да отправят лични нападки, оскърбителни думи или заплахи против когото и да било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите. Да имат непристойно поведение и да извършват постъпки, които нарушават реда на заседанието." ДЕ/ВР 23.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има ли желаещи да се изкажат? Да, господин Начев.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПССД): Благодаря Ви, господин председател, предлагам в текста на чл. 101 след израза: "оскърбителни думи" да се добави думата "жестове". Да стане: "думи, жестове или заплахи..." и нататък текстът да продължи така, както е даден.
Съображенията ми са продиктувани от това, че този текст би съответствувал по-точно със състава на чл. 146 от Наказателния кодекс, който визира обидата като престъпление. Мисля, че по този начин по-пълно се покрива това съдържание и би следвало да кореспондират двата текста. И за да не вземам втори път думата, за да направя същото предложение, предлагам думата: "жестове" да бъде включена и в текста на чл. 104, ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Някой друг? Трябва да забележа само, че председателят ще трябва сигурно на едно заседание понякога по 10 - 15 души да наказва за жестове, поне както сега наблюдавам нещата в залата (смее се), иначе поначало съм съгласен с Вас. Други оратори? Няма.
Господин Джеров, при това положение, тъй като има едно допълнение, моля да гласуваме първо допълнението на господин Начев, не само "думи", а и "жестове", като, разбира се, в чл. 104 ще трябва в ал. 2 също да го вмъкнем. Моля тези, които са за предложението на господин Начев "да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи...", думата е "жестове", да гласуват положително. Моля, гласувайте.
Тъй като виждам, че някои народни представители ми задават макар и по глухонямата система въпросите, ясно е, че председателят ще може да реши какво значи оскърбителен жест. Мисля, че това е ясно. Да речем, това, което народът го казва "пустосване" е оскърбителен жест безспорно, а отец Христофор пита дали кръстът, ясно, че не е.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): А въздушните целувки?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не е. Изпращането на въздушни целувки е нещо дори много приятно (смее се). Моля, гласувайте. Ще бъде много добре, ако можем днес да минем правилника, за да имаме една опора при нашите обсъждания. 23.2
От общо 170 гласували, за - 87, против - 79, въздържали се - 4. Приема се текстът. Господин Джеров, минаваме към гласуване на чл. 101 изцяло, значи с "думи и жестове". Моля, гласувайте.
От общо 162 гласували, за - 150, против - 9, въздържали се - 3. Моля, господин Джеров, чл. 102.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 102. По отношение на народните представители могат да се предлагат следните дисциплинарни мерки:
1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание;
6. отстраняване от няколко заседания - до три."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Желаещи да вземат думата? Да, господин Хубенов.
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПССД): Благодаря, уважаеми дами и господа народни представители, аз предлагам точки 5 и 6 от чл. 102 да отпаднат в този си вид.
Отстраняване от заседание е една санкция, която противоречи със самия статут на народния представител. Това означава 30 000 избиратели да бъдат лишени от възможността тяхното мнение да бъде изразено и защитено в Народното събрание. Затова аз ви предлагам вместо санкцията "отстраняване от заседание" да включим санкция "глоба" в някакъв размер, или пък ако остане санкцията "отстраняване от заседание", то това отстраняване да бъде до първото гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря господин Хубенов. Други желаещи да вземат отношение? Господин Начев.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПССД): уважаеми колеги, моето предложение е близко до това, което колегата Хубенов предлага, но има известна разлика.
Аз съм съгласен с това, което той предложи, наказанието по т. 5 да бъде "отстраняване от заседание до следващото гласуване", но предлагам вместо т. 6 - "отстраняване от няколко заседания - до три", така, както е дадено в проекта, един нов текст, който да бъде формулиран: "отстраняване от заседание и парична глоба". Това наказание "отстраняване от заседание и парична 23.3 глоба" ще предложа, когато стигнем до текста на чл. 108, визиращ по-тежките нарушения, а именно оскърбяване на Народното събрание и държавния глава, призвоваване към насилие в залата и в сградата на Народното събрание и повторно гласуване с чужда карта. Така че това е моето предложение. Заповядайте, господин Джеров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Начев. Аз само бих искал да задам въпрос на народните представители за размисъл - ние сме виждали и по телевизията, пък и при нас имахме случаи, в които почти имаше физическа разправа. - Какво да направим тогава народния представител, освен да го отстраним. Ако тази възможност не му се дава, а мисля, че действително не виждам как той ще може да разреши един конфликт в залата. Просто като размисъл. Господин Джеров, имате думата, ако няма други желаещи. Госпожа Михайлова идва. 23.4 НИНА МИХАЙЛОВА (ПССД): Имам предложение към чл. 102, позовавайки се на правилата и процедурите за парламентарно поведение, приети от миналото Народно събрание от Комисията по парламентарна етика, която беше направила един много обстоен и задълбочен правилник, да влезе ал. 2, която да гласи:
"Ал. 2. Тези дисциплинарни мерки се прилагат към всички народни представители, независимо от служебното им положение в Народното събрание."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Само едно не мога да разбера - какво значи служебно положение в Народното събрание?
НИНА МИХАЙЛОВА: Все пак Народното събрание има ръководство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ръководството не може само да се санкционира.
НИНА МИХАЙЛОВА: Ние, когато обсъждахме правилата, този въпрос беше обстойно обсъден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Виденов има думата.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Хайде да минаваме към конфискацията на имуществото и да приключваме с дневния ред.
ЖАН ВИДЕНОВ (ПССД): Моля Ви, господин председателю, призовете към спокойство господин Венцеслав Димитров. Той говори от място по точка, която в момента не е в дневен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля за внимание към оратора, господин Димитров. Господин Ескенази, моля Ви се, заемете мястото си.
ЖАН ВИДЕНОВ (ПССД): Господин председателю, уважаеми колеги народни представители! В отговор на призива на господин председателя да се опитаме да преценим и да предвидим евентуалните хипотези и ситуации в пленарната зала, за да запишем в правилника адекватни на тези ситуации дисциплинарни мерки, на които да има право спрямо народните представители председателствуващият даденото заседание, ние според мен би трябвало да подкрепим предложението на вече трима народни представители т. 5 и 6 от предложения текст да отпаднат или по-точно да бъдат модифицирани.
Действително при безредици в залата, невъзможност да бъде продължено заседанието, при очевидно желание на отделни ББ/ВР 24.1 народни представители да пречат на неговата работа председателят няма друга възможност освен да обяви почивка, което невинаги е най-правилното и точното, или да отстрани няколко народни представители.
Но тази мярка, господин председателю, е очевидно, че ще има своя ефект и ще извърши своето, ако даденият народен представител или народни представители бъдат отстранени просто до следващото гласуване, защото всяка емоция дотогава естествено ще влезе в своето нормално русло.
Що се касае до отстраняването от цяло заседание или отстраняването от три поредни заседания, това вече е наказание, вид регламентирана репресия, а не мярка за осигуряване спокойната работа на парламента. Чрез нея, както справедливо беше посочено, ще бъдат лишени от право на израз на своята воля в Народното събрание широки слоеве от населението, които са дали своя вот на дадения народен представител или народни представители.
Аз ще припомня, уважаеми колеги, че тук вече бе допуснат прецедент да се гласува дисциплинарна, по-точно парична санкция срещу народни представители, неучаствуващи в гласуването, а на практика сега в правилника ние прилагаме двоен стандарт, принуждавайки народни представители да не упражняват правото си на глас, и то насилствено.
Също така вчера ние обсъждахме да не се заплащат на народните представители надниците за тези заседания, когато те са отсъствували, а в правилника като дисциплинарна мярка записваме възможността те да бъдат насилствено отстранени от тях.
Така че, господин председателю и уважаеми колеги, нека да отхвърлим т. 5 и 6 така, както са записани, и вместо тях да оставим т. 5: "Отстраняване от заседанието до следващото гласуване."
По този начин в момент, когато нямаме балансиращия елемент на Комисията по парламентарна етика и нашите права на народни представители трудно могат да бъдат отстоявани пред ръководството и неговите решения, в това число и дисциплинарни, мисля, че ще проявим една умереност и една балансираност, която ще е от полза за нашата бъдеща работа. 24.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Други желаещи да се изкажат? - Няма.
Господин Джеров, ако обичате, да прочетете резултата от дебатите.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Член 102, който е предмет на обсъждане - има няколко предложения.
Господин Хубенов предлага т. 5 да бъде допълнена и тя да гласи: "отстраняване от заседания до следващото гласуване", а т. 6 да отпадне. Това е предложението на господин Хубенов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: То се поддържа от господин Виденов, от господин Начев.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Начев, не. Пред мен имам неговите бележки. Точка 6 да бъде изменена така: "Отстраняване от заседание и парична глоба."
И третото предложение, което е пред мен, това е на госпожа Нина Михайлова. Тя предлага да се създаде една втора алинея към чл. 102 със следното съдържание: "Тези дисциплинарни мерки се прилагат до всички народни представители, независимо от служебното им положение в Народното събрание".
Сега поред по така направените предложения или - по обратен ред. Смятам, че ние тук, независимо от служебно положение, не се делим. Ние сме народни представители. Защо трябва специално да отделяме някои от другите. След като си народен представител, дисциплинарните мерки важат с еднаква сила за всички и мисля, че няма защо специално да го отбелязваме.
Алинея първа, ако мога така да кажа, казва: "По отношение на народните представители..."
Няма деление между нас. Всички сме народни представители.
По отношение предложението на господин Хубенов и на господин Виденов.
Все пак трябва да ви кажа: "Отстраняване от заседание до първото гласуване." Господин Хубенов изхожда от постановката, че ние сме тук, за да работим, за да гласуваме. Но все пак ми се струва, че има такова държание, което ще наложи на ръководството да извади някого от заседанието.
РОСЕН ХУБЕНОВ (от място): Но не за две седмици обаче.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И все пак това е въпрос на преценка, господин Хубенов. Но мисля, че не толкова лесно 24.3 би се наложило едно такова наказание. Аз си позволявам само към т. 6, защото тя ще бъде подложена на гласуване, ако бъде приета. Малко стилистично или редакционно да я оправим и тя да гласи: "Отстраняване до три заседания".
Това е чисто редакционна бележка, не изменя съдържанието, но така не би могла да остане, ако, разбира се, гласувате за нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Преди гласуването искам да направя една забележка. Господин Хубенов, извинявайте. Искам да направя една забележка, която не е вземане на отношение, а е въпрос, ако щете, на някакъв ред и с Конституцията. Не може да има "служебно положение в Народното събрание". Всички са народни представители, тогава би трябвало да се уточни: "и за Председателството".
Госпожа Михайлова, слушате ли, защото Ваше е предложението? Служебно положение не може да има в случая. Мисля, че всеки конституционалист ще се съгласи. Може би в такъв случай Вашето предложение да звучи: "и за председателя". Защото председателят е този, който ръководи заседанието, или заместник-председателят. В такъв случай трябва да се запише не "служебно положение", а "председателят". Би трябвало също така да се уточни как председателят ще бъде отстранен и от кого. Мисля, че този въпрос е уреден в чл. 5 от правилника, в който пълномощията на председателя и заместник-председателя могат да бъдат прекратени по писмено искане на най-малко 1/3 от всички народни представители.
Аз разбирам много добре желанието на госпожа Михайлова председателят да може да бъде отстраняван. Може би е много добре всичко това, изразено беше няколко пъти от народните представители, но просто народните представители имат възможността да го сторят. Но апелирам все пак, ако искате да имаме авторитет, нека тук да не се записва "служебно положение". Председателят на Народното събрание да не бъде окачествяван като "служебно положение". Ако искате, направете едно предложение, в което да може да санкционирате по всякакъв начин председателя на Народното събрание, но не забравяйте, че Народното събрание все пак се олицетворява от председателя и е въпрос на авторитет и на Народното събрание. Но не може така, както е казано. Просто то противо24.4 речи и на Конституцията, и на правилника. По служебно положение всички депутати са равни, освен председателят, който в момента председателствува заседанието. Това означава председателя и заместник-председателя.
Господин Хубенов има думата. 24.5
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПССД): Действително навлизаме в материя, която е една от илюстрациите за това демократичен ли е нашият правилник или не е. Бих ви помолил, разбира се, ако имате желание, също да изразите становище по тези правомощия, които чл. 102 дава на председателствуващия, тъй като най-често Вие ще сте този, който ще председателствува. Има една неточност в тълкуването на господин Джеров на моето предложение. Продължавам да твърдя, че отстраняването изцяло от заседание и лишаването на даден народен преставител от възможността да гласува, е недемократично и недопустимо в един парламент. затова направих алтернативно предложение - ако точка 6 не отпадне като подсилена санкция, тази санкция да бъде само икономическа. Тоест да бъде наказан само извършителят на нарушението, а да не бъдат наказвани неговите гласоподаватели.
Мисля, че логиката е желязна и няма място за някакви съмнения. Правя процедурно предложение, господин председателю, направете Вие коментар на тази санкция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз ще изразя не само мое мнение, а мнението, което съществува в почти всички правилници на парламентите на така наречените цивилизовани страни. Мярката "отстраняване" съществува и именно при критични моменти в работата на парламента е много ефикасна. Колкото до глобата, тя е уредена в чл. 105, чл. 108, където се казва, че се лишава от възнаграждение народният представител. Мисля, че е не толкова желязна логиката Ви, господин Хубенов, щом в почти всички страни в парламентите това е крайната мярка. По този начин избирателите разбират, че техният избраник не е постъпил по най-правилния начин. Това също е мярка. Проверете и ще видите, че е така в повечето правилници.
Има думата госпожица Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Имам процедурно предложение - да прекратим дебатите и да преминем към гласуване, защото вариантите вече се очертаха. Получава се така, че един и същ народен представител взема думата два пъти по един и същ въпрос. Става дума за господин Хубенов. Предложението ми е да гласуваме прекратяване на дебатите. ВГ/НП 25.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Направено е процедурно предложение. Има ли някой, който да се противопоставя на това процедурно предложение? - Няма.
Моля, гласувайте за прекратяване на дебатите.
От общо 177 гласували народни представители, 123 са за, 45 - против, въздържали се - 9.
Предложението се приема.
Има думата господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Алинея 2 ще оставим за по-късно. Първо, да обсъдим алтернативите на сегашната единствена алинея. По отношение на точка пета е предложено тя да бъде изменена и да добие следната редакция: "Отстраняване от заседание до следващото гласуване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласувайте за направеното предложение.
Моля квесторите при гласуване да излизат в кулоарите и да подканват народните предтсавители там. Мисля, че по време на заседание високоговорителите в бюфетите би трябвало да работят, за да могат народните представители, които са в тях, да бъдат уведомени, че се гласува. Не е правилно да се изключват високоговорителите в тях. Те могат да бъдат изключени тогава, когато няма заседание.
От гласувалите 170 народни представители, 76 са за, 101 са против и предложението на господин Виденов се отклонява.
Има думата господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва предложението на господин Любомир Начев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Начев оттегля предложението си.
Има думата господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има още едно предложение на госпожа Нина Михайлова.
НИНА МИХАЙЛОВА (от място): Оттеглям предложението си.
РОСЕН ХУБЕНОВ: С разрешението на уважаемата госпожица Русева, вземам за трети път думата.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Не Ви разрешавам. 25.2
РОСЕН ХУБЕНОВ: Направил съм предложение, което не е подложено на гласуване, а именно да отпадне точка 6 - правото на председателя да вади червен картон за две седмици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Гласуваме предложението на господин Хубенов точка 6 да отпадне.
От 190 гласували народни представители, 93 са за, 97 - против, въздържали се няма.
Предложението се отклонява. 25.3
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Остава основният текст на чл. 102.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласуваме основния текст на чл. 102. Така, както имате пред вас предложенията на Законодателната комисия, моля гласувайте!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Само едно изменение.
Точка 6. Отстраняване до три заседания.
Това е редакционна промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Просто като редакционна промяна. Моля, гласувайте!
От общо 182 гласували, 101 - за, против - 63, въздържали се - 18. Текстът се приема.
Господин Джеров, ако имате вече справката, да се върнем към чл. 100.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Точно това щях да предложа на уважаемите народни представители. Господин Трендафилов преди малко направи предложение за допълнителен чл. 100а. Той, разбира се, ще си намери мястото, но в момента означава, че ще бъде след чл. 100.
Направихме справката заедно с господин Трендафилов. Уточнихме текста и при това положение ви предлагам нов чл. 100а с две алинеи със следното съдържание:
"Ал. 1. Народен представител, избран за министър, за времето през което той изпълнява функциите на министър, се замества от следващия в избирателната листа кандидат.
Ал. 2. Когато бъде освободен от поста министър, на лицето по ал. 1 се възстановяват пълномощията на народен представител, а на заместващия го се прекратяват пълномощията."
Това е предложената редакция с две допълнителни пояснения.
Първата алинея на предложения чл. 100а е взета от чл. 96, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове. Дословно я цитирам.
Втората алинея е нова и тя пояснява едно положение, което в цитирания закон не е изяснено. РД/НП 26.1
И според мен ще бъде полезно да гласуваме тези две алинеи, т.е. новият чл. 100а, защото урежда една хипотеза, която само частично е била уредена със Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Мисля, че ние вече коментирахме този въпрос. Това предложение е напълно уместно, защото оставаше иначе неизяснено.
Господин Тодоров има думата.
МАНОЛ ТОДОРОВ (СДС): Така, както е дадена ал. 1 с допълнението по ал. 2, тогава когато от една и съща избирателна секция са избрани двама души за министри, тези двама души са заменени от двама следващи народни представители. Въпросът ми е как ще се тълкува тогава, когато в дадените права новите народни представители се казва Х замества У, еди кой си замества еди кой си, но те имат ред в избирателната листа. (Шум в залата)
Алинея 2 дава известно съмнение и аз моля да се разтълкува това.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, чухме становището на народния представител, но аз мисля, че няма място въобще за съмнение. Когато едно лице стане министър, конкретно лице го замества. Ако двама души станат министри от същата листа, първият се замества от първия, вторият се замества от втория, третия от третия. И много естествено е, че когато се върне съответния народен представител, той изключва онзи, който конкретно го е заместил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Председателството също смята, че въпросът е ясен. Моля, гласувайте!
От общо 164 народни представители, за - 155, против - 6, въздържали се - 3.
Господин Джеров, ако обичате чл. 103.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 103. Напомняне се прави от председателя на всеки оратор, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е начин."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Имате в текста "друг начин". Мисля, че така текстът е даден поне на нас. Така е в текста поне. 26.2
Има ли желаещи? - Няма. Моля, гласувайте!
От общо 157 гласували, за - 139, против - 15, въздържали се - 3.
Господин Джеров, ако обичате, докладвайте чл. 104. В някои от раздадените екземпляри чл. 104, ал. 1 се повтаря. Просто го отбелязвам. 26.3
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Чл. 104 е даден цялостно в редакцията на с. 31.
"Чл. 104, ал. 1. Забележка се прави от председателя към народен представители, на когото е направено вече напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.
Ал. 2. Забележка се прави и на народен представител, който се е обърнал към свой колега с оскърбителни думи или със заплаха."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Тук трябва да се сложи "оскърбителни думи, жестове или заплаха", така както предложи господин Начев. Мисля, че това е съвсем логично, защото е гласувано.
Има ли желаещи? Господин Виденов.
ЖАН ВИДЕНОВ (ПССД): Съвсем малка корекция, уважаеми колеги. Струва ми се рационално, господин Джеров, вместо "свой колега" в ал. 2 на чл. 104 да се запише изразът "свои колеги". Имахме няколко такива прецедента, когато не е възможно да се установи дали оскърбителни думи на народен представител са отправени към конкретен човек или към група хора, тъй като не е възможно естествено по слух да се определи дали думичката "вас" се изговаря с голяма или с малка буква - това е дадено на добрата преценка на стенографките. Естествено те не са длъжни да са в течение на хода на пленарното заседание и на намеренията на народните представители. Така че нека, господин Джеров, в ал. 2 изразът "свой колега" да заменим с израза "свои колеги", още повече, че в едно изказване даден народен представител естествено може, преди да бъде прекъснат, да употреби оскърбителни думи спрямо няколко конкретни свои колеги.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ако е спрямо един?
ЖАН ВИДЕНОВ: "Свои колеги" включва и един. Множественото число е универсално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ако погледнем граматично, мисля, че общото е единственото число, което обхваща и множественото. Ясно е, че той употребява заплахи, жестове и т.н. към един колега, същото се отнася и за няколко души. Докато при израза "свои колеги" бихме попаднали без "свой".
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Свой колега или колеги - така може да се каже. Цв.М/НП 27.1
КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПССД): Мисля, че ще бъде целесъобразно и моля да се обсъди въпросът или поне да бъдат изразени мнения в ал. 2 да настъпят корекции, свързани с допълнения към тази санкция. Както оскърбителните думи са нетърпими за всеки един от народните представители, смятам че те най-малко са търпими за хартията и за протоколите в Народното събрание. Смятате ли, че няма да бъде целесъобразно освен наказанието забележка, оскърбителните думи да се заличават от протокола на Народното събрание? В една част от случаите това е обидно за този, към когото са адресирани тези оскърбителни думи, а в друга част от случаите е възможно този, който е отправил оскърбителните думи, да се извини и не би трябвало да фигурира в протокола. Такава парламентарна практика има и бих предложил тя да бъде възприета и в нашия парламент.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 104 има две предложения. Едното е по ал. 2 на господин Виденов: "който се е обърнал към свой колега или колеги". Това е допълнение, защото ако се сложи само множествено число, няма да е достатъчно ясно.
Второ, господин Желев предлага в края на изречението след израза "оскърбителни думи" да се запише, "които се заличават от протокола".
В такъв случай втората алинея ще придобие следната редакция: "Забележка се прави и на народен представител, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, които се заличават от протокола, жестове и заплахи." За жестовете влиза в текста, защото го гласувахме в друга разпоредба и тук задължително трябва да го възприемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Желев, не виждам как може да се заличат оскърбителните думи от протокола, тъй като знаете, че понякога в протоколите тези неща не се казват съвсем точно, но се посочва, че има оскърбителни думи. След като имахме една разпоредба, по която спорехме, дебатирахме и гласувахме, че протоколите са пълни и че не се редактират, не виждам на кого ще оставим правото да решава да изважда оскърбителните думи от протокола. Аз не мога да приема да поставя това на гласуване, след като имаме вече едно решение. Оттегляте го? - Благодаря Ви. 27.2
Господин Джеров, при това положение, нека да гласуваме текста, защото мисля, че никой няма да бъде против в ал. 2 изразът да бъде "свой колега или колеги".
Нека първо да гласуваме ал. 2, така както я предлага господин Виденов: "Забележка се прави и на народен представител, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или заплахи."
Моля, гласувайте.
Гласували 166, за - 85, против - 77, въздържали се 4.
Алинеята се приема така, както е предложена от господин Виденов.
Моля за тишина в залата и за внимание. Сега ще гласуваме целия чл. 104, тъй като господин Желев оттегли предложението си.
Моля, гласувайте.
Гласували 157, за - 150, против - 2, въздържали се 5.
Член 104 се приема.
Господин Джеров, нека да се върнем към още един член, който бяхме изоставили.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Позволете ми да обърна вашето внимание върху предложението за нов член след чл. 94. Текстът е уточнен от господин Шапатов.
Предложението е: "На народните представители, които преди избирането им не са заемали щатна длъжност или същата е била съкратена по време на мандата им, се изплаща парично обезщетение по реда на Постановление # 57 на Министерския съвет.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПССД): Уважаеми колеги, съвсем накратко искам да обоснова това предложение, което е нова редакция на предложението на господин Бончо Рашков. За какво се отнася?
Мисля да не се спирам на аргументите, които изложи господин Стойчо Шапатов. Отнася се затова, че някои народни представители след приключване на мандата ще се окажат без работа. В Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове, който все още е в сила, е казано, че народните представители, които са освободени от работа поради преминаване в системата на представителните органи, имат право след прекратяване на пълномощията им да заемат предишната си длъжност. Този въпрос е уреден в чл. 94. 27.3
Но същия текст от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове казва: "А в случай, когато тя е закрита, друга равностойна длъжност в същото или с тяхно съгласие в друго учреждение." Следователно виждате, че се дава възможност след прекратяване на мандата, ако тази длъжност е съкратена, да се предостави друга равностойна длъжност в същото или в друго предприятие. Но с оглед на това, че някои народни представители след мандата няма да могат да заемат в друго предприятие... Нека да имаме предвид, че сега ще има съкращения с оглед на новото преструктуриране и много хора няма да могат да заемат същите или други такива длъжности.
Защо народните представители да не се ползуват от разпоредбите на Постановление # 57 на Министерския съвет, където изрично е казано, че на работниците и служителите, освободени по инициатива на фирмите или на другите организации без виновно поведение от тяхна страна, както и на лицата, чийто трудов договор е прекратен поради изтичане на срока, за който е бил сключен, се изплащат парични обезщетения. Нима положението, в което ние се намираме, не е своего рода един срочен договор? Вярно е, че нямаме трудови правоотношения с никого, защото сме избрани от народа, но в крайна сметка това е една срочна работа. Дали тя ще бъде две, три или четири години - колкото е мандатът на Народното събрание, това все пак е срочна работа. След нейното приключване би трябвало да важат правилата както за всички останали работници, които са прекратили трудовите си договори поради това, че е изтекъл срокът им.
Затова именно, за да не се поставя в положение на пренебрегнати, на ощетени народните представители, смятам, че те трябва да бъдат поставени в положението на всички работници, чиито договори са съкратени поради изтичане на срока. 27.4 ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Велев. Аз, без да има точно установен текст в Конституцията, отново ще кажа, след като разгръщам Конституцията - смятам, че за честта на народните представители просто не трябва да се сравняват с останалите служители. Народният представител е преди всичко политик и той трябва да поема своите рискове. Не може всичко да му се осигури. Той трябва да носи и честта, и рисковете. Това е според мен смисълът на Конституцията. Благодаря ви.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПССД): Въпрос на гласуване, разбира се. Това е само едно продължение, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Текстът е предложен. Аз още в началото на днешното заседание изложих своята отрицателна позиция. Първо, Постановление # 57, по което може да се размишлява дали ще действува след 4 години и, второ, някак си е неетично да си запазваме права след 4 години и след като напуснем Народното събрание, да се смятаме за съкратени служители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля да се гласува първо предложението на господин Шапатов. Моля, народните представители да гласуват. След малко ще дам почивка.
Резултати от гласуването: от 176, за 87, против 87, въздържали се 2. Предложението при това положение се отклонява.
Уважаеми господа народни представители! Остават ни 4 члена и след това вече - Преходните и заключителните разпоредби, бюджета. Вие виждате, че действително Народното събрание е спънато в работата си, докато няма един правилник. Ако щете и питания не могат да се отправят, и въпроси, и т.н. Аз сега би трябвало да дам почивка, и то 20 минути, а след това според Временните правила, които сме приели, трябва да работим до 13,00 ч., освен ако не се направи предложение за удължаване до 14,00 ч. (Реплики към председателя от блока на БСП)
Елате, госпожа Ананиева, кажете. Аз правя коментар какво правим в момента. Това, което мога да направя сега, е само да обърна внимание на народните представители, че за час и половина едни от най-безспорните правила в правилника, по които почти не трябваше да има прения, ние ги приехме за час и половина. За това време приехме 7 члена, тъй че утре нека не ми се сърдят хората, че ние не сме приели правилник. Вярно е, че този път ВЙ/КТ 28.1 няма да поставим рекорда на Великото Народно събрание, което пет месеца и няколко дни работи правилника, но все пак на мен ми се струва, че хората чакат от нас закони. А закони без правилник мъчно се правят. (Звъни)
Почивка от 20 минути. 28.2(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (Звъни): Продължаваме заседанието. Всички карти са подписани, тъй че народните представители могат да ги вземат от канцеларията ми, затова и закъснях. Извинявам се. Господин Сугарев иска думата.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! От името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили искам да направя няколко процедурни предложения.
Първото от тях е работното време и днес да бъде продължено с един час.
Второто предложение е да бъдат прекратени разискванията по правилника и в съгласие с чл. 13, т. 2 от Временните процедурни правила, да преминем към обсъждане на точка четвърта, а именно - първо четене на Законопроекта за връщане на отнетото държавно имущество. (Ръкопляскания и викове: "Браво!" от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (от блока на опозицията няколко депутати искат думата): Все пак, моля ви, уточнете се, господин Виденов мисля, че пръв вдигна ръка. Имам право да дам на един думата, впрочем мога да дам на един против процедурното предложение. Господин Виденов, господин Атанасов, разберете се, моля ви се.
ЖАН ВИДЕНОВ: Господин председателю, моля да призовете преди това господин Венцеслав Димитров към ред, моля Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля?
ЖАН ВИДЕНОВ: Да призовете господин Венцеслав Димитров към ред, отправя непристойни забележки към лявата страна на залата и към докладчика в момента.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Нищо не съм казал, това ме обижда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви, господа народни представители, заемете си местата, моля ви!
ЖАН ВИДЕНОВ: За да няма недоразумения, господин председателю, доколкото мога да тълкувам Временните процедурни правила, право на само едно възражение народните представители имат право да направят в този случай, когато е постъпило процедурно предложеДЕ/КТ 29.1 ние за прекратяване на разискванията и преминаване към гласуване. Ние не сме в тази хипотеза, господин председател, нали в тази ситуация? Предлага се промяна в дневния ред. Мисля, че по нея може да се разгърне и малко по-широка дискусия. Прав ли съм в своите разсъждения или не?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз ще дам на двама, затова защото фактически процедурното предложение на господин Сугарев съдържа две предложения - първото - за удължаване на заседанието, и второто - за промяна на дневния ред. Така че двама души имат право да говорят по този въпрос.
ЖАН ВИДЕНОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Не мога да оценя предложението на господин Сугарев като проява на лична процедурна екстравагантност, мога да го определя само като процедурен произвол, насаждан през последните дни последователно, неотклонно и без всякакво съобразяване с общоприетите норми и минимуми на парламентарна практика, включително и с нормативните правила, въз основа на които това Народно събрание работи. Вгледайте се в предложението на господин Сугарев. Той предлага в последния момент...
ЕДВИН СУГАРЕВ (от място): Как така?
ЖАН ВИДЕНОВ: Без да се съобразява с изискването това да бъде направено предварително до 18,00 ч. на предния ден или в самото начало на заседанието, когато се обсъжда за последен път дневният ред и неговото съответствие с програмата за дейността на Народното събрание, да се въведат не какви да са, а предложения за удължаване на работата в последния ден от пленарната седмица и пререждане на точките по един алогичен и абсолютно неаргументиран начин.
Аз не зная, може би за депутатите от Съюза на демократичните сили е достатъчно да се обръснат сутрин, респективно да си оправят прическите, да си вземат картите за гласуване и да бъдат тук, за да реагират на червени и зелени картони като кучето на Павлов.
РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Стига глупости! (Тропане по банките и силен шум в залата)
ЖАН ВИДЕНОВ: За депутатите от Парламентарния съюз за социална демокрация е нужна подготовка, те искат да участвуват 29.2 в дебатите, да участвуват в тях компетентно и да работят така, както повелява дългът им на парламентаристи.
Самият Вие, господин председателю, много настоявахте и това намери израз и във Временните процедурни правила, и в правилника, който като проект в момента разглеждаме, да има стабилност в програмата за действие на Народното събрание за една или две седмици и последователността на точките в нея да не се нарушава произволно.
От тази гледна точка, господин председателю, аз Ви призовавам да не поставяте на гласуване това предложение. То противоречи на логиката на проектоправилника, който обсъждаме, и е пряко нарушение на Временните процедурни правила, които изискват то да бъде направено много по-рано. Чл. 19, на който се позовава господин Сугарев, просто му дава правото да прави процедурни предложения. Нищо друго. Има друго изискване в правилника, според което такова процедурно предложение трябва да се прави много по-рано. Той в момента със своето предложение го наруши, това нарушение не трябва да бъде санирано с нашия вот.
Ако въпреки всичко парламентарното мнозинство в тази зала демонстрира за пореден път парламентарен произвол и нарушаване на принципите на парламентаризма в един дух, много познат пак от тази зала през 1947 г., аз Ви призовавам (смях и възгласи в залата, силен шум от мнозинството), да изискате веднага пряко предаване на по-нататъшната част от заседанието по първа програма на Българската телевизия и по програма "Хоризонт" на Българското радио. (Ръкопляскания от мнозинството)
(Към трибуната се приближава депутат от БСП и госпожица Златка Русева му отправя забележка да си постави картата)
ИВО АТАНАСОВ (ПССД): Благодаря за подсказването, госпожице Златка Русева. Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Искам да отбележа факта, съжалявам, нещо е повредена картата ми, че нашият парламентарен часовник се сдоби със своята кукувичка. За разлика от кукувицата на обикновените часовници, които се появяват само на кръгъл час, парламентарната кукувичка обикновено се появява към 19,30 ч., а днес по изключение в 12,00 ч. и предлага удължаване на работното време на парламента.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Каква е тази кукувица?
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това не е ли обида, господин председател, в момента? 29.3
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Кукувиците сте вие, защото снасяте яйца в чужди гнезда, вие, комунистите.
ИВО АТАНАСОВ: В ролята на такава кукувичка най-често се вживява господин Едвин Сугарев. Има нещо общо с... не е обида, казвам: в ролята на такава кукувичка се вживява господин Едвин Сугарев. И има прилика с обикновените кукувици в това, че те снасят яйцата си в чужди гнезда. Вие сте свидетели как господин Сугарев каза "хайде да работим" и след това пренията, дебатите се провеждат от колегите от лявата страна на залата, а колегите от дясната страна на залата предпочитат унеса на механичното гласуване. Действително и Временните процедурни правила, и правилникът, който сега приемаме, предвиждат удължаване на работното време.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Вие по 15 минути глупости говорите.
ИВО АТАНАСОВ: Но това е предвидено по-скоро като изключение, а не като правило. Ние го превръщаме по-скоро в правило, а не в изключение.
Ето защо предлагам удължаване на работното време да има действително в изключителни случаи, когато това се налага. Ще се съгласите, че да се създават закони при натежали от умора глави, това е като да се създават деца в нетрезво състояние. (Смях и одобрение от лявата страна на залата) Нали така? Затова предлагам да се отклони предложението на господин Сугарев за удължаване на работното време и произволното разместване на точките в дневния ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Атанасов. (Депутатката Велислава Дърева се приближава към трибуната и настоява да й дадат думата по процедурен въпрос. Много силно тропане с крака и шум в залата)
Госпожице Дърева, момент моля Ви се, ще Ви дам процедура, след като подложа на гласуване... то не може да бъде свързано.
ЖАН ВИДЕНОВ (от място суфлира на Дърева): Имам въпрос към Вас.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (Повтаря думите на Жан Виденов): Имам въпрос към Вас. 29.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Нямам право да Ви дам думата. Въпроси не можете да задавате на народния представител, въпроси се задават на Министерския съвет. Ще имате възможност, след като гласуваме. Госпожа Ананиева, като председател на парламентарна група ще Ви дам възможност да говорите.
НОРА АНАНИЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Законопроектът, който се внася, наистина е много съществен, предполагам, че колегите не са подходили лекомислено към него, подготвили са се добре, така, както ние сме се подготвили, и първият въпрос, единственият, който искам да поставя, преди да започнем, тъй като съм убедена в крайния резултат от това процедурно гласуване, е къде е вносителят? Тъй като е абсурдно, не само обикновен законопроект, а такъв сериозен законопроект, да се гледа в отсъствието на вносителя.
Моля да се осигури господин Филип Димитров, в противен случай ще искам половин час почивка, за да може да бъде осигурен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Така, сега моля ви, първото процедурно предложение на господин Сугарев е да продължим нашето работно време с още един час, което ще рече да продължим до 14,00 ч. нашата работа. Моля, гласувайте!
От общо 208 гласували, за 117, против 82, въздържали се 2. Предложението се приема - да работим до 14,00 часа. 29.5 Смятам, че първо трябва да бъде приет правилникът, за да имаме една основа. По временните правила, именно чл. 13, ал. 2 казва, че процедурни са въпросите, които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия дневен ред за протичане на заседанието. Така че има основание да поставя и този въпрос на гласуване, а именно за пререждане на дневния ред.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Искам да кажа нещо по това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Имаше вече двама оратори.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от трибуната): Длъжен сте да ми дадете думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Пирински, такъв е редът. Спазвам го напълно. Ако след това имате възражения, ще ги изкажете.
Моля да се гласува за второто предложение на господин Сугарев, който намира опора в чл. 13 на Временните правила.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (пред трибуната): Бяхте длъжен да ми дадете думата да се изкажа, господин Савов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това не е предложение, а коментар. Моля, гласувайте.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (пред трибуната): Искам да се изкажа по Вашия коментар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласувайте.
От гласували 210 народни представители, 115 са за, 94 против и 1 се въздържа.
Давам думата на господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПССД): Господин председателю, все пак, преди да направя предложението по процедурата, което исках да направя преди гласуването, което Вие предложихте, искам да Ви напомня чл. 13, ал. 1 и 2 от Временните процедурни правила, които са сега действуващите правила. В него ясно и недвусмислено е записано, че по процедурни въпроси думата се дава незабавно и че процедурни са въпросите, които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за протичане на заседанието и с които се възразява срещу конкретно неспазване на реда за водене на заседанията. Аз исках да възразя именно срещу начина, по който Вие водите заседанията, тъй като Вие не спазвате реда по чл. 13, колкото и да ми е неудобно, съм длъжен да констатирам това. ВГ/КТ 30.1
Но по същество. Господин председателю, беше направено предложение от ръководителката на Парламентарния съюз за социална демокрация непременно, ако започваме да обсъждаме този законопроект, в залата да присъствува, и то не само пасивно, вносителят на този законопроект. Ние не виждаме начин да пристъпим към гласуването му без присъствието на господин Димитров.
Второ, господин Жан Виденов направи искането за осигуряване на пряко предаване по радиото и телевизията на тези дебати.
И трето, длъжен съм да Ви обърна внимание, че ние не разполагаме с писмените становища на всички комисии, на които Вие чрез Вашето разписание, сте възложили да се занимаят със законопроекта. Така например Бюджетната комисия.
Ето защо, господин председателю, нашето предложение е да прекъснем заседанието, да свикате Председателския съвет при Вас, да изясним ще можем ли да разчитаме на присъствието на вносителя и особено важно е да извършим онова, което се изисква, а именно разпределение на времето за дебати по този законопроект така, както е резонното и коректното като минимум и което вчерашният опит по законопроекта за магазините, работилниците и складовете ни показа, че е абсолютно задължително, за да има каквато и да е размяна на мнения. Иначе революционното настроение на дясната част рискува да ни изправи пред невъзможността да изложим, макар и в най-ограничен вид всичко онова, което смятаме по този антидемократичен законопроект. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Имам реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Сега аз говоря. Ще Ви дам думата за реплика. Господин Пирински, по процедурни въпроси думата се дава незабавно. Но Вие можете ли да си представите, ако аз не поставям процедурните въпроси на гласуване, какво би могло да се получи? Мисля, че обикновената логика е тази, след като се постави процедурен въпрос, да се гласува. След гласуването му, ще дойде гласуването и на друг процедурен въпрос. В никакъв случай логиката не би могла да ми подскаже, че трябва да се направят 10 процедурни предложения.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Едно-единствено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Председателят така тълкува правилата. Има право и ги тълкува... 30.2
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Поне едно обратно мнение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Така тълкува правилата председателят. Аз дадох думата за две обратни мнения.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): На Вашето последно предложение не дадохте думата за нито едно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не съм направил предложение, господин Пирински. Просто поставих на гласуване въпросите, поставени от господин Сугарев. След това идват другите процедурни въпроси.
Второ, казвате, че няма мнение на Бюджетната комисия. Има мнение и то е раздадено.
Трето, аз също бих желал да имам един правилник, изразявал съм това мнение, по който да мога да се движа. Няма начин господин Пирински на своята банка да няма това предложение. Просто по недоглеждане не го е видял. Ако нямате, ще ви се раздаде. Невъзможно е да бъде раздадено само на едната страна. Такъв пропуск не ми се вярва да има.
Според правилата, които приехме дотук, вносителят не трябва да присъствува. Нито по Временните правила, нито по правилата на проекта е казано, че той трябва да присъствува. Вносителят може да вземе думата, ако неговото мнение се различава от това на доклада на Законодателната комисия. Това е коментарът на председателя.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Може ли да отговоря?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, диалог няма. Съжалявам, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Тогава защо ме държите да Ви изслушвам, а след това не ми давате да отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз правя коментара не за Вас и не Ви държа. Дори беше добре да си седнете на мястото, господин Пирински, и да слушате коментара на председателя.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Вие ме изправяте и ми четете лекция 15 минути и не давате възможност да отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не е лекция. Ако председателят няма това право, след като му се задават въпроси, да отговори, не зная какво право има.
Има думата господин Сугарев.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Процедурното ми предложение е... 30.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Пирински, прекратявам изказването Ви, защото съм дал думата на господин Сугарев. Не се чува, не разбирате ли?
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (Продължава да говори, след като микрофоните са изключени): Аз вече направих процедурното си предложение за почивка. Направих го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не се чува.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Напротив, то се чува и без микрофон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не сте го направили, защото в залата не се чува, тъй като съм натиснал копчето. Това е мое право. Има ред, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Вие не го спазвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз не го спазвам. Имате възможността, гласувайте, че не спазвам реда. Моля, заемете си мястото. Първо ще се изкаже господин Сугарев, а след това Вие.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Няма начин. Знаете, че излизаме в почивка.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Ще трябва да възразя на мнението, изразено от Парламентарната група на БСП, че е необходимо задължително да присъствува вносителят при разглеждането на законопроекта. Държа да подчертая, че ние не сме гласували все още правилника и следователно се водим по Временните процедурни правила, в които такова императивно изискване не съществува.
Второ, законопроектът е внесен от господин Филип Димитров в качеството му на народен представител. Това е неговото основание за законодателна инициатива. Той вече няма депутатски мандат. Както знаете, той е премиер на България. Законопроектът се поддържа от цялата Парламентарна група на СДС и моля да се интерпретира именно като такъв. (Ръкопляскания отдясно)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Пирински, за да направи своето предложение, което не беше огласено.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПССД): Господин председателю, в светлината на това, което каза господин Сугарев, ако не се лъжа, парламентарната група няма право на законодателна инициатива. Господин Сугарев трябва да знае това. Не можете да поддържате нещо, което не е внесено, след като няма вносител. Какво поддържате? (Оживление в залата) 30.4
Няма вносител, според Вашата логика няма внесен законопроект и вие поддържате нещо несъществуващо.
Второ, господин председателю, ако приемем, че има нещо внесено и вносителят все пак е Филип Димитров, по Вашата логика той трябва да е тук, за да отговори на другия развит проект по тази тема, който се различава от неговия. Така че има различия в мненията на народното представителство по неговия законопроект и той, както Вие сам казвате, трябва да е тук, за да изрази отношението си към тази, различна от неговата версия.
И трето, отново Ви предлагам и заявявам, че Парламентарният съюз за социална демокрация иска почивка и излиза в почивка и е трудно да си представим как ще се върнем в залата, преди да отговорите на въпросите, ще имаме ли вносителя тук, ще имаме ли възможност да обсъждаме този въпрос пред обществото и каква процедура ще спазваме. Ако СДС е наистина за нормални процедури в този парламент, бих предложил да се върнем към работата по правилника, да го довършим и да сме наясно на каква процедура стъпваме, когато обсъждаме такива наистина важни законопроекти. Логиката, която защитава Парламентарната група на СДС и която Вие за съжаление поддържате, не издържа абсолютно никаква критика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Пирински.
Давам 30 минути почивка по искане на Парламентарния съюз за социална демокрация. 30.5(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (Звъни): Заседанието продължава. Кажете, госпожа Маринова.
КЛАРА МАРИНОВА (ПССД): Уважаеми колеги, отново потвърждавам направеното вече процедурно предложение, на основание чл. 1, ал. 2 от Временните процедурни правила за работата на Народното събрание, председателят на Народното събрание да поиска пряко предаване по програма "Хоризонт" на Радио София и по първа програма на Българска телевизия.
Мотивите: в чл. 1, ал. 2 е отбелязано, че това е възможно при важни пленарни заседания. Сегашното пленарно заседание според мен е точно такова, защото се обсъжда изключително важен законопрооект, по който всички парламентарни групи имат становище. Нещо повече, всички парламентарни групи се обединяват, че той е от изключителна важност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Маринова, Вие бяхте заснети от телевизията и Вашият образ се разпространява в цялата страна. (Ръкопляскания)
КЛАРА МАРИНОВА: Господин Савов, лично аз не се нуждая от подобна реклама, защото 18 години съм се занимавала с тази дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да, зная, но позволете ми шегата. Действително се предава по телевизията.
По процедурен въпрос думата иска господин Атанасов.
ХРИСТО АТАНАСОВ (Народнолиберална партия "Стефан Стамболов"): Искам да направя едно процедурно предложение, което, ако бъде прието, ще ни отнеме съвсем малко време, но за сметка на това ние ще можем да празнуваме тази Коледа цялостно.
Предлагам да преминем към точка пета от дневния ред, а именно, предложението на отец Христофор Събев и още 24 народни представители за чествуване на 24, 25 и 26 декември на Коледа. Тъй като, ако забавим това предложение, то може би няма да излезе в "Държавен вестник". Затова правя това процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: По процедурен въпрос думата има господин Стоилов. РД/КТ 31.1
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПССД): Господин председател, дами и господа, колкото и да са важни празниците, аз мисля, че по-важно е да обсъждаме този законопроект, след като той вече пререди другите точки от дневния ред. Затова аз се изказвам против предложението на господин Атанасов. Мисля, че то има повече екзотичен характер. Затова нека да обсъждаме този законопроект, с който вече приехме да продължим работата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Атанасов, отказвате ли се от предложението си? - Господин Атанасов не се отказва.
Моля, които са за ново пререждане на дневния ред, предложен от господин Атанасов, да гласуват.
Мисля, че Вашият мотив за "Държавен вестник" няма основание, защото ние и във вторник, и в сряда, и в четвъртък, ако го разгледаме, в "Държавен вестник" ще излезе преди Коледа.
Но за да не спорим, моля, гласувайте за предложението или против предложението на господин Атанасов.
От общо 195 гласували, за 17, против 162, въздържали се 16.
Предложението на господин Атанасов се отклонява.
Има думата господин Джеров.
Същевременно обявявам, че вече имам два списъка за оратори. Единият списък е от страна на ПССД и ще прочета само първите имена. Той е от 21 души: Александър Лилов, Стефан Продев, Велко Вълканов, Йордан Школагерски и т.н. Имам списък и от страна на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили: Илко Ескенази и Васил Гоцев. Нямам още списък от страна на Движението за права и свободи. Предполагам, че и те ще ми дадат такъв.
Започваме с доклада на председателя на Законодателната комисия.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! На 7 ноември т.г. народният представител Филип Димитров по поръчение на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили е внесъл законопроект за връщане на отнетото държавно имущество. В своите мотиви господин Филип Димитров изтъква, че Българската комунистическа партия, сега преименована на Българска социалистическа партия, заедно със създадените свои образувания, като Отечествен фронт, сега Отечест 31.2 вен съюз, Димитровския комунистически младежки съюз, сега Българска демократична младеж и Съюза на активните борци против фашизма и капитализма, сега Съюз на антифашистите, в продължение на повече от 45 години осъществяваше управлението на страната, в резултат на което България достигна до Трета национална катастрофа и до най-тежката икономическа криза в своята многогодишна история.
В същото време, казва господин Димитров, през което българската държава и българският народ систематически обедняваха и България от десето място по стандарт по данни на Обществото на народите към 1939 г. достигна предпоследно място, Българската комунистическа партия и останалите нейни организации натрупаха огромни богатства.
Достатъчно е да се спомене, че Българската социалистическа партия през 1991 г. декларира пред Великото Народно събрание имущество за над 640 млн.лв., като в същото време през 1990 г. създаде фирми с изцяло партийно имущество с капитал 299 млн.лева.
Подобно е положението и с ДКМС, който два дни преди конгреса се преименува на БДМ, създаде фирми с над 80 млн.лева.
Законодателната комисия съобразно задължението си разгледа законопроекта, внесен от господин Филип Димитров. Както обикновено практикуваме, беше създадена работна група от трите парламентарни групи с цел да прецени законосъобразността, конституционосъобразността на предложения законопроект, да направи евентуално някои уточнявания и пред вас е последният вариант на Законодателната комисия. Както беше докладвано от работната група, тя е работила съвместно с господин Филип Димитров. Така че предложеният законопроект е съобразен с вижданията на господин Филип Димитров и ние нямаме никакви различия с него.
Законодателната комисия смята, че законопроектът с новото си заглавие (защото новото заглавие е дадено от Законодателната комисия) Закон за имуществото на БКП, БЗНС, Отечествения фронт, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи и прередактирано съдържание, не противоречи на Конституцията, на действуващите закони и на нашето законодателство като принцип.
Единствено беше изказана резерва относно включването в обхвата на закона на имуществото на Българските професионални 31.3 съюзи, предвид действуващи международни конвенции за синдикални права, както и известни различия в начините на придобиване на имуществото от страна на Българските професионални съюзи.
Съображенията на Законодателната комисия за подкрепяне на законопроекта са, че се отнема в полза на държавата не цялото имущество на посочените организации, а това, което те са придобили през времето на тоталитарното управление в България.
Преди второто четене ще бъде уточнено редакционно правното основание за конфискуване на имотите на посочените организации през 1934 г., както и правното основание за възстановяването им през 1946 г.
Разбира се, Законодателната комисия си запазва правото да прередактира някои текстове с оглед законодателната техника и да направи някои промени, но те не са предмет на разглеждане при първото четене на законопроекта.
С чл. 5 така, както е предложен, Законодателната комисия смята, че при отказ да се предаде имуществото по чл. 1, нормалният път за изземването му е административният орган, като оправомощен орган ще бъде министърът на финансите.
Във връзка с евентуалните изказвания на народните представители по Преходните и заключителните разпоредби бяха изказани становища и ние имаме предвид това за мястото на тази разпоредба. Но така, както е редактирано от гледище на законодателната техника, имаме пълното право в Преходните и заключителните разпоредби да включим изменение на други закони, в случая на Наказателния кодекс - едно изменение и едно допълнение. Това е било винаги в практиката и на Великото Народно събрание, и това е правилно, така е било провеждано винаги.
Решението на Законодателната комисия за внасянето на законопроекта да бъде гласуван на първо четене по принцип, е подкрепено с мнозинство - 15 за и 8 против.
Предлагаме на народните представители да разгледат законопроекта, да бъдат направени съответните предложения и той да бъде гласуван на първо четене.
Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания) 31.4 ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Съгласно възприетата практика ще помоля вносителя и председателите на постоянните комисии да заявят пред Народното събрание дали тяхното мнение се различава от това на Законодателната комисия и ако се различава, да изкажат своите съображения.
Господин Димитров, заповядайте.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Господин председател, дами и господа! Имам честта да застана пред вас в качеството си на вносител на законопроекта, който беше представен от председателя на Законодателната комисия господин Александър Джеров, и да ви заявя, че с така внесените корекции и изменения на този законопроект в комисията, той не противоречи на основните тези, които по моя преценка бяха застъпени в първоначалния законопроект.
Действително известни различия има и те се дължат на оценки, преценки и становища, които бяха изразени в Законодателната комисия, в чиято сериозност и основателност бях убеден от господа парламентаристите, поради което ги възприемам.
Но в основата и на двата текста лежи една и съща идея и тя е, че докато една страна и един народ прогресивно обедняваха, една партия и нейните сателитни организации прогресивно се обогатяваха. И неслучайно, а именно в резултат на това България беше доведена до най-тежката икономическа криза, която преживява в историята си, снабдена при това с една партия, която беше найголемият собственик в тази държава. (Недоволство от ПССД)
Ето защо, констатирайки това единство в основополагащите и за двата текста на законопроекта принципи, аз заявявам тук, пред вас, че поддържам така внесения от Законодателната комисия законопроект. (Ръкопляскания от СДС и ДПС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Преди да дам думата на председателите на двете комисии, искам да кажа, че получих от господин Остоич следната бележка: "По технически причини прякото предаване по телевизията не може да започне преди 14,00 часа". (Недоволство от ПССД)
Аз сега питам тогава, как... (шум в залата), моля ви, аз съм се разпоредил да се предава и мисля, че би трябвало да се предава. (Недоволството продължава) ЦМ/КТ 32.1
Госпожа Маринова, заповядайте.
КЛАРА МАРИНОВА (ПССД): Господин председател, уважаеми колеги! Аз правя тогава процедурно предложение ние за известно време да прекратим разискванията и да изчакаме техническите причини, които възпрепятствуват прякото предаване по Българската телевизия да бъдат отстранени, защото аз лично дълбоко съжалявам, че словото на министър-председателя на България и вносител на законопроекта господин Филип Димитров не беше видяно от българските зрители. В този смисъл настоявам по възможност по-бързо да бъдат уредени техническите пречки, а ние през това време за известен период от време да прекратим дебатите. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз, разбира се, не мога да извикам в залата господин Остоич, но предполагам, че се заснима това заседание. (Шум и реплики)
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Нека да се гласува предложението ми.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Искам думата по процедурен въпрос. Протестирам против намесата на чужди лица в работата на Народното събрание. Всеки може да праща бележки и на всяка ли народните представители трябва да реагират? Дайте да си гледаме работата. Заснема се всичко и може да се излъчи един, два, три или пет пъти, защото заседанието наистина е важно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Като председател на Народното събрание прекратявам дебатите по този въпрос. Тъй като не мога сега да обследвам какви са тези технически причини, като председател на Народното събрание моля телевизията, която заснима в момента, това предаване, което ще бъде не повече от около час, да се излъчи по време, когато действително се гледа от зрителите. В 14,00 ч. ние ще можем да продължим. (Ръкопляскания от СДС)
Господин Николов, за телевизията ли искате да говорите, заповядайте, макар че не виждам защо повече... Ще подложа на гласуване предложението на господин Димитров.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Най-напред да се гласува моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да, най-напред на госпожа Маринова. 32.2
ВАСИЛ НИКОЛОВ (ПССД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Всички вие се убедихте, че от двете страни на залата има желание днес да се гледа законопроектът, както има желание, изразено няколко пъти от господин председателя, това предаване да бъде излъчено. Нека да не приемаме толкова трагично, че има технически причини. Навсякъде се случват. Поне в енергетиката и в други технически отрасли виждате как става.
Затова предлагам да не прекратяваме заседанието, а докато се отстрани техническата причина, да имаме готовност да преминем към разглеждането на правилника. Ще свършим някаква работа и след това ще се върнем към законопроекта. (Недоволство от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: За да бъдем коректни, тъй като госпожа Маринова не си оттегли предложението, то беше: да се прекрати заседанието, тъй като не ни вижда телевизията..., въпреки моето предложение да се заснеме и да се излъчи дори в час, в който повече хора ще имат тази рядка възможност да видят Народното събрание. Но аз поставям на гласуване Вашето предложение...
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Дават знаци от вратата, значи нещо става там... (Силно недоволство от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не зная какво става, госпожа Маринова.
Заснимате ли? - Заснимате.
Нека след това да не се чудим, че понякога заседанията продължават прекалено много.
Предлагам да се гласува предложението на госпожа Маринова. Моля, гласувайте.
Докато гласувате, искам да съобщя, че техническата причина била, че предавателната кула загрявала... (Смях в залата) Може да се смеете, вие разбирате повече от тези работи, госпожа Маринова, но мисля, че по-добре е хората да Ви видят в 21,00 ч., отколкото в един час, в който никой не гледа или няма възможност да гледа телевизията.
Резултати от гласуването: от общо 212 гласували, за 91, против 118, 3 се въздържат.
Предложението на госпожа Маринова се отклонява.
Господин Николов, поддържате ли още Вашето предложение да се прекратят дебатите и да преминем към обсъждане на правилника? - Да.
Моля, гласувайте. 32.3
От общо 212 гласували, за 94, против 117, 1 въздържал се. Предложението на господин Николов се отклонява.
Моля, господин председателят на Комисията за контрол над приходите, разходите и имуществата на партиите, господин Ескенази, да изложи становището на комисията - дали има различия от Законодателната комисия.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Комисията за контрол над приходите, разходите и имуществата на политическите партии разгледа внесения законопроект, включително прередактирания вариант. Тя е представила писмено становище пред вас, което няма да възпроизвеждам. Ако, разбира се, има нужда, ще го прочета, но едва ли това е необходимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: То е раздадено на всички. (Искания от ПССД да се прочете становището) Говорим непрекъснато за ефективност. Ние го раздаваме именно за това. Когато няма раздаден проект, тогава се протестира, че не е раздаден и с пълно право, но когато е раздаден, абсолютно безсмислено е да се чете отново.
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Сега се предава по телевизията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви, продължаваме нататък.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Мисля, че ще съумея да резюмирам това становище, което е от две страници, в няколко изречения, а именно: комисията се обединява около прередактирания вариант на законопроекта с наименование "Закон за имуществата на БКП, БЗНС, ОФ и т.н.". 32.4 Комисията е съгласна, че основната идея на законопроекта следва да бъде подкрепена, а именно, че имуществото на посочените организации, придобито след 9 септември 1944 г., е резултат на упражняване на тоталитарна власт или на пряко възползуване от нея, поради което то следва да се смята за незаконно получено. Още повече, че комисията изразява също и съображенията, че самите засегнати от този закон огранизации, категорично отхвърлят тоталитарната диктатура, категорично се съгласяват, че тя е действувала пряко законите и освен това всъщност е действувала и в противоречие с основни конституционни принципи като например свобода на словото, свобода на печата, свобода на изборите и т.н., и т.н. Ето защо, след като имахме предвид и сравнително правния преглед на тази материя в други страни, комисията смята, че няма нищо ненормално в това именно имущество, което е придобито от диктаторски организации да се счита за незаконно.
И накрая, аз може би се отклонявам за момент, понеже госпожа Ананиева се смее, но не знам кой човек в тази зала би казал, че имущество, което се придобива от една партия, която упражнява пълен диктат е законно. Ако някой в тази зала претендира, че това е така, аз и като юрист, пък и не само като юрист мога само по същия начин да се засмея. Както и да е. Аз само за момент се отклоних.
И така, вторият момент в законопроекта, който също така се подкрепя, е, че имуществата на тези организации, които са прехвърлени след 10 ноември, до влизането на този закон в сила също се отнемат и тази разпоредба почива също на едно правно, а и фактическо положение, с което са съгласни, струва ми се, не само избирателите на Българската социалистическа партия, а именно, че имуществата, които са прехвърлени на частни лица и в чужбина, ако има такива, следва да бъдат включени в това имущество.
На трето място комисията подкрепя становището и текста в законопроекта, с който на засегнатите организации държавата и общините осигуряват помещения за ползуване така, както са осигурени на другите политически партии и сдружения с идеална цел.
И най-накрая, комисията подкрепя текстовете, които се отнасят до деклариране на такива имущества, както и до деклаВЙ/ЙА 33.1 риране на данни за прехвърляне на такива имущества, тъй като цялото наше общество е заинтересовано, ако има такива трансфери те да бъдат разкрити. В това отношение комисията беше, мога да кажа, абсолютно единодушна. По отношение на имуществото на Българските професионални съюзи беше изразено мнение от някои членове на комисията, че тази материя следва да се третира в отделен закон.
С това аз приключвам. Подробно становището е изразено в писмена форма, но това са неговите основни моменти. Като цяло законопроекта се подкрепя. Разбира се, редакционни изменения ще бъдат направени и от комисията на второ четене. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Ескенази.
Искате реплика, но по какъв въпрос? Вижте сега, реплика на становище на председател на комисия мисля, че не може да се прави. Каква е тази реплика? Това е становище на комисията и Вие, госпожа Ананиева, ще имате възможност да се изкажете, записана сте в списъка на ораторите. Там ще можете да изразите становище, обаче да има реплика към становището - не давам такава реплика.
Господин Венцеслав Димитров има думата като председател на Комисията по бюджета и финансите, за да изрази становището й.
Ако имаше нещо обидно и тъй нататък ... Ако искате лично обяснение, тогава би могло да Ви дам думата, но стойте си на мястото! Моля Ви! Госпожа Ананиева, стойте на мястото си! Госпожа Ананиева, за лично обяснение знаете, че се дава думата в края на заседанието. Какво тогава? Реплика на какво? Това е лично обяснение, госпожа Ананиева, Вие сте вече стар парламентарист и знаете. Моля Ви се! Не се бутайте тука! Моля Ви, право на лично обяснение Ви давам в края на заседанието.
НОРА АНАНИЕВА (ПССД): Господин Венцеслав Димитров ... (Председателят изключва микрофоните, шум в залата)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Аз с удоволствие бих отстъпил на госпожа Ананиева да говори, освен това и моето мнение лично е, че тя трябва да говори колкото се може повече, защото има за какво да се оправдава, но ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (прекъсва изказващия се депутат): Моля Ви, господин Венцеслав Димитров! Изразете станови33.2 щето на комисията. (Госпожа Нора Ананиева иска отново думата за реплика)
Ако имате лично обяснение ще Ви дам думата накрая за две лични обяснения, госпожа Ананиева.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги народни представители!
На заседание на Комисията по бюджета и финансите беше разгледан обсъжданият законопроект. Раздаден е на всички вчера още, и когато се подписваха народните представители, те го получиха. Въз основа на обсъждането, комисията, мнозинството по-скоро от членовете на комисията, решиха да предложат на народните представители да гласуват този законопроект на първо четене като искам да обърна внимание на две предложения, които се правят.
Първото предложение е да се създаде специален орган на Министерството на финансите, който да управлява и да се разпорежда с това имущество и публично да дава отчет за своята дейност, за да знаят хората в страната колко активи, пари, и т.н. са дошли в Министерството на финансите вследствие действието на този закон.
Освен това нашата комисия счита, че трябва да има една по-ясна, по-изрична постановка, че се касае също така и за прехвърлено имущество в различни фирми. Това са физически и юридически лица, и което непременно трябва да се отбележи - в страната и в чужбина. Това е общо взето докладът, имате го всички, може да го видите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви. Момент, господин Пирински, ще Ви дам думата.
С разпореждане на председателя от 8.11.1991 г. са определени комисии, които да се изкажат по законопроекта - Законодателна комисия, Комисията по бюджета и финансите, Комисия по приходите, разходите и имуществата на партиите.
Господин Димитров, Вие само не ми казахте това гласувано ли е с мнозинство във вашата комисия?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Аз вече казах, че мнозинството се обедини около тази позиция. Разбира се, имаше и една друга група, която беше в малцинство, това бяха представителите на БСП и коалиция, които не подкрепяха идеята въобще за такъв законопроект. Те също бяха на мнение, може би господин Пирински 33.3 ще каже по-нататък, но с две думи да кажа, защото представям позицията на мнозинството. Другата група също е на мнение, че това имущество трябва да се върне по някакъв начин, обаче не подкрепят идеята за законопроект, за закон. Те искат това да стане или чрез разговори между Министерството на финансите и заинтересованите организации, или както ни беше обяснено в краен случай по съдебен път, със съдебен иск. Мисля, че това беше.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля! Никакво основание няма да дам думата на господин Пирински като представител на малцинството от комисията. Вие, господин Пирински, ще имате възможност да изкажете Вашето становище, в което може да изкажете и становището на тази част от парламентарната комисия, но Вие разбирате, че ние не бихме могли да вървим напред, ако се изкават мненията на различните франкции в комисиите. Казваме в правилника ясно: председателите на Законодателната комися, на двете комисии казват своето мнение, Вие ще имате думата нататък.
Сега минаваме вече по същество. Списъкът, който имам досега е вече към 30 души. Регламент, вие знаете, че по временните правила той е от 10 минути за изказване. Ако обаче, като виждате колко оратори ще има - има ли други предложения за друг регламент, а не, когато започнем да ми се подвиква. (Залата шуми) Бих искал да бъда наясно по регламента. Има ли регламент, няма ли, добре, няма. Започваме с 10-минутни изказвания.
Има пръв думата господин Александър Лилов. Заповядайте, господин Лилов. 33.4 АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ (ПССД): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вярвам, че нито от дясната страна, нито от лявата страна има народни представители, които да не изпитват сериозни съмнения за "случайната" техническа повреда в телевизията. Загряването, уважаеми господин председател, не е в кулата на телевизията. Очевидно има хора, които се боят от гласността (протести от блока на СДС). Опровергайте ме, уважаеми дами и господа, ще бъда най-щастливият човек в тази зала.
Защо се повредиха радиото и телевизията тъкмо в този момент, в който обсъждаме толкова неудобен за нашата партия въпрос?
А сега ми позволете да премина по същество.
Изразявам дълбоко съжаление, че не може да се даде гласност на тази дискусия, въпреки че вие смятате, че сте силните в нея.
Аз ще говоря за политическата същност на внесения от господин Филип Димитров проект. Нека юристите да обсъдят и да анализират конкретните текстове в нея.
Този проект е замислен от начало до край като политически акт. Неговата цел, която не може да бъде прикрита, е да се нанесе политически удар по Българската социалистическа партия. Признавате или не признавате това - вие искате да приемете един репресивен закон. Снощи репресивният характер на закона беше разяснен с груби, но затова с ясни думи от самия лидер на парламентарната група на СДС.
Господин Йорданов каза буквално следното пред Българската телевизия (цитирам) "ние ще отнемем имуществото на БСП, защото така иска СДС". Този цитат може да проверите всеки момент.
Тази зала помни, господа, подобни думи и техните последици както от по-близкото, така и от по-далечното минало. Но да оставим думите и да погледнем фактите.
Вие не може да не знаете, господа, че самата Българска социалистическа партия по своя воля една година преди този законопроект, когато беше управляваща партия с 53 на сто мнозинство започна предоставянето на онази част от своето имущество, която е построена с държавни субсидии. Нещо повече - до сключваНЧ/ЙА 34.1 ването на споразумението по тези въпроси през м. януари 1991 година, тази сума вече надвишаваше стотици милиона лева. Този процес от наша страна е вече приключен за всички обекти с такъв характер. Аз говоря с факти, господа, които могат да бъдат проверени. И ние публично съобщихме за това решение преди повече от един месец.
Вие не може да не знаете, че Българската социалистическа партия не спря дотук, а взе решение да предостави и част от имуществото, което е построено с доказани партийни средства - от членския внос на един милион членове, от приходите на своите вестници, издателства и т.н.
Най-трудният въпрос е партийният дом в София, който е построен с доброволни вноски от членовете и симпатизантите на партията веднага след войната и беше възстановен след миналогодишния варварски пожар с милиони левове, събрани по същия начин. Размерите на тези средства и на този труд са огромни и документите за това са налице. Въпросът за партийния дом е включен, както знаете от печата, за решаване от конгреса на партията, който започва след няколко дни.
Защо пренебрегвате желанието и волята на Българската социалистическа партия сама да завърши решаването на този въпрос? Ако мотивите ви са справедливото решение, вие би трябвало да ни подкрепите. Още повече, че в някои области вашето собствено партийно имущество вече съвсем не е по-малко от това на БСП (смях в блока на СДС и ръкопляскане от БСП).
Нашата партия, уважаеми дами и господа, би могла да публикува данни за това. Но аз ще посоча някои от тези данни след малко.
Вие не може да не знаете, че голяма част от имуществото на БСП е построено и придобито още преди 1944 година, включително народният дом на партията на "Лъвов мост", десетки постройки на кооперация "Освобождение", десетки дарения преди и след 9 септември и т.н. Вие не може да не знаете, че подобен на предвидения в проекта административно-полицейски, а не съдебен начин за отнемане на партийното имущество, е антиконституционен. 34.2
Защо не предоставите тази материя на независимата съдебна власт, която да установи кое е придобито незаконно и кое е придобито законно? Само тя е компетентна да направи това. Не вие и не ние!
Вие не може да не знаете, че имуществото на Българската социалистическа партия е конфискувано вече два пъти преди вас - през фашистките 1924 и 1934 година - по същата процедура впрочем, която и вие прилагате дне. Не ви ли смущава този факт?
Вашата цел е ясна, господа. Вие искате да парализирате Българската социалистическа партия, да внесете страх сред нейните членове и избиратели. Ясна, пределно ясна, но непостижима цел.
Заявявам високо и отговорно - Българската социалистическа партия не желае да запази и сама е взела решение да предостави, вече е предоставила на държавата по-голямата част от онова свое имущество, което е придобито по недемократичен път.
Обновяващата се Българска социалистическа партия има ясно съзнание, че това е важен акт в името на справедливостта и на демократизацията на нашето общество. Но аз категорично отхвърлям политическата репресия, която съставлява ядката и целта на обсъждания законопроект. Този закон е силно репресивен.
Вероятно не е случайно, че някои от санкциите в трагично известния Закон за защита на държавата са от три до четиридесет пъти по-ниски от тези, които се предвиждат във внесения от вас господин Димитров, проект. Този проект може да бъде определен като законопроект - домино - отвън маската на имуществото, отвътре зъбите на отмъщението.
Като не можете да ни победите политически (смях от блока на СДС и реплики: "Ние ви победихме!") вие прибягвате до репресията и отмъщението. Това е известен от драматичната ни история път, но той не говори нито за вашата сила, нито за вашия демократизъм, уважаеми господа. Още повече, че самите вие, самото СДС, какато вече отбелязах, има или ползва (не забравяйте това - ползва безплатно) голямо, доста голямо държавно имущество. Доста голямо държавно имущество ползвате безплатно, господа! Ако не е така - станете и ме опровергайте. 34.3
РЕПЛИКА ОТ СДС: Колко?
АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ: Вие ще кажете колко. Това, което аз мога да ви кажа е, че най-крупните американски вестници и най-крупните английски вестници вече съобщиха отговорно, че вие сте получили милиони левове от тях. (Смях в блока на СДС)
Това, което аз искам да ви кажа - хубаво е да чуем опровержение на "Вашингтон Пост" и на английските вестници по този въпрос. Ще бъде щастлив българският народ да се увери какво е вашето имущество и откъде са източниците на вашите финанси.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не е открадното от народа като вашето.
АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ: Дали е откраднато от народа - предстои да се докаже от съда. А това, че Америка ви финансира, господа, е факт. (Ръкопляскане от ПССД)
Това, което искам да ви кажа е, че вие грешите, господа. Грешите спрямо демокрацията като бягате от разделянето на властите и карате парламента да изземва компетенции и функции на съда. Грешите като се заблуждавате, че по този път можете да се справите с Българската социалистическа партия. Ние сме надживели две конфискации и още по-страшни от тях репресии и удари. И ето вече 100 години сме живи и здрави, защото такава партия е нужна на България. (Смях в блока на СДС) Тъкмо затова е на 100 години, господа. И вие трябва да станете на години, за да имате право на 100 години на този възглас. И защото има доста дълбоки корени сред народа.
Нали не сте забравили, че и на тези последни избори тя има само едно цяло и две избиратели и само четири депутатски мандата по-малко от вас? Но вие грешите, господа, защото повтаряте една от най-тежките политически грешки на нашата собствена партия. Вие повтаряте, господа, 1947 година. Така се е започнало тогава разгромяването на политическите опоненти и установяването на тоталитаризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Лилов, напомням Ви, че времето Ви изтече. 34.4
АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ: Не започвате ли и вие същото? Днес - конфискация на имуществото, утре, както ни заплаши господин Ахмед Доган, вашият парламентарен съюзник - законопроект за забрана на Българската социалистическа партия (ръкопляскане от СДС).
Благодаря ви за вашите приветствия! Ето това вече би било крупно национално и политическо предизвикателство. (Протести от СДС за превишаване на времето)
Приключвам, господа. Би трябвало да отчетете времето, което вие отнемате на ораторите.
Приключвам с констатацията, че този законопроект е първият законодателен акт на новата управляваща коалиция. Забележете, първият! И внесен още в първия работен ден на парламента. Всичко друго изглежда според вас - може да почака. Законопроектите за икономическата реформа, за пенсиите, за спекулата, за престъпността. При това се извършва нечувана груба манипулация, като се обявява, че с парите от имуществото на партията ще бъдат повишени пенсиите, ниските заплати и други социални придобивки.
Аз призовавам избирателите да запомнят това обещание и да го проконтролират.
Аз ви поздравявам с това знаменателно законодателно начало, господа от управляващата коалиция и ви уведомявам за две неща: първо, че няма да успеете да изплашите Българската социалистическа партия и второ, със или без вашия закон Българската социалистическа партия се разделя с тоталитарното минало, включително и в областта на имуществото, господа ... (Протести от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Лилов, вие вече надхвърляте две минути.
АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ: ... за да стане модерна и още посилна политическа партия. Ние се разделяме с тоталитаризма и в това е нашата разлика с вас, уважаеми дами и господа от СДС. (Възгласи: "У-у-у!" и смях от блока на СДС. След това депутатите от СДС започват да скандират: "БКП! БКП! БКП!" Депутатите от БСП ръкопляскат) 34.5
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви господин Лилов! Мога да Ви съобщя, че Вашата реч беше предавана по телевизията. Така че ще остане в най-гледания час, както каза председателят ще бъдат предадени изказванията на останалите господа, които преди това не бяха предавани.
Думата за реплика има господин Марков. 34.6 ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС): Имам право на реплика в рамките на две минути към господин Лилов. Аз много се радвам от това негово изказване, защото то стана достояние на цялата общественост, включително ще стане достояние и на международната. Абсолютна индиция е това изказване, че БКП никога няма да се промени. Аз просто се учудвам как може така да говорите, когато ни гледахте на кръглата маса в очите и ни лъжехте, че се променяхте и точно тогава хората от вашата партия, които участвуваха в управлението, прехвърляха пари от бюджета на вашата партия. Нещо повече, министър Белчев издаде заповед с обратна дата да се отстъпва право на строеж. Трябват на България закони. Ние вече приехме един за реституцията. Искам да ви уверя, че до Коледа ще приемем и за чуждестранните инвестиции, ще приемем и Закона за земята, но ще ви вземем имуществото и се оплачете в Куба, защото няма кой да ви чуе другаде. (Ръкопляскания от блока на мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Ескенази има думата.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Една наистина съвсем кратка реплика. Мен поначало не ме изненадва едно положение, а именно, че депутатите от БСП ще бъдат адвокати на имуществото на БКП. Изглежда, че има разлика между разграничаване с тоталитарното минало и разграничаване от тоталитарното имущество.
Но, вие знаете, че аз говоря само с цифри и тъй като наистина темата за членския внос, господин Лилов, е много актуална, аз трябва да Ви кажа, че не по измислени от СДС данни, а по данни, които са дадени от Висшия съвет на БСП през последните пет години от 1986 до 1990 г. членският внос, събран от БКП бил 440 милиона лева. Текущите разходи само за издръжка на апарата на партията, за плащане на ток и т.н. е 611 милиона лева. При това положение аз не виждам откъде е имал партиен членски внос, който да се внася за капитални вложения.
Между другото, поставяше се въпросът защо пък да не се запази членският внос от последните години, когато партията се е променила. Пак по данни на Висшия съвет на БСП за 1990 година приходи на партията - 111 милиона от членски внос, разходи на партията - 156 милиона. Какво означава това? Че ръководството ББ/ЙА 35.1 на тази партия си е изхарчило парите за членски внос и аз не виждам защо сега държавата трябва да зачита и да прави разграничение и да казва: ами членският внос е отишъл за капитални вложения.
Между другото и най-странното е, че разликата между тези 111 и 156 милиона са 40-те милиона лева, които Белчо Белчев като министър на финансите през февруари 1990 г. даде на БКП.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Престъпник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви, наближаваме 14 без една минута. Длъжен съм да дам за две лични обяснения думата по две минути на госпожа Ананиева.
НОРА АНАНИЕВА (ПССД): Има трета реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има реплики към основното изказване. Първо Христофор Събев.
Няма да прекъсна заседанието преди да съм дал думата на госпожа Ананиева за лично обяснение за това, защото е правилно, накрая на заседанието се дава думата. Може да продължим с пет минути.
ХРИСТОФОР СЪБЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще бъда максимално кратък. Искам само да подчертая, че още веднъж ние виждаме изпълнението на божията справедливост. Защото не може с дребни стотинки да се направят тези милиарди, които вие изнесохте извън страната. Вие говорите за някакви милиони, които са много за един човек, но са нищожни за един цял народ. А вие имате да връщате имущество за милиарди. Вие перете пари сега и затова плачете. Но има божий съд, господа, и вие не можете да го избегнете. Във вашите среди се говореше за червена буржоазия и вие потвърждавате това нещо. И това е най-срашното, защото вие искате да докарате един хищнически капитализъм в България, червен хищнически капитализъм, но ние няма да ви разрешим това. Искаме да се върнат парите на народа, от който са ограбени, не на нас, защото аз няма и къде да живея, както и моят учител, който казва: "Няма где глава да подслоня", защото живея в една канцелария и нямам къде да живея в София, господа! Обаче вие живеете в дворци. Господин Лилов живее в един огромен апартамент. Върнете парите на народа, това е моята реплика. (Шум в залата, възгласи от двете страни, няколко депутати се отправят към микрофоните)
И не демагогствайте! (Сочи към блока на БСП) 35.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, стойте си по местата. Имаме право на три реплики. Направиха се три реплики.
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Искам думата за процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: И господин Премянов, и господин Чанев, искат много хора думата.
Процедура? (Обръща се към господин Виденов). Процедура вече няма. Има само лични обяснения. Господин Лилов също иска думата за лични обяснения. Нали, господин Лилов?
Първо госпожа Ананиева има четири минути за лично обяснение.
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Искам думата за процедурно предложение. Вие не сте закрили заседанието. Имам право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Каква процедура? Имате думата.
ЖАН ВИДЕНОВ (ПССД): Господин председателю! Вие напълно правилно този път разчетохте времето и водите нашето заседание към неговия край, но искам да оправдая това, че ми дадохте думата с цитата от временните процедурни правила, според които конкретния ред на дебатите и дисциплинарната част от временните правила може да се постави като процедурна тема.
Господин председателю, в обръщението на Христофор Събев под формата на реплика се съдържаха груби обвинения и инсинуации, при това недоказани, към конкретни хора, към групи хора и към цели парламентарни групи в тази зала. Според мен, Вие сте длъжен да му отправите поне забележка, господин председателю!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Виденов за забележката, която направихте.
Госпожа Ананиева има право на две лични обяснения, защото са към двама оратори.
НОРА АНАНИЕВА (ПССД): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз няма да прекаля, тъй като нямам вина, господин Димитров и нямам намерение дълго да се оправдавам. При мен всичко е ясно и точно. Каня ви вкъщи да видите къде живея, каня ви да ви покажа колата, която карам, за да видите за какво става дума. Но така или иначе вчера и днес ние бяхме свидетели на поредния парадокс, когато отци се държат като антихристи. Вчера пред една смърт, днес с един език, който не подхожда нито на сана, нито на расото и макар че не съм религиозна, аз бих пожелала: Господ да им 35.3 даде справедливо ...
Репликата ми е по повод на коментара на господин Илко Ескенази. Той правилно забеляза скептичната ми усмивка, когато нарече организациите, за които става дума в законопроекта диктаторски. За един юрист това е недопустимо, защото тук става дума, надявам се, че не е от юрист понятието престъпник, тъй като става дума за младежка организация, става дума за синдикални организации с доказани социални функции през целия този период, колкото и да го отричаме.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): БКП си е престъпник не отричате?
НОРА АНАНИЕВА: Момент, аз гледам на миналото като на много по-сложно явление, отколкото вашите еднопосочни оценки, господин Димитров.
Завършвам със следното, когато господин Ескенази твърди, че това са диктаторски организации и след това обосновава с аргументи, че те са налагали диктат, аз питам: когато мнозинството в тази зала налага диктат, значи ли, че СДС и ДПС са диктаторски организации?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Лилов ще има думата.
Не можах точно да чуя упрека отново на господин Виденов. Не можах и речта на отец Христофор да чуя, но за мен едно е ясно. Струва ми се, че тук непрекъснато все пак се бъркат някакви понятия, защото мисля, че обвиненията не бяха към БСП, обвиненията бяха към БКП, обвиненията бяха към ... (шум в залата, неодобрителни възгласи от блока на БСП) ... към редица предварителни образувания, към които мисля, че и вие самите имате достатъчно критика.
Така че аз ще прегледам отново протокола, за да видя, господин Виденов ...
Господин Лилов, заповядайте. 35.4 АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ (ПССД): Благодаря Ви, господин председател, че ми дадохте думата за обяснение. Благодаря Ви и за това, че разяснихте позицията на говорившите по отношение на БКП и БСП, това е доста важно уточнение.
Аз ще взема думата по три въпроса. Първо, моля за извинение, че когато цитирах "Вашингтон Пост" и "Гардиан" аз употребих цифрите 2 милиона лева и 2 милиона и 900 хиляди лева. Става дума за 2 милиона долара и за същата цифра долари в другия вестник.
Що се отнася до обвинението, което отправи преподобният отец Събев, аз го моля, като председател на Българската социалистическа партия, настойчиво го моля да представи документи за тези капитали и заявявам като председател на тази партия, че те ще бъдат дадени на съда незабавно от нашата партия. Очакваме документите, господин Събев.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): И за вилата Ви.
АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ: И за моята, за Вашата също, също за Вашите хонорари. И ето третият въпрос, който любезният господин Димитров ми подсказва - кога именно СДС ще обяви размерите на своето имущество, на своите финанси, източниците, от които се сдобиват с тези завидни финанси, с тези шикарни коли, с тази хубава електроника и т.н. Не смятате ли, че като управляваща партия, трябва да заявите в Народното събрание това имущество, господа? (Ръкопляскания от ПССД)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, преди да прекратим заседанието, да ви прочета и няколко съобщения, които са важни. Напомням на уважаемите народни представители ...
СТЕФАН СТЕФАНОВ (от място): Вземете отношение, господин председател, защото този господин (посочва към блока на СДС) през цялото време показва "кукиш". (Смях и оживление в залата)
(Народният представител Стефан Стефанов се отправя към председателя)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не съм Ви дал думата. Кажете какво искате?
СТЕФАН СТЕФАНОВ (ПССД): През цялото време господинът оттам прави този знак. (Показва знака "кукиш") Ето този господин, който ръкомаха. ВГ/ЙА 36.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН СОВОВ: Трябва да видя това нещо и да ми обърнете внимание. (Силно оживление в блока на ПССД) Следствие по този въпрос не мога да водя. Нали така? Мога да кажа за нещо, което съм видял. Вие поне десет пъти сте направили знак на пустосване по отношение на председателя. Това съм видял, по отношение на мен, но този знак не съм го видял. Моля ви, за тишина.
Напомням на уважаемите народни представители, че в понеделник, 9 декември от 10 часа започва парламентарната конференция, спонсорирана от Конгреса на САЩ и Народното събрание. Поканите и материалите за конференцията ви бяха раздадени вчера. Разчитаме, че народните представители ще се отзоват на поканата и ще вземат участие в конференцията.
Господин Мичковски, моля ви сега има пресконференция на тема: "Икономическо законодателство - какво и кога" в същия този ден от 11 часа. Мисля, че това е някакво недоразумение. Не може, когато в понеделник ние едва ще съберем народни представители и журналисти за тази конференция, която действително е важана, да се прави същевременно и пресконференция. Моля да се отложи тя за другия понеделник.
С това завършваме. Следващото заседание ще бъде във вторник от 15 часа.
Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 14 ч. и 15 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Стефан Савов)
ПАРЛАМЕНТАРНИ СЕКРЕТАРИ:
(Христо Атанасов)
(Руслан Семерджиев)