Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1991-12-17

Председателствувал: заместник-председателят Снежана Ботушарова
Секретари: Трифон Митев и Руслан Сербезов
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Откривам заседанието на Народното събрание - има необходимият кворум. Уважаеми колеги, моля продължете с регистрацията си. Докато приключи времето за регистриране, ще бъдат прочетени постъпилите законопроекти за обсъждане в Народното събрание след 11 декември.
Законопроект за изменение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове - вносител господин Александър Праматарски, господин Константин Тодоров.
Проект за решение за временно спиране разпореждането с движимо имущество на селскостопанските организации и агрофирми - това вече е предадено за разглеждане - вносител господин Иван Будимов.
Законопроект за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация - вносител господин Красимир Стоянов.
Внесен е и проект за решение за изменение и допълнение на забраната за разпореждане с държавно, общинско и друго имущество - вносител Министерският съвет.
Постъпил е законопроект за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация от господин Лъчезар Тошев. ДЕ/ВР 136.1
Внесен е и законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешните работи - вносител Министерският съвет.
Това са постъпилите законопроекти до 16 декември 1991 г.
Уважаеми колеги, пред вас е представена програма за работата на Народното събрание, включваща и дневния ред от днес до края на седмицата. Точка 1 от тази програма е проект за решение за предоставяне на информация от Министерския съвет за икономическите и финансовите аспекти на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пенсиите. Внесен е от председателя на парламентарната група на Съюза на демократичните сили господин Александър Йорданов.
Господин Йорданов, имате думата като вносител на това решение.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Няма ли да обсъждаме първо самия дневен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това, което се предлага, е една програма, госпожа Ананиева.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Кой е дневният ред?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Дневният ред е от първата точка нататък, докъдето се успее с дейността. Господин Йорданов, нека господин Орсов да вземе отношение по дневния ред.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (той вече е заел място на трибуната): И аз искам да взема отношение по дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По дневния ред? Заповядайте. Но по дневния ред иска да вземе думата и господин Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, вземайки думата по дневния ред, преди всичко искам да честитим на Българската социалистическа партия нейния нов председател - господин Жан Виденов, когото ние добре познаваме, и надяваме се, че тази промяна на партийния ръководител ще бъде за доброто и на самата партия, и за доброто и на демокрацията в България. (Откъслечни ръкопляскания от БСП)
Вземайки думата по дневния ред, всъщност искам с няколко думи само да насоча вниманието ви към проекта за едно решение 136.2 на Народното събрание, с което препоръчваме на Министерския съвет да представи информация за икономическите и финансовите аспекти на един законопроект за изменение и допълнение на Закона за пенсиите. Защо го правим? Ще изтъкна само няколко точки.
Първо, очевидно е, че е време вече да се помисли за преизчисляване и увеличаване на пенсиите, а така също и за една нова система за социално осигуряване. Необходимо е да се изостави даването на компенсации към пенсиите, а така също да се помисли и за това реални ли са днес минималните пенсии, какви увеличения са необходими, на каква база трябва да се изчислят отново пенсиите, как трябва да се актуализират те през идващите месеци, и, разбира се, нашето очакване като парламентаристи е в следващите месеци един такъв законопроект за бъде представен в Народното събрание.
Искам веднага да подчертая, че този проект за решение е част от голямата загриженост на Съюза на демократичните сили за състоянието на пенсионерите и хората с наистина ниски социални доходи. Това е един проблем, който стои във всички бивши социалистически страни. Коренът на злото е известен, но имаме надеждата, че с общите усилия на цялото ни общество, с усилията на правителството, с усилията и на нас, парламентаристите, и особено с тази голяма грижа, която проявява Съюзът на демократичните сили, слабоимотните хора в България и главно пенсионерите в много близко бъдеще ще почувствуват реално нашата грижа за тях. Благодаря. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Йорданов, по предложената програма имате ли някакви допълнения? Вашето предложение е включено като точка първа.
Господин Палчев, предложението на временната анкетна комисия, чийто председател сте, е включено като точка втора, вие преди малко направихте някакви уточнения. Моля Ви, елате на микрофона с оглед на дневния ред и програмата да ги кажете на останалите колеги.
ИВАН ПАЛЧЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, докладът на анкетната комисия е готов, но тъй като все пак на мен ми бе възложено да го направя, аз днес го раздадох на останалите членове, ще получа техните забележки и настоявам 136.3 докладът да бъде прочетен в деня, който обяви Народното събрание - 18 декември.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, благодаря. Господин Премянов поиска думата. Заповядайте.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПССД): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, аз с внимание слушах мотивите, които за пръв път и нестандартно въпреки приетия ред, когато се обсъжда дневният ред, можа да направи господин Йорданов, но аз мисля, че въпросът, който той се опита да аргументира, си заслужава такова изключение, само че искам да припомня пред Председателството, което е автор на проекта за дневния ред, че когато обсъждахме този проект, аз споделих, че с едно пропагандистко решение проблемът за пенсиите не може да бъде решен. И припомних, че един по-сериозен подход предложи Българската социалистическа партия още миналата година, а сега тя е актуализирала своя проект и го е обогатила с идеите на участниците в Парламентарния съюз за социална демокрация, като е подготвила законопроект, който чрез закон урежда този въпрос.
В този смисъл, уважаеми колеги, аз предлагам не чрез решение, което преследва пропагандни цели и търси пропагандни дивиденти, както е видно от мотивите, с които аз по принцип съм напълно съгласен, изложени от господин Йорданов, а с разглеждането и приемането на един законопроект, който действително трайно ще защити интересите на социалнослабите, на тези, които очакват справедливите решения в тази тежка икономическа обстановка български граждани.
А за пояснение на господин Йорданов ще кажа, че вероятно нашите усилия трябва да отидат не само към социалнослабите, задължително и към тях, но и към всички български граждани, които се занимават със стопанска дейност, имат намерение с таланта, усилията на българския гражданин, предприемач, стопански деец да решат икономическите проблеми на България. Казвам всичко това, защото има и други закони, които уреждат тези въпроси, и аз мисля, че акцентите, които са заложени в тях, създават сериозна тревога и опасност за едно неблагоприятно развитие на силите и резултатите от тези сили, които влагат българските стокопроизводители, частните предприемачи, така че дайте да не се занимаваме с демагогия, каквато и да е защитата на социално136.4 слабите - това е много важно, но да защитаваме и българските стопански дейци, частните предприемачи, които решават една патриотична задача.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Премянов, имате ли предложение по програмата. Вие затова взехте думата. В какво се състои предложението?
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Аз предлагам да отпадне този проект за решение и той да бъде заменен с разглеждането на законопроект, който урежда този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Направихме справка - законопроект не е постъпил, а след като има решение - трябва да го включим в дневния ред, както е редът, така че благодаря Ви. Господин Орсов. 136.5 ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Аз през цялото време се надявах, госпожо Ботушарова, че ще направите забележка на говорилите преди мен, че се отклоняват от въпроса, който обсъждаме. Произнасят се политически речи, без да се прави предложение към програмата. Аз политически речи няма да държа, искам да направя предложение към тази програма.
И първото е тази програма да бъде поставена на гласуване, едва когато се изпълни изискването на чл. 10, ал. 1 от временните правила, по които ние все още действуваме, тъй като правилникът не е обнародван, а именно тази програма да бъде разпределена по заседания и едва тогава да я обсъждаме и гласуваме.
И, второ, освен тази програма ние разполагаме и с една приета програма за двуседмичен период - за миналата и за тази седмица. Така че програмата, която се предлага, се застъпва в актуалната, в момента, седмица, с предишната програма. Предишната програма обаче съдържаше такива решения, такива точки като: първо четене на законопроекта за стопанската дейност на чуждестранни лица, първо четене на законопроекта за държавните служители, първо четене на законопроекта за имущества на политически партии, второ четене на Закона за Висшия съдебен съвет, на които им беше дошъл дневният ред според вече приетата двуседмична програма. А като ги виждам в тази нова програма, те са отишли много назад.
И искам да ви попитам означава ли това, че приетата двуседмична програма миналата седмица вече не действува и че ние трябва да я прередим. И за да спазим вече гласуваното от нас решение за двуседмичната програма до коледната ваканция, предлагам конкретно следното:
Първо, точка 14 от тази програма, която е озаглавена "От 17 декември 1991 - януари 1992 г." да стане точка 1, защото това е решение за продължаване срока на действие до края на 1992 г. на решението на Великото Народно събрание от 9 април 1991 г. Това е гласувано като първа точка на дневния ред в петък, защото сега отива като 14? Така че предлагам да стане точка 1.
На следващо място, първото четене на законопроекта за стопанската дейност на чуждестранните лица и закрила на чуждестранните инвестиции да мине непосредствено след решението СР/ВР 137.1 за временно спиране на разпореждането с движимо имущество на ТКЗС, така, както беше по вече приетата двуседмична програма. Непосредствено след Закона за чуждестранните инвестиции да последват: първо четене на законопроекта за държавните служители, първо четене на законопроекта за имуществата на политическите партии, т.е. този ред, който беше вече приет. А второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет да мине от т. 3, както е предложено сега, след първо четене на законопроекта за имуществата на политическите партии, защото това е дневният ред, който вече сме гласували. И оттам нататък да се преномерират всички останали точки от предложената програма.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Орсов. Вашата процедурна увертюра може би отне точно времето за една точка. Но по временните правила се предлага една програма, а нейното разпределение по заседания може да стане според хода на работата. Така че най-напред от това, което се каза, освен предложението на господин Премянов - точка 1 да отпадне, Вие потвърждавате включените точки в програмата, предлагате разместването им. Това ще се гласува.
Други предложения не се правят, затова бих ви помолила най-напред да гласувате за програмата така, както е направена, след което подредбата на точките ще стане според направените възражения.
Мисля, че е по-добре да свършим нещо...
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Програмата да разпределим по заседания и едва тогава да се гласува, т.е. да се изпълнят временните процедурни правила.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Орсов, имаше представител на вашия парламентарен съюз днес на Председателския съвет и не е редно тези възражения да се правят в пленарната зала.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Представителят на парламентарния съюз е обвързан с мнението си там, аз тук правя моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, благодаря за мнението Ви. Ще поставя това на гласуване. По процедурен въпрос ли искате думата? Заповядайте. 137.2
ДОНЧО КОНАКЧИЕВ (ПССД): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, аз вземам думата, за да направя едно предложение по дневния ред. Вероятно обективните възможности са такива, но проектът на тази програма поне лично аз получих при регистрацията си и ми бяха необходими няколко минути, за да се запозная с нея. Въпросът е сериозен, той определя програмата ни за работа в една перспектива може би и през м. януари 1992 г. И затова си позволявам да отнема от вашето време.
Като първа точка тук е предложен проект за решение за предоставяне на информация от Министерския съвет по един, по моя преценка, изключително актуален въпрос. Това е въпрос, свързан с осигуряване на възможности на над 2 милиона и 300 хиляди човека от нашето население за един нормален живот, осигуряване на възможности за нормален живот в условията на протичаща икономическа реформа.
Моето предложение се свежда до това точка 1 от дневния ред да бъде свалена.
Мотивите ми са два.
Първият мотив е съдържателен. Този въпрос не може да бъде решаван извън контекста на...
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Извинявайте, господин Конакчиев, господин Премянов направи същото възражение. Сега не обсъждаме по същество, а по процедура. Когато стигнем до тази точка от дневния ред, тогава ще кажете Вашите съображения.
ДОНЧО КОНАКЧИЕВ: Не, аз мотивирам защо да отпадне точката от дневния ред, а не съдържателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имаше становище "за" и "против", разберете. И така ще гласуваме - "за" и "против". Ако остане, ще си кажете съображенията, ако не остане, кого ще убедите? Всеки е направил своя извод за това.
ДОНЧО КОНАКЧИЕВ: Ако Вие не ми разрешите, аз естествено ще спра да говоря, като само ще приключа с това, че вторият мотив, който не мога да изложа пред вас, е свързан с възможности, които Конституцията дава, да се процедира по друг начин, а не по този, който по-скоро е свързан с извличане на политически дивиденти, а не със съдържателна работа. Съжалявам, ако не ми позволите да изложа своите мотиви. 137.3
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: имате думата, моля Ви. Нека сега процедурата да свърши, да определим дневния ред и да се утвърди програмата, след което ще имате думата. Разбира се, че ще имате думата.
ДОНЧО КОНАКЧИЕВ: Добре, приключвам, но държа на своето съображение по два различни от изложените досега мотиви тази точка да бъде свалена.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре, добре.
Има думата госпожа Миленова.
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПССД): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да направя само едно пояснение. Ние също искаме да получим тази информация, но тук не е казано нито в какъв вид ще я получим, нито дали тя ще бъде представена пред Народното събрание за предварително обсъждане и на необходимото ниво.
Ето защо ми се ще в тази точка да бъде казано, че това ще стане в петък по начина, по който се прави отговор на питанията. Защото иначе тази информация може да остане затворена.
И лично министър-председателят би трябвало да се ангажира с такава важна информация. В Комисията по социална политика също се обсъжда този въпрос. И затова нещата не са толкова да се приемат и отхвърлят само, ако не бъде изяснено за какво точно става дума.
И второто, по което си позволявам да възразя, е, че аргументът да се подреждат нещата за тяхното разрешаване в зависимост от тяхната готовност според мен не е достатъчен. Ще ви дам пример. Точката, която е посочена тук като 14, според уверенията на господин Джеров, които е дал на господин Матинчев,Законодателната комисия утре ще бъде готова. Това обаче не означава, че ако вие кажете - по реда на тяхната готовност, и нещо друго се окаже по-спешно, това може да бъде отнесено към края на работната седмица, да се прескочи срокът. И тогава този въпрос, който се третира в този проект за решение, независимо по какъв начин ще бъде разрешен от народното представителство, просто губи своя смисъл. Аз искам само да припомня, че той е внесен на 3 декември. Така че не става въпрос само за реда на тяхната готовност, а и за необходимостта да бъдат решавани в определена последовател137.4 ност. И понеже не е изяснено как се извършва разместването на точките по предложената програма, аз настоявам точка 14 да бъде включена на мястото на точка 5, просто да се направи едно разместване.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Струва ми се, че се очертаха ясно мненията, които не си противоречат. Можеше и по същество да се чуят становищата, а може и още веднъж. Тази програма се предлага за настоящата седмица и след това, като вече самата подредба за дневния ред ще стане за заседанията. Така че аз ви предлагам, уважаеми колеги, тъй като няма други предложения по тази програма, да я подложим на гласуване, след което ще гласуваме за направените предложения коя точка след коя да бъде в дневния ред.
Така че, моля ви да гласувате по програмата така, както е предложена, и с това да изкажете становището си по нея. Моля ви, гласувайте.
За така предложената програма са гласували 189: 123 - за, 29 - против, 37 - въздържали се. Програмата е приета. 137.5 Най-напред ще подложим на гласуване предложението на господата Премянов и Орсов - точка 1 - проектът за решение, да отпадне от така предложената програма.
Моля ви, гласувайте!
Извинявайте, господин Орсов, нека се поправя точката, предложението е на господин Премянов. Господин Орсов предложи разместване.
Моля, гласувайте!
75 народни представители са гласували за, 105 - против, един се въздържа. Предложението се отклонява.
Господин Джеров, моля Ви, бе направено предложение точка 14 - това е решение за продължаване на срока, да стане точка 1, но както разбрах тука от думите на изказалите се колеги, Законодателната комисия не е готова или, моля Ви, изяснете въпроса преди да го поставя на гласуване.
Има предложение да стане точка 1, но все пак, кажете, има ли становище на Законодателната комисия.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Госпожо председател, въобще не е поставяна на разглеждане тази точка за решение, така че в никакъв случай не може да бъде точка първа. Едва след като бъде обсъдена, и то на базата и на становищата на другите комисии, защото не си струва, че независимо от това, че правилникът ще влезе в сила утре или след няколко дни, все пак има някаква поредност. Докато съответните комисии - постоянни комисии, не дадат своите становища, аз наизуст не мога да ви кажа вие на кого сте разпределили това решение, но докато те не дадат своето становище, ние не бихме могли да разглеждаме въобще този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Орсов, поддържате ли да стане точка първа днес при този отговор на председателя на Законодателната комисия?
Днес подреждаме дневния ред. Поддържате ли днес да стане като точка, за да не го поставяме на гласуване?
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Аз моля господин Джеров да каже кога Законодателната комисия ще го разгледа и ако това ще стане на заседанието утре, той да бъде включен в дневния ред за утре.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (СДС): Веднага ще отговоря на господин Орсов. На разглеждане е поставен законопроектът за изменение ББ/ВР 138.1 на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. Един от съавторите на предложението е и господин Орсов. И докато не завършим този законопроект, не би следвало да прекъсваме разглеждането.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Трябва да гласуваме точките, както са предложени, и направените промени.
Господин Палчев по точка втора каза, че комисията ще е готова утре, така че точка втора - доклад на временната анкетна комисия относно телевизионните предавания на пленарните заседания, ще остане за утре.
Точка 14 може би утре ще има отново становище и на другите комисии, господин Орсов, тогава можете да го поставите. Това е в програмата.
Остава точка първа, както е предложена. След това точка втора - ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.
Имаше предложение за разместване, но този законопроект е готов за второ четене.
Точка трета - РЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО СПИРАНЕ РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО НА ТКЗС.
Ние го обсъждахме вече. Комисиите са готови.
Точка четвърта - ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. Има готовност и за него.
Извинявайте, може би нещо е пропуснато. Вие предложихте след този да дойде решението. Днес гласуваме точките за днес, а решението отново ще видим утре според готовността на комисиите.
Така че това са четири точки, които можем да включим днес в дневния ред.
Евентуално и точка пета, ако днес бързо и много работим, можем да минем на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс.
Уважаеми колеги, дотук за днес. Съгласни ли сте?
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Какво значи това "съгласни ли сте"? Да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Понеже разбирам, че днес има идея да бъде разгледана точка четвърта - РЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО СПИРАНЕ 138.2 РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО НА ТКЗС, останах с впечатлението, че госпожа Ботушарова е информирана, че комисиите са готови. Не знам кой е дал тази информация, но искам да припомня на колегите, че в петък, когато този въпрос беше разглеждан, се взе решение Комисията по земеделие и Законодателната комисия да уточнят текста и да го внесат в пленарното заседание за разглеждане. Днес сутринта Законодателната комисия го е разглеждала, обръщам внимание, с някои представители на Комисията по земеделие, а не с Комисията по земеделие. Комисията по земеделие не се е събирала и не се е произнасяла по този проект за решение след петък. И поради това че решението на Народното събрание от петък не е изпълнено, аз предлагам този въпрос да бъде включен в дневния ред за утре, когато Комисията по земеделие ще се събере и ще се произнесе. А днес той да не бъде разглеждан. Комисията по земеделие няма становище по него.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нека господин Джеров каже какво е състоянието по работата на комисията и комисиите по този въпрос. Моля Ви накратко, господин Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (СДС): Тази сутрин Законодателната комисия единствено с това се занима, с това проекторешение. Присъствуваше ръководството на Комисията по земеделието и членове на същата. Не ги познавам, за да мога да кажа дали са били много или малко. Обсъдихме го. Но трябва да ви обясня и нещо друго, че Комисията по земеделието в петък внесе свой проект и тя даже предложи този проект да бъде гласуван. Приемам, че това беше становище на комисията. Аз поех ангажимент Законодателната комисия чисто юридически да прегледа четирите точки. Пак казвам, ние не сме специалисти, а сме юристи. Специалистите поднесоха материала, ние го прегледахме, прередактирахме, съобразихме го с действуващото законодателство и ви предлагаме на вас окончателния вариант.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Джеров!
Госпожа Русева, заповядайте по процедурата, заповядайте.
ЗЛАТКА РУСЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Моето процедурно предложение се състои в следното. Тези предложения, които предимно господин Орсов 138.3 направи и Вие вече три пъти му давате думата да обяснява едно и също нещо, което също е в разрез с правилника, т.е. по един и същ въпрос, какъвто е дневният ред, ние го слушаме вече половин час, ако не и повече, не съм погледнала часовника и не сме задължени да го слушаме, след като чухме неговите предложения. Затова Вие ги подложете на гласуване.
Освен това досега нямаме практика, поне както работим по временните процедурни правила, да гласуваме за днес четири точки, за утре четири точки и за другия ден не знам още колко. Така че, моля и предложението ми е следното - всички предложения, които се получени за размествания, вече едното за отпадане гласуването мина, незабавно да пристъпим и да ги гласуваме за разместване и да тръгваме по дневния ред. Много е важно това, което Вие казахте, че в процеса на работа ще свършим три точки днес, примерно утре четири и т.н.
Моля да пристъпим към гласуване, в каквото време се намираме от известно време, независимо от активната намеса на господин Орсов.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уточнението по дневния ред се направи. С изключение на точка втора, която остава за утре, до точка шеста така, както имате пред вас, моля да бъдат подложени за гласуване за работа за днес.
Моля, гласувайте от точка първа до шеста без втора точка, която остава за утре. Моля, гласувайте!
123 народни представители са гласували за, 17 - против, 4 се въздържат.
Дневният ред е приет.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект за решение за предоставяне на информация от Министерския съвет за икономическите и финансовите аспекти на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пенсиите.
2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет.
3. Решение за временно спиране разпореждането с движимо имущество на ТКЗС.
4. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията. 138.4
5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс.
Преминаваме към разглеждане на точка първа.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ АСПЕКТИ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЕНСИИТЕ.
Уважаеми колеги, имате раздаден вече проект за решение, по който думата взе вносителят, господин Йорданов, но това беше в частта за процедурата.
Започваме по същество обсъждане на тази точка. Моля, имате думата.
Господин Йорданов има думата. 138.5 АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители! Добре известно е, че сегашното пенсионно осигуряване предвижда два вида пенсии - за трудово участие и, второ, така наречените социални пенсии. Няма съмнение, че пенсиите за трудово участие са част от изработеното трудово възнаграждение на хората, чието плащане по силата на закона се облага всъщност до пенсионирането. За времето на това облагане, добре известно е също така, трудещите се, хората, които работят, не получават лихва върху тези средства. Съвсем нормално е обаче в един определен момент, когато хората се пенсионират, те да получат тези пари, които практически са спестили през периода, през който са работили. За съжаление, оказва се сега, след като Съюзът на демократичните сили получи възможност да състави правителство, че практически парите, които хората през всичките тези години са отделяли от своите заплати за пенсиониране, са изчезнали - изядени ли са, изхарчени ли са по чужбина, какво точно е станало с тях, отговор предполагам и днес може да даде Българската социалистическа партия. Предполагам, че те са обсъждали този въпрос и на техния конгрес. Във всички случаи обаче парите ги няма и това е факт.
Вторият вид пенсии са така наречените социални пенсии. Те трябва да се дадат от държавния бюджет. В момента средствата обаче за социално осигуряване бележат дефицит от 5 милиарда лева и ако се отиде към едно увеличаване на тези социални пенсии, помощи, както ги наричат обикновено хората, няма съмнение, че трябва да се увеличи дефицитът в държавния бюджет. Същевременно е ясно, и това го казват хората от цялата страна в своите писма до Народното събрание, и не само до него, че размерът на пенсиите трябва да се определя от два критерия. Първо, това е необходимият минимум от средства, достатъчни за съществуване, и второ, възможности на обществото да ги осигури именно днес. Също така е ясно, това също го пишат хората до Народното събрание непрестанно и ние трябва да отговорим на тези писма, че размерите на трудовата пенсия е необходимо да се определят главно в зависимост от трудовото участие, като основният принцип тук бъде за равен труд, равна пенсия, независимо от времето на пенсионирането. Пенсиите в този смисъл трябва да бъдат достатъчни, за да могат хората да осигурят своето съществуване, но същевременно те - и това СБ/ВР 139.1 е принцип, който Съюзът на демократичните сили винаги е подчертавал, трябва да бъдат диференцирани според положения труд. Аз няма да навлизам в подробности в проблемите на пенсионното осигуряване, но във всички случаи, в този сложен и труден период, който изживява българската икономика, на прага е Законът за приватизацията и реституцията, т.е. на прага на създаване на първите стъпки към едно нормално пазарно стопанство и трябва да разберем от правителството на Съюза на демократичните сили, и това е отговорност главно на депутатите от Съюза на демократичните сили, отговорност, към която моля да се присъедини и уважаваната от нас опозиция, да разберем какви са наистина икономическите и финансовите аспекти на този проблем, какво е точно състоянието на държавата спрямо този проблем, какво нашите министри са заварили и какво те със своите усилия могат да направят в тази насока.
Тук искам да направя едно съвсем малко отклонение, като ви кажа, че лично аз изпитвам известна тревога от факта, че в момента в България някои профсъюзи и главно Конфедерацията на независимите синдикати в България се кани да организира непосредствено след Нова година стачки, протести и т.н. Говори се дори за стачна вълна, за хора, които ще напускат предприятията, няма да работят, т.е. няма да се изработват и бъдещите пенсии. Това си е техен проблем. Най-малко ние от СДС можем да имаме нещо против това хората да стачкуват, да маршируват, да ходят на митинги и т.н. Но във всички случаи трябва да е ясно на всички граждани на България, че в този момент, при този държавен бюджетен дефицит, при тези изядени, изпити или изразходвани по тоалети във Виена средства от пенсиите на хората една стачна вълна ще доведе може би практически до това пенсиите на близо 2 милиона български граждани да не могат да бъдат увеличени. И това трябва много добре да се разбира. Всеки ден от една стачка бърка в джоба главно на пенсионерите и социалнослабите. А социалнослаби сега в България са 65 на сто от гражданите на тази страна. И аз моля, когато някои синдикати обсъждат въпроса за стачка, за стачна вълна, нека добре да се замислят в джоба на кого ще бръкнат най-дълбоко.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Сега ли се сетихте, защо не мислихте така миналата година? 139.2
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Аз мисля, че това ще бъде в джоба на пенсионерите, в джоба на социалнослабите.
Ако специално от тази трибуна се изкажат съждения по въпроса за това кой е довел страната до това състояние и ако подобно съждение наведе на мисълта...
РОСЕН ХУБЕНОВ (от място): То е ясно!
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: ...че Съюзът на демократичните сили имал пръст в изяждането на пенсиите на пенсионерите, аз си запазвам правото отново да взема думата и да разкажа някои любопитни истории от хайлайфното битие на Българската комунистическа партия в чужбина.
Във всички случаи ние предлагаме едно решение, с което Министерският съвет трябва да представи информация на Народното събрание, на комисиите в Народното събрание за икономическите и финансовите аспекти на един законопроект за изменение и допълнение на Закона за пенсиите. Същевременно ние проведохме много сериозни разговори с нашите министри и искам да ви информирам, за да знаете, когато вземате думата, и това е просто факт, че технологичното време за изпълнение на един такъв закон, за привеждането му в практика, след като бъде приет от нас, е поне 40 - 45 дни.
Ето защо въпросът е толкова важен, ето защо именно днес, преди Нова година, поставяме този въпрос.
И още веднъж нека тези, които мислят за стачки, първо да помислят за съдбата на своите майки и бащи. (Ръкопляскания в СДС, негодувание в ПССД)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Кръстю Трендафилов за реплика. 139.3 КРЪСТЮ ТРЕНДАФИЛОВ (ПССД): Аз разбирам, че на господин Йорданов му трябваха две години в парламента, за да разбере, че стачките пречат на правителството и въобще пречат на икономиката и на социалното състояние на държавата. Това е вярно, защото човекът не е специалист.
Искам да кажа нещо друго, аз подкрепям това, че правителството трябва да внесе една обосновка за това какво е икономическото състояние и как би могло да се реши. Против това съм да се прави само икономическа обосновка, а да не се ускори разглеждането на Закона за социалното осигурява, защото, господин Йорданов, не 45 дни, а минимум 6 месеца трябват за да може да се приведе в действие един закон за промяна на социалното осигуряване. Това е една сложна материя, която е свързана с твърде много промени в цял пакет от закони, свързани със социалното законодателство и заради това аз настоявам, успоредно с подготовката на правителството да обоснове икономически как трябва да се решат тези въпроси, да се ускори приоритетно внасянето на Закона за социалното осигуряване.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Трендафилов, Вие нямате предвид някой внесен законопроект. Става дума за бъдещ законопроект.
КРЪСТЮ ТРЕНДАФИЛОВ: Имам предвид това, че законопроектът на Министерството на социалните грижи миналата година беше готов, той беше пред внасяне във Великото Народно събрание и смятам, че няма да е проблем (има такъв готов законопроект от Парламентарния съюз за социална демокрация) и има възможност да се внесе и приоритетно да се разгледа той.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, нека да се внесе по реда, който е установен. Знаете, че не се бавят никакви законопроекти.
Господин Георги Петров поиска думата за реплика.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Господин Йорданов засегна въпроса за "изядените" от хайлайфа на БКП (сега БСП) пари, но все пак българският народ е в правото си да знае, че тези пари, които са отнети от пенсионния фонд на нашите пенсионери, са около 3,5 милиарда български лева. Повтарям, 3 милиарда и половина.
Тези пари са изхарчени, както и преди се изказаха някои колеги, по шантаните на Париж и Виена от лидерите именно ДП/ЙА 140.1 на тази престъпна организация, наречена БКП.
Трябва да се знае и нещо друго. Не е нормално да се струпват всички вини за тежкото положение с пенсиите на обикновените хора върху току-що дошлото на власт правителство. Отделен е фактът, че тези пенсии заедно с компенсациите са изключително ниски и че трябва да се вдигнат. Това, разбира се, ще стане с новия закон, който новото правителство ще приеме, след като започне новата 1992 г.
Още веднъж повтарям: парите на пенсионерите бяха използувани от хайлайфа на тази партия, от тези престъпници като Милко Балев, Станко Тодоров за чуждестранно обзавеждане, защото вие знаете, че тези хора се обзавеждаха само от чужбина. Те си внасяха вносни мебели, вносни коли и то на изключително ниски цени. (Възмущение сред опозицията)
Крайно време е да се потърси отговорност от ...
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Петров, това не е реплика. (Възмущение в залата, протестни възгласи от страна на народните представители на ПССД по адрес на говорещия, които не се чуват отчетливо)
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ... тези хора, които изхарчиха тези 3 милиарда и половина лева - къде са отишли и защо са отишли, защото в никоя цивилизована държава такива пари не се отделят от пенсионния фон. Престъпление е да отделиш пари от пенсионния фонд на тези стари хора, които цял живот са се трудили за други цели.
Помислете върху тези неща, господа социалисти!
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Съжалявам те, че си толкова прост и примитивен човек.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Хубенов за реплика.
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПССД): По повод думите на преждеговорившия на мен, уважаеми колеги, ми се струва, че вие вече трябва да станете по-сериозни, тъй като сте управляващи. Стига празни приказки.
Бих искал да ви кажа, че съществува законов път за съвсем бързо решаване (макар и частично) на проблема с размерите на пенсиите. Правя го и като формално процедурно предложение 140.2 и моля господин Йорданов да го чуе.
Както знаете, Великото Народно събрание гласува Закон за изменение на Закона за пенсиите. С оглед на предстоящата предизборна кампания този закон беше раздухан откъм най-неприятната му и злепоставяща за парламента страна. (Реплика от СДС, която не се чува добре) Аз гласувах против този закон, господине, против ... с оглед извличането на дивиденти.
Скрито беше от обществеността, че с този закон се премахна ограничението за размера на пенсиите - 500 лева. Този закон в момента е с неустановена правна съдба. Вие имате юристи, имате представители в Законодателната комисия. Нека те да ви го обяснят, тъй като този въпрос е върнат и в парламента в момента "виси". Нашето искане и нашето предложение е до Нова година, до края на тази седмица, този закон да бъде внесен за разглеждане в пленарната зала, да бъде отменена срамната за депутатите привилегия при получаването на пенсии, но да бъде потвърдена другата разпоредба, която премахва ограничението на размера на социалнослабите пенсионери.
Надявам се, че ще срещна вашата подкрепа, ако вие наистина държавнически мислите за този проблем, а не демагогствувате! (Частични ръкопляскания от ПССД)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Хубенов този закон не е влязъл в сила . Нека този въпрос се реши в Законодателната комисия.
РОСЕН ХУБЕНОВ: Този въпрос не може да се реши в Законодателната комисия, тъй като мнозинството на СДС и на ДПС го спря в Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Въпросът е от друго естество, нека не спорим. Този законопроект е от старата легислатура.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Искам реплика по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не може да се прави реплика на реплика, госпожице Русева. Ще дам думата на господин Александър Томов, а след това ще Ви дам думата. Господин Томов, имате думата.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (от място): Искам да кажа две думи по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нека има ред 140.3 в изказванията. Господин Томов отстъпва реда си.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПССД): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Въпросът, който обсъждаме, действително е навременен. Състоянието на пенсионното дело в страната в момента е силно деформирано и това е отражение преди всичко на икономическата действителност в нашата страна. Над 55 на сто от пенсиите в момента след последното им актуализиране със 129 постановление на Министерския съвет, от тази година, са на минималния си размер. Има една очевидна несправедливост. Пенсиите за възраст и трудов стаж са изравнени с така наречените социални пенсии или пенсии без нито ден или минимален трудов стаж. Това е очевидна несправедливост!
Аз съм член на Комисията по труда и социалното осигуряване. Днес ние имахме среща с ръководството на Министерството на труда и социалните грижи. Моите колеги получиха информация от ръководството на министерството за законодателната програма на това министерство. Аз идвам в парламента от ръководството на това министерство. Бях главен секретар на Министерството на труда и социалните грижи и съм в курса на тази законодателна програма.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Събери ги на семинар, да ги научиш.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Програмата включва следните етапи на усъвършенствуване на пенсионното дело. Готов е законопроект и в близките дни ще бъде внесен в Министерския съвет, законопроект за отделяне на фонда за социално осигуряване от бюджета на страната. Такава практика в нашата страна е имало и тя ще бъде възстановена очевидно с нашето одобрение.
Втората стъпка във вижданията на ръководството, а това е в значителна степен с професионализма си, с който влязохме в парламента, е законопроект за актуализиране на пенсиите. Това, което ние сега обсъждаме и което животът ни го налага.
Средната пенсия в страната в момента е около 45 на сто от жизнения минимум в страната. Ако жизненият минимум по статистически данни е около 1050 лева, средната пенсия е под 500 лева.
Третата стъпка, която ще направи окончателната реформа в пенсионното дело в страната, е комплексният закон за социалното осигуряване. Господин Йорданов и господин Петров повдигнаха въпроса за причините. Очевидно причините се отнесоха към ръковод140.4 ната дейност на Българската комунистическа партия. Аз ще стъпя само на едногодишната ръководна дейност на икономическия екип на Съюза на демократичните сили. Тази седмица се навършва една година от встъпването му в правата си на икономическото управление на страната. Този екип завари страната и икономиката на България с по-малко от 70 000 безработни. В момента безработните са 410 000 ... (Оживление в залата, народни представители от СДС отправят реплики към оратора, които не се чуват добре)
Добре известно е, че пенсионният фонд се формира на базата от начисленията върху работните заплати на работещите.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Престъпници! Не ви ли е срам! Докарахте страната до тази мизерия, а сега демагогствувате!
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Още цифри ще чуете, господин Димитров! (Шумът нараства, чуват се реплики от различни страни на залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залата!
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Още неприятни цифри ще чуете, нали искате професионален отговор?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Де-ма-го-зи!
НИКОЛАЙ КОЙЧЕВ: При последното си посещение господин Сингх направи бележка на икономическите ...
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Койчев, все пак по съществото на въпроса кажете нещо ...
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Това, ако не е същество, какво искате бе?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има едно решение, по което се взима отношение.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Точно, аз подпомагам правителството и давам икономическа информация на господата литератори за икономическите аспекти на актуализирането на пенсиите ... (Частични ръкопляскания от ПССД)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нали точно за това е решението ...
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Уважаемият господин Сингх, наша консултант по икономическата реформа отправи сериозен упрек, че у нас осигурителните фондове надминават 13 на сто от бюджета на страната. Нормалните държави, към които се стремим, не надвишават 7 на сто. Запомнете го. 140.5
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): В Съветския съюз знаеш ли колко са?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина! След това ще вземете реплика. 140.6 НИКОЛА КОЙЧЕВ: Още нещо. Миналата седмица американците също добросъвестно и професионално ни отваряха очите и за организация на социалното дело. (Силен шум в залата, реплики, които не се разбират) Добре, аз ви ги доотварям.
В Америка е настъпила тревога, когато са доближили цифрата двама работещи да осигуряват доходите на един неработещ, на един пенсионер. При нас в момента един, по-малко от един и половина работещ осигурява доходите на един пенсионер. Ако сложим и безработния, остава, че един работещ издържа един неработещ, без децата.
Така че причините и грешките в управлението, господа, трябва вече да си ги поделим. (Остра реакция на неодобрение от мнозинството)
И нещо по конкретната формулировка на решението, ако ще се приеме това, подценяващо възможностите на Народното събрание. Народното събрание има правата по всяко време да иска каквато му е нужна информация за своята дейност. Включително всеки един от нас има тези възможности. Това е записано и в депутатската му карта.
Така че ние по право тази информация я имаме. Ако не трябваше да правим това политическо шоу, тук и пред българския народ в ефира, информацията трябва да бъде доставена без конкретно решение.
А за ваша информация ще ви кажа, че осъвременяването на пенсиите към днешна дата ще натовари бюджета на страната допълнително с още около 4 милиарда лева. (Ръкопляскания от ПССД)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За реплика госпожа Свобода Стефанова.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Свобода Стефанова, 19,многомандатен Русенски район. За сведение на тези, които не знаят: родена съм пред 9 септември 1944 г. и не съм знаела, че такава свобода ни очаква.
Като представител на Съюза на демократичните сили не мога да не отчета популизма и играта на думи от страна на опозицията. Не мога да си представя, а така също и нашите избиратели едва ли си представят, че тези, които натрупаха дългове СД/ЙА 141.1 дори и на неродените, днес ще говорят това, което виждате, чувате и, надявам се, че и разбирате, че господата от опозицията, които днес се наричат "социалисти", искат да представят едва ли не Съюза на демократичните сили виновен за тези ниски пенсии.
Днес, когато целият народ гладува по вина на натрупаните ни дългове от Комунистическата партия (днес наричаща себе си социалистическа) ... (Реакция от блока на ПССД) Много ви се моля, запазете тишина, защото всички хора знаят какво представлявате. (Шумна реакция от блока на мнозинството, ръкопляскания)
Та когато тази партия дължи толкова пари на българския народ, натрупа дълговете на гърба на пенсионера, днес да прехвърля вината от болната глава на здравата е престъпление. И в името на това престъпление, което те направиха, продължават да трупат още престъпления.
И нека, господа от опозицията, не забравяте, че това ще стане може би причина за прилагане и приемане на един законопроект, който отдавна ви се полага да бъде приет тук, в тази зала. (Шумна реакция) Това е законът, който ще ви направи равни и по пари с всички останали.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Венцеслав Димитров за реплика.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Колеги, преждеговорившият, на когото правя реплика, си позволи да каже, че СДС бил виновен за днешното състояние на пенсионното осигуряване. Аз такава голяма демагогия още не съм чувал от тази банка. Защо?
Истина е, че икономическият екип на СДС пое тези министерства. Така е. Защо обаче пенсиите не са осъвременени? Защо онзи закон, който беше прокаран, знаете, с депутатските пенсии и т.н. беше поставено вето, знаете ли защо? Ами именно за депутатските пенсии.
А знаете ли, господине, който аз сега виждам, че напълно справедливо повече не работите в това министерство, защото такива като Вас направиха тази идиотска пенсионна система, която имаме, и още не можем да излезем от нея, знаете ли кой гласува този законопроект - икономическите министри или парламентарното мнозинство, между които и госпожа Нора Ананиева? 141.2 Така ли е, госпожо Ананиева, или не? (Нора Ананиева: "Не е така!") Вие гласувахте ли за законопроекта или не? Аз не съм следил имената, но 90 души от вашата парламентарна група гласуваха. И понеже той беше свързан с депутатските пенсии, естествено, че президентът не можа да го допусне по-нататък.
Отделен е въпросът, че трябва да се работи много сериозно за пенсионното законодателство, но не на тези принципи, на които беше изградено така нареченото "социалистическо" пенсионно законодателство. И ми се струва, че вашата група и че лично Вие имате нужда от много, много такива лекции. Защото, ако тези лекции ги бяхте слушали преди 20 години ... (Глас от залата: "А Вие къде бяхте?") Аз къде съм бил? Тук има колеги, които знаят къде съм бил. Аз съм бил там, където е трябвало да бъда, където съм могъл да бъда единствено, където е бил по едно време и господин Кюранов. Там съм бил аз и оттам съм казвал какво да се прави, но лошото е, че никой не ни е слушал.
Ако нямаше такива некомпетентни хора, които да обвържат пенсионното осигуряване с държавния бюджет, ако нямаше такива престъпници, които да изядат този излишък, който се беше натрупал в пенсионното осигуряване, тогава ние щяхме да търсим начин да уредим този въпрос. Не че сега няма да търсим, и ние ще го търсим по пътя на цивилизованите страни, обаче с такава демагогия, каквато имаше преди малко, аз никога не мога да се съглася. Едни хора, които са виновни, които трябва да се засрамят, които трябва да си отидат и да кажат "виновни сме, наистина, ние объркахме нещата", тук да седат и да плещят глупости, с това няма да се съглася. (Смях от блока на ПССД)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Времето Ви изтече, господин Димитров. Трета реплика - господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (СДС): Към вас ще се обърна, другари. (Обръща се към ПССД) Вече съм решил към вас да се обръщам с "другари". (Весело оживление в блока на ПССД) Направих грешка няколко пъти да се обръщам с "господа". Вие на конгреса се обръщахте един към друг с "другари". Каква е тази двойственост, другари (или господа) - тук да се обръщаме и да си говорим на "господа", а там на "другари"? Навсякъде - и в печата, и навсякъде. (Силен шум в залата) 141.3
А сега конкретно. На това, което чух от оратора, на когото правя реплика в момента, българският народ му казва "гьонсуратлък", иначе казано - "дебелокожие". Това е висша демагогия и ми се струва, че някои от вас сведоха глава и се засрамиха, но не всичките. Наблюдавах ви. Действително се засрамиха.
Моля ви, засрамете се всички останали! (Ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата госпожица Велчева по процедурен въпрос. 141.4 ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Вече загубихме повече от два часа от днешното парламентарно време в празни изказвания по един такъв толкова ясен въпрос. Аз предлагам, госпожо председател, след изслушване на двете поредни записвания на двама оратори да прекратите дебатите и да поставите на гласуване точка първа от дневния ред. Тъй като господа социалистите достатъчно се упражняваха в ораторствуване и ако искат могат да си направят още един конгрес, там да си говорят. Дайте думата на още двама техни представители и поставете въпроса на гласуване. Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожица Велчева прави предложение да се прекратят разискванията след двама оратори. Тази е нова процедура.
Господин Орсов подаде писмена бележка и прави предложение думите "препоръчва" да се заменят със "задължава". Ако не желае друго отношение да вземе, затова прочитам бележката Ви.
Предложението беше още двама народни представители да се изкажат. Господин Конакчиев, имате думата.
ДОНЧО КОНАКЧИЕВ (ПССД): Преди броени минути получих предложението в писмен вид за решение на Народното събрание по точката, която обсъждаме в момента. Имам съображения по него и предложения за промяна в това решение. И понеже се опитах да изкажа някои мотиви, още когато се обсъждаше дневният ред, сега няма да ги повтарям естествено, но ще повторя изречението, с което започнах и тогава. Въпросът е изключително важен и засяга съдбата на над 2 300 000 човека в България. Заради това аз си позволявам да отправя един апел, щях да кажа към двете, но мисля, че своевременно се коригирам, към трите страни, присъствуващи в тази зала, този въпрос да го обсъждаме в рамките на възможното компетентно, професионално и да се въздържаме от екскурзии в по-далечното или поблизкото минало, които не са свързани с въпроса, а са свързани с някакви други дивиденти.
Лично на мен ми е неудобно, когато се говори за 2 300 000, да се свързва с новата гарнитура на един или друг от сегашните или от бившите лидери на една или друга партия, холната гарнитура. Просто това е неудобно. РД/КТ 142.1
По проекта за решение. Тук на всички е известно, че аз съм депутат за първи път в това Народно събрание. Така са определили моите избиратели сега да бъда тук. И предлагам Народното събрание да не препоръчва. Добрият тон е за предпочитане в отношенията помежду ни, но то да изиска, да задължи Министерския съвет.
Бих искал да се усъмня във възможността в срока, който ни е предложен - 10 януари, при цялата острота на проблема, тъй като се разполага с около 2 работни седмици до този срок, дали ще могат в цялата им широта нещата да бъдат осветлени.
Предлагам да се допълни, освен икономическите и финансовите аспекти, всъщност аз не зная защо тук се искат аспекти по законопроекта, който поне аз не познавам, не зная какво има в този законопроект. Тоест, иска се информация за нещо, което ние не знаем. Може би няма да ни удовлетвори тази информация. Но да се внесе от Министерския съвет цялата необходима информация икономическа, финансова и социална, свързана и със социалния статус на пенсионерите, във връзка с онези неотложни мерки, които трябва да се вземат, а не във връзка със законопроект, който както чухме и от Председателството, засега тук не е постъпил. И не ми е известно каква информация изисква този законопроект и предполагам, тъй като цялостното решаване на този въпрос, по който вече някои от ораторите преди мен взеха отношение, изисква твърде много време. Тук стана дума за лекции, за обучение. С един голям екип дълго време се работи по проблемите на социалното осигуряване и по проблемите на пенсионното дело. Изучен е подробно опитът на редица страни в света, в които този въпрос е уреден добре (аз не бих искал да употребя думата "нормално", нормално за техните условия). Лекции биха могли да се четат много. Междупрочем аз не изпитвам неудобство да слушам лекции от по-умни хора, но аз избирам кой да ми чете лекциите и кого да слушам.
Но бих искал и с това да завърша, че проблемът за цялостното решаване на пенсионното дело във времето, което показва и практиката в други страни, по-напреднали от нашата в отношение на социалното осигуряване, когато е свързан с отделянето от бюджета, като минимумът изисква срок от пет години. И възможно е тази процедура да продължи в рамките на 8-10 години, поради необходимостта от натрупване на съответни средства и поради необходимостта 142.2 от една приемственост спрямо сегашната система, тъй като тя действува. Тъй като има хора, които са от две години пенсионери, хора, които са от десет години пенсионери, хора, които са от двадесет години пенсионери, а хора, които ще станат пенсионери след две години и т.н.
Тази приемственост и тази етапност на въвеждането на една друга по своята същност процедура за формиране на пенсионните фондове изисква това дълго време. Именно поради това въпросите според мен е целесъобразно да бъдат разделени на такива, които не търпят отлагане, поради което да поискаме такава информация от Министерския съвет за тези въпроси, които не търпят отлагане. Паралелно с това във възможно най-бързо време да се работи за цялостното решаване на въпроса.
Не се спирам на тези мотиви, които не можах да изложа пред вас в първия си опит да се изкажа, а те бяха от икономически характер и са свързани с Конституцията, които даваха възможност за друг подход.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Конакчиев, дайте писмено Вашето предложение.
ДОНЧО КОНАКЧИЕВ: Да, ще го напиша. Но аз подчертах в изказването си, че току-що получих писмения текст и след няколко минути ще го дам писмено.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Томов, имате думата.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПССД): Уважаеми колеги, аз искам да благодаря на господин Александър Йорданов, който вече отсъствува, за неговата изключителна загриженост, за големите проблеми на пенсионерите. За нас е радващо, че след толкова време вие се обръщате към този въпрос и следвайки нашите дългомесечни изказвания, го поставяте като основен.
Но веднага трябва да възразя на почти всички изказващи се от ваша страна за тези причини, поради които в момента проблемите на пенсионерите стнаха толкова остри и толкова големи. Всеки среден икономист ще ви каже, че средствата действително отделяни, заделяни или както искате го наречете от пенсионните фондове в миналото са отишли за инвестиции, независимо дали те са продуктивни или не. Но ако вие поставите, и аз ви апелирам, направете 142.3 го това, да дадете информация на българския народ за хайлайфното битие на бившата БКП, защото по това достатъчно вече е говорено. Ние можем да дадем не по-малка информация за хайлайфното настояще на някои сегашни министри например. Въпросът не е в това. А въпросът е, че това са действително средства, които са многократно, стократно и хилядократно по-малки от всички тези средства, които са необходими за решаване на пенсионния въпрос. Не там е причината, господа.
Причината е в състоянието на икономиката в момента, в специфичния начин на прилагане на икономическата реформа, в инфлацията, за която никой от вас не говори през последните единдва месеца, и в този инфлационен потенциал, с който е заредена икономиката. Никой от вас не коментира с колко процента се увеличиха цените през последния месец. А на госпожата от Русе ще кажа, че по тези дългове тази година не се плащат никакви средства. Така че да се прави връзка между задълженията на страната и влошаването на положението на пенсионерите е направо смешно. Това е неграмотно изказване.
Ето оттук ние трябва да поставим въпросът, как да решим проблемите на пенсионерите. Нашата парламентарна група е подготвила законопроект за общественото осигуряване, който ще внесем в близките дни и който, надявам се, вие няма да отхвърлите само затова, защото е внесен от нас, а ще го обсъдите и ще се изкажете професионално и по достойнство.
Ние смятаме, че забавянето на този закон, независимо че за неговото разглеждане има решение на Великото Народно събрание, е една от причините, която води до усложнените противоречия при решаването на пенсионните въпроси. Там се предвижда не само отделяне на фонда за обществено осигуряване, но се предвиждат и редица демократични мерки, отговарящи на пазарните структури и механизми.
Защо тогава ви е необходимо това решение? Нека да си го кажем открито и в очите. Това решение само по себе си е абсурд. В самото решение няма нищо ново. Съдържа се и без това правото на Народното събрание да изисква информация по всички основни въпроси. Ако на вас ви трябва бърза информация, ние предлагаме още в петък господин Филип Димитров да се яви в парламента, нещо, 142.4 което все още никой не е направил от Министерския съвет, и да даде тази информация, или ако иска ресорният му министър.
Така че няма нужда да се чака до 10. Но на вас ви е необходим срокът 10, за да покажете, че стачката на 8, която е обявена от КНСБ и която ние искаме да подчертаем е неорганизирана и няма да бъде организирана от нас. Това, което се говори, не отговаря на истината, колкото искате си говорете. (Шум в залата) Вие го правите на 10 само затова, защото искате чисто демагогски, популистки да предупредите евентуалните стачници за съответните беди, които ги очакват. Не е проблемът в стачката, защото стачката е неразделна част от демокрацията на всяка страна. Проблемът е в това, че вие трябва да поставите въпроса за начина, по който се провежда икономическата реформа. Аз ще ви кажа откровено, че ако продължим именно такъв начин на прилагане на реформата, за който вие отдавна говорите, без структурните й аспекти, със забавяне на структурните й аспекти, с чисто монетаристичен, несоциален ход на реформата, то бъдете уверени, че колкото и да повишавате пенсиите, колкото и да увеличавате бюджетния дефицит, всичко ще се връща обратно и обратно върху гърба на хората. И преди всичко върху гърба на социално слабите.
Четири милиарда и половина до пет милиарда е дефицитът, който ще дойде от решаването на пенсионния въпрос. Но защо е този дефицит? Ако се върнете назад, ще видите как са плащани пенсионните осигуровки, как то е съвпадало с темпа на инфлация и с прираста на производството. И ще разберете, че в крайна сметка без прираст на производството всичко останало е една илюзия, едно самозалъгване.
Благодаря за вниманието и ви желая успехи занапред така демагогски да решавате подобни въпроси. (Ръкопляскания от ПССД)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Сугарев има думата за реплика.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Първо, искам да кажа, че радващото е това, че Парламентарната група на БСП готви законопроект за решаване на тежките въпроси на пенсионерите. Това е и една от функциите, които тя трябва да изпълнява като опозиция в този парламент. Аз се учудвам обаче, че за този законопроект не са й нужни никакви сведения от страна на правителството. И смятам, 142.5 че е редно, когато се готви един такъв законопроект, ние да се съобразяваме с реалното състояние на нашата икономика, за което едва ли можете да отречете, че не ние, а вие сте виновни. 142.6 И понеже стана дума за това какво целяло това решение и че ние сме искали по някакъв начин да обезсилим стачката на КНСБ, която не хората от БСП подготвяли и подкрепяли, това се подчертава в изказването на преждеговорившия, аз искам да цитирам не нещо друго, а вестник "Дума". Той резюмира изказванията от конгреса и там черно на бяло е казано: "Предлагам да подкрепим обявената от КНСБ предупредителна стачка на 8 януари" - каза Александър Томов. Благодаря ви. (Ръкопляскания от страна на мнозинството, възгласи: "Браво!")
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, господин Видев, за реплика ли искате думата?
Сега да припомня. Направено беше процедурно предложение. Господин Велев има против, но от Парламентарната група на СДС няма изказали се, така че, ако прекратим разискванията...
РОСЕН ХУБЕНОВ (от място): Как да е нямало изказали се? Господин Александър Йорданов реплика ли направи?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Бяха реплики. Моля ви, съвсем точно се следи. Господин Александър Йорданов е вносител на решението.
Господин Видев, имате думата за реплика.
ВИДЬО ВИДЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, нямах намерение да вземам нито отношение, нито реплика по въпроса, репликата ми дойде по асоциация, слушайки господин Томов. Тук се говори, че БСП като управляваща веднъж, образно казано, е изяла пенсионния фонд. Всички пенсионни отчисления вече ги няма, но това е станало не само веднъж.
През 1945 г. България е имала 8 милиарда пенсионен фонд, който по тогавашните разходи е бил в състояние да задоволи, така да се каже, 40 години в бъдеще. (Весело оживление от страна на малцинството) Тоест, тя като управляваща два пъти е изяла пенсионния фонд.
Каква беше асоциацията ми? Вълците изяли агнето и след време решили да изпратят съболезнования на овцата. Дълго се двоумили как да се подпишат. Казвали: "Ами, ние сме глутница вълци", а другата половина казвала: "Все пак това са съболезнования, ние сме приятели". Накрая стигнали до компромиса и се подписали: "Глутница приятели". (Ръкопляскания от страна на мнозинството) ВТ/КТ 143.1 Та, това беше асоциацията. БСП е толкова загрижена и също говори тук като "глутница приятели". (Ръкопляскания от страна на мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Реплика, господин Томов. Господин Томов, Вие правихте реплика. Личното обяснение накрая. Не може на Вашето изказване реплика.
Има думата господин Матинчев за реплика.
Господин Томов, преди завършването на заседанието имате право на лично обяснение.
ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми колеги, в изказването на господин Томов прозвуча ясно упрека към предложеното решение, че то се прави по чисто популистки съображения и че няма особена нужда от много внимателен анализ на икономическото, финансовото и социалното положение в момента, за да можем да решим крещящия проблем с пенсиите на милиони пенсионери, които в момента са в бедствуващо положение.
Ще взема отношение по този въпрос. Той беше много внимателно обсъждан в Комисията по труда и социалното осигуряване. Приемането на какъвто и да е проект за социално осигуряване, аз също твърдя, че има готовност за това, би изисквало за неговото прилагане да се осигурят средства в бюджета в размер на 47 милиарда лева. Оценявайки невъзможността от отделянето на тези средства в края на 1991 г. и началото на 1992 г. и отчитайки бедственото положение на пенсионерите у нас, пристъпваме към една частична стратегия за реализация на Закона за социалното осигуряване. Вече имахме разговори с господин Джеров, с ръководството на министерството как да реализираме тази, така наречена краткосрочна стратегия.
РОСЕН ХУБЕНОВ (от място): С имуществото на БСП.
ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: На първо място, смятаме, че по най-бърз начин следва да се извърши фактическото отделяне на социалните фондове от държавния бюджет. И на второ място, да предложим в какъв размер да се извърши актуализирането на пенсиите на хората.
За да не изглеждаме смешни в очите на целия български народ, само за тази операция ще бъдат необходими не по-малко от 4 милиарда лева. Присъединявам се към предложението, което беше направено, за да знаем до 10 януари, след внимателен анализ ще бъдем ли в състояние да дадем тези пари или не. Благодаря ви. 143.2
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Нали Александър Йорданов каза по телевизията, че ги има тези средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, приключваме процедурата по тази точка. Направено беше процедурно предложение да се прекратят разискванията. Давам думата на господин Велев, който пожела да се изкаже против, след това, ако се приеме, ще има думата представител на парламентарна група, която не е взела отношение по същество. Моля за ред в изказванията.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПССД): Правя възражение срещу предложението да се прекратят дебатите, тъй като ние трябва да разискваме по основния въпрос - дали трябва да се разисква по такова решение, или не трябва. Защото, господа, на мен ми е известно още отсега какво ще бъде решението на Министерския съвет след 10 януари. То ще бъде такова, каквото господин Йорданов го посочи в самото начало. Защото ние нямаме още внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пенсиите, а предварително правим поръчка за икономическа обосновка.
Когато приемахме Правилника за работа в Народното събрание, Парламентарният съюз за социална демокрация настояваше в правилника да се включи една разпоредба, съгласно която да изискваме задължителна икономическа обосновка по редица закони, които се отнасят до икономическата сфера. (Ръкопляскания от страна на малцинството) Това беше категорично отказано. А сега извън тази процедура вие видяхте, че се налага понякога да се изисква икономическа и финансова обосновка. Аз съм съгласен, но нека, когато този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пенсиите постъпи, икономическата и финансовата обосновка да бъде на базата на този законопроект, който е внесен в Народното събрание, а не така произволно колко милиона или милиарда ще ни трябват.
Ето затова аз предлагам да дискутираме по основния въпрос - необходимо ли е, или не е необходимо да се препоръчва или да се задължава Министерският съвет за такава обосновка. Аз мога спокойно да кажа и да потвърдя това, което някои от моите колеги казаха, за мен това е демагогия, за мен това е въпрос, който трябва да подскаже, че стачни действия в страната не трябва да се извършват. Ние също сме против стачните действия, но целта тук е по този начин да се парира и да се каже това, което господин Йорданов заяви - че щом има стачки, няма да има пенсии. Благодаря ви. 143.3
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Така е. Всичко е измислено, господин Стоилов! Или пенсии, или стачки!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Велев, има един Закон за нормативните актове, който не е отменен и в него се изисква финансова обосновка. Това е Законът за нормативните актове. Той все още не е отменен.
Моля ви, подлагам на гласуване предложението на госпожа Велчева да се прекратят разискванията.
Господин Томов, накрая ще имате думата за лично обяснение. Моля, гласувайте процедурното предложение да се прекратят разискванията по тази точка.
Господин Йорданов, като вносител на текста, има предложение от господин Конакчиев, бихте ли го видели? Предложение по решението, което е написано наръка, и препоръчва да се замени със "задължава" на господин Орсов.
Моля ви, гласувайте.
Със 105 гласували за, 64 против и 3 въздържали се, разискванията се прекратяват.
Съгласно Временните правила думата има един народен представител от парламентарна група, която не е взела участие в разискванията. Давам думата на госпожица Русева.
РОСЕН ХУБЕНОВ (от място): По процедурни предложения думата се дава веднага. Вижте си хубаво правилата! Това е най-големият специалист по конституционно право, а нарушава правилата.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Съжалявам, господин Хубенов, но следвам точно процедурата. Ние просто трябва да я завършим. Моля ви, нека да завършим процедурата и ще Ви дам думата.
Заповядайте, госпожица Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, много пъти в тази зала се е случвало да слушаме за най-различни пенсии. Специално на мен още в миналото Народно събрание ми се наложи да участвувам и в решаването на проблемите за пенсиите, така да се каже за прослужено време и старост, социални, и за въпросните пенсии на активните борци против фашизма и капитализма. Няма да правя толкова големи разходки. За съжаление как да кажа, може би за добро или за лошо, в тази зала има хора, които са гласували именно този законопроект, който се отнасяше до пенсиите на народните представители във 143.4 Великото Народно събрание, имаше и един текст за автоматично увеличаване горната граница на пенсиите в размер на две минимални заплати, ако не се лъжа, защото, пак повтарям, аз не съм гласувала този законопроект.
И понеже тук от страна на опозицията нещата бяха представени много спекулативно, ще си позволя от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили да внеса яснота не толкова, колкото за залата, защото много голяма част от досегашната опозиция бяха в управляващата фракция на Социалистическата партия в миналото Народно събрание, колкото за всички тези, които чакат ние да им решим проблемите, а именно пенсионерите.
Ако тази норма беше приета, ние сме обсъждали този въпрос в Съюза на демократичните сили, т.е. автоматическото повишаване, от това щеше да се получи едно рязко увеличаване и щеше да засегне и да реши и без това доброто положение на около 2500 души, в първите редици на които стоят именно тези, които са от бившата номенклатура на Комунистическата партия. Тези данни се потвърдиха списъчно от Министерството на труда и социалните грижи.
Трябва да ви кажа, че когато се решаваше този проблем във Великото Народно събрание, тогава се обсъждаше един законопроект и господин Хубенов, който упрекна СДС, тогава също беше народен представител, но той изхождаше от госпожа Ананиева. Вие си спомняте печално известните 20 лева, които тогава се дискутираха. Тогава именно Съюзът на демократичните сили застъпи виждането, че не трябва механично да се увеличават пенсиите, а трябва да се преизчислят на базата на сегашната заплата, на сегашната длъжност. За да има справедливост между получаваните пенсии от тези пенсионери, които са се пенсионирали преди 10 години и тези, които са се пенсионирали миналата и тази година. Това беше и моето лично становище, което аз отстоявах в Законодателната комисия. Тогава то не се прие от вносителя на законопроекта - госпожа Ананиева, нито пък от финансовия министър Бело Белчев.
Не зная какво е било тогава икономическото състояние и дали е било много по-цветущо, но фактът беше факт. Тогава правителството отказа да се направи преизчисляване, защото нямало средства. 143.5
Вместо това, се тръгна по пътя на механичното увеличаване на пенсиите, което доведе именно до тази несправедливост - че хора, които са работили 30 години, получават толкова, колкото и другите без такъв голям стаж.
Искам да стане веднъж завинаги ясно, че позицията на Съюза на демократичните сили винаги е била тази. Справедливост за пенсионното осигуряване ще се получи единствено тогава, когато се тръгне не по пътя на осъвременяването, така нареченото тогава осъвременяване на пенсиите, а по пътя на тяхното преизчисляване, за което преди малко говорих.
Не нашето мнозинство в Законодателната комисия, както се каза, а това ни накара да се въздържим от механично приемане на тази норма, просто вдигане на тавана, на горната граница и по този начин да осигурим средства за някои, които и без това са по-добре от другите. Защо искаме да задължим правителството, а не само едно министерство? Защото едно Министерство на труда и социалните грижи може да дойде и да даде в комисията, както е дошло и е дало, докъде е стигнало със законопроектите, какви са възможностите. Ние искаме да имаме цялостна представа за това какви са финансовите и икономическите възможности за цялостна промяна в пенсионното осигуряване, в социалното законодателство. Това ние искаме да бъде направено от правителството пред Народното събрание, за да може повече да не се действува по инерция и да не се противопоставят пенсионерите един на друг, защото така или иначе на едни повече, на други - по-малко, но тяхното положение не е никак добро, независимо колко години са работили. 143.6 А това, което най-много ги засегна от предишния законопроект, за който вече ви говорих, който беше приет от Великото Народно събрание и който трябваше да се осъвремени с този текст, който се цитира преди малко, беше именно това, че се получи едно несправедливо осъвременяване, в резултат на което има и дисхармония в получаването на пенсиите от хора, които имат пълен трудов стаж и такива, които не са работили. Така че аз смятам, че това решение е напълно навременно и с този срок, който ние поставяме, ще ни помогне да решим наистина цялостно и задълбочено, след като преценим какво бихме могли най-удачно да направим за тази наистина най-онеправдана и, така да се каже, най-тежко засегната заедно с безработните част от обществото след рухването на нашето бившо социалистическо благополучие. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Трима народни представители поискаха думата за реплики - това са госпожа Соня Младенова, господин Златимир Орсов и госпожа Нора Ананиева. По 2 минути е времето за реплика, госпожа Младенова. Имате думата.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Да я захапеш обаче тая неграмотната.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПССД): Благодаря Ви. Чувството ми за справедливост ме изправя на трибуната в момента.
Уважаеми колеги, в миналото Народно събрание бях секретар на Законодателната комисия. Искам само да припомня някои неща на колегите и отляво, и отдясно, и от центъра, седящи в тази зала, че когато беше гласуван този злополучен законопроект, за който тук толкова много се говори и се навеждат какви ли не аргументи, нещата бяха сложени така.
Законопроектът беше внесен от Парламентарната група на БЗНС. Целта беше онези народни представители, които не са навършили години за пенсия, а искат да се пенсионират след излизането от Народното събрание, приравнени на държавните служители по Постановление # 55 на Министерския съвет, да могат преждевременно да се пенсионират. Целта на това упражнение, господин Венцеслав Димитров, беше, че тези хора следва да бъдат гарантирани при по-ниски пенсии, а не при по-високи. Лошото обаче стана, господа и дами, когато господин Джеров в последния ден, точно преди разпускането на Великото Народно събрание, по внушение може би на сили, ДЕ/КТ 144.1 стоящи извън парламента, добави към тази цел на законопроекта, увеличеният размер на пенсиите - нещо, срещу което ние винаги сме били против, особено аз. (Смях от страна на седящите в мнозинството)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Вие го подкрепихте.
СОНЯ МЛАДЕНОВА: Колеги, истината боли, аз разбирам това. Но трябва да отворим стенограмите на Народното събрание и при един безпристрастен прочит, да се убедим какво?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Времето Ви изтече.
СОНЯ МЛАДЕНОВА: Свършвам. Времето тепърва ще продължава, свършвам репликата си. Законопроектите, които се внесоха за осъвременяване на пенсиите бяха по времето на социалистическото правителство и бъдете любезни да извадите стенограмите, че от името на Министерския съвет на тази република говориха двама души - Стою Дулев и Нора Ананиева.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Браво! И затова оправиха пенсиите. Соня, кой гласува за пенсиите?
СОНЯ МЛАДЕНОВА: Аз не.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Орсов, моля Ви с картите, за да не се правят грешки.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПССД): Правилно, че трябва да се сложат картите и аз я слагам.
Моята реплика се състои в следното. Очевидно предлаганото решение е свързано с президентските избори и то трябва да обслужи нечии интереси във връзка с тези избори. Но поради това аз го намирам за негодно, защото, ако обърнете внимание на първия ред, там е записана датата 10 януари 1991 г. Ето защо аз предлагам тази дата да бъде сменена на 1992 г. (ръкопляскания от опозицията), за да може това решение все пак да си свърши работата. И тъй като господин Александър Йорданов е вносител на решението, аз от името на Парламентарния съюз за социална демокрация му подарявам ето това календарче (показва едно календарче с отличителните знаци на БСП), за да може по-правилно да преценява времето и да не бърка друг път. Благодаря ви. (Ръкопляскания от опозицията)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Много разумно предложение. 144.2
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Нора Ананиева има думата за реплика. Последната реплика, моля, следваме процедурата.
НОРА АНАНИЕВА (ПССД): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, наистина първите законопроекти във Великото Народно събрание бяха внесени от социалистическото правителство и тъй като отговарях за тази материя, няколко такива законопроекти внасях и защитавах във Великото Народно събрание. Ние сме вносители на законопроекта за осъвременяване на пенсиите, ние внесохме проекта за решение за отделяне на социалните фондове, фондовете за обществено осигуряване, междупрочем това, което тук се поднася като голяма новина, датира вече отпреди около година и половина, ако не и повече. Междупрочем министърът не беше госпожа Масларова, когато се докладва този въпрос.
Още нещо - ние внесохме тогава и въпроса за повишаване на минималните пенсии, за вдигане на равнището на минималните пенсии, в това число и на социалните пенсии, когато по този въпрос междупрочем в интерес на истината и честността работи много активно господин Медарски от тази страна и ние заедно с него в Комисията по социалната политика след това доработихме този въпрос.
Още тогава бяха приети някои от принципите и в същото време стана ясно, че тези принципи изискват не кърпеж на системата, а едно цялостно ново законодателство. И затова съжалявам много, че се забавихме, ние, които бяхме във Великото Народно събрание, затова сега наша грижа е, на Парламентарния съюз за социална демокрация, да внесе час по-скоро Закона за общественото осигуряване в частта му за пенсионното осигуряване, тъй като е в найвисока степен на готовност. Мисля, че нямаме нужда от много кърпене, защото, госпожице Русева, аз съм съгласна с Вас, че точно по тази линия се стигна до тези несъобразности, когато хора с нито един ден трудов стаж, получават еднакви пенсии с хора с много висок трудов стаж и редица други...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Стават кметове.
НОРА АНАНИЕВА: И редица други несъответствия, ние, господин Димитров, с Ваше съгласие също приехме този законопроект като временна мярка. Много се забавихме. Но аз съм готова с помощта на нашите експерти, да извадим цялата стенограма от тази материя, за да не се правят с нея никакви, поне черно на бяло е написано 144.3 и всичко е абсолютно ясно - кой какво е отстоявал, кой какво е гласувал. По същия начин, абсолютно ясно е, особено ако се вярва на вестник "Демокрация", черната демокрация, че по този прословут закон за пенсиите аз не съм гласувала, просто защото бях с парламентарна делегация в Канада по това време.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, народните представитли да влязат в залата, ако някой е навън, и да се приготвят за гласуване. Господин Хубенов поиска думата за процедурно предложение. В какво се състои то, господин Хубенов?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Да направя ли процедурното предложение за разпечатка, госпожо Ананиева?
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПССД): Аз правя и писмено направеното вече от мен формално предложение в утрешния дневен ред да се включи за разглеждане върнатият от президента Закон за изменение на Закона за пенсиите, в който се премахват ограниченията за размера на пенсиите. Това, което тук се каза, би трябвало да се види в неговата истинска светлина. Това ограничение с горница 500 лв. доведе дотам, че се стигна до една комунистическа уравниловка...
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Но, господин Хубенов, извинявайте, че ще Ви прекъсна.
РОСЕН ХУБЕНОВ: В името на пазарната икономика, проповядвана от вас, на получаваните в момента в България пенсии. Затова хората не искат приказки, те искат хляб и го искат още утре. Аз затова ви предлагам още утре този закон да бъде внесен в пленарната зала. Да отменим текстовете, привилегироващи депутатите и да пуснем текста, който е приет и който е социално справедлив и крайно необходим за премахване ограниченията в размерите на пенсиите.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Росене, дай червеното знаме от Партийния дом и ги поведи с него за хляб и свобода.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Защо не го казахте, когато се обсъждаше дневният ред?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Хубенов, не сте по процедурен въпрос. 144.4
РОСЕН ХУБЕНОВ: Това е вече работа, а не приказки. Внасям го писмено, надявам се, че юристите разбраха за какво става дума и моля веднага да се подложи на гласуване преди решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Съжалявам, не му е времето и мястото, господин Хубенов. И това не е процедурен въпрос. Повече думата не давам. Моля, пригответе се за гласуване. Накрая, господин Томов, има правила. Моля за ред в залата и да не се разсейвате, уважаеми колеги. Преди да гласуваме, искам да уточня - направено е предложение за решение с текст, който имате пред себе си от господин Йорданов. Господин Конакчиев направи друго предложение - писмено, с което се запозна господин Йорданов и искам да ви го прочета. Решението гласи следното: "Народното събрание реши (нали?), задължава Министерския съвет в едномесечен срок да представи в Народното събрание информация за икономическите, финансовите, социалните и други неотложни проблеми на пенсионерите в България".
Това е текстът на господин Конакчиев. Господин Йорданов като вносител се запозна с текста и моля да вземе отношение към този текст, който бе прочетен.
Моля ви, пригответе се за гласуване. Заповядайте, господин Йорданов. 144.5
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, доколкото ми е известно, решенията на Народното събрание са задължителни за съответните органи. В този смисъл в едно решение да се употреби думата "задължава", все едно да се сложи на квадрат, така да се каже. В този смисъл предлагам текстът да бъде следният:
"Министерският съвет до 10 януари 1992 г. да представи информация..." и т.н. до края. Не е нужно нито "препоръчва", нито "задължава", защото актът на решение практически е задължителен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: С други думи, Вие приемате редакцията на текста на господин Конакчиев: "Министерският съвет в едномесечен срок да представи в Народнто събрание информация за икономическите, финансовите, социалните и други неотложни проблеми на пенсионерите" ли, господин Йорданов? На пенсионарите в България, или относно...?
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Чета точния текст: "Министерският съвет до 10 януари 1992 г. да представи информация за икономическите и финансовите възможности за промяна в социалното и пенсионното осигуряване на гражданите".
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Конакчиев, поддържате ли вашия текст, така както го предложихте?
ДОНЧО КОНАКЧИЕВ (ПССД): Поддържам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Още веднъж ще прочета двата текста, след което ще гласуваме.
Първият вариант, предложен от Господин Йорданов преди гласуването, е следният: "Министерският съвет до 10 януари 1992 г. да представи информация за икономическите и финансовите възможности за промяна на социалното и пенсионното осигуряване на гражданите". Ще прочета още веднъж и текста на господин Конакчиев: "Задължава Министерският съвет в едномесечен срок да представи в Народното събрание информация за икономическите, финансовите, социалните и други неотложни проблеми на пенсионерите в България".
Най-напред подлагам на гласуване текста, предложен от господин Йорданов. Това е първият текст, който прочетох и 145.1 Сл.Р/ВЙ по който бяха направени поправки от господин Йорданов. Моля, гласувайте.
Гласували са 114 души за, 63 против и 17 въздържали се.
Текстът е приет.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред
ВТОРО ЧЕТЕНЕ...
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПССД): Моят текст няма ли да се гласува?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, господин Хубенов, поне Вие знаете процедурите.
РОСЕН ХУБЕНОВ: Знам ги много добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не може да се гласува това в момента и не Ви давам думата, извинете.
РОСЕН ХУБЕНОВ: Защо да не се гласува?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не Ви давам думата.
РОСЕН ХУБЕНОВ: Аз знам, че не ми давате думата, обаче понеже... (председателствувата изключва звука).
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Извинете, не ми е приятно да го правя, но моля ви, следвайте реда в парламента.
РОСЕН ХУБЕНОВ: Не пречете на хората още утре да си получат увеличението на пенсиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ред, в който се внасят законопроектите. Моля Ви.
Преминаваме към следващата точка -
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Кой ще докладва от Законодателната комисия? Има думата господин Бучков, заместник-председател на Законодателната комисия.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, пристъпваме към второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшия съдебен съвет: "Закон за изменение и допълнение на Закона за Висшия 145.2 съдебен съвет". Това е заглавието.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ще гласуваме текст по текст.
ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: Кога е раздаден законопроектът?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Миналата седмица.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Раздаден е абсолютно на всички.
ГЛАСОВЕ ОТ БЛОКА НА ПССД: Не е раздаден.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, за спокойствие в залата. Ще се уточни. Господин Бучков, този текст, който се гласува, раздаден ли е на народните представители, или е същият от миналата седмица?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Раздаден е абсолютно на всички.
ГЛАСОВЕ: Не е раздаден.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Раздаден е абсолютно на всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли разлика от текста, който беше раздаден на народните представители миналата седмица?
ГЛАСОВЕ: Има.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Питам председателя на Законодателната комисия.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Раздаден е абсолютно на всички.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПССД): Не е раздаден сега текстът на хората.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Аз не зная, това е технически въпрос. Моят текст е от Александър Джеров от 10 декември.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заместник- председателят на Законодателната комисия поясни, че текстът, който е раздаден на народните представители на 11 декември, последният текст, е този, който сега ще се гласува на второ четене. По него не са направени промени. Предишната седмица мина на първо четене. Текстът, който бе раздаден миналия път при гласуването - нов текст, е гласуван на първо четене. Сега вие имате този текст, към него не се правят допълнения, поне в писмена форма. Това е, което разбрах от заместник-председателя на комисията.
Заповядайте, госпожа Томова. 145.3 ЕМИЛИЯ ТОМОВА (ПССД): Уважаеми народни представители! Изказвам се против процедурата, която в момента се възприема. Макар че нямаме публикуван правилник, който да влезе в сила, и временните процедурни правила не отреждат добре законодателната техника в пленарната зала, все пак мисля, че не трябва да се съгласяваме да започваме второ четене на законопроект, по варианта, раздаден за първо четене. Ние сме парламент и трябва да уважаваме себе си. След като в пленарната зала са станали разисквания, имало е мнения, предложения, различни становища, трябва да имаме становището на Законодателната комисия, която да каже какви обсъждания са станали, поне да обясни защо е отхвърлила тези предложения. Това е един законодателен автор, който в крайна сметка ние с вас после трябва да поемем върху своята съвест. Няма значение какво е гласуването. Разбирам какво ще ми обясните, господин Бучков, разбирам, но просто го няма писано. Кой от вас си е сложил подписа под становището на Законодателната комисия?
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Няма промени. Защо трябва да се подписваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Бучков, обяснете хода на дискусията.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Изглежда, че трябва да обясня на тези, които не са присъствували и не са членове на Законодателната комисия.
Вчера в Законодателната комисия, така да се каже, на второ четене, мина същият законопроект, като се прочетоха стенограмите за предложенията, които бяха направени. Законодателната комисия с болшинство прие същия текст, като против гласуваха само трима души. Поради тази причина на второ четене се внася проектът така, както беше гласуван и на първо четене, като са имани предвид всички забележки, които бяха направени по стенограмите на изказалите се народни представители. Същите възражения и предложения за изменения обаче не бяха приети от Законодателната комисия.
Така че вие ще имате възможност текст по текст, когато се гласува, да изкажете своя вот и своето мнение като гласувате по един или по друг начин. ББ/ВЙ 146.1
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Мулетаров има думата.
СПАС МУЛЕТАРОВ (ПССД): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Аз категорично възразявам да разглеждаме на второ четене законопроект, без да е раздаден на народните представители. Такъв прецедент досега в това Народно събрание не е имало. Вярно е, че ние в продължение на около 40 дни се сблъскваме с най-различни прецеденти, които ще останат в историята на парламентаризма като негативни последици за това какво не би следвало да се прави в едно Народно събрание, но лично аз на първо четене по законопроекта имам конкретни предложения, които съм предоставил на председателя на Народното събрание, на госпожа Ботушарова лично, и искам да видя какво е отразено, за да мога да взема отношение. А това се отнася и за другите народни представители. Затова поддържам процедурното предложение да се отложи или за днес, или за утре разглеждането на законопроекта до раздаването му и запознаването от народните представители във вида, в който излиза от Законодателната комисия.
В противен случай ние вършим парламентарно недоразумение, което аз не мога да приема за нормално.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Сугарев иска думата.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Правя обратното процедурно предложение и предлагам повече по процедурни предложения, още повече когато са до такава степен скарани с нормалната човешка логика, да не се дава думата. Аз съм пишещ човек и уважавам хартията, господа, и смятам, че е пълна идиотщина да се иска още един път да работят машини, да се дават пари, да се сечат, ако щете, дървета, заради хартията, която печати това нещо, само и само да имате удоволствието още веднъж да получите абсолютно същия текст, който имате в чантите си вече.
Правя това процедурно предложение и предлагам да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, за спокойствие в залата. Нека да има точност в нещата. Излишно се нажежава атмосферата. Моля Ви, госпожа Маринова. Нещата са така. Чухте 146.2 заместник-председателя на комисията. Той каза, че текстът, който комисията предлага за второ четене, е този текст, написан и раздаден миналата седмица на всички нас.
Относно текста, всички ние го имаме, моля ви, извадете го от чантите или от папките. Миналата седмица текстът е раздаден. Каза се ясно, че няма промени в него.
Който ще докладва текстовете, ще прави съответните разграничения на изказани становища, които не са били приети в комисията. Това е процедура, която следваме. Текстът миналия път го приехме на първо четене по принцип. Днес по текстовете. Нищо не пречи днес да се правят поправки към текстовете. Моля ви, колеги!
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Дължа да ви уведомя, че всички заседания на Законодателната комисия се стенографират. В момента обаче аз не притежавам стенографския протокол и тези колеги, които искат да се изкажат, те вчера не присъствуваха на Законодателната комисия, въпреки че бяха поканени. При това положение, като се гласува текст по текст, аз ще ви кажа становището на Законодателната комисия във връзка с направените предложения от господин Мулетаров и другите колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Георгиев, Вие сте член на Законодателната комисия.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПССД): Не, не правя процедурно предложение...
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Няма да гласуваме предложението, тъй като е в ход дискусията. Уточняваме с какво ще работим.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПССД): Не правя процедурно предложение и аз се надявам, че господин Сугарев така неволно изпусна този израз, квалифициращ подобни процедурни предложения за нецивилизовани, не искам да употребя неговата дума, и в друг случай не бива да употребява така...
Аз действително присъствувах на заседание на Законодателната комисия. Моля ви, не реплекирайте! Вярно е това, което каза господин Бучков, че бяха обсъдени от стенограмата всички възражения, които бяха направени при първото четене. Вярно е и това, че ние там, присъствуващите трима души, правихме възражения и те бяха също обсъдени. Вярно е и това, че не се възприе 146.3 нито едно от тях. И в този смисъл това, което той предварително докладва, е вярно. Тук обаче има един въпрос, който не бива да премълчаваме. А той е следният. Ако това е така, то нито един от народните представители, очакващ, че днес ще имаме закона на второ четене, не може да предполага, че си е взел закона от миналата седмица, за да следи текстовете от първото четене, който е един и същ. А очаква, че щом ще има второ четене, ще има и раздаден материал за това. Как ще го следим това нещо, като нямаме в себе си законопроекта от първото четене?
Освен това, макар и кратък, трябва да има един доклад, за да се види, че имаше различия на мнения и че не се възприемат тези мнения. Това поне е естествено в нашите взаимоотношения и досега в работата на Народното събрание.
В този смисъл аз правя и своето изказване и казвам, че това, което правим сега, не се вмъква в границите на процедурните ни правила на действие, както работим досега.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В такъв случай Председателството ще даде 20 минути почивка, през което време да се размножи текстът и да се подготви кратък доклад на Законодателната комисия. Двадесет минути почивка. (Звъни) 146.4(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Колеги, нашето заседание продължава.
Преди да дам думата на господин Бучков, господин Александър Томов поиска лично обяснение, но тъй като не се чувствува добре и желае да си отиде, помоли това да стане сега, а не в края на заседанието.
Господин Томов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПССД): Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, тъй като наистина ми се налага да тръгна, благодаря ви за това, че ми отделяте от своето внимание.
Повод за моето изказване или обяснение е мнението на господин Едвин Сугарев, който в момента за съжаление отсъствува. Длъжен съм да ви информирам, за да не страдате от излишни оценки и за да не се позовавате само и изключително на това, което пресата пише за нашата позиция по повод на обявената стачка на КНСБ на 8 януари. Мисля, че това обяснение ще ви бъде интересно не само на вас, а и на цялата българска общественост. Ние никога не сме имали намерение и нямаме намерение да превръщаме подобно мероприятие в мероприятие с политически характер. Не сме имали такова намерение и не сме обявявали никога, че това трябва да бъде съвместно или някакво подобно мероприятие. Абсолютна измислица е, че е имало обръщание или апел, съдържащ подобни теми и въпроси. Това не отговаря на истината.
Истина е обаче, че ние подкрепяме исканията на стачниците и ги смятаме за справедливи. Исканията, които са обявени в печата. Това е вярно, затова беше говорено, включително и в мое изказване на отминалия току-що конгрес на БСП. Всеки си има право на мнение. Аз съм просто длъжен да кажа по повод изказването на Едвин Сугарев, че това не отговаря на истината и че става дума фактически за спекулация по един въпрос, който намирам за поставен по друг начин. 147.1
/ВЙ
Благодаря ви още един път за вниманието. Смятам, че и в бъдеще ще работим в такава обстановка на колегиалност.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Продължаваме, уважаеми колеги, с второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет. Към раздадения ви проект има и становище на Законодателната комисия.
Господин Бучков, моля Ви, поемете обсъждането.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Колеги, раздаден ви е законопроектът, заедно със становището на Законодателната комисия. Становището отразява това, което ви казах в резюме, и нищо повече.
Пристъпвам към четене на проекта текст по текст:
"Закон за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет".
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Бучков, ще гласуваме ли заглавието?
ГЕОРГИ МАРКОВ (от място): Давайте параграф 1.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Би трябвало да се гласува, щом няма изказвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, колеги, гласуваме първия текст - заглавието на закона.
Със 112 за, 59 против, 4 въздържали се. Заглавието е прието.
За обяснение на отрицателен вот има думата господин Николов.
ВАСИЛ НИКОЛОВ (ПССД): Искам да обясня своя отрицателен вот за заглавието. Смятам, че за яснота е хубаво да се добави "и цикъл закони за суспендиране на Конституцията".
ГЛАСОВЕ ОТ СДС: Много интересно!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Бучков, продължавайте.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: "– 1 в чл. 2, ал. 4 се отменя."
Текстът на ал. 4 е следният: "Действуващите адвокати не могат да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет".
В тази насока беше предложението на господин Мулетаров, обаче текстът на ал. 4, която се предлага да се отмени, говори 147.2 за действуващи адвокати, което по аргумент от противното означава, че недействуващите могат да бъдат. И понеже тази ал. 4 е в противоречие с ал. 1 на същия член, за това се предлага да отпадне.
Законодателната комисия с мнозинство прие този текст да отпадне и така се предлага.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата за предложения по този текст.
Има думата господин Иво Атанасов. 147.3 ХРИСТО АТАНАСОВ (ПССД): Предлагам този член от законопроекта за изменение да отпадне. Ще се мотивирам защо. Предлагам това, защото този член от закона би развихрил корупцията. Ако адвокатите си избират съдиите, това ще означава, че адвокатите с добри връзки ще имат възможност пряко да влияят върху съдиите и техните решения. Оттам ще се получи така, че който плаща добре на адвоката си, ще бъде оправдан. Смятам, че действуващите адвокати не би трябвало да могат да участвуват в избора на съдии. Това би нарушило независимостта на съда.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Школагерски.
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ПССД): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам най-напред, независимо че предишното изказване беше направено от член на нашия парламентарен съюз, да изкажа съжаление, че от тази трибуна могат да бъдат правени такива изказвания по о тношение на адвокатурата. (Частични ръкопляскания предимно от мнозинството)
Аз не разбирам кога в този млад човек са се насадили тези зли мисли, за да може да презумира и пред едно Народно събрание да говори, че адвокатурата е едва ли не организация за подкуп на съдебната власт. (Частични ръкопляскания от СДС)
Много моля хора, които все още се ръководят от своите емоционални подбуди, да се пазят от трибуната.
Уважаеми дами и господа! Аз също застъпвам становището, че предлаганото изменение на закона с отмяната на ал. 4 трябва да отпадне. Ще ви кажа какви са моите мотиви.
Тук виждам мои колеги адвокати, които са свидетели на една многогодишна борба по време на целия тоталитарен режим, адвокатурата, на която е поверена защитата на законните права и интересите на гражданите, да не бъде свързвана с изпълнителната власт и да не бъде поставяна в ограничение или в ръководство от нея.
Колегата Сталийски и останалите колеги си спомнят, че в миналите процеси даже се правеха опити за внушения на адвокатите, които защитаваха безкомпромисно и без да се съобразяват с интересите на властта своите подзащитни. Затова с голям резултат от тази адвокатска борба, която сме водили в интерес ДП/ВЙ 148.1 на нашите подзащитни, дойде текстът на чл. 134 от Конституцията, от който ние повече нищо не искаме. Това е, че адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се организация.
Искам да спра вниманието ви върху една информация. Навремето имаше Указ за адвокатурата, в който в управителното тяло, така наречения Централен адвокатски съвет, освен адвокатите се избираха и представители на още 4 института и ние се смеехме, че в тях само нямаше представител на Светия синод. Ние не желаем да бъдем представители и да избираме каквито и да са други органи, освен ние сами да се самоуправляваме и никой да не се бърка в нашата работа, за да си я вършим както трябва.
В този текст аз виждам опит да се привлече адвокатурата отново под покровителството на Министерството на правосъдието. Ето защо ви моля в името на всичко онова, което сме постигнали досега с борбата ни, в името на интересите на тези хора, на които адвокатурата трябва да изпълни докрай и безкомпромисно ролята си на защитник, вие да гласувате против предложението в чл. 2 да бъде отменена четвъртата алинея. (Частични ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Караиванов.
КОСТЯ КАРАИВАНОВ (ПССД): Уважаема госпожо председателствуващ, уважаеми дами и господа! С – 1 от предложения ни законопроект се отменя забраната действуващи адвокати да могат да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Смея да твърдя, че това противоречи на Конституцията и нейните принципи.
В глава шеста на Конституцията, където се говори именно за съдебната власт, се прави ясно разграничение между съдебната власт с трите си основни компонента - правораздавателни органи, Прокуратура и Следствиве, от една страна, и, от друга - независимата от съдебната власт адвокатура. Нека да се обърнем към чл. 117, чл. 128 и чл. 134 от Конституцията, където това особено ясно личи.
В чл. 117 от Конституцията, където се говори за съдебната власт, се казва: "Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, про148.2 прокурорите и следователите се подчиняват само на закона." Някъде да се говори за адвокати в този член?
В чл. 128 по-нататък изрично е посочено, че следствените органи са в системата на съдебната власт. Ако законодателят искаше да вкара в системата на съдебната власт и адвокатурата, той би го посочил също изрично, както това е направено в чл. 128 за съдебните органи. В същата глава шеста, когато се говори за адвокатурата, това е единственият чл. 134, се казва, че "адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се".
Тя е независима, уважаеми дами и господа, включително и от съдебната власт. Аз смятам, че приемането на – 1 на предлагания ни законопроект, би било категорично противоконституционно и призовавам всичките си колеги юристи в тази зала, когато решаваме подобни въпроси, да не мислим като политици, а да мислим като професионалисти, защото правният нихилизъм, който дълго време беше насаждан в тази страна, явно има свое продължение и ние го виждаме и тук, в парламента.
Но правният нихилизъм, уважаеми дами и господа, има едно удивително свойство. Тази рожба има свойството да изяжда своите родители.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата госпожа Велчева за реплика.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Тъй като станаха много позовавания на Конституцията, не бих могла да не отправя тази реплика. Депутатите от Българската социалистическа партия отново доказват, че четат Конституцията, както дяволът чете Евангелието. (Оживление от залата)
Конституцията има изричен текст в чл. 130, ал. 2, в който се определя какви хора могат да бъдат избирани във Висшия съдебен съвет. Забележете, там е казано "юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко 15-годишен юридически стаж".
Никъде не е поставено ограничение адвокати да не могат да бъдат избирани във Висшия съдебен съвет. В случая става дума за отмяна на един именно противоконституционен текст. Ако се приеме противното, то означава, че господата от Българската 148.3 социалистическа партия твърдят, че адвокатите не са юристи, че от тях не може да има професионалисти с високи нравствени качества и т.н. Когато говорим за Конституция, нека наистина да се придържаме към нейните текстове. (Частични ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Петров иска думата за реплика или процедура, не Ви разбрах?
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Колеги, аз мисля, че адвокатите могат да влизат, тъй като в противен случай би следвало тук, в самото Народно събрание, да ги избираме, но тъй като законопроектът е много голям и ние нямаме много време, аз правя процедурно предложение да се прекъснат изказванията по – 1 от законопроекта и моля, госпожо Ботушарова, това да бъде гласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Направено е процедурно предложение... (Оживление в залата, народни представители от Парламентарната група за социална демокрация напомнят, че трябва да се даде думата за реплики)
Моля ви, естествено ще дам думата. Господин Атанасов, Вие ли ще репликирате на това предложение.
(Народният представител Иво Атанасов се приближава към председателствуващия заседанието Снежана Ботушарова и обяснява нещо)
Нека аз да го уточня пред микрофона. Преди малко говори господин Христо Атанасов, а не господин Иво Атанасов, както обявих, моля за извинение.
ИВО АТАНАСОВ (ПССД): Това исках да уточня. Колегата Христо Атанасов излезе със становище, което не споделям, но това становище, поради неволна грешка на госпожа Ботушарова, излезе с моето име в ефир, а може би така ще бъде включено и в протокола. Затова искам да коригирам нещата. Аз съм Иво Атанасов и между мен и Христо Атанасов има разлика.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Мулетаров, на направеното предложение ли ще репликирате? - Да. Имате думата.
СПАС МУЛЕТАРОВ (ПССД): Уважаема госпожо Ботушарова, уважаеми народни представители! Искам да посоча аргумент и предполагам, че някои от вас ще се убедят в несъстоятелността на тезата, която се иска да се прокара с този законопроект. 148.4
В действуващия до влизането на новия Закон за адвокатурата Указ за адвокатурата се предвиждаше от адвокатите да се търси дисциплинарна отговорност, когато са извършили дисциплинарно провинение...
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Мулетаров, тъй като има процедурно предложение, бъдете коректен!
СПАС МУЛЕТАРОВ: Да Този дисциплинарен съд се председателствуваше от член на Върховния съд и участвуваше прокурор от Главна прокуратура. Години наред а двокатите се бореха съвсем основателно, съвсем обективно срещу това недоразумение на закона, тъй като тогава адвокатурата се превръщаше в държавна институция. Нейните лични въпроси за провинения на адвокатите се решаваха, както сега, в този закон - от една дисциплинарна институция, избрана от техните среди, а не от член на съда и Прокуратурата.
Ние сега по същия начин искаме да одържавим самостоятелната, независима и свободна адвокатура и да я вмъкнем в един държавен орган, какъвто е Висшият съдебен съвет, което противоречи на принципите. Това просто е недопустимо.
От едната крайност, която съществуваще по-рано, всички бяхме недоволни и ние подкрепяхме тези основателни възражения на адвокатите, сега отиваме в другата. Аз съм против предложението, което направи колегата Георги Петров за прекратяване на обсъжданията по този въпрос, още повече, че тук се правят неточни изводи. Тук беше направен изводът, че се правела оценка за адвокатурата. Това не не вярно. Никой от изказалите се изобщо не дава негативна оценка за адвокатурата, а напротив. Стремежът е тя да заеме своето достойно място - това, което новата Конституция е определила. Именно то ще попречи да се изпълнят тези разпореждания. 148.5 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, пригответе се за гласуване. Гласуваме процедурното предложение да се прекратят разискванията по – 1. Моля, гласувайте!
За - 112, против - 74, 5 се въздържат.
Разискванията са прекратени.
Пристъпваме към гласуване на – 1. Беше направено предложение да отпадне – 1, т.е. ал. 4 на чл. 2 да остане.
Гласуваме най-напред предложението, направено в пленарната зала, да отпадне – 1 в законопроекта. Моля, гласувайте.
За - 79, против - 110, един се въздържа. Отклонява се предложението този текст да отпадне.
Гласуваме – 1 така, както беше прочетен от господин Бучков и както го имате пред вас, изписан в текста. Моля, гласувайте.
За текста са 108 народни представители, против - 79, един се въздържа.
Господин Бучков, следващия текст.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Параграф 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
В ал. 2, изречение трето, след думата "мнозинство" се добавя "от всички делегати".
Изречение трето гласи следното: "Решенията се вземат с обикновено мнозинство при тайно гласуване." И текстът става така:
"Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички делегати при тайно гласуване."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Бучков, целият – 2.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Второ, ал. 3 се заличава, като ал. 4 става ал. 3.
Алинея 3 на досегашния закон гласи така: "Избраните делегати трябва да имат най-малко десет години стаж на съдийска, прокурорска, следователска или приравнена на тях длъжност".
Това изискване се обсъжда в Законодателната комисия и се прие, че не е необходимо делегатите да притежават тези качества, за да бъдат излъчени за делегати при избора на Висшия партиен съвет. (Весело оживление в залата, ръкопляскания) Пардон, СД/ВР 149.1 Висшия съдебен съвет. Ами, така е, когато три дена само за това се говори по радиото и така се втълпи в съзнанието ни, че се допускат и тези грешки. (Силен шум в залата, весело оживление)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Бучков, другия текст.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧОВ: Създава се нова ал. 4: "Изборът на делегатите и членовете на Висшия съдебен съвет е законен, ако в него са участвували най-малко две трети от имащите право да участвуват в делегатските събрания съответно от избраните делегати."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По тези текстове госпожа Миленкова има думата.
АНА МИЛЕНКОВА: Предлагам текстът на ал. 3 на чл. 3 да остане така, както е в закона, като съм съгласна изискването от десет години да бъде намалено на пет години стаж в съответната длъжност, тъй като считам, че премахването на изискването за какъвто и да било стаж към делегатите би довело до резултат членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на съдебната власт да се избират от делегати, които не само нямат представа за професионалните качества на тези, които ще избират, но имат и минимален професионален опит.
Затова предлагам да остане текстът на ал. 3, като цифрата "10" се замени с "5" и съответно номерацията остане същата на алинеите в същия законов текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Томова има думата.
ЕМИЛИЯ ТОМОВА: Уважаеми народни представители, искам само да ви прочета два текста. Единият от тях ние с вас сме приели тук на гласуването на Правилника на Народното събрание. Вярно, той не е влязъл в сила, но ние там записахме преходна разпоредба: "От присъствуващи при тайно гласуване се разбира участвувалите в гласуването народни представители."
Правилникът, доколкото разбирам, макар че го наричаме "Конституция в Народното събрание", все пак е от по-нисък ранг от един закон. А тук, в закона, искате да запишем "при тайно гласуване", "обикновено мнозинство", "от всички делегати". Ами ако се случи, че част от делегатите, дори и по здравословна 149.2 причина (нека да са здрави) им се наложи да не участвуват в гласуването, как ще се извади в този случай от тази ситуация изборът?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Георгиев поиска думата. 149.3 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ: Уважаеми колеги, подкрепям предложението на колежката Ана Миленкова. Към съображенията, които тя изложи, аз бих ви ангажирал вниманието да помислите върху още две чисто законови съображения, които се съдържат - едното в текста на Конституцията, а другото в текста на сега действуващия закон, който ще изменяме. Не може да не сложим някаква минимална граница изискване за трудов стаж, да речем пет години, ако щете даже три години на онези делегати, които ще ги избираме да избират Висшия съдебен съвет, т.е. там, дето ще бъдат избирани, и там да попаднат и такива хора, за които не е изтекъл 3-годишният срок. Да се преценява дали са сменяеми или не са сменяеми. Та, в този закон и в Конституцията е поставен един минимален 3-годишен срок, който трябва да изтече, за да може Висшият съдебен съвет да се произнесе за даден съдия, прокурор или следовател, дали да бъде сменяем или не.
Ние искаме да изпратим в делегатското съвещание такива хора, за които още не е изтекъл срокът за несменяемост, да се произнасят да бъдат избрани членове на Висшия съдебен съвет, които ще решават тези въпроси за сменяемостта после или несменяемостта. Това съображение не може да остане настрана и ние да не го имаме предвид.
И второто съображение, което според мен е също важно и се съдържа в Конституцията, ако обърнахте внимание тук беше прочетено преди малко от един колега, че във Висшия съдебен съвет следва да бъдат избирани такива видни юристи, които имат най-малко 15 години трудов стаж като юристи.
Питам аз някой, който сега е започнал да упражнява трудовия си стаж и зад него няма и един месец, как той като делегат на такова делегатско съвещание ще може да даде преценка кой е добър юрист с над 15 години трудов стаж, след като не е работил в никаква система и няма никаква реална представа за професионалните качества най-малко на своите колеги, които имат над 15 години трудов стаж. Той може само да е чул, но лична реална представа за това няма. А тук става дума за избор.
Ето защо и в Законодателната комисия предложих, и тук продължавам да предлагам отново и отново, да привличам вниманието ви - трябва да сложим изискване за някаква възрастова граница. Ако РД/ВР 150.1 10 години бяха много, 5 години, ако щете дори 3 години, но поне на границата, която се изисква за преценка за несменяемост или сменяемост на един, който работи в тази система. Дори аз казвам, няма нужда да преценяваме, няма нужда този трудов стаж да е непременно в тези органи. Важното е да е юридически стаж, за да може да има все пак някаква житейска мъдрост и опит зад гърба си.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Велев има думата.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! В Конституцията на Република България е записано, че Народното събрание може да провежда редовно своите заседания, когато кворумът е повече от половината от всички народни представители. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъствуващите. Сега се внася законопроект от ваша страна, господа, и от наша страна за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, където бяхме допуснали една грешка, според мен, че решенията се вземат с повече от половината от общия брой на съветниците. Сега правим изменение, за да запишем, че решенията ще се вземат с мнозинство повече от половината от присъствуващите.
Значи ние трябва да унифицираме нашето законодателство при такива случаи. А тази унификация трябва да се ръководи именно от Конституцията, че наред с кворума, който е повече от половината от общия брой на народните представители, на съветници, на делегати и т.н. и решенията да се вземат с мнозинство повече от половината от присъствуващите.
Ето защо аз не виждам никаква необходимост от внасяне на квалифицирано мнозинство при избирането на делегати, на представители за Висшия съдебен съвет и т.н. Нека да вървим към унификация на нашето законодателство.
Затова аз смятам, че не е необходимо да се приемат тези изменения и особено не е необходимо да се приеме тази нова ал. 4 в този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Тъй като не се правят други предложения, пристъпваме към гласуване.
В – 1 за точка 1 се направи предложение този текст да отпадне, т.е. да остане така, както е сега в закона. Него ще го подложим на гласуване най-напред. 150.2
Предложението за отпадане на текста в законопроекта или да остане така, както е в закона сега. Моля, гласувайте за това предложение.
За направеното предложение са 79 народни представители, против - 112, въздържали се няма.
Това предложение се отклонява.
Гласуваме текста на – 2, т. 1 така, както е предложен от Законодателната комисия. Вие го имате пред вас. Моля, гласувайте.
За текста на комисията са 112 народни представители, против - 73, 4 се въздържат.
Точка 1 на – 2 е приета.
По т. 2, господин Бучков, има няколко предложения.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Точка 2 има предвид заличаването на ал. 3, като ал. 4 стане ал. 3.
Госпожа Миленкова предложи да остане текстът, като от 10 години се намали изискването на 5 години.
Текстът се поддържа, както е по закона, от господин Георгиев по съображение, че тези, които ще бъдат делегати, трябва да имат най-малко съответния трудов стаж да могат да преценяват качествата на тези, които ще избират за членове на Висшия съдебен съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В такъв случай, господин Бучков, най-напред трябва да гласуваме предложението, с което се иска т. 2 да отпадне от законопроекта, т.е. да остане текстът в закона, както е. След което ще се правят поправките.
Моля ви, колеги, за внимание. Гласува се предложението т. 2 така, както я виждате пред вас написана, да отпадне. Моля, гласувайте.
За направеното предложение са 80 народни представители, против - 112, въздържали се няма.
Отклонява се предложението. 150.3 Моля, гласувайте за т. 2 на – 2 така, както го имате пред себе си.
Със 110 гласували за, 71 - против, 2 въздържали се, текстът е приет.
Господин Бучков, т. 3.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Предложението на госпожа Миленкова беше да остане текстът, като вместо 10, станат 5 години. Тъй като текстът се отхвърля, няма смисъл да се гласува за пет или десет години, тъй като такъв текст няма да съществува.
РОСЕН ХУБЕНОВ (от място): Искам думата, за да оспоря това гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, господин Хубенов, нещата са ясни. Излишно е да се губи времето така. Госпожа Митева иска да обясни отрицателен вот.
Заповядайте! Кое гласуване искате да оспорите? Последното не можете да оспорите, нацяло, ако имате нещо да кажете.
РОСЕН ХУБЕНОВ: Вземам думата процедурно. Този човек, уважаемият господин Димитров, е депутат и е дошъл тук, за да си върши работата за разлика от вас. (Шум в залата, възгласи от страна на мнозинството)
Вземам думата, за да се възползувам от правото си на депутат и да оспоря гласуването на т. 2. Не зная дали обърнахте внимание, но беше уместно да обърнете внимание, че докладчикът започна да говори по т. 3, без дори да е обявен резултатът от гласуването по т. 2. На него му беше ясно какъв ще е резултатът от гласуването. (Шум в залата, възгласи, смях от страна на депутати от ПССД и ръкопляскания)
Но имаше още две предложения и те изобщо не бяха подложени на гласуване. А аргументите, които се изтъкнаха в тяхна полза, са рационални и аз съм сигурен, че част от депутатите на управляващата коалиция биха ги възприели. Аз моля председателствуващият да не лишава от възможност уважаемите колеги от управляващата коалиция да мислят с главите си и да вземат самостоятелни решения. Едното предложение беше за стаж от пет години, а другото - за стаж от три години. Ами тук се изтъкнаха много основателни аргументи, че за да се преценява изобщо дали един магистрат има качество на несменяемост, той трябва да работи поне три години. ВТ/ВР 151.1
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Хубенов, хайде с процедурата да се изясним, моля.
РОСЕН ХУБЕНОВ: Аз съм сигурен, че вие или по-голямата част от вас бихте подкрепили поне това.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, без изказване по същество. Позволете ми, разбрах за какво става дума.
РОСЕН ХУБЕНОВ: Оспорвам гласуването, моля отново да се гласува. (Венцеслав Димитров, реплика от място: "Оспорването се отхвърля!")
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Много моля, нека да кажа две думи, защото се объркват нещата в залата. Мисля, че господин Хубенов не разбра за какво гласува. Това не е основание да се прегласуват нещата. Имаше предложение ал. 3 да остане. Казано обратното: да се гласува да отпадне текстът, който е в проекта. Обратното на това означава ал. 3 от закона да остане. Да, но пленарната зала гласува против това в мнозинството си. Пленарната зала потвърди, че тя не желае този текст да остане. В такъв случай какво да гласуваме? Да бъдат пет или три години? Има процедура, тя има своя логика и се следва.
Господин Хубенов, моля Ви, запознайте се с логиката на гласуването.
РОСЕН ХУБЕНОВ (от място): Аз ви моля вие да не погазвате професионалната си съвест!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, няма основание за прегласуване на този текст. Госпожа Митева иска да обясни отрицателния си вот. (Венцеслав Димитров, СДС, реплика от място: "Отиди да се оплачеш на Жан Виденов!")
МАРИЕЛА МИТЕВА: Първо, аз поддържам ммението на господин Росен Хубенов, че следваше да се гласува изменение в предложените изменения в ал. 3 на чл. 3. А аз лично гласувах против текста на Законодателната комисия, защото предложението да отпадне изцяло ал. 3 крие риска действително хора, които не познават системата, да определят професионалните качества на работещите в нея.
Имайте предвид, че например младши прокурорите, които отскоро ще бъдат младши прокурори само една година, например нямат право да вземат мярка за неотклонение "задържане под стража". Имайте предвид, че младши съдиите, които отскоро ще са 151.2 младши съдии само за една година, нямат право да влизат сами по дела, а винаги са в състав на окръжния съд. Следователно юридическата професия има своя специфика, която, за да бъде опозната, изисква старшия опит. Много силен беше аргументът и за трите години, които по закон са необходими, за да придобие един юрист, съдия, следовател или прокурор качеството на несменяем.
Ето защо аз гласувах против това предложение и много моля да се прегласува текстът и да се възприеме предложението да се въведе изискване за юридически стаж, необходим за участие като делегат при избора на Висшия съдебен съвет.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Прегласувайте го, какво сега се пазарите.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Митева, понеже Вие така настойчиво и интелигентно обяснихте вота си, на Вас лично искам да Ви кажа: процедурата на гласуване не е нарушена. Това е логиката на нещата. След като първоначално залата не прие този текст да остане в закона, тоест гласува против, ние не можем да поставим на гласуване само годините да бъдат променени. Това можеше да стане, ако текстът беше останал в закона. Така че при новото гласуване едва ли ще се промени нещо в това, което искате - текстът да се гласува с пет години. Така са предложенията.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Това не е достатъчно основание, за да не се преразгледа една глупост.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Ананиева, това може отново за връщане на текст или друго предложение... става дума и за делегати освен това.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Въпросът беше обсъждан в Законодателната комисия и тук се постави въпросът кои могат да бъдат делегати, а не членове на Висшия съдебен съвет.
И става дума за следното нещо: не колко години има юридически стаж дадено лице, а колко години има на съдийска, следователска или прокурорска длъжност. И един професор от Правния факултет, ако стане съдия, той няма да може да бъде делегат, защото няма три години. Ето за това става дума. 151.3
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Вие не познавате законите, за които говорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, продължаваме по-нататък с гласуването. Текстът е на т. 3 на – 2 за създаването на нова ал. 4. Господин Стоилов, поясненията след това.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Взимам думата, защото вече ми е неудобно по какъв начин водим дискусиите. Ще помоля докладчиците да изучават законите, по които докладват, защото професорите и доцентите са приравнени по своя стаж към практикуващите юристи. Така че тези аргументи са несъстоятелни и ви моля наистина точно да се обсъждат нещата. Недейте се излага! (Ръкопляскания от страна на малцинството) 151.4 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, пристъпваме към гласуване на точка трета - създаването на нова алинея. По нея не бяха направени допълнения. Моля за спокойствие в залата. Да гласуваме тази точка, след това другите предложения. Точка трета предлага нова алинея. По нея не бяха направени никакви допълнения, поправки или предложения - затова моля, гласувайте, така както беше предложена.
За - 112, против - 62, въздържали се - 13. Точка трета на параграф втори е приета.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Тъпата ви машина работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Орсов процедура.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПССД): От името на ПССД внасям предложение докладчикът по Закона за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет да бъде сменен и да бъде другият заместник-председател на Законодателната комисия. Мотивите: тук докладващият господин Бучков доказа своята компетентност с воденето си досега, така че моля докладчикът да бъде сменен. (Ръкопляскания от опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Тъй като това е пропуск във временните процедурни правила, аз ще се обърна към пленарната зала за разумни предложения, но когато се докладва един законопроект комисията определя докладчика. Госпожица Велчева.
ВИРИЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): За тези, които не знаят, всяка комисия определя кой да бъде неин докладчик и тя е определила господин Бучков. Колкото до другия заместник-председател на комисията, той не присъствуваше на това заседание и едва ли би могъл да докладва становището на комисията.
(РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Кога, кога ... Грамотни хора са ни нужни ... Ние не сме на партийно събрание ... Тук става дума за знание на закона, а не за присъствие)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Може ли без коментари от залата? Господин Даскалов, Вие ли искахте думата? (Владислав Даскалов се приближава към трибуната) Вдигнахте ръка и не разбрах за реплика или ... Затова Ви попитах с въпрос, а не направо да Ви дам думата. ДЕ/ЙА 152.1
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): По повод процедурното предложение, имам право.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, заповядайте.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Благодаря Ви, госпожо председателствуващ, уважаеми колеги, на изпит няма да поставяме господин Бучков. Ние на изпит, уважаеми колеги, не сме представили. Господин Бучков е наш представител като докладчик на комисията. Ако някой от своя гледна точка се съмнява в професионалните качества на господин Бучков, това е за негова сметка. Ние нямаме основание заради това, че някой не е разбрал онова, което той докладва, да смятаме, че той не е в състояние да упражнява своите професионални способности и качества.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги, продължаваме с параграф трети.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Не бих искал да отговоря на колегата Стоилов, но той може да се справи кой трудов стаж се приравнява на съдийски, на юрисконсултски, на нотариус и т.н. Има достатъчно данни в това отношение и може да се справи.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Бучков, моля Ви, по текста, лични обяснения накрая на пленарното заседание.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Справих се, справих се.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Сега, смятам, че не е необходимо тук да правим спор. Тук ставаше въпрос за един аргумент, защото се изисква на същата длъжност, а не приравнение. И много лошо ме разбраха. Но не искам да се разправям, защото член 129 от Конституцията говори на същата длъжност, текстът, който разглеждаме говори за приравнена длъжност. Това са две различни неща.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Именно затова, да, защото са приравнени.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Параграф трети, моля, господин Стоилов, личните обяснения накрая.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Точка трета - създава се нова алинея четвърта. Изборът на ...
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нея я гласувахме, параграф трети.
(Смях, ръкопляскания, викове "Браво!" от парламентарната група на БСП) 152.2
НОРА АНАНИЕВА (от място): Пародия.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за спокойствие в залата, може винаги да се случи, когато напрежението е по-голямо от нормалното.
Уважаеми колеги, моля ви.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Уважаеми дами и господа от лявата страна, постигнахте целта си. Създадохте обстановка, в която не може да се работи нормално. (Протестни възгласи и шум от лявата страна) По този начин постигнахте вашата цел.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Лютфи процедурен въпрос.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Госпожо председател, моля от името на Движението за права и свободи и от името на парламентарната група на СДС да въдворите ред и дадете възможност на господин Бучков да докладва. Много ви моля, колеги от парламентарната група на БСП, дайте да дадем възможност на господин Бучков, вие знаете много добре, че е един много добре формиран във всяко отношение юрист. Много добре.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Е, не съм професор от АОНСУ, но какво да правя сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Обръщам се с молба засега към всички уважаеми народни представители да продължим спокойно и делово работата си по законопроекта. Моля, господин Бучков, параграф трети.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Параграф трети. В член девети се правят следните изменения: точка първа - в алинея втора думите "председателя му" се заменят с думите "министъра на правосъдието".
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст има ли предложения?
РЕПЛИКА ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Има ли смисъл?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Точка втора на същия параграф?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Алинея трета се изменя така: "Решенията се вземат, ако присъстват най-малко четири пети от членовете на Висшия съдебен съвет и с обикновено мнозинство от присъствуващите с явно гласуване, освен когато Конституцията 152.3 или законът изисква друго."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст? Господин Стоилов иска думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПССД): Тук ви предлагам едно малко изменение в кворума. Четири пети - струва ми се, че е твърде завишен кворумът и той би могъл да блокира дейността на Висшия съдебен съвет, затова аз внасям предложение този кворум наистина пак да бъде по-висок от обикновеното мнозинство, пак да имаме квалифицирано мнозинство, но от три пети. Това е само предложението ми към алинея трета.
И тъй като господин Бучков като че ли не прие предишното мое твърдение, аз съм длъжен да цитирам току-що отменената алинея трета, т.е. значи вие приемате, че този аргумент нямаше нужда да бъде изтъкван, след като преподавателите са приравнени към съдии, следователи и прокурори?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Стоилов, може и накрая обясненията. По този текст други предложения?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Имам предвид за несменяемостта на съдиите. 129 вижте колега Стоилов.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Митева.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПССД): Аз предлагам да не се възприема предложението за промяна на алинея втора на член девети, тъй като сегашният текст звучи така - "Висшият съдебен съвет се свиква най-малко веднъж на три месеца от председателя му или по искане на една пета от неговите членове." Предлага се "председателя му" да се замени с "министъра на правосъдието".
Лично аз не бих имала нищо против, ако не съществуваше член девети, алинея първа, който казва, че когато председателствуващият на Висшия съдебен съвет, какъвто е обичаят на министъра на правосъдието, отсъства, заседанията се ръководят последователно от председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд или от главния прокурор. Ако ние въведем сега изискването Висшият съдебен съвет да се свиква само от министъра на правосъдието, то това означава ние да лишим председателя на Върховния касационен, Върховния административен съд и главния прокурор от възможността да го председателствуват и този текст би влязъл в противоречие с алинея първа 152.4 на член девети. Ето защо ви предлагам, ако има промяна в алинея втора, то да е само вместо "председателя му" да бъде предложена думата "председателствуващия", но не да се пише директно министъра на правосъдието.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: С други думи предлагате да бъде "председателя" с "председателствуващия", а не другия текст. Други предложения? Не се правят. Моля ви, пригответе се за гласуване. В член девети се правят следните изменения.
Точка първа - има две предложения. Едното предложение е така, както е направено от Законодателната комисия, а другото предложение е от госпожа Митева тощу-що направено. Думите "председателя му" да се заменят с "председателствуващия", така че най-напред се подлага на гласуване предложението ...
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Искам само да направя едно пояснение, което имахме предвид в Законодателната комисия, госпожа Митева знае много добре това. 152.5 Става дума за свикването на Висшия съдебен съвет, което може да стане веднъж на три месеца или от министъра на правосъдието, който вероятно никога няма да отсъствува три месеца, или от една пета от неговите членове. Така че текстът има предвид Висшият съдебен съвет да се свиква от министъра на правосъдието или когато той отсъствува, а трябва да се свика, това право да имат една пета от неговите членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Въпросът е кой текст най-напред да се предложи на гласуване, тъй като те конкурират еднакво по реда на постъпването.
Моля ви, колеги, най-напред гласуваме текста на законодателната комисия, както го имате и пред себе си.
Моля, гласувайте.
За текста са гласували 110 души, против - 65, и 8 въздържали се. Текстът се приема.
В такъв случай алтернативният текст няма да се подлага на гласуване.
Следваща е точка втора. По ал. 3 господин Стоилов предложи промяна на гласуването. Така че най-напред към предложения текст така, както го четете и го виждате, ще се гласува предложението за поправка - вместо четири пети кворумът да бъде три пети. Моля, гласувайте.
За направеното предложение са 77 народни представители, 107 са против, въздържали се няма. Предложението се отклонява.
Моля ви сега гласувайте текста на ал. 3 от т. 2 така, както го имате пред себе си.
За текста са гласували 107, 62 - против, 4 въздържали се. Текстът се приема.
Моля да прочетете следващия параграф, господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: В – 4, чл. 10 се правят следните изменения.
Точка първа се изменя така: "Предлага на президента на републиката за назначаване и освобождаване председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор. Президентът не може да откаже назначаването или освобождаването при повторно направено предложение за същото лице."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст предложения не се правят. Ако сте съгласни в такъв случай веднага да Сл.Р/ЙА 153.1 се гласува?
Моля, гласувайте.
За текста са гласували 122 души, 51 са против и 8 въздържали се. Текстът се приема.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Точка втора се заличава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Караиванов.
КОСТЯ КАРАИВАНОВ (ПССД): Уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм категорично против отпадането на точка втора. Нека да видим какво гласи точка втора от Закона за Висшия съдебен съвет: "Висшият съдебен съвет предлага на президента на републиката за назначаване директора на Националната следствена служба, президентът не може да откаже назначаването или освобождаването при повторно направено предложение" - в случаите на т. 1 и т. 2.
Уважаеми дами и госпожа, аз вече говорих за глава шеста от Конституцията, където е поставен принципът за триединната структура на съдебната власт - правораздавателни органи, прокуратура и следствени органи. Следователно принципите за назначаване и освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор, както и директора на Националната следствена служба би трябвало да бъдат еднакви. Необяснимо защо, в пълно противоречие с този принцип, на нас ни се предлага да отпадне точка втора. В – 14 от така предложения проект също се прави едно изменение в Указ # 1138, с което се определя, че директорът на Националната следствена служба ще се назначава и освобождава от длъжност от президента на републиката. С това се отнема едно основно правомощие на Висшия съдебен съвет, а именно при повторно предложение да успее да наложи своята кандидатура, която смята за подходяща за директор на Националната следствена служба.
Според мен това е в противоречие с разделението на властите. Това поставя под съмнение независимостта на следствената служба, оттам на цялата съдебна система.
Аз бих бил доволен, ако госпожа Велчева, която е майсторка на репликите, или някой друг от Съюза на демократичните сили обясни защо е това противоречие. Защо един е критерият при назначаване на председателя на Върховния административен 153.2 съд, на главния прокурор, а съвсем друг ще е критерият при назначаване на директора на Националната следствена служба.
На кого е изгодно това и какви са съображенията? Аз искам тук да бъде обяснено.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте, господин Ганев.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Би било добре господин Караиванов, преди да се изправи да говори тук, да се справи с Конституцията. "Председателят на Върховния касационен съд (чл. 129, ал. 2), председателят на Върховния административен съд и главния прокурор на републиката се назначават и освобождават от президента" и т.н.
Тук не е вписано това, за което става дума. Щом като не е вписано, ако ние го впишем в закон, нарушаваме Конституцията. Това би трябвало да бъде пределно ясно. А за въпроса, кой ще го назначава - назначава се по обикновения ред, по който се назначават всички други съдии.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Бяха направени две предложения. Имате пред себе си предложението на Законодателната комисия, в пленарната зала беше направено предложение точка втора, както е предложена в законопроекта, да отпадне. Така че най-напред ще гласуваме направеното предложение т. 2 от законопроекта да отпадне, с други думи, т. 2 от закона да остане. Моля ви, гласувайте.
75 народни представители са за предложението, против 106, 3 въздържали се. 153.3 Гласуваме точка втора по параграфи така, както е предложена от Законодателната комисия. Имате го пред себе си. Моля, гласувайте!
97 народни представители са гласували за, 77 против, 2 се въздържат. Текстът е приет.
Следващия текст, господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Точка трета става точка втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте!
107 народни представители са гласували за, 57 - против, и 11 се въздържат. Текстът е приет.
Следващия текст, господин Бучков!
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Създава се нова точка трета. Точка трета. "Определя броя, районите и седалищата на териториалните следствени служби."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст не се правят предложения. Моля, гласувайте!
112 народни представители са гласували за, 45 - против, 19 се въздържат. Текстът е приет.
Следващия текст, господин Бучков!
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Точка пета. В т. 4 и 9 думите "отдели" се заменят с думата "служби".
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст не се правят предложения. Моля, гласувайте!
120 народни представители са гласували за, 32 са против, 21 се въздържат. Текстът е приет.
Следващия текст, господин Бучков!
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Точка шеста. Създава се точка 4а. "Определя възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст предложения? Не се правят. Моля, гласувайте!
116 народни представители гласуват за, 36 - против, 16 се въздържат. Текстът е гласуван и приет.
Следващата гочка, господин Бучков! ББ/ЙА 154.1
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Седем. В точка пета думите "и определя трудовите им възнаграждения" се заличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте!
111 народни представители са гласували за, 45 - против, 22 се въздържат. Този текст е приет.
Следващия, господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Осем. Точка седем се изменя така: "Произнася се по жалби срещу решения по дисциплинарни дела, когато е наложено наказание понижаване в длъжност, преместване или намаляване на трудовото възнаграждение."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩА СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст не се правят предложения, моля гласувайте!
Извинявайте, господин Георгиев има думата.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПССД): Благодаря госпожо председател, уважаеми колеги! Аз всъщност подкрепям текста, защото досега това беше една празнота в сега действащия закон, но ми се струва, че би трябвало да дадем възможност още да се произнасят по жалби срещу дисциплинарното уволнение, тоест да преразгледа решение за дисциплинарно уволнение на някого, ако има жалба срещу това решение от този, който е засегнат. Защото тази група на дисциплинарно освободените като че ли се изключва от текста и ако някой бъде дисциплинарно уволнен, той няма пред кой друг орган да се жалва, защото това е единственият орган, който го назначава, понижава, освобождава и т.н. Затова трябва да се даде възможност, ако лицето е недоволно и подаде жалба пред същия орган, той да има право да се произнесе отново по този въпрос. Иначе остава незащитен и според мен текстът е непълен от тази гледна точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Какво точно допълвате?
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ: Нямам готов текст в момента, мога сега да го напиша.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уточнете какво допълвате, господин Георгиев.
Господин Стоилов има думата. 154.2
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПССД): Въпросът, който засегна господин Георгиев, е основателен, защото юридическа възможност според законодателството съществува, но в измененията тя не е предвидена. Но аз подкрепям предложения от Законодателната комисия текст, тъй като според буквалния смисъл на Конституцията чл. 129, ал. 3, забележете, е казано следното: "Съдиите, прокурорите, следователите се освобождават от длъжност само при пенсиониране, подаване на оставка, привеждане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, както и при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година."
Следователно Конституцията не позволява дисциплинарното уволняване на съдиите и това според мен е един неин пропуск, но той трябва да бъде отстранен и по съответния ред. Защото биха могли да бъдат отстранени за дисциплинарни провинения само тези съдии, на които е наложено съответното наказание, предвидено в Конституцията, по наказателно-правен ред.
Следователно пак повтарям, това може би е един пропуск и аз тук бих признал един от пропуските на Конституцията, а не там, където те се търсеха дълги месеци. Но такъв пропуск, за да не бъде в нарушение на текста на Конституцията, не може да бъде отстранен чрез изменение на сега приемания закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Стоилов, Вие проддържате текста, както е даден?
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Няма правна възможност да се измени.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други предложения? - Не се правят.
Най-напред ще гласуваме текста, както е предложен от комисията, и след това допълнението на господин Георгиев. Нали е допълнение това, което предлагате? Поне така се разбра, че то е едно допълнение към текста. Колеги, моля ви се, подгответе се за гласуване. Най-напред гласуваме текста така, както е предложен от комисията, а след това допълнението на господин Георгиев. 154.3
Така че, точка седма, както беше прочетена от господин Бучков и я имате пред себе си.
Моля ,гласувайте!
166 народни представители са гласували за, 10 против, 8 въздържали се.
По повод направеното допълнение на господин Георгиев, господин Бучков, Вие ще вземете ли отношение? 154.4 ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Аз считам, че предложението не следва да се приема по съображенията, да не ги повтаряме, които изнесе и колегата Стоилов. Но се поставя въпросът, че се касае за заварени случаи, когато още несменяемостта като институт не е установен в съдебната власт. Този въпрос бихме могли да уредим в преходните разпоредби с оглед да се запазят интересите на тези, които са дисциплинарно уволнени.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Георгиев, имате думата.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ: При това положение оттеглям предложението си. Ще го предложа в преходните разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Бучков, следващият текст.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Чл. 9, т. 8 се изменя така: "Съставя бюджета на съдебната власт и го внася в Народното събрание за утвърждаване. Контролира изпълнението на бюджета."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст не се правят предложения. Моля, гласувайте.
Със 138 за, 23 против, 18 въздържали се текстът се приема.
Има думата господин Венцеслав Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми колеги, аз искам да ви обърна внимание, че бюджетът в страната съгласно Конституцията се съставя от министъра на финансите. Може ли това нещо да се приеме? Вие сте юристи, помислете малко и кажете! Може да прави предложения по съставяне на бюджета, то отива в Министерството на финансите, министърът на финансите го включва в държавния бюджет и тогава се гласува от Народното събрание. Не може каквато и да е инстанция да си съставя сама бюджета и без санкцията, без включването му в общия държавен бюджет, републикански бюджет да го утвърди.
Както знаете, онзи ден, когато гласувахме поправката на бюджета на Народното събрание, имахме потвърждение от министъра на финансите, което де факто означава, че той го е включил в държавния бюджет, той се е съобразил с него. А тази разпоредба не предвижда подобно нещо. Аз не знам какво трябва да направим дали трябва да го прегласуваме или нещо друго, вие сте юристи, кажете. СтБ/ЙА 155.1
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Както е вашето предложение, господин Димитров, какъв да бъде текстът?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Подготвя или предлага на Министерството на финансите бюджета на съдебната власт. И толкоз. То си го внася и в Народното събрание. Не може съдебната власт сама да си го внася в Народното събрание, тя може да предложи на министъра на финансите, който с държавния бюджет го внася в Народното събрание. Но вие измислете как ще го формулирате.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Хубенов има думата.
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПССД): Аз искам да направя реплика по повод направеното предложение в името на професионалната коректност към депутатите в тази зала и преди всичко към депутатите от СДС. Член 117, ал. 3 от Конституцията гласи: "Съдебната власт има самостоятелен бюджет". Съдебната власт има самостоятелен бюджет! Икономическата независимост заедно с несменяемостта на съдиите са двата основни стълба и двете основни предпоставки, казано на правен език, условие за съществуването на независима трета съдебна власт.
Така че неуместно е вашето предложение, господин Димитров. Висшият съдебен съвет трябва да изготви бюджета на съдебната система и да го внесе в парламента за утвърждаване.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Кой ще й даде пари?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Ескенази има думата.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Колеги, има един принцип в нашето законодателство, че бюджетът се утвърждава със закон, това, което аз споделям поначало, че съдебната власт като независима трябва да има бюджет, по принцип означава, че този бюджет, макар и самостоятелен, трябва да бъде включен в Закона за бюджета. Освен ако имате предвид, че Народното събрание гласува веднъж закона за държавния бюджет и втори път закон за годишния бюджет на съдебната власт. Аз обаче съм доста скептично настроен за това, че можем с един такъв текст да въведем норма, че има отделен закон за ежегодния бюджет на съдебната власт. Не бих стигал толкова докрай. 155.2
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вие какво предлагате, господин Ескенази?
ИЛКО ЕСКАНАЗИ: Аз предлагам този бюджет на съдебната власт да бъде включен в Закона за бюджета на държавата. Няма друг начин. Иначе ние трябва сега в момента да вземем решението, че има два закона за бюджета - единият закон за държавния бюджет и другият закон за бюджета на съдебната власт.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Ама няма къде да се включи!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре, по текста, който вече гласувахме, какво конкретно предлагате да бъде променено?
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ: "Предлага го за включване в Закона за държавния бюджет."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Хубенов, заповядайте.
РОСЕН ХУБЕНОВ: Двете неща не се изключват. Действително този бюджет ще бъде в единия закон за приемане на бюджета на държавата, но той ще бъде един самостоятелен раздел, в който министърът на финансите няма да има право да нанася корекции. Висшият съдебен съвет ще бъде този, който ще предложи на Народното събрание и чрез свой представител ще го защити тук. Иначе съдебната система остава под финансовия контрол на изпълнителната власт, а точто това противоречи на цитираната от мен ал. 3 на чл. 117.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Чуха се достатъчно аргументи по вече гласувания текст. Ще поставя на гласуване това, дали да се прегласува текстът.
Гласуваме това дали да се прегласува текстът.
Със 108 за, 63 против, 4 въздържали се този текст ще се прегласува. Председателството предлага утре Законодателната комисия да го внесе след уточнение.
Следващия текст, господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Параграф 5. В чл. 11, ал. 1 думите "както и за директора на Националната следствена служба" се заличават. 155.3
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст не се правят предложения. Гласувайте!
Със 100 за, 61 против, 7 въздържали се, този текст е приет.
Следващият параграф е дълъг, да го оставим за утре. В такъв случай днешното заседание е към края си. Утре започваме в 15 ч. с дневния ред, който днес бе гласуван.
Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 50 м.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Снежана Ботушарова)
СЕКРЕТАРИ:
(Трифон Митев)
(Руслан Сербезов)