Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2012-06-28

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов, Екатерина Михайлова и Павел Шопов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

(Председателят госпожа Цецка Цачева обявява регистрация, но поради липса на необходимия кворум отлага началото на заседанието за 9,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)

Ще започнем с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – продължение.
До момента са гласувани текстовете до § 3 включително. Предстои да се докладва наименованието на Глава „Преходни и заключителни разпоредби”.
Процедура.
Петър Курумбашев (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Искам да обърна внимание и да предложа поправката на една техническа грешка, която сме допуснали в чл. 73. Ние направихме промени, още когато работехме в комисията на второ четене, и в чл. 69 бяха намалени банковите гаранции за площадки от 10 хиляди на 5 хил. лв. Това го направихме и е гласувано, но в чл. 73 сме запазили стария текст. Затова молбата ми е и в чл. 73 да прегласуваме и в ал. 3 – 10 хил. лв. да бъде заменено с 5 хил. лв.
Ако искате да изчета все пак цялата алинея:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 лицата подават на хартиен и технически носител или по електронен път заявление за изменение и/или допълване на разрешението заедно със съответните документи по чл. 68 и/или 69, удостоверяващи промяната, документите по чл. 69, ал. 1, т. 1 и 3, а лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, и банкова гаранция по чл. 69, ал. 3 от 5000 лв. за всяка нова площадка.”
Тази поправка е съгласувана и с вносителя. Моля да я подложите на гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дами и господа народни представители, на стр. 84 от доклада, когато сме докладвали и гласували чл. 69, е подкрепено предложението на народния представител господин Курумбашев, който е предложил в чл. 69 в ал. 2 вместо 10 000 лв. гаранция да бъде заменено с 5000 лв. Не е догледано, че същата по размер гаранция е предвидена и в чл. 73. Там няма предложение, поради което ние сме го гласували и сме оставили по вносител гаранцията от 10 хиляди.
В момента има несъответствие между тези два текста, поради което е коректно предложението на господин Курумбашев, а то е: в чл. 73 на стр. 88, продължава на стр. 89, в ал. 3 вместо „10 000” да бъде записано „5000”.
Моля, гласувайте.
Гласували 116 народни представители: за 111, против 3, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Сега ще подложа на гласуване целия чл. 73, ведно с поправката, която направихме в ал. 3.
Гласували 114 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Продължаваме с доклада.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията предлага да се създаде нов § 4:
„§ 4. Законът за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. ...) се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 4.
Гласували 102 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: По § 4 е постъпило предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4, който става § 5, и предлага следната редакция:
„§ 5. (1) Неприключилите към датата на влизане в сила на закона процедури по издаване, изменение, допълнение или продължаване срока на действие на разрешения, регистрационни документи и лицензи за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) по отменения Закон за управление на отпадъците се прекратяват служебно от компетентния орган, а заплатената такса се възстановява по искане на заявителя.
(2) Неприключилите към датата на влизане в сила на закона процедури по утвърждаване на програми за управление на дейностите по отпадъците по отменения Закон за управление на отпадъците се прекратяват служебно от компетентния орган, а заплатената такса се възстановява по искане на заявителя.”
По § 5 е постъпило предложение от народния представител Митко Захов.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Георги Божинов.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, който става § 6, и предлага следната редакция:
„§ 6. (1) Разрешенията и регистрационните документи за извършване на дейности с отпадъци, издадени по реда на отменения Закон за управление на отпадъците, освен в случаите по ал. 2 и § 7, ал. 6 и 7, запазват действието си до изтичането на срока им, но не по-късно от три години от влизането в сила на закона.
(2) При необходимост от изменение и допълнение на разрешение по ал. 1, издадено от министъра на околната среда и водите, се подава заявление за издаване на ново по реда на чл. 67 до директора на РИОСВ, на чиято територия са разположени площадките с подлежащи на изменение обстоятелства по чл. 73. Разрешението по ал. 1 запазва действието си по отношение на площадките и дейностите с отпадъци на територията на съответната РИОСВ до произнасяне на компетентния орган. Разрешението, издадено по реда на чл. 67, обхваща всички площадки и дейности с отпадъци на територията на съответната РИОСВ.
(3) При необходимост от изменение и допълнение на регистрационен документ се подава заявление за издаване на нов по реда на чл. 78.
(4) Издадените удостоверения по чл. 84, ал. 4 от отменения Закон за управление на отпадъците запазват действието си до 31 декември 2012 г.”
По § 6 е постъпило предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Борислав Стоянов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Георги Божинов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 7 и предлага следната редакция:
„§ 7 (1) Лицата, притежаващи лиценз за извършване на търговска дейност с ОЧЦМ, издаден по реда на отменения Закон за управление на отпадъците, подават в срок до шест месеца от влизането в сила на закона заявление за получаване на разрешение по чл. 67 до директора на РИОСВ, на чиято територия са разположени площадките за извършване на дейности с отпадъците.
(2) В случаите по ал. 1 лицензът за търговска дейност с ОЧЦМ запазва действието си до произнасяне на компетентния орган по заявлението по ал. 1.
(3) В случаите, когато не е подадено заявление по ал. 1, лицензът запазва действието си в срок до шест месеца от влизането в сила на закона.
(4) В тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 3 притежателят на лиценза е длъжен да преустанови дейността, да реализира наличните количества ОЧЦМ и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките.
(5) Лицата, притежаващи разрешение и/или регистрационен документ, издадени по реда на отменения Закон за управление на отпадъците, за дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС, подават в срок до шест месеца от влизането в сила на закона заявление за получаване на разрешение по чл. 67 до директора на РИОСВ, на чиято територия са разположени площадките за извършване на дейности с отпадъците.
(6) В случаите по ал. 5 разрешението и регистрационният документ, издадени по реда на отменения Закон за управление на отпадъците, запазват действието си до произнасяне на компетентния орган по заявлението по ал. 5.
(7) В случаите, когато не е подадено заявление по ал. 5, разрешенията и регистрационните документи по ал. 5 запазват действието си в срок до шест месеца от влизането в сила на закона.
(8) В тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 7 лицето е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките.
(9) В едномесечен срок от влизането в сила на закона министърът на икономиката, енергетиката и туризма предава на министъра на околната среда и водите информацията от регистъра по чл. 26, ал.2 от отменения Закон за управление на отпадъците, на електронен носител."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Чакъров.
Джевдет Чакъров (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, ще взема отношение във връзка с одобрените вече текстове и начина, по който се приемат повечето от тях.
Мога да кажа, че законопроектът вече е почти на финала с приемането на текстовете, които остават. Видно е, че се приема законопроект, който ще стане закон няколко дни след влизане в сила на разпоредбите и който действително, както вече казах, ще затвърди статуквото. Това е един от законопроектите, който е внесен от Министерския съвет и подготвен от Министерството на околната среда и водите.
Ще посоча само конкретните цифри по отношение на членовете, които са внесени и направените промени.
От внесените 169 члена само 72 члена...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Чакъров, на второ четене сме! Моля Ви, конкретно по текстовете, които са докладвани – от § 4 до § 6.
Джевдет Чакъров: Само 72 члена са останали в същия вид – това е 42,6%.
Ще си запазя правото да взема специално отношение, госпожо председател, за § 15.
Видно е, че целите, които се поставят са далеч от тези, към които би следвало наистина да се стремим. От справката, която посочвам тук, е видно – не може да се каже, че качеството на внесения закон е най-доброто. Това говори както за качеството на законопроекта, който е внесен, така и за липсата на ефективен диалог и обществени обсъждания – това, което се случи в зала „Запад”, след това протестите.
Действително има текстове, които са променени – най-вече в частта за дейностите с отпадъците от черни и цветни метали, но това не е достатъчно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Чакъров, за втори път Ви приканвам да се придържате към конкретните текстове, които са докладвани. Моля Ви, правите изказване като за първо гласуване.
Джевдет Чакъров: Добре, благодаря Ви. След малко ще взема отношение по § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители, желаещи изказване по текстовете, които са докладвани? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи с номера от 4 до 6 по вносител, които стават съответно параграфи с номера от 5 до 7 включително по доклада на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: По § 7 е постъпило предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение от народните представители Петър Курумбашев и Румен Такоров – § 7 се изменя така:
„§ 7. (1) В срок от три месеца от влизане в сила на този закон, организациите по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на отменения Закон за управление на отпадъците, имат право да заявят в МОСВ, че желаят разрешението им да бъде преиздадено в разрешение по новия Закон за управление на отпадъците, като предоставят съответната банкова гаранция по чл. 82, ал. 1 от новия ЗУО и заплатят такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите, приета с ПМС №136 от 13.05.2011г. (обн. ДВ, бр.39 от 2011 г.)
(2) Организациите, които не изпълнят задължението по ал. 1 преустановяват дейността си и съставят финален годишен отчет за изтеклия период, като го предоставят в МОСВ в срок до 1 месец.
(3) В срок от шест месеца от влизане в сила на този закон, министърът на околната среда и водите преиздава служебно разрешенията на организациите по оползотворяване, издадени по реда на отменения Закон за управление на отпадъците, при условие, че са предоставени съответните банкови гаранции по новия ЗУО и е внесена таксата съгласно ал. 1.
(4) В случаите по ал. 2, в 1-месечен срок от преустановяване на дейността, министърът на околната среда и водите издава заповед за прекратяване действието на издадените разрешения. Заповедта за прекратяване не подлежи на обжалване.”
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Борислав Стоянов, което комисията подкрепя по принцип.
Постъпило е предложение от народния представител Петър Курумбашев, направено по реда на чл. 73, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – редакция на § 8, ал. 3:
„(3) Организациите по оползотворяване на отпадъци доказват изпълнението на целите за разделно събиране, рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на отпадъци за 2012 г. по реда на отменения Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7, който става § 8, и предлага следната редакция:
„§ 8. (1) Организациите по оползотворяване на отпадъци, получили разрешения до влизането в сила на закона, привеждат дейността си в съответствие с изискванията му и подават заявление по чл. 81, ал. 2 за издаване на ново разрешение в шестмесечен срок от влизането в сила на закона. Издадените преди влизането в сила на закона разрешения запазват действието си до произнасяне на компетентния орган с решение.
(2) В случаите, когато не е подадено заявление по ал. 1, разрешенията запазват действието си в срок до 31 декември 2012 г., като се доказва изпълнението на целите за 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Петър Курумбашев (КБ, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Други изказвания? Няма.
Господин Курумбашев, така или иначе предложението Ви беше докладвано в залата и ще трябва да се подложи на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Петър Курумбашев и Румен Такоров, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 7, против 50, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Митко Захов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 17, против 37, въздържали се 28.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Курумбашев, направено по реда на чл. 73, ал. 2 от правилника, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 9, против 57, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Гласуваме редакцията на комисията за § 7, който става § 8, със съдържание, както е по доклада.
Гласували 80 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 8, който става § 9, и предлага следната редакция:
„§ 9. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се издават/приемат в срок до шест месеца от влизането му в сила.
(2) Подзаконовите нормативни актове, издадени/приети на основание отменения Закон за управление на отпадъците, се прилагат до издаването на актовете по ал. 1, доколкото не противоречат на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за § 8, който става § 9, така както е по доклада.
Гласували 81 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Гласуваме параграфи 9, 10 и 11 по вносител, които стават съответно параграфи 10, 11 и 12 и се подкрепят от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 70, против 3, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: По § 12 е постъпило предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12, който става § 13, и предлага следната редакция:
„§ 13. (1) Създадените по реда на чл. 19б от отменения Закон за управление на отпадъците регионални сдружения на общините се запазват. Член 24, ал. 1 и 2 не се прилагат спрямо общините, създали регионални сдружения по реда на отменения Закон за управление на отпадъците.
(2) Заварените регионални сдружения и споразумения, създадени по реда на чл. 19а от отменения Закон за управление на отпадъците преди 23 май 2010 г., подлежат на прекратяване в срок до 31 декември 2014 г. Ако общините изберат да запазят заварените регионални сдружения и споразумения, в срок до 31 декември 2014 г. могат да получават финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците по чл. 24, ал. 9.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 12, който става § 13, така както е по доклада.
Гласували 81 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: По § 13 е постъпило предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по принцип, което систематично е отразено в § 35.
Постъпило е предложение от народния представител Петър Курумбашев, направено по реда на чл. 73, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението, което е отразено систематично в § 35.
Комисията предлага текста на вносителя за § 13 да бъде отхвърлен, тъй като систематично е отразен в § 35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията § 13 по вносител да бъде отхвърлен.
Гласували 81 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: По § 14 е постъпило предложение на народния представител Митко Захов – в § 14 от Преходните и заключителните разпоредби ал. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Борислав Стоянов:
„В § 14, ал. 2 думите „по чл. 35, ал. 1” се заменят с „разрешение, регистрация, комплексно разрешително” и след тях се добавя „от този закон или разрешение, регистрационен документ или лиценз по чл. 12 от отменения Закон за управление на отпадъците”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Предложението по буква „б” за създаване на ал. 3 е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип предложението по буква „а”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 14 и предлага следната редакция:
„§ 14. (1) Площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11 се осигуряват в срок до две години след влизането в сила на закона.
(2) В срока по ал. 1 предаването на ОЧЦМ с битов характер от физически лица се извършва при наличие на декларация за произход само на лица, притежаващи:
1. разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1;
2. лиценз за търговска дейност с ОЧЦМ, валиден в сроковете по § 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Митко Захов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 8, против 22, въздържали се 56.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народния представител Борислав Стоянов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 15, против 37, въздържали се 26.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Гласуваме редакцията на комисията за § 14, както е по доклада.
Гласували 82 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: По § 15 е постъпило предложение от народния представител Георги Божинов да се създадат нови Преходни и заключителни разпоредби и да се преномерират останалите разпоредби.
„§ 15. (1) Минималните технически стандарти по чл. 29, ал. 2 се разработват от експертни работни групи, които включват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на вътрешните работи, браншови организации на лица, извършващи събиране и третиране на отпадъци, работодателските организации и др.
(2) Минималните технически стандарти по чл. 29, ал. 2 се разработват в едногодишен срок от влизане в сила на закона от отделни работни групи за следните отпадъчни потоци: отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, излезли от употреба гуми, маслени филтри, отработени масла.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Господин Чакъров, заповядайте.
Джевдет Чакъров (ДПС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, колеги! Това, което е заложено в текста на § 15, а именно до 1 януари 2016 г. от посочените отпадъчни материали да се употребят повторно рециклирани отпадъчни материали до 25% и по-важното е: до 1 януари 2020 г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло.
Реагирах и по време и на разглеждането на законопроекта в Комисията по околната среда и водите. Бих искал да го изкажа и в пленарната зала, защото считам, че тези цели, които поставяме за постигане пред нас, в голяма степен са постигнати. Параметрите, които в момента стоят пред нас и след малко ще бъдат гласувани, действително са иззети от един мораториум, който е отпреди пет или шест години, не мога да си спомня точно колко беше. Считам, че целите, които се поставят пред нас, наистина са минимални, имайки предвид че в Дания, Швеция, Германия, Великобритания, Белгия тези отпадъци се рециклират почти на 100%, а ние до 2020 г. си поставяме цели, които до голяма степен към момента са постигнати. Тоест ние залагаме абсолютно на статуквото, вместо да имаме много по-амбициозни цели по отношение на рециклирането.
Едва ли е необходимо да посочвам, че ако наистина се докара една добра система за разделно сметосъбиране, не искам да се повтарям, но това са огромни ползи и за икономиката, за опазване на околната среда. Включително това би могло да доведе до намаляване на такса „Битови отпадъци” в населените места, до по-малко транспортни разходи за извозване на отпадъците, ако се събират разделно.
Считам, че тези цели наистина са минимални и те обслужват абсолютно статуквото и най-вече организацията за оползотворяване. Практиката в нашата страна в голяма степен не е в повечето водещи европейски страни, които посочих, а именно субектите, които участват в организацията по оползотворяване, изпълняват и целите им. Трябва да има разделение – субекти, които са участници в организация по оползотворяване, трябва да възлагат на други субекти, които да изпълняват, и да се следи за стриктното им изпълнение.
Надявам се в бъдеще време, със съответни промени в законодателството, да постигнем и тези добри практики, които са наистина водещи и ефективни във водещи европейски страни.
Категорично не одобрявам минималните цели, които се представят в § 15и които в момента не споделям. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики? Няма.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Божинов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 13, против 50, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за § 15, който се подкрепя от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 64, против 1, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: По § 16 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на вносителя за § 16, което се подкрепя от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията предлага текстът на вносителя за § 17 да бъде отхвърлен, който систематично е отразен в § 35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за отхвърлянето на § 17 по вносител.
Гласували 76 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: По § 18 е постъпило предложение на народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 18, който става § 17 и предлага следната редакция:
„§ 17. Регистрите по чл. 45, ал. 1, т. 4–9 и чл. 46 се създават в срок до шест месеца от влизането в сила на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 18, който става § 17, както е по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията предлага текста на вносителя за § 19 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен систематично в § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за отхвърлянето на § 19.
Гласували 76 народни представители: за 68, против 1, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 20, който става § 18 и предлага следната редакция:
„§ 18. (1) Планът по чл. 49, ал. 1 се приема в срок до две години от влизането в сила на закона.
(2) Националната програма за управление на дейностите по отпадъците по чл. 28, ал. 1 от отменения Закон за управление на отпадъците запазва своето действие до приемане на плана по чл. 49, ал. 1.
(3) Програмата по чл. 50, ал. 1 се разработва и внася в Министерския съвет в срок до 12 декември 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за § 20, който става § 18, както е по доклада.
Гласували 83 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 11.
Атака