Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2012-09-19

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник- председателите Анастас Анастасов, Екатерина Михайлова и Павел Шопов

Секретари: Митхат Метин и Любомир Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Дами и господа народни представители, предлагам на Вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание за времето от 19 до 21 септември 2012 г.:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Вносител – Министерският съвет.
2. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вносител –Министерският съвет.
3. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Вносител – Министерският съвет.
4. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-15. Вносител – Министерският съвет.
5. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за периода от 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г. Вносители – Ваня Донева, Диана Йорданова и Борис Грозданов.
6. Законопроект за ратифициране на Изменението на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за заемите, предоставени от Европейската инвестиционна банка за финансиране на инвестиционни проекти в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии. Вносител – Министерският съвет.
7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България (Второ споразумение за изменение) между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд, и на Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България (Второ споразумение за допълнение) между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд.
8. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите. Вносители – Огнян Стоичков, Станислав Станилов, Десислав Чуколов и Павел Шопов.
9. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Вносители – Огнян Стоичков, Веселин Методиев, Ивелин Николов, Ивайло Тошев и Алиосман Имамов.
10. Първо четене на Законопроекта за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията. Вносители – Даниела Петрова и група народни представители.
Парламентарният контрол е предвиден за петък, 21 септември 2012 г., с начален час 9,00 часа, и ще започне с разисквания по питането на народния представител Джема Грозданова към министъра на правосъдието относно пилотната процедура, насочена към намаляване на огромната натовареност на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) чрез връщане на жалби на граждани на национално ниво. За тази цел в националните правни системи трябва да се въведат ефективни правни средства за защита, които да дадат възможност на жалбоподателите да получат обезщетение по-бързо, отколкото ако всяко дело се разглежда самостоятелно в Страсбург.
След разискванията и гласуване на проекта за решение ще продължим с отговори на въпроси и питания в рамките до 14,00 ч. на седмичната ни програма.
Режим на гласуване.
Гласували 136 народни представители: за 117, против 4, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Постъпили са две предложения по реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за включване на точки в седмичната ни програма.
Първо по време е предложението на народния представител Павел Шопов, който предлага в седмичната програма да бъде включен Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от проф. Станилов, Владимиров и Шопов на 12 юни 2012 г.
Господин Шопов, слушаме Ви.
Павел Шопов (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, да Ви поясня, че това поредно искане за изменение в Наказателния кодекс, внесено от Партия „Атака”, е не за друго, а по въпроса за разширяване на пределите на неизбежната отбрана. Юристите ще кажат: много амбициозно и смело, защото това е един от най-тежките проблеми в правото.
Ние отдавна настояваме и твърдим, че сегашната уредба по въпроса за неизбежната отбрана е крайно лоша. И това не е отсега, а тя е заложена още от създаването на сегашния Наказателен кодекс. Въпреки опитите за изменението на института, в годините и десетилетията сме стигнали до положение, че тя е неработеща. Това състояние в момента би отговаряло на една криминогенна обстановка, при която нещата в страната са спокойни, че гражданите са защитени. Техните имот, чест, достойнство и живот се намират наистина под закрилата на държавата, обществото и правоохранителните органи, и можем да си позволим тази уредба, при която престъпници могат и успяват най-често и най-редовно да влязат в имота, да посегнат върху здравето, живота, имота, честта на българските граждани. Това се случва непрекъснато.
Аз съм сигурен, че няма човек в залата, на който да не му се е случвало през последните десетина или петнадесет години поне веднъж, а на някого многократно, да е пострадал от взломни кражби, от нашествия. Има драстични случаи, които граничат с най-ужасни примери.
Благодаря, госпожо председател.
Моля да внесете точката за разглеждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното предложение от името на господин Шопов за включване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс в седмичната ни програма.
Гласували 124 народни представители: за 17, против 31, въздържали се 76.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
За прегласуване – господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Искам прегласуване. Колеги, нека да се замислим още веднъж, преди да натиснем копчетата при второто гласуване. Тук не се касае за партийни или пряко политически въпроси. Въпросът е строго юридически и е от огромно значение за обществото. Още повече е актуален в настоящия момент. Както знаете, български гражданин – господин Опиц, беше осъден за това, че жилището му, блокът му е нападан многократно и той застреля крадеца. Това е примерът. Ако институтът по неизбежната отбрана по Наказателния кодекс не беше в това състояние, по този начин, по който е уреден, господин Опиц нямаше да бъде осъден.
Днес на Консултативен съвет при Президента ние ще поставим въпроса за неговото помилване. „Атака” винаги е защитавала граждани, които с риск на живота си са проявили смелост, защитили са своя дом, имот, чест, живот, достойнство, реагирали са твърдо. Пак повтарям, на такива сме оказвали подкрепа.
Затова считаме, че Наказателният кодекс по отношение на неизбежната отбрана трябва много бързо да бъде променен. Поради това внасяме нашето предложение, което може да бъде променено по начин, по съдържание, по вид, по идея, но във всички случаи е наложително да се пристъпи към радикална и много сериозна промяна на института на неизбежната отбрана. От това се нуждае българското общество, за да се доближи до правни системи, където институтът на неизбежната отбрана, и то в страни с напреднали демокрации, е уреден по начин, който се доближава до нашите идеи и предложения. Примери в това отношение можем да дадем безкрай.
Ето защо настояваме да приемете нашето предложение и този дебат в обществото да започне, защото е един от най-сериозните за българското общество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на прегласуване предложението на господин Шопов за включване на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс в програмата ни за тази седмица.
Гласували 125 народни представители: за 17, против 42, въздържали се 66.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото предложение по реда на чл. 43, ал. 3 е от господин Яне Янев, който предлага в програмата да бъде включен Проект за решение на Народното събрание за създаване на Парламентарна анкетна комисия.
Господин Янев, имате думата да представите предложението си.
Яне Янев (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам като точка първа от дневния ред в заседанието на парламента за четвъртък да бъде включен Проект за решение на Народното събрание за създаване на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата.
Аргументите са сериозно разгърнати в предложените мотиви от вносителите, но би следвало да се има предвид, че комисията трябва да обърне особено внимание на конкретни корупционни схеми, касаещи различни публични скандали, придобили гражданственост под названията „Спин скандал”; „Кръгът „Фронтиер”; „Хидровъзел „Цанков камък”; „Източване на БДЖ”; „АЕЦ „Белене”, „Арсенал” – Казанлък”, „Сливен гейт” и други, по които е предизвикан широк обществен отзвук. Разбира се, те предизвикаха оправдан обществен интерес и бяха широко отразени в медиите, въз основа на което са посочените в мотивите примери. На практика години наред в нашата държава се пренебрегват солидни журналистически разследвания за корупция и трайни корупционни практики по високите етажи на властта, без да се стига до намесата на компетентните органи, за разлика от утвърдените стари демокрации, където журналистическите разследвания се ценят особено високо и водят до сериозни и значими социални и персонални последици. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението на господин Янев. (Реплика от КБ.)
Няма такава процедура. Член 43, ал. 4 от нашия правилник казва, че предложенията по ал. 1 и ал. 3 се поставят на гласуване без да се обсъждат.
Колеги, гласуваме.
Гласували 140 народни представители: за 97, против 32, въздържали се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Съобщение относно постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 12 до 19 септември 2012 г.
Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и на Комисията по здравеопазването.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Разпределен е и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по труда и социалната политика, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по правни въпроси.
Проект за решение за приемане на национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е и на Комисията по околната среда и водите, Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, Комисията по земеделието и горите и Комисията по здравеопазването.
Проект за решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Джема Грозданова към министъра на правосъдието Диана Ковачева относно пилотната процедура, насочена към намаляване на огромната натовареност на Европейския съд по правата на човека чрез връщане на жалби на граждани на национално ниво. Вносител – Красимир Велчев и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Вносители – Димчо Михалевски, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова. Разпределен е и на Комисията по труда и социалната политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за запасите от нефт и нефтопродукти. Вносител –Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси.
Проект за решение за създаване на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довела до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата. Вносители – Яне Янев и група народни представители.
Проект за решение за попълване състава на Комисията по земеделието и горите. Вносители – Красимир Велчев, Искра Фидосова и Тодор Димитров.
Проект за решение за възлагане на Сметната палата извършване на одит на средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи по републиканските бюджети за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. Вносители – Ангел Найденов и група народни представители.
На 17 септември 2012 г. с вх. № 203-13-11 в Народното събрание е постъпил Отчет за изпълнението на политиките и програмите за първото полугодие на 2012 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С мое писмо отчетът е изпратен на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и на Комисията по бюджет и финанси. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 13 септември 2012 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за индексите на потребителските цени за август 2012 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Точка първа от седмичната ни програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ.
Вносител – Министерският съвет.
Слушаме Ви, господин Анастасов.
ДОКЛАДЧИК Анастас Анастасов: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На Вашето внимание представям Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 202 01 30, внесен от Министерския съвет на 8 юни 2012 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване предложението по вносител за наименованието на закона.
Гласували 114 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Анастас Анастасов: Господин председател, ще си позволя да направя процедурно предложение – на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да бъдат допуснати в залата Веселин Вучков – заместник-министър на Министерство на вътрешните работи, Бойко Райновски от Главна дирекция „Национална полиция”, Николай Нанков – началник на отдел „Нормотворческа дейност” в дирекция „Правно-нормативна дейност” в МВР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Гласуваме процедурното предложение за допускане в залата на посочените лица.
Гласували 111 народни представители: за 109, против 2, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Квесторите да въведат гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Анастас Анастасов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Срокът за валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство за категории АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ е 10 години.
(4) Срокът за валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство за категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и T е 5 години.
(5) Срокът за валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство на лица с трайни увреждания е до 5 години.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли желаещи за изказване?
Господин Мутафчиев, заповядайте, имате думата.
Петър Мутафчиев (КБ): Имам само два въпроса.
Първо, защо е необходимо да се сменя свидетелството, за да се засили контролът над уменията на шофьорите, които са в обществените превози, тоест с категория на професионалист? Това може да стане по няколко пътя. Най-добрият път е да се провеждат съответно изпитите по отношение на неговите умения – говорим за психологическия изпит, който е на 5 години. Единствено, ако не издържи тези изпити, да му се отнеме книжката. Давам пример, включително с авиацията! Тук говорим за професионален шофьор, който управлява автобус, камион и така нататък, и така нататък.
Още един въпрос, произхождащ от този: ако имаш категория В, и същевременно по-висока категория – колко години ще ти важи книжката? Десет или пет? Това е сериозен въпрос, на който трябва да отговорим, преди да гласуваме този текст. Иначе, изглежда много добре – предприемаме някакви мерки, правим нещо. Това го обсъждахме в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Мисля, че тук има лапсус. Има грешка, която трябва да поправим.
Не е задължително да караме хората на 5 години да отиват до Министерството на вътрешните работи и да си вадят ново свидетелство за управление. Нека да им направим изпит, нека да ги контролираме. Нека съответно, ако не издържат тези изпити, да им се отнеме свидетелството. Да караме обаче хората на 5 години да си сменят шофьорските книжки, извинявайте, това е най-малкото несериозно на този етап.
Погледнато от друга гледна точка – че се бърка с другите категории, и може да се получи колизия по този въпрос. Смятам, че трябва да преразгледаме този текст, да видим кой е най-добрият вариант и тогава да го върнем в пленарната зала. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Желаещи за реплика?
Заповядайте, господин Анастасов, за реплика на господин Мутафчиев.
ДОКЛАДЧИК Анастас Анастасов: Ще се опитам да бъда много кратък. И на двата въпроса ще ви дам отговор.
Съгласно Закона за българските лични документи свидетелството за управление на моторно превозно средство има срок на действие и е упоменато кога се издава. Оттам се съди кога този срок на действие приключва. Тоест, това което Вие предлагате – ако на 5 години се явяваме само изпит да издържим, това свидетелство за управление не трябва да има посочен срок и трябва още един документ. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.) Бъркате нещата.
Този въпрос беше поставен, това е вторият Ви въпрос. Аз също имам категория С, която съм взел, когато съм завършил средното си образование. Ако сега искам да се откажа от тази категория, не мога да се откажа само от нея, защото тя ми дава право да шофирам МПС-та за категория В; имам право и за мотопед, имам право и за някакъв трактор, не помня до колко тона беше. Не мога обаче да се откажа от категория С. Коментирахме този въпрос с колегите от МВР. Това не е необходимо да заляга в закона. Има наредба, която решава този въпрос – там ще бъде решено. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Желаещи за втора реплика? Няма.
Господин Мутафчиев, заповядайте за дуплика.
Петър Мутафчиев (КБ): По въпроса за „С” категорията не е точно така, както го казвате, но не искам да изпадам в конкретни спорове.
Искам да Ви кажа само едно – не е убедително. За „В” категория – 10 години; за „С” категория – 5 години. Уникална логика! И то за да си извадиш шофьорска книжка. Вие като имате „С” на колко време си сменяхте досега шофьорската книжка?
ДОКЛАДЧИК Анастас Анастасов: На десет.
Петър Мутафчиев: На десет години.
Защо го намаляваме на пет? Какъв е проблемът? Между другото, имайте предвид, че има наредба на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по отношение на психологичните прегледи на шофьорите, които са с категория „С”. Там изискването за колко години беше, господин Петърнейчев? Последно на пет или на две години беше?
Георги Петърнейчев (КБ, от място): На пет.
Петър Мутафчиев: На пет. Какъв е проблемът тогава да ги караме да си сменят книжките? Това е въпросът и той е практичен. Разберете, тук няма политика. Като правим закони, те да са еднакви за всички.
Какво пречи аз, ако не съм психологически добре, да направя грешка на пътя и да ударя превозно средство, което превозва пътници, тоест автобус, и да загинат хора? Логиката нали е същата? Ние тогава по същия начин трябва да кажем, че и „В” категория трябва да е на пет години. Правим различно законодателство за различни хора.
Извинявайте, ще дам още веднъж за пример – гледам Красимир Велчев и не мога да не говоря за авиация, като го видя – бриветите на летците се заверяват ... Там не возят ли пътници? Какво возят? За какво става дума? А ние решаваме, че „С” категорията трябва да е на пет години. Браво! Добре!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Заместник-министърът Вучков иска думата.
Заповядайте, господин Вучков.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Господин председателстващ, госпожи и господа народни представители! Искам да направя няколко уточнения. Все пак сме в режим на изпълнение на една европейска директива. Това е тема, която многократно се обсъждаше и дискутираше, включително и с някои варианти, в отделните парламентарни комисии. В крайна сметка всички бяха единодушни – такива сме и ние от Министерството на вътрешните работи, че не може да има отстъпление от изискванията, които са вписани в самата директива. Тя трябва да влезе в сила на 19 януари 2013 г. Тази дата е важна – 19 януари 2013 г.!
За масовата категория „В” – любители шофьори, вече всички разбраха, че няма промяна в срока на валидност на шофьорската книжка. Тя си остава десет години. Дискусията, естествено, е концентрирана върху категория „С” и „D”. Категория „С” – превоз на товари; категория „D” – превоз на хора. Новото е, че се променя срокът на валидност на шофьорската книжка за тези две категории „С” и „D” от десет на пет години, но тази промяна ще се случи на 19 януари 2013 г.
С това искам да кажа, че всички онези български граждани, които подновят шофьорските си книжки за категория „С” и „D” до 19 януари 2013 г., ще имат шофьорски книжки, валидни десет години. Но, ако си извадят шофьорска книжка категория „С” или „D” след 19 януари 2013 г. срокът, с оглед този неотменим европейски ангажимент, ще бъде пет години. Това е един своеобразен призив, макар и неформален, към българските граждани да си подновят шофьорските книжки за по-важните категории „С” и „D” до 19 януари 2013 г. Ние, като изпълнител по Договор за обществена поръчка за промяна на българските лични документи, имаме готовност да обслужим такъв евентуален наплив.
Разбира се, на парламентарни комисии, особено във Вътрешната комисия, се постави една идея, която ние междувременно за последните десет дни обсъдихме и във Вътрешното министерство, както и с Министерството на транспорта. Наистина, има много случаи, при които български граждани притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство от няколко категории. Масовият случай е да има професионална книжка категория „С” и любителска книжка – категория „В”. В този случай очевидно, ако едно лице желае да запази двете си категории и си извади книжка след 19 януари 2013 г., тя ще бъде със срок на продължителност и валидност пет години. Но, и господин Анастасов постави този въпрос: възможно ли е да предвидим вариант, тъй като това често се случва в практиката, в житейските ситуации, лице, което има категория „С” и категория „В”, но така или иначе не упражнява шофьорска професия и не желае да има повече категория „С”, да може доброволно да се откаже само от едната категория – „С”, и да остане само с категория „В”, за да може да си извади книжка със срок на продължителност десет години?
Декларирам пред Вас, че в момента разработваме варианти наистина български граждани, които притежават категория „С” или „D”, да могат да се откажат доброволно от тази своя категория и да си останат само с категория „В”. За това не е необходимо да променяме Закона за българските лични документи или да предвиждаме изричен текст. Всичко това ще бъде решено в рамките на два месеца на подзаконово ниво с нови текстове в една наредба, съвместно между нас и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Господин Велчев искаше думата за лично обяснение.
Имате думата, господин Велчев.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, интересно, че отново бивш заместник-министър на транспорта задава въпроси и защо се обръща към мен?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Господин Велчев, само не споменавайте име, защото може да бъде поискана отново думата за лично обяснение.
Красимир Велчев: Аз не споменавам име. Казах: „бивш заместник-министър”. Съвсем ясен съм. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Бивш министър на транспорта. Извинявайте, ако съм понижил някой в степен, но „бивш” както и да го понижиш, той си е така. Той си е бивш.
Да напомня, че документите за любител-пилоти са с едни срокове за заверка за изпити и медицинските прегледи, а за професионалисти и за пилоти, на които това е професията им, сроковете са съвсем по-кратки. (Реплики от народния представител Петър Мутафчиев.)
Мисля, че тук и заместник-министър Вучков много правилно подчерта това нещо. Тук се касае, че срокът на едни документи, които касаят професионалисти – хора, на които това е професията им, е нормално да са с по-кратки срокове и да отиват да си подновяват документите, а любителите да са с други срокове. Затова беше неуместно да давате като пример авиацията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли други желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Терзийски, имате думата.
Георги Терзийски (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин заместник-министър! За съжаление, стана една неприятна и порочна практика всичко неизгодно за българските граждани, всичко в тежест на българските граждани да оправдаваме с европейски директиви. Аз лично категорично не съм убеден от необходимостта на това извинение, което се прави.
Скоро разговарях с хора, които ми казват така: „Ние се чудим как да работим, а вие се чудите как да ни пречите”. Това е една нова тежест, една нова тегоба за българските граждани, които имат достатъчно лутане в лабиринта от чиновничество и администрация.
Освен това считам, че тази промяна, която предлагате, противоречи на логиката. Чисто логически тези, които получават категория „С”, „D”, „Е”, минават по-голям изпит, по-тежък изпит, по-задълбочен изпит и са със значително по-голяма подготовка като шофьори, отколкото тези, които примерно изкарват категория „В”. Чисто логически срокът на техните книжки трябва да бъде по-дълъг, защото те работят, те упражняват професията си, те са постоянно на пътя и се предполага, че са значително по-адекватни и подготвени като шофьори от тези, които са категория „В”. Защо тези, които работят, Вие ще ги пращате да си вадят нови свидетелства на пет години и да дават пари – чисто формално?
Тук беше предложено съвсем логически тези, които возят товари, тези, които возят пътници, да минават на квалификационни изпити, на проверки, но това е съвсем различно. Това касае упражняването на професията, а не административния акт – да отидеш, да дадеш пари и да си извадиш ново свидетелство.
Според мен, това е един пак дребен ход за събиране на пари за такси. На пет години всички, които са на пътя, всички, които пътуват – международни шофьори, автобусни шофьори, шофьори на камиони, всички, които практикуват професията си, ние ще ги лудваме отново да ходят да си вадят нови свидетелства. Защо? Ще повторя това, което ме питаха: „Защото те се чудят как да работят, а ние се чудим как да им пречим”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли реплика по отношение изказването на господин Терзийски?
Заповядайте за първа реплика, господин Анастасов.
ДОКЛАДЧИК Анастас Анастасов: Благодаря, господин председател.
Законът беше внесен мисля, че в началото на месец юли. Обсъждахме го достатъчно с колегите в комисията, с работни групи и така нататък.
Господин Терзийски, тук има достатъчно лекари, които могат да Ви обяснят, че едно човече има две очички, две ушички, едно носле, ръчички и крачета. С годините има промяна в реакциите на всичките тези работи. Предполагам, че Вие имате висше образование, минали сте седми клас, а там се учеше биология, ако не се лъжа на човешкото тяло. Би следвало да имате представа от това. Всъщност това е изцяло в интерес единствено на хората. Именно Вие казвате: „Управляват автобуси, тежки камиони и опасни товари”. Ами ако някой е неадекватен на пътя и утре шибне една цистерна и се удари в къща или на магистрала направи верижна катастрофа?! Ако Вие сте добре, ще Ви осъдим, няма проблем! Стига да сте извършили престъпление. (Реплики от народния представител Петър Мутафчиев.)
Говорите за някаква книжка, господин Мутафчиев?! Не Ви разбирам какво коментирате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Господин Мутафчиев, след това можете да се изкажете.
ДОКЛАДЧИК Анастас Анастасов: Така че, господин Терзийски, има пълно основание за намаляване срока на действието на категория С. Напълно съм съгласен с това, което се предлага. Оставям настрана, че това е директива и ще важи за всички страни – членки на Европейския съюз. Това не го коментирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли желаещи за втора реплика?
Заповядайте, господин Атанасов.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Терзийски, внимателно Ви слушах, но мисля, че Вие пропуснахте нещо, и това е изказването на заместник министъра. Той каза: „Бързайте, сега си сменете книжките, за да имате право 10 години да ги ползвате” – такива като мен, които имат и категория С.
За какво става въпрос? Искате да вземете пари! Затова става въпрос и за нищо друго! Съгласен съм с всичко, което каза господин Анастасов, само че въпросът в книжката ли е? Няма ли други начини, по които този въпрос може да бъде решен, без да ги караме тези хиляди хора да си вадят книжките на пет години? Въобще помислете, трябва да мислим за хората, които ще накараме през пет години да ходят, а те не са един и двама! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли желаещи за трета реплика? Няма.
Господин Терзийски, имате думата за дуплика, ако желаете.
Георги Терзийски (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Анастасов, благодаря за репликата, която направихте, но аз не разглеждам хората като очички, като ръчички.
ДОКЛАДЧИК Анастас Анастасов (от място): И като парички.
Георги Терзийски: Разглеждам хората, като професионалисти, като интелигенти същества и като същества, които не можем да разглеждаме като отделни компоненти от ръчички, от очички и от някаква такава супа.
Не знам на Вас така ли са Ви го преподавали, но в нашите училища по отношение на човешката душевност и човешката физика има съвсем други понятия. Създаваха ни съвсем други представи.
Конкретно по темата.
Господин Анастасов, категорично не съм съгласен с Вас. Пак повтарям: това е една нова административна тегоба за българските граждани. Не можем да се оправдаваме за всяко едно свое действие, което е в ущърб на българските граждани, с европейските директиви, защото по този начин ще настроим голяма част постепенно и все повече от българското население срещу европейските директиви.
Нали целта е да вървим към европейското общество.
Ето, аз ще Ви кажа конкретен пример, с който можете да ме обвините в конфликт на интереси по отношение на това мое изказване: имам абсолютно всички категории. (Шум и реплики.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Как сте с психотеста?
Георги Терзийски: Много по-добре от теб! Много по-добре, защото не знам дали въобще можеш да четеш! (Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Моля за ред в залата. Въздържайте се от обаждания, забележки и подмятания.
Има ли други желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Петърнейчев. Имате думата за изказване.
Георги Петърнейчев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да взема отношение, защото чух много изказвания, които не кореспондират с нашето законодателство. Чух мнения, че се подменят книжките на пет години, защото трябва да се минава и на психо-технически преглед.
От един месец има нови изисквания. С промяната на закона се минава на всеки три години. То не кореспондира с „пет години”. Защо не го направите на пет години, когато се минава на психопреглед и тогава да се подменят книжките?
Господин Анастасов каза, че по пътя може да върви кола, шофьорът може да е неадекватен и така нататък – ние ще го допуснем. Това също не кореспондира с това, което говорихте, господин Анастасов.
В предишния закон беше дадено правото на работодателя и той можеше по всяко време да прати водача на психически преглед забележи ли неадекватност у него. Сега го промениха и задължиха на три години.
Също така чухме, че е по директива, но не се цитира коя директива. Най-лесното оправдание: „По директива трябва да сме еди-какво си”.
Лично разговарях със заместник-министъра и ми каза: „Книжките в цяла Европа трябва да се уеднаквят”. Няма лошо, щом ще се уеднаквят. Да се сменят всички, но не за пет години. След като в цяла Европа са еднакви, защо да са на пет години, а не на десет, като се сменят един път?
Смятам, че този въпрос трябва да се преразгледа много внимателно, защото ще се засегнат много български граждани и всичко това е свързано със средства. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли реплики към господин Петърнейчев?
Други желаещи за изказвания?
Господин Гумнеров има думата за изказване.
Кирил Гумнеров (независим): Уважаеми колеги, нямах намерение да вземам думата да се изказвам по този закон, но дискусията стана много интересна.
От една страна, мога да се съглася напълно с изказаните от господин Анастасов аргументи. Да, наистина човек се изхабява, докато работи. Това е факт.
От друга страна, за пореден път се питам защо, когато искат някаква промяна, министерствата не си подготвят материалите както трябва. Уважаеми колеги, в материалите, които са ни дадени, никъде не видях една статистика. Колко са общо шофьорите в България? Колко са тези, които имат категория С и съответно какъв процент от автопроизшествията са направени от шофьорите, които имат категория С, за да се види, след като трябва тези хора на пет години да минават на преглед, дали процентът нарушения, които те правят по пътищата, е по-голям от този, който правят обикновените български шофьори?
Пак казвам: взех думата за пореден път, за да кажа, че министерствата категорично не си вършат работата, когато искат ние да променяме закони. Те не дават достатъчно базова информация. Що се отнася до това, че това е директива на Европейския съюз: през последните години Европейският съюз и без това направи редица безумия.Толкова много безумия, че аз смятам, че е крайно време, ние, ако сме отговорни хора, да започнем да се дистанцираме постепенно от тази аморфна и на практика колониална спрямо нас организация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли реплики по отношение изказването на господин Гумнеров? Няма.
Други желаещи за изказвания има ли? Няма.
Пристъпваме към гласуване по отношение на § 1 по вносител в редакцията, която беше прочетена от председателя на комисията господин Анастасов.
Гласували 94 народни представители: за 80, против 7, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Анастас Анастасов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме § 2 по вносител.
Гласували 81 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Анастас Анастасов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 81, ал. 1 се създава т. 7:
„7. не подаде заявление за издаване на ново свидетелство за управление на моторно превозно средство в срока по чл. 9, ал. 2, изречение второ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 3 по редакцията на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Анастас Анастасов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
За тези, които не знаят – тук са посочени директивите, които търсиха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Гласуваме § 4 по вносител.
Гласували 85 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Анастас Анастасов: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Изказвания има ли? Няма.
Гласуваме предложението на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Анастас Анастасов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В Закона за движението по пътищата се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 159:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „утвърждава образеца на свидетелството за управление на моторно превозно средство и” се заличават;
б) в ал. 2 думите „от него” се заличават.
2. В чл. 162:
а) в ал. 6 думите „Валидно свидетелство” се заменят с „Свидетелство”;
б) в ал. 8 изречение първо се изменя така: „В случаите по ал. 4 7 замяната с българско свидетелство за управление се извършва след представяне на чуждестранно национално свидетелство.”;
в) създават се ал. 9 и 10:
„(9) При изгубено или откраднато свидетелство за управление по чл. 161, т. 5 на лице, което е установила обичайното си пребиваване в Република България, се издава българско свидетелство въз основа на доказателства за придобитата правоспособност от компетентните органи на държавата, която е издала изгубеното или откраднатото свидетелство. За обстоятелствата по издаване на българското свидетелство се уведомява държавата, издала изгубеното или откраднатото свидетелство.
(10) Главна дирекция „Национална полиция” на Министерството на вътрешните работи обменя информация със съответните органи на друга държава при издаването или замяната на свидетелства за управление на моторно превозно средство.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Гласуваме § 5 по редакцията на комисията.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Анастас Анастасов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. (1) Параграф 1 влиза в сила от 19 януари 2013 г.
(2) Издадените преди 19 януари 2013 г. свидетелства за управление на моторни превозни средства са валидни за срока, посочен в тях.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 6 по вносител, който се подкрепя от комисията, но комисията предлага редакцията прочетена от господин Анастасов.
Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Да благодарим на господин Анастасов.
С това приключваме Закона за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи и проектът се превръща в закон.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.
Кой ще докладва?
Госпожа Менда Стоянова ще прочете доклада на Комисията по бюджет и финанси.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Уважаеми господин председател, моля за процедура – да подложите на гласуване в залата да бъдат допуснати господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Петкова – директор Дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, и господин Красимир Сивев – началник отдел „Процесуално законодателство” в същата дирекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Режим на гласуване за допускане в залата на посочените от госпожа Менда Стоянова лица – заместник-министър и служители.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля квесторите да въведат в залата гостите.
Госпожо Стоянова, имате думата за доклада.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Благодаря.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 202-01-46, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2012 г.

На заседание, проведено на 13 септември 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на финансите: господин Владислав Горанов – заместник-министър, госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”, и господин Красимир Сивев – началник на отдел „Процесуално законодателство” в същата дирекция.
Законопроектът беше представен от господин Горанов.
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се предвижда изменение в действащите разпоредби на Глава шестнадесета, Раздел V „Процедура за взаимна помощ и обмен на информация с държавите – членки на Европейския съюз, в областта на данъците върху доходите, имуществото и застрахователните премии”, с които са въведени изискванията на Директива 77/799/ЕИО. От 1 януари 2013 г. влиза в сила Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО, до която дата държавите членки са задължени да приведат националното си законодателство в съответствие с новите изисквания.
С новата директива е възприет изцяло нов подход, който предоставя на държавите членки правомощия за успешно сътрудничество на международно равнище с цел да се преодолеят отрицателните ефекти на постоянно нарастващата глобализация върху вътрешния пазар. Една държава членка не може сама да управлява вътрешната си данъчна система, особено по отношение на преките данъци, без да получава информация от други държави членки. Административното сътрудничество се изразява в правила и процедури, посредством които държавите членки обменят информация, която има предполагаема значимост за администриране и прилагане на националните закони на държавите членки относно преките данъци, включително местните данъци. За осъществяване на административното сътрудничество в случаите и при условията, определени в директивата, държавите членки чрез своите компетентни органи имат задължение да осигурят помежду си обмен на информация при запитване, автоматичен и спонтанен обмен на информация, връчване на документи, присъствие и участие в административните производства, както и паралелни проверки и ревизии на данъчно-задължените лица.
Основните насоки на измененията в Глава шестнадесета, Раздел V от ДОПК са следните:
- Разширява се обхватът на данъците, за които може да се обменя информация между държавите членки, а именно за всички видове данъци, с изключение на данъка върху добавената стойност, митните сборове и акцизите, както и на задължителните осигурителни вноски, таксите за издаване на удостоверения и на други документи, издавани от държавни и местни органи и на вземания с договорен характер, включително възнаграждения по договори за услуги от обществен интерес.
- Доразвиват се действащите в момента форми на обмен на информация – чрез подаване на искане, автоматичен и спонтанен обмен на информация като се уреждат точно и ясно правомощията и задълженията на националните компетентни органи в зависимост от това дали имат качеството на запитван или запитващ орган. Целта на възприетия подход при въвеждането на Директива 2011/16/ЕС е правилата на административното сътрудничество да бъдат ясно и недвусмислено дефинирани за прилагащите органи.
- Разширява се обхватът на лицата, по отношение на които ще се извършва административното сътрудничество – всички физически и юридически лица, както и всички форми на правни сдружения (неперсонифицирани дружества, тръстове, фондации и други), установени на територията на Европейския съюз.
- Предвижда се националният орган, компетентен да осъществява административното сътрудничество, да бъде изпълнителният директор на Националната агенция за приходите. Той от своя страна определя звено в структурата на агенцията, оправомощено да осъществява контактите с компетентните органи на другите държави членки в областта на административното сътрудничество и да изпълнява функциите на запитан, съответно запитващ, орган, както и да осъществява контактите с Европейската комисия.
- Създава се възможност длъжностни лица от запитваща държава членка да присъстват и да участват в административни производства в запитаната държава членка.
- Създава се възможност в случаите, когато установяването на данъчните задължения на едно или повече задължени лица представлява взаимен интерес за две или повече държави членки, компетентните органи на тези държави по взаимно съгласие да извършат паралелни проверки или ревизии в рамките на своята компетентност с цел да обменят получената информация.
- Създава се възможност за връчване на актове и на документи, издадени от компетентното длъжностно лице и свързани с прилагането на законодателството в областта на преките данъци.
- Създава се възможност компетентните органи на държавите членки да поискат и да получат обратна информация за установените в резултат на действията по процедурата за административно сътрудничество задължения за преки данъци.
- Създава се режим за поверителност, оценка и ограничения на информацията, която се обменя в рамките на административното сътрудничество.
По отношение на практическото прилагане от компетентните органи на новия режим на административното сътрудничество следва да се отбележи, че към настоящия момент в Националната агенция за приходите е изградено и действа звено, което по силата на предложените промени в ДОПК ще изпълнява функциите на запитващ и запитван орган, съгласно разпоредбите на директивата. Във връзка с това не са необходими допълнителни бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа осигуреност на процеса по осъществяване на административното сътрудничество в областта на данъчното облагане.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 14 народни представители, „въздържали се” – 2 народни представители, без „против”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 202-01-46, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря, госпожо Стоянова.
Има ли изказвания от името на вносителите? Няма.
Откривам разискванията.
Заповядайте, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За днес това е вторият законопроект, по който се казва: „Това е според директиви, това се спуска от Европейския съюз”. Директивите се цитират в съответните проекти и доклади на комисиите и ние трябва автоматично да ги подкрепим. Това е практиката, която се наложи през последните шест години, след влизането ни в Европейския съюз. Стигна се вече до един автоматизъм, до абсолютна безкритичност на управляващите, а ако щете и на опозицията, по приемането на тези проектопредложения за закони, които били съобразно присъединителния договор и разпоредбите в него. Изключително опасна ситуация, която не се отнася само за този законопроект, тя се отнася до всички законопроекти тук. Само с аргумента – това е директива, приемаме без да мислим дали е или не е в български национален интерес. И то – в момента, когато Европейският съюз се разпада, когато всички страни в Европейския съюз защитават своите национални интереси и най-малко се вслушват в тези предварителни отпреди години, ако щете от десетилетия, формулирани правила, много от които вече не са работещи, защото не са гъвкави, ние трябва да приемем. Повтаряме по папагалски буквално онова, което ни се казва и което някои ни вменяват, че се изисквало от нас, ние трябвало автоматично да приемем. И в настоящия случай е така.
Какво значи да предоставим информация и да ни предоставят информация от всичките други 26 страни от Европейския съюз?! Това ще бъде, разбира се, еднопосочна улица, ще бъде едностранен процес – другите страни ще искат от нас информация и ние ще я даваме. Едва ли някои от България, от българските митнически и/или финансови власти или учреждения ще искат информация в тази връзка, която се посочва от европейските страни. Никой не се замисля, че това е поредното посегателство върху българския суверенитет. С всеки приет следващ закон, днес ще приемем и следващия относно споразумението, във връзка със заемите на страните от Карибския басейн, Африка и други страни по света от Европейската инвестиционна банка, положението пак е същото. Аз и там ще направя изказване.
Крайно време е да гледаме във всеки един конкретен случай дали въпросното задължение, което ни е вменено при така водените лошо преговори за присъединяване в Европейския съюз, е или не е в наш интерес. В случая не е в наш интерес едностранно да даваме информация за всичко, което става в дома ни, в нашата страна.
Пак повтарям, има принципно значение за това суверена държава ли сме или държава с ограничен суверенитет или вече без никакъв, абсолютно никакъв суверенитет, изцяло подчинени на онова, което ни се диктува отвън.
Крайно време е тези, които бяха възторжено настроени към приемането ни, към влизането ни в Европейския съюз, да започнат да се замислят за ползите и за вредите и да започнат да опонират на онова, което ни задължава и ни се вменява.
Крайно време е онези, които бяха умерено настроени положително, да започнат да стават еврореалисти, а тези, които бяха еврореалисти преди шест години, да започнат да стават евроскептици. Различните мнения, позиции и становища по всички тези въпроси, които автоматически папагалски повтаряме и приемаме, трябва да започнат да се осмислят.
Виждаме, че от дебрите на присъединителния договор, от тъмните гори при воденето на преговорите изскачат все нови и нови задължения – изненади, които не се подозираха, ограничения, рестрикция, задължения. Само това идва от този присъединителен договор и ние трябва да престанем автоматически да приемаме всичко за чиста монета, защото много от нещата не са в българския национален интерес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики? Няма реплики.
Има ли други изказвания? Няма.
Приключвам разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 202 01-46, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2012 г.
Гласували 78 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Ще направя едно съобщение преди да продължим:
Уважаеми колеги, от 11,00 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита изложба „Художници от Монтана”. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването.

Продължаваме с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ, № 202 01 43, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 12 ЮЛИ 2012 г.
Има два доклада. Няма доклади на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и на Комисията по здравеопазването.
Първият доклад е на Комисията по околната среда и водите, който ще ни бъде представен от госпожа Искра Михайлова – председател на комисията.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Благодаря, господин председател.
Правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на господин Бойко Малинов – директор на Дирекция „Превантивна дейност” в Министерството на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете госта в залата.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова:
„ДОКЛАД
относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 22-01-43, внесен от Министерския съвет на 12 юли 2012 г.

На свое редовно заседание, проведено на 19 юли 2012 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене законопроекта, внесен от Министерския съвет на 12 юли 2012 г.
От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха госпожа Ивелина Василева – заместник-министър, и господин Бойко Малинов – директор на дирекция „Превантивна дейност”.
От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от господин Малинов.
Със законопроекта се цели основно въвеждане изискванията на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Директивата е преработка на Директива 202/95/ЕС (директивата за ограничаване на опасни вещества) и въвежда съществени изменения в нейния обхват, методология за ограничаване на опасни вещества, процедура за освобождаване на определени материали и компоненти на електрическото и електронно оборудване и изисквания и инструменти за осигуряване на съответствие с въведените ограничения. Срокът за въвеждане на преработената директива е 2 януари 2013 г.
С предложените изменения и допълнения в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси се определят: ограниченията за употреба на опасни химични вещества в електрическото и електронно оборудване и в кабели и резервни част за неговия ремонт, повторна употреба, осъвременяване на функционалните му характеристики или повишаване на капацитета му; категориите електрическо и електронно оборудване и тези, които са предмет на изключение от въведените ограничения; условията и органът за изготвяне на предложение за ограничаване на опасни вещества в електрическо и електронно оборудване въз основа на оценката на вещества и натрупаните знания в процеса на разрешаване и ограничаване на опасни вещества в рамките не Регламент (ЕО) № 1907/2006 за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, известен като REACH; и изискванията към икономическите оператори на електрическо и електронно оборудване за осигуряване на съответствие с въведените ограничения, както и обхватът и съдържанието на подзаконовия нормативен акт за прилагане на изискванията за ограничаване на опасни вещества в електрическо и електронно оборудване и органите за надзор на пазара и мерките за осъществяване на контрол върху съответствието на пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване.
В законопроекта са определени срокове за поетапно ограничаване употребата на тези вещества в нови категории електрическо и електронно оборудване, в това число в кабелите и резервните части за това оборудване (медицински изделия и прибори за мониторинг и управление – от юли 2014 г., инвитро диагностични медицински изделия – от юли 2016 г., и промишлени прибори за мониторинг и управление – от юли 2017 г.). След 22 юли 2019 г. ограниченията ще се прилагат за всички видове електрическо и електронно оборудване и техните кабели и резервни части, които се пускат на пазара на Европейския съюз, в това число и в България.
Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси се цели хармонизиране на националното законодателство със законодателството на Европейския съюз, като пълното транспониране ще се осигури с наредбата, предвидена в чл. 21д, ал. 1 от законопроекта.
Представено беше становище на Дирекция „Законодателна дейност и европейско право” при Народното събрание, подкрепящо приемането на законопроекта с някои предложения за технически прецизирания, приети от вносителите.
След откриването на дебата от председателя на комисията, отношение взе народният представител Георги Божинов, който подкрепи законопроекта като добре изготвен и отправи въпрос относно някои предвиждани изключения. Отговор на въпроса беше даден от господин Малинов, който обясни още, че посочените оборудвания не се контролират по този ред.
След проведените разисквания, Комисията по околната среда и водите с 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” единодушно подкрепи законопроекта и изразява следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 202-01-43, внесен от Министерския съвет на 12 юли 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря, госпожо Михайлова.
Становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни представи госпожа Ралица Тодорова.
ДОКЛАДЧИК РАЛИЦА ТОДОРОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание:
„СТАНОВИЩЕ
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 202-01-43, внесен от Министерския съвет на 12 юли 2012 г.
На заседанието, проведено на 12 септември 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, внесен от Министерския съвет.
В заседанието на комисията взе участие Първолета Лулева – началник-отдел „Опасни химични вещества” към Дирекция „Превантивна дейност” в Министерството на околната среда и водите.
С Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) се цели хармонизиране на националното законодателство със законодателството на Европейския съюз, уреждащо ограниченията за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.
Законопроектът предвижда въвеждането на разпоредбите на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, която от своя страна преработва и въвежда съществени изменения в Директива 2002/95/ЕС.
С предложените изменения и допълнения в закона ще се регламентират ограниченията за употреба на опасни химични вещества в категориите електрическо и електронно оборудване и тези, които са предмет на изключение от въведените ограничения, изискванията към икономическите оператори на подобно оборудване за осигуряване на съответствие с въведените ограничения, органите за надзор на пазара и мерките за осъществяване на контрол върху съответствието на пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване (ЕЕО).
Със законопроекта се предвижда и въвеждането на срокове за поетапно ограничаване употребата на опасните вещества в нови категории ЕЕО, в т.ч. в кабелите и резервните части за това оборудване, медицински изделия и прибори за мониторинг и управление и др.
С чл. 21д, ал. 1 от настоящия законопроект се предлага част от разпоредбите на Директива 2011/65/ЕС, свързани с условията и реда за пускане на пазара на електрическото и електронно оборудване и ограниченията за употреба на определени опасни вещества в тях, да бъдат транспонирани в националното законодателство чрез наредба, издадена от Министерския съвет.
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове има някои препоръки от правнотехнически характер, целящи прецизиране на някои термини и понятия в текстовете на § 3 – чл. 21з, чл. 21и, чл. 21л; § 9 – т. 46, 48, 50 и 51; и § 11 – чл. 4, ал. 3 от законопроекта, които следва да бъдат отчетени между първо и второ четене от водещата комисия.
В заключение може да се каже, че след отразяване на направените бележки предложените текстове ще бъдат съобразени и няма да противоречат както на разпоредбите на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, така и на достиженията на правото на Европейския съюз.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 12 гласа „за“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 202-01-43, внесен от Министерския съвет на 12 юли 2012 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря и аз.
Откривам разискванията.
Колеги, изказвания? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 202-01-43, внесен от Министерския съвет на 12 юли 2012 г.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Следващата точка е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ ДЪРЖАВАТА И НАЦИЯТА, № 202-03-15, внесен от Министерския съвет на 31 август 2012 г.
Докладът на Комисията по труда и социалната политика ще ни бъде представен от госпожа Богданова.
ДОКЛАДЧИК Валентина Богданова: Благодаря Ви, господин председателю. В началото предлагам на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в залата за участие: господин Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и господин Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Валентина Богданова: Представям Ви:
„ДОКЛАД
по Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-15, внесен от Министерския съвет на 31 август 2012 г.

Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 12 септември 2012 г., разгледа Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-15, внесен от Министерския съвет на 31 август 2012 г.
В заседанието участваха: господин Камен Кичев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; от Министерството на труда и социалната политика: господин Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, и госпожа Петя Малакова – главен експерт в същата дирекция; от Националния осигурителен институт: госпожа Весела Караиванова-Начева – подуправител, и госпожа Снежана Малакова от отдел „Правен”. Присъстваха и представители на социалните партньори и други организации на гражданското общество.
Проектът за решение бе представен от господин Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С проекта за решение се предлага на Народното събрание на основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да отпусне пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Раденко Лазов Митев.
Предложението е мотивирано със значителния принос на Раденко Митев за повишаване ефективността на експлоатационната дейност в железопътния транспорт в продължение на 29 години. За постигнатите резултати в сложната и специфична дейност, която изисква теоретични знания, практически и професионален опит, господин Митев многократно е награждаван с национални и професионални отличия и награди.
Високата квалификация и професионализъм на господин Митев се допълват и от хуманизъм, съпричастност, себеотрицание и самообладание, свидетелство за които са неговите действия по предотвратяване на катастрофа между пътнически влак и бърз влак в района на жп гара Елин Пелин на 29 юли 1987 г.
За действията си по предотвратяване на катастрофата, както и за цялостната си дейност през 1990 г. Раденко Митев е удостоен със званието „Почетен железничар” и е награден със златна значка.
След проведено гласуване с резултати: „за” – 14 гласа, „против” и „въздържали се” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да подкрепи Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-15, внесен от Министерски съвет на 31 август 2012 г. на Раденко Лазов Митев, считано от 1 юли 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря Ви, госпожо Богданова.
С доклада на Комисията по транспорта, информационните технологии и съобщенията ще ни запознае председателят на комисията господин Иван Вълков.
Заповядайте, господин Вълков.
ДОКЛАДЧИК Иван Вълков: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Представям Ви:
„ДОКЛАД
относно Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-15, внесен от Министерския съвет на 31 август 2012 г.
На свое заседание, проведено на 13 септември 2012 г., Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения разгледа Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-15, внесен от Министерския съвет на 31 август 2012 г.
На заседанието присъства господин Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Предложението за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на господин Раденко Лазов Митев е направено на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 91 и § 6, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби от Кодекса за социално осигуряване.
Господин Раденко Лазов Митев е завършил средното си образоване в Техникума по електротехника в гр. София.
Трудовата си дейност започва през 1952 г. като електромонтьор към ВЕЦ „Бели Искър”.
През 1954 г. работи на същата длъжност към ДСП „Електроснабдяване”.
От 1961 г. започва работа към Дирекцията на железниците като дежурен техник към тягова подстанция „Вакарел”, а от 1 януари 1962 г. е преназначен на същата длъжност към Първа електротехническа секция – София.
От 1 юли 1965 г. е преназначен към Енергосекция – София, като електромеханик.
От 1 юли 1966 г. работи на длъжност „Енергодиспечер” при същата секция.
От 7 август 1972 г. става началник на тягова подстанция „Вакарел”, а от 1 януари 1986 г. е преназначен за комплексен началник на подрайон по контактна мрежа и тягова подстанция „Вакарел” към Енергосекция – София, на която длъжност работи до неговото пенсиониране през 1990 г.
За добро справяне с възложената му работа през годините господин Раденко Митев многократно е награждаван. Удостоен е със званието „Ударник за комунистически труд” – 1964 г. Награден е през 1989 г. с юбилеен знак на ДФ „БДЖ” – „100 години Български държавни железници”.
На 29 юли 1987 г. пътнически влак № 1238 се е движел редовно по направление гара Септември – гара София. Същият влак е бил приет с редовно отворен входен сигнал на първи главен коловоз в гара Побит камък, тъй като от гара Вакарел се е движил по левия коловоз. От гара Побит камък влакът е трябвало да замине за гара Елин Пелин по десния коловоз, но поради несъобразителност от страна на локомотивния машинист и началник влака същият влак е потеглил от гара Побит камък, преди да му е бил подготвен маршрутът, при затворен изходен сигнал по левия коловоз. По същия този ляв коловоз същевременно от гара Елин Пелин е бил пуснат (в посока гара Септември) бърз влак № 821 с редовен изходен сигнал.
В това време Раденко Митев се намира на жп гара Елин Пелин. Вижда настъпилата суматоха, страх и тревога на родители, изпратили децата си с бързия влак № 821, породени от това, че срещу него е бил пуснат да замине от гара Побит камък друг влак – пътнически, с № 1238. Без да губи време, Раденко Митев за секунди се качва на близкостоящ вагон с железни отпадъци, хвърля железен прът към контактната мрежа и изключва напрежението.
Благодарение на взетите своевременни мерки и изключване напрежението на електрическия ток в контактната мрежа влаковете спират и ударът е избегнат, а нанесени щети няма.
Със своята достойна постъпка и проявено себеотрицание господин Раденко Митев се оказва единственият фактор в онзи драматичен момент катастрофата на пътнически влак № 1238 и бърз влак № 821 да бъде предотвратена, а десетки човешки животи да бъдат спасени.
За проявената смелост, себеотрицание, доблест и неговия голям принос във връзка с предотвратената катастрофа със Заповед № 100-013-23 от 20 юни 1990 г. на министъра на транспорта на основание чл. 76 от отменения Указ № 1094 за духовното стимулиране в Република България господин Раденко Лазов Митев е удостоен със званието „Почетен железничар” и със златна значка.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно, с 14 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме предложения Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-15, внесен от Министерския съвет на 31 август 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Ще Ви предложа проекта за решение, който е служебен:
„РЕШЕНИЕ
за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 91 и § 6, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби от Кодекса за социално осигуряване
РЕШИ:
1. Отпуска пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Раденко Лазов Митев, считано от 1 юли 2012 г.” – след името следват лични данни.
„2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.
3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.”
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Решението е прието.

Следва:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ДА ИЗВЪРШИ ОДИТ НА ДЕЙНОСТТА НА „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 Г. ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.
Внесен е от народните представители Ваня Донева, Диана Йорданова и Борис Грозданов на 28 юни 2012 г.
Докладът на Комисията по бюджет и финанси ще ни бъде представен от госпожа Йорданова.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Диана Йорданова: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
по Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за периода от 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г., № 254-02-93, внесен от Ваня Донева, Диана Йорданова и Борис Грозданов на 28 юни 2012 г.
На заседание, проведено на 28 юни 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Проекта за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за периода от 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г., № 254-02-93.
На заседанието присъства председателят на Сметната палата Валери Димитров.
Проектът за решение беше представен от Ваня Донева, която изтъкна, че „Холдинг БДЖ” ЕАД е търговско дружество със 100% държавно участие. Част от холдинга е търговското дружество „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, което получава най-голяма субсидия от държавния бюджет за 2011 г. в размер на 170 млн. лв. и 20 млн. лв. капиталов трансфер.
Към настоящия момент от Сметната палата не е извършван цялостен одит, който да обхване дейността на дружеството, включително и дъщерните дружества в холдинговата структура. „Холдинг БДЖ” ЕАД е с висока степен на социално-икономическа значимост на дейността си, особено чрез дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.
Целта на одита е да се даде оценка за финансовото управление на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в това число „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, което усвоява голяма част от ресурса на компанията, постигането на целите на извършените промени и ефекта от структурната реформа.
Членовете на Комисията подкрепиха предложението единодушно. Съгласие с него изрази и председателят на Сметната палата.
След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 16 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект за
„РЕШЕНИЕ
за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „Холдинг БДЖ” ЕАД, който да включва дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за периода от 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Възлага на Сметната палата да извърши одит на дейността на „Холдинг БДЖ” ЕАД, който да включва дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за периода от 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г.
2. Срокът за извършване на одита е до 31 декември 2012 г.
3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е 31 януари 2013 г.” Благодаря.
ВАНЯ ДОНЕВА (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Процедура – госпожо Донева, заповядайте.
ВАНЯ ДОНЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Понеже заместник-министър Камен Кичев беше гласуван за предходната точка, предлагам да подложите на гласуване присъствието му при разглеждането на точка пета от дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете госта в залата.
С доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запознае господин Тончев.
Заповядайте, господин Тончев.
ДОКЛАДЧИК Светослав Тончев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще Ви запозная с:
„ДОКЛАД
на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за периода 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г., № 254-02-93, внесен от Ваня Донева Георгиева, Диана Иванова Йорданова и Борис Крумов Грозданов на 28 юни 2012 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 19 юли 2012 г., бе обсъден Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за периода 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г., внесен от Ваня Донева Георгиева, Диана Иванова Йорданова и Борис Крумов Грозданов.
На заседанието присъстваха господин Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и госпожа Радослава Генова – директор на дирекция „Контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Проектът за решение беше представен от госпожа Диана Йорданова.
Решението за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за периода 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г. е на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата.
В представянето на проекта за решение от госпожа Йорданова бе обяснено, че дейността на „Холдинг БДЖ” ЕАД е с висока степен на социално-икономическа значимост, особено чрез дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.
В мотивите към проекта за решение е обърнато внимание на факта, че към настоящия момент от Сметната палата не е извършван цялостен одит, който да обхване дейността на дружеството, включително и дъщерните дружества в холдинговата структура на същото.
До настоящия момент в съответствие със Закона за Сметната палата одит на „Холдинг БДЖ” ЕАД е извършван единствено по отношение на изразходване на предоставената субсидия.
В проекта за решение е предвидено срокът за извършване на одита на дружеството да бъде до 31 декември 2012 г., а срокът за внасяне на окончателния доклад на Сметната палата в Народното събрание – 31 януари 2013 г.
Според вносителите на проекта за решение целта на извършването на одит от Сметната палата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е да се даде оценка за финансовото управление на дружеството, както и оценка на ефекта от извършените структурни промени.
В хода на дебатите по проекта за решение от представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе заявено, че подкрепят извършването на одит на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и изразяват готовност да съдействат съгласно нормативните актове.
След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 13 гласа „за” подкрепя Проекта за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за периода 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г., №254 02 93, внесен от Ваня Донева Георгиева, Диана Иванова Йорданова и Борис Крумов Грозданов на 28 юни 2012 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря, господин Тончев.
От името на вносителите – госпожо Донева, заповядайте.
ВАНЯ ДОНЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, „Холдинг БДЖ” е търговско дружество със 100% държавно участие, чийто принципал е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Негово дъщерно дружество е „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.
Три са основните причини, поради които ние с колегите преценихме, че е необходимо да се възложи одит от страна на Сметната палата на едното от дъщерните дружества на холдинга, а именно „Пътнически превози”.
Първата основна причина е високият размер на публични средства, които дружеството управлява. През 2011 г. те са в размер на 170 млн. лв., и допълнително 20 млн. лв. капиталови трансфери.
Втората причина е, че дейността на дружеството е с висока степен на социално-икономическа значимост. Всички знаем, че непрекъснато съществуват проблеми между работодател и работещи. Извършиха се структурни промени с цел подобряване на дейността. Извършиха се промени в ръководството на компанията, което се явява един рисков фактор и определя необходимостта от извършването на такъв одит.
Третата причина – трета по изброяване, но не и по важност, е тази, че до настоящия момент Сметната палата не е извършвала цялостен одит на холдинга. Такъв е извършван по реда на отменения 2010 г. закон и се е отнасял единствено по отношение на изразходените и предоставените субсидии.
Считаме, че тези три причини са достатъчно основание Народното събрание да приеме възлагането на такъв одит.
Ако ми позволите, господин председател, само да обърна внимание, че по време на заседание на Бюджетната комисия беше изменен проектът за решение. Ако ми позволите, да го прочета наново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Проектът за решение, който е в доклада, е от Бюджетната комисия, няма как да бъде изменен.
ВАНЯ ДОНЕВА: Да, променен е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Госпожа Йорданова докладва този проект за решение, който е в доклада.
ВАНЯ ДОНЕВА: Да.
И да направя още едно предложение за редакция на сроковете, ако ми позволите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: С това приключихте ли изказването си като вносител?
ВАНЯ ДОНЕВА: Като вносител – да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Изказване от името на госпожа Донева с предложения за корекция.
ВАНЯ ДОНЕВА: Предлагам т. 2 от проекта за решение да бъде изменена така:
„2. Срокът за извършване на одита е до 31 януари 2013 г.”
Тоест, удължаваме срока с един месец, имайки предвид, че към днешна дата гледаме в Народното събрание проекта за решение, който е внесен през месец юни.
И трета точка:
„3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е до 1 март 2013 г.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
ВАНЯ ДОНЕВА: Благодаря и аз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Шопов, заповядайте.
Павел Шопов (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Донева, не са това причините, поради които се иска и ще бъде допуснат този одит.
По принцип трябва да започнем оттам, за да изясним причините и подбудите на управляващите – голяма грешка беше в Закона за Сметната палата, че се дава възможността, а изрично не се записа, че одити от Народното събрание могат да искат само от опозицията. Този текст дава възможност управляващите да запълнят и без туй малкото – пет на брой, одита от Сметната палата и да ги обезсмислят по теми, които са им удобни, за да отместят други теми.

Другият проблем в Закона за Сметната палата са малкото – само пет на брой – одита при толкова проблемни теми и въпроси. Тези одити трябваше да бъдат доста повече, и то много повече, които Народното събрание като върховен орган, където се съсредоточават във фокус всички проблеми, можеше и трябваше да възлага.
Оттук истинските причини са, че управляващите желаят да отместят вниманието на обществото и да запълнят със съдържание тези пет допустими одита с въпрос, добре подбран от тях, за да не се допуснат други одити, които като резултат биха били по-скандални – като одит на „Екоравновесие” – София, проблемът с кучетата, много тежък проблем, и друго искане за одит на Центъра за градска мобилност – град София, където и по двете теми отговорността явно е на управляващите като имащи властта в град София. Тя не може да бъде разделена, разхвърляна.
Докато тук е ясно – този одит се прави по чисто политически причини, за да бъдат представени апокалиптични резултати от него и отговорността да бъде разхвърляна. Не че това не е вярно и правилно, защото предишното, по-предишното, най-различни други управления и управляващи, всички правителства на прехода до този момент тотално се провалиха по въпроса за БДЖ, въпреки че управляващите в момента се провалиха най-много. Ако предишните управляващи правиха какви ли не опити за саниране на тази институция – не правя грешка, казвам институция, защото БДЖ е институция в българската държава, на годините на съществуването на Третата българска държава – то сегашните управляващи закриват тази институция, ликвидират БДЖ. Ето, отново има съобщение за закриването на 333 линейни километра жп пътища.
В тази връзка е нужно политическо оправдание – един много тежък констатиращ доклад за нарушения и невъзможност за поправяне на проблеми в БДЖ. Това е истинската причина, заедно с другата, за да се отмести вниманието и да не бъдат извършени другите два одита, които са по-актуални и които се искат от опозицията.
Аз ще гласувам против този одит. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Терзийски.
Георги Терзийски (независим): Господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми управляващи народни представители от мнозинството на ГЕРБ! Този ход, това предложение, което правите в момента, мога да окачествя само като политическо лицемерие и дребен тарикатлък. В духа на иронията не мога да не Ви кажа – радвам се, че Сметната палата не може да бъде натоварена с 50 одита, защото щяхте да вкарате абсолютно всички държавни фирми с изключение на тези, които бяха повдигнати тук като изключителен обществен интерес. Такива са предложението за одит от Сметната палата на „Екоравновесие”, на което съм вносител, и предложението за одит от Сметната палата на Центъра за градска мобилност, на което съм съвносител. Тези два изключително важни, с изключително важно обществено значение одита Вие отхвърлихте. Сега с политическо лицемерие вкарвате одит след одит към Сметната палата – първо, за да запълните лимита, който има по закон (пет одита), и второ, за да може по някакъв начин да измиете очите си заради това, че бягате от значимите обществени проблеми.
В комисията миналата седмица се разглеждаше предложението на Техническия университет със същите незначителни и смешни мотиви. Сега в момента вкарвате предложението за одит на БДЖ – „Пътнически превози”. Нима не може този одит да бъде извършен планово от следващата година, след като нямате никакви данни за нарушения, за злоупотреби? Не бил извършван досега. Да, но той може да бъде извършван планово. Защо трябва да се използва лимитът на Народното събрание, за да се извърши този одит? Това е така, за да изместите темата, за да лишите от възможност да бъдат извършени одити на две предприятия, за които имат сериозни данни за злоупотреби в тях, които имат пряко отношение към управлението и управляващите от ГЕРБ.
Затова си позволих да окачествя предложението, което правите в момента, като политическо лицемерие.
А тарикатлъкът е за това, че се опитвате да запълните лимита от пет одита, които Народното събрание може да възложи. Аз категорично ще гласувам против не защото съм против да бъде извършена проверка, а защото считам, че проверката, която Вие предлагате в момента, не е на дневен ред, не е в дневния ред на обществото, не е от изключителна обществена значимост, както Вие сами се аргументирахте, и може да бъде извършена планово за следващата година. Още повече, че в момента предлагате резултатът да бъде след 31 януари.
Искрено бих искал да не засягам темата и да вярвам, че като повод и причина за искането на този одит не е стачката в БДЖ, че той няма да бъде свързан с политически натиск, както считам, че искането за одит на Техническия университет е чисто политически натиск върху ръководството на Техническия университет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики? Няма.
За изказване има думата господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Поглеждайки предложението, по принцип бих се съгласил, че „Пътнически превози” трябва да бъде одитиран. Но веднага си задавам въпроса защо трябва да бъде по предложение на парламента, а не както каза и господин Терзийски – една планова проверка от страна на Министерството на транспорта и съобщенията, което е нормалният акт, включително да се направи пълна проверка на дейността. Искам да кажа, че има други начини и други контролни органи, които могат да се заемат с тази задача, ако бъде решен въпросът проверката да бъде направена от изпълнителната власт. Говоря за Инспектората на Министерството на транспорта и съобщенията, за това, че там има Дирекция за контрол върху държавните дружества, която контролира изцяло по какъв начин се разходват средствата, спазват ли се законовите разпоредби – по Закона за обществените поръчки и така нататък. Така се обхваща цялата дейност.
Отговорът е един и аз мисля, че говорившите преди мен – господин Шопов и господин Терзийски, казаха ясно и в това е големият проблем – че в момента Вие като управляващи се опитвате да определите пет одита, за да можете да изземете инициативата на опозицията.
Спомняте си, няма и дни, когато в тази зала се разглеждаха предложенията за Центъра за градска мобилност в София, и за „Екоравновесие”, които Вие категорично отхвърлихте. Мисля, че когато парламентът има право на пет проверки, това трябва да става с консенсус, а не отново със силата на управляващото мнозинство. Защо? Защото Вие имате ресурса на изпълнителната власт. Вие винаги можете да направите проверка за който си искате период и на което си искате държавно дружество или държавна институция. Но това можете да го направите чрез правителството, което е Ваше и което има тези правомощия, а в парламента има и опозиция, и управляващи. Хайде да седнем и с консенсус да решим кои да бъдат дружествата, одит на които да възложим на Сметната палата, но да го направим като планови за следващата година, да се знае, че от 1 януари 2012 г. това са 5 те дружества, за които парламентът е постигнал съгласие да бъдат проверени от Сметната палата, а не да се караме цяла година – съответно кой какво мнение има, кой трябвало да бъде проверен или не и да си говорим, че си правим политики. Нека като народни представители да защитим държавния интерес!
Вторият въпрос: защо само на „Пътнически превози” ще правите одит? Някой каза, че нямало нарушение. Мисля, че този одит ще покаже много неприятни неща, включително и това, че се ползва субсидия, без да се изпълнява договорът по отношение обема на превози, които се правят. Защото от 600 вагона в момента в „Пътнически превози” се движат 249, а субсидията се получава в пълния размер, което ще постави пътническото предприятие в много сериозни финансови проблеми. Затова е отговорно ръководството, разбира се. Да, аз съм да се направят там одити, и то много сериозни, но на цялото предприятие.
Защо пропускаме „Товарни превози”? Нали, ако има смесване на потока от холдинга и се прехвърлят пари от „Пътнически превози” към „Товарни превози”, в което аз имам сериозни съмнения, но не съм го казвал досега, включително и пред комисията, за да не създавам проблеми, но това се говори усилено, как ще го хване Сметната палата, след като искате цялостна проверка? Нека да бъде на цялото БДЖ.
Ще дадем ли отговор, че те ежедневно пропускат ползи за железниците, затова че нямат достатъчно вагони. Това го говорим от месеци наред – че недостигът е минимум 100-150 вагона, че не се извършват ремонти, че това са пропуснати ползи над 15 милиона на година. Кой ще го провери? Или само „Пътнически превози”? Нали целта беше субсидията? Вие казвате, че такава проверка е правена. Искаме да видим цялостната дейност. Дайте да видим дейността на цялата железница. Или вече прежалихте „Товарни превози”, затова че ще го продадем. Защо го продаваме? Дайте да видим дали е стопанисвано добре, пък ако щете, дайте да се върнем стотици години назад. Няма проблем.
Според мен аршинът е много различен и по отношение на предприятията, и по отношение на предложенията. Това го казах и миналия път. Ако мислите, че съм прав, съгласете се. Дайте да го направим и за „Товарни превози”. Дайте да видим какво прави ръководството на холдинга, защото то също има вина и мисля, че неговата вина е много по-голяма. Не само Недев да си подава оставката и изведнъж да излезе героят. Бездействие през целия период, в който управляваше, и никой да не го интересува какво е вършил. Там има много неща, които рано или късно, ако не при това управление, ще излязат по-късно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики?
Господин Терзийски, заповядайте за първа реплика.
Георги Терзийски (независим): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Господин Мутафчиев, несъгласието ми с Вашето изказване е по отношение на неговата първа част: твърде идеалистично и абсолютно невъзможно! По никакъв начин не виждам как би могло да бъде постигнат консенсус по отношение на тези пет одита, които трябва да бъдат възложени от Народното събрание, при положение че искате някой да си заколи златната кокошка. По никакъв начин няма да се постигне споразумение, консенсус по отношение на одит на „Екоравновесие” и на Центъра за градска мобилност, защото това е златна кокошка. Вие искате някой да си заколи златната кокошка. Нали разбирате, че там се усвояват средства, за които в обществото има трайно насадено мнение, че с тези средства е злоупотребено и се злоупотребява. Центърът за градска мобилност – са близо 30 милиона на година. Това са години наред. Нито едно паркомясто е построено с тези пари. Вие искате да постигне консенсус с мнозинството на ГЕРБ, с опозицията, да се извърши одит, по силата на който тази златна кокошка да бъде утрепана. Не мога да се съглася с Вашето предложение. Твърде хубаво, но много идеалистично. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Други реплики? Желаете ли дуплика, господин Мутафчиев?
Петър Мутафчиев (КБ): Господин Терзийски, може би е мой недостатък, че все пак мисля, че понякога интересът на страната може да надделее над интересите на партиите, управляващи България. Когато говорим за подобни одити, става дума наистина опозицията да има право все пак да проконтролира там, където счита, че се извършват конкретни нарушения. Тогава след време няма да се налага новите управляващи да вадят кирливи ризи на старите управляващи.
Когато едно управление има висотата на демократична партия, то винаги трябва да приема подобни предложения. Може би оттам идва моят наивитет, най-малкото, че от 2007 г. се тупаме в гърдите, че сме страна с европейски принципи и провеждаме европейска политика.
Старите демокрации показват това – че не бива да потискаш гласа, че от време на време трябва да казваш: кажете, за да можем да се поправим и да управляваме по-дълго. Иначе си отиват! И ако не го приемат, убеден съм, че рано или късно, ще си идат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря. Значи от 2009 г. вече сме стара демокрация, щом минаваме на този етап на развитие.
Почивка до 11,40 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, заседанието продължава.
За изказване – народният представител Иван Николаев Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз ще подкрепя решението за възлагане на Сметната палата за извършване на одит на дейността на „БДЖ – Пътнически превози” за периода от 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г., защото няма никакво съмнение, че БДЖ в цялост е предприятие, което през годините изпитваше не само сериозни финансови трудности, но беше обект на сериозни критики относно някои договори, които бяха сключени.
Без да изброявам в подробности, но вие си спомняте един договор, който беше свързан със закупуване на мотриси, както дизелови така и електрически, беше по времето на правителството на Симеон Сакскобургготски с министър Николай Василев. Този договор беше обект на остра критика. По-късно имаше договор в правителството на тройната коалиция за закупуване на рециклирани спални вагони и той стигна и до съда. В момента дори е подсъдим един от бившите изпълнителни директори на БДЖ.
Всичко това ми дава основание да подкрепя извършването на този одит. В същото време съм убеден, че този период е прекалено кратък, за да даде отговор на редицата въпроси: коя е причината и как са се натрупвали проблемите през годините? Това по-скоро би изглеждало като моментна снимка на едно действие, което се е случвало в повече от едно десетилетие.
Оттук минавам към дискусията, която се разгърна преди почивката.
На първо място, що се касае до това, че се предлага този одит и някои от изказалите се почти протестираха, че ще бъде извършен такъв одит, предвид на това,