Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2012-10-12

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Съгласно гласуваната от нас седмична програма като точка първа за днешния пленарен ден – петък, 12 октомври 2012 г., е предвидено да обсъдим и гласуваме:

ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ.
С доклада на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, ще ни запознае господин Мартин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, първо правя предложение за допускане в пленарната зала на госпожа Елена Пищовколева – директор на дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, и на господин Илия Табаков – експерт в дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” в същото министерство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 130 народни представители: за 127, против 1, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров:
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2012 г.
На свое редовно заседание, проведено на 26 септ. 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.
На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Елена Пищовколева – и.д. директор на дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество”, и Илия Табаков – експерт; от Министерство на вътрешните работи – Николай Нанков – началник отдел „Нормотворческа дейност” в дирекция „Правно-нормативна дейност”; от Българската агенция за инвестиции – Борислав Стефанов – изпълнителен директор, и Благой Станчев от Националното сдружение на общините.
Законопроектът беше представен от госпожа Елена Пищовколева, която посочи че предложените промени в Закона за насърчаване на инвестициите целят трайно преодоляване на спада в инвестиционната активност в страната чрез въвеждане на допълнителни възможности за нарастване на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност и създаване на нови високопроизводителни работни места, както и повишаване на икономическата активност в общините с висока безработица.
Предлаганите промени са в няколко основни насоки:
1. Оптимизиране и децентрализиране на процедурата по сертифициране на инвестиционните проекти.
Въвежда се възможност кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В и да прилага насърчителни мерки от своята компетентност. По този начин се регламентират по-широки компетенции на кмета за провеждането на политика за привличане на инвестиции.
Предвижда се общинските съвети да могат да приемат наредби за насърчаване на инвестиции с общинско значение, с които се определя редът и условията за издаване на сертификат клас В и за прилагане на насърчителните мерки на ниво община.
2. Въвеждане на нов критерий за сертифициране, свързан с броя на създадените нови работни места. Това ще даде възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, при които размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима.
3. Въвеждане на нова насърчителна мярка за целево предоставяне на финансова подкрепа за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, задължителни осигурителни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места. Предлага се помощта да се предоставя за период от не повече от 24 месеца от разкриването на съответното работно място.
Мярката ще се прилага при изпълнение на следните условия:
- годишното трудово възнаграждение на заетите по трудово правоотношение в предприятието да е по-високо от средното в страната за съответната икономическа дейност;
- инвеститорът реално да е направил осигурителните вноски;
- доказано нетно увеличение на броя на служителите в съответното предприятие.
Инвестицията и създадената заетост трябва да се поддържат най-малко 3 години за малки и средни предприятия и най-малко 5 години за големи предприятия.
Новата мярка ще се прилага приоритетно за проекти във високотехнологични и интензивно базирани на знания дейности или в общините с безработица над средната в страната.
Като ефект от мярката следва да се имат предвид внесените осигурителни вноски извън периода на възстановяване, високата добавена стойност за икономиката, повишеното потребление вследствие генерираните трудови доходи.
4. Уреждане на условията за придобиване на право на пребиваване в България на чужденци от трети държави във връзка с изпълнявани инвестиционни проекти в страната. Включени са и промени, даващи възможности за продължително и постоянно пребиваване във връзка с инвестицията по реда на Закона за чужденците в Република България, във връзка с направено дарение към Националния иновационен фонд, както и за привилегирована натурализация на основание икономически заслуги по реда на Закона за българското гражданство. Конкретните икономически критерии, на които трябва да отговарят чужденците, ще се определят с подзаконови нормативни актове, издадени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Очаквани резултати от прилагането на мерките в законопроекта са:
1. Възстановяване на нивата на преки чуждестранни инвестиции, отчитани в периода преди глобалната икономическа криза.
2. Икономически растеж в резултат на нарастване на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност и създаване на висококвалифицирана заетост и трайно намаляване на безработицата.
3. Насърчаване на икономическата активност в икономически изоставащи региони и намаляване на регионалните различия в страната.
В хода на последвалата дискусия народният представител Ариф Агуш попита какви са праговете по отношение на направените инвестиции съответно за продължително и постоянно пребиваване в страната. В отговор госпожа Елена Пищовколева посочи, че предстои размерът на тези инвестиции да бъде определен в подзаконов нормативен акт.
Народният представител Стоян Гюзелев подкрепи внесения законопроект и посочи, че според него в частта „Сертифициране” той е закъснял. В тази връзка той отбеляза, че между двете гласувания на законопроекта ще направи предложение за добавяне и на условието инвеститорът да не е в забава по отношение на дължими плащания към доставчици, фирми, подизпълнители и други.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 17, без „против” и „въздържал се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
Сега ще чуем доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Господин Татарски, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги,
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерския съвет
На свое редовно заседание, проведено на 27 септ. 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2012 г.
В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на Националното сдружение на общините в Република България.
От името на вносителя законопроектът бе представен от госпожа Елена Пищовколева – изпълнителен директор на дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Предложените изменения и допълнения на Закона за насърчаване на инвестициите целят трайно преодоляване на спада в инвестиционната активност в страната в условията на криза с въвеждане на допълнителни възможности за нарастване на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност и създаване на нови високопроизводителни работни места. Предвижданите в законопроекта промени са в следните насоки:
- оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на проектите и създаване на възможности за дейности по насърчаване на инвестициите на общинско ниво;
- въвеждане на допълнителен критерий за сертифициране за клас инвестиция – брой новоразкрити работни места; предвижда се с увеличаването на създадената заетост да се намалява изискуемият размер на инвестицията в дълготрайни активи;
- въвеждане на нова насърчителна мярка за възстановяване на част от задължителните осигурителни плащания от инвеститора в качеството му на работодател за определен период от време;
- въвеждане на допълнителна мярка – възможност чужденци да пребивават в страната на основание на инвестиционната си дейност.
С решение на Съвета за децентрализация на държавното управление към Министерския съвет от 2010 г. е предвидено да се създадат възможности за по-нататъшно увеличаване правомощията на общините за провеждане на политика за насърчаване на инвестициите. За изпълнението на този ангажимент със законопроекта се въвежда възможността кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас „В”, чийто праг за сертифициране е по-нисък от минималния за клас „Б”. По този начин се регламентират по-широки компетенции на кмета за провеждане на проактивна общинска политика за привличане на инвестиции.
Предвидените насърчителни мерки за проекти със сертификат за клас „В” са: индивидуално административно обслужване, включително в съкратени срокове по отношение на предоставените от общината услуги; предоставяне на право на собственост или ограничени външни права без търг върху имоти – частна общинска собственост. Стимулите ще се предоставят по реда за насърчаване на инвестиционни проекти клас „А” и клас „Б”. Предвижда се общинските съвети да могат да приемат наредби за насърчаване на инвестиции с общинско значение, с които се определят условията и редът за издаване на сертификат клас „В” и за прилагане на насърчителните мерки на ниво община.
Новите разпоредби няма да изискват допълнителен финансов ресурс от страна на общините, тъй като обслужването на инвеститорите обичайно се извършва от наличната общинска администрация, а прилагането на мярката, свързана с възможността за предоставяне на имоти – частна общинска собственост, се определя от наличието на такива. Предложените в законопроекта разпоредби за разширяване възможностите на общините за привличане на инвестиции на общинско ниво са предварително съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България.
В хода на дискусията народните представители се обединиха около необходимостта от приемане на предложените промени. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 9 ласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
С доклада на Комисията по труда и социалната политика ще ни запознае народният представител Драгомир Стойнев.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители,
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2012 г.

Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 26 септември 2012 г. разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2012 г.
В заседанието участваха: господин Христо Симеонов – държавен експерт в дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество” в Министерството на труда и социалната политика, господин Петър Тошков – старши юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност” в Министерство на вътрешните работи, господин Илия Табаков – експерт в дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и госпожа Снежана Малакова от отдел „Правен” в Национален осигурителен институт.
Със законопроекта се предлагат текстове, които целят да стимулират инвестициите и да създадат условия за генериране на заетост чрез откриване на нови високопроизводителни работни места. Предлаганите промени са в съответствие с редица национални и европейски стратегически документи и се реализират чрез:
- оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на проектите и създаване на възможности за дейности по насърчаване на инвестициите на общинско ниво;
- въвеждане на допълнителен критерий за сертифициране за клас инвестиции – брой създадени нови работни места. Предвижда се с увеличаването на създадената заетост да се намалява изискуемият размер на инвестицията в дълготрайни активи;
- въвеждане на нова насърчителна мярка за възстановяване на част от задължителните осигурителни плащания от инвеститора в качеството му на работодател за не повече от 24 месеца от разкриването на съответното работно място;
- въвеждане на допълнителна мярка – възможност, чужденци от трети страни – потенциални инвеститори, да пребивават в страната на основание на инвестиционната си дейност.
Предвижда се определянето на конкретни, количествено измерими икономически критерии, които да изпълняват чужденците, желаещи да пребивават в България за осъществяване на инвестиции и създаване на заетост в страната да стане с нормативни актове по прилагането на закона.
Специален акцент беше поставен върху необходимостта да се гарантира адекватен контрол върху мерките, както и по отношение на обективността и измеримостта на критериите. Подчертано бе, че допълнителните финансови стимули ще се прилагат към инвеститори, които разкриват не по-малко от 50 работни места.
В хода на дискусията бяха обсъдени и предложенията на Министерството на труда и социалната политика относно пребиваването на чужденци – граждани на трети държави, за които трудовата дейност, като командировани или наети лица за тригодишен период на осъществяване на сертифицирания инвестиционен проект да става след разрешение или регистрация от органите на Министерството на труда и социалната политика. Също така Министерството на труда и социалната политика счита, че е целесъобразно министърът на труда и социалната политика да вземе активно участие при изготвянето и съгласуването на условията и реда за придобиване на българско гражданство за особени заслуги към Република България в икономическата сфера, защото инвестициите следва да водят до създаването на нови и по-качествени работни места.
Народните представители от всички парламентарни групи подкрепят философията на предложенията, както и инструментите и механизмите за тяхното реализиране като подчертаха, че те няма да окажат негативно влияние върху държавния бюджет, а ще имат благоприятно въздействие върху заетостта и безработицата, потреблението и икономическия растеж.
Същевременно е необходимо да се наблегне на ефективната реализация на всички нови мерки и синхронизирането им с действащите до момента насърчителни режими.
След приключване на обсъждането и гласуване с резултати „за” – 14 гласа, без „против” и „въздържал се”, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2012 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Стойнев.
С доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае господин Анастасов.
ДОКЛАДЧИК Анастас Анастасов: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2012 г.

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое редовно заседание, проведено на 19 септември 2012 г., обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2012 г.
На заседанието присъстваха представители от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Елена Пищовколева, директор на дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” и господин Илия Табаков, експерт в същата дирекция.
Законопроектът бе представен от Елена Пищовколева. В частта, отнасяща се до компетентността на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, се предвиждат допълнителни мерки, свързани с възможността чужденци от трети страни – потенциални инвеститори, да придобият право на пребиваване в Република България и българско гражданство във връзка с изпълнявани инвестиционни проекти в страната.
В законопроекта се създава нова Глава девета на Закона за насърчаване на инвестициите, озаглавена „Допълнителни мерки за чужденци-граждани на трети страни, при извършвани инвестиции в Република България”. Предвижда се министърът на икономиката, енергетиката и туризма, след съгласуване с министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи и министъра на труда и социалната политика, да издаде наредба за условията и реда, по който ще се прилагат предвидените в Глава девета от закона допълнителни мерки.
Предложените допълнения целят насърчаване на инвестициите чрез създаване на възможности за инвеститори и ключови служители да придобиват право на продължително/постоянно пребиваване. Сред визираните категории лица са: собственици на капитал в българско предприятие, управляващи или прокуристи, лица на ключови за осъществяването дейността на предприятието длъжности. Предвижда се на чужденец, който е съдружник или акционер с поименни акции в българско или чуждестранно търговско дружество, и реално е извършил дарение в размер не по-малък от 200 000 лева в полза на Националния иновационен фонд, да му бъде изготвено удостоверение за получаване на разрешение за постоянно пребиваване по чл. 25а от Закона за чужденците в Република България. Предлага се дарението да може да бъде предоставено от чужденеца лично или чрез дружеството. Когато дарението е направено от юридическо лице, то ще може да послужи като основание за изготвяне на удостоверение за получаване на разрешение за постоянно пребиваване само за един чужденец. Условията за установяване на тези обстоятелства ще бъдат определени в наредба.
В законопроекта се предвиждат и възможности за придобиване на българско гражданство за извършени инвестиции и създадена заетост. С наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма ще бъдат определени редът и условията, по които министърът на икономиката, енергетиката и туризма предлага лице, което не е български гражданин, да придобие българско гражданство поради особени заслуги към Република България по смисъла на чл. 16 от Закона за българското гражданство.
Междуведомствена работна група, създадена със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, в която са участвали представители на МВнР, МВР – дирекция „Миграция”, Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на правосъдието и Държавна агенция „Национална сигурност” са обсъдили и съгласували предлаганите текстове.
В създалата се дискусия участие взеха народните представители Анастас Анастасов, Неджми Али и Корнелия Нинова.
В изказването си Анастас Анастасов изрази несъгласие с предлаганата възможност за получаване на разрешение за постоянно пребиваване по чл. 25а от Закона за чужденците в Република България, при дарение на стойност 200 000 хил. лева в полза на Националния иновационен фонд. Той изрази съмнение, че такова дарение би имало сериозен ефект за привличането на инвеститори. Анастас Анастасов заяви още, че е конституционно недопустимо редът и условията за придобиване на българско гражданство да бъдат определяни с подзаконов нормативен акт и обърна внимание на факта, че в момента се обсъждат промени в Закона за чужденците, които могат да имат отношение към същите въпроси.
Народният представител Корнелия Нинова допълни, че в Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм е обсъждан и законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, където също се предвижда съставянето на подзаконов нормативен акт, касаещ предоставянето на българско гражданство.
Народният представител Неджми Али изказа съмнения относно необходимостта от въвеждането на ново основание за придобиване на разрешение за постоянно пребиваване, а именно дарение на стойност най-малко 200 000 хил. лева. Той отбеляза, че към момента съществуват ясни правила за издаване на удостоверение за разрешение за постоянно пребиваване.
В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 12 гласа „за”, 5 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерски съвет на 12 септември 2012 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Анастасов.
Следва докладът на Комисията по правните въпроси.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК РАЛИЦА ТОДОРОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2012 г.

На свое заседание, проведено на 11 октомври 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2012 г.
На заседанието присъстваха представители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и на Министерство на вътрешните работи.
Законопроектът беше представен от името на вносителя от госпожа Елена Пищовколева – изпълняващ длъжността директор на Дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
Същият цели преодоляване на спада в инвестиционната активност в страната в условията на криза с въвеждане на допълнителни възможности за нарастване на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност и създаване на нови високопроизводителни работни места.
Предлаганите мерки следва да бъдат конкурентни в регионален аспект, особено предвид предлаганите стимули от държавите в Централна и Източна Европа, и да отговарят на очакванията на потенциалните инвеститори.
В законопроекта се предвиждат промени в няколко насоки.
Първо, оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на проектите и създаване на възможности за дейности по насърчаване на инвестициите на общинско ниво.
Въвежда се възможността кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В, чийто праг за сертифициране е по-нисък от минималния за клас Б. По този начин се регламентират по-широки компетенции на кмета за провеждането на проактивна общинска политика за привличане на инвестиции.
Предвижда се общинските съвети да могат да приемат наредби за насърчаване на инвестиции с общинско значение, с които се определят условията и редът за издаване на сертификат клас В и за прилагане на насърчителните мерки на ниво община.
Второ, въвеждане на допълнителен критерий за сертифициране за клас инвестиция – брой новоразкрити работни места, като се предвижда с увеличаването на създадената заетост да се намалява изискуемият размер на инвестицията в дълготрайни активи.
Трето, въвеждане на нова насърчителна мярка за възстановяване на част от задължителните осигурителни плащания от инвеститора в качеството му работодател за определен период от време.
Тя ще се прилага, след като осигурителните вноски вече са постъпили във фондовете на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса, което ще спомогне за тяхното балансиране.
Дългосрочният ефект върху държавния бюджет от прилагането на мярката върху държавния бюджет, след разкриването на новите работни места, ще се изразява в реални постъпления в републиканския бюджет от дължимия от наетите данък общ доход, от корпоративен данък от дейността на дружествата, а също и от ДДС във връзка с повишеното индивидуално потребление.
С въвеждането на новата мярка ще се даде възможност на инвеститорите да изберат най-подходящите за проекта стимули, прилагани в рамките на наличния бюджет за насърчаване на инвестициите, като тя ще се прилага приоритетно за проекти във високотехнологични и интензивно базирани на знания дейности на икономиката или в общините с безработица над средната в страната.
Като ефект от мярката се очаква положително отражение върху икономическия растеж и конкурентоспособността на икономиката от развитието на дейности с висока добавена стойност, както и от повишеното потребление вследствие на генерирани по-високи трудови доходи.
Въвежда се и допълнителна мярка, а именно възможност чужденци потенциални инвеститори, да придобият право на пребиваване в Република България и българско гражданство във връзка с изпълнявани инвестиционни проекти в страната.
Предложенията в тях са свързани с разширяване на политиката за насърчаване на инвестициите към създаване на възможности за инвеститори и ключови служители да могат да придобиват: право на продължително/постоянно пребиваване по реда на Закона за чужденците в Република България и българско гражданство по реда на Закона за българското гражданство (ЗБГ) – след оценка на заслугите на лицата в икономическата сфера във връзка с чл. 16 от ЗБГ, чрез разписване на критерии, отнасящи се до осъществени инвестиции и създадена заетост по смисъла на чл. 12 от Закон за насърчаване на инвестициите.
Очакваните резултати от прилагането на мерките в законопроекта са: възстановяване нивата на преки чуждестранни инвестиции, отчитани в периода преди глобалната икономическа криза; значителен ефект върху икономиката, като се постигне изпълнение на заложените индикатори в стратегически програмни документи; насърчаване на икономическата активност в икономически изоставащи региони и намаляване на регионалните различия в страната и повишаване на ролята на местното самоуправление за провеждане на политиката за насърчаване на инвестициите.
В хода на дискусията беше подкрепена идеята на законопроекта за усъвършенстване на разпоредбите на закона по отношение привличането на инвестиции.
Беше отправен въпрос към вносителите защо не е предвиден размер на инвестициите в закона, които трябва да бъдат направени, за да се получи разрешение за пребиваване или за придобиване на българско гражданство. Изказа се опасение, че предвиждането му в подзаконов нормативен акт може да доведе до пораждането на корупционни практики.
В Закона за българското гражданство в чл. 16 се предвижда, че ако лицето има особени заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта, може да придобие българско гражданство.
В предложения законопроект няма конкретно разписани критерии за придобиване на българско гражданство, а се предвижда това да стане с подзаконов нормативен акт на министъра на икономиката, енергетиката и туризма при извършвани инвестиции в Република България.
Така за другите сфери въпросът с критериите за придобиване на българското гражданство не е уреден, което не се споделя като законодателен подход от членовете на Комисия по правни въпроси.
Изказа се становище, около което се обединиха членовете на Комисията по правни въпроси, че мястото на предлаганата Глава ІХ с § 28 не е в този закон и тя трябва да отпадне. Същата трябва да е обект на разглеждане в специалните закони, а именно Закона за чужденците в Република България и Закона за българското гражданство.
В Закона за българското гражданство трябва да бъде уредена материята за придобиване на българско гражданство, в това число и ясно разписване на критериите за придобиването му, в случай че дадено лице има особени заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта.
След проведената дискусия и обсъждане, с 11 гласа „за”, без „против” и 7 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2012 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря, госпожо Тодорова.
Откривам дискусията.
Изказвания? Няма.
Закривам дискусията.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2012 г.
Гласували 116 народни представители: за 103, против 3, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Следва:
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩАТА ПОДКОМИСИЯ КЪМ КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОЯТО ОСЪЩЕСТВЯВА ПРЕДВИДЕНИЯ В ЧЛ. 34Б ОТ ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ЧЛ. 261Б ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ И НАБЛЮДЕНИЕ, ЗА ПЕРИОДА 20 АПРИЛ 2011 Г. – 20 АПРИЛ 2012 Г.
Господин Лазаров ще ни запознае с доклада.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Димитър Лазаров: Уважаеми господин председател,
„ДОКЛАД
относно обсъждане на Годишен доклад за дейността на Подкомисията към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение, за периода 20 април 2011 г. – 20 април 2012 г., № КП-253-35-1 от 27 юни 2012 г.

На свое заседание, проведено на 5 юли 2011 г., Комисията по правни въпроси разгледа и обсъди Годишен доклад за дейността на Постоянната подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение, за периода 20 април 2011 г. – 20 април 2012 г.
На заседанието присъстваха господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи, господин Валери Първанов – заместник-главен прокурор, господин Николай Георгиев – прокурор от Върховната касационна прокуратура, завеждащ отдел „Информация, анализ и методическо ръководство”.
Докладът беше представен от председателя на Подкомисията – господин Михаил Миков. Докладът обхваща периода от 20 април 2011 г. до 20 април 2012 г. В рамките на този период Подкомисията е провела 14 заседания, на които са били изслушани 18 лица, представители на ДАНС, МВР, Софийски градски съд, прокуратурата, представители на кабелни оператори и други. Подкомисията своевременно е разглеждала всички постъпили жалби и сигнали и е приемала решения за извършване на проверки във връзка с тях. Приела е становище във връзка с предложението на Софийски градски съд за въвеждането на нови практики при прилагането на Закона за специалните разузнавателни средства.
В изпълнение на решения на Подкомисията през отчетния период са били извършени проверки по Закона за специалните разузнавателни средства в 7 областни центрове – Благоевград, Кюстендил, Перник, Враца, Видин, Монтана и София, които са обхванали окръжните съдилища, прокуратурите, областните дирекции на МВР, както и териториалните структури на ГД „БОП”, ДАНС и районните управления на полицията. При тези проверки са констатирани различни практики по места по прилагането на Закона за специалните разузнавателни средства и Закона за електронните съобщения, както и пропуски и слабости, свързани основно с бланкетно мотивиране на исканията за използване на специални разузнавателни средства и непосочване на правното основание, на което се правят.
Констатиран е малкият процент откази от страна на съдилищата по искания за разрешения за използване на специални разузнавателни средства – 0,85%, както и тенденция за нарастване на използването на специални разузнавателни средства и за прилагането на така наречения „АКАУНТ” при липса на негова пълна правна уредба на законово ниво. Грубо нарушение на разпоредбите на Закона за специалните разузнавателни средства е било констатирано в Окръжна прокуратура – Благоевград, изразяващо се в преснимане и копиране на веществени доказателствени средства в нарушение на закона. Проверките установили и случаи на неспазване на сроковете на разпоредено унищожаване на данни, събрани чрез специални разузнавателни средства.
В изпълнение на решения на Подкомисията през отчетния период са били извършени проверки по Закона за електронните съобщения в 18 областни центрове, от които 15 планови и 3 тематични (Военна полиция, СДВР и структурите, прилагащи специални разузнавателни средства в Пазарджик). Проверките на регистрите, исканията и разпорежданията по Закона за електронните съобщения са обхванали районните съдилища, районните прокуратури, областните дирекции на МВР и районните управления на полицията. Констатирано е воденето на съответните регистри от съдилищата и липсата на специални регистри по чл. 250б, ал. 3 от Закона за електронните съобщения в прокуратурата, областните дирекции на МВР и районните управления на полицията. Отбелязано е обаче, че в края на 2011 г. е започнало експериментално изграждане на електронни регистри в няколко областни дирекции на МВР, както и това че органите на досъдебното производство нямат нормативно задължение да водят посочения в чл. 250б, ал. 3 от Закона за електронните съобщения специален регистър. Констатирана е тенденция за увеличаване на дела на исканията за предоставяне на данни по реда на НПК – 80% от общия брой. В останалите случаи исканията са правени за така наречените „оперативни цели”, без да има образувано досъдебно производство. Компетентни да направят искането в последния случай са широк кръг органи, посочени в чл. 250б, ал. 1 от Закона за електронните съобщения. При проверките Подкомисията е установила ограничен брой случаи, при които искането е било направено от некомпетентен орган (главен полицай), но е било уважено от съда. Установени са и случаи на произнасяне на съда при нарушаване на правилата на родовата подсъдност.
Докладът съдържа следните обобщени данни за 2011 г. за разрешаването и прилагането на специални разузнавателни средства и за разрешаването и осъществяването на достъп до данните по чл. 250а, ал. 1 от Закона за електронните съобщения:
- брой лица, спрямо които са прилагани специални разузнавателни средства – 7881;
- брой искания за прилагане на специални разузнавателни средства – 13846;
- брой разрешения за прилагане на специални разузнавателни средства – 13624;
- брой откази за прилагане на специални разузнавателни средства – 116;
- брой изготвени ВДС – 3557;
- брой ВДС, използвани в съдебно производство – 747;
- брой искания по чл. 18 от Закона за специалните разузнавателни средства – 114;
- брой разрешения по чл. 18 от Закона за специалните разузнавателни средства – 67;
- брой искания по чл. 12 от Закона за специалните разузнавателни средства – 4481 лица;
- брой разрешения по чл. 12 от Закона за специалните разузнавателни средства – 4043 лица;
- брой искания и разрешения от друг съдебен район – 118;
- брой разрешения за достъп до данни по Закона за електронните съобщения по реда на НПК – 58702;
- общ брой разрешения за достъп до данни по чл. 250б, ал. 1 Закона за електронните съобщения – 15350;
- брой откази за достъп до данни – 639.
Данните свидетелстват за спад с 44% на исканията на прокуратурата за прилагане на специални разузнавателни средства и спад с 19% на исканията на ДАНС в сравнение с 2010 г. Увеличение с 26% спрямо 2010 г. има при исканията от органите на МВР. През 2011 г. СРС са били приложени спрямо 7881 български граждани, което е с 30% повече спрямо 2010 г. Подслушването като способ е било прилагано 20% повече в сравнение с предходната година. Намалял е процентът на изготвените веществени доказателствени средства спрямо броя на контролираните лица – от 62% през 2010 г. на 45% през 2011 г. Променен е балансът между хартиените носители на информация и електронния (оптичен диск) и „акаунт” в полза на последните.
Във връзка с международното сътрудничество в доклада е посочено, че подкомисията е участвала в Седмата конференция на парламентарните комисии за контрол на разузнавателните служби и службите за сигурност в държавите – членки на Европейския съюз, проведена през октомври 2011 г. в Берлин, Германия и е взела решение за присъединяване към електронната мрежа (ENNIR) за обмен на информация от взаимен интерес между съответните парламентарни комисии на държавите членки.
В доклада подкомисията формулира следните изводи: СРС не се използват като изключителен способ, а компетентните органи не използват достатъчно добре и в пълна степен останалите способи на доказване; твърде широк е кръгът на органите, които могат да искат използване на СРС и достъп до трафични данни; продължава използването на т. нар. „акаунт” при неясна и недостатъчна правна уредба, което създава сериозни предпоставки за нарушаване правата и свободите на гражданите; липсва достатъчно ефективен контрол от страна на съдебната власт; разнородна е практиката по водене на регистрите предвидени в Закона за електронните съобщения, което затруднява контролната и аналитична дейност на подкомисията.
Въз основа на съдържащите се в доклада данни и техния анализ подкомисията е направила следните препоръки:
1. Промяна в разрешителния режим, като се предвиди отделен (нов) ред за използване на СРС в случаите на национална сигурност;
2. Въвеждане на мотивиран съдебен акт при произнасяне по искане за използване на СРС;
3. Усъвършенстване на реда по съхранението и предоставянето на информация от СРС, в посока ограничаване броя на лицата, имащи достъп до такава информация и задължително отразяване на материален носител на получилите достъп до тази информация;
4. Унифициране на регистрите и документите;
5. Подробно законодателно регламентиране на използването на т. нар. „АКАУНТ” и електронни носители;
6. Необходимо е стесняване на кръга на органи и лица, които имат право да бъдат заявители;
7. Искането за достъп, подадено от разследващ орган, следва да бъде одобрено от съответния наблюдаващ прокурор.
В проведената дискусия участие взеха следните народни представители: Юлиана Колева, Христо Бисеров, Веселин Методиев, Янаки Стоилов, Димитър Лазаров, Явор Нотев, както и заместник-главният прокурор Валери Първанов и заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков. Обсъдени бяха конкретни примери на порочни практики по прилагането на Закона за специални разузнавателни средства, както и засекретяването на делата, по които има използвани СРС, и изключването на принципа на публичност в съдебните производства по тях. Народните представители, както и представителите на прокуратурата и МВР се обединиха около становището, че това засекретяване е неправилно и проблемът може да бъде решен чрез законодателна промяна или методически указания на Държавната комисия по сигурността на информацията. Създаването на подкомисията се отчете като сполучливо решение, тъй като тя събира и предоставя нужната информация за провеждане на задълбочен дебат по темата и достигане до обоснова изводи. В същото време бе посочена необходимостта от допълнителни законодателни промени в областта с оглед ограничаване използването на СРС и преодоляване на всякакви възможности и съмнения за злоупотреби.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси – единодушно с 21 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема за сведение и Годишния доклад за дейността на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения, парламентарен контрол и наблюдение, за периода 20 април 2011 г. – 20 април 2012 г., № КП-253-35-1 от 27 юни 2012 г., както и съдържащите се в него препоръки, и предлага на Народното събрание проект на решение за приемането му.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Моля да представите проекта за решение, господин Лазаров.
ДОКЛАДЧИК Димитър Лазаров:
„Проект!
РЕШЕНИЕ:
за приемане на Годишен доклад за дейността на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения, парламентарен контрол и наблюдение, за периода 20 април 2011 г. – 20 април 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Кониституцията на Република България и чл. 24а, ал. 4 и 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И:
Приема за сведение Годишния доклад за дейността на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения, парламентарен контрол и наблюдение, за периода 20 април 2011 г. – 20 април 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Първи поиска думата господин Веселин Методиев.
Заповядайте!
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, аз съм един от хората, подписал доклада на Подкомисията, и затова нормалното е първото, което да направя, излизайки на трибуната, да призова народните представители да подкрепим решението, което беше прочетено от господин Лазаров.
Този доклад има в себе си един много важен момент и аз искам да се изкажа по него. Беше отбелязано, че има порочни практики, беше споменато, че има препоръки за преодоляване на тези порочни практики, но да го кажем с малко по-ясни думи.
През 2011 г. имаше изключително неприятен скандал, който беше опрял до върха на изпълнителната власт – до министър-председателя, във връзка с подслушване, един от способите на специалните разузнавателни средства. Този скандал беше обект на работата на нашата подкомисия в периода на 2011 г., завърши с конкретни предложения, предизвика безспорен публичен и – искам да отбележа – институционален интерес. Имаше срещи, на които участваше всяка от институциите, докосваща се до въпроса за специалните разузнавателни средства: прокуратурата, съда, Министерството на вътрешните работи. Присъстваха лидерите на тези институции, главният прокурор, ръководителите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, министърът на вътрешните работи и т.н.
Само за два месеца може би бяха проведени толкова много инициативи, беше говорено толкова много за сересета в България и беше ясно, че нещата не са добри. Основното нещо, което висеше – може ли да се извършва злоупотреба за политическа цел, или не? Отговорът беше: Може! Трябва ли да се предотврати? – Трябва! Има ли в законодателството празнини? – Има!
Очакванията да се свърши нещо в тази посока бяха адресирани точно към 2011 г. И да го кажа към колегите народни представители – очакванията не бяха към нас, народните представители. Очакванията бяха към правителството. Ето защо към министър-председателя функционираше експертен екип, който се мъчеше да даде решение на тези въпроси. Резултатът е нула, или казано на езика на политиката – липса на воля, за да се направи тази крачка.
Сега, в края на 2012 г., в навечерието на изборна година, да очакваме такива промени, означава да сме политически наивни. Тоест този доклад сам по себе си показва, че задачата ще остане нерешена.
Да се правят искания – формални, за специални разузнавателни средства, да не е ясно каква е фактическата ситуация, при която се иска да бъде подслушван човек, който принадлежи към кръга лица, засягащи националната сигурност на страната, лично за мен е пълен абсурд, а аз се нагледах на такава възможност, даже на конкретния случай, с който се занимавах.
Шеф на дирекция – висша държавна институция, който попада в такъв кръг, фактически това е заплаха за националната сигурност. И това нещо да мине по формалния начин, по който мина и законът му го позволява, то не е противозаконно действие, а е свързано със закона действие, и да не се вземат мерки според мен е изключително голяма грешка. Така се отваря възможност за всеки следващ с власт в ръцете си да го прави. Не говоря само за тези, които днес са на власт, или тези, които са били на власт преди това, говоря занапред – за тези, които ще имат власт, благодарение на волята на хората, на избирателите, които ще отворят, ще имат шанса да отварят тази врата по същия начин.
Ние не направихме, пак да кажа, в частност правителството не направи тази инициатива, защото тя не беше по силите на Парламента. Да кажа защо тя не е по силите на Парламента. Такава инициатива засяга пълномощията на институциите на изпълнителната власт, включително някои големи, кардинални промени. Аз съм един от хората, тук нямаме съгласие, който смята, че цялата система, обслужваща специалните разузнавателни средства, трябва да излезе от Министерството на вътрешните работи, защото не може този, който иска да извършва специални разузнавателни средства, да има просто конфликт на интереси. Този, който иска, трябва да го предаде на друг, за да има някакъв вид политическа гаранция, че в един човек няма да се събере толкова много власт, както в момента има в ръцете на министъра на вътрешните работи.
Тези неща са ясни. Не мисля, че откривам сега пред Вас някакви големи тайни. Лошата новина обаче е, че при толкова ясна картина, за което има заслуга Подкомисията – специално искам да подчертая заслугата на колегите си, защото без създаването на тази Подкомисия тези неща нямаше да станат публичен факт, а да бъдат прикривани по същия начин, по който са били прикривани години наред, въпросът е, че след като беше изяснена фактическата ситуация, дори и при различия за вземането на решения, политическата воля – тук трябва да кажа директно – на министър-председателя, просто изчезна. Тя се стопи за няколко месеца, между скандалните месеци на януари и февруари и някъде лятото на годината, в която имаше местни и президентски избори. Можеше да се очаква, че тези избори са основание за изчакване – в това има политическа логика. Оттогава обаче мина още една година, никакъв резултат!
Ще завърша със следното. Ние имаме добра работа на Подкомисията, имаме свършена работа като Народно събрание и нямаме нищо от страна на Министерския съвет, за да се поправят тези абсолютно порочни практики, пречещи на функционирането на една много важна система за националната сигурност, каквато са специалните разузнавателни средства. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики?
Първа реплика – господин Мерджанов.
Заповядайте.
Атанас Мерджанов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Методиев, аз горещо искам да Ви поздравя за дейността, която сте свършили като член на тази комисия, защото за първи път виждаме една огромна дейност, огромна по обем работа и най-важното – докладът на комисията е приет с консенсус както от членовете на подкомисията, така и от членовете на Правната комисия.
Скандалните изводи обаче са не един и два и да се обръщате само към правителството като цялостен отговорник смятам, че не е съвсем коректно. Вината за масовото подслушване в държавата я носи един-единствен човек и това е вицепремиерът и министър на вътрешните работи. За разлика от исканите разрешения от страна на ДАНС и на Прокуратурата, исканията от МВР се увеличават с 26 30% – това е истината. То е в година, когато се провеждат избори, когато председател на предизборния щаб на управляващата коалиция е същият този вътрешен министър Цветан Цветанов. Това е моята реплика към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика има ли? Няма.
Желаете ли дуплика, господин Методиев?
Заповядайте.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председателю.
Господин Мерджанов, нямам какво да прибавя към позицията на Синята коалиция по отношение на вътрешния министър – неговото четене на сересета тук, от трибуната, и цялостната му дейност.
Насочих вниманието на залата в друга посока и ще кажа защо. Насочих я към човека – лидер на изпълнителната власт по Конституция, това е министър-председателят, човекът, лидер на управляващата политическа партия. По смисъла на самата Конституция, а и по смисъла на това, че е получено доверието на хората към него, ние сме се разбрали с колегите от ГЕРБ и те уважават това нещо – доверието през 2009 г. не беше дадено към тези, които са на първите банки, а към него и отговорността по неволя, ако искате, пак отива там. В момента, в който това е отворена кутия на проблеми, порочни практики, заплахи, дали ще се случи или не, зависи от тази воля.
Ето защо казвам, че това ще отиде при следващите управляващи. Хората ще решат кои ще бъдат те. Следващият министър на вътрешните работи ще има същата отворена врата, която не е затворил не сегашният министър на вътрешните работи, а министър-председателят. Това е логиката на управлението на страната, това е редът, по който ние живеем в нашата конституционна, правова държава.
Затова казах: изчерпа се възможността министърът на вътрешните работи да извърши някаква дейност още преди година и половина. Нещата се преместиха на друга плоскост. Не може в момента, в който всичко зависи от това дали Министерството на вътрешните работи ще остане, както Вие казвате – и да иска, и да извършва действия по сересе, дали Министерството на правосъдието може да поеме част от тази функция, тоест самото извършване – това не е по силите на даден министър. Това даже не е по силите на заместник министър-председател. Казвам го, като човек, който е имал тези функции. Това е по силите на човека, който по Конституция създава структура и състав на Министерския съвет, тоест това е негова компетентност. Това не може да бъде компетентност на някой друг. Затова насоката на моите разсъждения беше адресирана към лидера на изпълнителната власт. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Други изказвания?
Госпожо Манолова, заповядайте.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Пред нас е поредният – трети доклад на Парламентарната подкомисия за контрол върху специалните разузнавателни средства. И той, както и предишните два доклада, е пълен със стряскащи числа, които илюстрират безконтролното нарастване на използването на специални разузнавателни средства в България.
Струва си някои от тях да бъдат споменати, например че през 2011 г. специални разузнавателни средства са прилагани срещу 30% повече лица спрямо 2010 г., тоест в 13 624 случая срещу 7881 лица.
Димитър Лазаров (ГЕРБ, от място): Това го четохме.
Мая Манолова: С 20%, уважаеми колеги, са се увеличили подслушванията през 2011 г. и очаквано е намалял броят на изготвените веществени доказателствени средства. Всъщност от 13 624 разрешения само в 747 случая са изготвени веществени доказателствени средства, които са вкарани в съда. Пет процента ефективност от използваните специални разузнавателни средства!
На този фон е изключително важно и сравнението на други две числа, а именно на поисканите сересета и разрешените от Съда. Поискани са 13 846 специални разузнавателни средства! Съдът е отказал в 116 случая. Един процент откази на Съда при искане от страна на МВР и на Прокуратурата за специални разузнавателни средства!
Естествено е, че изводите повтарят тези от миналата година. Изводът, който е ясен за всеки български гражданин, е един, а именно, че в България се злоупотребява със специални разузнавателни средства, че те не са изключителен способ на разследване, а че полицаите и разследващите използват специалните разузнавателни средства като универсален способ, като масово средство, защото очевидно така им е по-лесно.
Вместо останалите способи на оперативно-издирвателна работа и на разследване, най-лесното е подслушване и сересета, само че ефективността става все по-ниска и по-ниска – 5 % ефективност от целия огромен брой на подслушвания и сересета спрямо български граждани.
Вторият извод – няма достатъчно ефективен контрол върху използването на специалните разузнавателни средства. Трябва да го кажа направо – изобщо няма никакъв контрол, няма никакъв съдебен контрол при разрешаването на сересета! В тези 116 случая, в които Съдът е отказал използването на сересе, става дума за очевадни технически пропуски и несъответствия в самото искане.
Съдът не проверява доколко е основателно искането на разследващия полицай или на МВР – Съдът просто регистрира! МВР иска – Съдът казва: „О’кей”, без да мисли, без да мотивира.
Естествено не можем да говорим и за никакъв текущ или последващ контрол върху използването на специалните разузнавателни средства. Абсолютно безконтролна история. Както за това как се прилагат, така и за това какво се случва с информацията от сересетата впоследствие.
Няма и единен регистър с еднакви реквизити за разрешените и използвани специални разузнавателни средства. Забележете, че вече трета година не може да се въведе такъв и е ясно защо – за да не може да се получи ясна и пълна картина за това кой кога е искал сересета, кой ги е използвал и какво се е случило в крайна сметка с информацията, събрана от тях.
Нормално е, че и препоръките на Парламентарната подкомисия за тази година са същите като в доклада за миналата година – едно към едно. Те няма как да бъдат други. Свеждат се до препоръката по законодателен ред, тоест препоръката е към мнозинството в този парламент, да бъде ограничен кръгът от лица, които могат да искат специални разузнавателни средства; разбира се, въвеждане на съдебен контрол при разрешаването на специални разузнавателни средства; текущ контрол и контрол върху информацията, върху това как се използва онова, което е събрано от сересе.
В момента такъв контрол няма – оттук и течът на информация, събрана от специални разузнавателни средства. Бих казала – контролираният теч, защото много избирателно се преценява кого, какво, кога и срещу кого да бъде пуснато в публичното пространство.
Така че пред нас, няма как да не бъдем обективни, е поредният правдив, честен доклад на тази подкомисия с верни констатации и с умни препоръки.
Но възниква въпросът: и какво от това? Какво от това, че за пореден път Парламентарната подкомисия е констатирала, че в България се злоупотребява със специални разузнавателни средства? Какво от това? Злоупотребата със сересе продължава, ние живеем в полицейска държава.
Димитър Лазаров (ГЕРБ, от място): Няма такива констатации в доклада!
Мая Манолова: Този дебат, който се развива днес в пленарната зала, е просто една игра на демокрация, имитация на демокрация, демокрация наужким.
Няма нормална държава, в която по толкова важна тема, която засяга демократичните устои, която засяга правата и свободите на българските граждани, три години да се повтаря едно и също и да няма абсолютно никакъв резултат.
Ще трябва и аз, като господин Методиев, да Ви върна в началото на 2011 г., когато гръмна скандалът със специалните разузнавателни средства в митниците.
Тогава, уважаеми колеги, тук, в Парламента, на 21 февруари се проведе кръгла маса, в която участвахте всички Вие – всички, членовете на тази подкомисия, всички юристи на ГЕРБ! Ще Ви припомня какво беше нейното мото – „Необходими законодателни промени в нормативната уредба на специалните разузнавателни средства”! Двадесет и първи февр. 2011 г.!
В тази кръгла маса участваха и вицепремиерът, и премиерът Бойко Борисов. Тогава лично премиерът пое ангажимент за извършване на промени в законодателството, което урежда специалните разузнавателни средства, именно в тази посока, която сега сочи и парламентарният доклад, а именно съдебен контрол върху сересетата, яснота и ясни процедури за това как се разрешават, как се контролират текущо, как се съхраняват, как се унищожава информацията от специалните разузнавателни средства.
Е, питам, колеги от парламентарното мнозинство: къде са законодателните промени? Една година и половина по-късно къде е законопроектът, който премиерът Бойко Борисов обеща? Къде е? Защо не го приехте? Защо не извършихте тези промени, за да има ред в използването на специалните разузнавателни средства в България?
Извинявайте, даже най-минималната промяна, която премиерът обеща, а именно вторичният разрешителен режим за използване на сересета да не се упражнява от министъра на вътрешните работи, а този ангажимент да се прехвърли към главния секретар, даже тази формална промяна не направихте!
Ние от левицата внесохме законопроект, който беше разгледан на 1 юни 2011 г., който Вие отхвърлихте с един мотив – ние ще внесем наш законопроект за специалните разузнавателни средства и ще уредим цялата тази материя!
Къде е законът Ви – питам една година и половина по-късно?! И имате безочието да предлагате използване на специални разузнавателни средства в изборния процес! Това е уникално нахалство не само към политическите опоненти, но и към българските граждани, защото всички знаят, че се злоупотребява със сересета, че те се използват срещу политическите опоненти!
Специалните разузнавателни средства в момента са в основата на една кампания, която се започва срещу опозицията! И Вие искате да кажете, че без да сте сложили даже елементарен ред в използването на специални разузнавателни средства, ще ги включите в изборния процес?!
Отсега ще Ви кажа с колко хиляди души ще нарасне броят на подслушваните лица! Със сигурност над 3 хиляди души от левицата! Триста и петдесет души кандидати за народни представители от БСП, включени в листите, 62 областни и общински председатели на БСП, 100 общински червени кметове, още над 1000 червени кметове на малките населени места, 500 души в предизборните ни щабове – това са хората, които ще бъдат слушани безконтролно със сересета в изборната ситуация!
Нееднократно сме слушали от ръководството на ГЕРБ на високите нива в изпълнителната власт, че, видите ли, ГЕРБ не нарушават изборните правила, ГЕРБ не купуват гласове, ГЕРБ не вършат изборни измами, така че сересета спрямо ГЕРБ няма да бъдат използвани! Те ще се използват срещу опозицията! Безконтролно, субективно, за политически цели, така както само ГЕРБ може! Това наистина е безобразие.
Ще кажа няколко думи и за смисъла на тази комисия.
Уважаеми колеги, членове на Парламентарната подкомисия за контрол върху специалните разузнавателни средства, изключително много уважавам Вашия труд, защото там са наистина достойни народни представители. Но съгласете се с мен, че работата на Вашата комисия е абсолютно безсмислена. Никой не гледа сериозно на тази парламентарна подкомисия. Никой не Ви обръща внимание. Казано с поговорка, комисията си лае, сересетата си вървят.
Истината е една – в България няма абсолютно никакъв контрол върху специалните разузнавателни средства. Това обслужва днешните управляващи и очевидно това ще бъде така, докато управлява ГЕРБ. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Беше поискано удължаване на времето.
Моля Ви да удължите времето на всички парламентарни групи.
Реплики има ли? Не виждам заявки.
Изказвания? Други народни представители желаят ли думата за изказвания?
Заповядайте, господин Костов.
Иван Костов (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Аз не споделям превръщането на тази тема в политическа агитация, което лесно може да се направи. Това е елементарно упражнение и аз мога да го направя – може по-убедително, или по-неубедително от предшестващата госпожа.
Ние се опитваме тук през изказването на господин Веселин Методиев да гледаме сериозно на тези неща. Опитваме се да бъдем компетентни, конкретни, изчерпателни. Опитваме се да започнем един друг диалог, за да се спре тази злоупотреба със специалните разузнавателни средства.
Простата истина е, че това се правеше от предишните управляващи. Това е инструмент, политически инструмент, който ние искаме да счупим. Ние, от Синята коалиция, искаме да счупим този политически инструмент, а не да го обръщаме срещу управляващите, защото сега те са управляващи и те злоупотребяват, щото преди това са били управляващи други – и те са злоупотребявали, и по-преди – други, и така нататък.
Това е смисълът на нашето усилие, което остава неразбрано. Остава неразбрано! За съжаление остава неразбрано от министър-председателя, както правилно каза господин Методиев.
Министър-председателят е лидер на това мнозинство. Той е лидер на изпълнителната власт. Той трябваше да направи тази активност, тези усилия. Той трябваше да затвори тази страница.
Как? Въпросът сега е поставен по друг начин – как да кажем достатъчно ясно на министър-председателя, на Кабинета, че има воля в Народното събрание това сечиво за политически злоупотреби да бъде разрушено? Това е проблемът на днешния дебат, а не да си хвърляме един на друг обвинения. Те все ще бъдат верни сигурно – по някакъв начин, донякъде.
Какво да кажем? Как да го направим? Как да заострим вниманието до такава степен и, ако той не го направи, да го направим ние – да излезем със съответен законопроект и да затворим тези практики. Защото те са факт!
Вие знаете ли, че една компетентна комисия, каквато е Комисията за контрол на Държавната агенция за национална сигурност, впрочем където стана големият пробив в сигурността на сересетата и беше пуснат записът на министър-председателя, който казва: „Да се изтеглят проверяващите митничари” от някаква фабрика, това излезе от ДАНС?
Вие знаете ли, че ние напразно се опитваме да унищожим там натрупани сересета, които ДАНС не желае да унищожи дори по силата на закон?
Много неща в тази система трябва да бъдат пипнати, но патосът на моето изказване, изобщо смисълът, който се опитвам да вложа, е: дайте да намерим този конкретен начин, за да преустановим тази практика, защото тя се превръща в срамна и накрая започва, както показва и времето, да се обръща срещу управляващите.
Няма по-тежък удар срещу ГЕРБ от това, че тук застана вицепремиерът, чете едни сересета и след година и половина напразни опити да скрие истината, тази истина изплува с деветорна експертиза и този човек не е дошъл тук и не си е посипал главата с пепел! Вижте колко опасно оръжие са сересетата!
Да, слушаш политическия противник. Уж нещо правиш тук като активност в Народното събрание. Накрая всичко рикошира върху собствения ти авторитет. Това ли е сега същият този Цветанов, който щеше да бъде Политик на годината, Мъж на годината, Полицай на годината и не знам си какво още? Той ли е, след като си е позволил тук от трибуната на Народното събрание на базата на сересета да разруши съдби на хора?! Ами, това е непростимо! Това е злоупотреба със силова власт. Това е най-страшното нещо за една демокрация! Вижте колко е опасно СРС-то!
Или министър-председателят – засечен как казва: „Хайде сега”!?... И по цяла Европа го разнасят медиите.
Тази практика трябва да бъде озаптена. Трябва някъде да бъдат спрени тези неща. И къде да бъдат спрени тези неща? Трябва да бъдат спрени от доклада на тази комисия, като всички единодушно потвърдим нейните заключения и на базата на тези заключения тръгнем да реализираме това, което се предлага или сами да затворим тази възможност за злоупотреби. В противен случай сересето е самоунищожително оръжие, както аз се надявам Ви доказах тук в това кратко изказване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Реплики?
Мая Манолова – реплика.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Костов, изключително много уважавам Вашата експертиза, още повече експертизата на Парламентарната комисия за контрол върху специалните разузнавателни средства. Нейните доклади и в Правна комисия, и в пленарната зала вече две години се приемат с консенсус. За трета поредна година нейният доклад с нейните констатации ще се приеме и от тази пленарна зала с консенсус.
Препоръките, които Вие правите се съдържат за трета поредна година в доклада на тази парламентарна подкомисия. За трета поредна година парламентарната подкомисия препоръчва ограничаване броя на заявителите, съдебен контрол върху разрешаването, текущ и последващ контрол върху това как се борави с информацията от сересета, как се съхранява и унищожава, и прочие, и прочие. И какво от това?
Това е една безсмислена подкомисия, на която никой не обръща внимание! Наистина ли мислите, че през следващите 10 месеца някой от това мнозинство или премиерът Борисов ще се трогне и да извърши някакво движение в посока извършването на законодателни промени?
Ами, ние внесохме закон за промени в специалните разузнавателни средства. И той беше отхвърлен монолитно от това мнозинство! Въобще не ги интересува какво мислите Вие. Изобщо не ги интересува нито Вашата експертиза, нито тази на парламентарната подкомисия, защото тази държава се управлява еднолично! И изобщо не им пука. Те си правят каквото си искат. И това е голямата опасност и следващите избори да бъдат проведени по един също толкова недемократичен начин, по който се управлява българската държава.
Извинявайте, това е патент на това управление, не на предишното! Едноличната власт се установява сега, а не в предния парламент.
А що се касае до специалните разузнавателни средства, две числа: през 2008 г. са разрешени 5988, през 2010 г. – 15 946. Три пъти! Ами, тогава не правете сравнения, които могат да се напасват във Вашето политическо говорене, обаче нямат нищо общо с истината. Една експертиза, която е разположена върху неверни числа, е грешна, манипулативна експертиза и това би следвало да го знаете по-добре от мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Втора реплика? Няма.
За дуплика – господин Костов, имате думата.
Иван Костов (СК): Да, госпожо Манолова. Така е – управляват се еднолично. Аз тези неща съм ги казвал може би и преди Вас. Вие ги повтаряте. Не измисляте ново в политиката и аз сега ще Ви го покажа. (Реплики и провиквания от КБ.)
Сега ще Ви го покажа! Чуйте сега! Ще направя едно упражнение, за да разберете какво съм казал, защото оставам с впечатление, че не разбирате.
Ние сме слушали по-малко, казвате Вие. Колко по-малко сте слушали – два пъти, три пъти? Какво значение има колко по-малко сте слушали на фона на констатацията, която правя?
Дали сме законопроект – законопроектът Ви може да е бил некачествен. Аз не съм го гледал сериозно. Не мога да кажа защо е бил отхвърлен.
Аз говоря друго нещо тук, от тази трибуна. Ще Ви кажа как трябва да се реализира това, което казвам.
Трябва да има решение на Народното събрание, което то досега не е инициирало. Решението трябва да превърне заключенията на Подкомисията във воля на Народното събрание, да задължи правителството да внесе законопроект...(Реплики.)
Да, може! Може! Или да му възложи, или да му препоръча, както искате го наречете, господин Лазаров, важно е, че Народното събрание ще заяви волята си през решение, ще констатира проблема, ще начертае концепцията за тези промени законодателно! Това може да се направи в едно решение. Това е инструментът, с който може да се тръгне да се реализира това, което аз казах.
Друг е въпросът дали иска ГЕРБ да го направи. Това е друг въпрос. Важно е, че Синята коалиция в момента, осъзнавайки дълбочината на този проблем, предлага едно абсолютно смислено решение – докрай да се приключи с тази практика, защото ако утре Вие дойдете на власт ще правите същото. Това казвам, тъй като изкушението е голямо, тъй като възможността за неконтролирана злоупотреба, за скрита злоупотреба – скрита зад класифицираната информация и редица други бариери, които не дават възможност за публична информация върху това, което се върши, е голяма! Това изкушение е голямо! То е замайвало главите на кой ли не в нашата страна, така че – решение, това ми е предложението. Ето затова Ви благодаря, защото ме предизвикахте да предложа съвършено конкретен начин това нещо да бъде извършено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Други народни представители, които желаят да вземат отношение?
Народният представител Румен Петков – имате думата.
Румен Петков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За пореден път обсъждаме доклад на подкомисията, и за пореден път констатациите, които се правят, се повтарят. За пореден път има активно участие от Коалиция за България и от Синята коалиция, и за пореден път колегите от ГЕРБ се притаяват.
Аз ще започна с констатацията, която вече беше направена – че специалните разузнавателни средства в последните три години далеч не са извънреден способ. Те се превръщат в обичайна практика и неслучайно в доклада на подкомисията е направена една много тревожна констатация – че има рязка промяна в баланса между хартиения носител, оптичния диск и акаунта. Какво означава това? Първо, разбира се, че специализираната структура физически не може да снеме на хартиен носител заявеното специално разузнавателно средство; второ, че се разширява територията на акаунта, или за да сме ясни, живото подслушване; и трето, че се увеличава територията на оптичния диск. И резултатите са налице: разнасят се флашки. Тези флашки, разбира се, удрят част от управляващите, включително министър-председателя.
Димитър Лазаров (ГЕРБ, от място): Преди четири години бяха дискове. Кажете го, нека да бъдем по коректни!
Румен Петков: Разнасяни са и дискове, така е. Е, да де, но са разнасяни дискове, в които не са присъствали министри, а тук министър-председателят разпорежда на Агенция „Митници” да не пипат еди-кой си. Този нюанс също не бива да убягва от вниманието ни.
Господин Костов казва: „Да, и Вие сте подслушвали.” Аз го казвам като човек, който е подслушван по времето на господин Костов в продължение на няколко месеца, без всякакъв резултат, както тогава са били подслушвани една камара кметове. Много лесно може да се провери в различните периоди от време с каква интензивност са били подслушвани политическите опоненти. Настоявам такава проверка да бъде направена, защото тогава ще се види, че действително в периода 1997 - 2001 г. специалните разузнавателни средства са ползвани по един брутален начин с цел набиране на информация за политическия опонент.
Никак не е без значение бройката, защото когато през 2007 г. ти контролираш три хиляди лица, а през 2011 г. специалните средства са тринадесет хиляди, чрез тези тринадесет хиляди специални средства контролираш далеч по-широк кръг лица. Ръстът на специалните средства 2010 г. спрямо 2011 г. е 26%, спрямо 2008 г. е 63%.
Има други смайващи факти, които са достатъчно надлежно отразени в доклада. Липсата на нормативна уредба за акаунта вече трета година се дъвче и трета година се оставя в това състояние точно за да е неконтролируемо ползването на акаунта, ползването на живото подслушване.
Много е важно да се проследи практиката на съдилищата. Във Варна имаме 515 искания за специални средства, два отказа от съда; в София имаме 6010 искания, два отказа от съда. (Реплика от КБ.)
За какви проценти става дума, то граничи с нулата.
И от тези 6010 искания са ползвани едва 307 ВДС-а. Нали разбирате, че това означава практика на тотално подслушване. С шест хиляди специални средства в София, уверявам Ви, се подслушват минимум 60 хиляди души. Минимум 60 хиляди души, защото се контролират връзки, контролират се взаимоотношения, контролира се съдържателна страна на разговори. Когато закачиш един активен човек, чрез него имаш представа, общо казано, за дейността на поне 25-30 души. Тази практика на увеличаване в пъти на специалните разузнавателни средства е дълбоко вредна.
Впрочем много е интересно какво стана с арестувания народен представител. Тогава в средствата за масова информация се прокрадна, че той е арестуван на базата на ползвани специални средства. Оставам настрана как е арестуван, без да му е свален имунитетът. Затова горещо подкрепям идеята, която беше развита и от госпожа Манолова, и от господин Костов, този доклад да бъде подкрепен.
Не знам дали си даваме сметка какво означава препоръките да започват с: промяна в разрешителния режим, като се предвиди отделен нов ред за използване на специални разузнавателни средства в случаите на национална сигурност.
Колко месеца минаха от терористичния акт в Сарафово? Ние продължаваме да си живеем ей тъй на – днес на снимка с един актьор, утре на снимка с друг актьор, скандал след скандал, без да си даваме сметка, че тази материя, стоейки неуредена, имам предвид специално акаунта, може да удари всеки, и тя се държи в това състояние, точно за да знае всеки, че може да бъде ударен. Точно за да се наложи психозата на страха, за да бъдат мачкани определени групи, за да бъдат държани под контрол определени народни представители. Зависими, независими – това е друг въпрос, но това е инструментът, с който се мачка политическият и опонент, но и слуга.
Подкрепата за този доклад, по който, както се вижда, в Комисията няма никакви различия, означава нещо друго – че утре буквално трябва да започнем работа по създаване на парламентарен инструмент за контрол, защото неконтролируемото използване на специални средства дава като резултат не само флашки, с които се замерят управляващи и опозиция. То създава тази психоза, гони бизнеса, мачка бизнеса, унищожава интелигенцията, създава това усещане на неизбежен страх. Не направим ли инструменти, с които това да бъде контролирано, няма защо да се чудим в последствие кой ще разнася чувалите с бюлетините, как ще се пазарят изборите.
Очевидно е, че опозицията няма ресурса да участва в тези игри, но също така трябва да е ясно, че с много голям интерес ще следим процесите в ГЕРБ до предстоящите избори – как ще бъдат пренаписвани листите, кой депутат как ще бъде мачкан, как ще бъдат изолирани определени хора. Този процес Вие трябва да го усещате с кожата си. Ако не го усещате, значи този дебат е наистина безпредметен и страхът е стигнал до степен, от която няма връщане. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има ли реплики?
Заповядайте, господин Божинов.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин Петков, Вие сте били в продължение на две години министър на вътрешните работи. Безспорно сте много компетентен човек в тази област. Признавам Ви, че с това, което казахте, ме впечатлихте и потресохте. Защото Вие казахте, че на шест хиляди и нещо подслушвания чрез контрол на свързаните лица се отива към шестдесет хиляди, а може би и повече.
Димитър Лазаров (ГЕРБ, от място): Това е от неговия опит на подслушвач.
Георги Божинов: Подслушваш един, но той говори с брат си. Брат му е бизнесмен, а той има делови отношения. Аз си задавам въпроса: кой е този потенциал в България, който може да направи анализ на тази информация? И ако има такъв потенциал, това е рай за престъпността, господин Петков! Защото тези милиони, които даваме за тези извънредни средства – да бъде заловена контрабандата, намеренията за терор, престъпниците, ами те се губят в този интерес – какво ти мислят в партията, какво ти мисли опонентът и какъв е бизнесът, който трябва да вземеш? Тази практика – че слушаш опонента, не е най-страшна. Страшно е, че е рай за престъпността!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има ли втора реплика?
Заповядайте, господин Терзийски.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Какво е това?! Правят реплики на своите хора!
Георги Терзийски (независим): Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Петков, аз слушах много внимателно Вашето изказване. Мисля, че Вие направихте един перфектен анализ не само на доклада, но и на ситуацията, на обстановката, която е в момента в страната по отношение безконтролното използване на специалните разузнавателни средства.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): И ти ли си потресен? Това реплика ли е?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Господин Терзийски, репликата трябва да означава несъгласие.
Георги Терзийски: За да изкажа несъгласието, трябва да започна със съгласието.
Аз считам, че във Вашето изказване трябваше да задълбочите и да развиете тезата за икономическия шантаж, който се провежда вследствие използването на специални разузнавателни средства. Това, че се подслушват бизнесмени, е за да бъдат те икономически шантажирани – дали с цел да плащат, дали с цел да им бъде взет бизнеса, дали с цел да им бъде превзет бизнеса. Считам, че това е сериозна и опасна тенденция, защото то излиза извън кръга на политическото подслушване. Това влиза в кръга на криминалното подслушване. Само по себе си това представлява престъпление – използването на власт, за да можеш икономически да подчиниш, да шантажираш или да ликвидираш някого.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Трета реплика – господин Димитър Лазаров.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Петков, аз силно ще подкрепя призива на колегата – да кажете нещо за икономическия шантаж при използването на специални разузнавателни средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има думата за дуплика господин Румен Петков.
Румен Петков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Голямата тревога е от това, което постави като въпрос Георги Божинов – тринадесет хиляди специални разузнавателни средства и доклад на чуждестранна институция, че пазарният дял на контрабандните цигари в България отива на 45%. Ние можем да се лъжем, че сме свили контрабандата на цигари до нула, че сме я намалили, че сме я разполовили. Всеки, който малко-отмалко ходи по земята, знае, че контрабандният дял на цигарите в България е невероятен. Същата тази асоциация е правила проучвания в годините. През 2006 - 2007 г. този контрабанден дял е бил свит на 13%, а сега е 45%.
Като ти стига, вдигай си гащите, колега. Така се прави обикновено.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Това да не е Плевен!
Румен Петков: Говорите за икономическия шантаж. След като говорим за икономически шантаж, да видим какво правим с Гриша Ганчев! Защо бяха изпоарестувани една купчина хора, свързани с неговия бизнес, след което специализираният съд, който Вие създадохте, каза, че няма нищо? Нима е тайна за някого, че се шантажират бизнесмени?! По-ярък пример от това с Гриша Ганчев трудно може да се даде – за да бъде смачкан, за да му бъде съсипан бизнесът и някой да му вземе бизнеса.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): А ДДС-то?
Румен Петков: Какво стана с историята, която се разгърна около собствениците на вестници? Мачкане, мачкане, мачкане! Много е интересно как ще се преструктурира собствеността на тези вестници. Това е шантажът. Това е грозната страна на използването на специалните средства. Същевременно контрабандата на горива, контрабандата на цигари и контрабандно произвежданият алкохол в България се повишават. Има марки, които не са внасяни в България, но тук, в магазинната мрежа ги има. Асоциацията на винопроизводителите – господин Пламен Моллов, два пъти сезира вицепремиера и вътрешен министър писмено и в техните доклади се показват местата, където се произвежда незаконно алкохол, но не следват никакви мерки! Това е организирана от държавата контрабанда! И тя е встрани от вниманието на специалните разузнавателни средства или е на тяхното внимание, за да бъдат изнудвани и държани за гушите тези, които използват тези инструменти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: За лично обяснение има думата народният представител Иван Костов.
Иван Костов (СК): Госпожо председател, искам да Ви обърна внимание, че се говори безкрайно вулгарно от трибуната и Вие бяхте длъжна да направите нещо, за да спрете подобен начин на изказ от страна на народни представители. Така не се говори! Това е грозно. Това не прилича на нищо! Все по-трудно се седи в тази зала, да Ви кажа откровено, като се слушат тези неща. Извинявам се.
Що се отнася до това, че някой тук брутално бил подслушван, няма нужда да се подслушват хора, за които се вижда от всички какво правят в шадравана в Плевен. (Смях и ръкопляскания в блока на ГЕРБ. Народният представител Румен Петков иска думата за лично обяснение.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Лично обяснение на лично обяснение няма. В това отношение има трайна практика, господин Петков.
Румен Петков (КБ, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: По начина на водене – ще Ви дам думата след малко.
Преди това ще направя процедура, която смятам, че трябва да направя по чл. 127, тъй като в изказванията на господин Румен Петков, а след това и на господин Костов има думи, които не трябва да се използват по време на водене на дискусия в пленарната зала.
Затова Ви правя напомняне и на двамата! Имаше думи, които минаха рамките на приличния тон. (Силен шум в залата.)
Господин Петков, сега можете да вземете думата по начина на водене.
Румен Петков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Ако съм обидил с нещо залата, моля за извинение.
Считам обаче, че е недопустимо да се лъже по такъв циничен, вулгарен начин от трибуната на Народното събрание и Вие да не прекъснете народния представител. Не че лъжата от неговите уста тук е сефте.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Кой лъже?
Румен Петков: За шадраванчето е лъжа, колега. (Възгласи от ГЕРБ.) Аз имам хигиена на общуване с някои заведения. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.) Аз казвам, че това е грозна лъжа! Това е цинична лъжа. При положение, че тогава Вие сте ме проследявали – външно, и подслушвали шест месеца и не сте документирали нищо от тези клевети и лъжи, които Вашият щаб хвърли тогава по мой адрес, пак казвам: груби, цинични лъжи, неверни твърдения. Мисля, че точно на Вас не Ви отива да продължавате да ги сипете и от парламентарната трибуна.
Що се касае до това дали Ви е трудно да стоите в тази зала – след няколко месеца ще Ви е лесно да стоите отвън.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Господин Петков! (Народният представител Веселин Методиев иска думата по начина на водене.) Преди по начина на водене, имам право да реагирам, иначе пак ще кажете, че не спазвам воденето.
Член 129, Глава дванадесета казва: „Забележка се прави от председателя към народен представител, на когото е направено вече напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда. Забележка се прави и на народен представител, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплахи.”
Господин Петков, бях Ви направила като бележка напомняне, Вие продължихте да използвате оскърбителни думи към колеги. Затова Ви правя и забележка.
Сега може процедура по начина на водене.
Колеги, не ме карайте повече да прилагам тази част от правилника. Не е най-приятното нещо, което водещ на заседанието, трябва да приложи към колегите си.
Заповядайте, господин Методиев.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК): Госпожо председател, съзнавам, че удължаваме времето и навлязохме в почивката, но искам да кажа само едно. Не е тайна за залата, че аз уважавам Вашите парламентарни умения – Вие сте ги доказали многократно.
Това обаче, което се случи преди малко, беше цинизъм спрямо човек в залата, свързан с изключително грозно подмятане, което е на ръба на позволеното да слушат децата по телевизията – светват там лампички с възраст.
Абсолютно несравнимо е с това, че от тази трибуна многократно са се произвеждали клевети и лъжи, в които най-добрите царе и майстори са БСП двадесет и кусур години. Кой е лъгал, кой е клеветил, кой е обиждал, кой е нагрубявал? Има стенограми и може да се провери. Има време, в което тези факти ще се четат. Но да се държиш по този вулгарен, циничен начин – това е недопустимо, госпожо председател, и заради това атаката на водещия на заседанието трябва да бъде към това. Иначе, ако започнем тук да се спираме по клевети и лъжи, те не трябва да получават думата поне няколко месеца. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Колегата Петков получи по-тежка бележка. Забележката е по-тежка форма на наказание. Това е като обяснение, защото беше по начина на водене.
Имам въпрос към пленарната зала, за да зная как да процедирам оттук нататък: има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение? Виждам заявки.
В такъв случай ще продължим дискусията за специалните разузнавателни средства в следващото заседание, следващата седмица.
Обявявам 15 минути почивка.
Продължаваме с парламентарен контрол в 11,00 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Моля, народните представители да влязат в залата.
Продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Уважаеми колеги, новопостъпили питания от 5 до 11 октомври 2012 г. Те са две:
Първо, от народния представител Евгений Желев към Десислава Атанасова – министър на здравеопазването, относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 октомври 2012 г.
Второ, от народния представител Румен Овчаров към Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно кадровата политика в АЕЦ „Козлодуй”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 октомври 2012 г.
Писмени отговори за връчване от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Георги Терзийски;
- заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Ваня Добрева;
- министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Евгений Желев;
- министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Евгений Желев;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Румен Петков;
- министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпроси от народните представители Валентин Николов и Ваня Добрева.
От името на парламентарна група – господин Имамов, заповядайте.
Алиосман Имамов (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа народни представители!
Миналата неделя – на 7 октомври, бяха проведени частични местни избори в село Туховища, община Сатовча, Благоевградска област. На изборите се явиха двама кандидати за кмет на селото – единият кандидат е на ДПС, а другият е на ГЕРБ. Официалното решение на съответните избирателни комисии е равен резултат за двамата кандидати, предстои балотаж следващата неделя – на 14 октомври.
Във връзка с тези избори съм упълномощен да представя следната декларация от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи.
Изборите в село Туховища бяха грозна демонстрация на недемократични и изключително тревожни изборни практики от страна на управляващата партия ГЕРБ. Секционната избирателна комисия, както и Общинската избирателна комисия, са сформирани по начин, по който се осигурява мнозинство на управляващата партия при вземането на решения. В това, разбира се, няма нищо незаконно. При този състав на комисиите обаче се създават условия за решения и действия, които нямат нищо общо с правилата на един демократичен и честен избор.
Председателят на Секционната избирателна комисия в селото е сменен в последния момент. Тази смяна е извършена без знанието на представителите на опозицията в Общинската избирателна комисия. Новоназначеният председател не е жител на съответната община. Той впрочем е известен в района със склонността си често да сменя политическите партии. Това в случая едва ли има голямо значение. Важното е новият председател да е ербап момче, да може да плаши бедните и отрудени хорица на малкото крайгранично родопско селце, в което броят на избирателите е малко над 600.
Задачата на новия председател е да осигури победа на неговата нова партия в това село. Той има на разположение внушителна група униформени и цивилни полицаи, събрани в селцето от близки и далечни места. На 20 избиратели се пада по един полицай. Полицаите през целия изборен ден стоят като шпалир пред входа на избирателната секция. Разбира се, пазителите на реда не са дошли доброволно в Туховища. Те отиват там, където ги изпращат техните началници. Мнозина от тях, които са дошли от другия край на областта и вероятно за първи път са в този родопски край, си задават въпроса: за какво са ги довели тука?
По време на гласуването представители на полицията са влизали многократно в избирателната секция. В деня на избора, както и предишния ден за размисъл, почти всички назначени от ГЕРБ служители в района активно обикалят селото и притискат селяните да гласуват за кандидата на управляващата партия.
На тези служители им е заявено, че ако ГЕРБ загуби изборите в Туховища, трябва да се простят с работата си. Средствата, които се използват за натиск върху избирателите, са персонални обещания и заплахи. Формите на тези обещания и заплахи са най-различни в зависимост от конкретния случай, от конкретния избирател. Например: „Ще ти уредим дърва за огрев или няма да получиш дърва за огрев”; „Ще ти помогнем за бизнеса или ще ти смачкаме бизнеса”; „Ще ти дадем лиценз или ще ти отнемем лиценза”; „Ще те глобим или ще ти отменим глобата”; „Ще ти издадем шофьорска книжка или ще ти отнемем шофьорската книжка”; „Ще уредим еди-кой си твой близък на работа или ще уволним еди-кой си твой близък от работа”; „Ще ти уредим социална помощ или ще те лишим от социалната помощ”; „Ще ти уредим проблемите със земята, които имат много селяни, или ще ти създадем проблеми със земята”; „Ще уредим децата ти в университета или ще ги изключим от университета”. Това са сведения и сигнали, дадени от селяните, жители на това малко село. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Впрочем, същите недопустими изборни практики са приложени в с. Рогошче, община Джебел, където ГЕРБ загуби изборите. Днес имаме информация, че там управляващата партия започва да наказва онези, които не са гласували за нея по най-различни начини, използвайки тези форми и конкретни заплахи в зависимост от конкретния избирател.
Да се върнем на село Туховища. След приключването на изборния ден бюлетините се броят няколко часа през нощта. Заключението е обявено от председателя на комисията. Представителят на ДПС печели с една малка преднина.
Очевидно това заключение не се харесва на някои от горестоящите началници от управляващата партия и след интензивни телефонни разговори председателят на комисията е наредил да се разгледат още веднъж купчината с невалидни бюлетини. (Реплики от КБ.) Оттам измъкнали една бюлетина, решили, че тя може да се счита за валидна, прибавили я към бюлетините на кандидата на ГЕРБ и резултатът станал равен.
Този недопустим акт показва, че за ГЕРБ валидността на бюлетините са определя от това дали съответният избирател е гласувал или не за управляващата партия, а не от това дали „Х” е с две или с три чертички. Ако този избирател е гласувал за „правилния кандидат” бюлетината винаги е валидна, ако не е гласувал за „правилния кандидат” може да стане невалидна, ако е необходимо.
След като председателят обявил повторно вече удобния за ГЕРБ равен резултат, представителите на опозицията в секционната комисия основателно възразили за този недопустим акт на подмяна на вот. Тогава, забележете, председателят извикал един от заместник-шефовете на полицията в района да въдвори ред в секционната избирателна комисия.
В заключение искам да заявя, че кражбата на гласове, независимо от начина по който се извършва – чрез обещания или заплахи, е опасно явление, което засяга не отделна партия, а цялата избирателна система.
Накрая искам да попитам нашите политически опоненти от управляващата партия: имате ли намерение, уважаеми колеги, да увеличите полицейското присъствие в село Туховища на предстоящия балотаж следващата неделя? Това е важен въпрос, защото хората от този край не са забравили, че подобно масово присъствие на полиция и армия имаше по време на последния възродителен процес през 70-те години на миналия век. Тези времена трудно се забравят от хората в Родопите! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Заповядайте за процедура, господин Гумнеров.
Кирил Гумнеров (независим): Уважаеми господин председателстващ, аз Ви моля, понеже правя процедура по начина на водене, ако е възможно да спирате друг път подобни лицемерни изказвания. Защото, когато става дума за избори, ДПС изведнъж става страшно активно, прави декларации, а когато разни, силно загорели наши съграждани обикалят по улиците и скандират, че: „Аллах е велик!” и „Трябва да се убиват гяурите!”, ДПС мълчи. (Реплики от ДПС.) Защо ви е яд? Защото за първи път Ви бият с Вашите методи ли?! Вие десетки години правихте това, сега изведнъж се оказа, че това е престъпление. Погледнете първо Вашата кошница. Благодаря Ви.
Лютви Местан (ДПС, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте за процедура, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Господин председател, много добре знаете, че Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание не позволява коментар на изказване от името на парламентарна група под формата на процедура по начина на водене или други подобни.
В следващия парламент ще получите достатъчно доверие на българските граждани, ще си сформирате парламентарна група и ще представите от името на парламентарна група позиция срещу тази на Парламентарната група на Движението за права и свободи. Няма да прибягвате до хитринки, да вземете думата по начина на водене! Знаете ли кога ще имате Ваша парламентарна група?! Когато „цъфнат налъмите на баба”! Ето тогава ще имате собствена парламентарна група. (Реплика от народния представител Кирил Гумнеров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Гумнеров, моля Ви.
Лютви Местан: Господин председател, бележката ми е към Вас. Няма да давате трибуна за подобни коментари срещу изказвания от името на парламентарна група, която представя интересите на 700 хиляди пълноправни български граждани. Тази декларация е много важна. Става въпрос за сериозни пороци при организирането на избори в село Туховища, където ще бъдем почти половината парламентарна група, за да видим какво прави там полицейското присъствие и как се правят избори „ала ГЕРБ” като технология на злото. (Реплики от ГЕРБ.) Да, ще бъдем там още днес следобед. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Само ако мога да вметна. Аз, ако знам какво е в главата на всеки народен представител, нямаше да работя тук.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми представители от ДПС, които взехте думата, за да изразите Вашата декларация относно провеждащите се избори. Когато заставате тук, Вие показвате едно лице, а когато отивате в избирателните си райони, показвате съвсем друго лице и давате други напътствия.
Аз ще Ви припомня всичко това, което се случи през 2011 г. Вие цитирате село Рогозче, където имаше частични избори, ДПС спечели и ние се съобразяваме с вота на избирателите. Но не сме си позволили да Ви обвиним, защото знаем какви са Вашите способи и че в някои от случаите почти сме безсилни.
Давате за пример Джебел, но аз ще Ви припомня Вашия стил и метод, как работихте в село Папрат. Знаете, че имаше посегателство спрямо кандидатът ни за община Джебел Мюмюн Исмаил, който беше със спукана глава точно от привържениците на Движението за права и свободи. И Вие да говорите днес от трибуната на парламента за това как се провеждат избори, да учите хората на демокрация!
Аз ще Ви дам пример с резултата, който постигна Политическа партия ГЕРБ в Дулово, където избирателите са страшно доволни, че промениха това статукво на страх, на противопоставяне и на омраза.
Ние сме национално отговорна политическа партия и в националните приоритети на нашата политическа партия имаме еднакъв подход към всички български граждани независимо от тяхната етническа принадлежност.
Затова Ви моля, нека от трибуната на парламента да не всявате страх и ужас в тези добросъвестни български мюсюлмани, които са преценили, че тяхната алтернатива е Политическа партия ГЕРБ и смятам, че го доказахме с резултатите, които постигнахме, и с това, което постигнахме в тези населени места, за които Вие говорите.
Да, това ще Ви боли! По същия начин ги боля и БСП, когато загубиха парламентарните избори през 2009 г.
Нека да се придържаме към нормалния принцип на говорене, защото Вие всявате омраза и противопоставяне между българските граждани. Да ограничим това и Ви уверявам, че какъвто и да бъде резултатът, ние ще се съобразим с него, както сме се съобразявали с всички останали общини, където сме губили или печелили, и това е справедливото и демократичното. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За процедура по начина на водене.
Заповядайте, господин Казак.
Сега, ако знам какво ще каже господин Казак, мога да го спра, но не знам.
Четин Казак (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Господин председател, процедура по начина на водене. В Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е записано, че министрите имат право да вземат думата всеки път, когато я поискат. Подчертавам – министрите! При нас е господин Цветан Цветанов в качеството си на министър на вътрешните работи. Той има право да иска думата по всяко време в качеството си на министър на вътрешните работи, по теми, по които има това качество, и по теми, които касаят неговия ресор. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.) Не трябва да се допуска от Ваша страна, който и да е водещ, един министър да излиза в друго качество и да използва процедурата, която е предвидена за министри, и да говори в качеството си на председател на предизборния щаб на ГЕРБ, или в качеството си на заместник-председател на Политическа партия ГЕРБ.
Ако иска някой да говори за политическата дейност на Политическа партия ГЕРБ и за проблеми, свързани с поведението на Политическа партия ГЕРБ на предишни или на настоящи избори, то това трябва да бъде някой друг, или ако ще бъде вицепремиерът Цветан Цветанов, трябва да го направи в друга процедура, а не по специалната процедура – резервирана единствено и само за министрите, тогава, когато говори в това си качество. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Заповядайте, господин Сидеров.
Волен Сидеров (Атака): Господин председател, дами и господа народни представители! От името на Парламентарната група на Партия „Атака” искам да направя изявление, свързано с поредното грубо нарушение на принципите на парламентаризма от страна на председателката на Парламента госпожа Цачева. Съжалявам, че не е тук в момента, но Вие, господин Анастасов, ще й е предадете това, което казвам, защото то е много важно и защото за пореден път в българския парламент се нарушават принципите на Конституцията.
Господин Анастасов, Вие сега отивате в Конституционния съд – оттам ще съдите отвисоко за нарушаванията на Конституцията, но те стават често и редовно в българския парламент.
За какво става дума? Вчера на посещение в България беше председателят на турския парламент господин Чечек. Той беше на посещение и тук, в българския парламент. Госпожа Цачева, като председател на българския парламент, го посрещна и покани в своя кабинет и забрани, тоест нареди на охраната да не допусне на срещата да присъства заместник-председател на парламента – от парламентарната група на партия „Атака”, Павел Шопов. На тази среща присъстваше друг заместник-председател – от страна на ДПС, господин Бисеров.
На господин Шопов беше забранено да дойде и да влезе в кабинета на госпожа Цачева, за да представи какво? – Сега ще й кажа и ще Ви покажа какво искаше да покаже и да връчи на председателя на Турския парламент господин Павел Шопов.
Това е едно решение, госпожо Цачева, за уреждане на нерешените въпроси между Република България и Република Турция, отнасящи се до имуществени и социални въпроси. (Показва решението.) Това е решение, взето от българския парламент, с гласуването на всички политически сили без ДПС. След упорита и настоятелна работа на партия „Атака” най-после Българският парламент прие това решение на 8 април 2011 г. (Показва решението.)
С това решение правителството на България е призовано да ускори работата си по имуществени и социални теми, в това число тези на тракийските българи, екзархийските имоти, паметниците на културата и други.
Това решение казва, че има нерешени въпроси между Република България и Република Турция. Българският парламент посочва, че между Турция и България има нерешени въпроси – нещо, за което ние от „Атака” тръбим отдавна, от години. Най-после, с големи усилия, с големи мъки мнозинството на ГЕРБ се съгласи да приемем това решение.
Това именно решение, госпожо Цачева, трябваше да бъде връчено на Вашия колега, председателят на Парламента на Турция, за да се запознае с него. Може би не е запознат, а ако е запознат, да му се припомни, че българската страна очаква нерешените въпроси между Турция и България да бъдат придвижени по-бързо.
Това беше желанието и идеята, с която господин Шопов трябваше да присъства на срещата. Вие му забранихте, Вие цензурирахте неговото присъствие там, с което всъщност на практика какво направихте? – Цензурирахте едно решение на българския парламент, не на конгрес на партия „Атака”, а на българския парламент! Нищо друго, освен това решение ние не искахме да представим на турския Ви колега. Не знам защо направихте това грубо нарушение на регламента, на парламентаризма, на Конституцията, ако щете. Но това изразява едно тенденциозно отношение към нашата политическа сила, от една страна, и от друга страна, отношение към Република Турция, което не е базирано на суверенно поведение, на обективно поведение, на адекватно поведение.
Госпожо Цачева, в момента, в който Вие изразявате подкрепа на Турция за нейното членство в Евросъюза, Вие всъщност извършвате едно грубо нарушение отново на парламентаризма. Такава подкрепа българският парламент не е давал! Никога не е обсъждано такова нещо в българския парламент! Такава подкрепа ние, патриотите от партия „Атака”, категорично отхвърляме! Защото Турция не е достойна държава, за да бъде член на Европейския съюз.
По такава идея трябва да се произнесе българският народ и знаете много добре, че имаше събрани стотици хиляди подписи, за да се направи референдум в България: „Трябва ли България да подкрепи членството на Турция в Евросъюза, или не?”
Кой Ви упълномощи да давате подкрепа на Турция за Евросъюза, госпожо Цачева? Никой! Никой, освен може би Вашите партийни началници. Но Вие сте шеф на българския парламент, над Вас не може да има партийни началници и не би трябвало да има такива.
Затова, във връзка с всички тези Ваши нарушения, които, пак казвам, те са поредни, те са просто повторение на една и съща политика, аз Ви призовавам да подадете оставка доброволно, като председател на Българския парламент, с което да спасите поне някакво достойнство във Вашата партия, във Вашата политическа сила и на Вас самата и да се оттеглите от този пост, с който явно Вие не можете да се справяте. Нека този пост да бъде зает от човек, за който парламентаризмът стои над всичко – над партийните телефонни обаждания, над директивите от партийната централа и над чуждите интереси, преди всичко да защитава българските интереси и когато тук дойде представител на чужд парламент от страна, към която ние имаме претенции, тези претенции да бъдат заявени. Иначе Вие сте просто туристически домакини на политически гастрольори, на които не представяте истинските, съществените проблеми между двете държави.
И да използвам случая, тъй като тук е господин Цветанов – вицепремиер на Република България, председател на Предизборния щаб на Партия ГЕРБ, също така пръв заместник-председател на управляващата партия, да му отправя същата критика и да му задам същия въпрос, който зададох предишната седмица. Кой упълномощи господин Цветанов да присъства на конгреса на партията на Реджеб Ердоган – една партия, която в миналото беше разтурвана заради своя ислямистки характер...
Юнал Лютфи (ДПС, от място): Не е същата!
Волен Сидеров: Тя е с друго име, но е същата партия... да присъствате на конгрес на партия на един човек, който със своите мегаломански и маниакални амбиции застрашава не само България, но и други държави от Югоизточна Европа. Защото на този конгрес Реджеб Ердоган заяви своите неоосмански позиции и Вие там, господин Цветанов, му ръкопляскахте. На какво ръкопляскахте – на маниакалния стремеж на един премиер, който не крие своята амбиция да превърне Балканите отново в провинция на Османската империя с икономически средства? Кой Ви упълномощи да бъдете там? Не нарушавате ли принципите на Вашето уж проевропейско ориентиране, тъй като Вашата партия се казва „Граждани за европейско развитие на България”? Това, което Ердоган предлага обаче, не е европейско развитие, а анадолско развитие.
И още нещо в заключение да Ви кажа. Тази игра, която играете с Турция, драги дами и господа от управляващата партия, е много опасна. Защото в момента държавата Турция разпалва военен конфликт. В момента Турция предизвиква изкуствено създадени инциденти, за да се намеси в една война срещу Сирия, която може да избухне и да даде началото на един световен пожар.
Запомнете думите ми, господин Цветанов, не говоря просто така, заради спорта! Това са думи, базирани на сериозни анализи по теми, с които аз се занимавам от години. Вие може би сега се запознавате с турската тематика, но можете да положите усилия и да видите, че в момента Вие подкрепяте държавата Турция и премиерът Борисов го каза директно, че той е на страната на Турция в един конфликт между Турция и Сирия – нещо, което е абсолютно недопустимо да се прави, и сте готови да въвлечете България в една война, която ще струва жертви и не знам още какви щети! Това е изключително опасна игра! Откажете се от нея и заявете ясно и категорично, че България по никакъв начин не подкрепя и няма да подкрепи нито една страна в един бъдещ конфликт. Това, първо.
Второ, няма да бъде база за нападение срещу друга страна. И най-после, направете едно благородно дело – закрийте американските военни бази, защото от момента, в който те съществуват в България – единствено „Атака” беше против това, само това ще бъде гаранция, че България може да има неутралитет. Иначе, може би в следващите седмици или месеци, ние ще бъдем въведени в конфликт, който, повтарям Ви, заплашва да бъде световен. Заради интересите, геополитическите интереси на големи държави, които винаги са използвали България за своя пионка. Справка: Балканската война, Първата световна война, Втората световна война.
Не правете грешките на Ваши предшественици, които в края на своя мандат – има един такъв министър-председател Стоян Данев, който през 1913 г., след първата национална катастрофа на България, казва: „Нашата политика се провали”. Така ще кажете и Вие, ако един ден се окаже, че България е въвлечена във война, в конфликт, заради Вашето недобре преценено отношение към Турция.
Преосмислете тази политика, ако искате да останете като държавници в историята на България! Иначе ще бъдете записани в аналите като поредното провалило се правителство. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от Парламентарната група на Партия „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Лично обяснение – госпожа Цачева.
Заповядайте, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата за лично обяснение, защото съм убедена, че всички народни представители са наясно как се подготвят и провеждат визитите на двустранни или многостранни делегации. Това обаче не го знаят българските зрители и слушателите на Българското национално радио.
Такава визита се подготвя на двустранна основа със съдействието на посолствата и на Министерството на външните работи и се съгласува предварително какъв да бъде съставът и проявите на срещите.
Ясно е вече от българските медии, че турската официална делегация, водена от председателя на Великото национално събрание на Република Турция господин Чичек, бе вчера на еднодневна официална визита, в която бяха предвидени срещи и разговори с председателя на Народното събрание, с министър-председателя на Република България и с президента на Република България.
Винаги се практикува при посещение на официални делегации домакинът – тоест Народното събрание, да излъчи лице, което да съпровожда делегацията във всичките й срещи на високо равнище, които тя реализира. Такова лице от страна на българския парламент бе господин Бисеров.
Оттук насетне срещата, която визира един народен представител, е проведена в съответствие с предварителните договорености между българската и турската страна. Не е вярно обаче, че документът, на който обстойно се спря преждеговорившият, не е бил предоставен на господин Чичек и на цялата делегация, тъй като още при посрещането на главния, официалния вход на Народното събрание господин Шопов с мое знание връчи този документ на председателя на Меджлиса на Турция. Това е документирано и записано от камерите и телевизиите, които в момента проследиха този факт.
Оттам насетне не приемам обвиненията. Те са несъстоятелни. Няма да отида по-далеч, за да кажа, че са некомпетентни, непознаващи парламентарните връзки, международните отношения, как се подготвя такава среща, какви разговори могат в рамките на такава среща да протекат. Това оставам за сметка на онези, които въпреки дългия си престой в Парламента тепърва има какво още да учат. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Цветанов, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Възползвам се от правото да взема думата във връзка с коментарите, които бяха направени от представителя на Политическа партия „Атака”. То е идентично с моя коментар по казаното от Движението за права и свободи.
За всички български граждани е ясно, че „Атака” ще работи срещу Турция, срещу българските мюсюлмани, а Движението за права и свободи ще излизат и ще казват, че са единствената партия, която може да защити мюсюлманите в България и да правят политиката с Турция.
Смятам, че много ясно и категорично на правителствено ниво беше заявено както от премиера, така също и от всички отговорни лица в държавата, че двустранните отношения между България и Турция ще бъдат от взаимен интерес за двете държави и ще се ръководим от регионалните проблеми, които имаме да решаваме съвместно, заедно.
Нека не забравяме, че Република Турция е страна – членка на НАТО. България имаше тази амбиция, в началото на демокрацията постигнахме този успех. В момента сме страна – членка на Европейския съюз.
Мога да кажа, че винаги в Съвета на министрите на вътрешните работи, както и в другите секторни политики отношението на Европейската комисия към Турция е да има диалог и взаимно решаване на поставените проблеми, които стоят между Европейския съюз и Република Турция.
В тази връзка мога да Ви кажа, че е в напреднала фаза подписването на Реадмисионния договор между Европейската комисия и Република Турция. Разговорите, които се водят, не са разговори на противопоставянето и омразата и кой, как и защо управлява. Турските граждани са избрали правителството на Турция, българските граждани са избрали правителството на България.
В тази посока мога да Ви кажа, че с Република Турция реализираме много съвместни инициативи относно охраната на българо-турската граница, което означава и охраната на границата на Европейския съюз. Точно при посещението, което направих на партийния форум на управляващата партия на премиера Ердоган, имах двустранна среща на работно ниво с министъра на вътрешните работи, за да дискутираме реалните проблеми и предизвикателствата, които има към нас.
В момента Турция може да ни бъде само партньор в ограничаването на емиграционния натиск от нелегални емигранти от Турция към България, а Вие излизате и от трибуната на българския парламент вкарвате само противопоставяне и усещането, че България е нежелана за Турция и България работи срещу Турция.
Не, България, Турция, Гърция, Румъния, Македония, Сърбия са наши съседи и ние трябва да работим на основата на взаимно уважение, толерантност и, разбира се, да реализираме политики в интерес за развитието, за стабилността на региона и за всичко, което може да бъде за просперитета на държавата ни.
Молбата ми е към всички малки партии, но много говорещи от трибуната на парламента. Знаят, че това, което говорят, няма как да се реализира. Те обаче са в състояние да го правят, защото при подобни предавания някой разчита, че популизмът винаги може да те завладее и да го доведе до бъдеща победа или събиране на повече избиратели.
Уважаеми дами и господа, двадесетгодишен преход. Стига с това противопоставяне, стига с тези ежби! Нека да работим за интересите на държавата! Нека да работим за общите интереси на Европейския съюз и за развитието на региона като цяло! (Смях и реплики от КБ.) Това можем да постигнем, когато има уважение и толерантност помежду ни независимо от етническия произход на когото и да било. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Петър Димитров, заповядайте за изказване от името на парламентарна група.
Петър Димитров (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
„Декларация
от името на Парламентарната група на Коалиция за България
От международно изследване става ясно, че България е на първо място в света по намаляване на населението. Веднага след нас е африканска държава, в която почти цялото възрастно население е болно от СПИН. Както казва поетът: „не беше мор, не беше чума”, беше и е управлението на Бойко Борисов и на Партия ГЕРБ. В страната постепенно остават само деца и старци, но в резултат на демографската политика на правителството си отиват и малкото деца. България се топи, а правителството нехае, че бъдещето на децата е по-важно от строителството на магистрали.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Кой го написа това, което четеш?!
Петър Димитров: Според правителството след тройната коалиция виновна за всичко е световната икономическа криза. В очите на народа непрекъснато се навира гръцкият пример и ни се внушава, че сме по-добре от гърците. Правителството се прави на сляпо и не вижда, че годишният ръст на турската икономика е над 7% и за Турция няма световна криза, или ни се обяснява, че мащабът е друг и затова там няма криза.
Аз Ви питам, господа управляващи: какъв е мащабът на Литва, в която годишният растеж през 2011 г. е 14,8%? Или на Латвия – също 14,8%? Или на Естония – 8,3%?! Защо тези страни не зависят от световната криза, а България зависи? Защо Румъния, която от пет години е на спасителна програма на Международния валутен фонд, расте с двойно по-високи темпове от България, а разликата в доходите е над 22% в полза на Румъния?!
Не Ви ли смущава фактът, че прогнозата за растеж на световната икономика за следващата година е 3,5%, а на България е едва 1,5%?! И какво ще остане от този растеж, ако от него извадим европейските пари? Няма да остане нищо!
Без парите от Европа България просто тъпче на място, но и това не е съвсем вярно.
Последното проучване на Центъра за икономическо развитие показва, че практически всички отрасли на българската икономика са под предкризисното си ниво. Рекордьор е строителството, при което свиването е над 30 %, културата и спортът – 27 %, недвижимите имоти – 11,6 %, селското стопанство – 11,5 %, промишлеността – 5 %, и така нататък.
Единствените сфери, в които българската икономика е достигнала предкризисните си нива, са хотелиерството и търговията по причини, които няма как да бъдат приписани на Бойко Борисов.
Жестоката истина е, че на четвъртата година от управлението на ГЕРБ българската икономика е в пъти по-зле от времето на тройната коалиция. (Реплики от ГЕРБ.)
Господа, смеехте се, когато предупреждавахме българите, че Вашето управление е вредно и опасно за България. Какво ще кажете сега? (Реплики от ГЕРБ.)
Ние не Ви обвиняваме за това, че нямате ясна политика, че всичките Ви решения са от ден до пладне, че направихте управлението хазартна игра от типа на „тука има – тука нема”, а официалната Ви политика е „шменти капели”. Не.
Ние Ви обвиняваме за резултатите от това управление! Икономиката е в руини, няма чужди инвестиции, половин милион българи са безработни, 50 % от работещите са готови да емигрират, нацията се топи, българинът се лишава от храна, дрехи, от обувки, от електроенергия, от здравни услуги! Седемдесет и осем процента от домакинствата затварят буркани, за да оцелеят! Шестдесет на сто трудно си плащат сметките за ток, вода и парно!
Обвиняваме Ви, че в резултат на Вашето управление животът на българите, вместо в европейско развитие, се превърна в борба за оцеляване!
Своеобразен „връх” в управлението на ГЕРБ е новият 10 процентен данък върху лихвите по депозитите! Без да се консултира с БНБ, с търговските банки, с бизнеса, с милионите спестители, правителството на ГЕРБ реши да въведе 10-процентен данък върху лихвите по депозитите! В своето „победоносно” управление правителството на ГЕРБ опря до белите пари за черни дни на милиони българи!
Очевидно при управлението на Бойко Борисов тези черни дни вече са настъпили, но парите няма да се ползват от спестителите, а от правителството!
Тук искам да припомня една стара еврейска притча. Старият евреин съветвал сина си: „Запомни, сине, винаги когато вземаш от някого пари, те са чужди, но когато трябва да ги връщаш, винаги връщаш свои пари”.
Така е и в България. Когато правителството взема пари от българите, то взема чужди пари, но когато ги раздава, за разлика от всички други държави в Европа, то, видите ли, раздава от парите на Бойко Борисов!
Както би казал поетът, „но не своите пари, братя, а парите на народа”.
Предвижда се цялото увеличение на пенсиите и заплатите да се събере не от работещия бизнес, защото той не работи, а от джобовете на хората – 1,1 милиарда от ДДС! Кой плаща ДДС, господа управляващи? Нали крайните потребители?
Триста милиона от данък доход физически лица – нали с тези 300 милиона директно бъркате в джоба на българите?! С 300 милиона българинът ще стане по-беден, като му ги вземете!
Двеста милиона от акциз! Кой плаща акциза в България? Да не би Вие, господа управляващи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: А да не би Вие?
Иван Вълков (ГЕРБ, от място): Кой беше икономически министър?
Петър Димитров: И за капак – 10 % от спестяванията! В продължение на 15 години всички български правителства се опитваха да върнат доверието на българина в банковата система и това постепенно се случваше. Парите от „буркан банк” постепенно се преместиха в банките, а се преместиха, защото българинът се опитваше поне отчасти да се защити от инфлацията. Публична тайна е, че през всичките тези години инфлацията беше по-висока от лихвите по депозитите, но все пак беше нещо. Разбирайки тази истина, нито едно българско правителство не посегна на лихвите по депозитите! Не се реши да облага с данък инфлацията в България! Правителството на Бойко Борисов го направи!
Напомням, средногодишната инфлация за миналата година е 4,2%, а средният лихвен процент е около 4, тоест на нивото на инфлацията. Какво облагате, господа управляващи?
Обяснявате, че това била обичайната практика в Европейския съюз. Обичайна практика е разходите за лихвите по кредити, които така мъчат българите, да се признават за разход и да не се облагат с данък доход физически лица! Обичайна практика е да има праг на спестяванията, под който лихвите по депозитите да не се облагат с данък! Обичайна практика е за ниските доходи да има необлагаем минимум! Обичайна практика е средните доходи да са 10 – 15 пъти по-високи от тези в България! Защо не отчитате тези практики, господа управляващи? Защото не Ви отърва. Защото не можете и не знаете как да изведете България от кризата, в която е изпаднала!
Болезнено е да виждаш родината си, контролирана от мижави управници, чиято единствена грижа е как да купят собствения си народ със собствените му пари за следващите парламентарни избори! Съжалявам! Влезте във форумите и ще видите честния отговор на българите, а той е: не се продава!
Нима се надявате с онези нещастни 10 лева, които подхвърляте на пенсионерите от 1 април догодина да купите гласовете и душите им?! Напразно се морите. Това се доказва и от последните частични избори, в които ГЕРБ няма нито една победа!
В страната има непозната ситуация – за първи път всички са срещу ГЕРБ за 10-процентния данък върху лихвите по депозитите!
От името на тези всички Ви призовавам да не пренебрегвате гнева на хората и да се откажете от тази авантюра!
Искате да обложите 70 % от вложителите с депозити до 1000 лв. с 10-процентен данък! Имате желание да обложите мизерните пенсии на 2,5 милиона пенсионери с 10-процентен данък!
Ами обложете и въздуха на българите с десятък! Тогава Ви гарантирам, че догодина същите тези българи ще Ви обложат със своя гняв и ще Ви изхвърлят от управлението! Парламентарна група на Коалиция за България.” (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Сидеров искаше думата по начина на водене.
Заповядайте, господин Сидеров.
Волен Сидеров (Атака): Принуден съм, господин председател, да направя бележка по начина на водене, тъй като отново допуснахте министър, който е дошъл на парламентарен контрол пред най-висшия орган в България – Народното събрание, да се държи като наставник.
Искам да припомня на Вас и на господин министъра, че ние не сме в училищен двор, в час по физкултура, за да идвате тук, господин Цветанов, да размахвате пръст. Очаквам да извадите свирка и да започнете да свиркате.
Това е Народното събрание, където Вие идвате да се отчитате, защото сте слуга на народа, ако не сте забравили!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Ако обичате, към мен да се обръщате, господин Сидеров, а не към господин Цветанов.
Волен Сидеров: Затова не си позволявайте повече този наставнически тон! И не си позволявайте да коментирате други партии, а гледайте към Вашата, защото аз, господин Цветанов, за разлика от Вас...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Ще Ви отнема думата, господин Сидеров.
Волен Сидеров: ...всички демократични парламенти тук и знам много добре как изчезват такива мнозинства! Вашият наставник Симеон – неговата партия НДСВ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Ще Ви отнема думата, господин Сидеров...
Волен Сидеров: ...имаше мнозинство...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: ...защото е по начина на водене. Аз водя – не господин Цветанов.
Ако има нещо да ми каже, да ми го каже. (Народният представител Волен Сидеров продължава да говори при изключени микрофони. Реплики от ГЕРБ.)
Затова Ви я отнех. (Народният представител Волен Сидеров продължава да говори при изключени микрофони.)
Благодаря Ви, господин Сидеров. Заповядайте, седнете. (Народният представител Волен Сидеров продължава да говори при изключени микрофони.)
Господин Костов, заповядайте. (Реплика от място от народния представител Волен Сидеров.)
Иван Костов (СК): Натоварен съм от името на Парламентарната група на Синята коалиция да направя изявление за голямата необходимост от това обществеността да бъде информирана за всичко, което се случва около АЕЦ „Белене”.
Ние, депутатите от Синята коалиция, отстояваме категоричната си позиция срещу строителството на АЕЦ „Белене” и привеждаме своите основания. За съжаление не ни отвръщат с аргументи. След като назовахме поименно авторите на злоупотребите и показахме последиците от стореното досега, а те са: разоряване на Националната електрическа компания и повишаване цените на тока с 13 на сто, ни заляха с поредната клеветническа кампания.
Ние сме народни представители облечени с доверието на избирателите. Нашата роля е да защитаваме това доверие тук, в Народното събрание. Няма да се занимаваме с лъжите на бившия, за съжаление оживял, репресивен апарат на лобистите и комисионерите. Те защитават интересите на Путин и печелят от най-голямата измама на българския посткомунизъм, каквато всъщност е АЕЦ „Белене”.
Нашите противници са тук, в тази зала. Отдавна каним депутатите от Българската социалистическа партия на публичен дебат за АЕЦ „Белене”. Готови сме веднага – подчертавам веднага, да отговорим на всеки техен въпрос и да опровергаем всяка тяхна позиция.
Днес ще започнем този дебат...
Любен Корнезов (КБ, от място): Започнете го сами!
Иван Костов: Но преди това заявяваме, че бившите министри на тройната коалиция Румен Овчаров и Петър Димитров са в конфликт на интереси и не могат да бъдат членове на Комисията за разследване на злоупотребите в АЕЦ „Белене”, защото тя ще разследва техните действия.
На основание Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси настояваме Българската социалистическа партия да ги оттегли от въпросната комисия и да ги замени с други народни представители.
Настояваме Народното събрание да ги освободи от комисията.
В противен случай ще поискаме официално от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на основание чл. 2, алинеи 1 и 3, и чл. 3, т. 3 от посочения закон да установи техния конфликт на интереси и ги отстрани.
И накрая – започваме дебата си с БСП, като им поставяме следния въпрос: за колко години ще се откупи инвестицията за 2 хил. мегавата на АЕЦ „Белене”, оценена от Ейч Ес Би Си на 10 млрд. 352 млн. 964 хил. евро при сегашните цени на тока от 2 хил. мегавата на АЕЦ „Козлодуй”?
Ако не отговорят, ще отговорим ние и ще поставим следващия въпрос. Благодаря Ви за вниманието. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Лично обяснение – господин Овчаров.
Румен Овчаров (КБ): Уважаеми господин председател, господни вицепремиер, уважаеми колеги! Не знам откъде да започна, но ми се струва, че на господин Костов...
Извинявайте, не съм споменал името му, защото ще му дадете думата след малко за лично обяснение. (Оживление.)
На преждеговорившия, когато става дума за енергетика, съм му казал още преди около шест години, че той трябва да става, да застава в ъгъла и скромно да мълчи.
По-големи гафове в енергетиката от господина, който току-що говори, в България никой не е правил! На него дължим приватизацията на „Нефтохим” за жълти стотинки; на него дължим спирането на І-ви до ІV-и блок в АЕЦ „Козлодуй”; той подписа меморандумът, с който ни задължиха да спрем тази централа; на него дължим двете централи в комплекса „Марица изток” и цените, които в момента българският гражданин плаща – двойно по-високи от цените в „Марица изток - 2” и тройно по-високи от тези в Атомната електроцентрала в Козлодуй. До голяма степен на него дължим и прекратяването на Проекта „Белене”.
От какво се страхувате, господин Костов? От истината ли? Затова ли искате да извадите определени народни представители от Комисията? Нали тази Комисия ще търси истината? Или се страхувате, че ще излезе и истината за Вашите безобразия?
От всеки друг бих очаквал въпрос за това за колко години ще се откупи централата в Белене по този начин, по който Вие го задавате, но от Вас – човек с икономически претенции, да поставите въпроса при днешните цени на електроенергията?!
Господин Костов, има начини, по които се оценяват инвестиционни проекти. Там се смята как се откупува и за кога се откупува. Смятат се цените за целите бъдещи периоди, а Вие ми говорите за днешните цени на електроенергията.
Я ми кажете, като знаете толкова много, с колко се повиши цената на електроенергията благодарение на Вашите усилия през последните 12 години? Шест пъти! Шест пъти, господин Костов! (Реплики от ГЕРБ.)
Два пъти по време на Вашето управление, господин Велчев. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Както каза госпожа Михайлова преди почивката – лично обяснение на лично обяснение няма, господин Костов.
Започваме с парламентарния контрол.
Въпрос от народния представител Димчо Михалевски, относно разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на град...(Реплики от СК.)
Заповядайте – по начина на водене.
Иван Костов (СК): Вижте, господин председател! Вие не правите разлика. Това, което говорих тук, беше декларация, изявление от името на Парламентарната група на Синята коалиция. Аз не съм говорил в лично качество. А това, което беше направено, беше отговор на Иван Костов, а не на Декларацията на Парламентарната група на Синята коалиция. И бях споменат няколко пъти, така че настоявам да ми дадете думата за лично обяснение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Лично обяснение се дава, когато един народен представител бъде споменат или засегнат в изявление.
Вие направихте Декларация, това е едно заявление. Вие споменахте господин Овчаров и господин Димитров.
Господин Овчаров поиска лично обяснение. Няма на лично обяснение – лично обяснение, господин Костов! Това го каза и госпожа Михайлова непосредствено преди почивката. Съжалявам, но е така.
Иван Костов: Ако ще спорим от трибуната, господин председател, това е становище на Парламентарната група на Синята коалиция за наличие на конфликт на интереси на народни представители, които по силата на закона ще препятстват разкриването на тяхната отговорност за действия, които са извършили в периода, в който Комисията ще проверява действията на правителството по отношение на АЕЦ „Козлодуй”. Това ще бъде комисия.
Тези хора тук, както и да се казват, нямат никакво значение имената им, те са в конфликт на интереси. Това е очевидно. Аз съм ги споменал не защото искам да уязвя съответните лица, а защото те са в конфликт на интереси по силата на закона. Отваряте го и четете – чл. 1, чл. 2, чл. 3, и там е казано всичко. Техният личен интерес е да се прикрие тяхната отговорност, защото задачата на Комисията е разкриване на отговорността за злоупотреби, затова те самите трябва да си направят отвод.
Трябва по силата на закона сами да признаят, че са в конфликт на интереси и това е в дълбочината на казаното от нас. И няма никакво отношение към лъжите, които изприказва господин Овчаров тук.
Моля да ми дадете думата за лично обяснение! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Костов.
Преминаваме към въпросите и отговорите на Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.
Първи има възможност да зададе своя въпрос господин Димчо Михалевски относно разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на град Крумовград.
Слушаме Ви, господин Михалевски.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник министър-председател и министър на вътрешните работи! Днес от тази висока трибуна прозвучаха много апели за защита на демокрацията и аз мисля, че моят въпрос е именно в тази посока.
Пробният камък за истинската демократичност на един човек или една партия не са техните думи, а техните действия, тяхното отношение към мнението на другите, към различното мнение на другите, към плурализма.
Една гражданска инициатива в община Крумовград, която е израз на тревогите на населението във връзка с големия инвестиционен проект за добив на злато от „Ада тепе”, започната в края на миналата година с решение на своя инициативен комитет на 21 ноември, приключва в края на миналата година след двуседмичния срок, на който те законно имат право да събират подписи по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, след което е внесена в общинския съвет месец декември 2011 г., проверена е от Главна дирекция ГРАО, която установява, че от събраните 5765 участвали, 5260 от подписите са редовни. Това е 91% от събраните подписи и, забележете, валидните подписи представляват 62%, две трети от всички участвали редовно на последните местни и президентски избори в община Крумовград.
Със свое решение Общинският съвет на Крумовград внася в законоустановените институции в България, а именно Европейската комисия, Парламентът, Европейският омбудсман, Омбудсманът на Република България, всички парламентарно представени партии в нашата страна, своята подписка. Дотук законът и демокрацията са спазени.
Странно защо шестима съветници от Политическа партия ГЕРБ се жалват, че тя е манипулирана – като преди това са се опитали неуспешно да съберат около 250 подписа като контра подписка на тази, на областния управител в Кърджали, който визира прокуратурата и започва полицейска проверка, разпоредена на 26 април тази година.
Вече шести месец, господин министър, органите на полицията са привикали няколко човека в полицията с призовки и близо 1000 човека са обиколили по домовете им в 40 населени места. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Завършвам, госпожо председател. Благодаря за Вашето търпение.
Аз питам, след като са карани да клякат, да сядат, да се подписват прави, само не легнали, как Вие ще ми дадете подробна информация защо тези служби по този начин притискат хората, които конституционно са употребили своите права, какви мерки ще вземете да приключи тази полицейска проверка и как ще защитите демокрацията именно в посока на свободния граждански вот и волеизявление?
Благодаря Ви за търпението, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – господин Цветан Цветанов, заместник-министър председател и министър на вътрешните работи.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски! Да, действително от трибуната на парламента можем да говорим много, но когато фактите говорят, дори Димчо Михалевски трябва да замълчи.
На 26 април 2012 г. Районна прокуратура – Крумовград, е разпоредила извършване на предварителна проверка с оглед извършено престъпление от общ характер по чл. 309, ал. 1 от Наказателния кодекс – документно престъпление. Проверката е във връзка с подаден до Районна прокуратура – Крумовград, сигнал по повод протести и начина на събиране на подписката от група общински съветници от Общинския съвет в град Крумовград против реализирането на инвестиционно предложение „Добив и преработка на златосъдържащи руди от участъка „Ада тепе” на находището „Хан Крум”, град Крумовград”. Съгласно дадените разпореждания и указания на Районна прокуратура – Крумовград, в хода на проверката са снети писмени обяснения от група общински съветници, подали протеста, от членове на инициативния комитет, организирали подписката, както и от граждани, участвали в нея.
Това, което мога да Ви дам като уточнение с конкретни цифри, за да не манипулирате по този непочтен начин от трибуната на Парламента, е: към 9 октомври 2012 г. при 5765 лица, участвали в подписката, са снети писмени обяснения от 580 граждани, което е близо 10%, или малко над 10%. Съставени са 179 протокола за вземане на сравнителни образци от подписите и почерците, защото част от протеста е, че подписите и тези, които са изписвали имената, са може би Вашите съратници, които Вие сте оторизирали да правят тази подписка. Установени са 67 лица, които посочват в писмените си обяснения, че подписите срещу имената им в подписката не са положени от тях. Работата по случая продължава по съответните указания на прокуратурата. Срокът на проверката изтича на 22 октомври 2012 г.
Това е, което мога да Ви кажа. Когато говорим за подписка, която претендирате, че е вотът на народа, винаги съм се придържал тя да бъде изрядна, да бъде със собственото волеизявление на гражданите, а не по начина, по който Вие обичате да манипулирате или да злоупотребявате с доверието на личните данни, който притежавате на определени лица, и ги слагате в подписката като тяхна воля, а тя въобще не кореспондира. Ние сме длъжни да защитим конституционните права на българските граждани и когато има подобни сигнали, не виждам нищо нередно те да бъдат проверени. Казвам Ви, че от 10% като извадка от тези общо 5765, 67 лица не са се подписали въобще, а просто тези, които са участвали активно в събирането на подписите, са злоупотребили с техните лични данни. Смятам, че по това не трябва да има никаква търпимост от когото и да било, дори и от Димчо Михалевски, но това е практика при Вас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаеми господин министър, личното Ви отношение към който и да било, в това число и към мен, не е изненада. Вие винаги бъркате политиката с личните отношения, но това е Ваш проблем.
Само че Вие казахте няколко тежки неща. Аз не съм манипулирал. Аз питах на база данните, които съм получил от гражданите на община Крумовград. Вие си позволихте да ми кажете, че манипулираме, че създаваме невярна информация. Вие като министър нямате право на тези неща, а трябва да излагате фактите.
Фактите, които изложихте дотук: първо, защо проверявате 5765, след като ГРАО е проверило и трябва да проверявате 5260, не е ясно; второ, 10- процентната извадка – аз направих бързо сметка, всъщност 1,2% Вие казвате. Ще видим дали това е така и ще проверим. Ще поканя група народни представители да слезем в Крумовград, да се срещнем с хората и да видим дали е така. Въобще извадката, която Вие цитирахте, не гарантира Вашите изводи.
Господин министър, аз смятам, че най-голямата ценност, която бихте направили – и аз настоявам пред Вас, да се потърси отговорност на полицейските служители защо по този начин, без писмени обяснения. Вие самият казахте, че само от 179 са снети писмени обяснения. Защо на другите не са снети писмени обяснения, защо са задавани въпроси „Вие против или за златото сте?” Това не е предмет на полицейската проверка. Смятам, че и Вие, и който и да е друг, и аз не можем да се страхуваме от вота на народа и да дадем възможност той да си каже.
Само че, господин министър, чл. 1 на Конституцията гласи: „Властта произтича от народа и принадлежи на народа.” И това не бива да го забравяме! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски! Казвам тези неща, защото, ако на 67 човека си откраднал личните данни, положил си ги в една подписка и си казал, че това е тяхната воля, това според Вас нормално ли е в едно демократично общество?
Ще Ви дам един друг пример не от полицейска проверка, а от това, което излезе като официални данни от ГРАО за подписката за АЕЦ „Белене”. От 717 хиляди подадени като подписи, само ще Ви кажа, че в 28 766 има повтаряемост, което означава, че Вие може би сте организирали с различни послания начина, по който сте събирали подписите, и сте подлъгвали хората да се подписват по два-три пъти.
Другото, което е – има 2256 непълнолетни, което също е възможност за злоупотреба с доверието на хората.
Другото, което е – има 1363, които не са български граждани. Има 2925, пак ще повторя това число: 2925 починали. Починали! (Шум и реплики от КБ.) Сто двадесет и едно лица под запрещение. (Силен шум и реплики от КБ.)
Не мога да разбера – това ли е всъщност свободата, към която се стремите във всички тези аспекти, или просто Вие сте хората, които можете само и единствено да се водите от подобно фалшифициране, манипулиране на общественото мнение? Така че недейте да смятате, че Министерството на вътрешните работи, когато има разпоредено указание от Районна прокуратура – Крумовград, и Ви го показвам, след това има удължаване с 60 дни, след това има още удължаване с 60 дни – това всичкото е на Районна прокуратура – Крумовград, и Вие в момента да казвате, че си е превишило правата. Ние искаме да защитим конституционните права на българските граждани и никой да не злоупотребява с техните лични данни. Това, което при Вас е стил и начин на работа при събирането на такива граждански инициативи, просто да бъде прекратено, но това е начин на усещане и начин на отговорност, която трябва да поемете като политик или като представил – не знам на кой район сте обаче. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По начина на водене, господин Михалевски.
Димчо Михалевски (КБ, от място): Госпожо председател, моля да направите забележка на министъра! Не спазвате правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Правя забележка на всички народни представители, които се обаждат от място, извън разписаните правила за процедурата по парламентарен контрол.
Слушаме Ви, господин Михалевски, по начина на воденето.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаема госпожо председател, аз Ви моля да обърнете внимание на министър Цветанов, че когато му поставяме въпроси, да бъде така добър да говори по тях. АЕЦ „Белене” подписката няма нищо общо с моя въпрос. И спекулацията, която беше направена от тази висока трибуна, е много тежка.
Защото, господин министър, 80 хиляди български граждани си отиват от този свят всяка година. Подписката продължава три месеца, нейната проверка – още два. Някои от тези, които са се подписали, са били бащи и майки на нас, на наши приятели, на наши симпатизанти, на наши членове, наши български съграждани. Така че патосът, с който от тук високо викате, е обиден. И когато Вие съберете 500 хиляди валидни подписа, аз също ще Ви уважавам. Благодаря.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Ние събрахме над 1 милион.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Михалевски, за възражението по начина на водене. Държа да поясня, че съгласно нашия правилник дисциплинарни мерки в качеството ми на председател (а и останалите колеги, които председателстват дадено заседание) могат да се отправят само към народни представители.
Следва въпрос на народния представител Десислав Чукалов относно връчването на почетно отличие на посланика на САЩ у нас Джеймс Уорлик.
Десислав Чуколов (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, ще задам въпрос на вътрешния министър Цветан Цветанов: защо е наградил заминаващия си от България посланик на САЩ Джеймс Уорлик с орден „За доблест и заслуги” – I степен? С какви мотиви е даден този орден?
Знам, че ще кажете, господин Цветанов – това е стандартна процедура, така се прави, когато някой посланик си заминава от България. Тогава аз ще Ви контрирам с това – на всички ли посланици, които си заминават, им давате такива ордени? Ако кажете, че този орден, това най-високо отличие (предполагам) в системата на МВР е дадено, защото има много хубаво сътрудничество с партньорските служби от САЩ и Джеймс Уорлик много е помогнал... Не вярвам, че сериозно ще ми кажете това, защото партньорските Ви служби в САЩ много добре знаят миналото на премиера, много добре знаят какво става тук, в България по време на Вашето управление. За тях е принципът: „Кучи син, обаче наш кучи син!” Знаете това. Ако не – вече го знаете.
За какво му дадохте този орден? Излезте и кажете тук – за това, че заплашваше народни представители с унищожение, както Джеймс Уорлик направи с Волен Сидеров (аз присъствах на това), за това, че Джеймс Уорлик води гей-парада в София – мероприятие, което е насочено пряко към разложение на българската нация. Затова ли му дадохте този орден?! Излезте и ми отговорете – защо?! И моля Ви, без клишета. Чакам с интерес Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, не е стандартна процедура, когато си заминава един посланик, да бъде награждаван с това високо отличие на Министерството на вътрешните работи. Само ще дам няколко цифри, за да придобиете представа за фактическата обстановка по времето на мандата на посланик Уорлик в България.
Мога да кажа, че от началото на 2010 г. до момента са организирани общо 61 обучения и семинари в България и в чужбина в изключително важни области като противодействие на трансграничната организирана престъпност и международния тероризъм, в които са участвали 687 служители.
Няма как да пропусна, че от 2009 г. до настоящия момент Департаментът по енергетика на САЩ в рамките на Програмата „Втора линия на защита” от американска страна е предоставил техническа помощ и оборудване за граничните контролно-пропускателни пунктове на сухопътна граница, пристанища и летища, предназначено за откриване на легален трафик на радиоактивни материали, както и обучение за работа с оборудването, като общата стойност е над 24 млн. долара.
Също така мога да кажа, че по негова инициатива бяха реализирани много обучения, свързани с Международната академия за обучение по киберразследвания със седалище в София с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”, като в рамките на финансираните от американска страна проекти бяха проведени серия от обучения на полицейски служители, прокурори и съдии от цялата страна. Такива обучения са планирани до 2015 г.
Мога да кажа също, че многократно е декларирана подкрепа за присъединяване на страната ни към Програмата на САЩ за безвизово пътуване. Всички посещения, които бяха осъществени през неговия мандат, са признание не само конкретно към съответния посланик. То е към посолството и към стратегическия партньор и приятел на България Съединените щати.
Когато говорим за общи усилия за сигурността – не само на България, а и на региона, трябва да Ви кажа, че в много от случаите Съединените щати са помагали и допринасяли за сигурността на външната граница (което Ви казах за Департамента по енергетика). Това съм го декларирал пред министрите в Съвета на заседанията в Брюксел.
Ще питате – има ли други подобни? Мога да кажа, че един месец след като връчих това отличие на Джеймс Уорлик, съм връчил подобно и на Стефано Бенато – посланикът на Италия. Подобни са констатациите и предложения, които бяха входирани в моя кабинет от професионалното ръководство и всички служби, които са имали пряка възможност да участват във всички процедури по помощта за обучението, така също и за съвместните ни дейности. А това е много важно – какво е отношението на посолството, на посланика.
Така че в тази посока аз разбирам Вашата позиция и Вашата теза. Вие сте срещу Турция, срещу Съединените щати, срещу Европа, но всъщност се възползвате от всички успехи, които постигна демократична България в годините на прехода, и пътувате безпроблемно в Европа, а също така се стремите да пътувате и във всички отдалечени точки на света, но то е на база на доброто партньорство и сътрудничество с всичките евроатлантически държави. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Чуколов.
Десислав Чуколов (Атака): Господин Цветанов, голяма хвалба му хвърлихте на Джеймс Уорлик, чак се върнахте в миналото, да съберете информация.
Аз ще се върна само един месец назад.
Първо искам да ми отговорите на въпроса: колко редови български полицаи са получили подобно отличие? Не посмъртно. Колко от тях са получили такова отличие? Ще се върна само един месец назад и Ви питам. „Тридесет роми пребиха полицаи” – материал от медиите. Това е от вчера: „Полицаи конфискуват каруца, циганите си я крадат от участъка”. Демонтирали вратата. „Полицаи пострадаха, докато разтървават цигани в Петрич”, „Пуснаха условно цигани, пребили полицаи”, „Цигани биха полицаи в Димитровград”, „Циганин напада полицай с отверка”. Сигурно циганинът е бил на работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Чуколов, нямате подобен въпрос, зададен към вицепремиера.
Десислав Чуколов: „Шест месеца затвор на циганин, пребил полицай”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Припомням Ви, въпросът е свързан с даденото отличие на американския посланик.
Десислав Чуколов: Добре, конкретният ми въпрос е: колко полицаи получиха това? Защото тези полицаи ядат бой всеки ден от циганите. Точно тези полицаи „отнасят” тази престъпност. А точно тези цигани ги пазеше Джеймс Уорлик и обясняваше как трябва да толерираме тези престъпления, които се извършват в България. Ето, този двоен стандарт, елате и ни го обяснете от тази трибуна?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, нека да бъдем малко по-толерантни и по-възпитани от тази трибуна. Всичко, което казахте, да, това са част от криминалните сводки, които има в ежедневието. (Реплика на народния представител Десислав Чуколов.). Но трябва да Ви кажа, че много от успехите, които е постигнала българската правоохранителна система, са благодарение на съществената помощ, която сме получили от Съединените щати. Мога да Ви кажа – не беше сложено дори в справката, която ми бяха представили колегите преди заминаването на Джеймс Уорлик – дори последното дарение, което беше за редови полицай, това е от специализираното звено „Борба с тероризма” – „Совата”. Оборудването, което е облекло и технически пособия на служителите от „Совата”, е точно дарение от американското правителство, с помощта и активното участие на Джеймс Уорлик.
Служителите от Министерството на вътрешните работи, които в момента заемат съответните ръководни и изпълнителски длъжности, са минали през всички тези правоохранителни академии – в Розуел, в Илеа – Будапеща, Куентико – Съединените щати, и други семинари и обучения, които са направени точно към тези редови служители, за които Вие говорите в момента.
Горд съм с решенията, които съм вземал, защото те са предложения, дадени от всичките директори на дирекции, които са имали възможност пряко да работят със съответните представители от други държави. Трябва да Ви кажа, че не Ви прави чест да имаме такова отношение било то към Джеймс Уорлик, или към който и да било посланик, защото той представлява държавата си в България. Ние работим, за да създадем възможност за двустранно добро сътрудничество и това е отчетено многократно – че в момента отношенията между България и Съединените американски щати са на най-добрата си точка от всичките 20 години. Това беше споменато дори от Джанет Наполитано, която само преди няколко дни беше в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към въпрос от народните представители Димитър Чукарски и Тодор Великов относно набиране и контрол при разходване на средствата от глобите, наложени чрез системите за автоматичен контрол на скоростта.
Господин Чукарски, слушаме Ви.
Димитър Чукарски (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник-председател на Министерския съвет и министър на вътрешните работи, с последните изменения в Закона за движението по пътищата беше учреден Фонд за набиране на средства от глоби, наложени със средствата за автоматичен контрол на скоростта.
Целите на Фонда са превенция и изграждане на системи за автоматизиран контрол на движението и по-точно контрол над нарушенията по този закон.
В средствата за масово осведомяване излезе информация относно предвидено закупуване на 174 камери за контрол на скоростта със средствата, събрани в този Фонд.
Уважаеми господин министър, моля да ми отговорите на следните въпроси: кой и как контролира правилното вземане на решение, процедурите и разходването на средства от Фонда, имайки предвид, че решенията се вземат от Комисията за безопасност на движението, която ръководите Вие? Как се гарантират правата на гражданите по отношение събирането и обработването на данни за тях, само ако са извършили нарушение по Закона за движение по пътищата, което е констатирано с техническите средства – имам предвид с камерите? Възможно ли е тези технически системи и средства да се използват от МВР и за други цели, извън разписаните в правомощията съгласно Закона за МВР и Закона за движението по пътищата? Ако да – за какво? Как ще се гарантират правата на гражданите, гарантирани им от основния закон на страната – Конституцията? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Чукарски, през 2011 г. на основание § 1, ал. 4 от Закона за движение по пътищата беше създаден Фонд за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи. Условията и редът за набиране и разходване на средствата от Фонда са регламентирани в приетата с Постановление на Министерския съвет № 172 от 20 юни 2011 г. Наредба за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението.
Съгласно наредбата по предложение на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата министърът на вътрешните работи одобрява план-програма за разходите, които обезпечават дейността за подобряване на пътната безопасност и контрола на движението по пътищата.
Разходването на средствата за дейности по план-програмите към настоящия момент се организират и осъществяват при спазване на условията и реда на вътрешните правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедури за възлагане обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори, приети със Заповед № 1З-643 от 28 март 2013 г.
Възможно ли е технически системи и средства да се използват от МВР и за други цели, извън разписаните правомощия в Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за движение по пътищата? Отговорът е регламентиран в чл. 66 на Закона за Министерството на вътрешните работи, където се регламентира възможността за използване на полицейските органи на технически средства за явно наблюдение за предотвратяване на престъпления или нарушения на обществения ред, което предварително се обявява по подходящия начин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте, господин Великов.
Тодор Великов (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, в медийното пространство наистина излезе информация, че ще бъдат поставени 174 такива камери. Предвид средствата, които се набират по Фонда, който приехме с последните изменения в Закона за движение по пътищата, за нас е необяснимо защо в края на тази година ги няма камерите? Това са превантивни методи, чрез които да ограничим високата скорост, с която се движат недобросъвестни шофьори по нашите пътища. Всеки като такъв трябва да си плаща глобите, за да можем да направим още повече такива камери. Само че аз се притеснявам, да не стане така, че камерите, които трябва да поставим, някой болен мозък да Ви въведе в заблуждение, с което да не изпълним ангажиментите, които имаме пред Конституцията – защото нарушителят няма права, а събирането на сведения за граждани е много опасна тенденция. Ако се получи разминаване между гарантираното като права и свободи на гражданите – да не стане така, че в края на мандата някой да Ви подхлъзне и да направим видеонаблюдение – нещо, което да противоречи на Конституцията. Такова е нашето притеснение.
До настоящия момент няма изградени такива 174 камери. Ние искаме много внимателно да прочитате предложеното, защото в последните дни от даден мандат се получават най-грубите и неточни разпоредби и закононарушения, които впоследствие нарушават правата на гражданите.
Зададохме този въпрос с идеята: като ще слагаме камери, нека да бъдат сложени възможно най-бързо, защото 174 камери ще дадат възможност за превантивно намаляване на престъпленията, които извършват шофьорите. В този Фонд се събират глобите от нарушителите. Много внимателно трябва да четем това, което приемаме, за да не сгазим Конституцията на България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Великов.
Дуплика? Няма да ползвате.
Следва въпрос от народния представител Антон Кутев относно контрола при използване на специални разузнавателни средства.
Заповядайте, господин Кутев.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Въпросът ми е свързан с темата, която днес доста шумно се разискваше в първата част на нашето заседание – контролът върху специалните разузнавателни средства, и как се осъществява този контрол в МВР? Тоест кои са хората в правителството, които имат възможност и право да ползват информацията, събрана при сересетата, на какъв етап могат да го правят? Как се случва така, че членове на правителството примерно са в течение кой се подслушва и кой – не? Случва ли се изобщо?
По силата на какъв закон може един член на правителството да знае, че някой друг от членовете се подслушва? Разполага ли съответно министър-председателят със сересетата, докато те вървят – тоест, тези специални разузнавателни средства могат ли да станат притежание и знание на министър-председателя по времето, когато те са в употреба още? Тоест по какъв начин се регламентира това? В края на краищата, ако се окаже, че министър-председателят знае кога се подслушват примерно шефовете на Митницата или други ключови представители, примерно шефа на НАП, или някой друг, то тогава е логично, че въздействията, които той би могъл по някакъв начин да оказва, стават контролирани от системата, което ще рече, че не е възможно да провеждате борба с корупцията на високите етажи на властта. Затова за мен е важно да разбера какъв е механизмът, който провеждате в МВР за този контрол? Кои са представителите на правителството, които имат достъп до сересета? Кои са представителите на правителството, които знаят кога и кой се подслушва и по силата на какъв закон става това? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, благодаря Ви за въпроса, защото мога да кажа, че Четиридесет и първото Народно събрание постигна много в реалния парламентарен контрол, който трябва да се осъществява върху използването на специални разузнавателни средства.
Тук мога да кажа, че за първи път се създаде специализирана Комисия за осъществяване на такъв контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства.
Съгласно чл. 24а от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание членове на Подкомисията се избират на паритетен принцип – по един народен представител от всяка парламентарна група, като тя се представлява на ротационен принцип на две последователни сесии от представителите на парламентарните групи.
Eжегодно, Комисията до 31 май представя пред Народното събрание доклад за извършената дейност, който съдържа обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специални разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информация, получена чрез тях, както и защита на правата и свободите на гражданите чрез незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства.
За осъществяване на тази дейност Комисията има право да изисква в рамките на своята компетентност информация от органите на структурите по членове 13, 15 и 20 от Закона за специалните разузнавателни средства; да проверява редовността на водене на регистрите при органите и структурите по членове 13, 15 и 20 от тяхната дейност по закона заедно със съхранените искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на специални разузнавателни средства, както и за съхранението и унищожаването на придобитата чрез тях информация на достъп до помещения, в които се съхраняват документите във връзка с използването и прилагането на специални разузнавателни средства и до помещенията, в които се съхраняват и унищожават придобитата чрез тях информация; да прави предложения за подобряване на процедурите по използването и прилагането на специални разузнавателни средства, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация.
При наличие на данни за неправомерно използване и прилагане на специални разузнавателни средства, съответно съхраняване или унищожаване на придобитата чрез тях информация, Комисията сезира органите на Прокуратурата и ръководителите на органите и структурите, които могат да изискат, разрешават и прилагат специални разузнавателни средства.
Смятам, че всичко, което Ви казах, и с парламентарния контрол, ако управляващите днес искаха да има злоупотреба с ползването или некоректното използване на специалните разузнавателни средства, нямаше да пледираме в началото на Четиридесет и първото Народно събрание да има такава Комисия. Защото тази Комисия е гаранция точно за това, което изброих като правомощия, които са възложени от Парламента, и ние като изпълнителна власт и респективно Министерството на вътрешните работи се съобразяваме с изискванията. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Мога да Ви кажа, че има достатъчно вътрешноведомствени контролни процедури, които са в Министерството на вътрешните работи. За първи път през последните три години ние реално четем статистики и има доклади, с които се запознават всички народни представители, за дейността и начина, по който се използват специалните разузнавателни средства. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика, господин Кутев.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин вицепремиер, Вие ми прочетохте нещо, което ние сами сме гласували преди няколко месеца тук, така че знам правомощията на комисията.
Моят въпрос, разбира се, не беше за правомощията на комисията, а за това как се извършва това в рамките на Министерството на вътрешните работи. Казахте, че има достатъчно процедури – това е единственото, което чух. Въпреки това знаете за какво говоря. Знаете добре, че говоря за случая, в който министър-председателят се обажда на шефа на митниците, след което категорично заявява: първо, потвърждава, че се е обаждал, което според мен, само по себе си, е самопризнание за нарушаване на Наказателния кодекс над определени членове – именно злоупотреба с власт. Второ, казва, цитирам: „Аз се обадих, знаейки, че телефонът на Ваньо Танов се подслушва”.
Това, което ми изброихте като работа на комисията, е ясно. Въпросът е: откъде министър-председателят знае, че телефонът на шефа на митниците се подслушва? Това очевидно не е работа на комисията. Не комисията е казала на министър-председателя, че телефонът на шефа на митниците се подслушва. И ако министър-председателят знае, че шефът на митниците се подслушва, кой още знае? Другите министри знаят ли? А министър-председателят за чий още телефон знае?
Пак се връщам на въпроса, който Ви зададох: как правите така, че да контролирате корупцията във властта, при положение че тези, които всъщност са заподозрени като носители на корупция, тоест министрите, министър-председателят, тези, които могат да спекулират и да нанасят щети на държавата през корупция, те всъщност знаят чий телефон се подслушва и кога? Това няма нищо общо с комисията, това има общо с работата на Народното събрание и с манталитета, който се налага като управление в момента. За мен важното е това и въпросът е принципен.
Използвам, разбира се, случая с министър-председателя за пример, въпреки че наистина ми е напълно непонятно как може министър-председателят в този случай, а той го завява лично – разбирам, ако Вие ми бяхте казали. Очаквах, че Вие ще ми кажете: „Не бе, не, той не е знаел, той нещо се е объркал”, примерно. Въпреки че, няма как да стои Вашата дума срещу неговата, при положение че той ясно си казва: „Аз знаех”. И след като той знае, Вашата роля е да обясните откъде знае и как става така, че той знае? Защото тогава някой носи отговорност и би трябвало да сте Вие?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, може би Вие сте станали вече доста добър специалист по начина на използване и съхраняване на специални разузнавателни средства, защото останах с убеждението през последните няколко седмици, че сте номер едно по предотвратяването или начина, по който се предава СПИН сред симпатизантите и членовете на БСП. (Смях от ПГ на ГЕРБ.)
Господин Кутев, казвам това, защото ще Ви припомня Ваши коментари, които дадохте относно Корнелия Нинова. Вие тогава в какво качество говорехте и знаехте, че има специални разузнавателни средства, които са с разговори на Корнелия Нинова, за корупция и за куп нападки, които отправихте към Вашия другар?
Трябва да Ви кажа, че точно тук е загадката, че явно във Вашето управление това е било стил на работа и затова нямаше никакви успехи в задържането на лица, които са на високите етажи на властта. В момента Вие започвате да говорите за неща, които няма как да се случат. Казвам Ви, че доказателство за това са всички тези процедури за контрол – както вътрешноведомствени, а също и тези, които са създадени от Парламента.
Ще Ви задам въпроса: защо не въведохте този парламентарен контрол, който въведе Политическа партия ГЕРБ, с мнозинството в началото на мандата – Парламентът да има ротационен принцип, и да бъде на паритетен принцип от парламентарните групи? Защо смятате, че ние сме го направили – от това, че искаме да злоупотребяваме, или че искаме да няма парламентарен контрол?
При Вас беше практика както да няма контрол за специалните разузнавателни средства, така също да няма контрол и за Държавна агенция „Национална сигурност”, разбира се, НРС и всички останали специални служби.
Надявам се, че всички тук в Парламента ще се обединим около това да има реален парламентарен контрол и върху специалните служби, които Вие толерирахте да няма такъв през всички тези години, въпреки че в някои от случаите имаше и нормативни изисквания. Благодаря.
Антон Кутев (КБ, от място): А за министър-председателя?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Няма такова нещо. (Реплика от народния представител Антон Кутев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос на народния представител Антон Кутев относно механизмите за вътрешен контрол в системата на Министерството на вътрешните работи.
Слушаме Ви, господин Кутев.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! За пореден път се сблъскваме със спекулацията, която вече за втори път се опитвате да отправите. Първо, никога не съм говорил при Корнелия Нинова за корупция и Вие сигурно го знаете, но за пореден път спекулирате. Както преди това спекулирахте с данните в подписката за това колко човека са починали, пак казвам – единият от тях е баща ми. Той почина две седмици, след като се подписа за подписката, така че сигурно има още най-малко 2000 такива. Тази спекулация е обидна и долна. Честно казано не съм против нея, защото това е Вашето лице, Вие си отговаряте за нея по съответния начин.
Въпросът ми във връзка с механизмите за вътрешен контрол в системата на МВР. Тя касае, разбира се, зачестилите напоследък случаи на престъпления, извършвани от полицаи. Дори не бих искал да спекулирам и да ги напомням, защото, започвайки от Перник примерно, какво се случи там – на мен не ми стана ясно как се случи така, че загина основният свидетел на едно от ключовите дела; като минем и през това, че съвсем наскоро имаше една присъда в Благоевград на полицай, който беше изнасилил една жена – през септември 2010 г.; като се мине през убийството в Ловеч, което беше конкретният повод, за да Ви задам въпроса тук; съвсем наскоро – на 3 септември, ако не се лъжа, имаше още едно убийство, в което е замесен полицай и така нататък. Случаите са много.
Аз съм задал въпроса преди месец, но преди два-три дни излезе съобщение, че в Ловеч във връзка с убийството на полицая Вие сте наказали четири човека в районното отделение. Само 20 дни преди това в същото районно отделение в Ловеч имаше друг скандал с някаква друга жена, която се оплакваше, че е изнасилена, тоест там е систематичен проблемът. Това, че има наказани четири човека за мен, не е най-важното. Важно е да има наказани хора, но друг е въпросът кои са и как са наказани. Важното е как се прави превенцията. Как се случва така, че човек, който преди един месец е минал психотест, отива и убива една 25-годишна жена, защото го изтрила от фейсбука и докъде може да стигне всичко това?
Ако ние като представители на властта и Вие като представители на изпълнителната власт нямаме отговор на тези въпроси, стигаме до ситуация, в която гражданинът е напълно незащитен. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Получава се чувство, което е неприемливо за демокрацията, тоест въпросът ми не е заяждане, а опит да стигнем до важните неща във Вашата работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, в началото искам да изкажа моите съболезнования за това, че е починал баща Ви, и се извинявам, ако по някакъв начин съм Ви обидил с изнасянето на данни относно подписката, която беше за АЕЦ „Белене”.
Министерството на вътрешните работи реализира вътрешноведомствена система от мерки за превенция на деяния, които са свързани с нарушаване на дисциплината от служители на Министерството на вътрешните работи; поддържане и усъвършенстване на информационна среда за получаване, съхраняване, обработване и проверка на сигнали за нарушения и престъпления извършени от служители; вътрешноведомствена система от специализирани структури за мониторинг на корупционна среда, превенция и противодействие на престъпления, извършени от полицейски служители. Явно разпределение на компетенциите и взаимодействието между структурите в МВР и функциите за превенции и противодействие на противозаконни деяния, извършени от служителите. Прилагане на надеждни вътрешноведомствени правила за превенция и противодействие на престъпленията, извършени от полицейски служители. Гарантиране законността на прилаганите способи за превенция и престъпления, извършени от полицейски служители чрез поставянето им под прекия контрол на Прокуратурата и органите на съдебната власт. Възможности за мониторинг от гражданското общество върху дейността на органите на МВР и резултатите от прилаганите способи за превенция и противодействие на престъпленията, извършени от полицейски служители. Функционирането на вътрешноведомствената система се обезпечава чрез четири автономни комуникативни канала, денонощно функционираща анонимна телефонна линия с автоматичен оператор, специализирана интернет страница с функции за изпращане на електронни съобщения в реално време, конвенционална пощенска кореспонденция с гарантирана неприкосновеност на съдържанието, денонощен прием на граждани в структурите на МВР, организирано приемно време на всеки един ръководител на структурите на МВР и регистриране на всички подадени от гражданите сигнали и предложения.
Да, действително има понякога инциденти, които възникват, но, разбира се, че ние не можем да кажем, че сме имунизирани, а това в общи линии го има почти във всички правоохранителни структури в цяла Европа и в целия свят.
Аз само ще дам данни за някои образувани досъдебни производства спрямо служители: за 2009 г. общо образуваните досъдебни производства са 133, за 2010 г. – 136, 2011 г. – 112, за първото полугодие на 2012 г. – 55, а към 10 октомври 2012 г. – 82. Тук не включваме всички тези дисциплинарни проверки, които са проведени, и наказанията, които са наложени към съответните служители от Министерството на вътрешните работи. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
За единични случаи да формираме обществено мнение или да говорим за систематичен проблем смятам, че е несериозно и нека все пак да отчитаме това, което правят българските полицаи в услуга на обществото. Трябва да Ви кажа, че има доста по-добри неща от тези, които Вие в момента маркирате като негативни. Да, действително, когато има подобни случаи ние реагираме адекватно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за реплика, господин Кутев.
Антон Кутев (КБ): Уважаеми господин вицепремиер, нека да не манкираме за последен път по този начин нещата. Аз нямам съмнение в нито един момент, че българските полицаи работят. Напротив, това са хора, които рискуват живота си, и със сигурност голяма част от тях си вършат работата.
Моят въпрос не е отправен към тях и не съм подлагал нито за момент на съмнение тяхната работа. Аз подлагам на съмнение Вашата работа като министър и като министерство, което управлява тази система. Вие за пореден път избягахте, както и преди малко. Аз Ви питам откъде министър-председателят знаеше и Вие ми казахте: „Няма такова нещо”. Как да няма такова нещо, като той казва, че знае. Той го каза!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Аз не съм казал такова нещо.
Антон Кутев: Вие не ми отговаряте на въпроса откъде знае, което, между другото, е нарушение на закона. Това, че той знае, е нарушение на закона! След като ми изброихте всички тези теоретични неща, които гладичко прочетохте, Ви питам: как се случва така, че човек, който е минал психотест, две или три седмици след това отива и застрелва 25-годишно момиче? Това е въпросът и той е реален и конкретен.
В едно сте прав, че се случва навсякъде. Тоест, че такива случаи могат да се случат и да вадиш един случай и да казваш: „Това е някаква практика”, но аз изброих още четири-пет случая.
Най-важното – ние с Вас сме длъжни да гарантираме на хората, че полицията ги пази не само, когато пее Веселин Маринов. Полицията ги пази според това, което те усещат. Когато полицията започва да ги изнасилва и убива, тогава не е същото. Това не е наша работа и не е на парламента, това е работа на изпълнителната власт. Наша работа – на парламента, е да питаме защо не сте го направили, което и правим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, начинът на промяната на поведението Ви от задаването на въпроса и след това допълнението към него трябва да Ви кажа, че за един нормален обикновен психолог Вие може да възникнете като реален проблем в обществото с тази промяна на поведението, с тази агресия. Не знам с какво Ви провокирах, за да имате такова остро поведение от парламентарната трибуна.
Що се касае до напомняне на това какво сме направили в днешното управление, и то в Министерството на вътрешните работи, аз ще Ви дам само няколко факта и мисля, че Вие трябва да се съобразите с тях.
Бихте ли ми казали каква беше Вашата реакция относно Вашите министри в Министерството на вътрешните работи по отвличанията в България? Каква беше?! Вие просто нямахте реакция! Защото бяхте безпомощни да се справите с един сериозен проблем, който даваше лош имидж на страната и отблъскваше бъдещи инвеститори в родината ни. Това, което мога да Ви кажа, е, че Политическа партия ГЕРБ, ръководството на Министерството на вътрешните работи и всички редови служители от системата успяхме с общи усилия да задържим тази група и тя вече е осъдена.
Нека да Ви припомня само нещо, което се случи и днес го има като публикация във вестник „Труд” за случая Мургина и защо е оправдана. Затова, че имало колективно решение, което е било обсъждано с нейния ръководител, което означава начина, по който е функционирала системата на управление във Вашето управление и Вашата тройна коалиция.
Нека да Ви припомня за количествата наркотици, които бяха задържани – давам Ви за пример 16-те тона на 5 юли, когато беше професионалният празник на служителите от Министерството на вътрешните работи, предназначени за Холандия и Белгия.
Да Ви припомня за разбитите печатници на пари и ще Ви дам за пример 2010 г. – Долно Сахране, където печатницата беше издирвана от Европол през последните пет години, като производството на фалшиви евробанкноти бяха засечени в 24 държави от Европейския съюз.
Къде бяхте Вие тогава, за да променяте и показвате ясната политическа воля?! Искам да Ви кажа, че работя със същите служители, които работиха и с Вашето управление. Но трябва да Ви кажа, че когато им дадете пълната оперативна свобода на полицейските служители и да изпитват удовлетвореност от това, че няма да им се обади някой, за да ги ограничи да работят по дадена операция, това е и доверието, което спечелихме пред евроатлантическите партньори. Първата ми основна задача като министър на вътрешните работи беше да дам това доверие на хората, на служителите в системата и другото – да отворя структурите на МВР към евроатлантическо партньорство. Защото национална, организирана престъпност не можеш да я бориш с псевдополитическа воля, която Вие показахте и демонстрирахте. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Прави се с партньорство с евроатлантическите страни и точно за това мога да Ви кажа, че почти постоянно имаме така наречения мониторинг точно от тези партньори, защото служителите от тези правоохранителни агенции работят в реално време с българските си колеги. Точно за това се дават и тези високи оценки и това, което беше казано, пак припомням, само преди няколко дни от Джанет Неаполитано – секретарят по вътрешна сигурност на Съединените щати.
Няма да Ви припомням и това, което каза госпожа Лионхарт – директорът на ДЕА, с откриването на 85-ия офис в България, а това е 85-ия офис в целия свят, (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) с което също допринасяме за това служителите да работят в по-добри условия, да работят в по-добро партньорство и оттам дойдоха и успехите, свързани с трите тона кокаин и с тези 500 кг кокаин, които бяха задържани впоследствие. Нека да бъдем коректни към всички тези, които са тук в залата, и с едно по-добро възпитание, когато сме на трибуната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура по начина на водене – господин Антон Кутев.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо председател, вземам процедурата по начина на водене, за да Ви обърна внимание. Разбирам, че на дамите, които правят техническата поддръжка тук, със сигурност тяхната задача е сложна – това, че започнаха с 30 секунди по-късно, предполагам, е имало някакъв технически проблем от тяхна страна и са засекли секундите на господин Цветанов 30 секунди по-късно. Но това, че той отделно си говори още минута повече, прави така, че всъщност Вие му давате значително повече време, въпреки че той би могъл да си го вземе и по друг начин и не виждам защо трябва да се прави така. Това, че взе повече време, всъщност е проблем, защото през това време той наговори куп неща, които нямаха никаква връзка с въпроса, който му е задаван и започна да ни обяснява, как: ама Вие, защо биете негрите? Сигурно ако имаше още 2 минути на разположение, щеше да разкаже и за 34-те неразкрити поръчкови убийства по времето, когато Бойко Борисов беше главен секретар на МВР. Тридесет и четири! Ако искате, ще Ви ги дам по списък.
А може би щяхте да разкажете и какво се случи с Мишо Бирата, който след разговор с премиера, няколко месеца след това взе, че почина...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Влизате във въпроси по същество, разбрах забележката Ви. Разбрах забележката Ви.
Антон Кутев: Да, приключвам госпожо председател.
Молбата ми е да спазваме регламента, защото в противен случай господин Цветанов се увлича и започва да говори извън темата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос на народния представител Иван Николаев Иванов относно разследване на побоя над бивш изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Преди около една година, през месец ноември 2011 г., тогавашният изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй” беше нападнат, бит и оставен с нарязано ухо. Десет месеца по-късно Окръжната прокуратура във Враца призна, че разследването за побоя над бившия шеф на АЕЦ „Козлодуй” е спряно, тъй като извършителят не може да бъде открит. Беше заявено, че наблюдаващ прокурор по случая е районният прокурор на Козлодуй, който може да възобнови разследването при наличие на нови данни.
Междувременно в последния месец бяха направени публични изявления от две ключови фигури в енергетиката, специално свързана с АЕЦ „Козлодуй”. Единият е сегашният изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй” Валентин Николов, а второто публично изявление беше именно на потърпевшия бивш изпълнителен директор Александър Николов.
В своето изявление Валентин Николов заяви, по-скоро намекна, че финансови интереси на български депутат към централата са в основата на побоя над Александър Николов. Самият бивш изпълнителен директор, вероятно съвсем неслучайно, цитира телефонен разговор, проведен между него и тогавашния депутат от ГЕРБ Николай Коцев, в който Николай Коцев директно заявява: „Промени ли схемите, както ти наредих?”, и след отрицателния отговор заявява: „Тогава ти си ми цел № 1”.
Тези две публични изявления, господин министър, за мен са изключително важни и по този повод аз отправям към Вас следния въпрос. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Бихте ли инициирали възобновяването за разследването на побоя над бившия изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй” въз основа на изявленията от последните дни, но всъщност от последните седмици, тъй като минаха седмици до Вашия отговор?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Досъдебно производство № 658 от 2011 г. по описа Районна прокуратура – Козлодуй, е започнато на 21 ноември 2011 г. с първо действие по разследването: оглед на местопроизшествие срещу неизвестен извършител за това, че на същата дата около 19 ч. в гр. Козлодуй, в жилищен комплекс 3, пред вх. „Д” на бл. 22, Александър Христов Николов от гр. Козлодуй е бил нападнат от няколко неизвестни лица, вследствие на което е получил разкъсно-контузна рана в областта на дясното ухо.
По досъдебното производство са извършени множество процесуално-следствени действия, съдебно-биологични експертизи, дактилоскопни експертизи, ДНК експертизи, разпитани са 18 свидетели, извършени са 14 разпознавания, включително и с пострадалия. Изискани са и са приложени множество справки от мобилните оператори.
С Постановление на Районна прокуратура – Козлодуй, от 12.04.2012 г., поради неразкриване на извършителя, досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. Разпоредбата по чл. 245, ал. 2 от НПК дава правомощие на прокурора да възобнови спряното наказателно производство, в случай че е отпаднало основанието за спиране или е възникнала необходимост от допълнителни действия по разследването. До настоящия момент не са налице нови факти и обстоятелства от този характер.
Само мога да припомня от процеса на разследването, че беше получена и оперативна информация за група от четири лица, извършители на няколко побоя за периода ноември 2010 г. – ноември 2011 г. Според получената информация за лицата, същите имат безспорно сходство с рисуваните портрети и имат подобен начин на извършване на престъплението. На 12.12.2011 г. е проведена специализирана полицейска акция на територията на Столична дирекция на вътрешните работи, при което четири лица са задържани. При последвалите процесуално-следствени действия в тях и в жилищата им бяха намерени и иззети мобилни телефони, множество ножове, камуфлажни маски с прорези на очите и други веществени доказателства.
От проведените оперативно-издирвателни мероприятия и процесуални следствени действия се установи, че са извършители на побоя, нанесен на управителя на верига ресторанти в София, лицата са конвоирани на територията на Областна дирекция на МВР – Враца, и са проведени оперативно-издирвателните мероприятия и процесуално-следствените действия по воденото досъдебно производство. До момента не е установено същите да имат съпричастност към случая.
Що се отнася до начина, по който анонсирахте и казахте за коментарите, които бяха направени съвсем скоро – преди седмица-две, мога да Ви уверя за въпросния депутат, който напусна парламента, и да Ви кажа, че никъде, по никакъв начин не се е доказала такава съпричастност.
Това, което мога да Ви кажа, е, че аз разбирам Вашата привързаност към ядрената енергетика, защото за всички е ясно от това, което имаше като дебат между Румен Овчаров и Иван Костов, начина, по който сте си разпределяли енергийната сигурност на страната, и начина, по който сте си оправяли съответните политики със съответното ценообразуване. На всички е ясно, че Николай Коцев беше против назначаването на тогавашния директор на АЕЦ „Козлодуй”, и мога да Ви кажа, че в тази посока това е мнение, което е подплатено – на Николай Коцев, от ядрените енергетици, които са в „Козлодуй”. Всички знаят за този директор, какви са неговите отношения с представители от Вашата политическа сила и начина, по който сте управлявали в минал период от време с него.
Благодаря Ви и се надявам, че няма да вкарваме политика в един криминален случай, а просто да вървим към действително разкриването на самата истина и всичко да се базира само на фактите и на доказателствата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплика?
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! По повод това, което казахте, че стремежът е да се разкрие истината, всъщност от Вашето изявление излиза, че истината кой е извършил това престъпление не е разкрита.
Няма съмнение, че всеки побой е престъпление, но когато побой се извършва над изпълнителния директор на най-голямата енергийна компания на страната, това вече е наистина знаково. Обикновено изводите са два – или че разследването е водено мудно с цел да се прикрие не толкова извършителя, колкото поръчителят и в това отношение, понеже Вие именно намесихте някакъв политически елемент, ще кажа, че все пак остана неизвестно защо Николай Коцев напусна парламента и това, което заяви – да се посвети на работата на Партия ГЕРБ в област Враца, след това беше опровергано от самото му освобождаване, буквално в тези дни, когато бяха направени именно тези изявления. Или втората версия – че престъплението е извършено изключително професионално. Това означава, че организирана престъпност се е ангажирала с това престъпление, и тогава вече става още по-належащо да се положат всички усилия за разкриване. Защото иначе ще се окаже, че зад престъплението стои някаква енергийна мафия.
Няма съмнение, че търговията с ток и огромните обществени поръчки в областта на енергетиката, в това отношение и АЕЦ „Козлодуй” не прави изключение, са именно обектът, върху който се съсредоточават такива финансови интереси, че за да бъдат те „защитени”, се извършват и такива престъпления.
Господин министър, моят апел към Вас е: за да не бъдат евентуална мишена на бъдещи такива престъпления, както сегашния ръководител на АЕЦ „Козлодуй”, така и ръководители на ТЕЦ „Марица изток 2” и на другите енергийни компании, направете всичко възможно да се разкрие извършителят на това престъпление. Това е единственият ми, но много ясен апел. Той не е свързан с никакви други обстоятелства, които по неясен начин се помъчихте да вкарате в отговора си. Разкрийте престъплението, престъпника и този, който е поръчал престъплението. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин министър, желаете ли дуплика?
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Изложих Ви хронологията от момента на извършване на престъплението и предприетите действия относно разследването и документирането на доказателствения материал, който да издържи в съдебната фаза. На основание чл. 245 от НПК към настоящия момент делото е прекратено до момента, в който има достатъчно нови данни и факти. Уверявам Ви, че както Прокуратурата, така също и оперативните служби полагат максимални усилия.
Що се отнася до това, което казвате и коментирате за енергийна мафия, за определени интереси, аз го видях при дебата, който водеха Румен Овчаров и Иван Костов. Всъщност генераторите на всичко, свързано с енергийния бизнес, е било функция на политическата класа в България от началото на прехода. Разбира се, сега е много трудно да премахнем тези метастази. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Следва въпрос от народния представител Антон Кутев относно укриване на пътнотранспортен инцидент от органите на Министерството на вътрешните работи.
Господин Кутев, заповядайте да развиете въпроса.
Антон Кутев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин вицепремиер, само да Ви кажа, че до имената на Румен Овчаров и Иван Костов спокойно можете да добавите и това на Цветелина Бориславова, защото тя също е енергиен играч в днешно време. Общо взето тази поредица е дълга.
По повод укриването на пътнотранспортен инцидент от органите на МВР. Моят въпрос към Вас е: всичко това вярно ли е. Аз стъпвам на вестникарски публикации. Може би част от информацията ми не е вярна.
През месец юли 2012 г. би трябвало да е регистриран пътнотранспортен инцидент, при който кметът на Плевен, избран от Вашата партия, е блъснал някакво момче с колело. Доколкото разбрах, след това той сам е закарал момчето в болницата. Факт е, че той е и бивш директор на болницата. Може би това стечение на обстоятелствата – че е избран от ГЕРБ и че е бивш шеф на болницата, довеждат до резултат, че момчето е прегледано и пуснато обратно, без за целта да бъде уведомено МВР. Доколкото разбирам, това е така. Това означава, че в края на краищата на този човек не му е взета алкохолна проба. Или може би е?
Затова въпросът ми към Вас е: имало ли е такъв пътнотранспортен инцидент? Изпълнени ли са всички необходими процедури по времето на този инцидент? Каква е била алкохолната проба на шофьора, в този случай – кмет на Плевен, избран от Партия ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин министър, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев и уважаеми гости на Парламента за парламентарния контрол днес!
На 9 юли 2012 г. в Областна дирекция на МВР в Плевен е подаден сигнал от проф. д-р Димитър Стойков за настъпило на 8 юли 2012 г. около 8.00 часа на кръстовище в град Плевен пътнотранспортно произшествие. По случая е извършена проверка, от която се установи следното.
На 08.07.2012 г. проф. Стойков е повикан по спешност да извърши операция в болницата „Д-р Георги Странски” – Плевен. Около 8.00 часа на кръстовището между бул. „Христо Ботев” и бул. „Георги Кочев” в град Плевен лек автомобил „Фолксваген”, управляван от проф. Стойков, движещ се в посока към болницата, преминавайки на зелен сигнал на светофара, е ударен в задната дясна част от движещ се на червен сигнал на светофара велосипедист, управляван от мъж, нека не цитираме възрастта, от село Ореховица. Вследствие на удара той е получил охлузни рани по тялото.
Професор Стойков и служителка от Военна болница – Плевен, станала свидетелка на автопроизшествието, незабавно са оказали първа помощ на пострадалия. Велосипедистът е откаран с линейка в Центъра за спешна медицинска помощ – Плевен, и е настанен за наблюдение в болницата „Д-р Георги Странски” – Плевен, без опасност за живота.
С велосипедиста е проведен разговор, при който той е заявил, че той е видял червения сигнал на светофарната уредба, но не е могъл да спре, тъй като велосипедът е бил технически неизправен, без спирачки. С оглед настъпилото пътнотранспортно произшествие му е бил съставен акт за установяване на административно нарушение по чл. 6, т. 1, приложение 2 от Закона за движение по пътищата. По отношение на д-р Стойков административнонаказващият орган е счел, че не е налице нарушение по смисъла на Закона за движение по пътищата.
Мога да кажа, че в същия ден д-р Стойков е извикан по спешност за операция. Той е направил две последователни операции. Да подлагаме на съмнение неговия професионализъм, това, което е направил – че е оказал първа медицинска помощ на лице, ударило се в управлявания от него автомобил, мисля, че това беше достатъчно добре тиражирано от представители на Вашата партия в Плевен. Смятам, че той излезе много достойно, за да обясни цялата ситуация, това, което е направил и предприел като действия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплика, господин Кутев?
Заповядайте.
Антон Кутев (КБ): Уважаеми господин вицепремиер! Разбира се, аз не се съмнявам, че един бивш вече директор на болницата е добър доктор. Нямам никакви съмнения в това.
Факт е, че при пътнотранспортно произшествие между кола и велосипедист Вие сте наказали велосипедиста – това вече е интересно. Според мен това е находка и си заслужава вниманието.
Аз не искам да обвинявам доктора за това. Моят въпрос към Вас не е дали кметът на Плевен е направил пътнотранспортно произшествие, той явно го е направил.
Моят въпрос към Вас е в това, което самият Вие казахте между другото и между редовете: защо това пътнотранспортно произшествие е регистрирано не на 8-и, а на 9-и юли? Защо въпросният доктор е съобщил за произшествието не в деня, в който става произшествието, както се правят тези неща нормално – да мине алкохолната проба и да продължи нататък, а го прави на следващия ден. Това е проблемът и ако го задавам към Вас, то е по две причини.
Първата е, че винаги, когато става дума за представители на властта, в случая на ГЕРБ, е редно да се търси отговорност.
И второ, защото в края на краищата някой е виновен за това. Това, че докторът Ви е известил на 9-и, означава, че болницата не го е направила на 8-и. Следователно някъде в онази болница има хора, които не са си свършили работата по отношение на законите на държавата, които трябва да прилагат. Затова Ви задавам въпроса: всеки път ли, когато има проблем с човек от ГЕРБ, някой ще трябва да не си свърши работата, за да не му правят алкохолна проба примерно? Защото това е проблемът.
Ако има обществен проблем, той не е в това. На всеки може да се случи пътнотранспортен инцидент, не дай си Боже.
Последното нещо, което бих могъл, е да обвинявам доктор, че му се е случило пътнотранспортен инцидент. Случват се, за съжаление. Всички трябва да внимаваме. Наскоро се случи – вчера, онзи ден четох някъде, че се е случило с някаква депутатка. Лошо е, но се случва. Не бих обвинявал нито депутатката, нито доктора.
Обвинявам и задавам въпроса към Вас, защото системата не работи. Защото, когато кметът е от ГЕРБ, може да не му се вземе алкохолна проба. Защото не работи системата, за която Вие отговаряте. Затова въпросът е към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Желаете ли дуплика?
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, всячески се стараете да насаждате неверни твърдения.
Само ще зачета част от справката – просто времето не ми стигна, за да Ви запозная в детайли.
След извършения преглед на лицето в спешното приемно отделение – болницата в Плевен, проф. Димитър Стойков е влязъл в операционната зала за операцията, за която е бил извикан, като е помолил дежурния екип в спешното отделение да го извикат, когато пристигнат полицейските служители. Наложило се е проф. Стойков да извърши втора операция в същия ден, между другото, това е почивен ден, която е продължила докъм 19–20 часа на 8 юли 2012 г. Тъй като от настъпването на пътнотранспортното произшествие са изминали повече от 12 часа, полицейските служители не са изпробвали и двамата участници с техническо средство за употреба на алкохол.
Може би при Вас е практика да карате пияни и да смятате, че когато не Ви се вземе проба, това е доказателство, че не сте пили или сте пили. (Реплики от КБ.)
Веднага мога да Ви дам един пример – случай от 31 декември 2010 г., около 1,15 часа в град Ловеч, където на Ваш депутат...
Петър Мутафчиев (КБ, от място): Недостойно!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: ...при алкохолната проба с дрегер излиза 1,76 промила, а след това, когато вече има и кръвна проба, количеството алкохол е доста по-голямо.
Относно това, което в момента лансирате като твърдение. Мога да Ви дам също пример, защото си направих труда да видя кои са тези – от обществените дискусии, които излизат и по вестниците като информация. Има депутат, хайде, няма да казвам от коя парламентарна група е, но в общи линии е пó вляво или директно вляво – с 18 нарушения за превишена скорост, неправилно движение по пътното платно, отнети са 30 контролни точки, през 2011 г. има наказание – лишаване от право да управлява МПС, което е обжалвано пред Софийския районен съд и потвърдено от Съда. Същото не е изтърпяно, тъй като не се е явил в КАТ след призоваването и е изтекъл давностният срок за изпълнение на наказанието от 9 месеца.
Ето това всъщност правите Вие. Може би смятате, че всеки депутат, който кара, има някакви други неща, които да прави.
Мога да Ви кажа за един друг Ваш депутат, който днес задаваше въпроси и който е в залата все още.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето изтече, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Също има безброй много нарушения. Нека да бъдем коректни и да дадем заслуженото. За мен по-важно е, че в този пътен инцидент няма пострадал и всичките са живи и здрави – както лицето, което се е ударило в автомобила, така и двамата, за които е бил извикан проф. Стойков, за да направи спешни операции. Много съм благодарен за неговия професионализъм, за това че са оценили, че е добър доктор, и са го извикали в почивния ден за двете операции. Благодаря Ви.
Димчо Михалевски (КБ, от място): Процедура по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Михалевски, заповядайте – процедура по начина на водене.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаеми господин председател, обръщам се към Вас с огромно уважение.
Когато от тази висока трибуна заместник министър-председател на Република България и министър на вътрешните работи отправя обвинение към залата – Вие карате пили, аз моля, елементарното човешко достойнство е да излезете, господин Цветанов и да се извините – че емоцията е причината да го кажете. Всяко друго поведение е абсолютно неприемливо за представител на властта, на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Михалевски, считате ли, че от тази трибуна народни представители могат да обиждат? (Реплики от народните представители от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Само преди около два часа Ваш представител в декларация нарече управляващите на тази страна мижави, което за мен също е обида, но не си направих труда.
Така ли е, господин Мутафчиев?
Петър Мутафчиев (КБ, от място): Не е обида, това е истината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Това е – каквото е повикало, такова се е обадило. (Реплики между КБ и ГЕРБ.)
Въпрос от господин Кутев относно действия на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи – град Силистра.
Заповядайте да развиете въпроса, господин Кутев.
Антон Кутев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин вицепремиер, надявам се на последния ми за днес въпрос да не отговорите по същия начин, както на предишните три. В края на краищата това, което научих от последния Ви отговор, е, че едните, онези там, дето сме петимата човека, пием и караме, което за мен не е вярно, а пък другите, видите ли, не го правят. Ами естествено, като не ги проверяват. Нали това казвам?
Не ги проверявате, бе, господин министър! Вашите хора правят катастрофи и не ги проверявате! Как ще ги хванете? Ами Вие не ги ловите, бе! Не ги ловите! Как ще ги хванете?
Сега да се върнем на Областната дирекция – Силистра, защото там е същото. През последните няколко месеца на територията на Силистра бяха извадени два тръбопровода. Единият – на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, другият – на „Напоителни системи”. Доколкото разбрах от куп изявления поне на двама министри – на министъра на земеделието и храните и на министъра на регионалното развитие и благоустройството, и двата тръбопровода са извадени незаконно.
Сигнали за това, че тръбопроводите се вадят незаконно, има подадени още от пролетта. Със сигурност в отговор на уважаемата от мен министър на регионалното развитие и благоустройството – тя ми дава отговор през май месец по повод на единия от тези тръбопроводи, където казва, че сигнали в Областна дирекция на МВР – Силистра, вече са подадени многократно и те са отправени към Прокуратурата. Тоест Вие още през март – април сте имали сигнали, че тръбопроводите се вадят.
Резултатът е, че през септември те вече са извадени, а човекът, който ги е извадил, данните са ми изцяло от силистренци, е разказал, че е изкарал някъде около 8 милиона от тях. Силистренци знаят, че си е купил яхта за последните няколко месеца. Знаят, че си е купил коли за над 1 млн. лв.
Отгоре на всичкото е имал наглостта да разказва, че всъщност ГЕРБ му искали две трети, а той им дал само една трета, защото се познавал с най-големите от ГЕРБ. Това са неща, които съм чул лично в Силистра. Хората ги разказват за него. Дали е вярно, или не, не знам – Вие ще кажете.
Въпросът ми е: какво свърши Областната дирекция на МВР през месеците от март, когато е било ясно, че този човек прави нещо, до септември, когато вече е направил всичко – извадил е тръбопровода за 8 млн. лв., както той твърди, срещу което е платил не повече от 40–50 хил. лв. на държавата?
Какво се случи през тези месеци в повереното Ви министерство и конкретно в Областна дирекция на МВР – Силистра?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За отговор – министър Цветанов.
Заповядайте, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Дълбоко уважаван от мен господин Кутев, не знаех, че обръщението в парламента вече е „бе”. От уважение към гостите, които бяха тук – тези младежи са бъдещето на България и мисля, че не е коректно да Ви чуят да се държите по този начин. Може би това е част от политиката, която водите.
На 20 юли 2011 г. в РПУ – Тутракан, е получен сигнал за допуснати злоупотреби по отношение на движимо имущество, добито в резултат на демонтаж и разрушаване на машини и оборудване, представляващи в своята съвкупност помпена станция в село Малък Преславец.
С оглед предотвратяване настъпването на вредни последици и защита на важните държавни интереси на място са изпратени полицейски служители. При пристигането служителите установили група от 12 лица – служители на търговско дружество. На лицата е издадено писмено разпореждане за преустановяване на осъществяваните от тях противоправни действия по демонтаж и разрушаване. Образувано е досъдебно производство.
На 15 март 2012 г. в Главна дирекция „Национална полиция” е постъпила прокурорска преписка по описа на Софийска градска прокуратура от 2012 г., образувана по повод сигнала за дейността на еднолично акционерно дружество.
След извършена проверка през месец юни 2012 г. материалите по преписката са докладвани на Софийска градска прокуратура с мнение за образуване на ново досъдебно производство срещу длъжностни лица от посоченото в сигнала търговско дружество и длъжностни лица от съответните ведомства.
На база сигнали и работа, която е извършена от колегите от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, на 17 септември съгласно утвърден план е направена реализация за корупционно поведение на длъжностни лица – служители на „Напоителни системи” ЕАД и представители от търговски дружества. В момента процесуално-следствените действия продължават, снемат се съответните писмени обяснения.
Абсолютно отговорно се отнасяме и смятам, че оценката на обществото за тази операция, която беше проведена – лицата, към които беше насочена, е доста добра – за действията на правоохранителната система.
Недейте да смятате, че правоохранителната система може да работи, без да се съобразява с процесуално-следствените действия и с това, което Прокуратурата ни възлага. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Кутев, заповядайте за реплика.
Антон Кутев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин вицепремиер, за четвърти път не чух отговор на въпроса какво е правило МВР през това време.
Вие казвате: „Разследвало е”. Само че, докато то е разследвало, той е копал. Значи четири месеца, а това са тръби по метър и двайсет ширина, които се копаят от 4-5 метра дълбочина, това се прави с багери и с фадроми, докато МВР 4-5 месеца разследва – той копае. Е, какво сте разследвали?
Междувременно на мен ми даваха през ден сигнали, че се вадят тръби. Имам снимки как това се прави, които ясно показват кога точно и че през последните два месеца са извадени тръбите. Значи, докато Вие разследвате, той копае! И накрая, когато вече изкопава тръбите, когато си прави парите, когато, ако са прави слуховете в Силистра, си плаща парите на този, на който трябва, Вие го арестувате. Що го арестувате? Щото краде? Не бе, господин Цветанов! Арестувате го, защото говори. Арестувате го, защото Вие два дни преди да го арестувате бяхте в Силистра на обиколка и разбрахте какво се говори в Силистра. И Ви казаха за какво става дума. И Ви казаха, че сте избрали много кофти човек, за да направите цялата тази далавера. И затова го арестувате, а не заради далаверата, а щото я разказа и щото тия всичките глупости наистина ги говори. Сега вече, като е вътре, не може да ги говори поне, ако не друго.
Това е нагъл пример за това как не може да се постъпва в една държава и за съжаление виждам много ясно кой е представителят тук на този начин на действие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Дуплика – господин министър, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, и аз бях много недоволен от начина, по който Вие реагирахте на моите отговори, но това си е мой проблем. Вие си имате Вашия проблем.
Това, което мога да Ви кажа за моето посещение в Силистра – да, това са посещения, които правя за срещи с нашите структури, а също така правя срещи и с гражданите, за да видя действително какви са реалните проблеми и да можем заедно – ние, като държавно управление, и когато има възможност и с депутатите от Парламентарната група на ГЕРБ, защото Вие не сте така конструктивно настроени към решаването на тези проблеми, действително да търсим решение на всички поставени въпроси.
За да оборя Вашите твърдения, че отивайки в Силистра, а два дни по-късно е проведена операцията, ще кажа, че това е просто едно стечение на обстоятелствата. В никакъв случай недейте да смятате, че една реализация може да бъде направена само с едно щракане на пръсти или едно обаждане. Това може би сте го правили преди и затова може би сме на този хал по всички разследвания, които са били през Вашето управление.
Това, което мога да Ви припомня, е, че на 20.07.2011 г. е получен първият сигнал, който се работи от Областна... (Шум и реплики от КБ.)
Момент! (Реплики и провиквания от КБ.)
Господин Анастасов, трябва да Ви кажа, че с такова поведение такъв гражданин не би могъл да постъпи в органите на МВР, защото няма да издържи психотеста! (Реплики от място от народния представител Антон Кутев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Кутев, моля Ви, не влизайте в диалог от залата! (Шум и реплики от КБ.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Господин Анастасов, това ли е новият вид парламентарен контрол? (Оживление в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Не знам! (Народният представител Антон Кутев излиза на трибуната.)
Антон Кутев (КБ, встрани от микрофоните): Ето го отговора от месец май! Ето, тук пише!...
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Аз не желая да се доближавам до този човек, защото...
Антон Кутев (КБ, встрани от микрофоните): Ето го отговора!... Ето тук пише изречението, виждате ли го?! Има запитване…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Кутев! (Оживление и шум в залата.)
Антон Кутев (КБ, встрани от микрофоните, показва документ на вицепремиера Цветан Цветанов): Вижте, при запитване на МВР...
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Той има странни наклонности... Той се държи неадекватно в момента…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Кутев!
Антон Кутев (КБ, встрани от микрофоните): Четете! Ето, прочетете го! Това е отговор на министър Павлова. Ето го пред Вас и ми го върнете, че ми е един...
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Ама, аз си Ви го давам веднага.
Уважаеми господин председателстващ, ако това е парламентарният контрол, сега разбирам защо в някои от случаите министрите просто се стремят колкото е възможно по-малко да бъдат тук, за да може действително да си пестим нервите и да не изпадате в ситуация да ставате смешни!
Това, което Ви казах, е първото, което влиза в Районно управление – полиция, Тутракан, след това в Областна дирекция - Силистра, след това има и досъдебно производство, което е по разпореждане на Софийска градска прокуратура към Главна дирекция „Национална полиция”, в тогавашния период – Главна дирекция „Криминална полиция”.
Това, което беше реализирано от страна на колегите от ГДБОП, не е по такъв сигнал или такъв отговор, а мога да Ви кажа, че на 19.03.2012 г. след сигнал от страна – няма да изброявам от кой, е започнала разработката на колегите от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и по тази разработка, започнала 19.03. тази година, по този сигнал, се стига до реализирането й, проведено на 17 септември, може би два дни след моето посещение в Силистра. Стечение на обстоятелства. Благодаря Ви.
Просто Ви моля, нека да не нарушаваме реда и особено когато става дума за депутати, защото имате претенции доста към мен днес.
Аз съм един спокоен човек, един човек, който е уравновесен, и искам да работя с уравновесени депутати, които да се държат възпитано, когато са тук, в пленарната зала. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Следващият, който ще отговаря е госпожа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, на питане на народния представител Димчо Михалевски относно новата политика на поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа.
Господин Михалевски, заповядайте, за да развиете питането.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаеми господин председателстващ! Уважаема госпожо министър, това е един въпрос-питане, което вече доста месеци отлежава, но той беше логично продължение на дебата, който направихме заедно по отношение на договорите, които бяха сключени коректно преди Вашето управление от Вашия предшественик, и то най-вече в частта за превантивно текущо и зимно поддържане, 4-годишни договори, сключени 2010 - 2011 г., не толкова в техните абсолютни стойности, а в диференциацията, много сериозната диференциация на цени по региони.
Аз няма да се спирам на числата от тогава. Те се разминаваха много пъти, но най-важният въпрос е следният: тъй като видях предварителния бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура” за този вид разход, който е някъде от порядъка на около 60 млн. лв. за следващата година, видях и двете процедури, които проведе агенцията, свързани с поддържането на 19 км от автомагистрала „Люлин” и с новите участъци на автомагистрала „Тракия”, те вече са по така наречените нови правила – по показатели, за поддържане по показатели по различните участъци, моят въпрос към Вас е: ще предприеме ли министерството, респективно Агенция „Пътна инфраструктура”, действия, за да може тези договори да бъдат прекратени, да не се чака крайният срок, вероятно вече след зимния сезон, защото зимният сезон чука на вратата, но все пак е наложително да се подготвят процедури, които да са различни, за да може следващите бюджети след настоящия зимен сезон, който предстои, да бъдат такива, че първо да бъдат по-справедливо разпределени средствата между фирмите, които поддържат пътната мрежа и в крайна сметка да отразяват действителните разходи, а не огромна част от фирмите да губят, а една малка, привилегирована част от фирмите да печелят от това поддържане.
Още повече, че Вие самата се сблъскахте с проблема, когато Агенцията предприе през месец март искане за предоговаряне. Видяхте, че в крайна сметка редукциите, които бяха постигнати, бяха в такива дейности, които не са масово приложими, а са свързани с миене на знаци и подрязване на храсти, и ред други такива неща. Основните, които са чистене на сняг, преасфалтиране или кръпки по асфалтовата настилка в крайна сметка не можаха да бъдат предоговорени.
Моят въпрос е конкретен: ще може ли и в какъв срок наистина да имаме нови процедури, за да може тази несправедливост и това несправедливо разпределение на и без това ограничения ресурс да се преустанови и да има нови договори? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Министър Павлова, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михалевски, по отношение на Вашия въпрос за зимно поддържане – аз Ви благодаря за Вашата активна позиция по темата за зимното поддържане.
Ние този въпрос сме го обсъждали неведнъж от тази трибуна. Аз още веднъж, както винаги досега съм казвала, ще кажа, че политиката, която прилагаме по отношение на пътно поддържане в частта „Превантивно поддържане и зимно поддържане”, тя е устойчива, тя е постоянна, реализираме я включително в дух на приемственост, когато още по Вашето управление - с финансиране по линия на Световна банка, бяха наети експерти от „Фин роудс”, които разработиха тази така наречена „Нова методика за зимно поддържане”, която сега споменахте. И именно в духа на приемственост ние продължихме тази реализация.
Така, както е предложено от екипа, който направи тази методика, тя трябва да се въвежда поетапно само за пътища, чието експлоатационно състояние позволява те да имат договори именно на ниво поддържане, защото трябва да имат добро изходно ниво на своето експлоатационно състояние, за да може да минем по тази методика. Именно затова предприехме, както вече отбелязахте, тръжни процедури и имаме избрани изпълнители и за автомагистрала „Люлин”, и за новите участъци – 82 км от автомагистрала „Тракия”, за които прилагаме тази нова технология и методология за зимно поддържане. Аз смятам и се надявам тези договори, които сега са пилотни, да докажат своята ефективност, защото тук не гледаме отделни единични цени и количества. Тук имаме една определена, предложена цена, която те получават на месечна основа, срещу която ние очакваме да поддържат пътя в добро състояние. Ако това не е така, ще намаляваме тази цена и ще ги санкционираме до крайната възможна сума, до която трябва да се налага.
От друга страна, за всички останали пътища – не всички са в толкова добро състояние, а някои са и в много лошо експлоатационно състояние, продължаваме да имаме четиригодишните договори за текущ ремонт и поддържане. Една част от тези договори изтичат през 2014 г., а другите – през 2015 г. Както сам отбелязахте, ние направихме всички необходими и позволени от закона опити тези договори поне да бъдат предоговорени, тъй като в тях няма клауза и нямаме правно основание за прекратяване, без да търпим санкции и съдебни дела. Именно затова вместо към прекратяване, първата стъпка беше към предоговаряне. Смятам, че постигнахме добър успех и успяхме да предоговорим голяма част от всичко възможно, което може да се предоговори. Зимното почистване го оставихме в параметрите, в които е, за да не рискуваме през зимния сезон да се окаже, че няма кой и как да почисти.
Волята, която има и която аз потвърждавам още веднъж тук, е, че в края на 2013-а – началото на 2014 г. ще имаме готовност да проведем вече нови процедури, когато изтекат четиригодишните договори. Тези нови процедури наистина ще имат, първо, научените уроци. Все пак всеки договор има своите силни и слаби страни. Ще отчетем това и ще определим пределни единични цени за видовете дейности, за да не допуснем някоя област, първо, да има коренно различни цени от друга област като ценообразуване, и второ – да има балансирано поддържане на републиканската мрежа. Ако дотогава стигнем експлоатационно състояние на пътищата, позволяващо ни както за „Люлин” и за „Тракия” да имаме договори на ниво поддържане, разбира се, че ще го направим, защото това е добрият подход и методологията, която сме възприели. Ще я следваме и напред в годините. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Два уточняващи въпроса – господин Михалевски, заповядайте.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаема госпожо министър, факт е, че двете проведени процедури за „Люлин” и за участъка от 67 км, ако не ме лъже паметта, на „Тракия” са по новата методика, която беше разработена от Световната банка, но Вие сама знаете, че това представлява четири десети от процента от дължината на републиканската мрежа. Факт е, че дебалансираното разпределение на ресурса не е справедливо и ако може да направим някакъв тежък компромис за настоящия сезон, който започва и вече е късно да се променят договорите очевидно, и тук се съгласявам с това, то за следващите два зимни сезона, докато изтекат тези договори, според мен лично е неприемливо.
Затова ще предложа следното и ще задам въпрос и на тази база. Ще инициирам промени като народен представител в съответната законова база, която да задължи Министерството на регионалното развитие и благоустройството, респективно АПИ, да започнат да прилагат диференциран подход, който да се състои в следното: на територията на една област имаме част от републиканската мрежа, която е в добро състояние – за съжаление, тя не е голяма, примерно около 30%, някъде може и малко повече, някъде малко по-малко, но да се подходи с нови договори, които да отчитат поддръжка на тази част от мрежата по показатели, останалата част от мрежата по друг подход, който е близък до сегашния, но може да бъде модифициран. По този начин ще Ви развържем ръцете да кажете, че законодателят Ви е задължил да прилагате нов подход и автоматично, без санкции тези договори да бъдат прекратени по смисъла на новите изменения в закона, защото наистина трябва да подходим.
Моят въпрос е: след като мине през залата, ако мнозинството подкрепи тези неща, при тази условност, разбира се, би ли се подходило достатъчно бързо от експертите, за да могат да се подготвят новите процедури? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
За отговор – министър Павлова, заповядайте.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски! Безспорен е фактът, когато един закон е в сила, ние сме правова държава, разбира се, че ще приложим закона и дадените възможности от него. Както вече отбелязах, ако имаме правно основание, ние сме готови да предоговорим договорите, да прекратим тези от тях, които не отговарят на нашите изисквания.
По отношение на готовността – да, разбира се, че имаме готовност, тъй като вече имаме проведени процедури. Опитът вече го имаме, така че процедурите са налични. Ние можем да ги проведем веднага, след като имаме правно основание за това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
За отношение – господин Михалевски, заповядайте.
Димчо Михалевски (КБ): Благодаря.
Доволен съм от отговора. Аз ще предприема действия да внеса подобно предложение за изменение на съответните закони и ще разчитам на Вас да съдействате да убедим необходимото критично мнозинство, за да ги приемат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин Стоилов има следващ въпрос, но в момента е на консултация при господин Плевнелиев по повод референдума за АЕЦ „Белене”, така че преминаваме към въпроса от народните представители Румен Такоров, Димитър Дъбов и Георги Петърнейчев относно изграждането на автомагистрала „Хемус”.
Господин Такоров, заповядайте да развиете въпроса.
Румен Такоров (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Само заради парламентарния контрол въпросът е зададен от юни месец. Въпреки всичко той не е загубил актуалността си, затова ще го задам, за да отговорите и да могат да чуят отговора хората от Североизточна и Централна България за изграждането на автомагистрала „Хемус”.
Уважаема госпожо министър, в последната поправка на Закона за пътищата бяха регламентирани условия, на които трябва да отговарят скоростните пътища в Република България, но в дебатите някак си между другото прозвуча, че участък от магистралата между Търново и Шумен ще се деквалифицира като скоростен път.
Първоначално бях страхотно изненадан от това поради причината, че на 26 август 2010 г. предшественикът Ви господин Плевнелиев беше казал, че ние трябва да си свършим домашното, автомагистрала „Хемус” е приоритет на правителството на ГЕРБ и тя ще се случи. Дори заяви категорично, че на 1 януари 2014 г. започваме да изграждаме автомагистрала „Хемус”. Малко преди това, на 14 април, също господин Плевнелиев заяви, че ще спести на България и на българския данъкоплатец 2 млрд. евро, тъй като магистралата и четирите скоростни пътища, които той беше договорил, ще бъдат финансирани с европейски средства. Дори премиерът Бойко Борисов заяви, че е пратил Плевнелиев в Брюксел, за да уговори една магистрала, а той се върнал с още четири пътя и това, което обещахме на Северна България, ще се случи и ще бъде факт.
Тогава бях страхотно изненадан, но впоследствие и от някои Ваши изявления тази година вече не съм изненадан, защото дори в началото на годината при посещението си в Плевен Вие объркахте как да наричате автомагистралата – дали магистрала или скоростен път, а след това навсякъде във всички Ваши изяви говорихте, че автомагистрала „Хемус” ще бъде завършена през 2017 г.
Затова моля да ми отговорите: обсъждан ли е този въпрос в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, вярно ли е това твърдение, защото никъде все още няма документ за декласирането на този участък от автомагистрала „Хемус” като скоростен път? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За отговор – министър Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Такоров, първо искам да отбележа, че няма как да декласираме какъвто и да е участък, ако той не съществува в правния мир. Автомагистрала „Хемус” в онзи участък не съществува, за да я класираме дали е магистрала или скоростен път. Така че аз не съм се объркала.
Това, за което говорим, е, че България в своята дългосрочна визия и Стратегия за развитие на националните пътища, на националната пътна инфраструктура, е приоритизирала магистрали, скоростни пътища и първокласни пътища, които да бъдат изградени. Като част от тези приоритети до 2020 г. в нашия план е изграждането на автомагистрала „Хемус”, всъщност довършването на тази автомагистрала.
Това, което Вие отбелязахте – като преговори с Европейската комисия, беше трасето на тази автомагистрала, която искаме да достроим, да бъде признато от Европейската комисия, че минава по европейски коридор, тъй като към момента тази автомагистрала в момента, когато бяха водени тези преговори, магистралата се водеше като обект с национално значение, не с европейско, неминаваща по европейски коридор. След преговорите, проведени с Европейската комисия, беше признато, че участъкът от София до Велико Търново и оттам по направление Русе беше приет за основен коридор от трансевропейската мрежа. Участъкът от Велико Търново до Варна е от тъй наречената допълваща мрежа на трансевропейската транспортна мрежа. Именно затова, когато преговаряме с Европейската комисия в конкретиката – как да реализираме и как да получим европейско финансиране за този проект, преговорите са в две посоки.
Европейският кохезионен фонд финансира изграждането на магистрали в другите държави, включително и в нашата, финансира изграждането на магистрали, които се намират само по протежение на основните коридори на трансевропейската мрежа. Именно за това казах, че участъкът от София до Велико Търново без проблем ще се финансира от Кохезионния фонд и ще бъде финансиран като магистрален участък.
Участъкът от Велико Търново до Шумен, който не попада в основната мрежа, ще може да бъде финансиран само като допълваща мрежа с Европейския фонд за регионално развитие, но за да получи своето финансиране, трябва да докаже и трафик. Ако трафикът е достатъчен, ще можем и ще преговаряме това да е магистрала, тоест този път да има магистрален габарит. Ако трафикът и другите показатели от този финансово-икономически анализ и предпроектното проучване покажат, че трафикът е недостатъчен, този участък ще трябва да остане с габаритите на скоростен път, който е аналогичен на магистрала като габарит (има две ленти в една посока и разделителна ивица), но няма аварийни ленти по цялото протежение. В това няма нищо страшно. Важно е да изградим този изключително важен пътен участък за нашата територия, за нашата страна. Водим преговори, правим подготовка на проекта. След довършването на магистрала „Струма” – лот 3, през следващия програмен период, изграждането на магистрала „Хемус” е вторият приоритет, за който ние ще осигурим финансиране в следващата Оперативна програма „Транспорт”. Предпроектните проучвания ще докажат и ще дефинират какви точно да бъдат участъците – изцяло магистрални или с магистрален габарит, но скоростни участъци. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте за реплика, господин Такоров.
Румен Такоров (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаема госпожо министър, това, което казахте, е известно, но явно Вие не казвате някои основни неща – че това, което сме предложили в основната трансевропейска мрежа, е приоритет и на българското правителство. Тези проекти, които отговарят на изискванията, не се знае дали ще бъдат одобрени. Вие много добре знаете, че в основната трансевропейска мрежа в момента се дава приоритет на свързването на столиците на отделните страни от Европейския съюз. Именно заради това не е Ваша заслугата за включването на участъка от София до Русе, а това е изискване на новата трансевропейска мрежа. Тя е с времеви диапазон до 2030 г. Широкообхватната мрежа, за която говорите и в която попада участъкът, за който аз говоря, е с диапазон 2050 г. Финансирането няма да бъде както досега – 80% спрямо 20%, а ще бъде 50% за проучвателните работи и само до 20% финансиране. Не мога да разбера откъде Вие ще намерите тези пари, включително от 2014 г., да завършите този участък от Русе до София. Това няма да бъде финансирано със средства от Европейския съюз.
Казах Ви за схемата за финансиране. Бюджетът на държавата не може да намери толкова средства, за да се финансира това нещо. Изграждането на участъка от Велико Търново до Шумен като скоростен път е осакатяване на републиканската пътна мрежа и лишаване на България от автомагистралния пръстен, който принадлежи и е необходим на България. Затова, моля Ви, престанете да лъжете хората и кажете веднъж завинаги – ще има или няма? Защото широкообхватната мрежа е с диапазон 2050 г. Вие дотогава ли мислите да управлявате, за да може да се финансира този обект?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Естествено.
Румен Такоров: От всичко, което се говори за автомагистрала „Хемус” през последните години, Вие много добре разбирате от приказки, че ако бяхте в ролята на Пинокио, с господин Плевнелиев сигурно нямаше да можете да влезете в тази зала. (Оживление в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Госпожо министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Такоров, никак не Ви отива да се държите по този начин. Ще Ви отговаря много просто – аз не мога да разбера как Вие в три изречения си противоречите?! Един път казвате, че няма да има европейско финансиране с такава радост и гордост, все едно не сте българин и не искате да я има тази магистрала.
Румен Такоров (КБ, от място): Не съм казал това!
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Две изречения по нататък казвате, че всъщност има възможност да бъде финансирано, но аз не искам и не полагам усилия това да се случи. (Реплика на народния представител Румен Такоров.)
Аз Ви изслушах, изслушайте ме и Вие. Иначе какво става? Панаир! (Реплика на народния представител Румен Такоров.) Ще ме изслушате ли, или ще нарушаваме реда на парламентарния контрол?
Както имате претенцията Вие да сте следващите управляващи, трябва заедно с нас да убедим Европейската комисия да осигури финансиране със съвместни усилия. Този път е за България, той не е до моята родна къща. Той е за България и за българите. Така че заедно трябва да обединим усилия и да убедим Европейската комисия, че ако искаме най-бедния регион в Европа – Северна България, да се развива, трябва да се развие пътната инфраструктура и да получим финансиране за този участък. Това е нещото, върху което ние работим. Надявам се да успеем, но ще успеем, ако сме единни. Тук не можем да се разделяме по този начин.
А това, че дългосрочният план на тези коридори е 2050 г., няма значение. Ние сме го сложили като ключов приоритет – да го изградим до 2020 г. Ако може да е с европейско финансиране – най-добре. Ние все пак ще излезем от кризата, ще имаме достатъчно държавен бюджет, с който да дофинансираме и съфинансираме изграждането на тези проекти. А изграждането на скоростен път по никакъв начин не ощетява българските национални пътища. Напротив, той ги прави по-добри, тъй като скоростният път е абсолютно същият, какъвто е и магистралният участък, но по протежението на целия път няма аварийни участъци. Така че недейте да подвеждате хората с Вашите популистки изказвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Следва въпрос от народните представители Румен Такоров и Георги Петърнейчев относно Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
Господин Такоров, заповядайте да развиете въпроса.
Румен Такоров (КБ): Не сте ме разбрали правилно, госпожо министър, по отношение на финансирането. Аз исках да кажа, че Вие никъде не казахте по какъв начин ще се финансират тези проекти. Това е голямата заблуда, а не това, че аз съм бил против финансиране със средства от Европейския съюз. Въобще не съм казал това нещо и не бих си го помислил никога.
Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо министър, моля да ми отговорите на колко от автомагистралите в Република България има направени технически паспорти до 15 декември 2011 г. Колко са до момента? Само за пояснение ще кажа защо искам до датата 15 декември 2011 г. Защото Вие тогава увеличихте сроковете за категория ІІІ, ІV и V с още две години, с което помогнахте на всички Ваши колеги от министерствата, включително и на предшественика си – да го извадите от неизпълнението на тази наредба.
Затова Ви питам: колко технически паспорта са направени до 15 декември 2011 г. и след това? На Вас Ви е пределно ясно, че автомагистралите са от първа категория и до 2008 г. техническите паспорти трябваше да бъдат направени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря Ви.
За отговор – министър Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Такоров, за Ваше съжаление, ще Ви дам отговор, който не Ви се иска да чуете –всички български магистрали имат необходимите документи, и имат технически паспорти. Съжалявам, че Ви разочаровам с тази информация, няма да има с какво да се „заядете”. И магистралите, изградени и въведени в експлоатация до 15 декември 2011 г. – лот 1 на „Тракия”, старият участък на магистрала „Марица”, старият участък на магистрала „Хемус”имат, и всички магистрали, които сме въвели до ден-днешен в експлоатация, имат технически паспорти. Българското законодателство го изисква и Пътната агенция и преди, и сега спазва българските закони – предприела е необходимите действия. Техническите паспорти като част от цялата документация се изготвят от Техническия надзор на проектите. Всеки един от тези проекти е имал и продължава да има надзор. Надзорите изготвят надлежните документи, те са издадени, така че нямаме пътища, въведени в експлоатация без технически паспорт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Такоров, заповядайте за реплика.
Румен Такоров (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаема госпожо министър, не заставам на тази трибуна, за да се заяждам с Вас. Това, което отговорихте, показва непознаване на материята на Наредба № 5 от тези, които са Ви написали отговора, поради простата причина че ако бяха прочели Наредбата и ако знаеха какво значи технически паспорт по Наредба № 5, нямаше Вие в момента да се излагате така от тази трибуна. Ако имахте технически паспорт по Наредбата, Вие щяхте да знаете на всяко едно от съоръженията какви ремонти трябваше да са направени, какви са направени, какви са материалите, бъдещите ремонти? Нямаше да гледате в тавана и да търсите колко ще струват ремонтите по магистрала „Тракия”, по магистрала „Хемус” и изведнъж да казвате 43 милиона са необходими за ремонтите на виадуктите.
Ако тези паспорти са били направени, защо Вие не извадихте паспортите и да кажете: „Ето, това е паспортът. Трябва да има такъв ремонт, на такава стойност”. Той трябва да бъде направен и трябваше да бъде заложен в бюджета за 2011 г. Той не е заложен в бюджета за 2011 г. Сега Вие какво направихте? Премиерът казва: „Дянков, намери средства!” Дянков откъде намери средства? Оряза 43 милиона от реконструкцията на републиканската пътна мрежа, въпреки че тези пари са крайно недостатъчни.
Госпожо министър, отсега Ви заявявам, че следващият ми въпрос ще бъде: откъде взехте тези 43 милиона? Кои обекти съкратихте, да не бъдат правени на територията на България, за да може да се платят тези ремонти? Мисля, че във Ваше интервю казвате, че няма проблем ремонтите да се правят през зимата, защото няма полагане на асфалтова смес. Сигурно знаете, че и бетонът мръзне през зимата, особено да качвате работниците по виадуктите на 40-60 метра височина при отрицателни температури – това също е проблем. Тези средства най-спокойно можеше да влязат в бюджета за следващата година на базата на техническите паспорти и да бъдат извършени тези ремонти, а не да правим такива форсмажорни обстоятелства, както на практика ги направихме, или да дадем на наши хора парите, пък дали ще направят нещо – това е отделен въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Желаете ли дуплика, госпожо министър? Не.
Следват два въпроса, обединени за общ отговор. Това е въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно въвеждане в експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и въпрос от народния представител Димчо Михалевски относно нарушения при издаване на разрешение за ползване на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.
Първи ще развие въпроса господин Иванов, след това господин Михалевски.
Следва общ отговор от министър Павлова.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, датата 1 юли 2011 г. е ключова за производството на електроенергия от възобновяеми източници, защото поради напредването на технологията и нейното силно поевтиняване беше рязко намалена цената на електроенергията, която се изкупува при производството от възобновяеми енергийни източници, по-специално тези, които работят със соларната енергия. Само ще кажа, че за един мегаватчас до 30 юни изкупната цена беше 485. 60 лв. и тя рязко намалява на 236 лв. от 1 юли.
Шефът на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предвиждаше, че само около 250 мегавата инсталирана мощност ще бъдат въведени до 30 юни, а изведнъж, на 1 юли, се оказа, че са въведени над 550 мегавата. Тези мощности се въвеждат само след съгласието на Дирекцията за национален строителен контрол, която е на Ваше подчинение и беше подложена на изключителен натиск в последните два месеца, преди сакралната дата 30 юни.
В медиите изтекоха съобщения, че са дадени разрешения от Дирекцията за национален строителен контрол на проекти, които реално не са влезли в експлоатация преди края на месец юни и впоследствие са били завършвани, но чрез услужливи чиновници са били подписани документите.
По този повод отправям към Вас следния въпрос: бихте ли назначили спешна проверка на всички обекти за производство на енергия от възобновяеми източници, на които е издаден Акт 16 в периода от 1 януари до 30 юни 2012 г.? Какви действия ще предприемете по отношение на обектите, които са получили Акт 16, без да са изпълнени всички изисквания – ако това се окаже в резултат на проверката?
Третият въпрос е: ще потърсите ли отговорност от длъжностните лица, позволили такава измама?
Ще допълня, че зададох моя въпрос на 6 юли, но поради големия брой въпроси към Вас, Вие сега ми отговаряте. Надявам се тази спешна проверка, която мисля, че Вие сте назначила вече, да е дала резултати и да ни информирате за тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Михалевски, заповядайте да развиете въпроса си.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаема госпожо министър, облекчен съм от словата на колегата Иванов. Наистина в последните два месеца – май и юни, са издадени над 1330 разрешения за ползване, общо в страната, разбира се, всякакви видове съоръжения, от които 524 са за фотоволтаични централи с обща мощност над 550 мегавата и 4 за вецоенергийни електроцентрали с обща мощност от 50 мегавата. Тогава изтече информация, че има 22 преписки. Министър Делян Добрев каза през месец септември, че има 30 преписки по проверките.
Въпросът, който искам да Ви задам, е в две части.
От Фотоволтаичната асоциация изтече информация, че има два казуса и аз ще Ви помоля в отговора си да се концентрирате върху тези два казуса.
Първият е, което каза моят колега: дали наистина има нарушение от страна на служители на Дирекция за национален строителен контрол и техните регионални поделения по отношение на достоверността на издаване на документите както до Акт образец 16, така и до разрешението за ползване? Това е едната страна на въпроса.
Тя има и една подчаст: какво става с около 35 преписки, които са били с Акт образец 16 към 30 юли, но с неиздадено разрешение за ползване?
Фотоволтаичната асоциация се оплака, че едва ли не е имало устна заповед, разбира се, достатъчно общо се цитира и визира министерството – да не бъде оказвано съдействие на определени инвеститори. Тоест при този наплив някои са били, така да се каже, приоритизирани, а други – не. Важно е да изясним този въпрос, защото действително общественото мнение, от една страна, е чувствително по темата, а от друга страна – самите инвеститори са чувствителни, тъй като това касае коректното изпълнение на техните бизнеспланове. Ще бъда благодарен, ако внесете яснота по тези въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
За отговор – заповядайте, госпожо Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, господин Михалевски, безспорно темата с издаването, въвеждането в експлоатация и присъединяването на фотоволтаиците, най-общо казано, или ВЕИ-тата беше много актуално в пространството през месеците май, юни и юли.
Във връзка с това искам, първо, да уточним няколко ключови изходни позиции. Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК нямат отношение по това колко са присъединени и не отговаряме за присъединяването на фотоволтаични и други съоръжения за производство на електрическа енергия. Министерството, в частта на компетенциите на ДНСК, има отношение единствено и само по отношение издаването на Акт образец 16 и разрешение за ползване, но за да може приемателната комисия, която се председателства от ДНСК, но включва в себе си множество институции извън компетенциите на Министерство на регионалното развитие, да издаде този Акт 16 и съответно към него да издаде разрешението за ползване на всеки един строеж, какъвто е и този, то съответно дружеството, възложителя трябва да представи договор за присъединяване, за да може на основата на този договор да получи разрешението за ползване. Ако съответният заявител за Акт 16 не е предоставил договора за присъединяване, ДНСК няма основание, като председателстващ и издаващ тези документи, да го въведе в експлоатация.
Това е много важно уточнение, тъй като не може министерството да отговаря за тази част. Това са отговорностите на независимия орган ДКЕВР и аз предлагам – мисля, че Вие вече имате и комисия за дейността на ДКЕВР, там да зададете тези въпроси.
По отношение на това какво направих аз, какво направи Министерството и какви проверки бяха инициирани. Както Вие, така и аз получих сигнали затова, че служители на ДНСК, на РДНСК, по една или друга причина, са притиснати от желаещи да получат много бързо, много спешно своите документи – Акт 16, и най-вече разрешението за ползване, и то до 30 юни, за да може да се възползват от по-високата цена. Разбира се, веднага инициирах проверки: факт ли е това, има ли такива, които в рамките на един ден се правят приемателни комисии за Акт 16, в същия ден се издава разрешение за ползване и така нататък?
Какво показаха проверките? Над 150 досиета бяха проверени. Това са досиетата, издадени буквално в месеците – приоритетно май и юни, когато беше и най-големият наплив за издаването на тези разрешения. В 23 от издадените разрешения бяха установени пропуски – липсващи документи от Агенцията по кадастъра, или липсващи проби, както и други констативни актове и така нататък.
Също така имаме 35 досиета на самите строежи, които вече към края на месец юни са имали протоколи – Образец 16 от държавни приемателни комисии, и за които е предстояло издаване на разрешение за ползване. При тази проверка се установи, че всъщност те са били с Акт 16, преди 30 юни са били с подготвено разрешение за ползване и две от тях абсолютно са били некоректно съставени и там имаме наистина злоупотреба. Именно по тази причина тези две разрешения за ползване и тези Акт 16 – 23, са били съответно преустановени и тяхното издаване е било преустановено, тъй като не са съдържали всички необходими документи, изискващи се по закон, за да бъдат издадени тези документи.
Паралелно с това имаме 11 други разрешения за ползване, за които производството по тяхното издаване е спряно, тъй като има започнали други административни производства, решаването на които е от съществено значение за законосъобразното въвеждане в експлоатация на тези строежи. За всички останали строежи, за които от приемателните комисии не са установили нарушения в процедурата, имаме издадени разрешения за ползване.
Както вече споменах, имаме и такива, които са некоректно издадени. Имаме образувани 30 дисциплинарни производства срещу длъжностни лица на ДНСК, вече имаме и освободени служители по тези производства. Това са пет – във Враца, Видин, Ямбол, Плевен и Сливен имаме освободени служители, съответно на РДНСК, службите на ДНСК и производствата продължават. Там, където производството завърши с резултат, че имаме умишлено съдействие на определени трети лица – на тези служители ще им бъде потърсена дисциплинарна отговорност, ако се налага, разбира се, ще бъдат сезирани компетентните органи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
За реплика, господин Иванов, заповядайте.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, внимателно слушах Вашия отговор. Оказва се, че от 150 досиета на издаден Акт 16 и разрешение за ползване на 23 плюс две – общо на 25 досиета, реално е издаден Акт 16, без да има законово основание за това. Липсващите документи са законно основание да не им се издаде. По тази причина сметнах веднага – 25 досиета върху 150, прави точно 16,25%. Това е много лош показател, госпожо министър, за работата на ДНСК, ако 16% от подадените заявления за издаване на Акт 16, фактически са издадени без такова ясно изпълнение на закона.
Надявам се, че тези 30 дисциплинарни производства, които Вие сте започнали, ще бъдат с такъв резултат, че подобна ситуация да не се случва. Защото издаването извън законното разпореждане на разрешение за ползване имат един-единствен резултат – неправомерно ползване на прекалено висока цена на изкупуваната електроенергия и ощетяване на всички български граждани, които ползват електроенергия както в домакинството, така и в бизнеса.
Изрично зададох въпрос във Вашата компетентност, а то е свързано с издаването на Акт 16 – разрешение за ползване, а не наличието на Договор за присъединяване, защото всъщност двете условия са кумулативни – трябва да има договор за присъединяване, но трябва да има и издаден Акт 16. Относно договорите за присъединяване вече имах въпрос към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Надявам се повторно, защото цените ще продължават да се променят във всеки един регулаторен период, да не се получи подобно несъответствие между издадените разрешения и тези, които отговарят на законовите изисквания. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Желаете ли дуплика, госпожо министър? Не
Господин Михалевски, заповядайте за реплика.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаема госпожо министър, проследих внимателно Вашия отговор и си зададох въпроса: в крайна сметка защо се получи така, че имаше огромен наплив, особено последните два дни – 28 и 29 юни, когато са издадени над 100 разрешения, което очевидно е една от причините (винаги се опитвам прагматично да погледна на всеки проблем), която е довела до непълнота на някои досиета и прочие?
Дали там има умисъл, или е поради бързане, е съвсем отделна тема. Надявам се Вашите разследвания и дисциплинарни производства да дадат яснота. Ще помоля дори да направите публично нарушенията на сайта на ДНСК, за да може да има и превантивен характер това действие.
Мисля си, и това трябва да го заявя оттук, че основната причина за тези неща е политиката, която Народното събрание и регулаторът доведе. Защото, забележете, регулаторът обяви новите цени на 28-ми – точно в момента, в който обяви и стана ясно как се отразяват те на бизнес плановете, а те се отразяват много сериозно – това е най-меката дума, е довело до тази вълна, която се е наложило и контролните органи, и инвеститорите да създадат и да решат.
Без да се явявам адвокат на Дирекция „Национален строителен контрол”, смятам, че ние имаме полза да станат достояние конкретните грешки, дори на всяко едно от досиетата – кой е сбъркал, за да може да има превантивен характер и това да бъде голяма обица на ухото, за тези, които налагат политиката и които я прилагат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Дуплика?
Заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Иванов, уважаеми господин Михалевски! Категорично не мога да приема и благодаря на господин Михалевски, че застана зад служителите на ДНСК. Те са едни добри експерти, хора, които си вършат работата, а всеки, който работи прави грешки. Аз съм сигурна, че голяма част от пропуските, които бяха установени, са технически пропуски, грешки, в които няма умисъл. Там, където сме сметнали към този етап, че има умисъл, тези хора, разбира се, както вече споменах, са уволнени по надлежния ред. Не искам да набеждаваме колегите от ДНСК, те работят изключително сериозно и отговорно – това са сериозни екипи, и аз им благодаря за цялата работа, която извършиха, а там, където има пропуски, ще бъдат обявени какви са пропуските, за да се имат предвид, а този, който има вина, разбира се, че ще понесе своята отговорност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Следва въпрос от народния представител Янаки Стоилов и Михаил Миков относно ремонт на пътя през прохода Петрохан.
Господин Стоилов, заповядайте да развиете въпроса.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, госпожо министър! Налага се всяка година да поставям въпроси за състоянието на пътя през прохода Петрохан. Знаете, че миналата година бяха направени повърхностни ремонти, които не доведоха до подобряване на състоянието на пътя и се налага той отново да бъде ремонтиран в други участъци, както включително и в някои от тези, които са били поправяни.
Става дума за участък между Бучин проход и прохода Петрохан, където има значителни пропадания – на едно място пътят дори е стеснен силно в по-малко от едната лента, което е наложило неговото затваряне за превозни средства над 10 тона. От това разбирате, че се променя значително трафикът на автобуси, на по-тежки автомобили.
За мен е странно, че този проблем съществува от пролетта, аз съм поставил въпроса в средата на юни, и преди няколко дни видях, че там състоянието е същото. Вярно е, че е започнал ремонт в равнинната част, в участъка между Монтана и Берковица, продължава и към високата част, но точно там, където има най-неотложна нужда от ремонт, който не би струвал сигурно повече от няколко десетки хиляди лева, в момента не се работи. Въпросът е: защо не се извършват аварийни ремонти, за да може да се облекчи движението и, разбира се, да продължава цялостната реконструкция, която е започнала?
Очаквам Вашия отговор и Ви сигнализирам, че тези, които в момента се занимават, трябва да бъдат насочени да поправят пътя там, където той затруднява движението, създава нови рискове от влошаване на обстановката и може би от цялостно затваряне и по-нататък вече да се продължи по план реконструкцията на този важен път, който свързва целия район около Монтана и Видин със София и Южна България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За отговор – министър Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоилов! Безспорно пътят, който започва от околовръстното на София през Петрохан, Берковица до входа на Монтана, е важен път от второкласната пътна мрежа. Неслучайно за този път има осигурено финансиране със средства от държавния бюджет и със заем от Европейската инвестиционна банка. Дължината, която ще ремонтираме в рамките на този проект, е 54 километра, 23 млн. лв. е инвестицията, която сме започнали през септември 2011 г. Част от тази инвестиция, тези 23 милиона, в тези 54 километра, които ще бъдат реализирани по проекта на Европейска инвестиционна банка, е именно Петроханският проход, обходът на Берковица, както и участък от 72 до 77 километър. Работата по този проект продължава. За мое голямо съжаление се наложи в момента да забавим темповете на работа и ще обясня след малко защо.
Паралелно с това, както Вие отбелязахте, имаме особено след пролетните поройни валежи образувани свлачища на този път. Едното свлачище е на 33-ти километър, а другото е в района на село Гинци. Това, което направихме още през лятото, през месец юни, извършихме аварийни дейности на стойност 15 хил. лв., за да укрепим това свлачище. Очевидно това беше временно решение, колкото да закрепим състоянието на пътя, за да позволим все пак безопасното и безаварийно преминаване.
Паралелно с това вече изготвихме по-детайлен проект за трайното възстановяване. Този проект вече е изготвен и актуализиран, предстои да бъде одобрен от Експертния съвет и от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”. Аз се надявам, че преди зимата ще можем да инвестираме тези 45 хил. лв., които са предвидени, с които трайно да укрепим това свлачище при 33-ти километър.
Отделно от това в района на Гинци имаме пропадане на пътното платно – отново вследствие на свлачище. Там проблемът е по-сериозен, свлачището е по-голямо, проектът се актуализира. Там сумата, която е необходима за ремонта, е около 330 хил. лв., с които проектът да бъде реализиран. Неговата реализация се надяваме да започне буквално до седмици. Ще се опитаме да приключи преди зимата, но зависи и от времето дали ще позволи укрепването на свлачището да стане, преди да се влоши времето.
Връщам се като цяло – ние свлачищата ще ги укрепим, ще положим максимални усилия това да се случи още до края на тази година. Въпреки укрепването на тези свлачища през зимния период няма да освободим движението за тежкотоварния трафик над 3,5 тона, забраната ще остане, тъй като трябва да сме сигурни, особено при зимни условия, и да осигурим безопасното преминаване на лекотоварния трафик.
Паралелно с това нашето желание е да успеем в срока – той е септември 2013 г., да реализираме проекта по линия на Европейска инвестиционна банка за цялостния ремонт на пътя – тези 54 километра. Това може и да не успеем да го направим, тъй като пред нас предстои една много важна задача, една дилема как да приоритизираме списъка с проекти, по който сме започнали да работим по линия на Европейска инвестиционна банка. Защо е така? Наличните средства, които имаме за тази година по бюджет, като максимален лимит на средствата, които може Министерството да използва по линия на държавните инвестиционни заеми, който е от 114 млн. лв., в конкретния случай за Агенция „Пътна инфраструктура”, за заема от Европейска инвестиционна банка, е изчерпан. Именно затова, както вече споменах, ние забавяме темповете на работа, тъй като за тази година нямаме финансов ресурс, с който да се разплащаме. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Минаха преговорите по бюджета, законопроектът вече е внесен за разглеждане в Народното събрание. Предвидените средства, които има за нашето Министерство по линия на държавните инвестиционни заеми, са три пъти по-малко, отколкото на нас би ни се искало. Разбира се, това е така, защото рамката на бюджета не позволява да бъдат увеличени. Именно затова за следващата година ще трябва да приоритизираме започнатите проекти, техният темп на работа, за да може да се прецени. Ако този проект успеем да го вместим в намалената рамка на финансиране по линия на държавните инвестиционни заеми, ще го довършим до септември 2013 г., в противен случай ще трябва да удължим реализацията на неговата инвестиция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо министър, добре е, че поемате конкретни ангажименти за срокове и средства, но аз поставям ударението върху неотложните аварийни ремонти. Те наистина трябва да бъдат направени колкото се може по-бързо. За мен няма оправдание това голямо забавяне, защото можете да сметнете какви загуби на средства и време има от промяната на организацията на движението и от състоянието, в което се намира пътят в тези участъци, които посочихте.
Според мен има още един проблем и Вие трябва да го знаете, че почти всички пътни ремонти, и то не само в област Монтана, в целия регион, се печелят от една-две фирми. Аз не знам на кого Вие ще възложите аварийните ремонти, но тези фирми заявяват един и същи технически капацитет и въпреки средствата, които им осигурявате, те изглежда нямат техническа възможност да работят ускорено по всички проекти.
Няма да навлизам тук в описание на тези финансово-икономически въпроси, но преразгледайте своята политика за цялата страна, тъй като общо взето тя се развива по този начин. Това опира до възможностите работата наистина да се върши своевременно, качествено, а и да бъдат поставени при равни изисквания всички тези, които могат да отговорят на поставените условия.
Затова аз очаквам, първо, буквално за седмици Вие да отстраните тези най-уязвими места по пътя, а по-нататък да продължи, съгласно програмата, цялостната реконструкция на пътя през прохода „Петрохан”, като се контролира качеството на изпълнението, сроковете и начина, по който се изразходват средствата.
Няма да Ви поставям другия въпрос, който, за съжаление, Вашият предшественик, като министър, не реши положително – да включи прохода „Петрохан” към пътищата с национално и европейско значение, специално за изграждането на необходимите тунели. Това е път със стратегическо значение и най-пряката връзка между Дунав и Егейско море – път, който може да оправдае съществуването на Дунав мост и който може да подпомогне развитието на Западния и особено на Северозападния район в България. Но това е въпрос вече на стратегическо мислене, той е въпрос вероятно на бъдещето, стига да не сме го пропуснали.
Към Вас сега очаквам това, което казахте, да го направите и да се съобразите с другите съпътстващи, но не по-малко важни въпроси около пътното строителство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Дуплика желаете ли? Не.
Следва питане от народния представител Димчо Михалевски относно държавната политика във ВиК сектора – условие за изпълнение на Оперативна програма „Околна среда” (2007 – 2013 г.).
Това е последното питане за днес.
РЕПЛИКА: Има още един въпрос – на Иван Иванов!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: В 14,30 ч. изтича срокът. (Реплики.) Съжалявам! Тридесет минути е удължено времето – с това на декларациите. (Реплики на народни представители и министър Лиляна Павлова.)
Заповядайте, господин Михалевски.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Моето питане беше зададено през месец юли, когато изтече информацията, че Оперативна програма „Околна среда” прелокира 150 млн. лв. в опит да спаси тяхната загуба до края на годината.
След това имаше развитие. Ние дадохме вчера пресконференция, че 700 милиона се прелокират, и то най-вече от сектор „Води”, от сектор „ВиК”, което е изключително притеснително.
Разбира се, основната причина за забавянето на усвояването на средствата в „Околна среда” е съвсем различна и тя е свързана с капацитета на политиката, която се прилага там – не искам да я коментирам в момента, но има едно отношение, касаещо Вас като министър, отговорен за държавната политика, а това е реформата във ВиК сектора, която има пряко отношение към възможността да се ускори в следващите месеци изпълнението на тези проекти.
Някак си има неразбиране в „Околна среда”, два от въпросите, които бяха адресирани още преди повече от 3–4 години, че трябва да има режим, при който ДДС-то да може да се ползва като данъчен кредит от общините и да се осигури ресурс за кофинансиране на собственото участие на общините, което няма как да стане от техните бюджети, а трябва да се намери решение да бъдат обвързани ВиК операторите, където е паричният поток при тях. За съжаление идеите, които бяха разработени и комуникирани тогава, щяха да намерят свое решение, ако беше завършена реформата във ВиК сектора. Тук в интерес на истината трябва да кажа, че Вие нямате лична вина за забавянето с повече от две години и имате, така да се каже, заслуга, че през последните месеци Вие и Вашият заместник активно участвате в стартирането на тази политика и в нейното ускоряване.
Моят въпрос към Вас е следният. Съзнавайки ясно, че изменението на Закона за водите, което в момента е в комисия, има възможност да бъде прието някъде до първите дни на месец ноември, тъй като МРРБ трябва да стане лидер – възможно ли е да ускорите, в следващите буквално седмици и месеци, след това действията по прехвърляне на собствеността към общините и сключването на договорите между общините и ВиК операторите, за да може да се отвори възможността за ползването на данъчния кредит като участие при изпълнението на проекти? И второто, бихте ли поели ангажимент да възобновите разговорите с Европейската банка за възстановяване и развитие, които ние бяхме започнали и на принципно ниво се бяхме договорили да се даде един заем от 200 млн. евро, блоков заем, който да може при облекчени условия, след спечелването на всеки проект от общината и неговото стартиране, ВиК операторът, който е най-логичният получател на заем – а между другото бяха договорени много добри условия: 15 години матуритет, 5 години гратисен период и лихва около 4– 5%, да може операторите автоматично да изтеглят тези кредити, за да подпомогнат общините, тъй като те в момента буквално се гърчат и се чудят (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) къде да намерят парите за това участие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За отговор – министър Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски! По отношение на държавната политика, съгласно действащия Закон за водите, с нашите ВиК дружества инвестираме необходимите усилия за подобряване системите и съоръженията в населените места.
Какво става с активите? Вие знаете, че със закона, на който Вие бяхте вносител, който беше приет през 2009 г., така както беше предвидено в него и продължава да бъде предвидено, е да бъдат създадени списъци на всички ВиК системи и съоръжения, които са публична държавна и публична общинска собственост и тези дълготрайни материални активи да бъдат отписани от баланса на търговските дружества. Тези отписани активи да станат собственост на държавата и на общините след вписване в регистъра на намалението на капитала на тези дружества.
Анализът обаче, когато на практика трябваше да бъде вече приложено това изискване на закона, показа, че в 28 от общо 29-те дружества към МРРБ това е невъзможно и неприложимо изискване на закона, тъй като дълготрайните материални активи, които са държавна или общинска собственост, значително надвишават собствения капитал на тези дружества и поради това нямаше как да изпълним закона.
Именно затова в законопроекта, който сме представили на Вашето внимание и аз искрено се надявам той в най-скоро време да бъде разгледан и одобрен от Народното събрание, предлагаме отписването на тези активи всъщност да бъде без намаляване на капитала на дружествата, за да може тази норма вече да бъде факт. В момента, в който приемате този законопроект, аз мисля, че има готовност във ВиК дружествата съответно да отпишат тези активи и да не намаляват своя капитал.
Вярвам в мобилизацията, все пак и на ВиК асоциациите, които трябва също активно да се включат в този процес, въпреки че Вие знаете, че на места, като например Кюстендил и други, все още водим преговори да ги убеждаваме, че наличието на ВиК асоциация е важно и необходимо. Още повече Вие знаете за нашата дългосрочна визия като министерство, провеждащо тази държавна политика – това може би отговаря и на следващия въпрос – в програмния период 2014 – 2020 г., именно те, асоциациите, най-вече ВиК дружествата, разбира се в партньорство с общините, да бъдат бенефициенти, те да бъдат двигатели на този процес и реално те да бъдат хората, които ще реализират проектите във ВиК сектора, от една страна, и от друга страна, да имат възможност да осигурят съфинансирането, което е необходимо за изграждането на тези съоръжения, тъй като те са и тези, които събират таксите от водоползване. Всичко това показва, пак казвам, политиката.
По отношение на заема – беше последният Ви въпрос, да Ви отговаря, ние принципно имаме готовност. Единственото условие, което сме поставили, е този заем да не бъде държавно гарантиран, той да бъде изцяло по отношение на преценка за ВиК дружествата, да няма държавна гаранция, поради обясними причини за това. Преговорите и разговорите в тази посока вървят по-скоро за програмния период 2014 – 2020 г.
Вие знаете, ние работихме и продължаваме да работим активно с Европейската банка за възстановяване и развитие. С тяхно съдействие изготвихме необходимото споразумение, така че във всеки един воден проект, който сега се одобрява по Оперативна програма „Околна среда”, като партньор се включва и ВиК-то, за да може в максимална степен и чрез асоциацията да се включи и съфинансирането, и управлението, и изпълнението на проекта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За два допълнителни въпроса – господин Михалевски, заповядайте.
Димчо Михалевски (КБ): Благодаря Ви.
Много е важно наистина Министерството, вероятно Вие ще упълномощите някого, как да кажа, да стане основен мотор и да започне веднага след приемането на изменението в Закона за водите да гарантира живот и работа конкретно на тези асоциации.
Задачата, която ни предстои през следващата година, е да не загубим повече пари по Оперативна програма „Околна среда”. В момента те достатъчно много се релокират и буквално дебалансират цялата цел на програмата, защото ако сега сме се движили със средна скорост 140 млн. лв. годишно, усвоявани по тази програма за 2010-а и 2011 г., а тази година в най-добрия случай ще стигнем до 160–170 милиона, през следващата година, за да не загубим по правилото N+3, N+2, Вие много добре знаете, че следваща година е критична и се събират тези две правила за две години, трябва да усвоим по „Околна среда” 1 млрд. 200 млн. лв., което е абсолютно непостижима задача, ако няма извънредно действие в организацията.
Затова все пак ускорете разговорите с Европейската банка за възстановяване и развитие. Аз си спомням, че по наше време сключихме три или четири споразумения с тях и те не искаха държавна гаранция тогава. Вярно е, че те бяха корпоративни и бяха насочени към ВиК-тата, но ситуацията в момента е подобна. Без тази помощ и без задействане на договорите между общините и държавата с ВиК операторите за предоставяне на активите нито един от проектите на „Околна среда” няма да може съществено да се придвижи. Това ми е молбата.
Господин председател, няма да взимам повече отношение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Иванов, Ваш ред е, последен сте – следва въпрос относно трасето за автомагистрала „Струма” през Кресненското дефиле.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Няма съмнение, че автомагистрала „Струма” е една от ключовите магистрални връзки на страната, част от еврокоридор и едновременно с това дава възможност България да бъде важна междинна страна при връзката между Южна и Северна Европа. Това строителство, което наистина продължава твърде много години (реплики от министър Лиляна Павлова), постепенно достига до ключовия лот 3. Това е лотът, който минава през Кресненското дефиле.
Макар може би да няма окончателен вариант за строителството на лот 3, тъй като самото строителство ще бъде осъществено през следващия финансов период на Европейския съюз от 2014-а до 2020 г., това, което виждаме към момента, е там да бъдат построени два тунела. Единият ще бъде около 13 км, 13 300 м, а другият ще бъде малко над 2 км с виадукт като връзка между тях.
Строителството на 13-километров тунел на надморска височина от 200-300 м, колкото е Кресненското дефиле, би било нещо непознато за Европа. Има такъв дълъг тунел в Швейцария, това е тунелът под Мон Блан, но той е на височина около 4000 м.
Освен това подобно строителство поставя ключови въпроси относно цената, начина на реализация на тунела, за който в България няма опит, защото той е много по-голям от тунела под Козница, и на трето място относно поддържането му.
Поставям въпроса си към Вас: Агенция „Пътна инфраструктура” обсъждала ли е други алтернативни варианти на трасето на автомагистрала „Струма” през Кресненското дефиле? С какви аргументи е избран посоченият вариант, като се имат предвид проблемите при строителството и експлоатацията на дълги тунели? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Министър Павлова, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители? Уважаеми господин Иванов, както казахте, автомагистрала „Струма” е важна автомагистрала. Единствено не мога да се съглася с репликата, че се строи отдавна. Строи се от много скоро, ако трябва да съм искрена (реплики от народния представител Иван Иванов), лот 1 на тази магистрала започна съвсем скоро и дай боже да е готов догодина. Лот 4 също се изгражда и се строи. В момента избираме изпълнител и за лот 2. Това са трите лота, които ще се построят през този програмен период – до 2015 г., всъщност лот 1, 2 и 4 ще бъдат изградени със средства от Оперативна програма „Транспорт”.
Лот 3 е неразделна част от проекта още отсега. Подали сме апликационна форма за строителство на трите лота. За лот 3 –за подготовка на всички необходими дейности, за да може изграждането му да започне от новия програмен период с новото финансиране от 2014-а до 2020 г.
По предварителни данни – както отбелязахте, ние все още нямаме детайлната информация, тъй като тепърва ще възлагаме изработката на идейните проекти и така нататък, има три подучастъка на този проект. Единият е Благоевград – Крупник, през долината на река Струма; вторият е от Крупник до Кресна, отново по долината на река Струма и южния край на Кресненския пролом, третият участък е Кресна – Сандански, който пресича съответно няколко от пътните отсечки.
Вторият участък Крупник – Кресна, както казахте и Вие, включва един тунел от 13 км, индикативно, разбира се. Може да се окаже, че е 10, може да са 15 км. Има и още един по-малък тунел от около 2 км. Те ще бъдат свързани с виадукт.
Трасето, което споменавам, разпределено по този начин, по тези направления, е един от осемте варианта, разгледани, за да бъде взето решение какво именно да е трасето и как точно да бъде изграден участъкът през Кресненското дефиле. Разгледани са шест основни варианта и два допълнителни варианта – общо осем варианта, за периода от 2007-а до 2008 г. на множество обществени обсъждания по реда на Закона за опазване на околната среда. Това е, защото именно тази част – лот 3, преминава през защитената територия Кресна, Кресна – Илинденци, и резервата „Тисата”. Това е част от зоните на „Натура 2000”. Знаете, че там прилагаме най-високите изисквания на европейското законодателство и на Закона за опазване на околната среда.
През месец май 2007 г. са правени три обществени обсъждания, други през месец юни и декември. През 2008 г. след множество обществени обсъждания и мнения на еколози и специалисти, които са анализирали осемте варианта, се преценява, че именно този вариант – с тези два тунела, е вариантът, с който по най-добрия начин се защитава тази изключително важна и ценна натура зона, територия. Той предпазва резервата „Тисата” от вредните влияния на трафика, в сравнение ако магистралата бъде направена по който и да е от другите предложени варианти за решение.
Тунелът е в избрания вариант. Много държа да отбележа следното по Вашия коментар. Все още няма данни каква ще бъде дълбочината или височината на този тунел – дали ще бъде с повече криволичения може би по-нависоко, или по-надълбоко, но малко по-изправен. Тогава това ще доведе съответно до намаляване на километрите и дължината му. Тунели в такъв размер не са рядкост, има множество построени.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): Не на такава височина.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Още не е ясна височината в крайна сметка. Повярвайте ми, има построени. За това е взето решение още през 2008 г. Сега ние държим и сме длъжни да се съобразяваме и с европейското, и с националното законодателство по отношение на околната среда. Това е вариантът, за който е преценено, че по най-добър начин опазва околната среда. Това е изключително важно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплика, господин Иванов?
Заповядайте.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, Вие казахте, че автомагистрала „Струма” се строи само от една година. Да, след като реално пътят от Драгичево до Долна Диканя, който би трябвало и функционално, и географски да бъде част от автомагистрала „Струма”, беше отделен като автомобилен път. Сега ще стане съгласно новите промени в закона, може би нещо от този род, без да бъде част от автомагистралата. Реално обаче аз го считам за нещо – част от тази магистрала.
Що се отнася до отговора, който ми дадохте. Не познавам осемте варианта, разглеждани в Агенция „Пътна инфраструктура”. Тъй като обаче съм заместник-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения вече седма година, цялата история на магистрала „Струма” е буквално пред очите ми. Ако аз питам за алтернативни трасета и решения, то е, защото искам да ме чуете съвсем добре.
Първо, ако вместо тези два изключително дълги, непознати за България и Балканския полуостров тунела, бъдат заменени с четири или пет тунела от порядъка на 400-500 м дължина, строителството ще струва три пъти по-евтино и със спестените пари могат да се реализират други важни участъци, включително по магистрала „Хемус”, за която Ви питаха.
На второ място, строителството ще бъде извършено три пъти по-бързо, защото ще даде възможност паралелно да се строи в различни участъци, докато този дълъг тунел не дава възможност да се строи едновременно в началото и в средата.
На трето място, ще бъдат спестени големи средства, които трябва да бъдат разходвани за вентилация на този изключително дълъг тунел. Това наистина е тежък проблем, свързан с безопасността на хората.
На четвърто място, ще бъде намалена опасността от терористична атака, която в дълъг тунел би довела до изключително големи жертви. Това може наистина да се случи, това не е само заплаха.
На пето място, ще бъде дори по-добре защитена околната среда, защото вентилационните шахти, които ще изхвърлят отровните газове, ще бъдат точно на повърхността, където има защитени видове, като костенурки и други видове от животинския свят, които ще бъдат тежко засегнати от тези газове.
Изброявам всичко това в бърз телеграфен стил с надеждата, когато се вземе окончателното решение, да разгледате обективно алтернативните варианти и да вземете най-доброто в обществения интерес. Аз зная, че строителните фирми, ако им дадете 20 километров тунел, ще го строят, защото това е най-голямата обществена поръчка. Направете го обаче така, че наистина да бъде в интерес на българското общество и заедно с това този участък да се реализира максимално бързо, а оттам – и магистрала „Струма”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Дуплика – министър Павлова.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Иванов, ще уточня два важни факта. Решението за избрания вариант е взето не от нас, то е взето, спазвайки законодателството, от Министерството на околната среда и водите след множество обществени обсъждания. Преценката е, че това е най-подходящият вариант. Оттук нататък търсим най-добрия, най-евтиния, най-екологично издържания начин за реализацията на този проект.
Аз не съм пътен инженер, още по-малко разбирам от тунели. Това, което казахте обаче за вентилациите, не мога да го приема докрай. В зависимост от това, за което говорих преди малко – дали тунелът ще е на по-високо, с повече кривини, или по-надълбоко, но по-прав, това измества съответно и местоположението на вентилационните шахти. Има различни методи за копаене на тези тунели. Няма да влизаме в детайли днес.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): Ще видите, че ще се окажа прав след време.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Дори да сте прав, специалистите в областта на опазване на околната среда са избрали този вариант. Решението е взето още през 2008 г. То е актуално и работим по него. Надяваме се успешно да осъществим този проект, за да реализираме най-накрая дългоочакваната магистрала. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря Ви, министър Павлова, за участието в днешния парламентарен контрол.
Благодаря и на колегите, които останаха до края.
С това приключваме.
Следващото редовно заседание на Парламента е на 17 октомври 2012 г. – сряда от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 14,42 ч.)


Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председатели:
Анастас Анастасов
Екатерина Михайлова


Секретари:
Пламен Нунев
Милена Христова