Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2012-11-15

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Менда Стоянова и Екатерина Михайлова.

Секретари: Любомир Иванов и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, както си спомняте, във вчерашния пленарен ден госпожа Мария Стоянова Петрова-Минчева положи клетва. Във връзка с това е постъпил Проект за решение от Красимир Велчев и Димитър Главчев за попълване състава на Комисията по земеделието и горите.
На основание чл. 43, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам проекта за решение да бъде обсъден и гласуван като точка първа в днешната ни програма.
Моля да гласуваме.
Гласували 125 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

„Проект!

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията
по земеделието и горите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
Избира Мария Стоянова Петрова-Минчева за член на Комисията по земеделието и горите.”
Изказвания? Няма.
Гласуваме.
Гласували 134 народни представители: за 131, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.
Вносител – Министерският съвет, приет на първо четене на 25 октомври 2012 г.
С доклада за второ гласуване ще ни запознава господин Главчев.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Преди да Ви запозная с доклада на второ четене моля да гласуваме допускане в залата на следните лица: Владислав Горанов – заместник-министър на финансите; Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите; Красимир Сивев – началник на отдел в същата дирекция; Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Национална агенция за приходите и Катя Кашъмова – началник на отдел в същата дирекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 125 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Квесторите, поканете гостите.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 202-01-62, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2012 г., приет на първо гласуване на 25 октомври 2012 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Прекратете гласуването.
Гласували 121 народни представители: за 107, против 3, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Отрицателен вот – заповядайте, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Председателстващата госпожа Цачева не даде възможност за дебат, за изказване на мнения и становища. Сега използвам възможността чрез отрицателен вот да изразя, което мисля.
Въпросът е относно заглавието на законопроекта.
Не съм съгласен с така формулираното заглавие на законопроекта, тъй като по-нататък в него вече се съдържат текстове и има разпоредби, отнасящи се към друг закон – Закона за доходите на физическите лица. Това е текстът, който визира налагането на данък върху лихвите от депозитите на гражданите. Тоест в Закона за данък върху добавената стойност, който ние приемаме, има разпоредби от друг закон. Това вече не е закон само за ДДС, това е Закона за доходите на физическите лица и става страшно объркване.
В заглавието на закона, който приемаме и гласуваме в момента, има разпоредби, които касаят друга материя, други правоотношения между гражданите, а в случая правоотношения, които касаят гражданите и фиска. По този начин заглавието на този закон се явява неточно и подвеждащо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Благодаря, господин Шопов.
Втори отрицателен вот? Няма.
Господин Главчев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Благодаря, госпожо председател.
Предложение от народните представители Менда Стоянова, Диана Йорданова, Костадин Язов, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Димитър Главчев за създаване на нов § 1, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 1 по вносител, който е подкрепен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 96, против 15, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По § 2 е постъпило предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания по § 2? Няма.
Подлагам на гласуване § 2 по вносител, който е подкрепен от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 98, против 9, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По § 3 е постъпило предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания по § 3? Няма.
Подлагам на гласуване § 3 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 89, против 6, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 4 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 90, против 6, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По § 5 е постъпило предложение от народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което се подкрепя от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция:
„§ 5. В чл. 23 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или предоставяне за ползване на превозни средства, която е различна от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне за ползване на превозни средства на данъчно незадължено лице, е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване.
(5) Мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или предоставяне за ползване на плавателен съд, която е различна от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне за ползване на плавателен съд, за развлекателни и за спортни цели или за лични нужди на данъчно незадължено лице, независимо от ал. 4, е мястото, където плавателният съд за развлечение фактически е предоставен на разположение на получателя по доставката, когато тази услуга фактически се предоставя от доставчика от мястото на установяване на стопанската му дейност или от постоянен обект, разположен на това място.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 5 в редакция на комисията по доклада.
Гласували 109 народни представители: за 93, против 7, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По § 6 е постъпило предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 6 по вносител, който комисията подкрепя.
Гласували 105 народни представители: за 91, против 5, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за параграфи от 7 до 11-и включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване анблок параграфи от 7 до 11-и включително по текста на вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 90, против 5, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По § 12 има постъпило предложение от народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12 и предлага следната редакция:
„§ 12. В чл. 58, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„3. зъбни протези, внасяни от лекари по дентална медицина или зъботехници, човешки органи, тъкани и клетки, кръв, кръвни съставки и кърма;”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 12 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 97 народни представители: за 87, против 6, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По § 13 има предложение от народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което се подкрепя от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13 и предлага следната редакция:
„§ 13. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 и 5 се изменят така:
„4. е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил;
5. стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали;”.
2. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. превозните средства по ал. 1, т. 4 и стоките или услугите по ал. 1, т. 5 се използват и за дейности, различни от посочените в т. 1-4, в случаите, когато една или повече от изброените в т. 1-4 дейности са основна дейност за лицето; в тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност.”
3. В ал. 3, т. 3 и 4 се изменят така:
„3. стоките или услугите, използвани при безвъзмездно извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт на нает или предоставен за ползване актив;
4. стоките или услугите, използвани при безвъзмездно извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 13 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 93 народни представители: за 85, против 4, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 14 до 24 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 14 до 24 включително, анблок по вносител.
Гласували 92 народни представители: за 84, против 2, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25 и предлага следната редакция:
„§ 25. В Глава единадесета се създава чл. 111а:
„Общи положения
Чл. 111а. (1) Документирането на доставките с място на изпълнение на територията на страната се извършва по реда на тази глава.
(2) Документирането на доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка се извършва по реда на тази глава, когато данъкът за доставката е изискуем от получателя и доставчикът е лице, за което са изпълнени едновременно следните условия:
1. лицето е установило независимата си икономическа дейност на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната, от който е извършена доставката, или при липса на такова установяване или такъв обект – има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната;
2. лицето не е установено в държавата членка, на чиято територия е мястото на изпълнение на доставката, или неговият постоянен обект в тази държава членка не взема участие в доставката.
(3) Документирането на доставка на стоки или услуги с място на изпълнение на територията на трета страна или територия се извършва по реда на тази глава, когато доставчикът е установил независимата си икономическа дейност на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната, от който е извършена доставката, или при липса на такова установяване или на такъв обект – има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната.
(4) В случаите по чл. 113, ал. 11, когато фактурата или известието към фактурата се издава от лицето, на което се доставят стоките или услугите, ал. 2 не се прилага.
(5) Доставчикът не прилага ал. 1 за доставки с място на изпълнение на територията на страната, когато данъкът е изискуем от получателя и доставчикът е лице, за което едновременно са изпълнени следните условия:
1. лицето не е установило независимата си икономическа дейност на територията на страната или неговият постоянен обект на територията на страната не взема участие в доставката, или при липса на такова установяване или такъв обект – няма постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната;
2. лицето е установено в друга държава членка или има постоянен обект в друга държава членка, от който е извършена доставката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 25 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 100 народни представители: за 89, против 3, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 26 по вносител.
Гласували 93 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Параграф 27 – предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27 и предлага следната редакция:
„§ 27. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, изречение второ, думите „посочва изрично, че данъкът е изискуем от получателя” се заменят с „вписва „обратно начисляване”.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Всяко данъчно задължено лице по избран от него начин осигурява от момента на издаването им до края на периода на съхранението им автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурите и известията към фактурите, издадени от него или от негово име, както и на получените от него фактури и известия към фактури, независимо от това, дали са на хартиен носител или в електронна форма.”
3. Създават се ал. 7-11:
„(7) Фактурата може да не съдържа реквизитите по ал. 1, т. 12, 14 и 15, когато сумата на данъчната основа и данъкът не превишават 100 евро или тяхната равностойност в левове, с изключение на документиране на доставките с място на изпълнение на територията на друга държава членка, на вътреобщностни доставки и на дистанционни продажби на стоки.
(8) В случаите по чл. 111а, ал. 3 издадената от данъчно задълженото лице – доставчик, фактура може да не съдържа реквизитите по ал. 1, т. 12 и 13.
(9) Документирането на доставките с електронни фактури и електронни известия към фактури се извършва, при условие че това документиране се приема от получателя с писмено или мълчаливо съгласие.
(10) Гарантирането на автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурата или известието към фактурата, се осигурява от данъчно задълженото лице чрез всякакъв контрол на стопанската дейност, който създава надеждна одитна следа между фактурата или известието към фактурата и доставката на стоки или услуги.
(11) Освен чрез контрола на стопанската дейност по ал. 10 автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на електронна фактура и електронно известие към фактура се осигуряват чрез следните примерни технологии:
1. квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, или
2. електронен обмен на данни.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 27 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 92 народни представители: за 83, против 5, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По параграфи от 28 до 31 включително комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 28 до 31 включително по вносител.
Гласували 88 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Параграф 32 – предложение на народните представители Стоянова, Йорданова, Язов, Червенкондев, Грозданов и Главчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 32 и предлага следната редакция:
„§ 32. В чл. 130 се създава ал. 4:
„(4) За целите на ал. 3 размерът на данъчната основа за полученото авансово плащане е равен на размера на данъчната основа на доставката с по-ранна дата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 32 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 85 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Параграф 33 – предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 33 и предлага следната редакция:
„§ 33. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 и 3 накрая се добавя „или вписване в регистър БУЛСТАТ”.”
2. В ал. 4 думите „14-ия ден” се заменят с „45-ия ден”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 33 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 88 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 34 по вносител.
Гласували 91 народни представители: за 86, против 2, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията предлага да се създаде нов § 34а, който става § 35:
„§ 35. В чл. 143, ал. 1, т. 2 след думите „по чл. 50” се добавя „ал. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 34а, който става § 35, с текста по доклада.
Гласували 87 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Параграф 35 – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 35, който става § 36, и предлага следната редакция:
„§ 36. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Във фактурата и в известието към фактурата дилърът вписва „режим на облагане на маржа – стоки втора употреба” или „режим на облагане на маржа – произведения на изкуството” или „режим на облагане на маржа – предмети за колекции и антикварни предмети”.
2. Досегашният текст става ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 35, който става § 36, в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 93 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Параграфи от 36 до 40 по вносител, съответно стават параграфи 37 до 41 – по комисия.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 36 до 40, който стават параграфи 37 до 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 36 до 40 по вносител, които стават съответно параграфи от 37 до 41, с текста на вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободи