Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2012-12-11

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Менда Стоянова, Екатерина Михайлова и Павел Шопов 

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

(Председателят госпожа Цецка Цачева обявява регистрация, но поради липса на необходимия кворум отлага началото на заседанието за 13,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам извънредното пленарно заседание. (Звъни.)
Припомням на народните представители дневния ред за днешното извънредно пленарно заседание. Той е, както следва:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча.
5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Преди да преминем към дневния ред, Ви предлагам на вниманието Решение № 2089-НС, София, 6 декември 2012 г. на Централната избирателна комисия:
„На 6 декември 2012 г. с Решение на Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Моника Ханс Панайотова, избрана от 24. едномандатен избирателен район – София, издигната от Политическа партия ГЕРБ в 41-то Народно събрание.
На основание чл. 26, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 272, ал. 1 и § 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс, Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Обявява за избран за народен представител в 24. многомандатен избирателен район – София, Веселин Григоров Спиридонов (ЕГН…) от листата на политическа партия ГЕРБ.”
Моля, поканете господин Спиридонов в пленарната зала за полагане на клетвата.
Господин Спиридонов, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички стават.)
Веселин Спиридонов: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Честито!
Веселин Спиридонов (ГЕРБ): Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към точка първа:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ.
Има доклад за второ четене на Комисията по околната среда и водите.
Слушаме Ви, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Благодаря, госпожо председател.
Правя процедурно предложение за допускане в залата на госпожа Евдокия Манева – заместник-министър на околната среда и водите, господин Георги Михайлов – началник на отдел „Качество на атмосферния въздух” към дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, и господин Емил Първанов – началник на отдел „Емисии и преносни процеси в атмосферата” към дирекция „Опазване чистотата на въздуха”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложението за допускане на гости в залата.
Гласували 107 народни представители: за 105, против 1, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова:
„ДОКЛАД
относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 202-01-57, внесен от Министерския съвет на 18 септември 2012 г., приет на първо гласуване на 17 октомври 2012 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме.
Гласували 100 народни представители: за 97, против 2, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: По § 1 комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „чл. 10” се заличават.
2. Създават се ал. 4-6:
„(4) В зависимост от условията на територията на дадена община могат да бъдат определени по-строги норми за допустими емисии за обекти и дейности в определени общини, райони или селищни образувания, от тези, утвърдени с наредбите по ал. 1 и чл. 9а-9в.
(5) Нормите по ал. 4 се определят въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината до министъра на околната среда и водите, одобрено с решение на общинския съвет.
(6) Нормите по ал. 4 се утвърждават със заповед на министрите, издали съответните наредби по ал. 1 и чл. 9а-9в, освен в случаи на инсталации, които имат издадено комплексно разрешително, за които нормите се определят по реда на Глава седма от Закона за опазване на околната среда.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 1 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 9а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн., ДВ, бр...) се заменят с „Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн., ДВ, бр...).
2. В ал. 2 думите „чл. 10, ал. 1, т. 1” се заменят с „чл. 10б, ал. 1, т. 1 и чл. 10в, ал. 1, т. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 2 по доклада на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. Създава се чл. 9в:
„Чл. 9в. (1) Нормите за допустими емисии на вредни вещества – замърсители (серен диоксид, азотни оксиди и прах), изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации (ГГИ) се определят с наредба на Министерския съвет.
(2) Министърът на околната среда и водите съвместно с министъра на икономиката, енергетиката и туризма разработва и внася за приемане от Министерския съвет Преходен национален план (ПНП) за поетапно привеждане на ГГИ в съответствие с изискванията на наредбата по ал. 1.
(3) Редът и начинът за изготвяне на плана по ал. 2 се определят с наредбата по ал. 1.
(4) Планът по ал. 2 се одобрява с решение на Министерския съвет и се представя на Европейската комисия за одобрение.
(5) Европейската комисия извършва оценка на ПНП и ако не направи възражения по него в срок до една година от получаването му, ПНП се счита за приет.
(6) В случай че Европейската комисия направи възражения по ПНП, се изготвя нов вариант, в който се отчитат направените от Европейската комисия възражения.
(7) В случай че Европейската комисия не възрази в срок шест месеца от получаване на новия вариант, ПНП се счита за приет.
(8) Последващи изменения на ПНП се извършват съгласно Решение за изпълнение 2012/115/ЕС на Комисията от 10 февруари 2012 г. за определяне на правила относно преходните национални планове, посочени в Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (ОВ, L52 от 24.02.2012 г.). Министърът на околната среда и водите информира Европейската комисия за всички изменения на ПНП.
(9) Министерството на околната среда и водите ежегодно изпраща информация до Европейската комисия за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах, както и на количеството подавана енергия за всяка от включените в ПНП инсталации.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Изказвания?
Господин Чакъров, заповядайте.
Джевдет Чакъров (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Този законопроект или по точно този параграф, останалите параграфи и въобще текстовете въвеждат в нашето законодателство изискванията на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността.
Повод за изказването ми по този параграф е изказването, което господин Иван Ангелов направи по време на заседанието на Комисията по околната среда и водите и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Това, което бих искал да постигнем като наша национална позиция с оглед отстояване на нашите интереси и на всички нас, е именно подобряване на диалога между Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Ние няма как да не подкрепим тези текстове, защото са заложени в тази директива и трябва да бъдат въведени в нашето законодателство, но същевременно трябва да си даваме сметка, че с въвеждането на тези текстове трябва да бъдат изградени допълнителни съоръжения за пречистването, както досега нашата цел беше сероочистващите инсталации да бъдат в експлоатация и в действие, така и от 1 януари 2016 г. за азотния оксид.
Безспорно това са много инвестиции, които ще натоварят операторите, а това са 25 големи оператори както в сферата на енергетиката, така и в добива на тор. Едва ли е необходимо да ги посочвам всички, знаем кои са. Става въпрос за структуроопределящи единици и предприятия, които са в сферата на енергетиката и производството на торове за земеделието.
В това отношение трябва да знаем много добре, че изграждането на тези инсталации определено ще коства много сериозен финансов ресурс, който няма как да не даде отражение, като доста плахо се изказа по време на заседанието на комисията – трябва да знаем много ясно, че това ще доведе отново до повишението на цените на тока, който се произвежда от тези оператори.
С оглед на това по-скоро бих искал всички ние да постигнем особено в диалог между двете министерства много по-добра координация точно кои оператори, а то е ясно – тези, които досега не са ползвали отлагателни периоди за сероочистващи инсталации. Останалите с един добър план, който се визира в този параграф, да бъде представен на Европейската комисия за одобрение и да се възползваме в максимална степен това да стане до 2020 г. Естествено трябва да има и такива оператори, които да започнат дейността си с изградени инсталации към 1 януари 2016 г. Всичко това да става с плавен преход, за да не натоварваме с допълнителна цена на електрическата енергията всички нас като потребители. Мисля, че това е възможно. Добре е да се положат необходимите усилия и диалогът, който се води от страна на Министерството на околната среда и водите с операторите, да бъде по-активен и ефективен – нещо, за което ние ще следим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Реплики? Няма.
Други народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.
В такъв случай поставям на гласуване § 3 в редакцията на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, прекратете гласуването.
Гласували 81 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок гласуваме параграфи с номера 4 и 5.
Гласували 77 народни представители: за 71, против 1, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В чл. 11а се правят следните изменения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации” се заменят с „Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации”.
б) В т. 2 думите „паметници на културата, съгласно чл. 4 от Закона за паметниците на културата и музеите” се заменят с „културни ценности, съгласно Закона за културното наследство”.
2. В ал. 5 думите „чл. 4 от Закона за паметниците на културата и музеите” се заменят със „Закона за културното наследство”.
3. В ал. 10, т. 3 се изменя така:
„3. Единен идентификационен код (ЕИК) или единен граждански номер (ЕГН), за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги? Няма.
Гласуваме § 6 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 72 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: По § 7 е направено предложение от народния представител Костадин Язов по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „съоръжения на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове” се заменят с „оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове”.
2. В ал. 6:
а) Точка 2 се изменя така:
„2. Да изискват информация и документи, да правят анализи на място и/или да вземат проби за лабораторни анализи с цел установяване съответствието на веществата, съоръженията и продуктите от обхвата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 и/или Регламент (ЕО) № 842/2006;”
б) в т. 3 думите „съдържащи, зависещи или изработени” се заменят със „съдържащи или зависещи”;
в) Точка 4 се изменя така:
„4. Да издават задължителни предписания за ограничаване, забрана за пускане на пазара, разпространение, използване, изтегляне от пазара и/или унищожаване на вещества, съоръжения и/или продукти и ограничаване на емисии при констатирани несъответствия с изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 и/или Регламент (ЕО) № 842/2006;”
г) В т. 5 и 6 думите „съдържат, зависят или са изработени” се заменят със „съдържат или зависят”.
3. В ал. 7, т. 3 думите „съдържащи, зависещи или изработени” се заменят със „съдържащи или зависещи”.
4. В ал. 12 навсякъде думите „съдържат, зависят или са изработени” се заменят със „съдържат или зависят”.
5. В ал. 13, т. 1 означението „кг” се заменя с „kg”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 7.
Гласували 76 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 8 и предлага следната редакция:
„§ 8. В чл. 17б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Физическите лица са длъжни да притежават документ за правоспособност съгласно изискванията на чл. 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 842 от 2006, издаден при условията на наредбата по чл. 17, ал. 2 за извършване на дейности, свързани с:
1. проверки за течове на стационарни хладилни и климатични системи и на топлинни помпи, съдържащи 3 kg или повече флуорирани парникови газове, или 6 kg или повече, когато са херметически затворени и етикетирани като такива, както и на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи 3 kg или повече флуорирани парникови газове;
2. извличане на флуорирани парникови газове;
3. монтаж;
4. сервиз или поддръжка на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи флуорирани парникови газове;
5. извличане на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение или от климатични инсталации на някои моторни превозни средства, или от оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове.”
2. В ал. 3:
а) в т. 1 навсякъде означението „кг” се заменя с „kg”;
б) в т. 2 означението „кг” се заменя с „kg”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9 и предлага следната редакция:
„§ 9. В чл. 18, т. 1 след думата „норми” се поставя запетая, а думата „разрешителното” се заменя с „определени с подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон, и/или с комплексното разрешително по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 9.
Гласували 78 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме двата параграфа.
Гласували 80 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Параграф 12 – постъпило е предложение от народния представител Костадин Язов, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12 и предлага следната редакция:
„§ 12. В Глава пета се създава чл. 30л:
Чл. 30л. (1) За инсталациите, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, с изключение на инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда създава, а директорът на съответната Регионална инспекция по околна среда и водите, на чиято територия са разположени инсталациите, поддържа публичен регистър, достъпен чрез интернет.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. регистрационен код, който се състои от 8 символа: първите три са единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), специфични за областта, на чиято територия се намира съответната РИОСВ, а останалите 5 символа са цифри, които представляват поредния номер на инсталацията;
2. наименование/име на оператора;
3. адрес на инсталацията;
4. номер и дата на удостоверението за регистрация;
5. дата на прекратяване на регистрацията;
6. номер и дата на заповедта за заличаване;
7. промени в обстоятелствата.
(3) За вписване в регистъра по ал. 1 и издаване на удостоверение за регистрация операторът подава заявление до директора на съответната РИОСВ.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. ЕИК, за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус;
2. технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположението на площадката, на която е разположена инсталацията;
3. документ за платена такса за регистрация или за вписване на промяна в обстоятелствата.
(5) Удостоверението и заявлението по ал. 3 се издават по образци, одобрени от министъра на околната среда и водите.
(6) Когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът по ал. 4, т. 1 се представя и в легализиран превод на български език.
(7) Директорът на съответната РИОСВ уведомява писмено заявителя в случаите на допуснати неточности и/или непълноти в заявлението по ал. 3 и приложените към него документи и определя срок 14 дни за отстраняването им.
(8) В срок 14 дни от подаване на заявлението или от отстраняване на неточностите и/или непълнотите директорът на съответната РИОСВ вписва инсталацията в регистъра и издава удостоверение за регистрация.
(9) Регистрацията е безсрочна.
(10) Директорът на съответната РИОСВ отказва мотивирано вписването в регистъра и издаването на удостоверение за регистрация при неспазване изискванията на ал. 4.
(11) Отказът по ал. 10 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.
(12) Вписване на промяна в обстоятелствата се извършва от директора на съответната РИСОВ, въз основа на заявление от оператора, към което се прилагат документи, удостоверяващи промяната.
(13) Операторите подават заявление за вписване на промяната в обстоятелствата в едномесечен срок от настъпването им.
(14) Заявлението по ал. 13 се разглежда по реда на ал. 7 и 8.
(15) Директорът на съответната РИОСВ вписва в регистъра промяната в обстоятелствата и издава удостоверение със съответната промяна.
(16) Директорът на съответната РИОСВ отказва мотивирано вписване на промяна в обстоятелствата при неспазване изискванията на ал. 4.
(17) Отказът по ал. 16 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.
(18) Регистрацията по ал. 8 се заличава, а издаденото удостоверение се обезсилва в случаите на прекратяване дейността на инсталацията.
(19) В случая по ал. 18 директорът на съответната РИОСВ издава заповед за заличаване на инсталацията от регистъра и обезсилва издаденото удостоверение за регистрация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 12.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме.
Гласували 79 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Постъпило е предложение от народния представител Костадин Язов, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нови параграфи.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат нови параграфи 13а и 13б, които стават съответно § 14 и § 15:
„§ 14. В чл. 33б, ал. 1 се създава т. 6:
„6. Разпореждане за унищожаване на вещества и продукти, които не са в съответствие с изискванията на наредбите по чл. 17, ал. 1 и 2 за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 и Регламент (ЕО) № 842/2006.”
§ 15. В чл. 34г, ал. 1 думите „чл. 30а, ал. 4” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме новите параграфи 14 и 15, съгласно предложението на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 14, който става § 16 и предлага следната редакция:
„§ 16. В чл. 34е се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации” се заменят с „Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации”.
2. В т. 1 думите „Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми (ДВ., бр. ...) се заменят с „чл. 69 от Закона за опазване на околната среда”.
3. Създава се т. 6:
„6. за неспазване на изискванията на чл. 28а, 28б и 28в от наредбата – с глоба от 1000 до 5000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 2000 до 15 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги? Няма.
Гласуваме § 16.
Гласували 83 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване параграфи с номера по вносител от 15 до 17 включително, които стават съответно параграфи с номера от 17 до 19 по доклада на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията предлага да се създаде нов § 17а, който става § 20:
„§ 20. В останалите текстове на закона:
1. Думите „Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации” се заменят с „Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации”.
2. Думите „съдържат, зависят или са изработени” се заменят с „съдържат или зависят”.
3. Означението „кг” се заменят с „kg”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за нов § 17а, който става § 20.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Направено е предложение от народния представител Костадин Язов, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за § 18.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 18, който става § 21 и предлага следната редакция:
„§ 21. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се създават т. 28, 29, 30 и 31:
„28. „Горивна инсталация” е всяко техническо съоръжение, в което се окисляват горивни продукти с цел да се използва така получената топлина.
29. „Голяма горивна инсталация (ГГИ)” е горивна инсталация, чиято обща номинална входяща топлинна мощност е равна или по-голяма от 50 MW, независимо от използвания/ите вид/ове гориво/а.
30. „Промяна в обстоятелствата” е промяна в суровини и/или технологични процеси.
31. „Унищожаване” е обезвреждане по смисъла на Закона за управление на отпадъците.
2. В § 1б думите „за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и продукти за пребоядисване на автомобили” се заменят с „от 21 април 2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства”, а думите „на Съвета” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 18 по вносител, който става § 21 по редакцията, която беше прочетена от госпожа Михайлова.
Гласували 77 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията предлага да се създаде нов § 18а, който става § 22:
„§ 22. В Преходните и заключителните разпоредби § 2 и § 3 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложения от комисията нов § 18а, който става § 22.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование „Допълнителна разпоредба”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на подразделение с наименование „Допълнителна разпоредба”.
Гласували 78 народни представители: за 73, против 2, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията предлага да се създаде нов § 18б, който става § 23:
„§ 23. Този закон въвежда изискванията на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ, L 334/17 от 17 декември 2010 г.).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 18б, който става § 23.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията по вносител за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби”.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Искра Михайлова-Копарова: Комисията предлага § 19 по вносител да се отхвърли, тъй като систематично е отразен в §17а, който става § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 19 да бъде отхвърлен по изложените съображения на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 68, против 1, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими