Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2011-01-26

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова
Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, в понеделник бе извършен терористичен акт на московското летище Домодедово, който е несъвместим с човешките ценности. В този трагичен акт загинаха невинни граждани, в т.ч. и българин. На Председателския съвет обсъдихме и предлагаме с едноминутно мълчание да почетем жертвите от терористичния акт. (Всички стават прави. Едноминутно мълчание.)
На вашето внимание е предложен проект за Програма на Народното събрание за 26-28 януари 2011 г.:
1. Избор на заместник-председатели на Сметната палата (съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за Сметната палата Народното събрание избира двамата заместник-председатели на Сметната палата по предложение на председателя на Сметната палата. Предложението на председателя на Сметната палата е внесено на 20 януари 2011 г.)
2. Проект за решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
4. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
6. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ.
7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда (вносители: Михаил Миков, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова, 6 януари 2011 г.; втори законопроект с вносители Светлана Ангелова и Станка Шайлекова от 11 януари 2011 г.).
8. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от Комисията по правни въпроси, по приетите на първо четене на 14 октомври 2010 г. законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс) – продължение.
9. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия. (Вносители: на първия законопроект – Лъчезар Иванов; на втория законопроект – Стефан Господинов и група народни представители.)
11. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети. (Вносители: Любен Татарски, Георги Икономов и Атанас Камбитов).
12. Второ четене на Законопроекта за горите.
13. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.
14. Парламентарен контрол. Начален час – 11,00 ч. в петъчния ден.
Подлагам на гласуване предложения ви проект за програма.
Гласували 144 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
За процедурно предложение има думата господин Терзийски.
Георги Терзийски (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди малко бях уведомен, че съм лишен от мястото си в Народното събрание. Когато влязох в Народното събрание, аз влязох с листата на Политическа партия „Ред, законност и справедливост” и беше определено къде народните представители от тази партия сядат. Преди малко бях уведомен, че заради това, че някои хора са решили да сменят местата си от определените политически партии, които заемат, трябва аз да бъда изместен като картоф от мястото, на което съм сядал до момента. Категорично не съм съгласен с това нещо и считам, че това е дискриминационно отношение към народните представители, които са лоялни към избирателите, гласували за тях, лоялни съм към листата, в която са участвали, и са били коректни да защитават и отстояват тази своя позиция. Считам, че е дискриминационно и изключително некоректно, за да не използвам по-силна дума, аз да бъда изместен от мястото, на което съм сядал от момента, от който влязох в Народното събрание, макар и по-късно, за да бъдат настанени там хора, които са решили да обявят себе си за по-независими. Тези места бяха определени за народните представители от Политическа партия „Ред, законност и справедливост”.
От това, което се случва, оставам с впечатление, че народните представители на тази партия не са желани в българския парламент, макар че те изразяват вота на повече от 200 хил. избиратели.
Евгени Стоев (ГЕРБ, от място): Ти кажи своя вот.
Георги Терзийски: Считам, че трябва да се възстанови това нарушено право!
Госпожо председател, обръщам се към Вас и към Председателския съвет – намерете решение хората, които са напуснали своите парламентарни групи...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече. Ще Ви отнема думата.
Георги Терзийски: ... да бъдат настанени не на местата на партия „Ред, законност и справедливост”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има правилник, приет с решение на Народното събрание.
Да, вярно е, че местата на парламентарните групи бяха консенсусно определени и до наличието на Парламентарна група „Ред, законност и справедливост”, а и много след това, народните представители, избрани по волята на избирателите, продължиха да ползват тези места.
Поради непримирими конфликти, на които станахме свидетели през миналата пленарна седмица, се налага да има разграничение между условно казано групата народни представители, които се припознават от листата на „Ред, законност и справедливост”, и всички останали, които са с различна партийна принадлежност. Следва да изпълните разпореждането на председателя не защото аз така твърдя, а защото така казва правилникът. Ако не се съобразите с това разпореждане ще считам, че нарушавате реда в залата и ще Ви бъдат наложени съответните санкции.
Приканвам ви да заемете местата си! В тази зала има място за всеки народен представител.
Заповядайте, господин Али.
Неджми Али (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Упълномощен съм от името на парламентарната група да изчета:
„ДЕКЛАРАЦИЯ
Ние от Парламентарната група на Движението за права и свободи изразяваме остра тревога от все още нерешените проблеми на тютюнопроизводителите, което естествено води до ескалиране на напрежението в отделни региони на страната. Онова, което изкарва хората на протест, не е политическата намеса на една или друга политическа партия, а е нещо, което е крайно време да чуете и проумеете. Това, уважаеми госпожи и господа управляващи, е гладът.
Парламентарната група на ДПС заявява най-отговорно, че споделя и подкрепя изцяло справедливите протести и искания на тютюнопроизводителите и настоява те да бъдат изпълнени в най-кратки срокове.
Категорично заявяваме оценката си за това, че нерешаването в спешни срокове на проблемите на тютюнопроизводителите води дори до социални бунтове и поставя под съмнение и под опасност гражданския мир в засегнатите региони.
Призоваваме търговците да изпълнят задълженията си по договорите за изкупуване на тютюна без да изчакват крайния срок, тъй като поради обективни, климатични и технологични причини, тютюнът през месеците декември и януари започва да мухлясва и да гние.
Настояваме Министерският съвет да задейства всички свои контролни механизми и да упражни своите правомощия, съгласно действащия Закон за тютюна и тютюневите изделия.
Министерският съвет да събере всички лицензирани търговци на тютюни и се състави конкретен времеви график, който да гарантира изкупуването на цялата произведена продукция в законно установения срок.
Уважаеми госпожи и господа управляващи! Нашата цел не е ескалация на напрежението, а решаването на проблемите. Ето затова Парламентарната група на ДПС настоява за спешна среща с министър-председателя, министъра на финансите и с министъра на земеделието и храните, на която освен изброените проблеми, ще бъдат поставени и въпросите за осигуряване на националните доплащания за реколта 2010 г., тъй като в момента ниската изкупна цена, за която няма логично обяснение, не е в състояние да покрие дори производствените разходи, както и да се обсъди и нормативната уредба за изясняване схемата за извършване на плащанията за референтния период 2007-2009 г.
Апелираме към правителството, от което зависят гаранциите за социалния мир, да спре ескалиращото напрежение и в диалог с тютюнопроизводителите, а не чрез репресии и заплахи на представителите на инициативните им комитети за саморазправа, да реализира политика и действия, адекватни на статута на държава – член на Европейския съюз, на позицията на страна – член на Европейския съюз”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Али.
По реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили няколко предложения. Ще ги докладвам в поредността на тяхното постъпване по време. Предварително се извинявам на членовете на Председателския съвет – сутринта ги докладвах в обратен ред.
Първото по време, в 15,49 ч., е постъпило предложение от председателя на Парламентарната група на Коалиция за България господин Сергей Станишев с искане на основание чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да се проведе изслушване на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов относно наличните количества зърно, ежемесечната консумация и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба.
Предлага се изслушването да се включи като т. 1 от Програмата на Народното събрание за настоящата пленарна седмица 26-28 януари 2011 г.
Господин Пенко Атанасов ще защити предложението.
Заповядайте, господин Атанасов.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Нашето предложение е мотивирано от факта, че в последните седмици сме свидетели на драстично увеличение на цената на хляба. Тази цена ще продължава да расте, защото са налични фактори като внос на зърно, който за последните няколко седмици вече е 24 000 тона – не 1000, не 2000, не 5000 – 24 000 тона; на цени, които дават основания отново да бъде качена цената на хляба. Това е изключително обезпокоително и изключително силно ни притеснява фактът, че обявените количества зърно, за които управляващите казаха, че ще бъдат достатъчни до следващата реколта, реално голяма част от тях са договорирани и са подготвени за износ. Това значи, че България е в зърнена криза, която естествено, че ще се отрази не само на цената на хляба, а и на всички хранителни продукти. Това ще доведе до един много сериозен отзвук сред населението, който е неприемлив в тези условия, в които страната ни се намира.
Ние искаме да изслушаме министъра на земеделието. Надяваме се, че той днес следобед ще се върне и утре ще може да бъде изслушан, за да каже с какви количества зърно страната наистина разполага; какво е движението на зърното, брашно –седмичното ни потребление, за да знаем какво става с държавния резерв. Имаме ли го този държавен резерв? В какви размери е? Защо не го ползваме и можем ли да го ползваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Атанасов, времето Ви изтече.
Пенко Атанасов: Аз мисля, че бях безкрайно ясен. Предлагам да бъде прието предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване на основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде включено като точка в дневния ред и проведено изслушване по реда на чл. 99 от нашия правилник на министъра на земеделието Мирослав Найденов.
Гласували 132 народни представители: за 41, против 23, въздържали се 68.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Уважаеми колеги от ГЕРБ и от дясната страна на залата, нали разбирате, че с това предложение ние ви даваме шанс и време да отреагирате на наистина сериозен въпрос, който е надвиснал над страната, и който няма да се реши с магическа пръчка.
Досега министър Найденов ни показваше един гигантски слалом, много добре лавирайки между проблемите. Досега той това не го разбра, само че го настига лавината, която се спуска по склона. Ако той и вие не сте го разбрали – това е голям проблем за страната ни. Елементарно е – първата стъпка, която бихме могли да направим, е настина той да бъде изслушан, за да бъдат казани мерките, които ще бъдат приети, за да бъде озаптена цената на хляба. Защото никой не е по-голям от хляба. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване направеното предложение за включване в дневния ред изслушване на министър Мирослав Найденов.
Гласували 129 народни представители: за 41, против 31, въздържали се 57.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
В 15,51 ч. във вчерашния ден е постъпило предложение от народния представител Иван Николаев Иванов на основание чл. 43, ал. 3 от правилника – да бъде включено в седмичната програма за периода 26-28 януари 2011 г. обсъждане и приемане на проект на Декларация, осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани, внесена с вх. № 954-00-3 от 28 октомври 2009 г. с вносител Иван Костов и група народни представители.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН Н.ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на Синята коалиция за пореден път предлага в седмичната програма на Народното събрание да бъде включено обсъждането на Проекта за Декларация за осъждане на насилствената асимилация на българските мюсюлмани.
Двадесет и шест години след началото на този позорен за българската държава акт, извършен от комунистическата власт, все още държавните институции в страната не са осъдили тази насилствена асимилация. Все пак, за чест на българското Народно събрание, искам да съобщя, че преди 11 години Тридесет и осмото Народно събрание прие решение, с което България се присъедини към Европейската рамкова конвенция за защита на националните малцинства. Това беше един акт, с който ние показахме привързаност към европейската ценностна система, където етническата толерантност е един от стълбовете за поведение.
Надявам се, че днес Четиридесет и първото Народно събрание на Република България ще последва този пример на Тридесет и осмото Народно събрание и ще обсъди и приеме Декларация за осъждане на насилствената асимилация на българските мюсюлмани.
С този апел се обръщам към вас, уважаеми колеги народни представители: подкрепете предложението на Синята коалиция, което беше дефинирано от председателя на Народното събрание! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за включване в дневния ред обсъждане и гласуване на Декларация, осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани.
Гласували 121 народни представители: за 35, против 8, въздържали се 78.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Господин Иванов – за прегласуване.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не ме изненадва гласуването на представителите на Коалиция за България. По съшия начин те се противопоставяха и на това България да се присъедини към Европейската рамкова конвенция за защита на националните малцинства преди 11 години. Не ме изненадва гласуването и на колегите от „Атака”. Но аз се обръщам към вас, приятели от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ: искам да ви кажа два аргумента, за да подкрепите включването на тази точка в седмичната програма.
Преди всичко чисто човешки, поставете се макар и за миг на мястото на хората, които са били жертви на тази масова репресия. Представете си макар и за миг, че насилствено се променят имената на вашите деца – имена, които вие сте произнасяли с любов, когато се обръщате към тях. Представете си за миг, че насилствено ви прогонват от вашата родина. Тогава може да разберете всъщност масовостта и тежестта на това престъпление.
На второ място, подкрепете правителството на министър-председателя Бойко Борисов, защото само преди две седмици правителството с нарочен акт обяви 1 февруари като Ден на почит към жертвите на комунистическия режим и Ден на осъждане на престъпленията на комунистическия режим. Едно от знаковите престъпления на комунистическия режим е именно Възродителния процес, защото беше посегнато върху съдбата на неколкостотин хиляди български граждани. (Председателят подава сигнал, че времето е изтекло.)
Завършвам, госпожо председател.
Искам само да ви кажа, че неосъждането на едно масово престъпление е реално негово оправдание. Не го правете за честта на Народното събрание и за вашата лична чест! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване направеното предложение за включване в дневния ред обсъждането на въпросната декларация.
Гласували 124 народни представители: за 37, против 19, въздържали се 68.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Третото по време предложение е на народния представител Цветан Костов, който предлага в седмичната програма на Народното събрание да бъде включено Проекторешение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с инцидента в Многопрофилната болница в Горна Оряховица, изнесените в Народното събрание данни, събрани от СРС, и данните от съдебно-медицинската експертиза.
Предложението е заведено под № 154-02-6 от 13 януари 2011 г. с вносители Иван Костов и група народни представители.
Доктор Костов, имате възможност да презентирате предложението.
Цветан Костов (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, отново внасям предложение за създаване на Временна анкетна комисия, която да изясни всички факти и обстоятелства около случая в Многопрофилната болница за активно лечение в Горна Оряховица.
Силно се надявам този път то да не бъде отхвърлено, защото само такава комисия може да изиска и се запознае със съдебномедицинската експертиза, с използваните специални разузнавателни средства, с доклада на медицинския одит и с резултатите от проверката, разпоредена от министъра на здравеопазването, и така да освети изцяло случилото се там, да даде точни отговори на всички онези въпроси, които вълнуват и тревожат обществото и които се трупат след 5 декември м.г. – денят, в който от тази трибуна министърът на вътрешните работи обяви лекарите от Горнооряховската болница за убийци въз основа единствено на информация, събрана чрез специални разузнавателни средства. Предлагам комисията да бъде съставена на паритетен принцип и изразявам още веднъж своята убеденост, че тя е необходима и полезна. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, д-р Костов.
Подлагам на гласуване направеното предложение за включване в дневния ред Проекторешение за създаване на Временна анкетна комисия с посочения предмет и задачи.
Гласували 122 народни представители: за 37, против 46, въздържали се 39.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Съобщения относно постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 19 до 25 януари 2011 г.:
- Проект за решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Вносител – Искра Фидосова;
- Проект за решение за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка: „България – Проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на р. Марица”. Вносител – Министерски съвет. Разпределен на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по околната среда и водите, Комисията по регионална политика и местно самоуправление;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. Вносител – Николай Пехливанов. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстваща Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
На 19 януари в Народното събрание е внесен доклад от Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, относно анализ на ефектите от осъществяването на замяната на част от българския външен дълг през 2002 и 2003 г. Анализът е извършен по силата на Решение относно замяната на част от българския външен дълг и последствията от нея за българския данъкоплатец, прието от Четиридесет и първото Народно събрание на 14 април 2010 г.
Докладът е раздаден на народните представители на 26 януари 2011 г.

Преминаваме към точка първа от приетата програма за работата на Народното събрание:
ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
Тъй като предложението се прави от председателя на Сметната палата, предлагам процедурно в залата да бъдат допуснати господин Валери Димитров – председател на Сметната палата, и предложените от него кандидати – господин Валери Апостолов и господин Цветан Цветков.
Гласуваме.
Гласували 107 народни представители: за 106, против 1, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля господа квесторите да поканят гостите в залата, а господин Валери Димитров има думата, за да направи своето предложение пред народните представители, съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за Сметната палата.
Предложение за избиране на заместник-председатели на Сметната палата на Република България – проф. Димитров, имате думата.
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за Сметната палата правя предложение за избиране на заместник-председатели на Сметната палата на Република България, като прилагам Проект на решение за избиране на заместник-председатели и автобиографии на предложените заместник-председатели, както и копие от документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 13, ал. 2 от Закона за Сметната палата.
Предлагам да бъдат избрани за заместник-председатели на Сметната палата Валери Иванов Апостолов и Цветан Лилов Цветков. Мога да посоча и кратки биографични данни за предлаганите от мен кандидати.
Господин Валери Иванов Апостолов е роден на 1 декември 1964 в гр. Костинброд. Завършил е Университета за национално и световно стопанство в София и Варненския свободен университет. Магистър е по икономика и организация на труда, и по право, тоест има две висши образования.
От м. юни 1991 г. е инспектор и финансов ревизор в Районно управление „Социално осигуряване” в Кърджали, а от м. април 1992 г. е директор на Районно управление „Социално осигуряване” в Кърджали.
В периода юни-август 2001 г. е главен директор на Столично управление „Социално осигуряване”.
През м. юни е член на Съвета на директорите на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД.
От м. юли 2001 г. е заместник-министър на труда и социалната политика, като е управител на Фонд „Условия на труд”, член на управителните съвети на Държавен фонд „Земеделие” и Програма САПАРД, на Центъра за развитие на човешките ресурси и на Социално-инвестиционния фонд.
Председател на Съвета на директорите на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, член и заместник-председател на Борда на директорите на „Юрий Гагарин Булгартабак” АД.
От 2002 до 2003 г. е председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж.
В областта на европейската интеграция работи от началото на 2003 г. като координира и контролира дейностите в областта на социалната политика и заетостта и свободно движение на хора във връзка с преговорите на Република България за присъединяване към Европейския съюз по преговорни Глава 2 „Свободно движение на хора” и Глава 13 „Социална политика и заетост”. Член е на основния екип за провеждане на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Ръководил е множество международни програми и проекти, свързани със социалното и осигурителното дело. Сертифициран международен одитор по системи за управление на безопасни условия на труд към „Мултиинтернешънъл”, сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор от Министерството на финансите, сертифициран външен оценител на дейностите по вътрешен одит. Специализирал е по проблеми на социалното осигуряване в Англия, САЩ, Дания, Франция, Испания, Чили и Аржентина.
От 2000 г. е хоноруван преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Владее английски и руски език. Женен с две деца.
От 13 април 2005 г. е избран от Народното събрание за член на Сметната палата.
Господин Цветан Лилов Цветков е роден на 27 март 1963 г. в гр. София. Завършва „Счетоводна отчетност” в УНСС през 1988 г. Започва своята кариера като финансов ревизор още същата година в Столично управление „Държавен финансов контрол” към Министерството на финансите.
През 1992 г. продължава професионалната си кариера в Главно управление „Държавен финансов контрол” към Министерството на финансите като главен финансов ревизор, а през 1996 г. е назначен за началник-отдел „Организация и методология на финансовите ревизии в бюджетните предприятия” към Главно управление ДФК. Назначен е за началник на Главно управление „Държавен финансов контрол” през 2000 г. и ръководи преговорите по хармонизиране на националното законодателство с европейските регулации в областта на финансовия контрол. Вследствие на тези преговори ръководи преструктурирането на Главно управление ДФК в Агенция за държавен вътрешен финансов контрол и въвеждането на вътрешния одит в публичния сектор.
Основател е през 2003 г. и дългогодишен председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България (2003-2010 г.), който е водеща професионална организация на вътрешните одитори в България и е представител на Международния институт на вътрешните одитори. От м. май 2006 г. и досега е ръководител на звеното за вътрешен одит в Сметната палата на Република България.
Цветан Цветков притежава сертификат „Вътрешен одитор във вътрешния сектор”, издаден от министъра на финансите, сертификат за вътрешен одитор и е сертифициран одитор в публичния сектор на Международния институт на вътрешните одитори.
Бил е член на Управителния съвет на Европейската конфедерация на Института за вътрешен одит в периода от 2007 до м. октомври 2010 г. Работил е и като главен редактор на сп. „Финансов контрол” в периода 2001-2005 г. и сп. „Вътрешен одитор” 2004-2005 г. Участник и водещ лектор е на много международни конференции и професионални форуми в областта на финансовия контрол, вътрешния и външния одит. Автор е на редица публикации в областта на финансовия контрол, вътрешен одит, управление на риска и др. Владее руски и английски език, женен с две деца. Притежава професионален стаж в областта на финансовия контрол.
Уважаеми дами и господа народни представители, това са кандидатурите за заместник-председатели на Сметната палата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, проф. Димитров.
Разискванията са открити.
Има ли народни представители, които желаят да изкажат своето мнение?
Заповядайте, госпожо Манолова,
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа от Парламентарната група на ГЕРБ! След като приехте Закон за Сметната палата, който противоречи на Конституцията, след като избрахте председател на Сметната палата, който не отговаря на законовите изисквания и в противоречие със закона, който самите вие приехте, очакването беше, че ще спрете дотук – ще спрете с нарушението на Конституцията и с нарушението на правилата при структурирането на Сметната палата. Да, ама не! Видно от предложението за заместник-председатели на Сметната палата безобразията при структурирането на този орган ще продължават.
Аз няма да коментирам професионалната подготовка на предложените заместник-председатели. Аз няма да коментирам и факта, че те са от този екип на Сметната палата, който беше оплют и обруган от мнозинството като непрофесионален, като некомпетентен, като политически пристрастен. Аз няма да коментирам и близостта на някои от предложените лица до политици и депутати, защото, както се оказва, подкрепата на закона си има цена. Нали така, господин Мартин Димитров?
Аз ще коментирам единствено и само съответствието на предложените кандидатури с изискванията на Закона за Сметната палата – на закона, който самото мнозинство прие само преди няколко месеца. (Реплики на народния представител Асен Агов.)
Ще трябва да припомня, че в чл. 13 и 14 от новоприетия закон изискването както за председателя, така и за заместник-председателите на Сметната палата, е да има 15 години професионален опит в областта на финансовия контрол, на счетоводството и на одита. Ако погледнете предложеното CV, ще трябва да си зададете въпроса дали социалното осигуряване е равно на дейност по финансов контрол, по счетоводство или по одит. Не вярвам даже вашите широки тълкувания на понятията да предполагат или да твърдят, че социално осигуряване е равно на счетоводство, че социално осигуряване е равно на финансов контрол, че социално осигуряване е равно на одит. Не вярвам да го твърдите! Така че няма как да докажете, че единият от кандидатите за заместник-председатели има изискуемия 15-годишен професионален опит в някоя от тези области. Аз не твърдя, че това е необходимо за изпълнение на неговите функции. Това вие го твърдите и вие сте тези, които записахте тези изисквания в закона.
Тук обяснението е само едно – да предлагате кандидати, които не отговарят на правилата, които самите вие създадохте. И това обяснение е в пълното неуважение на мнозинството към законите, в правния нихилизъм, в пренебрегването на всички правила, независимо даже от факта, че са създадени от самите вас.
Затова в заключение аз искам да ви направя едно предложение: спрете изобщо да променяте законите, спрете да приемате закони, защото и без това си правите каквото си искате и не се съобразявате с тях! Така че не ни губете времето, а направо си правете, каквото сте си решили.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Така ще направим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Валери Димитров иска думата, но преди това народният представител Дарин Матов.
Господин Матов, имате думата за изказване.
Дарин Матов (НЕЗАВИСИМ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Изправям се пред вас, за да подкрепя кандидатурата на двамата заместник-председатели на Сметната палата, защото смятам, че те са едни достойни професионалисти, защото смятам, че те са хора, които имат изключителен опит, и то дългогодишен опит, и то именно в Сметната палата.
Имах възможността като член на подкомисията за одит на Сметната палата към Комисията по бюджет и финанси да се запозная с работата, да се докосна до работата на председателя и така предложените заместник-председатели на Сметната палата. Смятам, че поне в рамките на година и половина успях да разбера, че те са едни изключителни професионалисти и смятам, че те могат да работят в екип.
Освен всичко друго нападките, които вървят, това, което каза колежката Манолова, мисля, че не кореспондират с истината. Какво означава „връзка между социалното осигуряване, одита и счетоводството”? Това са три различни неща, три различни професии. Там работят хора, които имат различни познания.
Много Ви моля, госпожо Манолова, не правете такава връзка, а и Вие подкрепете тези достойни хора и професионалисти!
Лично аз смятам, че с техния избор и с екипа, който се предлага, ще има приемственост, която ще осигури спокойствие на една от сериозните организации в страната, наречена Сметна палата. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Професор Димитров, заповядайте, имате възможност като председател на Сметната палата да отговорите на повдигнатите въпроси.
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Искам изрично да посоча, че и двете кандидатури, включително и кандидатурата на господин Апостолов, изцяло съответстват на изискванията на закона.
Ще си позволя тук да говоря в качеството си на преподавател и доцент по Финансово право. Нека да си го кажем: винаги в теорията и практиката на финансовото право всички преподаватели, изследователи и експерти в областта на финансовото право приемат категорично, че осигурителното право е част от финансовото право. Става дума за това, че Държавното обществено осигуряване и след това институцията, която замени държавното обществено осигуряване – става дума за сегашния Национален осигурителен институт, винаги за нея е ставало въпрос като за финансова институция, за управление на пари – за събиране и изразходване на пари чрез механизма на финансовите отношения. Бих казал, че нито от теоретическа, нито от практическа гледна точка може да става спор за това. То е безспорно.
Искам да кажа следното. Господин Апостолов е бил експерт и след това ръководител в тази система. Нещо повече, тази система е не само финансова институция, но в нея се упражнява и финансов контрол. Неслучайно там има и финансови ревизори. Те бяха както ревизорите в Главно управление „Държавен финансов контрол” към Министерството на финансите. Това е и финанси, и финансов контрол – тази институция – Държавното обществено осигуряване и след това Националният осигурителен институт.
Уважаеми дами и господа народни представители, искам да ви обърна внимание върху още един аргумент. Ще посоча, че например основният закон в областта на данъчния процес – Данъчно-осигурителния процесуален кодекс съдържа в самото си наименование „осигурителен”. Осигурителните вноски се третират както данъците, при тях се пораждат финансови отношения. Мисля, че това е несъмнено и не може да става дума за някакъв спор дали господин Апостолов има професионален стаж в областта на финансите и финансовия контрол. Има стаж и в областта на финансите, и на финансовия контрол заедно с това. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, проф. Димитров.
Други народни представители, желаещи да участват в разискванията? Няма.
Преди да преминем към гласуване ще ви запозная с проекта за решение:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-председатели на Сметната палата
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за Сметната палата и по предложение на председателя на Сметната палата на Република България

РЕШИ:
Избира за заместник-председатели на Сметната палата на Република България:
1. Валери Иванов Апостолов;
2. Цветан Лилов Цветков.”
Режим на гласуване.
Гласували 113 народни представители: за 102, против 5, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Господин Апостолов и господин Цветков, заповядайте за полагане на клетвата. (Всички стават.)
ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ И ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции, като се ръководя от принципите за независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се!” (Ръкопляскания. Председателят Цецка Цачева и заместник председателят Екатерина Михайлова поздравяват двамата новоизбрани заместник-председатели на Сметната палата.)
На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 25, буква „А” и буква „S” и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа съпредседателят на Парламентарната група на ГЕРБ – народният представител Искра Фидосова, е внесла проект за Решение за промяна на състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Чета проекта:

„РЕШЕНИЕ
за промяна на състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 25, буква „А” и буква „S” и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа
РЕШИ:
1. Освобождава Живко Веселинов Тодоров от Парламентарната група на ГЕРБ като основен представител и ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
2. Избира Джема Маринова Грозданова от Парламентарната група на ГЕРБ за ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
3. Избира Красимир Неделчев Минчев от Парламентарната група на ГЕРБ за основен представител и заместник ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
4. Избира Живко Веселинов Тодоров от Парламентарната група на ГЕРБ за заместващ-представител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.”
Режим на гласуване, моля.
Гласували 102 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от програмата ни:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА.
Госпожо Атанасова, имате думата за доклада на Комисията по здравеопазването на второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Благодаря.
Уважаема госпожо председател, на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъдат допуснати в пленарната зала госпожа Гергана Павлова – заместник-министър на здравеопазването, госпожа Димитрина Апостолова – началник на отдел „Нормативно регулиране на лекарствените продукти” в Министерството на здравеопазването, и госпожа Мери Пейчева - началник на отдел „Нормативи и административни актове, процесуално представителство” в Изпълнителната агенция по лекарствата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Квесторите, моля, поканете гостите.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 002 01 70, внесен от Министерския съвет на 20 юли 2010 г.
Комисията по здравеопазване предлага за второ гласуване следния проект на „Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: По § 1 е постъпило предложение от народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
„§ 1. В чл. 22, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „чл. 14, ал. 3” се добавя „чл. 114, ал. 4” и се поставя запетая, а думите „чл. 262, ал. 6” се заменят с „чл. 262, ал. 7”.
2. В т. 5 думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 1.
Гласуваме § 1 по доклада на комисията.
Гласували 89 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване § 2 и 3 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: По § 4 е постъпило предложение от народния представител ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА - ПРОДАНОВА - проданова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 4.
Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 5 по вносител, който става § 4 по доклада на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 5:
„§ 5. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. (1) За всяка промяна от тип IА, тип IБ, тип II или разширяване на обхвата притежателят на разрешението за употреба на лекарствения продукт подава в ИАЛ отделно уведомление, съответно заявление.
(2) Когато дадена промяна води до промяна в данните от кратката характеристика на продукта, на опаковката и/или в листовката, тези промени се приемат като част от заявената промяна и за тях не се подава отделно заявление.
(3) Притежателят на разрешението за употреба може да групира промените, когато:
1. уведомява едновременно за едни и същи промени тип ІА в условията на едно или повече разрешения за употреба;
2. заявява едновременно няколко промени в условията на разрешения за употреба, принадлежащи към глобалното разрешение за употреба по чл. 28, ал. 8 на лекарствения продукт, при условие че съответните промени попадат в един от следните случаи:
а) една от промените в групата е разширяване на обхвата на разрешението за употреба;
б) една от промените в групата е промяна тип II, а всички останали промени в групата са промени, които са следствие от промяната тип II;
в) една от промените в групата е промяна тип IБ, а всички останали промени в групата са промени, които са следствие от промяната тип IБ;
г) всички промени в групата се отнасят само до промени от административен характер в кратката характеристика на продукта, листовката за пациента или опаковката;
д) всички промени в групата са промени в основната документация на активното вещество, основната документация на ваксинния антиген или основната документация за плазмата;
е) всички промени в групата са във връзка с проект, предназначен да усъвършенства производствения процес и качеството на съответния лекарствен продукт или неговото/неговите активно/активни вещество/вещества;
ж) всички промени в групата са промени, които засягат качеството на пандемична противогрипна ваксина;
з) всички промени в групата са промени в системата за лекарствена безопасност по Глава осма;
и) всички промени в групата са следствие от определена спешна мярка за безопасност и са подадени в съответствие с чл. 66;
к) всички промени в групата са свързани с включване на информация за даден фармако-терапевтичен клас;
л) всички промени в групата са следствие от оценката на периодичен доклад за безопасност;
м) всички промени в групата са следствие от проучване след получаване на разрешение за употреба, проведено под надзора на притежателя на разрешението за употреба;
н) всички промени в групата са следствие от изпълнението на условие в разрешение за употреба по чл. 56;
3. заявените промени в условията на едно и също разрешение за употреба не попадат в случаите по т. 2, при условие че ИАЛ се съгласи да приложи към тези промени една и съща процедура.
(4) При групиране на промени по ал. 3, т. 2 и 3 притежателят на разрешението за употреба подава в ИАЛ:
1. единно уведомление, когато поне една от промените е тип ІБ и всички останали са тип ІА или тип ІБ;
2. единно заявление, когато основната промяна е тип ІІ и нито една от другите промени не е разширяване на обхвата на разрешението за употреба;
3. единно заявление, когато основната промяна е разширяване на обхвата на разрешението за употреба.
(5) Заедно със заявлението, съответно уведомлението по ал. 1 или 4, притежателят на разрешението за употреба подава:
1. документация, свързана с промените, определена с наредбата по чл. 42;
2. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 21, ал. 2.
(6) Изпълнителният директор на ИАЛ утвърждава образците на заявление, съответно уведомление по ал. 1 и 4, които се публикуват на интернет страницата на ИАЛ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 5 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, които стават съответно параграфи 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам ан блок на гласуване параграфи с номера от 7 до 16 включително по вносител, подкрепени от комисията, със съответната им преномерация в параграфи от 6 до 15 включително.
Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Комисията предлага да се създаде § 16а, който става § 16, със следната редакция:
„§ 16. В чл. 163, ал. 10 думите „т. 4, 5 и 7” се заменят с „т. 4 и 7”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 16 по предложение на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 17.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: По § 18 е постъпило предложение от народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 18 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 18 по вносител.
Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за § 19, който става § 18, и за § 20, който става § 19, които комисията подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: По § 21 е постъпило предложение от народните представители Янаки Стоилов, Мая Манолова и Евгений Желев:
„Параграф единствен. В § 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Съдържанието на § 21 да отпадне.
2. На негово място се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Физическите и юридическите лица по ал. 1 нямат право на участие в собствеността/капитала и в управителните или надзорните органи на повече от едно юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка, извършващо търговия на едро и дребно с лекарствени продукти.”
3. Алинеи 2, 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 3, 4, 5 и 6.”
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1.
Комисията не подкрепя предложението по т. 2 и 3.
Постъпило е предложение от народния представител ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА - ПРОДАНОВА, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника - § 21 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 21 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Заповядайте, д-р Желев.
Евгений Желев (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа, уважаеми колеги! Всъщност нашите предложения са две. Първото се подкрепя от комисията. То касае отхвърлянето на текста, който дава либерален режим за притежание на повече от четири аптеки.
По-важното е второто ни предложение за създаване на ал. 2, която ограничава възможността на едно физическо лице да притежава повече от четири аптеки, с което ние смятаме, че се доближаваме до Етичния кодекс, който толкова много беше обсъждан и в предишния парламент, и на първо четене.
По този начин с нашето предложение практически се лишаваме от възможността за заобикаляне на закона – едно лице, под формата на различни участия в различни фирми, да има безкрайно много аптеки.
Смятам, че това е точната форма – и с възможността за известна либерализация, и близко до така наречения Етичен кодекс. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Доктор Дариткова, заповядайте.
Даниела Дариткова-Проданова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Искам да обясня, тъй като дебатът при предишното приемане на закона беше концентриран основно около този параграф. Нашето предложение за отпадане на ограничението и либерализация на модела, за който ние поехме ангажимент при първото гласуване на законопроекта – че ще запазим досегашния модел, възникна по силата на чл. 73.
За да бъдем коректни, ние отправихме писмо към Европейската комисия – за да разберем дали наистина има стартирана наказателна процедура по отношение на България във връзка с ограничаването на собствеността на четири аптеки за едно физическо или юридическо лице. Отговорът на комисията е: „На този етап нашите служби все още са в процес на вземане на решение по настоящия случай”. Ние възприехме консенсусното решение, прието от предишния парламент, моделът да бъде такъв, че да позволява собственост само на четири аптеки.
Факт е, че в рамките на този модел съществуват вериги от аптеки. Единственото ограничение, което допуска моделът, е за чуждите вериги.
Факт е обаче, че това предложение, което правите за регулиране на пазара, идва в момент, когато вие не управлявате системата на здравеопазването. Имали сте прекрасната възможност да го реализирате, когато сте ръководили политиката в тази система.
Сега се учудвам какво е вашето отношение към исканията на електората ви, който е основният потребител на услугите на веригите от аптеки, тъй като те предлагат относително приемливи за населението цени.
Нашият основен интерес наистина трябва да бъде крайният потребител. Затова ние възприехме консенсусното намерение да се поинтересуваме от мнението на всички, които участват в системата на търговия с лекарства.
В Министерството на здравеопазването поехме ангажимента да бъде организирана работна група, която вече започва да функционира, която да покаже по какъв начин трябва да изглежда търговията с лекарства в България, така че да бъдат защитени интересите на потребителите.
Етичният модел категорично се спазва по отношение на дейността на аптеките, където една аптека може да се ръководи само от магистър-фармацевт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики?
Доктор Желев, заповядайте за първа реплика.
Евгений Желев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не виждам нищо лошо да предложим и това, че предлагаме този текст.
Когато внасяхме промените в закона в предишния мандат, ситуацията беше много по-различна и вие го знаете. Тук на първо четене беше направен разбор на тогавашната обстановка. Трябва да знаете, че този текст за либерализация, който внесохме и който не беше приет, беше под диктовката на определени структури от Европейския съюз и Европейската комисия, преди решението на Европейския съд, който каза, че законодателството по отношение на този въпрос във всяка една страна, е въпрос на всяка една страна, така че няма място за сравнение.
Но аз си задавам въпроса: кога сте честни? Когато в предишния парламент вашите представители и в сегашното първо четене говорехме за етичния модел и кодекс, или сега, в момента? В крайна сметка какво целим? Да запазим обществения интерес и общественото здраве, или да разрешим под една или друга форма либералния модел, както е в този текст, който сега съществува, и да позволим съществуването на верига аптеки? Какво целим?!
Фармацевт да работи в аптека е задължително условие. Това е вярното и точното условие, но то е друго, съвсем различна част от това, което предлагаме, защото в Европейския съюз и в много страни има и много ограничения за собствеността на аптеките. Ние не поставяме този въпрос. Ние поставяме възможността да има само четири аптеки, какъвто е смисълът на закона. Ако остане сега действащият текст, това означава, че всеки под различна форма, в различна формация може да притежава и 50, и 60, и 100 аптеки. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика? Няма.
Дуплика?
Заповядайте, д-р Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА - ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми д-р Желев, в рамките на нашата заявка за открито управление, честността е задължително условие.
Аз мисля, че Вие разбрахте, че нашето предложение е в синхрон с първата част на Вашето предложение, тоест да се запази ограничителната мярка за собственост на четири аптеки от едно физическо или юридическо лице. Но по отношение на това как трябва да изглежда вече политиката в системата на търговия с лекарства, позволете ни ние тук вече да намерим най-точното и консенсусно решение и, разбира се, разчитаме на конструктивни мнения от ваша страна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, спорът е относно откриването на аптеки и възможностите за откриване на няколко аптеки от едно и също лице, за така наречената либерализация на този режим или за така наречената хоризонтална интеграция при откриването на аптеки.
Ние от Коалиция за България сме доволни от факта, че беше подкрепено предложението ни в първата му част, което запазва досега съществуващия режим – режим, който в условията на сериозни дебати беше възприет от предишния състав на Народното събрание, който позволява на едно лице да открива до четири аптеки. Истината е обаче, и това го знаят всички, които наблюдават този сектор, че това законово изискване на практика се заобикаля, че чрез едни или други форми, по един или друг начин определени лица – физически и юридически, контролират повече от четири аптеки. Такава е масовата практика.
Юристите знаят, че в българското законодателство заобикалянето на закона е равно на нарушаване на закона. Даже всички действия, които са извършени в условията на заобикаляне на закона, са недействителни като противоречащи му, така че във втората част на нашето предложение предлагаме правилата да са такива, че да не допускат заобикалянето на закона. И аз не разбирам пред каква дилема сте изправени. Ако вие наистина искате да се запази действащият режим и да остане ограничението за откриване на до четири аптеки, тогава най-нормалното нещо е да подкрепите и втората част от нашето предложение, което на практика гарантира реализирането на тези правила.
Разбирам вашето желание във всеки удобен случай да прехвърляте топката в предишното управление, да търсите основанията за едни или други неблагополучия в предишното управление, но вие управлявате от година и половина. Спрете да се оправдавате и да си търсите аргументи със задна дата. Да не говорим, че е нонсенс изказване от сорта: „Ние ще намерим консенсуса. Вие управлявахте преди две години, да сте го направили тогава”. Ами, какъв консенсус търсите, като не искате да чуете другото мнение? Какъв консенсус търсите, като твърдите, че ние сме имали право да правим предложения в предния мандат? Аз не разбирам този подход! Аз не разбирам този тон! Или търсите консенсус и слушате нашите предложения и на аргументи отговаряте с аргументи, или си правите каквото си знаете.
Всъщност с цялостното си поведение мнозинството показа, че промените в законите за него са просто една от едва ли не досадните дейности на парламента, защото на практика всеки си прави каквото си иска, включително и мнозинството, като нарушава собствените си закони. Но в случая става дума за проблем в практиката – за законодателно намерение, което е прието от предното събрание, но ето, след две години установяваме, че не работи, защото в практиката се заобикаля законът. Ето, установяваме го. И сега когато вие изобщо искахте да премахнете този режим, ние правим предложение, с което това законодателно решение да се прилага в практиката. Ето това е спорът – дали ние сме против заобикалянето на закона, или дружно си затваряме очите и оставяме да действа един либерален режим. И тогава ще кажа, че ако е такова вашето намерение, отхвърлете си изобщо изискването за до четири аптеки, защото така или иначе то не се спазва. Това е дилемата.
Тук не е нужно да се нападаме при всеки удобен случай с аргументи, които връщат лентата назад. Спорът е сега и в конкретния момент какво правим? Либерализираме ли ей така под сурдинка режима за откриване на аптеки или наистина правим правила, които да го държат под контрола на закона с изискването за откриване на до четири аптеки?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики?
Доктор Дариткова, заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА - ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Манолова, ние търсим първо консенсуса у тези, които се занимават с търговията, тоест експертния консенсус, по-късно ще потърсим и политически консенсус, така че не очакваме вие да ни съветвате как да управляваме политиката в системата на здравеопазването. Искам да подчертая, че правилата в тази политика в момента се определят от нас. В никакъв случай ние не сме за либералния модел, но ще търсим наистина експертното мнение по какъв начин може да се реши проблемът със сега съществуващите текстове в закона. Остава наистина законовият текст, който ограничава собствеността на четири аптеки.
Текстът, който сте предложили вие, по експертното мнение на юристи също не решава проблема. Затова след експертно становище от работната група, която ще се състои, ние ще излезем с точно мнение по какъв начин може да се регулира търговията на лекарствени продукти, така че да е в интерес на потребителите. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика? Няма други реплики.
Дуплика?
Заповядайте, госпожо Манолова.
От името на Министерството на здравеопазването също ще искат думата за изказване. Госпожа Апостолова, ако не се лъжа?
След госпожа Манолова ще Ви дам думата.
Мая Манолова (КБ): Госпожо Дариткова, това е доста извратена представа за начина, по който се развиват политическите взаимоотношения в един нормален състав на Народното събрание. (Оживление и смях в мнозинството.) Искам да Ви кажа, че по този път много са катастрофирали, изхождайки от позицията „Аз всичко знам, аз всичко мога, на мен чуждо мнение не ми е необходимо”. Доста се съмнявам и за начина, по който вие ще търсите експертния консенсус между големите дистрибутори на лекарства. По-скоро тук ми намирисва на лобизъм и на това чии интереси в крайна сметка ще надделеят при този спор (оживление в мнозинството), но не искам да предрешавам края на вашите търсения на експертен консенсус.
Само ще кажа, че отговорността за политиката в здравеопазването и в лекарствената политика е ваша и ние може би бихме си мълчали, даже бихме ви аплодирали, ако вие се справяхте с реализирането на тази политика. Но Вие да говорите с такова самочувствие за вашите отговорности и успехи в лекарствената политика при положение, че аптеките бяха поставени във финансов колапс само преди дни, преди седмици – в края на миналата година, когато хората не можеха да си купуват по нормален начин лекарства заради това, че за пореден път Националната здравноосигурителна каса не се разплати с тях, и редица болни от много заболявания не можеха да се снабдят с необходимите медикаменти, защото аптеките не можеха да ги доставят! Те не се разплатиха с дистрибуторите поради забавените плащания на избраното от вас ръководство на НЗОК и водената от вас лекарствена политика.
Така че по-спокойно с гордостта от успехите в лекарствената и здравната политика. Нека пациентите ви оценят! Нека гражданите ви оценят!
Антоний Йорданов (ГЕРБ, от място): Те ни оцениха!
Мая Манолова: Нека наистина се случат някакви добри неща, за които да можете да претендирате за политически дивиденти и политическа гордост от тази трибуна!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Има думата госпожа Димитринка Апостолова от Министерството на здравеопазването.
ДИМИТРИНКА АПОСТОЛОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Ако бъде прието предложението за нова алинея на чл. 222, по-специално параграфа за нови текстове в § 21, следва да бъде доразвито, тъй като към момента то решава частично съществуващото положение. Необходимо е да бъдат уредени заварените случаи, понеже в момента на пазара съществуват физически и юридически лица, които вероятно се намират в подобна вертикална и хоризонтална интеграция. Така създаден текстът, на практика не дава уредба и не дава гратисен период, в който тези субекти, регистрирани по настоящия режим, да имат временна възможност да се приведат в съответствие със законовите изисквания. Предвид на това, ако бъде възприето предложението за нова алинея на чл. 222, текстът следва да бъде доразвит и прецизиран в тази насока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте за изказване, д-р Цеков.
Пламен Цеков (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Свидетели сме на поредна политическа демагогия от страна на опозицията. Това най-вероятно е допустимо. Никой не си зададе въпроса защо водим тази дискусия по отношение на тъй наречения либерален модел. Той не беше иницииран конкретно от нас. Трябваше да бъде спазена евентуално европейска директива, която да приведе в съответствие нашето законодателство с европейското. И когато колежката Дариткова каза, че експертите са дали своето мнение, оказа се, че моделът, приет преди няколко години от предишното правителство, не противоречи на европейските директиви. Госпожа Манолова каза, че са създадени предпоставки за заобикаляне на закона и било лобизъм от наша страна. Законът е приет без участието на ГЕРБ, защото той тогава не е бил в парламента. Случайно или не, или несъзнателно заобикалянето на закона е било заложено още тогава, но както се случва обикновено – случайните неща понякога са по-добри от нарочните. И така, приетият тогава закон даде възможност на фармацевтите да се организират по коренно различен начин, включително и да създават вериги от аптеки, което по никакъв начин не доведе до нарушаване на системата на снабдяване на населението с лекарства. Напротив, доведе и до редукция на цените. Ние считаме, че така наложеният модел в момента не налага с нищо да бъде променян. Ситуацията на пазара на лекарствата показва тенденция към намаляване цените на лекарствата. Ние не считаме, че в момента трябва да правим драстични промени.
Това, което ни се предлага отляво, е да търсим популистки и политически ефект, тоест да бъркаме в едно място, в което вече има изграден синхрон, постигнато е съгласие между различните участници на пазара, включително и големите фармацевтични компании, малките фармацевтични фирми и самите фармацевти. Всичко останало, което се каза отляво, за мен е политическа буря, едно словесно говорене – да става движение, да се прави нещо, да се имитира движение, но не и да се отчете реалният ефект от онова, което е свършено.
Госпожа Манолова се опитва от трибуната да отрече собствените им постижения, които са направили. Аз съм следил приемането на закона в миналото правителство. Този закон беше приет с убедителните аргументи на представителите на БСП. Сега сме обвинявани, че ние пречим на нещата, които те са приели. Смятам, че това, което ние предлагаме, е нормално и съответства на очакванията на хората, съответства на очакванията на фармацевтите и не бива да го променяме към настоящия етап. Разбира се, в бъдеще може да се отвори отново дебат за тъй наречения етичен модел, но това е тема на други разговори, които да се състоят по друго време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики?
Заповядайте за първа реплика, д-р Желев.
Евгений Желев (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа! Колега Цеков, този дебат го отвори вашето министерство, като се опита да върне либералния модел. Оттам тръгна работата. Не че нямаме необходимост да поговорим какво всъщност иска обществото и какво е добро за него, а не кой собственик и кой търговец какво иска.
Приветствам изказването на хората от министерството, които дадоха шанс на това предложение в бъдеще да помислим, да видим, да размислим и ако можем да променим някои разпоредби, да стигнем до близък модел до Етичния кодекс.
Има време за разговори. Не че сме се надявали, че ще приемете това предложение, но все пак бяхме длъжни да направим този ход – не като демагогия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Дуплика? Не желаете.
Заповядайте за изказване, д-р Иванов.
Лъчезар Иванов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Лично аз смятам, че изказванията до преждеговорившата отляво колежка вървяха в нормален ход на диалог, на търсене на консенсус за намиране на по-добри решения. В интерес на истината трябва да кажем, че ние от Политическа партия ГЕРБ винаги сме били упреквани, че нещата не започват от нас. Точно затова мисля, че съвсем коректно и точно ние се вслушахме и се вслушваме в онези съвети и предложения на Коалиция за България, които намират подкрепа в обществото, предвид, че всички сме потенциални купувачи на медикаменти, намираме консенсус с фирмите дистрибутори, и не на последно място – с Професионалната асоциация на фармацевтите. Когато направим анализ на направените промени в законодателството, тъй като твърдим, че историята не започва от нас, трябва да кажем, че в предишното Народното събрание законът за „една аптека – един фармацевт”, регистриран по Търговския закон, не можа да просъществува и една година, тъй като предимно икономически интереси успяха да променят политиката на тройната коалиция и да вкарат промяната в закона.
Когато се вглеждаме именно в тези промени, в резките колебания в поведението и политическите решения на предишното правителство, когато се правят предложения, ние сме длъжни много внимателно да правим анализ.
В това отношение колегата Желев е изключително коректен, защото направихме анализ за това какво ще се случи на пазара – в едната и в другата посока. Съобразихме да намерим баланс между интересите в обществото – пациенти, производители, както казахме, дистрибутори, за да се запази именно статуквото, тъй като виждате: реформите в здравеопазването са изключително тежки и чувствителни за обществото. В тази връзка ние се вслушахме, както д-р Желев призна, в тяхното предложение – в първата му част. Там беше добре акцентувано върху това, че в работна група, при добра воля от ваша страна, с партньорството на всички страни, можем да намерим едно по-оптимално решение на въпроса за аптеките. Законите в икономиката, в бизнеса, както и взаимоотношенията в обществото, не са статични, те са динамични. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Янаки Стоилов, Мая Манолова и Евгений Желев по отношение на т. 2 и 3 от предложението им, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 7, против 69, въздържали се 9.
Атака