Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2011-03-18

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, точно преди седмица опустошително земетресение разтърси приятелска Япония. Вече седми ден светът е съпричастен и солидарен не само с мъката от голямата трагедия, но и с усилията на японския народ да преодолее опустошителните последици.
Днес България и ние, парламентаристите, имаме едно послание: изпитанията трябва да направят света по-силен и още по солидарен.
Искрено скърбим за жертвите и вярваме, че японският народ с помощта на своите приятели по света, ще успее да възстанови спокойствието и нормалния ритъм на живот.
Моля, с минута мълчание да почетем паметта на жертвите от разрушителното земетресение. (Всички стават. Едноминутно мълчание.)
Ще направя две съобщения.
На 16 март 2011 г. в Народното събрание са постъпили три материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно: информация за индексите на потребителските цени за февруари, окончателни данни за януари 2011 г.; основни резултати от наблюдението на работната сила през 2010 г.; предварителни данни за четвъртото тримесечие и годишни данни за 2010 г., брутен вътрешен продукт и производителност на труда, заети лица и отработено време.
Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 16 март 2011 г. на Народното събрание е предоставена приетата от Икономическия и социален съвет Резолюция по „Проект на Националната програма за реформи на Република България”.
С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по труда и социалната политика, Комисията по околната среда и водите, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАНАЯТИТЕ.
С доклада ще ни запознае господин Мартин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, молба за процедура за допускане до зала на господин Евгени Ангелов – заместник министър на икономиката, енергетиката и туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 139 народни представители: за 138, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Поканете заместник-министъра.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Продължаваме с § 28, тъй като вчера е гласуван § 27, включително.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 29:
„§ 29. В чл. 33, ал. 1 се изменя така:
(1) Общото събрание на Националната занаятчийска камара се свиква поне веднъж годишно от настоятелството или по искане на една десета от членовете й. Ако в последния случай настоятелството в 14-дневен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на камарата по писмено искане на заинтересуваните членове или на упълномощено от тях лице.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 29 по предложение на комисията.
Гласували 128 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 30:
„§ 30. В чл. 35 се правят средните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
(1) Настоятелството на Националната занаятчийска камара се състои от председател и 10 членове, които се избират за срок от 4 години. Членове на настоятелството могат да бъдат само членове на регионалните занаятчийски камари, на Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” и представители на приети за членове национални браншови организации.
2. В ал. 4, изречение второ думите „прието за член национално браншово занаятчийско сдружение” се заменят с „приета за член браншова организация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 30 по доклада на комисията.
Гласували 124 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 30, който получава нова номерация – § 31 по доклада.
Гласували 112 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 31 има предложение от народните представители Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев.
Комисията подкрепя предложението в частта му думата „функциониращи” се заличава. Предложението в останалата му част е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 32:
„§ 32. В чл. 39 ал. 1 се изменя така:
„(1) Към Националната занаятчийска камара се създава арбитражен съд за разрешаване на спорове между занаятчии, които не могат да се разрешат от комисиите по етика, и разрешаване на спорове към регионалните занаятчийски камари.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 32.
Гласували 123 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 32 е постъпило предложение от народните представители Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев, което е подкрепено от комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 32 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 32.
Гласували 114 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Параграф 33.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 33 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 33 по вносител.
Гласували 114 народни представители: за 106, против 3, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 33:
„§ 33. В Глава трета, Раздел IV „Браншови занаятчийски сдружения” с чл. 42, 43 и 44 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 33 по доклада на комисията.
Гласували 116 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 35 е постъпило предложение от народните представители Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев, което комисията подкрепя по принцип.
Постъпило е предложение от народния представител Анна Янева – в § 35, чл. 45, ал. 4, думите „лица/деца” се заменят с „подрастващи и младежи до 25 г.”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 34:
„§ 34. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в занаятчийско предприятие” се заличават.
2. В ал. 2 думите „в занаятчийско предприятие” се заличават и накрая се добавя „по програми за обучение, утвърдени от Националната агенция за професионално образование и обучение”.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Алинея 3 не се прилага при обучение на лица с увреждания от майстори в система за занаятчийско обучение, разработена специално за тях, както и в създадени за лица до 30 годишна възраст с ментални и други здравословни проблеми специални училища, при наличие на договорни отношения между училището и регионалната занаятчийска камара и на програма за обучение, одобрена от Националната занаятчийска камара и утвърдена от Министерството на образованието, младежта и науката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Анна Янева ...
Анна Янева (КБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предложението е оттеглено.
Подлагам на гласуване § 34 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 111 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 35:
„§ 35. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В предприятие, организирано по занаятчийски начин, и в Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” могат да се обучават чираци само по занаятите от списъка по Приложение № 1, които се упражняват в тях.”
2. В ал. 2 думите „тези занаятчийски предприятия” се заменят с „предприятията, организирани по занаятчийски начин и Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти”.
3. В ал. 3 думите „занаятчийското предприятие” се заменят с „предприятието, организирано по занаятчийски начин, на Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти”, както и от потребностите на региона”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 35 по доклада на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 37 има предложение от народните представители Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 36:
„§ 36. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „В програмите за обучение на чирак по всеки занаят се определят:”;
б) създават се точки 8 и 9:
„8. правилата за провеждане на изпит по всеки занаят, включващи план за провеждането, критериите и времетраенето на изпита;
9. броят на явяванията на изпит и срокът между отделните явявания.”
2. В ал. 2 думите „това със собственика на занаятчийското предприятие” се заменят с „обучение с майстор”.
3. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „собственика на занаятчийското предприятие” се заменят с „майстора”;
б) точка 2 се изменя така:
„2. занаятът, по който ще се извършва обучението;”
в) точка 3 се изменя така:
„3. финансовите взаимоотношения между майстора и чирака, включително минималното заплащане на час/ден/месец на чирака за положения труд.”
4. В ал. 4 думите „собственика на занаятчийското предприятие” се заменят с „майстора”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Не.
Гласуваме § 36 по доклада на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 38 по вносител, подкрепен от вносителя, с новата му номерация на § 37.
Гласували 97 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 39 има предложение от народните представители Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 38:
„§ 38. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „занаятчийско” се заличава, а след думата „предприятие” се поставя запетая и се добавя „организирано по занаятчийски начин”.
2. В ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Регионалната занаятчийска камара издава свидетелство за калфа на:”;
б) точка 1 се изменя така:
„1. чирак, който успешно е положил калфенски изпит пред комисиите по чл. 53, ал. 1;”
в) в т. 2 думата „занаятчийско” се заличава, а след думата „предприятие” се добавя „организирано по занаятчийски начин”;
г) в т. 3 след думата „което” се добавя „не е положило калфенски изпит, но”.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Националната занаятчийска камара утвърждава унифициран по форма и съдържание образец на свидетелството за калфа за всеки занаят, който е задължителен за регионалните занаятчийски камари.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 38 по доклада.
Гласували 92 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 40 има предложение от народните представители Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 39:
„§ 39. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „несамостоятелно” се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Регионалната занаятчийска камара определя мястото и часа за провеждане на калфенския изпит по определен занаят”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 39, съгласно доклада на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 41 има предложение от народните представители Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 40:
„§ 40. Член 52 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме § 40 по доклада на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 42 – предложение от народните представители Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 41:
„§ 41. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпитната комисия се състои най-малко от 5 членове. Членовете на изпитната комисия са майстори по занаята, за който се провежда изпитът, или представители на браншовите организации, на Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” и преподаватели от съответната област, определени по предложение на регионалните занаятчийски камари, Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” и на браншовите организации. Председателят на комисията се определя от регионалната занаятчийска камара.”
3. В ал. 3 думите „Националната занаятчийска камара” се заменят със „съответната регионална занаятчийска камара.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 41 по доклада на комисията.
Гласували 104 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 92 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 44 – предложение от народните представители Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 43:
„§ 43. В чл. 55 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Майстор в определен занаят е лице, което познава детайлно целия работен процес до степен, че да може да го осъществява сам, притежава необходимите за занаята практически умения и теоретични познания и има издадено майсторско свидетелство.
(2) Националната занаятчийска камара издава майсторското свидетелство на:
1. калфа, успешно издържал майсторския изпит;
2.лице, което не е положило майсторски изпит, но има висше образование в областта на приложение на занаята и най-малко две години стаж по специалността.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 43.
Гласували 98 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 45 – предложение от народните представители Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение от народния представител Иван Иванов.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 44:
„§ 44. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. Обучението на майстори се извършва в предприятие, организирано по занаятчийски начин, или в Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” в съответствие с изискванията на стандартите за обучение по всеки занаят от списъка по приложение № 1 и утвърдените програми. В програмата за обучение се определят:
1. срокът на обучение по всеки занаят;
2. уменията и знанията – предмет на занаятчийското обучение;
3. занаятите, по които може да се организира обучение за майстор;
4. изискванията към условията за обучение;
5. изпитните изисквания за завършване на обучението;
6. управлението и контролът на обучението;
7. документите за завършено обучение;
8. правилата за провеждане на майсторски изпит по всеки занаят, включващи план на провеждането, критериите и времетраенето на изпита;
9. броят на явяванията на изпит и срокът между отделните явявания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 44 по доклада.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 47:
„§ 47. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 цифрата „3” се заменя с „две”, а думата „като” се заменя с „и са”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По мотивирано предложение на управителния съвет на регионалната занаятчийска камара до полагане на майсторски изпит се допуска и лице, което е упражнявало занаята в чужбина и представи копия на документи, удостоверяващи квалификацията му съгласно законодателството по мястото на упражняване на занаята.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 47 съгласно доклада.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 49 има предложение от народните представители Миткова, Добрев и Червенкондев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 48:
„§ 48. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо, накрая се поставя запетая и се добавя „браншовите организации, Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” и Националната агенция за професионално образование и обучение”.
2. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Членовете на изпитната комисия са майстори по занаята, за който се провежда изпитът, или представители на браншовите организации, на Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” и преподаватели от съответната област, определени по предложение на регионалните занаятчийски камари, Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” и на браншовите организации.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 48.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 50 има предложение от народните представители Миткова, Добрев и Червенкондев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 49:
„§ 49. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. (1) Кандидатите се допускат до изпит след решение на изпитната комисия, взето с обикновено мнозинство. За решението на комисията кандидатите се уведомяват в 15-дневен срок от подаването на съответните документи. Председателят на комисията е длъжен да уведоми всеки кандидат дали е допуснат до изпит, или какви пропуски в документите му следва да се отстранят. Отказът на комисията за допускане до изпит се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Общият курс на обучение и придобиване на квалификация и практически опит на майстора е най-малко 14 години - общообразователно обучение най-малко 8 години, 4 години обучение в специализирано учебно заведение или 3 години чиракуване и 2 или 3 години практическо обучение на място, работейки в предприятие по конкретния занаят или професия.
(3) Националната занаятчийска камара издава майсторско свидетелство за всеки занаят по утвърден от нея унифициран по форма и съдържание образец.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 49.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 50:
„§ 50. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. Ако кандидатът не е положил успешно майсторския изпит, той има право да положи отново изпит след допълнително 6-месечно обучение, считано от датата на полагане на изпита.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 51, който става § 50, съгласно доклада.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на вносителя за § 52, който става § 51 и който комисията подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 53 има предложение от народните представители Миткова, Добрев и Червенкондев.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Анна Янева.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 52:
„§ 52. Член 65 се изменя така:
„Чл. 65. (1) За нарушение или неизпълнение на разпоредбите на чл. 4, чл. 5, ал. 3, чл. 45, ал. 2, 3 и 4, чл. 46 и чл. 47, ал. 1 и 2 на виновните лица се налага глоба от 100 до 1000 лв., която постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която е било установено съответното административно нарушение, ако деянието не съставлява престъпление.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба в размер от 200 до 2000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 53, който става § 52, съгласно доклада.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 54 има предложение от народните представители Миткова, Добрев и Червенкондев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 53:
„§ 53. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. (1) Регионална занаятчийска камара, която не изпълни задълженията си по чл. 9, т. 5 и 7, чл. 21, чл. 23, ал. 1, чл. 25, чл. 26, чл. 27, чл. 50, ал. 2 и 3, чл. 53, ал. 1 и чл. 59 или откаже да представи информация от регионалния регистър на занаятчиите, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., постъпваща в приход на бюджета на общината, на територията на която е регистрирана камарата.
(2) Националната занаятчийска камара, при неизпълнение на задълженията й по чл. 29, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6 и 9, ал. 2 и 3, чл. 55, ал. 2 и чл. 60, ал. 1, или ако откаже да представи информация от националния регистър на занаятчиите, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., постъпваща в приход на бюджета на общината по седалището на камарата.
(3) За повторно нарушение по ал. 1 и 2 наказанието е имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 54, който става § 53, съгласно доклада.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ