Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2011-05-05

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Павел Шопов
Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, съгласно приетата ни вчера Програма за работата на Народното събрание за 4 и 5 май 2011 г. като точка първа за днешния ден е предвидено да обсъдим и гласуваме:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ПРИ ИЗБОРА НА ТРИМА ЧЛЕНОВЕ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, В Т.Ч. И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.
Вносители: Искра Фидосова, Димитър Лазаров и Красимир Ципов.
От името на вносителите има думата госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, ще представя от името на вносителите проекта за Решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на трима членове, в т.ч. и председател, от квотата на Народното събрание на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
„Проект
РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 22а, ал. 2 и чл. 22г от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
РЕШИ:
Приема процедурни правила за тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както следва:
1. За организиране и провеждане на тайното гласуване се избира комисия в състав от 11 народни представители – по двама от всяка парламентарна група и 1 независим народен представител.
2. Гласуването се извършва с една бяла бюлетина с имената на предложените кандидати, изписани по азбучен ред, и квадратче пред всяко име за отразяване волята на гласуващия народен представител.
3. Бюлетините се поставят предварително в изборните кабини.
4. Пликовете за гласуване са бели, непрозрачни, с еднакъв размер и без надписи. Пликовете се предоставят на народните представители от членовете на Комисията за провеждане на тайното гласуване.
5. Всеки народен представител може да гласува „за” не повече от трима от кандидатите, като постави знак „Х” в квадратчето пред съответното име.
6. След гласуването народният представител поставя бюлетината в изборния плик, излиза от изборната стая и пуска плика в указаната избирателна кутия. Извършеното гласуване се отбелязва в списъка на народните представители, като гласувалият народен представител се подписва.
7. Разкъсване, зачертаване и други знаци върху бюлетината не я правят недействителна. Плик с две или повече еднакви бюлетини се брои за една действителна бюлетина.
8. Бюлетината е недействителна, когато:
а) е саморъчно направена;
б) е намерена в изборната кутия без плик;
в) е поставен знак „Х” в повече от три квадратчета;
г) не е поставен знак „Х” в нито едно квадратче.
Когато пликът съдържа две или повече бюлетини с различно съдържание и когато пликът е празен, бюлетините се броят за една недействителна бюлетина.
9. Гласуването се провежда в рамките на един час, смятано от обявяването на процедурата.
10. След приключване на гласуването Комисията за провеждане на тайното гласуване съставя протокол с данните от гласуването, който се подписва от членовете на комисията. Председателят на комисията обявява пред Народното събрание резултатите от гласуването.
11. За избрани се смятат първите трима кандидати, получили най-много гласове. За председател на комисията се смята за избран членът, получил най-много гласове.
12. Ако от първите трима, събрали най-много гласове, има повече от един кандидат, предложен от народни представители от една и съща парламентарна група, за избран се смята следващият по брой гласове кандидат, предложен от народни представители от друга парламентарна група, при спазване изискването на чл. 22г, ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
13. Ако между избраните трима членове се получи равен резултат, между тримата или между първите двама от тях, се провежда нова процедура за избор само на председател измежду тях. За председател се смята за избран членът, получил най-много гласове.
14. В случай че при първото гласуване повече от трима кандидати получат най-много равен брой гласове, се провежда нов избор. Второто гласуване се провежда при същите условия и ред между кандидатите, получили равен брой гласове. За избран/и от неизбраните членове от квотата на Народното събрание след първото гласуване се счита кандидатът/ите, получил/и най-много гласове.
15. Председателят на комисията обявява пред Народното събрание окончателните резултати от гласуването и имената на избраните членове, в т.ч. председател.”
Уважаеми колеги, на Председателския съвет вчера сутринта постигнахме съгласие кандидатурите, които ще бъдат предлагани от народните представители за членове на тази комисия, да се подадат до вторник, 18,00 ч. – това е следващата седмица. Не е разписано в процедурните правила, тъй като до този момент в процедурните правила не сме разписвали сроковете за подаване и сме ги уточнявали на Председателски съвет.
Вторник, 10 май 2011 г., 18,00 ч. е крайният срок за подаване на кандидатури.
Предложението ми за провеждане на тайния вот е за следващия четвъртък и ако се наложи втори тур, за следващия петък като вариант за втори тур. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Благодаря Ви, госпожо Фидосова.
Колеги, имате ли изказвания по така предложените правила в проекторешението?
Госпожа Манолова иска думата.
Заповядайте, госпожо Манолова, имате думата.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, както всички процесуални правила, предлагани от управляващите в този парламент, и тези не правят изключение. Те са изцяло в услуга на политическите интереси на управляващата партия и в нарушение на парламентарния правилник. Защо? Защото са неприкрито субективни, защото са продукт на тази вече смешна самонадеяност, от която крачката до лобизма е много малка.
По-лошото е, че това никого не изненадва и никого не притеснява. А би трябвало, защото предишната парламентарна сесия завърши със скандал по председателството на Комисията „Антикорупция”, по парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. По всичко личи, че тази парламентарна сесия ще започне с ново издание на същия скандал. Защото, както се очертава, персоналният състав на тази уж независима Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ще бъде много по-лоша от персоналния състав на старата, тоест тя ще бъде много по-лошо издание на парламентарната комисия „Антикорупция”. Защо? По една много проста, ясна и очевидна за всички причина – къде е мястото на опозицията в тази комисия.
Как ще гарантирате, уважаеми дами и господа от управляващите, присъствието на представители на опозицията в тази комисия? И как тази комисия, в която присъствието на опозицията не е гарантирано, ще отговори на внушенията, на очакванията на българските граждани? Защото тук идеята с тази уж независима комисия беше за осъществяване на контрол върху властимащите и властуправляващите, върху хората, които боравят с инструментите на властта. Е, няма да се случи с един състав, който ще бъде избран по тези процедурни правила, които съвършено спокойно ще дадат възможност на управляващите да изберат представители от собствената си парламентарна група, от подкрепящата Парламентарна група на Партия „Атака” и от независимите, например, народни представители. Тоест те могат да направят каквото си искат.
Очаквам какво ще ми отговорите – че формално не нарушавате изискванията на закона. Но не забравяйте, че този закон си го писахте вие и че ако имахте някакво развитие в своите виждания, най-малкото следваше до този момент да са проведени консултации с парламентарните групи. Защото иначе всякакви приказки за обективност, за независимост и решителност в действията на тази комисия ще си останат само приказки. Трябва да се разделим с тези очаквания. Те просто няма да се случат.
Трябва да припомня, че този филм някак си вече сме го гледали с парламентарната Комисия „Антикорупция”, в която беше прекратена преписката относно финансирането на Гражданското сдружение ГЕРБ, в която се бавеха преписките срещу лица от ръководството на Политическа партия ГЕРБ, в която така и потъна сигналът срещу Андрей Иванов, в която се замете скандалът с Фонд „Земеделие”, и прочие и прочие безобразия на управляващите, които би следвало да бъдат предмет на работа на тази комисия.
Но ако там проблемът беше с председателското място, тук проблемът е много по-сериозен – ще има ли изобщо присъствие опозицията в независимата уж Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси?! Тази комисия без опозицията ще бъде фиктивна комисия, беззъба комисия, комисия за политически поръчки. Бих казала, че това ще бъде комисия тип течен сапун, тип лош „уош енд гоу” за замиване или по-точно – за замазване на безобразията на управляващите.
Накрая ще кажа две неща.
Първо, че във всяка нормална европейска държава в подобни комисии е гарантирано присъствието и даже председателството на опозицията.
Ще задам един въпрос към управляващите: уважаеми дами и господа, бихте ли ми отговорили кой в крайна сметка в тази сесия е председател на парламентарната Комисия „Антикорупция”, защото вчера председателят на Народното събрание пропусна да обяви неговото име, каквото е изискването на правилника?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли реплики?
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Манолова, след казани толкова много глупости нямаше как да се въздържа и да не изляза за реплика. Може би не сте си прочели текста на закона. Член 22г говори, че предложенията се правят от народни представители. Има гаранция за това, че не могат тримата да бъдат членове само от управляващата партия. Алинея 2 казва, че съставът на комисията от квотата на Народното събрание не може да има повече от един член, предложен от народни представители от една и съща парламентарна група. Дори да се подкрепи и втори член от „Атака”, пак третият член остава в ръцете на опозицията, а не в независимите народни представители съгласно ал. 2 на чл. 22г.
Не знам защо по процедурни правила, които са ясни и разписани по текстовете на Закона за установяване и разкриване на конфликт на интереси, трябваше да се говорят толкова много неща – за миналата сесия, за председателстване на друга комисия – неща, които нямат връзка с тези процедурни правила.
Колеги, процедурните правила са същите, каквито бяха за избор за омбудсман. Разликата е в последните три точки, тъй като там избирахме само един, а тук трябва да изберем трима. Предвидени са правилата при първи и при втори тур. Всички останали правила – и на Конституцията, и на правилника, като общи разпоредби важат и в този случай, и по отношение на това кой председателства Парламентарната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Госпожо Манолова, съобщава се само новият председател. Този, на който мандатът продължава, не се съобщава. След като питахте за тази комисия, трябваше да питате и за другите две – защо не е прочетено, че предишните председатели продължават. Така че четете си правилника, моля Ви!
А по отношение на шампоаните и сапуните ще се въздържа, защото смятам, че е недопустимо от тази трибуна сериозен дебат по избор на толкова важен орган, подчертавам – независим, да се смесва с личните Ви проблеми, които имате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо Фидосова, Вашата реплика потвърди моите опасения, че вие имате намерение да си изберете състав на тази комисия единствено и само в рамките на управляващото мнозинство. Няма никаква пречка – прочетете си закона – тримата членове, които ще бъдат избрани от парламентарното мнозинство, да бъдат предложени: един депутат от групата на ГЕРБ, един депутат от групата на „Атака” и третият (мога да се обзаложа) – предложен от някой от услужливите независими народни представители, защото не очаквам да направите реверанс дори на вашите първоначални партньори от Синята коалиция. Тоест тази комисия, която ще бъде избрана по правилата, които вие създадохте в закона и сега възпроизвеждате в този проект за решение, ще бъде една беззъба комисия, една комисия в услуга на управляващите, комисия, която ще продължи да замазва безобразията на изпълнителната власт – един филм, който вече гледахме с парламентарната Комисия „Антикорупция”. Сега сигналите за конфликт на интереси, които досега бяха покривани от председателя на парламентарната комисия, ще се прехвърлят в новата комисия, в която опозицията даже няма да има свой представител!
Истинското решение, държавническото решение, мъдрото решение би било да дадете възможност на представител на опозицията да участва в тази комисия, да гарантирате този процес, което вие очевидно няма да направите и което изобщо поставя под въпрос нашето участие в този фарс, в този цирк, който ще разиграете – избор на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
По отношение на твърдението ми, че тези правила противоречат и на правилника, и на Конституцията, всеки може да си направи справка, че тук дори не е гарантиран изборът на членовете на тази комисия с мнозинство от участвалите в гласуването.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Ясно е и по Конституция, и по правилник.
Мая Манолова: Ами те и другите неща са ясни. В тези правила не е посочен срокът, в който парламентарните групи, по-точно народните представители от парламентарните групи могат да правят своите предложения. Формално те нямат ангажимент с някакъв срок. Вие може да си ги изберете и след малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване Проекта за Решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси със съдържание – текстът, който беше докладван от госпожа Фидосова.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 96, против 18, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Решението е прието.

Следващата точка от дневния ред е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ПРИ ИЗБОРА НА ТРИМА ЧЛЕНОВЕ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, В Т.Ч. И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.
С предложението и с проекта за решение ще ни запознае госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, ще прочета проекта за решение, като преди това искам да заявя, че това е същият проект, който използвахме при избора на омбудсман, за да няма излишни дебати и спорове. Бях водена от мотива, че веднъж постигнали съгласие по това как да изглежда една такава комисия за таен вот, предлагам абсолютно същия модел в момента, в същия състав като представители на отделните парламентарни групи, а за поименния състав – ще помоля колегите от парламентарните групи да излязат и да го заявят, тъй като до началото на заседанието не ни бяха предадени имената от всички парламентарни групи.
„Проект
РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и Решението за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Р Е Ш И:
Избира Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в състав от 11 народни представители, по 2 от всяка парламентарна група и 1 независим народен представител, както следва:
Председател – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.
Членове: един народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ; двама народни представители от Парламентарната група на Коалиция за България; двама народни представители от Парламентарната група на Движение за права и свободи; двама народни представители от Парламентарната група на Партия „Атака”; двама народни представители от Парламентарната група на Синята коалиция; един независим народен представител.”
Използвам възможността, че съм взела думата като вносител, за да предложа от името на Парламентарната група на ГЕРБ нашите двама представители. За председател предлагаме госпожа Юлиана Колева, която беше председател и на предишната комисия, и за член – господин Красимир Ципов, който също участваше в предишната комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Изказвания и предложения за състава на комисията?
Заповядайте, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Господин председател, уважаеми колеги, от името на Парламентарната група на ДПС предлагаме за членове на Комисията по избора народните представители Тунджай Наимов и Ердоан Ахмедов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Други изказвания?
Заповядайте, господин Шарков.
Ваньо Шарков (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, от името на Парламентарната група на Синята коалиция за членове на комисията предлагаме д-р Цветан Костов и Иван Николаев Иванов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Заповядайте, господин Великов.
Тодор Великов (независим): Благодаря, господин председател.
От името на независимите народни представители предлагам Корман Исмаилов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Заповядайте, господин Чуколов.
Десислав Чуколов (Атака): От името на Парламентарната група на Партия „Атака” предлагам народните представители Петър Хлебаров и Венцислав Лаков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
От името на Парламентарната група на Коалиция за България има думата господин Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря, господин председателю.
От името на Парламентарната група на Коалиция за България предлагам народните представители Димитър Горов и Пенко Атанасов.
Държа да подчертая обаче, че правим това предложение под условие и с огромни резерви. Аргументите бяха изтъкнати в изказването на госпожа Манолова. Аз обаче ще използвам още веднъж възможността да кажа, че тези резерви са свързани по начина, по който до този момент върви процедурата за избор на членовете на тази комисия – никакви предварителни разговори, предложения, които се правят в последния момент по отношение на процедурите, абсолютен инат от страна на мнозинството да даде поне знак, че има някаква нагласа за присъствие на представители на опозицията в тази толкова важна комисия.
Така че предложението, което правя, е под условие и ние допълнително ще преценим участието на нашите представители в комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря, господин Найденов. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване решението, както беше докладвано от госпожа Фидосова, но вече с уточнение за посочените от колегите имена: за председател на комисията – народният представител Юлиана Колева, членове: Красимир Ципов, Димитър Горов, Пенко Атанасов, Тунджай Наимов, Ердоан Ахмедов, Петър Хлебаров, Венцислав Лаков, Цветан Костов, Иван Николаев Иванов и Корман Исмаилов.
Подлагам на гласуване прочетеното предложение с посочените имена.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Решението е прието.

Уважаеми колеги, продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА – продължение.
Заповядайте, господин Татарски.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Благодаря, господин председател.
Най-напред искам да направя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати господин Лазар Лазаров – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, и Петя Тянкова – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Господин Татарски, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: По § 12 има предложение от Иван Николаев Иванов – § 12, т. 1 да отпадне.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Иван Вълков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Любен Татарски и Стефан Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
„§ 12. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Строителството, ремонтът и поддържането на общинските пътища се финансират със собствени бюджетни средства, целеви субсидии от централния бюджет и други източници.”
2. Създава се ал. 3:
„(3) Общините финансират програми за повишаване безопасността на движението по общинските пътища.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 12, който става § 13, както е по доклад. (Уточнение между докладчика Любен Татарски и председателя Анастас Анастасов.)
Извинете, отменете гласуването.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 12, който остава както е по доклада, със съдържание, както е по доклада.
Гласували 89 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: По § 13 има предложение от Иван Вълков и група народни представители – в § 13, чл. 53, ал. 1 думите „1000 до 5000 лв.” да се заменят с „500 до 3000 лв.”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Любен Татарски и Стефан Дедев.
Предложението по т. 1, буква „б” бе оттеглено.
Комисията подкрепя предложението в останалата му част.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
„§ 13. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал.1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„(1) Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите на чл. 25, чл. 26, ал. 1, т. 1, букви „в” и „г”, т. 2, ал. 2 и ал. 4 и чл. 41 или които извършат, или наредят да бъдат извършени следните дейности:”;
б) в т. 5:
аа) в б. „а” думите „извън границите на урбанизираните територии и в населените места без регулационни планове” се заличават;
бб) букви „в” и „г” се отменят.
2. В ал. 2 думите „500 до 3000 лв.” се заменят с „2000 до 7000 лв.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Бях уведомен от народния представител Иван Вълков, че оттеглят тяхното предложение.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 13, както е по доклада.
Гласували 87 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: По § 14 е постъпило предложение от народните представители Любен Татарски и Стефан Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
„§ 14. В чл. 54 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) При нарушения по чл. 52 на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения по чл. 53 – в размер от 3000 до 8000 лв.
(2) При повторно нарушение на чл. 52 имуществената санкция е в размер от 2000 до 7000 лв., а по чл. 53 – в размер от 4000 до 12 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 14, както е по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: По § 15 е постъпило предложение от народните представители Любен Татарски и Стефан Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
„§ 15. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 21–30:
„21. „Инфраструктурен проект” е проект за изграждане на нова пътна инфраструктура или за съществено изменение (реконструкция, основен ремонт/рехабилитация) на съществуваща пътна мрежа, която оказва въздействие върху пътния поток.
22. „Оценка на въздействието върху пътната безопасност“ е стратегически сравнителен анализ на въздействието на нов път или на съществено изменение на съществуващата пътна мрежа върху безопасността на пътната мрежа.
23. „Одит за пътната безопасност” е независима, подробна систематична проверка за техническа безопасност, свързана с проектните характеристики на пътен инфраструктурен проект, която обхваща всички етапи от планирането до началната експлоатация.
24. „Пробна експлоатация” е необходимият технологичен срок до един месец преди въвеждането на пътя в експлоатация за проверка на проектните характеристики.
25. „Начална експлоатация” е необходимият технологичен срок до един месец след въвеждането на пътя в експлоатация за проверка на проектните характеристики при експлоатационни условия.
26.„Категоризиране на участъци с висока концентрация на произшествия” е метод за установяване, анализиране и категоризиране на участъци с висока концентрация на произшествия от пътната инфраструктура, които са били в експлоатация повече от три години и по които са настъпили голям брой произшествия, предизвикали смърт, в съотношение с пътния поток.
27. „Категоризиране безопасността на пътната инфраструктура” е метод за установяване, анализиране и класифициране на части от съществуващата пътна мрежа чрез целенасочени инвестиции в пътните участъци с най-висока концентрация на произшествия и/или при които съотношението на ползите и разходите е най-високо (с най-висок потенциал) за намаляване на произшествията.
28. „Инспекция за безопасност” е обичайна периодична проверка на характеристиките и недостатъците, които налагат работи по поддръжка от съображения за безопасност.
29. „Пътна безопасност” е съвкупност от проектни и експлоатационни характеристики на републиканската пътна инфраструктура, които осигуряват безопасност на всички участници в движението.
30. „Лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст” са:
а) родител/родители (осиновител/осиновители);
б) семейство на роднини и близки или приемно семейство, в което децата са настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
в) настойник или попечител в случаите, когато и двамата родители са неизвестни, починали или лишени от родителски права.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 15.
Гласували 83 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: „Допълнителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 85 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 16.
Гласували 83 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
„§ 17. Изискванията и процедурите по този закон, свързани с управлението на безопасността на пътната инфраструктура, не се прилагат за тунелите по републиканските пътища, които са част от трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България, определени в Наредба №1 за минималните изисквания за безопасност в тунелите по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 17 по доклада на комисията. Няма преномерация, тъй като един параграф по-напред отпадна.
Гласували 76 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Параграф 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 89 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18:
„§ 18. Разпоредбата на § 12 относно чл. 36г влиза в сила от 1 юли 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 18 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 19 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Комисията предлага да се създаде нов § 20а, който става § 20:
„§ 20. Наредбата по чл. 36ж, ал. 3 се приема в шестмесечен срок след влизането в сила на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 20 по предложение на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Параграф 20 – има постъпило предложение от народния представител Иван Иванов, което е оттеглено.
Предложение от Иван Вълков и група народни представители.
Предложение по т. 1 бе оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2.
Постъпило е предложение от народните представители Любен Татарски и Стефан Дедев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:
„§ 21. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 100, ал. 2 думите „чл. 10, ал. 2” се заменят с „чл. 10, ал. 1, т. 1”.
2. В чл. 139, ал. 5 думите „чл. 10, ал. 2” се заменят с „чл. 10, ал. 1, т. 1”.
3. В чл. 177:
а) в ал. 2 т. 1 се отменя;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Който управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос, които надвишават нормите, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, без да спазва установения за това ред, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.”;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „1500 лв.” се поставя запетая и се добавя „а за повторно нарушение по ал. 3 наказанието е глоба от 500 до 3000 лв.”.
4. В чл. 178, ал. 1, в текста преди т. 1 думите „от 100 до 1000 лв.” се заменят с „от 2000 до 7000 лв.”.
5. В чл. 179:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, или на превозното средство е залепен винетен стикер с графично оформление, което е различно от одобреното, се наказва с глоба, както следва:
1. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари, на състав от пътни превозни средства, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) и повече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона – 3000 лв.;
2. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, или на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) оси или на теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона – 1500 лв.;
3. при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача – 600 лв.;
4. при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко места с мястото на водача, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост – 300 лв.”
б) създава се нова ал. 4:
„(4) Водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата по-ниска от нормативно установената за съответната категория, се наказва с глоба, както следва:
1. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари, и на състав от пътни превозни средства, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) и повече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона – 1500 лв.;
2. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, или на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) оси или на теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона – 750 лв.;
3. при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача – 300 лв.;”
в) досегашната ал. 4 става ал. 5.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат отношение към предложените от комисията текстове? Няма.
Подлагам на гласуване § 21, за промени в Закона за движението по пътищата, съгласно предложението на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Параграф 21 – постъпило е предложение от Иван Вълков и група народни представители.
Предложението бе оттеглено.
Постъпило е предложение от народните представители Любен Татарски и Стефан Дедев.
Предложението бе оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 21 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 21 по вносител – гласуваме предложението на комисията.
Гласували 87 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието, а с това и на второ гласуване Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за пътищата.

Преминаваме към следващата точка от програмата ни:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ.
Господин Татарски, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: „Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думата „регистрите” се добавя „на актовете”, а думите „регистрите на населението” се заменят с „регистъра на населението”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 1 по предложението на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Параграфи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за посочените от мен параграфи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване параграфи с номера от 2 до 16 включително, по вносител, подкрепени от комисията – гласуваме предложението на комисията в подкрепа на параграфи от 2 до 16 включително.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
„§ 17. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Данните в електронния личен регистрационен картон се актуализират от общинската администрация въз основа на един от следните документи:
1. актовете за гражданско състояние или електронните им еквиваленти;
2. заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес;
3. удостоверение за промяна на гражданство;
4. съдебно решение;
5. други удостоверителни документи, касаещи гражданското състояние.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 17 по предложение на комисията.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Комисията подкрепя текста на вносителя от § 18 до § 48 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам ан блок на гласуване параграфи с номера от 18 до 48 включително.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49:
„§ 49. В Глава трета, Раздел ІХ се създават чл. 88а и 88б:
„Чл. 88а. (1) Документи по чл. 88 се издават на:
1. лицето, за което се отнася акта за раждане, на неговите родители/законните му представители;
2. страните по акта за сключен граждански брак;
3. наследниците на починалото лице от акта за смърт.
(2) Документите по чл. 88 може да се издават и на трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от лицата по ал. 1 или по реда на Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.
(3) Документите по чл. 88 може да се издават и изпращат при служебно писмено поискване от община или държавен орган, когато това е свързано с административното обслужване на лицата, вписани в акта.
Чл. 88б. (1) Длъжностното лице по гражданското състояние от всяка общинска администрация, както и консулското длъжностно лице в чужбина може да издава дубликати на удостоверения за раждане, за сключен граждански брак или препис-извлечения от акт за смърт, както и препис-извлечения или пълни преписи от актовете въз основа на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.
(2) Документите по ал. 1 се издават само въз основа на електронни актове, подписани с квалифициран електронен подпис.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 49, както е по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който е отразен на систематическото му място в редакцията на § 49, поради което предлага § 50 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване предложението на комисията § 50 да бъде отхвърлен поради отразяването му в редакцията на § 49.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободи