Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2011-07-01

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 1 юли 2011 г.
Открито в 9,01 ч.


Председателствали: заместник-председателите Анастас Анастасов, Павел Шопов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Налице е кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми колеги, продължаваме с Доклад за второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 102-01-13, внесен от Министерския съвет на 15 февруари 2011 г.
Госпожо Петрова, заповядайте.
Продължаваме с докладването на текста на § 47а.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Постъпило е предложение от народния представител Даниела Петрова и група народни представители за създаване на § 47а.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народните представители Стефан Данаилов и Антон Кутев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 47а, който става § 75 със следната редакция:
„§ 75. Член 118 се изменя така:
„Чл. 118. Съхранението на културни ценности и извършването на търговска дейност с тях не могат да се осъществяват в едни и същи помещения заедно с други вещи, с които се търгува, освен в случаите, когато вещите имат сходен характер с културните ценности.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на § 47а, който става § 75 с редакция, така както е по доклада.
Гласували 113 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Постъпило е предложение от народния представител Даниела Петрова и група народни представители за създаване на § 47б.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 47б, който става § 76 със следната редакция:
„§ 76. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) С каталога се удостоверява извършена идентификация на културните ценности, като той съдържа информация, определена с наредбата по чл. 107.”
2. Създава се ал. 3:
„(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за културни ценности – национално богатство.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на § 47б, който става § 76, така както е по доклада.
Гласували 110 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Постъпило е предложение от народния представител Даниела Петрова и група народни представители за създаване на § 47в.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 47в, който става § 77 със следната редакция:
„§ 77. Член 127 се изменя така:
„Чл. 127. Редът за издаване на разрешенията по този раздел, условията за съхранение на културните ценности и редът за осъществяване на търговска дейност, както и за водене на регистъра по чл. 116 се определят с наредба на министъра на културата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на § 47в, който става § 77, с редакция, така както е по доклада.
Гласували 109 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Постъпило е предложение от народните представители Стефан Данаилов и Антон Кутев за създаване на § 47б.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 78.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 48, който става § 78 и който комисията подкрепя.
Гласували 100 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Постъпило е предложение от народния представител Нели Калнева-Митева, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 48а, който става § 79 със следната редакция:
„§ 79. Член 131 се изменя така:
„Чл. 131. Сертификатът за износ по чл. 128, ал. 3 се издава от министъра на културата или от оправомощени от него длъжностни лица. Условията и редът за издаването му се определят с наредбата по чл. 130, ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на § 48а, който става § 79, с редакция както е по доклад.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Постъпило е предложение от народния представител Даниела Петрова и група народни представители за създаване на § 48б.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Величка Шопова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т.2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 48б, който става § 80 със следната редакция
„§ 80. В чл. 146 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменят така:
„(1) Археологически обекти са всички движими и недвижими материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се или открити в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които основни източници на информация са теренните проучвания.”
2. Алинея 2 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на § 48б, който става § 80, с редакция, така както е по доклад.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Параграф 49 – постъпило е предложение от народните представители Даниела Петрова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 49, който става § 81:
„§ 81. В чл. 147 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В методическо отношение теренните проучвания на археологически ценности са:
1. издирване на археологически обекти – недеструктивен метод и начален етап от археологическото проучване, чрез който се разпознават археологическите ценности;
2. археологически разкопки – деструктивен метод на теренно археологическо проучване, чрез който се изясняват основните характеристики на археологическите обекти – хронология, вид и граници;
3. археологическо наблюдение – установяване на наличието на археологически структури на дадено място.”
2. В ал. 5 т. 1 се изменя така:
„1. редовни – планират се за решаване на определена научна задача и за целите на интегрираната консервация;”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за създаването на § 49, който става § 81, така както е по доклада.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Параграф 50 – постъпило е предложение от народните представители Даниела Петрова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 50, който става § 82:
„§ 82. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „министъра на културата” се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице”.
2. Алинеи 2, 3, 4 и 5 се изменят така:
„(2) Когато теренните проучвания са спасителни или се извършват с цел издирване на археологически обекти с недеструктивни методи, разрешението за тях, с изключение на случаите по ал. 3, се издава от председателя на Съвета за теренни проучвания. За издаденото разрешение председателят незабавно уведомява министъра на културата.
(3) Теренни проучвания в Република България, включени в международни научноизследователски проекти или планирани с участието на лице по чл. 150, ал. 2, се одобряват с разрешение на министъра на културата въз основа на експертно становище на Съвета за теренни проучвания.
(4) Средства за извършване на теренни археологически проучвания се предвиждат ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България. Средства за извършване на теренни археологически проучвания могат да се предвиждат и в бюджетите на общините и на ведомства, както и да се осигуряват от чуждестранни културни, научни или университетски институции при участие в научноизследователски проекти по ал. 3 и в случаите по чл. 150, ал. 2 или от други източници.
(5) Средствата за спасителни теренни проучвания до пълното проучване на терена се предоставят от възложителя, във връзка с чиято инвестиционна инициатива се извършва спасителното проучване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на вносителя за § 50, който става § 82 – със съдържание, така както е по доклада.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Параграф 51 – постъпило е предложение от народния представител Даниела Петрова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 51, който става § 83:
„§ 83. В чл. 149 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „трима” се заменя с „двама”;
б) в т. 2 думата „осем” се заменя с „четирима”;
в) в т. 6 думата „трима ” се заменя с „двама”.
2. В ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. становища за сключване на международни договори, свързани с теренни археологически проучвания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 51, който става § 83, както е по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Постъпило е предложение от народния представител Гинче Караминова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 51а, който става § 84 със следната редакция:
„§ 84. В чл. 150, ал. 1, т. 3 накрая се добавя „в случаите, когато заявителят не е хабилитирано лице”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на § 51а, който става § 84 – с редакция, така както е по доклада.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Параграф 52 – постъпило е предложение от народните представители Стефан Данаилов и Антон Кутев.
Предложението е оттеглено по т. 1.
Комисията подкрепя предложението по т. 2.
Постъпило е предложение от народния представител Стефан Данаилов, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 52, който става § 85:
„§ 85. Член 151 се изменя така:
„Чл. 151. (1) Разрешение за извършване на теренни проучвания се издава въз основа на заявление от лице по чл. 150, ал. 1.
(2) За провеждане на археологическо издирване към заявлението се прилагат:
1. документи, удостоверяващи наличието на изискванията на чл. 150, ал. 1;
2. работна програма за теренното проучване и документ, удостоверяващ неговото финансиране;
3. искане за използване на специални технически средства, документ за регистрацията им, както и името на лицето, което ще работи с тях, или декларация, че не се предвижда ползване на такива средства.
(3) За провеждане на археологически разкопки към заявлението се прилагат:
1. описание на обекта на проучване и обосновка;
2. документи, удостоверяващи наличието на изискванията на чл. 150, ал. 1;
3. работна програма за теренното проучване, документ, удостоверяващ неговото финансиране, както и за теренна консервация;
4. искане за използване на специални технически средства, документ за регистрацията им, както и името на лицето, което ще работи с тях, или декларация, че не се предвижда ползване на такива средства;
5. писмено съгласие на собственика, концесионера или ползвателя на имота;
6. декларация, че лицето не участва в концесия на предвидената за проучване недвижима културна ценност.
(4) Когато заявлението е за извършване на спасителни теренни проучвания, заявителят представя и мотивирано становище на регионалния инспекторат по опазване на културното наследство или на директора на съответния музей, а в случаите по чл. 160, ал. 2 се прилага и одобрен протокол от комисията по чл. 160, ал. 3.
(5) Към заявлението за издаване на разрешение за теренно проучване заявителят представя и:
1. документ за предаване на археологическите находки от предходни теренни проучвания, издадени на заявителя, в държавен, регионален или общински музей;
2. удостоверение за предадена теренна документация по чл. 153, ал. 2;
3. документ, удостоверяващ наличието на охрана на проучвания обект за периода на разрешението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 52, който става § 85, така както е по доклада.
Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 86.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 53, който става § 86 и който комисията подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Постъпило е предложение от народния представител Даниела Петрова и група народни представители за § 54.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Величка Шопова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 54, който става § 87:
„§ 87. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 и 5 се изменят така:
„4. осигури финансово и организационно теренна консервация, чрез която да се предотврати увреждане и разрушаване на находките, както и загуба на свързана с тях информация, която се извършва с участието на съответен специалист, вписан в регистъра по чл. 165, ал. 1;
5. осигури възстановяване на външния вид на археологическия обект, когато теренното археологическо проучване няма да продължи, освен в случаите когато има друго решение, взето по реда на този закон;”.
2. В ал. 2 след думите „теренната документация” се поставя запетая и се добавя „включително за проведената теренна консервация”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 54, който става § 87, така както е по доклада.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Предложение от народния представител Даниела Петрова и група народни представители за създаване на § 54а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Силвия Хубенова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 54а, който става § 88 със следната редакция:
„§ 88. Създава се чл. 158а:
„Чл. 158а. (1) За приемане на приключили теренни археологически проучвания или приключил техен етап, включително при възникнала необходимост от временно преустановяване на теренните проучвания върху целия терен, определен с разрешението по чл. 148 или върху част от него, министърът на културата или оправомощено длъжностно лице назначава експертна комисия.
(2) Комисията по ал. 1 се назначава по искане на ръководителя на проучването или на директора на съответния музей.
(3) Ръководителят на проучването представя на комисията по ал. 1 доклад с научна оценка за разкритите археологически структури. Въз основа на доклада и на проведения оглед комисията по ал. 1 съставя протокол, с който предлага последващи действия и временни мерки за опазване.
(4) В зависимост от степента на проученост на археологическия обект комисията може да предложи с протокола изготвяне на предварителна оценка по чл. 57, ал. 3 или заключителна оценка по чл. 61, ал. 1.
(5) При спасителни теренни археологически проучвания комисията въз основа на доклада с научната оценка на ръководителя на проучването изготвя предварителна оценка на разкритите недвижими археологическите структури. Когато от изготвената оценка се установи, че археологическите структури:
1. притежават признаци на недвижими културни ценности – с протокола по ал. 3 комисията предлага провеждане на процедура по деклариране;
2. не притежават признаци на недвижими културни ценности – с протокола по ал. 3 комисията предлага на министъра на културата да издаде заповед за отнемане на статута на обекта по чл. 2а, ал. 1 и освобождаване на терена.
(6) Протоколът по ал. 3 се одобрява със заповед от министъра на културата или от оправомощен от него заместник-министър. Предложените с протокола действия и временни мерки за опазване на археологическата ценност са задължителни за изпълнение.
(7) Условията за приемане на теренните археологически проучвания се определят в наредбата по чл. 147, ал. 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Петрова.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя редакционно предложение – В § 54а, който става § 88:
В чл. 158а, ал. 1 след думата „оправомощено” се добавя „от него”. Касае се за техническа грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: „От него длъжностно лице”.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Бих искала да направя една корекция в ал. 4 – при изчитане на текста, вместо чл. 57 съм изчела чл. 157. Да се приема чл. 57, както е по доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Да.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на народния представител Даниела Петрова – в § 54а, който става § 88, в чл. 158а, ал. 1 след израза „оправомощено” да се добави „от него”.
Гласували 92 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на § 54а, който става § 88 с редакция, така както е по доклада и с току-що гласуваната редакционна поправка.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: По § 55 е постъпило предложение от Даниела Петрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 55, който става § 89:
„§ 89. Член 159 се изменя така:
„Чл. 159. (1) Издирени археологически обекти подлежат на деклариране по реда на чл. 58 и предоставяне на статут на културни ценности по реда на глава пета, Раздел ІІІ.
(2) Режимите за опазване на обектите по ал. 1 се предлагат от междуведомствена комисия, назначена със заповед на министъра на културата и се определят по реда на чл. 64. В комисията се включват представители на Министерството на културата, НИНКН, НАИМ при БАН, съответния регионален музей, областните и общинските администрации и всички заинтересовани ведомства.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 55, който става § 89, така както е по доклада.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 90.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 56, който става § 90 и който комисията подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: „§ 57. В чл. 161 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Инвестиционни проекти на физически и юридически лица в територии, за които има данни за наличие на археологически обекти, се съгласуват и одобряват след провеждане на теренно археологическо проучване. Проектите се изготвят в съответствие с указанията за опазване на разкритите археологически недвижими културни ценности.”
2. В ал. 2 думите „наблюдение от археолог” се заменят с „археологическо наблюдение”.”
Постъпило е предложение от народния представител Силвия Хубенова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 57 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 57 по вносител да бъде отхвърлен.
Гласували 88 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: По § 58 е постъпило предложение от Даниела Петрова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 58, който става § 91:
„§ 91. Създава се чл. 161а:
„Чл. 161а. (1) Собствениците и ползвателите на поземлени имоти, в които се намират археологически обекти, при необходимост осигуряват достъп на компетентните държавни органи и на лицата, получили разрешение за извършването на теренно проучване за осъществяване на дейностите по проучване и опазване на обектите.
(2) В случаите по ал. 1 държавните органи или лицето, получило разрешение за извършване на теренно проучване, уведомяват писмено собственика на имота най-малко 7 дни преди започване на дейностите. Когато собственикът е с неизвестен адрес или не е намерен на адреса си, уведомлението се поставя на видно място в имота и в сградата на общината или кметството, на чиято територия се намира имотът.
(3) На собствениците и ползвателите на имотите се дължи обезщетение за времето, в което са извършвани дейностите по ал. 1, ако се възпрепятства или преустановява тяхната дейност, извършвана законосъобразно в имота. Условията за осигуряване на достъпа по ал. 1 и размерът на обезщетението се определят с писмено споразумение, сключено със собственика или ползвателя на имота, и е за сметка на бюджета на теренното проучване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 58, който става § 91, така както е по доклада.
Гласували 80 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: По § 59 е постъпило предложение от Даниела Петрова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 59, който става § 92:
„§ 92. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 160, ал. 2, както и при издирени в резултат на теренни проучвания археологически културни ценности министърът на културата и собственикът на земята могат да сключат договор за учредяване вещно право на ползване върху земята, където са открити археологическите културни ценности.”
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато с определените по реда на чл. 64 режими за опазване на недвижими археологически културни ценности не се допуска извършване на строителни, благоустройствени, селскостопански или други дейности, свързани с въздействие върху земната повърхност и земната основа, се прилагат разпоредбите на ал.1 и 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 59, който става § 92, така както е по доклада.
Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Предложение от народния представител Нели Калнева-Митева, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 59а, който става § 93 със следната редакция:
„§ 93. В чл. 163 след думата „реставрация” се добавя „както и адаптацията”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на § 59а, който става § 93 с редакция, както е по доклада.
Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: По § 60 е постъпило предложение от народния представител Нели Калнева-Митева, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 60, който става § 94:
„§ 94. В чл. 164 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „реставрация” се добавя „както и по адаптацията на недвижими културни ценности”.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. специалност в областта на консервацията и реставрацията и имат три години професионален опит в тази област;”
б) създава се нова т. 2:
„2. специалност „Архитектура” със специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство и три години професионален опит в тази област или специалност „Архитектура” и 5 години професионален опит по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство;”
в) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:
„3. друга специалност със специализация в съответната област на консервация и реставрация или с приложение в процеса на консервация и реставрация и имат най-малко 5 години професионален опит в същата област.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 60, който става § 94, както е по доклада.
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 95.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 61, който става § 95 и който се подкрепя от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими