Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2011-07-07

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
_____________________________________________________
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов, Христо Бисеров и Павел Шопов
Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Едно съобщение. На 6 юли 2011 г. в Народното събрание е постъпил материал от Националния статистически институт, съдържащ резултати от статистически изследвания относно информация за престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2010 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Съгласно приетата от нас програма за настоящата пленарна седмица като точка първа за днешния ден е предвидено да започнем с:
ДОКЛАД ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, внесен от Министерския съвет.
С доклада ще ни запознае председателят на Комисията по регионална политика и местно самоуправление господин Татарски.
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Благодаря, госпожо председател.
Преди да започнем обсъждането на доклада предлагам на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник да поканим в залата заместник-министър Георги Прегьов от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и експертът Петя Тянкова от същото министерство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 133 народни представители: за 128, против 2, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Квесторите, поканете гостите.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: „Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 126 народни представители: за 125, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 1.
Гласували 123 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Постъпило е предложение от народните представители Любен Татарски и Иван Вълков за § 2.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Цветомир Михов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията отговарят за изготвянето на проект на стратегия за развитие на пътната инфраструктура в съответствие с държавната политика.”
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 2 по предложението на комисията.
Гласували 118 народни представители: за 112, против 2, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: По § 3 и § 4 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3 и § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок гласуваме параграфи с номера 3 и 4.
Гласували 120 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Постъпило е предложение от народните представители Любен Татарски и Иван Вълков за § 5.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Разрешенията по ал. 1 и 2 за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 се издават от изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”. Разрешенията по ал. 1, т. 2 и ал. 2 се издават след съгласие на управителния съвет на компанията.”
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „републиканските пътища” се поставя запетая и се добавя „съответно Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1”.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думата „агенцията” се поставя запетая и се добавя „съответно управителният съвет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма желаещи.
Гласуваме § 5 по предложението на комисията.
Гласували 118 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: По § 6 има предложения от народните представители Димчо Михалевски и Румен Такоров.
Комисията подкрепя по принцип предложенията.
Предложение от народните представители Любен Татарски и Иван Вълков.
Предложението по т. 1, буква „а” е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип предложенията в останалата им част.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. Създава се Глава четвърта „а” с чл. 28а – 28и:
„Глава четвърта „а”
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ”
Чл. 28а. (1) Създава се Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
(2) Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, наричана по-нататък „компанията”, е юридическо лице със седалище София.
(3) Държавата предоставя на компанията имущество – публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет, за изпълнение на дейността й.
(4) Компанията не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.
(5) За компанията не може да се открива производство по несъстоятелност.
Чл. 28б. (1) Основният предмет на дейност на компанията е финансиране, проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на автомагистрала „Струма”, автомагистрала „Хемус” и автомагистрала „Черно море”.
(2) При проектирането и изграждането на обектите по ал. 1 компанията:
1. организира, възлага, финансира, управлява и контролира дейностите, свързани непосредствено с проектирането и изграждането на пътищата, включително с извършването на всички необходими предпроектни проучвания, финансови анализи, анализи „разходи-ползи”, прогноза за трафика, провеждане на необходимите процедури съгласно действащото екологично законодателство и други, необходими за реализиране на проектите;
2. извършва дейности, свързани с принудително отчуждаване на имоти за задоволяване на държавни нужди за изграждане на пътищата като инвеститор в съответствие с изискванията на Закона за държавната собственост;
3. изготвя проектни предложения за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни финансови помощи от Оперативна програма "Транспорт" и от други източници на финансиране във връзка с изпълнение на проектите и изграждане на пътищата;
4. провежда обществените поръчки за реализация на проектите.
5. възлага оценка на въздействието върху пътната безопасност и на одити за пътна безопасност на съответния етап от планирането, от инвестиционното проектиране, при въвеждане в пробна експлоатация на обектите по ал. 1 и при началната им експлоатация.
(3) Компанията управлява автомагистралите по ал. 1 след изграждането и въвеждането им в експлоатация.
(4) При управлението на автомагистралите по ал. 1 компанията:
1. организира, възлага, финансира и контролира дейностите по поддържане и ремонт, включително на пътните съоръжения и на пътните принадлежности;
2. осигурява отстраняването на изоставени превозни средства и други препятствия от автомагистралите и предоставя услуги за пътна помощ на увредени превозни средства;
3. издава разрешителни за специално ползване и събира таксите за специално ползване на автомагистралите;
4. отговаря за изпълнение на задълженията и предоставя услуги на физически и юридически лица и еднолични търговци, експлоатиращи крайпътни обслужващи комплекси, в съответствие с чл. 16в от Закона за управление на отпадъците;
5. осигурява обществено ползване и информация и прогнози за пътния трафик за пътищата по ал. 1.
Чл. 28в. (1) Финансирането на дейността на компанията се извършва от:
1. републиканския бюджет;
2. такси за специално ползване на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1;
3. преотстъпени такси по чл. 10, ал. 1 в размер, определен със Закона за държавния бюджет за съответната година;
4. собствени приходи;
5. дарения;
6. привлечени средства от финансови институции;
7. други източници.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. осъществяване предмета на дейност на компанията, включително за проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1;
2. издръжка на компанията.
(3) За средствата, постъпили в компанията от субсидия от републиканския бюджет, за средствата, предоставени от фондовете на Европейския съюз, и за таксите за специално ползване на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 520, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 28г. (1) Органи на управление на компанията са:
1. министърът на регионалното развитие и благоустройството;
2. Управителният съвет;
3. изпълнителният директор.
(2) Компанията се представлява от изпълнителния директор, който по право е член на Управителния съвет.
Чл. 28д. Министърът на регионалното развитие и благоустройството:
1. упражнява правата на собственост на държавата в компанията и провежда политиката на държавата в областта на управлението, планирането и изграждането на републиканските пътища;
2. одобрява програма на компанията за реализация на проектите в съответствие с разпоредбите на закона и с приетата от Министерския съвет Стратегия за развитие на пътната инфраструктура и Годишен план за изпълнение на програмата на компанията, както и техните изменения;
3. контролира компанията за изпълнението на програмата и плана;
4. назначава и освобождава членовете на Управителния съвет и изпълнителния директор на компанията;
5. сключва договори за възлагане на управлението с всеки от членовете на Управителния съвет и с изпълнителния директор, с които се определя и тяхното възнаграждение;
6. разрешава участието на компанията в търговски и граждански дружества, с изключение на такива, които осъществяват сходни дейности;
7. издава Правилник за устройството, функциите и дейността на компанията след съгласуване с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на финансите и с министъра по управление на средствата от Европейския съюз;
8. утвърждава решенията на Управителния съвет за участие на компанията в международни организации;
9. одобрява годишния доклад за дейността на компанията;
10. взема решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти по предложение на Управителния съвет в съответствие с разпоредбите на Закона за държавната собственост.
Чл. 28е. (1) Управителният съвет се състои от трима членове, включително изпълнителния директор.
(2) За член на Управителния съвет може да бъде назначено лице с висше образование и професионален опит не по-малко от 5 години общо в областта на управлението, планирането и изграждането на пътната инфраструктура или в управлението на публични и корпоративни структури, финансово управление и контрол на проекти, финансирани от фондовете и програмите на Европейския съюз.
(3) Не може да бъде член на Управителния съвет лице, което:
1. е осъждано за престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
2. е съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета степен включително с друг член на Управителния съвет;
3. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
4. е лишавано от правото да осъществява търговска дейност;
5. упражнява търговска дейност с предмет, сходен с този на компанията.
(4) Не може да бъде изпълнителен директор лице, за което са налице обстоятелствата по ал. 3, т. 1 - 4, както и ако упражнява търговска дейност или е управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация.
(5) Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно.
(6) Заседанията на Управителния съвет се организират и ръководят от председателя на съвета, а в негово отсъствие – от заместник-председателя.
(7) Правилата за работата и свикване на Управителния съвет се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на Управителния съвет.
(8) Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от всички членове. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.
(9) За заседанията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.
(10) Министърът на регионалното развитие и благоустройството:
1. прекратява договора за управление с член на Управителния съвет:
а) при възникване на обстоятелствата по ал. 3, а с изпълнителния директор – и на обстоятелствата по ал. 4;
б) който нарушава или не изпълнява задълженията, предвидени в закона или в договора за управление;
в) който е подал писмено заявление за освобождаване;
г) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
д) при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца.
2. може да прекрати договора за управление с член на Управителния съвет по свое решение без предизвестие.
(11) Управителният съвет:
1. избира измежду членовете си председател и заместник-председател;
2. приема проект на правилник за устройството, функциите и дейността на компанията и го предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството;
3. приема решения за изработване, приемане и изменение на проект на програма на компанията за реализация на проектите, предвидени с този закон, в съответствие с приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и на годишен план за изпълнение на програмата на компанията; програмата и планът се представят на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване в срок до 31 януари за предстоящия тригодишен период, съответно за предстоящата година;
4. приема годишния финансов план на компанията;
5. приема структурата и щата на компанията и одобрява средствата за работна заплата в съответствие с годишния финансов план;
6. приема годишния финансов отчет на компанията и го представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване;
7. приема годишния доклад за дейността на компанията и го представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване;
8. предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти;
9. приема проекти на решения за участие на компанията в международни организации и ги предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване;
10. приема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност над 100 000 лв. без данък върху добавената стойност;
11. прави предложение до министъра на регионалното развитие и благоустройството за участие на компанията в програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, от държавния бюджет и други финансови източници и програми;
12. приема решения за одобряване на докладите на одиторите за пътна безопасност и за отстраняване на опасните и/или критични характеристики на проектите по чл. 28б, ал. 1 преди края на съответния етап съгласно чл. 36г;
13. изпълнява и други функции, свързани с управлението на компанията, в съответствие с действащите нормативни актове или възложени му от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(12) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
Чл. 28ж. (1) Изпълнителният директор на компанията:
1. представлява компанията пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;
2. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на компанията;
3. организира и привежда в изпълнение решенията на управителния съвет;
4. взема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност до 100 000 лв. без данък върху добавената стойност;
5. сключва договори за дейностите, извършвани от компанията;
6. сключва и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите в компанията;
7. отчита своята дейност пред управителния съвет и пред министъра;
8. изготвя и представя на управителния съвет и на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежемесечни отчети за напредъка по проектите;
9. изготвя и представя на управителния съвет и на министъра на регионалното развитие и благоустройството годишен отчет за дейността на компанията;
10. организира възлагането на оценка на въздействието върху пътната безопасност и на одити за пътна безопасност на съответния етап от планирането, от инвестиционното проектиране, при въвеждане в пробна експлоатация на обектите по чл. 28б, ал. 1 и при началната им експлоатация.
(2) При ползване на законоустановен отпуск или командировка функциите на изпълнителния директор се изпълняват от служител на компанията, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 28з. (1) Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” води счетоводна отчетност на касова и начислена основа по реда, предвиден за бюджетните предприятия.
(2) Отчетните данни за активите, пасивите, приходите и разходите на предприятието се консолидират по реда на чл. 33, ал. 6 от Закона за счетоводството.
(3) Паричните средства на предприятието се събират, съхраняват, разходват и отчитат по отделна банкова сметка в Българската народна банка по ред, определен от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.
Чл. 28и. Годишният финансов отчет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се одитира от Сметната палата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Михалевски.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да благодаря на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, която прие нашите предложения, свързани с вменяване задължения на новата компания да осигурява финансиране, защото без този мощен и важен инструмент тя нямаше да може с очевидно ограничените средства, с които ще разполагаме в следващите периоди на европейско финансиране, които няма да се различават драстично от досегашните, да изпълни амбициозните цели, които са й поставени.
Повод на моето изказване е само едно предложение, което не беше прието и което исках да споделя с вас, по отношение опита на ръководителя на тази голяма институция. Ние предложихме професионалният опит да бъде не по-малко от 8 години в двете сфери, които са очертани. Едната е в управлението, планирането и изграждането на пътна инфраструктура или в управлението на публични и корпоративни структури, финансово управление и изпълнение на проекти по европейските фондове.
Първо, трябва да си даваме сметка, че тази компания ще управлява милиарди левове. Това означава, че не просто годините, а опитът на този човек трябва да е много голям.
Второ, дори за директор на дирекция в държавните структури се изисква опит от 8 години. Тъй като и разписът в закона е такъв, че министърът на регионалното развитие и благоустройството ще назначава директно този ръководител, а и той заяви публично в свои изказвания, че няма да бъде чрез конкурс, смятам, че е логично да помислим все пак да гарантираме опитът на този човек, който ще управлява тази важна компания, която ще има последствия за страната по отношение изграждането на важна инфраструктура, да бъде поне 8 години. Надявам се, че за пореден път не правим закон заради човека, а закон, който да гарантира изпълнението на функциите.
Поставям на вашето внимание още веднъж това наше предложение – да помислим дали не е по-редно, аз го поддържам, опитът да бъде поне 8 години. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да разбирам, че поддържате редакционно такова предложение.
Реплики?
Господин Татарски.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Благодаря, госпожо председател.
Господин Михалевски, ние доста сериозно обсъдихме вашето предложение, в комисията имаше дебати, имаше предложения, имаше мнения, но като че ли за вземане на това решение за 5 години, което записахме в законопроекта, беше становището и убеждението, че всички тези длъжности ще имат длъжностни характеристики, в които ще се разпишат освен тези задължения, описани в закона, и други специфични функции и ангажименти, които ще имат тези хора, изпълнявайки длъжностите, на които ще бъдат назначени. Надяваме се, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изготви такива длъжностни характеристики, които ще гарантират успешното изпълнение на проектите, за които създаваме тази компания – безспорно изключително важни и сериозни не само заради финансовия ресурс, който ще бъде насочен там.
По принцип приемаме вашето предложение, но се спряхме на 5 години като минимален период, който трябва да има това лице, като се надяваме в длъжностните характеристики да бъдат заложени такива изисквания, които да обезпечат и да осигурят доброто управление на компанията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – господин Михалевски.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаеми господин Татарски, аз съм сигурен, че ще има длъжностни характеристики, защото това трябва да е факт, но то няма нищо общо с опита на човека, на когото ще бъде вменена в отговорност управлението на тази компания. Дори си представете факта, че когато има един елементарен проект, по който кандидатства организация или физическо лице, примерно по европейските фондове, там се изисква опит и се казва: ако ти си управлявал примерно финансов ресурс в рамките на 100 единици, не може да кандидатстваш да управляваш ресурс, който е 1000 единици.
Същото е и тук – ние ще поверим в ръцете на този човек, който министърът ще натовари с тази отговорност, милиарди и те трябва да бъдат управлявани ефективно. Според мен неговият бекраунд досега какво е правил, как е правил, познава ли материята е изключително важно. Единствената гаранция, тъй като нямаме други параметри, няма конкурс – министърът го назначава директно, е поне да има някакъв минимален опит. Опитът се трупа като количество в годините, затова бе моето предложение и аз го поддържам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други желаещи да вземат отношение по обсъжданите текстове? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димчо Михалевски в чл. 28е, ал. 2, където предложението на комисията предвижда не по-малко от пет години общо, става въпрос за стаж, вместо числото „5” да бъде записано „8”.
Гласували 115 народни представители: за 35, против 61, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване пълната редакция на § 6 за създаване на Глава четвърта „а” с членове от 28а до 28и съгласно предложението на комисията, по доклада на същата.
Гласували 105 народни представители: за 94, против 3, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: По параграфи 7, 8 и 9 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 7, 8 и 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам ан блок на гласуване параграфи с номера от 7 до 9 включително.
Гласували 108 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Комисията предлага да се създаде нов § 10:
„§ 10. В чл. 53, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 10 съгласно предложението на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Параграф 10 – направено е предложение от народните представители Димчо Михалевски и Румен Такоров.
Комисията подкрепя предложението.
Направено е предложение и от народните представители Любен Татарски и Иван Вълков.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение, направено от народния представител Цветомир Михов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
„§ 11. (1) Ръководителят на управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” и изпълнителният директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” подписват оперативно споразумение за изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Транспорт”, Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз след включване на компанията като бенефициент по Оперативна програма „Транспорт”.
(2) Правата и задълженията на Агенция „Пътна инфраструктура” по подготовката и изграждането на автомагистрала „Струма”, на неизградената част от автомагистрала „Хемус” в участъка от град Ябланица до пресичането северно от град Шумен с път І-7 „Граница Румъния – о.п.Силистра – о.п.Шумен – Върбица – о.п.Ямбол – Лесово – Граница Турция” и на автомагистрала „Черно море” се прехвърлят от Агенция „Пътна инфраструктура” на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” в едномесечен срок от подписването на оперативното споразумение по ал. 1.
(3) Агенция „Пътна инфраструктура” продължава да осъществява дейностите по управление, поддържане и ремонт на изградените от нея и въведени в експлоатация участъци от автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 до въвеждането в експлоатация на останалите участъци от тях, изграждани от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, след което автомагистралите преминават под управлението на компанията. Отделните участъци от автомагистралите по чл. 28б, ал. 1, изграждани от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, се управляват от компанията след въвеждането им в експлоатация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 11 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: По § 11 и § 12 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване ан блок параграфи с номера по вносител 11 и 12, подкрепени от комисията и получили нови номера – съответно § 12 и § 13 в доклада на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно, а с това е приет и на второ гласуване Законът за изменение и допълнение на Закона за пътищата.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
До момента във вчерашното пленарно заседание сме гласували заглавието и параграфи с номера от 1 до 6 включително. Предстои докладване на § 7.
Моля, госпожа Захариева, която от вчерашния ден е допусната в залата, да бъде поканена да влезе в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 7 е постъпило предложение от народния представител Захари Георгиев:
По § 7, в чл. 7:
1. В ал. 2 се създават нови точки 8 и 9:
„8. постоянен и временен адрес на собственика, както и адрес, посочен от него за кореспонденция;
9. трите имена на упълномощено от собственика лице за участие в общото събрание, както и адрес за кореспонденция със същото лице;”.
2. В ал. 4 думите „собственикът относно неговите данни” се заменят с думата „собствениците”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев и Тончев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думата „собствениците” се заменя с „етажната собственост”.
2. В ал. 1 думата „собствениците” се заменя с „етажната собственост”, а думата „води” се заменя със „създава, съхранява и поддържа”.
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В книгата се вписват:
1. самостоятелният обект – предназначение и застроена площ;
2. идеалните части на обекта от общите части на сградата (в проценти);
3. собственото, бащиното и фамилното име на собственика или ползвателя – за физически лица, а в случаите, при които собственик или ползвател е юридическо лице или едноличен търговец – наименованието, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК);
4. собственото, бащиното и фамилното име на членовете на домакинството, които живеят заедно със собственика и/или ползвателя;
5. времето, през което лицата по т. 3 и 4 не ползват самостоятелния обект;
6. собственото, бащиното и фамилното име на обитателите, временно пребиваващи в обекта на самостоятелно правно основание повече от 30 дни, датата на вписване и датата на отписване;
7. уговорените между собственика и ползвателя права и задължения относно управлението на общите части на сградата.”
4. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок от придобиване правото на собственост или ползване да впише в книгата на етажната собственост данните по ал. 2, съответно промяната на обстоятелствата. Обитателят вписва в срока по изречение първо данните по ал. 2, т. 6.”
5. В ал. 4 след думата „храните” се добавя „при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни”.
6. Алинея 5 се отменя.
7. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) В отделно обособено поле на книгата на етажната собственост всеки собственик, ползвател или обитател вписва притежаваните или взетите за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, а за кучета и номера на ветеринарно-медицинския паспорт.
(7) Образецът на книгата на етажната собственост с указания по създаването, съхраняването и поддържането й се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата за изказване господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! На мен би ми било много интересно да чуя мотивите, с които комисията е отхвърлила предложенията ми по чл. 7, а те касаят осигуряване на нормална възможност да бъдат оповестявани собствениците в етажната собственост за това какви събрания има и какви решения са взети. Ще привлека вниманието ви – предлагам в книгата да се запишат постоянният и временният адрес на собственика, както и адрес, посочен от него за кореспонденция. В много случаи вече собственикът в етажна собственост не живее в съответната сграда постоянно. Тя дори може да не е техен адрес на обитаване в момента, може да не е временен адрес. Как в такъв случай ще се регулира това оповестяване? Чрез залепване бележката на таблото на съответния вход на етажната собственост?! Това е пълен нонсенс, пълно неуважение към правата на собствениците – да знаят какво и как се случва в рамките на общото събрание на етажната собственост. Дори и да ми кажете, че същият този собственик е длъжен да даде на управителя на етажната собственост своите данни за кореспонденция или постоянен адрес, най-нормално е те да бъдат вписани в книгата, за да има трайна следа за това, за да може при предаване на документите от един на друг управителен съвет или при възникнал спор книгата на етажната собственост, както е наричана отново, да бъде доказателствен материал за това какъв адрес е дал самият собственик.
Отделно от това в аналогични случаи, за които говоря, или при трайно дълго отсъствие на собственика от жилището или съответната част на етажната собственост, е нормално той да упълномощи някого да участва вместо него в общото събрание и същият пълномощник да бъде канен по надлежния ред. Забележете, този пълномощник може да не живее в етажната собственост, за да чете съобщенията по входовете на тази етажна собственост.
Поради това тези две добавки в графите на книгата с нищо няма да усложнят нещата, а напротив, ще дадат възможност всичко това да се прави без рискове за такива конфликти впоследствие и в уважение на собствениците.
Колкото до ал. 4, каква е логиката собственикът да не знае кои хора живеят в съответната етажна собственост, кои хора обитават съответната етажна собственост, а да има право да види само собствените си данни и да ги сфери дали са действителни? Управителят, управителният съвет, контролният съвет – с какво са по-различни тези хора, че останалите собственици да нямат право да видят кой живее в етажната собственост?! Тук няма лични данни, няма единни граждански номера. Как ще възпрепятствате някой, който живее там, ако поиска да види кой живее или кой е собственик примерно на средния апартамент на 12 етаж?! Това е абсолютен нонсенс.
Това изобщо не е погледнато, когато с лека река е отхвърлено предложението. Така се нарушават правата на собствениците – да знаят кой живее заедно с тях в съответната етажна собственост. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики?
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Георгиев, това, което Вие предлагате – в книгата на етажната собственост да се вписва временен адрес – първо, държа да уточня, че такова понятие в нашето законодателство няма. Това не е постоянна ситуация и е крайно неудачно постоянно да се вписват различните упълномощени лица в тази книга.
Неудачно е и предлаганото изменение в ал. 4 – да се разреши достъп до книгата на собствениците, на всички собственици, а не само по отношение на неговите лични данни, нарушаващи Закона за защита на личните данни. Сегашната уредба на ал. 4 стеснява достъпа до книгата, с което се гарантира и защитата на личните данни.
Бих възразила на това и с аргументите, че всеки един собственик или ползвател е длъжен да упражнява правото си на собственик или ползвател с грижата на добър стопанин. Той е длъжен да следи или да упълномощи лице и това лице, което е упълномощил, да следи кога ще има общо събрание. Домоуправителят има задължение да оповести на публично място, достъпно до всички, за това, че ще има събрание – записали сме къде – на входа на сградата, вътре в сградата. Така че всеки един е длъжен да се информира за това, което предстои да се случи в етажната собственост. Пълномощникът може да бъде пълномощник за определено събрание, упълномощен по определена точка, и може да бъде различен за всяко едно събрание или по всяка една точка, както често се случва и на практика. Така че това са нашите аргументи да не подкрепим това, което Вие предлагате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – заповядайте, господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Определението, което Вие, уважаема госпожо Фидосова, използвате – неудачно, е неудачно само за Вас и само според Вашите думи, но не и според фактологията. Какво неудачно има в това в същата тази книга, която е книга, а не лист или страница, да има записани данните, с които управителят, който и да е той, в което и да е време, да има официално запис на това кой представлява този собственик, или къде живее той, ако трябва да бъде уведомяван с писмо с обратна разписка? Не може да карате пълномощника, който примерно е родственик на собственика, който живее в друг град или на другия край на съответното място, да ходи всеки ден да проверява дали има залепени съобщения на таблото. Това предлагате Вие. Това е абсолютно неуважение към собствениците и ни връща не десет години назад, ами сто години назад във век, в който има абсолютно свободна и леснодостъпна комуникация по различни начини. В единия от поправените членове се посочва, че може и по електронен път да се уведомяват, а Вие искате пълномощникът или някой друг да ходи всеки ден да проверява дали има залепени съобщения на входа. Чудя се как може да Ви се роди в главата и как може да допуснете да обясните по този начин пред залата?!
Що се касае до личните данни. Абсолютно безсмислено е това, което казвате: че имало лични данни в посочения, постоянния адрес или адреса, на който да ти изпращат кореспонденцията. Как може подобно нещо?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Репликата е за ал. 4.
Захари Георгиев: Да, ал. 4, извинете. Какви лични данни има, когато искам да видя кой живее до мен или под мен? Това е елементарно право на всеки, който живее в съобщество с някой друг. Това са измислици. Съзнавам това, което правите, което сте решили – каквото предлага опозицията, дайте да го ритаме и отхвърляме, без въобще да е прочетено, и по-нататък ще ви го докажа съвсем. (Реплика от докладчика Искра Фидосова.) За собственика има данни и той може да провери само своите данни, но не може да провери кой е другият, който живее там, бил той и издирван от Интерпол престъпник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания? Няма.
Дебатите са закрити.
Уважаеми дами и господа народни представители, преди да преминем към гласуване, искам да ви известя, че на балкона на пленарната зала е делегация на Групата за приятелство с България в Държавното събрание на Република Унгария, водено от председателя на групата господин Тамаш Шош. Гостите са на двудневно посещение в България. Моля да ги приветстваме с „Добре дошли!” в Народното събрание на Република България. (Всички стават и с ръкопляскания приветстват гостите.)
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Захари Георгиев, което комисията не приема.
Гласували 88 народни представители: за 22, против 56, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 7 в редакцията му, по доклада на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 71, против 2, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 8 има предложение на народния представител Зоя Георгиева.
Комисията подкрепя предложението.
По § 8 има предложение на народния представител Николай Пехливанов – в чл. 8 ал. 3 се изменя и придобива следния вид:
„(3) При въвеждане в експлоатация на новопостроена сграда, извън изключенията по чл. 3, ал. 1, инвеститорът назначава временен управител.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев и Тончев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя.
Комисията предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. В чл. 8, ал. 1 след думата „собствениците” се поставя запетая и се добавя „ползвателите”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Николай Пехливанов, което комисията не подкрепя.
Гласували 84 народни представители: за 9, против 67, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8, който комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 3, против 73, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието, което означава, че предложението на вносителя за § 8 не е подкрепено.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 8.
Гласували 78 народни представители: за 72, против 2, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народните представители Тошев и Тончев за създаване на нов § 8а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 9.
„§ 9. В чл. 9 съюзът „или” се заменя с „и/или”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 9, съгласно предложението на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 73, против 3, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 9 е постъпило предложение от народния представител Захари Георгиев – в чл. 11, в ал. 1:
1. Точка 10:
а) в буква „б” след края на текста се поставя запетая и се добавят думите „при условията на чл. 17, ал. 2, т. 1”;
2. В т. 11, т. 12 и т. 13 след края на текста се поставя запетая и се добавят думите „при условията на чл. 17, ал. 2, т. 1”.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, буква „б”, отразено на систематичното му място в § 16, т. 1, буква „а”, подкрепя по т. 1, буква „в” и не подкрепя предложението по т. 1, буква „а” и по т. 2.
Предложение от народния представител Николай Пехливанов по § 9.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 16 – относно ал. 7.
Предложение от народните представители Тошев и Тончев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10.
„§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 6 се отменя;
б) в т. 10:
аа) в буква „в” думите „което се вписва в публичен регистър” се заличават;
бб) в буква „е” след думата „собственик” се поставя запетая и се добавя „ползвател”;
вв) буква „ж” се изменя така:
„ж) случаите, когато това е предвидено в нормативни актове във връзка с водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, санитарно-хигиенните норми и предоставянето на други услуги;”;
гг) буква „к” се отменя;
дд) създават се букви „л” и „м”:
„л) присъединяване на сградата към топлопреносната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост;
м) други въпроси, свързани с управлението на общите части.”;
ее) точка 12 се изменя така:
„12. може да приеме решение за управление на общите части за получаване на:
а) кредити за извършване на необходим или неотложен ремонт;
б) кредити за извършване на полезни разходи;
в) безвъзмездна помощ и субсидии.”;
жж) създава се т. 15:
„15. може да приеме решение да не избира контролен съвет или контрольор.”
2. В ал. 4 след думата „собственици” се поставя запетая и се добавя „ползватели и обитатели”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, ще взема отношение по неприетата т. 2 в предложението ми по § 9.
Точки 11, 12 и 13 от закона касаят следното:
Точка 11 казва, че могат да се предлагат решения за възлагане на дейности по поддържане на общите части, както и да се определя възнаграждение на физическо лице и правомощия.
Точка 12 казва, че може да се приемат решения за получаване на кредити, безвъзмездна помощ и субсидии. Акцентирам на „кредити”.
Точка 13 казва, че може да се приеме решение за опрощаване на финансови задължения, както за отсрочване и насрочване на изпълнението.
Аз предлагам това да стане в условията на единодушно присъствие с общо съгласие на собствениците. Съгласете се, че тук идва реч за имуществени въпроси на собственика. Когато някой ти дължи нещо, друг да вземе решение за него вместо теб, не е коректно. Когато някой иска да вземе кредит за каквото и да е то от твое име, без да си бил там и да гласуваш за това, не е коректно.
Затова съм предложил това да става при условията на чл. 17, ал. 2, т. 1, защото в противен случай ще се получи един безкраен поток от жалби до съда, от обжалване на решенията на етажната собственост. Ако проследите внимателно цялостната логика на този закон – двама души от Управителния съвет с пълномощни могат да вземат решения за всичко това. При това лошо оповестяване, могат да вземат решения от името на всички и да ги задължат финансово по тези тежки, бих казал, въпроси, както и между другото да си определят заплати в размер, да речем, на 10 минимални работни заплати за страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Тошев.
Ивайло Тошев (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми колега Георгиев, логиката на закона е да бъдат принудени собствениците в етажна собственост да бъдат по-акуратни, по-добросъвестни при изпълняване на своите задължения, свързани със собствеността им в тази етажна собственост. Това е логиката, а не да ги гоним, да ги преследваме, едва ли не, за да се свика това общо събрание.
Вие предлагате да става в условията на единодушие. Точно преди малко обаче казахте, че е трудно да се свика, трябва да има адреси.
Как става свикването на едно общо събрание? Докато се намерят хората – те не всички присъстват, камо ли в условията на единодушие да се вземат такива важни решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Георгиев, когато говорим за логика на закона трябва да познаваме целия закон – и действащият, и целият Законопроект за изменение и допълнение, и Докладът за второ четене. Защото, ако си направите труда да прочетете по-нататък текстовете, които са приети в комисията, редакциите на комисията, ще видите, че по тези точки има различно мнозинство, с което се приемат решенията. То е три четвърти, но трябва да се чете целият закон. Не може обаче в същото време да поискаме абсолютно мнозинство, включително и за тези две точки – т. 12 и т. 13, защото това означава да блокираме изобщо работата на етажната собственост, да не може Общото събрание да вземе по никакъв начин такова решение, нито да санира сградата, нито да се поддържа в нормален вид и когато е необходимо да се направи някакъв необходим ремонт, не говоря за нещо повече, това нещо да бъде сторено. Така че всичко това е разписано.
Неслучайно и в редакцията на този параграф комисията е разделила отделно в т. 12 – погледнете редакцията. Отделно е изнесено кредитирането, точно по тази причина, защото нататък в закона, следвайки логиката, има друго мнозинство – различно.
Категорично не съм съгласна, че трябва да се изисква абсолютно 100% мнозинство. Това означава етажната собственост да не може да вземе нито едно решение за нито един необходим ремонт или за саниране на сградата.
Предстои усвояване на над 50 млн. лева по европейски програми за саниране на сградите. Ние допускаме и в момента с по-голямо мнозинство възможността за създаване на сдружение в етажната собственост. В същото време Вие предлагате да блокираме всичко това и да не може да се стигне до нито едно решение в нито една етажна собственост за саниране на сградите, което смятам, че е крайно неудачно. Повтарям този термин, защото нашата цел тук е да облекчим работата, да създадем точни, коректни, ясни правила. Не да затрудним още повече дейността на домоуправителите и на общите събрания на етажната собственост да взимат решения, а да помогнем, тъй като това е една много деликатна и чувствителна тема за всички български граждани, които живеят в такава етажна собственост. На практика в момента не могат да се взимат решения заради определени такива текстове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Дуплика, господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колега Тошев, аз разбрах логиката на Вашите разсъждения, но не я приемам. Логиката на Вашите разсъждения е да принуждаваме собствениците. Аз не съм склонен да принуждаваме собствениците. Склонен съм да създадем условията собствениците да участват, да съзнават, да знаят задълженията и правата си и да е сигурно, че ще участват.
Госпожо Фидосова, аз познавам този закон преди Вас.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Не сте чели доклада.
Захари Георгиев: Чел съм го.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Вижте точка 12.
Захари Георгиев: Когато съм писал моите предложения, тази точка не я е имало.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Тогава, слушайте какво чета!
Захари Георгиев: Няма как да чуя какво четете, което не сте прочела – т. 12. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Не е истина това! Сега сме на § 9. Така че следете внимателно това, което четете. Това, което казвате, е много хубавичко казано, само че не касае това, което аз предлагам. Против съм някой, и то при условие да се вземат решения с много малко хора, което вие предлагате, с много пълномощни и така нататък – да предложи и да си вземе решение да получава възнаграждение. Това касае т. 11 – получаването на възнаграждения от управителния съвет. Това касае! (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
Какво да гледам? Гледам закона – това, което предлагам аз. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Вие казвате, да не е с единодушие, да е при условията на друго мнозинство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не влизайте в диалог помежду си!
Захари Георгиев: Другото мнозинство е осигурено чрез пълномощни. Иди, че виж какво става?!
Точка 12 говори за вземане на кредити. Аз съм против това да се задължава някой да плаща кредит, при положение че може да реши да изплаща сам своите вноски в поддръжката и ремонта на сградата, а друг, който не може – искал да вземе кредити. Вие по този начин задължавате солидарно и този собственик да участва в изплащането на кредити.
За какво говорим в т. 13? Някой си да се събере и да каже на онзи длъжник, който ни дължи 100 хил. лв., че ще му опростим задължението. Това ли е вашата грижа за функционирането и ползването на средствата по Оперативна програма „Регионално развитие”? Това е говорене само ето-така, без да се познава основният текст на закона, за който аз предлагам точки 11, 12 и 13. Тях прочетете Вие! (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Захари Георгиев в частта, в която не се подкрепя от комисията, а това е по т. 1, буква „а” и по т. 2 за чл. 11 към § 9.
Гласували 82 народни представители: за 16, против 62, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега гласуваме § 10 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 67, против 7, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 10 – предложение на народния представител Николай Пехливанов:
„В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 точката се заличава и след думите „етажната собственост” се поставя запетая и се добавя „или най-малко 20 на сто от броя самостоятелни обекти в етажната собственост”.
2. В ал. 5, в края на предложение първо, точката се заличава и след думите „етажната собственост” се поставя запетая и се добавя „или представляват най-малко 20 на сто от броя на самостоятелните обекти в етажната собственост”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев и Тончев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
„§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато управителният съвет (управителят) не свика общото събрание в срока по ал. 3, общото събрание се свиква от собствениците по ал. 2 по реда, предвиден в този закон.”
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Общо събрание може да бъде свикано от всеки собственик или ползвател в неотложни случаи или когато е изминала повече от една година от последното проведено общо събрание.”
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в изречение второ думите „се свиква при условията и по реда на ал. 3 и 4” се заменят с „може да се свика от всеки собственик или ползвател”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Бисеров: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Пехливанов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 69 народни представители: за 9, против 55, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ