Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-02-10


Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Екатерина Михайлова
Секретари: Пламен Нунев и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.
Уважаеми колеги народни представители, преди 131 години на днешния ден във Велико Търново е свикано Учредителното Народно събрание. С него е поставено началото на изграждането на съвременната българска държава. Представители на българския народ, събрани в старата българска столица, приемат Търновската конституция – първия български основен закон.
През изминалата 2009 г. Народното събрание на Република България достойно и с дълбока почит отбеляза 130-годишнината на великото дело на бащите-учредители. Нека и днес на тази паметна дата ние, депутатите от 41-то Народно събрание, се преклоним пред онези големи личности, които проправиха пътя на страната ни към модерната европейска държавност.
Бих искала да припомня, че в обръщението на парламента към българския народ по повод 130-годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция е заявено единодушно намерението за създаване на мемориал в столицата в памет на учредителите, положили основите на съвременна България.
Днешният ден именно е поводът да потвърдим воля и желание на народните представители от 41-то Народно събрание да реализираме тази достойна и благотворна инициатива - да изградим мемориал на строителите на съвременна България.
Преминаваме към обсъждане на проекта за работа на Народното събрание за периода 10-12 февруари 2010 г.:
1. Избор на директор на Националната здравноосигурителна каса.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
4. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания.
5. Второ четене на Законопроекта за дейностите по предоставяне на услуги.
6. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 3 декември 2007 г. в Аман.
7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.
8. Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за храните.
9. Второ четене на Законопроекта за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.
10. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост.
11. Проект за решение относно вътрешни правила на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.
12. Второ четене на Законопроекта за потребителския кредит.
13. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
14. Второ четене на Законопроекта за достъп до пространствени данни.
15. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.
16. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.
17. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от Народното събрание на 20.1.2010 г., и върнат от Президента на Републиката с Указ № 14 от 1.2.2010 г. по чл. 101 от Конституцията на Република България.
18. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, приет от Народното събрание на 21.1.2010 г., и върнат от Президента на Републиката с Указ № 15 от 2.2.2010 г. по чл. 101 от Конституцията на Република България.
19. Парламентарен контрол.
Моля, гласувайте предложената програма за работа на Народното събрание за периода 10-12 февруари 2010 г.
Гласували 148 народни представители: за 140, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Програмата е приета.
Няколко съобщения.
От името на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов е постъпило предложение - съгласно Решение № 56 от 4.2.2010 г. на Министерския съвет се оттегля Законопроектът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, внесен за разглеждане в Народното събрание.
Постъпили законопроекти и проекторешения за периода 3-9 февруари 2010 г., както следва:
- Законопроект за ратифициране на изменението на чл. 21 от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора – вносител е Министерският съвет;
- Проект за решение за налагане на забрана за освобождаване в околната среда и отглеждане с всякаква друга цел на генетично модифицирани организми на територията на Република България – вносители са Искра Фидосова и група народни представители;
- Проект за решение на Народното събрание, с което Министерският съвет на Република България се задължава да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до два месеца да представи пред Народното събрание национална програма за преструктуриране на болничната помощ – вносители са Нигяр Джафер и група народни представители;
- Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решение на Европейския съюз – вносител е Министерският съвет. Същата програма е разпределена на всички комисии, които в частта, имащи отношение към предмета на работа на комисията, могат да вземат отношение.
Преминаваме към точка първа от работната програма за тази пленарна седмица:
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА.
Постъпило е предложение с вносители Искра Фидосова, Красимир Велчев и Тодор Димитров – съпредседатели на Парламентарната група на ГЕРБ в Народното събрание, които на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за здравното осигуряване, внасят проект за решение за избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса.
От името на вносителите думата има господин Велчев.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще представя на вашето внимание предложението на Парламентарната група на ГЕРБ за директор на Националната здравноосигурителна каса. Преди това ще направя едно процедурно предложение в пленарната зала да бъде допусната госпожа Жени Начева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение за допускане в пленарната зала на госпожа Жени Николаева Бумбарова-Начева.
Гласували 150 народни представители: за 149, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете госпожа Начева в пленарната зала.
Господин Велчев, имате думата.
Красимир Велчев: Предлагам на вашето внимание проект за:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса
Народното събрание, на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 19, ал. 1, 2 и 3 и чл. 21 от Закона за здравното осигуряване и § 65 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване,
РЕШИ:
Избира госпожа Жени Николаева Бумбарова-Начева за директор на Националната здравноосигурителна каса с мандат 5 години, считано от деня на обнародване на решението в „Държавен вестник”.”
Сега на вашето внимание ще представя кратка биографична справка за Жени Николаева Бумбарова-Начева.
Госпожа Начева е родена в гр. София на 23 юли 1970 г. По професия е икономист. От 2003 г. насам е била директор на дирекция „Бюджет и финансови параметри” в НЗОК. Основните й отговорности са свързани с изготвянето на проектобюджета на Касата, анализа на финансовите параметри по бюджета на същата Каса и създаването на прогноза на параметрите на заплащане на видовете медицински дейности. Участва във всички проекти на международни финансови институции, като Световната банка и Международния валутен фонд в областта на здравеопазването като експерт и сътрудник. Член е на Одиторския борд към Административната комисия за социална сигурност на работниците-емигранти на Европейския съюз и на Надзорния съвет на НОИ. Член е на Консултативния съвет към НАП.
Преди 2003 г. е била последователно началник на отдел в дирекция „Бюджет” в Националната здравноосигурителна каса, работила е в Международния институт по финанси във Вашингтон, била е член на междуправителствена работна група към данъчната администрация в проекта за създаване на единна Агенция за приходите, стажант в САЩ към Американската комисия по ценните книжа, експерт по здравно финансиране към „Беринг поинт груп” в проект към Американската агенция за международно сътрудничество и развитие, стажант към Международен здравен лидерски съвет към Кембриджския университет, съветник и ръководител на сектор в Комисията по ценните книжа и фондови борси, лектор по финансово счетоводство към Международен университет – Портсмут, със седалище в София.
Жени Начева има магистърска степен по здравен мениджмънт, магистратура по публична администрация от университета „Георг Вашингтон” и от УНСС в София по специалността „Банки и банково дело”. Има много специализации в областта на финансите и управлението на риска. Докторант е за придобиване на степен „Доктор по икономика” към УНСС, участва в много международни форуми като лектор в областта на здравеопазването и здравното финансиране. Владее писмено и говоримо английски и руски език. Омъжена е, с едно дете е.” Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Велчев.
Народните представители имат възможност да вземат отношение по кандидатурата и проекта за решение.
Господин Найденов, заповядайте.
Ангел Найденов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Начева! Към този проект за решение могат да бъдат предявени серия от претенции, не самоцелно, за да създаваме проблеми, а заради слабостите, които носи този проект за решение.
Аз съм сигурен, че степента на чуваемост не е особено висока и затова ще се опитам съвсем лаконично да представя част от тези слабости.
На първо място, аз бих поставил сроковете за внасяне и, съответно, за обсъждане на проекта за решение. Факт е, че според закона срокът за избор е до два месеца. Очевидно е, че не е необходимо да се изчаква последния ден, за да се осъществи избор на директор на Здравната каса.
Но каква е логиката подобно предложение за решение да бъде внесено вчера в 17,00 ч. и днес да бъде първа точка? Дори от елементарно парламентарно приличие все пак е хубаво да се изчакат 24 часа. Иска ми се да подчертая, че по същество, без това да е формален срок, който да се изисква, и вие неслучайно не се позовавате на нито една точка от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, все пак е хубаво да се знае, че това е част от макар и неписани правила на парламентарната практика. Като казвам „практика” ми се иска да посоча, според мен, още една слабост.
Уважаеми колеги, това е първият избор на една очевидно ключова фигура. Иначе Народното събрание не би трябвало да се занимава с подобен избор. В този случай е хубаво да си припомним, че това изменение в закона, което очевидно не е проформа, или освен ако не е проформа, е, за да бъде освободен предишният директор на Здравната каса.
Следователно с този избор, колеги, се поставя началото на една процедура, която очевидно носи амбицията да създаде практика. Повече от положителен знак би било, ако кандидатът, който се предлага, в случая за директор на Здравната каса, бъде изслушан във водещата комисия, бъде изслушан за същността на политиката, която ще реализира, ако бъде избран за директор на Здравната каса, или проведе серия от срещи с парламентарните групи, на които също да бъдат заявени параметрите на политика, на разбиране и съответно да се отговори на въпроси на народните представители.
Нека да си дадем сметка, че става дума за избор на ръководител на една структура, която освен, че получава финансите от отчисленията на всеки един от българските граждани, чийто избор става в момент, в който буквално обществото ври и кипи, в резултат на така наречената здравна реформа - преструктуриране на здравни заведения, което се изражда в закриване и в ликвидиране. Повече от необходимо и обосновано е ръководителят на Здравната каса да бъде изслушан от всички парламентарни групи.
Всъщност, уважаеми вносители на този проект за решение, вие по същество изпразвате от съдържание избора на ръководител на Здравната каса. С този проект за решение вие ни казвате, че няма никакво значение коя е кандидатурата и каква политика ще реализира, а единствено от значение е фактът, че това е предложение на най-голямата парламентарна група.
Всъщност какво трябва да означава предложение, което е внесено с подписите на макар и тримата съпредседатели на най-голямата парламентарна група? Няма подписи на вашите партньори в управлението. Вероятно това е израз на липсата на диалог, вероятно и на несъгласие от тяхна страна. Защо го няма подписът на председателя на водещата комисия? Да не би да сте снели доверието си от председателя на Здравната комисия, в случая, когато става дума за избор на ръководител на Здравната каса?
Уважаеми колеги, мисля, че проектът за решение – отбелязвам това като четвърта слабост – носи порока на усещането за безкритичност, безалтернативност, вероятно на желанието да ни убедите в необходимостта да гласуваме формално, без каквито и да било дебати или обсъждане на параметрите на политиката, която ще реализира Националната здравноосигурителна каса или вие като мнозинство чрез съответния ръководител на Здравната каса.
Уважаема госпожо председател, имам процедурно предложение. Давам си добре сметка, че не можем да поискаме почивка един час от започването на пленарното заседание, затова се позоваваме на чл. 54, ал. 1 от Правилника – да дадете почивка по време, в което Вие сметнете за целесъобразно, за да проведат срещи парламентарните групи с кандидата за директор на Здравната каса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Найденов.
Тъй като визирахте начина, по който точката е предложена и влязла в дневния ред, ще си позволя да Ви уведомя, защото вероятно нямате информация поради това, че доброволно вашата парламентарна група и Вие като неин заместник-председател се отказахте да участвате в работата на Председателския съвет, но на Председателския съвет от предходната сряда коректно всички парламентарни групи уточнихме, че срокът за избор на директор на Националната здравноосигурителна каса е 18 февруари, което прави средата на идната седмица. Беше заявено от представителите на всички парламентарни групи, че съгласно закона, чл. 19, ал. 2, предложения за избор могат да се правят от парламентарните групи. Аз изчаках до вчера малко след 12,00 ч., когато включих в проекта за програма като точка първа избора на директор на Националната здравноосигурителна каса с идеята да провокирам парламентарните групи и техните ръководства да изпълнят правомощията си, което в същото време означава и задължение по Закона за здравното осигуряване. Няма пречка след като сте уведомени за програмата и знаете, че има включена такава точка, а това аз лично съм подала като предложение, да направите вашето предложение по отношение на кандидатура, която считате за основателна и достойна. Толкова по отношение на това как точката е намерила място в работната програма, която току-що всички гласувахме. Не приемам упрека за ненавременно или не по правилата включване на тази точка в работната програма за тази седмица.
Що се отнася до направената от Вас процедура – „при шум или безредие, с което се пречи на работата на народните представители, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време” – няма да подложа на гласуване тази процедура. Считам, че залата е достатъчно спокойна, няма напрежение, безредие, освен това не виждам и кои са важните причини, които налагат това.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Парламентарните групи да се срещнат с кандидата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики по изказването на господин Найденов? Няма.
Господин Адемов поиска думата.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Начева! Законът за здравното осигуряване е приет през 1998 г. От 15 март 1999 г. започва да функционира Националната здравноосигурителна каса. Първият директор на Националната здравноосигурителна каса е избран с конкурс. Неслучайно казвам това, защото за първи път сега с промените в Закона за здравното осигуряване в края на миналата година процедурата за избор на директор на НЗОК е съвършено нова. За първи път по предложение на парламентарни групи, както преди малко беше заявено тук от председателя, въз основа на чл. 19, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване предложение за избор на директор на НЗОК могат да правят парламентарните групи.
От 1999 г. досега 10 персони са били директори на НЗОК. Петима от тях временно са изпълнявали длъжността. Това е 11-ият избор, пред който Народното събрание е изправено за първи път. Това е съвършено нова процедура.
Ние от Парламентарната група на Движението за права и свободи изразихме нашите притеснения – според нас основателни – че след като директорът на НЗОК се избира от Народното събрание, това предполага известно политизиране на управлението на една обществена организация, каквато е Националната здравноосигурителна каса. Тогава ни бяха приведени аргументи в подкрепа на избора на Народното събрание, като беше направена аналогия с управителя на Националния осигурителен институт. Има обаче огромна разлика между управленската структура на НОИ, който също е публична институция, и Националната здравноосигурителна каса. Националната здравноосигурителна каса има Надзорен съвет с 9 човека. Между тези 9-тима членове на Управителния съвет на НЗОК са двама заместник-министри на Министерство на здравеопазването, един главен секретар – нещо, което ни дава основания да считаме, че продължава – тук трябва искрено да си признаем това – одържавяването на Националната здравноосигурителна каса.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, вие направихте това, което ние не успяхме да направим – Националната здравноосигурителна каса вече е напълно одържавена. Това трябва да си го признаем.
Връщам се на възможните подходи за избор на директор на Националната здравноосигурителна каса. Според мен два са възможните подхода. Единият подход е тази публична институция да бъде управлявана от финансист, тъй като акумулира близо 2 млрд. лв. осигурителни вноски на българските данъкоплатци. Голяма част от тези средства – коректно е да си го признаем – са за сметка на държавния бюджет.
Другият възможен подход е Националната здравноосигурителна каса да се управлява от лице с квалификация в областта на управлението в здравеопазването, т.е. със специализация по здравен мениджмънт. Вие сте избрали подхода Националната здравноосигурителна каса да се управлява от финансист.
В тази връзка ми се иска да се върна малко назад във времето и да посоча, че когато в края на миналата година се приемаха промените в Закона за здравното осигуряване, изискванията към длъжността на директора на НЗОК преминаха през много интересен ход. Вносителите пожелаха директорът на НЗОК да има специализация по здравен мениджмънт и най-малко 8 години управленски стаж в областта на здравното осигуряване, финансите, осигурителното и застрахователното дело, разбира се да има и образователно-квалификационна степен „магистър”. Това ни накара, наведе ни на мисълта, че се търси определен кандидат и според него в движение се нагласят промените в изискванията за заемане длъжността директор на касата.
След това Комисията по здравеопазване прие изискването за професионален опит в рамките на 7 години.
След още едно заседание, на което председателят на комисията отсъстваше, беше в чужбина, след намесата на вицепремиера Симеон Дянков се стигна до ново развитие на нещата: образователно-квалификационна степен „магистър”, без изисквания за квалификация по здравен мениджмънт, и, забележете, 3 години стаж по специалността и опит в здравното осигуряване.
Разбирам, че управляващите са в правото си да посочат, изберат и наложат процедурите, по които да се избере директорът на НЗОК.
Уважаеми колеги, самото лутане в тези години между изискванията за заемане на длъжността директор на НЗОК ни навежда на мисълта, че се търси правилният кандидат за заемане на тази длъжност. Нашите притеснения, които изразихме при приемането на Закона за здравното осигуряване, са в посока на това, че длъжността директор на НЗОК може да бъде политизирана при положение, че изборът е от Народното събрание.
Има съществена разлика между управленските структури на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт е съставен от 24-ма членове, между които и представители на работодатели, на синдикати. Председателят на Надзорния съвет се избира на ротационен принцип.
Тук председателят на Надзорния съвет е заместник-министър на финансите, който се назначава или се избира от Управителния съвет, в случая – Надзорния съвет. Така че разликата е съществена.
Аз не искам да се спирам на професионалните качества на госпожа Жени Начева. Те са известни – работи в продължение на седем години, занимава се с финансите и с бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Тук огромното притеснение е, че в един момент тя може да стане жертва на политически натиск от страна на управляващите, които и да са те, защото мандатът на директора на Националната здравноосигурителна каса е пет години.
За това искам да ви приведа едно от задълженията на директора на Националната здравноосигурителна каса. Само след един месец, до края на м. март, трябва да бъдат избрани 28 директори на регионални здравноосигурителни каси. Директорът на Националната здравноосигурителна каса обявява и провежда конкурси за директори на регионалните здравноосигурителни каси.
Аз се надявам, че Народното събрание, управляващото мнозинство, тези, които подкрепят управляващите, по никакъв начин няма да се намесят в провеждането на тези конкурси. Да се надяваме, че това ще се случи по този начин. Това е най-добрият начин регионалните директори да бъдат избрани коректно.
Нещо повече, уважаеми колеги, много пъти, включително и в тази зала, ние сме говорили по въпроса с какво трябва да се занимава Националната здравноосигурителна каса, респективно – директорът на Националната здравноосигурителна каса. По дефиниция НЗОК е публична обществена институция. НЗОК е купувач на здравни услуги, на медицински дейности от изпълнителите на медицинска помощ. В това си качество Националната здравноосигурителна каса не може и не трябва да провежда политика, защото по Конституция и съгласно Закона за здравето политиката в сектор здравеопазване се провежда от Министерския съвет и се реализира от министъра на здравеопазването.
Забележете обаче какво се случи само преди месец или по-малко от месец. Изпълняващият длъжността „директор” на Националната здравноосигурителна каса, заедно с шефа на Българския лекарски съюз се подписаха под едно указание, което разтърси общинските болници, разтърси здравната система в страната. Това ако не е политика, какво друго е, след като в нито един закон – нито в Закона за здравното осигуряване, нито в Националния рамков договор има поставени такива условия? Директорът или по-точно изпълняващият длъжността „директор” на Националната здравноосигурителна каса вероятно под някакъв, не знам какъв, натиск, предполагам – политически, подписа това указание, което, пак повтарям, наложи свръхизисквания към лечебните заведения за болнична помощ в Република България.
Моите притеснения са в посока на това, че директорът на Националната здравноосигурителна каса няма да има волята, няма да бъде самостоятелен за реализиране на задълженията, които са вменени по Закона за здравното осигуряване.
Да се надяваме, че изборът, който правим сега, ще сложи началото на една нова процедура. Тук отварям една скоба – може би това, което каза господин Ангел Найденов, заслужава внимание. Досега не е имало такава процедура, по която да се избира директор на Националната здравноосигурителна каса от Народното събрание. Нека, ако Народното събрание реши, за следващи избори да има възможност за изслушване на кандидата от Народното събрание, каквато е процедурата например в Европейския парламент.
Дори може да се помисли по-нататък за други длъжности, които са предмет на избор от Народното събрание – да се проведе тази процедура, но това е, пак повтарям, нещо, което би могло да бъде предмет на дискусия.
Аз искрено се надявам, че този избор няма да носи характеристиките на политически избор. Искрено се надявам, че Националната здравноосигурителна каса, въпреки структурата и състава на Надзорния съвет, няма да бъде политически орган и няма да се занимава с правенето на политика, а ще се занимава единствено и само с проблемите на здравето на българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Адемов.
Реплики? Няма.
Други народни представители, които желаят да вземат отношение?
Доктор Лъчезар Иванов.
Лъчезар Иванов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Изключително съм учуден от изказванията на господин Ангел Найденов и на преждеговорившия д-р Адемов. В момента ние се намираме в процедура на избор, за първи път – забележете, на директор на Здравноосигурителната каса по един демократичен начин. Аз се учудих от думите на д-р Адемов, тъй като той и ДПС са в управлението осем години и нито веднъж, забележете, не е избиран по този демократичен начин директор на Националната здравноосигурителна каса. Това събуди у вас притеснения и съмнения.
Защо не чух нито един аргумент от страна на господин Ангел Найденов за кандидатурата, която политическа партия ГЕРБ предлага, апропо с подкрепата на всички, които имаха желание да разберат и да чуят какво точно е работила госпожа Жени Начева и какъв професионалист е?
Бяха изтъкнати аргументи, че, видите ли, датата 18-и не е дошла. Учуден съм. Избираме един професионалист, който няма нищо общо с никоя политическа партия - всеки от присъстващите в тази зала може ясно да го заяви. Не чух нито един аргумент против или за кандидатурата на госпожа Начева. Това буди съмнение за вашата искреност към народните представители.
Дали кандидатурата на госпожа Начева обсъждаме днес или това, че за първи път, забележете, всяка политическа партия в Народното събрание има право да издигне кандидат – нещо, което е прецедент, досега не се е случвало? Вие нямахте доблестта дори да признаете това нещо.
Искам да се обърна към всички вас за това, че в момента здравеопазването и реформата се нуждаят от точни, коректни и без никаква политичност професионалисти, хора, които са доказали в годините своя професионализъм - без никакво отстъпление.
В момент, когато всяка стотинка в здравеопазването е важна, ние поставяме човек финансист, който се е доказал в областта на финансите, за да можем да държим точната и ясна сметка за това къде и по какъв начин отиват парите за нашето здраве.
Уважаеми колеги, аз се обръщам към вас за това да забравите тесните политически пристрастия. За първи път в тази зала издигаме човек, който не е политическа фигура, акцентирам, а доказан експерт. Моля ви, нека политическите пристрастия да ги запазим, когато избираме политически фигури. Но в днешния ден предлагам да се обединим около това да изберем госпожа Начева за директор на Здравноосигурителната каса. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте, господин Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Уважаеми господин Иванов, това, което казвате, е доста несръчно упражнение върху казаното от мен и от д-р Адемов. Аз никъде не ви призовах да изчаквате датата 18-и. Казвам тъкмо това - че очевидно не е необходимо да се изчака крайният срок.
Но, забележете – председателят на Народното събрание признава, че предложението за дневен ред е направено в 12,00 ч., предложението за госпожа Начева е внесено в 17,00 ч., раздава се днес сутринта и вие ни карате да го разгледаме и да го гласуваме.
Аз това обяснявам - че е неприемливо като първа процедура и първи избор (който очевидно слага началото на една практика, която никой не оспорва, в случая за избор на директор на Здравната каса) да се гласува в момента, в който се раздава това предложение.
Осигурете време - или на вашата комисия, за да се срещне и да чуе госпожа Начева, дайте й възможност.
Очевидно аз не призовавам, госпожо председател, да прекъснете заседанието заради шум и безредици, а защото смятам, че е достатъчно важно всяка от парламентарните групи, която прояви интерес, да се срещне с госпожа Начева и да чуе нейните виждания за политиката, която ще реализира като директор на Здравната каса. Това е основният аргумент, с който искам да ползвате правата си по чл. 54, ал. 1.
Ние се нуждаем от ясно заявени параметри на политиката, която ще следва госпожа Начева. Аз не оспорвам нейните качества. Тя очевидно притежава набор от качества, които я правят подходяща да бъде предложена за директор на Здравната каса, но това е едната страна и вие обезсмисляте набора от тези качества с желанието да ни наложите избор сега, формално, само защото това предложение е подписано от тримата съпредседатели на вашата парламентарна група. Дайте ни възможност да чуем политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Найденов.
Дуплика? Няма да се ползва.
За изказване – господин Местан, заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Политическото измерение на днешния акт се корени във вече приетите изменения в Закона за здравното осигуряване. Неслучайно д-р Адемов представи или припомни нашите резерви при приемането на този закон. Политическото измерение въобще не засяга кандидатурата на госпожа Начева. Ние в Движението за права и свободи не поставяме под съмнение нейните професионални качества, нещо повече - изразяваме своя респект от биографията на госпожа Начева.
Проблемът обаче е друг. Наистина има отстъпление от изначалната философия, която бе представена при приемането на Закона за здравното осигуряване през 1998 г. Ако трябва да се обобщи кои са ключовите реформи, които бяха проведени тогава в периода 1997-2001 г., то наред с реформите, които трасираха евроатлантическия път на България, макроикономическата стабилност, бихме продължили с много тежката реформа в областта на здравеопазването, защото наистина е мащабна реформа, при която финансирането на здравните дейности се изважда от бюджета и вече се реализира чрез нарочна институция – Националната здравноосигурителна каса. Затова на мен ми е много любопитна позицията и на десния субект, който беше основният двигател на тези реформи, които, повтарям, без ние да сме част от управляващото мнозинство, получиха подкрепата на Движението за права и свободи.
В продължение на близо две години ние бяхме част от така нареченото реформаторско мнозинство. Тогава, забележете, бе приет принципът управителят на НЗОК да бъде избран чрез конкурс, който се организира не от държавата, а от управителното тяло на Националната здравноосигурителна каса. Сега това не е възможно, просто защото е ликвидиран Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса, но ви моля още веднъж да се съгласите, че има огромна разлика между това управителят на един орган, който е замислен като недържавен, да се избира от най-важния държавен орган – парламента. Това е отстъпление от идеята, заложена в изначалния Закон за изграждането на Националната здравноосигурителна каса. Това е нещото, което ние в Движението за права и свободи имаме като позиция, която ще определи и днешното ни гласуване. Няма да гласуваме „против”, но ще се въздържим. Този акт на въздържане всъщност казва две неща: не сме съгласни с променената философия на закона, тя наистина е отстъпление от изначалната философия на реформата, но същевременно не сме против кандидатурата на госпожа Начева.
Уважаеми колеги, ще припомня, че дори когато Народното събрание има отношение към избирането на обществени регулатори като СЕМ, избира петима от 9 членове на СЕМ. Дори тогава се въздържа със свой акт да избере председателя на този орган. Дава това право на 9-членния Управителен съвет, защото така се подчертава отдалечаването на обществения регулатор от пряка държавна намеса, и едва на следващо място идват съображенията, че заложеното конкурсно начало наистина даваше възможност да се конкурират концепции за управление на един значителен финансов ресурс. Около 2 милиарда, каза д-р Адемов.
Това е мотивацията, която стои зад вота на Движението за права и свободи „въздържал се”, а иначе – нашите уважения към госпожа Начева. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Местан.
Реплики? Няма.
Други народни представители, които желаят да вземат отношение?
Доктор Желев.
Евгений Желев (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа, уважаеми колеги! Законът за здравното осигуряване е факт. Ние имахме възможност по време на неговото обсъждане в комисиите, по време на дебатирането в залата да изкажем нашата позиция. Така или иначе той е факт с решение на мнозинството. Действително според нас са променени основни принципи на управление и съществуване на Здравноосигурителната каса, но така решихте, така го приехте, вие носите отговорността.
Днес ще направите и този избор, който сте решили. Аз познавам Жени Начева от периода, в който бях член на Управителния съвет на Касата, естествено и като министър. Знам, че тя е съвестен, коректен, образован, квалифициран служител, лоялен човек - човек, на който сме разчитали.
Особен е моментът обаче, в който се прави този избор. Той е особен, защото управляващото мнозинство предприе експеримент, доста необоснован, наречен преструктуриране на здравния сектор. Искам веднага да заявя още веднъж ясно и категорично позицията на Коалиция за България: да, реформата трябва да продължи, да, необходимо е преструктуриране. Грешен е начинът, по който го правите, и вие се убедихте в това.
Ние не го направихме, господин Иванов, защото системата не беше подготвена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, не измествайте темата на обсъждане! Темата е обсъждане избор на директор.
Евгений Желев: Да, ще Ви кажа. То е в много пряка връзка, госпожо председател.
С тези орязани, неподчинени на никакви нормални критерии, така наречени делегирани бюджети се опитвате да фалирате болниците. Използват се условия, които не са приети и не са разписани в Националния рамков договор, което е нарушение и създава напрежение. Ние многократно настоявахме да се подсили бюджетът на Националната здравноосигурителна каса до нивото на 2009 г., за да може да функционира нормално системата, докато имате време да направите необходимото преструктуриране и да създадете онези структури, които ще окажат необходимата и достатъчна помощ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Желев, официално Ви предупреждавам, че се отклонявате от темата. Ако не се върнете на обсъжданата точка, ще Ви отнема думата.
Евгений Желев: Завършвам, госпожо председател.
И в този момент предлагате кандидатурата на госпожа Начева. Да, ние я познаваме като перфектен специалист, но имам съмнението, че ще я използвате като „жертвен агнец” или като „необходимия грешник” да обосновете тази така неподготвена промяна.
Затова аз ще се въздържа от гласуването, въпреки че познавам и въпреки че одобрявам Жени Начева като специалист. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на д-р Желев.
Реплики? Няма.
Желаещи за изказване? Господин Стоилов, заповядайте.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, господа народни представители! Изправени сме пред един много важен избор не само и не толкова персонален, колкото по отношение на развитието на здравеопазването и ръководството на Националната здравноосигурителна каса.
Информацията, която ни е представена за госпожа Начева, показва, че тя има богат професионален опит в областта на финансите, била е отзивчива към изпълнение на своите досегашни задължения и може да се смята, че предложението за този по-висок пост е логично с оглед на досегашната й практика.
За мен обаче наред с личните и професионалните качества има един много важен проблем, на който не мога да намеря положителен отговор, а той е за ролята на ръководството на Здравната каса и за дейностите, които тя осъществява. Този въпрос беше засегнат от господин Адемов в неговото изказване, но аз искам да обърна специално внимание.
Неотдавна ръководството на Здравната каса изпрати едно писмо до директорите на районните здравноосигурителни каси в резултат на неофициално, а бих казал и незаконно, споразумение между ръководството на Касата и на Лекарския съюз, с което се въвеждат допълнителни регулаторни изисквания за назначаване на двама специалисти и един специализант като условие лечебните заведения да получават финансиране по съответните клинични пътеки. Ако се въвежда такава регулация, това трябва да стане със закон или най-малкото с подзаконов акт, което е задължение на изпълнителната власт, на министъра на здравеопазването. Ние виждаме, че ръководството на Касата не за първи път вместо с регулиране на чисто финансовите отношения между изпълнителите на медицинските дейности и заплащащия орган, започва да се занимава с регулиране, което е функция на законодателната и изпълнителната власт. И под това писмо стои в качеството й на досегашната й длъжност подписът на госпожа Начева. Още по-удивително е, че там е и подписът на юриста на Касата, който би трябвало да бъде стриктен и да не се превръща в съучастник на подобни решения.
Аз не очаквам сега от предложения кандидат да стане и да каже, че в качеството си на директор тя би оттеглила това писмо, което за мен е единственото основание като ревизия на досегашните неправомерни действия да се окаже подкрепа за кандидатурата.
Има и още едно явление в българската действителност не само от последните години. И то е хронично. Често се оказва, че хора, които са назначени от предишна власт, понякога още по-старателно искат да удовлетворят исканията и очакванията на новата власт. Поначало държавната администрация трябва да бъде неутрална при изпълнението на своите задължения, но когато тези задължения са безспорно законосъобразни и когато те не нарушават вътрешното убеждение, когато става дума вече за заемане на ръководни длъжности по отношение на следваната политика. Това обаче е личен избор, който всеки трябва да направи за себе си.
Именно поради изтъкнатите от мен основания аз не мога да подкрепя направеното предложение. Не заради персоналното решение, а защото то ще доведе заради подетата и следвана вече линия до още по-тежки последици за много от лечебните заведения в България и до влошаване на състоянието на българското здравеопазване. Така че тази отговорност в бъдеще няма как да не бъде носена освен от министъра на здравеопазването, от правителството и от директора на Здравната каса. Вие му възлагате тази отговорност, той вероятно я поема от вас и заедно с това споделя една тежка отговорност, която още в следващите месеци ще бъде още по-остро актуална от дискусията в тази зала.
Затова и Парламентарната група на коалиция за България няма да подкрепи предлаганото решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Стоилов.
Реплики? Няма.
За процедура – господин Димитров.
Петър Димитров (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Тъй като изтече един час от началото на работата на парламента (реплики от ГЕРБ: „Вие се уморихте!”), не сме се уморили, не се безпокойте, на основание чл. 54, ал. 2 Парламентарната група на Коалиция за България иска прекъсване. Не го искаме, за да почиваме, каним госпожа Начева за среща с групата, надявайки се, че сте й дали време поне да изготви концепцията си за управление на Касата. Виждате колко време Европейската комисия движи процедура за избор на комисари, тогава когато става въпрос примерно да помогнем на Хаити, а тук става въпрос за собствените ни деца, за здравето, за живота на българите. Не може да се подхожда по такъв несериозен начин. Аз не мисля, че би се случило нещо в управляващото мнозинство, ако този избор е след седмица. Не мисля, че ще се разпаднете за една седмица или че ще спрете да подкрепяте кандидатурите, които се издигат от името на ГЕРБ.
Затова ние желаем да направим такава среща с госпожа Начева и искаме половин час прекъсване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров. Тази процедура я очаквах, но да бъде направена така както е по правилата, тоест един час от началото на работното време. Тя е преждевременно направена от Вас, тъй като, ако проверите по стенограмата, започнахме 4 минути по-късно. Поради което сега ще дам думата за изказване на господин Курумбашев и след него, ако подкрепите процедурното си предложение, тогава ще реша какво да правим.
Заповядайте, господин Курумбашев.
Петър Курумбашев (КБ): Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че така стриктно спазвате правилника. Сега всъщност аз трябва да говоря до 10,04 ч.
Аз исках да започна с един положителен пример от работата на 41-ото Народно събрание и това беше процедурата за избор на конституционен съдия. Ако си спомняте, беше организирано изслушване по групи, практически всички парламентарни групи се срещнаха с този кандидат и след това тук в залата имахме удоволствието да изберем този конституционен съдия единодушно, мисля, че беше със 175 от 175 гласа. Имаме и случаи, когато сме приемали и някои закони почти с единодушие. Мисля си, че това всъщност е задължение на мнозинството. Не си представям, че вашата работа е да кажете, ами ние имаме повече гласове, печелим, а особено когато става дума за такива обществени позиции, да търсите по-широко съгласие. Дали ще го получите, е друга тема, но в крайна сметка търсенето на по-широко съгласие се случва именно чрез парламентарните процедури. Лоша практика ли е например да се изслушват нашите кандидати за посланици в парламентарната Комисия за външна политика? Лоша практика ли е да се изслушват в Медийната комисия кандидатите за членове на СЕМ от квотата на парламента? Лоша практика ли ще бъде да бъде изслушана сега кандидатката в Здравната комисия? Това е механизмът, по който вие можете да търсите съгласие в по-широк кръг от това на управляващото мнозинство.
Именно затова аз исках да ви помоля да преосмислите вашата позиция и да дадете възможност за по-сериозно изслушване, тъй като сега и да вземем тази почивка, ние ще се срещнем с кандидатката, ако тя приеме нашата покана, но други групи няма да могат да се срещнат. А както виждате, тук по-скоро спорим по формата, а не по съдържанието.
Така че не е умението чрез сила да се налага едно решение, а умението е чрез търсене на консенсус. Затова искам да ви помоля още веднъж да преосмислите това предложение, за да не отиваме към предложение, примерно да кажа сега, че от името на парламентарната група предлагам господин Лъчезар Иванов за председател на Касата, което би имало съвсем друг характер.
Затова, за да не каним втори път господин Димитров, сега ви моля за почивка, не само за да можем да се срещнем ние с кандидата, а и да можете вие да преосмислите това решение и да дадете ход на една парламентарна процедура за изслушване, което ще даде друго ниво на парламентаризма в 41-ото Народно събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли желаещи за реплики?
Заповядайте, господин Велчев.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Курумбашев, в началото, при започването на дебатите, аз също така бях раздвоен защо не е направена тази среща между вас и госпожа Начева. Но вие самите отляво си противоречите. Досега нито един от вас, единствено Вие сега подчертахте, че не сте запознат и искате запознаване и с кандидата, и дебати. Но всички до един от изказалите се преди Вас казаха, че познават госпожа Начева, че тя е перфектен специалист и че те няма да гласуват „против”, а – „въздържал се”, само заради процедурата.
Вие си спомняте, господин Курумбашев, в Комисията по култура имаше един момент, в който вие тримата гласувахте „въздържал се” и когато аз ви попитах: добре, имате ли по добро предложение, вие казахте: не, ние сме „въздържали се”, защото сме опозиция. Щом сте такава опозиция, че просто сте се въздържали, хем одобрявате госпожа Начева, хем сте се въздържали?! Такава ситуация аз не виждам. Или сте „за”, или сте „против”. Оправдание защо сте „въздържали се” аз не разбирам. Имаме перфектен кандидат, предложили сме го и само затова, че го предлагаме ние, вие да сте „въздържали се” и да сте „против” аз не виждам за уместно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за втора реплика, д-р Шарков.
Ваньо Шарков (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, моята реплика е във връзка с това дали Комисията по здравеопазването е изслушвала госпожа Начева. Искам да ви кажа, че ние днес ще изберем директора на Националната здравноосигурителна каса, който не е външен за системата, който през последните десет години е работил в системата на Националната здравноосигурителна каса.
Последно, в последните пет години госпожа Начева е най често изслушвана от всички представители на властта в Здравната комисия. Най често, почти всеки път! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Курумбашев.
Петър Курумбашев (КБ): Госпожо председател, уважаеми колеги, всъщност да започнем от това дали е изслушвана госпожа Начева или не. Очевидно тя е изслушвана, но никога не е изслушвана в качеството й на кандидат за директор на Касата. Тук става дума не само за личността на директора, а става дума и за това каква политика той ще провежда като директор на Касата и конкретни въпроси, които могат да бъдат отправени към него.
Не виждам какъв е проблемът такова изслушване да бъде организирано и след това вече вие може да зададете въпроса: а сега защо не гласувате „за”?
Освен това да подчертая, че в крайна сметка ние тук не сме на изпит да ви питаме: вие защо ще гласувате „за”, вие защо ще гласувате „против”? Всеки гласува както преценява и не изпитва другия да ли е „за” или „против”.
Затова още един път искам да ви помоля да помислите в почивката дали ще дадете един шанс на парламентаризма да се направят тези срещи по групи. Ако прецените, това изслушване да се направи в Здравната комисия.
Иначе аз ви казах, че имаме по добра кандидатура. Вие я чухте. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Курумбашев.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.
Считам дебатите за закрити и преминаваме към режим на гласуване. Ще поясня с оглед направеното искане …
РЕПЛИКА ОТ КБ: Имам процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, знам, изчакайте ме, запазете внимание и тишина и ще ви обясня.
Съгласно чл. 54, ал. 2 всяка парламентарна група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 30 мин. веднъж на заседание. Председателят прекъсва и определя продължителността, която не може да бъде по-малко от 15 мин.
До момента няма легитимно направено предложение от името на парламентарна група за прекъсване. Нито един от двамата народни представители не е натоварен изрично и не го заяви в протокола, че говори и прави предложение от името на парламентарна група. (Възгласи от КБ: „Е, е,е!)
Ще проверите стенограмата. Много внимателно слушах кой какво и как каза.
Обявих режим на гласуване. Моля народните представители да се съсредоточат!
Подлагам на гласуване Проект за решение за избор за директор на Националната здравноосигурителна каса на госпожа Начева.
Гласували 163 народни представители: за 110, против 12, въздържали се 41.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Решението е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
За отрицателен вот има думата господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Гласувах „против”, защото разглеждането на тази точка и начинът, по който беше взето решението, беше изцяло опорочен.
Първият, същественият въпрос е: в сегашния момент, когато здравната система е подложена на невероятно напрежение, каква политика ще води новоизбраният председател или директор на Националната здравноосигурителна каса? И тук, госпожо председател, мнозинството и Вие предотвратихте каквато и да е дискусия, каквото и да е обсъждане по същество на този възлов въпрос.
Тук, господин Велчев, въобще не става дума толкова за някакви процедурни недостатъци или пък възражението на представителя на Синята коалиция, че госпожа Начева е изслушвана многократно в комисията. Въпросът е онзи, който беше повдигнат от Коалиция за България: какво ще прави в този момент госпожа Начева като директор, когато всяка болница е изправена пред пълната неяснота с какъв ресурс ще разполага? И вие лишихте Народното събрание от каквато и да е възможност да чуе намеренията на госпожа Начева. Що за избор е това? Изцяло формален, напълно опорочен, неправещ чест нито на мнозинството, нито на Народното събрание.
С пълно убеждение гласувах „против”. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Пирински.
Заповядайте за процедура, господин Димитров.
Петър Димитров (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Категорично възразявам срещу начина на водене на днешното заседание. По една проста причина не очаквах такъв род дребни хитрини от председателя на Народното събрание. Народното събрание започва работата си в 9,00 ч. Това, че председателят на Народното събрание в 9,00 ч. не е открил заседанието, разбирате, че не е проблем на Народното събрание, а е проблем на председателя на Народното събрание.
В качеството си на заместник-председател на групата аз поисках прекъсване от името на Парламентарната група на Коалиция за България. Ако госпожа председателката на парламента не знае този факт, това е...
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Къде е процедурата?
Петър Димитров: Процедурата е, че категорично възразявам срещу такъв начин на водене на заседанието. Хайде, внесохте предложението вчера в 17,00 ч. вечерта, но да ни лишите от възможността да прекъснем, за да направим среща с кандидатката за представител на българската Национална здравна каса, простете ми, но ако това е демокрация ... какво тогава е тоталитаризъм и незачитане с волята на гражданите на България, тъй като ние изразяваме волята на една не малка част от българския народ?! (Ръкопляскания от КБ. Реплики: „Браво! Браво!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров.
Ролята на председателя и заместник-председателите на една парламентарна група е и да участват в работата на Председателския съвет и в ръководството в широк смисъл. (Шум и реплики от КБ.)
Михаил Миков (КБ, от място): Какво още има сега? Престанете да ни правите забележки!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Много ви моля, който иска думата ще му бъде дадена на съответното място във всеки момент. Не съм приключила да говоря, поради което изчакайте да свърша. (Шум и реплики от КБ.) Изчакайте да свърша и тогава!
Михаил Миков (КБ, от място): Не ме поглеждайте така!
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Тихо! (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Много хубаво, влязохте в залата. Влязохте в залата, за да сложите ред в групата си, защото вече имаше изявление как ще гласува групата. Господин Янаки Стоилов изрично каза ... (Шум и реплики от КБ.)
Давам Ви думата да си направите процедурата!
Заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Аз Ви моля да влезете във функциите си на председател и тогава, когато имате някакви изказвания, да ги правите от трибуната на Народното събрание по начина, по който е определено в правилника. Не може заседанията постоянно да протичат и след всяко изказване Вие да си позволявате да коментирате един или друг народен представител, една или друга парламентарна група. Ако ще се изказвате – има трибуна, изкажете се от нея!
Има достатъчно заместник-председатели до Вас и затова предлагам да отидете да пиете едно кафе, да си прочетете правилника и да ръководите заседанията както трябва. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Миков.
Бихте ли конкретизирали на кой текст от правилника правите възражение по некоректност на воденето на събранието? Или нямам право да Ви задам и този въпрос?
Има ли други народни представители от ляво, които искат да вземат някаква процедура, да направят бележки? Няма.
Преминаваме към следваща точка от нашата работна програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.
Постъпил е доклад от Комисията по труда и социалната политика. Моля да бъдем запознати с него.
Доктор Алексиева, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник. Предлагам по т. 2, 3 и 4 да бъдат допуснати в пленарната зала: госпожа Валентина Симеонова – заместник-министър на труда и социалната политика; госпожа Христина Митрева – заместник-министър на труда и социалната политика; и госпожа Елена Кременлиева – началник на отдел „Социално включване, политики за децата и семействата” в Министерството на труда и социалната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
Моля квесторите да поканят гостите.
Госпожо Алексиева, продължете.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 902-01-57, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 20 януари 2010 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 1.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 6 се правят следните изменение и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) създава се нова т. 3:
„3. координира дейностите по планиране и развитие на социалните услуги;”
б) досегашната т. 3 става т. 4;
в) досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
„5. разрешава откриване, закриване, промяна на вида и капацитета на специализирани институции и социални услуги в общността, когато са делегирани от държавата дейности;”
г) досегашната т. 5 става т. 6;
д) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите „по социално подпомагане в страната” се заменят с „в областта на социалните помощи и социалните услуги;”
е) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „по социално подпомагане” се заменят с „в областта на социалните помощи и социалните услуги;”
ж) досегашната т. 8 става т. 9;
2. Създава се ал. 2:
„(2) За изпълнение на функциите по ал. 1, т. 2 дирекциите „Социално подпомагане” имат право на безплатен достъп до Националната база данни „Население”, което се осигурява чрез споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията за социално подпомагане, и задължително изискват по служебен път необходимата им информация от автоматизираните информационни системи на ЕСГРАОН, териториалните структури на Националната агенция за приходите, Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и от други държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването й.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания по обсъжданите текстове? Няма.
Предлагам на гласуване редакцията на § 2 съгласно предложението на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3 и за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте ан блок § 3 и § 4 по вносител, които се подкрепят от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: По § 5 има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Станка Шайлекова, Емануела Спасова, Ангел Даскалов, Анатолий Йорданов, Антоний Йорданов, Вяра Петрова, Стефан Господинов и Светомир Михайлов, което комисията подкрепя.
Има предложение на народния представител Емилия Масларова, което комисията не подкрепя.
Има предложение на народния представител Цветан Костов, което комисията не подкрепя.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. Член 12а се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате думата за изказвания.
Госпожо Масларова, заповядайте.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Колеги, искам да кажа, че моето предложение и предложението на господин Костов смислово, съдържателно в никакъв случай не се различава от това, което предлагат колегите от управляващото мнозинство. Но, както каза преди малко господин Велчев, само защото това е предложение на опозицията. Но логиката тук е: приема по принцип и се прави една по-прецизна редакция. Това е редакционно несъответствие, а не несъответствие, тъй като то касае отменянето на онзи текст, с който хората с увреждания трябваше да имат доходен критерий, за да получат своите интеграционни добавки.
Предполагам, че не управляващото мнозинство, а трябваше отвън да дойде натискът, точно тези, които предлагаме това да отпадне като логика и след това под въздействието на премиера и решението заедно с президента да отпадне този подоходен критерий, така че този текст да отпадне от Закона за социално подпомагане, за да може днес да гледаме на първо четене и Законопроекта за интеграция на хората с увреждания.
Така че не виждам логиката в това, когато смислово, съдържателно има консенсус в комисията по дадени проблеми, да се отхвърлят предложения само и единствено защото те са на опозицията, но явно това е начин и стил на работа. Аз бях длъжна да кажа, че това е същият текст, свързан логически с интеграционната добавка и доходния критерий, която ставаше социална помощ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Масларова.
Реплики има ли?
Госпожо Найденова, заповядайте.
Светлана Найденова (ГЕРБ): Уважаема госпожо Масларова, не мога да се съглася с Вашето изказване, защото разликата между Вашето предложение, предложението на господин Цветан Костов и на народните представители от ГЕРБ се състои в това, че ние предлагаме да се отмени не само текстът на вносителя за изменение на чл. 12а, който касае въвеждането на целева социална помощ за хора с увреждания и налагането на доходен критерий за тяхното получаване, а ние изцяло искаме да отпадне и сегашния чл. 12а, който гласи: „Социалната интеграция на подпомаганите лица може да се реализира въз основа на индивидуален проект, изготвен от дирекция „Социално подпомагане”.”
Текстът има пожелателен характер. На практика този текст не се прилага, тъй като социалните работници от дирекция „Социално подпомагане” не изготвят такъв индивидуален проект. Поради тази причина предлагаме изцяло да отпадне чл. 12а от Закона за социално подпомагане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Втора реплика има ли? Няма.
Госпожо Масларова, заповядайте за дуплика.
Емилия Масларова (КБ): Госпожо председател, не исках да пренасям дебата, който вървеше в комисията, и тук в пленарната зала. Но това, че социалните работници досега не са правили такива проекти, не значи, че не трябва да се направят. Ако текстът е пожелателен, нека да го направим такъв, че да принуди социалните работници да правят такава социална оценка и да се правят такива проекти. Това, че нещо в момента не се върши, съвсем не значи, че то не трябва да се върши и че не е добро, и че не е предвидено с оглед развитие на социалните услуги.
Извинете, но просто бях длъжна да кажа тези неща, тъй като в комисията доста дълго говорихме и мисля, че там разговорът беше на доста високо експертно равнище. Аз ще кажа моето експертно мнение, разбира се, и по другите въпроси, които се отхвърлят от представителите на ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Масларова.
Има ли други народни представители, които желаят да участват в дискусията по обсъжданите текстове? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Емилия Масларова, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 16, против 69, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител д-р Цветан Костов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 14, против 54, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията за редакция на § 5 - отмяна на чл. 12а.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Има предложение на народния представител Емилия Масларова за създаване на нов § 5а:
„§ 5а. Член 12б се изменя така:
Чл.12б. (1) Безработните лица, които отговарят на условията за подпомагане с месечни помощи, задължително се включват в програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми и програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места.
(2) Лицата по ал. 1, отказали участие в програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми и програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места, се лишават от месечни помощи за срок от една година.
(3) Реализирането на програмите по ал. 1 се осъществява от общинските администрации.
(4) Включването в програмите по ал. 1 не е задължително за:
1. полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст:
а) майки (осиновителки, осиновители);
б) родители, които отглеждат сами децата си;
в) настойници;
2. бременни жени след третия месец на бременността им;
3. лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност;
4. лицата, полагащи грижи за болен член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен;
5. лицата, полагащи грижи за член на семейството или роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които имат увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ;
6. лицата с психични заболявания, установени от компетентните органи.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате думата за изказване, госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Когато гледахме законопроекта на първо четене, тъй като този законопроект ще влезе в сила чак от 1 януари 2011 г., от тази трибуна аз поставих въпроса пред всички ни за това, че след като от Европейския съд бяха отменени някои разпоредби, свързани с правото да се получава социална помощ безкрайно - социалната помощ беше ограничена в рамките на 12 месеца, през които колегите в социалните служби и в бюрата по труда правеха всичко възможно, за да могат на тези безработни да им намерят програми, да ги включат в програми на ограмотяване и така нататък, така че да не се стига до така наречената професия „социално слаб”, коментирахме, че трябва да намерим начин, по който част от тези граждани, които имат нагласата да получават социални помощи без край, да бъдат ограничени. Това всъщност е логиката на представения от мен текст, който в голяма степен на пръв поглед изглежда близък до предишния текст, но в крайна сметка има няколко съществени различия.
На първо място, искам да ви прочета какво казва чл. 12б, ал. 1 на досега съществуващия закон: „Безработните лица, които отговарят на условия за подпомагане с месечни помощи, се включват в програми по заетост – забележете – утвърдени от министъра на труда и социалната политика”.
Колеги, нали знаете, че едно е програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, която е за 6 месеца, за 9 месеца или за 1 година? Това е програмен подход.
Тук става въпрос за ненатоварване на министъра на труда и социалната политика с негови програми, а програми, които да се реализират от общините. Тези програми не могат да бъдат онези единствено и само в Националния план по заетостта. В случая имам предвид Програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост”, която се използваше най-вече за безработни, така наречените метли, ако мога така да кажа. Само че по тази програма от 78 хил. души през 2005 г. в момента са някъде под 20 хил. Аз просто не мога да кажа точната цифра, защото не съм видяла последно как се разпределят тези средства.
Така че нека не натоварваме министъра на труда и социалната политика с ангажименти за временни, почасови, дневни програми, защото по-нататък вие говорите - „ от 7 дни” на „14 дни”. А каква ще е тази програма, която министърът на труда и социалната политика ще направи специално за община Х, община Y или община Z за „от 7” на „14 дни”? Още повече, че по-нататък изрично сме записали „задължително” да се включват и виждате кои категории от гражданите отпадат от тези програми. Тоест всички работоспособни хора би трябвало да не отказват, след като вземат социални помощи. Какво значи това? Аз ще попитам и кмета на Разлог – един добър кмет, с който сме работили: „Колко души можете да накарате да работят по социална програма?”. Вие знаете как се измъкват, вие знаете как намират всякакви видове вратички, да се подпрат на метлата и да не вършат работа и т.н.
В крайна сметка всички сме заинтересовани. Аз тук ще цитирам една колежка, която казва: „Аз това съм го работила”. Имам поглед от това, което се е случило в страната. Фактически те си получават социални помощи и много рядко се извършва обществено полезният труд.
Искам да мина на ал. 3, в която се казва: „Реализирането на програмите по ал. 1 се осъществява – забележете – съвместно от общинските администрации, държавните, общинските и частни предприятия и други юридически лица, териториални поделения на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане”. И в комисията казах, и сега ще кажа: толкова много хора ще реализират тези 14 дни, които хората, получаващи социално подпомагане, трябва да ги изпълнят, така че нищо няма да се реализира.
Бих задала един въпрос, който поставих и в комисията. Частни лица, уважаеми колеги! Даваме на фирма „Х” 12 души, които са на социално подпомагане, да й свършат една работа за 14 дни. Тук искам много сериозно да коментираме - това не е ли вид държавна помощ?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, госпожо Масларова!
Емилия Масларова: И ще може ли тази фирма след това да участва в различни програми, свързани с европейски пари? Това са държавни пари и тези държавни пари трябва да отидат в общините като структури на държавата на друго равнище.
Считам, че има логика в това, което предлагам. Няма нищо страшно да приемете нещо, което се дава от името на опозицията, още повече – пак казвам – това са неща, които са минали през опита и дават един по-добър начин за контрол на средствата, които се дават за социално подпомагане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики?
Заповядайте, госпожо Найденова.
Светлана Найденова (ГЕРБ): Уважаема госпожо Масларова, чрез Вашето предложение се премахва възможността безработните лица, които отговарят на условията за социално подпомагане, да бъдат включени в национални програми за заетост, утвърдени от министъра на труда и социалната политика. Защо не го направихте по времето на Вашето управление, за да могат да ви облекчат вашите съпартийци, както казахте, че Вашето предложение е с цел облекчаване?
Искам да кажа, че има разлика между национални програми за заетост и програми за полагане на обществено полезен труд. Когато едно безработно лице, което отговаря на условията за социално подпомагане, се включи в тези национални програми за заетост, то получава възнаграждение и времето, през което то е работило, се смята за трудов и осигурителен стаж. А когато едно лице е включено в програма за обществено полезна дейност, то полага този труд, защото трябва да си получи социалната помощ. Ако не положи този труд, няма да си получи социалната помощ.
Затова ние настояваме този текст да остане. Националните програми за заетост са една възможност, един шанс на безработните лица да бъдат включени в заетост, а не да получават социални помощи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Найденова.
Има ли втора реплика? Няма желаещи.
Заповядайте за дуплика, госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Понеже въпросът винаги се връща към нашето управление, тъй като Вие сте работили в системата, много добре знаете какво е направено по време на нашето управление. От една страна, се ограничиха безконечните плащания на социални помощи, на 18 месеца, после на 12 месеца; второ, не забравяйте, че по време на нашето управление безработицата беше далеч по-ниска от средноевропейската безработица. Програмата „От социални помощи към заетост” беше обезпечена като ресурс 3 4 пъти повече, така че на общините да се дават тези възможности. Недейте да се опитвате да коментираме неща, тъй като всички знаем за какво става въпрос.
Нямам нищо против да оставим това, на което Вие държите. Но вие натоварвате националните програми със социални помощи. Тези хора ще работят, за да заработят социалните си помощи. Това не е заетост, 14 дни не е заетост, а е временна заетост. Никой не изключва социалните програми.
Колко души получават социални помощи по девет месеца? Нека да говорим, че социални помощи се получават при многочленно семейство, когато имате болен член от семейството, има подоходен критерий. За какво става въпрос, за какви национални програми? Как ще разпишем тези национални програми?!
Когато имаш ниска безработица и имаш възможност да направиш нещо законодателно и да ограничиш хората, които източват парите от социалните фондове, няма нищо лошо да направим това, но както трябва: от една страна, това да бъде ангажимент на общините, а те ползват национални програми, от друга страна, да не облагодетелстваме частни фирми.
Зададох ви въпроса: как ще се работи в частни фирми от хора, които получават социални помощи?! Нека поне върху това да помислим и го редактираме!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Ще ходят на море.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Масларова.
Други народни представители, които желаят да вземат отношение по обсъждания текст? Няма.
Моля да гласуваме предложението на народния представител Емилия Масларова за създаване на нов § 5а, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 15, против 81, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: По § 6 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 6.
Гласували 99 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Има предложение от народния представител Емилия Масларова за създаване на нов § 6а:
„§ 6а. Създава се нов чл. 12г:
„Чл. 12г.(1) Месечните, целевите и еднократните помощи за лица и семейства с деца се предоставят в натура, когато:
1. родителите не полагат грижи към децата си;
2. паричната помощ не се използва по предназначение.
(2) Помощта по ал. 1 се предоставя чрез:
1. частично или пълно заплащане на такси в детските заведения, поемане на разходите за храна в училищните столове и обществените трапезарии;
2. закупуване на хранителни продукти, облекло, обувки, учебни пособия и др.;
3. по друг начин, определен от социална анкета.
(3) Месечната помощ, определена в натура, на лицата и семействата, отказали да я получат, се спира за съответния месец.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате думата.
Госпожо Масларова, заповядайте.
Емилия Масларова (КБ): За колегите, които не са работили в тази област и не са запознати в детайли, искам да обясня, че текстът е направен по време на нашето управление и работеше добре. Той е включен в Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане. Това беше така нареченото социално включване или социална интеграция.
Каква беше логиката? Става въпрос за онези семейства, които получават социално подпомагане на базата на това, че имат многобройна челяд, малки деца и голяма част от констатациите при анкетите на нашите социални работници сочат, че родителите използват неправомерно средствата за социално подпомагане, тоест тези средства отиват за нерационални потребности.
Искам все пак да напомня на залата следното. Чудесно е, че през последните години има висока раждаемост в нашата страна, което е положително за демографската характеристика. В същото време, разглеждайки визиите за развитие на пенсионната система, никак не е без значение как ще изглеждат първите седем години на българските деца без значение от какъв етнос са, от кой регион са и каква е нагласата и отговорността на техните родители.
Идеята е в закона тук да бъде включено следното. Когато социалните работници констатират, че социалните помощи не се използват целесъобразно от родителите за децата, тези средства да се дадат под формата на заплащане на такси в детски ясли, детски градини, под формата на храната в училищата, учебни помагала, така че да инвестираме директно в децата.
Мисля, че никой от вас не е незаинтересован от това голяма част от децата преди всичко от ромския етнос, оставени безхаберно по улиците, а оставени от 1-годишна възраст в детска ясла, след това в детска градина, защото това ще бъде заплатено чрез социалното подпомагане, ще даде възможност за по-бърза интеграция, бих казала реална интеграция на тези деца, а не интеграция на думи. Такава е логиката.
Текстът работи добре в цялата страна. Беше пилотно включен още през 2006 г. Този текст да бъде вече в закона, а не в правилника, за да направим всичко възможно, да положим максимални усилия за инвестиции в децата на семействата, които получават социални помощи, но тези семейства и родители се отнасят безотговорно към тези деца.
Този текст съществува в правилника и считаме, че трябва да стане законов текст.
Предполагам, понеже това е предложение на опозицията, то отново няма да бъде прието. Повярвайте, след време ще се наложи вие да го приемете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Изказвания?
Заповядайте.
ДИМИТЪР СТОЙНЕВ (КБ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Много ви моля наистина внимателно да погледнете чл. 12г, защото смятам, че в тази зала няма човек, който да не иска да се противопостави на неправомерното харчене на социални помощи. Голяма част от населението се възползва от социалните помощи, които се дават поради това, че имат деца, като ги използва за цигари, алкохол и други неправомерни неща.
Какво пречи да се противопоставим на това нещо и да го регламентираме в закон?! Съгласен съм, че го има в правилника. Но нека тогава, когато нещо е хубаво и всички се обединяваме, че работи, да го сложим в закона и разширим правилника. Тези деца не са виновни, че родителите им се възползват от помощите, предоставяни от държавата, за пиене, пушене и други неща, а не за плащане на такси в детските градини, за купуване на облекла, обувки, храна и т.н. Няма нищо лошо в това.
Смятам, че ако тук се обединим, ще покажем, че е нещо хубаво и правомерно – искаме да се противопоставим държавата да дава пари напразно. Нека се обединим и приемем този текст, а после да разширим правилника. Текстът може да бъде записан в правилника, но няма гаранция, че правилникът може да действа във всеки регион и всяка област. Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): За мен това е демагогия – прехвърлянето на текст от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, който действа, в Закона за социално подпомагане. Кому е нужно това?
Ако прехвърлим текста в Закона за социално подпомагане, ние ще ограничим възможността за нови социални практики, за нови подходи спрямо тази категория лица. По-добре е този текст да си бъде в правилника, за да отворим възможност за нови решения, за нови модели за подпомагане на тези лица. (Реплика от народния представител Емилия Масларова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика има ли? Не.
Заповядайте, господин Стойнев.
Драгомир Стойнев (КБ): Уважаема госпожо Ангелова, не виждам каква демагогия намирате в това. Не виждам! Просто искаме да регламентираме със закон и да стане ясно, че няма как парите, които държавата дава на социално слабите семейства заради техните деца, хората да ги използват неправомерно. Каква демагогия виждате в това нещо? Какво лошо има в това?
Напротив, даваме основата в закона. Аз ви го казах – това да бъде основата. Ако виждаме, че има други вратички, с които се заобикаля законът, нека да разширим правилника. Ние с никого нищо не решаваме. Напротив, имаме готовност и казваме: вижте, няма да търпим повече това - тези деца не са виновни, че вие сте такива родители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стойнев.
Други народни представители, които желаят да участват в дебата? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Емилия Масларова за създаване на нов § 6а, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 12, против 73, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок параграфи от 7 до 12 включително, които комисията подкрепя по текста на вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
„§ 13. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Областните управители организират разработването и утвърждават стратегии за развитие на социалните услуги на областно ниво, съгласувано със съответните регионални дирекции за социално подпомагане.
(2) Общинските съвети приемат стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво, съгласувано със съответните дирекции „Социално подпомагане”.
(3) Годишните планове по ал. 2 се приемат ежегодно и съдържат дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година.
(4) Условията и редът за планиране, разкриване, предоставяне и закриване на социални услуги се определят с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат отношение по обсъждания параграф? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 13 по предложението на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Тъй като стана 11,00 ч., обявявам 30 минути почивка – до 11,30, след която ще продължим с § 14 и следващите от обсъждания законопроект.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме с второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
„§ 14. Глава пета „Социални работници” и чл. 20 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания по предложението на комисията за отмяна на чл. 20? Не виждам желаещи народни представители, които искат да вземат отношение.
Преминаваме към гласуване – подлагам на гласуване редакцията на § 14, съгласно който Глава пета „Социални работници” и чл. 20 се отменят. Това е предложение, което комисията подкрепя.
Моля, гласувайте.
Моля квесторите да поканят народните представители да влязат в залата. Нямаме кворум!
Продължаваме да нямаме кворум. Последна покана към народните представители да влязат в залата, за да гласуват!
Гласували 83 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: По параграфи 15, 16 и 17 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване ан блок редакцията на параграфи 15, 16 и 17.
Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: По § 18 има предложение от народния представител Геновева Алексиева, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18:
„§ 18. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Обществените съвети съдействат и подпомагат общинските съвети и кметовете на общините при анализиране на потребностите от социални услуги и участват в разработването на стратегиите и годишните планове по чл. 19, ал. 2”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказвания няма желаещи.
Подлагам на гласуване редакцията на § 18 по предложението на комисията.
Да гласуваме, моля.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: По § 19 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 19 по предложение на комисията в подкрепя текста на вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепя текста на вносителя за наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими