Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-02-18


Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Лъчезар Иванов и Екатерина Михайлова
Секретари: Пламен Нунев и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.
Процедура – заповядайте.
Искра Михайлова-Копарова (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, на основание чл. 73, ал. 1 от правилника за нашата работа правя процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отпадъците. Основанията за това предложение са, че законопроектът е отговорен, обемен и изисква консултации както с представители на местната власт, така и с представители на бизнес организациите, които са засегнати от някои от клаузите на законопроекта.
Моля за извинение, пропуснах да конкретизирам предложението – с още 14 дни, с което ще имаме пълния срок за разглеждане между първо и второ четене – 28 дни. Това е моето процедурно предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване срока на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отпадъците с 14 дни.
Гласували 140 народни представители: за 135, против 3, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Няма други процедурни искания.
В такъв случай продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ.
Господин Димитров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, процедурно предложение за допускане в залата на колеги, които вчера не бяха допуснати – Калина Борисова от Агенцията за следприватизационен контрол и Атанаска Бозова – изпълнителен директор на същата агенция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме направеното процедурно предложение за допускане в залата на представители на Агенцията за следприватизационен контрол.
Гласували 136 народни представители: за 136, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Народните представители гласуват единодушно – предложението е прието.
Моля квесторите да поканят гостите в залата.
Имате думата, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Стигнахме до § 8 – имаме Вариант І.
След това има предложение на народния представител Анна Янева.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в нов § 9, госпожо Янева.
Следва предложение на народните представители Мартин Димитров и Иван Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в нов § 9.
Предложение на народните представители Стоян Мавродиев, Димитър Главчев и Валентин Николов.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в нов § 9.
Следва Вариант ІІ, който трябва да стане § 2 по вносител.
Отново – предложение на народния представител Анна Янева, което е оттеглено.
Предложение на народните представители Мартин Димитров и Иван Иванов, което също е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант І и ІІ и предлага § 8 да отпадне.
Колеги, това се дължи на обстоятелството, че двете отделни глави – за Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол, отпадат и се прави една нова обща глава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 8, с което отхвърляме и двата варианта – І и ІІ.
Гласували 130 народни представители: за 102, против 10, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 9 има предложение на народния представител Анна Янева, което е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме отпадането на § 9.
Гласували 128 народни представители: за 104, против 6, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Има предложение на народните представители Стоян Мавродиев, Димитър Главчев и Делян Добрев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Стоян Мавродиев, Димитър Главчев и Делян Добрев за нов § 9а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 9:
„§ 9. Създава се Глава трета „а” с чл. 22а-22е:
„Глава трета „а”
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
Чл. 22а. (1) Създава се Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е администрация към Министерския съвет за осъществяване на приватизация и следприватизационен контрол в случаите, предвидени в този закон.
(3) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(4) Бюджетната издръжка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е отделена от приходите и разходите, свързани с приватизацията и следприватизационния контрол.
(5) Органи за управление на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол са:
1. Надзорен съвет;
2. Изпълнителен съвет.
Чл. 22б. (1) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол организира и осъществява процеса на приватизация в случаите, предвидени в този закон.
(2) При осъществяване на функциите по ал. 1 Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол:
1. събира необходимата информация за всички подлежащи на приватизация обекти от нейната компетентност;
2. извършва маркетинг;
3. възлага на трети лица извършването на дейности съгласно чл. 5;
4. подготвя и сключва сделките за приватизация.
(3) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи.
(4) При осъществяване на функциите си по ал. 3 Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол:
1. осъществява действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки, лихви, обезщетения, предявяване на банкови гаранции, претендиране на суми по доверителни сметки и други действия в случаите на неизпълнение;
2. контролира и приема всички плащания по приватизационни договори, включително и сключени по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;
3. изисква информация в случаите на постъпили сигнали за неизпълнение на приватизационните договори;
4. извършва проверки относно изпълнението на поетите с приватизационни договори задължения в приватизираните обекти;
5. дава разрешение, съгласие и одобрение от името на продавача в случаите, когато това е предвидено в приватизационни договори;
6. може да предприема действия за разваляне на приватизационните договори, когато са налице основанията за това;
7. издава удостоверения за извършените плащания и при поискване за изпълнение на други поети с приватизационните договори задължения;
8. сключва спогодби или споразумения за разсрочване на поети с приватизационните договори задължения в случаите, предвидени в този закон.
(5) По искане на купувачите по договори за приватизация на дружества, за които не е открито производство по несъстоятелност или не са в производство по ликвидация и спрямо които Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол има вземания за неустойки, присъдени с влязло в сила съдебно решение, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол може да сключи с тях спогодба или споразумение за разсрочване на вземането при наличие или представяне на обезпечение, което покрива размера на вземането и дължимите лихви за периода на разсрочването.
(6) Периодът на разсрочване по ал. 5 може да е до 5 години, считано от датата на подписване на спогодбата или споразумението, като при подписване на спогодбата или споразумението купувачът трябва да е заплатил не по-малко от 5 на сто от задължението.
(7) При сключване на спогодба или споразумение по ал. 5 се съставя погасителен план, определящ размера на вноските в рамките на периода на разсрочване и падежите на вноските. При изпадане в забава от страна на купувача за заплащане на три вноски, съответно която и да е от последните три вноски, на определените им падежи в погасителния план цялото задължение става незабавно изискуемо.
(8) От деня на сключване на спогодбата или споразумението по ал. 5 образуваните изпълнителни дела за събиране на вземанията, предмет на спогодбата или споразумението, се спират, като делата се възобновяват по искане на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол при изпадане в забава от страна на купувача за заплащане на три вноски, съответно която и да е от последните три вноски, на определените им падежи в погасителния план. Периодът, през който изпълнителното производство е спряно, не се отчита с оглед прилагането на чл. 433, ал. 1, т. 8 от Гражданския процесуален кодекс.
(9) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол осъществява правомощията си по ал. 3 и 4 и в случаите на сключени приватизационни сделки по реда на чл. 32, ал. 1, т. 5, когато купувачът е поел допълнителни задължения, освен заплащане на покупната цена.
(10) Когато в приватизационен договор не е предвиден срок за упражняване на правомощието по ал. 4, т. 5, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол упражнява това правомощие до пълното и окончателно изпълнение на всички задължения, предвидени в договора.
Чл. 22в. (1) Надзорният съвет се състои от 7 членове, които се избират и освобождават от Народното събрание. Всяка парламентарна група може да предложи до три лица за членове на надзорния съвет, които имат завършено висше образование.
(2) Член на Надзорния съвет се освобождава при:
1. извършване на нарушение на този закон или на подзаконов нормативен акт по неговото прилагане;
2. влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер;
3. невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
4. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
(3) Членовете на Надзорния съвет избират помежду си председател.
(4) Председателят на Надзорния съвет:
1. свиква и ръководи заседанията на съвета;
2. определя дневния ред;
3. изисква информация от съответните органи и длъжностни лица, свързана с функциите на съвета.
(5) Председателят на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол получава основно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председател на постоянна комисия в Народното събрание, а членовете на Надзорния съвет получават 95 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Чл. 22г. (1) Изпълнителният съвет се състои от трима членове – изпълнителен директор и двама заместник изпълнителни директори, които се назначават и освобождават от Министерския съвет. За членове на изпълнителния съвет се назначават лица с висше образование.
(2) Член на изпълнителния съвет се освобождава при:
1. извършване на нарушение на този закон или на подзаконов нормативен акт по неговото прилагане;
2. влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер;
3. невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
4. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
(3) Изпълнителният директор представлява Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и организира и ръководи дейността на изпълнителния съвет.
(4) Изпълнителният съвет представя пред надзорния съвет тримесечни и годишни отчети за дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол получава основно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председател на постоянна комисия в Народното събрание, а заместник изпълнителните директори получават 95 на сто от основното месечно възнаграждение на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(6) Решенията на изпълнителния съвет се вземат, когато за тях са гласували изпълнителният директор и поне един заместник изпълнителен директор.
Чл. 22д. (1) Надзорният съвет:
1. контролира дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2. изготвя и представя пред Народното събрание 6-месечни и годишни отчети за осъществяването на процеса на приватизация и следприватизационен контрол;
3. утвърждава проекта на устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
4. одобрява проекта на бюджет, както и отчета за изпълнението на годишния план за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
5. одобрява приватизационните сделки над стойността, посочена в устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, сключени чрез публично оповестен конкурс или публичен търг, относно тяхната законосъобразност и за съответствието им с одобрените от Народното събрание стратегии по чл. 3, ал. 9;
6. утвърждава общи правила и условия за назначаване, работната заплата и допълнителното материално стимулиране на служителите на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
7. приема тримесечните и годишните отчети на изпълнителния съвет за дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
8. одобрява предложението на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по чл. 11 преди внасянето му в Министерския съвет.
(2) В случай че надзорният съвет не се произнесе по приватизационна сделка в 15-дневен срок от внасянето й за разглеждане, се приема, че е налице одобрение по ал. 1, т. 5.
(3) Надзорният съвет дава указания на изпълнителния съвет по прилагането на закона и подзаконовите нормативни актове.
Чл. 22е. Министерският съвет приема устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, утвърден от надзорния съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров за коректното предлагане на текстовете, така както комисията ги е одобрила и предлага за наше обсъждане.
Откривам дебата.
Заповядайте.
Кирил Гумнеров (Атака): Госпожо председател, уважаеми колеги! Имам известни резерви към една-единствена алинея. Това е ал. 10 на чл. 22б. По отношение на тази алинея аз от името на „Атака” като народен представител бях дал предложение, за което по-рано в текста беше отбелязано, че комисията е приела по принцип и на базата на това предложение се създава ал. 10 към чл. 22б.
Колеги, искам да ви прочета моето предложение и тази алинея, която на теория е създадена на базата на моето предложение, за да кажете дали според вас те по някакъв начин се препокриват.
Моето предложение гласи, че когато в приватизационните договори не е предвиден срок за упражняване на правомощията по ал. 4, т. 5, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол упражнява тази функция за срок от пет години от датата на влизане в сила на приватизационния договор, но, забележете, не по-рано от изтичане на сроковете и цялостното изпълнение на всички срочни задължения, предвидени в договора.
Сега ви чeта ал. 10, която е направена според това, което прочетох - на базата на моето предложение. Алинея 10 в последната част гласи следното: „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол упражнява това правомощие до пълното и окончателно изпълнение на всички задължения, предвидени в договора”. Забележете, премахват се всякакви срокове.
Каква беше идеята, поне според мен, на тази поправка на закона, която правим? Нали идеята беше първо - да сложим повече прозрачност, второ – да сложим крайни срокове, ясни и точни правила в процесите на приватизация и следприватизационен контрол. А тук ми беше казано, че така, както съм формулирал аз, едва ли не имало някакви безсрочни задължения, които не сме засягали по този начин.
Искам да попитам, тук много от вас са юристи: в облигационното право, когато става дума за договори и приватизация, има ли безсрочни задължения? Аз смятам, че няма.
Оттам нататък искам да ви попитам и нещо друго. Представете си една хипотетична ситуация – това е нещото, от което искаме да избягаме – един приватизационен договор, в който примерно умишлено е казано: трябва да се направи 2 млн. инвестиция, но не е сложен срок за тази инвестиция. Колкото пъти дойде Агенцията за следприватизационен контрол при инвеститора и каже: „Господине - или госпожо, разбира се, Вие имате задължението да направите 2 млн. инвестиция, защо не сте я направили?”, той казва: „Да, няма проблем, аз ще изпълня инвестицията, но някъде да сте ми сложили срок?”. Не, няма сложен срок. Та идеята и духът на това, което искаме да направим, е, че контролът на Агенцията след приватизация покрива абсолютно всички срочни задължения. Ако те са 10 години, контролът продължава 10 години, но безсрочните задължения трябва да бъдат изпълнени за този срок от 5 години, защото за мен безсрочни задължения не трябва да има. Нали целта на комисията беше да формулира този текст? Аз не смятам, че е спазен духът на моето предложение.
Затова предлагам първоначалният вариант за ал. 10 да бъде: „Когато в приватизационните договори не е предвиден срок за упражняване на правомощията по ал. 4, т. 5, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол упражнява тази функция за срок от 5 години от датата на влизане в сила на приватизационния договор, но не по-рано от изтичането на сроковете и цялостното изпълнение на всички срочни задължения, предвидени в договора, както и в срок от 5 години на всички задължения, предвидени в договора без срок.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Гумнеров, при второ четене на гласуване се подлагат и се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 73 между първо и второ четене. В доклада на комисията, с който ни запозна председателят, няма предложение, на което Вие се позовавате в момента по отношение на ал. 10. Така също подробно съм се запознала със стенограмата и тя се намира пред мен - при обсъждането на тази алинея Вие не сте взели участие, защото нямате такова предложение. Поради това Вашето предложение е недопустимо и няма да го подложа на гласуване. Благодаря Ви.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.
Закривам дебата.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 9 със съдържанието, което ни беше предложено от председателя на комисията народният представител Мартин Димитров.
Гласували 122 народни представители: за 105, против 2, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Има предложение на народните представители Стоян Мавродиев и Диан Червенкондев – да се създаде нов § 9а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 10:
„§ 10. В чл. 28 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „капитала” се добавя „и на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала”, а след думите „Агенцията за приватизация” се добавя „и следприватизационен контрол”.
2. В ал. 2, 6 и 7 след думите „Агенцията за приватизация” се добавя „и следприватизационен контрол”.
3. В ал. 8 след думите „Агенцията за” се добавя „приватизация и”.
4. В ал. 9 навсякъде след думите „Агенцията за приватизация” се добавя „и следприватизационен контрол”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли дебати по този текст за промени в чл. 28? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 10 съгласно предложението на комисията.
Гласували 110 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Има предложение на народните представители Димитър Главчев, Недялко Недялков и Цвета Караянчева за нов § 9а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 11:
„§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „дружества” се добавя „както и акции – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества”.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думата „отговорност” се добавя „както и дялове – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества”.
3. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „т. 3” се заменят с „т. 4, 5 и 6”.
4. В т. 6 (госпожо председател, тук има допусната редакционна неточност) след думите „Агенцията за приватизация” се добавя „и следприватизационен контрол”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат отношение по предлагания текст? Няма.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Госпожо председател, извинете, нека т. 4 да се чете така:
„4. В ал. 6 след думите „Агенцията за приватизация” се добавя „и след приватизационен контрол”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Значи вместо в „т. 6” – „ал. 6”.
Моля, гласувайте текста на § 11 с редакционната поправка на господин Димитров.
Гласували 112 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Има предложение на народния представител Анна Янева – да се създаде нов § 9а:
„§ 9а. В чл. 35а се правят следните промени:
1. В ал. 1 след думата „държавно” се добавя думата „общинско” и в края се добавя изразът „и на които са възложени задачи по подготовка на страната за работа във военно време и кризисни ситуации, купувачът се задължава да осигури изпълнението им до момента на тяхното отменяне”.
2. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Задълженията по ал. 1 могат да бъдат отменени само от възложили я ги упълномощен държавен (общински) орган.”
Комисията не подкрепя предложението.
Моля да го гласуваме отделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще имаме дебат по този текст. Дайте предложенията по нататък.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Предложенията са различни, но ще продължа.
Има предложение на народните представители Делян Добрев и Евгени Стоев за нов § 9а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 12:
„§ 12. В чл. 37, ал. 2 накрая се добавя „буква „а”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тъй като предложението на госпожа Анна Янева засяга чл. 35а, логично бе предложението на господин Мартин Димитров - първо да обсъдим и гласуваме този текст, а след това да разглеждаме предложенията по чл. 37, ал. 2.
Моля за становища по предложението на народния представител Анна Янева за промени в чл. 35а. Има ли желаещи? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Анна Янева, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 17, против 85, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Обсъждаме предложението на народните представители Делян Добрев и Евгени Стоев за създаването на нов § 9а и промени с него в чл. 37, ал. 2. По принцип то се подкрепя от комисията, с редакцията на новия § 12 по предложението на комисията.
Моля, гласувайте новия § 12 съгласно предложението на комисията.
Гласували 112 народни представители: за 97, против 5, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията предлага да се създаде нов § 13:
„§ 13. В чл. 39 думите „ал. 7” се заменят с „ал. 9”, а след думите „Агенцията за приватизация” се добавя „и следприватизационен контрол”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за създаване на нов § 13 със съдържание, предложено от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 10 има предложение на народния представител Анна Янева, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме § 14 по предложението на комисията.
Гласували 115 народни представители: за 101, против 2, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Има предложение на народните представители Димитър Главчев и Димитър Атанасов за нов § 10а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 15:
„§ 15. Параграф 9 от Допълнителните разпоредби се отменя”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Гласуваме § 15 по предложението на комисията.
Гласували 115 народни представители: за 102, против 1, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Предложение от народните представители Стоян Мавродиев и Димитър Бойчев за нов § 10а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Анна Янева, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 16:
„§ 16. Параграф 11б от Допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 11б. За изискуеми и дължими вноски за плащане на покупната цена или за изискуеми и дължими неустойки по приватизационни договори, неизплатени в срок повече от един месец след изтичане на определения срок за доброволно изпълнение, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4, могат да поискат издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на документ или извлечение от счетоводните им книги.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Гласуваме новия § 16 по предложение на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 11 има направено предложение от народния представител Анна Янева, което е оттеглено.
Има предложение от народните представители Димитър Главчев и Николай Мелемов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 17:
„§ 17. В § 11в от Допълнителните разпоредби след думите „Агенцията за” се добавя „приватизация и”, думите „ал. 2” се заменят с „ал. 4”, а думите „и 4” се заменят с „4 и 5”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 17.
Гласували 105 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Предложение от народните представители Стоян Мавродиев, Валентин Николов и Георги Икономов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Анна Янева, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията предлага да се създаде нов § 18:
„§ 18. В § 8 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Агенцията за следприватизационен контрол, съответно изпълнителният съвет на Агенцията за приватизация, съответно органите по чл. 4, ал. 2” се заменят с „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4”, а след думите „Гражданския процесуален кодекс” се добавя „върху имуществото на приватизираното дружество и”.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4 могат да отправят искане до съответния компетентен съд за допускане на обезпечение на бъдещ иск или на предявен иск чрез налагане на обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс върху имуществото на приватизираното дружество.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Гласуваме новия § 18.
Гласували 106 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: „Допълнителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 12 има предложение от народния представител Анна Янева, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 19:
„§ 19. В останалите текстове на закона думите „Агенцията за приватизация”, „Агенцията за следприватизационен контрол” и „Агенцията за приватизация, Агенцията за следприватизационен контрол” се заменят с „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи народни представители за становища? Не.
Гласуваме § 19.
Гласували 102 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 13 има отново Вариант І.
Има направено предложение от народния представител Анна Янева, което е оттеглено.
Има предложение от народните представители Стоян Мавродиев, Валентин Николов и Георги Икономов.
Комисията подкрепя предложението.
Има Вариант ІІ на § 13.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант ІІ.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за Вариант І и предлага следната редакция на § 13, който става § 20:
„§ 20. (1) Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол се преобразуват чрез сливане в Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Дейността, активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол преминават към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол не се прекратяват и преминават към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
(4) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа на Вариант I и редакцията на § 20.
Гласували 104 народни представители: за 94, против 5, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението за Вариант II на § 13, който трябва да стане § 3. Това предложение не се подкрепя от комисията.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Тоест гласуваме да отпадне Вариант II.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, това е предложението на комисията за отпадане на Вариант II.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Колеги, моля ви следващия път, когато има законопроект на Министерския съвет, който отменяме, на практика да си го оттеглим и животът ни ще бъде по лек. Молим Министерския съвет и Министерството на икономиката друг път да не предлагат на Четиридесет и първото Народното събрание многовариантност на текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да видим какво сме решили.
Гласували 100 народни представители: за 90, против 2, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието. Вариант II отпада.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: В § 14 тук също имаме Вариант I.
Има предложение на народния представител Анна Янева.
Предложението е оттеглено.
Следва Вариант II на § 14.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант II.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за Вариант I и предлага следната редакция на § 14, който става § 21:
„§ 21. (1) В 7-дневен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет назначава членовете на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) До назначаването на членовете на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол досегашните членове на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и на изпълнителния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол продължават да осъществяват правомощията си.
(3) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира членовете на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(4) До избирането на членовете на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол досегашните членове на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и на надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол продължават да осъществяват правомощията си.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на вносителя за Вариант I, което се подкрепя от комисията и става редакция на § 21.
Гласуваме предложението за Вариант I, подкрепено от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване Вариант II, който не се подкрепя от комисията.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията предлага на отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 91 народни представители: за 82, против 2, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието. Вариант II отпада.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Има предложение на народните представители Делян Добрев и Димитър Атанасов:
Създава се нов § 14а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 22:
„§ 22. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон дружествата с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и включените в списъка по чл. 3, ал. 1 представят в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол подробна информация за търговските дружества, в които имат участия, както и за обособените части от имуществото на търговски дружества, в които имат участия.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон, областните управители представят в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол пълен списък на имотите - частна държавна собственост. В срока по изречение първо областният управител по местонахождението на имота предоставя на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол подробна информация и наличната документация за имотите.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се актуализира най-малко веднъж годишно.
(4) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обявява списък на обектите по ал. 1 и 2 на интернет страницата си.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желания за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 22.
Гласували 86 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими