Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-02-25

	Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Екатерина Михайлова

Секретари: Петър Хлебаров и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, предложение по реда на чл. 43, ал. 5 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, съгласно който в изключителни случаи председателят може да предложи промяна в дневния ред в началото на пленарното заседание. Известно ви е от медиите, че вчера до мен постъпи молба от Сотир Георгиев Ушев – управител на Националния осигурителен институт, който на основание чл. 37, ал. 4 от Кодекса за социалното осигуряване моли да бъде освободен от длъжността управител на Националния осигурителен институт. Предлагам тази точка да бъде включена като точка от дневния ред и да бъде разгледана непосредствено след почивката – около 11,30 ч. Ще ви бъде раздаден служебният проект за решение по тази молба.
Подлагам на гласуване включването като допълнителна точка в дневния ред, по време непосредствено след почивката: Освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт.
Моля, гласувайте.
Гласували 143 народни представители: за 118, против 7, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Две съобщения:
Постъпило е искане от съпредседателите на Парламентарната група на Синята коалиция Мартин Димитров и Иван Костов да бъде регистриран съставът на Парламентарната група на Синята коалиция с промените, настъпили след полагането на клетва на народния представител Венцислав Върбанов. Промените са в две насоки:
Представен е протокол от заседанието на Парламентарната група на Синята коалиция с решение – за секретар на Парламентарната група на Синята коалиция с 14 гласа „за” е избран народният представител Любомир Тодоров Иванов.
Представен е списък на Парламентарната група на Синята коалиция с 15 члена към 24 февруари 2010 г., с молба да бъде извършена регистрация на промените в групата – освен в ръководството - за секретар, за което ви уведомих, и на персоналното включване на народния представител Венцислав Василев Върбанов в групата на Синята коалиция. Промяната е извършена в нарочния регистър към Народното събрание.
Малко по-късно по време до мен с копие до Парламентарната група на Синята коалиция постъпи заявление от Венцислав Василев Върбанов – народен представител от 8. Многомандатен избирателен район Добрич:
„Уважаема госпожо председател, на основание чл. 16, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание заявявам, че напускам Парламентарната група на Синята коалиция.” (Оживление.)
Преминаваме към следващата точка от работната програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
Вносители: Яне Янев и група народни представители.
Постъпили са доклади от Комисията по здравеопазването и Комисията по правни въпроси.
С доклада за първо гласуване на Комисията по здравеопазването ще ни запознае председателят на комисията – д-р Лъчезар Иванов.
ДОКЛАДЧИК Лъчезар Иванов: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
на Комисията по здравеопазването за първо гласуване
на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона
за здравето, № 954-01-52, внесен от народния представител
Яне Янев и група народни представители на 4 декември 2009 г.
На свое редовно заседание, проведено на 4 февруари 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-52, внесен от народния представител Яне Янев и група народни представители на 4 декември 2009 г.
На заседанието присъстваха проф. Мила Власковска – заместник-министър на здравеопазването, господин Александър Александров – председател на Сдружението на фелдшерите - бакалаври по медицина в България, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.
Съгласно мотивите на законопроекта, той има за цел осигуряване на качествена медицинска помощ на гражданите, лишени от достъп до медицинска помощ поради незаетост на практики на общопрактикуващи лекари и отлив на медицински кадри от системата на спешната помощ, като предлага тази функция да се изпълнява от лекарски асистенти. В законопроекта се предвижда висшите училища да осигурят започване на подготовка и придобиване на квалификация по специалността „лекарски асистент” до началото на учебната 2010-2011 г. Предлага се професията „лекарски асистент” да бъде изградена на основата на професията „фелдшер”, като за фелдшери, които не са придобили степен на завършено висше образование, както и за лицата, които не са завършили образоването си, е предвидено продължаващо обучение във висши медицински училища като условие за придобиване на правоспособност на лекарски асистенти.
В началото на дискусията председателят на комисията д-р Лъчезар Иванов информира народните представители, че по негова покана е проведена среща по проблемите, предмет на уредба в обсъждания законопроект, в която са участвали д-р Божидар Нанев – министър на здравеопазването, проф. Мила Власковска – заместник-министър на здравеопазването, и ръководството на Сдружението на фелдшерите-бакалаври по медицина в България, представлявано от господин Александър Александров – председател. След проведените ползотворни разговори е постигнато съгласие поставените за разглеждане въпроси да бъдат уредени в подзаконов нормативен акт – наредба за професионалните дейности, извършвани от медицинските сестри, акушерките и Асоциацията на медицинските специалисти, която да бъде издадена от министъра на здравеопазването.
Като председател на Сдружението на фелдшерите-бакалаври по медицина в България, господин Александър Александров потвърди постигнатото на срещата споразумение, като допълни, че сдружението като организация, защитаваща правата и интересите на това съсловие в България, ще участва активно в изготвянето на наредбата, регламентираща компетенциите и функциите на лицата, които упражняват професията „фелдшер”. Той посочи, че това е първата стъпка към определяне мястото на тези медицински специалисти в системата на здравеопазването, а като последващ етап се предвижда продължаване на обучението и специализацията на наличния капацитет и кадрови ресурс от фелдшери, което ще се осъществява в медицински университети.
Професор Станка Маркова – председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, представи становището на асоциацията, с което не се подкрепя обсъжданият законопроект. Професор Маркова посочи, че в законопроекта са поставени за разглеждане два основни проблема. Първият проблем се изразява в определяне статута на фелдшерите в системата на здравеопазването, а вторият – в подготовката на медицинските специалисти по учебна програма за медицински асистенти, като тези проблеми трябва да се разглеждат и решават отделно един от друг от съответните държавни органи. Предложението на асоциацията е статутът на фелдшерите да бъде уреден чрез приемане на наредбата за професионалните дейности, които могат да извършват медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, част от които са и фелдшерите.
Заместник-министърът на здравеопазването проф. Мила Власковска потвърди готовността на Министерството на здравеопазването за изготвянето на наредбата за професионалните дейности, извършвани от медицинските сестри, акушерките и Асоциацията на медицинските специалисти и за обсъждане възможностите за извършване на обучението на тези медицински специалисти.
В отговор на възникналите в хода на дискусията въпроси д-р Лъчезар Иванов уточни, че разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти съдържа нормативно основание за издаване на подзаконов нормативен акт, издаден от министъра на здравеопазването, с който да бъдат регламентирани професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти могат да извършват по назначение или самостоятелно и не е налице необходимост от изменение и допълнение на съществуващата законова уредба.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при резултати: „за” – 2, „против” – 0, „въздържали се” – 15, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето № 954-01-52, внесен от народния представител Яне Янев и група народни представители на 4 декември 2009 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае нейният заместник-председател господин Тодор Димитров.
ДОКЛАДЧИК Тодор Димитров: Уважаеми колеги, ще ви запозная с доклада за първо гласуване по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-52, внесен от народния представител Яне Янев и група народни представители на 4 декември 2009 г.
„На свое редовно заседание, проведено на 4 февруари 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.
На заседанието присъстваха проф. Мила Власковска, заместник-министър на здравеопазването, и госпожа Людмила Василева – началник отдел в дирекция „Правна” на Министерство на здравеопазването.
Законопроектът има за цел осигуряване на качествена медицинска помощ на гражданите, лишени от достъп до медицинска помощ поради незаетост на практики на общопрактикуващи лекари и отлив на медицински кадри от системата на спешната помощ, като предлага тази функция да се изпълнява от лекарски асистенти. В законопроекта се предвижда висшите училища да осигурят започване на подготовка и придобиване на квалификация по специалността „лекарски асистент” до началото на учебната 2010 – 2011 г. Предлага се професията „лекарски асистент” да бъде изградена на основата на професията “фелдшер”, като за фелдшери, които не са придобили степен на завършено висше образование, както и за лицата, които не са завършили образованието си, е предвидено продължаващо обучение във висши медицински училища като условие за придобиване на правоспособност на лекарски асистенти.
Заместник-министърът на здравеопазването проф. Мила Власковска посочи, че статутът на фелдшерите е уреден законодателно, като същите са в групата на асоциираните медицински специалисти и членството им в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи е задължително условие за упражняване на професията им, която е регулирана медицинска професия. Нормативно уредени са и правата за упражняване на професията и на фелдшерите със средно образование. Тя информира народните представители, че на 4 февруари 2010 г. е проведена среща между д-р Лъчезар Иванов, председател на Комисията по здравеопазването в Народното събрание, д-р Божидар Нанев - министър на здравеопазването, и господин Александър Александров - председател на “Сдружение на медицинските фелдшери- бакалаври по медицина в България”, на която са обсъдени въпросите, чието решаване се предлага в разглеждания законопроект. Постигнато е съгласие същите да бъдат уредени в подзаконов нормативен акт - наредба за професионалните дейности, извършвани от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, която да бъде издадена от министъра на здравеопазването.
Народният представител госпожа Десислава Атанасова посочи, че не е налице необходимост от промяна в действащата законодателна уредба, тъй като в чл. 7, ал. 1 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти съществува нормативно основание за издаване от министъра на здравеопазването на наредба за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти могат да извършват по назначение или самостоятелно. По този начин с издаването на посочения подзаконов нормативен акт ще бъдат решени и въпросите, предмет на уредба в обсъждания законопроект.
В резултат на проведеното обсъждане и гласуване при следните резултати „за” – 0 гласа, „против”- 15 гласа, „въздържал се” - 0 гласа Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-52, внесен от народния представител Яне Янев и група народни представители на 4 декември 2009 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Тодор Димитров.
От името на вносителите няма присъстващи, а по тази причина още по-малко - желаещи да вземат отношение.
Откривам дебатите.
Доктор Адемов, имате думата за изказване.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! На нашето внимание е един проект за промяна на Закона за здравето, с който се предлага, на първо място, създаване на медицинска професия с наименованието „лекарски асистент”, чиято професионална компетентност да бъде определена с наредба на министъра на здравеопазването по Закона за здравето. Второто предложение, което се прави с този законопроект, е упражняващи тази професия да членуват в професионална съсловна организация, която да се създаде със специален закон. И третото предложение - задължават се висшите училища да осигурят записване за обучение на лекарски асистенти от учебната 2010/2011 г.
Става въпрос, уважаеми госпожи и господа, за професията „медицински фелдшер”, която през последните години от около 7 хил. регистрирани към 2000 г., на този етап не е известно колко са като брой, защото няма регистър, а тази професия иначе е със 120-годишна история.
Претенциите на колегите, които упражняват досега тази професия, са, че в хода на здравната реформа се създава една специфична ниша, която трябва да бъде запълнена именно от тази група български професионалисти. Става въпрос за тяхната специфична дейност в спешните центрове, в системата на училищното образование, в отдалечените планински и полупланински региони, там, където има недостиг на общопрактикуващи лекари. Интересното е, че към днешна дата медицинските фелдшери нямат своето законодателно ситуиране като такава професия, защото от наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалности от професионално направление „Здравни грижи” отпаднаха изискванията за обучение по специалността „фелдшер”.
Това е едно от основанията, които карат тази категория български граждани да потърсят своята професионална реализация и своето законодателно ситуиране. Но в по-далечен план, като че ли, прозира тяхното желание за ситуиране като медицинска професия от професионално направление „Медицина”, а не от „Здравни грижи”, както досега, за да имат възможност да работят самостоятелно или под контрола на лекарите. Нещо повече, евентуално да имат възможност да сключват договори с финансиращи институции. Аз съм убеден, че това е далечната цел, още повече, че и други медицински професии са заявявали по различен начин и по този път желанието си да реализират тази цел.
Интересно е, че тази категория български граждани проявяват желание тяхната съсловна организация да бъде отделна от съсловната организация на медицинските специалисти, акушерките и асоциираните медицински специалисти. Има един специален закон с това дълго наименование, който урежда статута на съсловната организация на тази категория медицински професионалисти.
Следващото нещо, което искам да кажа, е, че съгласно Закона за здравето и Закона за висшето образование професията „фелдшер” е регулирана професия, което означава, че има изискване за притежаване на специални професионални умения и като условие за упражняване на тази професия – задължително членство в съсловната организация. Засега обучението по специалността „фелдшер” се извършваше в образователно-квалификационната степен на висшето образование „специалист по”, а по-нататък тази квалификационна степен беше превърната в „професионален бакалавър” от направление „Здравни грижи”. Това е изключително важно, защото желанието на медицинските фелдшери, придобивайки квалификацията на лекарски асистенти, е да се ситуират с промяната на тази Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование, в професионално направление „Медицина”.
На следващо място, трябва да се спомене, че фелдшерите са асоциирани медицински специалисти по смисъла на закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, което означава, че като съсловна организация те са ситуирани именно в рамките на тази голяма организация, която има претенциите да ги представлява.
С последните промени в Закона за съсловните организации на медицинските сестри и асоциираните медицински специалисти се въведе нова професия – професията на здравния асистент. С този закон се предлага в наредба да се определят професионалните им компетенции, тоест какво може да извършват, под какъв контрол, дали могат да работят самостоятелно или не тези медицински специалисти. Законодателството, което съществува към днешна дата, ги ситуира като асоциирани медицински специалисти. Все още обаче, не е ясен регламентът за тяхната професионална отговорност, тоест все още не е приета наредбата за професионалните дейности.
Основният въпрос, който възниква тук, е следния: може ли цялата тази материя, при положение че вече е декларирана воля това да се случи, да бъде уредена с подзаконов нормативен акт? Може ли всичко това да се реши в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалности от професионалните направления, които са изброени в тази наредба, и медицинските фелдшери, вече превърнати като лекарски асистенти, да придобият място и съответни изисквания в професионалното направление „медицина”? Това е първият въпрос.
Вторият въпрос, на който трябва да се отговори, е: има ли необходимост от това да има нова съсловна организация по примера на всички останали досега?
Третият въпрос, който очаква своя отговор, е: дали лекарските асистенти могат да извършват самостоятелно професионалните компетенции, които ще бъдат визирани в наредбата? Дали могат да извършват самостоятелно дейност или тази дейност трябва да се извършва под лекарски контрол?
Ако заявената, преди малко от председателя на Комисията по здравеопазването, воля наистина съществува, няма причина тези въпроси да не могат да бъдат уредени, за да може тази категория български граждани да придобие необходимата за упражняването на професията медицинска квалификация.
Оттам-нататък остава открит въпроса за задължението на висшите училища да осигурят започването на обучение по специалността „лекарски асистенти” от учебната 2010-2011 г. Практиката показва, че досега няма желаещи, вероятно в резултат на тези недоразумения, които ги има в досега съществуващото законодателство, да постъпят да се обучават по тази специалност. Ако всички тези неща се уредят в наредби, ако вече има яснота по тяхната професионална компетенция и ситуирането им като лекарски асистенти, вероятно желаещите да придобият тази професионална квалификация, респективно да запълнят нишата в българското образование, ще бъдат повече. Надявам се, че всички тези въпроси ще бъдат решени по-нататък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на д-р Адемов.
Има ли желаещи за реплики? Няма желаещи.
Има ли други народни представители, които желаят да участват в разискванията?
Доктор Иванов иска думата.
Лъчезар Иванов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Днес обект на нашето обсъждане е един законопроект, който, както разбрахте, от Комисията по здравеопазването и Правната комисия не намери подкрепа. Тук трябва да кажем защо това предложение не намери подкрепа и да кажем всъщност какво се случва със специалността и с професията на фелдшерите.
Тук д-р Адемов говори дълго, но трябва да кажем открито, че до 1996 г. е последният випуск, който е обучаван в професията „фелдшер”. Оттогава няма специалност за обучение „фелдшери” в медицинските университети и всъщност се поставя въпросът за тяхното съществуване. Ние трябва да кажем открито: да, има абсолютна необходимост от фелдшерите, не само както изброи д-р Адемов – в областите с трудно достъпни райони; в райони, където няма наличие на общопрактикуващи лекари, но трябва да кажем, че те участват съответно в спешната, неотложната помощ; на други места, като примерно местата за задържане, в които също провеждат своята медицинска практика. Трябва да кажем, че фелдшерите по никакъв начин не бяха обвързани със законодателната нормативна уредба от страна на Министерството на здравеопазването. Закон – да, но подзаконов документ, който да регламентира точно техните задължения, ангажименти, функции няма разписано никъде. Така че считаме, че е необходимо не създаването на нов закон, а именно създаването на една наредба, която да регламентира техния труд.
Също много важно нещо – ние проведохме, преди малко споменах, една изключително ползотворна среща с председателя на представителите на фелдшерите и там достигнахме до споразумения, които всъщност дават светлина за по-нататъшното развитие на професията „фелдшер”. С проф. Власковска се договорихме, че ще се създаде програма за така наречените „лекари-асистенти” – нещо, което е абсолютно необходимо в съвремието. Начертаха се три основни момента, а именно:
Първо, това че наредбата, която предстои да бъде издадена от министър Нанев през тази година, ще регламентира точно условията, реда и начина на упражняване на професията „фелдшер”. Тя ще регламентира отношенията с пациентите.
Второ, много важно нещо – ще се създаде възможност за продължаване на образованието на онези фелдшери, които искат да повишат своята квалификация, което към днешна дата не е възможно.
Третото, много важно нещо, е това, че по примера на европейски страни ще се създаде именно професията „лекар-асистент”, а не както сега в момента твърдо неясното понятие „асоцииран медицински специалист”. Пак ще го кажа: „асоцииран медицински специалист”. Някак твърде неясно като тяхна функция и дейност в областта на здравеопазването.
Считам, че с решенията, които взехме, се дава възможност именно за едно бъдещо развитие на фелдшерите в областта на здравеопазването.
Уважаеми народни представители, считам, че законопроектът, който обсъждаме в момента, не е необходимо да бъде подкрепян, тъй като тук фелдшерите се нуждаят от ясно разписани правила за упражняване на тяхната професия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на д-р Иванов.
Има ли желаещи за реплики? Няма.
Има ли други желаещи за участие в дебата? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето № 954-01-52, внесен от народния представител Яне Янев и група народни представители.
Гласували 126 народни представители: за 10, против 91, въздържали се 25.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
С доклада за второ гласуване на Комисията по труда и социалната политика ще ни запознае Геновева Алексиева.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник в пленарната зала да бъдат допуснати заместник-министърът на труда и социалната политика госпожа Христина Митрева и госпожа Весела Караиванова – заместник-управител на НОИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в пленарната зала.
Гласували 116 народни представители: за 115, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите.
Госпожо Алексиева, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Представям ви Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 902-01-65, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 29 януари 2010 г.
„Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 112 народни представители: за 111, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§1. В чл. 5 се създава ал.13:
„(13) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изготвя и представя в Министерството на труда и социалната политика и в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт информация за размера на събраните социалноосигурителни вноски, тенденциите и предприетите мерки за тяхната събираемост на шестмесечие.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания по предложения текст от комисията? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 1 с предложената редакция за промени в чл. 5.
Гласували 108 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Постъпило е предложение от народния представител Светлана Ангелова § 1 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 1 от текста на вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Постъпило е предложение от народния представител Светлана Ангелова.
Комисията подкрепя предложението за създаване на нов § 1, който става § 2 със следната редакция:
„§ 2. Създава се нов чл.6а:
„Осигурителни вноски и осигурителен доход на лица, командировани в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария
Чл. 6а. (1) Осигурителните вноски за работниците и служителите, командировани по реда на чл. 121, ал. 3 от Кодекса на труда, се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, както и други доходи от трудова дейност в приемащата държава и в България, но върху не по-малко от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 2, т.1.
(2) Осигурителните вноски за лицата по ал. 1 се дължат в размерите по чл. 6, ал. 1 и се разпределят между осигурителите и осигурените по реда на чл. 6, ал. 3. ”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 1, който става § 2 с предложената ни редакция.
Гласували 106 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Постъпило е предложение от народния представител Светлана Ангелова за § 2.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 2 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли различни мнения по предложението на комисията? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 2.
Гласували 115 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Постъпило е предложение от народните представители Искра Фидосова и Светлана Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3 със следната редакция:
„§ 3. В чл. 45, ал. 4 се изменя така:
„(4) За членове на семейството на осигуреното лице се считат неговите възходящи и низходящи по права линия, съпругът и съпругата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за нов § 3 с редакцията на докладчика.
Гласували 111 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 4.
Гласували 105 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Постъпило е предложение от народния представител Стефан Господинов за § 4.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4, който става § 5 със следната редакция:
„§ 5. В чл. 202 се създава ал. 3:
„(3) Пенсионноосигурителното дружество може да събира допълнителна такса в размер до 20 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионната схема на Общностите съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2. Таксата се заплаща от осигуреното лице.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания по този текст? Няма.
Подлагам на гласуване § 5 по предложението на комисията.
Гласували 110 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Постъпило е предложение от народния представител Стефан Господинов за § 5.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, който става § 6 със следната редакция:
„§ 6. В чл. 257, в ал. 1 се създава т. 4:
„4. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионната схема на Общностите съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат думата по този текст? Няма.
Гласуваме § 6 по предложение на комисията.
Гласували 105 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Постъпило е предложение от народния представител Стефан Господинов за § 6.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение на народния представител Стефан Господинов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 7 със следната редакция:
„§ 7. След чл. 343 се създава Част втора “А” с чл. 343а - 343е:
“ЧАСТ ВТОРА “А”
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕНСИОННАТА СХЕМА НА ОБЩНОСТИТЕ
Глава тридесет и осма “а”
Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионната
схема на Общностите
Право на прехвърляне на пенсионни права в пенсионната схема на Общностите
Чл. 343а. (1) Осигурявано по българското законодателство лице, което постъпи на работа като служител на Общностите, има право да прехвърли в пенсионната схема на Общностите заедно или поотделно по свой избор:
1. актюерския еквивалент на пенсионните права за старост от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване;
2. средствата по своята индивидуална партида в универсален пенсионен фонд, и/или в професионален пенсионен фонд и/или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.
(2) Кръгът на лицата, които имат право на прехвърляне, както и предпоставките и сроковете за неговото упражняване се уреждат с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и с Условията за работа на другите служители на Общностите.
(3) Прехвърляне на средствата по ал. 1, т. 1 се извършва, ако не е отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване, свързана с трудова дейност.
(4) Прехвърляне на средствата по ал. 1, т. 2 се извършва, ако не е отпусната пенсия от съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване и не е сключен договор за еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида.
(5) За прехвърляне на средства в пенсионната схема на Общностите не се прилагат ограниченията за прехвърляне по чл. 171, ал.1 и 2, чл. 236, ал. 3 и чл. 247, ал.4.
(6) Разходите за банковия превод са за сметка на Националния осигурителен институт или на пенсионноосигурителното дружество, от което се извършва прехвърлянето.
Последици от прехвърлянето на пенсионни права в пенсионната схема на Общностите
Чл. 343б. (1) Осигурителният стаж, за който е прехвърлен актюерски еквивалент по чл. 343а, ал. 1, т. 1, не може да се ползва за определяне на правото и размера на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
(2) С прехвърлянето на средствата по чл. 343а, ал. 1, т. 2 по сметката на органа на Общностите се погасява правото на пенсия от съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване, а индивидуалната партида във фонда се закрива.
(3) В случай че лицето е прехвърлило своите пенсионни права от държавното обществено осигуряване и е запазило правата си във фонд за допълнително пенсионно осигуряване, то:
1. придобива право на пенсия от универсален пенсионен фонд при пенсиониране от пенсионната схема на Общностите или при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 или при условията на чл. 167, ал. 2;
2. придобива право на пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при навършване на 60-годишна възраст или до 5 години преди навършването й;
3. може да изтегли средствата си от професионален пенсионен фонд при пенсиониране от пенсионната схема на Общностите или от универсален пенсионен фонд.
Право на прехвърляне на пенсионни права от
пенсионната схема на Общностите
Чл. 343в. (1) Лице, чието правоотношение с орган на Общностите, по което е било осигурявано в пенсионната схема на Общностите, е прекратено, има право по свой избор да прехвърли средствата, представляващи придобитите от него в тази схема пенсионни права:
1. във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, както и в универсален пенсионен фонд, ако е родено след 31 декември 1959 г., или
2. във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, който изплаща пожизнени пенсии, или
3. на застраховател, който има право да извършва дейност по раздел І, т. 1, буква “б” - ”Застраховка за пенсия или рента”, от приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
(2) Кръгът на лицата, които имат право на прехвърляне, както и предпоставките и сроковете за неговото упражняване се уреждат с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и с Условията за работа на другите служители на Общностите.
(3) Прехвърляне на средствата по ал. 1, т. 1 се извършва, когато лицето започне да упражнява трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по този кодекс.
Последици от прехвърлянето на пенсионни права
от пенсионната схема на Общностите в държавното обществено осигуряване и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Чл. 343г. (1) Когато лицето направи избор по чл. 343в, ал. 1, т. 1, Националният осигурителен институт разпределя средствата, получени от пенсионната схема на Общностите, както следва:
1. в случаите, когато са прехвърлени средства в пенсионната схема на Общностите по реда на чл. 343а, те постъпват олихвени към датата на трансфера обратно във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и в съответните видове фондове за допълнително пенсионно осигуряване, от които са били преведени;
2. за лице, родено преди 1 януари 1960 г. - по фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнагражденията, върху които лицето е осигурявано през целия период на служба в Общностите, и размера на вноската към момента на прехвърлянето;
3. за лице, родено след 31 декември 1959 г. - по фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и в избрания от лицето универсален пенсионен фонд; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнагражденията, върху които лицето е осигурявано през целия период на служба в Общностите, и съответните размери на вноската към момента на прехвърлянето.
(2) При изчисляване на средствата по ал. 1, т. 2 и 3 се прилага ограничението за максималния размер на месечния осигурителен доход в Република България към момента на прехвърлянето.
(3) Размерът на сумата над средствата по ал. 1, т. 1 и 2, съответно т. 3 се прехвърля в избран от лицето фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
(4) За осигурителен стаж в Република България се признава сборът от стажа по чл. 343б, ал. 1 и действителният стаж в Общностите, включително осигурителните периоди от други държави, зачетени в стажа от Общностите.
Последици от прехвърлянето на пенсионни права от пенсионната схема на Общностите само във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Чл. 343д. Лице, прехвърлило само във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване средствата, представляващи неговите пенсионни права от пенсионната схема на Общностите:
1. няма право да ги изтегли преди придобиване право на пенсия по т. 3;
2. няма право на еднократно или разсрочено изплащане на средствата по чл. 248, ал. 2;
3. придобива право на пенсия от този фонд при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1–3;
4. има право да получава само пожизнена пенсия от този фонд.
Подзаконова уредба
Чл. 343е. Министерският съвет определя с наредба:
1. реда за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионната схема на Общностите;
2. начина за изчисляване на актюерския еквивалент по чл. 343а, ал. 1, т. 1;
3. начина за олихвяване по чл. 343г, ал. 1, т. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Откривам дебатите по представения текст.
Правилният текст е според предложението на комисията. При изчитането му бяха допуснати няколко лапсуса, няма да ги конкретизирам. Актуален е текстът на комисията, както ни е раздаден в доклада.
Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение? Няма.
Моля, гласувайте редакцията на § 7 по предложението на комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: По параграфи от 7 до 10 включително няма предложения.
Предлагам да ги гласуваме ан блок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Комисията подкрепя и наименованието „Допълнителна разпоредба”.
Моля, гласувайте предложението на комисията за редакциите на § 8, 9, 10 и 11 според номерацията на комисията и наименованието „Допълнителна разпоредба”, подкрепено от комисиятаа.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: По § 11 има предложение от народния представител Светлана Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11, който става § 12, със следната редакция:
„§ 12. С този закон се въвеждат изискванията на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Моля да гласуваме § 12 по предложението на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Комисията подкрепя наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”.
По § 12 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 13.
По § 13 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 14.
По § 14 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”, подкрепено от комисията, и редакциите на § 13, 14 и 15 по номерацията на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Всички народни представители гласуват единодушно „за”.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Следва предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 15, който става § 16, със следната редакция:
„§ 16. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г. и бр. 35, 41, 42, 93 и 101 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В § 19и от Преходните и заключителните разпоредби, в ал. 3 думите „ чл. 40а, ал. 4 и 5” се заменят с „чл. 40а, ал. 2 и 3”.
2. В § 69 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр.101 от 2009 г.) думите „1 март” се заменят с „30 юни”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 16 по предложението на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15, който става § 17, със следната редакция:
„§ 17. Параграф 2 влиза в сила шест месеца след влизането в сила на този закон и се прилага и спрямо командировани лица, за които се прилага българското законодателство, определено като приложимо съгласно Регламент на Съвета (ЕИО) 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища?
Има думата народният представител Менда Стоянова.
Менда Стоянова (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Току-що, гласувайки § 16, ние приехме решение да се удължи срокът за подаване на декларации по чл. 40, ал. 5, т. 2 – от 1 март 2010 г. на 30 юни 2010 г.
За съжаление, днес е 25 февруари и до 1 март явно законът няма да може да бъде обнародван в „Държавен вестник”. Затова предлагам в края на § 17 след думите „на общността” да добавим:
„а) параграф 16, т. 2 влиза в сила от 28 февруари 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Д-р Адемов.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
По принцип подкрепям казаното от госпожа Менда Стоянова, но искам да кажа още няколко изречения.
Става въпрос за срока, в който трайно безработните и студентите над 26 години трябваше да подадат декларация – Образец № 7 за урегулиране на техния здравноосигурителен статус. Тези, които не подадат в срок декларациите съгласно изискванията на закона, ще бъдат глобени със суми между 500 и 700 лв.
Понеже законът ще влезе в сила вероятно в първите дни на м. март, от края на м. февруари до влизането в сила на закона ще има период, в който неподалите декларация ще подлежат на санкциониране съгласно изискванията на закона, това, което предложи госпожа Менда Стоянова, според мен е правилно и трябва да бъде подкрепено.
Ако позволите, една правно-техническа редакция: предложеният от комисията текст на § 17 да стане т. 1. Точка 2 да стане:
„Параграф 16, т. 2 влиза в сила от 28 февруари 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще подложа на гласуване направените предложения, отнасящи се до срокове на влизане в сила на параграфи във връзка и с това към кой момент гласуваме, и като държим сметка за момента на обнародване на закона.
Първо подлагам на гласуване предложението на госпожа Менда Стоянова към предложения от комисията текст след думата „общността” да се постави запетая и да се допише „а § 16, т. 2 влиза в сила от 28 февруари 2010 г.”.
Гласували 104 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
При наличието на това наше решение се обезсмисля предложението на д-р Адемов, което по същество е идентично с това, което се предлага. Ставаше въпрос само да бъде в отделна точка.
Подлагам на гласуване редакцията на § 17, така както е предложена от комисията, с току-що приетото от нас решение за неговото допълнение.
Гласували 97 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието, а с това и на второ гласуване Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
Следващата точка от нашата програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО БАХРЕЙН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ.
С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае Мартин Димитров.
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаема госпожо председател, дами и господа!
„ДОКЛАД
по Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите, № 002-02-3, внесен от Министерския съвет на 29 януари 2010 г.
На свое редовно заседание, проведено на 10 януари 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите.
На заседанието присъстваха: господин Стефан Сотиров – началник на отдел „Европейски финансови институции” в дирекция „Външни финанси и международно сътрудничество” към Министерството на финансите, и господин Любомир Попов – началник на отдел „Близък Изток и Северна Африка” в дирекция „Близък Изток и Африка” в Министерството на външните работи.
Законопроектът беше представен от господин Стефан Сотиров.
На 26 юни 2009 г. в София бе подписан Договор между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите. Сключването му ще създаде благоприятни условия за интензивни стопански връзки, свързани с инвестиционната дейност на българските и бахрейнските инвеститори на територията на двете страни.
С влизането в сила на договора се създават правни гаранции за справедливо и безпристрастно третиране на инвеститорите и опазване на техните интереси, което ще окаже положително въздействие за развитието на търговско-икономическите отношения между България и Бахрейн и ще стимулира деловите среди на двете страни към по-активни контакти.
Във връзка с предвидения в членове 8 и 9 от договора ред за решаване на инвестиционни спорове и на спорове между договарящите се страни договорът подлежи на ратифициране от Народното събрание със закон.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 17 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите, внесен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров.
С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае народният представител Владимир Тошев.
Заповядайте, господин Тошев.
ДОКЛАДЧИК Владимир Тошев: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Договора между
правителството на Република България и правителството на
Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите,
№ 002-02-3, внесен от Министерския съвет на 29.01.2010 г. на Комисията по външна политика и отбрана
На редовно заседание, проведено на 3 февруари 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
Договорът е важен елемент от политическия курс към активизиране и развитие на търговско-икономическото сътрудничество с Кралство Бахрейн. Сключването му е резултат от желанието на двете страни да създадат благоприятни условия за интензивни стопански връзки на реципрочна основа. Обхванат е целият комплекс от отношения, свързани с инвестиционната дейност на българските и бахрейнските инвеститори на територията на двете страни в атмосфера на равнопоставеност и добра воля.
Договорът е изготвен в съответствие с договорната практика и изискванията по отношение на сключването на двустранните междуправителствени инвестиционни договори във връзка с членството на Република България в Европейския съюз.
Във връзка с предвидения в членове 8 и 9 ред за решаване на инвестиционните спорове и на спорове между договарящите се страни договорът подлежи на ратифициране от Народното събрание със закон.
След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище:
Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Тошев.
Има ли народни представители, които могат да ни кажат нещо повече в допълнение към обсъждания законопроект? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Процедура от народния представител Мартин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение законопроектът да бъде гласуван и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за гласуване на законопроекта и на второ четене.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров:
„ЗАКОН
за ратифициране на Договора между правителството на
Република България и правителството на Кралство Бахрейн
за насърчаване и защита на инвестициите
Член единствен. Ратифицира Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 26 юни 2009 г. в София.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложения законопроект със съдържанието на член единствен, така както ни се предлага от господин Димитров.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието, а с това и на второ гласуване Законът за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите.
Следващата точка от нашата работна програма е:
НОВО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ, ПРИЕТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 21 ЯНУАРИ 2010 Г., И ВЪРНАТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА С УКАЗ № 15 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ПО ЧЛ. 101 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Думата има председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред господин Анастасов.
Слушаме Ви, господин Анастасов.
ДОКЛАДЧИК Анастас Анастасов: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„На свое заседание, проведено на 10 февруари 2010 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди Указ № 15 от 3 февруари 2010 г. на президента на Република България за ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, приет от Народното събрание на 21 януари 2010 г., и мотивите към него.
Председателят на комисията докладва указа на президента и мотивите към него. На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България президентът връща за ново обсъждане Закона за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, като оспорва § 1 и § 2. В мотивите е посочено, че с оспорената разпоредба на § 1 се изменя чл. 7, ал. 2 от действащия закон, като се предвижда събрания и митинги да не могат да се провеждат в обозначената зона около сградите на Народното събрание, Президентството и Министерския съвет. Гражданските и синдикалните организации смятат, че по този начин се възпрепятства правото им на мирни събрания и митинги, насочени към съответните институции. Опасенията на обществеността се подсилват и от факта, че в закона изрично не е определено максималното отстояние от сградите на съответните институции, на което да се разпростират тези зони. Президентът смята, че именно в закона, а не чрез друг нормативен акт следва да се посочат конкретни пространствени параметри, които да определят минимални по размер обозначени зони, в които да не се допускат публични мероприятия. С въвеждането на пространствени ограничения в закона ще се постигне яснота на законовата регламентация, като ще се избегне възможността тези параметри да бъдат произволно определяни.
Президентът оспорва и § 2 от Закона за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, с който се изменя чл. 8, ал. 1 от действащия закон, като срокът на уведомление за свикване на събрание или митинг на открито се увеличава от 48 на 72 часа. У