Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-03-05

	Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Павел Шопов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум, откривам пленарното заседание.
Уважаеми дами и господа народни представители, съгласно приетото вчера решение като точка първа днес ще поставя на обсъждане:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ.
От името на вносителите на предложението думата има госпожа Искра Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за допускане в залата на госпожа Христина Митрева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте процедурното предложение за допускане на госпожа Митрева в залата.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят госпожа Митрева в залата.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, Националният осигурителен институт е един от основните стълбове на държавата и основен стълб на социалната политика на Република България, затова изключително важно е как ще подходим и какъв избор ще направим по отношение на управителя на Националния осигурителен институт.
Ние сме направили предложение за управител на Националния осигурителен институт да бъде избрана госпожа Христина Велчева Митрева. Ще ви запозная накратко с автобиографичните данни на госпожа Митрева.
Завършила е висше образование във ВИИ „Карл Маркс” през 1967-1971 г., специалност „Статистика”.
Омъжена е и има една дъщеря.
От 1971 до 1990 г. работи в Научен център по статистика като научен сътрудник. От 1998 г. досега госпожа Митрева работи в Националния осигурителен институт като главен актюер и главен директор на Главна дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране”. От 17 август 2009 г. досега е заместник-министър на труда и социалната политика.
През 1995-1996 г. придобива допълнителна квалификация в курс за правоспособност и квалификация, организиран от Института на актюерите – Оксфорд, и Факултета по актюерство – Единбург.
Квалификационни курсове, обучения и семинари, организирани от Администрацията по социално осигуряване на САЩ, Департамента по труда на САЩ, Съвета на Европа.
По-важни проекти, в които е участвала госпожа Митрева.
Разработване на сравнителни анализи и доклади на базата на статистически данни за международни сравнения, свързани с координацията на социалното осигуряване към Съвета на Европа, Международната организация на труда, Международната асоциация по социално осигуряване, ЕВРОСТАТ, МВФ и Световната банка.
Участие в международни проекти по линия на Съвета на Европа, програмите ФАР и „Консенсус” за пенсионната реформа в България.
Ръководител на втори компонент по проекта „Администриране на социалното осигуряване и подобряване институционалните възможности на Националния осигурителен институт” по заема със Световната банка.
Представител на НОИ в Междуведомствената комисия по пенсионната реформа от 1998 г. до 2000 г.
Представител на НОИ в Комисията по „Координация на социалното осигуряване” в Съвета на Европа от 2000 г. до 2004 г.
Представител на НОИ в Комисията по трудовите злополуки и професионалните заболявания към ЕВРОСТАТ от 2002 г. до 2004 г.
Представител на НОИ в работните срещи с Международния валутен фонд, Световната банка, Международната асоциация по социално осигуряване, Международната организация по труда и други международни организации от 2000 г. досега.
Независим член на Европейския консултативен статистически комитет към Европейския парламент и Европейската комисия от м. март 2009 г. с петгодишен мандат.
Уважаеми колеги народни представители, предлагам проект за решение за избиране на управител на Националния осигурителен институт:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на управител на Националния осигурителен институт
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 1 и чл. 39 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с Решение на Народното събрание за освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт, прието на 25 февруари 2010 г.
РЕШИ:
Избира Христина Велчева Митрева за управител на Националния осигурителен институт с мандат до 21 май 2013 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
За изложение давам думата на госпожа Митрева.
Заповядайте, госпожо Митрева.
ХРИСТИНА МИТРЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Управлението на Националния осигурителен институт в рамките на пълномощията на управителя, дадени с чл. 37, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, може да се подобри с максимално придържане към мисията, визията, ценностите и стратегическите цели на Националния осигурителен институт. Всички действия и решения при изпълнение на оперативното ръководство на института неизменно ще са подчинени на стремежа за максимално доближаване до принципите, съдържащи се в тях, но при съобразяване с реалната социална и икономическа обстановка и ресурси.
Първо, искам да благодаря за доверието, което ми се гласува, издигайки моята кандидатура, и за подкрепата, която винаги съм получавала от хората, с които съм работила, от депутатите във всички парламенти от 1997 г., откакто съм главен актюер на НОИ, от всички колеги, което за мен е изключително ценна помощ и подкрепа.
Това, което искам да кажа, ако бъда избрана за управител на Националния осигурителен институт след вашето гласуване, е, че моята работа ще се съсредоточи приоритетно към подобряване на комуникацията и координацията в рамките и междуструктурните единици на всички нива в административната система. Подобряване на комуникацията и координацията между Националния осигурителен институт и органите на властта, други външни институции и неправителствени организации. Повишаване на прозрачността в работата на Държавното обществено осигуряване, управлявано от Националния осигурителен институт и изпълнение на обществената мисия и постигнатите резултати. Създаване на спокойна работна обстановка, предразполагаща към доверие, взаимопомощ, приемственост, взаимно уважение и отговорност. Практическо внедряване на Кодекса за поведение на служителите в системата на НОИ като действащ пътеводител за всеки от тях.
Ще се боря и ще предлагам политики и мерки, които трябва да бъдат приемани с консенсус за постигане на по-добра финансова устойчивост на осигурителната система, намаляване на финансовата зависимост от републиканския бюджет, по-добра адекватност на пенсиите, по-ясно открояване на социалното осигуряване от социалното подпомагане, подобряване събираемостта на осигурителните приходи, прецизиране на отделни осигурителни елементи за постигане на повече справедливост и равнопоставеност. Развиване на системата за предоставяне на повече услуги чрез електронно правителство, подобряване на контрола върху разходите от осигурителните плащания, включително и експертизата на работоспособността. Съобразяване развитието на осигурителната система със стратегическите документи на правителството и на Европейската общност. Използването на актюерски техники, анализи, предложения, становища на експерти при обсъждане на различни сценарии за промени в общественото осигуряване в краткосрочен и дългосрочен хоризонт ще бъдат водещи и независими от политическата конюнктура за намиране на добри решения за социалната система. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Митрева.
Моля народните представители, които искат да вземат отношение по обсъждания проект за решение, имате думата дами и господа.
Няма желаещи.
Подлагам на гласуване проект на Решение за избиране на управител на Националния осигурителен институт така, както ни бе предложен от един от вносителите, госпожа Фидосова, а именно Народното събрание избира Христина Велчева Митрева за управител на Националния осигурителен институт с мандат до 21 май 2013 г.
Гласували 149 народни представители: за 148, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието. (Ръкопляскания в залата.)
Честито на госпожа Митрева. Пожелавам й успех на отговорното място.
Продължаваме с програмата за тази седмица:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ.
Вчера стигнахме до § 80.
Моля докладчика – господин Цеков, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Пламен Цеков: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Преди да продължим, моля на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в пленарна зала да бъдат допуснати…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Цеков, вчера бяха допуснати. Нали ги гласувахме. Същите ли са? Да.
Моля квесторите поканете гостите.
ДОКЛАДЧИК Пламен Цеков: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 81, който става § 80.
Постъпило е предложение от народните представители Ваньо Шарков и Димо Гяуров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 81а, който става § 81.
„§ 81. В чл. 103 числото „1000” се заменя с „5000”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 81 с редакция, предложена ни от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Пламен Цеков: Постъпило е предложение от народните представители Ваньо Шарков и Димо Гяуров за § 82.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 82:
„§ 82. Член 104 се изменя така:
„Чл. 104. Който не спази изискванията за маркировка на наркотичните вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 30 000 до 50 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 82 за промени в чл. 104 по предложението на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Пламен Цеков:
„§ 83. В чл. 105 числото „1000” се заменя с „5000”.”
Предложение от народните представители Ваньо Шарков и Димо Гяуров.
Добавя се нов § 82б, както следва:
„§ 82б. В чл. 106 числата „1000 до 10 000” се заменят с „5000”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Лъчезар Иванов, направено по реда на чл. 70, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 82б, който става § 84.
„§ 84. В чл. 106 числото „1000” се заменя с „5000”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на отделно гласуване редакцията на § 83 по предложение на комисията в чл. 105 числото „1000” се заменя с „5000”.
Гласували 104 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 84 за промени в чл. 106, където числото „1000” се заменя с „5000”.
Преди това обаче има неподкрепено предложение от комисията.
Отменете гласуването.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Димо Гяуров, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 10, против 39, въздържали се 48.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега вече § 84 по предложението на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Пламен Цеков:
„§ 85. В чл. 107а числото „1000” се заменя с „5000”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 85.
Гласували 105 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Пламен Цеков: По § 83 има предложение от народните представители Ваньо Шарков и Димо Гяуров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 83, който става § 86:
„§ 86. Член 107б се изменя така:
„Чл. 107б. Който осъществява дейност в нарушение на чл. 89, ал. 1, се наказва с глоба от 20 хиляди до 50 хил. лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 86 по предложението на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Пламен Цеков: Следва предложение от народните представители Ваньо Шарков и Димо Гяуров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 83а, който става § 87:
„§ 87. В чл. 108 числото „1000” се заменя с „20 хиляди”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 87.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Всички народни представители гласуват единодушно „за”.
ДОКЛАДЧИК Пламен Цеков: Следва предложение от народните представители Ваньо Шарков и Димо Гяуров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 83б, който става § 88:
„§ 88. В чл. 108а числото „500” се заменя с „2000”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 88 по предложението на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има предложение от народния представител Ваньо Шарков, направено по реда на чл. 70, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 83в, който става § 89:
„§ 89. В чл. 109 числото „10 хиляди” се заменя с „50 хиляди”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 89 по предложението на комисията.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Всички народни представители гласуват единодушно „за”.
ДОКЛАДЧИК Пламен Цеков: „Допълнителна разпоредба.”
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отпадане на наименованието „Допълнителна разпоредба”.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК Пламен Цеков: По § 84 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя с редакционна поправка и предлага следната редакция за § 84, който става § 90:
„§ 90. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 13 думата „средства” се заменя с „продукти”.
2. В т. 16 накрая се поставя запетая и се добавя „невключващи производство”.
3. Точка 20 се изменя така:
„20. „Програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти” означава предписване на лекарствени продукти (опиеви агонисти или агонист-антагонисти) в съчетание с широк спектър от медицински и психосоциални услуги за облекчаване на неблагоприятните медицински, психологични и физиологични ефекти, присъщи на опиоидната зависимост, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.”
4. В т. 23а думите „митническата територия” се заменят с „територията”.
5. В т. 23б думите „митническата територия” се заменят с „територията”.
6. Създават се т. 29 - 32:
„29. „Пряка реклама” е всяка форма на търговско послание, съобщение или препоръка, която цели популяризирането на наркотични вещества и/или употребата им чрез използване на самите вещества или на действия, свързани с тяхната употреба, производство и/или разпространение.
30. „Непряка реклама” е всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, която използва име и/или изображение, представляващо или наподобяващо наркотично вещество, за реклама върху стоки и рекламни продукти.
31. „Системни нарушения” са три или повече нарушения на условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти, определени с наредбата по чл. 87, ал. 1, или на стандартите за добра практика за лечение на синдром на зависимост към опиоиди с агонисти и агонист-антагонисти.”
32. „Специален регистър” е регистър, данните от който са предназначени за служебно ползване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 90 по предложението на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Пламен Цеков: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 85, който става § 91.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 86, който става § 92.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 87, който става § 93.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 88, който става § 94.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 89, който става § 95.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 90, който става § 96.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте параграфите с номера 91, 92, 93, наименованието „Преходни и заключителни разпоредби” като наименование, подкрепено от комисията, параграфи 94, 95 и 96.
Гласуваме ан блок тези норми.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Всички народни представители гласуват единодушно „за”.
ДОКЛАДЧИК Пламен Цеков: По § 91 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 91 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме отпадането на § 91 от текста на вносителя, както ни предлага комисията.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК Пламен Цеков: Предложение на народния представител Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 92, който става § 97:
„§ 97. (1) В срок четири месеца от влизане в сила на този закон, компетентните органи издават нормативните актове за прилагането му.
(2) До влизането в сила на актовете по ал. 1 издадените нормативни актове по прилагането на закона се прилагат, доколкото не му противоречат.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно, а с това и на второ гласуване е приет Законът за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЗАКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНОИНВЕСТИЦИОННИЯ ФОНД.
С доклада на Комисията по труда и социалната политика ще ни запознае доц. Алексиева. Имате думата.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат допуснати в пленарната зала госпожа Валентина Симеонова – заместник-министър на труда и социалната политика и госпожа Елена Кременлиева – началник отдел в същото министерство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в пленарната зала.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля да поканите гостите.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Доклад за второ гласуване относно Законопроект за закриване на Социалноинвестиционния фонд, № 002-01-6, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 28.01.2010 г.
„Закон за закриване на Социалноинвестиционния фонд”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона и в подкрепа на текста на вносителя за чл. 1.
Моля, гласувайте.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: По чл. 2 има предложение на народния представител Светлана Ангелова за отмяна.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 2 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отпадане на чл. 2.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте текста на „Преходни и заключителни разпоредби” и редакцията на § 1 по предложението на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Предложение на народния представител Светлана Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. Правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Социалноинвестиционния фонд е Министерството на труда и социалната политика.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме редакцията на новия § 2, предложен от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме едновременно § 3, 4 и 5 по предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя.
Гласували 83 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: По § 5 има предложение на народните представители Емилия Масларова и Хасан Адемов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, който става § 6, и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. Разходите по закриването са за сметка на средствата за издръжка по утвърдения бюджет на Социалноинвестиционния фонд за 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 6 по предложението на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Геновева Алексиева: Предложение на народните представители Емилия Масларова и Хасан Адемов – в „Преходните и заключителни разпоредби” се създава нов § 6:
„§ 6. Законът влиза в сила след ратифицирането на измененията, свързани със закриването на Социалноинвестиционния фонд, в Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 18 ноември 2008 г. и ратифицирано със закон (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.).”
Комисията не подкрепя предложението.
Заповядайте, госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Искам още веднъж да обоснова пред вас предложението, което сме направили с д-р Хасан Адемов, което е свързано и обвързано с Международен договор, който е подписан във връзка със Заемно споразумение за социално включване, което беше подписано миналата година и ратифицирано от българския парламент. В схема 2 на Заемното споразумение в Раздел І, т. А, чл. 1 е записано, че Заемното споразумение чрез Министерството на труда и социалната политика ще гарантира, че Социалноинвестиционният фонд или друга структура, удовлетворяваща банката… Става въпрос за Световната банка.
Ние сме подписали едно Международно споразумение, в което е фиксирано, че Министерството на труда и социалната политика чрез Социалноинвестиционния фонд или друга удовлетворяваща структура банката. До този момент аз не зная това, което ние коментирахме на комисията, е има ли информация, надлежно, законно представена от другата институция, която удовлетворява Световната банка. Има уверение, че от страна на Министерство на финансите е изпратено писмо. Аз пуснах писмен въпрос до министър Дянков. Той общо взето цитира спогодбата, при което казва, че това е в прерогативите на Министерството на труда и социалната политика. Но държа да кажа, че Заемното споразумение, се подписва от министъра на финансите – било той сегашният, предишният или бъдещият, и представители на Световната банка.
Още повече, преди да стигна до Закона за международните договори на Република България, искам да кажа, че има писмо и от синдикатите, в което се казва, че КНСБ настоява да бъде преразгледано решението за закриване на Социалноинвестиционния фонд (СИФ), особено в Годината за социално включване. Това е фондът, в който трипартитните действия са принцип на управление, в които не се допускат финансови нарушения, чиято дейност е прозрачна за гражданите на Република България.
В Комисията по труда и социалната политика се опитаха да намекнат, че са получавани хонорари и затова ще бъде прекратен на базата на трипартитния принцип. Държа да заявя от тази трибуна, че лично моите средства като член на управителния съвет са отивали директно във Фонда за лечение на деца в България – може да се провери в разчетите и финансовите справки на Министерството на труда и социалната политика.
Аз се връщам обратно на въпросния международен договор. Не е нормално, когато има подписан международен договор, който е ратифициран от парламента – тук искам да прочета чл. 15 на Закона за международните договори на Република България, в който е казано:
„(1) Когато международният договор подлежи на ратифициране съгласно Конституцията на Република България, Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира договора със закон.”
По-нататък, в чл. 25, който реално касае нашия случай, в ал. 3 се казва: „Когато международен договор е обнародван, изменението,” – в случая, което касае нас - „прекратяването или спирането на действието на договора подлежи на обнародване отново.” Тоест отново да мине през парламента и промените, които ще направим – на базата на промени в ратифицирания вече международен договор.
Госпожо председател, Вие сте юрист, предполагам, че в залата има много юристи – не коментирам трябва ли да има Социалноинвестиционен фонд или не. Коментирам, че в един документ, в който ние решаваме вътрешно да закрием една структура, която е визирана в приет закон – международен договор на Република България със Световната банка, най-напред трябва да направим тази крачка.
Настоятелно ви моля да се съобразите с това предложение, което е написано съвсем коректно – законът да влезе в сила след промените в ратифицирания договор, сключен между Република България и Световната банка. Ако дойде потвърждение от Световната банка, никакъв проблем не е за минути този закон да бъде гласуван в парламента и след това да бъде обнародван.
Така че не спираме закона, просто казваме, че процедурите трябва да се извървят по правилата. Още повече, в годината на бедността и социалното включване с това действие ние ще забавим с 6 месеца минимум насочването на 40 млн. евро към Република България за децата на България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Масларова.
От името на вносителя – заместник-министър Валентина Симеонова.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА: Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители! Най-напред искам да започна с това, че причината за нашето предложение да се закрие СИФ е направеният анализ на състоянието на административните структури в Република България и с оглед изпълнение на правителственото решение за реформа в държавната администрация. Съветът за административна реформа на Министерския съвет с решение от 25 ноември 2009 г. е приел, че по отношение на структурите на Министерството на труда и социалната политика се предвижда закриване на Социалноинвестиционния фонд.
Какви са мотивите на Съвета? Мотивите са за това, че функциите, изпълнявани от Социалноинвестиционния фонд в подкрепа на Националния план за икономическо развитие, са неактуални поради изтичане на срока му през 2006 г., подобни на функциите му по Националния план за регионално развитие, който е изтекъл през 2006 г. Констатирано е дублиране на редица функции на фонда с такива, изпълнявани от Министерството на труда и социалната политика. Налице са възможности за финансиране на проекти от фондовете на Европейския съюз, вместо със субсидии. Тоест Социалноинвестиционният фонд е създаден със задача да изпълнява мерки, свързани със заетост. Инвестициите са по повод създаване на заетост.
Сега има промяна в обстоятелствата. Знаете, че миналата година имаше гласувани постановления на Министерския съвет, съгласно които трябваше да бъдат гарантирани средства от бюджета, с които да се изпълняват инвестиционни проекти чрез СИФ. Такива средства нямаше в бюджета и ние бяхме много затруднени от гледна точка на това да осигурим финансиране на проектите, които бяха стартирали под управлението на СИФ.
Освен това, знаете, че чрез Оперативна програма „Регионално развитие” има сериозни инвестиции в социалната инфраструктура, което означава, че на практика Социалноинвестиционният фонд се изпразва от съдържание.
Що се отнася до новото заемно споразумение, за което госпожа Масларова говори, то е за един заем, който е съвършено различен от всичко, което до този момент СИФ е правил като инвестиции, като осигуряване на работна ръка.
Тук говорим вече за един заем, който е ориентиран към детската целева група от нула до 7 години и ние не смятаме, че СИФ има компетенциите да се справи с управлението на този заем. Затова предложението на Министерството на труда и социалната политика е този заем да се управлява чрез структура на самото министерство, в което има съответните експерти, с необходимата професионална експертиза, ориентирана към детско развитие.
Освен това, не виждаме никаква пречка за промяна в заемното споразумение и да изчакваме най-напред да променим заемното споразумение, след това да мине Законът за закриване на Социалноинвестиционния фонд, тъй като министърът на труда и социалната политика може да управлява заема дори чрез друга структура, дори СИФ да съществува. Така че едното не е свързано с другото.
Освен това, ние получихме официалното становище на Световната банка, чрез което те подкрепят решението на правителството управлението на новия заем да се осъществява чрез новата структура, тоест чрез самото Министерство на труда и социалната политика, а не чрез Социалноинвестиционния фонд.
Ето, това е писмото на Световната банка, подписано от Флориан Фихтъл. Те са в очакване да започне промяна в ръководството за управление на проекта, след което ще предложим на вниманието на народните представители ратифициране на заемното споразумение в частта му административно управление. Тоест не чрез Социалноинвестиционния фонд, който е имал други функции, друго предназначение, а чрез самото министерство, което е още по-сериозна гаранция за това, че заемът ще бъде успешен.
Що се отнася до други притеснения, които госпожа Масларова е изразявала за това, че няма да има прозрачност на управлението на заема, бих искала да я успокоя, че Министерството на труда и социалната политика винаги е правило възможно прозрачни своите действия.
Така че и по този заем и неговото управление смятаме да създадем един обществен съвет, в който участие ще вземат различни ключови неправителствени организации, които осъществяват проекти, свързани с детско развитие. Така че ще осигурим прозрачност на проектните действия, на всичко, което се случва.
Разбира се, Управителният съвет на СИФ във вида, в който е бил до този момент като участие на синдикати и работодатели - ние смятаме, че управлението на този заем и съществото на този заем е съвсем различно от всичко, което до този момент Социалноинвестиционният фонд е осъществявал.
Затова като партньори в процеса на осъществяването на този нов проект, свързан със социално включване на децата от нула до 7 години, ще потърсим най-вече партньори в лицето на неправителствените организации и други институции, ангажирани с политиките за децата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Симеонова.
Други народни представители, които желаят да вземат отношение?
Госпожа Мая Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, според сега действащото законодателство Социалноинвестиционният фонд и неговата дейност се регламентират с два нормативни акта, с два закона. Единият е Законът за Социалноинвестиционния фонд, а другият е Заемното споразумение, по силата на което Международната банка за възстановяване и развитие предоставя 40 млн. евро на Република България за проект „Социално включване”. Това е проект, който касае изграждането на социална инфраструктура, на социални домове, социални услуги за подпомагане на семейства и деца до 7-годишна възраст, като става дума за деца от социално слаби семейства, за деца с увреждания и по този начин чрез тези средства се гарантира тяхното развитие и нормалното им включване в социалния живот.
Нормалната процедура, когато става дума за два закона, е, преди да се закрие изпълнителният орган, който е определен в Заемното споразумение между Световната банка и Република България, да се промени този закон за ратифициране на това заемно споразумение и след това да се закрива Социалноинвестиционният фонд. За мен е доста неочакван подходът на Министерството на труда и социалната политика. Веднъж вече в Социалната комисия беше скрито писмото на синдикатите, с което се обявяват против закриването на Социалноинвестиционния фонд, кореспонденцията между Социалното министерство и Световната банка по повод съществуването на този фонд отново да бъде прибрана и да бъде представена в последния момент, когато се гласува в пленарната зала последният параграф от този закон.
Ясно е за всеки юрист, че когато става дума за договор между Световната банка и Република България, никакви устни договорки, писма с неясно съдържание не могат да подменят или да променят клаузи от този договор. В този смисъл текстовете, които приемаме в този законопроект, са противоконституционни, защото чрез тях се нарушава договор между международна институция, каквато е Световната банка, и Република България, който има силата на закон в момента, в който Заемното споразумение е ратифицирано от българския парламент.
Отново сме в хипотеза на разместени отговорности във функционирането на новото управляващо мнозинство. Представете си, както чухме от заместник-министърката, тъй като правителството, и по-точно Министерството на труда и социалната политика било взело решение да си оптимизира структурите, в изпълнение на това решение се закрива структура, която съществува по силата на закон и която по силата на закон е страна по договор между България и Световната банка. Абсолютно несъстоятелни и, бих казала, смешни са твърденията, че в случая става дума за средства по оперативни програми, които щели да бъдат прехвърлени в оперативните програми. Световната банка изобщо не е институция, която се занимава със средства от европейските фондове. Това е международна институция и тези 40 млн. евро, с които България оперира, са пари, които са предоставени с конкретна цел, и с конкретна цел е посочен изпълнителният орган, който ще управлява тези пари. Всичкото това е станало факт след законодателен акт, ратифициран от българския парламент. Така че всякакви упражнения на изпълнителната власт как да променят един закон, без този закон да е минал през парламента, нямат правно значение.
Съвсем друг е въпросът защо се прави това, и целите са прозрачни. Няма да се връщам на целесъобразността на това действие. В условията на икономическа криза, на безработица, забавянето на 40 млн. евро и поставяне под въпрос тяхното използване, според мен е престъпление по отношение на българския бизнес, който реално оперира с тези пари, престъпление по отношение на българските общини, които имат възможност чрез тези ресурси да подпомагат на територията на своите общини социално слаби семейства, и престъпление срещу българските деца и българските семейства, които биха се възползвали сега и веднага от тези средства, предназначени за социалното включване на децата, които са в неравностойно положение.
Но ще задам и един друг въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Десет секунди, госпожо Манолова.
Мая Манолова: Защо се прехвърлят правомощия от един орган, в който синдикатите, работодателите и Националното сдружение на общините имат контрол? Да го предоставим на администрацията, която да насочва тези пари по своя преценка. Причините са ясни – за да се дават на…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова. (Шум и реплики.)
Благодаря Ви, времето Ви изтече.
Мая Манолова: Кое време?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вашето време изтече.
Други реплики?
Заповядайте, госпожо Симеонова, имате думата.
ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Опитвам се да свикна с политическото говорене, но като експерт съм длъжна да отговоря и да кажа, че няма никакво нарушение на Конституцията и че в миналото правителство е взето решение именно Социалноинвестиционният фонд да управлява един заем, който няма нищо общо с функциите на СИФ. Не коментирам правилността на това решение, но знам, че е имало големи съпротиви от страна на банката, за които ние в последващи дискусии сме говорили. Няма никакъв проблем управлението на заема да се осъществява чрез Министерството на труда и социалната политика. Няма никакъв проблем да се коригира Заемното споразумение, защото то допуска „или друг орган на Министерството на труда и социалната политика да управлява този заем”. Така че нямате основания за никакви притеснения, които изрекохте преди малко.
Ако днес Народното събрание гласува този закон, това не пречи по никакъв начин от утре да продължим да работим със Световната банка, така че да ускорим процесите на стартирането на проекта. В никакъв случай този акт на Народното събрание не би попречил на активното осъществяване на дейностите по проекта. Министърът е гарант, че този проект ще се осъществява успешно и прозрачно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Други становища? Заповядайте.
Драгомир Стойнев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Симеонова! Когато гледахме закриването на Социалноинвестиционния фонд, или по-скоро, както беше написано, ликвидирането на СИФ на първо четене, тук, в залата, ни бе обещано, че ще имаме отчет на изпълнението на СИФ. Досега не съм видял отчет на изпълнението. Има нещо срамно ли, или се притеснявате от това, че искате да ликвидирате една работеща структура? Сега ще ви кажа колко са проектите. Има над 468 микропроекта от общинската социална инфраструктура в над 230 общини, говорим за реконструкция на 99 училища и на 58 детски градини. Тук няма община, ние сме народни представители. Няма регион или дадена община, която да не е била бенефициент по СИФ. Има над 430 000 души, които са били бенефициенти по СИФ.
Именно във време на икономическа криза, ликвидирайки Социалноинвестиционния фонд, ние де факто няма как, и то е ясно – аз съм сигурен, че минимум с шест месеца ще забавим усвояването на тези 40 млн. евро. И защо го правим сега? Направете го следващата година. Рано или късно тази криза ще отмине. Но вие искате именно сега, може би за да има ново разпределение на тези пари, по един непрозрачен начин да приемем този закон.
Защо не покажем тук писмото на синдикатите? Защо не покажем какво е тяхното мнение? Защо крием тези неща от народните представители? Но искаме, разбира се, една твърда ръка. Без какъвто и да било отчет, при положение, пак повтарям, че ни беше обещано да имаме отчет, нямаме никаква конкретика. Вие говорите за едно прозрачно управление. Това, което правите в момента, е точно обратното - няма никаква прозрачност. Просто един законопроект, набързо скалъпен, да се закрие една работеща структура. Аз лично не приемам мотива, че, видите ли, имало един административен орган, който решава, че за да се намали броят на административните структури, ще закрием СИФ. Ами че той може да реши да намалим с 50% структурата на агенция „Митници”. Това ли означава, ние трябва да разберем? Административен капацитет означава, даже ако трябва тези звена, които имат нужда от повече кадри, да се увеличат, защото са ефективни.
Каква е усвояемостта по първия проект? Ще ви кажа – 99,8%. И ние с лека ръка искаме да закрием това, за да сложим ръка върху тези 48 милиона. Трябва да кажем в кои общини трябва да бъдат усвоявани. Кой е одитът? Нека да видим какви са нарушенията в СИФ. Дайте тези доводи. Къде са? Няма ги. Защото той се одитира от одитните звена на Министерството на труда и социалната политика, от одитните звена на Световната банка, от „Прайсуотърхаус Купърс”.
Няма община, която да не е била бенефициент. Няма община, която да не е била удовлетворена от изпълнението по проекти от Социалноинвестиционния фонд. Много хора са намерили препитание по тези проекти. Именно сега, в тази тежка икономическа ситуация, ние с лека ръка да се отказваме от 40 млн. евро, е нелепо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова и Хасан Адемов за нов § 6, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 24, против 69, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Преминаваме към следващата точка:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА.
Вносител е Министерският съвет.
Припомням, че вторият законопроект, който беше внесен от група народни представители, е оттеглен. Моля докладчиците на комисиите, които са обсъждали двата законопроекта, да съобразят това и да ни спестят становищата си по отношение на оттегления законопроект.
От името на водещата Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта – има думата председателят й господин Стоичков.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа!
„ДОКЛАД
на Комисията по образованието, науката и въпросите на
децата, младежта и спорта относно Законопроекта за изменение
и допълнение на Закона за физическото възпитание
и спорта, No 902-01-61, внесен от Министерския съвет
на 21 декември 2009 г.
На свое редовно заседание, проведено на 17 февруари 2010 г., Комисията по образованието, науката, въпросите на децата, младежта и спорта, обсъди на първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Министерски съвет.
На заседанието присъстваха министърът на физическото възпитание и спорта господин Свилен Нейков и господин Лазар Каменов – заместник-министър. От Министерството на образованието, младежта и науката присъства госпожа Мариета Петлешкова.
Присъстваха директорите на Спортното училище „Васил Левски” в град Пловдив Любен Жилков, директорът на Спортното училище в Перник господин Райчо Радев и Йорданка Благоева – председател на спортна федерация.
От името на вносителя законопроектът бе представен от министър Свилен Нейков:
С предложените изменения и допълнения законовата база се привежда в съответствие с Решение на Народното събрание за приемане на структурата на Министерския съвет на Република България относно създаване на Министерство на физическото възпитание и спорта и закриване на Държавната агенция за младежта и спорта. Уреждат се правомощията на държавния орган и на административната структура, която ще осъществява политиката в областта на спорта.
Създава се Експертен съвет към министъра на спорта, в състава на който са включени представители на държавни органи, органи на местното самоуправление, спортни организации и специалисти в областта на физическото възпитание и спорта.
С промените по чл. 17-17в от Закона за физическото възпитание и спорта се прецизират изискванията, на които трябва да отговарят спортните организации във връзка с режима на лицензиране. Предвижда се обединените спортни клубове като сдружения на клубове по един или няколко видове спорт да получават статут на спортна организация.
Предвидена е възможност Министерският съвет по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта, да обявява спортни обекти и съоръжения за такива с национално значение, което според вносителя осигурява по-голяма гъвкавост и оперативна намеса при определяне статута на спортните обекти от особена важност за развитието на спорта.
Предложени са промени във финансирането, които дават възможност за изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения – не само с национално значение, но и такива с държавна и общинска собственост.
Усъвършенства се регламентацията на представителството при договаряне на трансфер на състезателни права. С цел издигане престижа на спорта се предоставя възможност на министъра на физическото възпитание и спорта да предлага приемане на медалисти от олимпийски игри, световни и европейски първенства без приемен изпит във висши училища и колежи.
Предвижда се детайлизиране на уредбата на държавните и общински спортни училища, с което според вносителя ще се създадат комплексни условия за провеждане на учебно възпитателен процес за по-пълно разкриване и развитие на ученици със способности за постигане на високи спортни резултати.
В дискусията взеха участие народните представители Валентина Богданова, Веселин Методиев, Огнян Стоичков, Георги Колев и Ивелин Николов. От гостите се изказаха Любен Жилков, Райко Радев и Йорданка Благоева.
Комисията направи следните критични бележки:
Концепцията за разделение на спортните училища на държавни и общински не кореспондира достатъчно със Закона за народната просвета и Закона за учебния план и общообразователния минимум.
Спорно се приема и текстът, че директорите на спортни училища трябва да бъдат възпитаници на Националната спортна академия, тъй като тези училища дават и общообразователна подготовка. По същия начин стои и въпросът с мандатно