Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-03-12Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов

Секретари: Петър Хлебаров и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум.
Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Започваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода 5-11 март 2010 г.:
Постъпило е питане от народния представител Лъчезар Тошев към Николай Младенов – министър на външните работи, относно опасността от използване на енергийните доставки като инструмент за външнополитически натиск. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 март 2010 г.
Постъпило е питане от народния представител Цвета Караянчева към Цветан Цветанов - заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, относно обект „Укрепване на бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали” или така нареченото Водно огледало. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 март 2010 г.
Постъпило е питане от народния представител Георги Георгиев Пирински към Симеон Дянков - заместник министър-председател и министър на финансите, относно Закон за възстановяване на българската икономика. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 март 2010 г.
Постъпило е питане от народния представител Лютви Местан към Сергей Игнатов - министър на образованието, младежта и науката, относно заявени намерения за намаляване на броя на висшите училища от 51 на 40. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 март 2010 г.
По реда на чл. 83, ал. 5 и чл. 91, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са получени писмени отговори за връчване на народни представители по поставени от тях въпроси, както следва:
- писмен отговор от министъра на външните работи Николай Младенов на въпрос от народния представител Асен Агов;
- писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народните представители Лъчезар Тошев и Цветан Костов;
- писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Иван Иванов;
- писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос на народния представител Яне Янев.
Преминаваме към предвидения за днес парламентарен контрол.
Първи следваше да постави въпроса си народният представител Иван Иванов към министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Росен Плевнелиев. Поради отсъствието на народния представител отговорът на въпроса се отлага.
Господин Росен Плевнелиев ще отговори на въпрос, поставен от народния представител Михаил Миков, относно затваряне на пътя Макреш-Цар Шишманово, област Видин.
Господин Миков, заповядайте да развиете въпроса си.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, уважаеми господа министри, уважаеми господин Плевнелиев! На 22 февруари тази година поради обилното снеготопене окончателно е затворен мостът, който свързва центъра на община Макреш със селата Цар Шишманово, Подгоре, Раковица и Киреево. Става въпрос за около 1200 души, живеещи в тези населени места. Става въпрос за достигане до средищното училище от 18 деца, които всяка сутрин минават през дере, дълбоко около десетина метра. Става въпрос за нарушаване на нормалните функции на социалния патронаж. Пътуването до болницата във Видин след закриването на болницата в Кула за някои от тези граждани означава около 60-70 км.
Информацията е подадена до всички компетентни структури. В същото време това състояние продължава и ще стане вече месец.
В този смисъл си позволих да задам към Вас въпроса: какви спешни мерки ще бъдат предприети чрез осигуряване на някакъв временен обходен маршрут за решаване проблема на тези хора? В крайна сметка бързината за решаване на проблемите е част от отношението на гражданите към това, което прави правителството за тях. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор - министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Заповядайте.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Миков! Абсолютно сме наясно със ситуацията. Разбира се, сме взели светкавични мерки. Ето конкретните факти, които ще изложа пред вас.
В резултат на обилното снеготопене и увеличения водоприток на реките е подкопан водостокът на път 3-14-03 Подгоре-Шишманово-Макреш при километър 6+936 – това е точно преди с. Шишманово. В тази връзка моментално е въведена временна организация на движението с цел обезопасяване на участъка. Предприети са всички необходими мерки и са поставени пътни знаци и табели. За възникналата ситуация ситуационният център и пресцентърът на Агенция „Пътна инфраструктура” са уведомили веднага гражданите и обществеността чрез информация, изпратена до медиите. Осигурен е и достъп до общинския център Макреш, като е въведен алтернативен маршрут през гр. Димово, Калдъръм, Рабиша, Раяновци, Подгоре и обратно. За аварийното състояние на мостовото съоръжение Агенция „Пътна инфраструктура” е уведомена от директора на Областно пътно управление, Видин още същия ден – моментално – това е 22 февруари 2010 г. На 1 март 2010 г. (осем дни след съобщението) Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” вече реши и разреши включването на ремонтните дейности върху моста в заданието за текущ ремонт и поддръжка за месец март. Предвидени са за месец март! Работата ще се извърши от фирмата-изпълнител „Видапътстрой” ЕАД, Видин, която има сключен договор с Областното пътно управление, Видин за текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане.
Със задание изходящ № 153/2 март 2010 г. – десет дни след аварията – ремонтните работи вече са възложени на фирмата изпълнител. При подходящи метеорологични условия, знаете, в момента те не са такива – има много високи води, лошо време – ремонтът ще започне светкавично и ще приключи в рамките на заявката и договореностите с фирмата-изпълнител в рамките на един месец. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Плевнелиев.
Реплика – господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Благодаря Ви, уважаеми господин министър. Наистина виждам, че заданието е от същия ден, в който съм Ви задал въпроса, което е радостно.
Казахте: в срок от един месец. Нека това чуят гражданите от Цар Шишманово, Подгоре, Раковица и Киреево, както и гражданите на Макреш.
В едно телевизионно предаване казват: обещаното, след един месец ще го проверим. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Миков.
Дуплика? Няма да ползвате.
Благодарим на министър Плевнелиев за участието му в парламентарния контрол.
Преминаваме към отговорите на Сергей Игнатов - министър на образованието, младежта и науката, който ще отговори първо на питането от народния представител Калина Крумова относно помощните училища в страната и политиката на Министерството на образованието, младежта и науката към тях.
Калина Крумова (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми гости! Уважаеми колеги, моето питане е свързано с помощните училища в България. Кабинетът още с назначаването си като такъв постави като приоритетна цел образованието. За помощните училища се говори много малко, обикновено когато има някакъв проблем. Много ми се иска да поговорим за помощните училища в момент, когато там няма сериозен проблем, за да не възникнат такива и да се знае какво се случва с тях.
В тази връзка, първата част от питането ми е: какво е състоянието в момента на помощните училища в България? Какъв е техният брой? Какво се случва с тяхното финансиране? Какво тепърва предстои да се направи? Благодаря.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Крумова.
Министър Игнатов, имате възможност да отговорите на питането.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Крумова! Политиката на Министерството на образованието, младежта и науката, както и общата тенденция в Европейския съюз по отношение на децата със специални образователни потребности, е насочена към създаване на условия за обучението им най-напред в общообразователна среда, като се осигурява разнообразна подкрепа на учителите под формата на допълнителен персонал, материали, обучение на работното място и оборудване. В момента в страната се обучават интегрирано 8 хил. 551 деца и ученици със специални образователни потребности, подпомагани от 1087 ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора.
В резултат от развитието на интегрираното обучение, въведено с промените в нормативните актове в системата на народната просвета през 2002 и 2003 г., и с приемането на Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета, на деца и ученици със специални образователни потребности през последните три години е осъществен интензивен процес на оптимизиране на мрежата от специални училища в системата на образованието, като са закрити 43 специални училища. Учениците от тези училища в по-голямата си част са насочени към интегрирано обучение в общообразователна среда. Най-значително е намаляването на броя на помощните училища. Към момента в България има 43 държавни и 7 общински. Помощните училища са част от системата на образованието, които съгласно Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания имат нови функции, а именно в тях вече могат да се обучават само деца с умерена и с тежка умствена изостаналост, както и с множество увреждания.
Действащите нормативни актове регламентират насочването на децата към специални училища след изчерпване на всички възможности за интегрирано обучение. Поетапното въвеждане и осъществяване на интегрираното обучение започна със създаването на екипи за комплексно педагогическо оценяване в 28-те регионални инспектората, чиято основна цел е да се извърши първична оценка на общото развитие на детето. Реално обаче тази оценка не се осъществява така, както е регламентирано в наредбата, а се реализира по документи. Това, което не е въплътено в практиката на екипите за комплексно педагогическо оценяване, е създадената през 2008 г. методика за работата им. От една страна, има създадени нови нормативни текстове, които вменяват определен начин за оценка на потребностите на децата, но от друга – практиката на отделните екипи в страната е разнородна и въпросната методика не е реализирана като обучение на екипите и въвеждане на стандарт при оценка. В резултат на това работата е формална и административна, без да се отчитат реалните потребности на децата. Често родителите са принудени сами да търсят училище на детето си и са изцяло зависими от председателя на екипа за комплексно оценяване. Не стават ясни принципите при насочване на дете към съответното училище и влизането му в подпомагаща система.
Решението на тези проблеми е индивидуалната програма, която се разработва от училищния екип и която може да заложи критериите за отбелязване напредъка и оттам да се постигне съгласие с учителите относно количествена или качествена оценка. На практика, тъй като не се работи на екипен принцип, учителите вземат краткотрайното решение за оценка, без тя да е съобразена с реалните постижения на детето. По този начин децата са ощетени и се демотивират, тъй като от една страна, те полагат двойно повече усилия от техните връстници, но от друга – поради нереалистичните очаквания на възрастните, те не могат да получат положителна оценка. В крайна сметка децата, които имат неравномерен профил и напредват различно по отделните учебни дисциплини, не могат да получат диплома при завършване на съответната образователна степен, а това обезсмисля образованието им.
Предстои да се реализират проекти по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, а именно подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и по националните програми на Министерството на образованието, младежта и науката, насочени към развитието на интегрирано и включващо обучение на децата и учениците със специални образователни потребности, както и към реформиране на специалните училища. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Думата за два уточняващи въпроса има народният представител Калина Крумова.
Калина Крумова (Атака): Благодаря Ви за отговора, господин министър.
Искам да премина и към същинската част от питането си като народен представител от 21 Многомандатен избирателен район – Сливен, откъдето дойде и сигналът за питането към Вас.
Въпросът е следният. На всички ни е ясно, че децата, които са възпитаници на помощните училища в България, са с особени нужди. Естествено част от тези особени нужди са и доста по-сериозни финансови инвестиции на родителите в тези деца. В тази връзка при едно дете, което учи в помощно училище, трябва единият родител винаги да си бъде вкъщи, за да може да му обръща внимание, което от своя страна утежнява скалъпването, направо да си го кажем, на семейния бюджет. Има ли някаква възможност тези училища да станат целодневни, за да могат и двамата родители в семейството да работят, и така детето да расте спокойно поне от финансова гледна точка, защото в случая няма как да се получи по този начин? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Думата за отговор има министър Сергей Игнатов.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: В Програмата за развитието на образованието, науката и младежките политики в Република България 2009-2013 г. едно от най-значимите стратегически направления е именно осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система. Това може да се постигне като се прилагат принципите на включващото образование за децата,учениците и студентите при разработване на образователни програми. Децата със специални образователни потребности не трябва да присъстват в училище само физически, а трябва да бъдат равнопоставени с техните връстници, да имат равен достъп до ежедневния образователен процес, да имат равни възможности за установяване и развиване на основните социални комуникации. Приобщаващото обучение трябва предварително да се планира и ефективно да се провежда. Участниците в образователния процес трябва да са подготвени да прилагат стратегии и процедури, облекчаващи процеса на включване, тоест социалната интеграция между съучениците.
Така, че краткият отговор на Вашия въпрос е: да, предвижда се това да стане. Става дума за целодневното включване.
Мога да дам и планираните средства за 2010 г. на дете. За 2009 г. парите са 3529 лв. на един ученик, а 2010 г. имаме увеличение – 4010 лв. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Думата за отношение има народният представител Калина Крумова.
Калина Крумова (Атака): Благодаря Ви много за изнесената информация.
Искам само да уточня, че всеки един лев, който е в повече към образованието и в частност към помощните училища, би бил полезен, тъй като, когато се отнася за деца с толкова специфични нужди всички знаем, че са необходими тесни специалисти, които от своя страна също изискват по-високо заплащане. Благодаря Ви за този отговор и се надявам заедно да бъдем полезни на децата в нужда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Преминаваме към питане от народния представител Захари Димитров Георгиев относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката за финансирането на междуучилищните центрове за трудово-политехническо обучение.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър Игнатов, моето питане към Вас е свързано с политиката на ръководеното от Вас министерство за финансиране на междуучилищните центрове за трудово политехническо обучение.
През седмиците от миналия месец в националните регионални медии на Пловдив се появиха публикации за възможното закриване на Междуучилищния център в гр. Пловдив. Дълги години, може би десет и повече от десет, бюджетът на този център е бил около 1,2 млн. лв. годишно. По силата на методиката за делегираните бюджети през тази финансова година за него е определен бюджет от около 600 хил. лв., тоест наполовина.
В центъра се извършва обаче не само обща технологична подготовка, но и много специализирани обучения. В цял свят специализираните обучения са многократно – между пет и десет пъти – по-скъпи от общообразователните. В същото време община Пловдив невинаги има достатъчно свои средства за дофинансиране на дейността на междуучилищния център. Тук е добре да отбележим, че в дейностите на центъра се включват обучение на ученици по учебните предмети технология, домашна техника, икономика, информатика, информационни технологии, безопасно движение, ювелир, обучение на професионални паралелки след завършен седми клас, обучение на студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, обучение на учители от гр. Пловдив и околните селища за придобиване на компютърна грамотност, обучение на възрастни безработни граждани за придобиване на професионална квалификация.
Междуучилищният център има изграден Център за професионално обучение с лицензирани от Националната агенция над 25 професии. Той има голяма роля във възраждането на занаятите и занаятчийските гилдии не само у нас, но и в други страни от Югоизточна Европа. През последните години по различни европейски програми и партньорски проекти в Междуучилищния център в Пловдив са усвоени над 2,5 млн. евро. В резултат на това той се е превърнал в най-модерно оборудваното учебно заведение в системата на средното образование. Базите по мехатроника, ювелирство и хранителни технологии са уникални за страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Да се ориентирате към питането, тъй като времето изтече.
Захари Георгиев: В тази връзка, господин министър, моето питане към Вас е: ще допуснете ли закриването на такова полезно и изключително успешно учебно заведение? Какви мерки ще предприемете за излизане от тази ситуация? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За отговор има думата министър Сергей Игнатов.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев! Междуучилищните центрове за трудово политехническо обучение са обслужващи звена в системата на народната просвета по смисъла на чл. 33 от Закона за народната просвета и чл. 76 от Правилника за прилагането на Закона за народната просвета. Откриването и закриването им се извършва със заповед на министъра на образованието, младежта и науката по предложение на кмета на общината и след решение на общинския съвет. Към момента в министерството не са внесени документи по чл. 12, ал. 2 от ППЗНП от кмета на община Пловдив след решение на Общинския съвет – Пловдив, за закриване на Междуучилищния център за трудово политехническо обучение – гр. Пловдив.
Понастоящем в страната съществуват девет междуучилищни центъра в девет общини. Във всички останали общини обучението по домашна техника и икономика се осъществява в училищата. Междуучилищните центрове за трудово политехническо обучение нямат отделен разходен стандарт, тъй като изпълняват дейности от училищните учебни планове и средствата са предвидени в стандартите на общообразователните училища. Те могат да получават средства от формулата за дейност „общообразователни училища”, ако са на лице едновременно следните условия: изпълняват дейности по учебния план със съгласието на директора или директорите на училищата. В правилата към формулата е разписан механизъм за определяне размера на средствата в зависимост от възложените задължения. Освен по формула те могат да получават средства и директно чрез училища въз основа на споразумения между училището и центъра. Финансирането може да се допълва или осигурява изцяло от местни приходи на общината.
Относно стимулирането на професионалното образование и обучение за нуждите на българската икономика, Министерството на образованието, младежта и науката реализира четири програми: първо, Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”; второ, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; Програма „Практики на ученици в реална работна среда”. Тази година министерството подаде следните предложения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а именно: Програма „Модернизиране на професионалното образование и обучение, Програма „Професионално ориентиране и кариерно развитие 2010-2013 г.”, с която се цели реализацията на следните дейности: включване на 70 хил. ученици в програми за кариерно ориентиране, обучение на 500 консултанти за професионално ориентиране и консултиране, изграждане най-малко на десет общински мрежи за кариерно ориентиране с участието на професионални гимназии и работодатели, изграждане на електронни информационни системи за кариерно ориентиране. Професионалното образование и обучение създава условия за придобиване на професионална квалификация, за непрекъснато усъвършенстване и активно включване на младите хора в пазара на труда. В тази насока екипът на министерството работи за създаване на условия за единно управление на системата за професионално образование и обучение, координиране на дейности по провеждане на държавната политика в областта на професионалното образование и обучение съвместно с Министерството на труда и социалната политика, с отрасловите министерства, с общините, с работодателски организации и др., в партньорство с бизнеса и с неправителствените организации, развитие на програми за професионално обучение, съответстващи на тенденцията на икономическото развитие и разработване на държавни общообразователни изисквания за всички професии, съобразени с актуализирания списък на професиите за професионално образование и обучение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За два уточняващи въпроса има думата народният представител Захари Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, всъщност във Вашия отговор Вие избягахте от конкретния въпрос, който Ви зададох. Единственото конкретно беше, че не е постъпило предложение за закриване на центъра. Без съмнение на този етап няма такава опасност, защото община Пловдив съзнава значението на този център за подготовката на изпълнителски кадри за Пловдив и региона и е дофинансирала със своя, макар и оскъден бюджет за кризисната 2010 г. с 400 хил. лв. бюджета на междуучилищния център.
Тук идва въпрос за нещо принципно важно. Тази методика не обхваща потребностите за финансиране на такива специализирани заведения. А не можем да кажем, че професионалните гимназии и другите гимназии могат да обхванат предмета на дейност на центъра. Преди малко аз изредих всички възможни форми на обучение, които се провеждат там. Те далеч надхвърлят само учениците, които завършват средно образование. Непрекъснато излизат на пазара на труда или по-скоро на пазара на безработицата в България незавършили своето средно образование млади хора. Центърът е именно мястото по различни програми да ги квалифицира в някакви професионални умения. Ако с лека ръка кажем, че тези центрове са помощни, допълнителни и не ни вършат тази работа, то ще лишим българските предприемачи от възможността да възлагат конкретни професии, в които да се дообучават незавършили средното си образование млади хора, и ще бъдат принудени да внасят работна ръка от други държави. Това не е полезно за българската икономика и за България като цяло.
Затова аз Ви питам допълнително: считате ли, че можете да предприемете действия за промяна на методиката за финансиране на тези центрове с цел тяхното нормално съществуване и видимо допринасяне за полезността, която те имат в този момент?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За отговор има думата министър Сергей Игнатов.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Ясно е, че министърът самоволно не може да открива или закрива каквото и да било. Също така аз съзнавам значимостта на тези центрове. Екипът на министерството също съзнава тази значимост.
За да мога да Ви отговоря с „да” или „не”, трябва първо да видим в каква степен ще бъде усъвършенствана нормативната уредба за професионалното образование, което сега върви паралелно със Закона за училищното образование. Напълно естествено е, че министерството ще води политика за съхраняване на материално-техническата база. При решение на Общинския съвет за закриване на конкретен междуучилищен център за трудово политехническо обучение ще се предприемат дейности за прехвърляне на базата към професионалните гимназии, но в момента ние нямаме такова предложение. Така че вече отговорих – не могат да се предприемат самоволни действия от страна на министъра, който и да бил той.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Думата за отношение има народният представител Захари Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, господин председател.
Господин министър, аз съм поне малко обнадежден, че се замислихте в тази посока като възможност. Министърът естествено не може самоволно да реши това, но би могъл да възложи разработването на действия в тази посока.
Моята молба и призив към Вас е: срещнете се с хората, които ръководят тези центрове, в това число и с ръководителя на пловдивския център. Има какво да се обсъди. Това ще бъде полезно не само за тях самите – самоцелно, но ще бъде полезно за цялостното образование и обучение на младите хора в България, пък и не само на младите хора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Да благодарим на министър Сергей Игнатов за днешното му участие в парламентарния контрол.
Преминаваме към въпроси към Нона Караджова – министър на околната среда и водите.
Въпрос от Петър Атанасов Курумбашев относно приложението на Закона за генетично модифицираните организми.
Петър Курумбашев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин и госпожо министри, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! Моят въпрос не е свързан толкова със злобата на деня, а именно Закона за изменение и допълнение на Закона за генно модифицираните организми, а с приложението на самия закон. Той е свързан първо с чл. 57 от закона, а именно има ли и колко издадени на брой разрешения за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда, има ли извършени освобождавания на ГМО в околната среда на територията на България?
Също във връзка с чл. 23 от закона, а именно има ли регистрирани помещения за работа с ГМО вече в контролирани условия? Къде се намират тези помещения, ако има такива издадени разрешения? Има ли и колко издадени разрешителни за работа с ГМО изобщо в контролирани условия?
Честно казано поводът да задам този въпрос беше един отговор, който ми се стори странен, от дирекция „Връзки с обществеността” на Министерството на околната среда и водите, в който беше написано, че по четирите въпроса, които са зададени, отговорът е „Не!”. Наистина ли е така? Реших да Ви попитам Вас като министър. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За отговор има думата министър Нона Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Курумбашев, отговорът е „Не!”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Да благодарим.
Давам думата за реплика на Курумбашев. (Смее се.)
Петър Курумбашев (КБ): Благодаря ви. Чакайте, не бързайте! Може би не е за ръкопляскане.
Не знае се, че има лаборатории, в които се правят опити в контролирани условия в България. Правят се, да речем, в Селскостопанска академия и на други места, така че най малкото по отношение на освобождаване в околната среда е ясно, но най малкото тези институции, които извършват тези опити, смятате ли, че трябва да се регистрират по надлежния ред по Закона за генетично модифицирани организми в Министерството на околната среда и водите или те нямат нужда да имат някакви разрешителни или каквото е да е уведомление към вашето министерство? Или работят в контролирани условия и не ви уведомяват, и не уважават по този начин закона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За дуплика има думата … Ще се възползвате ли?
Думата има министър Нона Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: На Вашия коментар бих отговорила така: до момента ние нямаме сигнали нито е постъпвала информация за последните години от 2005 г. до момента в министерството, откакто е в сила Закона за генетично модифицираните организми. Нямаме подавани сигнали затова, че в лаборатории се извършват такива опити, нито има някакви подобни констатация до момента. Ако имате такава информация, господин Курумбашев, ние ще проверим и съответно ще предприемем действия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Да благодарим на министър Нона Караджова за участието в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към министър Александър Цветков - министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Питане от народния представител Петър Василев Мутафчиев относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения по поддържане на необходимия административен капацитет за управление и изпълнение на Оперативната програма „Транспорт”.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Моето питане към Вас е свързано с един много важен въпрос, който касае изцяло възможностите на България да усвоява и да реализира проекти по Оперативна програма „Транспорт”, а това е административният капацитет.
За реализирането на предложените инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Транспорт” е необходимо да се поддържа достатъчен и ефективен административен състав на управляващия орган и дирекциите към крайните бенефициенти, отговарящи за Оперативна програма „Транспорт”. Доброто към Оперативна програма „Транспорт” е, че това са няколко основни крайни бенефициента и контролът по този въпрос може да бъде доста ефективен от страна на управляващия орган. Напоследък обаче постъпват сигнали за действия от страна на Министерството на транспорта и на ръководствата на предприятията – крайни бенефициенти, за отслабване на административния капацитет главно по политическа конюнктура и немотивирани уволнения на специалисти.
Какво по-точно искам да кажа, господин министър? Близо четири месеца управляващият орган по Оперативна програма „Транспорт” и ИСПА нямаше назначен титуляр. Сега е назначен такъв титуляр, струва ми се, от преди няколко дни.
Във връзка с редица необосновани смени и уволнения на ключови експерти, ръководители на проекти и смяна на съставите на звената за изпълнение и управление на проектите, сериозно е нарушена работата и на структурите, отговарящи за европейските проекти в бенефициентите Национална компания „Железопътна инфраструктура” и Национална агенция „Пътна инфраструктура”. В Национална агенция „Пътна инфраструктура” винаги е имало проблеми, но не се забелязва и там да има някакъв напредък по този въпрос.
От друга страна също се предвиждат съкращения, говори се за около осем човека, от управляващия орган. От управляващия орган беше освободен директорът на дирекцията. Преди седмица и половина е освободен и началник-отдела, който отговаряше за контрола, което наистина ни смущава, затова че в един момент и Европейската комисия, независимо че одобриха оценката за съответствие, ще има сериозни забележки по административния капацитет и управлението на Оперативна програма „Транспорт”.
Моето питане към Вас е: каква е политиката на министерството за поддържане на необходимия административен капацитет и считате ли, че приетите от Ваша страна действия допринасят за ускоряване на процеса за реализация на проектите по Оперативна програма „Транспорт”? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За отговор има думата министър Александър Цветков.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мутафчиев! Развитието на транспортната инфраструктура е основен приоритет в политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Като основен елемент в изпълнението на този приоритет е максималното и ефективно усвояване на средствата по Оперативна програма „Транспорт”. Едно от условията за реализирането на проектите в нея е наличието на достатъчен и ефективен административен капацитет както в управляващия орган, така и в дирекциите към крайните бенефициенти.
Мога да Ви уверя, че през изминалите месеци от встъпването ми в длъжност, в управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт” не са правени политически уволнения. Нещо повече, в този период текучеството в дирекцията значително е намаляло в сравнение с предишните години. Считам, че това се дължи не на последно място на по-добрата атмосфера и организация на работа, създадена от новото ръководство на министерството.
Интересно ми е дали си давате сметка какво беше състоянието на проектите и степента на усвояване на средствата по оперативна програма „Транспорт” преди седем месеца, благодарение на административния капацитет, за който сега сте много загрижен. Сигурно се повтарям, обаче сериозното закъснение на всички проекти по оперативна програма „Транспорт” и ИСПА, нищожните 1,5% усвоени по оперативната програма цели две години и половина след нейното стартиране със сигурност говорят за належаща необходимост от укрепване и обновяване на съществуващия административен капацитет.
Междувременно всички действия, които предприехме по оптимизиране и повишаване на ефективността на звената по оперативната програма – и в управляващия орган, и в крайните бенефициенти по проектите, доведоха до сериозни положителни резултати. Имам предвид както очевидното ускоряване изпълнението на програмата, довело до удвояване при усвояването на средствата по програмата за последните седем месеца, така и факта, че най-после оперативна програма „Транспорт” получи положителна оценка на съответствието. И това – след два неуспешни опита през последните две години по време на управлението на предишното правителство.
Една от мерките за намаляване на ефекта от съществуващата икономическа криза е оптимизиране състава на държавната администрация. В тази връзка и съставът на министерството бе съкратен близо с 12%, като съкращението засяга всички дирекции, включително и тази на управляващия орган. Трябва да знаете, че всички съкращения, особено на състава на дирекцията „Управляващ орган”, са съчетани с преструктуриране, с което се избягва негативното влияние върху административния капацитет за изпълнение на програмата.
Същевременно искам да отбележа, че в министерството се използва всяка възможност за по-нататъшно укрепване на съществуващия административен капацитет. Подготвени са планове за обучение на служителите в управляващия орган и бенефициентите. В тях се предвижда и проучването на най-добрите европейски практики, включващо обмяна на опит със страните, които имат най-добри резултати в усвояването на европейските фондове.
Уважаеми господин Мутафчиев считам, че всички действия, предприемани от ръководството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, сериозно допринасят за укрепването и повишаването на административния капацитет на управляващия орган и дирекциите към крайните бенефициенти. Това е от решаващо значение за изпълнение на основния ни приоритет, а именно развитието на транспортната инфраструктура чрез усвояването на процеса по реализацията на проектите по оперативна програма „Транспорт”.
И като допълнение бих искал да Ви кажа, че забележката Ви относно няколкото месеца, през които няма назначен титуляр, на Вас отлично трябва да Ви е известна причината - че държавните служители се назначават чрез конкурс и този конкурс има определено технологично време. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За два уточняващи въпроса има думата народният представител Петър Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Господин министър, аз очаквах конкретен отговор, Вие отново влязохте в популистки приказки. Искам да Ви кажа, не спекулирайте с оценката за съответствие, защото това е един етап от една сложна цялостна процедура, включително утвърждаването на оперативните програми. Защото ние утвърдихме оперативните програми, ние осигурихме тези пари, не Вие, а оценката е един етап от целия процес. И точно февруари месец беше крайната дата, това Вие трябва да го знаете. Да, ние също работихме и Ви оставихме една подготвена система. Вие трябваше да свършите още малко работа, за да стане. Така, че не размахвайте писмата!
И още нещо ще ви кажа. Разбира се, че ще имате сега усвояемост, защото проектите бяха подготвени. Кажете ми Вие като заместник-кмет, не беше ли подготвен вашият проект и вече не работи ли, включително с апликационна форма, подадена от предишното правителство за метрото? Не бяха ли подготвени шест проекта така, че сега вие да излезете с тези проекти, говоря специално за железницата, за Пловдив-Бургас и Пловдив-София?
Искам да Ви попитам, каква е оценката през ноември месец, когато се казва, че няма закъснение по железопътните проекти, а януари месец има оценка за закъснение на железопътните проекти, господин министър? Това не идва от предишното правителство. Не бих си позволил този тон, ако Вие не бяхте си позволили също такъв тон.
И още нещо искам да Ви кажа: недопустимо е да се оправдавате с административни процедури за това, че четири месеца няма директор на дирекцията по оперативна програма „Транспорт”. Ами аз искам да Ви попитам и това ми е уточняващият въпрос: добре, Вие ще съкратите 8 човека. Аз съм убеден, че след като ги съкратите тези 8 човека от Дирекцията за управление на проектите, ще има забележка към това. Вие знаете, че има включително писмо от Дирк Анер до Симеон Дянков именно за намаления капацитет и проблемите, които съществуват, включително и за железопътния транспорт – че там са уволнени заместник-генерален директор, директор на дирекция и това е създало условията за забавянето на железопътните проекти по оперативна програма „Транспорт”.
Въпросът ми, господин министър, е Вие проверихте ли госпожа Василева, която назначихте за директор на дирекцията, дали при проверката на KPMG, която възложи предишното правителство за конфликт на интереси в тогавашната агенция НАПИ, дали госпожа Василева е в списъка на лицата с конфликт на интереси? И ако сте проверили, защо сте се съгласили с нейното назначение или това е своеволие на заместник-министъра, който отговаря за оперативните програми?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Времето Ви изтече! Времето Ви изтече!
Петър Мутафчиев: Приключвам, само секунда. Същият въпрос важи и имал ли е административни наказания за нарушения по процедурите новият директор на дирекцията в НКЖИ? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Думата за отговор има министър Александър Цветков.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин Мутафчиев, на въпроса дали съм проверил, да, действително съм проверил новата директорка дали всички обстоятелства, свързани с нея, и конфликта на интереси, който Вие цитирате, и доклада на KPMG, който ми е добре известен. И тъй като съм проверил и съм получил писмен отговор, че няма конфликт на интереси при нея, аз съм си позволил, разбира се, да уважа конкурса и избора на комисията. Така, че в случая съм действал изключително според закона и правомерно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За отношение има думата господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Господин министър, аз само ще Ви препоръчам да направите втора проверка. Докладът вече не е секретен, той е в Интернет, проверете и ако сте допуснали грешка при първата проверка, поправете тази своя грешка. Но ако това, което аз Ви казвам, е вярно, това изцяло ще дискредитира административния капацитет по оперативна програма „Транспорт”. Защото никой няма да направи компромис именно в тази посока. Ние имахме проблеми с това, тръгнахме да ги решаваме, смятам, че ги решихме до голяма степен към края на мандата си. Не допускайте грешки, за да не се оправдават следващите, които дойдат на власт след вас! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Въпрос от народния представител Петър Василев Мутафчиев относно проведена тръжна процедура по оперативна програма „Транспорт”.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Следващият ми въпрос е свързан вече с някои конкретни действия, които са реализирани по оперативна програма „Транспорт”.
За какво става дума? Господин министър, в края на 2009 г. крайният бенефициент по оперативна програма „Транспорт” – „Пристанищна инфраструктура”, стартира процедура за изграждане на речната информационна система в българската част на р. Дунав. Проектът „Булрис” както се нарича, представлява българската национална част от обща европейска система, осигуряваща ефективно и безопасно корабоплаване на вътрешните водни пътища по един приоритетен коридор – коридор № 7.
Първата фаза на проекта включва дейностите, необходими за изпълнение на минималните изисквания на Директива 2005. Фазата, обект на тръжна процедура, обхваща предварително изследване, проучване, проектиране и изграждане на основната инфраструктура на речната информационна система. Подготвени бяха документите, стартирахте процедурата, за което – поздравления! Но имаме сигнали, че са допуснати редица нарушения при самата процедура. Проектът е за 13 милиона и това означава, че изцяло е от отговорността на управляващия орган в Република България – това е дирекцията към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и едно от нарушенията е, че в последния час преди крайния срок за подаване на офертите неочаквано за кандидатите срокът за офертите е удължен с две седмици. Обърнете внимание, господин министър, удължен е с две седмици, при ситуация, че на два пъти крайният бенефициент е отказал такова удължаване.
Моят въпрос към Вас е има ли законово основание лично заместник-министърът на транспорта да принуждава крайния бенефициент за удължаване на този срок и не считате ли, че това е нарушение или имате определени законови основания за това? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За отговор има думата министър Александър Цветков.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Мутафчиев, действително още през м. октомври 2009 г. с решение на генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС”, първа фаза. Както знаете, тази процедура се е провела по реда на Закона за обществените поръчки, затова съм много учуден от притеснението Ви за удължения срок. Това може да значи две неща – или непознаването на този закон, или Вашето недоволство от това, че го спазваме. Затова ще си позволя да цитирам точно разпоредбата на чл. 65 от Закона за обществените поръчки, в чиято хипотеза попадаме:
„При определяне на срока за получаване на офертите възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на офертите. Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен поради необходимост от:
1. разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;
2. оглед на мястото на изпълнение.”
Явно налице е била такава необходимост от удължаване на първоначално определения срок, след като до възложителя са постъпили 7 молби, с които 7 кандидата са поискали удължаване на срока за подаване на предложенията. Аргументите в тези молби ясно очертават сложността и големината на поръчката, необходимостта от оглед на местата за полагане на съоръженията, необходимостта и от повторен оглед за допълнителни замервания и калкулиране стойността на услугите в предложението.
Възложителят е преценил че, удовлетворявайки исканията на кандидатите, не само ще им предостави повече време за подготовка на документацията за извършване на заключителни анализи и справки, но най-вече ще им се осигури възможност за предоставяне на по-добри технически и ценови оферти. На база на това възложителят се е възползвал от правото си да удължи срока за подаване на предложения, спазвайки всички законови изисквания, а именно:
Първо, решението за удължаване на срока е мотивирано и всички участници, закупили документацията, са били уведомени за него преди изтичане на първоначално определения краен срок.
Второ, изпратил е в срок уведомлението за взетото решение за удължаване на срока на обществената поръчка и е предприел всички необходими действия по обнародването и в електронната страница на „Държавен вестник”.
Тук е мястото да обърна внимание и на още един засегнат от Вас въпрос, а именно така нареченото нареждане на министерството за удължаване на срока. Съгласно закона, само възложителят може да предприема действия по удължаването на срока на обществената поръчка. За Ваше сведение, това е държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, а не, както Вие грешно отбелязвате, Министерство на транспорта. Именно тази процедура би могла да послужи като пример за пълна прозрачност на всеки един етап от провеждането й – говоря не само за непрекъснатия мониторинг от страна на неправителствените организации, но и непрекъснатото информиране на Европейската комисия за всяка стъпка по процедурата.
В заключение искам още веднъж да отбележа, че удължаването на срока за подаване на предложенията е допълнително условие за защита интересите както на възложителя, така и на кандидатите в откритата процедура. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За реплика има думата народният представител господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаеми господин министър, да, така е, възложителят има право по закон. Но възложител е „Пристанищна инфраструктура”. Този възложител на два пъти е отказвал да удължи срока. Той е крайният бенефициент. Изведнъж часове преди процедурата се намесва Министерството на транспорта и не Вие като принципал, а господин Москов, който е заместник-министър, и с писмо им нарежда да удължат срока, при това дори забранява да се приемат оферти. Защо? Офертите на определена част от участниците са били готови.
Затова молбата ми към Вас е, защото за мен това е една пряка намеса в самата процедура. Ако беше го направила „Пристанищна инфраструктура” и то в нормални срокове, аз нямаше да Ви питам.
Аз имам и друга информация, която ми е подадена, но без така да се каже, лице, с което да мога да се срещна. Ще Ви подам тази информация за други нарушения и ще Ви моля, тъй като това е вторият проект, който управляващият орган трябва да утвърди, той е под 50 милиона, да направите лично Вие проверка. Да направите заедно с одита проверка, за да се разбере, че тази процедура е прозрачна. Защото, ако останат тези съмнения, аз мисля, че също няма да е от интерес на българската държава. Това е един важен проект. Един от приоритетните проекти, така че да можем да строим и автомагистрала примерно „Тракия”. Защото ако нямаше Проекта автомагистрала „Струма”, ако го нямаше Проекта „Белене- Батин” и съответно БУЛРИС, като приоритетни за Европейския съюз проекти, трудно бихме защитили и метрото в София 2007 г., трудно бихме защитили, включително и Вие сега, автомагистрала „Тракия”.
Молбата ми е: направете всичко възможно. Аз ще Ви предоставя данни, съответно информация, която имаме за нарушения. Да се направи проверка и да се види дали те отговарят на истината. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За дуплика давам думата на министър Александър Цветков.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин Мутафчиев, Вие на няколко пъти говорите за нарушения, а аз твърдя, че процедурата е изключително прозрачна и не разбрах всъщност къде са нарушенията, защото Вие не ги посочвате, а само твърдите за тях.
Искам да отбележа, че във всички заседания на тази комисия присъстват представители на неправителствените организации, с които сме подписали споразумение за сътрудничество. Това са представители на 26 неправителствени организации, които постоянно наблюдават всяко действие на тази комисия.
Да, действително има откази на такива искания, които са поставени в началото на този срок, който е регламентиран от закона. Да, действително в хода на процедурата, след като се вижда, че има достатъчно на брой искания и те са добре мотивирани с влошаване на метеореологичното време, да, преценява се, че е необходимо и за да бъдат равнопоставени всички кандидати, този срок се удължава. Нима смятате, че представителите на неправителствените организации, които наблюдават процеса, които следят кореспонденцията, ще се подпишат под прозрачността на тази процедура?
Уверявам Ви, че напълно са спазени всички законови изисквания и процедурата е проведена по възможно най-прозрачния начин.
Що се отнася до намеса, за каквато Вие твърдите, аз не съм разбрал за такава намеса и не знам Вие откъде знаете за такова нещо.
Петър Мутафчиев (КБ, от място): Има писмо от господин Москов. Разпоредете се и го вижте.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Такова разпореждане не може да има – за удължаване на срока. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Да благодарим на министър Александър Цветков за днешното участие в парламентарния контрол.
Преминаваме към въпроси към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Въпрос от народния представител Михаил Рашков Михайлов относно изключително малката усвояемост на средства, предвидени за агроекология – Мярка 214 на Програмата за развитие на селските райони.
Заповядайте, господин Михайлов.
Михаил Михайлов (СК): Уважаеми господин министър, през последните няколко месеца чухме нееднократно от министър-председателя, от господин Дянков, а също така и от Вас, че органичното земеделие и екологично чистите производства ще бъдат приоритет на правителството. На този фон странно се открояват сериозните проблеми на малкото земеделци, които са се обърнали към изключително трудния сектор „Биоземеделие”. Както много добре знаете, за агроекологично земеделие за периода 2007-2013 г. са предвидени 800 млн. лв., като до този момент са усвоени, забележете, 4,8 млн. лв. От 800 млн.– 4,8 млн. лв.!
Свидетели сме на масово отхвърляне на заявления на земеделци и то по административни причини – неправилно попълнени документи, сгрешени кодове, липса на подписи. На официалната страница на Държавен фонд „Земеделие” е изнесен списък с 450 отхвърлени заявления за 2008 г., като доскоро тези хора дори не знаеха, че не са одобрени и продължиха да очакват средства или някакви известия. Голяма част от одобрените също не са получили средствата поради по-късно констатирани нарушения, голяма част от които отново са административни, свързани с договори за земята, кодове на култури, не са получили също писма с разяснения за какво е преведено или непреведено за 2008 г. и за какво всъщност са наказани.
Моля да отговорите на следните два въпроса: какви мерки са предприети от повереното Ви министерство, за да се избегнат административните пречки за получаване на агросубсидиите по Мярка 214 и защо тези земеделци не са получили все още субсидии на площ до този момент и кога се очаква да бъдат изплатени?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Давам думата за отговор на Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михайлов! Мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони е доброволна мярка, свързана с извършване на дейности, щадящи околната среда за период от пет последователни години. По нея са предвидени средства, които да компенсират земеделските стопани за извършването на специфични земеделски дейности, насочени към подобряване и опазване на околната среда.
През 2009 г. на кандидатите, подали заявление за подпомагане през 2008 г., от Държавен фонд „Земеделие” и Разплащателна агенция бяха извършени кръстосани проверки за установяване дали кандидатите спазват поетите си ангажименти за извършване на одобрените дейности върху едни и същи парцели, което е основното изискване на мярката. Тъй като в много от случаите това изискване не бе изцяло изпълнено, с представители на дирекция „Развитие на селските райони”, която е управляващ орган на програмата, бе дискутирана възможността за облекчаване на това изискване. В тази връзка извършихме промяна на Наредба № 11 за условията и реда за прилагане на Мярка 214 „Агроекологични плащания” с цел опростяване на изискванията към земеделските стопани – кандидати за подпомагане, която промяна влезе в сила на 9 март, вторник, с публикуването й в „Държавен вестник”.
Основни неща, които са като облекчение.
На първо място, премахва се изискването за представяне при проверката на място от страна на Държавен фонд „Земеделие” на петгодишни нотариално заверени договори за наем или аренда на земи.
Второ, даде се възможност за намаляване на одобрената за подпомагане площ с до 10% веднъж за петгодишния период на агроекологичното задължение.
Трето, отпаднаха и други допълнителни документи, отнасящи се до специфичните подмерки или направления.
Четвърто, включи се текст, в който се уточнява, че проверката на място от страна на Държавен фонд „Земеделие” се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или свидетел, който може да направи възражение и да даде обяснение по констатациите на проверяващите лица. Ако кандидатът за подпомагане не присъства при проверката на място, а са открити нередности, Държавен фонд „Земеделие” го информира, като му изпраща уведомително писмо заедно с копие от контролния лист и в срок до 14 дни кандидатът може да направи възражение и да даде обяснение по направените констатации пред изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.
Направи се и промяна в методологията за налагане на санкции и отказване на плащания. Общият брой на кандидатите, заявили Мярка 214 в заявлението си за подпомагане през 2009 г., е 1446. От тях беше оторизирана финансова помощ по схемите за директни плащания на площ и националните доплащания на над 1100 кандидата. Благодарение на промяната в Наредба № 11 се увеличи броят на земеделските стопани, които могат да бъдат подпомогнати, като значително се увеличиха изискванията за одобрение и подпомагане на земеделските стопани, кандидатствали по Мярка „Агроекология”.
През 2010 г. се извърши анализ на изминалите кампании за агроекологичните плащания. Обсъди се въвеждането и на други промени, с които да бъдат мотивирани земеделските стопани да извършват агроекологични дейности. Във връзка със забавянето на уведомителните писма за извършените плащания искам да подчертая, че по този проблем вече са предприети действия от страна на Разплащателната агенция. Цели се изпращаната информация до земеделските стопани да бъде формализирана и освен да ги уведомява за изчисления размер на финансовата помощ, да им се предостави и реална информация за това на какво се дължат наложените санкции и намаления в случай, че има такива. По този начин кандидатите биха могли да уважават конкретните констатации и несъответствия по декларираните от тях данни в заявлението за подпомагане.
Този подход изисква съгласуване на съдържанието и информацията в писмата с други институции, за което се провеждат срещи, целящи формализиране на информацията от изпращането на уведомителните писма.
Уважаеми господин Михайлов, до момента сме оторизирали плащанията на близо 99% от заявленията на земеделските стопани по схемите за директни плащания на площ и националните доплащания. Следва да имате предвид, че задържането на плащанията агроекология се направи с една-единствена цел - да промени Наредба № 11, за да създадем условия повече земеделски стопани да се възползват от тази помощ.
Както неколкократно съм заявявал, съгласно европейското законодателство срокът за извършване на плащанията на Кампания 2009 е 30 юни т.г. Въпреки това правим всичко възможно и сме създали необходимата организация плащанията по Мярка „Агроекология” да се извършат до края на м. март. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За реплика има думата народният представител Михайлов.
Михаил Михайлов (СК): Удовлетворен съм от мерките, които се предприемат. Аз участвах на една среща с представители на Фонд „Земеделие” и с представители на биоземеделците и тогава шефката на Фонд „Земеделие” пое ангажимента за тези хора да има определен човек от Фонд „Земеделие”, с който да работят.
Лично мое мнение е, че една от големите дейности, които тепърва България трябва да развие, една от най-големите антикризисни мерки е развитието на хай-тех земеделието и биологичното земеделие. Затова смятам, че във Вашето министерство един от основните приоритети ще е работа с тези биологични земеделци. Като препоръка - във Фонд „Земеделие” да има двама или трима човека, които да работят директно с тези хора, защото при срещата се установи, че има десетки формалности, от страна на Фонд „Земеделие” са допуснати грешки, липса на информация, обратна връзка и т.н., тоест дребни неща, но за хората не са дребни, защото в рамките на 6-7 месеца те не знаят какво става с техните проекти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Ще се възползвате ли от право на дуплика, господин министър? Заповядайте, господин Найденов.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин Михайлов, благодаря Ви за оценката, че вървим в правилната посока.
Само като допълнение и по повод на това, което казахте, да Ви информирам, че съм разпоредил на главния секретар на Министерство на земеделието и храните към дирекция „Растениевъдство” да бъде създаден специален отдел по биоземеделие, а отделно във Фонд „Земеделие” един от заместник-директорите ще поеме този ресор, за да може наистина да има лица за контактни с хората, които желаят да се занимават с това земеделие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Следва въпрос от народния представител Любен Петров Татарски относно критериите за оценка на проекти по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” и Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Господин Татарски, заповядайте.
Любен Татарски (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Наредба № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., обнародвана в „Държавен вестник”, бр. 71 от 12.08.2008 г., изменена и допълнена в бр. 11 от 9 февруари 2010 г., и съответно Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, издадени от министъра на земеделието и храните, са уредени условията и редът за подпомагане на проекти по двете мерки. В наредбите са определени условията и редът за кандидатстване и критериите за оценка на проектите по тези мерки.
Според критериите за оценка на проектите, посочени в Приложение № 4 към Наредба № 24 и съответно Приложение № 5 към Наредба № 25, най-много точки се получават, ако проектът ще се изпълнява в населено място с население между 500 и 5 хил. жители, съответно 40 точки, или 30, според другата наредба. А ако населеното място е в община до 10 хил. жители, се получават още 10 точки. Липсват критерии за оценка при по-голям или по-малък брой от 500 жители на населените места.
С последните изменения и допълнения в двете наредби, направени през м. февруари 2010 г., промени в тази част на нормативната уредба не са направени. При това положение част от общините, съответно населените места в тях, независимо че са определени като селски, но са с различен брой жители от посочения в наредбите, каквато например е и община Разлог, автоматично губят половината от максимално определения брой точки и практически са лишени от възможността да получат оценка, която ще позволи финансирането на проекти по тези мерки.
В тази връзка моят въпрос към Вас е: Считате ли за целесъобразно да се въвеждат критерий брой жители на населено място като основен за оценка на проекти, според който общини, определени като селски, предварително са лишени от възможността за финансиране по две от основните мерки по Програмата за развитие на селските райони? Възможно ли е сега съществуващите критерии да бъдат подменени така, че повече общини, определени като селски, наистина да бъдат подпомогнати по тези мерки, а не предварително да бъдат изключени от възможността за финансиране по тях?
Господин министър, сигурно на всички е ясно защо са така подбрани критериите в тези наредби, но имайте предвид, че тези общини не могат да кандидатстват и са изключени от тази възможност и по Оперативна програма „Регионално развитие”, така че те нямат достъп до средствата по европейските програми.
Моля Ви за отговор по тези въпроси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има думата за отговор министър Мирослав Найденов.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Татарски, изключително актуален е този въпрос с оглед огромния финансов ресурс по Програмата за развитие на селските райони.
Относно първата част на поставения въпрос – целесъобразно ли е въвеждането на критерий за оценка на проект, според който общини, определени като селски, предварително са лишени от възможността за финансиране по две от основните мерки по Програмата за развитие на селските райони, Ви уведомявам, че преди Програмата за развитие на селските райони да е била официално одобрена, е направена предварителна оценка и анализ от екип, съставен от български и чуждестранни експерти от Консорциум „Сканагри Дания и партньори”. Оценителите са направили бележка, с която препоръчват да се определят критерии за приоритетност. Тази препоръка е направена с оглед да се избегнат проблеми в миналото, възникнали най-вече по отношение на Програма САПАРД.
В резултат на направения анализ и в съответствие с целите на Програмата за развитие на селските райони в т. 5.4 - Мерки по ос 3 от Програмата за предвидените критерии за оценка на Мярка 321 и Мярка 322, съгласно които, цитирам: „В процес на избор проектите се класират като се дава приоритет на проекти, които се изпълняват в общини с население до 10 хил. жители, и проекти, които се изпълняват на територията на населени места с население между 500 и 5 хил. жители”.
Предвидените критерии в Наредба № 24 и № 25 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки 321 и 322 не са въведени тенденциозно, но трябва да се има предвид, че Програмата за развитие на селските райони е изготвена през 2005-2006 г., а оттогава ние имаме и значително голям натрупан опит по прилагането, който да ни позволи нейното оптимизиране.
По отношение втората част на въпроса Ви – възможно ли е сега съществуващите критерии да бъдат променени така, че повече общини, определени като селски, наистина да бъдат подпомагани по тези мерки, а не предварително да бъдат изключени от възможността за финансиране по тях, бих искал да обърна внимание на следното. В Регламент 1698 на Съвета от 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони са регламентирани условията и реда за промяна на критериите. В тази връзка, за да се променят Наредба № 24 и Наредба № 25 от 2008 г., първо е необходимо Комитетът за наблюдение да извърши процедура за промяна на критериите за нуждите на програмата, но само ако необходимостта от промяната е много добре обоснована. След това Европейската комисия следва да одобри промяната на Програмата за развитие за селските райони и едва тогава е възможно да се изменят съответните наредби. Това може да се случи най-рано през есента, което съвпада с излизане на резултатите от междинната оценка, а това ще ни позволи бързо да предприемем адекватни мерки за промяна на критериите по двете мерки. В допълнение на въпроса - ние имахме работна среща и консултации, има единомислие в тази посока, мисля, че от страна на абсолютно всички страни, така че се надявам това да се случи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има думата за реплика народният представител Любен Татарски.
Любен Татарски (ГЕРБ): Благодаря, господин министър. Позволявам си да кажа, че има основание да се търсят такива промени. Ако търсим ефективност и смисъл в инвестирането в селските райони и използването на средствата от европейските фондове, все пак трябва да е важно и да се има предвид върху колко бенефициенти ще бъде разпределена една инвестиция. Не е все едно и също, макар общо взето проектите да са едни и същи, дали 10 милиона ще ги разпределим на 2 хил. жители или на 15 хил. жители. Смятам, че имаме основание да потърсим промяна в нормативната уредба, така че да бъдат защитени интересите на жителите в тези общини. Благодаря Ви още веднъж.
Михаил Миков (КБ, от място): От група!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Заповядайте, господин Миков.
Реплика от ГЕРБ: От коя група?
Михаил Миков (КБ): Ще разберете.
Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа! През последната седмица парламентарното мнозинство започна политическа атака срещу президента, за да отклони общественото внимание от това, което се случва днес в България – закриване на болници и безпрецедентни протести на лекари и граждани; увеличаване на здравните вноски; неплащане на бизнеса за свършена работа; ескалираща безработица; нов товар за дребния и средния бизнес; увеличаване цените на тока, парното; такси върху електромерите и водомерите; забавяне и опасност от провал на големи енергийни проекти. Сега се появи и странната идея за облагане на работещите пенсионери.
Синята коалиция охотно поде тази кампания, за да подкрепи правителството и да отмъсти на президента, че два пъти спечели доверието на българските граждани, а РЗС иска предсрочни избори и дестабилизация на всичко и всички.
Какво искат българските граждани? Работни места, а не стагнация; с парите, събрани от тях, да се осигури тяхното здраве, а не нови тежести в условията на криза; запазване на осигурителната тежест; изпълнение на бюджета и най-вече на приходната му част; контрол върху монополите, търсещи нови големи печалби на гърба на обедняващия българин; използване на натрупаните средства в интерес на гражданите.
Днес думата „война” се връща в политическата лексика и политическия живот. Премиерът задава тона, единият вицепремиер воюва със съдебната власт, другият – воюва с бизнеса и науката. ГЕРБ въвлича парламента в тези войни и го превръща в инструмент за битки.
Ясно е, че липсват правни основания за атаката срещу президента. Дори да събере необходимото мнозинство, да стигне до Конституционния съд, този въпрос няма основания да бъде решен положително за неговите инициатори. Отново ще бъдем свидетели на поредните политически сблъсъци по въпроси, които не интересуват толкова гражданите вместо правителството и парламентът да съсредоточат усилията преди всичко върху мерките за излизане от кризата, политическият резултат ще бъде допълнително намаляване на авторитета на парламента и разколебаване на доверието към партиите, включително и към вашата млада партия. Но важното е това отново да обслужи моментът – управлението, и, преди всичко, лидера Борисов.
ГЕРБ все повече показва, че не е в състояние да управлява компетентно и отговорно. Нуждата от постоянни скандали и политически конфликти, които да заместят реалните управленски действия все повече се превръща в свежа влага за това управление, а иначе под нея пясъкът може да изсъхне.
Българските граждани днес не искат войни. На България й трябва добро управление, което решава, а не създава проблеми на гражданите. На България й трябва политика, която да спаси българина от бедите на кризата, политика, която да води държавата напред, а не към упадък. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Преминаваме към въпрос от народния представител Антон Кутев относно спазване на трудовото законодателство в Изпълнителната агенция по горите.
Антон Кутев (КБ): Уважаеми господин председателстващ, господин министър, уважаеми колеги! Този въпрос и силно подобен на него беше зададен още преди 3-4 месеца. Тогава въпросът беше по отношение спазването на трудовото законодателство в Дунавското горско стопанство „Каракуз”. Тогава горе-долу в същия контекст беше спомената само Силистра. Това, за което беше спомената Силистра, беше, че масово работниците и служителите в горското стопанство са принуждавани и притискани да подават молби за напускане.
Тогава говорихме, а и сега ще стане дума, че това е много далеч от Кодекса на труда. Подобни мерки за решаване на някакви трудови или юридически спорове практически няма в законодателството. Тогава говорихме, че по този начин – чрез нарушаване на законодателството, не може да се въвежда законност.
Тогава ГЕРБ беше във вихъра си да лови бандити сред управленците и общо взето, отговорът беше: „Тези момчета много крадат и затова правим така с тях”.
Сега от около 42-43 служители в Силистренското горско стопанство, около 32-33 са се подписали под твърденията, че са принуждавани да си подават молби за напускане. Факт е, че за тези 3-4 месеца от онова питане досега нещата не само не се оправиха, но драстично се влошиха.
Новият директор, назначен от ГЕРБ, освен че принуждава хората да подават молби за напускане, което, пак повтарям, е в нарушение на законодателството; освен че съответното горско стопанство е в доста по-лошо финансово състояние, отколкото беше преди шест месеца; освен че този човек няма нищо против да използва личната си пушка и да гърми с нея по нарушителите, което не съм убеден дали е законно и безопасно; освен, че си позволява да се подписва като свидетел по актове, които самият той подписва и няма право да бъде свидетел...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Времето Ви изтече. Говорите 2,25 минути.
Антон Кутев: В крайна сметка, въпросът ми е много прост: взети ли са някакви мерки? Направили ли сте проверки и какво ще направите оттук нататък?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За отговор има думата министър Мирослав Найденов.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев! Главният секретар на Изпълнителната агенция по горите разпореди на директора на Регионалната дирекция по горите в Русе да извърши проверка в Държавното горско стопанство, Силистра с цел да се направи проверка по Вашите твърдения за нарушения в прилагането на трудовото законодателство. Директорът на Регионалната дирекция по горите в Русе състави доклад от проверката, от който е видно, че от началото на м. септември 2009 г. до 10 март т.г. са прекратени правоотношенията на трима служители от Държавното горско стопанство, Силистра, а именно: Васил Василев – пазач, невъоръжена охрана, Георги Георгиев – помощник-лесничей, и Тодор Димитров – горски надзирател. Трудовите правоотношения са прекратени на основание чл. 325, ал. 1 от Кодекса на труда по взаимно съгласие на страните със заповеди на директора на Държавното горско стопанство, Силистра, които са влезли в сила съответно: за Васил Василев – на 27 октомври 2009 г., с Георги Георгиев – на 5 март 2010 г., и с Тодор Димитров – от 2 октомври 2009 г. Заповедите са издадени в законоустановения 7-дневен срок от подаване на писмените молби на служителите за прекратяване по взаимно съгласие на трудовото им правоотношение.
Съгласно практиката по прилагане на чл. 325 от Кодекса на труда трудовото правоотношение не се прекратява с факта на подаване на молбата за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие от работника, а с връчване на заповедта за това в определения 7-дневен срок. Този срок започва да тече от датата, на която работодателят е получил волеизявлението на служителя.
Въз основа на гореизложеното, господин Кутев, считам, че директорът на Държавното горско стопанство, Силистра не е допуснал нарушения при прилагането на разпоредбите на Кодекса на труда и е действал изцяло в правомощията, дадени му като работодател. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За реплика има думата народният представител Антон Кутев.
Антон Кутев (КБ): Уважаеми господин министър, това, че от 40 души са успели да освободят само 6, разбира се, е постижение. Факт е обаче, както казах, че в жалбата, подписана от около три четвърти от състава на горското стопанство, стоят ясни твърдения, че до ден-днешен продължават изнудванията. Ако не се лъжа, тя е подадена на 8 март. Те говорят за това, че включително през тази седмица има хора, които продължават да са принуждавани да си подписват молбите.
Пак се връщаме на това, че подписването и принуждаването към подписване на молба за напускане, разбира се, не прекратява трудовия договор, но е незаконно само по себе си като действие.
Фактът, че Ви задавам този въпрос, разбира се, касае съдбите на тези хора. Когато ти си горски или работиш в системата на горските от 20 години и останеш без работа, е много ясно, че не можеш да станеш тепърва художник! Тук става дума за човешките съдби и техните семейства, защото, когато ги изгоните от работа по някаква причина, те наистина няма какво да правят после.
За мен сериозният проблем в тази работа, освен че тези хора наистина страдат от управлението на ГЕРБ е, че максимата, която съществуваше на национално ниво, че всички министри, ръководители на горски стопанства, всички ръководители на агенции са престъпници и потенциални престъпници и трябва да бъдат бити и уволнявани, защото по някакъв начин просто са живели при предишната власт – нещо, познато от 1944 г., моят проблем е, че това нещо стига до реалните хора до момента.
Ако да си шеф на горско стопанство е напълно достатъчно да бъдеш съсед на депутат от ГЕРБ, както е в случая, не мога да си представя за всички останали, които не са съседи на депутата от ГЕРБ, не мога да си представя докъде можете да стигнете?! Министрите уволнихте шефовете на районни управления, уволнихте шефовете на горски управления, сега подпукахте гражданите. Това е напълно недопустимо и е нещо, което, в края на краищата, за пореден път го казвам, само след няколко месеца ще се обърне отново против Вас, защото е тормоз към българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За дуплика има думата министър Мирослав Найденов.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин Кутев! Позволете ми да не се съглася, защото това, което говорите, както се казва, е дежа вю. Това го видяхме по време на вашето управление. Благодарение на вашето управление в момента сме на това дередже.
Антон Кутев (КБ, от място): По времето на нашето управление нямаше такова нещо.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Както Ви казах, продължавате да твърдите неистини.
Антон Кутев (КБ, от място): Има увеличение по време на вашето правителство.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Ако смятате, че срещу някой има оказван натиск, това не е обект на административен контрол. Това е за жалба в прокуратурата.
Антон Кутев (КБ, от място): Няма действия на прокуратурата.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Ако тези хора смятат, че някой наистина злоупотребява с власт и ги кара, нека да подадат жалба в прокуратурата.
Отново повтарям: в момента ние след извършената проверка от главния секретар на Изпълнителната агенция по горите констатираме, че няма извършени нарушения. Всичко останало е плод на Вашето въображение и, отново повтарям, на дежа вю. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Преминаваме към въпрос от народния представител Георги Пирински относно създаването на стопанства на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони.
Георги Пирински (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Господин министър, в началото на месеца стана известно, че до министър-председателя, до Вас и с копие до Народното събрание група млади фермери – 11 души, са отправили протестно писмо, в което се позовават и на опита на над 200 свои колеги, кандидатствали за финансиране по мярка 112 от Програмата за развитие на селските райони – мярка, създадена за подпомагане образуването на стопанства от млади фермери. Както е известно, тази мярка уверен съм, че я знаете, господин министър, винаги се е считала за една от особено важните и от гледна точка за даване на старт на нови стопанства на млади фермери, и от гледна точка на демографски, регионални съображения. В писмото те остро протестират, както стана ясно от средствата за информация, срещу получен отговор от Държавен фонд “Земеделие”, че няма да им бъдат изплатени заявени проекти, според тях приети и одобрени, поради недостиг на средства.
Моят въпрос към Вас е: какво е Вашето становище по тяхното писмо? На какво основание Държавен фонд “Земеделие” отказва да изпълни свои основни задължения: да изплати дължимите суми на коректните заявители?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За отговор има думата министър Мирослав Найденов.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Пирински! В одобрения от Европейската комисия текст за Програмата за развитие на селските райони по отношение на процедурата за избор на кандидатите е записано следното, цитирам: „Кандидатите, които отговарят на критериите за допустимост ще бъдат одобрявани по реда на подаването на техните заявления за подпомагане на принципа „Пръв дошъл – пръв обслужен”.
На базата на чл. 4 от текста на Наредба № 9 от 2008 г. в частта, касаеща финансовите условия за изплащане на помощта е записано следното, отново цитирам: „Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по Програмата за развитие на селските райони”, а чл. 20 гласи, че заявленията за подпомагане получават отказ за финансиране в случай на недостатъчен бюджет по мярката или с други думи казано, в случай, че проектите отговарят на критериите за допустимост те се одобряват по реда на тяхното постъпване до изчерпване на финансовия ресурс на мярката.
Средствата, заделени за целия период на действие на Програмата за развитие на селските райони до 2013 г. по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” възлиза на 102 млн. 413 хил. евро. Бюджетът на същата за целия период на прилагането й до края на 2013 г. е достатъчен за 4096 проекта при максимално изплащане на финансовата помощ в размер на 25 хил. евро на всеки бенефициент.
Приемът на заявления за подпомагане по Мярка 112 беше спрян на 6 юли 2009 г. Причината е, че бяха подадени значителен брой проекти – 5431, и тяхната стойност надхвърляше бюджета на мярката.
Още през м. май 2009 г. на проведено заседание на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони е взето решение временно да се спре набирането на проекти по Мярка 112 до изготвяне на анализ за възможностите за установяване на средства по другите мерки от Ос първа.
Осигуряването на допълнителни средства по Мярка 112 е свързано с промяна на програмата и с преразпределение на средствата между мерките от Ос 1, при съблюдаване на заложените индикатори и цели. Всичко това изисква внимателно проучване и подробен анализ на възможностите за усвояване на средства по всяка една от мерките от Ос 1.
От страна на Министерството на земеделието и храните беше поръчано на екип от независими оценители, изготвящи междинната и текущи оценки на програмата, да изготви анализ на възможностите за прехвърляне на средства между мерките на Програмата за развитие на селските райони. Изводите от анализа и препоръките на независимите оценители са, че на този етап да не се прехвърлят средства между мерките, а да се изчака изготвянето на междинната оценка през 2010 г. На проведените технически срещи в Брюксел представители на Европейската комисия изразиха същото мнение.
Уважаеми господин Пирински, имайки предвид, че Наредба № 9 е обнародвана в „Държавен вестник” на 3 април 2008 г. и същата е обществено достояние, следва да се отбележи, че всички проявили интерес за кандидатстване по реда, установен в нея, са запознати с факта, че при изчерпване на наличния по тази мярка бюджет техните проектни предложения могат да получат отказ от финансиране и е въпрос на тяхно решение дали ще поемат този риск или не. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За реплика има думата народният представител господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, обръщам се към Вас като човек, свързан със селското стопанство, със земеделието – Вие самият, ако бяхте млад фермер, който се обръща за такова субсидиране, бихте ли приели такъв отговор, който Вие сега давате?
Поне по данни в печата за Програмата за селските райони поначало има 3 млрд. и 200 евро. Досега се твърди, че са договорени 20% по пет мерки, които представляват 1 млн. 100 хил. евро – договорени, не знам колко са изплатени.
Говорим за криза и за ситуация, в която трябва да се борим за всяка възможност да се създаде заетост, да се произведе, да се развие едно или друго производство, да има откъде да се събират данъци. Вие цитирате наредба от 2008 г. и казвате: който дошъл пръв – получил, който не дошъл – негов риск, техен въпрос е дали да рискуват или не.
Казвате, че експертите независимите си говорели в Брюксел и онези също казали, че не е много разумно да се правят прехвърляния.
Вие сам, като свързан със земеделието човек, знаете как треперят тези хора от месец на месец, от седмица на седмица, за да могат да си покрият разходите и сега по подготовката, която са правили за активния сезон.
Създава се впечатление, господин министър, за някаква пълна незаинтересованост на практика да се реализират проекти по тези програми.
На 19 февруари т.г. моят колега Пенко Атанасов Ви зададе подобен въпрос във връзка с функционирането на фонда, изрази свое безпокойство, че мнението на госпожа Илиева, изказано в Комисията по земеделието, че тя пази интересите на фонда звучи като намерение колкото по-малко да се плаща, толкова по-добре, което не може да е цел на функционирането на фонда.
Моята настоятелна молба към Вас е да не оставите не обърната нито една възможност час по-скоро да се прехвърлят средства именно по Програмата 112, по мярката, и максимално всичките тези 219 души да получат пълна възможност да бъдат подкрепени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За дуплика има думата министър Найденов.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин Пирински, аз съжалявам, че наистина очевидно не сте ме разбрал, защото няма как аз да дам друг отговор. Има регламенти и правила. Тази наредба, за която говорите, е писана през 2008 г. Разбирате, че по време на Вашето управление Вие така сте задали тези неща. Самата Програма за развитието на селските райони е стартирала с параметри, зададени също от вашето правителство. Тъй като те са подадени в Брюксел това, което се изисква от нас като администрация, е да ги спазваме на 100 процента. В противен случай имаме лошият пример и от САПАРД, и да не продължавам нататък.
Това, което правим в момента е следното – знаем много добре, че хората разчитат на тези средства. Искам да Ви кажа, че ако като цяло усвояемостта по оперативните програми към момента е около 2%, по Програмата за развитието на селските райони, която е с най-голям финансов ресурс, до момента не са 20, а са вече 30%! И тези договори по Програмата 112 „Млад фермер” се подписаха точно след като ние поехме управлението на Фонд „Земеделие”, защото те стояха натрупани по чекмеджета, под чекмеджета и навсякъде.
Разберете – правим абсолютно всичко възможно, за да може да се усвои наистина и последния лев, особено по Програмата за развитието на селските райони. Тя е програмата, очаквана може би от най-бедното съсловие в тази държава и мисля, че в това отношение ние нямаме различия. Така че, повярвайте ни, правим го и когато наистина го правим както трябва, адмирирайте го, а не ни критикувайте! Благодаря.
Георги Пирински (КБ, от място): Дайте тогава да сменим наредбата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Да благодарим на министър Мирослав Найденов за днешното участие в парламентарния контрол.
Продължаваме нашата програма по-нататък.
Днес, на 12. 03., в 9 ч. 48 мин., е депозирано от народния представител Яне Янев уведомление.
Ще го зачета: „Моля на основание чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде отложено питането ми до министъра на външните работи относно външната политика на Република България относно конфликта в Близкия Изток в контекста на Доклада Голдстон, тъй като в 11,00 ч. трябва да бъда на дело в Административния съд, а часът съвпада с времето за отговор на министър Младенов”. Така, че въпросите към министър Младенов, и питането по-точно от господин Янев, няма да бъде осъществено днес.
Преминаваме към питане към министъра Вежди Рашидов – министър на културата, питане от народния представител Калина Крумова, относно обновяване на фондовете на библиотеките в страната. Имате думата.
Калина Крумова (Атака): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Питането ми е свързано с това какво се случва в момента с библиотеките и читалищата в страната.
На всички ни е ясно, че нито сградният фонд там, нито литературният такъв са в най-доброто си състояние. Това естествено не е проблем от половин година, от година или от две.
През 2007-2008 г. са отпуснати 7 млн. лв. за обновяване на литературния фонд, но оттогава до момента отпускани пари няма. Миналата година с наближаването на парламентарните избори проектите, по които са кандидатствали голяма част от читалищата и библиотеките са замразени.
В същото време аз съм информирана, че има много проекти за развитие на селските райони, където пък има неусвоени пари, и така де факто едни пари не са използвани, а пък други въобще не са достигнали до хората, които трябва да ги оползотворят. Читалищата в селата, както хората, които ходят по приемните си знаят, са единствените места, където хората се събират. Има много такива, където близо 20 години не са получавали нови книги, тоест първата част от питането ми е свързана с това какво се случва в момента с читалищата и библиотеките в страната? Какво е завареното положение и какво тепърва предстои да се направи? Благодаря много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За отговор давам думата на министър Вежди Рашидов.

МИНИСТЪР Вежди Рашидов: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Крумова! Обновяването на библиотечните фондове е непрекъснат процес, който изисква редовно закупуване на книги, периодични издания и други информационни източници в зависимост от вида на библиотеката и кръга читатели, които използват нейните услуги. По тази причина в бюджета на библиотеките и организациите, които поддържат библиотеки, е необходимо ежегодно да бъдат заделяни средства за тази цел, тъй като наблюденията, свързани с ефективността на библиотечно-информационното обслужване, показаха, че голяма част от библиотечните фондове не могат да отговарят на потребностите на гражданите главно поради недостига на средства.
По времето на министър Данаилов Министерството на културата откри програма „Български библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” за обновяване на библиотечните фондове. Програмата започва да функционира от 2007 г. при една относително стабилна и добра финансова среда. Средствата за реализиране на предвидените и целевите разходи за култура са включени в централния бюджет. През годините финансова подкрепа са получили 1665 проекта за 2007 г. и 1058 за 2008 г. Със Заповед № РД 09-95/17. 03. 09 г. на министъра на културата е обявена конкурсна сесия за 2009 г., по която са постъпили над 2000 проекта. Проектите са обработени от специализирана дирекция в Министерството на културата съгласно правилата за реализиране на програмата. Това даде възможност за незабавна реакция от страна на министерството при откриване на финансиране, но поради затрудненията, породени от финансова криза и нереалистично планиране на ресурсите, предоставянето на средства за изпълнение на програмата по бюджета на Министерството на културата не бе осъществено.
Като отчита значимостта на тази програма за обновяване и обогатяване на библиотечните фондове, Министерството на културата смята за необходимо нейната реализация да продължи и предвижда средства за това в 3-годишна бюджетна прогноза 2010-2012 г. В тази връзка Министерството на културата е в непрекъснат контакт с Министерството на финансите, което наскоро ни информира, че с цел минимизиране на ефекта от кризата върху държавата като цяло стриктно се контролират и лимитират всички разходи, предвидени по бюджетите на министерствата и ведомствата, съобразявайки се с постъпилите приходи. По тази причина на този етап от изпълнението на бюджета за 2010 г. има известно задържане на предоставянето на средства от централния бюджет. Очакваме, че при стабилизация на финансовата обстановка на един по-късен етап, Министерството на културата би могло да получи финансиране за отваряне на програмата през настоящата година.
Що се отнася до Програмата за развитие на селските райони, тя има по-комплексни цели и би могла само косвено да подпомогне развитието на читалищните библиотеки, в това число и по отношение обогатяване на фондовете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За два уточняващи въпроса има думата народният представител Калина Крумова.
Калина Крумова (Атака): Благодаря за отговора, господин министър.
Аз съм съвсем наясно, че решението на този въпрос е изключително и само финансово и в момента не е един от тези, които са на дневен ред. Надали образованието и по-скоро обновяването на библиотечния и на читалищния фонд ще бъде на първо място като приоритет с оглед на финансовата криза, в която е страната ни. Имайки предвид, че партия „Атака” доста сериозно организира инициативи във връзка с това много селски читалища да не бъдат затваряни - събирахме книги от хора и частни фирми, аз смятам, че може би трябва заедно с държавата, в лицето на Министерството на културата, да се обърнем към частните издателства и към тези, които милеят за българската култура и за българската книжнина. Под някаква форма на дарения да дадат част от своите книги, от това, което издават, за да могат българските библиотеки и читалища все пак да живеят. Единици са тези, които могат да се издържат сами от дейността си и сами да се сдобиват с нова литература. Благодаря Ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За отговор давам думата на министър Вежди Рашидов.
МИНИСТЪР Вежди Рашидов: Уважаеми колеги, дължа да Ви кажа, въпреки сложната финансова ситуация Министерството на културата работи много усилено, за да предостави възможности за развитие на библиотеките и читалищата в България. Активно се търсят алтернативни източници на финансиране. Благодарение на целеустремената работа на ръководството в тази посока в момента се реализира проектът „Българските библиотеки – място за достъп на информация и комуникация за всеки”. Това споразумение е за субсидия с фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. Целта на проекта е да се предостави лесен, равнопоставен достъп до информация и знания чрез предоставяне на условия за улеснена комуникация, електронни услуги, безплатно ползване на Интернет и други информационни и комуникационни технологии в обществените библиотеки. Това ще подобри интеграцията на българските граждани в информационното общество, ще подобри качеството им на живот и ще насърчи гражданския сектор.
Проектът включва техническо обезпечаване на работни места, както и обучение на 3000 библиотекари, които ще действат като Интернет-асистенти на гражданите, особено в малките населени места. С изпълнението му са ангажирани Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Българската библиотечно-информационна асоциация и Националното сдружение на общините на Република България. Към момента са подадени кандидатури от 840 библиотеки от 245 общини в България. В резултат на съвместна работа беше съставен предварителен списък от 455 целеви библиотеки, които през втората половина на годината ще получат необходимото оборудване. Предвижда се повторна оценка на потребностите през 2010 г. за библиотеките, които ще бъдат включени като целеви в планираните следващи етапи на програмата, като преди приключването на проекта, броят им ще достигне 900.
Министерството на културата е наясно с важността на тази тема, която, за жалост, съпътства библиотечното ни дело от години, но нещата няма да бъдат оставени без развитие и ви уверявам, че търсим всякакви начини да решим този проблем.
Уважаеми колеги, две думи, ако ми разрешите.
Скоро в Брюксел имаше заседание на министрите на културата и основният въпрос, който се обсъждаше, беше как Европейският съюз да направи една европейска организация по идея на министъра на културата на Франция господин Митеран. Изобщо за качване на библиотеките на електронни носители.
Библиотеките са основата може би на българската духовност, на тази пирамида, която се нарича духовност, и те са много важно нещо в живота на българите, но нека да си дадем ясна сметка, че те изпълниха своята голяма роля във времето, а вече сме 21 век и наистина българските библиотеки имат нужда от обновяване, модернизиране и технизиране, ако бих могъл да кажа, по една проста причина. Вижте, аз направих малко обиколки по време на изборите... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Да, благодаря.
В много от читалищата и библиотеките табелите са: „На полето съм, или вкъщи! Обадете ми се, ако ви трябвам.” Ние трябва да направим библиотеките достъпни за младите и да бъдем част от Европа, като ги качим на електронни носители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За отношение давам думата на народния представител Калина Крумова. Отказвате се.
С това днешният парламентарен контрол завърши.
Обявявам 30-минутна почивка. В 11,25 ч. продължаваме.
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Продължаваме с точката от дневната програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ – продължение.
Вчера бяха изслушани докладите и становищата на комисиите, на които законопроектът беше разпределен: на Комисията по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, а водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Вчера беше направено предложение от народния представител господин Мутафчиев – дебатите да бъдат събрани в днешния ден, за да може да се получи по-задълбочена дискусия върху първото четене на този законопроект.
За процедура има думата господин Вълков.
Иван Вълков (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, имам процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – господин Първан Русинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Направено е процедурно предложение за допускане в залата.
Моля народните представители да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 94 народни представители: за 92, против 1, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете госта в залата.
Откривам дебата по обсъждания законопроект.
Заповядайте, господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Госпожо председател, уважаеми народни представители! В този парламент много рядко вземам думата. Даже бях си казал, че въобще няма да се изказвам, но като чух вчера становищата на трите комисии, не мога да се въздържа. И трите комисии практически не разкриват целта на закона, по-скоро прикриват целта на този закон. Целта се нарича кадрова политическа чистка. Кадрова политическа чистка! Всъщност това е целта на това законопроектче, което има шест параграфа.
Ще си позволя да припомня на народните представители чл. 4, ал. 1 от българската Конституция. Тя гласи: „България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната”. Този законопроект е доказателство, че България не е правова държава, а антиправова държава. За да не бъда голословен, то какво ни предлага законопроектът?!
Параграф 1. Вижте го – две неща. Комисията, за която става реч, от 9 човека се намалява на 5 човека. Второ, срокът на мандата, който досега беше 6 години, се намалява на 5 години. Нищо ново. Две са промените.
И сега, уважаеми народни представители, обърнете внимание на § 6 – Заключителна разпоредба, сбутана там някъде накрая, която гласи (тук е заровено кучето, ако мога да се изразя така неакадемично): „В 15-дневен срок от влизане на закона в сила Народното събрание освобождава последните трима избрани членове от комисията от квотата на Народното събрание”. Отварям и гледам – кои са тези последни трима избрани членове от комисията от квотата на Народното събрание? Това са Вяра Минчева, Радослав Илиевски и Свилен Попов. Параграф 6 продължава: „и Президентът на републиката освобождава последния назначен член на комисията от квотата на Президента на републиката”. Отварям пак и гледам – кой е последният? Десислава Преображенска. Няма партии. С други думи, уважаеми колеги, защо да не изпишем в § 6 поименно хората – четиримата човека?! Досега не съм срещал такъв случай, когато със закон се уволняват хора с мандат! Със закон!
РЕПЛИКА ОТ МНОЗИНСТВОТО: Със закон се назначават.
Любен Корнезов: С решение са избрани - понеже ме репликирате - а не със закон. Поименно.
Уважаеми народни представители, от 9 станаха 5 – ясно, четири човека да бъдат уволнени. Аз казах имената им. Със закон да уволняваме!
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): В § 6 не са посочени поименно.
Любен Корнезов: Парадокс! Поименно са посочени, колега. Аз ги прочетох. Ако искате, ще ви кажа и от кои дати...
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): Четете коректно.
Любен Корнезов: Но защо от 6 години мандат го правим на 5 години?! Защо? Защото, уважаеми колеги, на 13 април, точно след един месец, като намалим мандата на 5 години, изтича мандатът на Петър Рендов и на Валентин Хараламбов. Тоест, докато влезе законът в сила, ще ги освободим, защото мандатът е изтекъл на 5 години. Ето къде е заровено кучето! (Смях и оживление в мнозинството). И разсипваме цялата комисия!
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Какво разсипваме?!
Любен Корнезов: Уважаеми колеги, аз казах, всъщност Конституцията го казва – че България е правова държава. Длъжен ли е най-напред парламентът да спазва законите, които сам е приел, независимо дали този парламент или по-предните?! Кой няма да каже „да”?!
Сега ще прочета чл. 24 от същия законопроект, но той не се пипа: „Мандатът на членовете на комисията се прекратява... ” (да не ги изброявам, има шест основания за предсрочно прекратяване на мандата на членовете на тази комисия). Кажете ми къде от тези шест основания има уволняване със закон?! Кажете! Кадрова чистка – уволняване със закон. Защо има мандат, бе хора?! Защо определени органи имат мандат? За да се създаде стабилност на дадения орган. Един мандат може да бъде прекратен само с определени от закона основания. И те са дадени в чл. 24. Дайте ми това основание? Няма го!
Следователно за мен е крайно недопустимо да се постъпва по този начин с орган, който е мандатен. Всеки от членовете има мандат. А такава еквилибристика – дайте да ги съкратим от 9 на 5 души, защото ще спестим някой и друг лев, пък дай и мандатът да не е 6, а 5 години – практически органът да бъде подменен на 100% с нови членове, разбира се, от мнозинството.
Затова, уважаеми народни представители, аз знам как се натискат копчета! Знам. И по-добре от вас знам, но този път поне юристите да се замислите. Да се замислим – не може така. Ако сме правова държава, ако държим на честта на пагона...(реплики от мнозинството.)
Да, да, защото отговорността не е малка за всеки един от нас! Въпросът не е само до натискането на копчета.
Затова ви призовавам да отхвърлим това недоносче. Няма да ви реши проблема тази комисия, колкото и съблазън да има към нея. Затова, за честта на Народното събрание, да кажем „не” на този законопроект. Благодаря. (Ръкопляскания от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Корнезов.
За реплика има думата господин Иванов.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Корнезов, с цялото ми уважение към Вас като юрист и като човек, който е, може да се каже, символ на парламентаризма в България, очаквах да посочите точно термините, които са записани, а не по този начин да тълкувате със собственото си мнение разпоредбите и новите параграфи на закона, които са записани в момента. Никъде в параграфите на законопроекта не са посочени поименно лицата. (Смях в КБ.)
Любен Корнезов (КБ, от място): Не съм казал, че са посочени!
Станислав Иванов: Лицата ги посочихте Вие поименно и по този начин доказахте още веднъж тяхната принадлежност. Знаем, че назначението е ставало на партиен принцип и са разделени две на две: БСП спрямо ДПС. Само това пропуснахте да кажете.
И нещо друго, господин Корнезов, моля Ви, недейте да казвате, че ние уволняваме. Ние не уволняваме никого, ние възстановяваме съществуващото до май месец м.г. положение на комисията, която е работила по време на вашия мандат много дълго време с 5 члена. В последния момент, когато вие виждате, че изтича мандатът на хората, които вие сте назначили, в последния момент, един месец преди изборите, вашата партия, вашата политическа сила, тройната коалиция назначава четири нови човека. Точно поради причината, че не може да промените мандатите…(Реплики от ГЕРБ.) Да, единият е от квотата на президента, но това са хора, които са назначени от вас – трима от Народното събрание и един от квотата на президента. Това се прави в последния момент, което, както казахте Вие, е груба политическа намеса в независимия регулаторен орган КРС, назначавайки в последния момент, един месец преди изборите, четири нови човека. Благодаря и извинявайте, ако по някакъв начин съм Ви засегнал. (Ръкопляскания в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Ще ползвате ли дуплика, господин Корнезов? Заповядайте.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин Иванов, благодаря Ви за репликата и от уважение към Вас правя и дуплика.
Разбира се, че въпросът има политическо измерение.
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): Единствено! То друго няма!
Любен Корнезов: Разбира се, не го отричам. Пък и парламентът е най-политическият орган в страната.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Тогава защо ни упреквате?
Любен Корнезов: Но трябва да се играе по правилата! (Шум и реплики в ГЕРБ.) Да, вярно е, че четири години бяхме в коалиция и по някакъв начин управлявахме страната. (Реплики в ГЕРБ: „По някакъв начин!”) Имаше и сега има толкова органи, не е само тази комисия, които са мандатни. За тези четири години нито един човек не освободихме, когато не му е изтекъл мандатът. Нито един! Посочете ми един случай! А вие сега започвате чрез промяна на закона подмяна на мандатните органи. Ето това е недопустимо!
Освен това, господин Иванов, защо в § 1 пишете: последните трима, избрани от парламента, и последният, който е назначен от президента? По-логично беше тези, които са с вече изтичащ мандат да бъдат визирани, нали? Да обърнете обратно. Защо не обърнахте обратно? И ще ми кажете, ама не бил политически въпрос! Я-я-я! (Реплики и смях в ГЕРБ.)
Но, уважаеми колеги, сами разбирате, че това, което ни предлагате тук…
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: ...ще мине.
Любен Корнезов: Аз знам, че ще мине. Но също знам, че с тази ръка ще се опитам да се преборя в Конституционния съд. Благодаря Ви.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Пак връзки, пак политически! (Шум и реплики в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
За изказване – заповядайте, господин Михов.
Цветомир Михов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Корнезов, явно много добре наистина познавате всички закони, конституции. С цялото ми уважение към Вас като юрист, цитирахте доста членове от Конституцията. Аз без да правя заключения и коментари, ще се опитам да изложа на вашето внимание няколко факта. Защото казвате, че нарушаваме Конституцията. Не знам дали не трябва да се третира по същия начин това, когато вие сте я нарушили, тъй като вие правите тази промяна точно на 25 май. Вие сте председателствали Народното събрание, ще зачета и стенограмите. На второ гласуване променяте Закона за публичното радиоразпръскване. Забележете, Закона за публичното радиоразпръскване, а не Закона за електронните съобщения! И както Вие цитирахте, там някъде накрая, в Преходните и заключителните разпоредби, със съвсем дребнички букви е записано следното: „Думата „пет” става думата „девет”. Нищо повече. Със същите тези 15 дни за влизане на закона в срок, който Вие в момента оспорвате. Същите тези 15 дни!
Но за да направим пълна ретроспекция, нещата не спират дотук. Ако си направите справка, а може би вашият списък с последните членове не е пълен.
Любен Корнезов (КБ, от място): А, не е пълен!
Цветомир Михов: Става дума за следните промени, които вие правите. С тази промяна става член на Комисията за регулиране на съобщенията господин Радослав Илиевски, който е депутат в 39-то и 40-то Народно събрание…
Любен Корнезов (КБ, от място): И е от Плевен!
Цветомир Михов: От БСП! Един пропуснахте, господин Костурски, който е депутат от НДСВ, депутат в 39-то и 40-то Народно събрание..
Любен Корнезов (КБ, от място): Костурски е от 2007.
Цветомир Михов: Та, виждайки, че така или иначе, губите позициите си в парламента, дайте на тези хора поне да им намерим хляб. Вие ни обвинявате за нещо, за което тогава всички са ви обвинявали вас. Вие като председателстващ Народното събрание, предполагам не помните цялата стенограма, но няколко пъти се опитвате да въведете ред в залата. И не знам защо трудно давате думата на някои независими депутати, които оспорват това решение. Та, цитирам: „Явно това се прави по нечия полза и в нечий интерес, но това не е нито в интерес на държавата, нито в интерес на данъкоплатците”. И продължавам нататък: „Може би на тях, на тези места в КРС ще застанат днешни депутати, някои от тях вероятно ме гледат отсреща.” Което става факт само след 15 дни. Тези хора, които са гласували това решение, само след 15 дни стават членове на тази комисия. Вие знаете какви привилегии ползва тази комисия – и в заплати, и в автомобили, и в секретарки. Знаете какъв е бюджетът, знаете какво разхищение на бюджетни средства е! И нямате нито един мотив за увеличаване на тази комисия. Предложението е внесено от народния представител Иво Атанасов от БСП, народния представител Лютви Местан от ДПС, народния представител Георги Юруков от БСП и господин Камен Костадинов – също от ДПС.
Всеки един в залата може да си направи сам изводите с каква цел е направена тази промяна и дали тази промяна 15 дни преди изтичането на мандата на 40-то Народно събрание е направена наистина за да се засилят функциите на Комисията за регулиране на съобщенията или само за да се намери работа на двама-трима депутати, да не забравяме и един от квотата на президента – той си има друга група, на която търси работа. (Бурни ръкопляскания в ГЕРБ, „Браво!”) И това за съжаление не е само в тази комисия. На всички регулаторни органи в края на мандата сте увеличили бройката, само и само за да могат тези, които в момента не са тук сред вас, защото знаете, че няма да вкарате повече от 30 и на другите 40, които са били, трябва да им намерите някаква работа, само и само затова да не отидат на борсата, дайте ще увеличим всички регулаторни органи, за да можем да им намерим някаква работа. (Ръкопляскания в ГЕРБ.)
Така,че мисля най-малкото, трябва да имате някаква чест и някакво достойнство и да не излизате тук да защитавате самата структурна промяна. Вие защитавате поименно хора, на които вие знаете, че сте им търсили работа! Имайте малко достойнство пред всичките тези хора, които са ви избрали и са ви изпратили тук наистина да работите! Не може онзи ден да се обсъждат заплати на депутатите, дайте да видим какви са заплатите на Комисията за регулиране на съобщенията!
Любен Корнезов (КБ, от място): Ами да ги видим!
Цветомир Михов: Ами хубаво, дайте! Благодаря. (Ръкопляскания в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Антон Кутев.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Тук чух, че съм щял да кажа реплика за Надя Антонова и това, че тия депутати, видиш ли, ужасяващо били назначени някъде. Това, че обърнахте думата депутат в мръсна дума е нещо, което касае вас самите, защото вие също сте депутати. (Шум и реплики в ГЕРБ.) И ако си мислите, че ще излезете от тая зала след някой и друг месец с по-голям рейтинг от тоя, който имате в момента – 17% на парламента, да знаете, че няма да стане. И точно затова няма да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не Ви е точна цифрата, господин Кутев.
Антон Кутев: Осемнадесет или седемнадесет и половина.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Уточнете го.
Антон Кутев: Сега ще ми вземете думата или ще спрете да се обаждате? В смисъл, някак си не върви така. Диалог с вас не мога да водя. (Обръща се към председателството. Шум и реплики в ГЕРБ.) Не мога да водя диалог. Не е по правилата. Не може председателят и заместник-председателят на Народното събрание да се обаждат зад гърба ми, без да взимат думата. Ако искат да я вземат, да застанат тук и да кажат. Другото не е редно.
Да се върнем на темата все пак. Може и да са назначавани в края на мандата бивши депутати, но ние в нито един момент, както каза и господин Корнезов, не сме освобождавали. И това, че в момента вие се опитвате ... (Шум и реплики в ГЕРБ.) Не сме освобождавали преди да е изтекъл мандата. И веселите ви усмивки показват само едно – че Вие дори не съзнавате в момента думите на господин Корнезов за честта на пагона. Очевидно измежду вас има достатъчно хора, които са подвластни на честта на пагона.
Това, което се опитвате да правите, е груба намеса в регулаторни органи. Вие се опитвате да освобождавате хора в органите, опитвате се да подчинявате органи и това ще доведе не само до политически резултати, това ще води до икономически резултати. Колеги, само че ми свършва времето. За икономическите резултати ще си говорим след малко, когато взема думата за изказване.
Репликата ми в тоя случай е, че това, че някой депутат е бил назначен, в това няма лошо. Лошо е, когато някой горски е уволнен, за да назначите ваш човек, за което ставаше дума преди малко. Това е лошото.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Защото е крал.
Антон Кутев: Не защото е крал. Няма нито едно дело, заведено срещу тия горски. Ако е крал, заведете дело и го спечелете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Кутев.
Благодаря ви.
Втора реплика? Няма желаещи за втора реплика.
Господин Михов, заповядайте, имате право на отговор.
Цветомир Михов (ГЕРБ): Забравихте си едно листче тук. Не знам?! Някой ви е написал темата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е за стенограмата, да се запише.
Цветомир Михов: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, понеже репликата не беше отправена лично към мен, не знам ..., но аз ще отговоря. (Реплики от КБ.)
Аз не съм споменал никъде в изказването си, че депутат е мръсна дума. Може би вие го смятате така, защото се постарахте за осем години, в които бяхте в управлението на държавата, да накарате всички хора да мислят, че народният представител или депутатът е мръсна дума. Мисля, че за осем години институцията Народно събрание беше институцията с най-ниския рейтинг в държавата. С най-ниския рейтинг! С най-ниския рейтинг!
Мая Манолова (КБ, от място): А сега как е?
Цветомир Михов: В момента има най-високия рейтинг откакто съществува Народното събрание като институция след новата история на България.
Другото, което искам да Ви кажа, е, че Вие не сте прибягвали до такива смени въпреки знанието, че много служители от различните институции са корумпирани, са крадливи – наистина са силни думи, но как да ги уволните или как да им прекратите мандата като те са членове на някои от вашите коалиционни партньори. Вие сте ги наследили от вашия коалиционен партньор НДСВ. Кой би ви допуснал да направите някаква смяна въпреки вашите знания, че те не са читави. Въпреки това, при положение, че решенията в държавата бяха взимани там, на Боровец, където тримата лидери се събираха и решаваха как да се развива държавата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други? Заповядайте.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Правилно, госпожо председател, направихте забележка на господин Кутев. Рейтингът на парламента не е 17, а 19%. Но искам да Ви кажа, госпожо председател ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И на Вас ще направя забележка, господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев: ... 19 е. Това е твърдата цифра. Но започнахме от 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще говорите ли по темата или ще Ви отнема думата?
Петър Мутафчиев: Да, по темата ще говоря. Това е свързано с темата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обсъждаме на първо четене определен законопроект.
Петър Мутафчиев: След днешното гласуване на ГЕРБ на този закон, госпожо председател, ще падне на 17 и аз съм убеден в това. Защо ви казвам това? (Шум и реплики в ГЕРБ.) Защото, слушайки господин Михов, си помислих, че нямаше никакъв смисъл Станислав Иванов да прави реплика на Любомир Корнезов.
Защо? Ами защото той потвърди целите на ГЕРБ. Основната ви цел е: абе, дайте тези и тези, които са сложени в крак, да бъдат махнати. Точно това ви казваше Корнезов и трябваше да се потвърди. То се потвърди от изказването на Михов.
Аз искам да Ви кажа, че има една разлика и това беше репликата на Кутев – че когато са правени промените на закона в предишното управление, не са прекратявани мандати.
Много добре и аз се надявам – виждам че и председателят на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения господин Вълков е тук, че когато господин Колосанте беше в България, тогава ясно и категорично се каза, че трябва да се изпълнява Рецитал ХІ от Директива 2002/21 на Европейската комисия, която гарантира независимостта на този регулаторен орган по съобщенията и единствената гаранция е несменяемостта. Включително в директивата ясно е казано при какви случаи може и това е влязло в нашия закон. Всичко останало е ярка политическа намеса. И това, което Корнезов каза, е самата истина. Вие успяхте по някакъв начин да излъжете Европейската комисия и да кажете: виждате ли, ние с предложението за КРС ...
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Те не се лъжат.
Петър Мутафчиев: Не се лъжат, да, и това трябва да го знаете.
... ще направим една хоризонтална промяна на всички регулаторни органи. Тоест ще ги направим с един и същи състав, с едни и същи заплати и така нататък.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Точно така.
Петър Мутафчиев: Да, ама не е точно така.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Така е, така е.
Петър Мутафчиев: Защото имате едно последващо действие. Не ги правите само от девет на пет, но съкращавате и мандата, което означава, че целта е да сложите ваши хора на 100% в комисията. За какво? Може би защото идва една голяма цел, която се казва цифровизация.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Вие сте си направили тази сметка.
Петър Мутафчиев: Защото Вие променихте едно решение на предишното правителство да има държавно предприятие там. Казахте, че нямало пари и така нататък. Ние си помълчахме. Вероятно това е истината. Но защо в момента тръгвате с една такава поголовна смяна?
Не е вярно – примерно тук цитираха депутати, че единият от членовете – господин Костурски, бил назначен в края. Напротив, струва ми се, че господин Костурски е втори мандат и не е бил депутат в следващото. Но това няма значение.
Може да са хора, които ще назначите вие, които предлага примерно председателят Цецка Цачева. Но тези хора трябва да знаят, че след като вие или който и да е друг политик, народен представител, политическа партия в парламента или група веднъж е гласувала за тия хора, след това тази група не може да им влияе. Не може да ги плаши, че ще ги сменя и ще ги уволнява и че те могат да бъдат тогава независимият орган. Това е смисълът на европейската директива. Аз се опитах да го кажа и в комисията, но явно не бях разбран. Но трябва да знаете едно – че, ако законът се приеме в този вид, няма да може да излъжете съответно нашите партньори. Ясно ще си проличи, че една политическа цел за смяна на 100% на самата комисия, което е вече наистина едно сериозно нарушение на принципите на европейското право.
Надявам се, че ще осъзнаете това, което вършите в момента като управляващо мнозинство. Надявам се, че няма да създадете работа на Любо Корнезов да обжалва отново в Конституционния съд едно такова гласуване в парламента и приемане на един закон, който нарушава и Конституцията на страната, и че ще намерим една спокойна обстановка, за да могат да се решават проблемите в телекомуникацията, а не непрекъснато да се създава напрежение в самия орган. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Мутафчиев.
До момента са заявени две реплики – проф. Станилов, Михов, и Станислав Иванов – трета реплика.
Заповядайте, господин Станилов.
Станислав Станилов (Атака): Когато водим подобен дебат, трябва да се започне да се опонира тезата, че това не е политически проблем. Всичко е политика и от политиката произтичат нашите съображения. Обаче един мъдър човек от много ляво е казал, че кадрите решават всичко. Със старите кадри няма да стане нищо променено. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Не е дошла „Атака” на власт, ГЕРБ е дошъл на власт с близо 50% от гласовете на българския народ. Той е дошъл на власт да промени нещата, а дали това ще го направи ГЕРБ, или няма да го направи, е техен проблем.Със старите дюшеци нов бардак няма да стане. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) От тази трибуна много пъти съм казвал, че трябва да се променят хората и ще Ви кажа нещо изключително важно.
Имаме съдебна власт, която представлява една язва на българската обществена структура, примерно и тази съдебна власт се назначава по политически съображения, от политически субекти и затова тя не работи. Вие искате сега тези хора, които са останали оттогава, да останат. Ние смятаме, че не бива да останат, защото ще саботират работата.
Моите наблюдения от последните 3 месеца са, че средният ешелон чиновници саботира промените и работата на министерствата и на министрите и точно тези хора провалят новата политика. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Независимо от това, че някой от министрите в ГЕРБ правят грешки, според мен, не харесвам и тяхното говорене и някои от мерките им, но нещата трябва да се променят и това не зависи само от тези министри, това зависи от депутатите от ГЕРБ и зависи от това как ще бъде прочистен средният ешелон. Този, който саботира работата, трябва да бъде махнат на всяка цена. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Няма да ви слушам какво говорите, защото вие, каквото и да говорите, ще искате да запазите ресурса, останал от Иван Костов, от царя, от тройната коалиция и този ресурс ще провали всичко. Ще го провали, ако не го смените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За втора реплика думата има господин Михов.
Цветомир Михов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Мутафчиев! За да бъдем безкрайно честни с всички колеги, това, което казвате, донякъде е така, донякъде не е, но казвайте цялата истина. Вие правите промяна в комисията, защото наистина господата от Европейската комисия, които Вие споменахте, са ви направили много строга бележка, че тази комисия не работи, защото България е трябвало да понесе много жестоки санкции - и за мобилните оператори, и за стационарните оператори, за цени, за такси и т.н.
За да бъдем конкретно ясни, вие увеличавате комисията с 4 члена, но освен че увеличавате комисията, Вие променяте и начина на вземане на решения в самата комисия. Не забравяйте, че старите членове, които вие сте наследили, наистина не ги махате, но техните правомощия изтичат 2010 г., а на новите членове, които са ви достатъчни, за да контролирате новата комисия, мандатът им е до 2015 г. Така, че Вие си осигурявате едно бъдещо контролиране в момента, когато ще бъде правена цифровизацията в Република България.Вашата цел е била тази – да контролирате цифровизацията.
Ако прочетете стенограмата от 25 май тогава, ще видите, че този закон, който е приет, е обявен за мафиотски. Може да проверите, да прочете, а и господин Корнезов е направил няколко бележки. Обявен е за мафиотски този закон, който е трябвало да обслужи интересите на няколко олигарха в България. Предполагам, че сте присъствали на обсъждането на 25 май 2009 г. и знаете за какво става дума.
Така че, повтарям, мандатът на новите членове и вашите са до 2015 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата за трета реплика има господин Станислав Иванов.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Господин Мутафчиев, Вие споменахте за европейски принципи, но нека назовем тези принципи. Единият е независимост, а другият е може би приемственост. Това са принципите, по които е устроена работата на този контролен орган.
Считате ли, че независимостта и приемствеността не са нарушени, след като Вие един месец преди края на вашето управление вкарвате 4 човека и променяте работата на комисията, която е приета със закон през 2001 г. именно поради тази причина - да има независимост и приемственост, и членовете на комисията се променят през 2 години. Този принцип вие го нарушавате, вкарвайте 4 нови човека, които попадат по средата на един мандат и объркват именно принципите на независимост и приемственост, на които се базираше Вашето изказване. Затова моля Ви да бъдете коректни. Не нарушавате ли именно тези европейски принципи в работата на комисията? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За дуплика думата има господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаема госпожо председател, тъй като единствената реплика, която не касаеше политически въпрос, беше на господин Иванов, започвам с неговата реплика. Не, точно с предишното решение не се нарушава независимостта и приемствеността. Ще Ви обясня защо. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Изслушайте ме, ще Ви обясня защо. Защото независимостта се гарантира от несменяемостта. (Реплики от ГЕРБ.) Четете директивите, не ми говорете глупости. Това е все едно да кажете, че тази директива е глупава, а такова нещо смятам, че български депутат не може да го каже.
Несменяемостта – това е независимостта. Всеки един е предложен от политическа партия или от парламентарна група. Например, няма кой друг да го предложи, може някоя обществена организация да го предложи, но той става независим, когато знае, че тази парламентарна група или този, който го е предложил, не може да го смени след това и да му оказва натиск. Това е смисълът, разберете го. Това е европейска практика. (Реплики от ГЕРБ.) Няма да ми стигне времето да отговоря на другите реплики.
Приемствеността! Много ясно е, че я има. Когато си оставил петима членове и си сложил още трима или четирима, ами има приемственост. (Реплики от ГЕРБ.)
Господин професоре, с най-големи уважения към Вас. Благодаря Ви, че ме върнахте към научния комунизъм. Наистина „Кадрите решават всичко” е казал един велик мислител, но един друг кадър най-добре е използвал тази мисъл и това е Сталин, но е стигнал до ситуацията, че „няма кадър – няма проблем”. Много съжалявам, че Вие в края на своето слово стигнахте точно до това. Много Ви моля, не го правете повече. Уважавам Ви наистина искрено. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Мутафчиев.
Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение?
Господин Казак, заповядайте.
Четин Казак (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние няма да подкрепим на първо четене предложения законопроект. Причините са ясни. Въпреки, че ние не сме предлагали хора сред тези, за които стана дума. (Реплики от ГЕРБ.) Тоест не сме засегнати пряко от този законопроект.
Но въпросът е принципен, уважаеми колеги, и аз не за първи път излизам от тази трибуна, за да Ви посоча колко грешна е посоката, по която сте поели – посока, която вече е извървявана от една друга политическа сила, която към настоящия момент е доста маргинализирана. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
Когато ОДС дойде на власт през 1997 г., господин Велчев, имаше много по-голямо мнозинство в Народното събрание от мнозинството на ГЕРБ. Това правителство и това мнозинство окупира изцяло цялата власт повсеместно. Видяхте през 2001 г. тази свръхконцентрация на власт докъде доведе това управление. Не тръгвайте по този грешен път, не се стремете на всяка цена да премахнете всякаква възможност за коректив, за поне частично прилагане принципа на Монтескьо, че една власт трябва да възпира друга.
Не случайно са измислили тези независими държавни органи, които са призвани именно да представляват този коректив, срещу абсолютната власт, която много често има тенденция да се превърне в авторитарна. Именно затова са измислени тези принципи за несменяемост, за мандатност. Това не са принципи, измислени от вчера или в България. Неслучайно Европейската комисия и в тази директива, и в много други актове, касаещи подобни сфери, където се изисква една независима регулация, една регулация, която да не бъде подвластна на политическите превратности във всяка една държава, изисква независимост и континуитет на тези регулаторни органи, за да може да бъде гарантирано, че те ще упражняват един контрол, който няма да бъде подвластен на в момента управляващата политическа сила.
Защо Вие се стремите към това сега? Това всички ние усещаме. Ние нямаме проблеми в момента, но ние усещаме, че това е генерална репетиция да пристъпите към последен бой с всички подобни останали независими държавни органи. Въпреки, че аз не виждам проблеми в момента. Нито от Сметната палата в момента по някакъв начин слагат прът в колелото на ГЕРБ, напротив одит след одит Сметната палата громи предишното правителство, въпреки че Вие нямате представители в Сметната палата. Комисията за защита на конкуренцията – с решение след решение помага на правителството да преодолее всички пречки например при организирането и провеждането на търговете за автомагистрала „Тракия”, отхвърля всички жалби и т.н. Тоест и в момента тези органи – не знам, сигурно заради страх или заради нещо друго, всячески подпомагат усилията на правителството. Защо въпреки всичко това Вие се опитвате да наложите чувството, че предстои чистка и там - че и там всичко ще бъде разчистено и вие ще поставите ваши хора, тоест ще окупирате цялата власт? Излишно упражнение, уважаеми колеги! Не нарушавайте тези принципи в името на желанието да окупирате цялата власт в тази държава, защото утре те ще се обърнат срещу вас.
Утре няма да имате оправдание, че този ви бил попречил, защото наследството от предишното управление важеше година – година и половина. Но вече и това се изтърка. Ако окупирате цялата власт, утре няма да имате с какво да се оправдаете за всеки неуспех, който евентуално би споходил нашата родина. Така че вразумете се навреме и спрете тази тенденция! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Казак.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат?
Заповядайте, господин Кутев.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че повечето от нещата колегите преди мен ги казаха, но искам малко да довърша по това, което аз виждам и аз мисля, че се случва.
Разбира се, че проблемът с тази промяна е политически и разбира се, че тези политически промени са опит за ограничаване на демократичните процеси, което според мен рано или късно ще се обърне срещу вас.
Това, което аз си мисля, че се случва в залата в момента, е, че определено част от Вас, от депутатите на ГЕРБ или мнозинството, не си давате сметка как ще се развият тези неща след това. Според мен! Защото те ще се развият най-вероятно като след няколко месеца вкарате един законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията и там по същия начин ще се опитате да направите същото със СЕМ. Сигурно ще го направите - вие сте си мнозинство и както тук ще си го направите, така и там ще си го направите. Резултатът от цялата работа ще бъде, че оттам нататък, както каза и колегата Мутафчиев, вие ще се заемете с това да осъществявате цифровизацията през 2012 г., защото това са органите, необходими за цифровизацията.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Така си мислите вие.
Антон Кутев: Не, не си го мислим ние, Вие ще го направите. Защо репликирате от място – станете и си кажете после?
Най-вероятно Вие ще си направите, доколкото можете, защото аз не съм убеден, че ще изкарате мандата, но ще се опитате да направите цифровизацията. Да, съгласен съм, Вие ще имате частичен политически ефект. Защото ще имате доста сериозен контрол над медиите, което си е живо нарушение на демокрацията, на принципите, с които Вие сте дошли на власт. Става дума – вие, депутатите от ГЕРБ. Но резултатът от цифровизацията ще бъде, че няколко медийни боса, които както при нашето правителство, така и при вашето, могат да бъдат изброени поименно – ще направят огромни суми пари от това, и няколко точно определени депутати от вас, които не е трудно сега да бъдат назовани поименно, ще направят и икономически, и политически дивиденти от това.
И точно вие, които сега пламенно защитавахте промените в името не на някакъв отбор, или на каквото си мислите, че сте, ще разберете, че накрая сте излъгани от едрия капитал и от няколко политически интриганта. Това ще се случи, защото то винаги става по един и същи начин. И в момента.
Затова демокрацията и демократичните механизми са единствените механизми, които гарантират срещу такива процеси. Когато вие в името на вашата общност нарушавате демократични принципи, това рано или късно ще се обърне срещу вас. Защото общността не е ГЕРБ, общността е България. Това е правено не само при вас, това сигурно е правено и при нас, сигурно е правено и при предишните. Това е проблемът на България, че група от общности се опитва да изземва демократичните механизми, опитва се да ги обръща в своя полза, често пъти използва мнозинствата в този парламент и резултатът винаги е един и същ. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други желаещи за изказвания?
Госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, аз ще бъда съвсем кратка. Няма да повтарям това, което каза проф. Корнезов, това което казаха господин Мутафчиев и Антон Кутев, за това, че в момента сме свидетели на една безпрецедентна чистка в системата на държавната администрация от най-високото до най-ниското ниво. На мен лично, ако участвам, или ако от името на моята политическа сила това се извършва, би ми било неудобно тук, от тази трибуна, да размахван пръст и отправям обвинения към предишно управление.
Аз искам да ви обърна внимание на правната част на този казус, която като че ли не ви е съвсем ясна. Става дума за мандатността като принцип за структуриране на някои от независимите регулатори и на други контролни органи в Република България.
Смисълът на мандатността, освен че е свързан с несменяемостта и независимостта, защото когато един човек бъде избран за някакъв срок, той става неконтролен и независим, включително от тези, които са го избрали. Но смисълът е за разминаване на мандатите на независимите регулатори и органа, който ги е избрал. Естествено е, че в предния мандат на Народното събрание има политически момент в избора на една или друга кандидатура. Естествено е, че сега, когато след два месеца ще попълвате бройката от двама души с намалени мандати, ще подходите избирателно и няма как да избегнете така наречените политически критерии при определянето на хора, които ще влязат в този орган.
Тук смисълът е да се разминават мандатите между органите, които избират независимия регулатор, и дейността на самия регулатор. Това е, за да не преяде с власт една политическа сила, за да не обсеби цялата власт в държавата, включително изпълнителната, законодателната и контрола, който имат тези органи, които стоят малко встрани от останалите органи в нашата страна. Това е така нареченият взаимен контрол и взаимодействие между властите – едни от основополагащите принципи на всяко демократично общество. Именно заради това в предния мандат, въпреки всички критики, които можем да понесем за едно или за друго, ние не си позволихме да нарушим мандатността на нито един орган, изхождайки именно от това, че те са избрани от предния мандат на Народното събрание, за да контролират дейностите в една сфера по време на нашето управление.
Какво си мислите в момента, че правите, обсебвайки цялата власт по вертикала и хоризонтала, уволнявайки безцеремонно, разправяйки се с хора – професионалисти и експерти, които работят дълъг период от време на различни позиции?
Първо, това по никакъв начин не се връзва с вашето предизборно обещание да управлявате с целия потенциал на нацията. Целият потенциал на нацията не може да има един- единствен партиен цвят.
Това, което правите в момента с този закон, е абсолютно укоримо! Вашето нетърпение, предвид предстоящата цифровизация, е ясно, защото такъв беше първият въпрос на депутати от ГЕРБ, зададен към висш представител на Европейската комисия господин Коласанти още през месец септември миналата година – за намеренията да изчистите тези органи. Отговорът на господин Коласанти, няколко пъти вече цитиран в тази зала, но мога да ви го припомня, казва: „В никакъв случай не нарушавайте мандати на един орган, защото това се приема от Европейската комисия като недемократична мярка, като мярка за политически натиск. Ако ще променяте мандати и тяхната продължителност, направете го от следващия мандат занапред” – това се казва категорично.
Какво правите с това, че намалявате срока на мандатите от шест на пет години?! Не чух някой да извади разумен аргумент защо го правите - за да освободите тези хора от месец април, за да изберете на тяхно място подвластни на вас хора.
Защо Ви е цялата власт в държавата, при това упражнена по брутален и безцеремонен начин?!
Истински се надявам, че в тази зала има и мислещи хора, хора с морал и отговорност, които ще си дадат сметка именно за това: не могат да се газят правила, оправдавайки се какво се е случило в предишния и в по-предишни мандати.
Госпожо председател, изобщо не е изненадващо защо само за няколко месеца рейтингът на Народното събрание падна с 30%.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Заради вас.
Мая Манолова: Вие сте управляващото мнозинство, вие имате 150 души. Заради това, че гласувате безумни закони, с които погазвате основни демократични принципи, заради това, че уволнявате безразборно и не се спирате .пред нищо.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Народното събрание уволнява? Вие добре ли сте?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Манолова.
Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Закриваме дебата.
Моля, гласувайте на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.
Гласували 110 народни представители: за 86, против 24, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието. Благодаря Ви.
За процедура.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! На основание чл. 45, ал. 2, т. 5 предлагам отлагане на гласуването на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми със следното основание. След одобрението на работната програма на Народното събрание за тази седмица в постоянната Комисия по околната среда и водите постъпи предложение от народен представител – член на комисията, за допълнение към доклада, подготвен за второ четене на законопроекта. Допълненията, които се имат предвид, определено подобряват текстовете на законопроекта. Вчера те бяха обсъждани на заседание на постоянната комисия. Има извънредно заседание на комисията и днес, за да може да бъде подготвено допълнение към доклада за второ четене.
В тази връзка и на основание на тези причини моля Народното събрание да отложи гласуването за второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте направеното процедурно предложение за отлагане на второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми.
Гласували 114 народни представители: за 43, против 68, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
За прегласуване.
Георги Божинов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Мотивите, изложени от председателя на комисията, бяха и много сериозни, и много основателни. Затова аз предлагам да прегласуваме нейното предложение.
Въпросът е още по-сериозен, отколкото тя си позволи да каже, обосновавайки своето предложение.
В момента се намираме след поредното извънредно заседание на комисията, на което беше констатирано, че са абсолютно необходими промени във вече гласуваните в комисията на второ четене текстове. Бяха внесени предложения и е насрочено в момента – в 12,00 ч. днес, извънредно заседание на комисията. Двамата вносители са от мнозинството. Само добрата воля и висок професионализъм могат да ни позволят да излезем от тази ситуация. Нужно ни е малко време. Затова подкрепете предложението! Вносители са господин Язов и господин Тошев. Подкрепете предложението на председателя на комисията! Да се опитаме да постигнем необходимия консенсус по тези въпроси! Ще го гласуваме, когато решите, другата седмица. Това е разумното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Божинов.
Ще подложа на гласуване Вашето предложение за прегласуване.
Но с още по-голямо основание всички депутати могат да постигнат консенсус, след като вашата комисия в продължение на два месеца след серия извънредни заседания не успя да го постигне.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Е-е-е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуваме.
Гласували 110 народни представители: за 39, против 67, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИ.
С доклада за второ гласуване ще ни запознае председателят на комисията госпожа Искра Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря, госпожо председател.
Дами и господа народни представители, „Доклад относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми, № 902-01-50, внесен от Министерски съвет на 27 ноември 2009 г., приет на първо гласуване на 13 януари 2010 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на … (Шум и реплики в залата.)
Георги Божинов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо председател на постоянната комисия! Заглавието е „Закон за изменение и допълнение на Закона за генно модифицираните организми”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: „Генетично” е точното заглавие на закона.
Георги Божинов: ... „Генетично модифицираните организми”.
Имаше широк обществен дебат. Неправителствените организации, сдружения, експерти и граждани демонстрираха изключително висока активност и изключителен професионализъм и компетентност.
Наред с мненията, които дават основание за такава оценка, имаше и много непрофесионални твърдения и много изказвания мотивирани от страхове и предубеждения.
Още когато говорим за името на закона, за заглавието на закона, съм длъжен да кажа, че в самия закон, който променяме, ясно е дефинирана неговата рамка и съдържание, изключени са всички дейности, свързани с храни, фуражи и лекарства и твърденията на високообразовани хора, че със забраните и промените на закона се спира развитието на медицината, са неоснователни.
Има обаче един проблем. Вчера към нас се обърнаха и изпратиха към всеки един народен представител писмо-обръщение неправителствени организации. Те ни задават въпрос: знае ли всеки един народен представител, който ще вземе участие в гласуването по този закон, какво е съдържанието на двата основни термина, придобили статут на категории в тази част на правото – първата категория е „освобождаване в околната среда” и втората категория е „пускане на пазара”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов, когато дойде ред в доклада по тези понятия ще коментираме.
Георги Божинов: Няма! Повече може би няма да се изказвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате ли да ни кажете нещо по повод на Ваше предложение относно наименованието на закона?
Георги Божинов: Имам да Ви кажа, че с цел постигане на целите на закона и декларативните заявления на министър-председателя, че с този закон се променят само условията за работа в регулирани условия…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Божинов. Отнемам Ви думата, тъй като не се изказвате по същество.
Освободете трибуната! Не ни предложихте нищо във връзка с наименованието на закона.
Георги Божинов: Аз смятам, че Вие ми попречихте да стигна до това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре, довършете си във връзка с това, което е докладвано от комисията. По всички останали моменти ще имате възможност да вземете отношение.
Георги Божинов: Искам да кажа, че преди комисията да разгледа предложението на народните представители Вие просто нямате полезен ход нататък.
И Лъчезар Тошев направи предложението, за да Ви извади от ситуацията. И днес трябваше да се дефинират тези понятия.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Това го разбрахме…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов, за последен път Ви предупреждавам, че не говорите по същество на …
Георги Божинов (КБ): … Вие не искате да слушате. Вървете тогава и си трошете главата! Но обществото гледа!
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Плашите с обществото?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Има ли други становища относно наименованието на закона? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 87 народни представители: за 78, против 5, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 1 има постъпило предложение от народния представител Костадин Язов.
Комисията подкрепя предложението.
Има постъпило предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев.
Предложението е оттеглено.
Има постъпило предложение от народния представител Костадин Язов.
Комисията подкрепя предложението.
Има още едно предложение на народния представител Костадин Язов.
Комисията подкрепя предложението.
Има трето предложение на народния представител господин Язов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
„§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „чрез” се добавя „поне една от”;
б) в т. 1 думите “рекомбинантната ДНК технология, която включва” се заменят с “рекомбинантни техники с използване на нуклеинови киселини, които включват”, думите “нуклеинови молекули” се заменят с “молекули на нуклеинови киселини” и след думите „са способни” се добавя ”трайно”;
в) в т. 3 след думите „клетъчно сливане” се добавя „включително сливане на протопласти”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Този закон не се прилага по отношение на:
1. работата в контролирани условия с генетично модифицирани организми, получени чрез една или повече от следните техники и/или методи:
а) мутагенез;
б) клетъчно сливане (включително сливане на протопласти) на прокариотни видове, които могат да извършват обмен на генетичен материал чрез известни физиологични процеси;
в) клетъчно сливане (включително сливане на протопласти) на клетки от който и да е еукариотен вид, включително получаване на хибридоми или сливания на растителни клетки;
г) автоклониране, когато не е вероятно полученият микроорганизъм да предизвика заболяване при човека, животните и растенията; за целите на посоченото клониране могат да се използват рекомбинантни вектори с продължителна история на безопасна употреба в определени микроорганизми; при условие, че не включват използването на молекули на рекомбинантни нуклеинови киселини или ГМО, получени чрез техники и/или методи различни от изброените по б. „а”-„г”.
2. освобождаването в околната среда и пускането на пазара на ГМО или продукти, които се състоят или съдържат ГМО, получени чрез една или повече от следните техники и/или методи:
а) мутагенез;
б) клетъчно сливане на еукариотни видове (включително сливане на протопласти) на растителни клетки от организми, които могат да извършват обмен на генетичен материал чрез традиционни методи на размножаване; при условие, че не включват използването на молекули на рекомбинантни нуклеинови киселини при ГМО, получени чрез техники и/или методи различни от изброените по точките „а” и „б”.
3. пускането на пазара, вноса, износа и транзита на:
а) генетично модифицирани организми за използване във/или като храна, генетично модифицирани храни, храни, съдържащи съставки, произведени от ГМО, които се уреждат със Закона за храните;
б) генетично модифицирани организми за използване във/или като фуражи, генетично модифицирани фуражи, фуражи, съдържащи съставки, произведени от ГМО, които се уреждат със Закона за фуражите и Закона за ветеринарномедицинската дейност;
в) ветеринарномедицински продукти, които се състоят или съдържат ГМО или комбинация от ГМО, или са произведени от ГМО, които се уреждат със Закона за ветеринарномедицинската дейност;
4. работата в контролирани условия, освобождаването в околната среда, пускането на пазара, вноса, износа и транзита на лекарствени продукти за хуманната медицина, които се състоят или съдържат ГМО или комбинация от ГМО, или са произведени от ГМО, които се уреждат със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
5. съхраняването, култивирането, транспорта, унищожаването, третирането като отпадък или употребата на генетично модифицирани микроорганизми, които са получили разрешение за пускане на пазара в съответствие с изискванията на Глава четвърта, Раздел ІІІ или друг нормативно установен ред, изискващ извършване на специфична оценка на риска, подобна на тази, определена в Глава четвърта, Раздел ІІІ при условие, че работата с тези генно модифицирани микроорганизми в контролирани условия е в съответствие с условията, посочени в разрешението за пускане на пазара, когато такива са определени в него.”
3. В ал. 3 думите „наредба за работата с ГМО в контролирани условия, приета от Министерския съвет” се заменят с „наредбата по ал. 4”.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Министерският съвет приема наредба за работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия”.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 1 съгласно предложението на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 72, против 2, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Има постъпило предложение на народния представител Костадин Язов за създаване на нов § 1а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага създаването на нов § 1а, който става § 2 със следната редакция:
„§ 2. В Глава първа се създава чл. 2а:
„Чл. 2а. Счита се, че не водят до генетична модификация следните техники и/или методи:
1. инвитро оплождане;
2. естествени процеси като конюгация, трансдукция и трансформация;
3. полиплоидно индуциране,
при условие, че не включват използването на молекули на рекомбинантни нуклеинови киселини или ГМО, създадени чрез техники и/или методи, различни от посочените в чл. 2, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища?
Подлагам на гласуване редакцията на § 2 по предложението на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: „§ 2. В чл. 5 т. 2 се отменя.”
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията, която не подкрепя текста на вносителя за отпадане на § 2.
Гласували 89 народни представители: за 10, против 72, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието – § 2 отпада.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 3 е постъпило предложение на народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Костадин Язов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 и предлага следната редакция:
„§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите, когато се разглежда поверителна информация съгласно Глава шеста”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията представя писмено становище на министъра на околната среда и водите и/или на министъра на земеделието и храните по подадените по този закон заявления, както и по други въпроси от нейната компетентност по тяхно искане.”
3. В ал. 5 след думите „се съхраняват” се добавя „от звеното по чл. 12”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване докладвания параграф.
Гласували 86 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок гласуваме трите параграфа 4, 5 и 6.
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 7 е постъпило предложение на народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 7 и предлага следната редакция:
„§ 7. Член 19 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 7 и предлага следната редакция:
„§ 7. Член 19 се отменя.”
Гласуваме § 7, който да отмени чл. 19.
Гласуваме предложението на комисията.
Отменете гласуването.
Уважаеми дами и господа народни представители, текстът на вносителя за § 7 не се подкрепя. Комисията предлага редакция на § 7 – чл. 19 да се отмени.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 7, съгласно който да бъде отменен чл. 19.
Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 86, против 2, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Процедура.
Костадин Язов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, правя процедурно предложение да бъдат допуснати в залата госпожа Райна Хардарова – началник отдел „Биологично разнообразие”, и госпожа Антоанета Димитрова – началник сектор ГМО към Министерството на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
Моля, поканете гостите в залата.
За процедурно предложение има думата господин Курумбашев.
Петър Курумбашев (КБ): Благодаря, госпожо председател.
С изненада установявам, че в залата се гледа Законът за ГМО, докато ние горе в зала приемаме в комисия на второ четене Закона за ГМО. Не можем да бъдем на две места.
Второ, ще ви прочета правилника на парламента:
„Чл. 69. Законопроектите, заедно с мотивите към доклада на водещата комисия, на която са били разпределени, се предоставят на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани.”
Току-що сме си завършили заседанието на комисията. Нека да се напише докладът въз основа на нещата, които сме гласували. Нека да бъде раздаден на народните представители...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какво е процедурното Ви предложение?
Петър Курумбашев: Сега ще го направя. Нека да минат 24 часа и на първото възможно заседание, сряда, нека т. 1 да бъде Законът за ГМО. Нека да спазим процедурата. В идиотско положение сме – едновременно да се гледа законът в комисия на второ четене в зала “Запад”, а в залата – на второ четене тук. По такъв начин приет законът...
Не искам да вкарвам друг мотив в момента. Просто говоря по процедурата.
Моето предложение, госпожо председател, е да се напише докладът на комисията с току-що приетите предложения на второ четене, да бъде раздаден на народните представители и в сряда, ако прецените, като т. 1 или като някаква по-предна точка да бъде включен и така да го приемем. А сега да си вървим нататък, по програмата. Имаме други точки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Курумбашев.
За сведение на народните представители – докладът за второ гласуване е заведен под № 053-11-12 от 9 март 2010 г. в 15,38 ч. Днес е 12 март, поради което имаме редовен доклад, който може да бъде обсъждан на второ гласуване. Няма пречка, ако комисията е формирала през това време на свои извънредни заседания, както стана ясно, становища – различни от тези, които са подкрепени и внесени в този доклад, да се случи това тук, в пленарната зала, като се вземат предвид предложенията, по които разбирам току-що, че комисията е стигнала до общо съгласие.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на обсъждането на второ четене на този законопроект.
Моля квесторите да осигурят нормални условия за народните представители. На балконите има лица, които не спазват правилата за нормална работа на парламента.
Гласували 115 народни представители: за 35, против 68, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Госпожа Манолова иска прегласуване.
Няма да Ви спаси протакането във времето.
Мая Манолова (КБ): По повод репликата на госпожа Цачева, че няма да ни спаси протакането, аз искам да Ви кажа, че вас, управляващите, няма да ви спаси гневът на хората, че толкова важен законопроект се приема при такива условия. Това, което се случва в момента, е безпрецедентно (реплики в мнозинството).
Уважаема госпожо Цачева, искам да Ви обърна внимание, че когато един закон се гледа на второ четене, водещата комисия не дава становища. Тя може да дава допълнителен доклад за второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Кой текст от правилника вадите, госпожо Манолова?
Мая Манолова: От смисъла на правилника. Всяко водеща комисия по отношение разглеждането на един законопроект на второ четене прави предложения за текстове, за редакция на текстове, което по същество е доклад за второ четене. Какво представлява един доклад за второ четене? Предложения за промени в конкретни членове. Ако комисията сега прави нови предложения за редакция на определени членове, това какво е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И какъв е проблемът да ги направи тук, в залата?
Мая Манолова: Проблемът е, че на второ четене в залата не се правят нови предложения. На второ четене в залата може да се гласуват само предложения за отпадане и предложения, направени между първо и второ четене и приети от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какво предлагате, госпожо Манолова?
Мая Манолова: Да не се учим на „А” и „Б” на законодателния процес. В залата не се правят нови предложения, даже от комисията! Може да има допълнителен доклад, който трябва да отговаря на изискванията за доклад по законопроект за второ четене.
Мисля, че не е нагло, безотговорно е по отношение на българските граждани това упражнение да се развива именно по този закон – Законът за ГМО, който разбуни духовете - и с основание - у хората и събужда толкова притеснения! На крак да се обсъждат и внасят в залата текстове по двата основни члена – чл. 79 и 80, тоест да отворим вратите за генно модифицираните организми в природата, просто хей така, без дебат, това е безотговорно!
Нека да се обсъди какво предлага народният представител...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, отнемам Ви думата! Не направихте процедурно предложение. Седнете си на мястото.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Имаше предложение за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямаше такова предложение, заявено от нея. Двете минути изтекоха. Седнете си на мястото. (Изключва микрофоните.)
Мая Манолова (встрани от микрофоните): Ние не сме в казарма и Вие не сте старшината на ротата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Квесторите, моля, покажете мястото на госпожа Манолова!
Мая Манолова (встрани от микрофоните): Ето, затова пада рейтингът на парламента! (Реплики и възгласи в блока на опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата госпожа Михайлова – лично обяснение.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Прекъсвам второто четене на законопроекта в ролята ми на председател на комисията, за да взема думата за лично обяснение като председател на Комисията по околната среда и водите.
Всичко, казано в тази зала, е вярно. Да, действително има внесен доклад на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми. Той е внесен в срок. Законопроектът е включен в програмата на Народното събрание на мястото, на което ние го слушаме днес. Напомням това, което казах в предишното си процедурно предложение – народен представител, член на комисията, направи официално предложение за изработване на допълнение към доклада, което ми даде основание като председател на комисията да свикам заседание, за да бъдат разгледани предложенията на народния представител. Там имаше и други предложения на други народни представители. Продължението на това заседание на комисията беше днес в 12,00 ч. Точно заради това, тъй като се разглеждаха текстове, които подобряват качеството на законопроекта, аз предложих да бъде отложено гласуването на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми.
Залата отхвърли това предложение и ние в момента сме в процедура на второ четене на законопроекта.
Дотук с моето лично обяснение.
Използвам възможността да направя процедурно предложение, ако то може да бъде прието. Ние можем да разглеждаме текстове от законопроекта за второ четене, които са приети в комисията и които са предмет на този доклад, с който аз Ви запознавам. Но нека да спрем преди параграфите, по които ще има допълнение към доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Кажете ги кои са те. До § 27 нямаме никакви проблеми, за това става дума!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Това е моето предложение. Така че, ако не сме съгласни с това предложение, ще имаме възможност в сряда, след изтичане на законовия срок, да разгледаме и допълнението към доклада, така че да се гледа в пълнота предложението на комисията. Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще подложа на гласуване процедурното предложение. Мисля, че е ясно за всички народни представители, че комисията е постигнала единно мнение, което ще бъде обект на допълнителен доклад, но този доклад се отнася за параграфи от 27 насетне, поради което няма никаква процедурна причина и пречка, след като ние сме в работно време по реда на приетата програма, да работим до текстовете, които ни се предлагат от комисията като безспорни. В такъв смисъл (не мога дословно да цитирам) процедурното предложение е да бъдат отложени от обсъждане днес в това пленарно заседание параграфи от 27 и следващите, за които ще имаме различия по доклада на вносителя, комисията. Така ли да разбирам?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение, повтарям за онези, които още не са чули, след § 27 да прекъснем работа поради отлагане за следващо пленарно заседание на обсъждания доклад на комисията.
Гласували 125 народни представители: за 103, против 13, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Продължаваме, уважаеми дами и господа.
Параграф 8. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Не виждам становища.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 8.
Гласували 112 народни представители: за 96, против 5, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Параграф 9. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9 и предлага следната редакция:
„§ 9. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Критериите за класифициране на работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия, условията и редът за извършване на оценката на риска от работата с ГМО в контролирани условия, както и предпазните и защитните мерки за съответния клас на работа с ГМО в контролирани условия се определят с наредба по чл. 2, ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища, уважаеми дами и господа? Няма.
Подлагам на гласуване § 9 по предложението на комисията.
Гласували 112 народни представители: за 100, против 3, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Параграф 10. Комисия подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10 и предлага следната редакция:
„§ 10. В чл. 22 в текста преди т. 1, след думите „на всеки две години или” се добавя „незабавно”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 10 съгласно предложението на комисията.
Гласували 109 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими