Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-03-24Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Екатерина Михайлова
Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, предлагам на вашето внимание проект за програма за работата на Народното събрание за 24-26 март 2010 г.
На Председателския съвет, след като съобразихме постъпилите предложения, предлагаме на вашето внимание следната програма:
1. Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2010 г. Вносители: Красимир Велчев, Тодор Димитров, Пламен Нунев и Даниела Петрова.
2. Проект за решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Вносители: Лютви Местан и Йордан Цонев.
3. Проект за решение за промяна на състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Вносители: Камен Костадинов, Йордан Цонев и Лютви Местан.
4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс - продължение на общия законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси по законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приети на първо четене на 16 декември 2009 г.
5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството.
6. Проект за решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз. Вносител: Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
8. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев и проект за решение по доклада.Вносител: Временната анкетна комисия.
9. Годишен отчет за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2009 г. Вносител: Министерски съвет.
10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи.
11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.
12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители: Иван Димитров Иванов и група народни представители.
13. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество.
14. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г.
15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство.
16. Второ четене на законопроекта за развитието на академичния състав в Република България.
17. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за здравното осигуряване. Вносители: Ваньо Шарков и Мартин Димитров.
18. Парламентарен контрол.
Подлагам на гласуване предложения проект за работна програма за времето 24-26 март 2010 г.
Гласували 161 народни представители: за 138, против 6, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, господа народни представители! Тъй като нямаме специално обсъждане по дневния ред, след неговото гласуване аз поставям на вашето внимание предложение за отпадане на т. 7, а именно второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Какви са моите мотиви? Пред мен е, ако проявявате интерес, ще предоставя на ръководството на парламента, и проектодоклада на Комисията по мониторинг на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Той беше приет само преди няколко дни и ще бъде предложен за обсъждане и гласуване на предстоящата сесия на асамблеята в края на месец април. В т. 6 в нейното първо подразделение се казва следното (чета само това, което се отнася до обсъждания въпрос): „Българските власти да предприемат стъпки в близко бъдеще, като се консултират систематично с Европейската комисия за демокрация чрез право, Венецианската комисия, по важните законопроекти, включително измененията в Наказателно- процесуалния кодекс, с оглед напълно да бъдат взети предвид европейските стандарти”.
В този законопроект продължават да стоят открити въпроси на съответствието с Европейската конвенция за основните права и свободи и затова моето предложение, госпожо председател, и апел към колегите е този въпрос да бъде отложен. Предстои ни в скоро време парламентарна ваканция, през това време законопроектът, който е подготвен за второ четене, може да бъде консултиран в кратки срокове с комисията и след като имаме нейното становище и доклада на комисията, нека тогава да се прецени как по-нататък да се пристъпи към неговото обсъждане.
Затова моето предложение е за отпадане на тази точка и ще настоявам, надявам се, че и министърът на правосъдието ще го подкрепи, защото тя е заявила този ангажимент пред Съвета на Европа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отпадане от приетата с наше решение програма на т. 7, а това е второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно- процесуалния кодекс.
Гласували 168 народни представители: за 65, против 98, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Постъпило е предложение по чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„Уважаема госпожо председател, на основание чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да се проведе изслушване на министър-председателя господин Бойко Борисов, на вицепремиера и министър на финансите господин Симеон Дянков, на министъра на икономиката, енергетиката и туризма господин Трайчо Трайков и на министъра на труда и социалната политика господин Тотю Младенов относно социално икономическата ситуация в страната, антикризисните мерки на правителството и изпълнението на държавния бюджет за 2010 година.
На основание чл. 43, ал. 3 от правилника изслушването да се включи като точка от програмата на Народното събрание за периода 24-26 март 2010 г.”
Предложението е от името на председателя на Парламентарната група на Коалиция за България.
Господин Найденов, заповядайте.
Ангел Найденов (КБ): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Искам да аргументирам предложението, направено от името на Парламентарната група на Коалиция за България, като ще започна с убеждението, че най-важната тема през отминалите дни, днес, а вероятно и в бъдеще ще бъде темата за социално-икономическата ситуация в страната, ефекта от прилагането на антикризисните мерки, резултатите от тяхното забавяне или пък от тяхното отсъствие.
През тези дни, убеден съм, вниманието на мнозинството от българските граждани се раздвоява между поредната идея, която се появява отнякъде, пусната за тестване на общественото мнение, и очакването тя да бъде припозната, призната или съответно да бъде опровергана.
Същевременно всички ние с безпокойство следим факта, че се появяват непрекъснато нови идеи – коя от коя с по-кратък живот. Същевременно нараства дефицитът; недостигът на финансови средства; расте несъбираемостта на приходите; главоломно расте безработицата; има социално напрежение; има протести. Всичко това, според нас, уважаеми дами и господа, налага на вниманието на Народното събрание, за да не остава встрани от общия процес на обсъждане на антикризисни мерки, да бъде представена информация, анализ, оценка на ситуацията в страната от името на министър-председателя и основно на трима министри, които имат пряко отношение към въпросите, свързани със социално-икономическата ситуация, изпълнението на бюджета и, разбира се, намерението за антикризисни мерки днес или в бъдещ период от време.
Аз разбирам съображението на ръководството, че министър-председателят ще отсъства цялата седмица. Ние сме склонни да приемем, госпожо председател, че, ако той е ангажиран, може да се поеме ангажиментът да бъде поканен за изслушване не тази седмица, следващата седмица, но да бъде ясно, че това ще бъде фактически направено пред Народното събрание.
Второ, ние сме предложили процедурата съгласно правилника, която предвижда изслушване на един министър. Готови сме, ако има съгласието на народните представители, да предложим специални процедурни правила за изслушване на премиера и на министрите и същевременно за провеждане на дебати по това, което ще бъде представено като Антикризисен план.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Красимир Велчев.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Безспорно въпросът, който се поставя от опозицията, е много важен. Ние също подхождаме с разбиране и смятаме, че този дебат трябва да се състои и тук, както в обществото. Проблемът обаче в това, което Вие предлагате, наистина е, че и господин Борисов, и споменатите министри не са в България. Това е едно.
Второто нещо е, че в момента, знаете, текат разговори и преговори и с Тристранния съвет.
Аз смятам, че едно такова изслушване, за да бъде пълноценно и не само да бъде популизъм и да се правим на загрижени, би трябвало да изслушаме и всички – неправителствени организации, профсъюзи и т.н., за да може след това правителството, когато застане пред нас, да каже: да, ние постигнахме такива и такива договорености и ще вземем следните мерки, а не само да си говорим празни приказки.
Затова ние ще се въздържим за предложението, което вие имате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От предложението на господин Найденов съзирам съгласие в програмата за тази седмица да не бъде включвано, а това да се подложи на гласуване за програмата за следващата седмица, когато се надяваме да имаме яснота и по отношение на тристранното сътрудничество, партньорите, и с присъствието на господин Борисов в републиката.
Да разбирам ли, че го оттегляте, господин Найденов, за тази програма – тази седмица, защото по същество има заявено разбиране и желание за изслушване и от страна на мнозинството. Просто седмицата е неподходяща.
Ангел Найденов (КБ): Госпожо председател, аз не чух от председателя на парламентарната група на мнозинството съгласие подобно изслушване, в това число и чрез специални процедурни правила, предвиждащи дебати, да бъде включено в дневния ред на Народното събрание за следващата седмица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защото не е предмет на обсъждане за тази седмица. Може би заради това не е заявено.
Ангел Найденов: Затова казвам в аванс: ако има това съгласие, в това число и ако Вие сте готова да поемете този ангажимент за следващата седмица, ние ще оттеглим предложението си за точка в дневния ред за тази седмица. Но, ако няма това съгласие, държим да бъде подложено на гласуване, за да се види отношението на народните представители към подобно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов, това, което мога да поема като ангажимент, е свързано с моите правомощия, че ако постъпи такова предложение, аз съответно в началото на следващата работна седмица ще го поставя на гласуване. Това мога да поема като ангажимент.
Ангел Найденов (КБ, от място): Ние държим тогава да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение за изслушване на министър-председателя Бойко Борисов, Симеон Дянков, Трайчо Трайков и Тотю Младенов по реда на чл. 99, ал. 2 от правилника за работната ни програма за тази седмица.
Гласуваме!
Гласували 169 народни представители: за 64, против 18, въздържали се 87.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Съобщения:
Постъпили законопроекти и проекторешения в периода от 17 до 23 март 2010 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители са Яне Янев и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстващи са Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси.
Проект за декларация на Народното събрание по повод геноцида над арменския народ от властите в Османската империя. Вносители са Яне Янев и група народни представители. Проектът за декларация е разпределен на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. Вносител е Министерският съвет. Проектът за решение е разпределен на Комисията по труда и социалната политика и на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносители са Димо Гяуров и Кирчо Димитров. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносители са Мартин Димитров, Иван Иванов и Кирчо Димитров. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносител е Любен Татарски. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Вносител е Станислав Станилов. Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстващи са Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по правни въпроси.
Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г. Вносител е Комисията за защита на конкуренцията. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Законопроект за ратифициране на изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Съпътстващи са Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по правни въпроси.
Проект за Решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Вносители са Лютви Местан и Йордан Цонев.
Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2010 г. Вносители са Красимир Велчев и група народни представители.
На 22 март 2010 г. с вх. № 053-42-1 в Народното събрание е внесен Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев, и проект за решение по него.
Поради значителния обем на внесените материали по един екземпляр от тях са раздадени на 23 март 2010 г. по парламентарни групи. Същите се намират на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Публикувани са и на електронния адрес на Народното събрание.
На 16 март 2010 г. от Министерството на здравеопазването е постъпил отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми към 31 декември 2009 г. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по здравеопазването. Отчетът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 22 март 2010 г. от Сметна палата на основание чл. 37, ал. 2 от Закона за Сметна палата в Народното събрание е внесена актуализираната годишна програма за одитната дейност на Сметна палата за 2010 г. С резолюция на председателя на Народното събрание програмата е изпратена на Комисията по бюджет и финанси. Тя е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 22 март 2010 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за основните резултати от статистическите изследвания за индекси на приходите от продажби в сектор търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети за януари 2010 г.; индекси на промишленото производство и индекси на оборота в промишлеността за януари 2010 г.; индекси на строителната продукция за януари 2010 г.; индекси на потребителските цени за февруари 2010 г.; основни резултати от наблюдението на работната сила през 2009 г.
С мое писмо материалите са изпратени на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Същите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание.
Преминаваме към първа точка от приетата от нас работна програма за настоящата пленарна седмица.
На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е постъпил:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЕЛИКДЕНСКАТА ВАКАНЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА 2010 Г.
Ще прочета проекта.
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Великденската ваканция на Народното събрание за 2010 г. е от 2 до 11 април 2010 г. включително. ”
Вносители са Красимир Велчев, Тодор Димитров, Пламен Нунев и Даниела Петрова.
Има ли някакви съображения? Няма.
Подлагам на гласуване проекта за решение, с който ви запознах току-що.
Гласували 144 народни представители: за 134, против 1, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Следващата точка е с вносители Лютви Местан и Йордан Цонев:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА.
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 7, и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Камен Костов Костадинов за член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.”
Едно пояснение – мястото на господин Риза след неговото напускане на състава на Народното събрание е овакантено, а това е от квотата на Парламентарната група на Движението за права и свободи.
Подлагам на гласуване проекта за Решение за избиране на господин Камен Костадинов за член на тази комисия.
Гласували 130 народни представители: за 119, против 3, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Преминаваме към:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СЪСТАВА НА ПОСТОЯННАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА.
От заместник-председателите на Парламентарната група на ДПС Камен Костадинов, Йордан Цонев и Лютви Местан е постъпил проект за Решение за промяна на състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, буква „а” и „с” и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа
РЕШИ:
1. Освобождава Алиосман Ибраим Имамов от Парламентарната група на ДПС като член – основен представител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
2. Избира Юнал Саид Лютфи от Парламентарната група на ДПС за член – основен представител на Основната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.”
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 125, против 6, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС – продължение.
В петък госпожа Фидосова ни запозна с проекта на § 17, който става § 13, и прекратихме работата си при откриването на дебатите по този текст.
Преди да продължим – едно процедурно предложение.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще направя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати госпожа Даниела Машева – заместник-министър на правосъдието, и господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение за допускане в залата на заместник-министрите.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
Моля, квесторите, поканете заместник-министрите.
Петър Мутафчиев (КБ, от място): Моят пулт не работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Цяла система заради един народен представител да променяме?!
Моля, квесторите, оказвайте съдействие на господин Мутафчиев по време на ползването на системата. (Народният представител Петър Мутафчиев иска думата.)
Заповядайте за процедура, господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Госпожо председател, във връзка с гласуването, което се провежда, много Ви моля, или изчаквайте повече от 30 сек., или системата да бъде направена така, че след като се поставят поне два пръста, съответно народният представител да може да прояви своето право да гласува по Конституция определени законопроекти и решения на българския парламент, а не да се изисква четири или пет пъти да се дават отпечатъци за едно гласуване.
Затова ще Ви моля – или имайте търпение да изчакате да се проведе едно нормално гласуване при тази бавна система, която се въведе, или съответно да се предприемат мерки за техническото обезпечаване, така че с поставяне на един от пръстите да може да се гласува. Благодаря Ви. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Откривам дебата по редакцията на § 13 така, както ни бе предложена от Комисията по правни въпроси.
Моля народните представители, които имат отношение към този текст, да дадат знак с вдигане на ръка. Не виждам.
Подлагам на гласуване § 13 в редакцията, така както ни е предложена от Комисията по правни въпроси.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Извинявайте, госпожо председател, уважаеми колеги. Само една редакционна бележка в ал. 3, т. 1 преди „е извършено” да се допише „деянието”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отменете гласуването.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, в ал. 3, т. 1 в началото преди „е извършено” да се добави „деянието”, както е в т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 13 с редакционната поправка в ал. 3, т. 1 пред „е извършено” да бъде дописана думата „деянието”.
Гласували 108 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Госпожо Фидосова, продължете.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков за § 18:
„В § 18, чл. 142а:
а) в т. 1 изразът „от една до шест години” да се замени с „от една до три години”;
б) т. 3 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 14:
„§ 14. В чл. 142а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до две години” се заменят с „до шест години”.
2. В ал. 2 думите „от една до шест години” се заменят с „от две до осем години”.
3. В ал. 4 думите „от три до десет години” се заменят с „от три до дванадесет години”.
4. В ал. 5 думите „преходната алинея” се заменят с „ал. 1”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 23, против 68, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуваме предложението на комисията за редакция на § 14 така, както ни беше предложено.
Гласували 107 народни представители: за 87, против 6, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители за § 19.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков, което е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 19 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предложения, становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 19.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков за § 20:
„В § 20, чл. 144:
а) в т. 1 след израза „до три години” се добавя изразът „и глоба до хиляда лева”;
б) т. 2 и т. 3 да отпаднат.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има постъпило предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 15:
„§ 15. В чл. 144 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до шест месеца или с глоба от сто до триста лева” се заменят с „до три години”.
2. В ал. 2 думите „лишаване от свобода до една година или глоба до двеста лева” се заменят с „лишаване от свобода до пет години”.
3. В ал. 3 думите „лишаване от свобода до три години или пробация” се заменят с „лишаване от свобода до шест години”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.
Гласували 101 народни представители: за 23, против 73, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 15, както ни докладва госпожа Фидосова.
Гласували 103 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 16.
Гласували 107 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 22.
Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков. Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 17.
Гласували 99 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 18.
Гласували 101 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 24.
Постъпило е предложение от Димитър Лазаров и група народни представители. Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 19.
Гласували 102 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от Димитър Лазаров и група народни представители за създаване на нов § 24а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 20:
„§ 20. В чл. 160 думите „чл. 116, т. 2” се заменят с „чл. 116, ал. 1, т. 2”, думите „чл. 131, т. 2” се заменят с „чл. 131, ал. 1, т. 2”, а думите „чл. 142, ал. 2-4” се заменят с „чл. 142, ал. 2 и 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 20 с редакцията по предложението на комисията.
Гласували 102 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 25.
Постъпило е предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 25 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Моля да гласуваме отпадането на § 25, съгласно предложението на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 21:
„§ 21. В Глава трета, Раздел V се създава чл. 171а:
Чл. 171а. (1) Който противозаконно придобие, разкрие или разпространи трафични данни, каквито се събират, обработват, съхраняват или използват съгласно Закона за електронните съобщения, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено с користна цел, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Моля да гласуваме § 21, съгласно предложението на комисията.
Гласували 101 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 26.
Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 26 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме отпадането на § 26, съгласно предложението на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 27.
Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 27 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 27.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 28.
Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков – в § 28, чл. 182, т. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 22:
„§ 22. В чл. 182 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до една година или с пробация” се заменят с „до три години”.
2. В ал. 2 думите „до шест месеца или глоба от сто до триста лева” се заменят с „до шест месеца или с глоба до три хиляди лева”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 22, против 79, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободи