Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-03-31Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов
Секретари: Пламен Нунев и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Имаме кворум, откривам пленарното заседание.
За процедура думата има господин Мерджанов.
Атанас Мерджанов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Вземам думата по процедурен въпрос. Първоначалните очаквания за относително кратката седмична програма през Страстната седмица са свързани с доста екзотични предложения, затова ние от Коалиция за България поради големия обществен интерес и поради първоначално залегналите точки от дневния ред, които драстично се разминават с очакванията на българските граждани, предлагаме и обсъждането на седмичната програма да бъде предавана пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 203 народни представители: за 69, против 127, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
За прегласуване – госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Правя формално предложение за прегласуване.
Уважаеми колеги, вероятно не разбрахте предложението на колегата Атанас Мерджанов (шум и реплики от ГЕРБ), а то е, че предлагаме пряко показване по Българската национална телевизия и Българското национално радио на целия днешен спектакъл, не само на дебата по приемането на седмичната програма. Показването и на седмичната програма се налага не само предвид факта, че в нея са включени доста интересни предложения, а и поради утвърдилата се напоследък парламентарна практика да се фалшифицират парламентарни стенограми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване процедурното предложение.
Гласували 203 народни представители: за 63, против 136, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Господин Димитров, имате думата.
Тодор Димитров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание на чл. 41 от нашия правилник правя процедурно предложение за пряко предаване по БНТ и БНР на дебата по т. 2 (шум и реплики от КБ). Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Димитров, ще подложа това процедурно предложение след като гласуваме програмата, тъй като все още не знаем коя ще бъде т. 2.
Проект за Програма за работата на Народното събрание за 31 март – 1 април 2010 г., както следва:
1. Прекратяване пълномощията на народен представител.
2. Проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по повдигнатото срещу президента на Република България обвинение за нарушение на Конституцията на Република България. Вносители са Искра Фидосова, Тодор Димитров, Димитър Лазаров, Десислав Чуколов и Екатерина Михайлова.
3. Проект за решение за повдигане и поддържане на обвинение срещу президента Георги Седефчов Първанов и предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на президента на Република България за нарушение на конституционни норми и принципи – чл.1, ал. 1; чл. 92, ал. 1; чл.62, ал. 1; чл. 105; чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1 и 2; чл. 5, ал. 2 и чл. 6; чл. 57, ал. 2 и чл. 39, ал. 2; чл. 102, ал. 1 във връзка с чл. 98, т. 2; чл. 98, т. 14 от Конституцията и допълнение към проект за решение за повдигане и поддържане на обвинение срещу президента Георги Първанов и предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на президента за нарушение на чл. 104 във връзка с чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11 на Конституцията на Република България.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.
5. Второ четене на Законопроекта за развитието на академичния състав на Република България.
6. Проекти за решения за избиране на членове на Съвета за електронни медии.
7. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
8. Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за частната охранителна дейност.
9. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство.
10. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за здравното осигуряване.
11. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
12. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн.
13. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество.
Моля, гласувайте проекта за програма.
Гласували 208 народни представители: за 152, против 40, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Програмата е приета.
По реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в установеното време – до 16.00 ч. преди началото на пленарната седмица, е постъпило предложение от народни представители от Коалиция за България в дневния ред за тази седмица да бъде включен Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в „ Държавен вестник” бр. 22 и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на „ Държавен вестник” от 2010 г.
По правилник подлагам на гласуване направеното предложение за включване ...
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, предлагам в седмичната ни програма като точка първа да бъде включен проектът за Решение за създаване на Временна анкетна комисия, която да изясни скандалните разкрития относно грубото нарушение на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнародването на промените в Закона за наркотичните вещества и прекурсорите.
Става дума за безпрецедентен случай в парламентарната ни практика, когато представителите на управляващото мнозинство са си позволили да фалшифицират поправка в закон и то не в какъв да е закон, а в закон, който допуска рекламата на наркотичните вещества.
За какво става дума? За няколко фрапантни нарушения.
Първо, заместник-председателят на Комисията по здравеопазване – господин Пламен Цеков, си позволява в зала да заблуди Народното събрание като чете на глас поправка, която не е гласувана в Комисията по здравеопазване, и която на практика допуска скритата реклама на наркотични вещества.
Второ, председателят на парламента Цецка Цачева си позволява да подведе президента и да представи за обнародване законопроект, който не е приеман от Народното събрание.
Трето, появява се в „ Държавен вестник” трети вариант на този закон, който не е гласуван от Народното събрание.
Четвърто, вместо да признае този колосален гаф, председателят на Народното събрание заблуждава народните представители, гражданите и президента като казва, че се касае за техническа грешка.
Пето, като капак – заместник-председателят на Комисията по здравеопазване включва в наркоаферата и Комисията по правни въпроси като твърди, че тези текстове са му представени от някой от Комисията по правни въпроси.
Е, ако това не е криминален случай!? (Възгласи: „Е-е-е!”в ГЕРБ.)
Затова предлагам да бъде създадена анкетна комисия и тази точка да бъде включена като първа в седмичната ни програма, за да бъде изяснен този случай, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Времето Ви изтече!
Мая Манолова: ... да бъдат установени отговорните лица и в крайна сметка да се изчисти имиджът на парламента. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за включване като точка първа в работата ни за тази седмица – Съставяне на анкетна комисия със задача така, както е по предложението.
Петър Димитров (КБ, от място): Пултът не работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля? Има хора до Вас, ще Ви помогнат. Знам, че се затруднявате със системата. Изисква се известен потенциал, за да се работи със системата. (Оживление в ГЕРБ.)
Гласували 208 народни представители: за 64, против 52, въздържали се 92.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Искам да поясня, без да има такава процедура: аз съм гласувала „за”, защото държа този случай да бъде изследван из основа и това ще се случи тогава, когато, най-вероятно в утрешния ден, ще имаме дебат по изменението и допълнението, където ще изнеса абсолютно всички факти по случая.
Госпожо Манолова, Вашата процедура за прегласуване.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, формално искам прегласуване, но по повод репликата на председателката на Народното събрание, че се иска капацитет, за да се гласува, ще Ви кажа, че се иска и капацитет, за да се прецени, че фактите и обстоятелствата около тази нагла измама няма как да бъдат констатирани по време на обсъждането на следващ законопроект. (Реплики от ГЕРБ.)
Впрочем, самият факт, че председателят и заместник-председателят на парламента внасят поправка на този закон, говори за това, че те се чувстват гузни по повод приемането на тези поправки. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
Само ще добавя, че в цялата история се замесват имената на няколко фирми: едната – производител на водка, другата – вносител на канадски чай, а третата – производител на хляб, които ще реализират колосални печалби във връзка с тази на пръв поглед „невинна техническа грешка”, която допуска скритата реклама на наркотични вещества върху етикетите и опаковките на други стоки.
Замислете се за какво става дума! Замислете се, че за първи път ръководство на парламентарна комисия си позволява да заблуди парламента и да чете в зала текстове, които не са внасяни, нито приемани в съответната комисия. Нагло е и нахално да се твърди и да се дискредитира допълнително парламентът, че имало, видите ли, подобни случаи на технически грешки. Не е първият този скандален случай, в който се подменя законодателната дейност на Народното събрание и с просто дописване от страна на управляващите се приемат закони.
Е, питам Ви аз, защо е парламентът, след като някой тук, който седи по-нависоко, ще си дописва законите, които приемаме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване направеното процедурно искане за създаване на анкетна комисия.
Гласували 212 народни представители: за 70, против 78, въздържали се 64.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Курумбашев.
Петър Курумбашев (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, позволете ми да започна с един призив. Очевидно днес залата е попревъзбудена, може би, защото сме в Страстната седмица. Молбата ми е да запазим в днешния ден един добър тон един към друг. Ние сме български парламентаристи и сме длъжни да държим високо името на българския парламент и подобни забележки от типа на това „какъв потенциал се изисква от народните представители” няма да подобрят качеството на нашата дискусия.
Формалното ми предложение е по т. 6 от дневния ред, а именно – избор на членове на Съвета за електронни медии. Тази точка беше вкарана изключително скоропостижно вчера. Между другото видях тези, които са се подписали като предлагащи – това са господин Лъчезар Иванов и група народни представители.
В рамките на шегата, ние се разбрахме с д-р Желев оттук нататък, ако има предложения за Здравната каса, аз да ги внасям от името на нашата група, а пък той да внася всички предложения, свързани с медиите.
Погледнете в това предложение – няма нито един член на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, който да го е подписал, включително от ГЕРБ, Синята коалиция и „Атака”.
Искам да се даде възможност в рамките на две седмици, да речем, просто да мине Великденската ваканция, да се направят номинации за членове на Съвета за електронни медии, да бъдат направени изслушвания в Комисията по културата, гражданското общество и медиите, и след това естествено това да влезе в дневния ред на Народното събрание.
Моето формално предложение е т. 6 да бъде извадена от днешния дневен ред, за да може да бъде проведена процедурата, която Ви предложих. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Курумбашев.
Подлагам на гласуване процедурното предложение за отпадане на т. 6 от приетата ни работна програма за тази седмица.
Гласували 212 народни представители: за 82, против 98, въздържали се 32.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието. (Реплики от КБ.)
Вашата процедура, господин Димитров.
Тодор Димитров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! След като приехме програмата, правя уточнение по процедурното си предложение. То се отнася за пряко предаване на дебата по Проекта за решение за повдигане и поддържане на обвинение срещу президента Георги Седефчов Първанов – т. 3 от приетата програма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за пряко предаване на т. 3 от приетата ни програма.
Гласували 213 народни представители: за 213, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
Господин Найденов, заповядайте.
Ангел Найденов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Поисках думата за процедурно предложение и предлагам да отпадне т. 7 от програмата на Народното събрание. Това е Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, който е внесен от госпожа Цачева и господин Иванов.
Уважаеми колеги, имаме една нетипична, ще кажа, безпрецедентна и непозната за съвременния парламентаризъм ситуация.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това го чухме.
Ангел Найденов: Ситуация, в която очевидно не може да се говори за техническа грешка, за объркване или за недоразумение. За какво точно трябва да се говори, надявам се ще стане ясно след изясняване. Но с това предложение ситуацията е доведена до абсурд. Ще се опитам да обясня популярно: имаме два текста, публикувани в два последователни броя на „ Държавен вестник”, предлага се изменение и допълнение на какво? Не е ясно! Първият текст е гласуван на първо четене, пратен е за обнародване, но не е гласуван на второ четене. Вторият текст не е внасян, не е гласуван на първо четене, гласуван е по някакъв начин на второ четене, но също така е обнародван.
За да се върнем към парламентарния речник, ще кажа – имаме флагрантно нарушение на правилата и на изискванията на Правилника на Народното събрание и на Конституцията на Република България. Имаме нарушения на правилата и на практиката за обнародване на закони.
За да се разграничите от тази ситуация, която добива очертанията на грозна афера, госпожо председател - и като вносител, и като председател на Народното събрание, Ви моля да призовете народните представители да гласуват „за” отпадането на тази точка от дневния ред до изясняване на всички обстоятелства около публикуването на двата текста.
Призовавам народните представители от мнозинството да подкрепят това предложение, защитавайки добрата парламентарна практика и парламентаризма.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Добре, добре.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Тъй като, господин Найденов, ме призовахте аз да призова мнозинството за подкрепа на Вашето предложение, искам да заявя следното: така наречената поправка, както аз я наричам, във всички писмени текстове, които съм изпратила до президента, е публикувана в „ Държавен вестник” в нарушение на чл. 42, ал. 2 от Закона за нормативните актове. И при техническа поправка, касаеща се в точка, в запетайка и т.н., Законът за нормативните актове е категоричен, че винаги се върви по реда на обнародването. Това означава: подпис на председателя на Народното събрание, който удостоверява конкретен текст за наличието на точка или на запетайка и указ на президента.
От 2000 г. до момента съм констатирала в резултат на проверката единадесет случая на нарушения на чл. 42, ал. 2 на поправени, публикувани поправки без указ на президента.
Заради това и за да бъде съобразена волята на народните представители, за да се изясни какво е гласувано тук, в тази зала, аз настоявам законопроектът, който съм внесла, да бъде разгледан по най-бързия начин. Ако ни остане време в днешния ден, ще искам процедура днес да го гласуваме дори, защото това наистина е недопустимо и не може по този начин ние като парламент, като народни представители да се държим.
Заради това призовавам народните представители да гласуват „против” това предложение, тоест за оставане на т. 7. Защото това не е прецедент, колеги. Така е правено от 2000 г. насам. А дали грешката е техническа или не е, кой да го направи? Публикуванията са ето тук, отдолу (показва ксерокопие на “Държавен вестник”) – няма подпис на вносител, няма кой е подписал текста! (Реплики от КБ). Затова става реч. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Михаил Миков (КБ, от място): А как е станала тази грешка? Ще махнете ли зам. шефа...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Уважаеми народни представители, ще подложа на гласуване предложението, направено от Ангел Найденов, т. 7 да отпадне от седмичната програма.
Гласували 209 народни представители: за 61, против 145, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Господин Лютви Местан – процедура.
Лютви Местан (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедура за прегласуване и моля управляващото мнозинство да не възприема това предложение като насочено срещу тях. И въобще идеята за анкетна комисия имаше за цел да съхрани авторитета на Народното събрание.
Много е важно преди да пристъпим към повторно изменение на закона да изясним всички обстоятелства, които ни изправиха пред този ужасно неприятен казус, защото този въпрос – дали става въпрос за техническа грешка, дали става въпрос за неволна грешка, или за съзнателно подвеждане на пленарна зала, не трябва да стои в публичното пространство.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Успех!
Лютви Местан: Защото замяната на израза „име и/или изображение” с „наименование” стеснява приложното поле на закона и прави възможна косвена реклама - чрез изображение, защото ограничението вече ще важи само наименованията на наркотичните вещества, които евентуално биха били обект на реклама.
Това е тежкият проблем, който кънти, и той трябва да бъде решен!
Затова ми се струва, че едно преразглеждане, включително на предложението за анкетна комисия, мисля, че всички имат интерес от подкрепата на предложението за проверка на всички обстоятелства и тогава да пристъпим към повторното изменение на закона, за да защитим публичния интерес – това е.
Уважаеми колеги, моля да преосмислите вота си! Нека сега тази точка да падне от дневния ред и след обстойна проверка на всички обстоятелства да пристъпим към окончателното решаване на този проблем в съответствие с публичния интерес. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Подлагам на прегласуване т. 7, предложена от народния представител Лютви Местан.
Гласували 209 народни представители: за 65, против 140, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Преминаваме към съобщения.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 24 март 2010 г. до 30 март 2010 г.:
Проект за Решение на Народното събрание относно изпълнението на антикризисния план на правителството, приет на 1 октомври 2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата. Вносител е Ангел Найденов и група народни представители. Разпределен е на всички комисии за произнасяне в съответните части на антикризисния план.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Вносител е Лъчезар Тошев. Водеща е Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите, съпътстващи са Комисията по правни въпроси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Законопроект за приемане на Декларация по смисъла на чл. 11, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм, в съответствие с Приложение № 18 към Конвенцията. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, съпътстващи са Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Вносители са Десислава Танева, Стоян Янков Гюзелев и Юлиана Колева. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстваща е Комисията по земеделието и горите.
Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2009 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана.
Проект за Решение за приемане на доклада на Държавната комисия по сигурността на информацията за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2009 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по външна политика и отбрана, Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”.
Проект за Решение за повдигане и поддържане на обвинение срещу Президента Георги Седефчов Първанов и предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на Президента на Република България за нарушение на конституционни норми и принципи. Вносители са Красимир Велчев и група народни представители.
Законопроект за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Вносители са Цецка Цачева и Лъчезар Иванов. Разпределен е на Комисията по здравеопазването.
Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2009 г. Вносител е омбудсманът на Република България. Разпределен е на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
Следва Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните. Вносители са Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев. Водеща е Комисията по земеделието и горите, съпътстващи са Комисията по правни въпроси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по здравеопазването.
Допълнение към проект за Решение за повдигане и поддържане на обвинение срещу Президента Георги Първанов и предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на Президента на Република България за нарушения на чл. 104, във връзка с чл. 98, точки 7, 9, 10 и 11 на Конституцията на Република България. Вносители са Красимир Велчев и група народни представители.
Проект за Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии. Вносители са Лъчезар Иванов и група народни представители.
Проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в „ Държавен вестник”, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на „ Държавен вестник” от 2010 г.
Проект за Решение за приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по повдигнатото срещу Президента на Република България обвинение за нарушаване на Конституцията на Република България. Вносители са Искра Фидосова и група народни представители.
Годишен отчет на Комисията за защита от дискриминация за 2009 г. Вносител е Комисията за защита от дискриминация. Разпределен е на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
Проект за Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии. Вносители са Лютви Местан, Камен Костадинов и Йордан Цонев.
Проект за Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии. Вносители са Лъчезар Иванов и група народни представители.
На 25 март 2010 г. от Националния статистически институт са постъпили: справка за населението и демографските процеси в страната през 2009 г., предварителни данни за брутен вътрешен продукт и производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2009 г. С мое писмо материалите са изпратени на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по труда и социалната политика. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание.
На 29 март 2010 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за бизнесклимата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през март 2010 г. С мое писмо справката е изпратена на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Материалът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание.
Преминаваме към първа точка от приетата работна програма:
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Вчера с вх. № 054-00-437 в 15,59 ч. е депозирана молба от Цветан Асенов Цветанов – народен представител от 4.Многомандатен избирателен район Велико Търново, със следното съдържание:
„Уважаема госпожо председател,
Моля на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител поради лични причини.
С уважение – Цветан Цветанов
30 март 2010 г.”
Въз основа на така подадената молба предлагам следния проект за решение:
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Цветан Асенов Цветанов – народен представител от 4.Многомандатен избирателен район, Великотърновски”.
Волеизявлението е лично. По Конституция ние сме длъжни да приемем това искане за прекратяване на пълномощията.
Моля, гласувайте.
Гласували 176 народни представители: за 169, против 1, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Преминаваме към следващата точка от програмата:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ ПО ПОВДИГНАТОТО СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБВИНЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
От името на вносителите има думата госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по въпроси, неуредени в този правилник, Народното събрание приема решение. Процедурата по чл. 103, ал. 2 от Конституцията на Република България за повдигане и поддържане на обвинение срещу президента за нарушаване на Конституцията, не е изрично уредена в нашия правилник, както и това, че до момента подобна процедура не е провеждана.
Предвид горното е наложително приемането на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по повдигнатото срещу президента на Република България обвинение за нарушаване на Конституцията на Република България. Ще прочета проекта на Решение за приемане на Процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по повдигнатото срещу президента на Република България обвинение за нарушаване на Конституцията на Република България.
„Народното събрание на основание § 2 от Допълнителните разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, чл. 86, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема процедурни правила за провеждане и обсъждане, и гласуване на повдигнатото срещу президента на Република България Георги Седефчов Първанов обвинение за нарушаване на Конституцията на Република България както следва:
1. Прочитане от представител на вносителите на мотивите и проекта за решение по повдигнатото срещу президента на Република България обвинение за нарушаване на Конституцията на Република България.
2. Даване на възможност на президента на Република България да отговори на повдигнатото обвинение.
3. Провеждане на обсъждане по повдигнатото обвинение по реда на чл. 48, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
4. Поредността на изказващите се народни представители е според големината на парламентарната група, чиито членове са от най-голямата до най-малката по численост. Следва изказване на независим народен представител. Тази поредност се спазва до изчерпване на времето на парламентарните групи и общото време на независимите народни представители.
5. Даване на възможност на президента на Република България да вземе отношение по проведеното обсъждане.
6. Явно гласуване на Проекта за решение по повдигнатото срещу президента на Република България обвинение за нарушаване на Конституцията на Република България по реда на чл. 56, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
7. Обсъждането и гласуването се провеждат в едно пленарно заседание.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
Има ли съображения?
Господин Миков, заповядайте.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, наистина сме изправени пред една процедура, която за пръв път се провежда в България не само в условията на новата ни Конституция, а въобще в историята на новата българска държава. Процедура, която трябва да създаде условия за ясно очертаване на отговорностите – отговорностите в една парламентарна република, но и процедура, която да даде достатъчна възможност в дискусията на тези, които са за повдигането на обвинение и тези, които са против, да имат равнопоставени условия като минимум. Не случайно госпожа Фидосова каза, че няма написана процедура, ние работим ад хок. Затова, уважаема госпожо председател, предлагам т. 3, където Вие предлагате вносителите да използват правилата на чл. 48, ал. 2, да придобие следния вид: „Времето за обсъждане се разпределя поравно за изказващите се за и против внесеното предложение”. (Реплики от ГЕРБ)
Господин Велчев, ще имате думата, ще Ви я дадат, можете да ми направите и реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Много моля за ред в залата.
Михаил Миков: Имате и други възможности, освен да подвиквате. Водете си записки и застанете на трибуната. Да повторя ли или успяхте, госпожо председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Записах.
Михаил Миков: Иначе т. 4 нека да продължи така, тоест по поредността на големината на парламентарните групи, но истинският въпрос е да има една равнопоставеност на дискусията. Става въпрос за обсъждане на позиция, която е равноотдалечена. Става въпрос за изключителна важност на създаваната парламентарна практика. Все пак политическа партия ГЕРБ не е дошла на власт по революционен път, за да смята, че трябва постоянно да се държи революционно и трябва да мисли, че след време може да се случи пак в тази зала да се обсъжда повдигането на обвинение срещу друг президент с друго име, излъчен от други политически сили. Нека да имаме отговорността, че полагаме основите на една процедура, която във времето тези, които след нас ще бъдат в тази зала, също ще прилагат, не в зависимост от моментната политическа обстановка.
И също така ползвам изказването си, за да не ставам втори път по процедурата, уважаема госпожо председател, мисля си, че е редно с решение на Народното събрание да бъде поканен един от стълбовете на правителството – идеологът на икономическата политика, символът на това управление, човекът, който твърди, че не е разбрал, че пред него има стенографка, така пише в мотивите господин Симеон Дянков. Тук има едни твърдения, които не биха могли да бъдат установени по никакъв друг начин, освен ако Идеологът, Стълбът, Символът не дойде тук в пленарната зала и не каже пред народното представителство: „Аз не разбрах, че този разговор се стенографира”. В противен случай, ако Вие не осигурите присъствието на господин Дянков, мисля си, има нещо, което трябва да се скрие от народното представителство и публиката. (Реплики в ГЕРБ.)
Това са предложенията ми по правилата. Не смятам, че трябва да бъде отделна точка господин Символът, Стълбът и Идеологът, а просто с другите правила на парламента господин Символът, Стълбът и Идеологът да бъде поканен да дойде. Благодаря Ви. (Реплики от ГЕРБ, ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви за признанието към господин Дянков.
Други предложения?
Реплика?
Госпожа Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Миков! Както прочетох преди малко и Вие правилно се изразихте във Вашето изказване, в т. 3 ние сме предвидили максималната възможност като време, която е разписана в нашия правилник в чл. 48, ал. 2 във връзка с ал. 1.
Например ние от ГЕРБ имаме 30 минути по процедурата, без да е удължавана – имаме 40. Вие имате 20 - примерно сега имате 30.
Това е максимумът на правилника.
Това, че днес имаме процедура – наистина имаме за първи път, колеги, процедура и такъв факт, и такава ситуация, в която трябва да приложим процедурата по чл. 103, ал. 2 от Конституцията, но това не налага нарушаване на нашия правилник и извънредна ситуация в Народното събрание.
Поканен е господин президентът да присъства – зад знамето на стола аз не виждам никой днес.
Процедурата, дебатът няма да бъде по отстраняване на господин Дянков – това, което Вие изразихте, господин Миков, а по предсрочно отстраняване на основание чл. 103 от Конституцията на президента Георги Първанов. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Екатерина Михайлова.
Екатерина Михайлова (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Миков, това, което предлагате, означава да направим така, че да превърнем парламента в нещо като машина за гласуване, а не място, където ще има дебат, където ще се сблъскат различни позиции.
Предварително да определим равнопоставеност на времето на тези, които ще гласуват „за”, и тези, които ще гласуват „против”, означава да решим това, преди да сме стигнали до гласуване. Това, което предлагате, е пълен абсурд!
Времето трябва да се разпредели между групите, а кой как ще гласува, това ще реши всеки един народен представител на база изнесените данни и на база на своята съвест и убеждение, каквото казва Конституцията.
Вие в момента ни предлагате нещо, с което практически да нарушим Конституцията - да предрешаваме кой как ще гласува в един дебат.
И още нещо искам да кажа. В това, което предлагаме, наистина се залагат правила, които при следващ прецедент ще се поглеждат - ще се следват малко или много.
Това, което се предлага в днешния ден, е всъщност Народното събрание да влезе в своите правомощия и ако има основателни обвинения към президента, да ги изложи тук, защото България е република с парламентарно управление и държавният глава, президентът на България, е президент на република с парламентарно управление!
Ние му предлагаме с цялото уважение към тази институция да дойде, да присъства, да чуе за какво става въпрос и накрая народните представители да решат как да гласуват, а не да се занимават със сплетни и това да слагат квалификации на един или друг министър, на когото може би не симпатизират, но това е нормално от страна на опозицията.
Не вкарвайте дебата в друга посока! Дебатът е тук, дебатът в парламента е за това дали има нарушение на Конституцията от страна на държавния глава. Това ще трябва да решим, след като чуем всички аргументи въз основа на своята съвест и убеждение. (Ръкопляскания от ГЕРБ и СК.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Трета реплика? Няма желаещ.
Господин Миков – дуплика.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Фидосова, уважаема госпожо Михайлова! Исках само едно да кажа – че чл. 48 по никакъв начин не отразява необходимата равнопоставеност, която би трябвало да съществува в дискусията, а е ясно, че 162 души са тези, които искат внасянето на обвинение в Конституционния съд. Очевидно е, че другата част от Народното събрание не иска, не предлага на Народното събрание да поддържа такова обвинение. Съвсем ясно може да се осигури равнопоставеност в дискусията извън политическата подредба на чл. 48.
Пак Ви казвам, веднъж - защото създаваме парламентарна практика, втори път - защото в тази дискусия трябва да се опитаме да бъдем максимално далеч от политическите страсти, които явно прозират и в мотивите на вносителите. Ваша воля е, нека го подложите на гласуване.
Ние не искаме нищо повече, освен равнопоставеност на една такава дискусия, защото става въпрос за държавния глава, защото става въпрос за практика, която ще се отнася не само по отношение на този държавен глава. Вярвам, че липсата на реплики от страна и на госпожа Фидосова, и на госпожа Михайлова, затвърждава идеята господин Дянков – стълбът, стожерът, символът…
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Стига, стига!
Михаил Миков: Така пише в мотивите, бе, господин Велчев! (Оживление и реплики от ГЕРБ.)
Ето какво пише: „един от стълбовете на правителството, идеолог на икономическата политика, символ от това управление”. Така пише. Така че да не подценяваме този човек …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Миков.
Михаил Миков: … и неговите физически усещания, които са повод за тази дискусия. Нека дойде да каже видял ли е, че има стенографка или не е видял. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, имате още минута време. Три минути имате.
Михаил Миков (встрани от микрофоните): Вие ме прекъснахте – нищо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съжалявам.
Михаил Миков (встрани от микрофоните): Моля Ви се. (Весело оживление от ГЕРБ.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, вземам думата, за да обясня, че в така предложените процедурни правила е заложен принципът за равнопоставеност.
Но, господин Миков, равнопоставеността трябва да бъде между институциите – между Народното събрание и Президента. Неслучайно в т. 2 „Даване на възможност на Президента на Република България да отговори на повдигнатото обвинение” няма предвидено време, както и в т. 5 „Даване на възможност на Президента на Република България да вземе отношение по провежданото обсъждане” също няма предвидено време. От това следва, че президентът има възможност да говори колкото той прецени – дори повече от Народното събрание като цяло.
Ако правим аналогия, която не е съвсем удачна, с други подобни процеси, които нашето законодателство познава, никъде няма изискване времето на обвинението да бъде, условно казано, равно на времето на защитата. Но трябва да има принцип на равнопоставеност – аз съм съгласна в тази част с Вас и считам, че той е заложен в така предложените правила.
Тези правила своевременно съм изпратила на господин Първанов, той е запознат с тях, така че не е лишен от възможността да бъде тук, на това място (посочва), където никога не сме го виждали в състава на 41-то Народно събрание, или пък на балкона, когато присъства на полагането на нашата клетва като народни представители.
Колеги, принципът за равнопоставеност е зачетен и той се съдържа в предложените ви процедурни правила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Реплики?
Изказване – господин Стоилов, заповядайте.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, господа народни представители! Аз също поддържам предложенията, които обоснова господин Миков, защото ако говорим наистина за дискусия, в която ние не предпоставяме като свършен факт позициите на парламентарните групи, а изразяване на отношение към предложението за повдигане на обвинение, то тогава би трябвало наистина да има равнопоставеност на позициите, които поддържат повдигането на обвинение срещу президента, и тези, които го оспорват. Така че тук за мен въпросът е ясен, но опитът този дебат да бъде вкаран в руслото на други дискусии показва вече злоупотребата със самата процедура.
Все пак искам да направя още едно предложение, което е редакционно, но то е важно и очаквам да го приемете, защото записът в т. 2 на предложението е неточен. Вие казвате: „ Даване на възможност на президента на Република България да отговори на повдигнатото обвинение”. Ние какво, разглеждаме вече едно обвинение, което е факт, на което той ще отговори ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: На повдигнатото.
Янаки Стоилов: Няма повдигнато обвинение. Предполагам, че след като се прочетат мотивите на обвинителите, това, което би могъл да направи президентът, е: да отговори на предложението за повдигане на обвинение, защото самата Конституция казва в чл. 103, ал. 2, че обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт от... Тоест към момента ние имаме предложение. (Шум и реплики.) Към момента нямаме формулирано обвинение. Имаме предложение за обвинение до момента, в който то не бъде подкрепено от изискуемия брой народни представители - поне две трети. Имаме предложение. Това, че Вие сте събрали 160 подписа, единствено показва...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Сто шестдесет и два.
Янаки Стоилов: Сто шестдесет и два. Тоест аз говоря за изискуемия брой за повдигане на обвинението.
Но събирането на подписката все още не е факт на повдигане на обвинение. Вие сте в процедурата на предложение за обвинение. Дали то е подписано от 60, което е минимумът, или от 160, това в случая няма никакво правно значение. Дори със събирането на тези много подписи, според мен, вие политически сте допуснали грешка, тъй като в дискусията, което можете да постигнете максимално, е да се потвърди броят на подписаните. Той даже няма да бъде потвърден, защото вече освободихте един от народните представители, който се е подписал. Тоест Вие не провеждате дискусия, в която искате да убедите някой повече, а всъщност провеждате дискусия, която има за цел да потвърди подписите на тези, които са внесли предложението. Това вече за мен говори, че тази дискусия е изчерпана, преди да започне.
За съжаление в България всеки политически скандал, колкото и да е голям, има по-висока интензивност от причината, поради която възниква. Аз съм обезпокоен не от конфликта между президента и финансовия министър, а от това, че в случая вие използвате един периферен въпрос за най-тежката процедура. Има много по-съществени поводи за дискусия в парламента. Това именно ще направи така, че в крайна сметка парламентът ще бъде дискредитиран от въвличането му в този спор, който явно няма юридически основания. Това е крайният лош резултат, защото независимо от заеманите позиции парламентът, а опасявам се и партиите в него, няма да излязат с по-голяма сила и с по-голям авторитет, защото парламентът става просто едно политическо събрание по тема, която за гражданите едва ли може да бъде водеща. Но така или иначе аз мисля, че Вие трябва не само да подложите, а и да приемете моето предложение, ако сме коректни към процедурата, защото...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Какво е Вашето предложение? Формулирайте го.
Янаки Стоилов: Моето предложение по т. 2 е: даване на възможност на президента на Република България да отговори на предложението за повдигане на обвинение. Защото той по-нататък, както Вие правилно сте записали в т. 5, има възможност да вземе отношение по проведеното обсъждане и само гласуването ще определи дали е налице повдигане на обвинение по изискванията на чл. 3 и основание Конституционният съд вече да разглежда обвинението. Само тогава има валидно обвинение, което да обсъжда Конституционният съд. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Реплики към господин Стоилов?
Заповядайте.
Павел Димитров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Стоилов! Вие сте дългогодишен теоретик и аз се изненадвам, че тълкувате по този начин нормата в Конституцията. Според мен или не сте я прочели добре, или неправилно я тълкувате.
Налага се да я прочета, за да разберат народните представители за какво става въпрос: обвинението се повдига пред Народното събрание от една четвърт от народните представители. Тоест изискват се 60 подписа, за да се повдигне обвинението пред Народното събрание. То вече е факт, макар че са се подписали 162-ма, а в Конституцията пише, че след като Народното събрание гласува това предложение, тогава то се поддържа пред Конституционния съд. Затова ще Ви прочета точно текста. Вие сами си направете извода:
„Чл. 103. (2) Обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт от народните представители...”
Обвинението се повдига, то това вече е факт. Факт е от вчера, когато беше регистрирано това.
„... и се поддържа от Народното събрание, ако повече от две трети от народните представители са гласували за това”.
Мисля, че нормата е толкова ясна, че не се нуждае от тълкуване. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Други реплики?
Заповядайте.
Мартин Димитров (СК): Уважаеми господин Стоилов, уважаеми колеги от БСП и ДПС! Докога ще продължава партизанската тактика тази сутрин? (Шум и реплики от КБ.) Вече един час ни занимавате с процедури. Ако имате сериозни аргументи, ако не Ви е страх от този дебат, нека да го започваме. (Шум и реплики от КБ.) Ако не, ще слушаме цял ден процедурни предложения ту от господин Стоилов... Вече към десетина се събраха. Ако имате какво да кажете по същество, нека да не Ви е страх от този дебат, той може да започне. Иначе можем цял ден да прекараме в процедурни предложения, каквато явно е вашата цел, но това показва несигурност и страх. Това показва несигурност. Ако нямаше от какво да ви е страх, нямаше нужда тук един час да занимавате Четиридесет и първото Народно събрание и с пряко предаване цялото българско общество да слушаме слаби, слабички процедурни предложения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Други реплики? Няма.
Господин Стоилов, имате думата.
Янаки Стоилов (КБ): Господин Димитров, Вие ще имате възможност да се изкажете в прякото предаване. Тази точка е извън обхвата на прякото предаване, така че моята цел е все пак да ориентираме правилно предстоящата дискусия по следващата точка.
Господин Димитров правилно прочете текста на чл. 103, ал. 2. (Реплика от народния представител Павел Димитров.)
Да, нямам никакво съмнение. Вие можете много повече от това.
Но въпросът е, че когато четем текстовете, в редица случаи се налага те да бъдат тълкувани. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Не, не, става дума, че всеки орган, който прилага закона, го тълкува. Нашето тълкуване няма задължителност за другите субекти, но ние не можем да се абстрахираме от необходимостта, защото моето тълкуване не е чисто буквално, тъй като текстът на Конституцията по смисъл означава: искането за обвинение се повдига по предложение. Вие, ако приравните началния факт на инициативата с крайния, то тогава тази процедура е безсмислена. Тогава просто трябва да се фиксира крайното число на депутатите. Това е била идеята на Конституцията.
Отделен въпрос е дали този запис е най-прецизно изразен. Никой от вас и от нас няма да оспорва смисъла, защото едното действие е инициативата, а другото е нейното по-нататъшно развитие. Всъщност ударението пада върху поддържащите обвинението, а не върху искащите.
Мисля, че моят текст много точно изяснява смисъла на Конституцията. Друг е въпросът дали вие ще сметнете за необходимо да го приемете.
Тук не става дума за никакви притеснения. Казах ви, че потенциалът на тази дискусия е изчерпан преди тя да започне. Ако искахте да използвате конституционната процедура, вероятно трябваше да мислите за някакви много по-съществени проблеми, мотиви, с които да бъде занимавано събранието. Дори ако искате да намерите повод да бъдат обсъждани отношенията между институциите и техните правомощия, то пак казвам, ще видите след месец или два – в крайна сметка този дебат ще намали допълнително доверието към парламента, независимо коя от тезите ще надделее в него и дали ще има или не обвинение пред Конституционния съд. Там вече се развива истинската юридическа защита, тъй като Президентът разполага и с възможности да привлече свой защитник, да отговаря по конкретните повдигнати в искането предложения. Благодаря. (Частични ръкопляскания от КБ).
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Други желания за изказвания?
Заповядайте, господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, въпросът заслужава внимание. Ще ви насоча към текста на проекта за решение, който е предложен от вносителите. Точка 1 гласи: „Повдига обвинение срещу Президента на Републиката”. В допълнителното решение т. 1 гласи: „Повдига допълнително обвинение срещу Президента на Републиката”. Как се съчетава това предложение за решение с вашето твърдение, че обвинението вече е повдигнато? И на двата документа пише „Проект за решение”. Тоест вие предлагате с тези проекти Народното събрание да повдигне обвинение.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не е така.
Георги Пирински: Как да не е така?! Това пише в т. 1 на внесените от вас проекти.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Пише „Проект на решение”, а не „Проект на обвинение”.
Георги Пирински: Ние току-що чухме, че това вече се е случило, че обвинението е повдигнато. Оттеглете тогава т. 1 от решението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли реплики към господин Пирински?
Георги Пирински (встрани от микрофоните): Има ли реплики? Аз ще седна, но това е безмислица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За реплика има думата господин Павел Димитров.
Павел Димитров (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Пирински, трябва да правите разграничение между повдигането на обвинението и решението, което се предлага като проекторешение на Народното събрание. Ако четете внимателно, ще Ви стане ясно какво пише – „Решение за предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на Президента”, а не „Проект на решение за повдигане на обвинение”.
Аз отново твърдя – прочетете внимателно Конституцията – че обвинението се повдига от една четвърт от народните представители. И то вече е факт. Допълнителното обвинение, което сме повдигнали, също е в съответния срок, за да може Президентът да се запознае. И то също е факт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Втора реплика към господин Пирински?
Заповядайте, господин Димитров.
Тодор Димитров (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, за да бъдем точни, чл. 103 от Конституцията ясно разписва две фази – фазата на повдигане на обвинението и фазата на поддържане. В момента фазата на повдигане на обвинението е измината, така че имаме повдигнато обвинение. Днес ще видим дали обвинението се поддържа. Така че всички реплики в тази посока са неоснователни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: За трета реплика към господин Пирински – заповядайте, господин Лазаров.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаеми колеги, ще се присъединя към казаното от колегите Павел Димитров и Тодор Димитров. Фазите наистина са две. Конституцията ясно е разграничила възможността за повдигане на обвинение. Дадена е в правото на една четвърт от народните представители. За така повдигнатото обвинение вече в Народното събрание като институция, ако се гласува по определения ред, е казано, че се поддържа и оттам то се придвижва към Конституционния съд. Това са две различни фази. Народното събрание като институция може да поддържа или не повдигнатото обвинение в зависимост от гласуването, или да го придвижи. Така, че правилно е записано в процедурните правила. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Господин Пирински, имате думата.
Георги Пирински (КБ): Уважаеми колеги, навярно вашите колеги ще оценят усилията ви да възразите, само че възраженията ви са абсолютно несъстоятелни.
Господин Димитров, Вие прочетохте заглавието на решението – за предложение до Конституционния съд. Ако съдържанието на решението съответстваше на това решение, точката трябваше да бъде: „Предлага на Конституционния съд да прекрати пълномощията”. Вие сте записали „Повдига обвинение”. Това, за което говорите, фигурира в т. 2 – „Поддържа обвинението”. Така че т. 1 е съвършено безсмислена от гледна точка на Вашето собствено тълкувание.
Господин Тодор Димитров фактически се съгласи с мен, казвайки, че това вече е изминат етап и че т. 1 на практика няма място тук.
Господин Лазаров като юрист се опита малко да замъгли нещата, но те са съвършено ясни. Точка 1 от гледна точка на вашата аргументация е несъстоятелна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желание за изказване беше заявено от господин Местан. Заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Защо е толкова важен разговорът за процедурата, по която ще протече първият импийчмънт на държавния глава? Не само защото процедурните правила, които ни представихте, биха послужили като модел, по който – не дай си Боже – следващи народни събрания да разглеждат процедура по отнемане на правомощия на държавния глава, а и защото крайно време е да излезем от заблудата, че ние сме в режим на обсъждане на процедурни правила за едно тривиално решение на Народното събрание.
Припомнихте ни, при това с апломб, добре познати истини, че България е република с парламентарно управление и Президентът е Президент именно в република с парламентарно управление. Браво, открихме топлата вода! Никой не Ви оспорва тези азбучни истини.
Но има още една азбучна истина. Мислих да го кажа в изказването си по същество, но се налага още сега да споделя, че неслучайно тази трудна за произнасяне дума „импийчмънт” навлезе в активния речник на българския език поради простата причина, че няма точен български аналог, тъй като обозначава една наистина по особена процедура - Народното събрание да отнема власт, която не е дало. Съзнаваме ли, че ако бяхме в режим Народното събрание да обсъжда проект за вот на недоверие на орган, който е избрало със свой акт, безспорно налагате каквито искате процедурни правила, по силата на …
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Господин Местан, да формулирате Вашето предложение за процедура.
Лютви Местан: Извинете, аз не съм по процедура, имам право на изказване и ми се полагат някъде двадесет и няколко минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Двадесет и четири.
Лютви Местан: Двадесет и четири – благодаря. Още съм на третата минута. Но не се притеснявайте, няма да запълня цялото време.
Бях стигнал дотам, че принципът за пропорционалното разпределение на времето за изказване е неотменим, когато става въпрос за обсъждане на актове на Народното събрание – приемане на закони, на проекторешения, включително и решения по вотове на недоверие или прекратяване на правомощия на органи, избрани от самото Народно събрание. Днес обаче двеста и четиридесет народни представители обсъждат проект за отнемане на власт, която не сме дали ние, присъстващите в тази зала. Ние имаме амбицията, че ще решим вместо суверена, който е избрал държавния глава. Това предполага …
Ваньо Шарков (СК, от място): Така е по Конституцията.
Лютви Местан: Това е една конституционна възможност, но до нея трябва да прибегнем с много по-висока отговорност, бих казал, с отговорност от друг ред, доста по-различен от процедурата, с която пристъпваме към други актове на Народното събрание. Или с други думи, тук политическото пристрастие трябва да отстъпи място на съзнанието за отговорност пред суверена, която отговорност трябва да бъде надпартийна. И съзнанието ни за особения характер на акта и на собствената ни отговорност трябва да се отрази още в процедурните правила, по които ще протекат дебатите в Народното събрание днес по втора точка от дневния ред.
Аз пледирам, господин председател, поддържащите или тези, които са заявили, че ще поддържат обвинението срещу държавния глава, да имат равно време с онези политически сили, които са заявили вече, че няма да подкрепят процедурата за предложение за снемане на правомощията на държавния глава от Конституционния съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: По същество Вие поддържате предложението на господин Миков.
Лютви Местан: И ще Ви кажа, че предложението ни е достатъчно обосновано, при това без да съдържа идея Парламентарната група на Движението за права и свободи непременно да има повече време, за да представи своите позиции. Декларирам, че ние няма да използваме дори предоставените ни 24 минути. Въпреки това пледираме Вие да приемете процедурни правила за равнопоставеност на страните в тези дебати именно заради особения характер на процедурата. Защото тук не би трябвало да представяме теснопартийни позиции, а да представяме безспорни, несъмнени доказателства и аргументи, именно защото ще решаваме проблем, който е от компетенциите на суверена. Тоест имаме претенцията да отнемем власт, която е дадена от суверена.
Конкретното ми предложение е поддържащите обвинението да имат равно пленарно време за изказвания с тези, които не го поддържат, с уговорката, че Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да се възползва от тази възможност, ако я предоставите. Но именно защото имате съзнанието, че създавате процедурни правила, които ще бъдат приложими и занапред, от името на парламентарната ни група Ви моля да приемете това мое предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: По същество то съвпада с предложението на господин Миков.
Първа реплика – госпожа Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Господин Местан, споделяйки казаното от Вас за отговорността, с която Народното събрание трябва да прибегне към тази конституционно разписана процедура и за да не изпадаме ние в ситуация да тълкуваме конституционни текстове, което не е наша работа, а е работа на Конституционния съд, както и за да излезем от този дебат, който е полезен, тъй като това е първа подобна процедура, която се провежда в парламентарната зала, аз предлагам т. 2 да бъде със следната редакция: „Даване на възможност на президента на Република България да отговори на мотивите”. Защото в процедурните правила е предвидена възможност за президента два пъти да отговаря – първия път по същество веднага след прочитане на мотивите, му се дава възможност да отговори, за да не спорим ние дали е повдигнато или тепърва ще се повдига обвинението. Затова предлагам да стане „да отговори на мотивите”, а след това вече в т. 5 – да вземе отношение по проведеното обсъждане.
Правя процедурно предложение и ще моля, господин председател, да го подложите на гласуване – „да отговори на мотивите”. Само да отговори на мотивите. Точка. Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Втора реплика? Няма.
Господин Местан, ще се възползвате ли от правото на дуплика? Заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря.
Уважаеми колеги, господин председател, уважаема госпожо Цачева! Вероятно има логика в предложението Ви, защото това което казахте, звучи доста по-коректно отколкото предварително раздаденият проект за решение от две точки. Но Вие ми отправихте реплика, която не засяга същината на изказването и на предложението ми. Аз говоря за равнопоставеност на страните като парламентарно представителство, нямам предвид фигурата на държавния глава. И отново повтарям, ние няма да се възползваме от повечето време, което евентуално ще ни бъде предоставено по процедурните правила. Поддържаме това си предложение обаче именно заради собствената Ви претенция, че създавате процедурни правила, на които ще стъпят и последващи народни събрания при аналогична ситуация. Не направихте коментар на това наше конкретно предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за други изказвания? Заповядайте.
Екатерина Михайлова (СК): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, вземам думата, защото наистина макар и на някои да им звучи, че водим един спор само по процедури, тези процедури наистина са важни, няма спор по това, при положение че за първи път стигаме до ситуация, в която Народното събрание ще проведе такъв дебат. Досега в историята на новата Конституция само веднъж е имало случай, в който са събирани подписи, и то над 60, които са внесени в Деловодството на Народното събрание, това е доста назад във времето, по време на Тридесет и шестото Народно събрание, но не се е стигнало до разглеждане вътре в залата. И наистина въпросът кога е повдигнато, кога имаме предложение за повдигане на обвинение и поддържане на обвинение е въпрос, който е добре да бъде изговорен най-малко тук, за да може, ако се налага Конституционният съд да се произнася в един момент с тълкуване, да има предвид и днешния дебат.
Искам да отбележа, че това, което ни се предлага в чл. 103, преминава през три етапа. Първият етап е повдигане на обвинение, за което са необходими 60 народни представители. Вторият етап е поддържане на обвинението, което е повдигнато, за който вече са нужни повече от 160 народни представители. И след това се внася -нещо, което също е доста неясно терминологично в текста на Конституцията - пред Конституционния съд, където процедурата продължава.
В този смисъл аз се обръщам към народните представители да подкрепят редакционната промяна, която направи госпожа Цачева за т. 2, защото тя ни вади от част от проблемите, които бяха разисквани тук.
Обаче относно предложението за равнопоставеност на времето между тези, които ще се обявят или са се обявили вече за повдигане на обвинение, и тези, които са против повдигане на обвинение, аз имам аргументи против и още веднъж искам да ги развия.
Това, че има повдигнато обвинение от 60 души, пък било то и в случая подписано от 162-ма народни представители, не означава, че когато стигнем до гласуване това непременно ще е същият брой от народни представители, които ще гласуват – може да са повече, може да са по-малко, всичко зависи от свободната воля на народните представители и тя е изразена в чл. 67 на българската Конституция. Ние не можем в едно решение по процедури да предположим вота.
Член 67 от Конституцията казва, че:
„ (1) Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ. Обвързването със задължителен мандат е недействително.
(2) Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите в съответствие със своята съвест и убеждения.”
Това означава, че решението на парламентарната група независимо от това коя е тя, какво е, не предполага начина, по който ще гласува един или друг народен представител, за да може предварително да кажем: „Тези ще гласуват по този начин, другите ще гласуват по друг начин”.
Смятам, че ако се приеме подобно нещо, то ще бъде нарушение на чл. 67 от Конституцията.
Разбирам аргументите, които колегите казват: „Дайте да имаме повече възможност за аргументи”. Струва ми се, че по начина, по който предложихме проекта за решение дава една възможност за един доста по-равностоен дебат от такива, каквито сме имали по други важни теми. Например, тук за първи път предлагаме регламент, в който да има последователност на изказванията – нещо, за което опозицията във всеки един парламент се оплаква от управляващите. Във всеки един парламент се оплаква опозицията – и аз съм го правила, защото мнозинството, имайки повече време през тактики, по време на водене на заседанието, през изчакване, прави така, че опозицията да си свърши времето и управляващите накрая да останат само те да говорят.
Виждате, че не сме предложили това. Предложили сме ред, по който да вървят. Нещо, за което винаги в спорове опозицията е настоявала – да има поредност, да върви по големина на парламентарните групи. Коректно сме го предложили в текст, защото смятаме, че трябва дебатът да върви с аргументите „за” и „против”.
В този смисъл подкрепяйки промяната, която прави госпожа Цачева, аз не приемам това, което ни се предлага като редакция от господин Миков и което беше развито от господин Местан, не заради друго, не заради това, че не е нужно да се чуят повече аргументи, а защото ще влезем в разрез с чл. 67 от българската Конституция и ще предположим вота на народните представители по нещо, по което дебат още дори не сме започнали да говорим. Още не е започнал дебата по този текст, по този проект за решение, който сме внесли.
Румен Петков (КБ, от място): Да почваме!
Екатерина Михайлова: Чувам господин Румен Петков да казва: „ Да почваме!”.
Да почваме! Да почваме! Аз също се обръщам към народните представители да минем към следващата точка от дневния ред. Надявам се, че изчистихме процедурните въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Реплики към госпожа Михайлова? Няма.
Изказване – Мая Манолова.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Нали казахте да почваме т.2?
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, както обикновено ние се фокусираме върху процедурите, но не и върху същността и смисъла на акта, който предстои да гласуваме. Актът, който ще гласува парламента е „Решение за приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване на повдигнатото срещу президента на Република България обвинение за нарушаване на Конституцията”. Тоест трябва да започнем от ремонта на този акт, който, както се превърна в практика напоследък, отново ще бъде негоден, защото в случая не става дума за повдигане на обвинение. Става дума за искане на гласуване на повдигане на обвинение.
Аз не съм съгласна нито с буквалния прочит на текста на Конституцията, нито с формалната аналогия с Наказателно-процесуалния кодекс, но, ако ще правим такава, тогава искам да Ви обясня, че с акта на решение за повдигане на обвинение парламентът се конституира като колективен орган, като колективен прокурор, който ще поддържа това обвинение, а подписалите се народни представители под искането са в ролята на обикновени разследващи полицаи, които предлагат на прокурора да вземе това решение.
Обръщам Ви внимание, че отново ще се приеме един негоден акт, с който в случая едва ли ще се стигне до неговата поправка, но остана практика да не обръщаме внимание върху текстовете, които приемаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Реплики? Няма.
Желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, всъщност искам формално да предложа промяната на текста по отношение на решението и то да придобие вида: „Приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по предложението за повдигане на обвинение”. Пред нас е налице едно предложение за повдигане на обвинение и това е във връзка с ал. 2, мисля, че беше на чл. 104 от Конституцията. Налице е акт от тези 161-2-ма ли бяха, предложение за повдигане на обвинение пред Народното събрание и ние обсъждаме този документ, който се явява предложение за повдигане на обвинение.
Неслучайно акцентирам няколко пъти върху конституционния текст и това предложение за повдигане на обвинение става акт на Народното събрание, когато се гласува от Народното събрание. То тогава става официален акт и става повдигане на обвинение.
Уважаеми господа юристи, уважаема госпожо председател, обръщам се към вас, разчитайки не на политическата Ви пристрастност, а на юридическата Ви безпристрастност към текстовете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Може ли да ни предоставите текста? (Народният представител Захари Георгиев подава текста на председателя Лъчезар Иванов.)
Реплика.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): За да преодолеем наименованието в решението съотносимо към т. 2, а също така и в самия диспозитив, където пише: „Реши: приема процедурни правила”, аз бих предложила в движение това да звучи така: „Решение за приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по чл. 103 от Конституцията на Република България”.
За да сме ясни, че това е по тази процедура, а както каза госпожа Михайлова – нека Конституционният съд, ако се стигне до него, да тълкува кой е моментът, това проект ли е или вече има повдигнато обвинение и т.н.
Предложението ми е в заглавието, наименованието на решението да бъде: „Решение за приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по чл. 103 от Конституцията на Република България”.
Съответно това да бъде изписано и в диспозитива:
„Приема процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по чл. 103 от Конституцията на Република България”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо председател, винаги съм знаел, че може да се разчита на Вашата безпристрастност. Независимо, че текстът не е този, който предложих, съм съгласен, че върши работа.
Използвам правото си на дуплика, за да Ви предложа нещо, което съм пропуснал, което господин Пирински ме подсети – че аналогичен текст би следвало да се направи като корекция и в чл. 1, където става ред за прочитане на „Проект за решение по повдигнатото”, а вместо „повдигнатото” да бъде по текста, който Вие предложихте за заглавието на решението, тъй като обвинението не е повдигнато, а има предложение за повдигане на обвинение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Да се добави „чл. 103” ли?
Захари Георгиев: Точно така – не „повдигнатото”, а „по чл. 103”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказвания? Няма.
В такъв случай, уважаеми народни представители, ще подложа на гласуване по реда на предложенията, които са постъпили.
Започваме с първото предложение, което беше направено от народния представител Миков, а именно: „Времето за обсъждане се разпределя поравно между поддържащите обвинението и тези, които са против”.
Правилно ли зачетох текста, господин Миков? Той не е в залата.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков.
Гласували 174 народни представители: за 43, против 130, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Преминаваме по-нататък.
Тъй като предложението, което беше направено от господин Местан, съвпада с … (Реплика от народния представител Лютви Местан.) Не желае да го подлагам на гласуване. Благодаря.
Преминаваме към следващото предложение, което беше направено, а то беше на господин Янаки Стоилов.
Господин Стоилов, държите ли да гласуваме Вашето предложение или редакцията на госпожа Цачева?
Янаки Стоилов (КБ, от място): След редакцията на председателя, няма нужда да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря Ви.
Няма да подложа на гласуване Вашето предложение.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Цецка Цачева.
Моля народните представители да гласуват.
Прекратете гласуването, за да уточня, тъй като бяха направени две предложения.
Става въпрос за т. 2 – „ Даване възможност на президента на Република България да отговори на мотивите ”.
В момента гласуваме това.
Гласували 182 народни представители: за 161, против 2, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Сега ще подложа на гласуване второто предложение на госпожа Цачева и ще го зачета:
„Решение за приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по чл. 103 от Конституцията срещу президента на Република България”.
Тук искам да направя едно допълнение, че навсякъде, където пише „Решение” да се счита „по чл. 103 от Конституцията”, вместо „повдигнато обвинение”.
Така мисля, че вече стана ясно.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 183 народни представители: за 165, против 4, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Сега, уважаеми народни представители, ще подложа на гласуване целия Проект за решение, разбира се, със съответно направените корекции, които преди малко ние тук гласувахме и приехме.
Ако обичате, гласувайте.
Гласували 188 народни представители: за 137, против 48, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, преди да дам почивката, бих искал да направя едно съобщение:
В навечерието на светлия християнски празник Възкресение Христово Народното събрание е домакин на експозиция: „Вечните образи на Великден”, която представя копия на най-известните икони, създадени през вековете по българските земи.
Всички народни представители са поканени на откриването в Клуба на народния представител в почивката.
Обявявам, че от 11,00 ч. има извънредно заседание на Комисията по здравеопазването.
Тридесет минути почивка. В 11,30 ч. започваме.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съгласно приетото решение за пряко предаване от Българското национално радио и Българската национална телевизия моля съответно микрофоните и камерите да бъдат включени.
Преминаваме към:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПОВДИГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБВИНЕНИЕ СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА ГЕОРГИ СЕДЕФЧОВ ПЪРВАНОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИ НОРМИ И ПРИНЦИПИ – ЧЛ. 1, АЛ. 1; ЧЛ. 92, АЛ. 1; ЧЛ. 62, АЛ. 1; ЧЛ. 105; ЧЛ. 32, АЛ. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 4, АЛ. 1 И 2; ЧЛ. 5, АЛ. 2 И ЧЛ. 6; ЧЛ. 57, АЛ. 2 И ЧЛ. 39, АЛ. 2; ЧЛ. 102, АЛ. 1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 98, Т. 2; ЧЛ. 98, Т. 14 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПОВДИГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБВИНЕНИЯ СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 104 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 98, Т. 7, 9, 10 И 11 НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Моля господин Красимир Велчев от името на вносителите за запознаване с мотивите и проекта за решение.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще Ви запозная с мотивите към проекта за решение на Народното събрание за предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на Президента на Република България.
„На 5 март 2010 г. е проведена среща между президента на Република България господин Георги Първанов и заместник министър-председателя и министър на финансите господин Симеон Дянков. Срещата е имала за цел изясняване на причините за създаденото между тях напрежение във връзка с участието на заместник министър-председателя и министър на финансите в телевизионно предаване, което я определя като среща от личен характер. Въпреки, че срещата не е имала институционален характер, което се доказва от непосочване на участващите в нея официални лица и съдържанието й, на нея е бил воден стенографски протокол. Господин Дянков не е бил уведомен за това. Още същия ден на сайта на президента в Раздел „Президент”, подраздел „Речи и изявления” стенографският протокол е огласен публично и е изпратен до средствата за масово осведомяване. Разпространението на стенограмата също е станало без знанието на господин Дянков.
Тези действия и последвалата публична изява на президента в нарочно дадената от него пресконференция на 12 март 2010 г. станаха повод за дебат в обществото. Институционално този дебат следва да се състои в Народното събрание, което произтича от централното му място в конституционната система, изградена върху принципите на парламентаризма. В условията на парламентарна република мястото на политическия дебат за политическата отговорност на президента е в Народното събрание.
По аргумент от чл. 103, ал. 1 от Конституцията на Република България в материалноправен аспект президентът е неотговорен за действията, извършени при изпълнение на служебни функции, с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията. Отговорността на президента за нарушение на основния закон може да бъде обсъждана само в рамките на производството по чл. 103 от Конституцията за всеки конкретен случай. Поради особената важност на проблема конституционният законодател е създал специалната процедура по чл. 103, ал. 2 и ал. 3 от Конституцията, по който ред единствено Конституционният съд в изпълнение на правомощията си по чл. 149, ал. 1, т. 8 от Конституцията може да разгледа повдигнато обвинение срещу президента. Само в това производство може да се констатира дали със свои актове или вербално той е нарушил Конституцията.
Загубването на имунитета на това основание е по същество политическа отговорност на президента, която може да доведе и до загубване на самата длъжност, тоест прекратяване предсрочно на пълномощията му от Конституционния съд.
Границите на легитимното президентско говорене са заложени в Конституцията. Считаме, че със силно натоварените си политически изказвания и действия по време на скандала с министър Дянков президентът извърши нарушение на Конституцията, изразяващо се в нарушение на основни конституционни норми и принципи на политическата система - на народния суверенитет, разделението на властите и политическия плурализъм. Тъй като по този въпрос не може да има тълкувателно решение на Конституционния съд, парламентът е принуден да започне процедура по отстраняване на президента, за да може Конституционният съд авторитетно и окончателно да реши този спор между институциите.
Съгласно чл. 1, ал. 1 от Конституцията България е република с парламентарно управление, а президентът е държавен глава, който олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения – чл. 92, ал. 1 от Конституцията.
В една Република с парламентарно управление президентът, макар и пряко избран, има ограничен обем демократичен мандат и правомощия. Основният носител на властта в държавата е парламентът - Народното събрание, което осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол – чл. 62, ал. 1. Изпълнителната власт е съсредоточена в Министерския съвет, който ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите – чл. 105, ал. 1.
В тази схема на разделение на властите суверенът е оправомощил президента да упражнява ограничен брой функции. Доколкото изпълнява тези си правомощия, държавният глава може да заема политически позиции, да изказва политически мнения, да подкрепя или не определени политически сили - това изрично е заявено от Конституционния съд /Решение № 25 от 1995 г./.
Президентът не може да участва в ръководството на политически партии – чл. 95, ал. 2 на Конституцията, но може да бъде член на партия или партийна коалиция. Държавният глава има политически функции и има право на политически изявления. Това негово право е закрепено и в Конституцията. Член 98, т. 2 му дава право да отправя обръщения към народа и Народното събрание. В тях той може да изразява свои становища по държавни, обществени или политически въпроси.
Конституцията на Република България е включила и такива правомощия на президента, при упражняването на които той може да се ръководи и от своите политически убеждения, като тези по чл. 101, ал. 1: мотивирано да върне закон в Народното събрание за ново обсъждане на политически съображения; или чл. 99, ал. 5: при определени обстоятелства да назначи служебно правителство, което може да бъде съставено или доминирано от хора, на които той има доверие – негови политически съмишленици.
Конституцията, обаче, изисква президентът да бъде олицетворение на единството на нацията. Затова Конституционният съд е решил, че е възможно с определени свои думи или дела, които имат политическо съдържание, той да излезе отвъд конституционно допустимото поведение и да наруши пределите на легитимната си власт, затова съдът запазва правото си на преценка във всеки конкретен случай.
Основният конституционен принцип на парламентарното управление е, че парламентарното мнозинство има мандат да управлява. Президентът не е равнопоставен на този мандат. Той не трябва да се състезава с парламента и кабинета, както е в един полупрезидентски или президентски режим. Точно този основен принцип нарушава президентът Първанов, твърдейки, че неговата политическа легитимност е сравнима с тази на парламента. Цитирам: „Моето място тук е решено от два милиона избиратели – впрочем, може би доста повече, отколкото цялото това мнозинство, взети заедно”. Това е цитат от пресконференцията.
От тази своя криворазбрана позиция президентът отхвърля цялостната политика на правителството, и което е по-важно в случая, заявява, че ще се превърне в систематична негова опозиция. Цитирам: „Сега разбирате, няма да водим този дебат. Ние ще го водим публично оттук нататък.” – стенограма от срещата на министър Дянков.
Изборът за начало на атаката срещу министър Дянков не е случаен, не само, защото господин Дянков е един от стълбовете на правителството, идеолог на икономическата му политика. (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!” от КБ.) Цялата кампания е, защото Симеон Дянков се превърна в символ на това управление, колкото и да не искате това да става. (Ръкопляскания от КБ.)
Последва атака и срещу заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов, който води решителна борба срещу корупцията и организираната престъпност. Може да не Ви харесва, но е така. В този смисъл, атакувайки министър Дянков и министър Цветанов, президентът ясно съзнава, че атакува цялото правителство. Подобна яростна атака не е водена нито срещу правителството на господин Сакскобургготски, нито срещу правителството на господин Станишев.
По същество е налице използване на институционални ресурси за осъществяване функцията на политическа опозиция, тъй като се оспорва правото на правителството и парламента да определят вътрешната и външната политика на страната. При задълбочен анализ не е трудно да се съзре употреба на президентската институция и позициите, които тя дава, за формирането на нова политическа партийна сила.
Преследването на партийни цели, съзнателно или не, е недопустимо за времето на упражняване на президентските правомощия. Безспорно тези изявления са политическо говорене, което само по себе си не води до смяна на баланса на властите в страната, но несъмнено едно такова интензивно говорене е в състояние да промени характера на президентската институция и от олицетворение на единството на нацията да я превърне в инструмент на тясноразбрана партийна политика и пропаганда. Едно такова развитие е в сериозно противоречие със смисъла на конституционния текст.
Ето защо, гореописаните вербални актове на президента нарушават парламентарните принципи на нашата Конституция и я подлагат на една полупрезидентска интерпретация. Това е сериозно нарушение и заплаха за Конституцията, която трябва да се пресече в зародиш. Това е достатъчно сериозно нарушение на основния закон, не само на духа му, но и на съвсем конкретни разпоредби – като чл. 1, ал. 1; чл. 92, ал. 1; чл. 62, ал. 1 и чл. 105, ал. 1. Такова нарушение заслужава задействането на процедура за отстраняване на президента. Съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 Република България е правова държава, която се управлява според Конституцията и законите на страната. Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността. Няма закон, който да позволява на президента да записва и разгласява съдържанието на водените от него разговори при провеждане на срещи, които нямат институционален характер, без знанието на другите участници в него – че срещата на господин Дянков няма официален характер следва от съдържанието на стенограмата, където президентът изрично заявява, цитирам: „Аз тук говоря само в лично качество. Няма да занимаваме хората с лични взаимоотношения.”
Президентът е длъжен безусловно да спазва Конституцията, чиито разпоредби съгласно чл. 5, ал. 2 имат непосредствено действие, да зачита конституционните права на гражданите и да дава пример за спазването им, а не да ги погазва грубо при условията на злоупотреба с право. По начина на водене на разговора и чрез огласяване на стенограмата е накърнено достойнството на господин Дянков, което по същество е нарушение по чл. 32, ал. 2, във връзка с чл. 4, ал. 1 и 2; чл. 5, ал. 2; чл. 6; чл. 57, ал. 2 и чл. 39, ал. 2 от Конституцията.
В определената от президента като институционална част на стенограмата той не само не се проявява като балансьор, посредник и помирител между политическите сили в името на висши национални интереси, какъвто е добрият диалог между институциите по време на криза. Обратното, съзнателно е търсено конфронтиране от негова страна с изпълнителната власт чрез вменяване на вини за действия и решения на господин Дянков, които са от компетентността на колективни органи като Министерския съвет и Народното събрание. Ако президентът има критики към политиката на правителството и Народното събрание, то това следва да бъде извършено по реда на чл. 98, т. 2, във връзка с правомощията му по чл. 102, ал. 1 от Конституцията.
Недопустимо е да използва лични средства за изясняване на недоразумения по повод участие в телевизионно шоу, за отправяне на политически послания, както е сторил пак господин Първанов – извършил нарушение по чл. 102, ал. 1 във връзка с чл. 98, т. 2 и т. 14 от Конституцията.
Действайки при условия на некомпетентност и злоупотреба с права, в същото време президентът Първанов не е упражнил контрол върху начина, по който през изминалите години вицепрезидентът Ангел Марин е изпълнявал делегираните му правомощия по чл. 98, ал. 9 и чл. 98, ал. 10 във връзка с чл. 104 от Конституцията при издаване на документи за българско гражданство и условията за предоставяне на убежище на бежанци.
Във връзка с това са били създадени условия за корупция в големи мащаби, която застрашава националната сигурност и европейското гражданство. В резултат на синхронизираните действия на полицията, службите за сигурност и разследващите органи към наказателна отговорност по обвинение в корупция през последния месец са привлечени висши държавни служители, отговорни за издаването на документи за българско гражданство; след 2007 г. за документи, осигуряващи права на европейски граждани, както и за системни нарушения и злоупотреби в държавните институции, ангажирани с предоставянето на убежище. Установената продължила повече от пет години организирана престъпна дейност представлява риск пред националната сигурност и пред сигурността на Европейския съюз, което определя изключително висока обществена опасност за това деяние и тежестта на повдигнатите обвинения.
След като не е упражнен контрол върху делегираните на Марин правомощия, то считаме, че президентът носи отговорност за бездействието си, от което са произлезли вредни последици за сигурността на държавата и статута на българското гражданство в Европейския съюз.
Не на последно място, считаме, че Конституционният съд следва да се произнесе и по обсъждания в обществото факт на принадлежност на президента към службите на Държавна сигурност като секретен сътрудник „Гоце”, който факт е укрит от него към момента на избора му и признат след това.
Като народни представители ние сме убедени в необходимостта от легитимно упражняване на правомощията и отговорностите на всички държавни институции. В този смисъл реализирането на цялостната процедура по повдигането и поддържането на обвинение пред Конституционния съд за първи път ще покаже какви са границите на правомощията и отговорностите на президента по смисъла на Конституцията на Република България.”
Следват подписите на народните представители.
Ще ви прочета и Допълнителните мотиви към Проекта на Решение на Народното събрание за предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на президента на Република България.
„С Указ № 53 от 23 януари 2002 г., на основание чл. 104 от Конституцията на Република България, президентът Георги Първанов е възложил на вицепрезидента Марин да упражнява правомощия по чл. 98, т. 9, 10 и 11. С изтичането на първия мандат е преустановено действието на този указ по отношение на тези правомощия.
За времето на настоящия втори мандат на сайта на президента и други официални издания няма информация за издаден указ за възлагане на правомощия на вицепрезидента. Ноторно известно е, че господин Ангел Марин упражнява правомощията на президента.
Считаме, че е налице нарушение на Конституцията по чл. 104 във връзка с делегираните правомощия на президента по чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11 от Конституцията на вицепрезидента.”
Отново следват подписите на над 60 народни представители.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да прочетете и проекта за решение.
Красимир Велчев (ГЕРБ):
Проект за
„РЕШЕНИЕ
за предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на президента на Република България
Народното събрание на основание чл. 103, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България реши:
1. Повдига обвинение срещу президента на Република България Георги Седефчов Първанов за нарушение на норми и принципи – чл. 1, ал. 1; чл. 92, ал. 1; чл. 62, ал. 1; чл. 105; чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1 и 2; чл. 5, ал. 2; чл. 6; чл. 57, ал. 2 и чл. 39, ал. 2; чл. 102, ал. 1 във връзка с чл. 98, т. 2 и т. 14 от Конституцията.
2. Поддържа обвинението срещу президента Георги Седефчов Първанов пред Конституционния съд на Република България за нарушение на конституционни норми и принципи по т. 1.
3. Предлага на Конституционния съд да прекрати пълномощията на президента по съображенията, посочени в мотивите към решението.”
Приложени са подписите на 162 народни представители.
За Допълнение на решение за предложение до Конституционния съд за прекратяване пълномощията на президента на Република България:
„Народното събрание на основание чл. 103, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България реши:
1. Повдига допълнително обвинение срещу президента на Република България, Георги Седефчов Първанов за нарушение на чл. 104 във връзка с делегиране правомощията по чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11 от Конституцията.
2. Поддържа допълнителното обвинение срещу президента Георги Седефчов Първанов пред Конституционния съд на Република България за нарушение по чл. 104 във връзка с делегирани правомощия по чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11 от Конституцията.
3. Предлага на Конституционния съд да прекрати пълномощията на президента по съображенията, посочени в допълнителните мотиви към решенията.”
Следват подписите на над 60 народни представители.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Велчев.
С прочитането на мотивите и проекта за решение е изпълнена т. 1 от Процедурните правила.
Съгласно т. 2 е предвидена възможност президентът на Република България да отговори на мотивите. Няма как да се случи това, след като президентът не присъства, поради което откривам дебатите по т. 3.
Съгласно Процедурните правила следва да започнем с представител на най-голямата парламентарна група – това е групата на ГЕРБ.
Господин Тодор Димитров, имате думата.
Тодор Димитров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ ще подкрепи повдигнатото обвинение срещу президента на Република България за нарушение на Конституцията. За нас няма съмнение, че такова нарушение е извършено.
Взех първи думата обаче, за да очертая рамките на днешния дебат. Това, според мен, е необходимо както с оглед на факта, че за първи път в българската история е внесено такова искане в парламента, така и с оглед избягване на риска от разминаване на пленарните дебати с актуалните въпроси, които интересуват обществото във връзка с този проект за решение.
На първо място, разбира се, следва да се обсъди въпросът: има ли основания за искане за прекратяване на пълномощията на президента Георги Първанов?
РЕПЛИКА ОТ КБ: Няма!
Тодор Димитров: В тази насока неоспорим е фактът, че 162 народни представители подкрепят искането още при неговото внасяне. Това квалифицирано мнозинство от две трети сочи най-малкото на недоверие и сериозен проблем в президентската институция, което рефлектира негативно за България във вътрешнополитически и във външнополитически план.
По въпроса за чисто юридическите аргументи, които са подробно разписани в Проекта за решение и мотивите към него, следва да се произнесе Конституционният съд, който има и съответната компетентност по чл. 103, ал. 3 от нашата Конституция.
С повдигане обаче на обвинението към президента за нарушение на Конституцията пред парламента и в обществото се повдигнаха и редица други важни въпроси, на които следва да отговорим с настоящата дискусия.
Първо, днес с процедурата за импийчмънт на дневен ред се поставя и въпросът: президентът Първанов като върховен глава на българската държава олицетворява ли единството на нацията, съгласно чл. 92 от Конституцията? Този въпрос е особено актуален в условията на световна финансова и икономическа криза, в която следва да търсим широк консенсус, а не разединение.
Друга важна тема, която се повдига, е моралът в политиката. В този дебат трябва да излезе на преден план и моралният аспект от поведението на президента Георги Първанов спрямо един министър. В този контекст идва и въпросът за финансирането на политиците.
На четвърто място следва да отговорим: Равнопоставено ли е Президентството с останалите държавни органи на управление и техните администрации? Следва да анализираме и дейността на президента като върховен главнокомандващ.
На следващо място: Нормално ли е взаимодействието между институциите - Президентство, правителство и Народното събрание? Има ли пряк диалог между президент и Народно събрание? Постига ли се консенсус между властите и формирането на единна воля на държавата, за да може да се постигнат набелязаните стратегически цели? Има ли изземване на компетентности от президента в нарушение на Конституцията? Излиза ли Георги Първанов извън демократичния си мандат и използва ли държавни ресурси за реализиране на свои лични цели, което Конституцията не му позволява?
Всичко това налага да се постави и фундаменталният въпрос, според нас, за мястото на президента в една парламентарна република, каквато е България.
Без да претендирам за изчерпателност, считам, че отговорите на всички тези въпроси се очакват от обществото и парламентът като институция, която най-пряко отразява гражданската воля, следва да ги даде. Институционалното място на този дебат е именно тук – в Народното събрание.
В заключение искам да изразя личната си позиция. Аз съм убеден, че този дебат е полезен за българската демокрация и ще спомогне за възцаряване върховенството на закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
От името на Парламентарната група на Коалиция за България, господин Корнезов, заповядайте.
Любен Корнезов (КБ): Госпожо председател, уважаеми народни представители! Искането за отстраняването на Президента е изключително сериозна работа. Затова не можем да премълчим или да го отминем с усмивка, четейки това свободно съчинение, наречено мотиви. Мотивите всъщност издават политическата и юридическата немощ на своите автори и това ги прави още по-опасни. Те са опасни, защото икономическата криза лесно може да се трансформира в политическа, в криза на функционирането на самите институции.
В какво се обвинява Президентът? – че е нарушил 12 текста от българската Конституция, 12 текста! Но, уважаеми народни представители, Конституцията не е готварска книга, че всеки да се рови в нея и да си търси рецептата, която му е угодна. (Шум, смях, единични ръкопляскания.)
Какво общо има чл. 1, нарушаването на чл.1, който казва, ако не знаете, че: „България е република с парламентарно управление”? Нима Георги Първанов иска да стане монарх?! (Шум и реплики.)
Или чл. 6, който казва, че: „Всички граждани се раждат свободни и равни”?
Или е нарушил посочения от вас чл. 62, където е казано, че: „Народното събрание осъществява законодателната власт”? Нима Първанов пише законите и сам си ги публикува?!
Това са юридически абсурди, уважаеми дами и господа. Юридически абсурди!
И затова, за да не кажете, че червеният Корнезов само говори тук, вземете бившия президент, първия президент Желю Желев. Той определи мотивите, цитирам думите на д-р Желев, мотивите като „сме-е-е-шни” – думите на Желю Желев. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Вижте всички юристи, които са стояли тук, дори в най-дясната част на залата, бивши конституционни съдии, казват, че мотивите са крайно неиздържани.
А онзи ден, ще му посоча името, защото си е сложил името във в. „Труд”, това е Георги Марков, изрично казва, че: „В мотивите има така наречените кандидат-студентски би-се-ри”. (Ръкопляскания от КБ.) Кандидат-студентски бисери!
Явно е, уважаеми колеги, че юридическата общност в България, независимо от цветовете си, ясно и категорично ви казва: „Това искане с тези мотиви е неоснователно”.
Един президент, уважаеми дами и господа, може да наруши Конституцията преди всичко с актовете, които той из-да-ва, а това са указите. Указите на Президента подлежат на конституционен контрол по силата на чл. 149, ал. 1 от Конституционния съд, ако не знаете това. И само за този период от новото управление Президентът е издал точно 303 указа. Нито един от тези укази, които Президентът е издал, не е атакуван, даже не е оспорен. Защо не оспорвате актовете на Президента, след като твърдите, че той нарушава Конституцията?! Вероятно тези 162 народни представители, виждайки, че няма къде да стъпят, казват: „Ама, Конституцията е нарушена” - цитирам мотивите, „вер-бал-но, с вербални ак-то-ве”, тоест нарушение на Конституцията с думи.
А последните два абзаца, които Вие прочетохте, „Президентът е нарушил Конституцията с мъл-ча-ни-е (шум, единични ръкопляскания и смях от КБ.). Как, това е принос! Студентите трябва да го учат: как ще нарушиш с мълча-ни-е българската Конституция?!
РЕПЛИКА: Професор Вучков.
Любен Корнезов: Всъщност, две са обвиненията, да оставим текстовете: първо, това е срещата с вицепремиера Дянков, и второ, пресконференцията, която даде Президентът на 15-и.
Твърди се и то на няколко места в мотивите, ние ги чухме, че тази среща с министър Дянков има, цитирам: „Ли-и-чен характер”. „Ли-и-чен характер”, подчертавам! (Шум и реплики.) За какъв „личен характер”, можем да говорим, дами и господа?!
Първо, тя става по предложение на министър-председателя Бойко Борисов, казано от него.
Второ, в деня и часа, когато Дянков отива в Президентството – знаят се датата и часа, включително и всички ние, пред Президентството го чакат над 30 журналисти с микрофоните и камерите. За каква лична среща става въпрос тук?!
Трето, срещата се провежда в най-официалната зала на Президентството, където се посрещат и държавните глави. Дянков натиска копчето, за да може да включи апаратурата да се записва, а на 2 метра от него има стенограф.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Това е лъжа.
Любен Корнезов: Да!
И още нещо, уважаеми дами и господа! По думите на министър-председателя, който е изпратил Дянков, но с какво го е изпратил, с „бял байрак”? Кой ходи на лична среща с бял байрак? Ако бях аз, щях да дам съвет на Дянков да отиде с една червена роза пред българския Президент. (Смях, шум и ръкопляскания от КБ и ГЕРБ.)
И още един юридически парадокс във вашите мотиви, записвайте си ги! Цитирам, цитирам вашите мотиви: „Няма закон, който да позволява на Президента да записва и разгласява съдържанието на водените от него разговори”. Според мен това юрист не може да го напише и не може да се подпише. Има правило още от древността, че „това, което не е забранено, е разреше-е-е-но”. (Силен смях, оживление.) И цялата правна система в света се гради на този принцип. (Шум и реплики.) Има, има-а-а! Шопов, Шопов, чети, чети-и, не стой там горе само! (Шум и реплики.)
И още нещо, уважаеми дами и господа! След като няма забрана, има, ако не знаете, чл. 41 от българската Конституция, който гласи, че: „Всеки може да тъ-ъ-рси, по-лу-ча-а-ва и раз-про-стра-ня-ва ин-фор-ма-ци-я. Всеки! И вие ще забраните на българския Президент да публикува една стенограма, в която е разпространена една информация?! Това е абсурдно!
Защо, дами и господа, които се подписахте, не забранихте на вашия лидер – министър-председателят Бойко Борисов, който публикува в пресата, във вестниците, стенограмите от правителството на Сергей Станишев?! Защо тогава не казахте: „Чакай, ти нарушаваш Конституцията”? Какъв е този двоен стандарт у вас?
Следователно, уважаеми дами и господа, няма нарушения на чл. 32 от българската Конституция.
Едно неадекватно поведение на вицепремиера Дянков – в това прословуто шоу той обвини или внуши, че държавният глава бил милионер, милиардер, млад или стар (шум и реплики), ...
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Никой не е казвал това!
Любен Корнезов: ...внуши, ...което разгласи позорни обстоятелства, което е престъпление, ако не знаете, поне по чл. 148 от Наказателния кодекс. Значи, този, който нарушава, извършва правонарушение, иска сега отстраняването на българския Президент.
За такива, дами и господа, народът е казал: „Крадецът вика дръжте крадеца!”. (Ръкопляскания от КБ, реплики от ГЕРБ.)
Второто обвинение, уважаеми дами и господа, е още по-абсурдно. Президентът се обвинява, че е „атакувал Дянков и Цветанов, а с това и цялото правителство, за разлика от предишните две”. Не е вярно! В тази папка, която виждате, не само червената, имам десетки материали, където Президентът се е изказвал критично и срещу правителството на Сакскобургготски, срещу и по едни или други политики, която е водил, или действия на Сергей Станишев. Ако си спомняте даже последното беше относно ролята на съветниците. Може да не сме съгласни с президента и с мнението на президента, но не можем да отречем, че той е последователен и праволинеен. Не можем да забраним на българския президент да говори, когато вашият лидер, примерно, е денонощно на телевизионния екран.
Изрично, уважаеми дами и господа, Конституционният съд е казал: „Държавният глава не е деполитизиран орган. Той може да издава актове със съществени политически последици, да прави изявления и обръщения с важно политическо значение”. Обърнете внимание, Конституционният съд го е казал – „Няма пречка президентът да упражнява и извън конституционна намеса при определена политическа ситуация. Националното единство не означава политическо единомислие.” Точка. Конституционен съд. Решенията на Конституционния съд са задължителни, включително и за българския парламент.
От тази гледна точка, уважаеми дами и господа, бих казал, че вашето искане е противоконституционно, а не че българският президент е нарушил Конституцията.
Но, за да бъда обективен, ще трябва да призная, че във вашите мотиви, дами и господа, има едно вярно изречение и то е: „Симеон Дянков е символ на това управление”. Вярна констатация! (Бурни ръкопляскания от КБ.) Ами, дръжте си символа! Аз мисля, че тук ще се намерят достойни народни представители, които ще дадат своята лепта, за да купят еднопосочен билет на Симеон Дянков, самолетен, еднопосочен за отвъд океана. Това е и във ваша полза.
В заключение, трябва да оценим искането за импийчмънт на българския президент с думите на един древен мъдрец: „Напънала се планината и родила мишка”. Това е оценката ми.
Но, дами и господа, днес нито на обществото, нито на държавата не ни трябват битки, войни между институциите. На нас ни трябва битка срещу кризата и бедността. Благодаря Ви. (Продължителни ръкопляскания от КБ. Възгласи от ГЕРБ: „БКП, БКП!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики?
Заповядайте, господин Димитров.
Моля за ред в залата!
Павел Димитров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Господин Корнезов, лично Вие знаете, че Ви уважавам като професионалист…
Любен Корнезов (КБ, от място): И аз Ви уважавам.
Павел Димитров: …и по-малко като човек, защото не Ви познавам. Но искам да Ви кажа, че високомерието не е добър съветник. Той Ви изигра и на Вас лоша шега. Аз определено смятам, че има нарушение на Конституцията и ще Ви кажа, че Вие некоректно интерпретирате и статията на Георги Марков във в. „Труд”. Той казва за една част от тези обвинения, че са кандидатски, но за чл. 32, ал. 2 казва, че това е сериозният и основният проблем. Не ме слушате, господин Корнезов!
Любен Корнезов (КБ, от място): Слушам Ви.
Павел Димитров: И ще Ви кажа, че в Конституцията има забрани. Има! (Оживление и ръкопляскания от ГЕРБ.) И ще Ви кажа кои са те. Член 32, ал. 2 казва: никой не може да бъде записван без неговото знание или без изричното му несъгласие.
Господин Корнезов превежда въпроса с червения бутон. Така се оправда и президентът. Ние всеки ден в залите на Народното събрание натискаме червения бутон, за да включим и да говорим по микрофона, но не и да ни записват. (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Така че аргументът, че Симеон Дянков е разбирал, че е записван, натискайки бутона, е несъстоятелен и несериозен.
Междупрочем, информацията, за която господин Корнезов посочва, че има право да събира президента и я разнася…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Димитров. Благодаря Ви.
Павел Димитров: ... това е само в случаите, когато не се уронва честта и достойнството на някого. (Народният представител продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предупредих за времето, колеги! Ще бъда много стриктна. Ще се придържам твърдо към правилника. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Има ли втора реплика? Не виждам.
За дуплика – господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Господин Димитров, и аз малко Ви познавам лично аз, но Ви уважавам. Затова ще Ви отговоря.
За чл. 32. Член 32 има две алинеи. Вижте първата алинея – там е казано за личния живот и неприкосновеност на гражданите. И чл. 32 говори за личния живот. Както първата, така и втората алинея. Справка – има специално издание, коментар на българската Конституция. Има го в библиотеката, аз го имам и тук, мога да го дам да прочетете какво означава чл. 32. Прочетете го, господин Димитров. Не искам да Ви обиждам. Вижте го.
Цялата история на това, което Вие сте написали и поведението, което виждам особено в последните месеци, Вие искате да върнете чл. 1 от старата, живковска Конституция, бе, хора! Да няма друго мнение. Да има еднопартийност. Затова ли в края на краищата 20 години, хубаво или лошо, се мъчим да направим тази демокрация? Как ще забраните на българския президент да изказва своето мнение, включително и критични бележки? Това е абсурдно! Възможно е и в това решение, което Ви цитирах, че българският президент може да бъде член на партия и да взема отношение по партийни въпроси, включително да подкрепя една или друга партия. Той не си е позволил това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Корнезов, извинявам се, че Ви прекъсвам, времето ще бъде зачетено.
Отправям официално предупреждение на господин Радославов (реплики от КБ) да има поведение в залата, което е адекватно към процедурата, която сме в момента – ние сме в режим на дебати. Ако имате желание да показвате някакви книги и брошури на камерата, ще имате възможност да го направите в кулоарите. Разбрахте ли ме, господин Радославов? (Реплики от КБ.)
Продължете, господин Корнезов.
Любен Корнезов: Ще приключвам. Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин Димитров, ако с нещо съм Ви засегнал, по човешки Ви го казвам, моля да бъда извинен. Все пак говоря към юристите. Всеки, който държи на името си, на професията си, на това, в което се е клел – не можем да подкрепим такова искане. Не, че е Георги Първанов. Който и да е. Това е абсурдно. И това Ви го казват, пак казвам, юристи, които са противници на Георги Първанов. Не Ви го казвам само аз. Затова гласувайте с червеното или с „въздържал се”, но това е срамно, бих казал, недостойно юридическо творение, което евентуално може да се пръкне от тази зала. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Корнезов.
Следва да чуем народен представител от групата на ДПС.
Заповядайте, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Изглежда днес Четиридесет и първото Народно събрание ще си позволи едно политическо угощение. Лошото е, че това ще се случи в условия на криза. А инак изглежда, че този ден е исторически, но ще продължим, че денят е парадоксално исторически, доколкото разискваме първото усилие за снемане на правомощията на държавния глава. Дотук с историчното, защото няма каквато и да е историчност в причините. Напротив, те изцяло са едно политическо злободневие.
Всъщност причини, мотиви няма или най-малкото, ако има мотиви, трябва да ги търсим извън писаните, които ни бяха представени от господин Красимир Велчев.
А поводът, уважаеми госпожи и господа, поводът е по-скоро пародиен. Пародията е позната като стилистична фигура на комедийния жанр, но в условия на криза създава предпоставки за финал, който може да се окаже трагичен не толкова за президента, за парламента или правителството, а по-скоро за българските граждани.
Затова позицията на Парламентарната група на Движението за права и свободи е ясна – няма конституционни и законови основания за задействане на процедура за прекратяване на правомощията на държавния глава. Това, разбира се, не прави позицията ни нито самоцелно пропрезидентска, нито самоцелно антиправителствена. Опитахме се да прочетем вярно какво диктува не партийният, а националният интерес на Република България. Страната ни не се нуждае от нови разделителни линии (реплика от народния представител Иван Костов) и ако сред подписалите не се открояваха фигурите на политици, които сами по себе си олицетворяват враждебността като символ-верую на българската политика, щях да си помисля, че още не е късно да спрем.
За съжаление, духът е изтърван от бутилката. Разбира се, Парламентарната група на ДПС няма да се впуска в подробен анализ на мотивите за импийчмънта. Ще се ограничим само да кажем, че парламентарният характер на Република България не ограничава правото на критика, а предполага критиката като естествено състояние на демократичния процес. Затова ние сме убедени, че несъстоятелността на мотивите, които ни бяха представени, се осъзнава, на първо място, от самите вносители! Дори бих казал, че вие осъзнавате несъстоятелността на мотивите си по-добре и от нас.
Защо все пак поставяме нарочен акцент на мотивите – че те задължително трябва да бъдат основателни? Повтарям, чрез думата „импийчмънт” се обозначава особена, извънредна процедура на инициатива за отнемане на власт от орган, който не я е дал! Или днес Четиридесет и първото Народно събрание евентуално ще реши да предложи на Конституционния съд да се отнемат властническите правомощия на държавния глава, дадени му пряко от суверена.
Това вече е проблем на държавността, уважаеми госпожи и господа, която следва да се прояви преди всичко като дължимо уважение от страна на всички институции, разбираемо и от Четиридесет и първия парламент, към Негово Величество Народа.
Отговорността на едно Народно събрание за отнемане от него на предоставена власт от народа. Отнемане на власт, предоставена от самия парламент, е едно - ние можем да разискваме с друго ниво на отговорност вотове на недоверие и сме го правили. Но съвсем друго е, много по-висока следва да е тя, когато се прави предложение за отнемане на власт, дадена пряко от суверена! Или с други думи, импийчмънтът е прекалено отговорна процедура, за да се поднесе в жертва на конюнктурни политически цели или за защита на един или друг министър или вицепремиер.
Кога все пак вносителите биха имали основание? Ако разговорът в Президентството на 5 март 2010 г. бе между физическите лица Георги Първанов и Симеон Дянков, да, ако това беше разговор не между институциите, а между две физически лица, ние бихме се замислили за основателността на мотивите. Но че на „Дондуков” 2 не си говорят физически лица, а представители на институции, се потвърждава от самите вносители.
Позволете ми да прочета първото изречение от мотивите на 162-мата народни представители:
„На 5 март 2010 г. е проведена среща между Президента на Република България” – подчертавам, вие го пишете – „Президента на Република България господин Георги Първанов и заместник министър-председателя и министър на финансите господин Симеон Дянков” – точка. Всъщност наистина трябва да поставим точка на тези дебати.
Още с първото изречение от своите мотиви вносителите взривяват основателността им, защото признават, че диалогът е институционализиран. Последващото уточнение за личния му характер вече е нонсенс, защото няма и няма как да има личен институционален диалог, а един разговор между институции, между представители на институции има характер на публичен.
Информацията за срещата между президент и вицепремиер е публична по своята природа. Ще ви дам един пример, за да обоснова тази теза.
Представете си, че президентът не бе публикувал стенограмата от срещата с господин Симеон Дянков. Питам ви: ако който и да е от тази зала или която и да е медия, която отразява дебатите, беше поискала, базирайки се на Закона за достъп до обществена информация, стенографския протокол от тази среща, можеше ли тази информация да бъде отказана? Отговорът е – не!
Отказът да се предостави информация за една публична среща ще бъде грубо нарушение не само на Закона за достъп до обществена информация! Ако беше отказана такава информация, Конституцията щеше да бъде нарушена.
Така че, уважаеми госпожи и господа, причините за импийчмънта стоят извън полето на конкретния казус! България има тежки проблеми – те обективно ще се превърнат в проблеми на ГЕРБ и на управлението. Въпрос на време е да се прояви и като спад на доверие. Има нужда от вот на доверие, което да се прокламира публично.
Именно затова според Парламентарната група на Движението за права и свободи целта на импийчмънта е не толкова вот на недоверие към Първанов, колкото е вот на доверие към кабинета и управляващото мнозинство, което, разбира се, трябва да е единно пред лицето на силния враг. А ако го няма врагът? Той трябва да бъде създаден! Конфронтационната нагласа се чувства странно, неуютно в консенсусна среда и затова е необходимо да измислим опонента, да го осмислим като враг, с когото да се борим единно! Толкова единно, че да оправдаем съюза си и с откровено антиевропейски и антинатовски сили.
Днешните дебати, уважаеми госпожи и господа, междуинституционалната криза проявяват една хронична слабост на българската политика. Те разкриват една ужасна слабост на българските партии, съотношението партии-национален интерес, доколкото въобще има идея за второто. Явно приматът е на партийния интерес, в най-добрия случай на националния интерес сякаш се гледа през призмата на партийния.
Политическите дебати в България продължават да стоят в оковите на противопоставянето. Много сме силни в противопоставянето. Позициите „анти” обединяват, както вече казах, и разноидеологически субекти, сгушени под крилото на господин Бойко Борисов. Много по-трудно обаче се оказва съгласието за позитивните решения. Отношението към ДДС например е в амплитуди от минус два до плюс два процента, и това е само един макар и ярък пример за динамиката на позициите ви като управляващо мнозинство, която всъщност създава непреодолимото усещане за отсъствие на осмислени управленски приоритети. Затова вместо измислени мотиви за импийчмънт е добре да ни предложите осмислени, добре подредени управленски приоритети. Изглежда обаче още не сте създали механизъм за съгласуване на общи позиции в рамките на управляващото мнозинство. И ако подчертаваме този факт, то не е защото искаме да се бъркаме във вътрешноуправленските ви дела, а защото това е проблем, от който пряко зависи ефективността – социалната ефективност на властта.
Уважаеми госпожи и господа, световната финансова криза в България вече се проявява като тежка икономическа криза и няма по-лош сценарий от съчетаването й с политическа криза. Отговорността на Движението за права и свободи всъщност се проявява в разбирането, че днес, още преди края на дебатите, всяка парламентарно представена политическа сила да се замисли какво печели страната от тази процедура. Ние сме категорични, че сме на път икономическата криза да прерасне в политическа криза или най-малкото междуинституционалната криза президент-Министерски съвет, в която от днес се въвлича и българският парламент, евентуално и Конституционният съд, създава предпоставки за политическа криза. Не искам да мисля, че е възможно да има сили, които да са начертали този злокобен сценарий предварително и преднамерено в името на нечие его и заради еуфорията на нечия суета.
Уважаеми госпожи и господа, Парламентарната група на Движението за права и свободи заявява ясно и категорично, че България няма нужда от политически разломи. Друго диктува националният интерес, ако имаме съзнание за него. Текат дебати, пустословие и политическа еквилибристика, а все още няма антикризисна програма. В България не се води антикризисна политика. В България се произвеждат политически парадокси. Не знам дали съзнавате, но новините, които продуцирате напоследък, са по-скоро какво няма да правите, от кое заявено намерение се отказвате, но все още не сте казали зад кои решения стои ясната ви политическа отговорност. Тоест вие сте в рамката на отрицанието и деструктивизма, което е знакът на непротивостоене на рисковете на кризата.
И вероятно ще звучим странно, ако в заключение кажем, че кризата дефинира по нов начин отговорността на партиите. Тази теза е още по-валидна за отговорността на лидерите. От тях в най-голяма степен зависи посоката, в която ще се насочи енергията на българското общество, защото е криза и защото в условия на криза няма нужда от импийчмънт.
Аз ще бъда коректен да кажа, че няма нужда и премиерът да носи оставката в джоба си или, ако ще я носи, да си я държи там. Все още е много рано за оставката на премиера. Страната се нуждае от консенсусни усилия за излизане от кризата, а днешните дебати нямат нищо общо с националния интерес на Република България. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Местан.
Реплики? Няма.
Следва да изслушаме представител на Политическа партия „Атака”.
Волен Сидеров (Атака): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Зрителите тази сутрин, които са включили Българската национална телевизия и са попаднали на изказването на проф. Корнезов, сигурно са се питали дали не са в шоуто на проф. Вучков – един друг професор. (Смях, шум и ръкопляскания от ГЕРБ.) Пълна аналогия. Спокойно може да вземете едно предаване, господин Корнезов, и да занимавате тази част от публиката, която се радва на подобни изблици.
Много се радвам, много ми е драго когато чувам представители на ДПС да говорят за национален интерес, а тези на БКП да говорят за законност и за социална справедливост (реплики от КБ), защото ако в залата имаше уред, който да измерва цинизма, той щеше да се счупи в момента, в който говорят представители на БКП като Корнезов и такива като Лютви Местан – представители на турската партия. Защото когато ДПС и БСП говорят за национален интерес, за законност, социална справедливост и други подобни ценности на демокрацията, това е, какво да ви кажа, все едно Джак Изкормвача да изнася лекции в защита на жертвите на серийните убийства. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.) Същата работа, повярвайте ми.
Цялата полемика, която се води между другото в медиите от известно време, натисната от клавишите на Първанов по повод този импийчмънт, иска да внуши на българската публика, че това, с което днес се занимаваме в пленарната зала, е нещо маловажно. То е нещо, което е извън дневния ред на обществото. Това не било важно. Дайте да гледаме, другарки и другари, кризата. Ами, точно една от големите причини на кризата е вашият президент – президентът на БКП Георги Първанов. Защото тук аргументите в кавички, които постави проф. Корнезов, не засегнаха същината на въпроса: какво правеше Георги Първанов в продължение на два мандата, на осем вече години, какво правеше на този пост?
Това, че той не е спазвал Конституцията, е факт. Ние за това ще гласуваме днес. Парламентарната група на Партия „Атака” ще подкрепи предложението за отнемане правомощията на президента Първанов. Категорично! Но тук е важно за нас нещо друго. Мога да го кажа като единствения човек в тази зала, който се е изправял на избори срещу Георги Първанов и е стигнал на балотаж. И ако не бяха купените цигански гласове, ако не бяха автобусите от Турция, ако не беше подкрепата на ДПС, Георги Първанов нямаше да спечели тези избори. Ако не бяха и нагласените резултати в тази агенция, в която е любимецът на Сергей Станишев – Азер Меликов, нямаше да има този резултат.
Тук ще добавя и нещо друго, като ще се обърна към тъй наречената дясна част на залата. Ако не беше предателството на десните тогава в лицето на ДСБ, СДС и всички други компоненти на тогавашното ОДС, които отказаха да се направи единен фронт, отказаха и помогнаха да бъде избран Георги Първанов, той нямаше да спечели. И тогава аз призовавах един по един лидерите от тъй нареченото дясно пространство: „Моля ви, нека да направим единен фронт, не аз да съм кандидат, не някой от вас, ще намерим един надпартиен човек, един авторитетен човек, който да бъде приет добре от избирателите, и да съборим Първанов”. Тогава тройната коалиция щеше да си отиде. Но не. Те си правеха оглушки. Така че днес Георги Първанов продължава да е президент и да ни се подиграва, защото за мен е подигравка, че той не е тук, за мен е подигравка към Народното събрание – най-висшия орган в Република България, че Георги Първанов не беше на откриването на сесията на Четиридесет и първото Народно събрание. Защо не беше, господин Корнезов? Защо? Вие като конституционалист отговорете на този въпрос. Това добро ли е или лошо? Как се оценява това? Как го оценявате вие в партийния си форум? Да пренебрегнеш най-висшия орган в републиката, да покажеш презрението си, да не го уважиш! Това е неуважение към Народното събрание! Как приемате това и как го санкционирате във вашата партия? За мен Георги Първанов се отклони от линията на националните интереси, да не кажа по-тежка дума, макар че мога да я кажа, тъй като председател вече не е Георги Пирински, който ми спираше микрофона, когато тръгвах да обяснявам какво е направил Георги Първанов, как е станал марионетка и играчка в ръцете на ДПС. Защото те го избраха, те го сложиха. И когато аз в миналото Народно събрание оттук, от тази трибуна, тръгнах да го говоря, Пирински ми изключи микрофона. Ето ви въпиющ пример, господин Корнезов. Той излезе. Отиде да си допие. (Смях и оживление в мнозинството.)
Правото да си изкажеш мнението беше грубо потъпквано по време на вашето мнозинство. Беше грубо потъпквано! И всеки от нашата парламентарна група, който е тук сега, в това Народно събрание, може да го потвърди. Вие тогава се отнасяхте безцеремонно. Вие погазвахте правилника, Конституцията. Въобще не ви пукаше за това нещо. И го правехте цинично, както сте свикнали вие, комунистите – цинично и арогантно да говорите за неща, които сте потъпквали, и след това да ги правите наужким.
Затова аз не приемам вашите аргументи. И никога няма да ги приема. Няма да ги приеме и българският народ. Той ще разбере това гласуване тук, както и да завърши то, защото гласуването тук потвърждава и показва много ясно още едно предателство – освен предателството на тъй наречените сини, което те направиха през 2006 г. и всъщност избраха Георги Първанов на този пост. Днес сме свидетели на друго предателство – на РЗС. Всъщност РЗС разкри истинския си облик. Маските паднаха. Въпреки че преди 3 4 дни тази оредяваща партийка сложи подписите си под мотивите, с които искаме отстраняването на Първанов, днес РЗС обърна – типично за тях – резбата. (Смях и ръкопляскания в мнозинството.)
И всъщност ако тук, в залата, е Румен Овчаров, да му кажа, че неговите терзания и съмнения не се оказаха верни. Вие, господин Овчаров, питахте на форума на Градския комитет на БКП: „Абе защо създадохме РЗС, защо хвърляхме средства?!”. Ами ето за това, струвало си е. (Ръкопляскания в мнозинството.) Струвало си е парите, които дадохте. Така че днес е денят, в който маските падат. Вижда се кой на коя страна стои, кой за какво се бори и кой за какво ще се бори тепърва в България.
Това, което ще стане в залата, пак казвам, независимо от крайния резултат - за мен той няма значение дали ще бъде гласуван със 160 гласа, с повече или с по-малко - за мен е важно, че тук стана дискусия, при която трябва да дадем оценка на Георги Първанов. Оценката, която даваме ние, Партия „Атака”, а аз смятам, че Партия ГЕРБ е на същото мнение, защото инициативата ни е обща, е отрицателна, слаба оценка. Защото този човек на своя пост нито веднъж не се заинтересува ...
Тук патетично завърши Корнезов, как днешният проблем били бедността и кризата. А кога вашият президент се застъпи за бедността? Кога направи нещо, с което да покаже, че е загрижен за българската нация? Кога се обади в защита на държавата, когато вие, предишния и по-предишния кабинет провеждахте тези сделки, които ограбиха България? Кога се обади веднъж Първанов и да каже: „Не правете тази сделка, не продавайте РП-тата по този безумен начин, не продавайте БТК, не продавайте всичко онова, което разграбихте!”. Кога го каза Първанов? Никога! Той си мълчеше през цялото време и ходеше на лов. Той не се обади, когато разбиваха Българската армия, когато унищожиха българското въоръжение, когато се изгавриха с българската държава. Той като главнокомандващ никога не каза: „Спрете! Чакайте! Чакайте да помислим!”. Не, той мълча през това време. Той мълча, ангажиран в своите занимания – любовни, ловни и други (оживление в мнозинството), но не и като държавник, не и като отговорен държавен глава! Той загуби уважението на своите избиратели отдавна. Вие не можете да съберете подписка даже и от 100 хил. човека в негова защита. И то се вижда, защото хората разбраха, че този човек не защитава българския национален интерес.
Нещо повече, той вече стана опасен за реформата, която в момента се прави. Георги Първанов като държавен глава започна да дестабилизира държавата. Всъщност освен нарушаването на Конституцията, което е налице, въпреки скечовете на Корнезов, то аз мога да кажа, че Първанов наруши Конституцията. Ще кажа точно чл. 98, т. 14, нещо което може би убягна от дискусията: президентът е длъжен да информира Народното събрание по всички въпроси в кръга на неговите правомощия. Тоест президентът е длъжен да информира за всичко, което върши редовно Народното събрание. Кога е дошъл той да информира Народното събрание? Никога! Нито в предишния си мандат, нито в сегашния. Ще повторя един позорен факт – той не дойде да информира как например са протекли консултациите за кабинета. Защо Георги Първанов не дойде да информира това? Ами като е толкова голям фен на стенограмите, защо не публикува стенограмата, в която аз и моите колеги от Парламентарната група на „Атака” отидохме да разговаряме с него? Аз му казах директно в очите, че трябва да подаде оставка след провала на неговата тройна коалиция, която той състави, той я аранжира и даде мандат на протурската партия ДПС. На тези думи Георги Първанов какво отговори? Нищо не отговори! Стана като обидено дете, фръцна се буквално и си влезе в будоара, при коафьорите и гримьорите. Това направи! Това зряло поведение на държавен глава ли е, кажете?! Кажете ми?! Да извади тази стенограма и да се прочете какво му казвам аз! Че трябва да си подаде оставката, защото той е виновен за проваленото тройно управление. Той трябва да понесе отговорност. Ако имаше някаква съвест, щеше да го направи!
Затова този импийчмънт аз приемам като цялостна оценка на двата мандата на тъй наречения социален президент, който не си мръдна пръста – нито в защита на някакви социални каузи, нито на държавни. Накрая на своя мандат какво направи той? Тръгна да атакува правителството, което за първи път след 20 години шикалкавене започна да прави някакви ударни реформи и да се справя с организираната престъпност.
Следователно „ерго” – както казваше един политик от близкото минало – Георги Първанов защитава точно тази организирана престъпност, срещу която се борят сега кабинетът, МВР, службите. Друг извод не мога да направя. Той така яростно скача срещу всичко, което се върши от днешното правителство с наша подкрепа, че аз не мога да приема друг аргумент, освен че той е част от този октопод, който сега кабинетът иска да постави за дълго и трайно зад решетките и никога повече той да не се връща в своето преплитане с властта.
Така разбирам аз поведението на Първанов днес и затова моята позиция е категорична. Георги Първанов не трябва да бъде повече президент на България! Той позори поста държавен глава не само защото излъга, че не е агент на ДС. Той се оказа агент на ДС.
Междупрочем, трябва да инициираме някакъв вид законна поправка, нека господа конституционалистите да го кажат как, така че агенти на ДС, доносници да не могат да стават президенти. Много ви моля, ние приехме тук шефове на комисии да не могат да бъдат агенти на ДС, президентът обаче може. Освен това да ти се гаври, да се подиграва, просто да стопира всички реформи на правителството и да прави обратното на това, което един държавен глава трябва да прави.
В момент, в който Европейският съюз, партньори, международни финансови институции казват, че България е с добра стабилност, че прави това, което трябва да прави, че мерките на правителството са верни, държавният глава излиза и казва: не, всичко това не е вярно, аз го отричам! Значи на кого служиш? Служиш на този, на когото днес ще отчетат мярката за неотклонение.
Това е моят извод. Не мога да кажа нещо друго. Съжалявам, винаги съм бил откровен и от тази трибуна, и от други трибуни, така че, уважаеми дами и господа, днешното гласуване е гласуване на практика една оценка трябва ли агент на ДС, човек, който излъга за това, човек, който се подигра с националните интереси, човек, който не защити интересите на България през цялото време, да продължава да бъде президент. Моят отговор е: категорично не! Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в ГЕРБ и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Заповядайте, господин Кутев.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Явно днес ще бъдем свидетели на нещо, което народът ще определи като шоу. Искам да ви кажа обаче, че моралните упреци от страна на Волен Сидеров - ако някой не знае, това е човекът, който замерваше стюардесите с кюфтета - моралните упреци от един човек, чиято биография всички знаем, не могат да бъдат приети. Съжалявам, но с Вашата биография, господин Сидеров, не бих стоял в тази зала, защото Вие нямате право да се намирате тук. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Заповядайте, господин Сидеров, за дуплика.
Волен Сидеров (Атака): Аз не знам, господин Кутев, Вие с Вашата високоморална позиция на собственик на фирма за долно бельо (оживление в ГЕРБ) сигурно имате много по-голямо право от мен да излизате тук. Но поначало вие с вашите биографии би трябвало въобще да не се появявате на бял свят, защото вие сте дъщери и внуци, и синове на масови убийци, на хора, които избиваха българския народ, които го слагаха в затвора и които потъпкваха свободите. Вие, потомци на комунистите, е крайно време вече да се скриете наистина и да се засрамите един път завинаги! (Бурни ръкопляскания в ГЕРБ и „Атака”.)
Антон Кутев (КБ, от място): Лично обяснение! (Шум и викове в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Много моля за тишина в залата! Движим се по специални процедурни правила, предвидили сме дебати, няма да допусна лични обяснения!
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Как няма да допуснете? (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има си реплика, има дуплика и с това приключва изказването. (Шум и реплики в залата.)
Господин Пирински има процедура по реда на водене на заседанието.
Георги Пирински (КБ): Уважаема госпожо председател, особените правила по никой начин не отменят правилника на Народното събрание. Те само конкретизират процедурата за провеждане на дадена дискусия, без по никакъв начин да поставят под съмнение, че напълно важат и Конституцията, и правилникът. Затова поисках с пълното право, дадено ми от правилника, думата за лично обяснение. Защото господин Сидеров се помъчи да внуши, че в миналото Народно събрание не е могъл да изразява своите мнения.
Не бих оспорил по отношение на мен това негово твърдение, но той го аргументира с ролята на Народното събрание и целият патос на неговото изказване беше неуважение към Народното събрание. В 40-ото Народно събрание и господин Сидеров, и цялата Парламентарна група на „Атака” водеше последователна антипарламентарна линия, като последните три месеци излезе от Народното събрание и през цялото време призоваваше това Народно събрание да се разпусне, няма смисъл от парламент и т.н. Не е Ваш прерогатив Вие да решавате кой е в Народното събрание и кой – не. Тук сме изпратени всички с гласа на българския народ и всички трябва да се подчиняваме на задълженията си на народни представители, а не да призоваваме към антипарламентарни акции! (Ръкопляскания в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кутев, няма да имате възможност за лично обяснение, тъй като Вие с Вашата реплика провокирахте, първи нарушихте добрия тон на дебатите, поради което Ви моля да седнете на мястото си!
Моля представител на Синята коалиция за изказване.
Антон Кутев (КБ, идва до председателската банка): С какво съм нарушил? Народен представител каза, че съм убиец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Димитров, имате думата.
Антон Кутев: Защо не ме отстраните от заседанието? Това е абсолютно потъпкване на правата ми! На какво прилича това! Аз се извинявам, но няма да продължи заседанието! Не може народен представител да каже че съм убиец, откъде-накъде? Поименно! Казва ми името и казва, че съм убиец. На какво прилича това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Седнете си на мястото, господин Кутев! Седнете си на мястото!
Антон Кутев: Дайте ми думата за лично обяснение иначе няма да си седна!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма да Ви дам думата за лично обяснение. Седнете си на мястото!
Антон Кутев: Няма да си седна! Отстранете ме от заседанието! Извикайте квесторите. На какво прилича това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Последно предупреждение Ви отправям!
Антон Кутев: Искам квесторите да ме изкарат, защото искам думата за лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отправям Ви последно предупреждение
Антон Кутев: Извикайте квесторите да ме изкарат!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отстранявам от пленарната зала господин Антон Кутев за едно заседание! Моля, квесторите, отстранете Кутев от залата! (Викове и свиркания в ПГ на ГЕРБ.) Моля, квесторите, отстранете Антон Кутев от залата! (Народният представител Антон Кутев, придружен от квесторите, излиза от пленарната зала. Викове „У-у-у!” и ръкопляскания в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Димитров.
Мартин Димитров (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Време е да върнем сериозния дебат от кюфтетата и долното бельо и да минем на темата по дневния ред.
Аз смятам, че предишните изказвания помогнаха на БСП и ДПС да принизят дебата до ниво, което не беше търсено в 41-то Народно събрание. Изказванията на господин Корнезов и Местан едва ли не представиха президента като бащата на нацията, който пази нацията от кризата. Но именно господин Първанов предизвика криза с това, че насред най-тежката ситуация в икономиката той създаде институционален скандал, който никой не беше търсил. Той като баща на нацията трябваше да успокои положението, да уравновеси нещата, а не да търси и да предизвиква нов обществен скандал, какъвто никой президент в новата българска история не беше предизвиквал.
Съжалявам, че го няма господин Местан, той зададе един въпрос, който е много важен. Каза, че по Закона за достъп до обществена информация всеки може да получава стенограми. Но чакайте, бе, колеги, ние от Синята коалиция писмено сме поискали стенограмите от големия шлем руските проекти и от създаването на тройната коалиция, ама не ги публикуват! Тоест някои стенограми Първанов ги публикува, а други не ги публикува и ги крие. Е, как стана? Нали беше там много принципен, един и същи подход, какво стана, колеги? Как господин Местан ще тълкува като класик в политиката този въпрос, който сам зададе? Как ще бъде разтълкуван? Какъв е Вашият отговор? Защо едни стенограми ги има, а други ги няма? Как ще отговорите? И защо не ги публикува на своя сайт?
На следващо място, президентът Първанов дълго време мълча, докато бяха скандалите с европейските фондове. Тежки корупционни скандали, той тогава беше един от най-добрите български ловци, обикаляше, забележете, страни извън Европейския съюз, защото в Европейския съюз в последните години е много малко канен, май само веднъж за година и половина, май вече не го канят там и защо ли? Та, докато бяха тежките корупционни скандали с европейските фондове, господин Първанов беше ловец. За него важеше ловният сезон. Тогава той не зададе тежките и отговорни въпроси към тройната коалиция и той по този начин стана съпричастен към лошото управление на тройната коалиция.
Сега, изводът, който ние правим от СДС и Синята коалиция, е, че господин Първанов търси задълбочаване на кризата и затова предизвика този скандал. Това е целта.
На следващо място, нямате право да говорите за морал, при положение че Първанов беше президент и се кандидатира за президент, без да признае своята принадлежност към Държавна сигурност. После излезе и призна, че се гордял с тази работа – било държавно, отговорно и много важно. Защо не си признахте първоначално бе, господин Първанов? Защо не дойдохте да кажете на народа: „Аз съм известен и като Гоце, но се гордея с тази работа.”? Защо това признание не беше направено преди да се кандидатира за президент и че се гордее със своята принадлежност? Защо? И това как може да бъде морално оправдано? Какво е Вашето оправдание?
Като слушах изказванията виждам един омагьосан кръг на Държавна сигурност. Много е важно да излезем от него. Много е важно да дойдат в политиката хора, които нямат нищо общо с това, особено български президент, а е особено важно и особено значимо. На тези въпроси нямате отговор – нито разпаленият господин Корнезов, който ми звучеше като Георги Димитров на Лайпцигския процес, нито неговите колеги. (Шум и реплики от КБ.) Нито един от тях! Нямате отговор на тези въпроси. Това са сериозните въпроси! Отговорете на сериозните въпроси!
По-нататък. Президентът Първанов систематично буташе България не към Европейския съюз и НАТО, а правеше голям шлем от проекти с Русия, за да измести геостратегическата ориентация на България, което е негов голям грях.
Това е Страстната седмица, когато ние християните, хубаво е, че сега обсъждаме тези въпроси, трябва да помислим за повече почтеност и за това какво се случи през последните години. Та, какво остана от големия шлем? Оказа се, че няма условия за развитие на Бургас – Александруполис. Самият премиер каза, че „Натура” пречи на това. Няма да има май „Южен поток”, защото няма необходимите суровини. Това се оказаха политически проекти, които бутаха България на изток, каквато е била винаги целта на президента Първанов. Той се опита да омаловажи членството на България в Европейския съюз и НАТО на практика със своите действия. Сега отново СДС и Синята коалиция трябва да завият кормилото на България към Западна Европа, към Европейския съюз и НАТО – нещо, което целенасочено беше подривано и от тройната коалиция, и от президента Първанов, който беше солидарен на всички тези акции. Къде е този голям шлем бе, колеги? Къде е големият шлем? То не остана нищо от големия шлем! Май едни от най-големите корупционни скандали ще излязат от големия шлем на президента Първанов и на тройната коалиция и те вече започнаха да излизат. Ние разбрахме например, че най-големият консултант в държавата е бил наш колега в Народното събрание – нещо неподозирано. Тези неща започват да излизат от проекти действително от големия шлем. Това се оказа. Това е тъжната истина, която констатираме с днешна дата, уважаеми колеги.
Президентът Първанов сега трябва да носи солидарна отговорност с изпълнителната власт, която подписа договорите по големия шлем, защото България е загубила милиони, ще плаща още милиони за проекти, от които реална полза, уважаеми колеги, за съжаление няма. Това се оказва и това е била целенасочена политика на президента Първанов. Това са сериозните въпроси, на които аз съм убеден, че нямате отговори, колеги. Това са сериозните въпроси!
Много се спекулира колко точно депутати ще гласуват днес. Аз съм убеден, че повече от половината от народните представители ще гласуват недоверие, ще гласуват за прекратяване пълномощията на президента Първанов. Каквото и да стане оттук нататък, както и да се развият нещата, той ще бъде единственият президент в Европейския съюз, където една парламентарна република, каквато е България, е гласувала с повече от 50% от народните представители сваляне на доверието на господин Първанов. Той, където и да ходи, съмнявам се, че ще бъде поканен в европейски страни, ще бъде президент със свалено доверие от Народното събрание. Това ако не го разбирате, аз съм убеден, че господин Първанов много добре го разбира и затова е толкова притеснен, затова е оказан явно и натиск върху част от народните представители да не гласуват днес и да не стоят зад подписите, които са дали.
Уважаеми колеги, каквото и да стане след днешния ден, господин Първанов ще бъде първият български президент в новата история на България след комунизма, за което българското Народно събрание повече от половината народни представители са гласували сваляне на доверието. Да, и това е оценката за последните два мандата от неговото управление. Това е ясна оценка, политическа оценка, която се основава на правни мотиви. Той сам създаде този гаф. Сам забърка цялата каша, така че трябва да търси, първо, вината в себе си, и, разбира се, в партиите, които през цялото време го подкрепят и той е бил винаги част от белите, които те правеха – предишните две правителства.
И така, колеги, ние от Синята коалиция ще гласуваме за този импийчмънт и аз смятам, че тази оценка беше крайно време да бъде дадена за президента Първанов. И тя ще бъде дадена днес. България има нужда от нов президент. Крайно време е да има почти елементарна почтеност в българската политика. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и СК.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател, процедурата ми е по начина, по който водите днешното пленарно заседание. (Реплики от КБ: „Времето, времето!”.)
Мая Манолова: Моля да не отчитате времето, защото това е изказване от парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Спрете, не отчитайте, това е процедура.
Мая Манолова: С това, че не дадохте възможност на народния представител Антон Кутев за лично обяснение в резултат на обидните квалификации, които му бяха отправени.
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): Не лични!
Мая Манолова: С това, че го отстранихте от залата, Вие за пореден път нарушавате правилника на Народното събрание и освен това задавате скандален тон на днешния дебат.
Крайно време беше да научите разпоредбите на правилника и да знаете, че приемането на специални процедурни правила не отменя действието на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Освен това сте длъжна, тогава, когато се правят обидни квалификации към народните представители от Коалиция за България, изобщо към Народното събрание, към неговото ръководство, да действате и реагирате своевременно, да направите забележка и да накажете народния представител, който го е извършил.
След като не направихте това по отношение на речника, който употреби народният представител Волен Сидеров, след като не можахте да го озаптите, Вие не дадохте възможност на Антон Кутев да се защити срещу безобразните реплики, които бяха отправени по негов адрес. Тоест в момента Вие черпите права от собственото си виновно поведение да не прекъснете Волен Сидеров и заради това да накажете Антон Кутев.
Освен това Ви моля да слушате квалификациите, които в момента се употребяват по отношение на държавния глава, защото макар да се обсъждат безумните мотиви на искането за неговото отстраняване, в тях не се съдържат нападки срещу неговата личност и това, което се случва в тази зала, е недопустимо, защото то подронва не само авторитета на президентската институция, но и на Народното събрание. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Както правилно казахте, не могат да се черпят права от неправомерно поведение. Господин Кутев със своята реплика провокира народния представител Волен Сидеров. (Шум и реплики от КБ.)
Петър Мутафчиев (КБ, от място): Къде пише, че ако се провокира няма право да отговори?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще променим правилника, ако трябва да го запишем.
От името на независимите народни представители? Няма присъстващи в залата.
Следва изказване от името на Парламентарната група на партия ГЕРБ.
Заповядайте, господин Мавродиев.
Стоян Мавродиев (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, слушайки преди малко много интересните скечове на господин Корнезов и четейки текстове от Конституцията, които той избирателно цитираше, бих искал да му напомня, че четейки същата тази Конституция, която той би трябвало да познава добре, в чл. 32, ал. 2 много ясно е записано, че „Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без неговото съгласие.” Тук въобще не говорим за личния живот на хората, а за това, че всеки човек има правото да не бъде следен и фотографиран без неговото съгласие, или записван.
Не си спомням господин Дянков да е изразявал някъде волеизявление, съгласявайки се, че трябва да бъде записван. Разбира се, това ще ни върне и в посока на чл. 92 от Конституцията, когато говорим за единството на нацията и нейното олицетворение в лицето на държавния глава и, разбира се, за морала в политиката.
Държавният глава не може и не трябва да прилага методи на специалните служби в един неофициален разговор.
Господа социалисти, твърдейки, че сте социалдемократическа партия, искам да ви попитам дали например Тони Блеър в неофициални разговори с негов колега в Англия от правителството, примерно финансов министър, дали той би записвал и пускал стенограми? Или в разговор с Кралицата би записвал и пускал стенограми? Може би господин Станишев като човека, който беше наричан българския Тони Блеър, може да ни отговори по-добре на този въпрос. На мен ми е любопитно да го чуя.
Оттук нататък, говорейки за единството на нацията, възникват много добри въпроси по отношение на господин Първанов, както и по отношение на БСП. Например, къде беше президентът Първанов, когато на България бяха спрени еврофондове за над 1 млрд. 800 млн. лв., от които 800 милиона безвъзвратно загубени? Чухме ли една дума от президента? Къде беше президентът Първанов, когато се подписа така наречения „Голям шлем”? Знаем, че го договаряше в пиано-бар „Синатра”. Къде е записът от пиано-бар „Синатра”? Нали това би трябвало да бъде разговор по официални държавни дела, а не да се водят преговори в различни подобни обстановки, като пиано-барове, барове и други кръчми?
Оттам нататък възниква въпросът: в този така наречен „Голям шлем”, когато се потопиха милиард евро в поляната, наречена „Белене”, къде беше президентът Първанов да коментира икономическия ефект, ползите за данъкоплатците и съответно смисъла от харченето на публични средства? Къде беше той при „Цанков камък”, когато проектът беше оскъпен с над 90% и когато се платиха 60 млн. евро за инфлационни добавки? Къде бяхте, господа социалисти – и вие, и вашия президент по това време?
Аз не чух нито една дума от господин Първанов по отношение на кабинета на господин Станишев за липсата на адекватна антикризисна програма. Вие нямахте такава през целия си мандат. Нарекохте един неадекватен бюджет антикризисна програма, приехте си го и този бюджет съответно след това решихте, че е свършил работа и че България излезе от кризата. В момента отново започвате да говорите за антикризисни програми.
Президентът Първанов не чухме по време на целия ваш мандат и на тези две години, в които България беше в криза, да говори въобще за антикризисни програми. Защо мълча президентът като баща на нацията? В същото време къде беше президентът, когато вие харчехте по най-безобразен начин бюджетния излишък, например, на България и похарчвахте за месец и половина по 4 млрд. лв.? (Шум и реплики от КБ.) Ние сега се чудим как да съберем милиард и половина, за да закърпим дефицита в бюджета.
Къде беше президентът Първанов, когато тези 2 млрд. 200 млн. лв. необезпечени средства се харчеха за сметка на българските данъкоплатци? Отново не чухме нищо от него по тези теми.
Лично на мен ми се струва, че едно е да говорите, че сте социалдемократи, а друго е на практика да бъдете такива, защото нито вие, нито вашия бивш лидер сте, от една страна, социалисти, от друга страна, демократи. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики има ли? Няма желаещи.
Следва изказване от името на Парламентарната група на Коалиция за България.
Заповядайте, господин Станишев.
Сергей Станишев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Мисля, че вече всички в България са наясно, че днешните дебати по процедурата за отстраняване на президента нямат нищо общо с Конституцията и мотивите, които са посочени от вносителите. Истинските цели на днешната позорна за парламента процедура са следните.
Първо, да се покаже на всички в страната кой командва, да се проведе една наказателна и показна акция срещу всеки, който дръзне да изрази несъгласие с политиката на правителството.
Второ, да се измести обществената дискусия от истинските проблеми на хората и на страната, задълбочаващата се икономическа и социална криза, нарастващата ежедневно безработица и обедняването на хората.
Трето, да се избяга от отговорност за тези икономически и социални резултати само за осем месеца, да се поиска чрез тази процедура цялата власт в едни ръце и да се създаде, освен икономическа и социална криза, и политическа криза в България.
Аз оставям настрани безумните юридически тълкувания на основния закон, които чухме от вносителите. Професор Корнезов изнесе лекция като за първокурсници юристи за това какво е основният закон. Надявам се да сте го чули.
Истинските мотиви обаче са политически и те бяха казани открито от министър-председателя на страната господин Борисов. Той заяви: „Искането за импийчмънт е в отговор на атаките на президента срещу правителството.” – край на цитата.
Президентът се осмелил да критикува, по вашите мотиви, Стълба, Символа и Идеолога на това управление, ще добавя: и Слънчицето на премиера господин Симеон Дянков. Честит ви символ, впрочем.
За малко да забравя и другия колос на правителството, който е атакуван от президента – министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Оттук нататък всички българи трябва да знаят, че всеки, който има наглостта да оспори действията на който и да е от споменатите министри, участва в заговор срещу държавата, по вашето тълкувание. Защото щом президентът може да бъде свален за това, какво им остава на обикновените граждани!
Лекари ще протестират, че не им се плаща за свършена работа?! Да му мислят, защото веднага ще им спретнат проверки. Така се закани министър-председателят. Съдии няма да слушат министъра на вътрешните работи?! Веднага ще им се подготви някое компроматче. Фермери ще недоволстват, че им режат от субсидиите?! Бизнесът ще негодува, че държавата не плаща по изпълнени договори?! Хайде още една проверчица от НАП и от Икономическа полиция за всички, които се жалват.
Жалкото обаче е, че аз не си измислям, а цитирам ежедневието от дейността на този кабинет.
Господа управляващи, предлагам направо да си приемете Закон за защита на държавата и за забрана на БСП. (Реплики от ГЕРБ.) Не случайно вашият лидер преди няколко месеца изрази тази идея. А променете и Конституцията и запишете там, че „Държавата се олицетворява от триумвирата Борисов-Цветанов-Дянков”. Всичко да е ясно на всички в България и извън нея.
Вече осем месеца страната се управлява от правителство, което подменя истинския дневен ред на страната и на хората, с лъжи, с PR акции, с активни мероприятия, с политически чистки и направо с репресии. Не желае, а и не може да води дискусия и спор за политики.
Вече никой не разглежда този парламент като мястото, където се вземат решенията в държавата. Това е просто един параван. Вчерашното изказване на премиера по отношение на скандалния случай със Закона за наркотичните вещества и прекурсорите показва, че той просто ви командва като пешки. Това е уважението на премиера към вас.
Всеки ден на медиите и обществото се пуска по някой скандал, за да не мислят хората за това, че безработицата нараства, че доходите падат. Целта е да се скрие същността на политиката, а тя доведе до рязко задълбочаване на кризата и се превръща в истинска социална катастрофа. Не искате да се чуе и да се осмисли от хората, че планирате набързо тотална приватизация на държавната собственост във време на безценица, по време на криза. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.) Включвате и болниците, загърбвате социалните ангажименти на държавата.
Вече близо месец хвърляте в потрес ежедневно цялото общество с нови и нови идеи за нов антикризисен план. Всяка поредна екстравагантна идея се отменя на следващия ден, но междувременно създава огромна несигурност и объркване в икономиката. Това се случва по инициатива на правителството, но първото, което трябва да направите, преди да се одобри поредният антикризисен план, който се разглежда днес, е да се отчетете до какво доведе планът от 1 октомври 2009 г. Срокът му изтича на 27 април и трябваше досега да се изведе страната от кризата. Не желаете да се говори за това, че изграждате по същество една полицейска държава в съчетание с некомпетентната ви икономическа политика. Цялата поредица от законови промени, които предприехте от премахването на Бюрото за контрол върху срс-тата, през Закона за електронните съобщения и подслушването, през Наказателния кодекс до НПК водят обществото към формулата: беден народ, слаба икономика, репресивна държава.
За мен тази политика и манталитет на поведение не са изненада. Вече много години вашият лидер обяснява всеки свой неуспех с недостатъчна власт и го използва, за да иска от хората повече власт. Нагледахме се на това още от времето в МВР. Първо, беше формулата – „Ние ги хващаме, те ги пускат”. Като кмет се оказа, че без самостоятелно мнозинство нищо не може да направи. Получи го, никакъв ефект. Оказа се, че правителството му е криво. Заплаши, че ако не получи пълната подкрепа на хората, ще предизвика предсрочни избори, докато не спечели. Днес, разполагайки със 151 депутати, които са като стена зад него, плаши хората с оставка – по време на кризата. После виновно се оказа лошото наследство, от което получи 8 млрд. като наследство от предишното правителство. Сега наред е президентът. Утре ще се окажат виновни Европейският съюз, който все не ни разбира, а накрая и хората, че не разбират тегобите на управлението и все недоволстват, че живеят по-зле.
Вие винаги подчертавате, че ГЕРБ е лидерска партия. Лидерството обаче означава да можеш да поемаш отговорност с неговите тежести; да вземаш решения, в това число и непопулярни; да действаш, а не да говориш; и особено в криза да обединяваш, а не да разделяш; да използваш националната енергия за мобилизация и за солидарност по време на криза, а не за омраза и разделяне. Това очакват българите, но от това правителство и мнозинство няма да го получат.
Свидетелство за това впрочем е и отсъствието на премиера и правителството в днешната важна дискусия. (Смях и оживление в ГЕРБ.) Става дума за импийчмънт на Президента, макар че никой в България не си прави илюзията кой е поръчителят на тази процедура и на тази дискусия. Впрочем интересно каква е позицията на двамата министри от този кабинет, които бяха в Инициативния комитет за издигането на Георги Първанов за Президент – Вежди Рашидов и Божидар Димитров. И те ли подкрепят? (Ръкопляскания от КБ.)
Днес дебатът не е за гражданина Георги Първанов, не е дори за Президента като институция. Нещата опират до защита на свободата и демокрацията в България, дотам сме опрели. Но българското общество, аз вярвам, има своите съпротивителни сили и затова само за два дни повече от 100 хил. българи сложиха своите подписи в подписката срещу тази безумна инициатива и процедура, която провеждате днес. Вярвам, че още повече хора биха се включили, ако днешната дискусия и процедура не претърпи провал.
Искам да приключа като припомня думите на един немски пастор, лежал в концентрационен лагер във фашистка Германия. Той разказва: „Когато арестуваха комунистите, аз мълчах, защото не бях комунист. Когато арестуваха социалдемократите, премълчавах, защото не бях социалдемократ. Когато прибираха евреите, също си траех, защото бях евреин. Когато арестуваха католическите свещеници, пак премълчах, защото не бях католик. Когато дойдоха за мен – нямаше кой да се обади”. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Павел Шопов – първа реплика, втора реплика – Павел Димитров и колегата – трета реплика.
Павел Шопов (Атака): Сергей Станишев си припомня немския пастор, а аз, когато го слушах, си припомних Кашпировски. Така успя да успи залата. (Възгласи: „Е-е-е!” от КБ.) Това е типичен гьонсуратлък, господин Станишев, всичко, което говорите за полицейската държава, вие го правехте. Биехте миньори, млекопроизводители и български политици – ги влачихте по улиците, така че да не продължавам списъка. Онова, в което Вие обвинявате правителството и министър-председателя, Ви е много добре познато, защото всъщност вие го правехте. Вие го правехте и го приписвате, че сега се прави. Това не е така. Върховен цинизъм е обвинението защо ги нямало тук премиерът и министрите.
Господин Станишев, няма го основния виновник за нашето тържество днес, за нашето голямо събиране. (Смях и оживление в ГЕРБ.) Всички сме тук в един такъв състав, в който кой знае дали ще се повтори случай в Четиридесет и първото Народно събрание да бъдем тук. Няма го горе, няма го и тук, където му е мястото, както го няма и неговият верен авер, който трябва да стои тук, на това място, където стои Лютви МестанАхмед Доган. (Реплики от ДПС.) Той май е на зор в момента, ако не беше „Атака”, нямаше да е на зор. Всички сега в момента говорят срещу него, всички го плюят и всички разкриват онова, което е правил. Ако не беше „Атака”, това нямаше, разбира се, да бъде така. (Реплики от КБ.)
Може би те двамата са си заедно на бутилка уиски и кой знае, в момента се подсилват и си казват: „Малко ни остана!”, и на Ахмед Доган, и на него. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.) Така че това е сценарият в момента, а вие стоите тук общо-взето на амбразурата и го защитавате. (Бурна реакция в КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
Слушаме втора реплика от Павел Димитров.
Имате думата, господин Димитров.
Павел Димитров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Станишев! Тъй като времето за реплика е кратко, само по един конкретен случай ще Ви репликирам. Когато говорите за министър Цветанов, защо не говорите за Гуцанов? Сигурно Ви е известно, че рано тази сутрин във Варна беше задържан председателят на Общинския съвет Борислав Гуцанов, Ваш близък, заедно с един от най-големите контрабандисти на България, така нареченият Дънката. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Нима Президентът не знаеше от години наред за топлата им връзка!? Нима господин Станишев не знаеше за това? Нима Румен Петков не знаеше за това? Нима Мишо Миков не знаеше за това? Сега Президентът напада господин Цветанов, аз няма да му ставам адвокат, но това е човекът – министърът на вътрешните работи, който за първи път издигна личния рейтинг на министъра на вътрешните работи и на МВР на най-високо досега ниво. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Това, господин Станишев, отново ли е някаква заплаха към Гуцанов и Дънката, след като от години наред във Варна по ъглите хората си говореха за тези престъпления? Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – заповядайте ...
Има трета реплика преди това.
Заповядайте, господин Мавродиев.
Стоян Мавродиев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Станишев, току-що чухме колко задълбочени антикризисни политики е провеждало вашето правителство и как липсват такива в момента от кабинета на господин Борисов, което мен ме хвърля в страхотно недоумение, първо, по отношение на Вашата теоретична подготовка. Защото в момента вече ми се струва, че е прекалено късно да говорим за антикризисни политики, при положение че България е в тежка следкризисна депресия - друг етап, много по-тежък от кризата, който най-вероятно ще продължи няколко години, благодарение точно на вашето управление, господа, и благодарение на това, че загубихте 800 млн. от европейските фондове, благодарение на това, че наляхте милиарди в губещи и неефективни проекти, които доведоха до огромна загуба на средства за българските данъкоплатци.
В момента е цинично да говорите за липса на финансова или антикризисна политика от настоящото правителство, което се опитва да извади страната от тази тежка депресия, която наследи от вашия кабинет. (Реплики от КБ.)
Борбата с организираната престъпност също така вече дава резултати. Мисля, че трябва да похвалите господин Цветанов и всеки ден да палите свещички тази борба да продължава. Защото по този начин ние показваме и пред Европа, че в България нещата се променят. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За дуплика – господин Станишев.
Сергей Станишев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! По повод репликата на господин Шопов, който каза, че съм приспал залата - като гледам колко реплики има, нямам такова впечатление.
Впрочем, не смятам, че дискусията по импийчмънта на президента трябва да се превръща в психо-терапевтичен сеанс за всички политически партии, които са загубили от президента.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Браво!
Сергей Станишев: Второ, господин Димитров, моите уважения - ако не бяхте направили тази реплика, сигурно щях да помисля, че задържането на господин Гуцанов е случайно, а не e добре подготвено във връзка с процедурата за импийчмънт. (Смях и реплики от ГЕРБ.)
Искам само да обърна внимание, че вчера беше повдигнато обвинение срещу министъра на здравеопазването във вашия кабинет, а наскоро и срещу кмета на Ямбол, но срещу никого не се предприеха по този начин действия – показни, рано сутрин и всичко останало.
Пожелавам на господин Цветанов успех в борбата срещу организираната престъпност при спазване на законите и при зачитане на гражданските права.
И трето, господин Мавродиев, ще имам възможност още да говоря с Вас и от трибуната по повод доклада на вашата комисия. Искам да ви благодаря, особено за първата част на този доклад, който според мен е най-добрата защита на икономическата и социалната политика, която правеше предишното правителство, защото успявахме да увеличаваме пенсиите и да осигуряваме нова техника за болници, да правим неща, които са необходими за инфраструктурата (реплики от ГЕРБ) и наред с това да оставим на вашето правителство 8 млрд. 200 млн. лв. фискален резерв. Днес той е под 6 млрд. 300 млн. лв. (Реплики от ГЕРБ.) Питам се как успяхте за 8 месеца да ги стопите? (Реплики от ГЕРБ и бурни ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Станишев.
Заповядайте, господин Петков.
Румен Петков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Спрете времето – лично обяснение! Занулете времето, започваме отначало.
Няма нужда да повтаряте обръщението си, господин Петков.
Румен Петков: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, Вие сте варненски адвокат и вероятно този контингент от порядъка на Дънката го познавате не в качеството на бракоразводен такъв.
Аз не съм имал честта да се запознавам с този човек, но доколкото поставяте въпроса за ефективността в реализации, ще си позволя да направя едно сравнение. През 2007 г. беше задържана бургаската група, която се занимаваше с продажба на наркотици и с организирана проституция в продължение на целия период от 1990 до 2007 г. - 17 задържани, 17 постоянни мерки за неотклонение, 17 ефективни, осъдителни присъди.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: По 2 години.
Румен Петков: Вижте, съдът ги произнася, с извинение!
Докато сега сме свидетели на 29 арестувани по „Наглите” - 26 са навън, тоест 26:3. Свидетели сме на 7 арестувани по „Октопод” - 5 са навън, тоест 5:2 за „Октопод”!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Ние не ги пускаме.
Румен Петков: Свидетели сме на 6 арестувани от „Лапачите”, тоест 5:1.
Свидетели сме и на това, че съдия се оплака от натиск. Така че е много добре, ако съумеем да чуем аргументите, които изложи господин Станишев, за да не стигнем накрая до въпроса: Абе, защо така стана - защо ние си го направихме?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Вие го направихте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – Михаил Миков. (Реплики на народния представител Петър Курумбашев.)
Господин Курумбашев, не сте били министър на вътрешните работи, така че Вас не са Ви споменали, поради което няма да ползвате лично обяснение. (Силен шум и реплики от КБ.)
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви.
Уважаем госпожо председател! Уважаеми господин Димитров!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето!
Михаил Миков: Щях да пропусна участието в тази дискусия, но преди да влезете в парламента Вие сте защитавали достатъчно хора от организираната престъпност и престъпния контингент на Варна. Вие, персонално! И много добре знаете, че се решава кой е виновен, когато има присъда, включително и в този случай. И аз като министър никога не съм си позволявал от тази трибуна или пред медиите да решавам въпросите за отговорността и вината – нещо, което Вие и министър Цветанов правите сутрин, обед и вечер за радост на българските граждани.
Но господин Станишев накрая в своето изказване цитира немския свещеник. Дано никога на никого в България да не се налага да си спомня този цитат! Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, след проверка в стенограмата - Вашето име не е споменато, но Вие някак си се...(реплики от КБ.)
Михаил Миков (КБ, встрани от микрофоните): Как да не е? „Михаил Миков” може да не е, но „Мишо Миков” се каза.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре, съжалявам! Така или иначе, Ви дадох думата.
Михаил Миков(КБ, встрани от микрофоните): Да, благодаря Ви. Питайте, ако не вярвате. Няма да злоупотребя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – заповядайте, господин Курумбашев.
Петър Курумбашев (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Процедурата е по начина на водене на заседанието. Исках да Ви попитам като дадохте думата на господин Румен Петков, дали пак са пуснали времето на групата. (Реплики от КБ, народни представители от Коалиция за България, прави, встрани от банките сочат към таблото: „Пак същата работа!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От група е...
Петър Курумбашев: Но това е процедура.
Исках да Ви попитам дали давате думата за лично обяснение само на хора, които са от Плевен, но понеже дадохте думата и на господин Миков, и на всички народни представители, както и трябва да бъде в тази процедура, моля да дадете думата за лично обяснение и на моя колега Антон Кутев. (Силен шум в КБ и реплики: „Браво, браво!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налага се да повторя, че когато се иска думата за лично обяснение в ситуация на злоупотреба с право, няма основание. Повтарям, господин Кутев провокира Волен Сидеров. (Реплики от КБ.)
От името на Движението за права и свободи има ли изказване? Няма.
Следва проф. Станилов.
Станислав Станилов (Атака): Както е закономерно, дебатът за отстраняването на Президента, който е предизвикан с подписи на определен брой депутати, се превърна в оценка на цялата политическа ситуация в страната и на противоборството, което днес цари на политическата сцена.
Оценката на Президента е логична, след като Президентът за два мандата беше избиран главно с избиратели на Българската социалистическа партия и на Движението за права и свободи, които слязоха преди по-малко от година от властта.
Когато Петър Стоянов се изправи срещу Георги Първанов при първия мандат на Георги Първанов, аз му казах, че той ще изгуби изборите не по други причини, а по причини, че управлението на Иван Костов беше, така да се каже, силно, с един замах изметено от политическата сцена. И сега защото от политическата сцена беше изметена тройната коалиция, Георги Първанов си отива. Той може да си отиде и с този импийчмънт, може и да не си отиде, но той ще си отиде завинаги от политическата сцена въпреки всякакви напъни, като вонящ политически труп. И веднага ще ви кажа защо е това. Вие ще чуете нещо, което дотук не се спомена.
Уважаеми колеги от БСП! Вие твърдите, че сте лява партия, че сте вземали леви мерки и т.н., но народът ви каза: „Не!”. И всички приказки какви успехи е имал господин Станишев, как сте увеличили пенсиите, как сте се грижили социално, не струват пукната пара, защото народът каза „не” и с един наказателен вот докара Борисов и ГЕРБ на власт. (Шум и реплики от КБ.)
Не ме репликирайте, няма нужда, аз не се смущавам от такива реплики.
Аз не виждам причина да защитавате Георги Първанов и веднага ще ви кажа защо. Защото, ако Българската социалистическа партия от момента, в който той стана неин лидер, до момента, в който той стана Президент и оттам – стана неин ментор, се превърна от лява партия в партия на олигархията. Българската социалистическа партия закри сцената за нова, за автентична лява партия и заема място на лява партия без да е такава. Вие не можете да докажете никому с никакви мерки, че сте лява партия, особено от момента, от който вкарахте плоския данък, който е крайно дясна мярка в икономиката. И по тази причина вашите социални мерки бяха само една имитация. (Реплики от народния представител Любен Корнезов.)
Сред вас и в този момент…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Станилов, придържайте се, ако обичате, към предмета на дебата!
Станислав Станилов: Сред вас и в този момент, когато защитавате Георги Първанов, сред вас има твърде малко истински леви хора. Лява автентична партия в България няма, доскоро нямаше и дясна. Сега за дясно се кандидатира ГЕРБ. Ще видим следващите две години доколко десни хора са те.
Либерализмът не е нито ляв, нито десен. Либерализмът в този вид през тези 20 години, в които беше в България, беше само крадлив. Хайде сега да видим дали има почтен либерализъм!
И затова не се напъвайте толкова да защитавате Георги Първанов! Ще ви напомня неговия плакат на първия му мандат: „Идва социалният Президент”. И ще ви напомня, като при вас дойде стачката на учителите, която няма равна на себе си в цялата социална история на България, какво направи Георги Първанов. Георги Първанов излезе с две изказвания, че подкрепя учителите и след това се скри и не каза нито една дума, докато вие разгромихте стачката като лява социална партия, с помощта на предателските им профсъюзи ги разгромихте, унищожихте. Но те ви показаха, че могат да разтресат страната. И тази страна ще се разтриса, ако властта продължава да се подиграва с масата.
Затова сега господин Борисов го критикуват, че дава две крачки напред – една назад. Ще дава, защото иска да спечели хората да подкрепят реформите и в тази страна да се случи нещо. Предпазливото поведение в една истинска социална политика, била тя лява или дясна, е най-важната част от програмата. Не бива да се настройват обществените групи срещу властта, защото не може да стане реформа. Това няма връзка с дебата, но ви го казвам едно към едно.
Затова е абсолютно безсмислено, господа отляво, да защитавате Георги Първанов. Той никога повече няма да се появи на политическата сцена, защото се държа като един предател към собствения си народ. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Велчев – процедура.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предвид важността и интереса и към дебата, предлагам на основание чл. 38, ал. 2 да удължим работното време до приключване на т. 3. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за продължаване на работното време до приключване на тази точка.
Гласували 153 народни представители: за 141, против 4, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Следва изказване от народен представител от Синята коалиция – народният представител Иван Костов. Заповядайте.
Иван Костов (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да се опитам да върна дебата върху неговата тема.
В качеството си на един от законодателите в Република България, на основание на чл. 133 от Конституцията обвинявам Президента Първанов в нейното нарушаване. Защото той записа без негово знание и разпространи без негово съгласие стенограма от разговор с български гражданин. Повдигнах напълно убедено това обвинение със 161 души от вас и призовавам днес да го изправим пред Конституционния съд!
Законодателната власт е създател и пазител на Конституцията. В нея е предвидено народните представители да защитават Конституцията дори от Президента. Затова в този дебат няма място за правителството и неговата политика, няма място за антикризисни мерки, за пропаганда, за инсинуации, за всевъзможни компромати, лични нападки и пр. Проблемът е между Президента и нас – законодателите.
Ако опозицията не се съобрази с това, а тя не се съобразява с това, по същество показва, че не може да защити Президента от атаката.
Още с повдигането на обвинението от абсолютно мнозинство народни представители, Президентът политически престана да представлява нацията. Той остана държавен глава на създадения от самия него кабинет на провалената тройна коалиция, пречка на обединението на нацията в усилието й да намери път за излизане от тежката криза. Той остава, както тук вече беше казано, последен явен защитник на олигархията и на организираната престъпност.
Политическият път на Първанов е пълен с нарушения на Конституцията, законите и интересите на България.
Любен Корнезов (КБ, от място): Това са общи приказки.
Иван Костов: Като председател на БСП се забърка в два международни скандала: подкрепи Слободан Милошевич, поиска и получи финансова подкрепа от Саддам Хюсеин. Излъга избирателите преди президентските избори, че не е доносник на Държавна сигурност с псевдоним Гоце. Продаде няколко пъти интересите на България на своите руски другари. Отстъпи българския дял от „Бургас-Александруполис”. Поиска договаряне на по-високи цени на газа във вреда на българите. Предаде наши териториални води на проекта „Южен поток”. Стана движеща сила и троянски кон на „Атомстройекспорт” в Брюксел.
След като наруши Конституцията, Първанов-Гоце даде пресконференция, на която вместо да отговаря за нарушението си, се представи като автор на антикризисна политика и на стратегия за бъдещето на България. Така употреби позицията си на държавен глава, за да създаде илюзията, че самият той е алтернатива на политическите партии и на изпълнителната власт, което очевидно не може да бъде вярно.
И накрая, но за мен с най-голямо значение, нарушението на Първанов е неморално. Като истински сътрудник на Държавна сигурност, Гоце записа тайно, с цел да компрометира човек, дошъл да му подаде ръка, да изгони недоразуменията помежду им.
Нарушението на Конституцията да е предшествано от изкуствено раздухан скандал. Господин Дянков не е казвал никога, че Първанов е млад милиардер, защото това, между другото, е глупост. Не е казвал това, което гузната съвест на обвиняемия чу по време на едно от развлекателните предавания. Член 32, ал. 1 на Конституцията задължава ние, народните представители, да защитим невинния.
Обвинявам Гоце за това, че посегна на честта и достойнството на български гражданин и по този начин подрони авторитета на най високата институция в България. Точно затова той е първият президент, поставен в най-незавидната участ да бъде обект на процедура за снемане на правомощията му на държавен глава и аз искрено желая никога повече тази процедура, която беше приета тук, да не се повтаря в Народното събрание, защото съм съгласен с тези, които тук казаха, че такъв дебат срещу държавния глава на Република България не укрепва институциите на страната. Но първопричина за това да се води този дебат е самият Първанов – Гоце. Благодаря ви за вниманието.
Като християнин искрено съжалявам, че в Страстната седмица трябва да се занимавам с тази тема. Благодаря ви. (Ръкопляскания от Синята коалиция.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли реплики? Няма.
От името на независимите народни представители има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам да направим половин час почивка, тъй като приключи този кръг от изказвания.
Ще продължим в 14,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Продължаваме.
От Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ има думата госпожа Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Господин Станишев от тази трибуна, когато взе думата, направи два призива.
Единият призив беше парламентът да приеме Закон за защита на държавата. Аз бих парафразирала този призив по следния начин: колеги, може би е време да помислим и да приемем Закон за защита на държавата от лицемерни политици.
Имаше още един призив – да върнем дебата към нарушения на Конституцията, извършени от президента Георги Първанов, тъй като днес сме събрали на дебат по отношение на повдигнато обвинение, което ние трябва да дебатираме и да излезем с гласуване дали поддържаме или не поддържаме обвинението. Затова аз ще се върна именно на нарушенията на Конституцията.
Уважаеми колеги, в чл. 104 от Конституцията е записан основен принцип и правомощия на президента. Ще си позволя да го прочета: „Президентът може да възлага на вицепрезидента правомощията си по чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11 от Конституцията”. Тези точки касаят четири групи въпроси – предоставяне на убежище, упражняване право на помилване, даване – забележете – и възстановяване на българско гражданство и лишаване от такова, назначаване и освобождаване от длъжност на други държавни служители, определени със закон.
Уважаеми колеги, на официалния сайт на Президента, ако си направите труда да го отворите в момента, ще видите публикуван Указ № 53, тоест информация, че с Указ № 53 от 23 януари 2002 г. на основание посочения от мен член от Конституцията – чл. 104, господин Първанов е възложил на вицепрезидента да упражнява правомощията, визирани в чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11. Ето, това е листчето, което си разпечатах преди пленарното заседание от официалния сайт на Президентството. (Показва го.)
Уважаеми колеги народни представители, аз прочетох номера на указа и датата на неговото издаване – забележете – 2002 г. Колеги, това е предишният мандат на президента и на вицепрезидента. Уважаеми колеги, тук има едно изключително тежко нарушение не само на принципи, а на конкретна буква от Конституцията и на разпоредбата на чл. 104. Благодаря на господин Корнезов, че когато той говори тук от тази трибуна, защото той е изключително уважаван от мен конституционалист, не засегна, а може би умишлено, защото няма какво да се каже в тази посока – нарушението на чл. 104 от Конституцията. Въпросът, който трябва да си зададем всички ние днес тук в пленарната зала, както и българските граждани, е всички укази, които е подписал господин Марин по отношение на помилване, опрощаване, даване на убежище, даване на гражданство – дали са законосъобразни? Това е изключително важен въпрос, който трябва да дебатираме тук, в тази зала.
Не може с указ от 2002 г., който оправомощава вицепрезидента по отношение на първия мандат, да се черпят правомощия и във втория мандат, и то по изключително важни точки, залегнали в българската Конституция.
Кога започва мандатът на президента и вицепрезидента? Началото е денят, следващ непосредствено последния ден от мандата на действащия президент. Встъпването, уважаеми колеги, на новия президент в длъжност, изчаква завършването на мандата на предишния. Това положение се извежда и от текста на чл. 93, ал. 5 от Конституцията, който гласи: „Изборът за нов президент се провежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент.” При демокрация има мандатност и избори, уважаеми колеги, които дават легитимност на управляващите. Президентският мандат е конституционно понятие, разписано в чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България: „Президентът и вицепрезидентът се избират с мандат за срок пет години” – чл. 93, ал. 1”. „Втори мандат се допуска само веднъж” - казва Конституцията. Без значение е дали вторият мандат е непосредствен или отдалечен по време от първия.
Уважаеми колеги, когато изтече мандатът, изтичат и правомощията на тези, които представляват съответната власт и институция. Доказателство в тази посока и е и полагането на клетва, положена от българския президент на 19 януари 2007 г., и на вицепрезидента Марин – тук, положена от Георги Първанов в тази пленарна зала в 40-то Народно събрание. Тоест новият мандат изисква от правна гледна точка ново делегиране на правомощия, за да имаме законосъобразност на издаваните и подписаните актове.
Уважаеми колеги, аз бих се обърнал и към господин президента, който съжалявам, че днес не е тук – Република България е парламентарна република. Република България не е монархия. Правомощия, права и задължения не се наследяват. Те следват по смисъла и по силата на избора на мандата, който възниква по силата на основния закон – българската Конституция. И тук, в тази зала на 19 януари 2007 г. господин Първанов каза: „Заклех се да спазвам Конституцията и законите на страната!”
Всички ние се заклехме също. И аз питам: защо не се спазва Конституцията? Защо е погазен чл. 104, който касае изключително важни правомощия? Помилвани ли са помилваните от вицепрезидента? Дали тези, които получиха гражданството, наистина са го получили? Аз смятам, че всеки един от нас тук трябва да си зададе този въпрос и ние в този дебат да намерим неговия отговор. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма желаещи.
Наред е групата на Коалиция за България.
Има думата народният представител Кирил Добрев.
Кирил Добрев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз няма да говоря за юридическите аргументи, защото, както разбрахме, са несъстоятелни. Ще говоря за личните ви страхове и за омразата. (Шум и реплики в залата.)
Напоследък е много актуална темата за това кой какво е правил през последните 20 години. Вие, госпожо Фидосова, какво сте правили през последните 20 години? Защото целият живот на Георги Първанов е публичен. Той е бил политик и депутат от БСП, не ортак на Пашата и на Трактора. Не е охранявал, не е бил шеф на охранителна фирма и не е масажирал ушите на Тодор Живков! Той реформира БСП и я направи част от европейската социалдемокрация! (Шум и реплики отдясно.)
През 1997 г. Първанов пое политическата отговорност и спаси България от гражданска война, докато всички вие мишкувахте! (Шум и реплики, смях.)
В неговия мандат България стана член на НАТО и на Европейския съюз, а господин Цветанов като служител на МВР е получавал 7 долара заплата, той го заяви, и в края на краищата завършва с 6 апартамента и 100 хил. лв. в брой.
Интересна е темата и за досието на Георги Първанов. Чели ли сте книгата на големия български патриот Методи Димов? Първанов я е редактирал и е помогнал тя да види бял свят. Това е съдържанието на папката ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Добрев! (Реплики.)
Господин Добрев, 22 секунди дадох, 22 секунди отгоре! (Шум и реплики в залата.)
Има ли реплики? (Шум в залата.) Има ли реплики? (Шум и реплики в залата.)
Моля за тишина в залата! Не мога да видя има ли желаещи за реплики? Няма.
Наред е Парламентарната група на ДПС. Има ли желаещи за изказвания? Не.
От групата на „Атака” имат – колко време? Някакви секунди бяха – 31 секунди. Считаме, че няма време.
И сега следва Синята коалиция.
Екатерина Михайлова (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вземам думата, защото смятам, че дебатът трябва наистина да се ориентира към сериозните теми, които повдига.
Имаше изказвания, които по-скоро предизвикваха смях в залата. Имаше обаче изказвания, които поставиха сериозни въпроси – въпроси, които са не само юридически, но и политически.
Въпросът за това може ли това, което днес се случва да прерасне от състояние, в което се намираме - в икономическа криза, и в политическа криза, е сериозен.
И тук аз искам да заявя, че за мен голям принос за това да има риск за политическа криза, защото вече имаме противопоставяне на институции, носи и президента Георги Първанов, дори с отсъствието си днес от Народното събрание.
Днес Народното събрание, което е страна в този спор с президента, трябваше да чуе и неговата позиция. Може би имаше възможност и в днешния ден да се намери начин да се постигне диалог между институциите, защото на първо място президентът е този, който по Конституция, по задължение, по разбиране, сред българските граждани е този, който трябва да потърси мостовете между институциите. Вместо това да направи ние чухме, че той ще седи на работното си място, като че ли е чиновник. Работното място на всеки политик, най-вече на държавният глава, е там, където са проблемите, и да търси начин да ги решава. И именно защото не намери начин да ги решава, защото вместо да ги решава, създаде нови конфликти, стигнахме до това днес да се иска от българския парламент отстраняването на българския президент, което е много сериозен политически факт!
Няма значение дали ще се стигне до 161 гласа днес. Това няма значение! (Шум и реплики отляво.)
Има значение, че мнозинството от българския парламент ще застане срещу българския президент. Това говори за тежък конфликт на институции.
Има ли обаче нарушение на Конституцията? Аз искам да отбележа един факт, който според мен води до нарушение на Конституция и трудно може да бъде оспорен, а това е нарушението на чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 6, чл. 5 и чл. 4.
Чух от колегата Лютви Местан от ДПС да казва, че би се замислил и биха наистина поставили под въпрос дали не е нарушена Конституцията, ако това, което се е случило, не се е случило между президент и министър, а между някои други хора.
Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги! Това, че някой в определен момент е на определена обществена позиция, не отнема от правата му. Правата, които са закрепени в Конституцията важат за всички и те се отнасят за всички, и затова ние сме направили в аргументите си не само текста на чл. 32, но и препратката към чл. 6, където, уважаеми колеги, се казва, че всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви ограничения, плюс всичко друго, и на обществено положение.
И тук искам да посоча едно решение на Конституционния съд – решение съвсем скоро излязло; решение, което беше поискано от опозицията за произнасяне от Конституционния съд – Решение № 10 от 2009 г. То е за това може ли да има ограничение на права на народен представител и Конституционният съд отговори: не, точно защото каза, че когато е нарушен чл. 2, ал.2 от Конституцията, тъй като равенството на всички граждани пред закона е основен принцип на всяко демократично общество.
Член 6, ал. 2 от Конституцията – равенството на гражданите пред закона е формулирано като конституционен принцип, който е в основата на гражданското общество и правовата държава. Въвеждането на допълнителни изисквания към народните представители противоречи на този принцип и на конституционните разпоредби, които го конкретизират, тоест Конституционният съд ни е казал, че един човек – било той народен представител, било някой друг в йерархията, има същите права като всеки един друг български гражданин и те не могат да бъдат ограничавани.
Има ли искане за запис на срещата между господин Първанов и господин Дянков? Няма. Има ли изнасяне на този стенографски протокол без съгласието на господин Дянков? Има. Има ли нарушение на Конституцията?
Любен Корнезов (КБ, от място): Няма! (Шум и реплики в залата.)
Екатерина Михайлова: Има, господин Корнезов! И Вие знаете, че точно чл. 32 е нарушен, затова го подминахте доста волно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, госпожо Михайлова!
Екатерина Михайлова: Това обаче е и основното искане за този импийчмънт днес. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики – няма желаещи.
От името на независимите народни представители няма желаещи за участие в дебата.
Следва – от името на Парламентарната група на партия ГЕРБ – Юлиана Колева.
Юлиана Колева (ГЕРБ): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз откровено казано не разбирам становищата, които бяха изразени тук от опозицията и то с висока степен на сигурност, че нашето искане е противоконституционно. Смятам, че единственият орган, който може да каже дали искането ни е законосъобразно и конституционосъобразно е Конституционният съд.
Не разбирам и твърдението, че някаква неперсонифицирана група юристи или цялата юридическа общност смятат за смешни нашите мотиви. Сто шестдесет и двама народни представители от тази зала са се подписали под тези мотиви и те не ги считат за смешни.
Не разбирам също така и защо се цитира решение на Конституционния съд, в което изрично е посочено, че противоконституционността на действията на самия президент може да бъде не само изразена в неговите актове, но и вербално, така че всичко това, което беше изтъкнато като мотиви, ние да не подкрепяме нашето искане, смятам за неоснователно.
Аз ще изложа една такава хипотеза. Представете си, че този разговор, който е проведен между господин Дянков и господин Първанов, е личен. Ако той е личен, явно попадаме в хипотезата на нарушението на посочения текст – чл. 32, ал. 2.
Ако обаче разгледаме подробно стенограмата, ще видим, че президентът е имал съзнанието, че този разговор не е личен, въпреки че господин Дянков е отишъл с доброто желание да проведе личен разговор. (Реплики от КБ.)
Финалът на тази стенограма е едно изложение, което е подготвено за публикуване. Аз смятам, че в тази ситуация ще попаднем отново в нарушение на Конституцията, защото обръщенията и посланията на Президента към нацията или към определени политически кръгове трябва да бъдат изразени не в личен разговор, а в някаква подходяща общност.
В крайна сметка тук сме в хипотезата, както се изрази и госпожа Мая Манолова, на орган, който повдига обвинение. Нека ние да повдигнем обвинението и да поднесем фактите и обстоятелствата, които основават това обвинение, а правоприлагащият орган, който в случая е самият Конституционен съд, да каже дали нашето обвинение е основателно или не. Това ще бъде наистина изпълнение на една роля, която е предписана от Конституцията както на Народното събрание, така и на Конституционния съд. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Колева.
Реплики? Няма време от другите групи.
За изказване – народният представител Иван Петров.
Заповядайте.
ИВАН ПЕТРОВ (ГЕРБ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Аз ще се спра само на някои от възможностите, които Конституцията дава на Президента – по чл. 98, точки 9 и 10, с които оторизира правата на вицепрезидента по придобиването на българско гражданство и за това чужди граждани да искат съответно като бежанци пребиваване в страната ни.
По процедурата за придобиване на българско гражданство се разбра, че в последните няколко години – пет, шест, седем, осем, се наблюдава силно изразена корупционна проява. Редица случаи показват, че оторизираните органи, които трябва да съблюдават този процес, и в изпълнителната власт – струва ми се, че ролята на Президентството, на Президента като човек, който трябва да контролира и вицепрезидента, упълномощен с тези правомощия, в последните няколко години не бе на нужната висота.
Какво имам предвид? В този период редица корупционни схеми доведоха дотам - вече нещата са назрели до такава степен, че имаме задържани лица, които са в следствените арести, от дирекция „Миграция”; имаме лица, които се разследват от Държавната агенция за българите в чужбина, Агенцията за бежанците. Всичко това доказва, че погледът, който президентът е трябвало да осъществява, това непосредствено негово право не е осъществено, както следва.
Какво следва от това? С новото правителство всички тези мерки придобиха нова проява, показа се решимост и отстояване за това да отвоюваме позициите държавата да бъде суверен, държавата да бъде на ниво и да не отблъсква българските граждани извън пределите на страната, с български произход, да придобиват българско гражданство.
Във връзка с влизането ни в Европейския съюз тези молби станаха много. Преди мизата за корупционната схема вървеше по 2-3 хил. евро, сега вече се говори за 15 хил. евро. Това е на базата големия интерес, който действително има и възможностите, които Европейският съюз дава на тези кандидатстващи граждани.
Според данните само за 2008 г. български граждани са станали 3200 души – от небългарски произход. На всички е ясно, че тяхната цел естествено е свободно придвижване в Европейския съюз, но тук подлежи на съмнение и фактът, че сред тях ще има и много събратя на господин Куйович. С това не знам дали няма да обогатим и родната престъпност, давайки възможност на гражданите от небългарски произход, чужденците да получават българско гражданство.
В тази връзка прави впечатление, че цифрата на кандидатите, които не са от български произход, е 3200 души. Тя е много повече от тези, които са били с български произход и които са искали да станат български граждани, затова че имат род, че имат родословие, че са запазили своите традиции, обичаи и т.н. Естествено това няма да бъде във възможностите на бедните граждани от Молдова, Македония, Албания, Украйна.
Последно, да ви кажа цифрите за периода от 1.01.2005 до 26.03.2010 г. В дирекция „Българско гражданство” са образувани 64 471 преписки. Вицепрезидентът е издал укази за промяна на гражданството на общо 40 140 лица. Има 11 111 отказа.
За това, че все пак остават чакащи 44 000 молби, преписки, които трябва да бъдат разгледани, правителството има свое решение – за около две години тази цифра трябва да бъде сведена почти в рамките на тези, които кандидатстват в момента и да има ритмичност за подаването на документите. Явно, че в годините е възникнала трудност - пречка, която е създавала корупционните прояви.
И тук вината на президента и косвено на вицепрезидента е в това, че не са направили необходимите усилия, виждайки тази силна корупционна практика, да я предотвратят навреме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Петров.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Тошев.
Владимир Тошев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Според Конституцията на Република България, Глава четвърта, чл. 100, алинеи 1-5 Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили.
Настоящият президент встъпва в първия си мандат на 22 януари 2002 г. Българската армия като гръбнак и основа на въоръжените сили тогава, в началото на 2002 г., е безапелационно на първо място по обществено доверие. Тогава със съгласие на обществото дава на армията повече поддръжка от сумарната на държавните институции, …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, господин Тошев, че Ви прекъсвам. Много моля, шумът от залата е толкова силен, че просто говорещите не могат да бъдат чути.
Продължете.
Владимир Тошев: Към 30.06.2009 г. - 7 години и 5 месеца, след като президентът Първанов е главнокомандващ, армията ни и въоръжените сили като цяло са олицетворение на скандални сделки с движимо и недвижимо имущество, корупционни търгове и обществени поръчки, разграбване на военно имущество, ужасяващи инциденти и морален упадък. От години армията изпадна до незавидното 7-9-о място в нагласите на общественото доверие.
Армията загуби статута си на морален еталон на нацията. В сектора за отбрана има институционален и морален упадък, което е основна вътрешна заплаха за националната сигурност на България. Под ръководството или с мълчаливото бездействено съгласие на президента Първанов на армията бяха присвоени и приоритизирани несвойствени за отбраната икономически функции и създадени формално необясними за институцията съмнителни гражданско-военни отношения.
Президентът Първанов като върховен главнокомандващ и възглавяващ Консултативния съвет за национална сигурност вече два мандата допуска организационното изграждане и модернизацията на въоръжените сили да се осъществява без актуална концепция за национална сигурност, тоест на парче, волунтаристично, което автоматично по презумпция корумпира и компрометира актуализирания План за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили от самото начало на неговото действие.
В действителност за какво става въпрос? Изграждане на нова комуникационна система на войската за близо 400 млн. евро – главнокомандващият няма мнение. Модернизация на 12 бойни хеликоптера „Ми-24” за 57 млн. евро – главнокомандващият не пита защо. Доставка на военноморски транспортни хеликоптери „Пантер”, които армията трябва да получи по договора с компания „Юрокоптер” за 385 млн. евро. Част от контракта е доставка на шест машини за флота – главнокомандващият не се интересува откъде. Доставка на 5 транспортни самолета „Спартан” – около 91 млн. евро – главнокомандващият не реагира. Водени са преговори за покупка на две корвети от френската компания „Армарис”, цената е близо 1 млрд. лв. - главнокомандващият неглижира доставката. Имало е и политическо решение за стартиране на процедура за купуване на нови многоцелеви изтребители за Военновъздушните сили. Сумата пак е около 1 млрд. лв.
Уважаеми колеги, новият век постави пред специализираните разузнавателни служби в България и нови претенции, свързани с глобалните промени, настъпващи в света, в Европа и конкретно в нашата страна. От тях се изисква непрекъснато усъвършенстване и развитие. На президента са подчинени две от тези разузнавателни и специализирани служби. Досега, седем години след мандата му, той не е предприел никакви законодателни мерки. Аз мисля, че с такъв главнокомандващ и ръководител на специализираните служби (шум в залата) тази държава трудно ще излезе от батака, в който се намира. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Тошев.
От ДПС имат време – заповядайте.
Камен Костадинов (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Понеже се намираме в Страстната седмица, както каза преди малко господин Иван Костов, е добре поне през тази седмица да бъдем почтени и да се мъчим да използваме по-малко популизъм и неверни твърдения.
Моят въпрос към преждеговорившия е: бил ли е той член на Инициативния комитет, който е издигнал президента Първанов за втори мандат (ръкопляскания от опозицията), и ако е бил такъв, кога са му станали известни тези обстоятелства, за които говори и за които настоява да има импийчмънт? Тогава ли е бил почтен, ако е вярно, към избирателите, към които е отправил апел да бъде подкрепен Георги Първанов за президент, или днес е почтен? Благодаря. (Възгласи: „Браво!” и ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Втора реплика от страна на ДПС? Имат време. Няма желаещ.
За дуплика, господин Тошев.
Владимир Тошев (ГЕРБ): Добре е, че четете хубаво Интернет. Там пише за моята особа доста интересни неща.
В момента си снемам доверието от президента Първанов. (Смях и реплики.)
Бих искал да кажа още нещо в тези три минути, които имам. Господин Корнезов цитира един шаблон като постулат на римското право: „Което не е забранено, е разрешено”. Знаете ли колко неща не са забранени за тази зала? Ако почнем да ги правим, ще ни бият с камъни. (Шум и реплики.) Но адаптирайки към близкото ни минало и настоящето смисъла, който доскоро управляващите влагаха, този цитат гласи сега: „Всичко е разрешено, стига да не те хванат.” Е, след като те хванат, трябва да си смел и отговорен да си носиш отговорностите.
Господа управляващи в близкото минало, хващаме ви, бъдете готови да си понасяте последствията! (Реплики от КБ и ДПС.)
И още нещо, това гласуване, което предстои след минути, е един вододел - гласуване „за” и „против” миналото. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.)
За първи път се случва, господин Корнезов, това, и е така. Който иска да гласува за проекта за решение, гласува против първановщината от близкото ни минало. Благодаря ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за изказване, господин Михов.
Цветомир Михов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин президент, откъдето и да гледате! Не знам коя камера снима в момента – дали в Бояна, или на „Дондуков”? Следобедно време е и може би в Бояна. Бих желал да се обърна директно към Вас, защото ако говоря на колегите отляво, все едно говоря на някоя стена, тъй като те явно вече за толкова години са станали резистентни към думата „морал”. Исках само да кажа това - най-лесното е, когато извикаш един министър на „Дондуков”, със своята армия от високоплатени консултанти да се опиташ да го унижиш и това да стане достояние на всички хора в България. По-трудното може би беше да застане тук господин президентът със същите свои консултанти пред 162 народни представители и да се опита да защити своята теза. (Ръкопляскания от ГЕРБ, шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Михов.
Красимир Велчев.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Аз нямах намерение да се изказвам, обаче в защита на президента чухме бивши управляващи и бъдещи кандидат-членове на пропрезидентска партия, които зададоха много особени въпроси. Единият от тях е за триумвирата.
Господа, от вашето управление думата „коалиция” стана мръсна дума. Заради вашето управление! (Шум и реплики.) Аз мисля, че това, което вие наричате триумвират, са достойни хора, които имат смелостта да поемат отговорността за справяне с кризата, и те лично да носят отговорност, а не да се крият зад коалиция или зад партньори.
По отношение пък на другия въпрос: какво е работил президентът и какво са работили останалите? Господа, искам да ви кажа - казват, че е бил историк. Може и да е бил и да е работил като историк, но фактът, че като главнокомандващ той разпродаде паметници на културата... (Шум и реплики от опозицията.)
Аз искам от тази трибуна да благодаря на министъра (шум, реплики и подсвирквания) на културата господин Стефан Данаилов (възгласи: „У-у-у!” от опозицията), че обяви навреме летище Божурище – люлката на авиацията, колеги... Ако вие не знаете, ако вие не познавате вашата история, това си е ваш проблем, но той, ако наистина е професионалист и е бил историк, и е работил като историк, значи толкова е историк. Или нарочно е използвал своята квалификация, за да унищожи паметниците на културата. Това са паметници, които в другите държави (шум и реплики от опозицията) за нищо на света няма да ги пипнат. Ето такъв човек имахме като президент. Да не говоря като главнокомандващ какъв главнокомандващ е бил.
Тъй като виждам, че господин Найденов се готви пак за някакъв трик да излезе тук, искам да кажа, че през това време парламентът е бил контролиращ. А този контролиращ парламент, на която комисия той е бил председател – Комисията по отбрана, много интересно нещо – да контролират всички тези безобразия, станали за милиарди разпродажби. Вие гледайте медиите. За това журналисти обиколиха и всички вие сте виждали - за жълти стотинки са се продавали обекти и са подготвени. За Ямбол може да видите също, че 650 дка под парк „Боровец” са били парцелирани и са подготвени. Благодарение на общинския съвет и на кмета на Ямбол е спряна продажбата от вас на тези имоти. (Шум и реплики от КБ, ръкопляскания от ГЕРБ.) И сега се чудим как да изправим държавата. Как, като вие ни доведохте до такова състояние?! (Ръкопляскания от ГЕРБ, възгласи: „У-у-у!”от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Декларация от името на група. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Петър Димитров (КБ): Уважаеми дами и господа народни представители! Искам да ви върна към реалностите в живота. (Шум и викове в ГЕРБ.) Икономическата криза в България продължава да се задълбочава. За съжаление тя прераства в социална, политическа, а в последните дни и часове, и в институционална. Причина за това не е наследството, получено от предходното управление, а некомпетентната, непоследователна и неадекватна политика на правителството на ГЕРБ. (Заместник-председателят Павел Шопов прави реплики от председателската банка.) Не съм продавал Пловдивския панаир, тук непрекъснато черната станция се обажда.
Крайно време е правителството да престане да се крие зад миналото и да поеме отговорност за случващото се в страната. Осеммесечното бездействие, или още по-лошо, некомпетентно действие на ГЕРБ задълбочи проблемите, а икономиката и обществото стават неуправляеми.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Не обсъждаме правителството, а президента.
Петър Димитров: Публичните финанси са в критично състояние. Правителството е неспособно да осигури приходната част на собствения си бюджет. Само за първите два месеца на тази година приходите са намалели с 1 млрд. 100 млн. лв. в сравнение с миналата година. В същото време разходите растат. Само за януари и февруари дефицитът е над 1 млрд. 300 млн. лв. Причината за този дефицит не се дължи на разплащането на стари задължения към бизнеса. За двата месеца са разплатени между 100 и 130 млн. лв., а дефицитът е над 1 млрд. 300 млн. лв.
Реалната икономика изпитва все по-големи вътрешни затруднения. Докато външните пазари, макар и плахо, започват да се възстановяват и износът леко се повишава, правителството създава все по-сериозни проблеми на бизнеса. Орязаните капиталови и инвестиционни разходи на държавата генерират невиждана вътрешна криза. Държавата стана най-големият длъжник. На фирмите се дължат над 2 млрд. лв. Не е възстановен ДДС от 800 млн. лв. Правителството е главният мотор на вътрешната криза.
Тежестта на кризата се прехвърля върху гражданите. Доходите са замразени или падат. Данъци, такси, осигуровки растат, хората обедняват. През последните дни ежедневно, повтарям, ежедневно над 1300 души губят работата си. В това число и днес. От началото на 2010 г. всеки месец между 30 и 40 000 остават без работа. Това е населението на един голям български град, което всеки месец остава без работа. В същото време няма никакви ефективни мерки на правителството на пазара на труда.
През април изтича срокът на изпълнение на така наречения антикризисен план на правителството. Ако този план и тези мерки бяха наистина антикризисни, сега България щеше да излиза от кризата, както твърди Симеон Дянков. Нищо подобно! Кризата става все по-дълбока и обхваща на практика всичко – публичния сектор, бизнеса, личния живот на хората, всичко!
Над страната надвисва катастрофа, защото това не е антикризисна, а прокризисна програма. И ние ви предупреждавахме за това, предупреждавахме ви да не намалявате осигурителната тежест с нови 2%. Не ни послушахте и сега се готвите да обложите цинично дори пенсиите! Предупреждавахме ви да не задържате плащанията към бизнеса, тъй като това ще се върне като бумеранг върху приходите в бюджета и ще влоши състоянието на икономиката. Не ни послушахте. Защото си бяхте внушили, че кризата е най-подходящият момент да влезем в Еврозоната. Кой влиза в ERM ІІ по време на криза? Да не говорим, че няма кой да ни приеме по време на криза.
С действията, с противоречивите и постоянно сменящи се послания правителството гони чуждите инвеститори и съсипва българския бизнес, насила го изтиква в кризата. Наскоро чух обвинения, че правителството е оставило страната на автопилот. Не, правителството изключи автопилота и то самото не може да управлява държавата. Автопилотът е пазарът. Като не плащате на фирмите, като не връщате ДДС, като не плащате навреме на домашните лекари, като забавяте детски, инвалидни, пенсии, заплати и така нататък, вие блокирате и изкривявате пазара. Така в кабината за управление не остава нито пилот, нито автопилот. Има стъписване, има хаос, има паника и трескаво търсене на виновния за празния резервоар, тоест за празния бюджет.
Тук ще си позволя леко лекционно отклонение. Бюджетът за 2010 г. не е наследен от предходното правителство, той се планира и се пълни от това правителство. Вие, господа управляващи, не можете да напълните собствения си бюджет. И неграмотните разбират, че няма как тройната коалиция да открадне парите, които това правителство не е събрало. Но това правителство може да изпразни фискалния резерв, който натрупаха предишните две правителства. И го прави охотно. Само за последните два месеца той е намалял с 2 млрд. лв. Къде са парите, господа управляващи?
Премиерът много обича да казва „аз плащам”. Не, господин Борисов, плащат предходните две правителства с парите от резерва, а по-точно – плащат българските данъкоплатци, а не управляващите.
В последните дни наблюдаваме умишлено нагнетяване на напрежението. Ежедневно се генерират заплахи към най-различни социални групи – пенсионери, лекари, полицаи, военни, държавни служители, бизнеса, дори към болните и към децата. Премиерът обяви, че положението в страната е като след войната. Не се разбра коя, но не това е най-важното. Към това се прибави и съзнателното нагнетяване на политическо напрежение, опити за дискредитиране и отстраняване на държавния глава в условия на криза, агресивно растящи нападки към бившата коалиция, вкарване за обсъждане в Народното събрание на арогантно тенденциозния доклад на комисията „Анти-Станишев”. Умишлено се всява объркване, страх, паника с единствена цел манипулиране и отклоняване на общественото мнение от истинските проблеми на хората – кризата, безработицата, обедняването, с цел да се скрие очевидната истина, че правителството няма антикризисна програма, че то е некомпетентно, некадърно, неадекватно и опасно за България. Това се доказва и от гръмването на поредния некадърен министър. Друг е въпросът дали е само некадърност, но на това ще отговори прокуратурата.
Подобни прийоми удивително напомнят събития в една друга страна, извели на политическата сцена фашизма и хвърлили света в най-страшния кошмар на ХХ век. Аз питам ГЕРБ, питам ОДС, питам СДС: не ви ли притеснява, че управлявате с „Атака”? В коя друга европейска държава партньорите на „Атака” са на власт? В коя друга европейска държава човек може да бъде осъден само по донос и подслушване? Симеон Дянков не може да бъде записан без негово съгласие, а всички други българи могат да бъдат не просто подслушвани и записвани без тяхно съгласие, а да бъдат съдени и осъдени чрез подслушване и донос на таен свидетел. Това не е роман на Кафка, това е нова законодателна норма, наложена от управляващото мнозинство.
Възниква справедливият въпрос: дали участието на „Атака” в управлението е само политическа патерица или идеологическо сливане? Кой нарушава Конституцията, господа управляващи?
Коалиция за България настоява управляващата дясна коалиция да направи трезв анализ на ситуацията и спешно да подготви не антикризисни мерки, времето за тях беше пропуснато, а спасителни мерки за всички българи, за българския бизнес, за България. Защото без такива мерки след края на кризата България ще се окаже още по-далече от Европа и изостанала технически, технологично, икономически и социално.
Призоваваме ви да се опомните! Сега не е време за социална и политическа конфронтация, за политически войни и извънредни избори. България има ясен проблем и това е кризата. В тези условия страната както никога се нуждае от социален и политически мир и от антикризисен консенсус. Подгответе необходимия спасителен план с участието на всички партии, работодатели, синдикати. Подгответе и осъществете не просто мерки, а необходимите реформи.
Подобно на тежките години след войната българският народ е готов да следва правителството си, но то трябва да го води към икономически растеж и към социална сигурност, а не да препуска хаотично във всички посоки. Конникът без глава не е политическа технология за управление, особено по време на криза. Благодаря ви. (Ръкопляскания в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата господин Волен Сидеров.
Волен Сидеров (Атака): Госпожо председател, дами и господа народни представители, наистина от името на тук стоящите, от лявата страна на парламента, се извинявам на слушателите и зрителите на това мъчение, което преживяхме. Защото истинско мъчение е да слушаш каканиженето на тези, които са виновни България сега да е в криза, (ръкопляскания отдясно и центъра) тези, които крадоха еврофондовете, тези, които крадоха всичко възможно, което можеше да се открадне, сега тук да излизат и да каканижат написаното си на листче словце, в което на всичкото отгоре да сочат „Атака” като нещо лошо. А бе, другарки и другари, не разбрахте ли, че вие крадохте, не „Атака”? Вие сте тези, които трябва да отговаряте. И вашите опити да дискредитирате партия „Атака”, която е некорумпирана, която не участва в управление и която се бори за тези ценности, за които говори и Еврокомисията в момента, тези жалки ваши опити ме убеждават само в едно – че сегашното поведение на правителството, на службите и на МВР е много правилно. Затова ние трябва да гледаме напред, в което бъдеще ние трябва да виждаме. Аз съм убеден, че трябва да виждаме все повече разобличени, задържани и осъдени ваши представители, министри и бивши министър-председатели, защото само това е начина да ви бъде запушена устата, която няма граници на своя цинизъм, няма граници на своята арогантност и наистина тази линия на поведение, която днес е започнал кабинетът, трябва да продължи. Точно за това „Атака” стои много твърдо зад нея и ще продължи да стои, защото само тази линия дава на хората това, за което те гласуваха на тия избори, последните – справедливост и възмездие за всичко това, което вършихте.
Изключително е цинично, разбира се, представител на компартията да говори за режим, който е престъпен, да прави исторически връзки, след като точно вие вкарахте във властта сина на този, който се снимаше с Хитлер и управляваха заедно. Вие вкарахте във властта партията, която правеше атентати на гара Буново и на други места. Вие самите – БКП, взривихте църквата „Света Неделя” 1925 г. и убихте голяма част от елита на тогавашна България. За това нещо не сме чули извинение от вашата уста. Не сме чули извинение за хилядите, десетките, стотици може би убити след Девети септември без съд и присъда. Кога се извинихте на българския народ за това? Защо продължавате да бъдете нагли? Защо поне за миг не сведете глава и не се извините на изстрадалия български народ, който потопихте 45-50 години в мрак, в концлагери? Убихте свободата на България, смачкахте тоя народ и сега ще му трябват десетилетия пак, за да се възроди. Засрамете се, извинете се, склонете глава и поне не бъдете нагли, когато става дума за вашето управление, защото то няма аналог. То няма аналог на потъпкване на свободи, на кражби, на безчестия, на безотговорност. Когато чуеш БКП, БСП, това означава безотговорно управление.
И вашият президент, който между другото ви предаде, вие затова и толкова слабо го защитавахте тук. Опитвате се с някакви истерични напъни. Хора, които са уличени в контрабанда, излизат тук да говорят кой къде е бил. (Бурни ръкопляскания в ГЕРБ.) Ами вие пренасяхте сакове тогава. Затова е толкова слаба вашата защита. Затова е толкова слаба вашата защита, защото този човек ви предаде и вас като партия. Той направи най-големите интриги във вашата собствена партия срещу Вас, господин Станишев, и Вие го знаете това прекрасно. Прекара разделителна линия вътре. Вкара своята марионетка Румен Петков и я хвърли срещу вас. Всички вие сега се правите на солидарни, но всъщност сте една предадена от него партия. Той ви гласи още по-голям сатър, защото иска да ви направи преврат, господин Станишев. Това го знаете чудесно, така че сложете си ръката на сърцето и като дойде време да гласувате, гласувайте „за” отстраняване на Георги Първанов от неговия пост. (Бурни и продължителни ръкопляскания в ГЕРБ.) Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Петков, най-вероятно искате лично обяснение, но ме упрекват от вашата група, че използвате факта, че сме от един избирателен район. (Бурни и продължителни ръкопляскания в ГЕРБ.) За да бъда справедлива, няма да Ви дам възможност за лично обяснение. (Весело оживление и бурни ръкопляскания в ГЕРБ.)
Господин Курумбашев – към него. Препращам към господин Курумбашев. (Уточнение между народния представител Румен Петков и председателя.)
Искра Фидосова има думата за Декларация от името на ГЕРБ.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Аз няма да чета дълга 10-минутна декларация, защото ние вчера нямахме пленум на нашата партия и нямам предварително подготвена такава. Но искам да заявя следното тук, от тази трибуна, от името на Парламентарната група на ГЕРБ.
Уважаеми колеги, повече от седмица в условията на диалог синдикати, работодатели, българското правителство, правителството на премиера Станишев, водят конструктивни разговори ... (шум и ръкопляскания в КБ) ... на премиера Борисов водят конструктивни разговори и обсъждат антикризисни мерки. (Шум, възгласи и ръкопляскания в КБ.)
Извинявам се!
Уважаеми колеги, ако преди една година правителството на господин Станишев, което беше част от Тристранния съвет, заедно със синдикати и работодатели, бяха обсъдили и бяха приели антикризисни мерки, днес нямаше да бъде подписано споразумение между синдикати, работодатели и българското правителство за 59 такива мерки, а тези мерки може би щяха да бъдат не повече от 7-8. Защото това, което се постигна днес, е нещо изключително важно за нас, политиците, за страната ни, за цялото българско общество. Нашите избиратели, българските граждани, гледат днес това пряко предаване, очакват от нас ние да дебатираме и да изкажем от тази трибуна именно такива мерки, които вече не са антикризисни. Те са кризисни мерки заради това, че управлението на кабинета Станишев проспа повече от година и половина и не можа да приеме антикризисни мерки. (Шум и реплики в КБ.) Повече от година и половина не се случи нищо. Говореше се година, че няма криза, че България няма да бъде засегната от кризата. (Шум и реплики в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕ