Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-04-15

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов 

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум, откривам пленарното заседание! (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Моля господин Стоичков – председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, да продължи с доклада за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По чл. 7 има предложение на народните представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев и Банковска.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на Михайлова и Калнева-Митева.
Предложението е оттеглено.
Предложение на Янаки Стоилов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Валентина Богданова:
„В чл. 7 се правят следните промени:
1. В ал. 1 в края на изречението се добавя „и спазване на критериите по чл. 5, т. 2 на Комисията за атестиране и контрол”.
2. В ал. 3 след думата „получили” се добавя изразът „при акредитация по научни специалности оценка „много добра”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7, който става чл. 6:
„Чл. 6. (1) Научната степен „доктор” се придобива от лице с образователно-квалификационна степен „магистър”, защитило дисертационен труд при условията и по реда на този закон.
(2) Дисертационният труд се подготвя чрез редовно обучение, задочно обучение или самостоятелна подготовка в получила акредитация от НАОА докторска програма на висше училище или научна организация. Подготовката е възможна и в дистанционна форма на обучение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител госпожа Богданова, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 141 народни представители: за 31, против 94, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 6 по предложението на комисията.
Гласували 135 народни представители: за 98, против 7, въздържали се 30.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По чл. 8 има предложение на народните представители Стоичков, Станилов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на Михайлова и Калнева-Митева.
Предложението е оттеглено.
Предложение на Валентина Богданова:
„В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в изречение първо след думата „акредитираните” се добавя „научни специалности с оценка „много добра”;
б) отпада изразът „професионални направления и специалности”;
в) в изречение второ думите „Контролна комисия по чл. 4” се заменят с „Комисията за атестиране и контрол”.”
Комисията подкрепя предложението по буква „б” и не подкрепя предложението по буква „а” и буква „в”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8, който става чл. 7:
„Чл. 7. (1) Приемането на редовни и задочни докторанти се извършва чрез конкурс, който се провежда не по-рано от един месец след изтичане на срока за подаване на документи по чл. 3, ал. 2.
(2) Кандидатите за докторанти на самостоятелна подготовка предлагат за обсъждане в съответната катедра, департамент или институт проект на дисертационен труд, разработен в основната му част и библиография.
(3) Зачисляването на успешно издържалите конкурса кандидати, съответно на кандидатите с одобрени проекти по ал. 2, се извършва с решение на факултетен, съответно научен съвет на висшето училище или научната организация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становище? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Богданова в частта, в която не се подкрепя от комисията, а това е по отношение на буква „а” и буква „в”.
Гласуваме предложението на госпожа Богданова.
Гласували 139 народни представители: за 38, против 86, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 7, съгласно предложението на комисията.
Гласували 139 народни представители: за 100, против 9, въздържали се 30.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По чл. 9 има предложение на народните представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев, Банковска.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Михайлова и Калнева-Митева.
Предложението е оттеглено.
Предложение на Валентина Богданова:
„В чл. 9, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. думите „професионални направления” отпадат;
2. след съюза „и” се добавя думата „научни”.”
Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 9 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Богданова, заповядайте.
Валентина Богданова (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Колеги, поисках думата, защото този текст всъщност показва и начина, по който работихме, с цялата емоция в последните месеци.
Искам само да кажа, че текстовете по мои предложения, които вие отхвърлихте в последните две гласувания, бяха свързани с един съществуващ вече текст в действащия Закон за висшето образование, който предвижда обучение на докторанти да се провежда във висши училища и научни организации, които при акредитацията си по съответната научна специалност са получили много добра оценка, тоест най-високата. Така че в това предложение нямаше нищо провокиращо. Напротив, то е част от съществуващ, вече действащ член в Закона за висшето образование.
Приех обаче, че все пак колегите са обърнали внимание на тази необходимост и в един от базовите членове, гласувани преди това, са предвидили, че обучението ще се осъществява в зависимост от Закона за висшето образование с надеждата, че все някога ще приемем и нов, дори там текстовете да са различни.
Поисках думата по този текст, защото вижте какво предлага комисията. Тя предлага да се подкрепи едно от моите предложения, направено по този член, след което предлага и взема решение текстът да отпадне. Така че аз от сърце ви благодаря за подкрепата по т. 1 в един член, който след малко ще гласувате да отпадне. Мисля, че не е добър тон, но е фактическо обстоятелство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики?
Заповядайте, господин Стоичков.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Съвсем кратка реплика, госпожо председател.
Комисията подкрепи да отпаднат думите „професионални направления” и тяхното систематично място е в чл. 3. Там е отразена Вашата редакция, която комисията подкрепи по принцип. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? Няма да ползвате.
Преминаваме в режим на гласуване
Подлагам на гласуване предложението на комисията, която не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 9 да отпадне.
Гласуваме отпадането на чл. 9, както ни предлага комисията.
Гласували 137 народни представители: за 114, против 5, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По чл. 10 има предложение на народните представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев и Банковска.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Михайлова и Калнева-Митева.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10, който става чл. 8:
„Чл. 8. (1) Обучението на докторантите се осъществява по план при условията и по реда на Закона за висшето образование и правилника на съответното висше училище или научна организация.
(2) Редовната и самостоятелна форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната – до 4 години.
(3) По изключение, регламентирано в правилниците на съответното висше училище или научна организация, срокът може да бъде удължаван, но не повече от една година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Гласуваме чл. 8, съгласно предложението на комисията.
Гласували 133 народни представители: за 119, против 4, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По чл. 11 има предложение на народните представители Стоичков, Станилов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народните представители Михайлова и Калнева-Митева.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Янаки Стоилов.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Валентина Богданова.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11, който става чл. 9:
„Чл. 9. Научното жури за защита на дисертационен труд е в състав от пет хабилитирани лица, определени от Националната листа, като най-малко от половината са външни за висшето училище или научната организация. Най-малко един от членовете на журито трябва да бъде професор.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 9, съгласно предложението на комисията.
Гласували 128 народни представители: за 113, против 6, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По чл. 12 има предложение на народните представители Стоичков, Станилов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народните представители Михайлова и Калнева-Митева.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Валентина Богданова – в чл. 12 се правят следните промени:
1. В ал. 1 думата „петте” се заменя с думата „седемте”.
2. Думите „контролната комисия по чл. 4” се заменят с „Комисията за атестиране и контрол”.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12, който става чл. 10:
„Чл. 10. (1) Членовете на журито изготвят две рецензии, една от които на външно лице, и три становища. Рецензиите и становищата задължително завършват с положителна или отрицателна оценка.
(2) Рецензиите и становищата се изготвят в срок до три месеца от избора на журито и заедно с автореферата на дисертацията се публикуват на български и английски език на интернет страницата на висшето училище или научната организация. Материалите се изпращат на МОМН и НАОА.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи?
Заповядайте, госпожо Богданова.
Валентина Богданова (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
При вчерашното гласуване Народното събрание не прие моето предложение по чл. 4 за изграждането на Комисия за атестиране и контрол с уредени в нея правомощия. Затова бих искала да заявя, че оттеглям оттам насетне всичките свои предложения по закона, които са свързани с дейността, функциите и ангажиментите на тази контролна комисия по чл. 4, тъй като очевидно тя не съществува и няма нужда да бъдат подлагани на гласуване тези текстове. За останалите, разбира се, ще участвам в дискусията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Богданова.
След изявлението за оттегляне на предложението в частта, в която не се подкрепя, подлагам на гласуване чл. 10, съгласно предложението на комисията.
Гласували 124 народни представители: за 111, против 5, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По чл. 13 има предложение на народните представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев и Банковска.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Михайлова и Калнева-Митева.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13, който става чл. 11:
„Чл. 11. (1) В едномесечен срок след публикуването на рецензиите и становищата журито провежда открито заседание за защита на дисертацията.
(2) За успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко три положителни оценки, като всеки член от журито публично обявява своята оценка.
(3) Неуспешно защитената дисертация се връща за преработване. За връщането се уведомяват МОМН и НАОА. Ако кандидатът желае, не по-късно от една година след връщането се обявява нова процедура за защита, която е окончателна.
(4) Научната степен „доктор” се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат отношение по обсъжданите текстове? Не.
Гласуваме чл. 11, съгласно предложението на комисията.
Гласували 120 народни представители: за 103, против 2, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народните представители Стоичков, Банковска, Станилов, Методиев и Колев за създаване на нови членове 12 и 13.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага да се създадат нови членове 12 и 13:
„Чл. 12. (1) Научната степен „доктор на науките” се придобива от лице с магистърска или докторска степен, което е защитило дисертация по условията на този закон.
(2) Дисертационният труд по ал. 1 съдържа публикувана оригинална теория, теоретично или емпирично обобщение, решение на голям научен или приложен проблем на равнището на съвременната наука.
(3) Дисертационният труд по ал. 1 се подготвя самостоятелно и кандидатът се зачислява по реда на чл. 7, ал. 2 и 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желание за изказвания, становища, мнения? Няма.
В такъв случай подлагам на гласуване създадения нов чл. 12.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 119 народни представители: за 108, против 3, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ:
„Чл. 13. (1) Защитата на дисертационния труд се осъществява публично пред жури от 7 хабилитирани лица, избрани от Националната листа при условията и реда на чл. 9, най-малко трима от които професори. Четирима са външни лица за съответното висше училище или научна организация.
(2) За защита се прилагат съответно разпоредбите на чл. 10 и 11. Трима от членовете на журито изготвят рецензии, останалите – становища. Две от рецензиите са от професори и най-малко една рецензия – от външно за висшето училище или научната организация лице.
(3) Научната степен „доктор на науките” се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желание за изказване по чл. 13? Няма.
Моля народните представители да гласуват чл. 13.
Гласували 121 народни представители: за 105, против 3, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По чл. 14 има предложение на народните представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев и Банковска.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на Михайлова и Калнева-Митева, което е оттеглено.
Има предложение на народния представител Янаки Стоилов – чл. 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Научните степени „доктор” и „доктор на науките” се удостоверяват с диплома, издадена от съответното висше училище или научна организация и заверена от Националната агенция за оценяване и акредитация.
(2) Дипломата се издава на български и на английски език.
(3) Националната агенция за оценяване и акредитация води публичен регистър за издадените дипломи за научни степени. Редът за водене на регистъра се определя от министъра на образованието, младежта и науката.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14:
„Чл. 14. (1) Научните степени „доктор” и „доктор на науките” се удостоверяват с диплома, издадена от съответното висше училище или научна организация, съгласно установения ред, която се изпраща в тридневен срок на МОМН за регистриране.
(2) Дипломата по ал. 1 се издава на български език, а при заявено искане от лицето се издава и приложение на английски език.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказване по чл. 14? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 17, против 83, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 14.
Гласували 119 народни представители: за 96, против 4, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Янаки Стоилов за създаване на чл. 14, ал. 1.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 12 и чл. 13.
„Глава трета – Заемане на академични длъжности”.
Има предложение на народните представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев и Банковска, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за наименованието на Глава трета.
Гласували 110 народни представители: за 102, против 3, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: „Раздел І – Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел І.
Гласували 113 народни представители: за 107, против 3, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По чл. 15 има предложение на народните представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев и Банковска.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение на народните представители Михайлова и Калнева-Митева, което е оттеглено.
Има предложение на народния представител Ивелин Николов:
„В чл. 15 се правят следните промени:
1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) В рамките на държавната субсидия за държавните висши училища и научни организации се осигуряват базови заплати с долна граница от три минимални работни заплати за асистент и с коефициент 1,5 за доцент и следващ коефициент 1,5 за професор.”
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Валентина Богданова, което на заседание на комисията беше оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15:
„Чл. 15. (1) Академичните длъжности се откриват във висши училища и в научни организации при условията и реда, определени със закона и с техните правилници.
(2) Академичната длъжност се заема при условията на основен трудов договор. Хабилитирано лице, заемащо академична длъжност, може да участва в акредитацията само на едно висше училище.
(3) Преминаването от академична длъжност на същата или на съответна академична длъжност в друго висше училище или научна организация, включително и от други европейски държави, може да се извършва и без конкурс и избор по решение на приемащото висше училище или научна организация и при условия и по ред, определени с правилниците им.
(4) Във висшите училища и факултети по изкуства и спорт за заемането на академични длъжности може да се кандидатства със специфични за съответната област творчески и спортни постижения.
(5) При прекратяване на трудовия договор не по вина на хабилитираното лице се запазват всички лични права, произтичащи от съответната академична длъжност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желаещи за изказване?
Заповядайте, госпожо Богданова.
Валентина Богданова (КБ): Благодаря, господин председателю.
Господин министър, колеги! Аз поисках думата, за да помоля народните представители да не бързат с отхвърляне на предложението на колегата Ивелин Николов. Ако говорим сериозно, че законът е за академичното развитие, ако твърдим, че ще търсим качество, че ще търсим стимули за участие на млади хора и правене на академична и научна кариера, мисля, че този текст е необходим. Той дава идея за базови заплати, които държавата да дължи на работещите в държавните висши училища и научни организации.
Първо, искам да кажа, че подобен текст не е пресаден в действащо законодателство и е свързан със закони, касаещи други браншове, така че това не е пионерска дейност в законодателството.
Второ, аз си давам сметка, че ние приемаме един закон в едно време, което е трудно и икономически, и финансово да гарантира едно подобно действие. Няма никаква пречка този текст да бъде приет и, разбира се, с една заключителна преходна разпоредба да бъде уреден срок за неговото влизане в действие.
Казвам това, защото текстът дава една сериозна възможност за стимулиране на академична и научна дейност, за правене наистина на такава кариера. Затова, мисля, че Народното събрание дължи подобен жест на хора, на които разчита и за които е изговорил твърде много предварителни думи. Казвам това с надежда, че вие ще подкрепите едно такова предложение, защото ние не правим закон за 2010 г., чието действие да бъде прекратено, надявам се, през 2011 г. Ако правим трайно законодателство в тази посока този текст си струва да бъде подкрепен.
Между другото само искам да кажа, че от сърце подкрепям предвиденото в ал. 2 на чл. 15, предложено за гласуване: „Хабилитирано лице, заемащо академична длъжност да участва в акредитацията само на едно висше училище”. Това е правилен ред и мисля, че това би решило част от изговорените вече публично проблеми в организацията на българското висше образование. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
Реплики към госпожа Богданова? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Ивелин Николов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 26, против 79, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега ще подложа на гласуване чл. 15 по предложение на комисията.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 112 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Комисията предлага да се създаде нов чл. 16:
„Чл. 16. Лицата, заемащи академичните длъжности подлежат на периодично атестиране не по-рядко от един път на пет години.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване създаването на нов чл. 16.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 102 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По Раздел ІІ има предложение на народните представители Стоичков, Станилов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Има предложение на Михайлова и Калнева-Митева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на Лъчезар Тошев.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Раздел ІІ да измени така:
„Раздел ІІ – Заемане на академичните длъжности „асистент” и „главен асистент”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желания за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Комисията предлага да се създаде нов чл. 17:
„Чл. 17. Висшите училища и научни организации могат да назначават лица на длъжност „асистент” на срочен трудов договор.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желания за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение за чл. 17.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 105 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Член 16 по вносител.
Има предложение на народните представители Стоичков, Станилов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение на народния представител Огнян Стоичков.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на Михайлова и Калнева-Митева.
Предложението е оттеглено.
Има предложение на народния представител Янаки Стоилов:
Създава се нов текст на чл. 16 както следва:
„Чл. 16. (1) Академичните длъжности „асистент” и „изследовател” се заемат въз основа на конкурс и избор.
(2) С избрания кандидат се сключва срочен трудов договор за срок от пет години. В този срок, ако асистентът не притежава научната степен „доктор”, той трябва да я придобие.
(3) Срокът по ал. 2 може да се удължава по решение на висшето училище еднократно, до три години, ако асистентът е докторант.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Лъчезар Тошев:
В чл. 16, ал. 1 думата „изследовател” се замества с „асистент изследовател”, в ал. 2 след думите „в медицинските университети” да се добави „и университетските болници”, а след думата „асистент” да се добави съответно „асистент изследовател”.
В ал. 3 думата „изследовател” се замества с „асистент изследовател”.
Комисията не подкрепя предложението в частта му за допълнението в ал. 2 на думите „и университетските болници”, а в останалата си част то е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16, който става 18:
„Чл. 18. (1) Академичната длъжност „главен асистент” се заема само от лице, с придобита научна степен „доктор” в съответната научна област.
(2) В медицинските университети и факултети в висшите училища по изкуства и спорт или факултети, във военните висши училища, както във висшите училища на Министерството на вътрешните работи длъжността „главен асистент” може да се заема от лица без придобита научна степен „доктор”, когато това е предвидено в правилника на съответното висше училище.
(3) Академичната длъжност „главен асистент” се заема въз основа на конкурс и избор.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желания за изказвания?
Заповядайте, госпожо Соколова.
Ирена Соколова (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Аз ви предлагам да подкрепим предложението на господин Лъчезар Тошев в онази част в ал. 2, която гласи: университетските болници да бъдат включени към онези научни звена, в които длъжността „асистент”, без „главен асистент”, може да бъде заемана без докторска степен.
Комисията принципно не подкрепи това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Момент! Тук в ал. 2 след думите „медицинските университети” да се добави „и университетските болници”.
Ирена Соколова: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Искате да направите това предложение?
Ирена Соколова: Да, да бъде включено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Ще го подложа на гласуване.
Има ли други желания за изказвания? Не виждам.
В такъв случай ще подложа на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 18, против 84, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Уважаеми народни представители, сега ще поставя на гласуване предложението на народния представител Тошев, след предложението на народния представител Соколова, а именно в ал. 2 след думите „медицинските университети” да се добави „и университетските болници”.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 107 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Сега ще подложа на гласуване целия текст със съответно направената преди малко корекция.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 104 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По чл. 17 има направено предложението от народните представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев и Банковска.
Комисията подкрепя предложението.
Има направено предложение от народните представители Михайлова и Калнева-Митева, което е оттеглено.
Комисията