Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-05-12


Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, предлагам проект за Програма за работата на Народното събрание за 12-14 май 2010 г., около който се обединихме тази сутрин на Председателския съвет:
„1. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител – Министерският съвет.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците – продължение.
3. Проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в „Държавен вестник”, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на „Държавен вестник” от 2010 г. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители. С уточнението, че поради налагащите се консултации между парламентарните групи по състава на комисията за тази точка тя ще бъде разглеждана като точка първа в програмата за утре, четвъртък, 13 май 2010 г.
4. Ново обсъждане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет от Народното събрание на 15 април 2010 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 99 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносители – Министерският съвет; Димо Гяуров и Кирчо Димитров; и Емил Радев и Десислава Атанасова.
6. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Вносител – Министерският съвет.
7. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация.
8. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници.
9. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.
10. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото.
11. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за посевния и посадъчния материал.
12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.
13. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за 2009 г.
14. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.
15. Парламентарен контрол, предвиден за петъчния ден.”
От първоначално представения проект, с който бе дадена възможност парламентарните групи да се запознаят, отпада точката, предвиждаща обсъждане на Годишния доклад на омбудсмана на Република България за 2009 г. по изрично настояване на господин Гиньо Ганев.
Подлагам на гласуване предложения проект за програма, около който се обединихме на Председателския съвет.
Гласували 160 народни представители: за 145, против няма, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
На основание чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Парламентарната група на Коалиция за България чрез заместник-председателя си господин Ангел Найденов предлага да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков относно въздействието на кризата върху социално-икономическата ситуация в страната, подготвените антикризисни мерки и текущото изпълнение на бюджета за 2010 г.
Предложението е изслушването да се включи като точка първа на 13 май 2010 г., четвъртък, в програмата на Народното събрание за периода от 12 до 14 май 2010 г.
Преди да го подложа на гласуване – господин Найденов, за връзка с току-що гласуваната програма и като точка първа за утрешния ден да разгледаме въпроса за Временната анкетна комисия за нарушение на Конституцията и Правилника.
Ангел Найденов (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Вземам думата, за да мотивирам направеното от името на Парламентарната група на Коалиция за България предложение.
Уважаеми дами и господа народни представители, за съжаление, и в дните до началото на тази парламентарна седмица, включително и в почивните дни, не ни спестиха или по-точно правителството не ни спести поредната порция от идеи, намерения и планове за борба с кризата. Всъщност всичко това, което се коментира през тези дни, минава под етикета на борба с кризата, на временни мерки и понякога на зле прикрити закани, зад които може да се разчете намерение за орязване на социални права на българските граждани.
Няма възможност да се спирам на конкретни мерки, които се съдържат в така наречения, пореден впрочем, Антикризисен план, който правителството уж е приело миналата сряда, но идеите и намеренията, които чуваме през последните дни и които са обект на коментари, варират от намерения за промени в ключови социални системи през сериозни намерения уж за съкращаване на административните разходи, за преструктуриране на агенции, на дирекции в министерства и ведомства и опират дори до актуализация на бюджета.
Зад всичко това обаче лесно може да се види проява на непоследователност, на непредсказуемост по отношение на цялостната политика, която правителството реализира до този момент по отношение на ограничаване на въздействието на кризата. Дори може да се види упоритото до инат нежелание на правителството да очертае собствената си политическа отговорност, включително и тогава, когато част от тези мерки се представят като резултат на договаряне със социалните партньори. (Сигнал от председателя за изтичане на времето.)
Това представяне на политическата отговорност според нас може да стане...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Найденов.
Ангел Найденов: ...чрез представяне на един цялостен план, от който да е видна политиката на правителството тук в парламента, заради което е и нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов, обръщам Ви внимание да се придържаме към чл. 43, ал. 4 от нашия правилник, който изрично казва, че проектът за програма по ал. 1, предложен от председателя, и предложенията по чл. 43, ал. 3 не се обсъждат в залата, което имплицитно съдържа (реплика от народния представител Ангел Найденов) и възможността за разяснение по така предложеното от Вас искане, което мисля, че много коректно и точно изчетох в залата.
Подлагам на гласуване предложението по реда на чл. 43, ал. 3, постъпило от Парламентарната група на Коалиция за България за изслушване на основание чл. 99 от правилника на министър-председателя, заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, министър на труда и социалната политика Тотю Младенов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - утре, 13 май 2010 г., като първа точка от дневния ред.
Режим на гласуване, моля.
Гласували 174 народни представители: за 64, против 43, въздържали се 67.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 5-11 май 2010 г.:
- Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията по земеделието и горите;
- Законопроект за изменение на Закона за народните читалища. Вносител – Даниела Петрова и група народни представители. Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси;
- Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи. Вносител – Христо Бисеров. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Съпътстващи: Комисия по правни въпроси, Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е на Комисията по правни въпроси, Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
На 12 май 2010 г. с вх. № 054-00-612 в 8,28 ч. е постъпило съобщение до председателя на Народното събрание, с което ме уведомяват народните представители Мартин Димитров, Кирчо Димитров и Иван Иванов, че на основание чл. 75 от правилника оттеглят внесения законопроект на 19 март 2010 г. за акцизите и данъчните складове с № 054-01-21.
И няколко съобщения още:
- На 4 май 2010 г. от Националния статистически институт са постъпили Информация за общ индекс на цени на производител и за индекси на цени за производител на вътрешния пазар за м. март 2010 г. и Основни статистически характеристики на образованието през 2009 г.
С мое писмо материалите са изпратени на съответните постоянни комисии – Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризма и Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание;
- На 4 май 2010 г. в Народното събрание е постъпил анализ на тема „Установени корупционни практики”, изготвен от Държавна агенция „Национална сигурност”.
Материалът е предоставен на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и на Комисията за контрол на ДАНС и се намира на разположение на народните представители в Библиотеката на парламента;
- На 5 май 2010 г. от Българската академия на науките е постъпил Годишен отчет на БАН за 2009 г.
Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към същинската ни работна програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
Разпределен е на водеща комисия – Комисията по околната среда и водите. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и с допълнително разпореждане – на Комисията по бюджет и финанси.
Постъпили са съответните доклади.
От името на водещата Комисия по околната среда и водите с доклада ще ни запознае председателят на комисията госпожа Искра Михайлова.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерски съвет на 26 март 2010 г.
На свое редовно заседание, проведено на 1 април 2010 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, внесен от Министерски съвет на 26 март 2010 г.
От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха заместник-министър Евдокия Манева и Миля Димитрова – директор на дирекция „Политика по изменението на климата”.
От името на вносителя законопроекта и мотивите за неговото внасяне бяха представени от госпожа Евдокия Манева.
Със законопроекта се цели на първо място транспонирането на Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, като с направената регламентация трябва да се постигне ограничаване на емисиите на парниковите газове от въздухоплаването, което ще допринесе съществено за изпълнение на ангажиментите на Европейския съюз за постигане намаление на емисиите от парникови газове до 2020 г. с най-малко 20% под равнищата от 1990 г.
Чрез това транспониране се осигурява национално нормативно регламентиране на принципите, заложени в Директивата за включване на авиационните дейности в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове като се определят: периодите на участие на авиационните дейности в търговията с квоти за емисии на парникови газове; рамка за разпределяне на квотите на операторите на въздухоплавателни средства, администрирани от Република България; компетентен орган, отговарящ за участието на авиационните дейности в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, неговите задължения, както и тези на операторите на въздухоплавателни средства, като в приложение се посочват и авиационните дейности, които влизат в обхвата на Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове.
Със законопроекта се създава правно основание за транспониране в подзаконова нормативна уредба на Решение 2009/339/ЕО на Комисията за изменение на Решение 207/589/ЕО във връзка с включване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите и на данните за тонкилометрите от авиационни дейности.
На второ място е транспонирането на чл. 9 и чл. 11 от Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността, с цел Министерството на околната среда и водите да събере необходимите данни, подкрепени с достатъчно доказателства за емисиите от новите дейности в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Тази информация е необходима на Европейската комисия, за да вземе предвид емисиите от новите дейности при преизчисляване на общото количество емисии за Европейската общност. С транспонирането на чл. 11 от Директива 2009/29/ЕО се регламентира, че до 30 септември 2011 г. страната ни ще представи на Европейската комисия списък с инсталациите на територията на страната, попадащи в обхвата на Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове от 1 януари 2013 г. нататък и безплатно разпределените квоти за определени инсталации, изчислени в съответствие с правилата на директивата, и се създава ново Приложение № 7, в което се описват дейностите на инсталации, които попадат в обхвата на Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове или предстои да бъдат включени от 2013 г.
Предлаганите със законопроекта други по-важни изменения и допълнения в закона могат да бъдат обобщени както следва:
Създаване на правна рамка за участие на България в международната търговия с емисии по чл. 17 на Протокола от Киото чрез Национална схема за зелени инвестиции. Международната търговия с емисии е един от механизмите за изпълнение на задълженията на страните за намаляване на парниковите газове, като обект на тази търговия са свободните количества предписани емисионни единици. В проекта на закона предписаните емисионни единици се третират като стока, която е държавна собственост и подлежи на продажба по особения ред, предвиден от този закон.
Законът полага основите на Националната схема за зелени инвестиции, като очертава структурата и основните й принципи за работа, които ще гарантират прехвърлянето на предписани емисионни единици между държавите съгласно правилата на Протокола от Киото и тяхното така наречено позеленяване. Всички страни купувачи на предписани емисионни единици имат изискване за „позеленяване” на средствата от продажбата, тоест получените средства да бъдат изразходвани за проекти и други дейности, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове.
Процедурите за продажба на предписани емисионни единици ще включват предварителни преговори с потенциални купувачи, които ще се провеждат от министъра на финансите и министъра на околната среда и водите. След решение на Министерския съвет за одобряване на основните условия на сделката, двамата министри ще сключват договора с купувача. Министерството на околната среда и водите ще извършва отписване на закупеното количество предписани емисионни единици от Националния регистър и прехвърлянето им в регистъра на страната - купувач.
Средствата по Националната схема за зелени инвестиции следва да се управляват отделно от държавния бюджет. Те ще влязат в извънбюджетна сметка, специално предназначена за целите на Националната схема за зелени инвестиции. Тази сметка ще се управлява от Министерството на финансите.
С предлаганото изменение на Закона за опазване на околната среда се урежда ролята на водещия орган в прилагането на Националната схема за зелени инвестиции, която се възлага на Националния доверителен екофонд.
Националният доверителен екофонд ще има основна задача да осигурява избора и одобрението на предложените проекти, програми и дейности и да следи за тяхното правилно изпълнение. Фондът няма да оперира директно със средствата, получени от продажбата на предписаните емисионни единици, а само ще одобрява дейностите за финансиране. Реалното финансиране ще се реализира от извънбюджетната сметка към Министерството на финансите.
Детайлните процедури за работа и критерии за избор и одобрение на проектите ще бъдат разписани в специална наредба, предвидена в проекта на закона.
Средствата от продажбата на част от свободните предписани емисионни единици ще се използват за подпомагане на множество проекти, програми и дейности, за които няма налично друго подпомагане и осъществяването им е затруднено или невъзможно. Това се отнася особено за проекти в областта на енергийната ефективност в частния и общинския сектор, транспорта и горското стопанство. Националната схема за зелени инвестиции може да подпомага и всякакви други проекти, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове, в сектори като възобновяеми енергийни източници, смяна на горивна база, управление и третиране на отпадъците, улавяне и оползотворяване на метан от сметища и пречиствателни станции, а също и за изграждане на капацитет чрез образователни програми и кампании във връзка с изменението на климата, разработване на необходимите стратегии, планове и програми, както и проекти за адаптация към въздействията от изменението на климата.
С цел осигуряване на прозрачност и надеждност на Националната схема за зелени инвестиции на купувачите ще бъде предоставен пълен достъп до съответните данни, информация и документация по проектите, както и възможност за наблюдаващо участие чрез представители в Консултативния съвет на Националния доверителен екофонд.
В законопроекта се въвеждат мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1102/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак отпадъци в националното законодателство, което се осъществява чрез определяне на министъра на околната среда и водите като компетентен орган, създаване на контролен механизъм и въвеждане на санкции, приложими при неизпълнение на изискванията на регламента.
Правят се корекции за поясняване на процедурата за кандидатстване на нови участници в Европейската схема за търговия с квоти за отпускане на квоти от формирания резерв „Нови участници” в Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г.
При обсъждането на законопроекта се разгледа и постъпилото писмено становище на отдел „Европейско право”, което беше представено от госпожа Любка Ценова, началник на отдела.
Съгласно становището на отдел „Европейско право” предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за околната среда въвежда коректно разпоредбите на изброените в него директиви, които подлежат на транспониране. Направени бяха и някои бележки и препоръки за прецизиране, които бяха приети от вносителите.
След откриването на дебата от председателя на комисията отношение взеха народните представители Костадин Язов, Огнян Пейчев, Искра Михайлова и други. Бяха поставени въпроси относно възможностите за продажба на емисии, начини за управление и използване на средствата, както и бяха предложени и допълнителни представители в управителните органи на Националния доверителен екофонд.
След проведените разисквания Комисията по околната среда и водите с 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” подкрепи законопроекта и изразява следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
За доклад има думата председателят на Комисията по правни въпроси госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, ще прочета доклада на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г.
Комисията разгледа този законопроект на заседание, проведено на 22 април 2010 г.
„На заседанието присъстваха представители на Министерството на околната среда и водите: госпожа Ваня Григорова – директор Изпълнителна агенция по околна среда, и господин Калин Илиев – директор дирекция „Международна дейност”.
С този законопроект се цели транспониране на Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността.
Съществена част от законопроекта са текстовете за създаване на правна уредба и механизъм за участието на Република България в международната търговия с емисии на парникови газове съгласно чл. 17 на Протокола от Киото.
Законопроектът полага основите на Националната схема за зелени инвестиции, като очертава структурата и основните й принципи за работа, които ще гарантират прехвърлянето на предписани емисионни единици между държавите съгласно правилата на Протокола от Киото и тяхното тъй наречено позеленяване.
Средствата по Националната схема за зелени инвестиции следва да се управляват отделно от държавния бюджет. Те ще влизат в извънбюджетна сметка, специално предназначена за целите й. Тази сметка ще се управлява от Министерството на финансите.
Националният доверителен екофонд ще има основна задача да осигурява избора и одобрението на предложените проекти, програми и дейности и да следи за тяхното правилно изпълнение. Фондът няма да оперира директно със средствата, получени от продажбата на предписани емисионни единици, а само ще одобрява дейностите за финансиране. Реалното финансиране ще се реализира от извънбюджетната сметка към Министерството на финансите.
Средствата от продажбата на част от свободните предписани емисионни единици ще се използват за подпомагане на множество проекти, програми и дейности, за които няма налично друго подпомагане и осъществяването им е затруднено или невъзможно. Това се отнася особено за проекти в областта на енергийната ефективност в частния и общинския сектор, транспорта и горското стопанство.
Предвиждат се незначителни корекции за поясняване на процедурата за кандидатстване на нови участници в Европейската схема за търговия с квоти, за отпускане на квоти от формирания резерв „Нови участници” в Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008 – 2012 г.
Предлага се изменение в чл. 144, ал. 1, като се предвижда да отпадне т. 1, буква „л” – „мониторинг на нейонизиращи лъчения”. Изменението се налага поради невъзможността да бъде изградена мониторингова мрежа с измервателни станции за нейонизиращи лъчения. Такава не съществува и в Европейския съюз поради естеството на електромагнитното лъчение като физично явление.
След проведената дискусия, със 17 гласа „за” и 2 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерски съвет на 26.03.2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Министър Караджова поиска думата. Заповядайте.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Иванов, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата преди другите председатели на комисии да се произнесат по законопроекта, тъй като ми предстои внасянето на нов законопроект в Министерския съвет, а заседанието е от 10,00 ч. Затова благодаря за възможността сега да взема думата.
Госпожа Михайлова и госпожа Фидосова много подробно представиха пред Lас мотивите за внасяне на законопроекта в Народното събрание.
Ще очертая три ключови момента, които мотивираха министерството да подготви законопроекта, да го представи в Министерския съвет и да бъде внесен в парламента.
Първо, чрез изменение и допълнение на Закона за околната среда се създава правна рамка за адекватно участие на Република България в европейския и международния процес за борба с климатичните изменения.
Второ, по този начин, ако законопроектът бъде одобрен, България ще изпълни задълженията за въвеждане на текстове в националното законодателство на европейски директиви и регламенти.
Трето, създава се законова рамка, чрез която Република България справедливо да се възползва от възможността по чл. 17 от Протокола от Киото да въведе схемата за зелени инвестиции. Вие знаете, че през последните 20 години България намали многократно емисиите си на парникови газове в сравнение със задълженията. Това е справедлива възможност ние като държава да се възползваме от това право, че сме допринесли съществено за намаляване на емисиите на Общността и изпълнението на ангажиментите на целия Европейски съюз по Протокола от Киото.
Апелирам да подкрепите законопроекта, тъй като той е важен за страната ни както от гледна точка на участие в процесите на борба с климатичните изменения - на Европейския съюз, на международната общност, така и да ни даде възможност да се възползваме от Протокола от Киото евентуално за постъпления в страната ни, които да се използват за проекти за намаляване на емисиите на парникови газове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Продължаваме със становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Докладът ще бъде представен от представител на комисията.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева:
„ДОКЛАД
на Комисията по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове относно Законопроект за изменение
и допълнение на Закона за опазване на околната среда,
№ 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г.
На заседанието, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, внесен от Министерския съвет.
В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на околната среда и водите: Евдокия Манева, заместник-министър, Боряна Каменова – началник на отдел „Прилагане на европейската политика по изменение на климата”, и Силвия Рангелова – главен експерт в Дирекция „Международно сътрудничество”.
Първо, настоящият законопроект предлага приемането на разпоредби, които гарантират съответствието на българското законодателство с европейските изисквания в областта на опазването на околната среда. Предложените изменения са и във връзка със започналата наказателна процедура по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз за въвеждане в законодателството на чл. 9а и чл. 11 от Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО.
Второ, със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда се въвеждат изискванията на Директива 2008/101/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността. В изпълнение на изискванията на Директива 2008/101/ЕО относно разпределянето на издаване на квоти по отношение на авиационните дейности, в законопроекта в чл. 131а, ал. 3 е определен компетентен орган по прилагане схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове да е министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице. Законопроектът предвижда в чл. 131б, ал. 4 период за разпределението на общото количество квоти за емисии на парникови газове от авиационни дейности. В чл. 131б, ал. 5 е транспониран методът за разпределение на квотите за въздухоплаването посредством продажба чрез търг. Изискването за разпределяне и издаване на квоти на оператори на въздухоплавателни средства е въведено в чл. 131н, ал. 1. В съответствие с Приложение № 1 от директивата се създава ново приложение № 6 към чл. 131а, ал. 4 от законопроекта, посочващо авиационните дейности, които влизат в обхвата на Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове.
Разпоредбите на чл. 9 и чл. 11 от Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността са въведени в законопроекта. С разпоредбите на чл. 9 от Директива 2009/29/ЕО се урежда количеството квоти на целия Съюз по отношение на инсталациите, които са включени в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове от 2013 г. нататък. Член 9а от Директивата относно корекция на количеството квоти се въвежда в чл. 131и, ал. 2 от законопроекта.
Относно националните мерки за изпълнение, предвидени в чл. 11 от Директива 2009/29/ЕО в законопроекта, се предвижда в чл. 131б, ал. 2, че компетентният орган публикува и представя пред Европейската комисия най-късно до 30 септември 2011 г. списък с инсталации на територията на страната, които попадат в обхвата на схемата за търговия с емисии на парникови газове за периода от 2013 г., както и количеството квоти разпределени безплатно на всяка инсталация.
Във връзка с мониторинг и докладване на емисиите и на данните за тонкилометрите от авиационни дейности, в законопроекта се създава правно основание за транспониране в подзаконова нормативна уредба на Решение 2009/339/ЕО на комисията за изменение на Решение 2007/589/ЕО.
В законопроекта се въвеждат и мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1102/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак и отпадъци в националното законодателство. В изпълнение разпоредбите на Регламент 1102/2008 се предвижда компетентен орган да бъде министърът на околната среда и водите.
Трето, към законопроекта могат да бъдат направени следните препоръки:
1. С цел прецизиране на техническото изписване на разпоредбите на Регламент 1102/2008 предлагаме в чл. 59в и в чл. 59г от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда думата „алинея” да бъде заменена с „параграф”.
2. Член 131б, ал. 6 от законопроекта е необходимо да придобие следната редакция:
„Чл. 131б (6) Търгът по чл. 131б, ал. 5 се провежда в съответствие с процедура, установена със съответен регламент на Европейската комисия след влизането му в сила”.
3. Член 131в, ал. 4 е необходимо да бъде прецизиран, както следва:
„Чл. 131в (4) Всеки оператор на въздухоплавателно средство, посочен в Регламент (ЕО) № 748/2009 относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства или в неговите последващи ежегодни изменения, представя на компетентния орган по чл. 131а, ал. 3 план за мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите, изготвен в съответствие с наредбата по чл. 131л, ал. 1, т. 1.”
4. С цел прецизиране на техническото изписване на разпоредбите на Регламент 1102/2008 предлагаме в чл. 57г, ал. 2 от законопроекта думата „алинея” да бъде заменена с „параграф”.
5. С цел прецизиране на техническото изписване на разпоредбите на Регламент 1102/2008 предлагаме в чл. 166б, ал. 1 и ал. 2 от законопроекта думата „алинея” да бъде заменена с „параграф”.
6. В § 2а от Допълнителните разпоредби от законопроекта думата „разпоредби” да бъде заменена с „изискванията” на Директива 96/82/ЕО.
IV. В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за околната среда съответства на разпоредбите на Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността, както и на Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда създава и мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1102/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак отпадъци в националното законодателство.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 12 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г., като водещата комисия вземе предвид направените препоръки между първо и второ гласуване на законопроекта.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
С доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запознае нейният председател господин Иван Вълков.
ДОКЛАДЧИК Иван Вълков: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„Д О К Л А Д
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда бе разгледан и обсъден от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения на заседание, проведено на 1 април 2010 г.
Законопроектът бе представен от г-н Калин Илиев – директор на дирекция „Международна дейност” в Министерството на околната среда и водите. Становище по законопроекта изрази госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
В директивата, съответно и в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е предвидено авиационните дейности да бъдат включени в обхвата на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Чрез включването на авиационните дейности в тази схема се цели ограничаване на емисиите на парниковите газове от въздухоплаването.
Със законопроекта е определен размерът на квотите, които се разпределят между авиационните оператори.
В съответствие с чл. 3г, параграфи 1 и 2 от директивата в законопроекта е предвидено 15 % от квотите за въздухоплаване за съответните периоди да се разпределят чрез провеждането на търг. Този търг ще се провежда по регламент, приет от Европейската комисия.
Приходите от продажбата на квотите чрез търг ще се използват за финансиране на дейностите по изменение на климата. Тези дейности са изброени в предложението на вносителя за чл. 131б, ал. 9, т. 1 до 5. Предвидено е приходите от продажбата на квоти чрез търг да се разходват чрез Национален доверителен екофонд.
Създава се задължение за авиационните оператори, включени в специален списък на операторите, приет с регламент на Европейската комисия, да представят на министъра на околната среда и водите план за мониторинг на емисиите.
В законопроекта е предвидена възможност авиационните оператори да подават заявление до министъра на околната среда и водите за безплатно разпределение на квоти.
Предвидено е и създаването на специален резерв от квоти, който ще се формира през всеки от периодите, посочени по-горе, в размер на 3 % от общото количество квоти. Неразпределените квоти от специалния резерв се продават на търг.
Законопроектът предвижда възможност министърът на околната среда и водите да поиска от Европейската комисия да вземе решение за налагане на забрана за експлоатация на оператор, който не изпълни задълженията си за изготвяне на план за мониторинг, за предаване на недостигащото количество квоти, както и при неизпълнение на изискването за изготвяне на годишен доклад с данни за емисиите.
Директивата изисква всяка държава - членка да определи компетентен орган, отговарящ за участието на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда се предлага този орган за България да бъде министърът на околната среда и водите.
При обсъждането на законопроекта на заседанието на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения бе проведена дискусия по така направеното от вносителя предложение за определяне на компетентен орган по прилагане на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Народните представители от комисията, присъствали на заседанието, се обединиха около становището, че компетентният орган, отговорен за участието на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, би следвало да е министърът на околната среда и водите. Предвид компетентностите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно провеждането на цялостната политиката в областта на всички видове транспорт обаче би трябвало той също да участва в процесите на определяне на правилата и разпределяне на квотите с емисии на парникови газове по отношение на авиационните дейности.
Предлага се да бъде обсъдена възможността за въвеждане на конкретни текстове в Закона за опазване на околната среда, които ясно и точно да регламентират функциите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като му бъдат възложени определени задължения и правомощия във връзка с осъществяването на процесите на определяне на правилата и разпределяне на квотите с емисии на парникови газове от авиационните дейности.
Предвид изложеното Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 14 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте, господин Грозданов.
ДОКЛАДЧИК Борис Грозданов: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители!
„На заседание, проведено на 22 април 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерски съвет.
На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на околната среда и водите: Калин Илиев – директор на дирекция „Международна дейност”, Боряна Каменова – началник отдел „Европейски политики по изменение на климата”, и Ваня Григорова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция „Околна среда”.
Законопроектът беше представен от Калин Илиев, който изтъкна следните основни промени.
Въвежда се директива на Съвета и Парламента относно включването на авиационните дейности в схемата на търговия с квоти за емисии на парникови газове. Това е директива, по която срещу страната ни има вече стартирана процедура по нарушение, а наказателна процедура за невъвеждане в срок на изискванията на европейското законодателство е от м. март. Това именно прави законопроекта изключително приоритетен с цел прекратяване на наказателната процедура срещу страната ни.


Създава се правна рамка за установяване на Националната схема за зелени инвестиции, която представлява начина, по който страната ни ще се възползва от гъвкавите механизми от Протокола на Киото. Ще можем да продаваме така наречените „предписани емисионни единици” или „спестени емисии” на евентуални страни купувачи.
Законопроектът урежда процедурата по сключване на договори, процеса на набиране на евентуални купувачи и начина на разходване на средствата от продажбата на предписани емисионни единици.
Със законопроекта се създава Национална схема за зелени инвестиции (НСЗИ). Средствата по тази схема ще постъпват в извънбюджетна сметка, специално предназначена за целите на НСЗИ. Тази сметка ще се управлява от министъра на финансите.
Предложено е изменение в текстовете, уреждащо ролята на Националния доверителен екофонд, като той няма да оперира директно със средствата, получени от продажбата на предписани емисионни единици, а само ще одобрява дейностите за финансиране.
При обсъждането беше поставен въпрос относно начина, по който ще се получават и разходват средствата от продажба на предписани емисионни единици. И по-точно процедурата по вземане на решение относно „зелените проекти”, в които ще бъдат инвестирани набраните суми в извънбюджетната сметка, каквото е изискването по Протокола на Киото.
Направена беше препоръка, като мярка в подкрепа на фискалната позиция на бюджета тези средства да бъдат използвани за някои от разходите на бюджета. Примерно разходите за съфинансиране от страна на общини или други публични институции, кандидатстващи по зелени проекти на околна среда. Това може да става в случаите, когато купувачите на емисии не са поставили предварителни конкретни условия за разходване на парите от тази търговия. В тази връзка между първо и второ четене би могло да се направи допълнение, което да гарантира, че тогава, когато купувачът не е поставил конкретни условия за инвестиции в определени проекти, в определени сектори или в определени видове дейности, решението за това къде да бъдат инвестирани средствата да не се взема от доверителния фонд, а от тримата министри – на финансите, на околната среда и водите и на земеделието или от Министерския съвет.
По този начин постъпилите средства ще бъдат използвани за подкрепа на съфинансирането по екологични програми.
След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 16 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
Уважаеми народни представители, след като чухме докладите на съответните комисии, откривам дебата по законопроекта.
Има ли желания за изказвания? Заповядайте.
Джевдет Чакъров (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искал да кажа, че ние подкрепяме предложенията за промени в Закона за опазване на околната среда. Ние подкрепихме предложенията за промени в Закона за опазване на околната среда на първо четене в Комисията по околната среда и водите, защото той създава правната рамка за участие на България в международната търговия с емисии по чл. 17 на Протокола от Киото чрез Националната схема за зелени инвестиции.
Важно е в условията на сегашната сериозна икономическа криза максимално бързо да направим необходимата организация и да се включим в тази търговия, която дава възможност за инвестиции в екологични проекти, което ще е и пряка подкрепа за бизнеса. Това от своя страна ще е индиректна подкрепа и за бюджета на страната ни.
Чрез промените в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за околната среда се постигат и механизмите. Ние виждаме, че това би могло да стане в максимално прозрачен аспект – именно управлението на средствата от продажбата на емисиите, и ние ще работим за това. Предвижда се съгласно международните изисквания средствата по Националната схема за зелени инвестиции да се управляват отделно от държавния бюджет и да влизат в извънбюджетната сметка, специално предназначена за тези цели, която ще се управлява от Министерството на финансите. Промените предвиждат водещ орган в прилагането на Националната схема „Зелени инвестиции” да е Националният доверителен екофонд. Предвижда се фондът да не оперира директно със средствата, получени от продажбата на предписаните емисионни единици, а само да одобрява дейностите за финансиране.
Предвидено е Министерският съвет с решение да одобрява основните условия на сделката, а министърът на финансите и министърът на околната среда и водите да сключват договори с купувачи. Ние ще настояваме за пълна прозрачност на договорите, за огласяване на всички условия по тях и ще настояваме и ще следим за пълна прозрачност при избор на проектите, които ще се финансират.
Бих искал да засегна един друг аспект по отношение на това, че не може да се говори за пропуснати ползи за страната ни, за България, от това че страната ни сега се включва в международната търговия с емисии по чл. 17 на Протокола от Киото. Считам, че е важно точно сега да разсеем тези спекулации, че от неучастието си до момента страната ни е пропуснала ползи. Няма пропуснати ползи, казвам го ясно и категорично, още повече че предложения за сделки не е имало. Бих искал да кажа, че е имало единствено японски експерти, които са били с предложения за проучване, но без да се стига до конкретни сериозни предложения. Считам категорично, че страната не е пропуснала никакви шансове. Напротив, сега в условия на икономическа криза това е един много сериозен ресурс и резерв, който може да се използва. Времето за това е до 2012 г.
Може да се посочи и друго със сигурност като факти – че от откриването на схемата през 2008 г. досега няма много активна търговия, направо може да се каже, че няма такава търговия с емисии. Сега е времето всичко това да бъде реализирано. Първо да се реализират всички възможности, които вече посочихме, най-вече в условия на икономическа криза.
Ние подкрепяме на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за околната среда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря на народния представител Чакъров.
Има ли реплики? Няма.
Желания за изказвания?
Заповядайте, господин Божинов.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, представените в пленарната зала становища на водещите комисии, както и изказването на министър Караджова и на ексминистър Чакъров хвърлиха голяма светлина върху този проблем.
Аз искам да засегна само един въпрос, който според мен има принципно политическо значение – въпрос, до който се докосна становището, представено от господин Грозданов. Аз намирам този въпрос за много съществен.
Вярно е, че най-съществената част от законопроекта са онези текстове, чрез които се създава правната уредба и механизма за участието на Република България в международната търговия с емисии на парникови газове съгласно чл. 17 от Протокола на Киото. Тази международна търговия с емисии е само един от механизмите за изпълнение на задълженията на страната за намаляване на парниковите газове.
Преди да подчертая кой е обектът на международната търговия, искам да посоча, че обект на продажба са два различни вида емисии по два различни механизма.
Първият, между инсталациите, главно горивни и промишлени. В България са разпределени 42,3 млн. тона еквивалент въглероден двуокис. Това показва, че става дума не само за въглеродния двуокис, а и за онези други газове, наречени парникови, които имат преизчислено еквивалентно влияние каквото въглеродният двуокис върху климата.
Предприятията могат да продават какво? Те могат да продават делтата – разликата между онова, което им е дадено с Плана за разпределение на емисиите между инсталациите в Република България, утвърдени от Европейската комисия, и онова, което по достатъчно надежден, наречен верифициран начин, е емитирано от тях през изминалата година. Те могат да го продават, могат да го съхраняват в свои сметки за бъдещи инвестиционни намерения и развитие.
Какво казва по този въпрос един от водещите стопански ръководители на България в изказване, станало емблематично в специализираните среди? Този мениджър, чието име и фирмата, която ръководи, няма да посочвам, казва: „Предпочитам да продавам цимент вместо да продавам въглеродния двуокис”.
Правя това уточнение, пояснявайки единия вид търговия, защото то ще залегне като основание в тезата, която ще предложа след малко за другия вид търговия, обект на който са свободните количества предписани емисионни единици. В законопроекта това понятие или този обект на това понятие се третира като стока, която е държавна собственост и подлежи на продажба по един особен ред, предвиден именно в този закон. Този особен ред е свързан и с така наречената Национална схема за зелени инвестиции като е очертана структурата и основните принципи за работа, които ще гарантират прехвърлянето на тези предписани емисионни единици вече на България, а не на отделни предприятия към други държави, съгласно правилата на Протокола от Киото и така нареченото позеленяване на икономиката.
Всяка страна, която купува от България нейните неусвоени предписани емисии, ще има право да предяви претенции каква да бъде инвестицията, в която да се реализират средствата, които са постъпили към сметките на България от продажбата на тези предписани и свободни за нашата страна емисии към друга страна. Подчертавам това, защото в закона е предвидена процедурата за продажба на тези предписани емисионни единици и се възлага на двама министри – на министъра на финансите и на министъра на околната среда и водите, по инициатива на другата страна да водят преговорите, да информират Министерския съвет и след получено съгласие от Министерския съвет те двамата да подписват договора. Така пише на стр. 3 от Мотивите на Министерския съвет. Но ако отворите на стр. 13 на законопроекта в ал. 3, която е долу в края на тази страница, ще видите друг кръг на лицата, които са отговорни.
Този въпрос може да бъде видян само от човек, който е чел много внимателно, или от човек, който много дълбоко познава нещата. С две думи, разменени с министър Караджова на излизане от залата, за мен стана ясно, че Министерският съвет при разглеждането на този законопроект е констатирал несъответствието, коригирал е текста в тялото на закона, и онова, което е останало в Мотивите от стария вариант, е текстът, който аз атакувам и който колегата Грозданов засегна в своето становище, че трябва да бъде уреден по друг начин.
За какво става дума? Става дума, че в закона е отредена специална роля - в тази национална схема за зелени инвестиции, на така наречения Национален доверителен екофонд. В становището на Бюджетната комисия се казва, че не той трябва да бъде последната инстанция, която да определя за какво да отиват средствата от продажбата на определени емисии.
Искам да поясня на колегите, че този Национален доверителен екофонд беше създаден със закон по конкретен повод преди много години. Случаят беше следният. Една държава, в случая Швейцария, предложи на България така наречената суапова сделка – замяна на дълг срещу природа. Отписваха се 20 млн. швейцарски франка от дълга на България, които България няма да връща на Швейцария, но те ще бъдат изразходвани само за определен тип проекти под непосредственото и решаващо наблюдение на страната-донор. Тогава беше създаден със закон този фонд, беше регламентирано избирането на ръководството му. Този фонд и това ръководство, според мен, изпълни блестящо своята мисия, защото швейцарците подбраха един безупречен човек – това е д-р Валентин Босевски, който се назначава от Министерски съвет, но при изричното съгласие на донора. Този фонд изчерпа и изпълни своята мисия. Сега, когато трябваше да го закриваме, поради изчерпан предмет на действие, Министерският съвет, според мен, много удачно възлага на тази структура една значима роля при набирането на проектите, при определянето и структурата на инвестиционните средства.
Но въпросът е политически. Въпросът вече е различен. Ако по-рано донорът беше Швейцария и тя казваше за какво да отиват парите, сега тази квота, която е разлика между емитираното от българската индустрия и предписаното ни според последната корекция с база 2005 г., е изключителна национална собственост. Въпросът е за покриване на фиска или за коригиране на структурата на националната икономика по посока на нейното позеленяване, но с приоритет на онова, което е най-важно за икономиката на страната. Тоест без министъра на икономиката и енергетиката не бива да се водят преговорите, не бива да се избират приоритетните проекти, не бива да се подписват договорите.
Аз пледирам по посока на това, което засегна господин Грозданов, че не екофондът, а тримата министри на България трябва да бъдат тези, които ще преценяват от офертите, които имаме, коя най-близко съответства на националните приоритети на България, за да се водят преговори и да се подписва споразумение. Тоест аз пледирам да се подкрепи вариантът на стр. 13 - така както е записано в § 3 на чл. 142б, а не така както е записано в предложените ни мотиви, че само двамата министри вършат тази работа и подписват договорите.
И може би точно заради това стана ясно при едно от изслушванията в комисията на най-високо поставеното административно лице в България по този въпрос, че когато в Брюксел са научили, телефоните на министерството били почервенели. Почервенели са, защото тази мярка се появи в антикризисния списък на правителството. Те не допускат, същността на решаването на тези проблеми не допуска средствата да отиват директно към фиска на страната и решаването на неговите проблеми. Затова смятам, че този въпрос трябва да бъде решен политически от управляващото мнозинство, да бъде заявен и решен от парламента по начина, по който и аз пледирам и мисля, че и правителството е уловило в дискусията на последното си заседание. Да бъде ясно, че средствата от продажбата на емисии не могат да отиват за нищо друго, освен за приоритетни области за така нареченото позеленяване, но най-вече за решаването на структурните проблеми на българската икономика в условията на криза. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря на господин Божинов.
Реплики към него? Няма.
Желание за изказване? Няма.
В такъв случай закривам дебата.
Уважаеми народни представители, моля, гласувайте на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.

Преминаваме към точка втора от нашата седмична програма, а именно:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, продължение.
Госпожо Михайлова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министър Евдокия Манева, господин Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъците” в Министерството на околната среда и водите, и госпожа Теодора Желева – началник на отдел „Управление на битови и строителни отпадъци” от същата дирекция в Министерството на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Уважаеми народни представители, моля, гласувайте за допуск в залата.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
Имате думата, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
По § 6 от законопроекта е постъпило предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Асен Агов.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народните представители Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Тошев.
Комисията предлага текстът да бъде разгледан с § 37, тъй като систематичното му място е при Глава пета, Раздел ІІІ.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказване? Няма.
Моля, гласувайте предложението на комисията § 6 да отпадне.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 7 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за параграфа, който става съответно § 6 и § 7:
„§ 6. В чл. 13 думите „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
§ 7. В чл. 15, ал. 2 думите „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказване? Няма.
Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 8 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „лица по чл. 12, ал. 6” се заменят с „лица по чл. 12, ал. 7”.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 след думите „съдове за” се добавя „събиране и”;
б) в т. 2 и 4 след думите „съоръжения за” се добавя „оползотворяването и/или”;
в) точка 6 се изменя така:
„6. определянето на места за поставяне на съдове, места за разделно събиране и площадки за временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;”
г) в т. 10 след думата „батерии” се добавя „и акумулатори”;
д) създават се т. 11-15:
„11. организирането на дейностите по разделно събиране на опасните отпадъци от общия поток битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 24, ал. 2 и 3 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
12. осигуряването на информация на обществеността по т. 5-7, 9 и 10;
13. осигуряване изпълнението на мерките в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците;
14. разделното събиране и временното съхраняване на биоразградими отпадъци, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане;
15. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 16в.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желаещи за изказване, мнения, становища? Няма.
Подлагам на гласуване § 8 по предложения текст, прочетен от председателя на комисията.
Моля народните представители да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 9 е постъпило предложение на народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9 и предлага следната редакция:
„§ 9. Създават се чл. 16а-16в:
„Чл. 16а. Кметовете на общини с районно деление могат да сключват договори с организации по оползотворяване за всеки район поотделно.
Чл. 16б. Кметът на общината осигурява организирането на разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Чл. 16в. Собствениците на пътищата по чл. 8 от Закона за пътищата отговарят за:
1. почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане по смисъла на § 1, т. 1-3, 6, 9 и 10 от Допълнителната разпоредба на Закона за пътищата;
2. осигуряването на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища има ли? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 9, съгласно предложението на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 10 е постъпило предложение от народния представител Искра Михайлова.
Предложението е оттеглено.
Постъпило е предложение от народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10 и предлага следната редакция:
„§ 10. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Кметът на общината самостоятелно, когато не участва в регионално сдружение или съвместно с другите кметове на общините от регионалното сдружение предприема действия по възлагане и извършване на предпроектни проучвания за изграждане на ново съоръжение/я за третиране на битовите и/или строителните отпадъци най-малко 3 години преди изчерпване обема на депото за битови и/или строителни отпадъци или изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, за което уведомява съответната РИОСВ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат отношение по предложения текст? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 10, съгласно предложението на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11 и предлага следната редакция:
„§ 11. В чл. 19 след думата „битови” се добавя „включително биоразградими” и се поставя запетая, а след думата „строителни” се добавя „опасни отпадъци, образувани от физически лица”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Поставям на гласуване § 11, съгласно предложението на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 12 е постъпило предложение на народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Предложението е оттеглено.
Постъпило е предложение на народните представители Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12 и предлага следната редакция:
„§ 12. Член 19а се изменя така:
„Чл. 19а. (1) Общините, включени във всеки от регионите по чл. 28, ал. 4, създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.
(2) Регионалната система за управление на отпадъците има за цел да постигне тяхното ефективно третиране, съобразно изискванията на чл. 4, ал. 1 и изпълнение на задълженията по чл. 16 чрез участие на общините.
(3) Общините – членове на регионално сдружение, определят собствеността на регионалното депо и/или съоръжение за третиране на отпадъците. Собствеността може да бъде:
1. на общината, която е собственик на терена или има учредено право на строеж върху определения за изграждане терен;
2. съсобственост на общините – членове на сдружението;
3. собственост между финансиращия частен партньор и общината – собственик на терена, и/или общините – членове на сдружението.
(4) Цената за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалното сдружение по чл. 19б, ал. 1 и от нея не може да се формира печалба за сдруженията.
(5) Община, неучастваща за регионалната система за управление на отпадъците, може да ползва същата или друга такава при условия и цени, определени от съответното регионално сдружение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване?
Заповядайте, господин Татарски.
Любен Татарски (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, струва ми се, че тук има някакво несъответствие между предложението на народния представител Йоана Кирова, която предлага „регионалната система” да се замени с „регионално сдружение”. По-надолу четем отново „общините създават регионална система”. И по-нататък в ал. 3 четем „регионално сдружение”.
Струва ми се, че не е отразено точно това предложение коректно в текста, който се чете вече като окончателен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какво предлагате?
Любен Татарски: Ако се приеме предложението на Йоана Кирова, навсякъде вместо „регионална система” да бъде записано „регионално сдружение”, което е по-коректния текст. В чл. 19а, ал. 1 и ал. 2 вместо „регионална система” да бъде записано „регионално сдружение”, както е предложението на народния представител Йоана Кирова. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Господин Татарски, само напомням, че предложението на народните представители Йоана Кирова и група народни представители е в ал. 3 думите „регионална система” се заменят с „регионално сдружение”. И точно предложението на госпожа Кирова е отразено в текста. Тоест, нейното предложение няма предвид по принцип замяната на „регионална система” с „регионално сдружение”, а има предвид точно конкретната алинея. И така е отразено предложението в текста.
Казвам го като реплика. По принцип не възразявам да се въведе терминът, но предложението е коректно отразено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заместник-министър Евдокия Манева иска думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Абсолютно коректно е отразена бележката на госпожа Кирова. В единия случай става дума за регионално сдружение, тоест за членовете на тази организация, която ще управлява регионалната система, а в другия случай става дума за цели и предназначение на регионалната система като такава. Така, че коректно е отразено, може би сте се заблудили от текста.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? – Няма да ползвате.
След уточнението, че предложеният текст на комисията коректно възпроизвежда в ал. 3 предложението на народния представител Йоана Кирова – вместо „регионална система” да бъде вписано „регионално сдружение”, подлагам на гласуване § 12 в редакцията му, предложен от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 13 е постъпило предложение от народния представител Искра Михайлова.
Предложението е оттеглено.
Постъпило е предложение от народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение отново от народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Искра Михайлова.
Предложението е оттеглено.
Следва друго предложение от народния представител Искра Михайлова.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Искра Михайлова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Две предложения от народния представител Искра Михайлова – оттеглени при дебатите.
Предложение от народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13 и предлага следната редакция:
„§ 13. Създават се членове 19б, 19в, 19г, 19д и 19е:
„Чл. 19б. (1) Общините, включени във всеки от регионите по чл. 28, ал. 4, създават по реда на този закон регионално сдружение.
(2) Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в сдружението по ал. 1, копие от което се изпраща на кмета на общината, на чиято територия се предвижда изграждането или е разположено регионално депо.
(3) Общинският съвет на община от регион по чл. 28, ал. 4 може да приеме решение за присъединяването й към сдружение на общини от друг регион, при условие че не се осуетява създаването или функционирането на регионалното сдружение или регионалната система за управление на отпадъците в собствения й регион, след представяне на положителни становища на двете регионални сдружения и на РИОСВ.
(4) Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини.
(5) Регионалното сдружение възниква от датата на неговото първо общо събрание, протоколът от което се изпраща на министъра на околната среда и водите за регистрация в специален регистър и на съответния областен управител.
(6) Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик на терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането на регионално депо, или която има учредено право на строеж.
(7) Регионалното сдружение не формира и не разпределя печалба, не придобива собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от съответните общински администрации.
(8) Органи на управление на регионалното сдружение са общото събрание и председателят на сдружението.
(9) Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране само след създаването на регионално сдружение.
(10) Разпоредбата на ал. 9 не се прилага в случаите, когато съответният регион се състои от една община.
(11) Община, която откаже да участва, предизвика забавяне, осуети създаването или функционирането на регионално сдружение и/или на регионална система за управление на отпадъците, заплаща вредите и пропуснатите ползи на останалите общини от съответния регион.
Чл. 19в. (1) Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на участващите в него общини.
(2) Областният управител, а ако съответният регион по чл. 28, ал. 4 попада на територията на две или повече области, техните областни управители участват в общото събрание на регионалното сдружение без право на глас.
(3) Общото събрание на сдружението се свиква от неговия председател веднъж на 6 месеца или по искане на някое от лицата по ал. 1 или ал. 2. Свикването става чрез писмена покана с дневен ред до горепосочените лица, копие от която се изпраща на министъра на околната среда и водите.
(4) Общото събрание се провежда, ако на него присъстват кметовете на всички общини, членове на регионалното сдружение.
(5) При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда, ако на него присъстват най-малко две трети от кметовете и те представляват най-малко две трети от жителите на всички общини, членове на регионалното сдружение.
Чл. 19г. (1) Общото събрание взема решения за:
1. избор на председател;
2. приемане на нови членове в регионалното сдружение;
3. даване становище за присъединяване на община към сдружение на общини;
4. определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и развитието на регионалната система за управление на отпадъци;
5. възлагане на обществени поръчки и избор на доставчици и изпълнители по изграждането на елементите на регионалната система за управление на отпадъци;
6. провеждане на процедури за избор на оператор/и на регионалната система за управление на отпадъците;
7. утвърждаване на единна цена за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на отпадъците;
8. приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната система за управление на отпадъците;
9. определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата (общините, членове на регионалното сдружение);
10. сключване на договори и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци;
11. осъществяването на контрола на експлоатацията на регионалната система за управление на отпадъците и дейността на избрания оператор/и;
12. собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за третиране на отпадъци;
13. вътрешни правила за работа на сдружението;
14. други въпроси, свързани с дейността на регионалното сдружение.
(2) В случаите по чл. 19в, ал. 4 общото събрание взема решения с мнозинство от най-малко две трети от присъстващите кметове, които представляват най-малко две трети от жителите на всички общини, членове на регионалното сдружение.
(3) В случаите по чл. 19в, ал. 5 общото събрание взема решения с единодушие.
(4) За проведените заседания на общото събрание се съставят протоколи, които се подписват от неговия председател и от присъстващите кметове.
(5) Решенията на общото събрание се оповестяват по подходящ начин във всяка от общините и се изпращат на министъра на околната среда и водите и на съответния областен управител.
(6) Решенията на общото събрание подлежат на обжалване само от заинтересованите общини по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Община, която не изпълни решение на общото събрание в определения й за това срок, отговаря за нанесените вреди и пропуснати ползи на членовете на регионалното сдружение.
Чл. 19д. (1) Председателят на регионалното сдружение се избира измежду лицата по чл. 19в, ал. 1 за срок, съвпадащ с мандата му като кмет.
(2) Председателят на сдружението участва в гласуванията на общото събрание наравно с останалите кметове на общини.
Чл. 19е. Председателят на сдружението:
1. представлява сдружението;
2. изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание;
3. свиква и ръководи заседанията на общото събрание;
4. поддържа достоверна информация за броя на жителите на общините, членове на регионалното сдружение, на основата на официалните данни от Националния статистически институт;
5. организира и ръководи изпълнението на решенията на общото събрание;
6. извършва други дейности, възложени му от общото събрание”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване по тези текстове, тъй като те не са малко?
Заповядайте, господин Чакъров.
Джевдет Чакъров (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Като цяло първо бих искал да кажа, че до голяма степен съм удовлетворен от варианта за промени в Закона за управление на отпадъците, до който достигнахме в парламентарната Комисия по околната среда и водите.
Удовлетворен съм, че основните предложения, да не кажа всичките, които направихме аз и народни представители от Парламентарната група на ДПС, бяха приети. Удовлетворен съм не за това, защото тези наши предложения бяха приети, а защото по редица от спорните текстове, да не кажа по всичките, които биха създали трудности и проблеми в процеса на управление на отпадъците и опазването на околната среда, в парламентарната Комисия по околната среда и води ние успяхме да постигнем консенсус.
Като казвам, че съм удовлетворен в голяма степен от постигнатото, не го казвам да издребнявам, защото винаги има какво да се желае и да се подобри, но бих искал отново да подчертая постигнатия консенсус в името на това да осигурим една добра законова база за работа на общините в областта на управлението на отпадъците, както и за работата на различните участници в процеса на събиране, преработка, транспортиране и оползотворяване на отпадъците, както и за всички, които работят за опазване на околната среда от замърсяване с отпадъци.
Отделно и нарочно бих искал да обърна внимание на постигнатото в областта на управлението на отпадъците от общините. Всички аспекти на закона са важни, но този е особено важен с оглед на това действително да се въведе и в реалност да за функционира регионалният принцип за управление на отпадъците. Това касае всички нас като граждани и в аспект на чиста околна среда в населените места и извън тях, и в аспект на нови такси, които пряко ще се отразят на таксата за смет.
Много е важно тези текстове да създават една законова нормативна база, която да улесни работата на общините и да бъде един работещ регламент. Аз искрено се надявам това да стане по този начин, защото и без това сме закъснели в някои аспекти и в такъв аспект трябва да бъдат положени усилия и от законодателя, и от общинските управления, както на областно, така и на национално ниво, визирам Министерството на околната среда и водите. Надявам се всичко това да укрепи и ускори работата за постигането на целите в този аспект.
Много е важно да знаем, че по този начин, въвеждайки този регионален принцип и след като заработят и регионалните сдружения в регионалните системи, в които ще се включат общините, новата такса смет, която, така или иначе, ще бъде повишена, да бъда съотносима и социално поносима за всички нас като граждани на страната. В това отношение приветствам вече текста, който приехме, в регионалната система такса смет и всички разходи и за депониране и т.н., да бъдат еднакви за всички населени места, без оглед на това на какво разстояние се намират те от регионалните депа. Така че, ние затова подкрепяме и ще подкрепяме текстовете, до които достигнахме и по които постигнахме консенсус в парламентарната комисия. Искрено се надявам те да бъдат улесняващи и ускоряващи работата на общините за постигането на целите, които сме си поставили. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Чакъров.
Реплики няма.
Други народни представители, които желаят да участват в... (Реплики.)
Реплика? Процедура?
Заповядайте!
Румен Такоров (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, ще направя процедурно предложение да спрем разглеждането на този законопроект поради простата причина, че в пощенската си кутия на мен и на няколко народни представители, получихме един материал за остър конфликт на интереси, в който се казва, че досега във всички комисии, в които съм участвал, не е заявяван такъв конфликт на интереси.
Главното действащо лице във всички комисии беше заместник-министър Евдокия Манева. В документите, които са ми изпратени, се упоменава, че племенницата на госпожа Манева е търговски директор в „Екопак – България”, който акумулира в рамките на една година приходи от около 290 млн. лв. от оползотворяването на разделно събиране на отпадъци.
Този конфликт на интереси не е заявен, госпожо председател. И наистина, ако продължим да го гледаме, без да се изясни от Инспектората на Министерския съвет, може би този целият законопроект няма да може да получи бял свят, въпреки че той е много необходим на България в момента. Затова искам да прекъснем разглеждането на този законопроект, докато се реши този проблем. Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище?
Заповядайте, госпожо Манева. Имате думата, за да изкажете мнението си.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Току-що бяхте свидетели на поредната клюка, която тиражира БСП.
Търговският директор на „Екопак” е господин Бургуджиев. Моята племенница работи в същата тази организация от 2005 г. като редови служител и няма никакъв конфликт на интереси. Попълнила съм декларация, проверила съм всички обстоятелства, така че, много Ви моля преди да тиражирате клюки, да проверите нещата!
Ще получите най-различни клюкарски твърдения, но Вие сте длъжен – има регистър на организациите, там е означено кой е търговски директор, кой влиза в управителния съвет, кой влиза в надзорните съвети, да сравните със закона и да не се занимавате с клюки, когато приемаме един толкова важен закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на разискванията и гласуванията по този закон.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 12, против 79, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване § 13, съгласно редакцията на комисията. Гласуваме.
Гласували 94 народни представители: за 84, против 4, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА:
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам ан блок на гласуване параграфи с номера от 14 до 18 включително по вносител, така както се подкрепят от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 85, против 3, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 19 е постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок параграфи с номера 19 и 20, които комисията подкрепя по текста на вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Преди да дам начало на почивката, уважаеми народни представители, за мен е удоволствие да ви информирам, че в 11,00 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита изложбата „Глаголически ренесанс”. Експозицията е продължение на подобна изложба, организирана тази година в Хърватия по повод националния празник на България.
Всички народни представители са поканени да присъстват на събитието.
Тридесет минути почивка. Продължаваме в 11,30 ч.
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов:
Продължаваме с § 20. Текстът на параграфа не е изчетен.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Преди почивката госпожа Цачева предложи гласуване ан блок на § 19 и § 20, без аз да съм изчела § 20. Текстът на вносителя по § 20 се подкрепя от комисията.
По настояване на водещите протокола трябва да се прочете: комисията подкрепя текста на вносителя за § 20 и тогава да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
Подлагам на гласуване § 20 по вносител, който се подкрепя от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 21 е постъпило предложение на народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение на Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21 и предлага следната редакция:
„§ 21. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се добавя „и комплексно разрешително, издадено по реда на Глава седма, Раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда”;
б) в т. 3 текстът преди буква „а” се изменя така:
3. лицата, чийто средносписъчен брой на персонала надвишава 10 души и при чиято дейност се образуват:”.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Програмите по ал. 1 се разработват в съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците и включват мерки, предвидени в план за действие към Националната програма”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
Има ли желание за изказване по § 21? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 20, против 72, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 21 по предложение на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 80, против 7, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов:
За процедурно предложение има думата господин Такоров.
Румен Такоров (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Преди почивката поисках отлагане разглеждането на този законопроект заради конфликт на интереси. Заместник-министърът Евдокия Манева излезе от тази трибуна и каза, че това е гнусна лъжа. Залата отхвърли да спре разглеждането на този законопроект. Тя ме насочи и заяви от тази трибуна, че племеницата й ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Ако обичате, процедурата.
Румен Такоров: Да. Заяви, че племеницата й Ивелина Обретенова е обикновен служител от „Екопак”. Ето Ви разпечатка от 12 май т.г., където пише, че Ивелина Обретенова...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Каква е процедурата?
Румен Такоров: Пише, че Ивелина Обретенова е търговски директор.
Процедурата е за отлагане разглеждането на закона заради конфликт на интереси. Ако не го подложите на гласуване или ако не спрете, това ще тежи на Вашето съзнание. Заповядайте. (Връчва разпечатката.)
Янаки Стоилов (КБ, от място): Каква е тази Ивелина Обретенова?
Румен Такоров: Търговски директор в „Екопак”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Направена е процедура от народния представител Такоров за отлагане разглеждането на законопроекта.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение – разглеждането на законопроекта да бъде отложено.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 18, против 80, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Моля, продължете с § 22.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 22 е постъпило предложение от Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 22 и предлага следната редакция:
„§ 22. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и ал. 4” се заличават и накрая се добавя „за съгласуване или утвърждаване”.
2. В ал. 2 думата „едномесечен” се заменя с „14-дневен”.
3. В ал. 3 думите „и 3” и изречение второ се заличават.
4. Създават се нови алинеи 5 до 8 и ал. 9 и 10:
„(5) Програмите, изготвени от лицата по чл. 29, ал. 1, т. 3, извършващи дейности на територията на повече от една регионална инспекция по околната среда и водите, се утвърждават от директора на всяка регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършват дейностите.
(6) В срок до 14 дни от внасянето на проектите на програмите по ал. 3 и 5 директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите може еднократно да изиска от заявителя отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация.
(7) В срок до 14 дни от уведомяването по ал. 6 заявителят отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителната информация.
(8) В срок до 14 дни от датата на отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите съгласува със становище или утвърждава с решение представените проекти.
(9) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите отказва съгласуването или утвърждаването на представения проект на програма с мотивирано решение, когато не са спазени изискванията по ал. 7.
(10) След издаден отказ по ал. 9 лицата по чл. 29, ал. 1, т. 2 и 3 могат да представят нова програма по реда на ал. 1.”
5. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно алинеи 11, 12, 13 и 14.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желание за изказване по § 22 има ли? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 22 по вносител със съответната редакция, която беше прочетена.
Гласували 101 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желание за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 23.
Гласували 103 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободи