Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-05-14

Председателствал: заместник-председателят Лъчезар Иванов

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов (звъни): Имаме необходимия кворум, откривам заседанието.
Уважаеми колеги, едно съобщение:
„Оттеглям внесения от мен Доклад по проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание под № 053-03-73 от 30 април 2010 г.”
Това е от председателя на Комисията по правни въпроси Искра Фидосова.
Продължаваме с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.
Вчера прочетохме всички доклади и днес откривам дебата.
Има ли желание за изказвания?
Процедура – заповядайте.
Емил Радев (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моля да бъдат допуснати в пленарната зала Георги Йончев - началник-отдел „Инвестиции и концесии” в Министерския съвет, и Мариана Славчева – правен съветник в същия отдел.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Колеги, моля да гласуваме за допуск до залата.
Гласували 117 народни представители: за 116, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Моля, квесторите, поканете гостите!
Желание за изказвания? Не виждам.
В такъв случай ще закрия дебата и ще подложа на гласуване последователно трите законопроекта по датата на внасяне.
Уважаеми народни представители, поставям на гласуване на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки с вх. № 002-01-19, внесен от Министерския съвет на 15 март 2010 г.
Моля, народните представители да гласуват.
Гласували 131 народни представители: за 112, против 4, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Сега ще подложа на гласуване втория законопроект с вх. № 054-01-23, внесен от народните представители Димо Гяуров и Кирчо Димитров на 19 март 2010 г.
Моля, народните представители да гласуват.
Гласували 132 народни представители: за 97, против 2, въздържали се 33.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Сега ще поставя на гласуване третия законопроект с вх. № 054-01-36, внесен от народните представители Емил Радев и Десислава Атанасова на 22 април 2010 г.
Моля, народните представители да гласуват.
Гласували 132 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 22.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Преминаваме към следващата точка от седмичната ни програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВАТА КУВЕЙТ ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ.
С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае господин Мартин Димитров.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо предлагам процедура за допускане до залата на представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - Веселин Драгнев, Зара Добрева и Димитър Мандражиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Уважаеми колеги, има направена процедура за достъп в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 113, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите!
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров:
„ДОКЛАД
по Законопроект за ратифициране на Споразумението
за изменение на Договора между Република България и
Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на
инвестициите, № 002-02-11, внесен от Министерския съвет
на 19 март 2010 г.
На свое редовно заседание, проведено на 21 април 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.
На заседанието присъстваха: господин Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, господин Димитър Мандражиев и госпожа Зара Добрева – експерти в същото министерство.
Законопроектът беше представен от господин Димитър Мандражиев.
Сключването на Споразумението се налага от необходимостта от синхронизиране на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите от 17 юни 1997 г. с изискванията на членството на Република България в Европейския съюз.
С предвидените изменения се въвежда по-голяма конкретика и прецизност на двустранните отношения в областта на инвестициите.
Предвижда се и възможност за осъществяване на справедливо, недискриминационно и безпристрастно прилагане на временни мерки в съответствие с процедурните правила на Европейския съюз или на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 17 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, внесен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря на народния представител Мартин Димитров.
С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Тошев.
ДОКЛАДЧИК Владимир Тошев: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги!
„На редовно заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
Водещи мотиви за сключване на споразумението е желанието на българската страна за синхронизиране на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите от 17 юни 1997 г. с изискванията за членството на Република България в Европейския съюз.
Чрез предвиденото в споразумението изменение на договора се въвежда по-голяма конкретика и прецизност на двустранните отношения в областта на инвестициите.
Предвижда се възможността да се осъществява справедливост, недискриминационно и безпристрастно прилагане на временни мерки в съответствие с процедурните правила на Европейския съюз или на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.
Споразумението е неразделна част от Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 17 юни 1997 г., и подлежи на ратификация със закон от Народното събрание съгласно чл. 3, § 2 от него.
След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище:
Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря, господин Тошев.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае госпожа Атанасова.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Представям ви:
„ДОКЛАД
на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, № 002-02-11, внесен от Министерския съвет на 19 март 2010 г.
На свое заседание, проведено на 25 март 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: госпожа Зара Добрева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна”, и господин Димитър Мандраджиев – държавен експерт в дирекция „Външноикономическа политика”.
От името на вносителя законопроектът бе представен от господин Димитър Мандраджиев .
Споразумението е неразделна част от Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 17 юни 1997 г.
Мотив за сключването му е желанието на българската страна за синхронизиране с изискванията на членството ни в Европейския съюз.
В Споразумението се въвежда по–голяма прецизност на двустранните отношения в областта на инвестициите, изключва се възможността за разпространение на разпоредбите на договора, визиращи принципа на недискриминация и предоставяне на режима на най–облагодетелствана нация и режима на национално третиране, настоящи и бъдещи предимства, произтичащи от членство и асоцииране на страните по договора към икономически, валутен или митнически съюз, обща зона или пазар за свободна търговия.
Относно трансфера на инвестиции се предвижда справедливо и безпристрастно прилагане на временни мерки в съответствие с правилата на Европейския съюз или на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.
След проведената дискусия единодушно със 17 гласа „за” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, № 002–02–11, внесен от Министерския съвет на 19 март 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
Уважаеми народни представители, след като изслушахме докладите на съответните комисии, имате думата за мнения, изказвания и становища.
Заповядайте, господин Лютфи.
Юнал Лютфи (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Вземам думата, за кажа, че Народното събрание трябва да подкрепи Законопроекта за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестциите, вече като държава – член на Европейския съюз.
Вземам думата, защото познавам историята на нашите икономически и търговски взаимоотношения с тези държави и по-специално с Кувейт.
Кувейт и другите арабски държави от Персийския залив (тук искам да кажа за сведение, че когато посещавате тези държави от Залива, те желаят да го наричате „Арабски залив”, а не „Персийски залив”), имат значителни свободни капитали. България с Кувейт имаше изключително активни икономически и търговски взаимоотношения. Кувейт отпусна заем от 50 милиона, и то при изключително благоприятни условия, с който се построи разширението на аерогара София. Кувейт и другите държави от региона са готови да инвестират в нашата страна.
Моят апел е и към правителството – след подписването на това вече коригирано споразумение за насърчаване и защита на инвестициите, България да провежда по-активна политика със страните от Залива и с останалите арабски държави, не за сметка с отношенията ни с Европейския съюз. Не бива обаче да бъдат пренебрегвани тези контакти и активни взаимоотношения с арабския свят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли реплики към господин Лютфи? Няма.
Желания за изказване? Няма.
В такъв случай закривам дебата.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Има думата господин Мартин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Правя процедурното предложение Законът за ратификация да бъде гласуван и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Обратно предложение? Няма.
Уважаеми народни представители, имаме направено процедурно предложение от народния представител Мартин Димитров.
Моля, гласувайте процедурното предложение.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Господин Димитров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров:
„ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за
изменение на Договора между Република България
и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и
защита на инвестициите
Член единствен. Ратифицира Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписано на 29 януари 2007 г. в Кувейт.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желания за изказване? Няма.
Подлагам на второ гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Преминаваме към следващата точка от нашата програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКРЕДИТАЦИЯТА, ИЗВЪРШВАНА ОТ БЪЛГАРСКАТА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК МАТРИН ДИМИТРОВ: Колеги, правя процедурно предложение за допускане в залата на представители от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - Силвана Любенова и Жана Райчева, и Елза Янева – изпълнителен директор на Българската служба по акредитация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Уважаеми народни представители, моля да гласуваме за допуск в залата на изброените лица.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: „Закон за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта.
По § 1 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желания за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на закона и текста на § 1.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 2 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа:
„§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Този закон урежда:
1. дейността по националната акредитация на органи, които извършват дейности по оценяване на съответствието или други дейности, за които се прилагат схеми за акредитация, определени с нормативен акт;
2. устройството и дейността на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”.
(2) Този закон се прилага за органи, извършващи оценяване на съответствието както в регулирани, така и в нерегулирани области.
(3) Само акредитирани органи за оценяване на съответствието могат да бъдат определяни да извършват дейности по оценяване на съответствието в области, регулирани от законодателството, доколкото със закон не е определено друго.
(4) Този закон не се прилага за акредитацията на лечебните заведения, осъществявана по реда на Закона за лечебните заведения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказване по § 2? Няма.
Подлагам на гласуване § 2 в редакцията, която ни бе прочетена.
Гласували 83 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 3 има предложение от народните представители Димитров и Иванов. Предложението относно създаване на нови алинеи от 5 до 11 е оттеглено. Ще го прочета в останалата му част:
„В § 3, чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Звеното за одит и контрол към Министерския съвет извършва мониторинг за съответствие на Българската служба за акредитация с изискванията на предходната алинея и на всички разпоредби на този закон, свързани с Регламент 765/2008. Проверките се извършват планово веднъж годишно и извънредно – по сигнали или след извършване на партньорска проверка.”
2. Създават се нови алинеи 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11:
„(4) При установяване на несъответствие с изискванията по предходната алинея звеното за одит и контрол чрез Министерския съвет:
1. предприема подходящи коригиращи действия;
2. информира комисията за тях;
3. предписва необходимите санкции.”
Комисията не подкрепя предложението в тази му част.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” е националният орган по акредитация на Република България в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (обн. в „Официален вестник” на Европейския съюз на 13 август 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 765/2008”.
(2) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” е единственият орган в Република България, който има право да извършва акредитация на органи за оценяване на съответствието.
(3) Мониторинг за съответствието на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” с изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се извършва от звеното за вътрешен одит към министъра на икономиката, енергетиката и туризма периодично в съответствие с тригодишния стратегически план и като се вземат по внимание резултатите от последната партньорска проверка.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказване по § 3?
Има думата народният представител Иван Иванов.
Иван Иванов (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От предложението, което сме направили с моя колега Мартин Димитров по § 3, ние, след дискусията в комисията, оттеглихме по-голямата част, както беше съобщено, от създаването на нови алинеи от 5 до 11. Но пожелахме и настоявахме да се включат в текста промени в ал. 3 и създаване на нова ал. 4.
Кои са причините за това наше предложение? В ал. 3, която в крайна сметка се предложи от вносителя и ще влезе и като предложение от комисията, е записано, че мониторинг за съответствие на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” се извършва от звеното за вътрешен одит към министъра периодично в съответствие с тригодишния стратегически план. Това, което ние предлагаме с господин Димитров, е да се знае, че тази проверка се извършва ежегодно. След като е периодична в рамките на три години, аз не виждам друг период, по-голям от една година, при който да се спази тази периодика. Защото ако периодът на проверките е две години, ще се окаже, че това не е периодично, а е една единствена проверка. Беше ми казано, че няма достатъчен административен капацитет, за да може да се извършват тези проверки ежегодно. Но тогава записаният термин „периодично” губи своя смисъл.
Това е първото ни предложение, което е за реална промяна в ал. 3 – да се запише, че проверката се извършва планово веднъж годишно.
Второто предложение е по отношение създаването на нова ал. 4. Предлагаме да се създаде ал. 4 по повод на това, че в текста на вносителя няма никаква яснота какво би последвало от тези проверки, ако се окаже, че има несъответствие с изискванията, които са предявени. Никаква дума не се споменава. И ние отбелязваме съвсем ясно, че при установяване на несъответствие с изискванията от предходната алинея звеното за одит и контрол чрез Министерския съвет, първо, предприема подходящи коригиращи действия, които ще бъдат съответно разписани, второ, информира комисията за тях и, трето, предписва необходимите санкции.
Първата и третата част – предприемането на подходящи коригиращи действия, които са част от действията вътре в Националната служба за акредитация, както и предписването на необходимите санкции, не са свързани с директива на Европейския съюз. Що се касае до информирането на комисията, да, аз съм съгласен, че това нещо е предвидено в европейските документи, но считам, че така изброени, трите действия, които трябва да бъдат предприети, дават наистина една много ясна и стройна, бих казал, последователност на действията, които трябва да бъдат предприети, ако се констатират несъответствия.
По тази причина ние с господин Димитров предложихме тези промени. Считаме, че това засилва закона и бихме се радвали, ако бъдем подкрепени. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Реплики към господин Иванов? Няма.
Желание за други изказвания? Няма.
В такъв случай ще подложа на гласуване най-напред предложението на народните представители Димитров и Иванов в онази част, която не е оттеглена и не е подкрепена от комисията.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 84 народни представители: за 13, против 31, въздържали се 40.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на комисията в редакцията, която беше прочетена от председателя Мартин Димитров.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 87 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 4 има предложение от народните представители Димитров и Иванов. Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Никола Белишки. Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Акредитацията се извършва при спазване принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност, недопускане на конкуренция, осъществяване на дейността по акредитация с нестопанска цел и опазване на производствената и търговската тайна.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказвания по § 4? Няма.
Подлагам на гласуване § 4, както ни беше предложен от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 5 има предложение от народните представители Мартин Димитров и Иван Иванов. Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Акредитацията се извършва съгласно изискванията на хармонизираните стандарти, данни за които са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008 и където е приложимо допълнителни изискания, включително определени в секторните схеми за акредитация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказвания по § 5? Няма.
Подлагам на гласуване § 5 в редакцията на комисията.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 6 има предложение на народните представители Мартин Димитров и Иван Иванов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. Член 5 се изменя така:
“Чл. 5. Акредитация могат да получат еднолични търговци и юридически лица, установени:
1. на територията на Република България;
2. в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария при спазване на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 765/2008;
3. в трети държави.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказвания по § 6? Няма.
Подлагам на гласуване § 6, както ни се предлага от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП

ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 7 е постъпило предложение от народните представители Димитров и Иванов, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Никола Белишки, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В Глава първа се създава чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Документите, издавани от органи за оценяване на съответствието, са официални документи, ако тези органи са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” в съответствие с този закон.
(2) Документи, издавани от чужди органи за оценяване на съответствието, се приемат за официални документи, ако са в съответствие с приложимите към тях изисквания и са издадени от органи за оценяване на съответствието, акредитирани от национални органи по акредитация, които са преминали успешно партньорска оценка съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008 за съответната област или съгласно договорни задължения за признаване между органа, признат съгласно чл. 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008, и международни организации по акредитация.
(3) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” осигурява информация за националните органи по акредитация, отговарящи на изискванията на ал. 2, на Интернет страницата на агенцията.
(4) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” дава становище относно признаването на документи по ал. 2 при постъпване на писмено запитване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказване по § 7? Няма.
Подлагам на гласуване § 7 в редакция на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 8 е постъпило предложение от народния представител Анна Янева – в § 8, чл. 7, се правят следните изменения:
1. Алинея 1 придобива следната редакция:
„(1) Органите за управление на агенцията са изпълнителният директор и Съвета по акредитация (Съветът).”
2. Алинея 4 придобива следната редакция:
„(4) Комисиите по ал. 2 работят по правила за работа, приети от Съвета и утвърдени от изпълнителния директор на агенцията. Правилата за работа се публикуват в официалния бюлетин и/или на Интернет страницата на агенцията.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказване? Няма.
Ще подложа на гласуване предложението на народния представител Анна Янева, което не се подкрепя от комисията.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 82 народни представители: за 19, против 55, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега ще поставя на гласуване текста на вносителя, който се подкрепя от комисията.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 85 народни представители: за 77, против 4, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Агенцията осъществява нестопанска дейност, като:”.
2. В т. 1 думите „дейностите по чл. 1, ал. 1” се заменят с „дейности по оценяване на съответствието”.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. поддържа членство в органа, признат съгласно чл. 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказване по § 9? Няма.
Подлагам на гласуване § 9 в редакция на комисията, която ни бе прочетена.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 10 е постъпило предложение от народния представител Анна Янева, което е оттеглено.
Постъпило е предложение от народните представители Димитров и Иванов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
„§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. утвърждава процедурите за акредитация и правилата на Агенцията;
2. акредитира, като издава сертификати за акредитация и приложения към тях, съдържащи акредитирания обхват;”;
б) създава се т. 2а:
„2а. преиздава сертификати за акредитация и приложенията към тях съгласно процедурите за акредитация;”;
в) точка 4 се изменя така:
„4. преакредитира;”;
г) в т. 5 думите „за дейностите по чл. 1, ал. 1” се заличават;
д) точки 9, 10 и 11 се изменят така:
„9. утвърждава привила за работата на комисиите по чл. 7, ал. 2 и правила за работа на Съвета по акредитация след одобрението на Съвета по акредитация;
10. утвърждава ценоразпис на услугите, извършвани от агенцията, след одобрението на Съвета по акредитация;
11. осъществява дейности по поддържане на акредитацията и потвърждава акредитацията;”;
е) създават се т. 12 и 13:
„12. делегира правомощия по управление в процеса по акредитация;
13. изготвя проект на бюджет на агенцията и го предлага за одобрение от Съвета по акредитация.”
2. В ал. 5 думите „т. 3” се заменят с „т. 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Уважаеми колеги, желания за изказване по § 10? Няма.
Подлагам на гласуване § 10 в редакция на комисията, която преди малко ни бе прочетена.
Гласували 82 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 11 е постъпило предложение от народния представител Анна Янева.
Предложението относно редакцията на чл. 10а, ал. 1 е оттеглено и не е подкрепено в останалата част, която аз ще прочета:
„(2) В правилата по ал. 1 Съветът определя следните изисквания към длъжностите „изпълнителен” и „заместник-изпълнителен директор”:
1. притежава висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” в икономическа област, в която агенцията извършва акредитация;
2. има най-малко три години професионален опит по акредитация или оценяване на съответствието;
3. има най-малко една година опит в управление на стопански или административни структури;
4. ползва писмено и говоримо работния език на органа по чл. 14 от Регламент 765/2008;
5. отговаря на приложимите изисквания на стандартите и на ръководството за тяхното прилагане, публикувани в официалния вестник на Европейския съюз;
6. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;
7. не е лишен от право да заема публична длъжност на основание на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
8. не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник, управител или член на управителен съвет, на надзорен съвет или на съвет на директорите в юридическо лице.”
Предложение от народните представители Димитров и Иванов - § 11 се изменя така:
„§ 11. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) За изпълнителен директор на агенцията може да бъде назначено лице, което притежава висше техническо образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в една от основните икономически области, в които агенцията извършва акредитация, с най-малко три години професионален опит в областта на акредитацията, сертификацията или в оценяването на съответствието и ползване на работния език на органа, признат съгласно чл. 14 на Регламент 765/2008.
(2) Не може да бъде изпълнителен директор лице, което:
1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
2. е лишено от право да заема такава длъжност;
3. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник, управител или член на управителен съвет, на надзорен съвет или на съвет на директорите в юридическо лице.
(3) Не може да бъде изпълнителен директор лице, което не отговаря на всички приложими изисквания на стандартите и на ръководствата за тяхното прилагане.
(4) За заместник изпълнителен директор се назначава лице, което отговаря на изискванията на ал. 1-3.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
§ 11. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) За изпълнителен директор на агенцията може да бъде назначено лице, което:
1. има висше техническо образование с образователно-квалификационна степен „магистър” в една от основните области, в която агенцията извършва акредитация;
2. има най-малко 5 години професионален опит в областта на акредитацията или в оценяването на съответствието, от които 3 години в изпълнение на оценки/одити на място;
3. има най-малко 2 години опит в управлението на стопански или административни структури;
4. владеене работния език на органа, признат съгласно чл. 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
(2) Не може да бъде изпълнителен директор лице:
1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
2. лишено от право да заема такава длъжност;
3. което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник, управител или член на управителен съвет, на надзорен съвет или на съвет на директорите в юридическо лице;
4. което е или е било през последните 3 години едноличен търговец или съдружник, или акционер в юридически лица, осъществяващи дейности по оценяване на съответствието или консултации в областта на акредитацията или оценяване на съответствието;
5. което като физическо лице осъществява или през последните 3 години е осъществявало дейности по оценяване на съответствието или консултации в областта на акредитацията или оценяване на съответствието;
6. по отношение на което има влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
(3) Не може да бъде изпълнителен директор лице, което не отговаря на всички приложими изисквания на стандартите и на ръководствата за тяхното прилагане, публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз, съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
(4) За заместник-изпълнителен директор се назначава лице, което отговаря на изискванията на ал. 1-3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Уважаеми народни представители има ли желаещи за изказване по § 11?
Заповядайте, господин Иванов.
Иван Иванов (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложението, което правим с колегата Мартин Димитров е продиктувано от необходимостта, според мен, на ръководни длъжности да могат да бъдат избирани хора, които наистина са професионалисти, които отговарят на определени изисквания, но не изискванията да са вдигнати до такова ниво, че всъщност да има един съвсем малък кръг от хора, които да могат да заемат дадена длъжност. Това по същество се явява текст, който ограничава възможността за един по-широк кръг хора, които са едновременно компетентни и са доказали своите качества да кандидатстват за длъжностите изпълнителен директор и заместник-изпълнителен директор на Агенцията.
Аз бих казал, че единствено за съдиите в Конституционния съд се предявяват може би по-високи претенции. По начало вносителите искаха седем години професионален опит в областта на акредитацията или в оценяването на съответствието. В комисията това намаля на пет години. Но става така, че се изисква кумулативно, събирателно да имат пет години професионален опит в областта на акредитацията или оценяването на съответствието – от тях три години в изпълнение на оценки/одити на място, и освен това най-малко две години опит в управлението на стопански или административни структури.
Откъдето и да погледнете този текст си личи, че той е направен за една много малка група от хора, които могат да бъдат изброени и публично. Това е причината, поради която с господин Мартин Димитров ние предложихме единствено да се изисква три години професионален опит в областта на акредитацията, сертификацията или оценяване на съответствието. Трите години са достатъчни, за да се докажат качествата на един човек, ако той ги притежава – неговият професионализъм и неговата компетентност. Иначе такива хора ще бъдат реално дискриминирани от възможността за участие в конкурс както за изпълнителен директор, така и за заместник-изпълнителен директор. Когато повдигнах въпроса за тези високи изисквания отговорът беше: „Трябва да има градация в изискванията. Има изисквания към стоящи по-ниско експерти, затова ние вдигаме изискванията.”
В същото време няма градация между изискванията за изпълнителен директор и заместник-изпълнителен директор, които са с едни и същи изисквания. Това е в ал. 4, където се казва, че за заместник-изпълнителен директор се назначава лице, което отговаря на изискванията за изпълнителен директор.
И не на последно място, докато по някои текстове, където имахме предложения позоваването беше, че тези текстове са разписани в Регламента на Европейската комисия, тук тези изисквания в този вид: на пет години професионален опит и две години опит в управлението, три години в изпълнението на оценки и одити на място – няма такива изисквания в Европейския регламент. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Реплики към господин Иванов? Няма.
Желание за други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Анна Янева в онази част, която не е оттеглена и не е подкрепена от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 17, против 67, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мартин Димитров и Иван Иванов, което не се подкрепя от комисията. (Шум и реплики в залата.)
Моля за тишина в залата!
Гласували 83 народни представители: за 15, против 49, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими