Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-05-19


Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов


Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, предлагам програма за работата на Народното събрание за периода 19-21 май 2010 г.:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, приет на първо четене на 4 февруари 2010 г. Едно пояснение: този законопроект мина на второ гласуване миналата пленарна седмица. Пропуснали сме една алинея в един от текстовете, която не е изчетена. По тази причина с допълнителен доклад трябва да разгледаме този законопроект. Затова предложението е това да стане непосредствено след приемането на дневния ред и програмата за тази седмица.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация.
4. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници.
5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.
6. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото.
7. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за посевния и посадъчния материал.
8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.
9. Проект за решение за освобождаване на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. Вносители: Искра Фидосова и Тодор Димитров. Тази точка ще се разгледа като точка първа на 21 май 2010 г., петък.
10. Проекти за решение за избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Вносители: Лютви Местан, Христо Бисеров и Четин Казак от името на Парламентарната група на ДПС; Волен Сидеров от името на Парламентарната група на „Атака”; Искра Фидосова и Тодор Димитров от името на Парламентарната група на ГЕРБ – като точка втора за 21 май 2010 г., петък. Очаква се предложението на Парламентарната група на Синята коалиция.
11. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2009 г.
12. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията.
13. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2009 г.
14. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител.
15. Законопроект за приемане на Декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията.
16. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за народните читалища.
17. Парламентарен контрол.
Подлагам на гласуване проекта за програма за работа на Народното събрание за периода 19-21 май 2010 г.
Гласували 139 народни представители: за 135, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
От името на Парламентарната група на Коалиция за България е постъпило предложение на основание чл. 43, ал. 3 от правилника в срока, предвиден по този текст – за провеждане на изслушване по реда на чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на министър-председателя на Република България Бойко Борисов, на заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков относно въздействието на кризата върху социално-икономическата ситуация в страната, подготвените антикризисни мерки и текущото изпълнение на бюджета за 2010 г.
Госпожо Манолова, имате думата.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За поредна седмица Парламентарната група на Коалиция за България прави това предложение за изслушване на министър-председателя и на няколко министри, защото за поредна седмица това е тема № 1 за българските граждани, а именно за проявленията на кризата и за мерките, които се очаква правителството да предприеме срещу нея.
За поредна седмица също така сигналите, които идват от управляващите, са разнопосочни – за съкращаване на разходите, което означава уволнения, за актуализация на бюджета, за увеличаване на пенсионната възраст. Общото между тези предложения е, че всички те касаят трудови и осигурителни права на хората, че всички те с най-голяма сила ще засегнат най-нискодоходните групи, социално слабите, хората в неравностойно положение, пенсионерите. Хората искат да знаят какво ще предприеме правителството срещу кризата, дали ще има уволнения, дали ще се съкращават разходите на спешните центрове и дали ще могат да се пенсионират. Неизвестността поражда несигурност и напрежение в българското общество. Затова е редно министър-председателят, икономическият министър, финансовият министър и социалният министър да дойдат тук, в пленарната зала, и да отговорят на въпроса какво ще предприеме правителството срещу развихрящата се криза в България.
Моля тази седмица да подкрепите нашето предложение и да осигурим присъствие на представители на управляващите утре, като точка първа от дневния ред, и от тази най-висока трибуна българските граждани да получат отговор на всички тези вълнуващи ги въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на Коалиция за България за провеждане на изслушване по реда на чл. 99 от правилника на премиера, на вицепремиера Дянков и на двамата министри – Тотю Младенов и Трайчо Трайков.
Моля, гласувайте.
Гласували 146 народни представители: за 48, против 44, въздържали се 54.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Господин Курумбашев иска думата. Заповядайте.
Петър Курумбашев (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да предложа да отпадне т. 2 от дневния ред, а именно второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Аргументите ми са два. Единият – както знаете, Коалиция за България е внесла питане до Конституционния съд за това изобщо може ли по този начин да се прекратяват мандати в регулаторни органи и ако ние сега приемем този закон, а Конституционният съд има друго решение, ще се окаже, че всъщност излишно сме се занимавали с този законопроект.
Вторият ми аргумент е, че в момента текат конкурси и за избор на генерални директори и на радиото, и на телевизията. Нека те да завършат при този състав на Съвета за електронни медии, защото иначе, ако много бързаме в момента да променим неговия състав, ще остане ясното съмнение за политическа намеса от страна на мнозинството при подмяна или съкращаване на състава на членовете на СЕМ, а съответно това ще повлияе и върху избора на директори на Националното радио и Националната телевизия.
Така че моля ви да подложите на гласуване отпадането на т. 2 от дневния ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Курумбашев от гласуваната и приета програма да отпадне т. 2 – Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.
Моля, гласувайте.
Гласували 150 народни представители: за 44, против 91, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Постъпило е предложение от народния представител Валентина Богданова от Коалиция за България и предложение от името на Парламентарната група на ДПС.
Едното предложение е подписано само от госпожа Валентина Богданова и е заведено със самостоятелен № 054-07-36 на 18 май в 15,44 ч., а преди това, в 15,39 ч., с № 054-02-45 е постъпило предложение от народни представители на общ списък от двете парламентарни групи – на Коалиция за България и на ДПС. На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се внася проект за решение за създаване на временна анкетна комисия със задача да провери сигналите за груби нарушения при провеждането на държавния зрелостен изпит по български език и литература за випуск 2010 с мотиви към проекта за решение. Молят проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.
Заповядайте, госпожо Богданова.
Валентина Богданова (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в програмата на Народното събрание за тази седмица да бъде включен като точка в дневния ред проект за решение за създаване на временна анкетна комисия със задача да провери сигналите за груби нарушения при провеждане на държавния зрелостен изпит по български език и литература.
Колеги, мисля, че подобно предложение, подкрепено от 51 народни представители, не се нуждае от сериозни аргументи. Защото вече близо седмица в публичното пространство се коментира един проблем, който носи особена обществена стойност. Проблемът, свързан с възможни нарушения, съмнения за сериозни пробиви в системата при организацията на българските държавни зрелостни изпити, битува в публичното пространство и той засяга интересите на 70 хиляди български зрелостници, на техните родители и близки, на техните учители, свързан е с тяхното самочувствие, с тяхното отношение към държавните институции и респекта им към законите.
Аз си давам сметка, че Министерството на вътрешните работи е заявило желание и вече работи по проверката. Министерството на вътрешните работи обаче може да намери евентуалния виновник. Вътрешната проверка на Министерството на образованието според заместник-министър Коджабашиева тази сутрин не сочи виновни, няма и съмнение за наличие на проблем. Само че той е факт. Работа на Народното събрание и на тази временна анкетна комисия е да установи каква е организацията на държавните зрелостни изпити в Република България, какви са системите за контрол на Министерството на образованието, младежта и науката, какви допълнителни дейности, предвидени в действащото законодателство в областта на народната просвета, трябва да бъдат извършени, за да бъдат разсеяни всякакви съмнения, че в българското образование външното оценяване, заявлението за бъдещето трябва да бъде оспорвано.
Затова, госпожо председател, предлагам да подложите на гласуване това мое предложение. Моля колегите да излязат извън политическото говорене, да подкрепят това предложение. Това е нашата обществена задача, нека да я изпълним. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното предложение за създаване на временна анкетна комисия с посочената задача.
Гласували 147 народни представители: за 47, против 88, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
За процедура – господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Миналата сряда на основание чл. 26, ал. 5, една трета от членовете на Вътрешната комисия внесохме надлежно предложение за свикване на извънредно заседание или на редовно заседание, както е предвидено в правилника, да изслушаме господин Ваньо Танов за контрабандата. Оттогава нещата доста се поразвиха, много се заговори за тази контрабанда, вътрешният министър каза някои работи по темата контрабанда, обаче заседание няма. Аз Ви моля в качеството Ви на председател да вземете мерки да се изпълни чл. 26, ал. 5: „Поканените са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от отправянето на поканата или на първото редовно заседание, ако то е след изтичането на тези 7 дни.”.
Аз няма да коментирам, че същото май се получава и в Комисията по бюджет и финанси, където група народни представители също е внесла такова искане. Така че Ви моля като председател да вземете мерки за изпълнение на правилника на Събранието.
Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бихте ли ми помогнали да кажете какво конкретно като процедура следва да предприема?
Михаил Миков: Да разговаряте с председателя на комисията и, ако той не може да доведе лицето Танов, служителят Танов, Вие да предприемете мерки, да се обадите на министър-председателя, чиято функция е, шефът на митниците да дойде в Народното събрание и да отговаря пред Вътрешната комисия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрах Ви. Благодаря.
Заповядайте за процедура.
Румен Овчаров (КБ): Извинявам се, госпожо председател, тъй като Вие преди малко попитахте с какво бихте могли да помогнете, искам да Ви зачета чл. 9, ал. 1 – „Председателят на Народното събрание в изпълнение на правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията:
...
3. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание и на народните представители”.
Искам да кажа, че в Комисията по бюджет и финанси повече от една трета от народните представители поискаха изслушване на министър-председателя и на министъра на финансите по антикризисните мерки на правителството. Това се случи точно преди една седмица. В раздадения ни днес дневен ред на комисията такава точка не е включена.
Затова Ви моля да упражните правата си по чл. 9 и да осигурите дейността на комисията в съответствие с Правилника на Народното събрание. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Овчаров, аз съм убедена, че Вие правите разлика между понятието „осигурява необходимите условия за работа на комисията” и „гарантира дейността на комисията”, което са две различни неща.
Румен Овчаров (КБ, встрани от микрофоните): Аз прочетох каквото трябва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, благодаря.
За процедура – госпожа Стоянова.
Менда Стоянова (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да зачета ал. 5 на чл. 26 от правилника, съгласно която по искане на една трета от членовете на комисията председателят й е длъжен незабавно да отправи искане до държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация да присъстват на заседания на комисията. Поканените са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата им информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от отправянето на поканата.
Такова искане от една трета от представителите на комисията настина е входирано на 14 май 2010 г., така че към днешна дата даже не са изминали и тези 7 дни. Съгласно правилника срокът от 7 дни е след отправяне на поканата към съответните лица, така че процедурата ще бъде спазена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Съобщения:
Постъпили законопроекти и проекторешения от 12 май до 18 май 2010 г., както следва:
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстващи са комисията по правни въпроси и Комисията по здравеопазването.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за изменение на Кодекса на труда. Вносители са Емилия Масларова и Драгомир Стойнев. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители са Мая Манолова и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. Вносители са Мартин Димитров и Стоян Мавродиев. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносители са Даниела Миткова и група народни представители. Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители са Валентин Николов и група народни представители. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазването.
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнението на инициативата JEREMIE в Република България и на Споразумението между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Финансовото споразумение относно изпълнението на инициативата JEREMIE в Република България. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика и отбрана.
Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносители са Веселин Методиев и група народни представители. Проектът за решение е разпределен на Комисията по правни въпроси.
Проект за решение за избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Вносител е Волен Сидеров.
Проект за решение за избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Вносители са Лютви Местан, Христо Бисеров и Четин Казак.
Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да провери сигналите за груби нарушения при провеждането на държавния зрелостен изпит по български език и литература за випуск 2010 г. Вносители са Валентина Богданова и група народни представители.
Проект за решение за освобождаване на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. Вносители са Искра Фидосова и Тодор Димитров.
Проект за решение за избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Вносители са Искра Фидосова и Тодор Димитров.
В понеделник, на 17 май 2010 г., е раздаден на народните представители по парламентарни групи Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, приети на първо четене на 14 май 2010 г. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника.
Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене.
На 13 май 2010 г. от Националния статистически институт са получени резултати от статистически изследвания, които са предоставени с писмо на председателя на Народното събрание, на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и на Комисията по труда и социалната политика. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 17 май 2010 г. от Националния статистически институт са получени резултати от статистически изследвания за въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през 2009 г., които са предоставени с писмо на председателя на Народното събрание и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 17 май 2010 г. с вх. № 039-00-63 от Българската библиотечна информационна асоциация в Народното събрание е постъпило обръщение на членовете на асоциацията, с което народните представители могат да се запознаят в Библиотеката на Народното събрание.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – допълнителен доклад.
Не виждам госпожа Искра Михайлова.
Заповядайте, господин Пейчев.
ДОКЛАДЧИК Огнян Пейчев: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
При разглеждането и гласуването на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2010 г. и гласуван на второ четене от Народното събрание на 13 май 2010 г., не е четен и гласуван текстът на ал. 2 на чл. 82, съдържащ се в § 62.
В тази връзка, предлагам да бъде подложен отново на обсъждане и гласуване § 62:
„§ 62. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) В случаите по чл. 22, т. 2 и чл. 24, т. 2 от Регламент 1013/2006 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице задължава със заповед нотификатора да транспортира отпадъците обратно в Република България и да ги третира по екологосъобразен начин. Заповедта в този случай придружава превоза на отпадъците до крайното му местоназначение.
(2) В случаите по чл. 24, т. 3 от Регламент 1013/2006 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице задължава със заповед получателя да третира отпадъците по екологосъобразен начин. Заповедта в този случай придружава превоза на отпадъци до крайното му местоназначение.
(3) Заповедта по ал. 1 се изпраща на нотификатора, а в случаите по ал. 2 – на получателя, по реда на ГПК.
(4) Заповедите по ал. 1 и 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(5) Ако разходите по задълженията съгласно ал. 1 и 2 са поети от министъра на околната среда и водите, те подлежат на възстановяване в пълен размер от виновното лице, съгласно ал. 1 и 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Пейчев.
С една корекция в ал. 3 да бъде изписано Гражданския процесуален кодекс, за да има симетрия с Административнопроцесуалния кодекс. Вие го прочетохте с абревиатура.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакцията на § 62.
Гласували 113 народни представители: за 92, против 7, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Следва:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА.
С доклада на комисията ще ни запознае народният представител Гинче Караминова.
ДОКЛАДЧИК Гинче Караминова: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да бъде допуснат в пленарната зала Димитър Дерелиев – заместник-министър на културата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 92 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Поканете заместник-министъра.
Госпожо Караминова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Гинче Караминова:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за радиото и телевизията, № 054-01-38, внесен
от Силвия Хубенова и група народни представители
на 28 април 2010 г.
Проект – второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за заглавието на закона и предлага следната редакция:
„Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съображения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията с редакцията на названието на закона, така както беше предложено.
Гласували 99 народни представители: за 85, против 4, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Гинче Караминова: Има постъпило предложение на народния представител Михаил Михайлов по § 1:
„§ 1. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Съветът за електронни медии се състои от пет члена, които се избират от Народното събрание.
(2) Всяка парламентарна група може да предложи не повече от две кандидатури за член на СЕМ.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища?
Заповядайте, господин Михайлов.
Михаил Михайлов (СК): Аз искам да обоснова моето предложение, което променя досега съществуващото, тоест да има квоти в СЕМ. Двадесет години съществуват квоти в различни органи, било то регулаторни, било Централна избирателна комисия.
Ето защо смятам, че е крайно време да се сложи край на тази порочна практика. Защо? Защото суверенът, който носи отговорност за законодателната дейност в областта на медийното законодателство е Народното събрание. СЕМ се отчита пред Народното събрание, не се отчита пред Президента. Президентът по Конституция няма никакви права, свързани с медиите, с медийното законодателство.
Ето защо ние предлагаме това, което е най-прозрачно, най-принципно – да се избира от парламента. Всяка парламентарна група да има право да предлага не повече от две кандидатури и да бъде гласувано от парламента. Според мен, това е най-чисто, най-прозрачно при самото вземане на решение.
Искам да кажа на колегите от ГЕРБ, че всички участници в комисията бяха подведени от председателката на комисията, която не виждам в момента, която каза, че през 1996 г. е имало такова предложение и Конституционният съд се е произнесъл за незаконосъобразност.
Аз прочетох решението на Конституционния съд и то е изцяло в моя подкрепа, защото тогава предложението е било за НСРТ. Тогава е имало Национален съвет за радио и телевизия и предложението е било – да бъде от единадесет човека, седем от Народното събрание, двама по предложение на министър-председателя и двама по предложение на Президента.
Решението на Конституционния съд е, че не може министър-председателят да предлага квота и, че по този начин ще се наруши плурализмът при вземането на решенията на НСРТ, което е изцяло в моя подкрепа, тъй като всички парламентарни групи имат предложения и могат да бъдат гласувани в пленарна зала. Тоест квотният принцип е наистина нарушение на правата, които са дадени по Конституция за Закона за радио и телевизия. Там никъде не е записано „президент”, никъде не са записани неговите правомощия.
Искам да ви обърна внимание: крайно време е да престанем с тази порочна практика.
Обръщам се и към ръководството на Парламентарната група на ГЕРБ. За мен е много по-важно председателят на комисията да беше тук, в залата, и да вземе отношение, а не най-вероятно да ходи на този бал на суетата във Виена. Тук гледаме много по-важни неща.
Тук трябваше да съществува и отчет на СЕМ. Както виждаме, тази седмица няма и отчет на СЕМ. Защо няма такъв?!
Изцяло се сменят и подменят нещата, без да се даде абсолютно никаква обосновка. Председателят на комисията трябваше да бъде тук и да каже дали наистина предложенията, направени тук през 1996 г., са противоречали на Конституцията, защото и моето предложение е същото и така бяха подведени всички членове на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Михайлов.
Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя – за редакцията на § 1.
Гласували 95 народни представители: за 9, против 57, въздържали се 29.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 1.
Гласували 93 народни представители: за 76, против 7, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Гинче Караминова: Параграф 2.
Има постъпило предложение от народния представител Михаил Михайлов:
„§ 2. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
„(1) Членовете на СЕМ се избират за срок от шест години.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 8, против 56, въздържали се 23.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 2.
Гласували 84 народни представители: за 74, против 7, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Гинче Караминова: „Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме текста на вносителя за наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”, което комисията подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 76, против 4, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Гинче Караминова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 3 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 74, против 6, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Гинче Караминова: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4 и предлага следната редакция:
„§ 4. След изтичане на две години от влизане в сила на този закон съставът на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание се обновява, като чрез жребий се прекратява мандатът на един от членовете, избрани през 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 4, която по принцип подкрепя текста на вносителя.
Гласували 90 народни представители: за 77, против 7, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Гинче Караминова: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция:
„§ 5. В 10-дневен срок от влизане в сила на този закон мандатът на един от членовете на Съвета за електронни медии от квотата на Президента се прекратява чрез жребий.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за редакция на § 5.
Гласували 87 народни представители: за 77, против 5, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Гинче Караминова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 6 по предложение на комисията в подкрепа текста на вносителя.
Гласували 89 народни представители: за 77, против 5, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието, а с това е приет на второ гласуване и Законът за изменение на Закона за радиото и телевизията.
Следващата точка е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКРЕДИТАЦИЯТА, ИЗВЪРШВАНА ОТ БЪЛГАРСКАТА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ, продължение.
Продължаваме от петъчния пленарен ден.
От името на комисията докладва председателят й господин Мартин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, правя процедурно предложение за допускане до залата на господин Евгени Ангелов -заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, за когото не беше гласувана процедура миналата седмица. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 83 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля да бъдат допуснати в залата заместник-министърът и гостите, за които има прието процедурно предложение от петък.
Имате думата, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 32.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям ан блок на гласуване параграфи с номерация по вносител 33 и 34, които комисията подкрепя по съдържание и получават нова номерация, съответно § 32 и 33 по комисия.
Гласували 81 народни представители: за 75, против 3, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 34:
„§ 34. В чл. 36 накрая се поставя запетая и се добавя „придружено от оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението към него”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли съображения по тази редакция? Не.
Подлагам на гласуване § 34 по предложението на комисията.
Гласували 72 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 35:
„§ 35. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) При ограничаване обхвата на акредитацията, временно ограничаване обхвата на акредитацията, спиране или отнемане на акредитацията лицето е длъжно да върне в агенцията оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението към него в 14-дневен срок от получаването на заповедта по чл. 35, ал. 1. Лице със спряна или отнета акредитация е длъжно да спре позоваването си на акредитацията, независимо дали е оспорило или не заповедта.
(2) Лицето, чиято акредитация е с ограничен или временно ограничен обхват, получава сертификат за акредитация и приложението към него с ограничен или временно ограничен обхват.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли съображения по така предложената редакция на § 35? Няма.
Подлагам на гласуване § 35 по предложение на комисията и номерация на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 36:
„§ 36. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Лице, чиято акредитация е отнета, може да кандидатства отново за акредитация не по-рано от 6 месеца от датата на влизане в сила на заповедта за отнемане на акредитация и представяне на доказателства, че са отстранени несъответствията с изискванията за акредитация.
(2) Орган по сертификация, чиято акредитация е отнета, трябва да оттегли/прекрати всички сертификати, предоставени под акредитация в рамките на два месеца от датата на отнемане. Органите по сертификация трябва да представят в агенцията списък на предоставените от тях сертификации с доказателства за тяхното оттегляне/прекратяване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не виждам да има желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване § 36, съгласно редакцията и номерацията на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 37 по номерация на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 74, против няма, въздържали се – 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 38:
„§ 38. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Който не изпълни задължението си по чл. 37, ал. 1, като не върне оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението към него, се наказва с имуществена санкция в размер 2000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението за редакция на § 38 по комисия.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими