Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-06-09


Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Лъчезар Иванов и Екатерина Михайлова

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум, откривам пленарното заседание.
Уважаеми дами и господа, след Председателски съвет се обединихме върху следния проект за Програма за работата на Народното събрание за периода 9-11 юни 2010 г.:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда – продължение от миналата пленарна седмица.
2. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Вносител - Министерският съвет.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за народните читалища.
4. Проекти за решения за промени в комисии на Народното събрание.
5. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията.
6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит. Вносител - Министерският съвет.
7. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Вносител - Министерският съвет.
8. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Вносител - Министерският съвет.
9. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати. Вносител - Министерският съвет.
10. Второ четене на Законопроект за приемане на Декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към Конвенцията.
11. Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии. Вносител - Министерският съвет.
12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносител - Министерският съвет.
13. Парламентарен контрол.
Подлагам на гласуване предложението за работна програма на Народното събрание за настоящата пленарна седмица.
Гласували 154 народни представители: за 149, против 1, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Господин Чукарски... (Шум и реплики от КБ.)
Оттам също се поиска думата. Ще ви дам и на Вас думата за изявление. (Реплики.)
Господин Чукарски, да изчакаме окончателно да приемем дневния ред, след което ще Ви дам думата. (Шум и реплики от КБ.)
Аз видях него, но няма проблем, ще чуем и господин Панчев.
Постъпило е предложение на основание чл. 43, ал. 3 от Правилника от група народни представители за включване на точка в дневния ред на Народното събрание за седмицата от 9 до 11 юни 2010 г. на проект на Декларация по повод на инцидента на 31 май 2010 г. между израелските военноморски сили и хуманитарния турски конвой в Средиземно море с вх. № 054-03-4, внесен от Яне Янев и група народни представители.
Съгласно правилата на ал. 3 в чл. 43, по този начин може да бъде включена в дневния ред точка, за която е изтекъл срокът на изготвяне на доклад в комисиите, на които е разпределен, но същият не е представен. Не са налице условията за гласуване от Народното събрание, тъй като проектът за декларация е разпределен на Комисията по външна политика и отбрана, поради което след обсъждането в срок ще бъде включен вероятно в програмата за следващата пленарна седмица.
Също на основание чл. 43, ал. 3 от правилника народният представител Валентин Николов прави предложение за включване на първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката с вносители Мартин Димитров – първи законопроект; вторият законопроект е на Министерския съвет; трети – на Валентин Николов, Диан Червенкондев и Мартин Димитров, като първа точка след почивката на 9.06.2010 г., сряда.
Подлагам на гласуване предложението по чл. 43, ал. 3, което отговаря на условията на същата алинея за гласуване в залата.
Режим на гласуване.
Гласували 161 народни представители: за 120, против 13, въздържали се 28.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е постъпило предложение по реда на чл. 99 от същия правилник да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков относно въздействието на кризата върху социално-икономическата ситуация в страната и подготвените антикризисни мерки и текущото изпълнение на бюджета за 2010 г.
За народните представители – пояснение, че за пореден път се внася едно и също предложение. Не съм броила, но може би това е за четвърти или пети път. По съображения, които изложих предишната сряда, при обсъждане предложенията по чл. 43, ал. 3 от правилника няма да допусна това предложение до гласуване в залата. (Шум и реплики от ляво.)
На основание чл. 43, ал. 3 ... (Шум и реплики от КБ.)
Ще Ви дам думата, госпожо Манолова. Чувам много добре и Ви виждам. Не ме прекъсвайте, когато говоря! (Шум в залата.)
На основание чл. 43, ал. 3 във връзка с чл. 76, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народният представител Даниела Петрова предлага като точка в седмичната програма от 9 до 11 юни 2010 г. да се включи ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за радиото и телевизията, приет от Народното събрание на 19 май 2010 г. и върнат от президента на Република България за ново обсъждане.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Даниела Петрова за включване на точка в седмичната ни програма.
Моля, гласувайте.
Гласували 162 народни представители: за 118, против 13, въздържали се 31.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Господин Чукарски, имате думата. (Силен шум и реплики от КБ.)
Процедурата от негова страна беше заявена много преди процедурата на госпожа Манолова. (Реплики.)
Димитър Чукарски (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Заставам пред вас на 9 юни (силен шум и реплики от КБ, тропане по банките) и правя процедурно предложение... (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата! Моля за ред в залата – дадена е дума на народен представител!
Димитър Чукарски: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Виждате как... (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще Ви бъде дадена думата, господа. (Шум и реплики ”Кога?” от КБ.)
Димитър Чукарски: Смятам, че социалистите, когато имахте възможност да вземете отношение на 9 юни, не го взехте, не е нужно сега да го вземате.
В 1923 г. е направен първият преврат и е свалено демократично правителство на България. Искам само да кажа, че това е единственото европейско правителство, което след Първата световна война не допуска в България да бъде убит нито един политически противник, дори когато е убит министър Александър Димитров по време на атентат при негово посещение в Кюстендилския район.
По този повод процедурното ми предложение е Народното събрание с едноминутно мълчание да почете паметта на Александър Стамболийски – министър-председател на Република България. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По същия въпрос ли е декларацията Ви?
Заповядайте.
Спас Панчев (КБ): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Днес е 9 юни. Изминаха 87 години от 9 юни 1923 г. – денят на един незапомнен по своята жестокост и нечовешки издевателства държавен преврат. Свалено е правителството на Българския земеделски народен съюз, грубо е потъпкана Конституцията, властта е завладяна по престъпен начин, пет дни след военно-фашисткия преврат зверски е убит идеологът на Земеделския съюз и бележит демократ министър-председателят на България Александър Стамболийски. Деветоюнският преврат дава път на политическия бандитизъм, който се вихри десетилетия. Последиците от този акт са много по-страшни за България от самото сваляне на правителството на Стамболийски.
През годините оттогава политици и историци от различни формации пишеха свои сценарии и ревностно премълчаваха неудобните истини за онези мрачни времена. Криеха истините за причините и следствията от преврата, за садистичното убийство на един народен трибун, политически лидер - акт, който и в миналото, и днес би смутил леви и десни, бедни и богати. Заговорът срещу Александър Стамболийски и земеделското правителство е планиран от външни сили и осъществен от хора, осъзнали безсилието си да свалят това правителство по парламентарен път. Великите сили не можаха да простят на България, че след пагубните за нея последствия от Ньойския договор, според който са очаквали разпад и разпокъсване на територията й, в страната само за 3-4 години се възстановява държавността и последва непознат дотогава стопански бум с огромен потенциал за икономическото влияние на Балканите. Те не очакваха, че в България има умове, носители на оригинални идеи, създатели на животоспасяващи закони, които да бъдат реализирани и приложени само за един политически мандат от младото и непопулярно дотогава земеделско движение – политическо движение със своя оригинална идея, идеология, принципи и морал, насочени към възстановяване на порутеното национално достойнство на българина.
И днес последователите на Стамболийски очакват историците да открият нужните доказателства за организаторите на преврата, за предателското поведение спрямо отечеството на политици и военни, продали за няколко сребърника услугите си на чужди интереси. Използването на неграмотни хора като наемни убийци на партийни лидери, разчистването на сметки с оръжие става практика. В тази вътрешна война са въвлечени всички участници в политическия живот – от редовия партиен член до монарха и неговото обкръжение. Превратът изправя пред гражданска война България, а политическият терор се превръща в практика и на опозиция, и на управляващи. Стотици земеделци и техни симпатизанти са убити, много от оцелелите попадат в арести и затвори, започва нов етап в политическото развитие на България, изпълнен с ожесточени и кървави борби.
Уважаеми колеги, не споменавам тези факти, за да провокирам омраза и разделение в залата. Ние трябва да ги припомняме, за да не се повтарят. Дано поуките от тях ни дадат сили и воля да осигурим достоен и щастлив живот за идните поколения.
Госпожо председател, и аз като колегата Чукарски предлагам със ставане на крака и едноминутно мълчание да отдадем почит на паметта на жертвите на Деветоюнския преврат и последвалите го събития.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Панчев.
Моля народните представители да отдадем почит със ставане на крака и едноминутно мълчание. (Всички стават. Едноминутно мълчание.)
Благодаря Ви.
Заповядайте, госпожо Манолова – по начина на водене.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател, високият стол, на който седите, не Ви дава повече права (шум и реплики от ГЕРБ), а Ви вменява повече задължения, сред които на първо място да спазвате парламентарния правилник и българската Конституция.
Не за четвърти път, за шести път Коалиция за България прави предложение за изслушване на водещите министри пред българския парламент, с което да дадат отговор на най-важните за хората въпроси, а именно какво е състоянието на държавата и какви са мерките, които правителството предприема за преодоляване на кризата.
За пореден път със смешни аргументи Вие се опитвате с процедурни хватки да отклоните това искане и даже да не го подложите на гласуване. Надявахме се, че за тези шест пъти вие най-накрая ще прочетете парламентарния правилник и ще проучите парламентарната практика, но тъй като очевидно нямате намерение да го сторите, съм ви приготвила две стенограми от парламентарни заседания от предишния и от Тридесет и деветия парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: При друга правна норма в правилника.
Мая Манолова: При същата правна норма.
И ако обичате, не ме прекъсвайте. (Възгласи „Е-е-е” от мнозинството.)
В единия случай по искане на опозицията – госпожа Екатерина Михайлова и нейната парламентарна група, а в другия случай по искане на госпожа Надежда Михайлова и нейната парламентарна група, са слушани министър-председателят и водещи министри по важни за българските граждани въпроси. Вие в момента, както впрочем и госпожа Фидосова, си позволявате да се явявате тълкуватели на парламентарния правилник с една цел – да скриете министрите и да отклоните исканията на опозицията за извършване на парламентарен контрол. С тези си действия не само нарушавате парламентарния правилник…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова. Времето изтече.
Мая Манолова: …но и българската Конституция, която регламентира отношенията и взаимния контрол между властите. Това, което правите, е скандално. Ето Ви стенограмите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова. Наясно съм с тези стенограми. Запозната съм със съдържанието им.
Съобщения.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 02.06.2010 до 09.06.2010 г.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Проект за декларация по повод на инцидента на 31 май 2010 г. между израелските военноморски сили и хуманитарния турски конвой в Средиземно море. Вносители – Яне Янев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана.
Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Вносител – Мая Манолова.
Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Вносител – Мая Манолова.
Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по здравеопазването. Вносител – Мая Манолова.
Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Вносител - Мая Манолова.
Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по бюджет и финанси. Вносител – Мая Манолова.
Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по правни въпроси. Вносител – Мая Манолова.
Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по външна политика и отбрана. Вносител – Мая Манолова.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстващи са Комисията по околната среда и водите и Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносители – Делян Добрев и група народни представители. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризъм. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по здравеопазването.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на всички останали постоянни комисии на Народното събрание.
Законопроект за изменение на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти. Вносител – Любен Корнезов. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносител – Огнян Стоичков. Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народният представител Мая Манолова оттегля проект на решение за промени в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, № 054-02-63, от 01.06.2010 г.
На 4 юни 2010 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през април 2010 г.; общ индекс на цени на производител и за индекси на цени на производител на вътрешния пазар за април 2010 г.; престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2009 г. С мое писмо материалите са изпратени на съответните постоянни комисии – Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по правни въпроси. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание.
На 28 май 2010 г. с вх. № 004-00-48 от Агенцията за икономически анализи и прогнози в Народното събрание е постъпило изданието „Финансов сектор – оценки и очаквания”, с което народните представители могат да се запознаят в библиотеката на Народното събрание.
На Председателския съвет коментирахме посещението на световноизвестния писател Хорхе Букай, който ще бъде гост на Народното събрание днес, за да представи най-новата си книга. Тъй като програмата му включва и посещение на други държавни институции, възможното време за среща, ако има желаещи народни представители, е след 11,30 ч., по която причина днес почивката ще бъде дадена в 11,30 ч. Каня народните представители, които желаят, на среща - разговор в Клуба на народния представител по време на почивката ни, след 11,30 ч.
Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет (продължение).
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, на предишното заседание стигнахме до § 27.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 28; за § 28, който става § 29; за § 29, който става § 30; за § 30, който става § 31; за § 31, който става § 32; за § 32, който става § 33; и за § 33, който става § 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване на блок параграфи с номера от 27 до 33 по вносител, които получават преномериране по предложение на комисията в параграфи съответно от 28 до 34 включително.
Гласували 124 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 34, който става § 35 и предлага следната редакция:
„§ 35. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 12 думите „Член 131з, ал. 8” се заменят с „Член 131з, ал. 9”.”
2. Създават се § 19 и § 20:
„§ 19. Когато през първите две години на всеки от периодите, посочени в чл. 131б, ал. 4, няма установени авиационни емисии от полети, извършени от оператор на въздухоплавателно средство, които да са установени за неговата администрираща държава членка, съгласно т. 43в, буква „б” от § 1 на Допълнителните разпоредби операторът на въздухоплавателно средство се прехвърля към друга администрираща държава членка за следващия период. Новата администрираща държава членка е държавата членка с най-голям брой предвидени установени авиационни емисии от полети, извършени от този оператор на въздухоплавателно средство по време на първите две години от предходния период.
§ 20. Член 131з, ал. 6 се прилага по отношение на операторите на въздухоплавателни средства за периода, посочен в чл. 131б, ал. 4, т. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване § 35 по номерацията и съдържанието, предложени от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 36.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок двата параграфа по номерация на вносителя – § 35 и 36, които стават съответно § 36 и 37 в предложението на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: „Преходни и заключителните разпоредби”.
Комисията подкрепя наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименование на подразделението.
Гласували 92 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 37, който става § 38, и предлага следната редакция:
„§ 38. (1) В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема необходимите изменения в наредбите по чл. 131л, т. 1, 2, 3 и 5.
(2) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 131л, т. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване § 38 по предложение на комисията.
Гласували 96 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 39.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме § 39.
Гласували 93 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията предлага създаването на нов § 40 със следното съдържание:
„§ 40. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 40 със съдържанието по доклада.
Гласували 91 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието, а с това на второ четене е приет и Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
Преминаваме към:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА с вносител Министерският съвет.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае госпожа Искра Фидосова.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, първо правя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник за допускане в пленарната зала на госпожа Жанета Петрова – заместник-министър на правосъдието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в пленарната зала на заместник-министър.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете заместник-министър Петрова.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря.
Колеги!

„ ДОКЛАД
на Комисията по правни въпроси относно обсъждане на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата с вх. № 002-01-37, внесен от Министерския съвет на 12 май 2010г.
На заседание, проведено на 27 май 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.
На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието: заместник-министърът на правосъдието госпожа Жанета Петрова, Росица Дичева – държавен експерт в Дирекция „Съвет по законодателство”, Александра Аврамова от Дирекция „Международноправно сътрудничество”, както и адвокат Ели Христова – член на Висшия адвокатски съвет.
Законопроектът беше представен от заместник-министъра на правосъдието госпожа Жанета Петрова. Промените в Закона за адвокатурата (ЗА) се налагат от мотивирано становище С 8199 на Европейската комисия от 3 ноември 2009 г. Становището е отправено до Република България на основание чл. 226 от Договора за създаване на Европейската общност по процедура за нарушение № 2008/4906 за несъвместимостта на някои разпоредби на българския Закон за адвокатурата с чл. 43 и 49 от Договора за създаване на Европейската общност, както и с Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията. С предложения проект се очертава прецизно понятието „адвокат”. В чл. 4, ал. 3 се предлага адвокат или младши адвокат да може да стане и всеки дееспособен гражданин на държава – членка на Европейския съюз, завършил висшето си юридическо образование в Република България.
В самостоятелен раздел ІV в глава десета, озаглавен „Съвместна практика на чуждестранните адвокати”, се предлага да се уреди възможността за упражняване на адвокатска професия от чуждестранните адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, съвместно с други адвокати, вписани в съответния адвокатски регистър, под формите, уредени в Глава десета от Закона за адвокатурата. Предлага се двама или повече чуждестранни адвокати да могат да упражняват адвокатска професия на територията на Република България под формата на клон на тяхната група в държавата – членка на Европейския съюз по произход на групата.
Предвижда се чуждестранният адвокат, вписан в регистъра на чуждестранните адвокати, да може да участва лично в професионалните сдружения на адвокатите в Република България, вместо съществуващата досега ограничена възможност да бъде представляван само от избран от него български адвокат.
Със законопроекта се гарантира, че при осъществяване на професионалната си дейност в Република България чуждестранният адвокат, практикуващ под професионалното звание в държавата членка, където е придобита адвокатската правоспособност, има правата и задълженията на българския адвокат. Той може да упражнява съвместно адвокатската професия с други чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, както и с български адвокати.
Законопроектът беше подкрепен от представителя на Висшия адвокатски съвет – госпожа Ели Христова, която информира народните представители, че той е резултат на съвместните усилия на Висшия адвокатски съвет и Министерството на правосъдието.
По законопроекта се проведе обсъждане, в което взеха участие народните представители – Явор Нотев, Четин Казак и Любен Корнезов.
След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно с 17 гласа „за” прие на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата с вх. № 002-01-37, внесен от Министерския съвет на 12 май 2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
Със становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае господин Светлин Танчев – председател на комисията.
Господин Танчев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Светлин Танчев: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители!
„На заседанието, проведено на 19 май 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, внесен от Министерския съвет.
В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерство на правосъдието: Даниела Машева – заместник-министър, и Борислав Петков – директор на дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата е изготвен във връзка със започната в началото на 2009 г. процедура за нарушение срещу Република България № 2008/4906. Европейската комисия е изпратила до Република България и мотивирано становище С (2009) 8199 от 3 ноември 2009 г. по процедурата за нарушение срещу страната, което е второ и последно официално предупреждение за извършено нарушение на правото на Европейския съюз.
Европейската комисия смята, че част от разпоредбите на Закона за адвокатурата, както и липсата на законодателна уредба на някои от отношенията във връзка с упражняването на адвокатската професия са в нарушение на чл. 43 и чл. 49 от ДЕО и на Директива 98/5/ЕО относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията. Република България с писмо № 02.17-141 от 17 декември 2009 г. е изпратила искане до Европейската комисия за удължаване на срока за отговор по процедурата за нарушение, като е уверила Европейската комисия, че възприема нейната позицията и ще се съобрази с нея.
Във връзка с гореизложеното Министерският съвет внася Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. С предложението за изменение на чл. 4, ал. 3 се прецизира понятието „адвокат”, което съответства на чл. 1, § 1 от Директива 98/5/ЕО.
С предложената нова редакция на членове 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19а, 22, 52, 57, 58 и чл. 62 от законопроекта, се постига хармонизация на българския закон с разпоредбите на чл. 2 до чл. 11 на Директива 98/5/ЕО.
С предлаганата нова редакция на членове 76, 77 и 77а от законопроекта, с които се регламентира правната уредба на съвместната практика на чуждестранните адвокати в българското законодателство, се въвеждат изискванията на чл. 11 и на чл. 12 от Директива 98/5/ЕО.
Към законопроекта може да бъде направена следната препоръка:
Предложената редакция на новия чл. 77а, ал. 2 не съответства на чл. 11 от Директива 98/5/ЕО и следва да придобие следната редакция:
„(2) Един или повече чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, могат да упражняват адвокатската професия на територията на Република България под формата на клон на тяхната група в държавата-членка на Европейския съюз по произход на групата.”
В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата въвежда коректно разпоредбите на Директива 98/5/ЕО, които подлежат на хармонизиране.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага на Народното събрание със 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 002-01-37, внесен от Министерския съвет на 12 май 2010 г., като водещата комисия вземе предвид направената препоръка между първо и второ гласуване на законопроекта.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря на народния представител Светлин Танчев.
Вносителите желаят ли да вземат отношение? Не.
Уважаеми народни представители, имате възможност да изложите свои становища и изказвания по така предложения законопроект. Има ли желания за изказвания? Няма.
В такъв случай закривам дебата.
Уважаеми народни представители, ще поставя на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 002-01-37, внесен от Министерския съвет на 12 май 2010 г.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.

Преминаваме към следваща точка от нашата седмична програма, а именно:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА.
С доклада на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, ще ни запознае председателката й Даниела Петрова.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Уважаеми колеги, уважаеми господин председателстващ! Правя процедурно предложение за допускане в залата на Димитър Дерелиев – заместник-министър на културата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Уважаеми народни представители, има направена процедура за допускане в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
Моля квесторите да поканят госта в залата.
Госпожо Петрова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 054-01-43, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 5 май 2010 г. Проект за второ гласуване.
Закон за изменение на Закона за народните читалища.”
Моля да подложите на гласуване наименованието на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на закона. Моля народните представители да гласуват.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желаниe за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 1.
Моля, народните представители да гласуват.
Гласували 80 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Постъпило е предложение от народния представител Даниела Петрова. Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2.
„§ 2. В § 34 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за народните читалища, (обн., Дв, бр. 42 от 2009 г.) думата „едногодишен” се заменя с „двугодишен”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията за редакция на комисията, които бяха прочетени от председателката.
Моля, народните представители да гласуват § 2.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Постъпило е предложение от народния представител Даниела Петрова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде Преходна разпоредба с § 3.
„Преходна разпоредба
§ 3. (1) В едногодишен срок от влизане в сила на този закон управителният орган на Съюза на народните читалища свиква конгреса на Съюза на народните читалища за избор на органите по чл. 9б, ал. 2.
(2) Ако не бъде свикан конгресът по ал. 1, той се свиква от министъра на културата в тримесечен срок от изтичане на срока по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на Преходна разпоредба с § 3 и съдържание, предложено ни от комисията. Гласуваме.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието, а с това на второ четене и Законопроектът за изменение на Закона на народните читалища.
Преминаваме към гласуване на:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Постъпило е предложение от народния представител Иван Иванов, заместник-председател на Синята коалиция със следния проект за решение:
„РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по земеделието и горите.
Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,
РЕШИ:
Избира Венцислав Василев Върбанов за член на Комисията по земеделие и гори.”
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Госпожо Фидосова, имате думата за останалите предложения.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! В изминалите две седмици направихме консултации с ръководството на всички парламентарни групи и представители на независимите народни представители. Уточнихме по комисии всички предложения, които са постъпили – и за членове, и за ръководства на комисиите. Комисия по комисия ще представя на вашето внимание предложенията, тъй като колегите от останалите парламентарни групи ме упълномощиха да направя това пред вас.
Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм. Тук има постъпило едно предложение от Парламентарната група на Коалиция за България.
Ще прочета проекта:
„Проект
РЕШЕНИЕ
за промени в Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризъм
Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 4 във връзка с ал. 3 и чл. 18, ал. 2, т. 1, както и на основание чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,
РЕШИ:
1. Избира Петър Владимиров Димитров за заместник-председател на Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризъм.
2. Освобождава Драгомир Велков Стойнев като член на Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризъм.
3. Избира Румен Стоянов Овчаров за член на Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризъм.”
Уважаеми колеги, след като направихме тези консултации с пълно единодушие от всички представители на парламентарни групи, решихме да бъдат подкрепени тези проекти на решения, които ще прочета тук пред Вас по различните комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за решение за промени в Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, така както с него ни запозна госпожа Фидосова.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Следващата комисия, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Извинявам се, първата комисия, която трябваше да прочета беше Комисията по бюджет и финанси.
„РЕШЕНИЕ
за промяна в ръководството на Комисията по бюджет и финанси.
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Румен Стоянов Овчаров за заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложеното от госпожа Фидосова съдържание на проект за Решение за избиране на господин Румен Овчаров за заместник-председател в Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 101 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисия по правни въпроси.
„РЕШЕНИЕ
за промяна в ръководството на Комисията по правни въпроси.
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Любен Андонов Корнезов за заместник-председател на Комисията по правни въпроси.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за избирането на господин Корнезов като заместник-председател на Комисията по правни въпроси.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисия по регионална политика и местно самоуправление.
„РЕШЕНИЕ
за промяна в ръководството на Комисията по регионална политика и местно самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Румен Йорданов Петков за заместник-председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме!
Гласували 105 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисия по труд и социална политика – има постъпили две предложения с два проекта за решение.
„РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по труда и социална политика:
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Драгомир Велков Стойнев за председател на Комисията по труд и социална политика.”
Вторият проект е за
„РЕШЕНИЕ
за промяна в ръководството на Комисията по труда и социалната политика:
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Хасан Ахмед Адемов за заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване решението за избиране на Драгомир Стойнев за председател на Комисията по труда и социалната политика.
Гласували 99 народни представители: за 78, против 3, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за България