Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-06-10Председателствали: заместник-председателите Лъчезар Иванов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов (звъни): Имаме необходимия кворум, откривам пленарното заседание.
Уважаеми народни представители, на основание чл. 43, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание искам да предложа на вашето внимание включване към работната програма за седмицата на проект за Решение за откриване на частно висше училище с наименование Европейски политехнически университет със седалище гр. Перник и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта.
Има ли желание за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложените точки за включване към седмичната ни програма.
Моля, народните представители да гласуват.
Гласували 120 народни представители: за 96, против 9, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
А сега, съобразно нашия правилник, предлагам проектът за Решение за откриване на частно висше училище с наименование Европейски политехнически университет със седалище гр. Перник да бъде точка 14 от седмичната ни програма и съответно точка 15 да бъде Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 113 народни представители: за 99, против 3, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Започваме с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.
С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае председателят Мартин Димитров.
Моля, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо ще направя процедура за допускане до залата на господин Петко Николов – председател на Комисията за защита на конкуренцията, и госпожа Илона Стойкова от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Уважаеми народни представители, направено е предложение за достъп до залата.
Моля да гласувате.
Гласували 102 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров:
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение на Закона за защита
на конкуренцията, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет
на 3 май 2010 г.
На свое редовно заседание, проведено на 26 май 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията.
На заседанието присъстваха господин Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, и господин Веселин Драгнев – директор на дирекция „Правна” в същото министерство.
Законопроектът беше представен от заместник-министър Евгени Ангелов.
Предложеният от Министерския съвет Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията е в изпълнение на Решение № 870 на Министерския съвет от 2009 г. за оптимизиране на състава и мандата на независимите регулаторни органи.
Комисията за защита на конкуренцията е независим, специализиран национален орган на Република България, отговорен за прилагането на Общностното право в областта на конкуренцията. Към настоящия момент се състои от седем членове, в т.ч. председател, двама заместник-председатели и четирима членове, които се избират и освобождават от Народното събрание. Председателят се избира за срок шест години, а заместник-председателите и членовете – за срок пет години. С предложеното изменение на закона се цели намаляване числеността на състава на комисията и намаляване мандата на председателя от шест на пет години. Предвижда се да има председател, един заместник-председател и трима членове с еднакъв мандат от по пет години. Това ще доведе до намаляване на тежестта върху бюджета, до понижаване на риска от установяването на корупционни практики и ще допринесе за по-ефективното осъществяване на възложените на комисията функции.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 16 народни представители, „против” – 6, без „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията, внесен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря на народния представител Мартин Димитров.
Сега преминаваме към доклада на Комисията по правни въпроси, с който ще ни запознае Павел Димитров.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Павел Димитров: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, ще ви запозная с:
„ДОКЛАД
на Комисията по правни въпроси относно
обсъждане на първо четене на Законопроекта за
изменение на Закона за защита на
конкуренцията с вх. № 002-01-32, внесен
от Министерския съвет на 3 май 2010 г.
На заседание, проведено на 13 май 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията.
На заседанието присъстваха от името на вносителя от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: Веселин Драгнев – директор на дирекция „Правна”, и Димитър Костов – главен юрисконсулт в дирекция „Правна”.
Законопроектът на Министерския съвет беше представен от господин Драгнев, който мотивира законопроекта като част от общата стратегия, свързана с намаляване числеността на регулаторни и други централни органи, създадени със специални закони с цел финансова дисциплина в контекста на икономическа криза. В тази връзка промяната е насочена към промяна на членовете на Комисията за защита на конкуренцията от 7 на 5 и намаляване мандата на председателя на КЗК от 6 на 5 години. Предвижда се да има председател, един заместник-председател и трима членове с еднакъв мандат от по пет години.
По законопроекта се проведе дискусия, в която взеха участие народните представители Христо Бисеров, Михаил Миков, Атанаска Колева, Димитър Лазаров и Искра Фидосова.
Господин Христо Бисеров постави принципно въпроса за различния подход при различните органи и за предсрочно прекратяване на мандатите на регулаторни и независими органи.
На този въпрос отговори председателят на Комисията по правни въпроси госпожа Искра Фидосова, която изясни принципно различните подходи при промяна на числеността на различните регулаторни и независими органи, и обърна внимание, че всички членове на комисията са избрани с едно решение на Народното събрание.
Госпожа Фидосова препоръча на водещата Комисия по икономическа политика да вземе предвид следните бележки от правно-техническо естество: поради обстоятелството, че се предлага заместник-председателят на КЗК да бъде само един, тази промяна следва да се отрази и в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, като в чл. 3, ал. 1, т. 9 думите „заместник-председателите” се заменят със „заместник-председателят”; в § 2, т. 2, ал. 5 думите „заместник-председателите” се заменят със „заместник-председателя”, а думите „заместник-председатели” се заменят със „заместник-председател” с оглед на промените, които се предлагат.
След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси прие на първо гласуване с 16 гласа „за” и 5 „против” Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията с вх. № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 3 май 2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
От името на вносителите има ли желания за изказване? Няма.
Уважаеми народни представители, имате думата за мнения, становища и изказвания по предложения законопроект.
Заповядайте, госпожо Янева.
Анна Янева (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Разглежданият законопроект е поредният, чиято цел е да бъде сменен съставът на независим регулаторен орган, какъвто е Комисията за защита на конкуренцията. С направените предложения за промени в закона се нарушава принципът на независимост, на мандатност и още един принцип – на приемственост.
Уважаеми колеги, в Мониторинговия доклад за България на Европейската комисия през 2005 г., в Глава шеста „Политика за конкурентоспособност” се прави препоръка да бъде одобрена процедурата за назначаване членове на комисията. Тази препоръка е изпълнена и е в действащия Закон за защита на конкуренцията, където е въведен принцип на приемственост, при който трима от членовете са с 3-годишен мандат, а останалите - с 5-годишен. По този начин във всеки момент се осигурява приемственост между членовете на комисията.
Освен това, когато правим предложение за намаляване броя на членовете на Комисията за защита на конкуренцията, трябва да си дадем сметка и за дейността, която осъществява тази комисия. През последните години нейният обем значително се е увеличил. Уважаеми колеги, всички знаете, че комисията има конкретни ангажименти във връзка с обжалванията по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите. Знаете, че в момента обсъждаме промените в Закона за обществените поръчки и сме предвидили намаляване на срока, в който Комисията за защита на конкуренцията ще се произнася по жалбите - от 60 дни предложението е за 30 дни. Сами разбирате, че това още повече ще увеличи работата на Комисията за защита на конкуренцията.
Ето защо с тези мотиви се обръщам към всички вас – да не подкрепим направеното предложение за намаляване числеността на Комисията за защита на конкуренцията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Реплики към госпожа Анна Янева?
Желания за изказване?
Има думата народният представител Павел Шопов.
Павел Шопов (Атака): Благодаря, господин председателстващ.
Поредният закон за поредния ремонт на закон във връзка с регулаторни органи, на комисии, на агенции, на държавна институция. Тези поправки минаваха при по-голяма активност, с по-значима реакция от страна на опозицията. Вижда се, че в момента опозицията твърде е омаломощена и безразлична и не реагира така, както при първите подобни законопроекти. Госпожа Янева все пак си каза думата. Този път думата дойде от БСП. Реакцията, негативният отзвук идва от БСП или ДПС в зависимост от това кой е поставил своите номенклатурни кадри преди това в съответната институция. Това говори всъщност, че БСП има контрола според предишни споразумения и договорки относно институцията за конкуренцията. Ако реакцията беше дошла от ДПС, тогава това щеше да бъде сигурен знак, че ДПС ще е заинтересовано и тогава кадрите щяха да бъдат от ДПС.
Говоря всичко това, за да стане пределно ясна за пореден път цялата тази логика. Защото и БСП, и ДПС гледат на тези държавни институции не като на нещо друго, а като на хранилки за свои хора. Дори тези институции, които бяхме задължени и сме длъжни по европейските правила и норми да ги има и да съществуват, те бяха така създавани, че бяха раздути като щат и разходи. Сега работата на мнозинството е съставът на тези, които не могат да бъдат ликвидирани и премахнати (много от тях са ненужни), да бъде намален и разходите да бъдат редуцирани.
Пред типичен подобен случай сме изправени. Тук въпросът не е да дискутираме работата, дейността на агенцията, да даваме оценки. Това е работа на съответен доклад, разбира се, който би трябвало да гледаме тук.
По повод измененията на закона с този Проект за изменение, който обсъждаме в момента, можем да си кажем няколко приказки в тази връзка, да направим бегли оценки на някои неща. Това е една от синекурните институции, която до този момент не върши работа. Знаем, че това е твърде празна фраза и звук, че има някаква дейност за защита на конкуренцията. В тази връзка примерите са много – на картелни споразумения, на липсата на каквато и да е защита на българските потребители в тази насока. Това е просто очевадно. За всички примерите са в живота, те са толкова много. С по-малък състав и с по-малки държавни разходи в тази връзка да се надяваме, че с тази оптимизация, която се прави, ще бъде даден тласък в тази насока българските граждани да получат защита в тази връзка.
Мисля, че всички смело, с чиста съвест можем да подкрепим това изменение в закона за оптимизацията на разходите, за намаляване числения състав на тази агенция, от което просто ще бъдат недоволни и ще пострадат само едни – политическата сила БСП и някои хора, поставени от тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Реплики към народния представител Павел Шопов? Няма.
Други желания за изказване? Няма.
Закривам дебата.
Уважаеми народни представители, поставям на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията с вх. № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 3 май 2010 г.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 119 народни представители: за 84, против 28, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Преминаваме към следващата точка от нашата седмична програма, а именно:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. ХІ, РАЗДЕЛ 43 ОТ КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 КЪМ КОНВЕНЦИЯТА.
С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае председателят й Мартин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо, процедура за допускане в залата на Павлина Колева и на Михаела Карадимова от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Уважаеми народни представители, направена е процедура за достъп в залата.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: „Закон за приемане на декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на законопроекта и предлага следната редакция:
„Закон за приемане на декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желания за изказване по заглавието? Няма.
В такъв случай подлагам на гласуване текста на комисията за редакция на наименованието на закона.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за член единствен и предлага следната редакция:
„Член единствен. Приема следната декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации, одобрена от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 21 ноември 1947 г.:
„Република България заявява че разширява направената с Указ № 388 на Президиума на Народното събрание декларация (Обн., ДВ, бр. ...) и ще прилага разпоредбите на конвенцията и по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желания за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията, която беше прочетена от Мартин Димитров.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: „Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказване? Няма.
Гласуваме наименованието „Заключителна разпоредба”.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Параграф единствен.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф единствен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказване? Няма.
Гласуваме параграф единствен.
Гласували 92 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието, а с това е приет и законът.
Преминаваме към следващата точка от нашата седмична програма, а именно:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.
С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае господин Главчев.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Уважаеми господин председател! Преди да ви запозная с доклада, искам да гласуваме процедура за допуск в зала на господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Уважаеми народни представители, направено е предложение за достъп в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят заместник-министър Горанов.
Имате думата, господин Главчев.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с доклада на Комисията по бюджет и финанси по Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии, № 002-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г.
„На заседание, проведено на 22 април 2010 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г.
От името на вносителя законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите – господин Владислав Горанов.
В мотивите към законопроекта и експозето на господин Горанов беше изтъкнато, че изменението се предлага в изпълнение на Мярка № 20 от Решение № 180 на Министерския съвет за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. Тази мярка е била обсъдена в тристранния диалог с представителите на правителството, работодатели и синдикати и се е предложила за приемане с цел тежестта на ограниченията в разходите да бъде понесена пропорционално между всички разходни елементи на консолидираната фискална програма.
Със законопроекта се предвижда еднократно за 2010 г. да бъде намалена субсидията за политическите партии и коалиции, определена съгласно чл. 27, ал. 1 от Закона за политическите партии, с 15 на сто. Средствата, предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. за субсидиране на политическите партии и коалиции, възлизат на 50,7 млн. лв. С така предвидената мярка за ограничаване на този разход през 2010 г. се очаква икономия от 7,5 млн. лв. или средствата, които ще бъдат представени на политическите партии и коалиции през 2010 г. ще са в размер на 43,2 млн. лв. С тази еднократна мярка и политическите партии и коалиции, солидарно с всички физически и юридически лица, ще понесат тежестта на финансовата криза.
С оглед на изложеното Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и приеме Законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии.
При обсъждането на законопроекта се направиха изказвания както подкрепа на внесения от правителството законопроект, така и несъгласие с него. В изказването на народния представител Асен Агов се наблегна на обстоятелството, че субсидиите на политическите партии са били приети с много дебати, но главната им цел е била да се избегне корупцията при финансирането на политическите партии и да не се приемат пари от сивия сектор за тяхната дейност. И това е една мярка, която е много широко прилагана в цяла Европа. Без да е противник на тези 15% намаление и след като става въпрос за 7,5 млн. лв., той има друго предложение. Тъй като това е решавано в тристранната комисия, той не вижда част от участниците в тази тристранна комисия да искат същите ограничения за себе си. Тоест, сградите на профсъюзите, сградите на работодателските организации, всичко онова, което им е предоставено безвъзмездно, предложи да бъде обложено с наем по свободни пазарни цени.
След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 10 народни представители, „въздържали се” – 6 народни представители, без „против”.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии, № 002-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря на народния представител Димитър Главчев.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае народният представител Ивайло Тошев.
ДОКЛАДЧИК Ивайло Тошев:
„ДОКЛАД
на Комисията по правни въпроси
относно Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии, № 002-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г.
На свое заседание, проведено на 29 април 2010 г., Комисията по правни въпроси, обсъди Законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии, № 002-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г.
На заседанието присъства господин Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи” към Министерство на финансите, който представи законопроекта от името на вносителя.
Същият е изготвен в изпълнение на Мярка № 20 от Решение № 180 на Министерския съвет за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция.
С така предложената еднократна мярка и политическите партии и коалиции, солидарно с всички физически и юридически лица, ще понесат тежестта на финансовата криза.
Предвижда се еднократно за 2010 г. да бъде намалена субсидията за политическите партии и коалиции, определена съгласно чл. 27, ал. 1 от Закона за политическите партии, с 15 на сто. Средствата, предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. за субсидиране на политическите партии и коалиции, възлизат на 50,7 млн. лв.
С тази мярка се очаква икономия от 7,5 млн. лв., или средствата, които ще бъдат предоставени на политическите партии и коалиции през 2010 г., ще са в размер 43,2 млн. лв.
В дискусията взеха участие народните представители Любен Корнезов, Екатерина Михайлова и Павел Димитров. Изказаха се становища, че субсидии от държавния бюджет получават и юридически лица със стопанска и нестопанска цел, че синдикални и работодателски организации ползват безвъзмездно държавна собственост, а би могло да се отдадат под наем и така да има още постъпления в държавния бюджет и че е необходимо солидарно поемане на тежестта на финансовата криза.
След проведеното гласуване, със 17 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии, № 002-01-29, внесен от Министерски съвет на 16 април 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Заповядайте, господин Агов.
Асен Агов (СК): Благодаря Ви, господин председател!
В доклада на Бюджетната комисия коректно беше отразено моето изказване. Аз искам да го уплътня тук с още няколко аргумента, тъй като смятам, че е една придобивка която, както казах и тогава, беше осигурена с много остри дебати в няколко народни събрания, в обществото. Това е придобивка за демокрацията, това е много голяма стъпка към борбата с политическата корупция – финансирането на политическите партии от националния бюджет. И аз смятам, че това трябва да се съхрани.
Разбира се, онези, които биха били готови да спорят с мен, ще кажат: „Да, то се съхранява финансирането.” Но, може ли и смятаме ли, че е справедливо да се налага данък от 15% върху субсидирането на политическите партии?
Ние имаме друго предложение.
До 2 милиона да не се облагат с данък от 15% или пък да не се съкращават с 15%. Защо 2 милиона? Защото по закон е необходимо 1 милион за водене на кампания и 1 милион за издръжка. И всички пари, които са над тези 2 милиона, които се получават като субсидии, да бъдат облагани, ако щете и с 30%. Аз съм сигурен, това показаха нашите изчисления, че в крайна сметка придобивката или съкращението, или спестяванията в бюджета ще бъдат едни и същи. Но при всички случаи ще се гарантира нормалното функциониране на политическите партии, които са се класирали в политическия живот.
Искам още веднъж да подчертая и следното. В момента политическите партии са поставени пред свършен факт. Те не бяха консултирани предварително за това дали трябва да бъдат извършени тези съкращения. Ние чудесно разбираме необходимостта от икономии, от реформи, но те преди всичко трябва да започнат там, където са най-необходими – в здравеопазването, в образованието, в сферата на сигурността, не говоря тук за войската, но там трябва да бъдат извършени реформите. Спестяванията от няколко десетки, по-малко от половината на 100 милиона, не е кой знае колко в сравнение със спестяването, което може да се извърши чрез реформи в цялата система на сигурността, образованието и здравеопазването.
Както добре си спомняте, тази препоръка беше взета на така наречения Тристранен съвет. В този Тристранен съвет участваха организации, които са пряко субсидирани от държавата. Субсидирани са чрез безвъзмездно ползване на имоти, които са значително надвишаващи техните нужди. Идете в която искате профсъюзна централа и ще видите, че две трети от помещенията, които са дадени на тази централа, са преотдадени под наем. Това е начин за търговия с държавни субсидии и ако цялата ни политическа система има нужда от своето укрепване чрез субсидиите, ние смятаме и ще предложим на второ четене – организациите, които ползват безвъзмездно държавна собственост, да плащат наем по пазарни цени, така както плащат политическите партии, така както плаща всяка друга организация. Трябва да има равнопоставеност. И най-важното – трябва да има справедливост в разпределението на тежестите на кризата, която всички носим на гърба си. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Реплики към господин Агов? Няма.
Желание за изказвания? Няма.
Уважаеми народни представители, закривам дебата.
Поставям на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии под № 002-01-29, внесен от Министерски съвет на 16.04.2010 г.
Моля, народните представители да гласуват.
Гласували 97 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Преминаваме към следваща точка от нашата седмична програма, а именно:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ.
С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае председателят. Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Даниела Миткова: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя предложение за допускане в зала на господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, Венетка Тодорова – началник на отдел „Фискална интеграция” в Министерство на финансите, и от Агенция „Митници” Красимир Николов – заместник-директор, Божидар Алексов – директор на дирекция „Акцизи”, и Наташа Петрова – началник на отдел „Акцизи”, и Соня Вълкова – директор на дирекция „Нормативно-правна”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Уважаеми народни представители, направена е процедура за достъп в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК Даниела Миткова: Уважаеми колеги, ще ви запозная с Доклада на Комисията по бюджет и финанси, относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г.
„На заседание, проведено на 13 май 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от Министерския съвет.
На заседанието присъстваха: Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”, и Венетка Тодорова – началник на отдел „Фискална интеграция” в дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, Божидар Алексов – директор на дирекция „Акцизи” в Агенция „Митници”, Наташа Петрова – началник на отдел в дирекция „Акцизи” и Станислава Йорданова – главeн юрисконсулт в Агенция „Митници”.
В заседанието взеха участие и представители на Българска петролна и газова асоциация.
Законопроектът беше представен от госпожа Людмила Петкова.
Основните моменти в законопроекта са:
– отменя се нулевата акцизна ставка за биодизел, използван като енергиен продукт за отопление;
– определят се операциите по смесване на биогорива с горива от нефтен произход като производство по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;
– като условие за възстановяване на акциза при износ на акцизни стоки се въвежда изискване за използване на средства за измерване, отговарящи на изискванията на чл. 103а, от лицата, които извършват зареждане на плавателни съдове;
– създава се административнонаказателна разпоредба за лица, които демонтират или манипулират техническите устройства по чл. 102, ал.3;
– отменя се срокът, в който следва да се реализират наличните акцизни стоки, облепени с бандерол, закупен по отменената акцизна ставка, при влизане в сила на нови акцизни ставки.
След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която се поставиха въпроси за срока, в който ще се реализират наличните акцизни стоки, облепени с бандерол, закупен по отменената акцизна ставка, при въвеждане на нова акцизна ставка, след като се отменя срокът в действащия закон. Представителите на Българска петролна и газова асоциация представиха писмено свои предложения за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове и становище по законопроекта, внесен от Министерския съвет, в което изразяват несъгласие с текста на § 7, с който дейността по смесване на биогорива с горива от нефтен произход се определя като производство на енергийни продукти.
След дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 16 народни представители, „въздържали се” – 6 народни представители, без „против”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет на 16.04.2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря на народния представител Даниела Миткова.
Преминаваме към доклад на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, с който ще ни запознае народният представител Мартин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров:
„ДОКЛАД
по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
акцизите и данъчните складове, № 002-01-27, внесен от
Министерския съвет на 16 април 2010 г.
На свое редовно заседание, проведено на 28 април 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика”, Венетка Тодорова, и Лидия Атева – началник на отдели в Дирекция „Данъчна политика”, Мирослав Каракашев – експерт в същата дирекция, от Агенция „Митници”: Соня Вълкова – директор на Дирекция „Правно-нормативна”, Станислава Йорданова – главен юрисконсулт и Божидар Алексов – директор на Дирекция „Акцизи”, от Национална агенция по приходите: Стоян Марков – заместник- изпълнителен директор, Росен Иванов – директор на Дирекция „Данъчно осигурителна методология”, и Красимира Узунова – главен юрисконсулт в същата дирекция. Законопроектът беше представен от госпожа Венетка Тодорова.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове е изготвен в изпълнение на Решение № 180 на Министерския съвет от 1 април 2010 г. за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. Във връзка с това са направени следните предложения:
1. Отмяна на нулевата акцизна ставка за биодизел, използван като енергиен продукт за отопление. Получено е положително решение на Европейската комисия за съвместимост на данъчното облекчение под формата на нулева ставка върху чистите биогорива и намалена ставка за смесите на конвенционални горива с биогорива. Съгласно посоченото решение мярката за намаляване на облагането с акциз на биогоривата се прилага само в случаите, когато биодизелът се използва като моторно гориво, а не като гориво за отопление.
2. Определяне на операциите по смесване на биогорива с горива от нефтен произход като производство по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове. В съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-специално на Директива 2003/96/ЕО за данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията е допълнено определението за производство на енергийни продукти. За производство на енергийни продукти се счита и смесването на енергийни продукти с платен акциз в случаите, когато размерът на дължимия акциз за получения енергиен продукт е по-висок от сумата на вече платения акциз за двата продукта.
3. Отмяна на срока за реализиране на налични акцизни стоки, облепени с бандерол, закупен по отменената акцизна ставка, при влизане в сила на нови акцизни ставки. Във връзка с това се предлага и отмяна на условията за възстановяване на платен акциз за цигарите, които не са реализирани на пазара в законоустановения срок. Този процес създава редица административни затруднения за митническата администрация.
С последните изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове бе отменено задължението за заплащане на акциз при изтичането на 60-дневния срок от получаване на бандеролите за стоки, за които акцизът не е станал дължим на друго основание. Във връзка с това бе приет изцяло нов механизъм за заявяване на бандеролите на базата на средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, като по този начин ще се контролира този процес. С оглед на това отпада необходимостта от определяне на срокове за реализация на акцизните стоки, когато има промяна в акцизната ставка или на образеца на бандерол.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 14 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
Сега с доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае госпожа Колева.
ДОКЛАДЧИК Юлиана Колева:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона
за акцизите и данъчните складове, № 002 – 01 – 27, внесен от
Министерския съвет на 16.04.2010 г.
На свое заседание, проведено на 29.04.2010 г., Комисията по правни въпроси, обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 002-01-27.
На заседанието присъстваха госпожа Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика”, и госпожа Венетка Тодорова – началник отдел в Дирекция „Данъчна политика” към Министерство на финансите, госпожа Соня Вълкова – директор на Дирекция „Правно-нормативна”, госпожа Станислава Йорданова – главен юрисконсулт, госпожа Наташа Петрова – началник отдел в Дирекция „Акцизи” и господин Божидар Алексов – директор на Дирекция „Акцизи” – всички от Агенция „Митници”, и господин Иван Боцов – началник отдел „Контрол на качеството на течните горива” от Държавна агенция по технически и метеорологичен надзор към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
От името на вносителя законопроектът бе представен от госпожа Людмила Петкова.
Внесеният законопроект е изготвен в изпълнение на Решение № 180 на Министерския съвет от 1 април 2010 г. за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция, като предложенията са свързани с изпълнението на част от тези мерки.
Предлага се отмяна на нулевата акцизна ставка за биодизел, използван като енергиен продукт за отопление, определяне на операциите по смесване на биогорива с горива от нефтен произход като производство по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове и отмяна на срока за реализиране на налични акцизни стоки, облепени с бандерол, закупен по отменената акцизна ставка, при влизане в сила на нови акцизни ставки.
Получено е положително решение на Европейската комисия за съвместимост на данъчното облекчение под формата на нулева ставка върху чистите биогорива и намалена ставка за смесите на конвенционални горива с биогорива, съгласно което решение мярката за намаляване на облагането с акциз на биогоривата се прилага само в случаите, когато биодизелът се използва като моторно гориво, а не като гориво за отопление.
В съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-специално на Директива 2003/96/ЕО за данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията е допълнено определението за производство на енергийни продукти. За производство на енергийни продукти се счита и смесването на енергийни продукти с платен акциз в случаите, когато размерът на дължимия акциз за получения енергиен продукт е по-висок от сумата на вече платения акциз за двата продукта.
Процесът на реализация на акцизни стоки създава редица административни затруднения за митническата администрация, както и конфликти с представителите на бизнеса.
С последните изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове бе отменено задължението за заплащане на акциз при изтичането на 60-дневния срок от получаване на бандеролите за стоки, за които акцизът не е станал дължим на друго основание и се прие изцяло нов механизъм за заявяване на бандеролите на базата на средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, като по този начин ще се контролира този процес.
Ето защо отпада необходимостта от определяне на срокове за реализация на акцизните стоки, когато има промяна в акцизната ставка или на образеца на бандерол.
Европейската комисия на 23.11.2009 г. е излязла с положително решение относно прилагането от страна на България на намалени акцизни ставки върху смесите на биогорива с течни горива, както и нулева ставка върху биоетанола и биодизела, като е предвидено тези данъчни облекчения да се прилагат за срок от две години.
В Закона за акцизите и данъчните складове от 01.01.2008 г. бе предвидена възможност за ползване на данъчни преференции, но на практика те не се прилагаха поради изчакване решението на комисията. След неговото излизане, обаче, вместо да започне тяхното прилагане, с последните изменения в закона, данъчните облекчения за биоетанол бяха ограничени, като отпадна нулевата ставка за биоетанола като моторно гориво.
Последните изменения в закона от 2009 г. и отпадането на биоетанола е необосновано с оглед направената нотификация от Европейската комисия, а на национално ниво води и до нарушаване на Националната стратегия за стимулиране производството и употребата на биогорива.
Отпадането на биоетанола противоречи и на българския Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата, на целите му, както и на политиката, провеждана от България и Европейския съюз за повишаване дела на биогоривата в транспорта, с цел опазване на околната среда и намаляване на вредните емисии.
Няма аргумент да бъде различен режимът на биогоривата – биодизел и биоетанол, след като и двете имат един и същи правен статут на биогорива, за които се отнасят и директива на ЕС и Националната стратегия и Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Предложението да се допълни биоетанола освен с код по КН от 2207 20 00 и с код 2207 10 00, но с чистота не по-малко от 99% се обосновава с изискването продукта да се денатурира. А този процес води до намаляване на градусите на продукта, а оттам прави невъзможно използването му като биогориво и вече не го и дефинира като биогориво.
При така регламентирания висок градус се обосновава високото съдържание на вредни за употреба от човека съставки, което го прави негоден за употреба като алкохол и е предмет на засилен контрол от страна на митническите органи чрез измервателни уреди и постоянна и директна дистанционна връзка.
Предлага се изравняване на регулациите в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата.
Със Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата са въведени задължения за използване на биогорива в нефтените горива за бензинови и дизелови двигатели в границите между 2 и 5%, считано от 01 март 2010 г. Същевременно в Закона за акцизите и данъчните складове вече е предвидена преференция за смесване при нива само от 4 до 5 на сто. Това разминаване между двата закона обезсмисля преференцията и не стимулира изпълнението на задълженията, поради което и предлагаме да се изравни режима на долната граница от 2% без да се променя горната граница от 5%. Предлаганата промяна касае както биоетанола, така и биодизела, с оглед необходимостта от равнопоставеност на тези два вида биогорива.
Госпожа Петкова изрази становището на Министерство на финансите по законопроекта на народните представители Мартин Димитров, Иван Иванов и Кирчо Димитров.
Според Министерство на финансите нулева ставка може да се прилага само и единствено в случаите, когато биогоривото може да се ползва като моторно гориво, какъвто не е случаят с биоетанола. Въвеждане на нулевата ставка върху биоетанола в Закона за акцизите и данъчните складове би означавало узаконяване на незаконосъобразното използване на биоетанола като моторно гориво и в този смисъл нарушаване изискванията на издаденото по искане на Република България Решение на Европейската комисия № 607/2008 относно разрешаване ползване на държавна помощ за биогоривата в моторните горива.
Възразяват и срещу предложението за включване на биоетанола с код по КН 2207 10 00 в обхвата на смесите, обект на намалена ставка, както и за прилагане на намалената ставка за смеси над 2 на сто биогориво. Намалената ставка може да се прилага само за смеси със съдържание на биогоривото от 4 до 5 на сто от сместа, тъй като Решението на Европейската комисия се отнася само за тези смеси. В случай, че се вземе решение за прилагане на намалени ставки за смеси с относителен дял, различен от този, обект на Решението, това означава нова нотификация пред Европейската комисия. Основен принцип в европейското законодателство е, че за един и същ процент на смесване, ако имаш задължение за смесване, не можеш да ползваш данъчни облекчения, т.е. при задължение за смесване в размер на 2 на сто биогориво, не можеш да ползваш данъчно облекчение за това процентно съотношение на биогоривото в сместа.
В проведената дискусия и гласуване, Комисията по правни въпроси прие следното становище:
С 14 гласа „за”, и 1 глас „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 002-01-27, внесен от Министерски съвет на 16.04.2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря на народния представител Юлиана Колева.
Има ли желание от страна на вносителите за изказване за внасяне на яснота по така предложения законопроект? Няма желание.
Уважаеми народни представители, откривам дискусията относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
Има ли желание за изказване? Няма.
В такъв случай закривам дебата.
Моля, гласувайте на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акциза и данъчните складове, № 002 01 27, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г.
Гласували 95 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Продължаваме със следващата точка от нашата работна програма, а именно:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ С НАИМЕНОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГРАД ПЕРНИК.
С доклада на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта ще ни запознае госпожа Галина Банковска.
ДОКЛАДЧИК Галина Банковска:
„ДОКЛАД
относно проект за Решение за откриване на частно висше училище
с наименование Европейски политехнически университет със
седалище Перник, № 002-03-3, внесен от Министерския съвет на
26 февруари 2010 г.
На свои редовни заседания, проведени на 5 май 2010 г. и 2 юни 2010 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта разгледа проект за Решение за откриване на частно висше училище с наименование Европейски политехнически университет със седалище Перник, № 002-03-3, внесен от Министерския съвет на 26 февруари 2010 г.
На заседанията присъстваха: Сергей Игнатов - министър на образованието, младежта и науката, проф. Иван Панайотов – председател на Националната агенция за оценяване и акредитация, и представители на учредителите.
В дискусията се включиха народните представители Лютви Местан, Георги Колев, Галина Банковска и Огнян Стоичков.
Бе поставен въпросът за несъответствие между позицията на Министерството на образованието, младежта и науката за необходимостта да се редуцира броят на висшите училища в България и подкрепата, която правителството дава на идеята за разкриване на ново частно висше училище. Обсъден бе и фактът, че се внася за одобрение само този проект, въпреки че той не е нито единственият, нито първият по време положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация. Вносителите поясниха, че молбата за откриване на частното висше училище е подадена на 9 септември 2009 г. веднага след получаването на положителната оценка. За трите други проекти за откриване на висши училища, които също са получили акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация и са подали своите молби преди три или четири години, е изискана допълнителна информация от учредителите им във връзка с отрицателните оценки по отделни критерии на оценяване, сред които осигуряване на необходимия научно-преподавателски състав и учебна документация.
На следващо място, се обсъди въпросът и относно искането на Европейски политехнически университет да провежда обучение на докторанти преди да е получил обща институционална акредитация и програмни акредитации по отделните професионални направления, специалности от регулираните професии и научните специалности. Това би било нарушение на чл. 80, ал. 2 от Закона за висшето образование, който постановява, че обучение на образователната и научна степен „доктор” е разрешено само по специалности, получили програмна акредитация с оценка „много добър”. Учредителите заявиха, че оттеглят искането си до получаване на съответната програмна акредитация.
Поискано бе и разяснение за наличието на допълнителни корекции, нанесени ръкописно в проекта на бюджет на Европейския политехнически университет – броят на студентите за първата година е коригиран, но обвързването между броя на студентите и приходите от семестриалните такси не е отразено в намалението на общия приход, с който се защитава бюджетът. Именно общият приход следва да покрие разходната част на бюджета, а тя е особено важна за този проект на университет, който е политехнически и трябва да изгражда модерна материално-техническа база, покриваща нуждите на специализираното обучение. Учредителите декларираха, че евентуален недостиг на университетския бюджет ще бъде компенсиран със собствени средства.
Поставен бе и въпросът дали влизането в сила на Закона за развитие на академичния състав не е пречка за откриването на частното висше училище. Според чл. 15, ал. 2 от Закона за развитие на академичния състав: „Хабилитирано лице, заемащо академична длъжност, може да участва в акредитацията само на едно висше училище”. Прието бе становището на Правна дирекция в Министерския съвет, че Законът за развитие на академичния състав не следва да се приложи към Европейския политехнически университет, тъй като институционалната му акредитация не се поставя като предмет на разглеждане на този етап, а ще бъде тема на обсъждане след две години.
Бе предложена и редакционна бележка в проекта на решение да се добавят специалностите от професионалните направления, по които ще се извършва обучението, така както са посочени в мотивите на вносителя. Предложението не бе прието.
Членовете на Комисията по образованието и науката констатираха, че изискванията на чл. 15, ал. 1, 2 и 3, чл. 16 и чл. 17, ал. 3 на Закона за висшето образование са спазени:
1. Има решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 9 юли 2009 г. (Протокол № 22), според което е издадена положителна оценка на проекта за откриване на частно висше училище с наименование Европейски политехнически университет със седалище Перник. Определен е срок от две години, считано от акта на Народното събрание за откриване на висшето училище, в който новооткритото висше училище трябва да заяви в Националната агенция за оценяване и акредитация искане за институционална акредитация, съгласно чл. 84, ал. 2 от Закона за висшето образование.
2. Целите, които заявяват учредителите, са за обучение само в редовна форма на български и чуждестранни студенти за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” и на образователна и научна степен „доктор” по специалности от професионални направления „Информатика и компютърни науки”, „Комуникационна и компютърна техника” и „Архитектура, строителство и геодезия”, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
3. Има описание на основните и обслужващи звена на висшето училище, начина на управление, гарантира спазването на основните академични свободи. Описана е и управленската структура на висшето училище: Съвет на настоятелите, президент, ректор, Академичен съвет и Контролен съвет.
4. Учредители на частното висше училище са: „Инвестек” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Ихтиман, „Бългериън пропъртис” ООД със седалище и адрес на управление гр. Ихтиман и община Перник. Представен е учредителен акт, в който се посочват учредителите, вида, наименованието и седалището на частното висше училище, предмета на неговата дейност, специалностите, предоставено имущество и начин на финансиране, управление, представителство на частното висше училище, права и задължения на учредителите.
5. Наименованието Европейски политехнически университет отразява специфичната област, в която ще се обучават студентите.
6. Основната дейност на частното висше училище с наименование „Европейски политехнически университет” е предвидена да се извършва в учебния корпус на ул. „Батак” в гр. Перник. До окончателното довършване на обекта, обучението ще се извършва в сградата на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, която е предоставена за ползване на университета от община Перник.
7. Учредителите декларират преподавателски състав от 97 хабилитирани и 50 нехабилитирани лица, които ще осъществяват обучението на студентите. В двугодишния срок за искане на институционална акредитация, те трябва да отговарят на промененото изискване на чл. 77, ал. 3 от Закона за висшето образование за участие в акредитацията само на едно висше училище.”
След проведено гласуване по проекта за решение с резултат 10 гласа „за”, без „против” и 4 гласа „въздържали се”, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта прие следното
РЕШЕНИЕ:
Предлага на Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование да вземе решение за откриване на частно висше училище с наименование „Европейски политически университет” със седалище Перник и с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” и на образователна и научна степен доктор при условията и по реда на Закона за висшето образование.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря на народния представител Галина Ванковска.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае народният представител Даниела Миткова.
ДОКЛАДЧИК Даниела Миткова: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Ще ви запозная с
„ДОКЛАД
на Правната комисия относно проект за Решение за откриване
на частно висше училище с наименование „Европейски
политехнически университет” със седалище Перник,
№ 002-03-3, внесен от Министерски съвет
на 26 февруари 2010 г.
На свое заседание, проведено на 25 март 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди внесения проект за решение относно откриване на частно висше училище с наименование „Европейски политехнически университет” със седалище Перник № 002-03-3, внесен от Министерски съвет на 26 февруари 2010 г.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на образованието, младежта и науката: господин Любомир Йосифов – директор на дирекция „Правна” и госпожа Мария Фъртунова – директор на дирекция „Висше образование”.
От името на вносителя проектът за решение бе представен от госпожа Мария Фъртунова. С него се предлага на Народното събрание да открие частно висше училище с наименование „Европейски политехнически университет” със седалище Перник, като проектът за откриване на училището е изготвен съгласно изискванията на Закона за висшето образование и е представен за оценка на Национална агенция за оценяване и акредитация. Проектът е получил положителна оценка.
Предвидено е в университета да се провежда само редовна форма на обучение по определени специалности и то ще се провежда на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” и на образователна и научна степен „доктор” на български и на английски език. Финансовите средства и материалната база за провеждане на дейността на университета се осигуряват, съгласно неговия учредителен акт.
Предприети са мерки от учредителите на висшето училище за изпълнение на препоръките на Националната агенция за оценяване и акредитация за изясняване на целите и мястото на висшето училище и за привеждане на академичния състав на основен трудов договор, съгласно изискванията на Закона за висшето образование. Очаква се кадрите на висшето училище – наши и чужди специалисти, да намират реализация в търсени и перспективни професии на българския и европейския трудов пазар.
След проведена дискусия с 16 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание следното:
„РЕШЕНИЕ
за откриване на частно висше училище с наименование
„Европейски политехнически университет”
със седалище Перник
На основание чл. 86 от Конституцията на Република България и на чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование, Народното събрание
Р Е Ш И:
§ 1. Открива частно висше училище с наименование „Европейски политехнически университет” със седалище Перник и с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”, и на образователна и научна степен „доктор” при условията и по реда на Закона за висшето образование.
§ 2. Имуществото и финансирането на висшето училище по т. 1 се осигуряват съгласно неговия учредителен акт.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
Уважаеми народни представители, имате думата за мнения и становища. Не виждам желаещи за изказване по това предложение за решение.
Закривам дебата и ще подложа на гласуване:
„РЕШЕНИЕ
за откриване на частно висше училище с наименование
„Европейски политехнически университет”
със седалище Перник
На основание чл. 86 от Конституцията на Република България и на чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование, Народното събрание
Р Е Ш И:
§ 1. Открива частно висше училище с наименование „Европейски политехнически университет” със седалище Перник и с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”, и на образователна и научна степен „доктор” при условията и по реда на Закона за висшето образование.
§ 2. Имуществото и финансирането на висшето училище по т. 1 се осигуряват съгласно неговия учредителен акт.”
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 96 народни представители: за 83, против 4, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Имате думата за процедура.
Тодор Димитров (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение от името на парламентарна група за почивка от 30 минути, на основание чл. 54, ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Преди да дам почивка, поискана от името на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, ще ви прочета едно съобщение:
Уважаеми народни представители, днес в 11,00 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита изложба, събрана през годините, на Плевенската художествена галерия „Илия Бешков”. Тя представя творби на класици като Николай Павлович, Антон Митов, Иван Мърквичка и Сирак Скитник. Всички народни представители са поканени да присъстват.
Заседанието ще продължи от 11,30 часа.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Уважаеми народни представители, продължаваме днешното заседание със следващата точка от дневния ред, както беше прогласувано:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА.
С доклада на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта ще ни запознае нейният председател господин Стоичков.
Заповядайте, господин Стоичков.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Благодаря, господин председателстващ.
Правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат господин Каменов - заместник-министър на физическото възпитание и спорта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Уважаеми народни представители, направена е процедура за достъп на заместник-министър Каменов.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
Моля квесторите да поканят заместник-министър Каменов.
Уважаеми господин Стоичков, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги! Доклад относно второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 902-01-61 от 21 декември 2009 г., внесен от Министерския съвет:
„Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желания за изказвания от народните представители по наименованието на закона? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на закона.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желания за изказвания от народните представители по § 1? Няма.
Подлагам на гласуване § 1.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания от народното представителство за изказвания по § 2? Няма.
Подлагам на гласуване § 2.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 3 има предложение от народните представители Стоянов, Карбов и Владимиров.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което систематично е отразено в § 30, т. 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желания за изказвания по § 3?
Народният представител Румен Стоилов.
Заповядайте.
Румен Стоилов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Спирам се на § 3, чл. 4б – предполагам, всички сте го погледнали. Знаете, че аз идвам от спорта – ще ме извините, това ми е първото изказване и определено се вълнувам.
Трябва да ви кажа, че нещата, които са записани по § 3, чл. 4б, са много важни.
Много е важно да се концентрирате върху този параграф, защото всеки от вас ще отговаря по места.
Това е: „Държавата и общините осигуряват материалната база и нейната издръжка за спортна подготовка в спортните училища.”
Знаете, че в последните години до някаква степен всички бяхме абдикирали от спорта. Няма да обвинявам в частност нито едно правителство и нито един министър, но всички ние сме длъжни в момента да подкрепим с каквото можем – законодателно и финансово, по места тези спортни училища. Затова ви моля, като отидете по вашите избирателни райони, с хората, които работят в бизнеса, в сферата на образованието, в сферата на спорта, да направите групи, за да може този закон и този параграф да бъде изпълнен по същество. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Реплики към народния представител Румен Стоилов? Няма.
Поставям на гласуване § 3 по предложение на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4 и предлага следната редакция:
„§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „обучението, тренировките и управлението” се заменят с „процеса на обучението и тренировките в системата”.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В Министерството на физическото възпитание и спорта се води регистър на лицата по ал. 1”.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Министерският съвет приема” се заменят с „министърът на физическото възпитание и спорта издава” и се създава изречение второ: „В наредбата се определя и редът за водене на регистъра по ал. 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желания за изказване по § 4? Няма.
Подлагам на гласуване § 4 в редакция на комисията.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 104 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 5 има предложение на Стоянов, Карбов, Владимиров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция:
„§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. предлага за приемане от Народното събрание Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта за период от 10 години”.
2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желание за изказване от народните представители?
Господин Стоилов, заповядайте.
Румен Стоилов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Искам само да разясня за присъстващите какво означава този период от 10 години. Много е важно да се знае, че в спортните среди и в Спортното министерство определяме спортният цикъл спрямо олимпийския, затова по предложение на Спортното министерство ние от комисията искаме да се запише в закон, че всеки един цикъл трябва да е между 8 и 10 години. Разбирате защо е така и защо го вкарваме в закон. Мисля, че навсякъде всеки един цикъл, дори и икономически цикъл, обхваща определен отрязък от време, затова го и записваме. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Реплики към народния представител Румен Стоилов няма.
Подлагам на гласуване § 5 в редакция на комисията.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 6 – предложение на Стоянов, Карбов, Владимиров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Валентина Богданова:
По § 6, т. 3, буква „л”, т. 20 и 21 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението по т. 20 и подкрепя предложението по т. 21.
Предложение на Тошев, Димов, Стоилов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6 и предлага следната редакция:
„§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „председателят на Държавната агенция за младежта и спорта” се заменят с „министърът на физическото възпитание и спорта”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на физическото възпитание и спорта ръководи и представлява Министерството на физическото възпитание и спорта”.
3. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „председателят на Държавната агенция за младежта и спорта” се заменят с „министърът на физическото възпитание и спорта”;
б) точка 1 се изменя така:
„1. изготвя и предлага на Министерския съвет Национална стратегия и Национална програма за развитието на физическото възпитание и спорта”;
в) в т. 2 думите „организиране на младежките дейности и” се заличават;
г) точка 4 се отменя;
д) в т. 8 думите „Държавната агенция” се заменят с „министерството”;
е) в т. 9 думата „спорта” се заменя с „физическото възпитание, спорта и социалния туризъм”;
ж) в т. 13 думите „и младежката” се заличават;
з) в т. 17 думите „масовия спорт” се заменят със „спорт за всички”;
и) в т. 18 думата „младежта” се заменя с „физическото възпитание”;
к) в т. 19 след думите „в областта на” се добавя „физическото възпитание и”;
л) създават се т. 20 и 21:
„20. предлага на министъра на образованието, младежта и науката откриването, преобразуването и закриването на държавните спортни училища и назначава директорите им;
21. предоставя статут на високоразряден спортист на спортисти с високи спортни резултати”.
4. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думите „председателят на Държавната агенция за младежта и спорта” се заменят с „министърът на физическото възпитание и спорта”;
б) точка 1 се изменя така:
1. съгласувано с министъра на финансите утвърждава схема за разпределение на постъпленията от Българския спортен тотализатор”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желание за изказване – госпожа Богданова.
Валентина Богданова (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, колеги! В моето предложение по § 6 се предлага да отпадне предвиденото в текста на вносителя правомощие на министъра на физическото възпитание и спорта да открива, преобразува и закрива държавните спортни училища и назначава директорите им.
Видно от предложението, което се е родило в хода на дискусията на колеги от ГЕРБ, и това, което комисията предлага и аз съм убедена, парламентът ще реши след малко, министърът ще има правомощията да прави това чрез министъра на образованието, младежта и науката.
Ще се опитам да се обоснова с аргументите си това оспорвано от мен правомощие на министъра, когато започнем да разговаряме за статута на спортните училища, но всъщност, за да кажа тезата си предварително искам да заявя следното – намирам за лошо законодателно поведение чрез специални закони да променяме текстове и философия на базови закони.
Предстои обсъждане и приемане на Закона за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка. Там статутът на общинските, на държавните училища ще се обсъжда. Има предложение да бъде намален броят на държавните училища и най-малкото да бъдат определени критериите за това кои биват държавни, които остават общински.
Ние днес с вас чрез един специален закон ще уредим статута на една група училища без да се съобразяваме с цялата философия, която се предлага, за формулиране физиономията на българската образователна система. Затова аз ви предлагам да подкрепите моето предложение, да преосмислите своите виждания по отношение бъдещето на спортните училища поне до момента, докато стане ясно какво ще заложим в Закона за училищното образование. Приключих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Реплики?
Първа реплика – заповядайте, господин Стоилов.
Румен Стоилов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Богданова! От дълги години Ви познавам и отдавна сте член на тази комисия, която в частност е била „Образование и спорт”. Присъствате почти без изключение на всички заседания и винаги сте била и много коректна, и много точна. Вие знаете, че говорим само за държавните спортни училища и мисля, че моето лично мнение е правилно. Говоря като спортист, не като народен представител. Като народен представител, знаете, вече съм в комисията и ще подкрепя това предложение, защото мисля, че специално за спортните училища трябва да отговаря министърът на спорта.
Поне минимум пет срещи са направени с представители на Министерството на образованието, младежта и науката в лицето на министър, на заместник-министър и няма нужда да се притеснявате, че нарушаваме един основен закон. Това е мое лично мнение, предполагам, че и колегите ще ме подкрепят. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Втора реплика?
Иво Димов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Позволете ми да изкажа своето несъгласие с това, което каза госпожа Богданова, и то е свързано точно с управлението на държавните спортни училища. Мисля, че всички сме съгласни с това, че българският спорт има нужда от промяна, българският спорт трябва да се реформира. Откриването на тези държавни спортни училища според мен е правилната стъпка към тази промяна.
Искам всички колеги да разберат ясно, че тези спортни училища ще бъдат така наречените елитни спортни колежи. Колежи, в които ще бъде елитът на българския спорт, ще бъдат хората, които ще носят бъдещите успехи на българския спорт - българските медали на различните световни, европейски и олимпийски игри. Няма нищо по-нормално и логично от това министърът на спорта, който и да е той, Министерството на физическото възпитание и спорта да има конкретен поглед върху това какво се случва в тези елитни спортни колежи, да контролира самия процес вътре в тях и да прави всичко възможно тези елитни спортни училища да произвеждат продукта, за който се създават, а именно качествени спортисти.
Мисля, че коментарите в тази насока са излишни и аз моля всички да подкрепят това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Трета реплика – Ивелин Николов.
Ивелин Николов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, господин министър! Госпожо Богданова, аз също не съм съгласен с Вашето мнение, това сме го коментирали и в комисията.
Искам да поздравя министъра и неговия екип за реформата, която искат да направят, за да имаме професионален спорт. Всички в спортните среди чакат тази реформа 20 години. Всички обещаваха да се случи през това време, но никой не го правеше. Надявам се днес с подкрепата си да направим така, че наистина да възвърнем славата на нашия спорт, защото това е едно от малкото неща, с които можем да се гордеем на световно ниво. Аз подкрепям идеята на министъра, това го иска и цялото спортно съсловие. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Имате възможност за дуплика, госпожо Богданова. Заповядайте.
Валентина Богданова (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Искам да благодаря на колегата Стоилов за добрите думи и за утешението, само че последващите реплики не ме утешиха по две причини. Първо, ние с Вас нямаме никаква разлика в желанието си да имаме добри спортни училища с достатъчно висок стандарт за издръжка, с добра материална база, с добре подготвени тренировъчни екипи и смислена програма за обучение. Този разговор ще го водим малко по-нататък, само че искам да се разберем за следното – хайде да говорим сериозно.
Колега Димов, какво правим ние с Вас днес и какви правомощия вменяваме на министъра, към когото аз заявявам добрите си чувства? Колежи ли правим по смисъла на Закона за професионалното образование, колежи ли правим по смисъла на Закона за висшето образование, защото това е много по-различна материя от тази, която обсъждаме днес, или се произнасяме по начина, по който се формират училищата в една система наречена спорт, а иначе това е елемент от цялата система наречена училищно образование? Когато водим разговора сериозно с точна терминология, защото става дума за съответствие на съществуващи и действащи закони, тогава вероятно би ни било по-лесно.
Към тази точка, която днес обсъждаме, аз предлагам откриването и закриването на училища, дори и спортни, да остане в правомощията на министъра на образованието, младежта и науката, какъвто е текстът в действащия Закон за физическото възпитание и спорта. Останалата част от разговора ще го водим, когато стигнем до спортните училища, с всичките мои и ваши аргументи. Тази дискусия сме я провеждали, но аз мисля, че я дължим и на пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря, госпожо Богданова.
Желание за изказване – господин Тошев.
Господин министърът желае думата.
Ако искате, господин Тошев, да дадем първо думата на господин министъра, може би ще има важни уточнения.
Заповядайте.
МИНИСТЪР СВИЛЕН НЕЙКОВ: Уважаема го