Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-06-24

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум, откривам пленарното заседание.
Уважаеми дами и господа, едно съобщение. Днес, на 24 юни 2010 г., на народните представители е раздаден Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за храните, приети на първо четене на 16 юни 2010 г. Проектът е изготвен от Комисията по земеделието и горите на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене.
Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.
Общ законопроект по приетите на първо четене на 14 май 2010 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на господин Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, госпожа Августина Цветкова – заместник-министър на отбраната, госпожа Миглена Павлова – изпълнителен директор на Агенцията по обществените поръчки, Галя Манасиева – директор на дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”, Христина Денева Кирчева – също от Агенцията за обществени поръчки, и от Министерски съвет – господин Георги Йончев – началник-отдел „Инвестиции и концесии”, и Мариана Славкова – съветник в отдел „Инвестиции и концесии”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в пленарната зала.
Гласували 134 народни представители: за 133, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 126 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 1 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 102, против 1, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 2 има постъпило предложение от народните представители Анна Янева, Мая Манолова и Димитър Горов - § 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Обществените поръчки по ал. 1 се възлагат за срок до пет години. По изключение при услугите за предоставяне на банкови кредити за финансирането на инвестиционни проекти или на проекти и програми на Европейския съюз срокът може да бъде определен до 10 години, като възложителят посочва мотивите за това в решението за откриване на процедура или обявлението за обществена поръчка”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища?
Заповядайте, госпожо Янева.
Анна Янева (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да направя едно уточнение. Мисля, че не е коректно: комисията е казала, че не подкрепя предложението, което съм направила с моите колеги. По същество то е прието, тъй като има срок от пет години за обществените поръчки в услугите, правим изключение само за кредитите и финансирането по европейските проекти, което смятам за разумно. Ние ще подкрепим това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Анна Янева, Мая Манолова и Димитър Горов в частта, която не се подкрепя от комисията, така както беше конкретизирано от вносителя по отношение на кредитите, и така, както е написано в стенограмата.
Гласували 126 народни представители: за 35, против 65, въздържали се 26.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Моля да гласуваме предложението на комисията за редакция на § 2 по доклада, така както докладчикът ни го представи днес.
Гласували 117 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя по § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок параграфи 3 и 4 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 5 има постъпило предложение от народния представител Кирчо Димитров – действащият текст на чл. 9 да стане ал. 1 и след нея да се добави нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде и надлежно вписан в търговския регистър клон на българско или чуждестранно юридическо лице, когато вписаният обем на представителна власт на лицето, което управлява клона, включва участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя теста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Кирчо Димитров, което комисията не подкрепя.
Гласували 112 народни представители: за 31, против 61, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията, която не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да отпадне.
За протокола, моля понятието „отпадне” навсякъде да се счита „отхвърли”, тъй като съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 от нашия правилник правилното понятие, което сме приели, е „предложение за отхвърляне”. С тази вметка навсякъде в доклада, където предложението е да отпадне даден текст, да се чете „за отхвърляне”, така както коректно беше представено от докладчика. Аз го прочетох, както е по доклада.
Гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 5.
Гласували 118 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 23.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Гласуваме § 6 по вносител, който комисията подкрепя, с преномерирането му в § 5. Гласуваме § 5 по доклада на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Има постъпило предложение от народните представители Емил Радев и Светослав Тончев за създаване на нов § 6а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 6:
„§ 6. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 7:
„т. 7. за строителство, доставки и услуги, възлагани на органи или структури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 6 с редакция по доклада.
Гласували 104 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Има постъпило предложение от народните представители Анна Янева, Мая Манолова и Димитър Горов също за създаване на § 6а със следното съдържание:
„§ 6а. В чл. 15, ал. 4 след израза „всички позиции” се добавя „с изключение на случаите, когато източниците на финансиране са различни”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становище? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Янева, Манолова и Горов, което комисията не подкрепя.
Гласували 111 народни представители: за 35, против 65, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 7 има вариант І по вносител.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, вариант І.
Вариант ІІ също е по вносител, тъй като докладът обхваща три законопроекта.
Комисията не подкрепя теста на вносителя за § 7, вариант ІІ и предлага да бъде отхвърлен.
Вариант ІІІ е оттеглен.
Между първо и второ четене има постъпило предложение от народния представител Кирчо Димитров – чл. 19, ал. 2, т. 3 се изменя, както следва:
„т. 3. следи служебно за законосъобразност, проверява получени сигнали и съответно обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решения за откриване на процедури, с които са одобрени обявления и/или утвърдени документации, съдържащи нарушение на изискване и/или ограничение на чл. 25 и чл. 28, ал. 4.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, вариантите по доклада са подредени в конкретните текстове според времето – поредността на внасяне от различните вносители на текстовете, поради което начинът, по който те са изписани, няма да бъде редът на гласуване, а съгласно чл. 59, ал. 1 от нашия правилник първо следва да бъдат предложени за гласуване текстовете, които комисията по доклада предлага да бъдат отхвърлени, след това – текстовете, които не се подкрепят, и накрая – текстовете, които комисията подкрепя. Така че да няма неяснота защо няма да подлагам по реда на изписване в доклада. Повтарям, тук те са обобщени според времето на вносителя, така както в поредност са внесени проектите.
Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията по Вариант ІІ, която не подкрепя текста на вносителя за § 7 и предлага той да бъде отхвърлен.
Гласували 103 народни представители: за 82, против 3, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Кирчо Димитров, което комисията не подкрепя.
Гласували 109 народни представители: за 14, против 74, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване Вариант І в подкрепа текста на вносителя – Министерският съвет, за § 7.
Гласували 101 народни представители: за 85, против 2, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища?
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 8.
Гласували 105 народни представители: за 90, против 3, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 9 с преномерирането му в § 8 съгласно доклада.
Гласували 100 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 10 по вносител.
Гласували 97 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 9:
§ 9. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства, посочени в Приложение № 3а, възложителите са длъжни да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства, които включват най-малко изисквания за:
1. потребление на енергия, и
2. емисии на въглероден диоксид (CO2), и
3. емисии на азотни оксиди (Nox), неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови частици.
(2) Възложителите прилагат изискванията на ал. 1:
1. чрез посочване като технически спецификации в документацията за обществената поръчка, или
2. като показатели при критерий за оценка „икономически най-изгодната оферта”.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 се прилага методика за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен живот на превозните средства. Методиката се определя с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(4) Възложителите могат да не прилагат изискванията на ал. 1, когато възлагат обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства, които не подлежат на задължително одобрение на типа или на индивидуално одобряване съгласно наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, има ли становища по този текст? Не.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 9, така както ни се предлага по доклада.
Гласували 102 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията не подкрепя теста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 12.
Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за § 10 по доклада.
Гласували 83 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 14 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 14.
Гласували 88 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 15 – по вариант първи - комисията подкрепя текста на вносителя по т. 1 и не го подкрепя по точки 2 и 3.
Вариант втори на § 15 - комисията не подкрепя теста на вносителя за § 15, вариант втори, и предлага да бъде отхвърлен.
Комисията предлага следната редакция на § 15, който става § 11:
„§ 11. В чл. 34, ал. 2 думите „най-малко от петима членове” се заменят с „от нечетен брой членове – най-малко петима”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията по вариант първи, който не подкрепя текста на вносителя по точки 2 и 3.
Гласуваме вариант първи в частта, в която комисията не подкрепя теста на вносителя по точки 2 и 3.
Гласували 94 народни представители: за 64, против 16, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието, но комисията не го подкрепя.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Моля за прегласуване, колеги, на последното гласуване – вариант първи на § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме в частта, в която комисията не подкрепя предложенията. (Шум и реплики в залата.)
Режим на гласуване.
Гласували 87 народни представители: за 7, против 55, въздържали се 25.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на комисията, което не подкрепя текста на вносителя за § 15 по вариант втори, и предлага да бъде отхвърлено.
Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 96 народни представители: за 79, против 2, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за България