Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-07-02


Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов (звъни): Имаме необходимия кворум, откривам заседанието.
Започваме със съобщения:
Днес, 2 юли 2010 г., е раздаден на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приети на първо четене на 24 юни 2010 г. Проектът е изготвен от Комисията по земеделието и горите на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене.
На 1 юли 2010 г. с входящ № 002-00-32 в Народното събрание са внесени от Министерския съвет заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г., свързани с финализиране и прилагане на стратегия „Европа 2020 г.”. Материалът е раздаден по парламентарните групи и е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание.
Процедура – заповядайте.
Десислава Танева (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги народни представители! На основание Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение – да бъде удължен срокът за разглеждането на второ четене на Закона за опазването на земеделските земи с 21 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Уважаеми народни представители, направена е процедура.
Моля, гласувайте.
Гласували 120 народни представители: за 117, против 1, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Процедура – заповядайте.
Даниела Петрова (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение – на основание чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат разместени точки 14 и 16, като същите заемат местата на точки 10 и 11 от дневния ред, който сме гласували.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Да каже какви са мотивите.
Даниела Петрова: Мотивите за разместването на тези две точки са следните: тъй като се опасявам, че днес няма да могат да минат, а идеята е първо и второ четене на тези законопроекти да бъде приключено до края на м. юли, разбира се, и предложения със съответните срокове. Касае се за Закона за Националния архивен фонд – устройствен закон, който беше отменен с решение на Конституционния съд, внесен отново, и там са направени структурните промени. Това е по отношение на т. 14. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Направена е процедура за разместване в програмата – точки 10 и 11 да бъдат заменени с точки 14 и 16.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 121 народни представители: за 83, против 19, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Продължаваме с нашата седмична програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
Заповядайте, господин Главчев.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.”
Комисията подкрепя наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желание за изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на закона.
Гласували 99 народни представители: за 97, против 1, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказвания по § 1 и § 2? Няма.
Подлагам ан блок на гласуване § 1 и § 2.
Гласували 102 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 27.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 3 и предлага следната редакция:
„§ 3. Създава се Глава пета с чл. 21:
„Глава пета Административнонаказателни разпоредби
Чл. 21. (1) Ръководителите на организациите по чл. 2, ал. 2, т. 1-6 – първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, неизпълнили задължението си за представяне на министъра на финансите на информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол в срока по чл. 8, ал. 1, се наказват с глоба от 200 до 1000 лв.
(2) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на финансите.
(3) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощено от него длъжностно лице.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказвания по § 3? Няма.
Гласуваме § 3 по редакцията на комисията.
Гласували 96 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 23.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказване по § 4? Няма.
Подлагам на гласуване § 4.
Гласували 93 народни представители: за 71, против 1, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Преминаваме към точка десета, която според нашето гласуване ще бъде:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД.
Вносители – Даниела Петрова и група народни представители на 14 юни 2010 г.
Започваме с доклада на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, с който ще ни запознае народният представител Даниела Петрова.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в залата да бъде допуснат Пламен Крайски - заместник-председател на Държавна агенция „Архиви”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има направена процедура за достъп в залата.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 89 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова:
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд, № 054-01-55, внесен от Даниела Петрова и група народни представители
На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 23 юни 2010 г., бе разгледан Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд, № 054-01-55, внесен от Даниела Петрова и група народни представители.
В дискусията участваха от Министерството на културата Милда Паунова – директор на дирекция „Правна”, Боян Милушев – парламентарен секретар, от Държавна агенция „Архиви” – проф. Георги Бакалов, председател, и Пламен Крайски - заместник-председател.
На вниманието на комисията бяха представени становища по законопроекта от Министерството на културата и от Държавна агенция „Архиви”.
Законопроектът бе представен от госпожа Даниела Петрова.
Необходимостта от повторно внасяне на законопроекта се определя от Решение № 8 от 27 май 2010 г.на Конституционния съд по Конституционно дело № 2 от 2010 г., с което приетият Закон за изменение на Закона за Националния архивен фонд, обн., ДВ, бр. 103 от 2009 г., е обявен за противоконституционен поради нарушение на процедурните правила по приемането му.
С влизането в сила на конституционното решение Законът за Националния архивен фонд действа в редакцията си преди изменението му с обявения за противоконституционен закон. Това действие е в противоречие с новата уредба на структурата и управлението на Националния архивен фонд.
В приетия през 2007 г. Закон за Националния архивен фонд се определя структурата на Държавна агенция „Архиви”, която е на бюджетна издръжка при Министерския съвет. Агенцията включва освен два централни държавни архива, и териториални държавни архиви, чийто обект на дейност са документите на държавните и общинските институции на територията на областите.
С предлаганите промени се цели оптимизиране на структурата на Националния архивен фонд, като се закрият териториалните държавни архиви, а техните функции да се поемат от регионалните архиви. По този начин ще се дадат повече правомощия на ръководителите на регионалните звена, ще се оптимизира работата, ще се засили контролът от страна на централното ръководство и ще се ограничат излишните разходи.
Законопроектът е в съответствие със Закона за регионалното развитие. Предложените промени определят по-коректно профила и обекта на дейност на Централния държавен архив и правомощията и отговорностите на председателя на Държавна агенция „Архиви”.
След проведеното разискване Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 11 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за Националния архивен фонд, № 054-01-55, внесен от Даниела Петрова и група народни представители.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
С доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление ще ни запознае Александър Ненков.
ДОКЛАДЧИК Александър Ненков: Уважаеми колеги, уважаеми господин председател!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд, № 054-01-55, внесен от Даниела Маринова Петрова и група народни представители
На свое редовно заседание, проведено на 24 юни 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд, № 054-01-55, внесен от Даниела Петрова и група народни представители.
От името на вносителите законопроектът бе представен от госпожа Даниела Петрова.
Законопроектът е аналогичен със Законопроект № 954-01-45, внесен през 2009 г. от народните представители Даниела Петрова и Вяра Петрова, който бе приет от Народното събрание. Необходимостта от повторното внасяне на законопроекта се обуславя от Решение № 8 на Конституционния съд от 27 май 2010 г., с което приетият Закон за изменение на Закона за Националния архивен фонд, обн., ДВ, бр. 103 от 2009 г., е обявен за противоконституционен поради нарушение на процедурните правила по приемането му.
Основната цел на предлаганите изменения в Закона за Националния архивен фонд е да се създадат необходимите предпоставки за оптимизиране структурата на Националния архивен фонд, като се закрият териториалните държавни дирекции, а техните функции да се поемат от регионалните архиви.
Законопроектът предвижда да се разширят правомощията на ръководителите на регионалните звена, вследствие на което ще се оптимизира дейността, ще се засили контролът и ще се премахнат необходимите разходи.
С предвидените изменения се определя по-точно предметът на дейност на Централния държавен архив, който комплектува основно определените за постоянно запазване документи на централните органи на държавната власт. Документите на общинските институции са предмет на дейност на регионалните държавни архиви. Предложените промени определят по-конкретно кръга на правомощията и отговорностите на председателя на Държавна агенция „Архиви”.
В хода на дискусията народните представители се обединиха около становището, че предложените изменения и допълнения са целесъобразни и следва да бъдат подкрепени.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 „въздържал се” предлага на Народното събрание Законопроектът за изменение на Закона за Националния архивен фонд, № 054-01-55, внесен от Даниела Петрова и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае народният представител Десислава Атанасова.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд № 054-01-55, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 14 юни 2010 г.
На свое заседание, проведено на 24 юни 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за изменение на Закона за Националния архивен фонд.
На заседанието присъства господин Пламен Крайски – заместник-председател на Държавна агенция „Архиви”.
Законопроектът беше представен от вносителя – госпожа Даниела Петрова.
Същият се внася за разглеждане повторно, тъй като с Решение № 8 от 27 май 2010 г. Конституционният съд обявява приетия Закон за изменение на Закона за Националния архивен фонд за противоконституционен, поради нарушаване на процедурните правила по приемането му.
Тъй като се касае за изменителен закон, от момента на отмяната му започват да се прилагат разпоредбите му преди изменението. Става въпрос за възстановителното действие на решението на съда по отношение на структурата и управлението на Националния архивен фонд. Това противоречи на идеята на законодателя за структурни промени във фонда, въведена с отменения изменителен закон.
Поради това се налага повторното внасяне на закона със същото съдържание. С оглед на незабавното действие на обезсилването на противоконституционния закон, със Заключителната разпоредба на § 16 от законопроекта се предвижда законът да влезе в сила от деня на влизане в сила на Решението на Конституционния съд – 12 юни 2010 г.
Със законопроекта се цели актуализиране на структурата и оптимизиране на управлението на Националния архивен фонд.
В действащият Закон за Националния архивен фонд, приет през 2007 г., е определена структурата на Държавна агенция "Архиви", включваща два централни държавни архива, и териториални държавни архиви, чийто обект на дейност са документите на държавните и общински институции на територията на областите.
С актуализирането на нормативната уредба в областта на архивното дело се цели и засилване на контрола на Държавна агенция "Архиви" по опазването на документите в държавните и общинските институции.
Необходимо е дейността на архивната институция по планирането, програмирането и контрола при провеждане на държавната политика по формирането, опазването и използването на Националния архивен фонд на Република България да се приведе в съответствие със Закона за регионалното развитие.
Създават се регионални държавни архиви, като отпада изричното определяне статута на административните звена като дирекции. Структурата и обектът на дейност на държавните архиви в системата на Държавна агенция "Архиви" ще се конкретизира в нейния Устройствен правилник, което ще даде възможност за по-голяма гъвкавост при административната и архивната дейност на агенцията.
С измененията се определя и обектът на дейност на Централния държавен архив, който комплектува основно определените за постоянно запазване документи на централните органи на държавната власт. Документите на общинските институции са обект на дейност на регионалните държавни архиви.
В законопроекта се определят правомощията и отговорностите на председателя на Държавна агенция "Архиви" с цел засилване на осъществявания контрол по опазването на документите в държавните и общинските институции и предотвратяване на възможностите за тяхното унищожаване.
След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд № 054-01-55, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 14 юни 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
Уважаеми народни представители, имате думата за мнения, становища и позиции.
Заповядайте – народният представител Даниела Петрова.
Даниела Петрова (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, правя изказване като вносител.
Промените, извършени след приемане на обявения за противоконституционен текст на Закона за изменение на Закона за Националния архивен фонд, всъщност са база на приетия Закон за изменение на Закона за Националния архивен фонд, който беше разработен и приет от Министерския съвет, в тази връзка – нов правилник на агенцията.
В правилника са заложени като база определените от Регламент 1059/2003 г. на Европейския съюз и Закона за регионалното развитие, региони в Република България, териториално деление. С това се реализира сериозна реформа в областта на архивната дейност, ликвидира се силната централизация на системата и се подобрява ефективността на управлението им. Децентрализацията доведе до оптимизация при разходване на тези средства.
В Устройствения правилник са прецизирани функциите на политическия кабинет и са допълнени функциите и на Инспектората по отношение на контрола върху общата и специализираната администрация. На пряко подчинение на председателя на агенцията беше създадена длъжността „финансов контрольор”, който отговаря за прилагането на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и за осъществяване на функцията по предварителен и текущ контрол за законосъобразност на разходите в агенцията.
В Общата администрация във връзка със структурните промени на отменения като противоконституционен текст са обособени две дирекции – Дирекция „Административно-правна” и „Стопанска дейност”, които изпълняват функции и отговорности по правно-нормативното и стопанското осигуряване, дейността на агенцията, организирането на документооборота, съхраняването на учрежденския архив, както и строително-ремонтната и снабдителната дейност и стопанисване на недвижима и движима собственост на агенцията, както и разработването на управление на проекти.
На Дирекция „Бюджет, финанси и човешки ресурси” са възложени финансово-счетоводното и кадрово осигуряване, съхраняването на счетоводния архив, съхраняването на проекти на бюджет и контрол по изпълнението им, изготвянето на счетоводни отчети.
В Специализираната администрация се създадоха една главна дирекция и четири дирекции. Главната дирекция е „Архивна политика”. В структурата на главната дирекция се създадоха шест регионални държавни архива със статут на дирекции и седалище в следните градове: Монтана, Велико Търново, Варна, София, Пловдив и Бургас. По този начин се преструктурираха останалите 21 териториални дирекции в териториални отдели в рамките на новосъздадените регионални дирекции. Това даде възможност за професионални задължения, свързани с окомплектоването, опазването и ползването на архивния фонд.
Дирекция „Публичност на архивите” организира и координира политиката по популяризацията на архивните документи чрез издателските поредици и списания „Архивите говорят”, „Архивни справочници”, „Известия на държавните архиви”, „Архивен преглед” и други. На дирекцията е възложено координирането и организирането на международната дейност, разработването на политики, стратегически цели и приоритети в архивната дейност с оглед синхронизиране с политиката на Европейския съюз и Международния архивен съвет.
Създаде се и нова Дирекция „Информационни технологии, реставрация, консервация и микрофилмиране”, която разработва и предлага политики, стратегически цели и приоритети, свързани с прилагането на информационните технологии в архивната дейност и дигитализацията на архивните фондове, както и микрофилмирането, реставрацията и консервацията на архивните документи за изграждане на застрахователен фонд и за целите на използването.
Като самостоятелни дирекции в структурата на Държавната агенция „Архиви” са обособени два централни държавни архива, чиито обект на дейност е определен в чл. 21 и 22 от Закона за Националния архивен фонд – Централен държавен архив със седалище в София и Държавен военноисторически архив със седалище във Велико Търново.
Общата численост на административните звена в агенцията се намали от 451 на 397 щатни бройки.
Устройственият правилник на Държавна агенция „Архиви” е изготвен и съобразен с българското и европейското законодателство, както и с препоръката на Европейския съвет 2005/835/СЕ от 14 ноември 2005 г. за ефективни действия и засилено сътрудничество в областта на архивите в Европа.
Бих искала да кажа, че тъй като текстовете, които са внесени от мен и група народни представители, не се различават от тези, които бяха представени на вашето внимание с изключение на § 16, където изменението е посочването на дата за влизане на закона в сила, а именно дата 12 юни. Това е датата след влизане в сила на конституционното решение. Тоест това е мотивът за тази промяна. Благодаря за вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказване? Няма.
Уважаеми народни представители, в такъв случай обявявам дебатите за приключени и подлагам на гласуване Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд под № 054 01 55, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 14 юни 2010 г.
Гласували 70 народни представители: за 60, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Преминаваме към следващата точка от нашата седмична програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, № 002-01-32.
Законопроектът е внесен на 3 май 2010 г. от Министерския съвет и е приет на първо гласуване на 10 юни 2010 г.
Ще помоля председателя на комисията Мартин Димитров да ни представи закона.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„Доклад относно Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 3 май 2010 г.; приет на първо гласуване на 10 юни 2010 г.”
„Закон за изменение на Закона за защита на конкуренцията.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказвания по наименованието на закона? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на закона.
Гласували 72 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 1 има предложение от народния представител Анна Янева:
В § 1, чл. 4, ал. 1, след израза „трима членове” текстът се заличава и се добавя следният текст: „от които трима се избират от Народното събрание и двама се назначават от Президента на Републиката за срок от пет години. Решението на Народното събрание и указът на президента влизат в сила едновременно”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Уважаеми народни представители, има ли желания за изказвания?
Заповядайте – народният представител Янева.
Анна Янева (КБ): Господин председател, уважаеми колеги! С направеното предложение от страна на вносителите – Министерският съвет, за намаляване числеността на Комисията за защита на конкуренцията на практика грубо се нарушават принципите на независимост, мандатност и приемственост – нещо, което не си позволи да направи и предишното правителство. Целта на направеното предложение е много прозрачна и тя е подмяна на членовете на Комисията за защита на конкуренцията.
Между другото, това не е първия прецедент. Това се случва във всички регулативни органи. Не знам дали остана някой, който да не е подменен.
Моето предложение е поне до известна степен да осигурим независимост на Комисията за защита на конкуренцията – членовете на комисията да се избират от две институции, а именно Народното събрание и Президента на Република България.
Мисля, че по този начин наистина ще отговорим на европейските изисквания за независимост на регулативните органи и затова ви приканвам да подкрепите моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли реплики към народния представител Янева? Няма.
Желания за други изказвания? Няма.
Сега поставям на гласуване предложението на народния представител Анна Янева – комисията не подкрепя предложението.
Гласували 80 народни представители: за 20, против 55, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на вносителя, което се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 66, против 8, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „заместник-председателите” се заменя със „заместник-председателя”.
2. В ал. 5 думата „заместник-председателите” се заменя със „заместник-председателя”, а думата „заместник-председатели” се заменя със „заместник-председател”.
3. В ал. 6 думата „заместник-председателите” се заменя със „заместник-председателя”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказвания по § 2? Няма.
Подлагам на гласуване § 2 в редакция на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 66, против 2, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказвания по § 3? Няма.
Подлагам на гласуване § 3.
Моля, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 61, против 6, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 цифрата „4” се заменя с „3”.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо цифрата „4” се заменя с „3”;
б) в изречение второ цифрата „7” и „4” се заменят съответно с „5” и „3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказвания по § 4? Няма.
Подлагам на гласуване § 4 под редакцията на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 68, против 3, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желания за изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за наименованието.
Моля, гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 74, против 2, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Параграф 5 – предложение от народния представител Анна Янева:
В „Преходни и заключителни разпоредби”, § 5, ал. 1, след израза „Народното събрание избира” се добавя „и президентът на Републиката съответно назначава”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказвания?
Да бъде записано – народният представител Анна Янева оттегля своето предложение.
Уважаеми народни представители, тъй като предложението е изтеглено, подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5.
Моля, гласувайте.
Гласували 72 народни представители: за 61, против 6, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желание за изказвания по § 6? Няма.
Подлагам на гласуване § 6.
Гласували 70 народни представители: за 62, против 3, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В Закона за обществените поръчки в чл. 122в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „четирима” се заменят с „трима”.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо цифрата „4” се заменя с „3”;
б) в изречение второ цифрите „7” и „4” се заменят съответно с „5” и „3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желание за изказвания по § 7? Няма.
Подлагам на гласуване § 7 под редакцията на комисията.
Гласували 67 народни представители: за 60, против 2, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. В Закона за концесиите в чл. 90 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „четирима” се заменя с „трима”.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо цифрата „4” се заменя с „3”;
б) в изречение второ цифрите „7” и „4” се заменят съответно с „5” и „3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказвания по § 8? Няма.
Подлагам на гласуване § 8 под редакцията на комисията.
Гласували 72 народни представители: за 62, против 2, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията предлага да се създаде § 9:
„§ 9. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в чл. 3, ал. 1, т. 9 думата „заместник-председателите” се заменя със „заместник-председателят”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Желание за изказвания за § 9? Няма.
Подлагам на гласуване § 9 под редакцията на комисията.
Гласували 71 народни представители: за 61, против 3, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Да благодарим на Мартин Димитров.
Продължаваме със следваща точка от нашата седмична програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, № 054-01-11, внесен от Михаил Рашков Михайлов и група народни представители.
С доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление ще ни запознае Александър Ненков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Ненков.
ДОКЛАДЧИК Александър Ненков: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„На свое редовно заседание, проведено на 24 юни 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-11, внесен от Михаил Рашков Михайлов и група народни представители.
В заседанието на комисията взе участие госпожа Лидия Станкова – директор на дирекция „Устройство на територията” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Видно от мотивите, целта на промените, предложени с законопроекта, внесен от Михаил Михайлов и група народни представители, е да се забрани застрояването на определени имоти, във връзка с предложените ограничения, съдържащи се в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите и на Закона за опазване на земеделските земи, внесени от същите вносители.
В хода на дискусията народните представители изразиха несъгласие с предложения законопроект. Законопроектът не се подкрепя и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предложените промени са свързани с предложени промени в ЗОЗЗ и в ЗГ, и като такива част от тях би следвало да се включат на систематичното им място в двата законопроекта. Тези законопроекти не са подкрепени от комисията. Текстът на ал. 1 е абсолютно излишен – при условие, че с двата визирани законопроекта се предлага забрана на каквото и да било строителство в тези имоти, то пояснението за ново и допълващо застрояване е абсолютно излишно.
От друга страна обаче, ако тези разпоредби бъдат включени в ЗУТ, те ще се отнасят и към хипотезите, когато собствеността се придобие от държавата, каквото ограничение в двата законопроекта не съществува. Така ще се създаде едно противоречие между отделните закони, ако законопроектите бъдат приети в предложения им вариант, което е недопустимо от гледна точка на принципите на правото. Същото противоречие би се получило и с разпоредбите на предложената в Закона за устройство на територията, ал. 3, ако бъде възприета.
Алинея втора от законопроекта е изключително спорна, освен това е с неясно и противоречиво съдържание. Първо, не е ясно какво ще се случи, ако издадените разрушения за строеж не бъдат отменени. Второ, не е ясно към кой момент следва да се преценява, че строежът не е започнал – към момента на приемане или на влизане в сила на закона, или към момента на публикуване на списъците с имотите, предмет на ограниченията.
И не на последно място, недопустимо е и несъответстващо на принципите на правото влязъл в сила административен акт, издаден при съобразяване със съответните норми, действащи при издаването му, да бъде отменен впоследствие въз основа на настъпили, евентуално, промени в законодателството, неотносими към момента на издаването му.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление без „за” и „въздържали се” и 9 гласа „против”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-11, внесен от Михаил Рашков Михайлов и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Ненков.
С доклада за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите ще ни запознае председателят на комисията госпожа Десислава Танева.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева:
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-11, внесен от народния представител Михаил Михайлов и група народни представители на 18 февруари 2010 г.
Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 9 юни 2010 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-11, внесен от народния представител Михаил Михайлов и група народни представители на 18 февруари 2010 г.
В работата на комисията взеха участие госпожа Светлана Боянова – заместник-министър на земеделието и храните, представители на неправителствени организации, граждански сдружения и експерти.
На заседанието на комисията не присъства представител на вносителите, затова председателят на комисията госпожа Танева припомни, че разглежданият законопроект е част от пакет аналогични и взаимно свързани предложения за изменения в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за горите и Закона за устройство на територията, с които се предлага забрана на строителството в придобити чрез замяна преди 1 януари 2010 г. земеделски земи. Тя подчерта, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията е обсъден и е отхвърлен от водещата Комисия по регионална политика и местно самоуправление.
Председателят на комисията госпожа Танева припомни, че Комисията по земеделието и горите на свои заседания е разгледала и отхвърлила законопроектите за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и на Закона за опазване на земеделските земи. Затова счита, че предлаганите промени са несъотносими към действащото законодателство и приетите на първо четене промени в същите закони и не следва да бъдат подкрепени.
След проведените гласувания без „за” и „въздържали се” и 14 гласа „против” Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-11, внесен от народния представител Михаил Михайлов и група народни представители на 18 февруари 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Танева.
Остана да чуем доклада на Комисията по правни въпроси.
Заповядайте, госпожо Колева.
ДОКЛАДЧИК Юлиана Колева:
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, внесен от Михаил Рашков Михайлов и група народни представители на 18 февруари 2010 г.
На свое заседание, проведено на 25 март 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-11, внесен от Михаил Рашков Михайлов и група народни представители на 18 февруари 2010 г.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: арх. Лилия Станкова – директор на дирекция „Устройство на територията” и Петя Тянкова – съветник на кабинета на заместник-министър Екатерина Захариева.
От името на вносителя законопроектът бе представен от госпожа Екатерина Михайлова.
Във връзка с предложените промени в Закона за горите, Закона за опазване на земеделски земи и Закона за собственост и ползването на земеделските земи предлагаме промени в Закона за устройство на територията, които забраняват застрояването на имоти, определени като незастроими в § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите и Преходните и заключителните разпоредби от Закона за опазване на земеделските земи.
Становището на Министерството на земеделието и храните е, че с предлаганата разпоредба не се уреждат обществените отношения при реализираното строителство, което не е приведено към действащото законодателство. Собственици на изградените сгради, които са станали собственици и на земята, върху която е реализирано строителството, няма да имат възможност да приключат процедурите по чл. 14 от Закона за горите.
От предлаганата редакция не става ясно каква ще е съдбата на влезлите в сила действащи подробни планове при прекратяване на строителните разрешения, ще трябва ли същите да се преработват, от кого и за чия сметка ще е възлагането на изменението им. Прилагането на ал. 3 противоречи на разпоредбата на ал. 1 от новосъздадения § 11 в Закона за горите. Не могат да бъдат предвиждани площи за озеленяване в подробни планове и да се променя трайното им предназначение – „горска територия”, и начинът им на трайно ползване – „гори”, в „урбанизирани територии” – „за озеленяване”, без провеждане на процедура по реда на чл. 14 от Закона за горите.
Законопроектът се позовава на предложените допълнения към Закона за горите и Закона за опазването на земеделските земи. Редакциите са неточни и не е ясно за кои имоти не се допуска ново, основно и допълващо застрояване. В законопроекта не е развита хипотезата, ако държавата или общината е извършила замяна за важни държавни или общински нужди.
Изменението в Закона за устройство на територията явно следва да се отнася за имоти, които са придобити чрез замяна, но с променено предназначение и влезли в регулация. Алинея 2 изисква всички разрешителни за строеж да се отнемат от органа, който ги е издал. В разрез с принципите на правото е издаден административен акт при спазване на законовите изисквания към момента на издаване на акта, да се отнема при промени в законодателството в последващ момент.
Четиридесет и първото Народно събрание прие решение за спиране промяната на предназначението на земеделски земи и решение за спиране на изключването при промяната на гори и земи от горския фонд. В решенията изрично се посочва, че не се отнасят за общините, а в предложените изменения същите се засягат.
На 1 юли 2010 г., след проведено обсъждане и гласуване с 15 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 954-01-11, внесен от народния представител Михаил Рашков Михайлов и група народни представители на 18 февруари 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Колева.
От името на вносителите – господин Михайлов, заповядайте.
Михаил Михайлов (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Сам по себе си предложеният законопроект, изолиран от останалите три закона, беше посрещнат наистина в Комисията по регионална политика и местно самоуправление малко снизходително. Но, когато показахме предложенията по останалите три закона, а именно Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за горите, те трябва да се разглеждат наистина в един пакет от закони, а не отделно всеки един за себе си, защото те касаят именно заменките. Предложенията, които са направени в § 17, касаят всички разрешителни, които не са влезли по чл. 157 - да спрат застрояването на тези места, касаещи заменките. Така че предложенията от 17 февруари, които бяха направени във връзка с Европейската директива, във връзка с решението на Европейския съюз, заменките да бъдат третирани като държавна помощ, смятам, че тогава и четирите законопроекта, които бяха внесени, имаха своето място. Това, че Комисията по земеделието и горите и Комисията по регионална политика и местно самоуправление отдалечаваха във времето тяхното разглеждане, не смятам, че допринесе за решаването на този проблем, който все още е актуален. Законодателството се приема, за да решава проблемите на гражданите, особено тези, които са възникнали. В момента проблемът със заменките все още е актуален, независимо че има мораториум, но това да се строи върху дадена заменена земя все още съществува. Така че отхвърлянето на моя законопроект не решава възникналия проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Дебатите са открити.
Има ли народни представители, които желаят да вземат участие в дискусията? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията, № 054-01-11, внесен от народния представител Михаил Рашков Михайлов и група народни представители.
Гласували 80 народни представители: за 12, против 30, въздържали се 38.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Господин Вълков – процедура.
Иван Вълков (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за отлагане разглеждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите на второ четене, поради неговата голяма обемност и малкото оставащо време до 10,30 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на точка 11 – Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, със съображенията, изложени от господин Вълков.
Гласували 73 народни представители: за 70, против 2, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Преминаваме към следващата точка от програмата:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА.
Вносител е народният представител Меглена Плугчиева.
Законопроектът е разпределен на: като водеща Комисията по регионална политика и местно самоуправление, и като съпътстваща: Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
С доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление ще ни запознае народният представител Александър Ненков.
ДОКЛАДЧИК Александър Ненков: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„На свое редовно заседание, проведено на 24 юни 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-4, внесен от народния представител Меглена Плугчиева.
Видно от мотивите, целта на промените, предложени със законопроекта, е да се създадат условия за професионална, безпристрастна и политически неутрална администрация в Агенция „Пътна инфраструктура”, като част от длъжностите в агенцията се определят за заемане от държавни служители по служебни правоотношения.
В хода на дискусията народните представители изразиха несъгласие с предложения законопроект. Законопроектът не се подкрепя и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Изтъкнато бе, че при назначаването на служителите в Агенцията се спазват изискванията за висок професионален опит и компетентност.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 2 гласа “за”, 6 гласа “против” и 1 глас “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-4, внесен от Меглена Иванова Плугчиева–Александрова, да не бъде приет на първо гласуване.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С Доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запознае председателят господин Вълков.
ДОКЛАДЧИК Иван Вълков: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-4, внесен от народния представител Меглена Иванова Плугчиева–Александрова на 25 август 2009 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 24 юни 2010 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-4, внесен от н.п. Меглена Иванова Плугчиева–Александрова.
Законопроектът беше представен от вносителя. Със законопроекта вносителят предлага въвеждането на статута на държавния служител в Агенция „Пътна инфраструктура”. Един от аргументите за създаването на настоящата разпоредба е, че в тези структури се очаква да има постоянство, да има една категорична експертиза и състав, който е постоянен, за да има последователност и приемственост и прозрачно управление. Вносителят изтъкна, че Европейската практиката е в такива структури да се прилага конкурсното начало и съответно водещи критерии като професионализъм, липса на конфликт на интереси и наличие на управленски мениджърски опит, за да може да се разчита, че те ще функционират успешно. С цел използване на опита, натрупан в предишни години и в предишни правителства, е предложена именно промяна в начина на функциониране на структурите и съответно на статута на експертите в тази агенция.
В хода на заседанието бе изтъкнато, че Агенцията е бенефициент по две програми – Оперативна програма „Транспорт” и Оперативна програма „Регионално развитие” и по тези две програми, и особено по Оперативна програма „Транспорт” носи ангажимент за управление на средства от фондовете на Европейския съюз. Отделно са и останалите ангажименти – финансови и управленски, управлението на ресурс от националния бюджет. За реализирането на тези функции е необходима професионална и политически неутрална администрация.
Преминаването на Национална Агенция “Пътна инфраструктура” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и фокусирането на отговорността за дейността й в лицето на министъра изисква още по-големи гаранции за ефективност и функционалност на екипа.
По законопроекта бе представено и становище от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В него е изтъкнато, че посочените аргументи в мотивите на законопроекта за постигане на:
- „професионална и политически неутрална администрация”;
- „ясни критерии за професионален опит”;
- „стабилност на служебните правоотношения”;
- „безпристрастно изпълнение на задълженията”;
- „гаранция за професионализъм, чрез провеждане на конкурси”, са цели, които могат да се постигнат далеч повече при настоящия закон, отколкото при предлаганата редакция.
Друг аргумент e, че в настоящата разпоредба е дадена възможност да се договарят свободно, в това число и по-високи, трудови възнаграждения на работниците и служителите на Агенция “Пътна инфраструктура” – нещо, което е невъзможно по Закона за държавния служител. Търсеният ефект на тази мярка е постигането на целите: по-силна мотивация за работа, съответствие на възнаграждението с размера на отговорността, привличане на високи професионалисти и превенция срещу условия за проява на корупция. С предлаганото изменение тези цели трудно биха се осъществили. Нещо повече – възможна е и обратна тенденция, създаваща опасност за ефективното развитие на агенцията.
В становището се посочва, че макар и съдържащо рационални предложения в подкрепа, въвеждането на статута на държавния служител се явява нецелесъобразно и не следва да намери подкрепа.
След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 3 гласа “за”, 3 гласа “въздържали се” и 7 гласа “против” предлага на Народното събрание да не приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-4, внесен от народния представител Меглена Иванова Плугчиева–Александрова на 25 август 2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Вълков.
От името на вносителя – заповядайте, госпожо Плугчиева.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми преди да изразя мотиви и аргументи в полза на предложението, да си позволя да изразя недоумението си за това, че предложението ми за промяна в Закона за пътищата, което направих през м. август 2009 г., или почти една година, откакто е направено, едва сега този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата намира време и място, за да влезе в пленарна зала.
Позволявам си да кажа, че предложението ми служителите и работещите в Агенция „Пътна инфраструктура” да станат държавни служители се базира на следните аргументи и мотиви. Те са в две групи – на първо място по същество, и на второ място, още през м. август миналата година, на база на натрупания едногодишен опит в качеството ми на вицепремиер, работата на бившата Агенция „Пътна инфраструктура”, проблемите, които имаше с Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”, закриването на този фонд и всичко, което беше събрано като опит – положителен и отрицателен, наложи да направя това предложение с искреното желание да помогна на новото правителство, да му спестя време, да му спестя и грешки.
За съжаление, това желание не беше нито уважено, нито прието. По същество трябва да изтъкна, че тогава мотивите, на които се базираше моето предложение, бяха именно тези, че България направи свои грешки с тогавашната структура на Фонд „Републиканск