Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-07-23

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум – откривам пленарното заседание.
Процедура.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо председател, аз се извинявам, но в тази зала има видимо повече хора, отколкото сте регистрирали. Значи, вчера докато нямаше кворум, можехме да чакаме по една минута, за да се гласува и да се събере кворумът, а сега, когато правите кворума, чакате 23 секунди и на 24-та има кворум, прекъсвате.
Извинявам се, това не е само сега. Това е постоянно. Надявам се, че не Ви изненадвам с това ви действие. (Шум и реплики.)
Процедурата ми е да се регистрираме по една минута и то всички, които присъстват, а не само част от тях. (Реплики от ГЕРБ.)
Да, господин Велчев! Такъв е редът! Нали вие сте хората, които искате... (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Тук колко човека има? Вижте колко се регистрирате и колко сте в залата. На какво отгоре репликирате?! Откъде събирате нахалството в края на краищата?! (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кутев, задължението по Конституцията и по Правилник е ръководещият заседанието да открие същото при наличие на кворум в залата. За мен юридическото основание е не да извършвам преброяване на присъстващите в залата, а в момента, в който е налице кворум – и това Ви е известно, че се отчита от съответната електронна система – заседанието да бъде открито.
Ако имате виждания, че това трябва да бъде свързано с присъстващите в залата, чакам законодателни инициативи по отношение на промяна на Правилника. При така действащия Правилник в момента действията ми са съобразени с разписаните правила в него.
Едно съобщение: на основание чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народните представители Яне Янев, Дарин Матов, Димитър Чукарски, Бисерка Петрова, Кристияна Петрова, Димитър Колев и Тодор Великов са оттеглили внесен от тях законопроект на 4 ноември 2009 г. за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.
На 20 юли 2010 г. на основание чл. 20, ал. 4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор от Сметната палата е постъпил Годишен доклад за финансовото управление, контрол и вътрешния одит в Сметната палата за 2009 г. С мое писмо докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
И сега дойде ред за продължение на точката от вчерашното пленарно заседание:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
Госпожо Атанасова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Благодаря, госпожо председател.
„Преходни и заключителните разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли различни становища?
Заповядайте, госпожо Манолова. (Шум и реплики.)
Мая Манолова (КБ): Колеги, вчера отложихме два текста, които трябваше да бъдат обсъдени и гласувани след Допълнителните разпоредби, които съдържат дефинициите на легални понятия. Това са текстовете, които касаят нивата на компетентност. По памет ще кажа, че това са параграфи 32 и 37, които касаят медицинските стандарти.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Така е, госпожо Манолова. Освен това отложихме още един текст – § 14, който става § 16, именно за изработване на областната здравна карта – съставът на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тъй като е докладвано названието на „Преходни и заключителните разпоредби”, ще го подложа на гласуване и след това ще се върнем на пропуснатите текстове.
Моля да гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименование на подразделението.
Режим на гласуване. (Реплики: „Изчакайте малко! Не работят апаратите за гласуване!”.)
Отменете гласуването! Има народни представители, които не са успели да гласуват.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименование на подразделението.
Режим на гласуване.
Гласували 138 народни представители: за 128, против 6, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Колеги, след дебата, който вчера се случи в залата по § 14, предлагаме редакционна промяна в ал. 3: „За изработване на областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия, която включва: областният управител, един представител на регионалния център по здравеопазване, един представител на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, двама представители на районната здравноосигурителна каса, по един представител на районната колегия на Българския лекарски съюз, районната колегия на Българския зъболекарски съюз и регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита правата на пациентите и по един представител на общините в съответната област, на чиято територия има лечебно заведение за болнична помощ”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да припомня спорът на народните представители, който беше във вчерашните дебати и който се свеждаше до това дали в този текст на ал. 3 в чл. 29 да има задължително по един представител от всяка една община, в която има лечебно заведение, или задължително да бъдат фиксирани по двама представители на общините в съответната област.
След обсъждане на мнения докладчикът предлага да бъде вместо текста „и двама представители на общините в съответната област” записано: „и по един представител на общините в съответната област, в които има лечебно заведение”.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: „... на чиято територия има лечебни заведения за болнична помощ”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становище по направеното предложение – д-р Желев.
Евгений Желев (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа, уважаеми колеги! Това е нормалният текст, това е работещият текст. Това е, което ще даде възможност да се попълни представителството и на общините и ще отмие съмнението, че тези комисии се правят по някакъв особен начин.
Ние ще подкрепим това предложение. Предлагам и вие да го подкрепите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики няма.
Друго предложение – в коя алинея казахте, госпожо Атанасова?
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: В следващата ал. 4 предлагам следната промяна: „Представителите на общините се определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрацията”. В следващото изречение текстът не се променя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изчетете коректно как трябва да звучи ал. 4.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова:
„(4) Представителите на общините по ал. 3 се определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Представителите на представителните организации за защита правата на пациентите се избират и освобождават от организациите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Значи отпада текстът „по реда на чл. 61”, остава само „по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация”.
Изказвания по това предложение? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме предложението, направено днес в залата от госпожа Атанасова за § 16, т. 2, ал. 3.
Гласували 139 народни представители: за 136, против 1, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на госпожа Атанасова за ал. 4, т. 2, § 16.
Гласували 136 народни представители: за 135, против 1, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване целия § 16 с приетите в нов вариант, различен от доклада, ал. 3 и 4.
Гласуваме § 16 по доклада на комисията с приетите току-що решения за редакцията на ал. 3 и 4.
Гласували 135 народни представители: за 134, против 1, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Госпожо Атанасова.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Благодаря, госпожо председател.
Предлагам да гласуваме отложените текстове от вчера, а именно редакцията за § 27, който става § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания по § 32?
Янаки Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! Параграф 32 основателно предизвика разгорещени обстоятелствени дискусии, защото той въвежда новости по отношение на лечебните заведения с изискването да бъдат въведени нива на компетентност на съответните структури. Смятам, че тази идея може да бъде възприета, но проблемът е, че тя е само декларирана, въпреки Допълнителната разпоредба, която дава легалното определение. Законът не трябва да бъде само едно напълно свободно препращане към подзаконовата уредба, а да посочи, че в нивата на компетентност се включват степените на тези нива, да се каже, че има две или три нива на компетентност, да се посочи, че всяко по-високо ниво включва и дейността на по-ниските нива и че в различните нива се отчита сложността на извършваната дейност, както и количествени показатели на съответните дейности, които са различни за всяко едно от нивата.
Това не виждам как може да бъде направено като редакция в съществуващата точка 4. Тоест по съдържание мога да предложа такъв текст, но той далеч би надхвърлил рубриката на редакционните предложения. Обръщам внимание, че без такъв поне рамков текст оттам нататък е много трудно да се води дискусията с представителите на съсловните организации, с хората от различните нива на лечебните заведения и тези, които ще вземат решенията. Тоест изпълнителната власт еднолично може да установи тези стандарти, но аз все пак апелирам те да бъдат съобразени с реалните здравни и други потребности, особено за първото, основното ниво. Ако бъдат завишени тези критерии, това би означавало практическа ликвидация на много от лечебните заведения или поне на ключови отделения в болниците от първото и второто ниво.
Точно по този въпрос може би и министърът на здравеопазването трябва да вземе отношение – дали те възприемат като обосновано предложението да се намали изискуемият брой на хирургичните операции за първото ниво, за броя на ражданията, защото ясно е, че без тези дейности много от болниците ще се изпразнят от своето съдържание. Освен това наличието на такива нива на компетентност, разбира се, не би трябвало да пречи да се осъществяват и други дейности, които са за долекуване и продължително лечение.
Отправям този апел, за да може законът да постигне положителни резултати, да не се превърне в един неблагоприятен резултат, който се покрива с абревиатурата на управляващата партия, защото може би сте чували за заболяването гастроезофагеална рефлуксна болест. Бих искал да избегнем тези последици от прилагането на закона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Госпожа Манолова.
Да припомня само, че при вчерашните дебати госпожа Манолова предложи в ал. 1, т. 4 текстът: „нивото на компетентност на съответните структури” да отпадне.
Имате думата, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Вярно е това, което казахте, госпожо председател, макар че аз го направих във връзка с Допълнителните разпоредби. Тъй като това предложение не беше възприето и нивата на компетентност така или иначе остават като един от показателите, които ще фигурират в издаденото разрешение от министъра на здравеопазването, и тъй като, както справедливо забеляза колегата Янаки Стоилов, не е възможно по реда на редакционните поправки да бъде дефинирано това понятие, използвам случая, за да се обърна към министъра на здравеопазването, която вчера търпеливо изчака целия дебат, който продължи много часове.
Някои изключително важни за здравната реформа въпроси се предоставят на изключителна компетенция на министъра. Това е така както по отношение на определянето на максималния брой легла в националната, респективно в областните здравни карти, и по-точно тяхното разпределяне по области и по лечебни заведения, така и във връзка с новото предложение - тя да може еднолично да решава кои болници да получат регистрация и разрешение за извършване на лечебна дейност.
Моето обръщение към Вас, госпожо министър, е когато разписвате съответните методики и подзаконови актове, които ще бъдат определящи в тази сфера, да се съобразите със смисъла на днешния дебат, с основните тези, които бяха изказани, и да имате предвид онова, което изказахме ние от опозицията – а именно, че трябва да бъдат дадени поне няколко нива, критериите в тях да варират „от–до”, като първото ниво на компетентност да бъде съобразено както с реалното състояние на болничните заведения в малките населени места, така и с потребностите на населението, за да не се окаже този показател критерий, който лишава от възможности за живот много отделения и много малки болници.
За съжаление тук не можахме да постигнем консенсус. Тъй като нямах възможност да се изкажа по предния параграф, а вчера вземах отношение по него, искам да изкажа своето задоволство, че все пак има един или два важни текстове, по които в тази зала постигнахме единомислие, по които опозицията беше чута. Това беше наше предложение, на господин Адемов и мое, подкрепено от госпожа Михайлова – общините да се включат в комисиите, които ще утвърждават областните здравни карти. По линията на кози компромис може би наистина можехме да подобрим и други текстове, но тъй като това вече няма как да се случи, надявам се, че министърът на здравеопазването поне ще съобрази онова, което чу в тази зала, при изработването на важните вътрешни правила, които реално ще дадат основата на здравната реформа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По същество да разбирам ли, че оттегляте предложението си за отпадане на т. 4?
Мая Манолова: То вече беше гласувано и беше отхвърлено. В Допълнителните разпоредби дефинициите за ниво на компетентност...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Там като легално определение дадохме дефиниция, но този показател като критерий би могъл да отпадне, ако Вие поддържате предложението си.
Мая Манолова: Относно смисъла на този критерий, ако изобщо ще съществува и мястото му е тук, аз оттеглям своето предложение, тъй като разбирам волята на мнозинството като дадена по друг параграф, който третира подобно съдържание.
Използвах случая да се обърна към министъра – да има полза от дебатите, на които стана свидетел вчера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Борисова.
МИНИСТЪР АННА-МАРИЯ БОРИСОВА: Ще напомня, че стандартите и нивата на компетентност не са рожба на Министерството на здравеопазването, още по-малко – моя. Те са на медицинските дружества. Всяка специалност е взела своето решение как да определи нивата на компетентност.
За сведение – целият свят работи по стандарти. В България, както винаги със закъснение, започна да се работи от 2002-2003 г. Първите медицински стандарти в България са въведени от 2004 г. В рамките на шест години вече всички медицински специалности имат свои стандарти. Те са изработени, повтарям, от медицинските дружества, приети са от тях, разгледани са в юридически аспект и изчистени в Министерството на здравеопазването, публикувани са в “Държавен вестник” и имат стойност на закон. На базата на това ние стъпваме в нашата работа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Борисова.
Други народни представители? Няма.
Тъй като предложението за отпадане на т. 4 в ал. 1 на § 32 за промени в чл. 48 е оттеглено, подлагам на гласуване § 32 по доклада на комисията.
Гласували 101 народни представители: за 82, против 2, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Госпожо председател, колеги, отложен е текстът и на § 31а, който съгласно доклада на комисията става § 37, по същата причина – относно нивата на компетентност. След като госпожа Манолова си оттегли предложението по предходния параграф, който гласувахме, предлагам да гласуваме съгласно редакцията на комисията.
Мая Манолова (КБ, от място): А дебат няма ли да има?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не се обаждай от място!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма пречки, ако има нови съображения във връзка с настъпилите обстоятелства – в смисъл гласуваното легално определение за ниво на компетентност и редакционни промени в § 16 и § 32.
Има ли желаещи за изказване?
Заповядайте, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Аз използвам представянето на този параграф, само за да обърна внимание на връзката между медицинските стандарти и нивата на компетентност. Това, което преди малко чухме от министъра, не дава отговор на въпроса, който поставихме.
МИНИСТЪР АННА-МАРИЯ БОРИСОВА: Те са вътре.
Янаки Стоилов: Да, но нивото на компетентност не изчерпва стандарта. Стандартът влияе върху нивото на компетентност. Аз поставих въпроса при тези нива на компетентност да бъдат съобразени и другите фактори, освен медицинските стандарти. Така че връзката между тях е ясна, но нашият апел остава – да се прилага този много по-гъвкав подход, който отговаря на нашите социални, демографски и териториални реалности и сегашната структура на лечебните заведения. За това става дума. Тук не трябва да има някакви шаблони, защото тогава всичко би било много лесно, ако разгледаме прилаганата медицинска дейност и стандартите в лабораторни условия. Това е проблемът.
Записът на текста в § 37 не е проблематичен. Въпросът е обаче каква ще бъде практиката по неговата реализация.
Това е умението на изпълнителната власт и на всички организации, които имат отношение към системата на здравеопазването - да могат да съобразят тези нива на компетентност със стандартите.
Що се отнася до стандартите, тук също трябва да се обърне внимание на един въпрос – че в тяхното определяне трябва да участват най-добрите специалисти. Също така е известно, че при формулирането на стандартите често натежава влиянието освен на най-добрите специалисти, и на факта, че те работят в най-големите лечебни заведения, обикновено имат по-добри контакти с ръководствата на министерството и на Здравната каса и често успяват да прокарат понякога интереси, които не винаги са най-добрите по отношение на тези, които се ползват от медицинските дейности.
Хасан Адемов (ДПС, от място): Има възможност за обжалване.
Янаки Стоилов: Обжалването става пред органи, които ще трябва да назначат експерти, за да се произнесат. Тук говорим за нужната обективност, освен за наличната компетентност. Нека и по тези въпроси да има достатъчно внимателен поглед, защото в тях се отразяват интересите на различните групи в медицинското съсловие. Защото знаете, че има дейности, ако говорим за клиничните пътеки, които са надценени, а други подценени, именно поради тези причини. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма желаещи за изказване.
Дебатът е закрит.
Преминаваме в режим на гласуване.
Подлагам на гласуване § 37 в редакция на комисията по доклада и така, както ни беше предложен.
Гласували 92 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Иванов да се създаде § 48а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 48а, който става § 57 със следната редакция:
„§ 57. В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 4 думата „Управителният” се заменя с „Надзорният”.
2. В чл. 3, ал. 2 думата „Управителният” се заменя с „Надзорният”.
3. В чл. 4:
а) в ал. 3 думата „Управителния” се заменя с „Надзорния”.
б) в ал. 4 думата „Управителният” се заменя с „Надзорният”.
4. В чл. 5 думата „Управителния” се заменя с „Надзорния”.
5. В Преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 1 думата „Управителния” се заменя с „Надзорния”;
б) в § 6 думата „Управителният” се заменя с „Надзорният”;
в) в § 7 думата „Управителният” се заменя с „Надзорният”;
г) в § 8 думата „Управителният” се заменя с „Надзорният”;
д) в § 10 думата „Управителния” се заменя с „Надзорния”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване § 57 по предложение на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: По § 49 е постъпило предложение от Лъчезар Иванов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 49, който става § 58:
„§ 58. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 96, ал. 2 думите „от диспансери и” се заменят с „и от”.
2. В чл. 101:
а) в ал. 1 след думите „За установяване” се добавя „на временна неработоспособност, за установяване на”;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) При извършване на експертиза на временната неработоспособност се прави преценка и дали здравословното състояние на лицето позволява явяването му пред разследващите органи или пред органите на съдебната власт, когато се налага явяване пред тези органи през периода на временната неработоспособност.”;
в) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6;
г) досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Принципите и критериите на медицинската експертиза, редът за установяване на временна неработоспособност, видът и степента на увреждане, степента на трайно намалена работоспособност, потвърждаване на професионална болест, както и условията и редът за извършване на медицинска експертиза по чл. 103, ал. 3 се определят с наредба на Министерския съвет.”
3. В чл. 103:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Освидетелстването на лицето за възможността за явяването му пред разследващите органи или пред органите на съдебната власт се извършва от ЛКК, от центровете за спешна медицинска помощ, от ТЕЛК и от НЕЛК. Освидетелстването се удостоверява с експертно решение – „Медицинско удостоверение” по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и от министъра на правосъдието.”;
б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
4. В чл. 105, ал. 1 думите „и диспансери” се заменят с „центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове”.
5. В чл. 111, ал. 1, изречение второ след думите „решения за временна неработоспособност” се добавя „и експертни решения по чл. 103, ал. 3”.
6. В чл. 112:
а) в ал. 1, т. 2 след абревиатурата „ЛКК” се добавя „и центровете за спешна медицинска помощ”;
б) създава се ал. 10:
„(10) По реда на ал. 1, т. 2, 3 и 4, ал. 2-8 се обжалват и експертните решения по чл. 103, ал. 3 от заинтересуваните лица и разследващите органи или от органите на съдебната власт.”
7. В чл. 149, ал. 1 думата „диспансери” се заменя с „центрове за психично здраве”.
8. В чл. 153, ал. 2 думите „психиатричните диспансери” се заменят с „центровете за психично здраве”.
9. В чл. 156, ал. 2 думите „психиатрични диспансери” се заменят с „центрове за психично здраве”.
10. В чл. 180 се създава ал. 4:
„(4) Времето, през което специализантите се обучават за придобиване на специалност въз основа на договор за обучение и се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване, се зачита за трудов стаж.”
11. В чл. 193, ал. 1 се създава т. 3:
„3. повторно нарушаване на реда за извършване на медицинска експертиза по чл. 103, ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 58 по доклада на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: По § 50 има направено предложение от народните представители Дариткова и Атанасова, което е оттеглено.
Предложение от Лъчезар Иванов, което е подкрепено по принцип от комисията.
Предложение от Лъчезар Иванов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, по т. 2, в частта й относно ал. 4 и 6 и по т. 3.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, в частта й относно ал. 5.
Предложение от Янаки Стоилов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника, което е подкрепено от комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 50, който става § 59:
„§ 59. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 45, ал. 1, т. 9 думите „и зъботехническа” се заличават.
2. В чл. 59:
а) създават се нови ал. 4-6:
„(4) Контролните органи на РЗОК и на Министерството на здравеопазването извършват проверка за съответствие на дейността на изпълнителите на медицинска помощ - лечебни заведения за болнична помощ с критериите за достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в най-малко веднъж годишно.
(5) Със средства от републиканския бюджет или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса се финансира само дейността на клиники и отделения в лечебни заведения за болнична помощ, за които е установено съответствие с критериите по чл. 59в.
(6) При установяване на несъответствие с критериите по чл. 59в, промяната във финансирането на дейността на изпълнителите на медицинска помощ – лечебни заведения за болнична помощ, се извършва чрез изменение и допълнение на договора по ал. 1.”
б) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно нови ал. 7 и 8.
3. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 24:
„24. „Основен трудов договор” е основният трудов договор по смисъла на § 1, т. 7 от Допълнителната разпоредба на Закона за лечебните заведения.”
4. В § 77 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. ...) т. 7 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли предложения? Няма.
Преминаваме към гласуване на § 59 в редакцията на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 60.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 60 в номерацията на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
(Реплика от народния представител Лъчезар Иванов.)
Доктор Иванов, направете предложение.
Продължаваме напред.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Постъпило е предложение от Лъчезар Иванов да се създаде § 51а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 51а, който става § 61 със следната редакция:
„§ 61. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в чл. 89, ал. 1, т. 3 думите „диспансери за психиатрични заболявания” се заменят с „центрове за психично здраве”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 61 по предложение на комисията.
Гласували 89 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Иванов да се създаде нов § 51б.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 51б, който става § 62 със следната редакция:
„§ 62. В Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането в чл. 34а, ал. 1 думите „диспансери с легла” се заменят с „центрове за трансфузионна хематология”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме § 62 по предложение на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Постъпило е предложение от Лъчезар Иванов да се създаде § 51в.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 51в, който става § 63 със следната редакция:
„§ 63. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се правят следните изменения:
1. В чл. 87, ал. 1 думата „диспансери” се заменя с „центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове ”.
2. В чл. 222, ал. 4, т. 3 се изменя така:
„3. центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове;”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 63, съгласно предложението на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Постъпило е предложение на народния представител Лъчезар Иванов за създаване на § 51г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 51г, който става § 64 със следната редакция:
„§ 64. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност в т. 16 на Приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 думата „диспансери” се заменя с „центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 64 в редакция на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Постъпило е предложение на народния представител Лъчезар Иванов да се създаде § 51д.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 51д, който става § 65 със следната редакция:
„§ 65. В Закона за частната охранителна дейност в чл. 27, ал. 2 думите „областните (градските) диспансери за психични заболявания” се заменят с „центровете за психично здраве”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на § 51д, който става § 65 според доклада.
Гласували 89 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: По § 52 е постъпило предложение от Манолова, Масларова и Стоилов:
„В Преходни и заключителни разпоредби § 52, т. 3, чл. 110, ал. 1, т. 1 придобива следната редакция:
„1. за причинените от тях щети на държавното обществено осигуряване, от неправилно извършени осигурителни разходи и от издадени документи с невярно съдържание;”
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Юлиана Колева:
„В § 52 т. 3 да се измени така:
„3. В чл. 110, ал. 1, т. 1 думите „или от отменени актове на медицинската експертиза” се заличават”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 66.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.

Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, тези, които сте в зала, много ви моля да ми обърнете внимание! Става дума за едно предложение, което касае много хора, които работят в системата на експертизата, в телковете. Какво е нашето предложение? В момента, в резултат на една промяна в Кодекса за социално осигуряване, признавам, че това е направено по време на предишното мнозинство, в предния мандат, вменяваме в отговорност и ги подлагаме на санкции физическите или юридическите лица, които са част от контролната система на Националния осигурителен институт – да отговарят и в случаите, в които издадени от тях актове, биват отменени от горната инстанция.
За какво става дума? В случаи, в който тези хора, които работят в системата на телковете, определят една нетрудоспособност, която е в рамките „от – до”, да кажем между 46 и 60%, да кажем като 60-процентна, а горният орган, който е НЕЛК, пак на база на някаква експертиза прецени, че тази неработоспособност е следвало да бъде в рамките на 50% – това е една субективна преценка, която се движи в граници „от – до” – за надвзетите суми, в резултат на тази неправилна преценка се санкционират конкретните лица от телковете, които са взели това решение, и те носят имуществена отговорност за това.
Ние сме за това да остане действащият текст по отношение на това, че те ще носят отговорност за причинените от тях щети от неправилно извършени осигурителни разходи и от издадени документи с невярно съдържание. Това те трябва да го носят, включително по реда на персоналната отговорност. Но тогава, когато става дума, за отменени актове на медицинската експертиза, ви моля да не плащат лично контролните лица. Това е смисълът на нашето предложение.
Подобно предложение е направила и госпожа Колева, народен представител от ГЕРБ. Предполагам, че и тя ще се изкаже тук в тази зала, тъй като усилията – и нашите и нейните, са в една посока. Аз съм убедена, че ако вие добронамерено вникнете в това наше предложение, ще го подкрепите, защото сега са наложени колосални по размер парични санкции на физически лица, и то не за техни недобросъвестни действия. Разбирате ли – за тези, които не са в час, че това е субективна преценка: да сложа между 40 и 60, един преценява – 50, друг – 60. Разликата между 50 и 60, когато има някакво изражение в заплащане на обезщетение от Осигурителния институт, да не се поема от лицето, което е определило неправилно в тази рамка, тъй като тя не е строго фиксирана в закона.
Моля ви, подкрепете нашето предложение! Ще направите едно добро на работещите в системата на телковете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Госпожо Колева, заповядайте.
Юлиана Колева (ГЕРБ): Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Предложението, което аз съм направила, е в още по-краен вид в сравнение с това, което колегите Манолова, Масларова и Стоилов са направили. А то е: изцяло да отпадне текстът, според който лекарите от медицинските експертизи носят отговорност за свои отменени актове. И ще ви кажа защо. За разлика от госпожа Манолова, която беше доста мека, смятам, че това е един недопустим прецедент в нашето право. Не съм виждала и не съм запозната в други закони длъжностни лица, натоварени с изпълнение на държавни функции, да носят материална отговорност за това, че техни актове се отменят. В нашето право има изградена контролна система. Има система, която контролира всички актове на администрацията, и това е Законът за административното производство, според който всеки акт подлежи на обжалване. Означава ли това, че един административен акт, който бъде отменен от по-висшата инстанция, трябва да носи материалната отговорност на издателя си? Този акт може да бъде отменен по най-различни причини и последната от тях е: виновно противоправно действие от страна на административния орган.
Правя тази аналогия с експертите, защото тези експерти, които работят в телковете, са високо изградени специалисти, които извършват, предполага се, добросъвестно експертизите си. Е, сега, когато една експертиза на ТЕЛК бъде отменена от експертиза на НЕЛК, една година и половина след като ТЕЛК е прегледала документацията по случая и е взела решение, може ли да се каже коя страна е по-права?
Проблемът идва от това, че този текст е внесен 2007 г. – мисля, че беше в Кодекса за социално осигуряване, едновременно с изключително популисткото според мен решение: преди решенията на ТЕЛК да влязат в сила на лицата, които ще се ползват от тези решения, да се изплащат пенсии. И този проблем дойде от конкретната фактология, че разликата във времето между решенията на ТЕЛК и решенията на НЕЛК се проточваше с години. Ето, оттам дойдоха тези конкретни проблеми.
Аз смятам, че сега дейността на ТЕЛК е нормализирана, в едни разумни срокове се постановяват решенията на НЕЛК, и е крайно време да се върнат в нормалното си състояние тези текстове.
Що се отнася до недобросъвестните лекари, които издават документи с невярно съдържание и по този начин стават причина за неоснователно получаване на пенсия, ами, то си има цял наказателноправен механизъм за това! Трябва да се докаже извършването на някакво престъпление и тогава те ще носят отговорност на общо основание.
Още един довод в полза на този текст. Членовете на ТЕЛК са всъщност членове на едни звена, които са обособена част от някакво лечебно заведение. Обикновено те работят на трудови договори с това лечебно заведение. Кажете ми вие, които по-широко познавате Кодекса на труда в сравнение с тези по-специални закони – познавате ли пълна имуществена отговорност от страна на работници и служители по трудово правоотношение, когато допуснат нарушение на трудовите си задължения? Няма такава, или тя е само в ограничени случаи. Ето защо казвам, че това е един абсурден прецедент и той просто не трябва да съществува в нашето законодателство.
Моля, да гласувате за предложението във варианта, който съм го предложила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики?
Няма други изказвания.
Госпожо Цачева, заповядайте.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, госпожо министър, колеги! Аз подкрепям изцяло предложението на Юлиана Колева, тъй като изменението, което в момента съществува като действаща правна норма, действително създава много проблеми в системата на ТЕЛК и НЕЛК.
За какво става дума? Когато се отпуска пенсия за временна нетрудоспособност преди да бъде изплатена тази пенсия се подписва специалист от съответната районно-осигурителна система, от РУСО.
След определен период от време обаче се обжалва решението на ТЕЛК пред НЕЛК. Обикновено това става пак по инициатива на същото РУСО без значение, че негов служител е подписал и разписал Има едни правоъгълни печати, които се слагат на съответното решение на ТЕЛК за определяне процента на нетрудоспособност. Във времето минават повече от година, понякога две, а понякога и още повече и след като на едно лице му е предписан определен процент нетрудоспособност, назначено е съответно лечение, е нормално тогава, когато това лице мине на експертиза пред НЕЛК, да има подобрение в здравословното си състояние и да има по-нисък процент на нетрудоспособност.
И тук сега се поставя големият въпрос. Когато НЕЛК отмени решението на ТЕЛК и примерно вместо 52% каже, че нетрудоспособността е 49% – за тези 3% разлика така, както сега действа правната норма, пълна имуществена отговорност носят членовете на ТЕЛК. Но ТЕЛК не е персонифицирана институция. Това са лица, които работят в трудови правоотношения към съответно лечебно заведение. Тяхната браншова организация има много предложения, водят се разговори в продължение на няколко години по този въпрос, който до момента не намери законодателно решение.
Аз считам, че сега е моментът чрез подкрепа на текста на народния представител Юлиана Колева да решим този проблем, който не е маловажен. Ако е необходимо да бъде редактирано и съобразено и трябва да отложим временно приемането по този параграф, нека да преминем към следващите параграфи.
Правя формално предложение, за да се огледа и да се предложи точна редакция как да звучи, но считам за коректно да уважим това предложение, което се прави от госпожа Колева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики?
Заповядайте за реплика, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Нямам друга форма да взема отношение по това, което се каза до този момент, затова формално ползвам процедурата за реплика.
Всъщност предложенията, които сме направили с госпожа Колева, са идентични. Като тук освен проблемите, които бяха изложени от мен и от нея, и от госпожа Цачева, има и един друг момент, а именно това е въпросът: от какъв момент трябва да действа промяната в Кодекса за социално осигуряване? В тази връзка, тъй като промените са направени в края на 2005 г. и едва ли само дебатът в зала ще е достатъчен за тези, които предлагат текста, да се откажат от събирането на имуществените санкции и глобите от лицата, които неправилно са определили нетрудоспособността в хипотезата отменен акт.
Затова подкрепям идеята да сформираме тук набързо една група, която да прецизира текста, така че освен това, което се каза по същество, да е ясно, че ще визира и хипотезите на вече отменени актове по времето, по което този закон е произвел своето правно действие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Други реплики?
Заповядайте, д-р Желев.
Евгений Желев (КБ): Уважаеми господин председателстващ, госпожо министър, дами и господа! Аз съвсем накратко ще ви призова да подкрепим евентуално общия текст, който ще се изработи, ако приемете това предложение за съставяне на работна група. Защото ще ви кажа само от практическа гледна точка като оставям настрана правните въпроси, които бяха много точно засегнати, изключително много се затормозва работата на ТЕЛК и най-вече на НЕЛК. Има хиляди преписки, които стоят, и хиляди граждани, които чакат. Ако намерим консенсус да решим този проблем, ще услужим само на гражданите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Шайлекова.
Станка Шайлекова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, драги колеги! Аз доста дълго време съм работила в ТЕЛК и може би най-добре от всички в тази зала мога да кажа какво значи да плащаш за общо взето в кавички „неправилно взето решение”.
Защото при всички случаи има субективен фактор. И при решенията, които взема ТЕЛК, и при тези, които взема НЕЛК. Многократно съм изразявала недоволство и председателите на всички ТЕЛК-ове са изразявали недоволство от тази порочна практика, която не знам защо беше въведена още преди 2007 г. (Реплика от народния представител Хасан Адемов.) Абсолютно порочна е! Защото ми се струва, че никой лекар не е съгласен да плаща за това, което е преценил, и за дадения процент на трайно загубена неработоспособност.
Така че призовавам колегите да подкрепят текста, който госпожа Колева и госпожа Манолова внасят, и мисля, че това е правилният текст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Други реплики?
Изказвания?
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мая Манолова, Емилия Масларова и Янаки Стоилов, което комисията не подкрепя.
Отменете гласуването.
Подлагам на гласуване процедурното предложение за отлагане на гласуването на § 52, който по доклад става § 66.
Гласували 103 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Отлагаме гласуването по този параграф.
Госпожо Атанасова, моля продължете.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Предложение от народните представители Желев, Манолова, Стоилов за § 53.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 53 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадането на § 53 по доклад.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Иванов да се създаде § 53а.
Комисията подкрепя предложението.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съгласно внесения допълнителен доклад към доклада за второ гласуване има постъпило предложение от народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 53а, който става § 67, със следната редакция:
„§ 67. (1) Медицинските стандарти по чл. 6, ал. 1 и методиката по чл. 31, ал. 2 се утвърждават в срок до един месец от влизането в сила на този закон.
(2) Областните здравни карти се изработват и Националната здравна карта се приема по реда на този закон в срок до четири месеца от утвърждаване на медицинските стандарти по чл. 6, ал. 1”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията по Допълнителния доклад от 13.07.2010 г. за създаване на § 63а, който става § 67 с представената редакция по доклада.
Гласували 102 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов по § 54.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Ваньо Шарков.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 54, който става § 68 – окончателна редакция съгласно Допълнителния доклад:
„§ 68. (1) Многопрофилните и специализираните болници, които не отговарят на изискванията на чл. 9, чл. 19, ал. 2 и 3 и чл. 23, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон и подават документи за промяна на издадените разрешения за лечебна дейност до министъра на здравеопазването в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.
(2) Контролните органи на РЗОК и на Министерството на здравеопазването в срок до 1 декември 2010 г. извършват проверка за съответствие на дейността на изпълнителите на медицинска помощ – лечебни заведения за болнична помощ, с изискванията по чл. 19, ал. 2 и 3 и чл. 23.
(3) При установяване на несъответствие с изискванията по ал. 2 промяната във финансирането на дейността на изпълнителите на медицинска помощ – лечебни заведения за болнична помощ, се извършва чрез изменение и допълнение на договора по чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.
(4) Лечебните заведения за болнична помощ се финансират със средства от републиканския бюджет или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса само за дейността на клиники и отделения, за които е установено съответствие с изискванията по ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Колеги, изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 54, който става § 68 по Допълнителния доклад.
Гласували 100 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Иванов – да се създаде § 54а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Десислава Атанасова. То е отразено в доклада за второ гласуване.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 54а, който става § 69 със следната редакция – окончателна редакция съгласно Допълнителния доклад:
„§ 69. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, които не са привели дейността си в съответствие с изискванията на този закон и не са подали документи за промяна на издадените разрешения за лечебна дейност в срока по § 68, ал. 1, могат да се преобразуват и/или пререгистрират в същия срок в лечебни заведения за извънболнична помощ.
(2) Преобразуването и/или пререгистрирането на лечебните заведения по ал. 1 се извършва по реда на Търговския закон и на чл. 40 след решение на собственика им. Директорът на регионалния център по здравеопазване издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение за извънболнична помощ в сроковете по чл. 40.
(3) След издаване на удостоверението за регистрация по ал. 2 министърът на здравеопазването издава заповед за отнемане на издадените разрешения за лечебна дейност по чл. 47 на преобразуваните и/или пререгистрираните лечебни заведения за болнична помощ.
(4) След изтичане на срока по ал. 1 министърът на здравеопазването издава заповед за отнемане на издадените разрешения за лечебна дейност по чл. 47 на лечебните заведения за болнична помощ, които не са се преобразували и/или пререгистрирали по реда на ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Колеги, моля, изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 54а, който става § 69 съгласно Допълнителния доклад.
Гласували 96 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: По § 55 има постъпило предложение от народните представители Желев, Манолова и Стоилов - § 55 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Цвета Георгиева – в § 55, ал. 1 да се добави т. 5 със следния текст:
„5. Преобразуваните от собственика им онкологични диспансери запазват предмета на дейността си, а именно активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни с онкологични заболявания, като поддържат и развиват регионален регистър на онкологично болните.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Евгений Желев – в Преходните и заключителните разпоредби, § 55, ал. 1 се правят следните промени:
1. В ал. 1 думата „преобразуват” се заменя с думата „пререгистрират”.
Комисията не подкрепя предложението по т. 1.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2.
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2, описано в Допълнителния доклад за второ гласуване.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 55, който става § 70 – окончателна редакция съгласно Допълнителния доклад:
„§ 70. (1) Заварените към влизането в сила на този закон диспансери се преобразуват и/или пререгистрират след решение на собственика им и подават документи за издаване на разрешение за лечебна дейност до министъра на здравеопазването в срок до три месеца от влизането в сила на този закон, както следва:
1. диспансерите за психични заболявания – в центрове за психично здраве;
2. диспансерите за пневмо-фтизиатрични заболявания – в медицински центрове или в специализирани болници за пневмо-фтизиатрични заболявания;
3. диспансерите за кожно-венерически заболявания – в центрове за кожно-венерически заболявания;
4. диспансерите за онкологични заболявания – в комплексни онкологични центрове или в специализирани болници за онкологични заболявания.
(2) Заварените към влизането в сила на този закон диспансери продължават да извършват досегашните си дейности по Закона за лечебните заведения и предвидените в други закони дейности в срока по ал. 1, ако не са се преобразували и/или пререгистрирали.
(3) Лечебните заведения, които са правоприемници на диспансерите по ал. 1, продължават да извършват дейностите по активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни.
(4) Диспансерите, които не са се преобразували и/или пререгистрирали в срока по ал. 1, се прекратяват и се извършва ликвидация по реда на членове 54, 55 и 56.
(5) След изтичане на срока по ал. 1 министърът на здравеопазването издава заповед за отнемане на разрешението за лечебна дейност на диспансерите по ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Изказвания?
Заповядайте, госпожо Георгиева.
Цвета Георгиева (Атака): Уважаеми господин председател, колеги! Оттеглям предложението си, тъй като текстът, който съм предложила, е решен по-късно в редакцията на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов, което комисията не подкрепя.
Гласували 96 народни представители: за 26, против 67, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Евгений Желев, направено по същия параграф по т. 1, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 11, против 61, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими