Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-07-29

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова 

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, от петъчния пленарен законодателен ден за миналата седмица останаха няколко текста от второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.
На основание чл. 43, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам днес като първа точка от нашата програма да продължим с второто четене на посочения законопроект.
Подлагам на гласуване направеното предложение за включване на нова точка в програмата ни за днес.
Гласували 125 народни представители: за 109, против 12, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Ципов.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Благодаря Ви, госпожо председател.
Правя процедурно предложение т. 6 от дневния ред да стане т. 10 по нашата програма като се отчете и включването на новата точка в дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ципов, след вчерашното гласуване и подреждане имате предвид второто четене на Законопроекта за оръжията и боеприпасите, която е вече т. 7 по променената от вчера редакция.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Да, т. 7 да стане т. 11 – преди парламентарния контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, тя ще стане под друга номерация, тъй като включихме допълнителна точка. Разбрах Ви предложението, благодаря.
Подлагам на гласуване процедурното предложение второто четене на Законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия – продължение, да бъде включено като поредност преди парламентарния контрол.
Гласували 129 народни представители: за 120, против 6, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Преминаваме към точка първа:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Продължаваме с второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 40, който става § 38 и предлага следната редакция:
„§ 38. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При наличие на нова информация, че химично вещество и/или смес, които съответстват на разпоредбите на този закон, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и на регламентите, посочени в чл. 1, т. 3, представляват непосредствена и голяма опасност за човешкото здраве и/или околната среда, органите по чл. 27, ал. 1 и 2 могат временно да забранят пускането на пазара и употребата им.”
2. В ал. 3 думите „биоциден препарат или регистриран биоциден препарат” се заменят с „биоцид или регистриран биоцид”.
3. В ал. 5 в изречение първо думите „биоциден препарат” и в изречение второ думите „Биоцидният препарат” се заменят съответно с „биоцид” и „Биоцидът”.
4. В ал. 6 думите „биоцидния препарат” се заменят с „биоцида”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има ли желания за изказване? Няма.
Поставям на гласуване текста на § 40, който става § 38 в редакция на комисията.
Гласували 129 народни представители: за 109, против 5, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 39.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Поставям на гласуване § 41, който става § 39, и § 42, който става § 40, по вносител.
Гласували 113 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 41, и предлага следната редакция:
„§ 41. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
1. В т. 2 думата „Препарати” се заменя със „Смеси”.
2. Точки 4 и 5 се отменят.
3. В т. 6, 7, 8, 13 и 16 навсякъде думите „препарат” и „препарати” се заменят съответно със „смес” и „смеси”.
4. В т. 17 думата „опасни” се заличава, а думата „препарати” се заменя със „смеси”.
5. В т. 19 думите „биоциден препарат” и „Биоцидният препарат” се заменят съответно с „биоцидна смес” и „Биоцидната смес”.
6. В т. 25, 27, 28, 29 и 30 думите „Биоциден препарат”, „биоциден препарат”, „биоцидният препарат”, „биоцидния препарат” и „препаратите” се заменят съответно с „Биоцид”, „биоцид”, „биоцидът”, „биоцида” и „биоцидите”.
7. В т. 36 и 40 думата „препарати” се заменя със „смеси”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Желания за изказване? Няма.
Гласуваме § 43, който става § 41 в редакция на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44 и 45, които стават съответно 42 и 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Гласуваме § 44, който става 42 и § 45, който става 43.
Гласували 103 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията предлага да се създаде § 44:
„§ 44. В чл. 15в, ал. 2, т. 1, чл. 17, ал. 3, т. 1, чл. 17д, ал. 3, т. 1, чл. 17и, ал. 2, т. 1, чл. 17к, ал. 4, т. 1, чл. 17о, ал. 2, т. 1 и чл. 17о, ал. 3, т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър” се заменят с „единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Моля, гласуваме редакцията на § 44, както ни я предлага комисията.
Гласували 105 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: „Допълнителни разпоредби”.
Комисията подкрепя наименованието на това подразделение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Гласуваме наименованието на това подразделение, а именно „Допълнителни разпоредби”.
Гласували 103 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 46, който става § 45 и предлага следната редакция:
„§ 45. В наименованията на глави втора и седма и навсякъде в глави първа, втора, шеста, седма и осма думите „препарат”, „препарата”, „препарати” и „препаратите” се заменят съответно със „смес”, „сместа”, „смеси” и „смесите”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Гласуваме § 46 по вносител, който става § 45 в редакцията на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Параграф 47 – постъпило е предложение на народните представители Костандин Язов и Иван Алексиев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 47, който става § 46 и предлага следната редакция:
„§ 46. В Глава четвърта, навсякъде, думите „биоцидните препарати”, „биоциден препарат”, „биоцидни препарати”, „биоцидния препарат”, „препаратите”, „препарата”, „биоцидният препарат”, „препарат” и „препарати” се заменят съответно с „биоцидите”, „биоцид”, „биоциди”, „биоцида”, „биоцидите”, „биоцида”, „биоцидът”, „биоцид” и „биоциди”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Гласуваме новата редакция на § 46 по комисия.
Гласували 111 народни представители: за 102, против 1, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48 и 49, които стават съответно 47 и 48.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Поставям на гласуване § 48 и 49, които стават 47 и 48 по текста на вносителя.
Гласували 111 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на това подразделение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Моля, да гласуваме текста по вносител за наименованието на това подразделение, а именно „Преходни и заключителни разпоредби”.
Гласували 103 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50 и 51, които стават съответно § 49 и § 50.
Моля, да се отбележи, че в доклада е допусната техническа грешка – написано е „Работната група подкрепя теста на вносителя за § 50”, да се чете: „Комисията подкрепя текста на вносителя”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Гласуваме § 50 и 51 по вносител, които стават съответно 49 и 50.
Гласували 107 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията предлага да създаде § 51:
„§ 51. Чл. 2, чл. 5, ал. 1-3 и ал. 5 и чл. 7б-7е се прилагат до 31 май 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Гласуваме новия § 51, който ни се предлага от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Параграф 52 – постъпило е предложение на народния представител Искра Михайлова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 52 и предлага следната редакция:
„§ 52. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на § 14 и § 24, които влизат в сила от 1 юни 2015 г.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Желаещи за изказване на народни представители? Няма.
Поставям на гласуване § 52 в редакцията на комисията.
Гласували 112 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
С това изцяло е приет на второ четене Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред за днешното ни заседание, а именно:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Уважаема госпожо председател, на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника моля да бъдат допуснати в пленарната зала проф. Иван Миланов – заместник-министър на здравеопазването, и госпожа Людмила Василева – дирекция „Правна” в Министерството на здравеопазването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Моля да гласуваме направеното процедурно предложение.
Гласували 98 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят представителите на Министерството на здравеопазването, за да участват в обсъжданията.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Благодаря, госпожо председател.
„Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 002-01-50, внесен от Министерския съвет на 3 юни 2010 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Не виждам желание за изказвания.
Поставям на гласуване наименованието на закона по вносител.
Гласували 96 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Постъпило е предложение от народния представител Десислава Атанасова за § 1.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
„§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение второ думата „директора” се заменя с „управителя”.
2. В ал. 3, т. 2 думата „директорът” се заменя с „управителят”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Поставям на гласуване текста на § 1 така, както ни го предлага комисията.
Гласували 98 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Да гласуваме § 2 по вносител.
Гласували 90 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Постъпило е предложение от народния представител Ваньо Шарков за § 3:
В § 3, в чл. 19:
1. В ал. 1 думата „директорът” да се замени с „управителят” и след нея да се добави „и подуправителят”, а думата „избира” да се замени с „избират”.
2. В ал. 2 думата „директор” да се замени с „управител” и след нея да се добави „и подуправител”.
3. В ал. 3 думата „директор” да се замени с „управител” и след нея да се добави „и подуправител”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3:
„§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Директорът” се заменя с „Управителят”.
2. В ал. 2 думата „директор” се заменя с „управител”.
3. В ал. 3 думата „Директор” се заменя с „Управител”.
4. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думата „директора” се заменя с „управителя”.
б) в т. 4 думата „директор” се заменя с „управител”.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 4 надзорният съвет възлага на подуправителя на НЗОК временно да изпълнява длъжността управител на НЗОК. Народното събрание приема решение за избор на нов управител на НЗОК в срок, не по-дълъг от 30 дни от прекратяването на договора на управителя в случаите по ал. 4.”
6. В ал. 6 думата „директора” се заменя с „управителя”.
7. В ал. 7:
а) в текста преди т. 1 думата „Директорът” се заменя с „Управителят”.
б) в т. 11 думите „със заместник-директорите” се заменят със „с подуправителя”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Желаещи да вземат отношение? Няма.
Поставям първо на гласуване предложението на народния представител Ваньо Шарков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 12, против 24, въздържали се 65.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване редакцията на комисията за § 3.
Гласували 91 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Постъпило е предложение от народния представител Десислава Атанасова за § 4.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4:
„§ 4. В чл. 19а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При осъществяване на своите правомощия управителят на НЗОК се подпомага от подуправител.”
2. В ал. 2 думите „Заместник-директор” се заменят с „Подуправител”.
3. Алинея 3 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Поставям на гласуване редакцията на комисията за § 4.
Гласували 97 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Атанасова: Постъпило е предложение от народния представител Десислава Атанасова за § 5.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5:
„§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „директор и заместник-директор на НЗОК и на РЗОК” се заменят с „управител и подуправител на НЗОК и за директор и заместник – директор на РЗОК”.
2. В ал. 2 думата „Директорите” се заменя с „Лицата по ал. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Гласуваме § 5 в редакцията на комисията.
Гласували 93 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Постъпило е предложение от народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 5а, който става § 6, със следната редакция:
„§ 6. В чл. 45 се създава ал. 10:
„(10) За денталните дейности, включени в основния пакет, определен в наредбата по ал. 2, се допуска заплащане и/или доплащане от задължително здравноосигурените лица, при условията и по реда на чл. 55в.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Не виждам желаещи народни представители да вземат отношение към текста.
Поставям на гласуване предложението на комисията за § 5а, който става § 6.
Гласували 88 народни представители: за 76, против 5, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими