Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-07-30

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов


Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.
Моля, господин Ципов да заеме мястото си на трибуната.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Благодаря Ви, госпожо председател.
Член 61 – предложение на Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на Димо Гяуров – в чл. 61 ал. 1 се добавя нова т. 8 със следното съдържание:
„Точки 4, 5 и 6 не се отнасят за лицата имащи вече разрешение за дейности с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.”
Предложение на народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на Венцислав Лаков, Любомир Владимиров и Огнян Стоичков – в чл. 61 ал. 3 – да се измени т. 2, съответно на посоченото в т. 19 по-горе.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61:
„Чл. 61. (1) За получаване на разрешение за придобиване на взривни вещества и/или пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, на територията на Република България лицата по чл. 50, ал. 1 и 2 подават до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, а лицата по чл. 51, ал. 2 и 3 – до директора на ГДОП на МВР, заявление по образец, в което се посочват:
1. име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
2. видът и количеството взривни вещества и/или пиротехническите изделия;
3. основателна причина за издаване на разрешението в случаите на закупуване, замяна и дарение.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. документ, удостоверяващ начина на придобиването им в случаите на наследство;
2. декларация, че придобитите взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия имат нанесена „СЕ” маркировка съгласно чл. 28, съответно уникална идентификация съгласно чл. 29 за взривните вещества за граждански цели;
3. списък на лицата, които ще имат достъп до взривни вещества и/или пиротехнически изделия, съгласуван с началника на РУ на МВР по местосъхранението им;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, представят към документацията по ал. 2 и ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка – в легализиран превод на български език.
(4) Българските граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицата по ал. 3 представят към документацията по ал. 2 допълнително следните документи:
1. свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
2. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
3. медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания по тези текстове на законопроекта? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димо Гяуров, което комисията не подкрепя.
Гласували 138 народни представители: за 37, против 63, въздържали се 38.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Лаков, Владимиров и Стоичков.
Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 139 народни представители: за 32, против 36, въздържали се 71.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 61 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 128 народни представители: за 102, против 9, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Член 62 – предложение на Спас Панчев:
В чл. 62 да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) При прокарване на шахти, щолни, тунели или циклични дейности, взривните материали за седмичните нужди да се съхраняват в укрития или контейнери разположени на разстояние не по-малко от 50 м. от устието на щолнята, шахтата или тунела и от сградите и от съоръженията.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Панчев.
Спас Панчев (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, и по време на дискусията, когато работната група обсъждаше закона, говорихме по този въпрос. Бих искал да го представя и на вас, за да имате представа за какво става дума.
Когато се прокарват шахти, щолни, тунели, когато има циклични дейности, обикновено всеки ден се правят между три и шест взривявания, а понякога и повече. Взривните вещества се държат в складове далече от мястото, където се работи. Например – при магистрала „Люлин” се прави тунел, а на два часа и половина оттам се намира най-близкият склад. Това значи, че всеки ден взривните вещества трябва да се докарват на мястото, където се работи.
Каква е практиката досега? Обикновено на 50 и повече от 50 м се поставят контейнери или се правят складови укрития, в които за целия ден се държат взривните вещества. Няма случай досега да има някакви нещастни случаи и да има оплаквания от това, че по този начин се работи. Обикновено това става и на втория, и на третия ден. Желанието на взривните инженери, на тяхното сдружение, е това да се регламентира. Всеки ден, когато се правят взривни дейности, наблизо има част от неизползваните взривни вещества, те се съхраняват правилно и няма никакви проблеми. Желанието не е да се правят специални складови помещения, а да се икономиса, първо, всеки ден транспорта и опасността по пътя да станат нещастни случаи, защото и това е възможно да стане, ако всеки ден се возят взривните вещества. Желанието на работещите, на бранша е: да се разреши в едноседмичен срок те да карат на място взривните вещества, да ги съхраняват правилно, за да не се допускат нещастни случаи.
Това е целта ми и желанието ми – да има една допълнителна алинея към този член, която да разреши това нещо, а след това с поднормативен акт, каквото реши държавата, това може да бъде реализирано на място. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Спас Панчев, което комисията не подкрепя.
Гласували 119 народни представители: за 27, против 71, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 62.
Гласували 119 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 63.
Гласували 111 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 64:
„Чл. 64. За получаване на разрешение за употреба лицето по чл. 62, получило разрешение за съхранение, подава до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по мястото на употреба, заявление по образец, придружено от следните документи:
1. копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка за лицето или за служителите, които ще извършват взривните работи;
2. списък на служителите, които ще извършват взривните работи;
3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 64 в редакцията на комисията.
Гласували 119 народни представители: за 107, против 1, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители за чл. 65.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 65:
„Чл. 65. (1) За получаване на разрешение за употреба на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на държава членка и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, подават до директора на ГДОП на МВР за територията на страната, съответно до началника на РУ на МВР по мястото на употребата им, заявление по образец, придружено от следните документи:
1. документите по чл. 61, ал. 4;
2. копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка;
3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(2) За получаване на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, подават до органа по ал. 1 заявление, придружено от:
1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка – в легализиран превод на български език;
2. списък на служителите, които ще извършват взривните работи;
3. документацията по ал. 1, т. 1 и 2 за лицата по т. 2;
4. документацията по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;
5. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 65 по доклада на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: По членове 66 и 67 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя по членове 66 и 67, които комисията подкрепя.
Гласували 95 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители за чл. 68.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Димо Гяуров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено.
Предложение от народния представител Спас Панчев.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народните представители Венцислав Лаков, Любомир Владимиров и Огнян Стоичков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 68:
„Чл. 68. (1) При постъпване на заявлението и документацията по чл. 61, 62, 63, 64 и 65 ГДОП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.
(2) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон органът по ал. 1 уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 5 спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или началникът на РУ на МВР служебно проверява обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, 6 и 7 и дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице или срещу управителя/управителите, и/или членовете на управителните органи на юридическото лице.
(5) Директорът на ГДОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(6) Отказът по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) При мотивиран отказ за издаване на разрешение за придобиване в случаите на наследство, наследникът предоставя взривните вещества и/или пиротехническите изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, на органа по ал. 1 за съхранение незабавно след получаване на решението за отказ. Собственикът на изделията може да прехвърли собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване, след влизането в сила на решението за отказ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста за чл. 68 в редакцията на комисията, съгласно доклада.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: По чл. 69 има предложение на Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Христо Бисеров – в чл. 69, ал. 1 „три” се заменя с „шест”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Спас Панчев – в чл. 69 ал. 1 да придобие следната редакция:
„(1) Разрешенията за придобиване на експлозиви и пиротехнически изделия се издават за срок от 6 (шест) месеца и в рамките на този срок могат да се ползват многократно до изчерпване на описаните количества, което се удостоверява с комплект от протоколи, прикрепени към попълнения контролен талон.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Венцислав Лаков, Любомир Владимиров и Огнян Стоичков.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69:
„Чл. 69. (1) Разрешенията за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия се издават за срок 3 месеца и в рамките на този срок могат да се ползват еднократно.
(2) Разрешенията за съхранение и/или употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия са валидни за срок 5 години от датата на издаването им.
(3) Издадените разрешения за съхранение и/или употреба важат само за посочените в тях видове и/или количества взривни вещества и пиротехнически изделия и могат да се използват само от лицата, на чието име са издадени.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Заповядайте, господин Панчев.
Спас Панчев (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, първоначалният вариант на закона беше неприемлив почти за всички браншове. Благодарение усилията на комисията, участието на много депутати и заинтересовани, мисля, че в момента имаме приличен закон.
Законите се правят не само да обслужват държавата, но и за да помагат на бизнеса. Нашето предложение с господин Бисеров, тъй като господин Лаков оттегли предложението си, но по принцип то беше същото, за да намалим бюрокрацията и както преди малко споменах, взривните дейности изискват понякога по-дълъг период – четири-пет месеца, многократно се взривява, нашето желание е този срок от три месеца да бъде удължен поне на шест месеца, за да не ходят постоянно фирмите да чакат за разрешителни, да носят куп документи, от които няма никаква полза, а в рамките не на три, а на шест месеца, съгласно изискванията на закона, те да имат право да получават взривни вещества, да ги купуват, да ги използват, да ги отчитат по съответния ред, което по никакъв начин не би променило закона, а би улеснило единствено и само работещите в този бранш. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 86 народни представители: за 25, против 54, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Спас Панчев, което комисията не подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 21, против 60, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на чл. 69, съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 86 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: По чл. 70 има предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 70:
„Чл. 70. (1) Лицето, получило разрешение за придобиване, съхранение и/или употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, уведомява ГДОП на МВР, съответно РУ на МВР, при:
1. преустройство на обектите за съхранение;
2. промяна на ръководителите на складовете за съхранение и/или на служителите, които извършват взривни работи;
3. промяна на търговската регистрация или на регистрацията като юридическо лице с нестопанска цел.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило разрешение за придобиване, съхранение и/или употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Оценяването на документацията по ал. 2 и проверката на място на складовете за съхранение, когато е необходимо, се извършват по реда на чл. 68, ал. 1-3.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождението на обектите за съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за придобиване, съхранение и/или употреба.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 70 по редакцията на комисията, съгласно доклада.
Гласували 87 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 71.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване и двата текста по вносител на чл. 71 и 72 по доклада, които комисията подкрепя.
Гласували 86 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: По чл. 73 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народните представители Лаков, Владимиров и Стоичков.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Христо Бисеров – да отпадне чл. 73, ал. 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 73:
„Чл. 73. (1) Лицата, получили разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, водят регистър, който съдържа:
1. име и адрес на лицето, от което са получени взривните вещества и пиротехническите изделия;
2. име и адрес на лицето, което e получило взривните вещества и пиротехническите изделия;
3. количествата взривни вещества и пиротехнически изделия, идентификационни данни за тях, както и датата на получаването и предаването им;
4. идентификационни данни и количества бракувани взривни вещества и пиротехнически изделия.
(2) Лицата, получили разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, водят регистър, който съдържа:
1. име и адрес на лицето, от което са получени взривните вещества и пиротехническите изделия;
2. вида и количествата получени и употребени взривни вещества и пиротехнически изделия;
3. вида и остатъчните количества взривни вещества и пиротехнически изделия и име и адрес на лицето, на което са предоставени.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 в срок от 10 работни дни след приключване на всяко тримесечие представят на директора на ГДОП на МВР или на съответния началник на РУ на МВР, издал разрешението, копие от регистрите за изтеклото тримесечие, на хартиен или електронен носител.
(4) Данните от регистрите по ал. 1 и 2 се съхраняват за срок 10 години от вписването им и се предоставят при поискване на органите на МВР.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 23, против 54, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на чл. 73 в редакцията на комисията съгласно доклада.
Гласували 81 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: По чл. 74 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 74:
„Чл. 74. (1) Лицата, получили разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, осигуряват денонощна въоръжена охрана съгласувано с органа, издал разрешението, и спазват техническите правила и норми за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия съгласно Закона за устройство на територията.
(2) В складовете по ал. 1 се допуска съвместно съхранение на различни видове взривни вещества в количества, определени в Закона за устройство на територията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на чл. 74 съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 80 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за чл. 75 и за наименованието на Раздел ІІІ, които комисията подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: По чл. 76 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Христо Бисеров – в чл. 76, ал. 3 отпада т. 6.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Лаков, Владимиров и Стоичков.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 76:
„Чл. 76. (1) За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, подават заявление по образец до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, съответно по адрес на съхранение.
(2) За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях физически лица, пребиваващи на територията на друга държава членка, физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка, подават заявление по образец до директора на ГДОП на МВР.
(3) В заявленията по ал. 1 и 2 се посочва:
1. начин на придобиване;
2. име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
3. основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна;
4. видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.
(4) Заявленията се придружават от следните документи:
1. документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;
2. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98;
3. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях имат нанесена уникална маркировка съгласно чл. 26 и 27 или маркировка, съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г.;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(5) Лицата по ал. 2 представят към документацията по ал. 3 и 4 и предварително писмено одобрение от съответния орган на държавата членка, в която лицето е пребиваващо.
(6) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, представят към документацията по ал. 3 и 4 и ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език.
(7) Българските граждани, гражданите на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, и управителят/управителите или членовете на управителните органи на юридическите лица по ал. 1 представят към документацията по ал. 3 и 4 документите по чл. 61, ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 21, против 55, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на чл. 76 съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: По чл. 77 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Димо Гяуров: в чл. 77, ал. 3 думите „подборно ловуване” в края на текста се заменят с „успешно завършен курс за боравене с ловно нарезно оръжие”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Христо Бисеров:
Член 77, ал. 3 отпада.
В чл. 77 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Лица, придобили право на ловно оръжие, могат да придобиват късо нарезно оръжие за доубиване на едър дивеч с калибър над 8 мм.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков:
„1. В чл. 77, ал. 3, се изменя така:
„(3) При кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие физическите лица представят и удостоверение за завършен курс за боравене с нарезно оръжие. ”
2. Да се добави ал. 4:
„(4) При кандидатстване за разрешение за придобиване на късо нарезно оръжие от ловци за защита от диви животни и доубиване на ранен дивеч, физическите лица представят удостоверение за завършен курс за боравене с късо нарезно оръжие.”
3. Чл. 77 ал. 3 да се измени както следва:
„(3) Лица, придобили право на ловно оръжие, могат да придобиват късо нарезно оръжие за доубиване на опасен едър дивеч с калибър над 8 мм.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77:
“Чл. 77. (1) Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, освен документите по чл. 76, ал. 3, 4 и 7 представят и документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта, а когато лицата са пребиваващи на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език.
(2) Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за ловни цели, освен документите по чл. 76, ал. 3, 4 и 7 представят и документ за придобито право на лов, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език.
(3) При кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие физическите лица представят и удостоверение за подборно ловуване.
(4) Лицата по чл. 76, ал. 1 и 2, притежаващи огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, за които имат издадени разрешения за съхранение и/или носене и употреба и срокът им не е изтекъл, могат да придобият друго огнестрелно оръжие и боеприпаси за него след получаване на разрешение за придобиване. Лицата представят заявление до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянен адрес, към което прилагат копие от съответните разрешения, идентификационни данни за огнестрелното оръжие и боеприпасите за него и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Заповядайте, господин Икономов.
Георги Икономов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да направя предложение за редакционна поправка в чл. 77, ал. 2, а именно думите „документ за придобито право на лов” да бъдат заменени със „заверен билет за лов”. Така написан, според мен, текстът е двусмислен и искам да го конкретизираме с предложението, което правя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Димо Гяуров, което комисията не подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 19, против 30, въздържали се 34.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 7, против 66, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Лаков, Владимиров и Стоичков, което комисията не подкрепя.
Венцислав Лаков (Атака, от място): Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Предложението е оттеглено.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Икономов за промяна в чл. 77, ал. 2, където изразът „документ за придобито право на лов” да бъде заменено със „заверен билет за лов”.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 3.
Атака