Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-09-03

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Екатерина Михайлова и Павел Шопов
Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.
Госпожо Милева, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 201 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 201:
„Чл. 201. (1) Който при пътуване от или до друга държава членка пренася огнестрелното си оръжие и боеприпаси за него без издадения Европейски паспорт за огнестрелно оръжие, се наказва с глоба в размер на 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 4000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 201 по предложение и в редакция на комисията.
Гласували 120 народни представители: за 100, против 1, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 202 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 202:
„Чл. 202. (1) Който не съхранява документа за транспортиране в рамките на Европейския съюз на взривни вещества за граждански цели за срок 3 години след получаване на доставката, се наказва с глоба в размер на 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 4000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
Гласуваме чл. 202 в редакцията на комисията.
Гласували 115 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 203 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 203:
„Чл. 203. (1) Който не предаде Европейския паспорт за огнестрелно оръжие в случаите по чл. 119, ал. 2, се наказва с глоба в размер на 300 лв.
(2) Който преотстъпи Европейския паспорт за огнестрелно оръжие на друго лице, се наказва с глоба в размер на 500 лв.
(3) Който изгуби, повреди или унищожи Европейския паспорт за огнестрелно оръжие, се наказва с глоба в размер на 100 лв.
(4) Глобата по ал. 1 се налага и на лице, което не уведоми компетентния орган в случаите по чл. 119, ал. 5.
(5) При повторно нарушение се налага глоба в размер на:
1. 600 лв. – в случаите по ал. 1 и 4;
2. 1000 лв. – в случаите по ал. 2;
3. 200 лв. – в случаите по ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желание за изказване? Няма.
Гласуваме чл. 203.
Гласували 119 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 204 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 204:
„Чл. 204. Който носи и употребява огнестрелно оръжие и боеприпаси за него за ловни, спортни или културни цели извън срока и не съгласно целите, посочени в документа, удостоверяващ причината за пребиваването, или в поканата за участие в съответното мероприятие, се наказва с глоба в размер на 1000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 204 в редакцията на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 205 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 205:
„Чл. 205. Който транзитно преминава през територията на Република България и не декларира на ГКПП пренасяното от него огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, се наказва с глоба в размер на 3000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 205 в редакцията на комисията.
Гласували 105 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 206 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 206:
„Чл. 206. (1) Който не уведоми предварително компетентния орган за извършване на транспортиране на приети за ремонт огнестрелни оръжия в случаите на чл. 143, се наказва с глоба в размер на 200 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 1500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 500 лв. и/или имуществена санкция в размер на 2000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи за изказване? Няма.
Гласуваме чл. 206.
Гласували 98 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 207 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 207:
„Чл. 207. (1) Който извърши нарушение на чл. 144, т. 1 и 2, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1000 до 3000 лв. и/или имуществена санкция от 6000 до 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 207.
Гласували 103 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 208 има предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 208:
„Чл. 208. (1) Който извърши нарушение на чл. 144, т. 3 и 4, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. и/или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 2000 до 6000 лв. и/или имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 208.
Гласували 92 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 209 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Лаков, Владимиров и Стоичков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 209:
„Чл. 209. (1) Който унищожава взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, както и от категория 2 или от категория 3 в количествата по чл. 53, без да притежава квалификация и правоспособност за безопасност на труда при взривни работи, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 2000 до 6000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 209.
Гласували 89 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 210 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 210:
„Чл. 210. (1) Лице по чл. 13, ал. 4, което произвежда взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия без удостоверение за производство или в нарушение на издадено удостоверение или извършва търговия с произведени от него изделия, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. и/или с имуществена санкция от 10 000 до 30 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 5000 до 8000 лв. и/или имуществена санкция от 30 000 до 50 000 лв. и отнемане на удостоверението за срок до една година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Гласуваме чл. 210 в редакцията на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 211 има предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 211:
„Чл. 211. (1) Който в случаите на чл. 68, ал. 7 и чл. 83, ал. 7 не предостави незабавно получените взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на компетентния орган за съхранение, се наказва с глоба в размер на 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 6000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 10 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 211 в редакцията на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 212 има предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 212:
„Чл. 212. За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните лица се наказват с глоба от 500 до 2000 лв. и/или с имуществена санкция от 3 000 до 10 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат отношение по предлаганите санкции? Няма.
Гласуваме чл. 212 в редакцията на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: По чл. 213 има предложение на Николай Петков и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Христо Бисеров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 213 и предлага той да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Николай Петков и група народни представители, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 6, против 63, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на комисията, която не подкрепя текста на вносителя за чл. 213 и предлага той да бъде отхвърлен.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вчера отложихме гласуването на чл. 155 във връзка с чл. 214.
„ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД
към Доклад за второ гласуване на Законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 053-06-34 от 20 юли 2010 г.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 1 септември 2010 г. разгледа и обсъди следните предложения.
По чл. 155 предложение на Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Красимир Ципов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 155:
„Чл. 155. (1) При настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 2-8 издаденото разрешение се отнема с решение на органа, издал разрешението.
(2) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението му.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 155 по предложение на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: По чл. 214 има предложение на Христо Бисеров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на Красимир Ципов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 214, който става чл. 213:
„Чл. 213. (1) При издаване на решение по чл. 155 за отнемане на разрешение за осъществяване на дейност с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия или при прекратяване на разрешението поради прекратяване на дейността на лицето, органите по чл. 152 изземват с протокол по образец взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия от лицето. Иззетите вещи се съхраняват съгласно изискванията на чл. 74, съответно чл. 98, ал. 1-3.
(2) Собственикът на вещите по ал. 1 може да прехвърли собствеността върху взривните вещества и пиротехническите изделия в срок 6 месеца, а върху оръжията и боеприпасите – в срок една година от изземването, на лица, получили разрешения за производство, търговия или придобиване.
(3) При издаване на решение по чл. 155 за отнемане на разрешение за осъществяване на дейност с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, в случаите когато срещу лицето е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, органите по чл. 152 изземват с протокол по образец взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия от лицето. Иззетите вещи се съхраняват съгласно изискванията на чл. 74, съответно чл. 98, ал. 1-3 в срок до три месеца от приключване на наказателното производство.
(4) Собственикът на вещите по ал. 3 може да прехвърли собствеността върху тях или да подаде заявление за издаване на съответното разрешение за дейности с тях по този закон или за връщане на отнетото разрешение, в срока по ал. 3.
(5) Когато собственикът не прехвърли собствеността върху вещите или не подаде заявление за издаване на съответно разрешение или за връщане на отнетото разрешение в сроковете по ал. 2 или 4, вещите се отнемат в полза на държавата със заповед на органа по чл. 155, ал. 1.
(6) Препис от заповедта по ал. 5 се изпраща на НАП за изпълнение.
(7) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението й.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 213 в редакцията на комисията по допълнителния доклад.
Гласували 90 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: По чл. 215 има предложение на Христо Бисеров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 215, който става чл. 214:
„Чл. 214. (1) При установяване на нарушение по този закон, за което се предвижда наказание „отнемане на разрешението за определен срок”, органите по чл. 152 изземват с протокол по образец взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия - обект на нарушението. Иззетите вещи се съхраняват съгласно изискванията на чл. 74, съответно чл. 98, ал. 1-3, за срока на действие на наложеното наказание и след изтичането му се предават на лицата, чието разрешение е било отнето.
(2) Когато издаденото разрешение за съответна дейност по този закон е изтекло преди или към момента на изтичане на срока по ал. 1, иззетите вещи се съхраняват от МВР до подновяване на разрешението. Ако съответното разрешение не бъде подновено в срок до 6 месеца след изтичането на срока по ал. 1, иззетите вещи се отнемат в полза на държавата със заповед на съответния административнонаказващ орган.
(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на АПК като обжалването не спира изпълнението й.
(4) Препис от заповедта по ал. 2 се изпраща на НАП.
(5) След влизането в сила на наказателното постановление за извършено нарушение по чл. 166 иззетите взривни вещества за граждански цели подлежат на незабавно унищожаване при спазване изискванията на глава седма, раздел ІІ и разходите за него са за сметка на виновното лице.
(6) След влизането в сила на наказателното постановление за извършено нарушение по чл. 166 иззетите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях подлежат на незабавно унищожаване при спазване изискванията на глава седма, раздел ІІ и разходите за него са за сметка на виновното лице.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да направят редакционни поправки по предложения текст? Няма.
Гласуваме чл. 214 по предложение на комисията.
Гласували 93 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: По чл. 216 има предложение на Христо Бисеров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 216, който става чл. 215:
„Чл. 215. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от полицейските органи на МВР.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или от оправомощени от него длъжностни лица съобразно тяхната компетентност.
(3) За неуредените в този закон случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 215 по доклада на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: По чл. 217 – предложение от народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 217, който става чл. 216:
„Чл. 216. (1) След влизането в сила на наказателно постановление, с което се налага наказание, препис от него се предоставя на компетентния орган в МВР, издал съответното разрешение. Иззетите в този случай разрешения се изпращат на съответния компетентен орган на МВР за съхранение и отчет.
(2) Наказанието „отнемане на разрешението” тече от датата на изземване на разрешението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 216 в редакцията и номерацията на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 218 и предлага той да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други мнения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на чл. 218 по вносител.
Гласували 90 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 219, който става чл. 217:
„Чл. 217. (1) Глобите, предвидени в този закон, се налагат на физическо лице или на длъжностно лице в юридическо лице, регистрирано като търговец, в юридическо лице с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка или в юридическо лице, създадено със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) Имуществените санкции, предвидени в този закон, се налагат на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка или на юридическо лице, създадено със закон или с акт на Министерския съвет.
(3) Глобите и имуществените санкции, предвидени в този закон, се налагат, ако извършеното не съставлява престъпление.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 217 в номерацията и редакцията на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: „Допълнителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме наименованието на подразделението.
Гласували 87 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: По § 1 – предложение на Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Антоний Йорданов.
Предложението е оттеглено с писмено заявление.
Предложение от народния представител Христо Бисеров.
Комисията не подкрепя предложението:
1. В § 1, т. 1 думата „компонент” (употребена два пъти) се заменя с думата „елемент”, а изразът „ударен механизъм” се заличава.
2. В § 1, т. 12 изразът „куршуми с барутен заряд” се заменя с израза „куршуми, съдържащи заряд”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Част на огнестрелно оръжие“ е всеки компонент или резервен компонент, специално проектиран за огнестрелно оръжие и основен за неговото функциониране, включително цев, затворна рама или цевна кутия, затвор или барабан, ударен механизъм или затворен блок и всяко устройство, което е предназначено или пригодено да заглушава звука от изстрел с огнестрелно оръжие.
2. „Основен компонент на огнестрелно оръжие“ е затворен механизъм, патронник и цев на огнестрелно оръжие, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са монтирани или са предназначени да бъдат монтирани.
3. „Късоцевно огнестрелно оръжие“ е огнестрелно оръжие, чиято цев не надхвърля 30 сантиметра или общата дължина на което не надвишава 60 сантиметра.
4. „Дългоцевно огнестрелно оръжие“ е всяко огнестрелно оръжие, което не е късоцевно огнестрелно оръжие.
5. „Автоматично огнестрелно оръжие“ е огнестрелно оръжие, което след всеки произведен изстрел се презарежда автоматично и което може с едно натискане на спусъка да произведе серия от няколко изстрела.
6. „Полуавтоматично огнестрелно оръжие“ е огнестрелно оръжие, което след всеки произведен изстрел се презарежда автоматично и което не може с едно натискане на спусъка да произведе повече от един изстрел.
7. „Многозарядно огнестрелно оръжиe“ е огнестрелно оръжие без пълнител, което се зарежда преди всеки изстрел посредством ръчно вкарване на патрона в цевта или в предвидена за това камера, разположена на входа на цевта.
9. „Пневматично оръжиe“ е техническо средство, което чрез използване енергията на сгъстени газове може да изхвърля съчми, имащи дулен пробег, които получават целенасочено движение и причиняват механично поразяване на целта.
10. „Газово и сигнално оръжиe“ е техническо средство, конструирано за употреба на боеприпаси, използващи енергията на взривните вещества и които имат задушливо, упойващо и сълзотворно действие или светлинен и звуков ефект.
11. „Боеприпаси с бронебойно действие“ са боеприпаси за военна употреба с блиндирани куршуми с твърдо перфориращо ядро.
12. „Боеприпаси с експлозивно действие“ са боеприпаси за военна употреба с куршуми с барутен заряд, който експлодира при съприкосновение с целта.
13. „Боеприпаси със запалително действие“ са боеприпаси за военна употреба с куршуми със заряд от химическа смес, които избухват при контакт с въздуха или при съприкосновение с целта.
14. „Взривни вещества за граждански цели“ са взривните вещества, попадащи в Клас I от Препоръките на ООН за превоз на опасни товари.
15. „Фойерверк“ е пиротехническо изделие за увеселителни цели.
16. „Сценично пиротехническо изделие“ е пиротехническо изделие, предназначено за употреба на сцена в закрити помещения или на открито, включително във филмови или телевизионни продукции, или за друга подобна употреба.
17. „Пиротехнически изделия за превозни средства” са части от устройства за безопасност в превозни средства, които съдържат пиротехнически вещества, използвани за задействане на тези или други устройства.
18. „Европейски паспорт за огнестрелно оръжие“ е официален удостоверителен документ, издаден от компетентните органи на държава членка по искане на лице, което притежава разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие, при преминаването му от територията на една държава членка в друга. Европейският паспорт съдържа номер, срок на валидност, лични данни на лицето, идентификационни данни на огнестрелното оръжие, номер, дата и срок на валидност на разрешението за носене и употреба, както и информация за забрани или разрешителен режим в съответните държави членки за посоченото в паспорта оръжие.
19. „Проследяване“ е системно регистриране на движението на взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси от лицето, получило разрешение за производство, до крайния ползвател с цел предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления от компетентните органи.
20. „Транзитен превоз“ е транспортирането на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на трета държава през територията на Република България за територията на друга трета държава.
21. “Внос и износ” е физическото преминаване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси през границата от трета държава за Република България и от Република България за трета държава.
22. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
23. „Идентификационни данни на взривни вещества” са наименование, качествен и количествен състав, партиден или сериен номер, дата на производство, срок на годност, име и адрес на производителя и инструкция за безопасна употреба и транспортиране.
24. „Идентификационни данни на пиротехническите изделия” са вид, модел, категория, търговска марка, партиден или сериен номер, дата на производство, срок на годност, име и адрес на производителя и инструкция за безопасна употреба.
25. „Идентификационни данни на огнестрелни оръжия” са вид, модел, калибър, категория, търговска марка и данни от уникалната маркировка по чл. 26 или маркировката, съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г.
26. „Идентификационни данни на боеприпаси за огнестрелни оръжия” са данни от уникалната маркировка по чл. 27 или маркировката, съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г.
27. “Идентификационни данни на неогнестрелни оръжия” са вид, модел, калибър, сериен номер, име на производителя, година на производство.
28. “Идентификационни данни на боеприпаси за неогнестрелни оръжия” са вид, калибър, име на производителя, държава на производство и година на производство.
29. “Идентификационни данни на части от огнестрелни оръжия и на основни компоненти” са вид, модел, калибър и данни от уникалната маркировка по чл. 26 или маркировката, съгласно Конвенция относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г.
30. „Снарядена гилза” е съвкупност от гилза и капсул.
31. “Видоизменяне” е всяка техническа операция, водеща до съществена промяна на основните характеристики на оръжието, както и на основните му компоненти и части.
32. „Държава – членка” е държава - членка на Европейския съюз.
33. „Трета държава” е всяка държава, която не е член на Европейския съюз, не е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или не е Конфедерация Швейцария.
34. „Физическо лице” е лице, пребиваващо на територията на държавата, в която е постоянният адрес на лицето, вписан в документа му за самоличност”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи за изказване? Няма.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Госпожо председател, не съм изчел т. 9:
„9. „Пневматично оръжие” е техническо средство, което чрез използване енергията на сгъстени газове може да изхвърля съчми, имащи дулен пробег, които получават целенасочено движение и причиняват механично поразяване на целта”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Едно предложение като нормативна техника – редакционно. Обикновено, когато се правят легални дефиниции, за прегледност и лекота при търсенето за този, който ползва и прилага нормативния акт, те се подреждат по азбучен ред.
Затова след консултации с експертите, след като преминем в режим на гласуване, ще подложа на гласуване по § 1 легалните дефиниции за различните понятия, употребявани в закона, да бъдат подредени по азбучен ред.
Преминаваме към режим на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 18, против 68, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими