Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-09-10

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Павел Шопов
Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Съобщения:
Постъпило е заявление от народния представител Стефан Господинов за оттегляне на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции с цел синхронизиране на същия след решенията на Европейската комисия.
На 7 септември 2020 г. на основание чл. 74, ал. 2 от Закона за експортния контрол на оръжия, изделия и технологии с двойна употреба в Народното събрание е внесен доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия, изделия и технологии с двойна употреба за 2009 г. С мое писмо докладът е изпратен на Комисията по икономическата политика, Комисията по външна политика и отбрана и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Докладът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 3 септември 2010 г. до 9 септември 2010 г.:
Постъпило е питане от народния представител Емилия Масларова към Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, относно очаквания ефект от предстоящи промени в Кодекса за социално осигуряване. Следва да се отговори в пленарното заседание на 17 септември 2010 г.
Писмени отговори за връчване:
Писмен отговор от министъра на външните работи Николай Младенов на въпрос от народните представители Ваня Георгиева, Румен Иванов и Светомир Михайлов.
Писмен отговор от министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на въпрос от народния представител Ваньо Шарков.
Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Димчо Михалевски.
Писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева.
Писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Михаил Михайлов.
Уважаеми дами и господа, преминаваме към изслушване на членовете на кабинета.
Има поставен въпрос към министър-председателя Бойко Борисов, но поради среща с председателя на Ландтага на Бавария госпожа Барбара Щам, министър-председателят ще отговаря след 10,30 ч.
Започваме парламентарния контрол с изслушване на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Първи ще постави своя въпрос народният представител Цвета Георгиева относно ведомствени жилища на служители от Министерството на вътрешните работи в град Девня.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
Цвета Георгиева (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! До Парламентарната група на „Атака” пристигна писмено искане от 11 семейства – служители на подразделението на МВР в град Девня, за съдействие относно проблема, който имат от години за закупуване на ведомствените жилища, в които са настанени. Според Закона за държавната собственост, Правилника за приложението му и Наредбата за управление на жилищния фонд на МВР тези семейства имат право да купят жилищата си. Оказва се обаче, че въпреки подаваните многократно молби от тях до предишните министри на вътрешните работи, молбите им не са били разглеждани. Дори не е излизало становище на Областната дирекция на МВР, каквато е процедурата по закон. Става ясно, че през годините такива разрешения са получавали малцина, и то на неясно какви основания в приоритет спрямо другите. Две от семействата са на бивши служители, пенсионирани в МВР, и техният проблем е особено значим, тъй като при смъртта на настанения на правно основание другият съпруг трябва да напусне жилището. Сред хората преобладава мнението, че жилищата са давани избирателно и безотчетно - кой колко прослужени години има в МВР.
Представила съм Ви списъка с имената на семействата на служителите, които желаят да закупят жилищата си.
Освен това има информация, че на точно определен адрес в този блок има неправомерно настанено лице.
В тази връзка моля да ми отговорите: ще извършите ли проверка на описаните по-горе обстоятелства, както и на твърдението, че на тези лица многократно е даван мълчалив отказ да закупят жилищата? Това отговаря ли на истината? Какви действия ще предприеме Министерството на вътрешните работи да даде на семействата възможност да закупят жилищата си и ще направите ли проверка дали във ведомствен апартамент на МВР в град Девня има неправомерно настанени лица? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
За отговор има думата вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Георгиева, във връзка с въпроса Ви относно ведомствените жилища на служители от МВР в град Девня Ви уведомявам за следното.
От извършената проверка в архива на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” в МВР, сектор „Държавна собственост”, се установи, че за двама от цитираните като бивши и настоящи служители на Областната дирекция на МВР – Варна, от град Девня – Красимир Петков и Иван Върбанов, са постъпили преписки, касаещи покупко-продажбата на ведомствени жилища от фонда на Министерството на вътрешните работи. Същите са разгледани от комисията по чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за разпореждане с недвижими имоти – частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи. Дадено е положително становище, тъй като кандидатите са отговаряли на условията на закупуване на ведомствените жилища, в които са настанени. Последващи действия по преписките не са предприемани, тъй като през периода 2008-2009 г. са извършени промени в ръководството на МВР, както и в състава на комисията поради преназначаване в други структури на МВР или пенсиониране и неосигуряване на необходимия кворум от заседанията.
В края на 2009 г. с моя заповед от 9 декември 2009 г. е създадена нова комисия, която периодично обсъжда преписките по реда на тяхното постъпване.
Посочените по-горе случаи на двамата служители от МВР ще бъдат разгледани на следващото заседание на комисията, което ще се проведе в края на този месец. Ако отговарят на условията за закупуване на ведомствено жилище, съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за разпореждане с недвижими имоти – частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи, ще бъдат предприети последващи действия.
За останалите девет кандидати, посочени в списъка към въпроса Ви, не са постъпили материали за разглеждане в комисията по чл. 5, ал. 2, т. 1 от наредбата.
По отношение информацията, че на адрес гр. Девня, кв. „Девня”, бл. 1, вх. „Б”, ет. 1, ап. 16 има неправомерно настанено лице Ви уведомявам следното:
В цитирания апартамент Мехмед Мускаджи е настанен със заповед 1256 от 13 декември 1972 г. на ДСО „Промишлено строителство и управление – Заводски строежи” – Девня. Към онзи момент собственик на този апартамент е точно това предприятие. Впоследствие Министерството на вътрешните работи закупува жилищният блок. По тази причина Мехмед Мускаджи се явява заварен наемател на цитирания апартамент.
С оглед провеждане на процедура по покупко-продажба на жилището с резолюция на министъра на вътрешните работи господин Емануил Йорданов е дадено съгласие материалите по преписката да се изпратят по компетентност на областния управител на гр. Варна. Със заповед № 579 от 14 юни 2001 г. областният управител на гр. Варна е определил като купувач на ведомствения апартамент Мехмед Мускаджи с писмо рег. № 5903 от 14 април 2003 г. Министърът на вътрешните работи Георги Петканов дава съгласие за сключване на договора за покупко-продажбата между Мехмед Мускаджи и областния управител на Варна. В тази връзка е сключен договор за покупка на 8 декември 2003 г., по силата на който господин Мускаджи е придобил правото за собственост върху този имот. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплика? Заповядайте.
Цвета Георгиева (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, аз имам известни съмнения, че може би преписките, с които по-голямата част от служителите на МВР са искали преди това – след 2000 г., но преди 2007 г., закупуване на жилищата си, просто са унищожени или са скрити и по тази причина в този момент, в който Вие правите проверката и давате отговор, практически съществуват само тези две преписки, за които Вие споменахте преди малко, и е известна обективна причина, поради която те се забавят.
Очевидно е, че това, което се е случило през тези почти десет години, в които семействата се опитват да закупят жилищата си, на техните молби не се е обърнало внимание.
Надявам се сега МВР да даде възможност на тези служители, естествено при подаване на молба от тяхна страна, да закупят жилищата си, при условие че отговарят на необходимите за целта условия – служебни и други характеристики. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За дуплика – вицепремиерът Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! По така изнесеното запитване и данните, които имате Вие в списъка на 9 човека, ще разпоредя на директора на компетентната служба да се направи проверка и лична среща с тези деветима служители, за да се изчистят всички недоразумения по евентуалното загубване на съответните преписки в тези дълги години, в които хората са били потърпевши от нехайството и безхаберието на съответните органи, които е трябвало да придвижат тази преписка. Това е, което мога да направя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следващият въпрос е от народния представител Калина Крумова относно изнасилено от роми 16-годишно момче в с. Ковачите, община Сливен.
Заповядайте, госпожо Крумова.
Калина Крумова (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Като народен представител от Сливен от партия „Атака” искам да спра вашето внимание и вниманието на всички медии към един случай от м. август, който обаче като че ли убягна от обществения интерес. Един случай, който, за съжаление, отново е в криминалната хроника. Отново става въпрос за част от така наречената циганска престъпност. Естествено партия „Атака” е единствената, която говори за нея, и тук дебело искам да подчертая, тъй като в тази една година от управлението на ГЕРБ ние неведнъж сме поставяли този въпрос от трибуната – че тук не става въпрос за дискриминация, а става въпрос, че там, където има престъпление, трябва да има и наказание. Откакто заработи новото Народно събрание, всички видяхме волята на МВР да се справи с организираната престъпност, но какво се случва с битовата и с тази, която властва по селата?
Частният случай, за който ви говоря, е с. Ковачите, област Сливен. Изнасиленото момче е на 16 години. Ученик е, а през летните месеци е пастир, за да може да помага на родителите си да свързват двата края, и на своите братчета и сестричета. Партия „Атака” активно работи и ще връча на господин Цветанов една подписка, която беше събрана още в първите часове, когато този случай доби гласност в Сливенско.
Какво обаче се случва? Според официалната информация на сайта на МВР на 17 август, изнасилването става на 12 август. Тоест четири дни по-късно органите на реда са сигнализирани за това и веднага залавят двама от извършителите. Спирам вниманието Ви на това, че единият е 20-годишен, а другият – на 14 години, с две години по-малък от жертвата.
Партия „Атака” има информация, че извършителите са доста повече на брой, но това в случая е по-малкото зло. Освен наглостта 14-годишно момче да изнасили две години по-голямо българче, тези момчета заснемат с мобилен телефон деянието си и го разпространяват в общественото пространство, в познатите и в мрежата.
Аз лично и моите колеги от партия „Атака” считаме, че това, макар и частен случай, е наистина зверско престъпление и трябва да се знае какво се случва, когато има такива. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Крумова, на 16 август 2010 г. около 14,00 ч. в Районно управление на полицията – гр. Сливен, е получена информация от отдел за закрила на детето при община Сливен за извършено блудство с непълнолетно лице в с. Ковачите, област Сливен. Незабавно, след получаване на сигнала, оперативна група посещава с. Ковачите, където извършва множество оперативно-издирвателни мероприятия, целящи установяване на фактическата обстановка по случая, в резултат на установено наличие на хомосексуални действия спрямо непълнолетно лице от мъжки пол, осъществени от две лица, живущи в с. Злати войвода, област Сливен, едно от които – непълнолетно. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 157 от Наказателния кодекс.
Потърпевшият е освидетелстван от съдебен лекар. С участвалите в деянието са проведени беседи и следствени действия, след което двамата извършители са задържани за срок от 24 часа в Районното управление на полицията – гр. Сливен. За пълното изясняване на обстоятелствата по случая е необходимо да се изчакат резултатите от психиатричната и съдебно-медицинска експертиза, предвид факта, че в процеса на провеждането на досъдебното производство потърпевшият непълнолетен заявява, че блудствените действия са извършени доброволно.
Съгласно свидетелски показания, съществува видеозапис, изготвен чрез мобилен телефон на един от извършителите. Апаратът е иззет по надлежния ред, но информацията не е потвърдена. Към момента в Областна дирекция на МВР – Сливен, няма постъпили данни за събиране на подписка, но това, което в момента ми давате, явно е от първите няколко дни, когато се е събрала тази подписка.
Превенцията и предотвратяването на престъпления, извършени от и спрямо малолетни и непълнолетни лица е приоритет в дейността на Министерството на вътрешните работи. Усилията ни са насочени основно в посока разширяване и подобряване организацията на превантивната дейност с цел по-малко деца да извършват или да стават жертва на престъпни посегателства. Бързото разкриване на подобни престъпления са наша основна цел и ангажимент. В тази връзка над 400 служители от Министерството на вътрешните работи работят по Програма „Работата на полицията в училищата”, която има за цел генерална превенция по отношение на децата в училищната възраст, изграждане на модели за безопасно поведение у подрастващите и запознаване с първоначалните елементарни правни познания.
За периода 1 януари 2010 г. до 30 юни 2010 г. броят на извършителите на блудствени действия от непълнолетни лица над непълнолетни е 9. Компетентни да се произнесат относно вида и размера на наказанието на извършителите, както и основно наличието и редицата на извършено престъпление е съдът.
В заключение бих искал да подчертая, че органите на полицията изпълняват служебните си задължения безпристрастно, без оглед деление на лицата по етнически признак и религия. В случая полицейските служители са действали изключително бързо и компетентно, което е довело до изясняване на фактическата обстановка по случая. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплика.
Калина Крумова (Атака): Господин Цветанов, благодаря Ви много за отговора.
С оглед на това, че Партия „Атака” се е заела със случая, тъй като общественото внимание не беше фокусирано върху този случай, подписите, които Ви дадох, са само от първите часове след деянието. В момента те наистина са много повече и ще Ви бъдат предоставени всички, ако това е необходимо. Сам виждате, от заглавието на подписката, че това, което искат хората в Сливен, е една справедлива и адекватна присъда.
С оглед на това, че съм запозната с този случай, не съм склонна да приема за истина това, че действията са извършени доброволно, на първо място защото има такъв видеоматериал и на второ място, защото всички знаем, че в Сливен има много населени места, където преобладаващото население е ромско. Това е другото ми притеснение, което произтича от този проблем, не само адекватната присъда, а именно, че заради такива случаи се нагнетява общественото напрежение и тогава вече се говори за цигани и българи и за това защо се е стигнало до там и колко сме лоши, колко сме нетолерантни.
Аз мисля, че българите ще бъдем нетолерантни до момента, до който такива престъпления нямат своята адекватна присъда. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Крумова, аз изнасям факти и данни около досъдебното производство. Не мога да изнеса пред вас факти, които може би трябва да бъдат чути, защото все пак аз не бих искал да манипулирам едно разследване и докато не се произнесат съответните компетентни органи по психиатричната експертиза, която трябва да бъде изготвена. Това, което има събрано от досъдебното разследване, това са фактите, с които Ви запознах и няма как да влияя по някакъв начин на българския съд. Може би подобна подписка е хубаво по някое време да бъде изпращана и на Висшия съдебен съвет, за да си правят съответните насрещни проверки по мотивите, по присъдите, които излизат от българския съд.
Мога да Ви дам за пример вчерашния репортаж, който беше по една национална телевизия, за това, което се случи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към въпроси, които са общо четири на брой, по два от народните представители Атанас Мерджанов и Антон Кутев, които имат отношение към системата за изработване на новите български лични документи, договора, анекса, мерки, които трябва да бъдат предприети за осигуряване на временното издаване на нови документи, също така и събраните суми от такси за издаването им. Ще бъде обща процедура, която ще протече по следния начин.
Задаващите въпросите ще имат възможност в рамките на по две минути за всеки въпрос, да изложат и да развият въпросите си, след което ще има общ отговор, тъй като темата е единна и съответно реплики и дуплики от отговарящия вицепремиер.
Първи започва с развиването на въпросите си народният представител Атанас Мерджанов. Те са два относно системата за изработване на новите български лични документи и относно анекс и неговото съдържание към договора за изработване на новите лични документи.
Атанас Мерджанов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин заместник министър-председател! Както вече стана ясно ние с колегата задаваме поредица от въпроси, свързани с издаването на новите български лични документи. Всъщност от 1 април т.г. има може би нещо символично в тази дата, но започна акцията „Издаване на новите български лични документи”. Тази акция за съжаление обаче се превърна в тежка сага и изпитание са всички български граждани и за българското общество като цяло – провалени лични съдби, кариерни и житейски планове, бой за паспорти, арести за паспорти, глоби за паспорти, какъвто е случаят от вчера в ІV-то Районно полицейско управление във Варна и т.н.
Налице са също така намерения на граждански сдружения за предявяване на претенции към Министерството на вътрешните работи и държавата като цяло. Налице са също така и изявления от Вас, господин министър, и от членове на Вашия екип, които взаимно си противоречат. Оправдавате се с фирмата-изпълнител „Siemens”, но според мен отговорът на въпроса се състои в чиста управленска импотентност и некомпетентност. Проблемите са чисто организационни.
В тази връзка с оправданията Ви за фирмата-изпълнител, моят въпрос е следният: подписвали ли сте анекс или допълнителни споразумения към договора за изработка на новите лични документи, подписан от Вашия предшественик Михаил Миков? Кога и с какви клаузи? Моля да получа копие от тези договори.
Направо ще Ви задам и вторият въпрос: кога възнамерявате да бъде предадена системата за издаване на новите български лични документи на МВР? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ако обичате, да зададете втория си въпрос.
Атанас Мерджанов: Вече го зададох.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По същество заедно двата въпроса в рамките на две минути – добре.
Господин Антон Кутев.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Моят колега вече обоснова в общи линии ситуацията. Моите въпроси ще бъдат два, единият от тях касае какви мерки сте взели до момента за осигуряване на нормалното издаване на документите и съответно какви мерки предстои да вземете.
От медиите научихме, че дори обмисляте или може би вече сте направили назначаване на нови хора в рамките, надявам се, на критиците или на всички. Тоест всички мерки, които досега сте взели във връзка с издаването на паспортите и кризата с тях.
Вторият ми въпрос е доколкото ми е известно по този договор до момента държавата не е плащала нищо. Плащането ще се извърши след стартирането на системата, след приемането на системата от Министерството на вътрешните работи. Тази система до момента не е приета, което ще рече, че най-вероятно плащане не е извършено към „Siemens”. Това е по силата на договора, подписан от господин Михаил Миков. Въпросът ми в този случай е: събират ли се такси през това време, колко такси са събрани, къде се съхраняват и какво се случва с парите, които сте събрали през времето от началото на издаване на новите документи досега? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Кутев.
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи има възможност да отговори на четирите поставени въпроса.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Мерджанов и господин Кутев! Аз благодаря за тези въпроси, които задавате и се надявам, че днес ще присъстват и двамата министри, които участваха в процедурите преди това и сключването на договора, който е станал през м. април 2009 г. И има повече символика с това, което казахте за започването на експлоатацията на системата, която беше от м. март т.г.
Към господин Мерджанов – ще направя една хронология на отговорите във връзка със зададените четири въпроса.
Както е известно с изпълнение на системата за изработване на нови български лични документи е натоварена фирмата „Siemens” с договор от 13 април 2009 г. По силата на този договор, както и съгласно двустранно подписан график, „Siemens” е поел задължение за пускане на системата в експлоатация на 29 март 2010 г.
Приемането на системата е предвидено да стане с изричен протокол за приемане, срокът за подписването на който е уговорен – 12 април 2010 г.
В договора е уговорено приемането на системата да се извърши след писмено уведомление от страна на „Siemens” за готовността му за въвеждане на системата в експлоатация, като за целта следва предварително да са подписани всички протоколи за приемане на отделните компоненти и дейности по договора.
Договорът предвижда процедура на уведомление от страна на изпълнителя, предявяване на възражения от страна на Министерството на вътрешните работи, отстраняване на съответните недостатъци, докато това не бъде направено и приемане на системата без възражения.
За съжаление, фирма „Сименс” не успя да спази уговорените срокове за предаване на системата и едва на 26.05.2010 г., вместо на 12.04.2010 г., отправи към Министерството на вътрешните работи покана за приемане на дейностите по договора. На 19.07.2010 г. между МВР и „Сименс” е подписан протокол, в който са отразени възраженията на Министерство на вътрешните работи по изпълнението на договора, и е поет ангажимент от изпълнителя да отстрани всички недостатъци в конкретно определени срокове, но не по-късно от 28.07.2010 г. Едва на 30.08.2010 г. е получена информация от „Сименс” за напредъка по отстраняването на недостатъците отразени в протокола от 19.07.2010 г.
В момента експертите на министерството извършват анализ на всички компоненти на системата и извършените от „Сименс” действия по отстраняване на конкретните недостатъци, както и за дефинирането на съществуващите към момента проблеми, които възпрепятстват нормалното й функциониране. След това изпълнителят ще следва да отстрани и тези недостатъци, което ще направи възможно приемането на системата.
В обобщение мога да кажа, че системата е пусната в експлоатация, в момента тече предварителната по договора процедура по приемането. Извървян е не лек път по отстраняване на сериозните недостатъци. Към момента е достигнат предвиденият по договора производствен капацитет, все още обаче не е постигнато задоволително качество на някои от техническите функционалности на системата, което е пречка за цялостното й приемане по смисъла на договора.
Имаме уверението на фирма „Сименс”, че в срок до 30.09.2010 г. най-късно, системата ще бъде в състояние, в което да бъде възможно нейното приемане. Дълбоко се надявам, че този път фирмата изпълнител ще изпълни своите поети ангажименти.
Що се касае до анекс и споразумение, които са направени допълнително, към Договор рег. № 9131 от 13.04.2009 г. е подписан анекс на 21.11.2009 г., с който е удължен с шест месеца първоначално уговореният срок за изпълнение на всички дейности по договора от страна на „Сименс” до 13.04.2010 г. Преразгледан е гратисният срок за плащане на цената по договора и е детайлизиран и допълнен първоначалният график за междинните и крайни срокове по изпълнение на отделните дейности. В анекса се детайлизират количествата и сроковете за доставка на бланките за паспорт, лична карта и се договарят по сметка за фирмата изпълнител да бъдат предоставени лиценз за една от защитите на документите за целия срок на договора от седем години. Няма проблем да Ви бъде предоставен анекс на този договор, но този анекс е направен във връзка с огромното забавяне на системата и уточняване на графика по нейното изпълнение.
Към господин Кутев: за таксите за издаване на нови лични документи и къде се съхраняват те? Съгласно разпоредбите на § 28 към Закона за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност е открита отделна сметка за чужди средства на името на Министерството на вътрешните работи в Българска народна банка. От началото на издаването на нови български документи – до 8.09.2010 г., по горепосочената банкова сметка са постъпили 47 млн. лв., които са на съхранение в БНБ.
Не е тайна, че още със стартирането на системата от 29.03.2010 г. възникват проблеми свързани с нейното функциониране, противно на поетите ангажименти от фирмата изпълнител. През първия месец изобщо не можеха да бъдат достигнати първоначалните предвидени производствени капацитети. Само за илюстрация ще посоча: за периода 29.03.2010 г. и до средата на м. април вместо предвидените 7 800 позиции на ден, ние отработвахме не повече от 400 документа на ден, което представляваше около 5% изпълнение по договора по графика, който беше приет. Не само през първия месец, но и до края на м. юли доставената техника в трийсетте центрове за персонализация дефектираха толкова често, че правеха невъзможно функционирането на системата. Отново само за илюстрация следните факти: за периода 1.06. до 28.07.2010 г. системата е работила напълно в трийсетте центъра за персонализация само през четири от общо четиридесет и два работни дни, като за тези четири дни няма два последователни дни по-дълъг от 24 часа, през които системата да е работила напълно и във всички центрове. През този първоначален и най-тежък период Министерството на вътрешните работи предприе действия в системата от организационни мерки, за да може да функционира по-добре. На ежедневни срещи с експерти, от изпълнителя се ангажираха състоянието на системата да се подобрява, като се надявахме, че резултатите ще бъдат осезаеми в този период на преговори.
Аз лично съм бил в контакт на ежеседмична база директно с ръководството на „Сименс” в централата в Мюнхен, с настояване за спешни мерки за координация по решаване на тези проблеми. Отделно от това всички екипи на МВР отговорни за издаването на лични документи и огромен брой служители работеха първоначално денонощно, а след първия месец с удължено работно време в пунктовете за персонализация. Само от 5.05.2010 г. от служителите на МВР е положен почти 13 000 часа извънреден труд. В пункта на СДВР например беше въведен трисменен режим на работа, от м. май премина в двусменен режим на работа – от 7,00 до 23,00 часа. До 30.06.2010 г. там се работеше във всички празнични и съботни дни, а за периода 29.03.2010 – 25.07.2010 г. служителите на МВР във всички пунктове за персонализация са работили извънредно общо 14 съботи и недели, тъй като е известно също така, че през 2010 г. изтича срокът на валидност на голям брой български документи, които бяха издадени през 2000 г. С оглед да се избегне пиковото натоварване, по предложение на МВР беше продължен срокът за валидност на личните карти и свидетелствата за управление на моторни превозни средства, издадени с изтичащ, във валидност през 2010 г. – с още шест месеца.
Беше разпространена информация, че подмяната на валидните документи за самоличност не е задължителна. Въпреки тези мерки беше констатиран повишен интерес от гражданите към новите документи за самоличност. Голям брой от тях не са се възползвали от предоставената им възможност за ползване още шест месеца на тяхното удължаване на документите, които български граждани не напускат пределите на страната, въпреки, че имаха също така издадени документи, които са с издадени лични документи от 2000 г. като безсрочни.
За народните представители, а и за гражданите сигурно е по-важно да посоча техническите и организационни мерки, които към днешна дата МВР е предприело и предприема за преодоляване на проблема с опашките. Разпределени бяха допълнителни технически средства за снемането на биометрични данни и откриването на нови работни места там, където това е необходимо. Създадена е организация за работа при удължено работно време с редуциране пунктовете за приемане на заявления в страната. Отпуснати са щатни бройки за увеличаване на състава, ангажиран с приемането на заявления и връчване на готови документи, като за СДВР вече са назначени 40 допълнителни щатни бройки, което даде възможност за всички полицейски управления на вътрешните работи в Столичната дирекция на вътрешните работи да се премине от 1 септември т.г. на двусменен режим на работа с граждани от 6,00 до 21,00 ч.
За обслужване на най-натоварените пунктове в Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Кърджали, както и за подпомагане дейностите по персонализиране на приети от консулските служби документи за самоличност, бяха отпуснати допълнително 56 щатни бройки.
В КАТ, СДВР освен двусменен режим на работа с граждани и системата за управление на опашките е въведена електронна услуга за справка чрез интернет на номера, които се обработват в момента. За справяне с проблема с недостига на паспортни бланки доставяни от изпълнителя е организиран незабавен транспорт за разпространение на доставените в централния склад на МВР бланки из пунктовете в цялата страна, включително и за реагиране при специални нужди. Например заделени са допълнителни количества бланки за Кърджали във връзка с празника Рамазан. Непосредствено се следи ситуацията в страната по отношение на работоспособността на системата, наличие на опашките от граждани и спазване за законоопределените срокове за издаване на документите за самоличност.
В резултат на предприетите мерки в София вече е овладяна като цяло ситуацията. Има все още натрупване в сутрешните ранни часове, но в следобедните и по-късните часове около 20,00-21,00 ч. имаме опашки с около 5-6 човека. С назначаването на допълнителния персонал се надявам, че всичко това, което сме предприели допълнително ще бъде намалено, като напрежение.
Още един проблем продължава да стои от страна на фирмата изпълнител – доставката на паспортните бланки. Първоначално заявените и предвидени по договора количества бяха доставени със забава от около три месеца и тази забава на доставките продължава. Факт е, че недостигът на паспортни бланки доведе до забава в изпълнение на приети заявления за издаване на паспорт с обикновена услуга.
В София към момента, 8 септември т.г., забавянето е 9 дни. В някои областни дирекции на МВР в страната е ограничен приемът за заявления за издаване на паспорт като бърза и експресна услуга. В момента фирмата-изпълнител „Сименс” ни предлага модифициран вариант на паспортна бланка, при който производителят – швейцарската фирма „Капелен” би могъл да постигне исканата производителност. Тече проверка на експертите от МВР дали този вариант отговаря на договорената спецификация.
Относно въпроса за мерки до края на годината – от една страна недостатъците на системата са в процес на отстраняване от изпълнителя, така че тя да заработи още по-стабилно. От друга страна МВР има готовност да прилага посочените по-горе мерки, докато и доколкото това е необходимо, така че да посрещне нуждите на българските граждани.
Извинявам се още веднъж на всички български граждани за неудобствата, които в момента изтърпяват.
Това, което мога да ви кажа е, че с всички положени мерки в момента се стремим да отстраним това, което всъщност вие ни завещахте. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Мерджанов. Имате възможност за реплики на двата въпроса – общо 4 минути.
Атанас Мерджанов (КБ): Благодаря за любезността, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин заместник министър-председател! Не съм доволен от отговора на моите въпроси и се съмнявам, че многословието, което използвахте ще убеди българските граждани, че ще се справите със ситуацията. Това обаче е едната страна – малката страна на въпроса.
Господин министър, Вие излъгахте. На 3 септември Вие давате изявление пред българските медии, че няма никакъв анекс. Цитирам: „Няма никакъв анекс. В момента текат преговори, в които искаме да защитим държавата, искаме да компенсираме държавата за всичко онова, което се струпа на българските граждани, които нямат абсолютно никаква вина за това, което се случва.”
Днес Вие заявявате, че сте подписали такъв анекс, който практически удължава срока по издаването на документите с шест месеца. Какво правихте Вие тези шест месеца, а по същество девет месеца от момента, в който Вие сте на власт, господин министър? Вероятно сте се надявали, че договорът ще бъде прекратен. Но тричленен и петчленен състав на Върховния административен съд доказва, че договорът е перфектен. Вие се мотахте, пропуснахте златен шанс и златно време да се подготвите, в резултат на което са днешните пропуски.
Освен това по отношение на пускането на системата, тоест на приемането на системата, аз се съмнявам, че вие и септември месец ще можете да приемете системата. Тъй като всички тези грешки са в резултат на това, че не беше извършен необходимият тестов период за налагането на системата. Пропуснахте го и Вие носите пряка и лична вина и отговорност за целия този хаос, който се случи. Благодаря. (Реплики от ГЕРБ. Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Антон Кутев.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! Аз обаче се опасявам, че лъжата, за която говори колегата Атанас Мерджанов не е единствената. Тъй като това не е секретен договор, той е търговско споразумение и няма никакъв проблем да бъде показан на гражданите, за мен ще бъде много интересно да видим в това търговско споразумение какво пише. Вие току-що ни убеждавахте преди малко, че там пише, че срокът за предаване на системата и за готовност на системата е м. март 2010 г. Аз имам дълбоките лични подозрения, основани на сериозно познание, че срокът е краят на м. ноември 2009 г. И че срокът за тестване на системата е бил между краят на м. ноември 2009 г. и Нова година – 2010 г., за да може от м. март 2010 г. да се започне със система, която е пробвана, която е проверена, и която работи така както трябва. Вие сега ни дадохте съвсем различни данни и ние с Вас имаме много прост начин да установим дали Вие излъгахте и по този въпрос или не сте. Поради това ви предлагам да направите достояние този договор възможно най-бързо или най-малкото ми го дайте на мен, ако не можете Вие, аз ще го направя достояние, но мисля, че Пресцентърът на МВР има възможности да свърши тази работа. (Реплики от ГЕРБ.)
Връщаме се на това какво сме ви завещали. Ние сме подписали, доколкото ми е известно, този договор съвсем не в началото на 2009 г., някъде към април, ако не се лъжа – можете да ме поправите. Правителството на тройната коалиция беше на власт от април 2009 г. до юли 2010 г. Оттам нататък всички закъснения, за които Вие говорите, не са проблем на това правителство, а са проблем на контрола, който Вие сте или не сте осъществил. Дали сте го осъществил – българските граждани, които висяха по опашките през последните месеци могат да Ви дадат оценката.
От тази гледна точка, аз мисля, че надменността, с която подхождате, не ми се струва уместна, още по-малко пък в този случай, въпреки че тя очевидно е част от цялото това управление.
Кой контролира договорите от юли до края на ноември, когато е трябвало да бъдат изпълнени? Какво сте направили за контрола през този период? Разбрах от Вашия отговор, че някъде през м. май Вие сте се сетили да назначавате повече хора. Според мен още към края на 2009 г., да не кажа към края на 2005 г., е било ясно, че тези лични документи, които са били издавани през 2000 г. ще ви залеят в началото на 2010 г. Много интересно защо Вие през м. май се сетихте за това? (Реплики от ГЕРБ.)
В това министерство има ли кой да анализира някакви факти или го правите просто по интуиция, когато се случат нещата, се сещате, че трябва да се вземат мерки? Затова беше въпросът, който и да е бил 2005 г. – нелеп въпрос, извинявам се.
Така че въпросът за мерките, които сте взели и ще вземете, стои изключително остро. Моля да ми обясните: защо назначаването на допълнителни служители, защо удължаването на работното време и всичко останало, се направи едва през м. май и след м. май, а не примерно през м. март?
Още нещо, Вие можехте да назначите допълнителни служители за тази система още през м. септември, хайде през м. октомври 2009 г., за да може спазвайки сроковете, които са ви определени, тоест приемайки системата още през м. ноември 2009 г. тези хора да започнат да се учат, за да може, когато им дойде времето, да работят през м. март 2010 г. те да бъдат подготвени и да могат да го правят. Вие сигурно, за да спестите пари най-вероятно, ги назначавате кога? – След м. март или през м. март, което оттук нататък довежда до това, че не стига, че имате система, която не сте проконтролирали как влиза в сила, а имате един куп работници и служители в тази система, които не знаят как да работят с нея. Искам да Ви кажа, че Вие каквото и действие да направите по този начин, ще свърши по начина, по който свърши това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за общи дуплики на четирите реплики, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо председател! Уважаеми господа Кутев и Мерджанов, вземете и си посипете главата с пепел! (Ръкопляскания и оживление в ГЕРБ.) Защото, вие или не слушате тогава, когато ви давам отговор на въпросите, които задавате... Как мога да назнача повече служители, когато системата по договор трябва да произвежда 7800 позиции на ден. В началото тя произвежда 400 позиции заради дефектирането на системата по техническите устройства. Тези хора да пият кафе по цял ден и аз да им плащам заплатите? Това е социалната политика на БСП, но не и на днешното правителство. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Атанас Мерджанов (КБ, от място): Вие сте лъжец!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Аз съм изключително удовлетворен от зададения днес въпрос, но просто съм потресен от безумието и това, което вие ми отправяте като въпрос. Защото въпросът трябва да бъде задаван точно от тази част на Народното събрание. Ще ви прочета хронология на събития, които досега съм ги премълчавал, но явно вие нямате никакъв усет за това, което сте направили през вашето управление.
Слушайте ме внимателно сега, господин Мерджанов, а не да ме назовавате лъжец, защото мога да Ви осъдя за тази клевета. (Реплики от народния представител Красимир Велчев. Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля без реплики от място.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Аз искам да проследя хронологията на събитията. България се задължава да започне издаване на документи за пътуване с вграден електронен носител с биометрични данни още от 1.01.2007 г., господа! С приемането си в Европейския съюз на основание Регламент 2252 от 2004 г.
С решение на Министерския съвет, правителството на тройната коалиция, от 25 май 2006 г. е утвърдена концепция за българските документи за самоличност в условията на Европейския съюз, чиято основна идея е, забележете, централизирано персонализиране на личните документи. Това ще остане за малко по късно да ви го разясня.
През целия период процесът на подготовката на издаване на лични документи се ръководи непосредствено от лица – членове на политическия кабинет на МВР, заместник-министрите Горан Йонов и господин Калин Славов, лично назначение на Сергей Станишев.
През м. декември 2006 г. са приети изменения в Закона за българските лични документи и с него е предвидено издаването на новите лични документи да започне от 31 октомври 2007 г., господа народни представители от Коалиция за България!
Едва на 2 октомври 2007 г. министърът на вътрешните работи господин Румен Петков, който днес отсъства, подписва решение за откриване на процедура за специална обществена поръчка за изграждане на системата за издаване на нови лични документи, вероятно мотивиран от информацията – внимавайте много добре! – за започваща наказателна процедура срещу България от страна на Европейската комисия за нарушаване на общностното право, цитирания вече Регламент 2252/2004 г.
Процедурата за възлагане на обществена поръчка, инициирана от Румен Петков, е прекратена, поради, цитирам: „В документите на всички кандидати има съществени пропуски”.
Втори опит за откриване на процедура!
Атанас Мерджанов (КБ, от място): Това какво общо има?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Има много общо! (Шум и реплики от ГЕРБ към народни представители от КБ.) Има много общо! Аз не Ви прекъсвах. Моля Ви, не ме прекъсвайте и Вие! Поне възпитание имайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обръщам внимание на народните представители да не се обаждат от място.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Втори опит за откриване на процедура за обществена поръчка е направен със заповед от м. април 2008 г. на заместник-министъра на вътрешните работи господин Йонов.
В крайна сметка на 16 октомври 2008 г. господин Миков в качеството си на министър на вътрешните работи, и той днес отсъства, с Решение № 21-509 открива нова процедура по възлагане на специализирана обществена поръчка. Тази процедура именно приключва с избора на фирмата „Сименс” за изпълнител и на 13 април 2009 г. се подписва договорът.
Искам обаче да заостря вашето внимание върху следния факт, който не е известен на широката общественост. През м. август 2008 г. по неизвестни причини, без да има поискано мнение на работещите експерти, с политическо решение коренно е променена приетата от Министерския съвет през 2006 г. концепция за системата и от централизирано персонализиране се преминава към децентрализирано такова. Затова специално е създадена работна група с дефинирано задание да промени приетата вече концепция и впоследствие с решение на Министерския съвет от м. септември 2008 г. концепцията от 2006 г. формално се отменя.
Задавам си няколко въпроса в тази връзка. Защо при приета от Министерския съвет концепция се налага нейната промяна? Промяната се прави, когато се сменя министърът, или политиката на правителството се спазва, когато вие управлявате. (Реплики от КБ.) Очевидно България към този момент е в закъснение с повече от 18 месеца, гонят се срокове и срещу нея тече наказателна процедура от Европейската комисия. (Реплики на народните представители Атанас Мерджанов и Румен Такоров.)
Освен това политическото решение се взема в момент, когато в цяла Европа, с изключение на Испания и частично в Италия, личните документи се издават централизирано, поради доказани предимства и препоръки от международните стандартизиращи организации, ИКАО.
От финансова гледна точка, може би тук е вашият мотив, с промяната на системата от централизирана в децентрализирана, процесът се забавя и чувствително се оскъпява. Всичко това тежи на българските граждани, в това число и на вас.
И най-накрая, с този избор възможностите за поетапно въвеждане и предварителното тестване на системата се свеждат до минимум.
Отговорите на последните въпроси оставям на вас, както и обяснението към българските граждани по какви причини и за кого е била вашата загриженост, когато сте вземали тези решения и сте променяли нещо, което експертите са ви го дали като предложение.
Аритметиката е проста: две преходни правителства е трябвало да решат проблема с новите лични документи на българските граждани и затова са имали на разположение точно пет години. Пет години, господин Мерджанов! Вие в момента критикувате правителството на ГЕРБ и търсите сметка на МВР какво сме направили за пет месеца, за да компенсираме вашето бездействие или вашите странни действия за последните пет години. (Реплики от народните представители Атанас Мерджанов и Румен Такоров.)
В дванадесет часа без пет минути, непосредствено преди да сдадете мандата, вие подписвате договор без да имаме яснота за неговото изпълнение и оставяте в наследство поредица проблеми, висящи съдебни процедури по обжалване, нереалистични срокове за изпълнение, избор на система, която не допуска поетапно въвеждане и предварително тестване, висяща наказателна процедура за България. Вие оставяте в дванадесет часа без пет минути и българските граждани, чиито документи много добре знаете, че ще бъдат подменяни през 2010 г.
Каква алтернатива имах аз като министър? През м. август 2010 г. да прекратя договора на „Сименс”, подписан от Миков, който започна своето изпълнение с определение на Върховния административен съд. На това място, не ме разбирайте погрешно, нямам нищо лично към „Сименс”, защото аз съм убеден, че имаме проекти, които реализираме в министерството и те са много добри, надявам се, че и в бъдеща перспектива ще имаме подобни, когато обаче имаме коректност и прозрачност в процедурите и обосновани предложения за промяна на процедури, които вие сте направили. Да платя неустойка за избраната от вас фирма – изпълнител, да загубя нови шест месеца или една година и да вкарам България в наказателна процедура. И да загубя времето.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Ще си вземеш неустойките от тях.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Не, господа! Това е разликата между вашите правителства и правителството на ГЕРБ.
Аз съм отговорен човек и ви уверявам, уверявам и господин Кутев, който се обади преди малко, ще защитя интересите на държавата въпреки това, което вие завещахте.
Ще ви дам и друг пример с един много известен казус, който дискутирахме в началото на мандата ми – за 3 милиона вие купихте принтери на стойност, с която можеше да купите цяла конфигурация и няколко на брой принтера. (Силен шум и реплики от КБ. Ръкопляскания от ГЕРБ.) Тази процедура аз я прекратих, заведохме дело и го спечелихме на първа инстанция. Но това нямаше как да прекратя, защото щеше да бъде с огромни последствия за държавата и за всички български граждани.
Ще ви уведомя за всичко, което ще бъде направено в предоговарянето на условията и това, което ще може да вземем като обезщетение за всичко това, което причиняваме на българските граждани.
Благодаря Ви за зададените въпроси, защото това беше нужно да бъде чуто и от българските граждани. Благодаря ви. (Бурни ръкопляскания, тропане по банките от ГЕРБ.)
Атанас Мерджанов (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Мерджанов.
АТАНАС МЕРЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Процедурата ми е по начина на водене. Вие допуснахте, първо, не съвсем обяснимо реалистично, смесихте процедурите, дадохте две минути повече на господин министъра, за да може той да развива цялата сага по управление на тройната коалиция и малко преди това, без да дадете възможността действително да се обяснят точно пропуските, на които са свидетели всички български граждани и потърпевши. (Силен шум и реплики на народни представители от ГЕРБ.).
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: И Вие превишихте времето? (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Мерджанов, в рамките на четири минути Вие завеждате в Деловодството на Народното събрание два въпроса, които по същество изискват общ отговор.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Вие ли го решавате това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По същия начин, господин Антон Кутев в рамките на нови четири минути задава два въпроса, които имат отношение към същия. Явно този въпрос е от изключителен обществен интерес, поради което въпросите са допуснати и върви обща процедура по поставянето им, репликиране, отговори и съответните дуплики.
Да, вярно е времето за дуплика е просрочено. Но направете справка в системата дали не съм допуснала просрочие и по репликата и въпросите на господин Антон Кутев. (Реплики на народния представител Атанас Мерджанов.) Считам, че това е изключително важен въпрос за българската общественост и дадох възможност и на задаващите въпросите, и на отговарящия този въпрос да бъде публично изяснен в тази зала.
Атанас Мерджанов: Осем секунди срещу две минути!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Повтарям, по ваша инициатива, за което получихте благодарност от вицепремиера Цветанов. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Следват отговорите на вицепремиера и министър на финансите господин Симеон Дянков.
Първо, питане към него ще отправят народните представители Яне Янев, Тодор Великов и Емил Василев относно политиката на Министерството на финансите по разпределението на държавната субсидия за политическите партии.
Виждам, че господин Великов се готви да развие питането. Заповядайте!
Тодор Великов (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги!
Уважаеми господин министър, с Ваша Заповед от 4 март 2010 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Закона за политическите партии се определя начинът за предоставяне на средствата за субсидиране на политическите партии и коалиции. Член 25, ал. 2 от Закона за политическите партии явно постановява, че общата сума, предвидена в бюджета, се разпределя пропорционално на получените гласове от всяка партия или коалиция. Има се предвид партии или коалиции, регистрирани за изборите, и именно въз основа на тази регистрация те са обект на закона в частта му за държавната субсидия.
Противно на тази разпоредба т. 6 – 1.6 – от Вашата заповед, субсидията се разпределя според броя на народните представители като се изисква например независимите депутати да декларират към коя политическа партия принадлежат. По всичко личи, че като основание за това е послужил текстът на ал. 3 от същия член, който указва подобна процедура. Очевидно обаче е налице или некомпетентен, или умишлено неправилен прочит на този текст. Той се отнася единствено за политически субекти, които са регистрирани за изборите като коалиции, нямат коалиционно споразумение или е настъпила промяна в разпределението вътре в коалицията, изразена в промяна на състава на парламентарните групи.
Смисълът е ясен: задават се правила за разпределяне субсидията вътре, в рамките на политическия субект, на който тя се полага. Този текст не се отнася за разпределението на субсидията между субектите, регистрирани на изборите. Този въпрос е ясно регламентиран в ал. 1.
Уважаеми господин министър, считаме този въпрос за принципен и важен, тъй като става дума за публични финанси. За осигуряване на така необходимата прозрачност при разходването им бихме искали да ни отговорите на следното: считате ли, че цитираната Ваша заповед съответства на духа и на буквата на Закона за политическите партии? Независимите народни представители Марио Тагарински, Димитър Чукарски и Венцислав Върбанов (доколко те са независими, това е друг въпрос), попълвали ли са декларации за принадлежност към политическа партия, коя е тази партия и увеличена ли е държавната субсидия за тази партия вследствие на това и с колко?
Партия „Ред, законност и справедливост” има на последните парламентарни избори 174 хил. 582 действителни гласа. По какъв начин, върху колко гласа и в какъв размер е определена субсидията й за настоящото тримесечие според изискванията на чл. 27, ал. 1 от Закона за политическите партии? Какво е станало с остатъка от сумата?
Разчитаме на прецизен отговор, тъй като партия „Ред, законност и справедливост” възнамерява да заведе дело и в съда и отговорът Ви смятаме да предоставим като доказателствен материал. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Янев, господин Великов, господин Василев! Заповедта на министъра на финансите от 4 март 2010 г. е в съответствие с разпоредбите на Закона за политическите партии и не е по-различна от заповедите, издавани в предходните бюджетни години при действието на Закона за политическите партии. Следва да се има предвид чл. 67, ал. 1 от Конституцията на Република България, съгласно който народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ и обвързването им със задължителен мандат е недействително.
Ще се въздържа от коментар по въпроса за съдържанието на декларациите за принадлежност на народните представители Марио Тагарински, Димитър Чукарски и Венцислав Върбанов. Считам, че неправилно са насочени към мен. Въпросът за убежденията на народните представители, в това число с тяхната политическа принадлежност може да бъде отправен само към тях. Представените от тези народни представители декларации са само за целите на правилното разпределяне и предоставяне на държавната субсидия.
РЕПЛИКА ОТ НЕЗАВИСИМИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Това са публични финанси!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Полагащата се субсидия за второто тримесечие на 2010 г. за Политическа партия „Ред, законност и справедливост” възлиза на 433 хил. 804 лв., като тя е определена по следния начин. Броят действителни гласове в съответствие с Решение второ на Конституционния съд от 16 февруари 2010 г. е 174 хил. 570 гласа, с 12 гласа по-малко от първоначалното решение на Централната избирателна комисия. На база на действителните гласове полагащата се субсидия е 532 хил. 260 лв., която е намалена с 98 хил. 456 лв. за независимите народни представители господин Тагарински и господин Чукарски в съответствие със Закона за политическите партии и Заповед на министъра на финансите от 4 март 2010 г. Благодаря. (Реплики от независимите народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Два насочващи допълнителни въпроса.
Яне Янев (независим): Това са гласове за партията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Емил Василев, заповядайте.
Емил Василев (независим): Едва се удържам, госпожо председател. (Говори извън микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За което Ви благодаря.
Емил Василев: Преди малко вицепремиерът Цветанов говореше ... (В пленарната зала се усеща трус от земетресение.)
Няма страшно, не се притеснявайте! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате думата.
Емил Василев: Явно когато „Ред, законност и справедливост” взема думата, и природните стихии вече се разразяват. (Шум, оживление.) Доста от народните представители от ГЕРБ се уплашиха, за разлика от „Ред, законност и справедливост”. (Шум, реплики, оживление и смях.)
Преди малко вицепремиерът Цветан Цветанов говореше за безумие, аз в момента говоря за малоумие, като имам предвид отговора на вицепремиера – финансовият министър, защото ...
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Нали има Етичен кодекс?!
Емил Василев: Защото ... (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Много моля за ред в залата! Моля, не се обаждайте от място!
Емил Василев: Оказва се, че тук действат такива правила, че членовете на правителството могат да идват в пленарната зала и да обиждат народните представители. Интересно е обаче, че членовете на правителството страшно се засягат, когато някои народни представители поставят ребром въпроса.
Господин Дянков, вземете и застанете като мъж, честно и почтено, като високопоставен държавен чиновник и отговорете защо сте намалили субсидията на Партия „Ред, законност и справедливост” и защо сте нарушили закона! В закона е казано, че: „Държавната субсидия се изплаща съобразно действително получените гласове”. Няма никакво значение политическата непочтеност тук на Тагарински и останалите. Откъде-накъде ще намалявате субсидията на „Ред, законност и справедливост”? Застанете и отговорете мъжки, не заобикаляйте въпроса! Това е моят уточняващ въпрос и искам действително ясен отговор.
Когато Вие нарушавате закона и го правите умишлено, не съм много убеден доколко прокуратурата ...(Реплики от независимите народни представители.) Не съм сигурен дали прокуратурата е изцяло под контрола на Вашия колега – вицепремиерът Цветанов, защото ако тук Вие продължавате да действате по този начин, смятам, че би могло да се търси и престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс за длъжностно престъпление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Василев, имате възможност за два допълнителни въпроса, а не за бъдещи Ваши намерения. Всеки гражданин е свободен да търси отговорност, пуснете сигнал!
Емил Василев: Искам отговор къде са парите, които Вие сте отрязали от бюджетната субсидия! На кого са дадени?! Че са откраднати от „Ред, законност и справедливост”, откраднати са, но на кого са дадени – защо заобикаляте този въпрос?!
Втори уточняващ въпрос: на кого са дадени откраднатите пари?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отговор на допълнителните въпроси.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Господата от РЗС явно имат къса памет. През второто тримесечие на 2009 г. – преди около 18 месеца – в Четиридесетото Народно събрание възниква казус относно прилагането на чл. 25 от Закона за политическите партии във връзка с писмо от 21 май 2009 г. от господин Яне Янев – народен представители в Четиридесетото Народно събрание. В цитираното писмо е поставен въпрос относно превеждане на субсидия за Политическа партия РЗС, за независими депутати, декларирали принадлежност и подали съответна декларация в Министерството на финансите. В писмото си господин Яне Янев изразява следното становище: „Основният начин на финансиране на политически партии е посредством държавна субсидия чрез индивидуални декларации за принадлежност”. (Шум и реплики от независимите народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се обаждайте от място! (Шум и реплики от независимите народни представители.)
Яне Янев (независим): Къде са парите?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев, обръщам Ви внимание!
Продължете отговора, господин Дянков!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: През м. май 2009 г. Министерството на финансите отправя запитване по този въпрос до господин Янаки Стоилов, председател на Комисията по правни въпроси към Четиридесетото Народно събрание, тъй като тази комисия е водеща при обсъжданията и приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за политическите партии. С писмо от 11 юни 2009 г. председателят на Комисията по правни въпроси изразява следното становище, цитирам:
„Когато има промяна в членския състав на парламентарните групи на политическите партии или коалициите, образувани в резултат на последните парламентарни избори, тоест налице е напускане на депутати, които преминават в друга парламентарна група (Реплика от народния представител Яне Янев) или стават независими народни представители, в тези случаи държавната субсидия следва да се представи на политическите партии, към които независимите народни представители декларират принадлежност.”
Тоест принципът е, че субсидията следва депутата, доколкото той представлява определен брой гласоподаватели, които гарантират неговата представителност. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев, имате възможност за отношение.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): И се дръж като мъж!
Яне Янев (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин министър, още като се върнете в министерството, трябва да уволните чиновниците, които са Ви подготвили отговора. Ясно е, че Вие не сте компетентен по тези въпроси и цитирате безумията на старата тройна коалиция в Четиридесетото Народно събрание. И пак ли продължавате със старите практики? Нали отричате това, което те са правили в предишни мандати, а продължавате същите безумия – да точите пари от републиканския бюджет, без българските данъкоплатци да знаят къде отиват?
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Има закони!
Яне Янев: Позовавате се на някакви тайни. Ние питаме: къде са тези 90 хил. лв., къде отиват? Вземат се от републиканския бюджет – къде отиват тези 90 хил. лв.? Пет пъти Ви зададохме елементарен въпрос!
Второ, партиите, които са преминали над 1%, в случая – „Лидер” и НДСВ, получават субсидия и нямат народни представители! Кой може да им отнеме субсидията? Никой не може!
Ами Вие давате ли си сметка, че ако продължава тази порочна практика, тя ще има бумерангов ефект и ще се върне върху вашата парламентарна група – на ГЕРБ? Утре ще напуснат 20 народни представители и край! Субсидията ви отива! (Смях от ГЕРБ.)
Така че това, което ние предлагаме, е и във ваш интерес!
Вие четете и сричате тук за някакви коалиции! Не става въпрос за коалиции! Законът е императивен и текстовете са абсолютно ясни. Вие би следвало да приложите закона! Ако не го приложите, още другата седмица делото ще отиде в Административния съд, ще има решение и със задна дата, искате или не, трябва да върнете парите на „Ред, законност и справедливост”!
Елементарната логика показва, че вие на практика сте ни отнели 36 хил. гласа, а тези двама ренегати общо имат по-малко от 5 хил. гласа! От къде на къде ще ни отнемате 36 хил. гласа? Те не са тяхна собственост!
Ако аз разбера, че те са попълнили декларация за принадлежност към ГЕРБ и ГЕРБ взема тези пари и им ги дава на ръка, ще стане национален скандал на европейско ниво! Това ви го гарантирам! (Оживление и смях от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев.
Емил Василев (независим, от място): Много е смешно! Не ви ли е срам?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос на народния представител Иван Костов относно Решение на Народното събрание... (Оживление и шум от независимите народни представители.)
Много моля народните представители да не ме прекъсват. (Шум и реплики. Възгласи: „Браво!” и ръкопляскания от независимите народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Последно предупреждение.
Иван Костов (СК): Незаслужени аплодисменти за мен. (Весело оживление и смях от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Все пак дайте ми възможност да прочета въпроса на господин Костов – относно Решение на Народното събрание за анализ и оценка на ефектите от осъществяването на замяната на част от българския външен дълг през 2002 и 2003 г.
Иван Костов: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, колеги народни представители! Изминаха четири месеца и половина, откакто на 14 април 2010 г. Народното събрание прие решение, с което ви препоръча да възложите на Агенцията за икономически анализи и прогнози, със съдействието и на външни за Министерството на финансите експерти, да извършат анализ и оценка на ефектите от осъществяването на замяната на част от българския външен дълг през 2002-2003 г.
В тази връзка моля да ни информирате за постигнатите междинни резултати от работата в изпълнение на решението на Народното събрание.
Прилагам копие от решението на Народното събрание. Очаквам да отговорите по всяка от неговите точки. Точките бяха:
Отчетени ли са всички политически, икономически и финансови фактори при подготовката и осъществяването на замяната? Дали Министерството на финансите е извършило операции по замяната в интерес на българския данъкоплатец или в интерес на държателите на дълга? Да се извърши оценка на ефектите върху бюджетите на Република България от извършената замяна и да се извърши оценка на ефектите върху кредитния рейтинг, респективно цената на финансовия ресурс на българските банки и българския бизнес. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Костов, съгласно Решението на Народното събрание от 14 април 2010 г. анализът и оценката на ефектите от осъществяването на замяната на част от българския външен дълг през 2002-2003 г. бяха възложени на Агенцията за икономически анализи и прогнози. Във връзка с извършеното през м. юни 2010 г. преструктуриране на Министерството на финансите и закриването на Агенцията за икономически анализи и прогнози работата по този проект беше възложена на дирекция „Икономически анализи и прогнози”, която е правоприемник на изпълняваните от агенцията функции. Тази дирекция е нова дирекция в Министерството на финансите.
Вече е събрана и обобщена информацията, необходима за извършване на детайлните анализи. Сегашната стъпка, последващата стъпка от работата с цел независимост на анализа е Министерството на финансите да предостави на независими външни експерти, които вече са определени, всичката тази информация, така че те да могат да се включат в процеса по разработване на окончателната оценка и анализ на осъществената сделка с български външен дълг през 2002 2003 г. Задачата е до края на 2010 г. този анализ да бъде приключен. След приключване на анализа заинтересованите страни ще бъдат уведомени и аз поемам задължението тези резултати да бъдат представени на Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Иван Костов (СК): Благодаря Ви, господин вицепремиер.
Една от причините за моето притеснение беше именно закриването на Агенцията за икономически анализи и прогнози. Аз се радвам, че Вие сте прехвърлили задачата върху дирекцията. Удовлетворен съм от Вашия отговор. Всички ще чакаме резултатите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Дуплика? Няма да ползвате.
Последен въпрос към Симеон Дянков от народния представител Янаки Стоилов относно увеличаване на бюджета за здравеопазване.
Заповядайте, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател! Господин министър, безспорно е, че състоянието на българското здравеопазване през последните месеци става критично. Това доведе до провеждане на среща през последния ден на м. август между членове на правителството, от една страна, и представители на съсловните и синдикалните организации, от друга страна. На тази среща министър-председателят обеща да осигури допълнително 205 млн. лв. за здравеопазването. Вчера Вие, господин министър, намалихте това обещание до 65 млн. лв., а в същия ден Вашият заместник и председател на Надзорния съвет на Касата буквално каза: „Това са възможностите на фиска и болниците трябва да забравят за това, че искат да вземат пълния размер на средствата за извършените дейности”.
Има и друг въпрос. Той е провокиран от обсъждането на отчета на Здравната каса за 2009 г., числата в който показват, че над 300 млн. лв. са средствата, които не са използвани, въпреки че са извършени и признати дейности. Много добре знаете, че това стана по Ваше нареждане в края на миналата година, когато за последните месеци бяха прехвърлени задълженията към бюджета за 2010 г.
Задавам тези финансови въпроси, защото от техния отговор зависи кога ще се прекрати връщането на пациенти от болниците, кога ще спре нарастването на техните дългове, кога ще се нормализира като цяло дейността на здравната система.
Моят въпрос е: колко пари в крайна сметка ще отделите допълнително за здравеопазване до края на 2010 г. и кога ще предложите и внесете актуализация на бюджета на Здравната каса за тази година?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Заповядайте, господин Дянков, за отговор в рамките на 3 минути.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Стоилов, вчера по време на изслушването ми тук относно състоянието на резерва на Здравната каса и разходването на средства по преходния остатък през годините имах възможност да отговоря на част от поставените от народните представители въпроси. На другите въпроси като например на този от господин Адемов, както уточних вчера, ще отговоря допълнително и с необходимата изчерпателност. Това е третото ми изслушване в Народното събрание за последните осем дни по темите за финансирането на здравеопазването. Позволете ми сега да дам отговор и на Вашия конкретен въпрос, господин Стоилов.
Правителството ще предостави допълнително финансиране на Здравната каса в размер на 65 млн. лв. Това е нашето предложение. Тези средства няма да се вземат от резерва на Касата, а ще бъдат осигурени за сметка на икономии на други разходи по консолидираната фискална програма. Тази седмица в сряда беше втората среща на работната група, в която влизат представители на Лекарския съюз, пациентските организации, синдикатите, експертите от Здравната каса, Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването. На срещата излязохме с предложението да бъдат отпуснати тези допълнителни 65 млн. лв. до края на годината. Тези средства ще отидат за дофинансиране на болничната помощ. Размерът им е определен на база на средномесечните разходи за хоспитализации през последните години – по заявки и по касови плащания. Данните на Здравната каса през последните пет години – от 2006 г., когато Касата поема изцяло болничната помощ, до днес, показват, че този средномесечен разход е малко под 80 млн. лв. По текущия бюджет на Касата до края на годината са предвидени плащания от по 67 млн. лв. на месец за общо пет оставащи месеци – от август до декември. С допълнителните 13 млн. лв. на месец се постига средномесечната сума от 80 млн. лв.
Нека сега бъдем съвсем конкретни откъде идват тези осреднени 80 млн. лв. на месец. Данните на Здравната каса илюстрират безспорния факт на една нарастваща тенденция – всяка следваща година заявките и плащанията са по-големи от тези на предходната година. През 2006 г. средномесечните отчети на болниците са били за 62 млн. лв. при 1 300 000 хоспитализации на година. За 2007 г. – 73 млн. лв. при 1 500 000 хоспитализации. През 2008 г. – около 80 млн. лв. (79,3 млн. лв.) при 1 600 000 хоспитализации. През 2009 г. – 96 млн. лв. при 1 770 000 хоспитализации. За текущата 2010 г. средномесечният разход вече надхвърля 100 млн. лв., а според направените разчети от Здравната каса се очаква броят на хоспитализациите за годината да надхвърли 2 милиона – 2 080 000 хоспитализации.
Заключение. За тези пет години плащанията за болнична помощ са нараснали с 60%, а броят на хоспитализираните – с близо 63% - от 1 300 000 души до над 2 милиона за година. Това са фактите – 2 милиона хоспитализации за една година при 7,7 милиона население на България! Това е смущаващо сериозен ръст, който не може да бъде обяснен нито с растежа на цените на пътеките, нито по други причини. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Господин Стоилов, заповядайте за реплика.
Янаки Стоилов (КБ): Господин министър, Вашият отговор фактологично е подробен, но той не е удовлетворителен – предполагам не само за мен, защото тази статистика показва, че извършените и отчетени дейности няма да бъдат изплатени изцяло в рамките на средствата, които предвиждате. Мисля, че и министър-председателят трябва да реагира, защото се оказва, че неговите обещания трябва да бъдат делени на три, за да разберем какво реално те означават. Това е финансово изражение на резултата от Вашия отговор.
Вярно е, че има значително нарастване на хоспитализациите, което вероятно не може да се обясни само с увеличената заболеваемост, но това говори за дефекти в здравната система и че част от нейните дефекти в доболничната помощ трябва да бъдат отстранявани по-късно чрез приема на пациенти.
Продължава да се говори за въвеждането на лична здравна карта. И това го обещават всички, които идват да управляват, от 2001 г. насам. Питам се дали и това управление няма да завърши, без посоченото обещание да бъде реализирано, тъй като аз вече се питам дали не става дума за интереси от липса на отчетност, а не само за неумело управление, което да отстрани тези неуредици.
Моят призив остава – наистина да се помисли за осигуряването на средствата, които ще предотвратят колапса на системата.
А Вие не ми отговорихте и на тази част от въпроса, която засяга датата, времето, в което ще се подготвят и внесат промените в бюджета на Здравната каса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Стоилов, проблемът за тази година ще бъде донякъде решен с допълнителното финансиране. Пак казвам, ние предлагаме с 65 млн. лв. до края на годината да стигнем до средномесечните разплащания в предишните години. Това обаче не решава проблема по принцип. Този проблем остава, защото самата система, която лекува болните, е болна. Лекарите и медицинските работници не носят отговорност за това. Вината не е тяхна. Няма фронтова линия, на която от едната страна е правителството, а от другата са болниците и лекарите. Ако някой привижда такава фронтова линия, то той я привижда поради политически цели.
Отговорността се носи от изпълнителната и от законодателната власт. (Шум и реплики в КБ.) Да, тази отговорност е частично и наша, защото реформата в здравеопазването продължава.
Уважаеми народни представители, за да не търсим поводи, нека търсим решения. Моята отговорност като финансов министър е парите на данъкоплатците да бъдат харчени разумно. И те са харчени разумно – повече пари срещу истински реформи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на вицепремиера и министър на финансите за участието му в днешния парламентарен контрол.
Сега следва да чуем министър-председателя на Република България Бойко Борисов, който ще отговори на въпрос от народния представител Янаки Стоилов относно съдействие от страна на Световната банка за използване на средства по оперативни програми на Европейския съюз.
Господин Стоилов, имате възможност да развиете въпроса си.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател! Господин министър-председател, на среща през м. август Вие сте поискали съдействие от президента на Световната банка за усвояване на средства от европейските фондове. Ясно е, че България изостава в това отношение. Ясно е, че капацитетът, с който разполагаме, е недостатъчен.
Господин Робърт Зелик скоро след това изпрати ласкаво писмо за одобряване действията на правителството, адресирано до председателя на Европейската комисия. Моят въпрос не е за тази кореспонденция. Както се казва, похвалите са винаги добре дошли, особено ако идват отвън.
Възникват обаче няколко въпроса, на които Вие би трябвало да ни дадете отговор, имайки предвид и казаното от Даниел Карнеги, че – „За каквото и да ви говорят, знайте, че става дума за пари”.
Не, Ви ли смущава факта, че българският еврокомисар в случая действа като лобист на Световната банка в Евросъюза? Този въпрос възниква, защото дейността на Банката е насочена предимно към недоразвити страни.
Защо не се използват възможностите на самия Европейски съюз и опита на по-напредналите държави в използването на европейските средства? Би трябвало да знаете, че Европейският съюз разполага с институции и програми като „ТАЙЕКС”, „Джаспърс”, които са специализирани в консултации за проекти и то безвъзмездно.
Затова моят въпрос е: Какви са финансовите условия, при които ще разчитате на предлаганото съдействие от страна на Световната банка за достъп до европейските средства? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – Бойко Борисов, министър-председател на Република България.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Стоилов, дами и господа народни представители! Ние работим по много програми и с европейските институции. Давам пример със Завода за битови отпадъци – София, „Джаспърс”, по много други. Работим и с Европейската инвестиционна банка, и с Европейската банка за възстановяване и развитие, използваме и всичко, което като капацитет го има по линия на европейските програми. В случая и Световната банка, която не знам защо ви дразни – или я имате за непрозрачна или корумпирана институция и считате, че като се допираме до нея, ще замърси условията на работа в България – не знам, аз точно обратното, поне от своя много по-малко от вашия опит на управление знам, че Световната банка е сериозна финансова и не само институция, призната в света.
Както добре знаете, правителството на Република България и Световната банка осъществяват сътрудничество в областта на политиката, за инфраструктурата и развитието от момента на присъединяването на държавата към Световната банка през 1990 г. Това означава добро взаимно познаване, доверие и традиции в отношенията. От самото начало на работата си в страната Банката работи за изграждането и поддържането на институционален капацитет в българската публична администрация. Световната банка притежава богат институционален и експертен опит и капацитет. В глобален план включително има опит в държавите – членки на Европейския съюз, усвояващи средства от европейските структурни фондове.
Искам да Ви уверя, че реализацията на договореното сътрудничество ще зависи от конкретните възможности, дадени в българското законодателство, договореностите с Европейската комисия и институционалните и административни ограничения за Световната банка. Към момента няма договорено финансиране от Световната банка за подпомагане усвояването на средства от Европейския съюз.
И в писмото, което цитирахте, само ще цитирам едно изречение. То е до президента Барозу: „Освен това може да имате възможност да доразвием някои от идеите, които обсъждахме през м. март в Брюксел, относно начините, по които групата на Световната банка може да помага на Комисията и новите държави членки”. Това не е зад гърба на Брюксел, не е зад гърба на президента Барозу. Напротив, съгласувано е с него, с една единствена цел – да се помогне на България, както вие сами казахте, поради по-малкия административен капацитет. Причините са ред, може да се изброят, но да усвоим колкото се може повече пари от европейската солидарност. Не виждам никаква конспирация или нещо, което да ви тревожи.
В по-далечна перспектива сътрудничеството с Банката ще се осъществява координирано с възможностите, с които разполагат институциите на Европейския съюз и други държави членки с по-голям опит в усвояването на фондовете на Европейския съюз.
Относно конкретните аргументи за избора на Световната банка за институция, която да оказва съдействие при използването на средства от оперативните програми, мога да посоча, че опитът ни показва, че управлението на големи инфраструктурни проекти до този момент е неефективно. Рядко се успява те да бъдат завършени качествено, в срок и в рамките на предвидения бюджет. Този факт изисква от нас въвеждането на нов подход за управление на планираните проекти. Затова е необходимо да бъдат привлечени институции и специалисти с международен опит.
Решението ни да предпочетем Световната банка е продиктувано и от международния опит и техническа експертиза, която Банката притежава в сферата на подготовка и управление на проекти. Институцията има и дългогодишен опит и съдействие на Република България в реализацията на национални секторни реформи – транспорт, енергетика, образование, здравеопазване, административен капацитет.
Базирайки се на своя международен опит Банката прояви интерес към съвместно идентифициране на ключови въпроси, по които би могла да продължи да оказва подкрепа на държавата в контекста на нейната европейска интеграция. Световната банка ще бъде въвлечена и в подготовката и управлението на големи инфраструктурни проекти от оперативните програми „Транспорт”, „Околна среда” и „Регионално развитие”. В представянето на конкретните услуги Банката ще използва както чуждестранни, така и местни консултантски екипи като по този начин ще се изгради устойчив местен капацитет за разработване и изпълнение на големите инфраструктурни проекти.
Предвиждаме също преди да се пристъпи към конкретна реализация на сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка и със Световната банка, България и Европейската комисия да имат пълна увереност, че процедурите по осъществяването на това сътрудничество са ...
РЕПЛИКА ОТ КБ: Изтече времето.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Моля?
РЕПЛИКА ОТ КБ: Времето.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
Янаки Стоилов (КБ): Благодаря Ви, господин министър-председател за отговора. Все пак мисля, че живеещите в един дом познават по-добре неговите правила и обзавеждане отколкото гостуващите. Ще очаквам, ако Вие продължите да реализирате тази Ваша идея, да ни уведомите за финансовата цена, която тя ще има. Защото разликата е именно в това, че европейското съдействие произтича автоматично от нашето членство, а съдействието на външните институции има своята цена.
Задавам този въпрос и превантивно, защото една от целите на членството на България в Европейския съюз е тя да придобива все по-голяма самостоятелност по отношение на световните финансови институции. Така че, този въпрос е с много по-голямо измерение от конкретната тема, която мисля, че все още може да бъде преоценена, без да я затваряме и без да я отхвърляме изцяло, но и без да я кламираме и да подценяваме нейните последици, като имате предвид, защото аз си спомням от началото на 90-те години за Водния заем, който се управляваше от Световната банка в България, и чийто последици са доста злополучни. Така че нека да не подхождаме с някакъв възторг или преклонение, тъй като в случая трябва да се отчитат множество фактори.
Аз Ви препоръчвам да не изпаднете в ситуацията на някои от собствениците на български футболни клубове, които привличат все повече чужденци, а нивото на шампионата става все по-ниско, а представянето на националния отбор – направо отчайващо. Желая успех!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика, господин Борисов?
Заповядайте.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Поемам ангажимент лично да Ви информирам, ако продължим работа със Световната банка в тази посока.
Второ, Вие видяхте колко коректен беше и президентът на Световната банка. Това, което сме говорили и е видял в България, той го изпрати на Европейската комисия, копие до еврокомисарите и до нас. Що се касае до присъствието на госпожа Кристалина Георгиева с него, то бъдете убедени, че е със знанието на президента Барозу.
Що се касае за футболните клубове, вие видяхте снощи, че си имаме добри български играчи, с които печелим достатъчно добре. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Надявам се с това да съм бил убедителен в отговора. Внимаваме много. Не се прекланяме пред чужденците. Вие добре знаете като бивши управляващи, че особено в Брюксел, трябва да се търси максимална възможност да представим добре държавата, за да ни се отпускат пари. Има и по-точни думи, но не бих си позволил да ги кажа оттук. Тези държави, които са ги усвоили, първо са подготвили политически почвата си и в европарламента, и в Еврокомисията, и след това чрез административния капацитет са успели. Ние това до ден днешен го нямаме и трябва да се опитаме да го постигнем. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да благодарим на господин Борисов за участието му в парламентарния контрол.
Ще преминем към изслушване на министъра на земеделието и храните господин Мирослав Найденов, който ще отговори на въпрос от народните представители Румен Петков и Спас Панчев, относно Отводнително-напоителна система „Беленската низина”.
Въпросът ще бъде развит от господин Спас Панчев.
Спас Панчев (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господа министри, драги колеги, господин Найденов! Изградената в западната част на Беленската низина отводнителна напоителна система обхваща над 170 хил. дка обработваема площ в землищата на градовете Белене, Деков, Кулина вода, Лозица, Любеново, Въбел, Бяла вода и Драгаш войвода. Изградени са четири помпени станции, от които в момента работят само две. Подчинена е на район Гулянци, което е на около 60 км от Белене. Отдалечеността от района се сочи като една от причините за лошото управление на системата. В района на отводнителната помпена станция има зеленчукови градини и вилни зони. При изграждането им не са спазени необходимите сервитутни разстояния, което прави невъзможно почистването на дъното на каналите.
През 2007-2008 г. е извършена масова сеч на дървесина по каналите с разрешение на район Гулянци под предлог, че се почистват каналите. Въпреки мотива за почистване е постигнат обратен ефект. Каналите са затлачени с клони, което изключително пречи на водооттока.
Повече от 15 години, уважаеми господин министър, каналната мрежа реално не е почиствана, което води до заблатяване на хиляди декари обработваема земя в землищата на Белене, Бяла Вода и Драгаш войвода.
Отводнителната станция до град Белене е с пропаднал фундамент и е в окаяно състояние.
Водени от желанието да се възстанови доброто състояние на системата ... (Председател Цецка Цачева дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Панчев.
Спас Панчев: ... с цел по-ефективно управление ви питам: възможно ли е „Напоителна система” – Белене да се отдели като самостоятелен район на „Водно стопанство” – Плевен? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Найденов.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Панчев! По информация от „Напоителни системи”, гр. София, напоително - отводнителна система „Белене” е изградена за обезпечаване с вода за напояване на 13 хил. дка и отводняване на 30 хил. дка земеделски земи.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени с държавни средства (защитни диги, корекции на реки и отводнителните системи), са публична държавна собственост.
Съгласно § 4, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите, в случаите, когато тези обекти не бъдат дадени на концесия, поддръжката им се осъществява със средства от бюджета.
Отводнителната канална мрежа и отводнителните помпени станции се поддържат от „Напоителни системи” ЕАД, клон Плевен като част от дружеството, в чиито активи са били включени преди влизане в сила на Закона за водите през 2000 година, а именно „Напоителни системи” ЕАД, гр. София. Недоброто състояние на мрежата е резултат от неосигуряване на необходимите средства от държавния бюджет през последните години за поддръжката й.
Предвид статута на съоръженията за отводняване, а именно публична държавна собственост, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 7 от Закона за държавната собственост, съгласно която имотите и вещите - публична държавна собственост, не могат да бъдат обект на разпореждане и да се придобиват по давност.
По отношение на мрежата и съоръженията за напояване се установи, че на основание чл. 47 от Закона за сдруженията за напояване и съгласно Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, те са предадени за безвъзмездно ползване на Сдружение за напояване „Белене”. Сключен е Договор от 12 май 2009 г. за срок от пет години, одобрен от министъра на земеделието и храните със Заповед от същата дата, като приемането и предаването е извършено с Протокол от 8 юни 2009 г.
След извършена проверка се установи, че липсват данни за действащо дружество с наименование „Водно стопанство” – гр. Плевен, в което министърът на земеделието и храните да упражнява правата на държавата. Откриват се данни за дружество „Водно строителство - Плевен” ЕАД, гр. Плевен, образувано през 1998 г. чрез отделяне на „Водно стопанство” ЕАД, гр. София – клон Плевен и Производствено експлоатационно предприятие „Уникална техника”, гр. Плевен от „Водно стопанство” ЕАД, гр. София.
Дружеството „Водно строителство - Плевен” ЕАД, гр. Плевен е приватизирано и акциите от капитала на дружеството са продадени от министъра на земеделието и горите с Договори за продажба на акции на 20 март 2000 г. и на 12 юни 2000 г.
Предвид гореизложеното, господин Панчев, сам разбирате, че на територията на напоително-отводнителна система „Белене” е невъзможно да се обособи самостоятелен район към „Водно стопанство” – гр. Плевен. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
Спас Панчев (КБ): Благодаря Ви, господин министър.
Истина е, че напоителните системи в България в последните 10-15 години, както казах в началото, за съжаление не се поддържат както трябва и за тях не се осигуряват необходимите средства.
В момента също „Напоителни системи” АД има сериозни задължения за доставка на електроенергия, горива, за заплати. За да бъдат удовлетворени работещите в „Напоителни системи” АД, господин министър, бих Ви помолил да споделите и това: предвиждате ли в скоро време осигуряване на средства за изплащане на задълженията на „Напоителни системи” АД и за ремонт и поддръжка на напоителните системи, отводнителните системи, помпените станции ще предвидите ли допълнителни средства в бюджета за 2011 г.? Защото за българското земеделие това е един много важен въпрос, който не бива да отлагаме, защото особено в години на криза селското стопанство, земеделието могат да помагат много за излизане от кризата? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, министър Найденов.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Ще продължа оттам, откъдето свършихте. Прав сте, че за съвременно земеделие трябват наистина съвременни напоителни системи и хидромелиоративни системи. Предвиждаме реорганизация на това дружество, тъй като за съжаление ние го наследихме с над 10 млн. дългове, 5 млн. от които натрупани от така наречената и станала печално известна безплатна поливка, разрешена от бившия министър на земеделието Валери Цветанов.
В момента комисия изготвя проекта и той ще бъде даден за обсъждане и подложен на обсъждане със синдикатите. Надяваме се наистина, че ще получим и тяхното одобрение, защото все пак ще става въпрос за структурна реформа.
По отношение на заплатите, имаше определено напрежение и забавяне. Бяха осигурени средствата, така че те са изплатени към клоновете и да се надяваме, че наистина това ще доведе до определено успокоение в състава на „Напоителни системи”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Найденов.
Следващият въпрос е поставен от народния представител Меглена Плугчиева относно размера на субсидиите за 2010 г. на фермерите, собственици на животни, попадащи в Националния генофонд в животновъдството. Днес тя е заявила, че желае писмен отговор, поради което няма да чуем въпроса и отговора на министъра.
Следващият, който ще отправи питане към министъра е народният представител Дарин Матов, но това ще стане след почивката.
Тридесет минути почивка.
Продължаваме около 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме с изслушване на министъра на земеделието и храните господин Мирослав Найденов.
Следва питане от народния представител Дарин Матов относно политиката на Министерството на земеделието и храните към институтите от структурата на Селскостопанската академия.
Заповядайте, господин Матов.
Дарин Матов (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! При предишното питане на „Ред, законност и справедливост” имаше земен трус, сега се надявам такова да няма. Повод на настоящото питане е решението на Министерството на земеделието и храните за изваждане от структурата на Селскостопанска академия на Плевенския институт по лозарство и винарство и преминаването му на същия към Изпълнителната агенция по лозята и виното. Това решение предизвика сериозно безпокойство сред научния състав на института. Съществуват основателни подозрения, че това е ход, крайна цел, на който е унищожаването на този институт.
Като народен представител от Плевен, аз много добре разбирам работата на института и споделям тези опасения. Преди всичко не е ясно защо един научен институт трябва да се извади от академичната структура и да се приведе към чисто административно звено, каквото е агенцията. Според нейния устройствен правилник, приет от Министерския съвет, агенцията осъществява контрол по спазването на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки, по отношение на лозовите насаждения, гроздето предназначено за производство на вино, гроздова мъст, продуктите от грозде и вино, и вината. Това е поставено в чл. 2, ал. 2 от Правилника и единствено обобщаващия текст, който формулира функциите им. Добре се вижда, че задачите им са административно-контролни, а не академични или развойни и научно-изследователската дейност изобщо не влиза в задълженията им.
От друга страна, самият институт е едно от утвърдените звена на българската аграрна наука. Основан през 1902 г., той е първият в тази област и хронологически петият в света. За 108-годишната му история в него е извършена значителна по обем научна работа по проучване на биологичните и стопанските качества на интродуцирани у нас сортове, селекция на известни български десертни сортове, разработка на сортове с повишена устойчивост и т.н. Тази дейност няма нищо общо с контролните функции на агенцията, освен общия й предмет – лозя и вино.
Планираното преместване под административната шапка нито ще помогне с нещо на агенцията, нито ще подобри работата на института. Обратно, безпринципно обединяване на административни и научни задачи само ще доведе до разнобой и провал. Обаче институтът има завидна материална база – 1500 дка земя за опитна работа при полски условия и една от най-добрите винарски изби в страната. Това му дава възможност да извършва производствена и търговска дейност и до голяма степен да се самоиздържа. Агенцията като контролен орган очевидно не би могла да я задържи. Дали не става въпрос за първа стъпка към приватизация на тази база?
И в тази връзка, господин министър, питам следното: какви са причините за преминаване на Плевенския институт по лозарство и винарство към Изпълнителната агенция по лозята и виното? Обсъждано ли е това преместване с научния състав на института и ако не, ще бъде ли направено това? Какво ще стане с материалната база на института и планирате ли други институти от системата на Селскостопанска академия да преминат към изпълнителни агенции или други звена на Министерството на земеделието и храните? И последен въпрос: какви са принципите на политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение на институтите от Селскостопанска академия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, преди да чуем отговора на министър Найденов, приятно ми е да ви уведомя, че на двудневно официално посещение в Република България е парламентарна делегация от Германската провинция Бавария, водена от председателя на Ландтага Барбара Щам. Те са на балкона в залата, нека ги приветстваме с „Добре дошли в България!”. (Всички стават и с ръкопляскания приветстват гостите.)
Министър Найденов, имате възможност да отговорите на поставените въпроси.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Матов, скъпи гости!
По време на срещата на 30 юли с представители на структурите на Министерството на земеделието и храните в гр. Плевен, на която присъстваха председателят на Народното събрание госпожа Цецка Цачева, областният управител Иван Новкиришки, зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова и депутати от ГЕРБ, след проведената дискусия, взехме решение Институтът по лозарство и винарство в гр. Плевен да остане в системата на Селскостопанска академия и съответно да не бъде прехвърлен към Изпълнителната агенция за лозата и виното. Проектът на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за лозата и виното се отменя, а проектът на постановление на Министерския съвет за закриване на Института по лозарство и винарство – гр. Плевен, третостепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на земеделието и храните, е оттеглен.
По този начин Институтът запазва статута си, който има и към момента.
Господин Матов, с решение 560 на Министерския съвет от 29 юли 2010г. за одобряване на план за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация за Селскостопанската академия, със срок за изпълнение – м. ноември тази година, е предвидено още:
- одобряване на разработена концепция за развитието на Академията и създаване на Национален консултативен съвет по земеделие към министъра на земеделието и храните. На 20 юли с моя заповед се създаде Консултативния съвет, а на 22 юли се проведе първото му заседание. Той има за задача изготвяне на списък с държавните задачи, за осъществяването на които институтите ще получават държавна субсидия и обезпечаване на разходите по отношение на други допълнителни дейности, които те ще извършват чрез приходи от собствена дейност;
- закриване на Института за информационно осигуряване на системата – гр. София и прехвърляне на библиотеката към централно управление на Селскостопанска академия;
- закриване на Националния земеделски музей и прехвърляне на експонатите за съхранение в земеделските институти в Стара Загора и Шумен;
- преминаване на Института по аграрна икономика на Селскостопанска академия на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните;
- извършване на оптимизация на служителите с минимум 120 щатни бройки.
Господин Матов, накратко: предстоящите действия на министерството по отношение на академията ще се решат на базата на анализите, които ще се извършват с помощта на Националния научно-консултативен съвет по земеделие, който, както вече казах, функционира от 20 юли т.г. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Найденов.
За два уточняващи въпроса – господин Матов.
Дарин Матов (независим): Уважаеми господин министър, отговорът на моето питане към днешна дата до голяма степен беше предизвестено. Това е така, защото моето питане беше входирано в канцеларията на Народното събрание на дата 9 юли 2010 г. Затова искам тук от трибуната да благодаря на Вас лично, че Вие взехте мерки, за да не се допусне тази несправедливост по отношение на Института по лозарство и винарство – Плевен, където всички знаем, че е едно от местата, където се съхранява генофонда на българското лозарство.
Тук е моментът да благодаря и на госпожа Цачева, която е от нашия Плевенски избирателен район, която също съдейства затова, и изрази своето категорично становище по въпроса.
Оттам нататък трябва да кажа, че питането ми беше резонно, защото аз към момента на питането имах две писма – едното беше от главния секретар на Министерството на земеделието и храните, което беше към госпожа Бъчварова, председател на Селскостопанска академия и Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лозята и виното, където трябваше в тридневен срок да се даде отговор за това – да се направи проект за нормативен акт, който да отрази необходимите промени и всички нормативни актове за преминаване на Института по лозарство и винарство в Изпълнителната агенция по лозята и виното. След това имаше проект за постановление за закриване на Института по лозарство и винарство и преминаване в Изпълнителната агенция по лозята и виното.
Благодаря на господин Найденов, затова което направи, и на всички колеги, които се ангажираха с този проблем. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По същество няма поставени допълнителни въпроси, което не налага отговор от страна на министъра. Беше изказано отношение от страна на народния представител, отправил питането.
Преминаваме към въпрос на народния представител Лъчезар Тошев относно изпълнение на задълженията на министъра на земеделието и храните по чл. 82 от Закона за генетично модифицираните организми, във връзка със започване на процедура по чл. 75 от закона.
Заповядайте, господин Тошев.
Лъчезар Тошев (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин министър! Както знаете, в началото на тази година Европейската комисия взе решение за пускане за отглеждане на един вид генетично модифициран картоф, известен с името „Амфлора”. Имаше сериозно възражение от полския министър на земеделието господин Марек Савицки за това, че не е спазена процедурата, която изисква директивата, защото страните не са били уведомени, няма консултации с Европейския парламент, при положение, че на 16 юли 2007 г. не е имало квалифицирано мнозинство за одобряване на този генетично модифициран организъм, за да бъде отглеждан и пуснат в околната среда.
Съгласно закона Вие трябва да стартирате по чл. 82, ал. 1 от закона процедура по чл. 75 за налагане на предпазна клауза, а също така съгласно втората алинея на този чл. 82 от закона, който ние приехме, Вие трябва да налагате винаги предпазни клаузи върху предложения за пускане в околната среда за отглеждане на плодове и зеленчуци, тъй като картофа може да попадне в тази категория. Това е вторият аргумент, който изисква Вие незабавно да предприемете действия за налагане на предпазната клауза.
Моят въпрос към Вас по този случай е: предприели ли сте вече в качеството Ви на министър на земеделието и храните действия, за да изпълните изискванията на чл. 82 от Закона за генетично модифицираните организми и започнали ли сте процедурата по чл. 75 от закона, съответно и съгласно ал. 2 на чл. 82 от закона за налагане на предпазна клауза върху отглеждането на генетично модифицирания картоф „Амфлора”? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Найденов.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Тошев! Европейската комисия с Решение № 135 и 136 от 2 март 2010 г. разреши пускането на пазара на генно модифицирания картоф „Амфлора” и неговото използване, но само като фураж, употребата му като храна не се предвижда.
Още със самото оповестяване на тези решения Франция, Гърция, Люксембург и Италия заявиха, че ще обсъдят възможността за налагане на забрана за култивиране на генно модифицирания картоф „Амфлора”. На 28 април 2010 г. Австрия наложи временна забрана за отглеждане на този картоф. Забраната е валидна до 1 декември 2012 г., като Австрия изрично подчерта, че ще използва този период от време за допълнителни научни изследвания. Унгария и Люксембург също наложиха забрани, като последната е наложена на 18 юни 2010 г. Франция все още изчаква становище от Висшия съвет по биотехнология на Франция, за да изкаже становището си.
В съответствие с чл. 202 от Договора за създаване на Европейската общност, кореспондиращ с чл. 16, параграф 1 от Договора за Европейския съюз и с членовете 290 и 291 от Договора за функциониране на Европейския съюз, Европейската комисия прилага законодателство на общностно ниво. Ето защо при налагане на забрана от дадена държава-член спрямо разрешение, валидно на общностно ниво, Комисията, съгласно чл. 5, ал. 6 на Решението на Съвета 468 от 1999 г. относно условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, започва комитологична процедура относно легитимността на наложената забрана. До приключването на тази процедура по консултациите с 27-те държави членки, наложената забрана е де факто в сила, но де юре не е потвърдена на европейско ниво и съществува реална възможност за отмяната й.
Ето защо Министерството на земеделието и храните, на този етап не е предприело действия в съответствие с чл. 75 от Закона за генно модифицираните организми за започване на забранителна процедура по отношение култивирането на генно модифицирания картоф „Амфлора”, в изпълнение на чл. 82 от същия закон.
След приключване на комитологичната процедура и евентуалното потвърждаване на националните забрани на Австрия, Унгария и Люксембург за отглеждане на картоф „Амфлора”, Министерството на земеделието и храните ще започне процедура за налагане на национална забрана в Република България.
Освен това въведената от Закона за генно модифицираните организми система от национални мерки за ограничаване и разпространението на генно модифицирани организми дават 100% законова гаранция за предотвратяване възможността за отглеждане на генно модифицирания картоф „Амфлора” на територията на страната.
Господин Тошев, следва да имате предвид също, че до приключване на комитологичната процедура в Европейския съюз по обсъждане на наложените забрани за отглеждане на картофа „Амфлора”, Министерството на земеделието и храните няма да разглежда възможни заявления за регистриране на площи за отглеждане на генно модифицирания картоф „Амфлора”, съгласно чл. 71, ал. 6 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Закона за генно модифицираните организми. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Тошев, заповядайте за две минути реплика.
Лъчезар Тошев (СК): Благодаря, господин председател!
Уважаеми господин министър, според мен текстът на чл. 82 от закона е императивен и има още едно основание – това е чл. 81, който забранява да се освобождават в околната среда и пускат на пазара ГМО съдържащи маркерни гени за антибиотична резистентност, какъвто е случаят с този генетично модифициран картоф.
Смятам, че Вие трябва да се съобразявате преди всичко с текста на закона, тъй като това е законът, приет от нашето Народно събрание. Нашият народ, както знаете, в огромната си част – 97%, е против отглеждането на генетично модифицирани организми в нашето селско стопанство и затова смятам, че забавянето, което се е получило, не е редно. Следва да се тълкува текстът на закона като необходимост за незабавно предприемане на тези мерки, които чл. 82 предвижда. Това, което трябва да направи министърът на земеделието, е да предприеме мерки.
Това е казано в самия текст: „При наложена забрана в друга държава – членка на Европейския съюз, основана на предпазната клауза, министърът на земеделието и храните, позовавайки се на получената информация, започва процедура.” Какво значи „започва”? Това означава да започне веднага, а не да се отлага ад календа грека. Това е смисълът на закона, това беше намерението на народните представители, когато гласувахме този закон. Освен това втората алинея също изисква прилагане на предпазната клауза за традиционните видове, които включват плодове и зеленчуци, картофът може да попадне в графата „Зеленчуци” с всички основания и това означава, че вече също трябваше да предприемете тези мерки, които законът изисква. Иначе това означава, че законът не се спазва така, както е приет от Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте за дуплика в рамките на две минути, господин министър.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин Тошев, аз напълно разбирам Вашите притеснения и затова в отговора си категорично подчертах, че няма да бъдат разглеждани въобще никакви заявления, чисто юридически, тъй като разбирате много добре, че аз не съм юрист и се съобразявам с юридическите тълкувания на моя екип, докато не приключи комитологичната процедура в Европейската комисия. Това наложи изчакването. След Вашия въпрос обещавам Ви наистина, че отново ще подложа на тълкувание дали е възможно да стартираме процедурата и преди да приключи тази процедура в Европейската комисия за допълнително успокоение. Приемете го, заявявам го най-отговорно от тази трибуна, този картоф по никакъв начин няма да се отглежда на територията на Република България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Преминаваме към питането на народния представител Антон Кутев относно политиките на Министерството на земеделието и храните по усвояване на европейските фондове по Програмата за развитие на селските райони.
Заповядайте, господин Кутев, да развиете питането си в рамките на три минути.
Антон Кутев (КБ): Уважаеми господин председател, колеги, уважаеми господин министър! Продължава усвояването на средствата по Програмата за развитие на селските райони и доколкото поне на мен ми е известно за 2010 г. са разпределени средства по линията на „Техническа помощ” в размер на 8 млн. 276 хил. 500 лв. Разбира се тези средства са изразходвани, най-вероятно, при пълно спазване на процедурите, които изисква Европейският съюз.
Все пак на мен ми е интересно какви са политиките, които се опитва да провежда Министерството на земеделието и храните? Кои са акцентите и когато говорим за разпределение на ресурс, какво целим като държава, като министерство, и какво се надяваме да постигнем по пътя на тези средства? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев! Пълният списък с дейности, финансирани по линия на техническата помощ за 2010 г., е качен на сайта на министерството и може да се види чрез връзката към Програмата за развитие на селските райони с цел осигуряване на прозрачност и информираност за всички заинтересовани лица, което е основната насока в изпълнение целите на политиката на министерството по усвояване на средствата от европейските фондове. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони не е изключен от това правило.
Дейностите, финансирани по линия на техническата помощ, се изпълняват с цел да се създадат предпоставки за ефективно управление и прилагане на програмата в съответствие с чл. 66 Регламент 1698/2005 г. на Съвета. Тези дейности са свързани с подготовката, управлението, наблюдението, оценката и контрола на програмата. Ползватели на помощта по тази мярка са Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” и Разплащателната агенция.
В мярката за техническа помощ са разписани дейности, спомагащи за постигане на следните цели:
- уреждане на организационните дейности и техническата обезпеченост на управляващия орган и Разплащателната агенция във връзка с управлението и прилагане на програмата;
- успешното прилагане на мерките от програмата, включително и Националната селска мрежа като част от Европейската мрежа за развитие на селските райони;
- изпълнението на Европейския план за икономическо възстановяване, представен от Европейската комисия и одобрен от Съвета на Европа в края на 2008 г.;
- одобряване на уменията, компетентността и капацитета на служителите от управляващия орган и Разплащателната агенция за прилагане на добрите практики;
- подобряване на информираността, както сред настоящите, така и сред потенциалните кандидати, за финансово подпомагане по програмата;
- подобряване начина на получаване на данни относно прилагане на програмата от Държавен фонд „Земеделие” и уреждане на начина на отчитане на прилагането на Ос 4 - Лидер;
- успешно приключване на програмата САПАРД, съгласно многогодишното финансово споразумение между Общността и Република България;
- получаване на външна експертна помощ за подпомагане екипите на управляващите органи и Разплащателната агенция при прилагането на програмата.
На 3 април 2008 г. в „Държавен вестник” е публикувана Наредба № 13 за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническата помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. До момента наредбата е изменяна четири пъти, последно на 11 юни 2010 г., с цел опростяване на процедурите по прилагане на дейностите по мярката. За прилагане на дейностите по линия на техническата помощ са изготвени процедурни правила.
Уважаеми господин Кутев, от стартирането на мярката през 2008 г. до 1 септември 2010 г. са постъпили и регистрирани общо 142 заявления за кандидатстване, от които са одобрени 136 броя на стойност 136,3 млн. лв., сключени са 102 договора за 16 млн. 300 хил. лв., изплатени са 45 заявки за единични, междинни и окончателни плащания в размер на 4,5 млн. лв. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин Кутев, заповядайте за два уточняващи въпроса.
Антон Кутев (КБ): Уважаеми господин министър, доколкото разбирам все пак информацията, че сумата е 8 млн. 300 хил. приблизително, малко по-малко от това, е така.
Вие изброихте наистина много цели, които си поставяте и които със сигурност са синхронизирани с европейското законодателство и с Европейската комисия.
Аз обаче съм озадачен от това, ако правилно съм разбрал - това ще бъде всъщност въпроса ми дали това е така - от тези 8 млн. 300 хил. лв. някъде повече от 1 млн. 100 хил. лв., тоест това са повече от 15 или около 15% от цялата сума, отиват в графата „Информиране” на потенциалните потребители. Иначе казано, те отиват за заплащане на медии, разбира се, неслучайно избрани и доста ключово – най-големите медии.
В този случай аз не съм убеден, че всички тези множество мерки и цели, които Вие изброихте, са подредени по правилния начин, след като за информирането, а аз съм убеден, че всеки, който може да получава пари по тази програма, е добре информиран какво точно може да направи - не казвам, че не е необходимо информиране, не казвам и, че то не е част от правилата на Европейската комисия, тоест аз не ви подозирам в това, че вие сте нарушили правила на Европейската комисия. Аз затова задавам въпроса за приоритетите и за политиките, които провеждате, защото аз не съм убеден, че най-голяма част от парите, които раздавате, трябва да отиват за това да платите на едни определени медии.
Във връзка с това уточняващият ми въпрос е: първо, тези 1 млн. 100 хил., които са предвидени за заплащане на медиите, разплатени ли са? Второ, как са избрани медиите? Какъв конкурс е проведен за избор на медиите, на които са разплатени средствата, ако е така? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор в рамките на 3 минути.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин Кутев, приоритетите няма да ги повтарям, тъй като списъкът беше дълъг, предполагам и изчерпателен.
По отношение на медиите, искам да кажа, че договорите, които аз заварих и процедурите, които бяха сключени, са сключени от ръководството преди мен. Тоест, ако имате някакви съмнения по отношение на това, че по някакъв начин се насочват пари към медиите, би трябвало да ги отправите към предишното ръководство на министерството и на Държавен фонд „Земеделие”, защото това са процедури, които са стартирали през 2008-2009 г. Тоест аз трябваше да изпълня вече приключилите обществени поръчки и процедури.
По отношение на това как се избират, тъй като все пак част от процедурите продължават, прави се обществена поръчка, съгласно правилата и законите за провеждане на обществените поръчки. Тъй като все пак това са средства от Европейския съюз, знаете, че самите процедури и харченето на тези средства са на специален отчет, включително и на наблюдение от страна на Европейската комисия и не смятам, че има някакви нарушения. Ако вие имате конкретни сигнали за нарушения на обществени поръчки, моля да ги предадете на мен или на съответните компетентни органи.
Въпреки становището и мнението, което включително и аз признавам си, отивайки в министерството, че потенциалните бенефициенти по програмата за развитие на селските райони са информирани, нека да го призная и аз – мисля, че и Вие може би в допълнителен разговор да Ви предоставя допълнителни данни, не е така. Оказва се, че по най-атрактивните мерки – тези, които са популярни, хората са информирани. Но по-голяма част от така наречените неатрактивни мерки, те са неатрактивни, точно поради непознаването им. Тоест поради липсата на информираност.
По отношение на това кои медии, защото наистина има медии – можете да се убедите, това са най-големите национални медии в момента, не искам от трибуната да ги цитирам - мисля, че е видно, по които в момента текат разяснителни кампании за възможностите на Програмата за развитие на селските райони. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Кутев, заповядайте да вземете отношение в рамките на две минути.
Антон Кутев (КБ): Уважаеми господин министър, аз нямам съмнения в това, че по-добрата информираност по отношение на европейските проекти и програми води до по-добри резултати. Така, че самият факт, че трябва да има информираност, аз не подлагам на съмнение. Най-вероятно за това е предвидена в Програмата за селските райони такава възможност, каквато Вие използвате. Затова първоначално питането ми беше насочено към това кои са политиките и приоритетите и смятате ли, че те правилно са насочени. Тоест аз имам предвид, че 15-те процента – милион и 120 хил. лв., са прекалено много за тази цел и има по-добър начин да се спазват политическите приоритети, когато се изразходват средства на Европейския съюз. Това бе и остава моето твърдо убеждение.
Иначе по повод на това, че са спазени обществените поръчки, сигурно са спазени. Не дай си Боже, да не са - това води до наказателна отговорност. Въпросът е как са проведени конкурсите и отговорът е, че няма конкурси. Тоест тези медии са били подбрани напълно без конкурс, по това да са най-силните и мощните може би, поне така показва списъкът. Горе-долу включва медии като „Нова телевизия” и „БTv” – аз за разлика от Вас ще ги спомена, на които са разпределени по 250 хил. лв., включва медии като „Дарик радио” с 200 хиляди, „Фокус” и т.н. Общата сума е 1 млн. 120 хиляди.
Аз лично не се съмнявам, след като видях този списък и вече имам ясен отговор защо ползвате този не лош медиен комфорт, който забелязвам през последните седмици, почти месец. Даже не минава вечер без да видим някоя нова Ваша инициатива по телевизията. Искам да Ви кажа, че с подобни суми при това от Европейския съюз, не е много трудно да се постигне този резултат.
Остава моето съмнение за това дали наистина в национална полза на хората от селските райони е разпределена тази европейска субсидия, давайки я за медии. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря, господин Кутев.
Преминаваме към въпроса на народния представител Цветан Сичанов относно проблеми при издаване на документи за право на собственост за имоти от землище с одобрена кадастрална карта по Закона за кадастъра и имотния регистър на териториите на община Самоков.
Заповядайте, господин Сичанов, да развиете въпроса си в рамките на две минути.
Цветан Сичанов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! В приемната в качеството ми на народен представител в гр. Самоков се получават много сигнали и жалби на граждани за неефективна работа на Общинската служба по земеделие и на недоволство от работата на нейния ръководител. Единадесет от землищата на община Самоков са преминали съответните процедури по създаването на кадастрални карти и регистри. В момента се поддържат в актуално състояние от Агенцията по геодезия, картография и кадастър съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър. Документите за възстановяване правото на собственост или преписи от тях обаче се издават от Общинската служба по земеделие съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Общинската служба по земеделие на практика не може да изпълнява служебните си задължения по чисто технически причини и резултатът е множество недоволни собственици, които не могат да упражняват правата си. Не могат да се издават документи за възстановяване правото на собственост или преписи от тях, тъй като за тази цел е необходимо Агенцията по геодезия, картография и кадастър да представи на Общинската служба по земеделие информация в подходящ вид. Съществува несъответствие между софтуерните продукти, с които работят двете служби, което води до преномериране на имоти, като новите номера не кореспондират със старите идентификатори, до загуба на съществена информация в регистъра като категория на земята и архив на издадени вече решения от общинската служба, също така липса на актуална информация за извършени сделки със земеделски земи и земи и гори от горския фонд. Липсва адекватна система за обмен на информация между агенцията и общинската служба, която да бъде бърза и достъпна. Оказва се, че предадените данни са непълни и не са актуални.
В тази връзка, господин министър, моят въпрос е: какво е становището на министерството по отношение на изработването на подробна методика за постановяване на решения на общинските служби по земеделие по чл. 45 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която да подпомага и указва последователността на действията както на собствениците, така и на служителите от общинската служба при възстановяването на собствеността, в случаите на чл. 19, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Сичанов, след одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри в единадесет землища в община Самоков, на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, е прекратена поддръжката на картата на възстановената собственост от Общинската служба по земеделие – Самоков. Съгласно § 4, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на КВС, службата в Самоков е прекратила и дейността по издаване на скици. От този момент скици следва да издава службата по геодезия, картография и кадастър в гр. София. След одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри общинските служби по земеделие не могат пълноценно да изпълняват функциите си като органи по поземлена собственост и не могат да постановяват коректни решения, които да имат всички необходими атрибути, когато те се изготвят с данни, предоставени от службите по геодезия, картография и кадастър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Констатирано е, че в цифровите модели, предоставени от службата по геодезия, картография и кадастър, липсват специфични специализирани данни, които се поддържат в КВС, има несъответствие в броя на позициите на идентификатора на имота в КВС и този в кадастралната карта. В КВС те са по-малко от позициите, регламентирани в Наредба № 15 от 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра, което е един от основните проблеми при обмена на данни. По тази причина общинските служби по земеделие не могат да издават коректни решения за възстановено право на собственост и да администрират реституционни процеси.
Следва да имате предвид, че в чл. 45д, чл. 45е и чл. 45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи изчерпателно е указан редът, по който се възстановява правото на собственост върху земеделски земи в землища с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри.
Господин Сичанов, за констатираните проблеми, поради които земеделската служба не може да издава решения за възстановяване правото на собственост за землище с одобрена кадастрална карта по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, е изготвен доклад с предложения за преодоляването им и той е одобрен от мен.
В тази връзка Ви уведомявам, че сме предприели съответните действия и е изготвено техническо задание за възлагане и актуализация на специализираните програмни продукти, използвани за работа в общинските земеделски служби. Сключен е и договор за възлагане на 13 август т.г. с фирма-изпълнител на услугата. Срокът за изпълнение на договора е четири месеца. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря и аз.
За реплика има думата господин Сичанов.
Цветан Сичанов (ГЕРБ): Уважаеми господин министър, удовлетворен съм от отговора Ви. Проблемът не е свързан само със Самоков. Същият проблем е свързан и с община Копривщица, а навярно и с други селища на територията на страната. Надявам се, че с отговора Ви и с предприетите действия все пак ще има някакъв въведен ред, за да бъдат удовлетворени желанията и исканията на гражданите, които наистина са основателни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин министър, няма нужда от дуплика.
Преминаваме към въпроса на народния представител Михаил Миков относно отказ на Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на инвестиционни проекти.
Заповядайте, господин Миков, да развиете въпроса.
Михаил Миков (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Става въпрос за една съществена политика. Тя е свързана със селските райони. Актуалният въпрос, който съм задал още преди ваканцията, е свързан с отказа на Фонд „Земеделие” да се ремонтира уличната мрежа в три села от община Кула – област Видин, а именно Старопатица, Костаперчево и Полетковци. Става въпрос за съвсем малки населени места, за населени места, в които няма никакъв друг шанс да бъде ремонтирана уличната мрежа. Последвал е отказ, който по мое мнение е незаконосъобразен или привидно законосъобразен – отказ на Държавен фонд „Земеделие” с уведомително писмо с изходящ номер от 11 юни 2010 г.
През този период до Вас, уважаеми господин министър, е изпратена жалба от общината. Отдавна са изтекли законовите срокове за отговор. Именно поради тази причина, поради това, доколкото съм информиран от общината, че все още няма Ваш отговор, си позволих да поставя този въпрос и в парламентарния контрол. Жалбата е с изходящ номер от 23 юни 2010 г.
Моят актуален въпрос (той все още е актуален) е: коя е причината Държавен фонд „Земеделие” да откаже финансирането на инвестиционни проекти за ремонт и строителство на уличната мрежа в селата Старопатица, Костаперчево и Полетковци по заявление на община Кула за подпомагане по мярка 322 - „Обновяване и развитие на населените места”, и каква е Вашата позиция по този отказ, доколкото тя още не е заявена, доколкото няма Ваш отговор в законния срок на постъпилата жалба? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков, отказът за финансиране на проекта на община Кула „Подобряване на уличната инфраструктура в селата Старопатица, Полетковци и Костаперчево” е на основата на това, че кандидатът не отговаря на условията на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони, а именно инвестиционните проекти за реконструкция и строителство на улична мрежа ще се подпомагат при условие, че е изградена подземна техническа инфраструктура и тя е в добро състояние. С промените на Наредба № 24 от 15 юни 2010 г. вече отпадна изискването инвестиционните проекти за реконструкция или строителство на улична мрежа да се подпомагат при условие, че е изградена подземна техническа инфраструктура, което означава, че община Кула може да кандидатства отново в следващия период на прием на заявления по мярка 322, който стартира на 20 септември т.г. със същия инвестиционен проект, стига да предостави декларация от кмета, че по подземната инфраструктура няма да се извършват планови ремонти в период от пет години. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин Миков, заповядайте за реплика.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, имах едни подозрения и Вие само ги потвърдихте – че с чисто политически критерии са прочистени проектите на редица общини.
Какво се получава? Отказът за финансиране е един-два дни преди да се промени наредбата, която е изисквала канализация. Явно преди да излезе наредбата Вие масово пускате откази на тези малки населени места, след няколко дни променяте наредбата и сега им казвате: „Кандидатствайте отново”. Очевидно това е административен трик.
Сега разбирам защо не давате отговор. Вие би трябвало с оглед на промените и на наредбата директно тази община, проектът й да участва в класирането.
В същото време Министерството на околната среда и водите казва: „Няма да правим канализации в малките населени места и преалокиране парите към големите населени места”. Във Фонд „Земеделие” казват: „Няма да ви одобрим проекта, защото няма канализация в тези населени места”. След като отхвърлят проекта, променят наредбата, за да може проектите по политически критерии да ги наредим отново – това ли е управление на принципни начала?! Този въпрос – специално за този казус, ще го поставим до Брюксел, защото съм убеден, че има и други такива казуси. В тях вие какво правите? Първо, отказвате, след няколко дни променяте и казвате: „Кандидатствайте наново”. Кой ще им плаща бензина, консултантите, проектите и всичко, за да кандидатстват отново?! Нима служителите от Фонд „Земеделие” не са знаели, че се променя наредбата с критериите?! (Реплика от министър Мирослав Найденов.)
Към подаването, но два дни преди да се промени наредбата пишете писма и ги отхвърляте? Тази работа няма да приключи сега. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин Миков, за да не го политизираме, а за да свършим работата на хората от малките общини, честно: тази наредба, която е попречила на община Кула и на много общини, виждам господин Божинов отзад, ние сме коментирали с него точно този проблем, тя е приета през 2008 г.. Нито съм я писал, нито съм я приемал. Тези, които са я приемали, питайте тях защо са я приели така, че да не разрешат на Кула, Борован или което и да е там!
Точно поради тази причина аз разпоредих и променихме наредбата. Но за съжаление – мое, на кмета на Кула или на който и да е там, проектите се разглеждат съгласно наредбата към момента на подаване на проекта. Той е подаден преди много месеци, разгледан е и поради това, че е отказан, съм разпоредил да се разгледат всички проекти. Следващата седмица събирам всички кметове точно на малките общини в 13,00 ч. в София именно заради тези проблеми – да помогнем на хората със същия проект, служебно, да не се разкарват, той стои във фонда, само да пуснат заявление, че отново го подават.
Нека да спрем, наистина! Помагаме на селските общини.
На кмета на Борован, извън въпроса – това е подобен случай. Понеже ВиК с пет дни му забавиха становището, проектът му беше отказан. Преразглеждаме и него.
Нито в Борован, нито в Кула кметовете са от ГЕРБ. Аз го правя заради тях.
Отново Ви казвам: тук няма политика. Искаме за тези хора особено в северозападналата България, от която съм и аз, нещо да се поразвие. Наистина, извинявайте за емоцията. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Пенко Атанасов относно забавяния на плащания на фирмите, поддържащи картите на възстановената собственост на земеделските земи.
Заповядайте, господин Атанасов.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! На всички фирми, поддържащи картите за възстановена собственост на земеделските земи към общинските служби по земеделие, сключили договор с Министерството на земеделието и храните, отдавна са изтекли сроковете за изплащане на задълженията от страна на министерството, но все още по старите договори има неизплатени задължения. Може да ме поправите, защото въпросът ми по тази тема беше отдавна зададен и вероятно сте изпълнили поне старите задължения. Факт е, че след проведените тръжни процедури дълго време министерството не сключваше договори с фирмите, спечелили търговете. Факт е, че след голямото закъснение все пак договорите бяха сключени, но плащанията на тези договори от страна на министерството вече повече от девет-десет месеца не се извършват.
Въпросът ми към Вас е: каква е причината за забавянето на плащанията по старите и новите договори? В какъв срок задълженията към тези фирми ще бъдат изчистени от страна на държавата? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! По постъпилите през месец декември 2009 г. в дирекция „Счетоводство” – настоящата „Финансово управление, бюджет и счетоводство”, фактури на фирми, поддържащи картите на възстановената собственост, са инициирани платежни нареждания за погасяване на задълженията. Поради липса на финансиране от Министерството на финансите в края на 2009 г. същите са отказали по системата СЕВЪР, съответно са останали за разплащане през 2010 г.
Към настоящия момент всички фактурирани през 2009 г. задължения на министерството към фирмите, поддържащи КВС (карти на възстановената собственост), които са в размер на 1 млн. 721 хил. лв., вече са изплатени. За 2010 г. министерството има фактурирани задължения в размер 252 хил. лв., като за тях се използват изготвени платежни нареждания и Ви уверявам, че тези задължения ще бъдат погасявани своевременно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Атанасов – за реплика.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаеми господин министър, благодаря за отговора.
Въпросът не е в това, че на фирмите не е изплатено, макар че, разбира се, той е важен, защото неполучавайки парите, те естествено се отказват да вършат дейността, за която са спечелили търга.
Доколкото ми е последната информация, задълженията са изплатени от месец януари до март, от месец март досега те не са получили нито един лев. Много хора отиват до общинските служби по земеделие и целият процес, всичко, което искат да свършат с помощта на тези фирми, просто не се случва.
Апелът ми към Вас е следният. Вероятно проблемът не е само финансов. Моля Ви, вижте кой отговаря по въпроса! Вижте кой отговаря административно по целия въпрос за фирмите, кой поддържа отношенията с тях, за да видите къде е причината и да ускорите процеса! Разбираме трудностите на правителството с финансирането, но въпросът не е само финансов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин министър – дуплика? Не желаете, благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос също от народния представител Пенко Атанасов относно отказ за сключване на допълнителни споразумения.
Заповядайте, господин Атанасов.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Въпросите ми са тематични и отново засягат въпроса за прословутите фирми, които обслужват общинските служби по земеделие и поддържат картите за възстановената собственост на земеделските земи.
За да се легализират дейностите по обезщетение, оземляване и други такива, са необходими допълнителни споразумения между Министерството на земеделието и храните и тези фирми. До момента такива допълнителни споразумения не са сключвани. Разбирате, че това спъва работата на общинските служби. Фирмите са притеснени, а хората не получават нужната им услуга.
Въпросът ми е: кога тези споразумения ще бъдат сключени? Няма ли да се потърси отговорност на отговорните фактори, които по един или друг начин са спрели този процес, който от дълги месеци тормози както гражданите, така и вашите служители по места? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте, господин Найденов.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! За територията на страната след проведени процедури по Закона за обществените поръчки са сключени договори за изпълнение на техническите дейности за поддържане на Картата на възстановената собственост (КВС). Тези дейности са един непрекъснат процес на актуализация на данните и цифровите модели, земеделските и горските територии на землищата на територията на цялата страна, с изключение на тези с одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри, които представляват едва 16%.
Изпълнението на техническите дейности се извършва по реда на Наредба № 49 от 5 май 2004 г. за поддържане на Картата на възстановената собственост и съответно е регламентирано в Раздел ІV „Цени и плащания на сключените договори и техническо задание”, неразделна част от договора. Искам да подчертая, че дейностите, свързани с извършването на услуга на граждани по реда на Наредба № 49 за поддържане на КВС, за 2009 г. вече са разплатени, както преди малко ви съобщих, и те са в размер на 1 млн. 721 хил. лв.
Господин Атанасов, във въпроса си Вие визирате служебно възложените дейности от общинските служби по земеделие по поддържане на КВС, които включват изработване на планове за обезщетение на собствениците със земеделски земи, планове за оземляване по реда на Наредбата за оземляване на безимотните и малоимотни граждани, изпълнение на влезли в сила съдебни решения, отразяване на данни, постъпили от службите по вписвания и др. Тези служебно възложени дейности се изплащат въз основа на приемателен протокол за извършената дейност и подписана стойностна сметка по поетото задължение.
За тези дейности за 2009 г. министерството дължи плащане в размер на 141 хил. лв. По представените приемателни протоколи в областните дирекции по земеделие вече са изготвени стойностни сметки, които своевременно ще бъдат предоставени на фирмите изпълнители за подпис и съответно задълженията на министерството ще бъдат изплатени в най-кратък срок. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте, господин Атанасов.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаеми господин министър, Вие хванахте бика за рогата, както се казва – директно разбрахте въпроса, че наистина става дума за заплащанията. В края на краищата формално такива споразумения трябва да бъдат подписани. Тези споразумения отварят пътя всички документи, които издава съответната служба и тези фирми, да бъдат законни. Поради тази причина са спрени много процедури!
Аз Ви обръщам внимание: наистина задвижете процедурата възможно най-бързо, защото страдаме всички, пак казвам, и граждани, които опират до съответната служба, и държавни институции, и, разбира се, служителите във вашите ведомства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Дуплика – заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин Атанасов, аз мисля, че и по двата въпроса, тъй като те визираха едно и също нещо, се опитах да бъда ясен и категоричен. Правим всичко възможно да изчистим тези наистина наследени (всеки път трябва да обяснявам, че са наследени, но за съжаление е така) въпроси, за да могат проблемите, които имат собствениците, ползвателите, да бъдат решени.
Но ако ми зададете още един въпрос в този смисъл, защото Ви отговарям многократно едно и също, ще трябва аз да Ви попитам: не е ли крайно време да приемете най-после Закона за лобизма? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Благодаря на министър Найденов за участието в днешния Парламентарен контрол.
Преминаваме към следващото питане – от народния представител Яне Янев, относно системата на конкурси за заемане на ръководни длъжности в образованието по места. Питането е към министъра на образованието, младежта и науката господин Игнатов.
Господин Янев, заповядайте да развиете питането.
Яне Янев (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! До народните представители от „Ред, законност и справедливост” постъпиха редица сигнали за опорочаване на конкурси в системата на образованието. Разбира се, тези сигнали бяха в периода, в който се провеждаха конкурсите. Оттогава мина доста дълъг период от време, но парламентарният контрол в България е така заложен в Правилника на Народното събрание и по Конституция, че е невъзможно да се упражнява ефективно и в полза на българските граждани. Така или иначе ние сме задали въпроса и считам, че голяма част от съдържанието му има актуален характер.
С Ваша заповед от 1.07.2010 г. до началника на Регионалния инспекторат по образованието е определен състав на комисията за провеждане на конкурс, става въпрос за Пловдив-град, който е обявен в два етапа – тест и интервю. Представители на общината не са канени да участват в съставянето на двата варианта за тест, както е описано в цитираната заповед. Не са присъствали при засекретяването на изпитните материали. Не са участвали при определянето на системата за оценяване и минималния резултат и за тест, и за интервю.
В заповедта не се коментира начинът за допускане на кандидатите и общината не е участвала при допускането на кандидатите до конкурс, което всъщност противоречи на чл. 37, ал. 7 от Закона за науката и просветата и чл. 93 от Кодекса на труда. Нещо повече, не е уведомено официално за допуснатите и недопуснатите кандидати, а членовете на комисията не са участвали в първия етап.
Между другото, подобни нарушения има не само в Пловдив, но и в Пазарджик, Търговище, Благоевград и други региони на страната.
В теста, подготвен от Министерството на образованието, има четири некоректно формулирани въпроса и един, в който липсва правилен отговор.
В писмо на кмета на Община Пловдив като място за провеждане на интервюто е определен Регионалният педагогически център, който отдавна на практика е закрит. Там няма нито електричество, нито вода. От години не съществува такъв център. Очевидно мястото за интервюто ще бъде сменено с допълнително уведомително писмо, което хептен е объркало кандидатите.
Затова бих искал да ми отговорите на няколко конкретни въпроса:
Как е изградена системата за конкурси за ръководни длъжности специално за директори на общински училища, за да позволява такива груби нарушения? При подобен начин за провеждане на конкурсите какви са гаранциите, че не се целят назначения само и единствено по политически причини? Как е допусната грешката във въпросния тест и кой е персонално виновен за допускане на тази грешка? Защо са допуснати нарушения при провеждането на конкурса в Пловдив? Кой е виновен и има ли санкционирани? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор в рамките на 5 минути.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Янев, аз се намирам в много затруднено положение, защото не зная как да Ви отговоря. Вие се позовавате на член, цитирам, от „Закона за науката и просветата”. Такъв закон няма в нашата държава. (Оживление и смях.)
Все пак към настоящия момент не са постъпили писмени сигнали в Министерството на образованието, младежта и науката от кандидатите, взели участие в тези конкурси, в които да се съдържат конкретни факти и обстоятелства, сочещи манипулиране на резултатите. Конкурсите за заемане на длъжността „директор на общински училища” и обслужващи звена на територията на цялата страна, в т.ч. и в област Пловдив, са проведени при спазване на всички процедурни изисквания, регламентирани в разпоредбите на Раздел ІV на Кодекса на труда, а именно:
Обявени са със заповед на началника на РИО по образование в град Пловдив, в която са посочени както правилата за провеждане на конкурса, така и критериите за оценяване на кандидатите. Всички участници са запознати предварително с тях. Връчена им е и длъжностна характеристика за длъжността „директор на общинско училище” още при подаване на документите за участие.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 37, ал. 7 от Закона за народната просвета на 8 юни са отправени писма до кметовете на съответните общини за определяне на техни представители, които са включени и съответно посочени в заповед от 1 юли 2010 г. за провеждане на конкурса срещу подпис. Същите не са в състава на комисията по допускане, тъй като в цитираната по-горе разпоредба не е предвидено включването им в нея. Комисията е провела конкурса по обявения начин – тест и интервю. Професионалните и делови качества на кандидатите са оценени по критерии, посочени в цитираната по-горе заповед. Класирани са само успешно издържалите конкурса.
За проведения конкурс е съставен протокол, а участвалите лица са уведомени за резултатите в тридневен срок от провеждането му.
Разработени, обсъдени и одобрени са два варианта на тест със затворени въпроси, с един възможен верен отговор. До интервю се допускат онези кандидати, които при оценяването на писмения изпит са получили не по-малко от половината от максималния брой точки, тоест 25 включително. Общият резултат от интервюто е сбор от оценките на всеки от членовете на конкурсната комисия. Окончателният резултат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто.
Вариантите на теста бяха предварително изготвени в Министерството на образованието, младежта и науката и поставени в секретен плик, който е разпечатан от председателя на конкурсната комисия в деня на провеждане на писмения изпит. Всички действия по обявяване на Вариант № 1 и по запознаване на кандидатите с двата варианта са надлежно извършени от председателя на комисията в присъствието на представителите от 10-те общини на област Пловдив и цялата комисия в пълен състав. Действията са документирани в протокол, подписан от всички участвали в провеждането на писмения изпит – членове на комисията. Засекретяването на изпитните работи на кандидатите е извършено при строг ред и контрол в залата, в която е проведен писмения изпит в присъствието на всички представители на общините и членове на комисията.
Относно системата за оценяване и минималния резултат от писмения изпит и интервюто Ви уведомявам, че съгласно протокол от заседание на конкурсната комисия, назначена със заповед на началника на РИО – Пловдив, всички членове на комисията са запознати с механизма на оценяване на писмения изпит срещу подпис, а от протокол с дата 29 юли 2010 г. е видно, че са запознати с оценяването на интервюто и крайния резултат.
Не са допуснати нарушения, свързани с обявяване началото на регистрацията на писмения изпит и фактическата регистрация на кандидатите в изпитния ден предвид следното: регистрацията е започнала в 9,40 ч., поради изчакване на представителите на община Сопот – това е госпожа Ранчева, и на община „Марица” – д-р Очева, които са включени в състава на комисията.
След като всички кандидати са заели местата си, след регистрацията им е извършена процедура по отваряне на секретния плик и на плика с надпис „Вариант № 1”. По време на размножаването на Вариант № 1 и изготвянето на 85 копия за всички кандидати председателят на комисията е извършил задължителния инструктаж на участниците с подробни указания за реда на провеждане и оценяване на писмения изпит. Началото на изпитния ден е поставено в 11,05 ч.
При разсекретяването на писмените работи е получена информация от министерството относно две грешки в ключа на теста, но това не се е отразило върху резултата на нито един от кандидатите, тъй като комисията е взела решение отговорите на тези въпроси да бъдат считани за верни. Действията са извършени в присъствието и с участието на всички представители от общинските администрации без изключение.
Относно обявяването на място за провеждане на интервюто пояснявам: действително в заповедта е посочен регионалният педагогически център, но именно поради липса на захранване с вода и електрическа енергия в деня на провеждането на писмения изпит всички кандидати и комисията са информирани устно и писмено чрез обявяване на няколко места, че събеседването ще се проведе в Национална търговска гимназия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин Янев, заповядате за два доуточняващи въпроса.
Яне Янев (независим): С това, което изнесохте пред народните представители, на практика потвърждавате констатациите, които преди малко засегнах в питането. Недейте да бягате по такъв елементарен начин, споменавайки лапсуса, който допуснах, когато имах предвид Закона за народната просвета. Въпросът е изключително сериозен.
Аз искам тук, в пленарната зала, да отговорите дали кадруването в системата на образованието има политически характер и дали основните аргументи, когато правите конкурса, са свързани с това определен човек от ГЕРБ да бъде избран на съответния пост. Защото, ако Вие сега искате да внушите, че едва ли не конкурсът е перфектен, аз мога да Ви докажа, че всички безпристрастни и почтени учители в Пловдив са наясно кой е оглавил в момента системата на образованието, допреди това с какво се е занимавала въпросната госпожа, освен че заема в момента този пост, какъв друг заема и кой я протежира. И тогава, когато се организират такива конкурси за политизиране на системата на образованието, това води до други рецидиви, които наистина могат да нанесат още по-тежки последствия върху всичко, което се случва.
Нещо повече, в прав текст редица учители казват, че са изпратили сигнали до Вас, като са Ви описали този случай в подробности. Аз поставям втори въпрос: отговорили ли сте на тези сигнали на учителите и защо, когато са поискали среща, в това число и при Вашата секретарка на няколко обаждания, Вие сте отказал да проведете среща с група учители от Пловдив, които са искали да Ви дадат повече информация за случващото се? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин министър, имате думата за отговор в рамките на три минути.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин Янев, когато става дума за сферата на образованието, ние винаги се водим от интересите на обществото и от обществения интерес. Понеже Вие казвате, че става дума за кадруване, аз мисля, че става дума за назначаване на най-достойните кандидати, в случая за директори на училища.
Питате дали кадруването има политически характер. Назначаването винаги има обществен характер в полза на обществен интерес. Аз така разбирам това, което Вие наричате политически характер, защото човекът е – ще цитирам на гръцки: „Зоон политикон” – „Живо същество, което живее в обществени отношения”. За това става дума.
На всички сигнали, които се получават в министерството и стигат до мен, се отговаря. Ще бъда благодарен на всичко това, което казвате и обвинявате системата – добронамерено го правите, да ми го предоставите, за да видя коя е тази госпожа тук, чието име тук се споменава анонимно, и кой стои зад нея. Също бих се радвал да получа цялата тази информация.
Единственото, което ще прочета – длъжен съм да го направя, тъй като другата седмица се открива учебната година, че както миналата, така и тази учебна година ще стартира изключително спокойно. Имаме изключително добра среда и добри български учители, добри директори, включително тези, които Вие смятате, че са назначени неправилно, и много добър социален диалог. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин Янев – за отношение, две минути.
Яне Янев (независим): Господин министър, Вие преди да станете министър от правителството на ГЕРБ, бяхте в други политически партии, наясно сте как се расте в йерархията по отношение на политическото кадруване.
Моят въпрос е конкретен и изключително ясен. Аз искам да знам дали това е политика на министъра да назначава предимно партийни кадри за директори на училища? Защото по наши данни, ще Ви ги предоставя заедно с група учители в министерството, стига да не откажете за пореден път среща с тях. Все пак Пловдив е град, в който учителската общност се познава. Те твърдят, че повече от 70% от новоназначените директори не само че са членове на ГЕРБ, а са активисти на ГЕРБ. (Реплики от ГЕРБ.)
Има огромно значение поради простата причина, че Вие не може да ме убедите, че кандидатите на ГЕРБ са гениални и печелят всички конкурси. Това няма как да се случи. Просто се вижда, че няма обективност и че тези хора са назначени там по субективни причини, за да изпълняват едни или други политически поръчки.
Господин министър, аз ще Ви покажа по какъв начин част от новоназначените директори се отнасят с тези учители, които са имали смелостта и честта да бъдат вътрешна опозиция и да изразят своите критики към тези безобразия, които се случват в системата на образованието.
Затова в заключение е редно Вие, като министър, на имате възможност да изслушате и едната, и другата страна, а не да заемате едностранчива позиция, защото, ако политизираме и българското образование, тежко и горко на поколенията след нас. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря на министър Игнатов за участието му в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към първия въпрос към министъра на здравеопазването госпожа Борисова. Въпросът е от народния представител Милена Христова относно необходимостта от мерки по отношение на медицински персонал с наличие на алкохол в кръвта по време на дежурство.
Заповядайте, госпожо Христова.
Милена Христова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо министър.
На 1 срещу 2 юли т.г. в „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД – гр. Ихтиман осем от децата, настанени за лечение от настинки и бронхит са получили мистериозни гърчове.
Според родителите, които са придружавали децата в болницата лечението се е провеждало успешно, но във въпросната вечер състоянието им рязко се е влошило.
Присъстващите в болницата родители са се обадили на своите близки и са им казали, че децата са много зле и са получили гърчове. Отивайки пред болницата близките са подали сигнал в Районното управление за случващото се. Пристигналите на място полицаи са установили, че лекарският екип и медицинската сестра от спешното отделение са във видимо нетрезво състояние. С дрегер полицаите са установили, че в кръвта на медицинската сестра има наличие на 1,59 промила алкохол, което е установено с протокол от служителите на МВР.
Разбира се, Вие ще кажете дали е проведено разследване по случая и какво е установило то, но по моя информация тази медицинска сестра продължава да работи в болницата. Затова Ви моля да отговорите на следния въпрос: какви мерки ще предприемете по отношение на медицинската сестра с наличие на алкохол в кръвта по време на дежурство, както и за недопускане на подобни случаи в бъдеще и в други болници?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте за отговор, госпожо министър.
МИНИСТЪР АННА-МАРИЯ БОРИСОВА: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Христова, драги колеги!
Във връзка с отправения от въпрос, Ви информирам, че беше проведен разговор с изпълнителния директор на „МБАЛ – Ихтиман” ЕООД д-р Герганов.
След инцидента на 1 юли срещу 2 юли 2010 г. са извършени две проверки от РЦЗ София област. Със заповед №150/06.07.2010г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Ихтиман” ЕООД, медицинската сестра Цветанка Дерменджийска е освободена от длъжност. Педиатърката на болницата е подала молба за напускане по собствено желание поради несъгласие с преувеличените констатации от страна на медиите.
В качеството си на изпълнителен директор на лечебното заведение д-р Герганов е провел колегиум и разговори със старшите медицински сестри и завеждащите отделения за предприемане на мерки за подобряване на дисциплината и вътрешния ред в това лечебно заведение.
Целта на извършените проверки е преди всичко осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ и преди всичко защита правата на пациентите. Трудовата дисциплина и нейното спазване се регламентират с Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на съответното лечебно заведение, утвърден от неговия изпълнителен директор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Госпожо Христова, за реплика.
Милена Христова (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо министър, аз искам да изкажа своята удовлетвореност и удовлетвореността на родителите на тези деца, които всъщност пострадаха при този случай.
Всъщност този случай доби гласност благодарение на това, че родителите реагираха наистина навреме и това неправилно лечение на децата не беше продължило, защото не искам да си мисля до какви последици би довело лечението или по-скоро липсата на лечение и кой щеше да носи отговорността, ако тези деца бяха сериозно пострадали и беше сериозно застрашено тяхното здраве.
Благодаря за навременната намеса и реакция на ръководството на болницата и затова, че са предприети адекватните мерки и е проведена адекватната политика в случая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
В този случай няма необходимост от дуплика.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Мая Манолова относно финансиране на дейностите по преструктуриране на болничните заведения.
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! През последните месеци орязването на парите за здраве е една от темите, която най-вече тревожат българските граждани, защото в резултат на недофинансирането на системата фалират болници, парите за спешната помощ са намалени на 50%. Същото е положението с плащането на хемодиализата, с доболничната помощ, с направленията за изследвания и за специалисти, с аптеките и общопрактикуващите лекари.
В случая не става дума просто за икономии, просто за затягане на колана. Става дума за действия, които водят до умишлен фалит не само болниците, но и цялата здравна система. Това е при положение, че, както стана известно от изявлението на финансовия министър – пари в Здравноосигурителната каса има, размерът на резерва според неговите данни е в рамките на 1 млрд. 275 млн. лв.
Министър Дянков обаче заяви от парламентарната трибуна, че въпреки наличието на такъв резерв, формирано от вноските на българските граждани за здраве, той няма да даде никакви пари в плюс на болниците, независимо от състоянието, в което се намират, защото видите ли, с тези пари той трябва да крепи фиска.
Свой принос, макар и некосвено по дебата за това следва ли да се дават пари на болниците или не, дадохте и Вие с Вашите предложения и идеи за финансиране на болниците.
Припомням Ви, че по време на обиколката, която направихте в страната, във връзка с подготовката на здравна карта през месеците юни и юли, Вие щедро обещахте на редица болници пари, при положение, че сте решили да се преструктурират, да се влеят, да се слеят по принципа на моркова и тоягата – тези, които слушат ще получат пари, тези, които се опъват – няма.
В отговор на мой парламентарен въпрос Вие казахте, че всъщност разполагате с тези пари, те са в рамките на 295 млн. лв. извън бюджета на министерството, извън бюджета на Касата – пари, които са европейски, пари – цитирам, с които вие: „оперирате”.
Моят въпрос към Вас е: какъв е източникът на тези пари и по какви критерии мислите да ги разпределяте?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР АННА-МАРИЯ БОРИСОВА: Уважаеми господин председател, госпожо Манолова! Финансирането на преструктурирането на болничната система ще се осъществи със средства от Европейските структурни фондове, за които Министерство на здравеопазването в момента кандидатства.
Средствата са предназначени за държавни и общински болници, като за държавните болници максималната стойност на безвъзмездната помощ е 137 млн. лв., а за общинските 147 млн. лв.
Инвестицията за държавните болници ще бъде за лечение и диагностика на онкологични заболявания. Предвижда се да се финансират 2 високотехнологични болници за онколечение и 10 високотехнологични центъра за онко-диагностика.
Финансирането в общинските болници ще бъде за 3 типа болници:
- комплексни онкологични центрове /бивши диспансери/;
- болници, които ще се преструктурират в болници за долекуване и медицински ценрове;
- големи общински болници.
Инвестицията ще бъде само за инфраструктурни проекти за преструктуриране на болничната система, а не за финансиране на медицински дейности. В тази връзка, размера на бюджета на НЗОК няма отношение към инвестицията от Европейския съюз. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Госпожо Манолова – за реплика.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо министър, нормално е, и даже изключително важно, в условията на криза, когато парите в държавата не стигат, Министерството на здравеопазването да потърси възможности за допълнително финансиране, което естествено идва по европейските програми и проекти. Вероятно от това, което Вие ми отговорихте, в момента визирате програмата „Регионално развитие”, която предполага осигуряването на средства за преструктуриране на болниците, за високотехнологичните болници, включително и за общинските такива. Искам да Ви припомня, че тази програма стартира в края на 2009 г., и че дотук има два фал-старта. Единият, реализиран от вашия предшественик, министър Нанев, който не можа да получи одобрение на предложения от него проект пред управляващия орган и вторият – очевидно Вашият, защото по наша информация, въпреки обещанието, което дадохте от тази парламентарна трибуна в отговор на парламентарен контрол в края на м. юни, че до 30 юли ще сте готови както с критериите, така и с визията за кои болници евентуално ще могат да кандидатстват по тази програма. До момента нищо от това, което е ангажимент от ръководеното от Вас министерство, не е свършено.
Отделно от това, тъй като става дума за оперативна програма, която има свой управляващ орган, естествено е, че управляващият орган преценява на кои болници, колко пари трябва да бъдат дадени за преструктуриране, и то естествено след като същите депозират съответните проекти.
Според мен е доста неуместно да използвате изрази като: „Аз оперирам с тези средства и ги давам на тези болници, които ще се преструктурират”, защото, аз лично виждам Вашите ангажименти в друга посока, а именно да изработите ясни правила, по които общинските и държавните болници да могат да кандидатстват за получаване на тези толкова важни за тях финанси.
Във връзка с това искам да кажа, че и призивът към общинските болници в едноседмичен срок да кажат дали искат да се превърнат в такива за долекуване, беше повече от нереалистичен. Защото всеки знае, че една общинска болница може да вземе подобно решение след решение на общинския съвет и след като са ясни правилата и критериите, по които ще се прави това преструктуриране. Така че, това е и отговорът на въпроса защо по отношение на общинските болници картината е такава, каквато е, а именно – само няколко от тях са заявили желание да получават финансиране по тези програми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Госпожо министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР АННА-МАРИЯ БОРИСОВА: Само да допълня, че тази програма се намира в интернет доста отдавна. Там са упоменати всички болници, които участват в тази програма. Ние проявихме много търпение към колегите от мрежата и затова призовахме за едно последно заявяване за преструктуриране. Между другото две-три болници включихме допълнително във връзка с това писмо, което не е лошо.
Що се отнася до програмата, която работим, първата половина – половината, която касае болниците с държавно участие, тя вече е на приключване като организационна част. Що се отнася до втората половина, където имаме само общинско участие, там предстоят да се отварят процедурите и да започва и там същото, което беше направено при болниците с държавно участие.
Програмата е разделена на две части, тя си върви по плана, който е предначертан и ние сме в сроковете, които са необходими, за да се реализира програмата. За тази програма отговаря конкретно заместник-министър Десислава Димитрова и нейната визия е, че нещата вървят с доста добри темпове и смея да твърдя, че ние трябва да спечелим. Мисля, че да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Следващият въпрос е също от народния представител Мая Манолова относно подписаните през м. август анекси към договорите на болници със Националната здравноосигурителна каса.
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Ще използвам възможността, все пак в рамките на този въпрос да ви кажа, че срокът за подаване на проекти е 30 септември и при положение, че не са ясни нито критериите, нито е готова Националната здравна карта, този въпрос е наистина поставен под съмнение. Но, това е един Ваш ангажимент, който се надявам, че ще отчетете пред събранието в други въпроси в парламентарния контрол.
Въпросът ми е за анексите, които бяха подписани от управителите на болнични заведения през м. август под натиска на Националната здравноосигурителна каса, когато тя ги принуди да се съгласят за м. август да бъде разплатена едва 60% от извършената от тях дейност.
Възникват няколко въпроса: защо бяха необходими тези анекси и защо през м. август? След м. март т.г. Националната здравноосигурителна каса плаща напълно произволно, независимо от това какво са изработили болниците – 60, 70, 80, 90% и без да сключва някакъв допълнителен анекс. При това, отново по неясни критерии на принципа: „Който слушка – ще папка!” Болниците, които са близки до управляващите получават по-сериозно финансиране, останалите – в рамките на 60-70%, което е обяснението, защо повечето от тях са доведени до предфалитно състояние. Тук смисълът от тези анекси беше друг. А именно, да бъдат принудени шефовете на болници да се откажат от изработените от тях средства в месеците след м. март до м. август. Това означава, че управителите на търговски дружества, каквито са болниците, се отказаха доброволно от това, което е изработило тяхното търговско дружество от дължими им средства, осчетоводени, заявени за плащане в Здравната каса.
Според мен ще им бъде потърсена отговорност на тези управители на здравни заведения, от техните управителни органи и от собствениците, но в случая моят въпрос към Вас е като представител на държавата в Министерството на здравеопазването: с Ваше съгласие ли управителите на държавните болници са се отказали доброволно от изработените от тях средства, ще им потърсите ли някаква отговорност за това тяхно действие, с което, освен че накърняват интересите на болниците, но поставят и под невъзможност хората от съответните региони да бъдат лекувани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Госпожо министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР АННА-МАРИЯ БОРИСОВА: Уважаеми господин председател, госпожа Манолова! Само да вмъкна за госпожа Манолова, че Здравната карта на практика е готова, но тя може да се обяви официално, едва след като ние преминем всички процедури, изискуеми по Закона за лечебните средства и във времето ние сме разчели всяко едно следващо действие, за да влезе в законовата си сила.
На вашият въпрос. Предложените от НЗОК анекси към договорите на лечебните заведения произтичат от изискването на чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. и Националния рамков договор за същата година. Те съдържат стойности за делегиран бюджет за дейност единствено за м. август 2010 г. Намалението на средствата в сравнение с 2009 г. произтича от финансовата рамка на НЗОК за 2010 г. Обмисля се разработването на компенсиращ финансов механизъм с коригиращи коефициенти за болниците, които предоставят качествени медицински услуги и са търсени от пациентите. Чрез тези коригиращи коефициенти делегираните им бюджети ще бъдат допълнени. Създаването на този механизъм ще позволи на ефективно работещите болници да получат повече финансови средства, за да се финансират дейности над определените финансови лимити. Финансовата регулация чрез бюджета на лечебното заведения налага по-активно участие на управленския екип на тези лечебни заведения за болнична помощ в изразходване на финансовия ресурс чрез намаление на административни разходи, чрез вътрешно преструктуриране и редукция на излишни и дублиращи се структури и персонал, чрез преоценка на сключени вече договори за услуги и спомагателни дейности, и прочее.
В условията на финансова криза и ограничен финансов ресурс, с особена отговорност следва да се подходи към подобряване на организацията по приема на пациенти при ефективно управление на плановия прием и листата на чакащите пациенти, при гарантиране на приема на болни със състояния, които не могат да бъдат отложени във времето, каквито са спешно болните, бременните, родилките, децата и пр.
Трябва да ви уведомя, че предстои пълна ревизия на всички клинични пътеки по отношение на тяхната структура, обем, времетраенето на извършените процедури и тяхното място, на самите клинични пътеки, било в болничната или извънболнична помощ и не на последно място да се преразгледа и да се преостойностят.
По отношение на предложените на лечебните заведения от Националната здравноосигурителна каса анекси към договорите, Министерство на здравеопазването не е оказало натиск, както и не е давало каквито и да е указания или препоръки на ръководителите на тези лечебни заведения за подписване на анексите.
Въпросите, свързани с договорните отношения на лечебните заведения, са изцяло в компетентността на управителните органи на лечебните заведения – търговски дружества и Националната здравноосигурителна каса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Госпожо Манолова, заповядайте за реплика.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо Борисова, аз няма да коментирам Вашия отговор, защото той касае само една част от подписаните анекси, а именно намаляването на средствата за м. август, което, разбира се, е важно, но не е най-важното, което съдържат тези анекси.
Истината е, че през м. август управителите на болнични заведения бяха принудени да се откажат от парите, които са изработени от техните болници в месеците от март до август. По този начин търговските им дружества претърпяха изключително сериозни щети.
Аз бих си позволила тук, от тази трибуна, да Ви дам един съвет, а именно: тъй като Вие представлявате държавата, която е собственик на редица от тези търговски дружества, тези управители, въпреки че са подписали договори и особено тези, които са проявили характер и не са подписали договори, да заведат съответните искове в съда, за да си получат парите на представляваните от тях дружества, дължими им от Националната здравноосигурителна каса. Защото в момента картинката наистина е тревожна. Те са задлъжнели на доставчици на лекарства, на банки, на Националния осигурителен институт. В един момент кредиторите ще си потърсят парите и тогава ще се стигне до приватизация под масата, до приватизация по неясни правила, до приватизация по схемата „Дълг – срещу собственост”. Ако Вие като представител на държавата не сте потърсили парите на тези дружества, които са държавни или не сте въздействали на управителите да си потърсят парите, ще възникнат едни много сериозни съмнения – чий е интересът от една такава приватизация на болничните заведения.
Според мен това, което трябва да направите, е да ги посъветвате, да настоявате да си потърсят парите, защото в състоянието, в което се намират, освен че те не са в състояние да осигуряват качествена, изобщо каквато и да е здравна помощ на пациентите от съответните региони, но ще понесат и съответната отговорност като управители на дружества, които са увредили, ощетили представляваните от тях правни субекти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Госпожо министър, заповядайте за дуплика. Не желаете.
Благодаря.
Преминаваме към питането на народния представител Димитър Горов относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение финансирането на болничните заведения в страната.
Заповядайте, господин Горов.
Димитър Горов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, колеги! От началото на 2010 г. системата на здравеопазването изпада в хронично недофинансиране. Неплащането в края на миналата година на извършените медицински дейности през м. ноември въпреки Закона за бюджета на НЗОК неясно по чие нареждане и въпреки факта, че планираният излишък за 2009 г. бе увеличен от 401 милиона на 455 милиона, което показва, че е имало пари в системата, доведе до първия трус в здравеопазването.
Очакванията, че с новия бюджет проблемите ще се решат с магическа пръчка претърпяха пълно фиаско и реално от м. март до сега имаме постоянно намаляване на плащанията за свършената и отчетена работа от страна на болничните заведения в страната. За м. април и май от страна на Здравната каса е изплатено около 80% от заработеното в болничните заведения, а през м. юни едва около 70%. Отделно от това намалените суми се изплащат и с около месечно закъснение в самите болнични заведения.
През м. август болниците бяха принудени да сключат анекси, с които договорите със Здравната каса им се намалиха на около 60% от предварително договорените суми, които имаха те с Националната здравноосигурителна каса. Поради това недофинансиране, въпреки направената актуализация на бюджета с 220 милиона, които също са крайно недостатъчни и, разбира се, доведоха до изключително тежки проблеми в здравната система, ситуацията като цяло в системата на здравеопазването, най-меко може да бъде определена като критична, към днешна дата.
Какво имам предвид? Непълното плащане на изработеното от страна на болниците, забавянето на плащанията, които допълнително натоварват системата. От това като цяло допълнително се натрупват задължения в болниците, които ежемесечно се увеличават и създават допълнително напрежение. Финансирането на Спешната помощ отскоро е на 50% от нуждите, които имат като цяло и в крайна сметка липсата на цялостна визия за това каква да бъде реформата в системата.
От своя страна това хронично недофинансиране води до някои проблеми, които са свързани с пациентите и с персонала в здравните заведения. Какво имам предвид? Неработещи болници и по-точно – липса на консумативи, спиране на плановите операции, недостиг на средства за храна и пране на чаршафи. Предстои закриване на лечебни заведения или в по-добрия случай закриване на отделни отделения без да е осигурен алтернативен достъп на населението до здравеопазване. Загуба на квалифицирани кадри – от началото на годината се наблюдава засилен процес на емиграция на лекари и медицински сестри от страната. Нарушените конституционни права на българските граждани на равен достъп до високо качество на здравеопазване. Разбира се, отдалеченият достъп, който е фактически постоянен проблем за населението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставете въпроса, господин Горов. Четиридесет секунди просрочвате.
Димитър Горов: В тази връзка моят въпрос към Вас е: ще бъдат ли изплатени сумите на болниците, които са недофинансирани до момента, от края на м. март до сега и които ще бъдат натрупани до края на годината, за да могат да бъдат решени проблемите в здравеопазването за момента?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – проф. Борисова.
МИНИСТЪР АННА-МАРИЯ БОРИСОВА: Уважаема госпожо председател, господин Горов! Във връзка с поставеното от Вас питане Ви информирам следното. Съгласно въведения в страната здравноосигурителен модел, здравните услуги, предоставени от лечебните заведения на задължително здравноосигурените лица, се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. Бюджетът на НЗОК е част от републиканския бюджет и се разходва по реда на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г., приет от Народното събрание на Република България. Министърът на здравеопазването не е разпоредител със средствата на здравноосигурителните плащания на НЗОК.
По повод възникналите проблеми във връзка с изпълнението на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. на 31 август т.г. бе проведена среща с министър-председателя господин Бойко Борисов, в която участваха представителите на съсловните организации, синдикатите, НЗОК, Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването. След обсъждането на проблемите бе получено уверение, че ще бъдат осигурени финансови средства за медицинските дейности, заплащани от НЗОК.
След среща между представители на Обществения съвет в здравеопазването и финансовият министър Симеон Дянков Министерството на финансите ще отпусне допълнително 65 млн. лв. за болниците до края на годината. Възнагражденията на персонала в лечебните заведения – търговски дружества, се формират в съответствие с приходите и са функция на финансовите резултати на дружествата.
Съществуващата в момента система за болнична помощ, състояща се от над 400 болнични заведения, и осигуреното право на пациентите на избор на изпълнител на медицинска помощ не предполага възникването на ограничения и затруднения по отношение приема на пациенти, нуждаещи се, действително нуждаещи се от болнично лечение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Борисова.
Заповядайте за два уточняващи въпроса.
Димитър Горов (КБ): Уважаема госпожо министър, за едно мога да се съглася с Вас – че този модел на системата на осигуряване на българските граждани до голяма степен е компрометиран в момента, тъй като едната от страните, а именно държавата, не изпълнява задълженията си, които има по закон – има изплащане на осигуровки на отделни групи от населението. За това съм съгласен с Вас. Тук, пред цялото Народно събрание, може би стои въпросът дали не трябва да обсъдим вариант на промяна на този модел, който така или иначе след определен период от време виждаме, че е компрометиран до голяма степен, той не функционира добре. Той не функционира добре и за двете страни, които са в здравеопазването – и за българските лекари и медицинските сестри, изобщо болничният персонал, и за българските граждани, които не получават качествено здравеопазване в страната.
От друга страна обаче, един от проблемите, който се поставя, беше именно от Лекарския съюз, който още когато се правеше промяната в закона за тези 220 млн. лв., заяви, че парите няма да стигнат, независимо от това увеличение. Вие това нещо го знаехте. Вие много добре знаехте, че парите, с които увеличавате парите на Здравната каса, няма да стигнат. Тук вече става въпрос наистина, че явно има огромна нечуваемост по отношение на това какво се случва оттук нататък с българското здравеопазване. Вие до голяма степен разбира се нямате персонална вина за тази работа към този момент, тъй като през последните няколко месеца, откакто политическа партия ГЕРБ е управляваща, бяха сменени абсолютно всички функциониращи ръководни звена. Говоря за всичките – и в Здравната каса, и в Министерството на здравеопазването и т.н., и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставете въпроса си, времето изтече.
Димитър Горов: Така че: има ли някаква визия изобщо да се промени самата система на осигуряването? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор? Няма да отговаряте.
Да благодарим на проф. Борисова за участието й в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към изслушване на министъра на културата Вежди Рашидов.
Първо ще развият своя въпрос народните представители Анна Янева и Петър Курумбашев относно закриване на Държавен балет „Арабеск”.
Заповядайте, господин Курумбашев.
Петър Курумбашев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Въпросът е прост: защо се закрива единственият Държавен балетен театър в България? Сигурно можем да водим дълга дискусия за това колко театъра може да има в България, колко симфонични оркестъра може да има в България, но Държавният балетен театър е само един, между другото с 50-годишна история, между другото с много добро име не само в България.
На всичкото отгоре ефектът от преобразуването, което в момента се случва, е, че съкращавате три бройки. На фона на мизерния бюджет, който и без това има от държавата в размер на 300 хил. лв., с тези три бройки сигурно спестявате 10 или 20 хил. лв., но вредата и щетата, която се нанася, е многократно по-голяма. Тя всъщност лишава от финансова и съответно от репертоарна самостоятелност този балет, защото преминава към Държавния музикален театър и всъщност всички важни решения ще се вземат от неговия директор или от директора на така нареченото ново образувание, което позволете ми да ви кажа, че не мога да се съглася с тази практика. Има две неща, които са с много добро име - и от Държавен театър „Стефан Македонски” и Балет „Арабеск”, се пръква едно нещо, което сме го нарекли Софийски балетно-музикален център, само не сме го кръстили още културно-информационен център.
Моят въпрос към Вас е: склонен ли сте да преразгледате това Ваше решение и да върнете самостоятелността като единица на Държавния балет „Арабеск”? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Вежди Рашидов.
МИНИСТЪР Вежди Рашидов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янева, господа Курумбашев и Радославов! Казахте, че въпросът е прост. И отговорът също е прост. Съжалявам, че не сте разбрали, че не закриваме нищо, а толкова дълго – една година, имаше дискусия по театрите.
Отговорът е: не, не се закрива „Арабеск”.
От уважение към Вас и разбира се към целия парламент ще си позволя няколко думи повече да кажа, защото наистина това са сериозни неща. На първо място, държа да отбележа, че не става въпрос за закриване на балет „Арабеск”. Това го разбрахте.
Причините, поради които се налага обединяването на държавни и културни институти, са породени от чисто обективни обстоятелства. На първо място е дългогодишната липса на собствена сцена на балет „Арабеск”. Двата състава и сега репетират в една и съща сграда, но са независими един от друг. Балет „Арабеск” ползва под наем сцена на Драматичен театър „София”, което в значителна степен утежнява бюджета им. Обединяването на двата културни института в една сграда и под общо ръководство в никакъв случай не означава закриването на единия или на другия. Напротив, те ще запазят своята творческа самостоятелност и наименование, своята самобитност, мисия и цели. Балет „Арабеск” основно ще работи на принципа на лаборатория и ще създава и разпространява експериментални танцови спектакли, както и ще провежда изследвания и техники в областта на танцовото изкуство.
Има значение и фактът, че при общото ръководство, неизбежно по-голям като обем финансиране, ще могат да бъдат по-добре обезпечавани приоритетни проекти с принос към българската култура и ще бъдат намалени разходите и парите реално ще отидат към създаване и разпространяване на културен продукт.
Относно осигуряването на средства за съществуването на балет „Арабеск” в рамките на Министерството на културата е нужно да знаете, че няма да бъде преустановена издръжката от страна на държавата. Бюджетите на Държавен музикален театър „Стефан Македонски” и балетно студио „Арабеск” – забележете, че и наименованията са запазени, също ще бъдат обединени, но по този начин новосформираният Софийски център за музика и балет ще разполага със значителен финансов ресурс. Убедени сме, че при успешното му управление резултатите наистина ще бъдат на ниво.
Ще си позволя, тъй като имам още малко време, да ви прочета резултатите. Нека все пак да не говорим абстрактно. Балет „Арабеск”, първото полугодие, брой на спектакли – 17, брой посетители срещу закупен входен билет – 2000, брой зрители на представление – 173 човека, приходи от входни билети – 9000 лв., разходи – 132 хил. лв., процент към приходите от входни билети – 7%. Разходите, които държавата плаща на един зрител, за да работи балет „Арабеск”, е 50 лв. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Курумбашев.
Петър Курумбашев (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин министър, Вие много добре знаете, че културата не е в търговско дружество. Не всички дейности, които се извършват – например българското кино, направете сметка за българското кино и може да се окаже, че примерно миналата година сме инвестирали 15 млн. лв., а приходите от билети са 3 млн. лв. Ще кажете: „Да, 20% възвръщаемост, давайте да го закриваме!”. Това нали не е касапница и не е търговско дружество, което е купило нещо по 100 лв. и трябва да го продаде по 120 лв.? Това е стойността ни като нация.
Когато българската държава може да си позволи да даде 400 хил. лв. за едни мощи, от които руските туристи са прогледнали, а не може да даде 100 хил. лв. за балет „Арабеск”, започвам да се чудя какви са критериите!
Не може винаги да се прилага този механичен критерий, още повече когато става дума за единствения балет. Да, той не се закрива, но неговата финансова и репертоарна самостоятелност се ликвидират, защото решенията вече няма да се вземат от неговия ръководител, а от ръководителя на този център, който може да има съвсем други интереси.
Изобщо, тези бакалски сметки, които се правят... Българската национална телевизия също инвестира в много губещи продукти. Сигурно правим културни предавания за по 100 хил. лв., за които ще кажете: „Рекламата в тези предавания е за по 10 хил. лв., след като не излиза сметката, вярно, дайте да не ги правим! Дайте да правим само печеливши неща, да правим само фолк концерти, да правим химни!”
Вие като човек от гилдията да разсъждавате по този начин – с марката на финансист?!
С най-голямо уважение го казвам към Вас, благодаря Ви за уважителния тон, който имахте, но точно човек от като Вас не го очаквах. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Курумбашев.
Господин министър, ще ползвате ли дуплика? Няма да ползвате.
Втори въпрос по същата тема от народния представител Александър Радославов – относно обединяване на Държавния музикален театър „Стефан Македонски” и Балетно студио „Арабеск” в така наречения Софийски център за музика и балет.
Александър Радославов (КБ): Госпожо председател, колеги, уважаеми господин министър! Моят въпрос бях го отправил някъде около 21 юли т.г., но поради Вашата прекомерна заетост днес имам възможност да го развия и да получа отговор, за което благодаря.
През този период обаче по Вашето предложение вече има решение на правителството на премиера Борисов за промени и реформи в областта на музикално-сценичното и театралното изкуство.
Резултатът според самата културна общественост е... Слушал съм в предавания, специално в „Алегро виваче”, за „тежко поражение върху утвърдени български културни институции”. Според световно известния български диригент – маестро Емил Табаков: ”От 1948 г. досега в България никой не е правил такива поразии относно музикално-сценичното изкуство, с което се нанасят трайни непоправими вреди”.
В конкретния случай се появи този Софийски център за музика и балет, който обединява оперетата, тоест сегашният Държавен музикален театър с 62-годишна история, и Студио „Арабеск”.
Господин министър, научаваме, че вече са получили предизвестия за съкращаване на трудовите им договори редица водещи солисти, главният диригент. Парадоксалното е, че такива са получили и голяма част от творците, създали най-касовия спектакъл – „Царицата на чардаша”, чиято премиера беше през м. май т.г. От този спектакъл, за разлика от други, пет представления са донесли 30 хил. лв. и около 5 хил. души публика. Малко наши театри биха се похвалили с това.
Моят въпрос към днешна дата звучи така: какви конкретни цели си поставихте в случая с Оперетния театър и Студио „Арабеск” за преструктурирането им в Софийски център за музика и балет? Все още ли смятате, че това ще бъде от полза за развитието на българското музикално-сценично изкуство? Лично Ваша ли е тази идея? С кого се консултирахте от изявените български авторитети в тази област? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Радославов.
За отговор – министър Вежди Рашидов.
МИНИСТЪР Вежди Рашидов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, уважаеми господин Радославов! Предишният отговор е валиден и към Вас като отговор, с едно допълнение, че реформи не се правят само в Музикалния театър или в „Арабеск”, реформи се правят в 57 държавни театъра в цяла България.
Точно като творец ще Ви кажа: през годините театрите са препълнени и раздути с огромни щатове. Сега мога само две неща от уважение към Вас да Ви кажа: 110 второстепенни разпоредители се управляват от 154 човека след оптимизирането на Министерството на културата – тежки звена. Двеста седемдесет и седем щатни бройки има само Музикалният театър. Дайте да си говорим истината!
За нас е важно да има представления, да има изкуство, да има театри, а не чиновници и директори. Това отдавна е трябвало да стане. Жалко, че никой преди не е обърнал внимание на това. Никъде по света няма 57 театъра да се издържат от държавата. Направили сме проучвания относно това.
Една година имаше дискусии на тема „Реформи в театъра”. Наговориха се хората, дежурните се наплакаха, общо взето, разбрахме. Имахме хиляди консултации с директори, с творчески организации.
Аз казах: „Няма да правим дърводелски реформи!”. Хората са наясно. Както виждате, особено големи притеснения няма. Има притеснения относно това как да проведем реформата, хората да вземат делегираните бюджети, приходите от театрите да стигат до тях, защото имат нужда от средства.
Да, на последно място ще кажа, че вашата отговорност като депутати е по-голяма, когато гласувате бюджета за културата. Благодаря ви. Приемете отговорността.
Отново повтарям: нищо творческо в България не се закрива, а се реформира. Опитваме се да ги поставим в малко правилна посока, така че няма нищо страшно. Говоренето за закриването е неоснователно. Мисля, че вече всички разбраха, че нищо не закриваме. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Реплика.
Александър Радославов (КБ): Господин министър, благодаря за отговора.
Аз съм съгласен, че са ни нужни реформи и че трябва да се съкращава управленски и друг помощен персонал. В случая обаче от информацията, която имам, се съкращават фактически творци и то солисти, диригентът.
Моля Ви да направите проверка, защото оттук нататък като че ли прерогативите са в ръцете на сегашния директор, мисля господин Димитров. Моля да проследите действително как се провежда реформата.
Вие сте изградили име на сериозен творец в България. Ще бъде много жалко, ако покрай тази реформа с всичкото Ви желание да бъдете полезен, се превърнете в символ на разрушител на културата. Това ще бъде много жалко за Вас като човек. Мисля, че и Вие като мен сте вярващ човек и вярваме, че има и по-висши съдници от нас тук, на земята.
България беше определена от акад. Лихачов като „държава на духа”. Колеги, ние никога не бива да забравяме, че действително България е доказала, че е едно от средищата, центровете на източно-православната цивилизация, и друг път съм го казвал, на българската култура.
Мисля, че Вие трябва да проведете по някакъв начин реформата, но не бива по същите критерии, по които се провеждат нещата в икономиката и в бизнеса. Очевидно държавата трябва да дотира и да се намерят форми, може би и бизнесът да помага.
Апелирам към Вас: да проявите Вашето съзнание като творец и да направите необходимото, със съответни корекции.
Днес например чухме, че министър Найденов е направил корекции по отношение на вижданията за закриване на Института по винарство и лозарство. Оказва се, че като се преосмислят някои неща и има допълнителна информация, могат да се намерят по-добри решения. Това е моето пожелание към Вас. Очакваме едно родолюбиво действие в интерес на българската култура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Радославов.
Дуплика? Няма да ползвате.
Следва въпросът от народните представители Захари Георгиев и Петър Курумбашев относно преобразуване на Оперно-филхармоничното дружество – Пловдив, в Пловдивска филхармония и закриване на Оперния театър.
Господин Курумбашев.
Петър Курумбашев (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, налага се в известна степен този въпрос да бъде модифициран, тъй като в случая не става дума за закриване – в случая пак нещо на балета не му върви. От времето на задаване на въпроса до времето на отговор там операта просто остана без балет. Това е резултатът от тази реформа. Вие наричате нещата „реформа”, но всъщност става дума за закриване. Това е самата истина. То е както се говори за актуализиране на цените – понеже не е красиво да кажеш, че цените се вдигат, затова казваш „актуализираме ги”.
Тук исках да проведем разговор за това, че в Пловдив е първото издателство – 1855 г.; през 1881 г. е първият театър в България; през 1945 г. има симфоничен оркестър; през 1953 г. е въпросната опера.
И се питам: в коя от тези години България беше по-богата и имаше повече пари, та можа да отдели пари (разбира се, и от много родолюбци, от много дарители, които също липсват в днешно време)? Тогава ние можехме да ги поддържаме в онези много по-малки Българии - в онези години, а сега, през 2010 г., е дошъл редът на така наречената реформа, която просто е съкращение.
Разберете, че много от нещата, като се съкращават, става безсмислено да съществуват. Това се случва и със симфоничните оркестри – не могат да станат симфониети. Просто изчезват. Симфоничният оркестър не може да се сведе до състава на Ку-ку бенд. Той има минимална бройка и тя е световно установена. Тя не е някаква практика, която е измислена в България или във Франция, или в Русия.
Въпросът е за това съкращение, което се случва там механично – виждате ли смисъла да съществува такова формирование? В случая всичките балетни бройки са съкратени. (Сигнал от председателя за изтичане на времето.)
Мислите ли, че може да има някакво решение, което можете да намерите заедно с община Пловдив? Там поне в това отношение чухме ясно изразено становище от страна на целия общински съвет, както и на кмета на града. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Вежди Рашидов.
МИНИСТЪР Вежди Рашидов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, господин Курумбашев! Явно, че думата „закрива” не се харесва. От 20 балерини 4 ако са съкратени, това не значи, че балетът е спрял. Нали? Нека това да се поставя правилно.
На въпроса. Преобразуването на Оперно-филхармоничното дружество – Пловдив, в Държавна опера – Пловдив, както и другите (забележете, казваме Държавна опера – Пловдив; това, което говорите за филхармонични, не съществува, както и за другите музикални центрове в страната), няма за цел да закрива един или друг държавен музикален институт, а да оптимизира дейността им.
С това преобразуване съгласно Постановление на Министерския съвет № 152 от 28.07.2010 г. ще се редуцира част от творческия и административния състав, което ще го направи по-мобилен да представя продукцията си не само в Пловдив, а и в региона. Институтът запазва предмета на дейност – подготовка и разпространение на произведения в областта на оперното, симфоничното и балетното изкуство. Заниженият показател на творческата продукция на института през последните години показва устойчива тенденция за ниска посещаемост и слаб публичен интерес за голям град като Пловдив.
Тук е мястото да спомена няколко цифри, за да добиете представа за ситуацията в този културен институт.
Само за първото полугодие на т.г. разходите са над 1 млн. 5 хил. лв., като приходите са едва 5% от тази сума. Излиза, че държавата доплаща за всеки билет по 150 лв.! За миналата, 2009 г., тази сума е била 172 лв.! Сами виждате защо е нужно оптимизиране на състава в Държавна опера – Пловдив.
Както знаете, в Пловдив няма оперна сцена и спектаклите се представят в залата на филхармонията като концертни изпълнители.
С община Пловдив ще се договорират недостигащите средства, с които ще се наемат творци, които да допълват оркестъра – хора и балети, когато това е необходимо. Така оркестърът ще може да изпълнява и симфонична музика.
Уверявам ви, че по никакъв начин няма да бъде застрашено провеждането на Майските музикални вечери, Вердиевите нощи, както и други важни културни събития в Пловдив. Надявам се чрез качествения подбор, който се извършва в момента, да се съхранят оптимално всички състави в структурата Държавна опера и да се прецизира заетостта в посока по-ефективен ритъм на работа – зрителите да имат достъп до качествен музикален продукт. В приетото постановление на Министерския съвет Пловдивската държавна опера съдържа всички състави и е равнопоставена с оперите в Русе, Варна, Бургас и Стара Загора. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Реплика?
Захари Георгиев (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! Има няколко неща, с които не мога да се съглася съвсем. Първото от тях е, че това преструктуриране по Ваше мнение оставя в същите възможности оперно-филхармоничния екип на гр. Пловдив за бъдещото му функциониране. Вероятно знаете, че по указания от министерството там са извършени съкращения на близо 30% от целия състав, което означава, че в никакъв случай не може да функционира пълноценно.
Не бих могъл да се съглася с Вас и по отношение на продукта, който се получава от тези творци на пловдивските сцени. Вероятно сте информиран, че за сезона 2009-2010 г. има близо 100 представления, повечето от които са оперни и 36 на филхармонията.
Вероятно знаете, че същият този състав е изнесъл над 25, мисля, че точният брой е 26, представления в Белгия и Холандия пред 15 хиляди души зрители там.
Вероятно лесно можем да направим икономическата логика на това как един състав, концертиращ в чужбина, допринася за издигане името на Република България, с какви разходи и как това се постига чрез телевизионни реклами.
Според мен основното предназначение на подобни културни средища в различните големи градове не е да търсим икономическата логика на тяхното съществуване. Тяхното предназначение е да дават духовност на нацията, особено на тези, които в днешно време имат повече възможност да получават чалга „духовност”, отколкото нещо по-сериозно, каквото предлагат оперните и филхармоничните оркестри. (Сигнал от председателя за изтичане на времето.)
Така че, господин министър, според мен си струва в тази посока да е насочена енергията на министерството. Не зная кой е авторът на тези реформи, но не е и съвсем коректно спрямо пловдивчани, които изразиха готовност да отделят по 240 хил. лв. годишно за дофинансиране на тази дейност – извинете, госпожо председател, завършвам си мисълта – и в същото време след това пък беше направено това съкращение на 60 души. Не е и коректно да се твърди, че там няма сцена, тъй като и преди имаше – в момента тя се ремонтира, и след няколко месеца в Пловдив ще има най-добрата оперна сцена може би в страната по отношение на акустика и възможности. Да не забравяме, че на територията на Пловдив е и Античният театър, където …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С минута надвишихте времето.
Захари Георгиев: ... в немалка част от времето се играят най-добрите оперни представления. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? Няма да ползвате.
Последният за днес въпрос на народните представители Лютви Местан, Емел Етем, Четин Казак, Неджми Али и Нигяр Сахлим е относно намеренията на Министерството на културата за бъдещето на Държавния музикално-драматичен театър „Кадрие Лятифова” – Кърджали, и Държавния музикално-драматичен театър „Назъм Хикмет” – Разград.
Господин Местан ще развие въпроса.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, преди всичко честит празник! Честит Рамазан! Беше време и празничните дни са добър повод за разговор на тема „Етническото, религиозното, въобще културното многообразие в българското общество” и какво е отношението ни, в това число и на правителството към това многообразие. Дали го възприемаме като от Бога дадено богатство и по тази причина възприемаме толерантното си отношение като висша добродетел? Или правим друго – закриваме двата театъра - „Назъм Хикмет” в Разград и „Кадрие Лятифова” в Кърджали? Защо? Какви са причините?
Нуждаем се от сериозен отговор, а не от поредния опит актът на ликвидация да бъде представен с изрази като „вливане” – съответно в драматичните театри „Антон Страшимиров” и „Димитър Димов”. Разкриването на тези два театъра беше откликът на кабинета „Сакскобургготски”, подкрепян от НДСВ и ДПС, на една реална, непреодолима от чиято и да е политическа воля културна потребност на около 1 милион български граждани, които са неразделна и надявам се - равноправна част от българския народ. Тази потребност не може да бъде поднесена в жертва на каквито и да са фискални съображения, защото са от друго - забележете, и се надявам да се съгласите – от по-висше измерение. Защото, господин министър, тези два театъра не са просто още две културни единици. Те представят институционализираната изява на толерантността, от една страна, и от друга – институционализираната изява на държавната грижа за съхраняването и развитието на културното многообразие. Точно затова закриването им не може да бъде възприето по друг начин, освен като отказ от целенасочена държавна политика.
Именно затова нашият въпрос към Вас е: ще преосмислите ли решението си за закриване на двата театъра, като внесете предложение за отмяна на постановлението на Министерския съвет, с което са заличени държавните музикално-драматични театри в Разград и Кърджали, за да бъдат те отново възстановени? За нас загубата на институционалната самостоятелност е равна на закриване. Точно затова очакваме отговора Ви. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор има думата министърът на културата Вежди Рашидов.
МИНИСТЪР Вежди Рашидов: Честит Байрам и на Вас, господин Местан!
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Местан, госпожо Етем, господин Казак, господин Али и госпожо Джафер, по повод на вашия въпрос за вливане на Музикално-драматичния театър „Назъм Хикмет” – Разград, в Драматичния театър „Антон Страшимиров” и на Музикално-драматичния театър „Кадрие Лятифова” – Кърджали, в Драматичния театър „Димитър Димов”, ще ви отговоря последователно за всяко от преобразуванията поради спецификата на отделните случаи.
Преобразуването чрез вливане на Музикално-драматичен театър „Назъм Хикмет” в Драматичен театър „Антон Страшимиров” – Разград, е в изпълнение на Постановлението на Министерския съвет за реформа в сценичните изкуства. Структурно театър „Назъм Хикмет” запазва основните си компоненти при обединението с Драматичен театър „Антон Страшимиров” и ще може да реализира спектакли в своята специфика.
Впрочем Окръжната прокуратура в Разград с Постановление от 17 август 2010 г. образува досъдебно производство срещу бившата директорка на театър „Назъм Хикмет” госпожа Емине Халил за незаконно безвъзмездно предоставяне на държавно имущество на търговски фирми и за принуждаване на творци от театъра да участват против волята си в спектакли, представящи част от предизборната кампания на Движението за права и свободи. Като министър на културата съм удивен, че национално отговорна партия като Движението за права и свободи се интересува само от проблемите при осъществяването на реформата в сценичните изкуства от така наречените турски театри. Защо отделяте държавните турски театри от всички останали държавни театри в България, които се издържат с парите на целия български народ? Аз, господин Местан, съм турчин не по-малко от Вас, но съм заинтересован от съдбата не само на държавните турски театри, а и от съдбата на всички български театри, които се издържат от бюджета, и към тяхното развитие в равни условия е насочена реформата в сценичните изкуства.
Вероятно, господин Местан, и вие – госпожи и господа депутати, сте разтревожени от ситуацията в Кърджали, където госпожа Сабиха Местан като заместник-директор на Държавния театър „Кадрие Лятифова” е регистрирала сдружение в частна полза, настанила го е абсолютно неправомерно в същия театър и е извършвала срещу заплащане паралелна дейност в противоречие със закона. Нещо повече, тя е регистрирала частното си сдружение на името на моята майка – Кадрие Лятифова, без да ме пита, без да има право, без дори да ме уведоми. Удивен от наглостта на госпожа Местан аз сезирах Окръжната прокуратура в Кърджали. В момента тя извършва пълна проверка.
Господин Местан, тук ще подмина подробности като тези, че цялата рода на госпожа Местан е уредена на работа в Държавния театър „Кадрие Лятифова”, че госпожа Местан е използвала служебния си кабинет, служебния си телефон и служебните си консумативи, за да пълни джоба на частното си сдружение.
Ще Ви съобщя някои други впечатляващи факти, установени от одита на Министерството на културата.
Щатният главен счетоводител на Държавния театър „Кадрие Лятифова” е президент на счетоводна фирма, регистрирана като едноличен търговец „Бехи”, по-известна в града като фирма, близка до ДПС, която е натоварена да води счетоводството на държавния театър. В разходно-оправдателните документи липсват подписи, които са задължителен реквизит по Закона за счетоводството и Закона за двойния подпис. Впрочем за тези и за още много негативни явления в Музикалния театър „Кадрие Лятифова” обществото тепърва ще научи.
Тук е мястото да кажа, че през първото полугодие на 2010 г. Музикално-драматичният театър „Кадрие Лятифова” е играл само четири представления на собствена сцена и те са били откупки. Държавните разходи за тези спектакли са 280 хил. лв., а приходите са твърде скромни – 14 хил. лв. Тези скромни приходи отново са реализирани чрез сдружението в частна полза на госпожа Местан.
Що се отнася до сливането на двете сценични институции, мога да Ви уверя, уважаеми господин Местан и госпожи и господа депутати, че сцена „Кадрие Лятифова” и сцена „Назъм Хикмет” са запазени като структури съответно в Драматично-кукления театър „Димитър Димов” – Кърджали, и в Драматичния театър „Антон Страшимиров” – Разград, и надявам се, ще реализират и разпространяват по-качествена продукция за населението в региона.
Аз като министър на културата на Република България и моят екип държим на новите модели, които в момента се конструират чрез внимателен качествен подбор и няма да допуснем в реализацията на бъдещите спектакли да има политическа намеса и още по-малко – намеса на фондации от съседни нам държави. Реформата в сценичните изкуства обхваща много по-значими цели, които засягат десетки структури в цялата страна, а чрез нея се въвеждат нови принципи на живот, финансиран от държавните културни институти. Мерси. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Колеги! Господин министър, изключително съм доволен от отговора Ви поради една много проста причина – отговорът Ви оголи образа Ви на министър на културата. Надявах се поне заради светлия празник да спестите обидите по адрес на състава на двата театъра, които за пет години от нищото положиха огромни усилия да издигнат художественото, естетическото ниво на двата театъра. За пореден път си послужихте с едни абсолютно недостойни манипулативни схеми, които няма да хванат дикиш поради простата причина, че дори и 500 пъти да повторите фамилията „госпожа Местан”, всичко живо знае, че дори нямаме и най-далечната роднинска връзка. (Оживление в мнозинството.)
Уважаеми госпожи и господа, тук става въпрос за нещо много по-важно – безсилието на министъра да даде отговор на въпроса: защо закрива два театъра, които са уникални? Защото представят именно институционализираната форма на толерантността го доведе до грубо политизиране на един въпрос, който ние зададохме с цялата загриженост, на която сме способни. Съжалявам!
Не знам дали ще останете в историята с Вашите скулптури, но непременно ще останете в историята като министърът, закрил двата театъра и лишил над 1 милион български граждани от тяхна естествена, непреодолима културна потребност. Тези два театъра ще ги има, независимо дали министърът на културата го иска или не, защото културната потребност е по-силна от политическите пристрастия дори на Вежди Рашидов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Дуплика.
МИНИСТЪР Вежди Рашидов: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, нямаше да отговоря, но думата „инсинуация” наистина ме накара да отговоря.
Доколкото знам, господин Лютви Местан е народен представител, заместник-председател на Парламентарна група на ДПС, заместник-председател на Централното оперативно бюро, все още.
Сабихан Местан е снаха на господин Лютви Местан, омъжена за братовчед му. Братът на мъжа на госпожа Местан … (Шум и реплики.)
Моля ви, ако искате, чуйте нещо весело.
Братът на мъжа на госпожа Местан също е братовчед на господин Местан и е шофьор на Държавния театър „Кадрие Лятифова”. Сестрата на госпожа Местан е портиерка в Държавния театър „Кадрие Лятифова”. Племенникът на госпожа Местан – син на сестра й, е осветител в Държавния театър „Кадрие Лятифова”. (Ръкопляскания, възгласи: „Е-е-е!” в ГЕРБ.)
Кабинетът на госпожа Местан с частно сдружение е в служебния кабинет на госпожа Местан като заместник-директор в държавния театър. Телефонът на частното сдружение в бланката на частното сдружение на госпожа Местан е служебният телефон на Държавния театър „Кадрие Лятифова”. Отоплението, осветлението и другите разходи за работа на частното сдружение на госпожа Местан се плащат от Държавния театър „Кадрие Лятифова”, сиреч от българския данъкоплатец. Все пак да не забравяме, че самата госпожа Местан е заместник-директор на Държавния театър „Кадрие Лятифова”.
Господин Местан, Вие почти надминахте себе си. (Продължителни ръкопляскания, възгласи: „Браво, браво, браво!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение от господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Уважаеми колеги, чудесни са ръкоплясканията ви, но чуйте какво ще ви кажа. Ако един факт, едно от обвиненията за мои роднински връзки, изредени тук, защото стенографският протокол, господин министър, се пази, отговаря на истината, аз, заместник-председателят на ДПС, напускам 41-то Народно събрание. Ако обаче нито едно от тези обвинения за роднински връзки с тези лица, за които говори господин министърът, не се потвърди, искам уверението Ви, че напускате кабинета на министър на културата, за да си отдъхне българската култура от един такъв циник, който лъже най-безобразно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа, да благодарим на министър Вежди Рашидов за участието му в днешния парламентарен контрол.
Преди да закрия пленарното заседание, искам да припомня, че следващото редовно пленарно заседание ще бъде на 16 септември 2010 г., четвъртък, с начален час 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,05 ч.)
Председател:

Цецка ЦачеваЗаместник-председатели:

Анастас Анастасов

Павел Шопов

Секретари:

Петър Хлебаров

Митхат Метин