Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-09-23


Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, както ви е известно, работната програма и за настоящата пленарна седмица бе приета с гласуване миналия четвъртък – на 16 септември 2010 г.
На основание чл. 43, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам като точка първа в днешното заседание да бъде разгледан проект за Решение за избиране на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията. Постъпило е предложение на 21 септември 2010 г.
С наше решение бе отложено разглеждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета. На 21 септември т.г. е постъпил допълнителен доклад, поради което следва да бъде предложен за включване в дневния ред. Предложението е да бъде точка втора в програмата ни за тази седмица.
Заповядайте за процедура, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, проектът е внесен последния работен ден – преди празника, в 16,45 ч. Раздаден е тази сутрин. Поне от кумова срама направете го последна точка за утре, за да се запознаят все пак хората с него. Взема се някакво решение, четат се някакви биографии. Вие сте иначе много стриктна по отношение на сроковете, когато нещо се внесе от опозицията. Внасяте го в 16,45 ч. и предлагате да е първа точка от днешния дневен ред. Същото отношение имате, когато и ние внасяме законопроект, мога да Ви изброя редица случаи за пример.
Сутринта в парламентарната група се събрахме да обсъждаме дневния ред, но тази точка не съществуваше. Чу се по радиото, че ще има такава точка в работата на Народното събрание. Може би Националното радио формира дневния ред на Народното събрание и Вашия дневен ред.
Моля Ви от моето изказване да си вземете бележка и да направите друго предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, ако Вие бяхте посочили норма в нашия правилник, която не позволява да бъде включен проектът за решение в днешното пленарно заседание, аз бих се съобразила с Вас. Няколко пъти съм коментирала, че докато работим по този правилник, ще го прилагам във вида, в който е.
Подлагам на гласуване точка първа в работата за днес да бъде проект за Решение за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, а като точка втора – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета.
Гласували 138 народни представители: за 81, против 40, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Госпожо Фидосова, имате думата за доклад по проекта за решение.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Първо, ще направя процедурно предложение за допускане в залата на господин Петко Георгиев Николов, госпожа Ангелина Йорданова Милева, господин Александър Димов Александров, госпожа Весела Цветанова Антонова и госпожа Елена Орлинова Димова-Мушмова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за допускане в залата.
Гласували 128 народни представители: за 111, против 5, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Квесторите, поканете гостите в залата.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря.
Уважаеми колеги народни представители, първо ще прочета Проекта за решение за избиране на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, след което накратко ще ви запозная с биографичните данни на предложените кандидати.
„РЕШЕНИЕ
за избиране на председател, заместник-председател и
членове на Комисията за защита на конкуренцията
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 и § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на конкуренцията
РЕШИ:
Избира:
1. Петко Георгиев Николов – за член и за председател на Комисията за защита на конкуренцията.
2. Ангелина Йорданова Милева – за член и за заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията.
3. Александър Димов Александров
4. Весела Цветанова Антонова
5. Елена Орлинова Димова-Мушмова
за членове на Комисията за защита на конкуренцията.”
Уважаеми колеги, когато направихме това предложение и аз, и моите колеги сме се водили от това, че желаем да има приемственост в състава на Комисията за защита на конкуренцията. Заложили сме на професионализма и на опита в тази сфера на кандидатите, които предлагаме.
Господин Петко Георгиев Николов има завършена магистратура по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет. Има следдипломна квалификация и специализация по наказателноправни науки в университета. През 2001 г. – следдипломна специализация по митнически, валутен и данъчен контрол в Стопанска академия – Свищов, 2001-2003 г. – магистратура по финанси във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, и през 2008 г. – докторантура по икономика в УНСС. От 2003 г. до настоящия момент е в Комисията за защита на конкуренцията, като в момента е и действащ председател. Има множество участия в международни конференции, специализации по тази тема, която е в предмета на дейност на контролния орган.
Следващото предложение за член и заместник-председател е Ангелина Йорданова Милева. Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право, специализация „Правораздаване”, специализация „Общество и право” в Германия, Институт за немски хуманитарни и социални науки, също в Германия. От 2003 до 2010 г. е в Комисията за защита на конкуренцията. В момента е директор на Дирекция „Злоупотреби с монополно или господстващо положение”.
Александър Димов Александров е завършил висше образование „Право”. От 2009 г. и в момента е действащ член в Комисията за защита на конкуренцията. Преди това е бил адвокат и член на Централната избирателна комисия.
Весела Цветанова Антонова е магистър по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, магистър по европейска интеграция - съвместна магистърска програма между Нов български университет и Колежа на Европа - Брюж, Белгия. Има допълнителна квалификация с няколко курса по европейско конкурентно право в Брюксел – Белгия, в Лондон – Великобритания, специализация по Европейска интеграция в Колежа на Европа с цел изработване на магистърска теза, както и множество участия в конгреси и семинари по темите на конкуренцията и защитата на конкуренцията. Настояща длъжност – действащ член на Комисията за защита на конкуренцията. Ръководител е на Работна група 5 „Конкуренция” към Съвета по европейските въпроси.
И последното предложение: госпожа Елена Орлинова Димова. Започнала е през 1997 г. като експерт в Дирекция „Правно-икономически анализи” в Комисията за защита на конкуренцията. След това става главен експерт, в периода 2003-2006 г. става директор на Дирекция „Нелоялна конкуренция” в Комисията за защита на конкуренцията. От 2006 г. до момента е директор на Дирекция „Обществени поръчки и концесии” в Комисията за защита на конкуренцията. Юрист по образование, магистър. От 1997 г. до момента има множество индивидуални обучения, семинари, работни срещи и обсъждания в областта на конкурентното право, законодателството в сферата на възлагане и обжалване на обществените поръчки, концесиите, управленските умения и сертификати.
Уважаеми колеги, опитах се накратко да представя част от биографичните данни на предложените за членове на Комисията за защита на конкуренцията. Виждате, че това са хора, които през последните повече от 7-8 години в своя професионален и трудов стаж работят в Комисията за защита на конкуренцията - в администрацията или като действащи членове.
Апелирам към всички парламентарни групи за подкрепа на така направеното от мен предложение за състав на Комисията за защита на конкуренцията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Фидосова.
Има ли желаещи народни представители, които да вземат отношение към кандидатурите за членове на Комисията за защита на конкуренцията? Не.
Подлагам на гласуване Проекта за решение за избиране на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията.
Гласували 132 народни представители: за 94, против 8, въздържали се 30.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Процедура – госпожа Екатерина Михайлова.
Екатерина Михайлова (СК): Госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедура за прегласуване, тъй като наистина народните представители, струва ми се, че не бяха разбрали какво се предлага, кои са членовете на комисията. Много бързо стана. Аз самата сега чета и разбирам кой-кой е. Например за единият от тях – Александър Александров, дългогодишен член на ЦИК от квотата на БСП, беше извадена официално и принадлежност към бившите служби.
Мисля, че депутатите не разбраха какво точно ни се предлага. Затова правя процедура на прегласуване за това, което се предлага за състав на Комисията за защита на конкуренцията. (Реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението за избиране на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията.
Гласували 133 народни представители: за 96, против 12, въздържали се 25.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля избраните членове на Комисията за защита на конкуренцията да застанат на трибуната за полагане на клетва. (Всички народни представители стават.)
Моля, повтаряйте след мен.
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ, АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА МИЛЕВА, АЛЕКСАНДЪР ДИМОВ АЛЕКСАНДРОВ, ВЕСЕЛА ЦВЕТАНОВА АНТОНОВА, ЕЛЕНА ОРЛИНОВА ДИМОВА (едновременно): „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Честито! (Председателят на Народното събрание поздравява новоизбраните председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията.)

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА.
Това е след отлагането на разглеждането на законопроекта в пленарното заседание от 16 септември т.г.
Моля господин Стоичков – председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
Заповядайте, господин Стоичков.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, процедура. Моля да допуснем в пленарната зала заместник-министъра на образованието, младежта и науката госпожа Милена Дамянова и госпожа Анелия Андреева – директор на Националния център за обучение на директори и учители към Министерството на образованието, младежта и науката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 118 народни представители: за 107, против 2, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят гостите.
Господин Стоичков, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Благодаря Ви.
„ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД
към Доклад за второ гласуване на Законопроект за
изменение и допълнение на Закона за народната просвета,
№ 002-01-53, внесен на 14 юни 2010 г. от Министерския съвет
На свое извънредно заседание, проведено на 21 септември 2010 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта разгледа повторно отложения за второ гласуване текст на § 2 от законопроекта и направените по него предложения, както следва.
По § 2 по вносител има предложение от народния представител Лютви Местан:
В § 2, в чл. 20 да се направят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 да се изменят така:
„(1) Подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи клас е задължителна, като за извършваното обучение родителите и настойниците не заплащат такса.
(2) Задължителната подготовка на децата за училище по ал. 1 се осъществява в:
1. подготвителни групи в детските градини – за подготовката, която се извършва две години преди постъпването на децата в първи клас;
2. подготвителни групи в училищата – за подготовката, която се извършва една година преди постъпването на децата в първи клас.
(3) Обучението в подготвителните групи по ал. 2 се организира при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и държавното образователно изискване по чл. 16, т. 1.”
2. Да се създаде нова ал. 4:
„(4) Изключения по ал. 2 се допускат в случаите, когато в населеното място няма съответната подготвителна група по ал. 2, т. 1 или 2.”
3. Досегашната ал. 4 да стане ал. 5.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Мартин Димитров и Веселин Методиев:
В § 2, в чл. 20, ал. 1 текстът: „Подготовката на децата за училище е задължителна от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст” да бъде заменен с текста: „Подготовката на децата за училище може да започне от годината, в която детето навършва пет години.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Огнян Стоичков:
В § 2 чл. 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи към детските градини или в подготвителни класове в училище.
(2) Подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи към детските градини в целодневна форма на обучение, а при невъзможност за създаване на подходящи условия – в подготвителни класове в училище , където формата на обучение се осъществява по избор на родителите или настойниците.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 родителите или настойниците се освобождават от заплащането на такси.
(4) Обучението в подготвителните групи по ал. 1 и 2 се организира при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(5) За деца, които не владеят добре български език, освен подготовката по ал. 1 и 2 се осигурява и обучение по български език по специализирана методика за усвояване на български език.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Галина Банковска, Стефани Михайлова и Нели Калнева-Митева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2:
„§ 2. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст.
(2) Предучилищната подготовка на децата по ал. 1 се осъществява в подготвителни групи в детските градини или подготвителни групи в училищата, като родителите и настойниците не заплащат такса за обучението.
(3) Предучилищната подготовка на децата по ал. 1 се осъществява при спазване на следните изисквания:
1. осигурена среда, съобразена с възрастовите особености на децата, която създава гаранции за опазване на физическото и психическото им здраве и благополучие;
2. осигуреност с учители и помощник-възпитатели, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, определени в този закон и подзаконовите актове по прилагането му;
3. целодневна или полудневна организация на предучилищната подготовка, която включва и условия за отдих на децата;
4. осигурено столово хранене, организирано в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването – при целодневна организация на предучилищната подготовка;
5. осигурен безплатен транспорт в случаите по чл. 26, ал. 3.
(4) Предучилищната подготовка по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени в този закон, правилника за прилагането му и в държавното образователно изискване по чл. 16, т. 1.
(5) За деца, които не владеят добре български език, освен подготовката по ал. 1 се осигурява и обучение по български език по специализирана методика за усвояване на български език.” Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоичков.
Министър Игнатов иска думата.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! В хода на обсъжданията на предлаганата промяна в Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета за всички стана ясно, че въвеждането на задължителната предучилищна подготовка за петгодишните деца е желан и полезен ход, който ще допринесе много за модернизирането и подобряването на образователната система в България.
В национален контекст приоритет на правителството на България са инвестициите в областта на образованието и то още от най-ранна възраст, а в Работната програма „Образование, обучение 2020” на Европейската комисия са приети пет критерия за измерване на напредъка на страните членки, единият от които е образование в ранна детска възраст.
Въвеждането на задължителната подготовка има за цел да гарантира на всяко дете равен старт при постъпване в първи клас и е една от мерките за превенция на ранното отпадане от училище.
Според проучването на Националния център за изследване на общественото мнение, което бе поръчано от Министерството на образованието, младежта и науката, съвместно с народни представители от ГЕРБ, на въпроса: „Кога смятате, че детето трябва да тръгва на детска градина?”, общо 95% от анкетираните смятат, че на 5 години детето вече трябва да посещава детска градина. Едва 4% считат, че то трябва да е в детската градина на 6 години. Само 0,9% смятат, че детето не трябва да посещава детска градина.
Освен от заявената в проучването обществена подкрепа, ранната предучилищна подготовка се приема и от нашите социални партньори и от родителските общности.
Между първото и второто четене на законопроекта ние осъществихме кръгла маса с всички заинтересовани страни, включително с участие на общините и учители от областта на предучилищното възпитание и подготовка. Проведохме много срещи. Беше постигнат пълен консенсус по отношение на текстовете на разпоредбите.
Чрез тази промяна ние се задължаваме да подкрепим финансово посещаването на предучилищна група на всяко петгодишно дете, повтарям – на всяко едно петгодишно дете. Това означава, че петгодишното дете ще трябва да посещава детската градина, а държавата от своя страна вече ще поема не 1408 лв., а 1626 лв. за неговата подготовка, като ще осигурява допълнително учебни помагала и транспорт. Общините и директорите на детските градини са тези, които ще се грижат за организацията на процеса в най-добрия интерес на детето. Трябва да се има предвид, че предучилищното възпитание и подготовка ще се провеждат по стандарти, съобразени с психо-физическото развитие на детето, независимо от сградата, в която то ще се осъществява. Ще се осъществява строг контрол за спазване на тези изисквания.
За нас е важно да гарантираме, че всяко българско дете има осигурен достъп до правото си на образование, че всяко българско дете ще влезе един ден в училището спокойно, уверено в себе си и своите способности, и няма да бъде стресирано от непознатата среда.
Предлагаме на вашето внимание този законопроект с ясното съзнание и убеденост, че ранното детско развитие е инвестиция в икономиката и в благосъстоянието на нацията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Игнатов.
Дебатът е открит.
Господин Местан, имате думата.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители и гости! Бих искал, първо, да знам в каква процедура се намираме? Проведохме дебати по § 2, след което от мнозинството дойде предложение за отлагане на тези дебати. Бих искал да поставя въпроса: защо беше нужно това упражнение?! Извънредното заседание на комисията се проведе във вторник. Знаете, че вторник не е пленарен ден. То беше преди официалния празник – Денят на независимостта. Вторник е ден за заседания на съответните парламентарни групи. Наистина, бих искал да знам защо беше това упражнение?!
Още на първата секунда от откритото заседание тези, които поискаха отлагане на пленарното заседание по § 2, заявиха, че: „Ние се събрахме, за да ви кажем, че оставаме на позицията си”. Малко повече уважение не е излишно! Правото на мнозинството не означава право на злоупотреба с право! Както и да е.
Понеже вече направих изказване по § 2, първо, бих искал да попитам имам ли право на повторно изказване, ако това е продължение на заседанието, без да имаме променен текст?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не е продължение на заседанието, има допълнителен доклад, той върви, върви обсъждане. Имате възможност да развиете своите съображения.
Лютви Местан: Благодаря, госпожо председател, за уточнението.
Допълнителният доклад е абсолютно идентичен, извинете ме за плеоназма – е идентичен, защото ако е идентичен, той не може да е абсолютен или неабсолютен, както, уважаеми господин министър, няма „пълен консенсус”. Ако има консенсус, има, ако не е пълен, той вече не е консенсус, а е мнозинство. Както и да е, благодаря ви.
Понеже всичко е казано по темата, искам още веднъж да подчертая: ние отдавна подкрепихме целите на този законопроект, включително и като гласувахме. Проблемът не е в целите на закона, проблемът е в технологията, която законопроектът предлага за осъществяването на тези цели. Позоваването на социологическите проучвания е нещо много важно, необходим ориентир за вземането на верните политически решения. Нямам никакво съмнение, че над 95% от анкетираните са отговорили положително на въпроса дали децата трябва да посещават детска градина на петгодишна възраст. Ако бяхте задали въпрос дали четиригодишни деца трябва да посещават детска градина, също щяхте да получите изключително висок процент позитивен отговор. Проблемът е, ако бяхте задали въпроса дали петгодишните деца трябва да посещават подготвителни групи в детска градина или в училище. Аз ви уверявам, че резултатът от този въпрос щеше да бъде в същото съотношение минимум в полза на детската градина, а не на подготвителната група в училище. (Реплика от ГЕРБ.) Онова, до което сведохме дебатите и спора, подкрепяйки целите на закона, е дали този закон трябва категорично да даде ориентир, че мястото на петгодишните деца е в подготвителна група в детската градина, а не в училище. Само когато няма условия – няма детска градина в съответното населено място, това дете да бъде задължено при създадените нарочни условия да посещава подготвителна група в училище. Ето това не разбрахте. Подменяте темата. (Реплика от ГЕРБ.) Темата е къде да се осъществява подготовката на петгодишните деца. Отговорът е: в детската градина. Вие казвате: или в детска градина, или в училище.
Погледнете реалностите! Днес в София – в столицата, и в други големи градове има стотици 5-годишни деца, които не посещават детска градина, защото няма места. Същевременно местата в детските градини са заети от 6-годишни деца. Не от тази година, а от следващата година трябва първо да се удовлетвори желанието на всички петгодишни деца да бъдат записани в детска градина. Това ще доведе до увеличаване на общия брой подготвителни групи за петгодишни деца. Само ако останат свободни места, след като всички петгодишни деца намерят място в детските градини, тогава приемаме безусловно за свободните места правото на родителя да избира дали детето да бъде записано в детска градина или в училище. Уморих се да обяснявам това абсолютно елементарно положение.
Гласувайте, както намерите за добре! Поемате обаче тежка политическа отговорност, ако не коригирате текста на вносителя и не се даде поне един ориентир, който да даде предимство на петгодишните деца да осъществяват задължението си не в училище, а в детска градина, без да изключваме първото, но само ако не е възможно това да се случи в детска градина. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплики? Румен Стоилов.
Румен Стоилов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Господин Местан, на първия Ви въпрос: „Защо беше отложено и беше поискано допълнително време” ще изкажа личното си мнение. За мен Вие сте един от най-добрите оратори. Когато започнете да говорите, можете да накарате доста хора да се замислят, без да кажете нищо конкретно.
На заседанието на комисията, проведено във вторник, точно и ясно беше заявено от новата заместник-министърка, която също присъства в залата, какви са положенията.
С цялото ми уважение към Вас, направихме още веднъж заседание. Събирахме се преди заседанието няколко пъти. Напълно сме убедени и призовавам колегите да гласуваме „за” новия законопроект. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика има ли? Няма.
За дуплика – господин Местан.
Лютви Местан (ДПС, от място): Няма да правя дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Местан се отказва.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение?
Заповядайте, госпожо Дукова.
Снежана Дукова (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Нямах предварително впечатлението, че господин Местан ще напусне залата, без да чуе и това, което ще кажа, без да го осмисли. Не съжалявам за това, защото той го чу много добре в комисията, той знае нашата позиция. Само че рефрените, които използва като „политически инат”, „липса на политическа воля”, „ограничаване на действие” не съвпадат с казуса и философията на този закон.
Ще кажа няколко важни и съществени неща. Ние наистина извървяхме един изключително тежък и труден път и затова доста пространно говори министърът на образованието конкретно, точно и ясно и аз няма да го повтарям. Ние наистина стигнахме до едно сериозно консолидиране на мнението за това, че 5-годишните трябва да влязат в една друга среда. И това не е случайно, защото към това ни зове и Лисабонската стратегия и Стратегия „Европа 2020”. Ние знаем конкретно и ясно, че трябва да отворим врати, не да правим прегради. Ние знаем и това, че 5-годишните днес не са онова, което са били преди седем мандата, когато някои народни представители са постъпили в тази зала. Днес те не четат „а” и „б”, днес те работят на компютри, днес те имат потенциала да се развиват в друга среда.
Господин Местан спести няколко много важни неща – на първо място, че демокрацията е всеобщо правило, че законът е тъждество и то не прави изключение, че правото на избор е това, което ще направят родителите, че ние сме формирали в закона строги и ясни правила и критерии, без да отнемаме правомощия на общините, за което те имат това право, без да отнемаме правомощия за избор на родителя, за което имат това право. Законите не могат да бъдат дискриминационни и да носят такива текстове. Изрично родителят има това право, където се пише с лично волеизявление и с личен запис.
А що се отнася до компетенциите, до истината, че 5 годишните трябва да влязат в обучение, че тази европейска практика е закъсняла, то нашето желание е настина да я наложим.
Аз няма да кажа какво ще правят те там – те ще правят точно това, което ще правят в детските заведения. Аз няма да кажа колко неща трябва да свършат 160-те общини, които са заявили позиция, за да бъдат ангажирани с процеса на включване, забележете, на включване на 5-годишните. Няма да оспоря правото дори на София, която има особено желание, където знаете, че е изключителен проблем 5-годишните да бъдат изцяло настанени в детско заведение.
С тези няколко думи, без да дефинирам точно какво ще се случва и как ще се обучават, равният достъп, качественото образование, комуникацията, която ще имат, естествената среда, развитието и че всичко онова, което получава човек, го получава и го помни именно от детска среда и от детското развитие.
И за тази мултиетническа българска среда, за езиковите обучения, защото не всички имат равен достъп, а за социалната ангажираност на държавата какво ще кажете, господа, отляво? Това е нашата инвестиция за тези деца. Ние ще направим образованието в България качествено именно по този начин. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплика? Няма желаещи.
Министър Игнатов иска думата.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, вземам думата не за да отговоря на господин Местан, не за това, че го няма, не е моя работа да му отговарям. Тук беше направен опит за едно внушение, което не е вярно. В София не са стотици децата, които чакат място в детска градина. В София в момента, по данните, с които разполагаме от общината, около 300 деца чакат своя ред да бъдат записани. Триста от подалите заявление за детска градина. Те чакат не защото за всички няма места, а много от техните родители искат да постъпят в определена детска градина, ако не се бъркам, на госпожа Балева – това е една добра детска градина.
Има обаче една друга група деца, те наистина са стотици и техните родители не са подали заявление. Именно за тези деца е нашият законопроект. И ние настояваме посещението на детската градина да стане задължително. Защото на всеки един от присъстващите тук му се къса сърцето, когато вижда малки, зле облечени деца, които просят по улиците, мият коли или правят всичко друго, което не трябва да правят едни деца. Затова аз ви моля да подкрепите тази промяна в Закона за народната просвета. Тя е насочена към задължителното включване на всички 5-годишни деца в системата на детските градини в България. Тя е насочена към едно по-добро бъдеще за всяко българско дете и за всяко българско семейство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли други народни представители?
Заповядайте, господин Николов.
Ивелин Николов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър! В едно безспорно е прав народният представител Лютви Местан – ние като че ли наистина сме в някакъв театър на абсурда. За втори път уважаемият министър вади за дебатите аргументум ад абсурдом - аргументи извън темата. Ние не говорим по тази тема, господин министър.
Големият спор точно по този текст на второ четене не е дали 5-годишните да бъдат обхванати и за тях да бъде задължителна предучилищната подготовка. По това спор няма. И това се подкрепя от всички и в комисията, и тук. Големият спор е къде да се провежда тази предучилищна подготовка за 5-годишните. Тя пак трябва да бъде задължителна. И аз се опитвам да обясня, казвате, че трябва да се откажем от думата „инат”, непреодолимата воля на вносителите да вкарат точно този текст. Защото обикновено такова поведение се определя от някакви интереси. Защо не стигнем до решението, че е възможно тя да се провежда за 5-годишните в детската градина, а за 6-годишните в училище? Очевидно има проблем, очевидно трябва по някакъв начин да се договорим с някого в един град да е така, в друг град да е иначе, за да може да се осъществи закона.
И слушайки внимателно преди малко госпожа Дукова си мисля следното. Да, вярно е, че законът трябва да е такъв, за да не ограничава, а да създава възможност за избор. Но една от ролите на държавата е да е отговорна към своите граждани. И е длъжна да пази психическото здраве на децата и да го регламентира, защото във вашата група има специалисти и вие добре знаете, че едно е 5 годишно дете да бъде в среда с деца на своята възраст, друго е да е в среда с деца на 19 години. Затова трябва да се регламентира, че 5 годишните са със задължителна предучилищна подготовка, но в детската градина, а 6-годишните могат да бъдат с 19 годишни. И по това е спорът, който водим трета седмица. Спорът не е по това да има ли задължителна предучилищна подготовка за 5-годишните.
Господин Местан казва, че е политическа отговорност. Не е само политическа. Това е човешка отговорност за цяло поколение деца, на които с едно гласуване може да създадем големи проблеми още от догодина. Не разбирам тази прекалена воля, която на български се казва инат. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики? Румен Стоилов.
Румен Стоилов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги! Господин Николов, за последен път и аз ще се опитам да обясня. Понеже дадохте много добри примери, ще се опитам също да Ви дам поне три примера за София, да не говорим за провинцията, там е много лесно. Ако искате още утре или днес ще Ви заведа в три училища в София да видите децата, които учат там – в детски градини в самите училища, как е направено и как е подготвено, за да разберете, че тези деца нямат никакъв проблем. И го казвам не само като народен представител, а и като родител, чиито деца са учили там и имам пряко наблюдение.
Искам да Ви кажа, че във всяко едно училище, дори да се определят няколко стаи или определено помещение, дори да е в самия двор на училището, децата по лично мое наблюдение, а аз съм баща на четири деца, нямат абсолютно никакви проблеми. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли дуплика? Няма.
Има ли други народни представители, които искат думата?
Има думата Валентина Богданова.
Валентина Богданова (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, за да не звучи нелепо, аз ще бъда изключително кратка. Очевидно е, че не е сериозно да мотивираме този текст с мотиви, които звучаха убедително за първо четене. В тази зала ние нямаме спор по това трябва ли да бъдат обхванати децата на пет години задължително в предучилищна подготовка? Нямаме такъв спор. Имаме спор за това доколко законът, който приемаме, урежда технологията на този процес, за да бъде той организиран в интерес на децата. И нека да не водим лексикални спорове коя дума е по-вярна. И, както колегата Дукова нерядко казва: „Семантичните нюанси определящи ли са?”. Ами, определящи са. Защото разговорът за това правим ли всичко възможно децата на пет години да бъдат обучавани в рамките на детските градини, не е семантичен проблем.
Ние в този закон, предполагам, че ще имам възможност да го кажа, когато стигнем до Заключителните разпоредби на закона, каква технология създаваме, за да бъдат мотивирани общините да направят това? Нека запишем всякакви изисквания, на които да отговарят класните стаи. Но класните стаи, колеги, са класни стаи, дори да ги оборудвате с легла.
На мястото, на което тези деца ще играят, ще бъдат в най-добрия случай 15 годишните им другарчета. И няма защо да правим заложници на собствените си политически емоции едно поколение деца, аз съм съгласна с това, вместо наистина убедено, експертно, човешки да мислим за решаването на този проблем.
И ако министър Игнатов е прав, че 2-годишната отсрочка ще даде възможност на общините да си свършат работата, министър Игнатов, няма никаква технология, ред и възможности общините да си свършат работата за две години, защото законът не предпоставя този ред. Ние им възлагаме задачата.
И аз ще си позволя да завърша с това, което казах предишния път на колегата Методиев – на този етап моята утеха е в това, че остава най-реализуем текстът, който те с колегата Мартин Димитров предлагат, че децата на пет години могат да бъдат обхванати в рамките на предучилищната възраст, защото не сме създали условия за всички. И когато един закон, който дава възможност за това да заявиш избора си, това е демокрация, ще стигнем до положението, за което господин министърът говореше преди малко – стоят отвън родители, които избират точно определена детска градина и това също е право на избор. Но ние как ще им го гарантираме след две години?
Така че аз, ако наистина искаме да правим нещо, ще го правим по правилата, а не да размахваме една цифра от 9 милиона, която ще харчим за всичко. Защото общините нямат ресурса, възможностите и мотивите да го направят. И вие в момента им казвате: „Ама, не се трудете толкова, купете легла, картини, дайте им възможност някъде да почиват.” Това не решава проблема и не е сериозно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики?
Заповядайте, госпожо Соколова.
Ирена Соколова (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Спорът се проточи доста и той излиза вече от рамките на тази поправка, която в момента заявяваме. Нека да кажем и с това може би да очертаем и хода на гласуването – правим поправка, в която даваме избор на родителите и даваме време на общините.
Уважаема госпожо Богданова, когато обсъждахме този проблем много ясно и категорично казахме, че в този случай е крайно време да се моделира обстановката в общините към нуждите на децата и за това има две години, а не да нагласяваме броя на децата към съответстващите инфраструктурни състояния в момента. Не можем да си го позволим и не искаме да го правим. Даваме две години да се случат възможните и задължителни стандарти за обучение, отглеждане и възпитание на децата.
Родителят има избор дали да даде детето в полудневна или всекидневна група. Има един достатъчен обем от родители, които не желаят децата им да посещават целодневно обучение. Тогава те ще посещават полудневно обучение в групите към училищата или към създадени полудневни групи в детските градини. Нека да дадем шанс и на тези хора децата им за три часа да бъдат там, да не спят там, да не се хранят там така, както те искат. Тези родители, които искаха до голяма степен хоумскулинг обучение – обучение в къщи, те са удовлетворени от този модел. Трябва да дадем избор и аз моля колегите да гласуват, тъй като темата вече е изчерпана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Богданова.
Валентина Богданова (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо Соколова, моделирането на една система става с ясна визия, с ясни правила и с пари. В момента ние не създаваме ясни правила, казваме, че може, гарантираме правото на избор. Родителите избират и домашното образование. Само че ние не им го признаваме, нали? И уреждаме друга технология – държавата да дава друго искане. И когато аз казвам, че ние, в стремежа си да направим някакъв модел, даваме две години срок да се моделира тази система, аз пак твърдя, че ние не я осигуряваме. Това, че общините ще трябва да свършат някаква работа, в момента не им казваме нито какво, нито с какво.
Утехата ми е, че този разговор ще продължи отново, когато започнем да обсъждаме, надявам се относително скоро, господин министър, новия Закон за училищното образование, където този проблем ще бъде разработен отново. Аз се надявам дотогава практиката да е моделирала донякъде и нашето собствено разбиране какво следва да правим. Защото проблемът не е в 160-те общини, които са заявили желанието си да бъдат пилотни за този двугодишен период. Проблемът е за всички останали. Защото, ако сме искрени, че цялата ни дейност, законодателство и управление гарантира равен достъп на всяко българско дете до образование – и то качествено – дайте да бъдем любезни да го свършим, да не говорим със статистика какво ще става с тези 160 и дали 84 са заети. Пет да не са обхванати – ние сме грешни пред тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване има думата Галина Банковска. Заповядайте.
Галина Банковска (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! С риск да се повторя ще изговоря още един път някои от нашите аргументи, които вече многократно бяха споделени в публичното пространство.
Трябва да си даваме сметка, че демографската криза създаде твърде тревожна обстановка и тя повлия много съществено върху оптимизацията на училищната мрежа. В много населени места има училище, но няма детска градина и обратното. Общинският съвет е този, който ще вземе решение в най-добрия интерес на детето. Трябва да се има предвид, че предучилищното възпитание и подготовка ще се провежда по единни стандарти, съобразени с психофизическото развитие на детето, независимо от сградата, в която то ще се осъществява – училище или детска градина.
Още един път подчертавам това, което каза и заместник-министър Дамянова на предишното обсъждане: ще се осъществява много строг контрол!
Направеното от мен процедурно предложение за отлагане гласуването на § 2 беше с цел още един път да обсъдим и преразгледаме нашите предложения и тези на колегите от останалите парламентарни групи между първо и второ четене и да намерим най-правилните решения, отговарящи на потребностите на обществото и на европейските практики.
Вече за всички е ясно, че ГЕРБ работи в изключително прозрачна среда, търси консенсус, експертиза и широка обществена дискусия, за да удовлетвори обществените очаквания.
Призовавам ви да подкрепите нашите предложения, защото всяко друго поведение би било упражнение в реторика, популизъм и празно политическо говорене. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други желаещи за участие в дебата? Няма желаещи. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лютви Местан, което комисията не подкрепя.
Гласували 104 народни представители: за 11, против 73, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мартин Димитров и Веселин Методиев, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 13, против 30, въздържали се 66.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народния представител Огнян Стоичков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 30, против 9, въздържали се 71.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението за § 2 в редакция по допълнителния доклад на комисията.
Гласували 109 народни представители: за 80, против 7, въздържали се 22.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение от народния представител Лютви Местан § 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Огнян Стоичков.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народните представители Банковска, Михайлова и Калнева-Митева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3:
„§ 3. В чл. 20а ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите по чл. 20, ал. 1 родителите или настойниците могат да избират дали предучилищната подготовка да се извършва в подготвителна група в детска градина или в училище.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лютви Местан, което комисията не подкрепя.
Гласували 104 народни представители: за 17, против 70, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега гласуваме § 3 в редакцията на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение от народния представител Лютви Местан за създаване на нов § 3а.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на съответното му систематично място в § 2.
По § 4 има предложение от народния представител Лютви Местан.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Банковска, Михайлова и Калнева-Митева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4:
„§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) На децата и учениците, които подлежат на задължителна подготовка или задължително обучение в населено място, в което няма детска градина или училище, осъществяващи предучилищна подготовка в съответната подготвителна група или обучение в съответния клас, се осигурява безплатен транспорт до детска градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община.”
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „съответно училище по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8” се заменят с „училище”, а думите „интернатно обучение” се заменят с „общежитие”.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) На пътуващите ученици от І до VІІІ клас, които се обучават в средищните училища по ал. 4, се осигурява целодневна организация на учебния ден и столово хранене, финансовите средства за които се определят в съответствие с финансовите правила по § 6в, ал. 5. Столовото хранене се организира в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването.”
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 3” се заменят с „ал. 3 и 4” и думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за редакция на § 4 по доклада на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Параграф 5 – предложение от народния представител Лютви Местан.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Огнян Стоичков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Банковска, Михайлова, Калнева-Митева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5:
„§ 5. В чл. 36, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст;”
2. В т. 5 след думите „за столово хранене” се добавя „организирано в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването за”, думите „чл. 26, ал. 3” се заменят с „чл. 26, ал. 3 и 4” и думите „чл. 26, ал. 4” се заменят с „чл. 26, ал. 5”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 5 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 93 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Параграф 6 – предложение от народния представител Любен Татарски:
Параграф 6 се изменя така:
В чл. 45 се създава ал. 3:
„(3) Изменение на подробните устройствени планове за промяната на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за изграждане на държавни или общински училища, детски градини и обслужващи звена, както и промяната на предназначението на сгради или части от тях, освободени в резултат на преобразуване или закриване на държавни или общински училища, детски градини и обслужващи звена, може да се извърши след писмено съгласие на министъра на образованието, младежта и науката при условията и по реда на чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 7 от Закона за устройство на територията.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Банковска, Михайлова, Калнева-Митева.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Ивайло Тошев, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6:
„§ 6. В чл. 45 ал. 2 се изменя така:
„(2) Имотите, или части от тях, и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и обслужващи звена, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, на Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането им.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Татарски.
Любен Татарски (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, моето предложение съдържа следния смисъл. Когато в едно населено място, а в България такива има твърде много, има училища и детски градини, които не се използват по предназначение по обективни причини, най-малкото няма деца в тях, рушат се, едно ужасно наследство от миналото, изискват се грижи за тях, опазване, охрана и средства, за да се поддържат, да дадем възможност на общинските съвети или на държавата, когато са държавна собственост, да може да ги използва и за други целесъобразни нужди.
Предложението ми за нова ал. 3 е свързано с изменение на ал. 2, където сега предлагам думата „хуманитарни” да бъде заменена с „и други”.
Какво имам предвид? Има конкретни случаи. Миналата седмица едно село в Санданска община искат да преместят кметството в училището, където вече няма деца. По силата на този закон и от измененията, предложени в него, това не може да се случи. Ако в дадено село има училищна сграда, която е изоставена, не се използва по предназначение и има инвеститорски интерес – да кажем шивашки цех и се откриват 20 работни места, по силата на този закон това не може да се случи. Ако някъде има пионерски лагер – изоставен, съборен, рушащ се, или отредено място за такова нещо и общината реши да изгради информационен туристически център, това не може да се случи. Ограничаваме възможностите на общините, респективно на държавата, да се разпореждат по-свободно с тези имоти, затова предложението ми за създаването на нова ал. 3 е свързано с промяна на ал. 2.
Колеги, предложението ми за нова ал. 3 буквално е заимствано от Закона за устройство на територията, където тези текстове са разписани едно към едно. Мога да ви ги прочета, за да видите за какво става въпрос – всяка една промяна на устройствения план, на предназначението, задължително се извършва със съгласието на съответния министър. Това е записано в Закона за устройство на територията в чл. 39. Сега тук отказваме това нещо, а то е записано в друг закон.
Освен това, даже да остане редакцията, каквато сега е предложена от министерството, за да можем училище да го направим старчески дом или здравно заведение, пак трябва да се промени предназначението му, да се измени и подробният устройствен план. Това не може да стане, след като се отхвърля моето предложение. Моето предложение априори не може да се отхвърли, защото го има в ЗУТ-а и то е задължително, не може да се игнорира. Даже да отпадне моето предложение, то е записано в другия закон, така или иначе трябва да се спазва, няма как да се избегне.
По-важно е друго. Моето предложение е в ал. 2 да сложим думите „и други”. Ако вие го приемете, ще дадем възможност на общините чрез решенията на общинските съвети, на държавата, когато има възникнала потребност от използването на тези сгради, части от тях или вещи да се използват за друго предназначение, след изрично съгласие от министъра на образованието, младежта и науката. Това е моето предложение. Опитах се да го защитя в комисията, там не се прие. Мисля, че има резон и затова го предлагам отново на вашето внимание, пък вече каквото Народното събрание реши, това ще бъде. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Румен Стоилов.
Румен Стоилов (ГЕРБ): Госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги! Господин Татарски, Вие присъствахте на заседанието на комисията. Това предложение се обсъжда и предполагам, че ще бъде включено в новия Закон за образование. В него има много резон и съм сигурен, че ще бъде подкрепено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика?
Любен Татарски (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин Стоилов, винаги може и на по-късен етап да се направи такава промяна. Сега разглеждаме закона и не виждам каква е причината това да не се приеме или поне да не бъде обсъдено, но да се отхвърли предложение, което буквално копира текстове от Закона за устройство на територията, не намирам никакво разумно обяснение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Други народни представители? Няма желаещи.
Министър Игнатов иска думата.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Искам да изразя мнението на екипа в министерството. Смятам, че тази тема е прибързано да се обсъжда сега. Нека да бъде обсъдена при приемането на новия закон, който след няколко месеца ще бъде представен на вниманието ви. Опасявам се, че прибързано можем да вземем решение, което ще ни доведе до това, че в някои населени места след няколко години усилено ще търсим средства отнякъде по някакъв начин да изграждаме отново структурите за нашето училище.
Моля, нека да го отложим за приемането на новия закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители, желаещи да се изкажат? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Любен Татарски, което комисията не подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 25, против 12, въздържали се 50.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Господин Татарски направи и редакционна поправка в предложения § 6 в редакцията по доклада на комисията – в израза „хуманитарни дейности” вместо думата „хуманитарни” да бъде записано „други”. Това обаче обезсмисля цялата редакция на текста, тъй като става безпредметно изброяването за нужди като „образователни, здравни и социални”.
Поддържате ли предложението си, господин Татарски?
Любен Татарски (ГЕРБ, от място): Поддържам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тази редакция, както я предлагате, няма смисъл. Ето какво става: „Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини, обслужващи звена, се използват за образователни, здравни, социални или други дейности по реда на Закона за държавната собственост...” и т.н. Или всичките тези трябва да се заменят с „други дейности”, защото другото остава безпредметно.
Любен Татарски (ГЕРБ, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В такъв случай подлагам на гласуване редакцията на § 6 по доклада на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 70, против 3, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 7 има предложение от народните представители Мартин Димитров и Веселин Методиев – в § 7, проектът за промяна на чл. 47 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Огнян Стоичков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Банковска, Михайлова, Калнева-Митева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 7:
„§ 7. В чл. 47 след думите „децата си” се добавя „в детските градини и”, а след думите „подлежат на” се добавя „задължителна предучилищна подготовка или”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мартин Димитров и Веселин Методиев, което комисията не подкрепя.
Гласували 82 народни представители: за 11, против 20, въздържали се 51.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Гласуваме § 7 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 80 народни представители: за 72, против 4, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 8 има предложение от народния представител Лютви Местан.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Банковска, Михайлова, Калнева-Митева:
1. В § 8 т. 1 да се измени така:
„1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) „Средищно училище” по смисъла на този закон е училище по чл. 26, ал. 1, т. 1-4 или 6, което се намира в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, където се обучават учениците от населените места, в които няма училище, извършващо обучение в съответните класове”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Банковска, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8:
„§ 8. В § 6в от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) „Средищно училище” по смисъла на този закон е училище по чл. 26, ал. 1, точки 1-4 или 6, което се намира в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, където се обучават учениците от населените места, в които няма училище.”
2. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 думите „чл. 26, ал. 3 и 4” се заменят с „чл. 26, ал. 4 и 5”;
б) в т. 3 след думите „столово хранене” се добавя „организирано в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Банковска, Михайлова и Митева за текста в § 8, което комисията не подкрепя.
Гласували 74 народни представители: за 7, против 10, въздържали се 57.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 8 съгласно редакцията на комисията по доклада на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 62, против 2, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: „Преходна разпоредба”.
Предложение от народния представител Лютви Местан.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Банковска, Михайлова, Калнева-Митева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „Преходни и заключителни разпоредби”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за наименованието на подразделението съгласно доклада.
Гласували 79 народни представители: за 73, против 2, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 9 има предложение от народния представител Огнян Стоичков.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, което е отразено на съответното му систематично място в § 10, ал. 2.
Предложение от народните представители Банковска, Михайлова, Калнева-Митева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Стефани Михайлова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 9:
„§ 9. В срок до началото на учебната 2012-2013 г. общините създават необходимите условия за осъществяване на задължителната предучилищна подготовка по чл. 20, ал. 1 в съответствие с изискванията на този закон и подзаконовите актове по прилагането му.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 9, съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Има предложение от народния представител Лютви Местан:
В Преходните и заключителните разпоредби да се създаде § 10:
„§ 10. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон министърът на образованието, младежта и науката привежда в съответствие с изискванията на този закон наредбата по чл. 17, т. 4 за държавното образователно изискване по чл. 16, т. 1.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Банковска, Михайлова, Калнева-Митева – предложението е оттеглено.
Има предложение на народния представител Стефани Михайлова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 10 със следната редакция:
„§ 10. (1) В срока по § 9 предучилищната подготовка по чл. 20, ал. 1 е задължителна за децата, които са навършили 6-годишна възраст в съответната календарна година и подлежат на задължителна предучилищна подготовка една година преди постъпването им в първи клас.
(2) В срокът по § 9 разпоредбата на чл. 20, ал. 1 се прилага за децата, които са навършили 5-годишна възраст в съответната календарна година и подлежат на задължителна предучилищна подготовка само в населените места и общините, които са осигурили условия за извършване на предучилищната подготовка в съответствие с изискванията по чл. 20, ал. 3 и 4, след решение на съответния общински съвет при отчитане мнението на родителите или настойниците им и с възможност за максимално включване в предучилищната подготовка на децата, навършили 5-годишна възраст.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Дукова.
Снежана Дукова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Аз няма да правя съществено изказване. Искам една редакционна, по-скоро стилистична поправка в § 10, ал. 2: „при отчитане мнението на родителите”, моля да бъде заменено със „съгласувано с родителите или настойниците” – за една по-голяма яснота на текста, иначе общините са оправомощени да се справят с процедурата и да вземат решение на общински съвет начина на приемане на петгодишните.
Моля ви за тази стилистична и редакционна поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Стоичков.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Благодаря Ви, господин председателстващ.
Моля да не приемаме така направената редакционна бележка, тъй като съгласуването е акт на волеизявление по Административнопроцесуалния кодекс, който е част от фактическия състав на приемане на един административен акт – в случая решение на общинския съвет, потвърдено със заповед на кмета.
Звучи парадоксално прочитането на първата част от текста, в който подготовката е задължителна за родителите, а в края тази задължителност за родителите я съгласуваме с тях.
Ако мога да си позволя аналогията с данъчните закони – съответният корпоративен данък е задължителен за субектите, но аз го прилагам след съгласуване с тях. Те ако кажат, че не са съгласни да го платят – какво правим?
В този смисъл мисля, че редакционната бележка още повече ще затрудни и без това трудния текст и се надявам общинските съвети да не злоупотребят със своето право и в своето решение да предвидят санкции за родителите, като се позоват на текста, че е задължителна предучилищната подготовка.
Трябва да е ясно, че през този период родителите не търпят санкции и няма да бъдат глобявани за своето поведение, тъй като общините са в процес на създаване на тези условия, както каза и почитаемият министър Игнатов. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Има ли реплики към това изказване? Няма.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Лютви Местан за текст на § 10, който комисията не подкрепя.
Гласували 73 народни представители: за 8, против 39, въздържали се 26.
Атака