Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-10-06

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, предлагам на вашето внимание Проект за програма за работата на Народното събрание за времето 6 8 октомври 2010 г.
След обсъждане на Председателския съвет ви предлагаме следния Проект за програма:
Предложения по чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили, по поредността на големината на парламентарните групи:
- От Коалиция за България – Разисквания по Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България заради провала на политиката му в сферата на здравеопазването. Вносители: Сергей Станишев и група народни представители;
- От Парламентарната група на Движението за права и свободи – Проект за решение по Отчета за изпълнението на Бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. Вносител: Министерският съвет.
На Председателския съвет се уточнихме... (Шум и реплики.)
Процедура?
Заповядайте!
Лютви Местан (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, на Председателския съвет се доверих на Вашата компетентност – не само на председател на Народното събрание, а и на юрист, както и на госпожа Фидосова, но трябва да признаете, че ме подведохте, тъй като заявихте, че предложението ни е некоректно, защото не са изпълнени условията относно срока, че не са минали два месеца от внасянето на проекта.
Нека да припомня, че чл. 78, ал. 3 предвижда срок от 15 дена, в който съответните постоянни комисии са длъжни да представят становище. Не става въпрос за проект за закон, а Проект за решение за приемане на Отчета на Националната здравноосигурителна каса, така че срокът, който следва да се има предвид не е двумесечен, който естествено не е изтекъл, а двуседмичен, поради което подновявам предложението на колегите за включването на тази точка в дневния ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Местан, моето възражение беше, че съгласно правилника ние сме длъжни по същество да се произнесем по тази точка.
Аз не съм коментирала на Председателския съвет сроковете.
Лютви Местан (ДПС, от място): Да, но казахте, че един ден не стига!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Но има законово условие в действащи закони на Република България този отчет да се гледа след одит на Сметната палата.
Забавянето в сроковете по нашия правилник е по причина на изпълнение на законови норми, бюджетът да бъде пред-ход, тоест обсъждането му в Бюджетната комисия да бъде предшествано от извършен одит на Здравната каса. По тази причини считам, че не бихме могли да изпълним по същество онова, което ни е вменено в задължение от ал. 7 – да разискваме по същество, без да има доклад на комисията.
Ако Вие държите, тъй като това е по ал. 7, да остане – приемам, че заявявате, че държите по ал. 7 това нещо да се обсъжда сега без доклад на Бюджетната комисия.
Не са постъпили предложения за закони или решения от парламентарните групи на партия „Атака” и на Синята коалиция.
Предложеният от мен проект също съдържа:
- Точка 1 - Разисквания по Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България заради провала на политиката му в сферата на здравеопазването. Вносители: Сергей Станишев и група народни представители;
Второ – гласуване по Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България заради провала на политиката му в сферата на здравеопазването. Гласуването се предвижда да бъде в петък в 9,00 ч. сутринта;
- Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет. Вносител: министър-председателят на Република България Бойко Борисов;
- Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз. Вносител: Министерският съвет;
- Точка 5 – Избор на омбудсман, която ще бъде т. 1, с начален час 9,00 ч., в четвъртък, с три стъпки на избора: представяне и разисквания по кандидатурите с начален час 9,00 ч., тайно гласуване, което следва да се проведе във времето от 11,00 ч. до 12,00 ч. в зала „Запад”, и обявяване на резултатите от проведения избор, след приключване на работата на Комисията за провеждане на тайното гласуване;
- Точка 6 – Законопроект за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, подписано на 29 юли 2010 г. Вносител: Министерският съвет;
- Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, приет на първо четене на 18 юни 2010 г.;
- Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Вносители: Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов и Иван Иванов;
- Точка 9 - Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Вносител: Министерският съвет;
- Точка 10 - Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносител: Министерският съвет.
Това се предвижда непосредствено преди парламентарния контрол в петък с едно уточнение – министърът на вътрешните работи е извън страната и ако в петък, с оглед на гласуването на вота, което е предвидено за тогава, не остане време в законодателната ни програма за обсъждането на този законопроект, най-вероятно ще остане за следващата седмица.
Точка 11 е парламентарен контрол. До момента е повече от три часа. Предстои да постъпят, но всъщност вече са постъпили, до 9,00 ч. нови предложения. Няма да успеем в рамките на петъчния парламентарен контрол да изслушаме министрите по всички поставени от вас въпроси и питания.
Подлагам на гласуване предложената ви Програма за работа на Народното събрание за времето от 6 до 8 октомври 2010 г. (Реплики.)
Гласували 172 народни представители: за 172, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Госпожо Георгиева, процедура?
Цвета Георгиева (Атака, встрани от микрофоните): Да, надявам се да е преди гласуването…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От гласуването отчетох резултата и Ви давам думата за процедура.
Цвета Георгиева (Атака, встрани от микрофоните): Отказвам се, няма да взема думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, ще направя процедурно предложение. Предлагам по гласуваната преди малко програма за работата на Народното събрание за тази седмица, гласуваната като точка трета – Проект за Решение за персонални промени в Министерския съвет с вносител министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов, да стане точка първа, преди точката за разисквания по проекта за Решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България.
Колеги, в чл. 84 от Конституцията ясно и конкретно са разписани правомощията и компетентността на Народното събрание. В т. 6 е записано нашето правомощие за извършване на промени в правителството по предложение на министър-председателя. Правната и политическата логика изискват необходимостта персоналните промени в кабинета да се направят и да се гласуват преди разискванията за вот на недоверие, още повече че мотивът за този вот е темата „Здравеопазване”.
Затова моля да подложите на гласуване направеното от мен процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно предложение – госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател, категорично възразявам срещу това да подложите на гласуване направеното предложение, защото то противоречи на правилника на Народното събрание. Това ще бъде част от политическата игра, която упражняват управляващите, с идеята да обезличат, да обезсмислят и да смачкат предложения вот на недоверие. Нещо друго, това ще бъде наистина посегателство върху демократични традиции, които съществуват в цялата нова история на българския парламент (смях и реплики от ГЕРБ), а именно правото на опозицията да определя дневния ред в първата сряда от всеки календарен месец.
Какъв беше този цирк, който вие разигравахте на Председателския съвет, пред пленарната зала и пред всички български граждани, като с единодушие беше предложена и приета програмата за работата на Народното събрание за тази седмица и за този ден? С какво право вие се подигравате с демократични традиции и правила, които са наложени, които са прилагани и не са нарушавани от нито един председател на Народното събрание? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за тишина в залата!
Мая Манолова: Ще си позволя да кажа нещо повече. Ако Вие си позволите да подложите на гласуване предложение, което не се гласува, защото по право дневният ред първата сряда от месеца се определя от опозицията, този скандал ще излезе от днешния ден и от тази зала и ще подложи изобщо на съмнение Вашето право и Вашата позиция на председател на Народното събрание. (Смях и шум от ГЕРБ, ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаема госпожо Манолова, колеги, наистина сме изправени пред избор. Както ме призова госпожа Манолова да черпя опит от парламентарната традиция, този опит аз го намерих в стенограмите от 12 януари 2007 г., 4 април 2007 г. и 2 май 2007 г. Там лично Вие, госпожо Манолова (шум, реплики и ръкопляскания от ГЕРБ), при аналогична хипотеза сте предложили, с оглед приоритетни други точки, съображения да бъдат изтеглени напред преди предложенията по ал. 7. Господин Пирински е направил много подробно разяснение. Аз няма да бъда толкова обстоятелствена сега, защото не считам, че имам това право, но пак се позовавам на парламентарната практика под председателството на господин Пирински по Ваши предложения, където с оглед на конкретната ситуация е допуснато гласуване, залата е приела, две парламентарни групи са напуснали. Мога да Ви припомня, материалите са при мен. Ще Ви ги предложа, за да не се ровите в стенограмите.
Считам, че приоритет на Народното събрание е да отговаря за структурните промени и състав в Министерския съвет. След като има предложено подобно нещо за същия дневен ред, ще го подложа на гласуване. (Реплики от КБ.)
Подлагам на гласуване процедурното предложение като точка първа да бъдат обсъдени структурни промени и избор на министър на здравеопазването.
Гласували 192 народни представители: за 130, против 61, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Прегласуване – господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Госпожо председател, единственото вярно, което бихте могли да сторите, е да отмените това гласуване. Ако не можете, ще настоявам да го подложите на прегласуване, защото мотивът Ви, че допускате грешка, че допускате нарушение на правилника на основание прецеденти от предишни народни събрания, влиза в противоречие с поетия ви предизборен ангажимент, че вие няма да повтаряте грешки на предишни управляващи. (Шум и реплики от ГЕРБ.) В противен случай казвате: „И ние сме като вас”. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Това – първо.
И второ, въобще не е вярно, че сме изправени пред избор, защото ако имаше реален избор, Министерският съвет щеше вече да е тук, тъй като първа точка от дневния ред беше вотът на недоверие. Но тях ги няма, защото знаят, че точката Вот на недоверие ще се отложи, тъй като Министерският съвет вече ви е разпоредил това. Тоест парламентът отново е една най-елементарна функция на волята на изпълнителната власт, а това откровено казано няма нищо общо с българската Конституция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване направеното процедурно предложение като точка първа да бъде обсъден въпросът за приемане на решение за структурни промени и избор на министър на здравеопазването.
Гласували 195 народни представители: за 133, против 61, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Съобщения:
Постъпили законопроекти и проекторешения от 29.09. ... (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател, като казахте „А”, кажете и „Б” – дочетете случаите, за които сте направили справка в парламентарните стенограми. Във всички случаи обаче тогава не става дума за най-важното право на опозицията да поиска вот на недоверие към правителството и този вот да бъде избутан в края на дневната програма.
Тук е мястото на досегашния министър госпожа Анна-Мария Борисова (шум и реплики от ГЕРБ), която трябва да даде обяснения за водената от нея политика в сектора „Здравеопазване”. Новият министър няма отношение към предстоящото разискване на здравната политика на правителството, още повече, както стана ясно, неговата визия по въпроса още не е избистрена. Не правете внушения, които не отговарят на истината. Не правете аналогии със случаи, в които наистина става дума за най-сериозното право, което имат представителите на опозицията, а именно да подложат на дебат работата на правителството в една сфера и да поискат вот на недоверие за провала в съответната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съобщение.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 29 септември 2010 г. до 25 октомври 2010 г.:
Проект за решение за избиране на омбудсман. Вносители са Искра Фидосова, Красимир Велчев и Тодор Димитров.
Отчет за дейността на Сметната палата за 2009 г. Вносител е Сметната палата. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2011 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на всички останали комисии.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по труда и социалната политика, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по земеделието и горите, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Проект за решение за гласуване на доверие на Министерския съвет на Република България. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители.
Проект за решение за избиране на омбудсман. Вносители са Лютви Местан и група народни представители.
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси, Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за ратифициране на Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за браншовите организации на производители и преработватели на земеделска продукция. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите.
Законопроект за денонсиране на Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш). Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана.
Проект за Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Вносител е Министерският съвет.
Проект за Декларация на Народното събрание на Република България във връзка с изселването на европейски граждани от територията на Френската република. Вносители са Ахмед Доган и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
На 5 октомври 2010 г. от Националния статистически институт е получена информация за доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2010 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛНИ ПРОМЕНИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Вносител е министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов.
Има думата за процедура госпожа Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за допускане в залата на д-р Стефан Константинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 170 народни представители: за 157, против 5, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете д-р Константинов в пленарната зала.
За процедура има думата господин Мерджанов.
Атанас Мерджанов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Както стана ясно от гласуваната седмична програма, днес българското Народно събрание трябва да гласува поредна смяна на министър от правителството, както и да разисква дебатите по първия вот на недоверие към сегашното правителство.
Смятам, че темата „здравеопазване” е най-горещата тема в българското общество. Това беше от резултатите на всички социологически агенции. Надявам се, че ГЕРБ ще остане на равнището на декларираните публичност и прозрачност по време на предизборната кампания. Затова предложението на Парламентарната група на Коалиция за България е за пряко предаване на т. 1 и т. 2 от дневния ред на Народното събрание за днешния ден по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Фидосова – обратно становище.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Аз правя процедурно предложение за директно пряко предаване само на т. 2 от вече гласувания дневен ред за днес, а именно дебатите по вота на недоверие, и обратно предложение – за неподкрепа на прякото предаване по т. 1. (Оживление в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тъй като по същество в част от предложението за пряко предаване има различно виждане, ще ги подложа отделно на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението за пряко предаване на т. 1 – промени в състава на Министерския съвет.
Атанас Мерджанов (КБ, от място): Има първо и второ процедурно предложение. Моля да се гласува първото, както е направено. (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отменете гласуването.
Уважаеми дами и господа, постъпи предложение т. 1 и т. 2 – промените в състава на Министерския съвет и дебатите, да бъдат предавани пряко.
Постъпи второ процедурно предложение, което частично се съдържа в първото – само дебатите да бъдат предавани пряко.
Тъй като има обструкции, че неправилно съм разделила първото процедурно предложение, ще подложа на гласуване двете предложения по реда на подаване. Първо е предложението за пряко предаване на двете точки – промени в състава на Министерския съвет и дебатите по вота.
Подлагам на гласуване първото по ред направено процедурно предложение.
Гласували 188 народни представители: за 59, против 29, въздържали се 100.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Има искане за прегласуване. Заповядайте.
Атанас Мерджанов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, тъй като председателката на няколко пъти се позовава на парламентарната практика, досега няма случай гласуване на персонални промени в правителството да не е излъчвано пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Някои грешки трябва да бъдат поправени.
Атанас Мерджанов: Ако действително искате да бъдете достатъчно категорични в намеренията си за публичност и прозрачност, моля коригирайте се.
Процедура за прегласуване, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване процедурното предложение за пряко излъчване на т. 1 и 2 от програмата ни.
Гласували 184 народни представители: за 56, против 22, въздържали се 106.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на госпожа Искра Фидосова - пряко да бъде излъчван дебатът по вота на недоверие.
Гласували 166 народни представители: за 150, против 5, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Господин Найденов, за декларация от група?
Господин Казак, заповядайте за процедурно предложение.
Четин Казак (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, тъй като явно се пристъпва към т. 1 от гласувания дневен ред, искам да направя процедурно предложение тази точка да бъде отложена докато не дойде министър-председателят, който лично да представи номинацията за нов министър. (Смях и оживление в ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, чл. 84, т. 6 от Конституцията, на която се позовава и Проекта за решение, гласи, че Народното събрание избира и освобождава министър-председателят и по негово предложение - Министерския съвет, извършва промени в правителството по предложение на министър-председателя. Това е лично и единствено негово правомощие, а не на Министерския съвет, който би могъл да упълномощи определен негов член да представи този или онзи законопроект. Персонални промени в правителството са от изключителните правомощия и компетентност да прави единствено и само министър-председателят и това правомощие той не може да делегира на друг член на правителството.
Уважаема госпожо председател, на това основание моля да отложите точката докато господин министър-председателят не дойде, за да изпълни правомощията си по чл. 84, т. 6 от Конституцията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: То не е за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Беше направено. Слушайте какво направи колегата като предложение. Много ви моля!
Гласували 185 народни представители: за 55, против 92, въздържали се 38.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Декларация от група? Процедура.
Заповядайте.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин заместник министър-председател на Министерския съвет, уважаеми дами и господа, правя предложение да бъде поканена и другата половина от процесното решение. Тук е само кандидатът за министър, а госпожа Анна-Мария Борисова, която е т. 1 от предлагания Проект за решение, срамувате ли се да я поканите?
Правя процедурно предложение, уважаема госпожо председател, щом каним кандидата, да поканим и другия човек, по отношение на който се отнася това решение. Благодаря Ви.
Моля да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение – да поканим министъра в оставка да присъства в пленарната зала.
Гласували 180 народни представители: за 50, против 118, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Ще има ли декларация от името на Коалиция за България?
Заповядайте за прегласуване.
Атанас Мерджанов (КБ): Уважаема госпожо председател, правя процедура за прегласуване. Понятно ми е неудобството, в което изпада мнозинството заради евентуалното присъствие на госпожа Анна-Мария Борисова, но още по-необясними са страхът и криенето на господин министър-председателя от тази най-съществена отговорност като премиер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата на министъра в оставка.
Гласували 166 народни представители: за 47, против 111, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
За последен път питам: ще има ли декларация от името на група?
Заповядайте, господин Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Лошо започва днешният пленарен ден. За това начало тон дадохте Вие, госпожо председател.
Какво се случи от заседанието на Председателския съвет до разглеждането на Проекта за дневен ред в пленарната зала, та Вие се отметнахте от Вашето предложение, което е фиксирано и в предложението за дневен ред за тази седмица, в което Вие изрично сте записали като първа точка: „Разисквания по вота на недоверие, внесен от парламентарните групи на Коалиция за България и на Движението за права и свободи”? Не виждам никакви основания и в предложението, което беше направено от госпожа Фидосова, която също е участник в Председателския съвет, в което можеше да заяви тази си позиция.
Всъщност, уважаеми дами и господа народни представители, и Вие, госпожо председател, се опитвате да черпите права от един прецедент от м. април, в който, забележете, че предложението е за прекратяване на пълномощията на народен представител и решение за Великденската ваканция, които да минат преди същностните въпроси на предложението по ал. 7. Това е жалко, когато използвате този прецедент, за да отклоните дебати по вот на недоверие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов, извинявам се. Прекъсвам Ви, за да Ви припомня, че от името на парламентарна група ...
Ангел Найденов: Отвсякъде е основание да бъде поставен въпросът доколко и в каква степен ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов, от името на парламентарна група можете да говорите по въпроси, които не са поставени и обсъждани в дневния ред. Това, за което искате декларация, е недопустимо, поради което Ви отнемам думата и Ви моля да заемете мястото си. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Народният представител Ангел Найденов продължава да говори при изключени микрофони.)
Започнахте по недопустима тема така, че това, което до момента заявихте ... (Народният представител Ангел Найденов продължава да говори при изключени микрофони.)
Моля Ви да заемете мястото си в залата.
Вие правите недопустимо и недобро началото на тази пленарна седмица. (Народният представител Ангел Найденов продължава да говори при изключени микрофони.)
Слушах достатъчно, ще видите в стенограмата колко време Ви дадох възможност, за да се ориентирам за предмета на това, за което искате декларация. Справете се с правилника. Много Ви моля, нарушавате правилника. Седнете си на мястото, ако обичате.
По т. 1, давам думата на заместник министър-председателя ... (Народният представител Георги Пирински иска думата за процедура.)
Забавихте се, бях обявила точката. (Народният представител Георги Пирински разговаря със заместник министър-председателя Симеон Дянков пред трибуната.)
Не съм Ви дала думата, господин Пирински. Господин Пирински, не съм ви дала думата, моля Ви! (Тропане по банките от лявата част на залата.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Госпожа Анна-Мария Борисова Иванова – министър на здравеопазването, подаде оставка и поиска да бъде освободена от заеманата от нея длъжност като член на правителството.
„На основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 27 юли 2009 г. е представен проект на Решение за персонални промени в Министерския съвет, който предвижда:
1. Госпожа Анна-Мария Борисова Иванова да бъде освободена като министър на здравеопазването.
2. Господин Стефан Константинов Константинов да бъде избран за министър на здравеопазването.
Доктор Стефан Константинов е лекар в отделение по акушерство и гинекология в Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Кюстендил, в извънболничната медицинска помощ, индивидуална практика и в медицински център. Заместник министър-председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз и член на Съвета на директорите на Многопрофилната болница за активно лечение „Никола Василев” – Кюстендил.
След завършване на средното си образование в гр. Кюстендил през 1983 г. с пълно отличие, той завършва през 1989 г. висшето си образование във ВМИ – София – Медицинска академия, специалност „Медицина” и диплома от Факултета за обществени професии – превод на медицинска литература от английски език.
От 1989 г. до 2002 г. е работил последователно като лекар в отделение по акушерство и гинекология на Областна болница – Кюстендил и в Тунис.
От 2005 г. до 2009 г. е бил секретар на Районната колегия на Българския лекарски съюз в Кюстендил, впоследствие председател на същата колегия.
Женен е с две деца.
Говори свободно английски и френски език. ”
Предлагам народните представители да одобрят предложените промени. Благодаря. (Цялото изказване е съпроводено от тропане по банките от лявата страна на пленарната зала.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Процедура. (Шум, реплики и тропане по банките от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Моля за ред в залата.
За трети път приканвам за ред и тишина в залата.
Георги Пирински (КБ): Успокоихте ли се малко?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: А Вие?
Георги Пирински: Аз съм съвършено спокоен, вие сте доста възбудени.
Уважаеми дами и господа, процедурното ми предложение е да бъде прекратено обсъждането на тази точка и да се премине към разглеждане на следващата точка. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Причината е следната.
Госпожо Цачева, Вие днес си позволихте да водите заседанието на Народното събрание по безпрецедентен начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ползвайки Вашата практика.
Георги Пирински: Вие съзнателно и преднамерено заблудихте Председателския съвет със собствените Ви думи, че няма никакъв спор, че първа точка ще бъде Обсъждане вота на недоверие. Това са Ваши думи, протоколирани в Председателския съвет. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
Вие очевидно през цялото това време сте знаела, че госпожа Фидосова ще направи това предложение, Вие сте се подготвила с някакви аргументи, които сте изсмукала от пръстите си, защото нито един от тези три случая, за които говорите, въобще не е бил спорен и със съгласието на пленарната зала се е пристъпило към такава промяна на процедурата.
В момента това, което правите, не го е правил нито един председател на Народното събрание и в най-острите дни на конфронтация в този парламент. В момента Вие имате личен, много осезаем принос в рушенето на парламентаризма в България. Затова Ви предлагам незабавно да освободите председателското място, да дадете възможност на господин Атанасов да продължи, който да подложи на гласуване моето предложение.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Той е Анастасов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение, а то беше за прекъсване на дебатите по тази точка.
Гласували 173 народни представители: за 55, против 113, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване.
Лютви Местан (ДПС): Госпожо председател, уважаеми колеги! Това прегласуване е последният шанс да спестите на председателя на Народното събрание да влезе в историята с най-скандалното погазване и на Конституцията, и на правилника. (Шум и реплики.) Гласувайте за предложението заради нея, не заради нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преди да обявя гласуването – лично обяснение.
Георги Пирински (КБ, от място): Веднага трябва да го подложите на гласуване. Сега нарушавате правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за прегласуване.
Гласували 180 народни представители: за 59, против 118, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Лично обяснение.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми дами и господа народни представители, няма да имам шанс да се запиша по този повод в историята, тъй като преди мен други председатели на Народното събрание вече са се записали. (Викове: „Браво!”, и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Бях обвинена, че за първи път, безпрецедентно и така нататък погазвам правилника. (Реплики от КБ.)
Стенограмите на Народното събрание обаче пазят аналогични ситуации, тъй като аз бях призована от госпожа Манолова (реплики от КБ) да бъде спазена парламентарната традиция и практика. Допускайки това гласуване, не правя нищо по-различно, което само за състава на Четиридесетото Народно събрание се е случвало три пъти.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Не е вярно!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И то по далече по-маловажни случаи, отколкото избор на министър-председател.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Именно, именно!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Затова дали е имало скандал, или не, говорят отново стенограмите. (Шум и реплики от КБ.) Когато председателстващият господин Корнезов, подлагайки на прегласуване, и залата – мнозинството, прегласува и поставя друга точка извън ал. 7 на първо място, води до напускане на залата на две парламентарни групи – Парламентарната група на „Атака”, Парламентарната група на „Демократи за силна България”, следва изявление от групата на ОДС.
Уважаеми дами и господа, много добре съм проучила парламентарната практика. Нямам никакви намерения да се записвам в историята, а и не мога, защото вие вече сте го направили. (Ръкопляскания от ГЕРБ, реплики от КБ.)
Ангел Найденов (КБ, от място): Процедура по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура по начина на водене.
Ангел Найденов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вие, госпожо председател, съгласно чл. 9, т. 10, „осигурявате и следите за спазването на този правилник”. А „този правилник” е Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.
В чл. 44, ал. 5, госпожо председател, е записано, че председателят дава думата, изброява се на кого, „когато я поискат в рамките на дискусиите по дневния ред и времето, определено на парламентарните групи”.
И ал. 6, госпожо председател, третира въпроса за изявления извън темите в дневния ред.
Вие преди малко, госпожо председател, си позволихте да ми отнемете думата, да прекратите моето изказване, да заблудите пленарната зала, без каквото и да е основание и без да чуете по-нататък онова, което исках да Ви кажа.
Госпожо председател, не само държа да се извините – не на мен, а на парламентарната група, която представлявам, и на народните представители, които са в пленарната зала, държа да освободите мястото, което заемате в момента, защото не показвате способност да ръководите днешното заседание на Народното събрание. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изявление от името на парламентарна група – заповядайте, господин Велчев.
Обръщам Ви внимание, че изявлението от парламентарна група, трябва да бъде извън предмета на обсъжданията по програмата за дневен ред.
Ангел Найденов (КБ, от място): Вие не чувате какво Ви прочетох.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Искам да се обърна към тази зала за сериозно отношение и за работа (шум и реплики в КБ), защото несериозно е вашето отношение, както досега цялото ви присъствие и управление на държавата. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Много пъти от тази зала ви призовах - знам, че можете да пречите, вие непрекъснато сте го правили, покажете най-после на всички, че можете и да работите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Велчев!
Красимир Велчев: И не забравяйте, че в момента това не се предава по телевизията. Знам, че имате желание за големи телевизионни изяви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Велчев, прекъсвам Ви!
Красимир Велчев: Това не се предава! Хайде да работим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това изявление е извън и е във връзка с това, което разискваме в залата.
Красимир Велчев: Призивът ми е да започнем да работим. Стига с тези процедури!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прекъсвам Ви, отнемам Ви думата!
Продължаваме с разискванията.
Михаил Миков (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура. (Реплики от ГЕРБ.)
Михаил Миков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа! Вземайки повод от призива на господин Велчев, смятам, че сериозността на такъв тип заседание, в което се правят персонални промени в кабинета, свързани с освобождаването на един министър, избора на нов министър, пряко свързано с внесения вот на недоверие от опозицията – вот за провала на една политика, която българските граждани много тежко усещат на гърба си в последните месеци, е несериозно да се води в отсъствието на министър-председателя – министър-председателят, който е пряко отговорен и за персоналните проблеми, в чиято конституционна прерогатива единствено е дадено да предлага на Народното събрание персонални промени.
Именно ръководейки се от това, което каза господин Велчев – да има една сериозност, уважение към Конституцията, самоуважение към българския парламент, от името на Парламентарната група на Коалиция за България моля за почивка, в която Вие със съвременните средства на комуникацията, да поканите още веднъж министър-председателя – да дойде в парламента и сам да представи своите предложения. Благодаря. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има един час време от началото на пленарното заседание, налице са условията по правилник за искане на почивка от името на парламентарна група.
Петнадесет минути почивка. Продължаваме в 10,16 ч. (Реплики от ГЕРБ.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, народните представители да заемат местата си.
Заседанието продължава с обсъждане предложението на министър-председателя на Република България Бойко Борисов за кадрови промени в Министерския съвет по отношение министъра на здравеопазването.
За процедура? Мая Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател! Начинът, по който водите днешното пленарно заседание, е скандален. (Шум и реплики.) След като сутринта внушихте, че в предното Народно събрание е нарушаван правилникът, аз Ви призовах да посочите случаите, в които това е станало. Ако бяхте посочили стенограмите и бяхте посочили случаите щеше да стане ясно, че недопускането на предложение на опозицията по ал. 7 е на съвършено различно основание, а именно – поради неизпълнение на изискването на чл. 69 от тогавашния правилник, сега чл. 72, който гласи, че: „Законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване може да бъде внесен повторно само след съществени промени в основните му положения.”
В случая, който цитирате, става дума за внасянето на идентичен законопроект, тоест няма как Народното събрание във всяка пленарна сесия да разглежда едни и същи законопроекти без промени в техните основни положения.
Вторият случай, който цитирате, касае гласуване преди предложенията на опозицията – само Великденската ваканция на парламента и освобождаване на народен представител. Е, каква е аналогията между тези случаи и между безобразието, което извършихте с дневния ред в днешното пленарно заседание?
Оставям настрана недостойното Ви поведение да подведете сутринта Председателският съвет за дневния ред в днешното пленарно заседание и недостойното Ви поведение да подложите този дневен ред на гласуване, след което същият да бъде приет с единодушие и след това със смешни процедурни хватки да пренаредите дневния ред, и като капак на всичко – да прокарате внушение, че подобни нарушения са правени в предното Народно събрание. Не, не са правени! Вие сте пионерът в скандалното нарушаване на правилата и на българската Конституция. (Шум и реплики.) (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За процедура – заповядайте.
Станислав Станилов (Атака): Само ще напомня, че госпожа председателката не е казала, че в предишното Народно събрание три пъти е бил нарушаван реда, а че е създадена такава парламентарна практика. Въпросът беше за арменския геноцид, вие много добре си го спомняте – как ни мачкахте! И тогава не бяха сменени точки от дневния ред, а просто точката беше отменена. Тогава в мотивите бяха внесени основни промени, и вие пак не го признахте, за да ни смачкате, а сега правите точно обратното. Тоест създадена е такава процедура и сега само госпожата я повтаря. Няма какво да спорим! (Шум и реплики.)
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Не е създадена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване по предложената кандидатура?
Заповядайте, господин Ангел Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Уважаемо председателство на Народното събрание, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми д-р Константинов! Ние сме в обхвата на точка за Вашия избор, и разбира се, за освобождаването на досегашния министър проф. Анна-Мария Борисова.
Д-р Константинов, вие със сигурност имате Вашите личностни качества, Вашите професионални умения, познания, Вашите достойнства като човек и като лекар. Аз и Парламентарната група на Коалиция за България нямаме намерение да ги коментираме, нито пък да ги оспорваме. Тези качества вероятно са играли и изиграли роля при Вашата досегашна реализация, в това число и при избора Ви за член на борда на директорите на болницата в Кюстендил, и при избора Ви на сегашната ръководна позиция в Българския лекарски съюз. Тези качества обаче, уважаеми дами и господа народни представители, не са достатъчни сега, когато става дума за избора Ви, д-р Константинов, не за нещо друго, а за министър на здравеопазването.
Във време, в което този сектор е доведен до финансов колапс, във време, в което имаме създадена атмосфера на недоверие и обществена нетърпимост, в това число и най-вече към политическото ръководство на Министерството на здравеопазването, към вицепремиера и финансов министър, към правителството, на което се готвите да станете член. Тези качества със сигурност могат да достигат за нещо друго. Ние обаче в този случай – няма да подкрепим. Разбира се, не само заради недостига на други умения и познания, които считаме, че трябва да има кандидатът за министър на здравеопазването, особено в това време.
Аз ще си позволя да кажа няколко от тези аргументи, които служат за формиране на нашата позиция против Вашия избор за министър на здравеопазването.
Уважаеми дами и господа народни представители, и в политиката трябва да има яснота на позициите! Забележете, аз не казвам: „Дори и в политиката”. Може би по-точното е да се каже: „Особено в политиката в това Народно събрание, в което има парламентарни групи и партии полууправляващи, полуопозиция, полупозитивни, полукритични”. За щастие, Парламентарната група на Коалиция за България не е сред тях.
Уважаеми дами и господа народни представители, има обаче няколко знакови гласувания и те са гласуванията при избор на правителство, при промени в кабинета, при гласуване на бюджета, при вот на недоверие към правителството, което в момента ръководи страната. В този смисъл, няма особена политическа логика, няма убедителни аргументи за нас като ясно заявена опозиционна партия и парламентарна група да подкрепим кандидатурата на д-р Стефан Константинов.
Уважаеми дами и господа народни представители, дори и това обаче е преодолимо и ние нееднократно сме доказвали, че тогава, когато се обсъждат въпроси, свързани с жизнено важни проблеми на държавата и обществото, когато се търсят решения в критични състояния, каквото без съмнение в момента е състоянието на здравеопазването, можем да потърсим съгласието и да участваме в постигането на такова съгласие. Преодолимо е с разговори, със сондажи, със срещи, с отчитане на различни разбирания. За съжаление, това, което ни демонстрира мнозинството в лицето на ръководството на ГЕРБ и на кандидата за здравен министър, не беше нищо по-различно от това – никой друг и нищо друго извън срещите със съдружните на управлението партии. В този случай очевидно не можем да очакваме нищо ново и по-различно като политика и, за съжаление, като резултати, които ще бъдат реализирани в сферата на здравеопазването. Това е другият съдържателен и политически аргумент, който формира позицията ни „против”.
Още нещо. Аргументи можем да потърсим в посоката на схващания, на виждания за политиката, която следва да се реализира в областта на здравеопазването.
Доктор Константинов, ние разбираме, че Вие имате собствени схващания. Знаем и Вашата критичност, демонстрирана по отношение политиката на ГЕРБ в областта на здравеопазването. Не виждаме и не разбираме обаче степента на обвързаност между Вашите схващания и записаното в предизборната програма или Програмата за управление на ГЕРБ в частта за здравеопазването.
Въпросът кой чия програма изпълнява само на пръв поглед е формален. Очевидно Вие имате концептуални различия с народните представители от ГЕРБ. Изниква въпросът за политическата подкрепа, която Вие имате или ще имате в Народното събрание и в специализираните комисии. Разбира се, това нас не ни тревожи и не ни интересува чак толкова. Важните въпроси обаче са: кога сте искрен и кое формира Вашите схващания в областта на здравеопазването? – дали Вашата професионална етика и отговорност, каквато демонстрирате досега, или политическата конюнктура и постът, който Вие се готвите да заемете? Отсъствието на ясен отговор или опасенията, че политическата конюнктура взема връх, са други аргументи, които формират позицията ни „против”.
И най-после. Оставям настрана въпроса с отсъствието на управленски опит. Той може да бъде компенсиран с определен екип, но той е важен, когато трябва да бъде управлявана една толкова сложна и тежка система, каквато е здравеопазването.
Доктор Константинов, ще си позволя да кажа, че Вие сте политически и експертно непознат. Защо е толкова важно това? Защото остават неясни Вашите схващания за жизнено важни за системата на здравеопазването въпроси. Ние не познаваме тези схващания, не знаем в каква последователност и какво точно ще се опитате да реализирате Вие като министър на здравеопазването в момент, в който можем да кажем: „Доверието в системата е изчерпано”, а повече от това българските граждани не могат да понасят нови експерименти в областта на здравеопазването.
Изниква въпросът: кое ни гарантира, че Вие няма да бъдете поредният експериментатор в тази и без това изтерзана система?! Или: защо трябва да приемем на доверие Вашия избор, само защото Вие сте посочен от министър-председателя Бойко Борисов?! Отговорите на тези въпроси отсъстват или по-точно нашият отговор е, че няма достатъчно убедителни аргументи, заради което ние ще гласуваме „против”.
Завършвам със следното. Доктор Константинов, не зная дали си давате сметка, че Вие ставате заложник на финансовата политика, която се реализира преди всичко от вицепремиера и финансовия министър Симеон Дянков, на онзи фискален фундаментализъм, който стои в основата на днешното критично състояние на цели ключови за обществото сектори, но най-вече на здравеопазването? Ако не го знаете, в този случай очевидно надделява неосведомеността. Това е лошо. Неосведомеността и съответно незнанието, наивността не са сред достойнствата на управлението. Ако го знаете и въпреки това приемате да бъдете министър, то в този случай надделява хазартната нагласа у Вас, което ние няма да подкрепим.
Моля да ползваме удълженото време на парламентарната група!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, разбрах Ви.
Реплики? Няма.
Други народни представители?
Доктор Адемов, заповядайте.
Хасан Адемов (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, госпожи и господа народни представители, уважаеми д-р Константинов! Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да подкрепи предложението за поредна персонална промяна в Министерския съвет.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Изненада!
Хасан Адемов: Проектът, който разискваме днес, е резултат от подадената оставка от строгата и амбициозна проф. Анна-Мария Борисова. Тя беше поискана и очаквана от политически партии, съсловни организации, синдикати. Когато бе приета от премиера Борисов, вече не беше новина.
За бившия министър, който се задържа на този пост само 162 дни, мога да кажа само това, което казах при нейния избор, но сега вече в по-друг стил: „След края на Вашия мандат като министър на здравеопазването Вие останахте на върха на Вашата професионална кариера като лекар, все така сте обичана и търсена от Вашите пациенти. Но няма как, много често ще си задавате въпроса: „Какво всъщност правих като министър”.
Уважаеми дами и господа народни представители, днес не просто разискваме предложение за поредната персонална промяна в Министерския съвет, а търсим отговор на няколко въпроса.
На първо място, състоя ли се здравната реформа, или се налага поредното рестартиране?
Второ, отначало ли започваме, или се налага корекция на вече съществуващия модел?
Трето, имат ли най-после управляващите последователно разписана програма и цялостно разписана визия с конкретен план за действия, включително финансово обезпечен във времето? Според нас днешната дискусия трябва да се превърне в откровен дебат за коригирането на определена политика в нейното не само кадрово, но и съдържателно измерение, защото непрекъснатите и кадрови промени през няколко месеца не само не стабилизират здравеопазването, а го превръщат в територия на нестихващи конфликти.
Опитваме се да ви предпазим от по-тежки усложнения, въпреки че високомерно отхвърляте всяко предложение на опозицията. Предлагаме ви да разбиете порочния кръг, характерен за взаимоотношенията между министъра на финансите и министъра на здравеопазването, а именно: „Давам пари само срещу реформа!” – заявява всеки финансов министър; „Мога да извърша реформа, само ако имам гарантирано финансиране!” – отговаря министърът на здравеопазването.
В такива случаи винаги е бил важен въпросът за профила на министъра на здравеопазването – лекар политик или политик лекар.
Най-често дискутираните качества за този пост са: на първо място, да притежава професионален опит, съчетан с необходимите морални качества; на второ място, да бъде мениджър с управленски качества и административен опит.
Според нас обаче министърът, освен всичко казано дотук, трябва да притежава и политически опит, да търси и постига максимално ниво на съгласие между колегите си в правителството, между политическите партии – не само управляващите, между съсловните и пациентските организации. По дефиниция той трябва да урежда обществени, а не вътрешнопартийни взаимоотношения.
Без широка обществена подкрепа, на която не можа да се зарадва предишният министър, няма как да има успех и най-добре замислената реформа. Тази адски консервативна система задължително изисква търсене на консенсус, съгласие. Колкото е по-широка подкрепата за непопулярните мерки, които очевидно се налагат при реформиране на този сектор, толкова по-равномерно се разпределя тежестта на реформата, споделят се отговорностите, намалява социалната и политическата цена. И обратно – не е по силите на която и да е политическа партия да извърши сама тази толкова тежка и толкова необходима реформа.
Уважаеми дами и господа, ние априори нямаме основание да поставяме под съмнение качествата на д-р Константинов, но сме силно притеснени от липсата на какъвто и да е административен опит. Система, в която работят над 4 хил. човека само административен персонал, изисква и опит, и умения за вземане на управленски решения. Според нас такъв опит липсва.
И не на последно място, управляващите очакват от новия кандидат-министър неговите идеи за типа политика, забравяйки, че това е работа на правителството като цяло и на управляващото мнозинство.
За нас остава впечатлението, че стилът и методите на подбор и кадрови решения са същите, следователно са предпоставка за поредния провал. Трудно е да подкрепим тази кандидатура, защото една подкрепа или неподкрепа зависи от това къде се пресичат очакванията на политическите сили и заявените управленски приоритети, още повече, че такива приоритети до този момент не сме чули от новия кандидат за министър.
Уважаеми д-р Константинов, все пак Ви пожелавам успех, защото Вашият успех ще бъде успех за България. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания от лявата част на залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, д-р Адемов.
Реплики? Няма.
Народният представител Емил Василев поиска думата преди д-р Желев.
Господин Василев, заповядайте.
Емил Василев (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Вземам думата, за да уведомя народното представителство, че народните представители от „Ред, законност и справедливост” ще гласуват „против” кандидатурата на д-р Константинов за министър на здравеопазването.
Ще гласуваме „против” кандидатурата на предложения нов министър на здравеопазването поради няколко причини. Първата причина е чисто формална – защото тук отсъства премиерът Бойко Борисов, който беше редно да представи своя кандидат. Това не е просто една формална - това е политическа причина. Друга причина е, че ние не познаваме д-р Константинов, той не се е срещал с народните представители от „Ред, законност и справедливост” и нямаме никаква представа от това какво възнамерява да прави или да не прави като министър на здравеопазването.
Тук ще припомня мои думи, които произнесох, когато се обсъждаше кандидатурата на досегашния министър на здравеопазването д-р Борисова, която след многократни подкани от страна на народното представителство отказа да вземе думата и да каже каквото и да било. Тогава заявих, че тя мълчи като комунист на разпит.
Сега, като имаме предвид политическото минало на д-р Константинов в ДСБ, ако той не вземе думата да каже няколко думи какво възнамерява да прави или да не прави, аз бих казал, че мълчи като Иван Костов, обиден на народа си. Смятам обаче, че днес ще бъде първият работен ден на д-р Константинов, защото след малко той ще бъде избран с гласовете на ГЕРБ за министър и е твърде рано да се обижда още в първия си работен ден на народните представители, а чрез нас и на българския народ, защото ние представляваме българския народ.
Така че аз го приканвам да стане и да каже няколко думи. Може би ще успее да разубеди народните представители от „Ред, законност и справедливост”, но той задължително трябва да стане и да каже поне „Мяу!”, да каже „Бау!”, за да знаем ние какво избираме – котка ли избираме, куче ли избираме или министър на здравеопазването. Благодаря ви. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Доктор Константинов, заповядайте, съгласно поканата, да кажете нещо. (Весело оживление.)
СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми народни представители! За мен е голяма чест да застана пред вас в качеството си на номинация за здравен министър. Абсолютно споделям мнението на преждеговорившия, че вие наистина трябва да знаете какво мисля да правя в здравеопазването, преди да гласувате моята номинация.
Честно да ви кажа, аз дойдох тук със свито сърце от важността на форума, който е, но случилото се в началото на заседанието ме успокои напълно. Бил съм на много заседания на Лекарския съюз - трябва да ви кажа, че те протичат в малко по-емоционален дух и там представителите са малко повече от народните. Така че това ми подейства релаксиращо.
Министър Дянков, моля Ви да коригирате – аз имам само едно дете. Поставяте ме в неудобна позиция спрямо жена ми - да обяснявам къде са двете. (Оживление и смях.)
Да минем на сериозната част. Няма да е „Мяу!” и „Бау!”, а ще е 15-20-минутно изказване, с което ще направя кратък анализ на състоянието на здравеопазването днес и какво мисля да правя. Това не е стратегия, това не е концепция. За трите-четири дни, които имах на разположение, ще е крайно несериозно да кажа, че мога да представя такъв документ. Такъв документ трябва да бъде наистина обвързан със срокове, финанси и всичко останало. Но поне ще придобиете бегла представа за начина ми на мислене - за това какво мисля да правя и в какво ме е подкрепил премиерът.
Няколко думи за здравеопазването днес. България е с една от най-недружелюбните към потребителите здравни системи в Европа според индекса на европейския здравен потребител за 2009 г. По удовлетвореност се нареждаме на последно място в Европа, изоставайки зад страни като Албания и Македония. У нас действа здравноосигурителен модел на принципа на солидарността, осъществяван от един задължителен фонд – НЗОК.
В основата на системата е разположена първичната извънболнична медицинска помощ, осъществявана от общопрактикуващи лекари, които би трябвало да изпълняват ролята на пазители на входа. Или, с други думи казано, те трябва да решават по-леките диагностично-лечебни случаи, като така не се стига до използване на скъпо болнично лечение.
Достъпът до тесни специалисти за здравно осигурените е ограничен и става само след насочване от общопрактикуващ. Броят на консултациите се лимитира от бюджетната рамка на НЗОК за СИМП (специализирана извънболнична медицинска помощ), като лекарите биват санкционирани финансово при превишаването му. Обичайна практика е в края на всяко тримесечие направленията за консултации и изследвания да бъдат изчерпани и се стига до изразяване на недоволство, най-вече с помощта на медиите.
Болничната медицинска помощ по линията на Здравната каса за 2009 г. е осъществявана от 348 лечебни заведения с различен обем на дейност и форма на собственост. Достъпът до болнична помощ в България е изключително лесен на национално ниво и не съществуват на това ниво познатите от редица европейски страни феномени – „листи на чакащите”, с изключение на някои специфични процедури.
Освен чрез направления от общопрактикуващ и специалист, пациентите могат да бъдат приети директно чрез болничното спешно отделение, като на практика липсват механизми, по които да се ограничи достъпът и се отсеят истинските спешни състояния от останалите. Така се заобикаля цялата система на първична и специализирана извънболнична помощ, включително се явява възможността здравно неосигурени да получават специализирани консултации и изследвания.
През последното десетилетие се наблюдава трайна тенденция за увеличаване на броя на хоспитализациите. За 2008 г. те са стигнали 1 млн. 825 хиляди или близо 24 на сто от населението. Естествено растат и разходите за болнично лечение, които са стигнали от 62 млн. лв. на месец до 2006 г., на 96 - през 2009 г., а през 2010 г. имахме месеци, когато минаха и 100!
В същото време, въпреки общоприетото мнение, че болничният сектор е недофинансиран, а цените на клинични пътеки покриват само част от стойността им, броят на болниците расте, като всяка новопоявила се структура желае да работи по договор със Здравната каса. Самият феномен на растящите хоспитализации в страна с намаляващо население е мултифакторен, като по-важните причини са: недостатъчно ефективната доболнична помощ, несправедлив и изкривен начин на финансиране по клинични пътеки, липса на контрол от страна на пациентите, обвързване на доходите на работещите в болниците с броя преминали болни, лесен директен достъп до болнично лечение и огромен брой болници, работещи със Здравната каса.
Натискът за все повече средства за болничната помощ в комбинация с бюджетни ограничения, налагани от икономическото състояние на държавата, е източник на напрежение сред работещите в системата, прерастващо в периодични заплахи за протести. Лошото управление на държавните болници, сведени до търговски дружества, е причина за повишаване на дълговете им, особено в комбинация с нестабилност в тяхното финансиране.
Противно на очакванията, за пациентите лесния и свободен достъп до болнично лечение се оказва, че не е синоним на качествено такова. Болниците са заинтересовани да приемат повече и в по-леко състояние пациенти, а престоят им да се ограничава до изискването на клиничната пътека. Опитът да се гарантира качество чрез задължителен минимален престой и задължителен набор от диагностично лечебни процедури има само частичен успех. Обратната му страна е свързана с извършването на ненужни изследвания и процедури, които или се изпълняват и водят до ятрогенизация, т.е. може дори увреждане здравето на пациента и неоправдани разходи, или се отчитат фиктивно, което не действа добре за дисциплината на системата. Получават се парадокси от типа най-бедната държава в Европейския съюз да има над средния брой компютърни томографи на глава от населението - 2,2 на 100 хиляди, спрямо 1,9 за Европейския съюз.
Забраната за доплащане в болниците се заобикаля с процедури като избор на екип, като в някои случаи цената на този избор е по-висока от цената на клиничната пътека, заплащана от Касата.
За пациентите всичко това води до неяснота и несигурност по пътя им през различните заведения, голями диспропорции в предлагането на качеството и ниска удовлетвореност.
Не по-висока е обаче удовлетвореността на работещите в здравеопазването.
Всичко това, предполагам, вие го знаете. За тези въпроси са ви искани вотове на недоверие, други са искали вотове на недоверие, въпросът е какво правим.
И минавам към някои мерки, които са подходящи и които са приложими в момент на икономическа криза в България. Ще ги подредя не толкова по тяхната важност, колкото по логичния път, който би следвало, според сегашната ни система, да следва пациента: първична, специализирана, болница, лекарства ...
Първична извънболнична медицинска помощ - предвиждам запазване ролята на общопрактикуващия лекар като институция, гарантираща базовото медицинско обслужване на населението; заплащането чрез капитация и за допълнителни дейности остава.
Нереалистичното изискване за 24-часово разположение на общопрактикуващите лекари, представени под странната форма на еднолични търговци, в повечето случаи е имитация на осигурено обслужване на населението. Обслужването най-често се поема от спешните центрове или спешните отделения в болницата, откъдето изкушението за хоспитализация е голямо. Това изисква решаване на въпроса с работния ден на общопрактикуващите лекари в духа на европейските директиви. Механизмите ще бъдат приети след консултации със заинтересованите страни и биха включвали създаването на центрове или кабинети за лекарска консултация в нощните часове и почивните дни, групови практики и други форми.
Създаването на групови практики ще бъде насърчавано по всякакъв начин, особено с финансовите средства от Европейския съюз, като от наличната в момента Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността в българската икономика”.
Това, между другото, съвпада и с Програмата на ГЕРБ. Някой друг ме питаше чел ли съм я и как ще се вържат нещата. Връзват се! Някъде се развиват. В крайна сметка предизборната програма е едно, реалният живот е друго, и не виждам нищо лошо да се появяват нови идеи, стига те да бъдат подкрепяни.
От началото на 2011 г. се предвижда изравняване на потребителската такса до ниво 1% от минималната работна заплата за всички категории лица, които не са освободени от нея. Тази мярка има цел да намали немотивираната консумация на медицинска помощ.
Специализирана извънболнична помощ, специалисти – предвижданите действия ще бъдат в посока освобождаване достъпа до тесни специалисти. В момента няма никакви други основания, освен икономически, за използване на ограничаващата роля на общопрактикуващите лекари.
Между другото трябва да ви кажа, че има проучвания в чуждата здравна литература, където се поставя дори и под въпрос дали има ефект въвеждането на гейт-кипърите върху икономиката и разходите в здравеопазването. И тъй като в близката година не се предвижда значително увеличаване на финансовия ресурс, става ясно, че с наличните механизми на регулативни стандарти няма как да се подобри достъпът, а оттам и удовлетвореността. Поради тази причина трябва да се търсят други механизми на регулация, които биха се въвели, подчертавам, за да не бъда разбран погрешно, това е едно предложение, откриване на дебат, само след получаване на обществено одобрение. Възможен вариант, по който аз ще инициирам дебата и за който досега се е мълчало, е въвеждане на доплащането. Чрез него пациентите ще имат директен достъп до специалист, като заплащат част от цената на прегледа.
Реално в момента подобно доплащане съществува, ако включим две потребителски такси, плащани първо при общопрактикуващия, след това при специалиста, без достъпът да е свободен. Разбира се, говорейки за това нещо, искам да подскажа, че достъпът до специалист на диспансеризираните пациенти – това са хората с тежки състояния, бременните, децата, ще остане, както досега. Той е свободен в рамките на обема, предвиден в Наредба № 39.
Болничната тема, горещият картоф, който е в момента актуален – належаща е спешна оптимизация на болничната мрежа. Показателят, по който се различаваме в пъти от останалите страни не е броят на леглата, а този на болниците.
По данни на Националния статистически институт за 2009 г. те са 352 и са отчели, всъщност са получили заплащане за 1 млн. 769 хил. 632 хоспитализации през Здравната каса. Около половината – 166 болници, са малки, с хоспитализации между 1000 и 5000 души. За 2008 г. тази група болници е получила от Националната здравноосигурителна каса около 200 млн. лв. за 410 хил. хоспитализации.
На другия полюс са големите болници и заведения с над 10 хил. хоспитализации годишно. За 2008 г. са 51 и са получили от Здравната каса 615 млн. лв. за 918 хил. хоспитализации.
И двете групи практически не се отличават по ръст на хоспитализациите си за периода 2008-2009 г.
Средната цена на пътека в големите болници е по-висока от тази в малките, но и разходите пък са по-високи. За университетските болници те превишават с 1,60 реимбурсните нива, когато се заплаща от Касата, а за областните те са 0,80, за общинските 0,60-0,65.
Повишаващите се хоспитализации и ограничените финансови ресурси в момент на криза правят неизбежно използването на бюджети на ниво болници. Бюджетът е доказано ефективно средство за контрол на разходите и практика в прилагането му има в много страни като Чешката република, Дания, Германия, Словения и др.
При сега действащото законодателство разпределението на бюджета може да става на исторически принципи и с еднакъв коефициент за всички лечебни заведения. Това по никакъв начин не стимулира преструктурирането на лечебните заведения и води до разпиляване на ограничения ресурс към прекалено много субекти. Поради тази причина би било удачно законодателството да регламентира структуроопределящи болници, или както ги наречете – от национално значение, или каквото и да е, няма значение името, които да са от национално значение, и да им се осигури финансиране, даващо възможност да гарантират качествено лечение на всички български граждани. Броят и разположението на тези болници трябва да отговаря на броя на населението и да обхваща цялата страна, гарантиращо на всеки пациент безпроблемен достъп до болнично лечение. Определянето на дадена болница за структуроопределяща за даден регион ще се прави на базата на обем преминали пациенти, възможности за диагностика и лечение, наличието на квалифициран персонал. Собствеността на лечебното заведение няма да бъде критерий.
Структуроопределящите болници ще имат по-висок коефициент на определяне на бюджета си, но в замяна лечението на здравноосигурените ще бъде безплатно, т.е. доплащането - забранено! Но останалите, това пак го казвам като една идея за прокарване на дебат, в никой случай аз не казвам, че това е нещо, на което държа 100%. Ако чуя доводи „за” и доводи „против”, конструктивни предложения, това всичко ще бъде доразвито.
На останалите болници, работещи със Здравната каса извън тази категория, би могло да се позволи при строг регламент и ограничение на размера използване на доплащане от пациента. Така по естествен начин структурите с реални пациенти ще се развиват, а тези без ще бъдат трансформирани в други лечебни заведения или ще преустановят съществуването си. Въвеждането на коригиращи коефициенти за глобалния бюджет на структуроопределящите болници ще е далеч по-справедлив механизъм от диференциацията на цените на клиничните пътеки в зависимост от вида болница, тъй като не нарушава принципа за една и съща работа да се плаща еднакво.
Предлаганите промени са съвместими с всичко извършено досега относно въвеждането на националната здравна карта, регламентираща максималния брой легла, трансформирането на легла за остри случаи в такива за продължително лечение. Между другото, думата „долекуване” я намирам за нонсенс. Съжалявам, че фигурира в закон. Ако някой може да ми каже какво е долекуването, ще съм много благодарен. Чрез подобен подход би се ускорил процесът на оптимизация на болничната помощ в един изключително резистентен на промени сектор.
Относно метода на финансиране. През 2011 г. въпреки несъвършенствата си като метод на заплащане остават клиничните пътеки. Предстои финализиране на процедурата по остойностяването им, с което се очаква да бъдат смекчени големите диспропорции при някои от тях. От 2012 г. трябва да започне постепенното въвеждане на диагностично свързаните групи, като за целта подготовката трябва да бъде извършена през идващата година.
Няколко думи за болниците с държавно участие.
Моля народните представители от левицата, не само колегите-лекари, да слушат внимателно, защото мисля, че това е тема, по която ще намерим общ език.
Свеждането на болниците до търговски дружества с делегиране правото им на управление на група лица – Съвет на директорите, е форма на оттегляне на държавата от един изключително важен сектор. Това е записано и в Програмата на ГЕРБ. Както виждате, вървим по нея. Казусът с двете болници в Стара Загора, на които принципал е държавата, е емблематичен за степента на безпомощност, до която може да се достигне. Необходимо е значително по-ясно да се подчертае функцията на държавата, която към момента е доста размита и се състои в назначаване и отстраняване на членовете на Съвета на директорите. Липсата на сериозен контрол нерядко води до необосновани и съмнителни разходи, увеличаващи болничните задължения. Сериозно трябва да се помисли за формата на управление на държавните болници. По отношение на работещите в тях, посоката, в която трябва да се върви, е гарантиране на по-високи и твърди заплати, които да не зависят от броя на хоспитализациите. Оптимизирането на броя на персонала трябва да се извърши на базата на ясни нормативни критерии, по същия начин драстичните различия в заплащането на отделните специалисти трябва да бъдат редуцирани.
Няколко думи за университетските болници. Двадесет и шест университетски болници за страна с нашите размери поражда въпрос дали не са много. Броят им подлежи на оптимизация след обсъждане и консултация.
Актуална тема за обществото, за пациентите, е изборът на екип. Тъй нареченият избор на екип всъщност е маскирана форма на доплащане на болничното лечение, което се е утвърдило от години. При сегашната финансова ситуация не е удачна обикновената забрана на подобна практика, защото това ще увеличи плащанията под масата, но тя трябва да бъде регламентирана като условия, извършване и пределни цени, които да са процент от заплащането на НЗОК-цена. Болници, където за избор на екип се изискват суми, надхвърлящи стойностите на клиничната пътека, очевидно нямат потребност да работят по договор с Касата, тъй като са намерили по-добро финансиране.
Лекарствена политика. Бих желал да се въведат европейските практики, при които се държи сметка за цената на терапията спрямо нейната ефективност или постигнат резултат. Стремежът ще бъде избягване на дисбалансите по отношение на разходите за лечение на различните заболявания. Предвижда се преминаване към Националната здравноосигурителна каса на лекарствените продукти, осигурявани за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
И накрая няколко теми от общо значение. Знаете, напоследък се говореше много за електронната здравна карта, ето моето мнение. Очакванията за някакво значително дисциплиниране на системата, изразяващо се в намаляване на броя на хоспитализациите или отчитане на прегледи, са до известна степен преувеличени, защото електронната карта може да гарантира присъствието на пациента, но не и целесъобразността на извършената медицинска услуга. Въпреки това идеята за електронна здравна карта трябва да бъде развита. Съществуват два подхода. При единия картата ще се използва само за идентификация на лицето и верификация на неговото присъствие. В този случай ще ни е достатъчна познатата ни лична карта, която всеки притежава. Въпросът е дали това е икономически оправдано. Вторият подход, който е по-съвременният, е използването на здравната карта и като средство за съхранение на медицинска информация, тоест вид електронно досие. Необходима е дискусия кой от двата подхода да бъде избран, а осъществяването може да стане само след осигуряване на финансови средства, и поглеждам финансовия министър.
Усвояване на средства по европрограми – изключително важно. Румъния прави такава електронна здравна карта с европейски пари. Работата на министерството трябва да бъде изключително много интензифицирана в това отношение.
Човешки ресурси. Тревожното състояние с броя на лекарите по определени специалности и бедственото състояние с броя на медицинските сестри, акушерки и лаборантки тепърва предстои да бъде усетено от българското общество. Единственият начин да се спре изтичането на млади кадри от страната е да се увеличи заплащането и подобрят условията на работа. Проблемите на специализиращите се предвиждат да намерят трайно решение, като времето на специализация трябва да се смята за осигурителен стаж.
Няколко думи: кризата ще свърши, какво следва след нея? Увеличаване на процента на брутния вътрешен продукт, който държавата заделя за здравеопазване, до нива, надхвърлящи най-добрите предкризисни години, без което, подчертавам, е нереалистично да очакваме значителни промени в сектора по отношение на качеството. Не може да се заблуждаваме, че ще напишем стандарти и ще осигурим на населението по-добро здравеопазване без да дадем пари. Отделяне на бюджета на Здравната каса от консолидирания бюджет на държавата и намаляване на държавната намеса в управлението. По последната тема вече започнаха да се водят дебати. Въвеждане на допълнителното здравно осигуряване.
Уважаеми народни представители, в това, което ви представих, има дясна политика. Говоря за доплащане – откривам дебат на тази тема, но има идеи, които би трябвало да се харесат на левицата – връщане на ролята на държавата в собствените й болници. Това не е случайно. Здравеопазването е надпартийна сфера и решенията в него не трябва да робуват на политически догми.
В случай че ме удостоите с високия и трънлив пост на здравен министър, в мое лице вие ще срещнете човек готов да изслуша всяка конструктивна идея и да чуе справедлива критика. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, д-р Константинов.
Доктор Желев направи заявка за изказване.
Имате думата, д-р Желев.
Евгений Желев (КБ): Уважаема госпожо председател, господин вицепремиер! Уважаеми колега Константинов, казвам го като колега, защото сме лекари и съм сигурен, че след няколко минути Вие ще бъдете избран за министър. Улеснявате ме много с Вашето експозе, защото в крайна сметка доказахте, че водената досега политика от ГЕРБ в областта на здравеопазването е меко казано несъстоятелна, за което се отнася и вотът. Защо? Защото постановките Ви са абсолютно правилни. Вие казахте: иска време, иска дебат, иска консенсус за всички онези тежки промени, които предстоят в сектора. Теза, която съм защитавал тук, теза, която и ние подкрепяме, а именно, че с командно-административен метод, с финансов натиск и с опит за фалиране на определен тип болници няма как да търсим качество в здравеопазването.
Съгласен съм с вижданията Ви относно финансирането на определен тип болници, както ги нарекохте структуроопределящи, и особено за университетските болници. Това иска обаче време, иска и законодателни промени, иска и предварителни консултации със заинтересованите среди. Ето защо ние и досега казвахме, и то е така, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, системата на здравеопазването е тежка и консервативна. Тя не търпи груби и резки движения. Нямаме там бърза работа, разберете го. Не е въпросът на 1 януари догодина да кажем: „Реформата приключи”. Коя реформа, на какво и за какво реформа? Ако е реформа, която застрашава живота и здравето на хората, какво правим?!
Казвал съм го и друг път, а и вие го казахте – политика на здравеопазването, а не политика от здравеопазването. Но това действително иска сериозен обществено-политически дебат. Нека предстоящия вот, който за мен вече успя, да бъде началото на такъв сериозен дебат в обществото – какво искаме да правим в здравеопазването, какво ще целим, какъв е пътят, с какво финансиране ще го подкрепим. Дали не е време да сменяме системата? Защото какво означава реформа? Ами СДС направи реформата – смени системата на здравеопазването. Ние сега реформа на реформата ли ще правим? Или ще сменяме системата, или ще я усъвършенстваме! Но този мутант между здравно осигуряване и държавно финансиране през бюджета – такова чудо в света няма и няма как да съществува!
Накрая, колега, аз Ви желая искрено успех! Но помнете винаги покойния Хайтов, Бог да го прости, който казваше, че едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш. Аз бих добавил – и ако вицепремиерът Ви разреши. Успех, колега! (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други изказвания?
Доктор Ваньо Шарков.
Ваньо Шарков (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми д-р Константинов! Аз ще бъда сравнително кратък след експозето, което направихте. В момента българското здравеопазване се нуждае много силно от три неща.
Първото нещо е предвидимост. Тя е необходима както за българските пациенти, така и за българските лекари. Тази предвидимост може да бъде гарантирана само от един ясен документ, който начертава пътя, по който ще върви българското здравеопазване във времето, в което Вие сте министър на здравеопазването, и то не само с идеи, които да бъдат подлагани тепърва на обсъждане, а онова, което Вие и Вашият екип сте готови да направите в тази сфера. За такъв документ трябва политическа воля. Тя всъщност е подкрепата, която Вие трябва да получавате ежедневно в работата, която ще извършвате. Тази подкрепа трябва да Ви бъде гарантирана от хората, с които ще работите заедно в Министерския съвет, от екипа, с който ще работите, от хората, които управляват Националната здравноосигурителна каса и Надзорния съвет на Касата.
Тази предвидимост обаче се нуждае от цялостен пакет от конкретни мерки срещу източването на средствата от Националната здравноосигурителна каса – нещо, по което не казахте нито едно изречение. Това източване на средства не е в малките общински болници, които трябва да бъдат преструктурирани. То е в големите болници и Вие ще се сблъскате много сериозно с техния отпор.
Другото, от което българското здравеопазване има огромна нужда в момента, е спокойствието. То може да бъде гарантирано от прилагането на мерки, възстановяващи разплащанията с изпълнителите на болничната помощ. Разговорите, които вчера бяха водени, включително и с вицепремиера, с Българския лекарски съюз и премиера, поставят началото на възстановяването на този ритъм на разплащане, но ако той не бъде наистина възстановен и гарантиран в следващите месеци, аз Ви казвам, че отново нещата ще станат сложни, да не кажа страшни.
Последното, след предвидимост и спокойствие, от което се нуждае системата, е сигурност. Тази сигурност минава през финансирането, гарантирано през хората, които би трябвало да управляват здравеопазването в екип с Вас, а не противодействайки на Вас като министър на здравеопазването.
Накрая искам да спомена, че няколко пъти използвах думата „екип”, за да Ви кажа, че самотните министри не са успявали. Екипът е този политическият гръб, той е онова, което може да Ви помогне.
Всичките тези неща, за които говорих – предвидимост, спокойствие и сигурност, все още не са гарантирани. Затова ние от Синята коалиция ще се въздържим при Вашия избор, тъй като два пъти давахме доверие на кредит и двата пъти стигнахме до много тежки провали, в лично качество на двамата министри, които бяха избирани.
Ние ще се въздържим при Вашия избор, но Ви гарантираме нашата помощ, когато имате нужда от нея при вземането на тежките решения, които могат да променят българското здравеопазване в правилна посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Кутев.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги, уважаеми господин министър! Поради изтичащото време на нашата парламентарна група ще се опитам да бъда съвсем кратък.
Първо искам да отбележа, че мнозинството го няма. Надявах се да чуя, ако някой от мнозинството каже нещо. Това е показателно.
Няколко конкретни въпроса.
Слушах много внимателно онова, което казахте. Във връзка с това ще задам първия си въпрос. Не знам доколко сте запознат с Програмата на ГЕРБ. Предполагам, че я познавате детайлно. В нея има няколко неща, за които искам конкретно да попитам: как точно ще ги спазите? Моля да ми отговорите веднага. (Смях в ГЕРБ.)
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): На часа!
Антон Кутев: Не по-късно, а сега.
Например в Програмата на ГЕРБ е записано „Увеличаване на средствата от Републиканския бюджет за материално-техническа база и заплати на персонала в Спешната медицинска помощ.” В същото време в проектобюджета – тук е господин Дянков – е записано, че за Министерството на вътрешните работи ще отидат над 1 млрд. лв., а за Министерството на здравеопазването – 570 млн. лв., тоест два пъти по-малко. За мен лично тези неща си противоречат. Искам Вашето мнение – как ще изпълните Програмата на ГЕРБ в присъствието на министъра на финансите и как ще увеличите средствата за здравеопазване, както е записано там?
Вторият ми въпрос касае промяна на статута на лечебните заведения като търговски дружества. Това също е записано в Програмата на ГЕРБ. Извадил съм го оттам. Как точно ще го промените? В каква посока? Какво ще се случи с търговските дружества в здравеопазването?
И още нещо. Ще използвам въпроса и на господин Шарков по отношение на екипите. Конкретен въпрос: какво смятате да правите с екипа? Ще сменяте ли, няма ли да сменяте? Имаме няколко болници, в които управителите бяха сменени, в резултат на което те започнаха да трупат задължения. Говоря за Разград, Добрич, Монтана, „Света Марина” и няколко други назначения. Вие ще правите ли нови назначения, в каква посока и какво ще правите с тези професионалисти от системата, които отпаднаха благодарение на недалновидната политика на предишните управляващи системата?
И най-накрая, относно едно Ваше интервю. Много внимавах да видя какво ще правите с доплащанията. От Вашето интервю във в. „Сега” от 16 февруари 2009 г. вадя реплика, в която Вие казвате, че може да се помисли за форма на доплащане, която да се явява като контрол от страна на пациентите и т.н. Знаем какво каза министър-председателят по този въпрос. При Вас чух различни намеквания по темата, но не чух отговора. Искаме ясен отговор – ще има ли увеличаване на доплащанията, кои ще се доплащат и кои не? Но ясно, с цифри! Иначе няма как да Ви подкрепим, разбира се. (Смях и оживление в ГЕРБ.)
И още няколко думи. Веселието на ГЕРБ ме радва, защото Вие вече сте седмият човек на високо ниво в системата – говоря за двама министри, двама председатели на Касата, господин Иванов. Даже си мислех, че ако предложението беше господин Лъчезар Иванов, това би било добре, защото него го знаем. Можем да не знаем накъде отива, но знаем откъде идва. (Оживление в блока на ГЕРБ.) Така общо взето щеше да ни бъде малко по-ясен.
Моля, въпросите ми са съвсем конкретни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика? Заповядайте, господин Василев.
Емил Василев (независим): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Кутев, много опасни въпроси задавате. Притеснявам се силно, че ако бъдещият нов министър на здравеопазването вземе сега пък да Ви отговори, премиерът ще вземе да го уволни още в първия работен ден. Недейте така! Недейте така, защото госпожа Анна-Мария Борисова успешно мълча пет месеца. В момента, в който се обади, я уволниха. Така че, д-р Константинов, внимавайте много още от първия си работен ден! Благодаря.
(Възгласи: „Е-е-е” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Ще ползвате ли дуплика, господин Кутев? Не.
Има думата д-р Константинов.
СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Не се притеснявам от уволнение, ако стана министър. Стига ми тази чест, че ще влезна в рекорда на министър, на който няколко часа след приемането му ще му бъде искан вот на недоверие.
Програмата на ГЕРБ. Да, познавам я. За мен е важно да застане Парламентарната група на ГЕРБ, да застанат всички политически сили – „Атака”, „Синята коалиция” и ще се радвам и вие да застанете зад мен. Ако предложенията са разумни, действаме. Програмите са нещо общо, всичко трябва да бъде детайлизирано.
Екип. Разбира се, ще има промени. Няма да мога да ви ги кажа в този момент. Някои хора ще си отидат, други ще дойдат, ако говорите за заместник-министрите ми. Трябва да имате малко търпение.
По темата за доплащането. Аз инициирам дебат, нищо повече. Ще чуем мнението на обществото. Не е лошо да се говори поради какви причини е била отстранена предшественичката – бившият, всъщност не знам дали е още, мисля, че технически още би трябвало да бъде, вие трябва да гласувате – проф. Борисова. Аз няма да го коментирам, това е работа на министър-председателя, но мен не ме притеснява неговото решение. Виждам, че средната продължителност на престоя на този пост е няколко месеца. Разбира се, ако не се справим, аз ще си отида. Разбира се, ако не видя подкрепа, аз сам ще поискам да си тръгна.
Някакъв друг въпрос дали имаше още, дали пропускам? (Реплики от КБ.)
Конкретните въпроси. Знам, че искате да ви кажа нещо много конкретно, но за три дни това няма как да се случи. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли други желаещи народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към режим на гласуване.
Припомням Проекта за решение с вносител министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов:

„РЕШЕНИЕ
за персонални промени в Министерския съвет
на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 27 юли 2009 г. и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България

РЕШИ:

1. Освобождава Анна-Мария Борисова Иванова като министър на здравеопазването.
2. Избира Стефан Константинов Константинов за министър на здравеопазването.”
Режим на гласуване по така предложения и обсъден Проект за решение.
Гласували 193 народни представители: за 123, против 58, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Отрицателен вот – господин Петков. Заповядайте. (Народни представители от Синята коалиция напускат пленарната зала.)
Румен Петков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Доктор Константинов, преди малко се бяха появили аргументи във Ваша подкрепа, но като Ви чуха, напуснаха. (Неодобрителни възгласи от ГЕРБ: „Е, е, е!”.)
Не знам дали разбирате, но Вас Ви избират без всякаква подкрепа – нито едно изказване от управляващото мнозинство в подкрепа на Вашето виждане; премиерът демонстративно се разграничава от Вашата кандидатура и Ви остави в ръцете на оръжието на БСП в това правителство. Вие би трябвало да си давате сметка, че в тази ситуация, за съжаление или за Ваша радост, сте съвсем сам. Сам, оставен в ръцете на една незапочнала реформа, на едно отношение на правителството и на финансовия министър твърде брутално към съсловието и към проблема „здравеопазване”; сам в условия на криза; сам, без гърба на премиера, без лицето на премиера и без нито едно лице, което се ангажира с Вашата кандидатура в залата. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за втори отрицателен вот, господин Ивелин Николов.
Ивелин Николов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми доктор Константинов, гласувах против Вашата кандидатура, не защото имам нещо против Вашите професионални и лични качества и против освобождаването на проф. Анна-Мария Борисова.
Мисля си, че българският парламент заслужаваше да разбере защо проф. Анна-Мария Борисова подаде оставка. Заслужаваше парламентът да разбере какво й е пречело да бъде министър, защото според мен не става въпрос за това кой е министър на здравеопазването, а за правителствена политика. Вие сте интелигентен човек, д-р Константинов, и знаете, че една държава, която дава два пъти повече пари за полиция, отколкото за здраве, е полицейска държава.
Още нещо. Отсъствието на министър-председателя от българския парламент лесно може да се обясни с това, че се прави на монарх и е над Народното събрание. Но аз мисля, че има и друг знак – той отсега Ви обещава Вас да Ви командва Симеон Дянков и той да определя какво да правите. И не е вярно, че трябва да се плашите, че министър-председателят ще Ви уволни, обикновено уволнява Симеон Дянков, защото той управлява България, а министър-председателят обикаля медиите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трети отрицателен вот – господин Курумбашев.
Петър Курумбашев (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер! Аз гласувах „против”, защото този път от това обсъждане избяга главният виновник. Кой е виновен за проваления министър Нанев? Името му е Бойко Борисов. Кой избра Анна-Мария Борисова? Името му е Бойко Борисов. Кой е виновен за проваления министър Желева? Името му е Бойко Борисов. Днес има един тъжен рекорд, в който беше подобрен рекордът на госпожа Желева по краткотрайно пребиваване в Министерския съвет. Кой носи отговорност за финансовата политика, провеждана от господин Дянков? Персоналната отговорност е на избора на господин Бойко Борисов. Той трябваше да застане тук, но предпочете да избяга от Народното събрание и да праща свои наместници. Той носи персоналната отговорност за всички тези провали във всичките досегашни назначения в Министерския съвет и прожекторите лека-полека се насочват към него, а той обича това. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва д-р Константинов да положи клетва.
Заповядайте, д-р Константинов, за полагане на клетвата. (Всички стават прави.)
СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания. Председателят на Народното събрание Цецка Цачева подава на министър Константинов клетвеният лист за подпис.)
Уважаеми дами и господа народни представители, преди да обявя почивка от 30 минути – в 12,00 часа ще започнем с дебати по вота за недоверие.
Искам да съобщя максимално възможното време, така както до момента са дебатирани вотовете на недоверие, разпределено по парламентарни групи.
Повтарям – времето с максимално удължаване е както следва:
- Парламентарната група на ГЕРБ - 60 минути;
- Парламентарната група на Коалиция за България – 30 минути;
- Парламентарната група на Движението за права и свободи –29 минути;
- Парламентарната група на „Атака” – 23 минути;
- Парламентарната група на Синята коалиция – 20 минути;
- Независими народни представители – общо 15 минути – не повече от 5 минути за един от народните представители.
Цялото време е 2 часа 57 минути, в което време не се включват дупликите на репликирани, изказващи се народни представители.
Обявявам 30 минути почивка – начален час за дебати – 12,00 часа.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа, преминаваме към:
РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ ПРОВАЛА НА ПОЛИТИКАТА МУ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
Моля, камерите на Националната телевизия и микрофоните на Националното радио да бъдат включени съгласно приетото по-рано решение.
Процедура – заповядайте.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
На основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в залата да бъдат допуснати: проф. Иван Миланов – заместник-министър на здравеопазването, Гергана Павлова – заместник-министър на здравеопазването, Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването и госпожа Нели Нешева – управител на Националната здравноосигурителна каса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в зала.
Гласували 102 народни представители: за 90, против 9, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, квесторите поканете гостите.
Други процедурни искания? Няма.
От името на вносителите да ни запознае с мотивите на искания днес вот, давам думата на господин Сергей Станишев.
Господин Станишев, моля Ви за представяне на мотивите.
Сергей Станишев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Преди всичко бих искал да обърна внимание, че е безпрецедентно и при представянето на промените в кабинета, и при гласуването на вот на недоверие да отсъства министър-председателят. Човекът, който носи лична, персонална отговорност за работата на Министерския съвет, в това число, за политиката в областта на здравеопазването. Такъв случай в българското Народно събрание не е имало. Той е обида не само към опозицията, това е отношение и към представителите на мнозинството, към депутатите от ГЕРБ, Синята коалиция и „Атака”.
(В залата влизат народни представители от Парламентарната група на „Атака”, облечени в черни фланелки с надписи: „Атака” казва: „Не на Турция в ЕС!” и „Ердоган, дължиш ни 10 милиарда евро!!!”)
Преди всичко искам да обърна внимание и върху следното. Едва ли е имало вот, който предварително да изпълни толкова много от поставените пред себе си цели – смяна на министъра на здравеопазването, обещание – поредно – за допълнителни 200 млн. лв. за българското здравеопазване, така че вотът вече се е състоял.
Правиха се опити вотът да бъде неглижиран, да бъде присмян, да се обясни, че е несериозен, защото нямало сериозни мотиви и просто опозицията се заяжда. Но дори тези действия, които през последната седмица извърши кабинетът и министър-председателят са ясно доказателство за самопризнанията за провала в политиката в областта на здравеопазването. И това е вот, който не се нуждае от особено силна мотивировка. Достатъчно е да излезете на улицата и да попитате хората: къде има провал в политиката на правителството? Първото нещо, което ще ви отговорят, е здравеопазването. (Силен шум и реплики.)
Знам и аргументите на мнозинството. Ще кажат: вие нямате морално право да внасяте вот за здравеопазване. Какво направихте вие? Аз ще ви кажа какво направи предишното правителство. Първата задача беше финансовото стабилизиране на системата. (Шум и реплики.) Освен всичко това, че с 200 млн. лв. всяка година нарастваха парите за здравеопазване, парите за болнична помощ нараснаха два пъти за четири години, два пъти увеличение на финансирането. Всеки месец болниците, лекарите, медицинските сестри си получаваха парите за свършената работа. Нещо, което днес звучи като фантастика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, народните представители да пазят тишина в залата! Не се чува нищо.
Сергей Станишев: Няма болница за предишните четири години, която да не е модернизирана. За нова апаратура, за модернизация на болници се дадоха 450 млн. лв. Парите, които бяха отпуснати, позволиха с 45% да нараснат заплатите в спешната помощ и бяха закупени около 430 абсолютно нови линейки. Освен всичко останало, когато казвате, че не сме имали визия за реформи, беше приета Стратегия за развитие на българското здравеопазване до 2013 г. с ясни параметри за развитието на българското здравеопазване. Всичко това беше свършено.
Но, днес е вот на недоверие към правителството на ГЕРБ и към министър-председателя Бойко Борисов. Това не е вот на недоверие към министъра на здравеопазването, защото преди да си тръгне госпожа Анна-Мария Борисова призна публично пред медиите, че който и да е министър без подкрепата на премиера, без парите от Финансовото министерство не може да направи нищо.
На всички е ясно, че основният проблем и в здравеопазването идва от провала на финансовата бюджетна политика на това правителство. Ще ви припомня. Вицепремиерът Дянков каза миналата есен: „Ще увеличим приходите с 2 милиарда.” Реално приходите през тази година намаляват с два милиарда по сравнение с 2009 г., която беше острата фаза на кризата. Разликата между обещано и постигнато – 4 милиарда надолу.
Какъв отговор даде ГЕРБ на този проблем, породен от тяхната некадърност, от погрешната икономическа и финансова политика. (Шум и реплики.) Отговорът и философията на вашата здравна реформа, в кавички реформа, защото стана омразна дума, е пестене – пестене на гърба на хората, пестене на гърба на болничните заведения и рязане. Министър Дянков, философът на тази здравна реформа или хаос, който реално се получи каза: „В България трябва да останат 100 болници.” Честито! Това ли е достъпно и качествено здравеопазване?
Реално погледнато, в резултат на тази политика, здравнонеосигурените от 900 хиляди през 2009 г. нараснаха на 1 млн. 800 хил. души. Хората не вярват в системата. Увеличи се и безработицата. Хората нямат пари да си внасят вноските. Искам да кажа много ясно, че правителството на ГЕРБ нарушава чл. 52 от Конституцията, където е записано: „Всеки българин има право на здравно осигуряване и достъпна помощ.” Разликата между вас и вносителите на този вот е в това, че вие разглеждате здравеопазването като чисто финансова и пазарна система. Ние разглеждаме здравеопазването като обществено благо и като право на българските граждани. Здравето не е стока! Тука чисто пазарните отношения никога не могат да сработят в една европейска държава.
В крайна сметка водите към здравеопазване за тези, които имат пари и могат да си доплащат и за тези, които живеят в големите градове, всички останали да мрат и да се оправят както могат. Това е философията ви. Липсва абсолютно всякаква стратегия в тази област. Колко промени в законите бяха направени, колко кадрови промени бяха направени? Пълен хаос. В това число конвулсивните движения и в последните дни. Добре, докарахте го най-сетне с последните обещания до финансиране близо до 2009 г. Ами това ви предлагаме от миналия бюджет – от декември, когато се обсъждаше. Защо трябваше да изправяте цялото съсловие на нокти и хората да страдат от тази политика.
Погледнете какво говорите и правите с НЗОК. Вие одържавихте НЗОК. Няма никаква прозрачност, последният отчет е от м. септември 2009 г. Никой не знае как се разходват парите за здравеопазване.
Сега последната нова идея на министър-председателя, която е безумна, извинявайте – НЗОК щяла да бъде публично дружество. Знае ли той за какво става дума? Търговско дружество, листвано на борсата – с какъв акъл и с каква компетентност се говори това?!
И днес не стана ясно каква ще бъде политиката на ГЕРБ оттук нататък. Уволнихте Анна-Мария Борисова за това, че щяла да въвежда доплащане, новият министър заяви, че поставя на дневен ред темата за доплащане. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Хората да си плащат за здравната услуга. Кадровите провали на ГЕРБ са очевидни. Вижте, за малко повече от една година трети нов министър, в това число и екипите на предишните си отидоха, за една година трети шеф на НЗОК, да не говорим за тоталните кадрови промени в болниците. Ами оттам идва и пълният хаос. Разберете – здравеопазването не е просто обикновена система, тя поражда верижна реакция! Болни хора, недолекувани, не могат нито да работят, нито да живеят. Системата е в пълен колапс!
Досега за здравеопазването отговаряше министър Дянков, казват, че ще отговаря министър Цветанов – ново сто. Навремето, преди 9 септември 1944 г. здравеопазването беше част от МВР. Това ли искате да върнете отново? Абсолютен провал! Има пълна липса на контрол и прозрачност.
Ще ви кажа: вие дойдохте с обещанието именно за контрол, а какво се случва? Точно обратното! Защото иначе нямате обяснение – защо досега като правило има един и половина милиона хоспитализации на година, тази година ще нараснат до два милиона. Къде ви е контролът? Да не казвам, че конфликтът на интереси в целия екип на досегашното ръководство на министерството и корупцията стават марка на ГЕРБ в областта на здравеопазването.
Господин Цветанов обича да показва как МВР вади на улицата хора по гащи. Защо, когато стана ясно, че при търг за 147 млн. лв. с европейско финансиране правилата се пишат от фирма, участник в търга, американска фирма, МВР не предприема нищо? Защото са ваши! Ваши хора правят тази корупция и те са затънали в конфликт на интереси. Има двоен стандарт в тази област, пълна демотивация на съсловието.
Накрая искам да кажа следното: емблемите на ГЕРБ в областта на здравеопазването стават вече пословични. Това е намерение за закриване на болници и съсипване на системата, системен конфликт на интереси на ваши представители в здравеопазването. Идеята за доплащане и фактически за въвеждане на пазарни принципи в една обществена система, която засяга всеки един български гражданин. Пълен хаос, безпомощност и паникьорски действия, което видяхме и в последните дни, но това не отменя проблемите. Очевидно, че толкова можете в тази тема и в тази сфера. Затова вотът на недоверие има всички основания и мотиви и ако имаше народно гласуване по тази тема щяхте да го загубите, господа управляващи! Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на парламентарна група – господин Сидеров.
Волен Сидеров (Атака): Дами и господа народни представители, госпожо председател, уважаеми журналисти и гости! Преди два дни в България на посещение беше турският министър-председател Ердоган. Това беше едно почти нелегално посещение, необявено предварително, неогласено и прикривано до последния момент. Аз знам защо. Защото миналия път, когато Ердоган беше тук, тогавашният премиер, тогавашното правителство изпратиха цялата софийска полиция срещу партия „Атака” и активистите на „Атака”, за да не можем да излезем от нашата централа и да връчим на господин Ердоган това, което искахме да връчим – декларация, че Турция дължи 10 милиарда на България. (Реплики от КБ и ДПС.)
Сега Ердоган беше скрит от сегашното правителство и това беше груба грешка. Аз съм тук, на тази най-висока трибуна, сега, за да ви кажа, че от името на партия „Атака” и от името на 650 000 българи, които гласуваха за мен, искам ясно, категорично и недвусмислено да заявя, че партия „Атака” никога не е подкрепяла кандидат-членството на Турция в Евросъюза. (Ръкопляскания от „Атака”.) Партия „Атака” не подкрепя кандидат-членството на Турция в Евросъюза и партия „Атака” никога няма да подкрепи кандидат-членството на Турция в Евросъюза. (Реплика от народния представител Михаил Миков.)
В тази връзка, смятам за груба грешка изявленията, които бяха дадени по време на пресконференцията и в които се чуха внушения, че България подкрепяла членството на Турция за Евросъюза. Няма право нито един министър-председател, нито един министър, нито едно правителство да говори от името на България, когато става дума за този въпрос.
Дами и господа народни представители, аз знам, че в политиката се правят компромиси. Аз не съм фанатик, аз не съм сектант, който иска да развали отношенията между България и някоя друга държава, но има въпроси, по които компромиси не могат да се правят. Има въпроси, по които не можеш да се пречупиш в поклон спрямо един чужд министър-председател, който идва тук не с приятелски намерения. (Реплики и оживление в КБ.)
Драги управляващи, искам да ви го кажа ясно, защото аз се занимавам с този въпрос от години – 10-15 години. Грешите, когато смятате, че Турция идва тук с приятелски намерения. Турция винаги е имала, има и ще има неприятелски отношения спрямо България. Турция провежда пантюркистка и неоосманска политика спрямо България и е грешка да се правят компромиси по посока на Анкара. Това няма да спра да го повтарям!
Другата грешка, която беше направена в изявленията по време на посещението, нелегалното посещение на Ердоган, беше, че въпросът с тракийските имоти бил решен. Един въпрос, по който аз пиша и говоря повече от десет, може би петнадесет години в българската преса и българските медии.
Аз питам тук от тази трибуна: къде е министър Божидар Димитров? Къде си, приятелю, Божидаре, драги? Ние с теб бяхме в Бургас мажоритарни кандидати и пред камерите на всички телевизии, стиснахме си ръцете по време на предизборната кампания и казахме ясно на хората, че който и да спечели, ние сме единни по един въпрос – ще искаме това, което Турция дължи на България да бъде изплатено. Къде си, Божидаре? Ти ли даде този грешен съвет на премиера? Ако си ти, много лошо, защото ти знаеш много добре за какво става дума. Защото ти си потомък на тези тракийци – един милион български тракийци, които са синове, дъщери, внуци и правнуци на избиваните от турските изроди по време на геноцида – 1913 г. в Одринска Тракия, и този геноцид няма да бъде забравен от нас, потомците на тракийските българи.
Аз тук се заклевам, че този геноцид няма никога да бъде забравен и ще се боря за него! (Ръкопляскания от „Атака”.)
Никой няма право да си прави игра – политическа, икономическа или каквато и да била, с кръвта на нашите деди и прадеди!
Аз сега ще подаря тази книга на управляващите, защото съм сигурен, че не са я чели: „Разорението на тракийските българи”, (показва я) от големия български учен Любомир Милетич, издадена през 1918 г., в която е описана трагедията - Шекспировата трагедия на всички тези българи. Над 300 хиляди са изгонени, избити, изклани, опожарени от турската редовна армия на този, който сега беше тук, в България, неговите деди избиваха българите тогава!
И ние нямаме право да мълчим! Нямаме право да затваряме тази страница и да я слагаме в архива. Защото тя ще стои отворена, докато Ердоган и който и да е друг след него не дойде и не се извини пред България за геноцида, който е прилагал над българите. (Удря по банката. Викове, шум и реплики отляво.) И не се изплати обезщетението, което дължи на българите! Няма да спрем да го повтаряме! (Изказването на народния представител е съпроводено с удряне по банката на трибуната.) Зад мнението на „Атака” стои мнението на един милион тракийци – наследници на този геноцид. Те живеят навсякъде в България! Те са ваши избиратели, дами и господа от ГЕРБ! Не ги пренебрегвайте, защото ще направите много груба грешка. Ще предизвикате нещо, което ще ви свали от власт, ако го направите. Коригирайте се! Не е късно, направете тази корекция.
Господин министър-председател, към Вас се обръщам! Коригирайте се! (Силен шум и реплики от КБ.)
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Къде е? Къде е!
Волен Сидеров: Поправете грешката, която сторихте! Защото тази грешка е огромна, защото нямаме право да забравяме жертвата на нашите дядовци и прадядовци.
Тук ще ви прочета само един откъс, понеже казахте нещо друго. Казахте тези, които имат претенции, да дадат документи. За претенциите, аз ще ви кажа много ясно, защото явно не стана ясно от историята, че тези хора, когато са бягали, са оставяли децата си – пеленачетата, за да не ги издадат и да спасят другите си деца. Какви документи искате от тях? Нотариални актове ли искате?
Ето ви документите! (Обръща се към народния представител Десислав Чуколов, който е на банката под трибуната и следва да пусне слайд на екрана в залата.) Пуснете, пуснете слайда!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, господин Сидеров!
Волен Сидеров: Спряхте ми микрофоните ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не, не съм Ви спряла микрофоните. (Ораторът и председателят говорят паралелно.)
Волен Сидеров: Ще дойда на Вашите микрофони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не съм Ви спряла микрофоните!
Волен Сидеров: Пуснете слайдовете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не можем да пуснем слайдовете, защото искането е и думата се дава за парламентарно изявление и декларация от парламентарна група.
Волен Сидеров: Госпожо председател, нямате право да прекратявате тази прожекция!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз съм разрешила на Вашето искане за участие по дебата...
Волен Сидеров: Искам да ви пусна документи на геноцида,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма такава процедура.
Волен Сидеров: ... който е приложен на българите в Одринска Тракия през 1913 г., да видите трупове на деца, пеленачета, жени и възрастни хора, които са избивани от дядовците на Ердогановците. И тогава да говорите какви документи трябва да представим ние!
Ние нямаме документи, госпожо председател и господин министър-председател! Ние, потомците на тракийците, нямаме документи, защото те са бягали с една риза на гърба си. Те са бягали от огън и меч! Те не са бягали с папка под ръка. Те не са били със свои адвокати, които да движат документите им. Това го знае прекрасно всеки български историк. Срам и позор за тези историци, които сега мълчат, и не стават и не кажат, че тази тема не трябва да бъде забравена.
Тази тема не трябва да бъде затваряна! Турция дължи 10 милиарда за имотите, нивите, къщите и горите, които са заграбени по време на геноцида срещу българите през 1913 г. Десет милиарда долара!
Господин Дянков, къде сте! (Шум, реплики и смях от КБ.)
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Къде е, къде е!
Волен Сидеров: Ето ви парите за здравеопазването! Ето ви парите! (Шум и реплики.) Искайте си ги от Турция – десет милиарда долара, с лихвите може да са станали и повече.
Искайте ги, господин Дянков! Имате връзки в Световната банка, в Европейската банка, в Международния валутен фонд, в Щатите, в Президентството на Щатите! Поискайте ги оттам! Недейте само да ходите да получавате потупвания от американските посланици, а им кажете ясно, че докато не накарат Турция да си изплати обезщетенията към България, тази държава няма право да претендира нито за Европейския съюз, нито за какъвто си иска съюз!
И повече тук не трябва да бъде посрещан министър-председател от Анкара с прегръдки и целувки. Защото особено този, сегашният, е ислямски фундаменталист! Това се знае прекрасно в България. (Ръкопляскания от „Атака”.)
Тези грешки ще струват много сериозен срив на правителството. И аз го казвам добросърдечно. Не го казвам като враг, защото се знае много добре, че „Атака” е поддръжник на това правителство в посоката, в която поехме след 2009 г. Но тази грешка, която беше направена тук, е един голям червен сигнал.
Аз се обръщам ясно към правителството, че игри с Турция не трябва да се правят, докато тази държава не влезе в релсите на демокрацията, докато не се извини на България, докато не си изплати обезщетението на България. Тази държава е държава, която играе антибългарски игри! Това трябва да бъде ясно на всички и повече подобни грешки да не се допускат. Защото не всичко в света е газ, петрол, мангизи и пр.!
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Времето, времето!
Волен Сидеров: Има нещо, което е по-висше от това и то се казва дух-душа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Сидеров!
Волен Сидеров: Иначе защо водите владиците да осветяват всички новооткрити обекти? Защо се покланяте и ходите в църква, ако не вярвате, че има нещо по-висше от парите, газа и петрола?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето за изявление от името на парламентарна група, господин Сидеров!
Волен Сидеров: Моето време не е свършило, времето ми предстои занапред! Бъдете сигурни в това!
Бъдете сигурни, че всяка една грешка, която оттук нататък се прави, ще бъде казана със същия тон и същата категоричност!
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Времето, времето!
Волен Сидеров: Защото ние сме „Атака”, а не сме нещо друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Сидеров.
Волен Сидеров: Не сме еничари! Да живее България! (Народните представители от Парламентарната група на „Атака”, станали прави, ръкопляскат. Народният представител Волен Сидеров дава книгата на новоизбрания министър на здравеопазването Стефан Константинов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Процедура – заповядайте, господин Димитров.
Тодор Димитров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на ГЕРБ правя искане за почивка - 15 минути. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Петнадесет минути почивка.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си, заседанието продължава.
Господин Местан, заповядайте – от името на парламентарна група.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи съм упълномощен да заявя следното.
Уважаеми колеги, преди почивката станахме свидетели на едно откровено политическо изстъпление – така определяме изказването на лидера на „Атака” господин Волен Сидеров.
Никога в 20-годишната история на съвременния български парламентаризъм от тази най-висока трибуна на Република България не са отправяни толкова директни обиди по адрес на министър-председател на друга държава.
От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи заявявам следното. Убедени сме или поне се надяваме, че останалите парламентарни групи не споделят това изказване на Волен Сидеров. Имаме силно очакване лидерите на останалите парламентарни групи да намерят подходящата форма, да се разграничат от това политическо изстъпление на „Атака”.
Очакваме също така официална реакция на разграничение и от страна на министър-председателя на Република България. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Тодор Великов, заповядайте, процедура.
Тодор Великов (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Госпожо председател, искам да направя процедура по начина на водене.
Ние – народните представители от „Ред, законност и справедливост”, сме шокирани от начина, по който Вие водите днешното заседание. Претендирали сме многократно за начина, по който са наказвани за изказвания наши народни представители, но да допуснете в залата – тук, да влязат хора и да превърнат Народното събрание в цирк, това вече е твърде много за българския парламентаризъм!
Още повече, по време на държавна делегация, ако не ме лъже паметта, представители на „Атака” са били в делегацията на управляващата партия. Кое провокира и направи така - да се получи такава метаморфоза в изказванията на господин Сидеров, защото ние не сме цирк или лудница, за да пада рейтингът на Народното събрание?!
Много Ви моля: при подобен такъв случай можехте спокойно да вземете почивка, да накарате народните представители от „Атака” да бъдат приведени с облекло, типично за българския парламент, за да не ни се подиграват гражданите. Наистина, това, което казват хората за нас, от устата на „Атака” излиза, че е вярно. Аз не съм нито циркаджия, нито луд човек, за да правя такива изказвания.
Тези непредвидими партньори със своите непремерени изказвания, които миналия петък заявиха тук, че са крепител на правителството, изведнъж стана така, че са подразнени от нещо. Или може би желаят да напуснат управлението, защото досега се съгласяваха с всичко, което казваше министър-председателят, с всичко онова, което казваше американският посланик, а сега става точно обратното?!
Затова Ви моля: нека не превръщаме Народното събрание в цирк! Вземете отношение по тези въпроси! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от независимите народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на парламентарна група, вие взехте вече такава възможност, ...
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Вие ни отказахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре, заповядайте, господин Станишев.
Сергей Станишев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин единствен министър от правителството! От името на група искам да направя следното изявление и да направя процедурно предложение.
Цял ден сме свидетели на един безпрецедентен цирк в Народното събрание. (Шум, оживление.)
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Вие го правите.
Сергей Станишев: Той започна с това, че председателят на парламента на Председателския съвет заблуди представителите на другите групи за дневния ред на Народното събрание. Беше подготвен сценарий от ГЕРБ, само и само да не допуснете вотът на недоверие да бъде дискутиран преди гласуването на новия министър, който няма досега никаква отговорност за състоянието и за докарването на здравеопазването до пълен разпад и хаос. Направихте това с измами, защото обвинихте предишния председател на Народното събрание за неща, които не са правени от него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Станишев, в предмета на изявлението Вие от името на парламентарна група преповтаряте господин Ангел Найденов до момента в становището му, разбрахме позицията ви.
Сергей Станишев: Не, ще кажа нови неща. (Реплики от КБ.)
Ние за първи път присъстваме на дискусия по вот на недоверие в парламента, която не е уважена от министър-председателя господин Бойко Борисов, който е в с. Равно поле и се занимава с любимото си занимание – да реже лентички.
За първи път тук има само един министър, който, както казах, няма никакво отношение към досегашната политика на правителството в сферата на здравеопазването. Това е тотално неглижиране на парламента. Аз съм възмутен и се учудвам как Вие като председател на парламента, която сте длъжна да пазите авторитета на тази институция, допускате да се случи това?
Допуснахте и едно безпрецедентно поведение и изявление, и облекло от Парламентарната група на „Атака”.
Спомням си, когато се гледаше Законът за генномодифицирани организми, тук дойдоха представители на неправителствени организации и бяха горе, в галерията, облечени по определен начин, говорещ за намеренията на управляващите. Те бяха изгонени. А допуснахте народни представители, които се държат, извинявайте, като циркаджии, не само да влязат, да правят демонстрации, да правят изявления, обидни към съседни държави, и нямаше никаква реакция! Това, че не сте знаели, не Ви извинява!
Освен това аз се съмнявам, че не сте знаели. Този апарат за прожектиране е монтиран от сутринта и аз подозирам сценарий на мнозинството за това да не се чуе в обществото дискусия по състоянието на здравеопазването, която вълнува огромна част от българските граждани. Тя засяга всеки: от най-малкото новородено дете до най-възрастния жител на страната.
В такава среда, с такова отношение не може да се води смислена дискусия. Това е съзнателно смачкване на парламента от управляващите. После не се чудете защо Народното събрание има най-нисък рейтинг сред институциите, а ние сме в парламентарна република. Парламентарна република! Такова поведение, каквото си позволява министър-председателят към парламента, не е имало никога, никога!
Припомням: този вот не е към вече отстранената министърка на здравеопазването. Той е към кабинета на министър-председателя Борисов, който носи отговорност за цялостната политика, в това число в здравеопазването, който правеше досега очевидно неудачните кадрови назначения на министри. И той се крие, страхливо се крие от парламента. Как е възможно да допускате това?!
От името на парламентарна група на основание чл. 45, ал. 2 предлагам прекратяване на заседанието на Народното събрание за днешния ден, отлагане на заседанието, което предлагам да започне утре от 9,00 ч.
Госпожо Цачева, помолете, ако имате уважение към институцията, която оглавявате, правителството да заеме местата, които се полагат. Иначе ще трябва явно да внасяме портрети на любимите министър-председател и министри, за да има някаква форма на комуникация между парламента и правителството. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Постъпило е процедурно предложение по реда на чл. 45, ал. 2 за прекратяване на заседанието.
Подлагам на гласуване постъпилото процедурно предложение.
Гласували 156 народни представители: за 48, против 97, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Уважаеми дами и господа народни представители, на балкона на пленарната зала е председателят на Камарата на депутатите на Италия Джанфранко Фини. Джанфранко Фини е на еднодневно официално посещение в България. Моля да приветстваме италианския гост с „Добре дошъл!” в Народното събрание на Република България! (Народните представители стават и с ръкопляскания приветстват госта.)
Продължаваме с дебатите по вота на недоверие съобразно времето, с което всяка една парламентарна група разполага, по големината на групите. Има възможност отделни народни представители да заявяват участие - за изказване.
От името на Парламентарната група на ГЕРБ – госпожо Фидосова, заповядайте.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ ще отхвърли внесения вот на недоверие, защото, уважаеми господа – автори на първия вот на недоверие към правителството на Политическа партия ГЕРБ, в основата на този вот не стои загрижеността за реалните проблеми в българското здравеопазване, а отново стои популизмът!
Господин Станишев в своето изказване ме улесни изключително много, преди да застана тук, пред вас, и да направя своето изявление. Той призна нещо много важно – че темата здравеопазване не е причината, а само повод за внасяне на вота на недоверие. Каза го и в първото, каза го и във второто си изказване. Това е популизъм и цинизъм, господин Станишев. (Смях от КБ.)
Без да се направят конкретни анализи, оценка на реалното състояние на здравното осигуряване, на здравната система и преценка на това, което е необходимо оттук нататък да се направи като реформа, с евтин популизъм, с търсене на политически отзвук, преди предстоящ партиен конгрес на една политическа формация, днешният вот на недоверие е поредният опит да се дестабилизира сегашното управление на Политическа партия ГЕРБ.
Този вот, уважаеми колеги (шум от лявата част на залата), беше внесен от авторите – от БСП и ДПС, след едномесечно умуване и лутане по каква тема и какъв повод да измислят, за да го внесат! (Народните представители от Коалиция за България вдигат и показват ксерокопия на снимка на министър-председателя Бойко Борисов.)
Цинично е, господин Станишев, едно Ваше изказване. И е цинично да го чуя точно от Вас няколко дни преди днешното заседание.
Цитирам. Господин Станишев, уважаеми колеги, казва: „ГЕРБ за една година е довела до срив системата на здравеопазването и тя е в кома.” (Смях от КБ.)
Господин Станишев, може би самият Вие и Вашите партийни другари днес излизате от вашата петгодишна кома,…
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Амнезия!
ИСКРА ФИДОСОВА: …забравяйки реалностите и фактите такива, каквито са.
Колеги, точно като в състояние на кома – жив си, но не живееш, не дишаш, е българското здравеопазване през последните 20 години. Да, това наследихме ние. Системата не е излекувана, поддържаше се изкуствено, за да не спре да диша. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
Ще имате възможност, господин Мутафчиев, да се изкажете – за вагоните, за други неща, за които решите. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Авторите на вота на недоверие твърдят, че за четири години, уважаеми колеги, не са допуснали забавени плащания в болниците! Клиничните пътеки не били ограничени и се е разширил достъпът до здравеопазване.
Уважаеми колеги от ляво, обръщам се към вас и като бивши управляващи, в такъв случай ще ви помоля да ми отговорите: като сте заплащали редовно стотици милиони левове, защо в края на всяка година десетки болници се оказваха със стотици хиляди левове задължения, които се покриваха с още и още, и още пари от бюджета? И така – всяка следваща година. Именно в тези дългове и в непоправянето на грешките, които водеха след себе си до още грешки и до скрити и необосновани дефицити, се коренят и голяма част от проблемите сега.
Още един цитат, който Вие използвахте - клиничните пътеки при вас не били ограничавани. А защо за всичките тези години не остойностихте реално медицинските услуги? Защо не осъвременихте по-реално остойностяването на клиничните пътеки?
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Защото са техни фирми!
ИСКРА ФИДОСОВА: Наливаха се финанси в тази система през годините, без те да доведат до изменения в качеството и количеството на здравните услуги. С всичките тези пари здравната система не е станала нито по-качествена, нито по-достъпна, нито е станала навременна, нито пък беше спряло и е спряно източването на Здравната каса. Ако тази система беше реформирана през всичките тези години на управление – не на едно, а на няколко правителства, ние днес нямаше да водим тук този дебат.
Уважаеми колеги от ляво, този вот на недоверие няма политически аргументирана подплата. Не е лошо да опитваш да си коректив и да искаш вот на недоверие. Лошо е, колеги, когато не знаеш за какво го искаш. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): За сплотяване на партийните редици!
ИСКРА ФИДОСОВА: Политическият вот би следвало да има цел или алтернативна политика на тази, която се води от управляващите, или сваляне на правителството и поемане на отговорност за управлението. На вносителите не се отрежда такава отговорност, а нямат и алтернатива на това, което ние предлагаме за реформа в здравеопазването и здравната система. (Шум и реплики от лявата част на залата.)
Още едно изказване – също на господин Станишев, още един цитат. Да, година и два месеца, господин Станишев, са може би достатъчно време, за да се очертаят основни проблеми в едно управление. Всъщност обаче и в същото време година и три месеца са твърде малко от края на един мандат, приключил със силно обществено разочарование. От изборите насам няма събитие, което да е изтрило спомена от вашето управление. Няма проблем, зад който от гардеробите да не изскачат скелетите и сенките от миналото управление. (Шум и реплики от КБ.)
Господин Станишев, преди малко казахте още нещо - за корупцията. Корупцията, господин Станишев, не е марка на ГЕРБ. Корупцията е марка на управлението на тройната коалиция и това нещо го доказахме.
Историческият преглед показва, че с вот на недоверие през последните 20 години няма свалено правителство. Уважаеми колеги, бедата не е в неуспеха на вотовете. Вотът е политическо оръжие и всяка една опозиция трябва да го използва. Вотът обаче трябва да има съдържание и смисъл, но този няма. Няма алтернативни предложения за реформиране на здравната система, няма конструктивни идеи и предложения, изготвени на базата на подробен анализ и експертиза. Поради това и този вот на недоверие, като много други преди него, ще се превърне днес в поредното лъжливо усилие за разкрития, които не променят политиката.
Политическа партия ГЕРБ и правителството на премиера Борисов има политическата воля и смелост да проведе необходимата реформа в сектора на здравеопазването. (Шум и реплики от КБ.) Не се заблуждаваме, че предстои много тежка реформа, много дълъг път, който трябва да извървим. За да се извърши тази радикална промяна, в която и да било система, е необходимо време, ясна визия, конкретни стъпки в краткосрочен и дългосрочен план.
Уважаеми колеги отляво, необходими са и законодателни промени. Ние вече започнахме тези конкретни стъпки. Приехме Закона за лечебните заведения, основополагащ за реформата. С него се създават областните комисии по здравеопазване, които изготвят областните здравни карти след преценка кои лечебни заведения отговарят на установените в закона критерии и изисквания – нещо, което вие не направихте за два мандата управление. Предстои изготвянето на тази национална здравна карта до края на годината. Предстои разглеждането на Закона за здравето, касаещ административната реформа – сливането на РЦЗ и РИОКОЗ и премахването на дублиращи функции. Предстои разглеждането на Закона за лекарствата в хуманната медицина, създаването на комисия, обединяваща Комисията по цените на лекарствените продукти и Комисията по позитивен лекарствен списък. Предвижда се финансирането на лекарствата по Наредба № 34, които са за онкологичните заболявания, хемодиализата, редките заболявания, да премине към Здравната каса. Предстои да започне обществено обсъждане на Закона за здравното осигуряване, касаещ бъдещия осигурителен модел, доплащането и начина на финансиране на лечебните заведения. И последно, предстои, както каза и господин министърът в своето изявление, дебатът по изработването на електронното досие и електронната здравна карта. Когато приключи този дебат и приемем промените, най-после пациентите-призраци и свръхизписването на лекарства ще бъдат ограничени.
Уважаеми дами и господа, ще отхвърлим вота на недоверие, не защото здравеопазването няма проблеми, има ги. (Шум и реплики от КБ.) Тази сфера не е достатъчно реформирана и тук ще се съгласите всички с мен, но ние като управляващи заявяваме категоричната политическа воля, решимост и необходим ресурс, за да осъществим тези промени на практика. Ние ще изпълним поетите от нас ангажименти за реформа в здравеопазването и ще отхвърлим този вот на недоверие, защото, уважаеми колеги отляво, популизмът не може да бъде алтернатива.
В заключение ще кажа само едно. (Реплики от КБ.) Знаем, че неприятното в това да си първият, направил нещо по правилния начин, е, че никой не оценява колко трудно е било, но това няма да ни спре и ще продължим напред. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики?
Заповядайте, господин Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаема госпожо Фидосова, нали не искате да ни убедите, че сменихте министър Нанев, заради това че не харесвате мустаците му, или пък че сменихте проф. Борисова, заради това че не харесвате фризурата й?! Откровената истина е, че ги сменяхте заради провал, а това, че осъзнавате провала, личи в последните ви действия, твърде трескави, на оставки и на номинации, на търсене на пари и на решение. Разбира се, то е част от опитите ви да омаловажите и да обезцените вота на недоверие или решенията на Българския лекарски съюз.
Задавам си въпроса и чакам отговора от вас. Вие разбрахте ли, че болниците внасят искове, заради това че не са платени средства, които те са изработили от началото на 2010 г.? Разбрахте ли, че пациентските организации внасят искове, заради това че в този бюджет не са предвидени средствата за лечение, които те очакват? Внасят искове срещу решенията ви за назначаване на областните здравни комисии, пренебрегвайки техните права да определят своите представители. Всъщност вие разбрахте ли, че едно от настояванията, които има Лекарският съюз и като аргумент за протестите, е, защото искат средства, които да бъдат равни на средствата за 2009 г.? А знаете ли, че бюджетът за 2009 г. беше приет с предложението на правителство начело с министър-председател Сергей Станишев? Ако това не сте разбрали, Вашето изказване е абсолютно несъдържателно и е израз на тази безпомощност, която виждаме в цялото здравеопазване като продукт на вашата политика. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика?
Заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаема госпожо Фидосова! Аз не знам...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Покажи снимката. (Народният представител Михаил Миков показва снимка на Бойко Борисов. Смях, шум и реплики от ГЕРБ.)
Михаил Миков: Не знам как Вие можете да говорите за популизъм, след като отсъстващият министър-председател има славата на най-големия популист в България. Това се видя и вчера.
Как можете да говорите, че няма проблеми в системата и че едва ли не вотът е свързан с конгреса? Лекарите излизат на улицата заради конгреса на БСП ли?! (Смях от ГЕРБ, ръкопляскания от КБ.) Или синдикатите искат протест за това, което правите в социалната сфера, заради конгреса на БСП ли?! Да, ние обсъждаме наистина политиките за България. Политическата платформа 2020 е единствената, която има политическа партия в България, колкото и да атакувате. Вие нямате визия за 2020, но чак пък толкова да е вездесъщ нашият конгрес, за да търсите в него основания за вота на недоверие... Вотът на недоверие е свързан с пълната управленска импотентност в сектора, която доведе до смяната на двама министри, на много на брой заместник-министри и членове на политически кабинети, на трима шефове на Здравната каса. Но най-лошото е, че тя доведе до това хора да умират, возени между болниците. Знаете ги.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Сега ли го научи?
Михаил Миков: Знаете го този случай, където не ги приемат. Появиха се листите на чакащите. Появиха се неща, които не бяха познати на българското здравеопазване.
Питате, господин Велчев, сега ли? Да, такава катастрофа на здравеопазването, каквато сега се случи, много тежко ще бъде на новия министър да се излезе от нея, не е имало досега. (Шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Трета реплика – господин Божинов, заповядайте.

Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, поздравления за това, че единствен от кабинета имате мъжеството да бъдете днес тук!
Госпожо Фидосова, Вие завършихте своето изказване с декларацията, че имате политическата воля да продължите и да направите нещо, но в своето изказване игнорирахте или по-скоро демонстрирахте способността да признаете, че поредната смяна наистина е резултат от провал на политиката на ГЕРБ , провал, който идва след демонстрираната управленска немощ, довела до криза не само в здравеопазването, но и в редица сфери на културния, социалния, политическия, правовия и други сектори на нашия обществен живот.
Ние избрахме кризата в здравеопазването, защото тази криза за разлика от другите, които опират до бъдещето, опира до живота, здравето и до смъртта на хората. С тази игра шега и позоваване на конгресни мероприятия не бива да се правят.
Но от вчера и днес сме свидетели на нещо ново. Това е очевидната паника в управляващите, демонстриране на изявления и управленски решения, които са панически обосновани без разчети и ще доведат до много тежки последствия за България и за живота на българите. Затова Вашата декларация не струва и пет пари при положение, че днес сме свидетели и на смут в управляващото мнозинство!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Дуплика. Заповядайте, госпожо Фидосова. (Реплика от ГЕРБ.)
Георги Божинов (встрани от микрофоните): Не сте смутени ли?!
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, господа, които направихте реплика на моето изказване!
Петър Мутафчиев (КБ, от място): Вие не помните даже кои са те!
ИСКРА ФИДОСОВА: Няма провал в управлението на ГЕРБ. Казах: „Да, има проблеми, необходима е реформа в системата на здравеопазването” и изразих категоричната ни воля и решимост да осъществим тази реформа.
Господин Найденов, знаете ли колко са били средствата за здравеопазване през 2008 г.?
Ангел Найденов (КБ, от място): Да, знам. (Шум и реплики в КБ.)
ИСКРА ФИДОСОВА: След като знаете, господин Найденов, ще Ви кажа следното. През 2010 г. средствата за здравеопазване са повече от тези през 2009 г.
РЕПЛИКИ В КБ: Не е вярно, не е вярно ...
ИСКРА ФИДОСОВА: И равни на тази сума, която беше 2008 г., тогава, когато нямаше рецесия, нямаше икономическа криза. Имаше излишък. (Реплика на Емилия Масларова.) Говореше се за огромен излишък, госпожо Масларова. (Силен шум в КБ.)
А що се отнася до вота на недоверие и до това, което казват пациентските организации и лекарите – уважаеми колеги, нашият премиер, премиерът Бойко Борисов вчера получи от тях вот на доверие! И ако Вие не сте разбрали, може би трябва да прочетете днешната преса. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин Станишев, искахте лично обяснение. Заповядайте.
Сергей Станишев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Фидосова, за няколкото минути от Вашето изказване Вие няколко пъти цитирахте мен. Основното, извън клишетата за политическата воля, за реформата, беше, че за вота няма мотиви. Извинявайте, когато се сменя министър на здравеопазването, само след внасянето на вот ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Станишев, имате лично обяснение.
Сергей Станишев: Да, лично обяснение за мотивите на вота.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Не е споменавала Вашето име!
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Проспали сте го.
Сергей Станишев: Няколко пъти моето име беше споменато, господин Велчев. Не ме репликирайте. Поискайте думата.
Става дума за това, че вотът на недоверие не бил политически мотивиран. Попитайте хората на улицата. Всички ще видят докъде управлението на ГЕРБ докара хората и българското здравеопазване. Това е видимо. Направете анкета. Има социологически проучвания. Прочетете ги. Истината е, че ГЕРБ няма никаква система, никаква политика и стратегия в тази област. Днес, след назначаването на новия министър не зная в каква посока ни водите. Затова министър-председателят носи отговорност, а не министърът на здравеопазването. Затова вотът е към правителството. И няма защо да се учудвате, че говорим именно за министър-председателя и неговата отговорност. И кадровите назначения и решения са негови, и това, че здравеопазването цяла година е в система на пълен стрес и разпад, е негова отговорност. И последните измислици и лъжи, които изприказва, също са негова отговорност, защото не е истина, че предишното правителство е харчило резерва на Здравната каса за пенсионната система и за българските пенсии.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Това не е лично обяснение!
Сергей Станишев: Това беше потвърдено и от господин Дянков.
Моля, когато говорите, да бъдете точна и да следвате политическата логика. Не сте точна, госпожо Фидосова.
Кажете какво ще правите със здравеопазването? Никой не разбра.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Точна съм!
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Стига си се усмихвал!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Ползвам повода да кажа, че ако друг народен представител се опита под формата на лично обяснение да прави изказване, ще му отнема думата веднага!
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Трябваше да го спрете! Аз протестирам срещу това водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Има ли изказвания от Коалиция за България? Няма.
Господин Местан, заповядайте. Заявено изказване.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, Парламентарната група на Движението за права и свободи не подкрепи Вашата кандидатура, но това не ни пречи да Ви пожелаем успех! Бихме искали да погледнете на този вот като на възможност да се родят политически решения, които да Ви дадат по-добра стартова база, отколкото предишните двама министри на здравеопазването от кабинета „Борисов”. А към неговия кабинет това е първият вот на недоверие. Той идва едва на 15-ия месец от мандата.
Ще припомня, че наистина никое друго правителство не се е радвало на такъв комфорт. Вече имахме възможност да подчертаем, че това не е израз на опозиционна слабост, а на разбирането, че на кабинета трябва да му се даде шанс да разгърне своята антикризисна програма, за да смекчи социалната цена на кризата. Вече е ясно, че това предизвикателство е непосилно за днешните управляващи. Те се провалиха в своята икономическа и финансова политика, като най-болезнени са преките ефекти в областта на здравеопазването. Този вот е закономерен, естествен парламентарен отклик на изострената социална чувствителност по тази тема.
В ПГ на ДПС разчитаме на отговорни дебати, без стартът на дебатите да ни окуражава. Вотът ще е изпълнил целта си, ако има за резултат корекция на откровено грешната до днес държавна политика в този сектор. Нямаме илюзията, че вотът ще събори кабинета на Бойко Борисов. Ние собствено нямаме и такава цел, поне засега, пък и българските правителства не падат с вотове на недоверие.
Друго е с вотовете на доверие. Може би затова вече 18 години не прибягват до аристократичния маниер на господин Филип Димитров от 1992 г., макар мисля си, познавайки маниера на министър-председателя и неговия натюрел на политик, и с оглед на особения характер на кабинета на ГЕРБ със своите само 117 народни представители, ако щете – с особения характер на формата на мнозинството – днес подкрепа, утре не, бихме очаквали премиерът да поиска вот на доверие, но не за да загуби властта – все още му е рано, а за друго. Отношението към подобен вот би изяснил профила на управляващото мнозинство, защото едно е, уважаеми колеги отдясно, да отхвърлите вот на недоверие, поискано от БСП и ДПС (тук обяснителната схема ще ви се отдаде сравнително лесно), а съвсем друго е да делегирате вот на доверие 15 месеца след изборите, когато приматът на тясно партийния интерес вече ви притиска да гоните с предимство партийната си идентичност.
Казвам това, не защото ни интересуват чак толкова вътрешнокоалиционните проблеми на мнозинството, а защото трябва да е ясно кой каква отговорност носи. Въпросът за отговорността, госпожо Фидосова, няма как да остане в полето на предишните управляващи и за това Ви моля да сте по-внимателни и с тезата за наследството. В тази сфера не издържате на сравнението по нито един от обективните показатели за ефективност на държавната политика – нито по отношение на финансирането, нито по отношение на достъпа до здравеопазване.
През последните месеци откровено е нарушено конституционното право на достъп до здравеопазване, защото точно това е прекият ефект на ограничаването на броя на направленията, които един личен лекар може да даде на болни хора. Това означава!
Трето, само за една година по отношение на модернизирането, технологичното обновяване на болниците през 2008 г. са заделени толкова средства, колкото не ще успеете да осигурите дори за пълния си четиригодишен мандат, ако все пак това ви се отдаде.
Разбира се, уважаеми колеги, в аванс ще коментираме един вероятно по-сериозен ваш контрааргумент – за непроведените системни реформи. Не бягаме от своята отговорност, но вотът на недоверие все пак е за вашето управление, а за нашето бе даден на изборите. Това – първо.
Второ, бих ви приел съдници за непроведените системни реформи, ако вие ги провеждахте през вашите 15 месеца, а имахте, както би се изразил колегата Юнал Тасим, и имате едно абсолютно безспорно основание за политика на радикални реформи.
Знаете ли кое е то? – Кризата. Кризата предполага, дори априори летитимира реформите, колкото и болезнени да са те. Не ги провеждате, първо, защото погледът вече ви е насочен към предстоящите избори – местни и президентски. Второ, защото избирате по-лесното – непрестанно да се извинявате с предишните управляващи. Не вярвам обаче за такава политика да ви е овластил избирателят с вота си на 5 юли 2009 г. Вашата политическа отговорност е в изпълнението на предизборните ви обещания. Понеже не го правите, заслужихте този вот на недоверие.
За 15 месеца българското здравеопазване се разболя тежко. Единственото лечение, което предлагате, е честата смяна на един лекар с друг лекар – здравен министър. Само че болното здравеопазване, от гледна точка на управлението, се нуждае не от лекарско лечение, а от правилни политически решения, които да излекуват системата. Дали имате ресурса, ще проличи още във философията на Бюджет 2011. Ако ли не, време е – обърнете внимание на причастния конструкт – време е за изграждане на алтернатива! Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Димитров.
Мартин Димитров (СК): Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми дами и господа! Мисля, че вече е време да взема думата, тъй като има само един-двама души от групата на БСП, които не са говорили тази сутрин по различни поводи.
Първият голям въпрос е: кой може да иска вот на недоверие? Вот на недоверие може да иска този, който е по-морален, по-добър, който в дадена система е направил нещо. На кой от тези три критерия отговарят БСП и ДПС? На нито един от тях. Имаха осем години възможност да правят реформа в здравеопазването и помежду си се скараха. Имаше дълъг период от време, в който ДПС казваше, че БСП е проблемът за спиране на реформите. Но заедно и поотделно за тези осем години те нищо не свършиха. Напротив, от тях започнаха няколко много тежки процеса в България. Единият процес е на одържавяване на Здравната каса. Другият процес е на източване на Здравната каса. През цялото това време нямаше икономическа криза. Имаше ситуация да се дават все повече пари. Това е маниер, започнат от тройната коалиция. И с тия пари някак си една продънена каца да се поддържа, колкото да мине мандатът на Сергей Станишев. Това е единственото, което направихте в здравеопазването и то е възможно най-грешно водената политика. Това е вашето наследство – ни повече, ни по-малко.
Затова СДС и Синята коалиция убедено и категорично ще гласуват против този вот на недоверие, защото няма морал в него и няма принцип в този вот.
Друг е въпросът, че не виждаме необходимата решителност от страна на ГЕРБ за справяне с проблемите. Давам ви няколко примера:
Най-важното за справяне с проблемите в здравеопазването е запазването на икономическата стабилност и излизане от кризата. Как да се случи това като вчера чувам премиера да иска вдигане на пенсионната осигуровка с 3%? Това ще бъде пагубно за България. Това е точно противоположното на написаното в Програмата на ГЕРБ. Ще доведе до огромна сива икономика, до нарастване на безработицата и до страшно много икономически проблеми. Малко от малко икономиката взе да живва и вие искате да я убиете окончателно и завинаги. Това ще бъде изключителна политическа грешка. Надявам се премиерът да го е казал това вчера в някакъв контекст. Не знам какъв, но този контекст да бъде променен днес и тази седмица и повече това предложение въобще да не се чува в България. Ще бъде пагубно за българската икономика.
Следващото нещо. Настояваме ГЕРБ да станат много решителни, особено в здравеопазването. Досега се взимат само лесни решения – малко повече пари тук, малко повече пари там, без да се спре източването на Здравната каса. А как да се случи това като дадохте обжалването на всички обществени поръчки да се прави от виден представител на БСП – заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията Александър Александров? Това е все едно да дадете обжалването на обществените поръчки, през които се източва и системата на здравеопазването включително, да бъде Сергей Станишев или Жан Виденов. Това направихте. Е, как ще решите проблемите на здравеопазването? Как ще стане? Ами няма да стане. Тоест като се прави промяна в България, се прави принципно – слагат се нови хора, доказани професионалисти. Като се слагат хора от БСП няма как да промените манталитета и маниерите на тройната коалиция. Няма как да започнете на чисто.
Между другото, днес прави впечатление, че цяла сутрин БСП ни занимаваха с процедурни хватки, без да се чуят конкретни предложения. Господин министър, и към Вас включително. Много е важно източването на Здравната каса да бъде спряно. Това трябва да започне веднага, решително. Между другото, как разчитате премиерът да Ви подкрепя в трудни реформи, ако днес не Ви подкрепя в този дебат? Как разчитате на това нещо? Аз Ви питах вчера и в парламентарната група. Дано Вие да сте прав и да имате неговата подкрепа за трудни действия. Но ако той днес не е до Вас в залата, защо ще бъде всеки ден до Вас, когато ще предприемате трудни мерки?
Другото, което прави много обезпокоително впечатление, е, че когато започне някакъв протест, дори да има идея за протест, първата реакция на сегашното правителство е да бъдат давани повече пари, без срещу това да има записана ясна реформа. Това кому помага? Кой точно проблем решава по този начин? Ако този манталитет продължи оттук нататък – търсене на лесни решения, а не на правене на реформи, нищо добро не ни чака. Затова пред вас предизвикателствата са огромни и, надявам се, както ви попитах вчера – необходимата солидна политическа подкрепа да я имате. Ние ще ви подкрепим в трудните реформи, но дали това ще направят правителството и премиерът, е съвсем отделен и много важен въпрос.
Другото нещо е – тази прословута Здравна карта, вече не знам колко години я чакаме. Между другото от БСП и те я обещаваха, и те работеха по нея и я докараха точно до под кривата круша. Това е една мярка, която може много бързо да се реализира и от нея да има ясен контрол на цялата система по здравеопазването.
Надявам се още в края на тази година Здравната карта да е готова, да няма нужда от нови опашки като с личните документи за нейното получаване, да има организация на работа. Това ще бъде един много силен ход за начало на тази реформа. Вие сте длъжен до края на тази година да го направите. Повече време за губене няма, защото връщане назад няма.
И накрая. България няма нужда от дестабилизиране – има нужда от решителност. Затова Ви пожелавам успех, господин Константинов, като нов здравен министър. Ние не Ви подкрепихме, защото не сме убедени, че ще получите необходимата подкрепа в кабинета за ясен план на действие оттук нататък. Много е важно да се потърси консенсус по отношение на здравната реформа дори в парламента. Приканваме Ви да дойдете с ясен план за действие, да го поставите на обсъждане тук, да поискате дори титаните от БСП и ДПС да се чуе тяхното мнение дори по този план и да се потърси един голям обществен и парламентарен консенсус какво се прави оттук нататък по месеци. Ако това не можете да го направите сега, елате следващия месец в парламента, но поставете този план на дебат и поискайте гласуване на българското Народно събрание, иначе ще минат няколко месеца и пак ще се заговори кой първо ще иска оставката на здравния министър, пак ще има следващ кандидат и ние няма да напреднем въобще. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики?
Заповядайте, господин Станишев.
Сергей Станишев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Има неща във Вашето изказване, с които бих се съгласил, в това число по отношение на липсата на воля за реформи от сегашното правителство. Министър-председателят не иска реформи, той иска да няма стачка, да няма проблеми. Вчера даде много ясен сигнал към всички съсловия – който е недоволен, трябва да заплаши със стачка и ще получи. В крайна сметка това ще доведе до финансова дестабилизация на държавата по пътя, по който е тръгнал министър-председателят.
Репликата ми към Вас е във връзка с позицията на Синята коалиция. Вие отправихте много упреци към управляващите – и в икономиката за непредсказуемост, и в здравната сфера, че няма ясен план. Призовахте новоизбрания министър да го представи, да го дискутира. Позицията и гласуването на Синята коалиция, която каза: „твърдо против вота”, ми напомня един виц: „В гората животните се карали – кой е красив, кой е умен. Накрая лъвът ги събрал и казал: Хайде да се подредим – красивите вдясно, умните вляво, по средата останала жабата. Тя казала: и аз какво – да се разчекна ли?” Та и Синята коалиция е в положението на жабата от този виц, защото гласувате винаги за правителството, когато опре до бюджет, до този бюджет, който се провали, гласувате по вотове на недоверие, но критикувате. Няма как тази роля в една нормална парламентарна демокрация да се изпълнява до безкрай. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика? Няма.
За дуплика – заповядайте, господин Димитров.
Мартин Димитров (СК): Господин Станишев, аз искам да Ви похваля за нещо и това е, че преди конгреса Вие сте редовно в българския парламент. Днес взехте повече пъти думата, отколкото за последната година, което направи добро впечатление, вярвам, на цялото Народно събрание. (Възгласи от КБ: „Е-е-е!”) Надяваме се, че и след конгреса това ще продължи.
А колкото до Синята коалиция, моля ви се, не ни давайте съвети. Ние нямаме нужда от вашите съвети. Не ни интересува и вашето мнение. Нашата основна задача е следната: никога да не допуснем повече вие или вашите приятели от ДПС да управляват България. Това ни е основната задача. Всички наши действия са продиктувани от тази задача. Всичко възможно ще направим и при никакви условия – било то красиви или умни жаби – не запомних точно как се определихте сам, но ще направим всичко възможно никога, при никакви условия вие повече да не управлявате България. Това е нашата основна задача.
В момента най-важното е като ние сме колектив, да направим така нещата да се случват в България по най-добрия възможен начин, защото нямаме време да си играем игрички каквито вие желаете – игрички на сваляне на кабинети, игрички на подмолни течения. Важното е да се случват реформите и да вървим напред. Нищо не ни интересува. Иначе вече може би е време да говорим повече за вашия конгрес, господин Станишев, надявам се и след него да се виждаме в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Независимите народни представители – изказвания. (Народният представител Тодор Димитров иска думата.)
За процедура, заповядайте, господин Димитров.
Тодор Димитров (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване на дебата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 103 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
За изказване – заповядайте, господин Чукарски.
Димитър Чукарски (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Днес, идвайки на този дебат, аз тръгнах с ясната идея, че ние ще влезем в сериозен дебат по проблемите на здравеопазването, по проблемите на липсата на реформа в здравеопазването по необходимостта от вземане на непопулярни мерки в рамките на политиката, която се следва в здравеопазването. За съжаление, идвайки тук, в тази зала, от сутринта станахме свидетели на безброй много циркаджийски номера – съжалявам, че ще използвам това определение, и изцяло се профанизира дебатът.
Мая Манолова (КБ, от място): Той не е започнал.
Димитър Чукарски: Истина е, че този дебат беше профанизиран и беше в генезиса си профанизиран, тогава, когато вносителите обявиха, че ще внесат вот на недоверие, но още не са решили по каква тема. Дълго време се мисли по каква тема и най-несполучливо се избра специално от вносителите темата „Здравеопазване”. Здравеопазването е много важна тема. Аз ще ви кажа, че като човек, ходил 20 години по събрания, винаги съм виждал, че хората се вълнуват наравно от три неща – здравеопазването, образованието и социалната сфера. За съжаление обаче в конкретния случай през последните години, благодарение на това, че тройната коалиция и преди това НДСВ и ДПС не пожелаха да правят и да продължат започнатата през 1999 г. реформа, здравеопазването стана наистина една болезнена сфера.
Днес аз виждам, че всъщност това, което се предлага от страна на вносителите на вота като алтернативна форма за политика в здравеопазването е продължаване на порочната осемгодишна практика за наливане на пари.
Какво се случи през тези осем години, след като правителството на Обединените демократични сили – СДС и Народен съюз тогава, стартира здравната реформа, направи реформа в областта на въвеждането на фигурата на семейния лекар. Това бяха първите хора, които бяха доволни от възнагражденията си – семейните лекари. Тогава хората, пациентите за пръв път бяха доволни от това, че можеха да намерят доктора си и да получат качествена грижа. Това трябваше да продължи, но то беше спряно през 2001 г., когато НДСВ, ДПС с тайната подкрепа на БСП направиха правителство и спряха най-напред първия търг, който беше започнал за въвеждане на единна информационна система в здравеопазването, която да спомогне да запушването на течовете.
Аз искам само да ви върна към дебата по време на тройната коалиция, в сферата на здравеопазването. Тогава в рамките на този дебат се каза, че изтичат и има черно финансиране в рамките на здравеопазването годишно около 1 млрд. лв. Тези пари хората ги дадоха по времето на тройната коалиция като пари под една или друга форма. (Реплики от КБ.) Тогава държавата обаче имаше един резерв, икономиката вървеше напред, и имаше откъде да налива и тя. Днес има нужда от реформа! Аз искам да продължа това, което каза господин Мартин Димитров: реформата в нашия случай означава, по-малко разходи и по-добра услуга, въпреки по-малкото разходи. Защото Конституцията е гарантирала безплатното здравеопазване. Всички български граждани, независимо дали живеят в селата, в откъснатите махали, или в големите градове, имат правото да получат качествена здравна услуга. Затова ние трябва да кажем, че България и българското здравеопазване имат нужда от реформа.
Аз се надявам, че новоизбраният министър ще успее много бързо да предложи нещо, което да даде консенсус в залата, да застане зад една здравна политика, а не това, което направи тройната коалиция. Един пример ще дам – въвеждането на училищните лекари. Като се въведоха тези училищни лекари, аз искам да попитам някои от колегите, колко от местата за училищни лекари в избирателните им райони са заети? Има ли такива въобще назначени? Това е един популистки акт, който беше направен на системата: дайте да похарчим още някой лев, без да е ясно къде отиват парите!
По този повод, аз искам да кажа и да призова залата, да не подкрепя вота на недоверие внесен от парламентарните групи на Коалиция за България и Движението за права и свободи, тъй като смятам, че един осемгодишен период показва, че алтернативата, която те предлагат, категорично не е работеща и не е добра. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики? Няма.
Изказвания? Заповядайте, госпожо Атанасова.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! За пореден път здравеопазването се употребява от опозицията, за да се иска вот на недоверие. Днес отново е поставен въпросът за здравната политика на правителството. За всички е ясно, че здравеопазването е тема, свързана с висока степен на обществена чувствителност. Тема, изключително деликатна и винаги актуална за обществото, но и тема, която е много добра почва за популистко говорене.
Всеки вот на недоверие би трябвало да е политически акт, който има няколко цели. Една от целите трябва да е сваляне на правителството и поемане на политическата отговорност, или алтернативна политика и нови решения.
Днес обаче такова нещо няма да се случи!
Първо, защото дори в мотивите за вота не стои идеята за решаване на реалните проблеми на българското здравеопазване. Няма посочени нито конкретни предложения, нито цялостна алтернативна политика, а дума за отговорност изобщо не може да става. Но политическа отговорност много трудно се поема.
Уважаеми дами и господа отляво, затова и вие четири години не успяхте да съберете куража, и да се разберете като коалиционни партньори да извършите тази тежка реформа. (Шум и реплики от КБ.) Днес се опитвахте да ни върнете в периода на вашето управление, и да изтъкнете безбройните си заслуги за доброто здравеопазване. Трябва обаче да кажа на обществото, че вие сте авторите на редица грешни управленски решения и законодателни промени в сферата на здравеопазването, които доведоха системата до редица трудности, преодоляването, на които днес изисква неимоверни усилия от нашето правителство. И ако сега погледнем мотивите, с които вие искате вот на нашето правителство, ще видим колко са съотносими към вашето управление.
Първият ви мотив – провал на политиката, реализирана в областта на здравеопазването от правителството. Може би не помните, но вие дори нямахте обща политика, нямахте управленска визия за здравните приоритети през целия мандат на тройната коалиция.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Сега говорим за вас. (Шум и реплики от КБ.)
Десислава Атанасова: Според НДСВ трябваше да има доплащане. Според ДПС трябваше да бъде увеличена здравната вноска. Междувременно БСП се луташе, на кого да угоди? Така години наред нямаше единна здравна стратегия.
РЕПЛИКА ОТ КБ: А сега има ли?
Десислава Атанасова: Колко финансово беше стабилна системата? Това че наливахте предизборно пари за покриване на задълженията на някои приближени болници не правеше нито по-качествено здравеопазването, нито по-доволни лекарите и пациентите. Макар, забравихте, че бяхте унищожили договорното начало и тъпчехте съсловните организации, а НРД не беше подписван от 2006 г.? И т.н.
Вторият ви мотив – нарушени конституционни права на гражданите уредени в чл. 52 от Конституцията. И тук сте първенци! За първи път, по време на вашето управление, онкоболен осъди държавата поради неосигурени медикаменти. Помните ли? Пациентите нямаха гарантиран достъп до здравеопазване, а хронично болните нямаха животоспасяващи медикаменти.
Третият ви мотив – отсъствие на дългосрочна стратегия, непоследователност и неефективен контрол. За вашата стратегия говорихме преди малко. Но, да ви припомня кога се появи тя? Обнародвана е в бр. 107 на „Държавен вестник” от 16 декември 2008 г., или три години и половина, след като вие сте управлявали и само половин година преди изборите за Четиридесет и първо Народно събрание. А относно ефективността на контрола, да поговорим? Колко време ви беше необходимо, за да изготвите медицинските стандарти по медицинските специалности, за да можете адекватно да контролирате качеството на медицинската помощ? Години! И колко стандарти бяха изготвени? Осем! До миналата година, когато дойде новият кабинет. Само за сведение ще ви кажа, че за тези 12 месеца се изготвяха и са обнародвани в „Държавен вестник” вече всички 58 стандарта.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Неработещи.
Десислава Атанасова: Относно контрола на Касата. Кога заработи вашата прословута информационна система, която източи толкова много пари на българския данъкоплатец? Миналата година, по време на нашето управление – през 2009 г.
Следващият ви мотив – кадрови провали и конфликт на интереси. Наистина, безспорни са смените на ръководни позиции в здравеопазването, но това не е кадрови провал. (Реплики от КБ.) Това е поемане на политическа и морална отговорност както от премиера, така и от подалите оставки. Разбира се, на вас този метод за носене на отговорност ви е чужд, защото по време на вашето управление бяха нужни месеци, дори години, някой провалил се политик, за да си тръгне.
И на последно място сте записали: демотивация и накърняване достойнството на работещите в системата.
Господа, вашата памет наистина е къса! Вие не помните, че унищожавахте, унижавахте и неглижирахте съсловните организации, а българските лекари се деквалифицираха, защото именно по време на вашето управление се появи една наредба за специализация, която ги затрудняваше да специализират въобще. Нима не помните годините без обявен прием за специалности? И се стигна до една ситуация, в която някои специалности в момента звучат екзотично, а специалисти има – може би се броят на едната ми ръка.
Изчерпахме вашите мотиви за вота на недоверие към нашето управление и в тях има само едно вярно изречение: отговорността за държавната политика в този сектор е на премиера и на правителството. (Реплика от народния представител Мая Манолова.) Късно сте го осъзнали обаче, защото отговорността преди година беше Ваша, господин Станишев, ако сте тук. Защо не успяхте? Защото реформите са винаги болезнени, защото е антипопулистко действие, защото е тежък обществен процес да се закриват неработещи структури и да се намалят легла в болници, защото се иска много воля и решителност, която на Вас Ви липсваше.
Днес, обаче правителството на ГЕРБ има тази воля и решителност. Ние ще продължим реформата. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Реплика от народния представител Хасан Адемов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Богданова.
Валентина Богданова (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Господин министър, колеги, госпожо Атанасова! Вие сте председател на Здравната комисия в това Народното събрание и е нормално, когато има политически вот и то на недоверие, в залата да се появяват на трибуната политическите говорители, но мисля, че най-малко на Вас Ви отива като човек, отговорен за състоянието на здравната политика в България днес, да изчерпвате своето изказване с историческа ретроспекция с твърде спорно съдържание. Разговорът е за това какво се случва в България днес, а то не носи никаква веселост (реплика от народния представител Красимир Велчев) и не провокира никакъв оптимизъм, господин Велчев.
Смятам, госпожо Атанасова, че Вие днес това, което следваше да кажете на българските граждани, е – защо сме в това състояние на политиката на здравеопазването и какво правихте вие в рамките на година и нещо, освен да повтаряте като мантра: „Какво направихте вие?” Защото докато ни питате какво сме направили ние, вие няма да си давате сметка какво всъщност правите вие. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте за втора реплика, госпожо Нинова.
Корнелия Нинова (КБ): Госпожо Атанасова, Вие направихте прочит на мотивите ни за вот от Ваша гледна точка. Аз искам да направя прочит на мотивите от гледна точка на господин Борисов. Той отсъства днес, но ще цитирам негови изказвания. (Реплики от ГЕРБ.) Негови изказвания преди една седмица. Първият ни аргумент и мотив за вот: провал в здравната политика чрез честите кадрови смени. Какво казва господин Борисов по този въпрос: „Първо взех Нанев, Лекарският съюз, всички лекари го бяха избрали за председател – провали се!” Това е дума от изказване цитат на Бойко Борисов.
Втората част от нашите мотиви: буксува реформата, не се прави нищо, не се справяте със здравеопазването. Как господин Борисов гледа на това? Цитат: „Здравеопазването е единственият трън в петата ми, единственото ми тежко място, където буксувам и за съжаление най-болезнено и не се справяме.” При това самопризнание от страна на господин Борисов Вашите думи и аргументи звучат като шменти-капели. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Атанасова.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожо Богданова, напротив, на мен ми отива, защото аз съм политик. (Смях и оживление в КБ.) Отива ми да говоря за това – какво вие сте направили и докъде сте довели държавата и здравеопазването в частност, защото за това е днес вотът за недоверие. Ние вече 13 месеца се опитваме да излезем от това блато. Опитваме се и правим реални стъпки. Днес новият министър заяви реални стъпки за справяне със ситуацията, защото е безспорно, че има проблеми в здравеопазването.
На госпожа Нинова ще кажа, че е похвално, че слушате нашия лидер, той може да ви каже доста повече неща от вашия. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте, господин Желев.
Евгений Желев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги! Аз друго и не очаквах от този начин за водене на дебатите, освен да се опитвате да прехвърляте отговорност върху нас, което правите вече година и половина. Трябва да ви кажа, че ако обикаляте по районите си, по избирателните си места и говорите с хората, тази песен вече не върви. Повярвайте ми! Поговорете малко повече с тях.
Крайно време е да престанем да се опитваме да прехвърляме отговорност, защото много лесно мога да кажа, че: „Да, преди 10-12 години беше направена реформа – грешна в основите си!”
Затова преди малко в изказването си, когато избирахме министъра, зададох въпроса: каква реформа, на кое реформа? На реформата, която СДС направи и защо реформа, а не усъвършенстване на системата? Защото действително те направиха една тежка реформа тогава, но нямаше колапс на системата. Аз бях директор на една от най-големите болници в страната. Защо? Защото финансирането на болничния сектор вървеше нормално. Грешката им беше, че не продължиха и не я бяха подготвили финансово тази реформа, защото наляха парите от доболничната помощ и оставиха болниците да се разсипят. Ако вървите сега по болниците и питате хората: кога беше системата най-добре? Проф. Чирков ви го каза – преди 20 години. Питайте хората.
Това са ретроспекции, те няма да ни свършат работа. Повярвайте ми.
Относно вота. За мен този вот е успешен. Вярно е, че 20 години парламентаризъм нито един вот на недоверие срещу някой сектор на политика не е довела до оставката на един министър. Преди да вкараме вота обаче вече имаше оставка на един ваш министър. Вече е достатъчен мотив, за да седнем да дебатираме върху политиката в сектора здравеопазване. Толкова за вота.
Ние не сме си правили илюзията, че ще сваляме правителството. Ние не го правим, защото сме опозиция и трябва да сме контра на всичко, напротив вотът е днес и сега, и е точното му време, защото предстои приемане на бюджет. Искаме да кажем: грешите! Направихте грешка! Има грешка – призната е, има прошка.
Предстои бюджетна процедура. Какво ще се случи в следващия бюджет? Как ще финансираме здравеопазването? По същия начин – казахте госпожо Фидосова, че парите били повече. Не са повече, с 550 милиона са по-малко. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Както и да го смятате – действително са по-малко.
Но аз питам: щом бяхме толкова лоши, защо всички се стремите към финансиране към 2008 г.? (Реплики от народните представители Красимир Велчев и Лъчезар Иванов.) Защо? Толкова ли лошо беше? Стремете се към 2000-2001 г.
Колега Иванов, има друг момент и вие го знаете, че в състояние на криза нормалният свят запази нивото на финансиране на сектора. Вие го понижихте, вие го супресирахте, от една страна с административни мерки, от друга страна – с финансов натиск. Защо? Защото ви беше грешна постановката. Излезе финансовият министър и каза: „Ще съкратим 150 болници!”, и оттам тръгна цялата работа.
Цялата ви енергия за реформа или да кажем промени, защото тази дума реформа е грешна, почива на това как да фалираме 150 болници. Защо? Ние тогава казахме: „Да, прави сте. Промяна трябва да има. Промяната е тежка, но не е този начинът, по който да го правите”.
И ако аз като министър не съм си позволил да направя авантюристичен ход то е, защото системата не беше готова. Защото няма как да седнеш в състезателната кола и да тръгнеш по пистата на Формула-1, ако не сложиш бензин. Няма как да стане! Защото ремонт вкъщи правиш, когато предварително си купил боята, тапетите и мокетите, другото е авантюризъм.
Вече чухте вашия министър. Честито, господин министър! Той каза: иска време. Трябва законодателно да променим още много закони и това е факт.
Защо трябваше да бързате толкова много с този стахановски устрем? До Нова година ще направим еди-какво си. Защо? За да направим така, че болниците да не работят, за да поставим хората в опасност, за да фалираме системата като цяло? Защо? Каква бърза работа имаме?
Системата е тежка и много трудна. Повярвайте ми! Ако искате да помогнете на този човек, да не го провалите и да не персонифицирате и персонализирате провала в политиката си за пореден път, ще трябва да му създадете комфорт и условия да работи. И да се вслушате малко повече в това, което ви говорим, защото ние сме го преживели. Защото няма как без пари да направите промяна. Идеологемата и заклинанията – с тях не се управлява.
Тезата „Реформа” или „Пари срещу реформа” вече не върви. Това трябва да ви е ясно. Ще върви паралелно: промени с достатъчно финансиране. Има достатъчен времеви отрязък, за да може действително да има законодателна база за дадените проблеми. Вие започнахте точно обратното – абсолютен хаос! Законите тепърва и сега предстои още да се променят. Тогава как да говорим за законодателна основа за това какво ще се случва в бъдеще? Избързахте. И сгрешихте!
Все още, според мен, има време да се поправите. Има време да не подлагате на опасност живота и здравето на хората, защото експерименти в тази сфера, в здравеопазването, са недопустими.
Хайде да не гледаме толкова много назад! Защото няма как да вървите напред. А, че имаме, и аз лично, и персонална вина за състоянието на сектора, особено в някои направления на медицината, признавам си. Преди малко видяхте такива изпълнения, които подлежат на особено внимание. За да няма в бъдеще такива случаи и за да не рискувате, пак казвам, живота и здравето на хората, трябва много внимателно да решим всички ние, защото ние сме политици, ако сме такива и сме отговорни, че трябва да получим политическия консенсус на това, което трябва да се случи. Господин министърът като кандидат за министър каза: „Какво правим?”. Действително какво правим? – Продължаваме по тази система и усъвършенстваме с достатъчно предварително осигурен ресурс, с получена обществена подкрепа или правите волунтаристични подходи?
Що се отнася до съсловието, тук ставаше въпрос, нека да ви припомня, че бях министърът, който промени законът така, че да има нов избор на Лекарския съюз като управителен орган, за да има съюз. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заявена реплика от господин Чукарски – заповядайте.
Димитър Чукарски (независим): Уважаеми господин председател, господин Желев! Аз съм напълно съгласен, че консенсусът е необходим. Репликата ми обаче е около кое да търсим консенсус, като се различаваме по принципни въпроси?
Вие казахте, че реформата, започнала в края на 90-те години, е грешна в основата си. След като беше грешна в основата си, малко ли бяха осем години на ДПС и на вас – четири години, за да предложите алтернатива, около която да се води дебатът и да се търси консенсусът?
Втората част от репликата ми е, че трябва да се харчат повече пари, за да се прави реформата. Около тази тема консенсус не може да намерите поне в частта, където седя аз. Защото трябва да се харчат толкова пари, че да може системата да работи ефективно, а не да се крадат пари през различни ремонти, техники, фармацевтични фирми, както стана през последните „n”-брой години. Те наистина са повече от четири.
Това е репликата ми и аз се надявам, че задачата на новия министър е за консенсуса, който да предложи политиката, около която да го намерим. Но в никакъв случай това да не бъде на принципа: „Дайте да харчим на хората парите!”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Втора реплика – господин Терзийски, заповядайте.
Георги Терзийски (независим): Господин председател, колеги, господин Желев! Внасяте вот на недоверие, а казвате, че не искате да сваляте правителството. Искам да ви попитам: как бихте гласували тогава за вота на недоверие? Това, което в момента правим, не е ли буря в чаша вода? Считам, че в момента парламентаризмът търпи фиаско. Започваме една такава съдбоносна тема в Народното събрание, каквато е вотът на недоверие на правителството, и влиза мажоретният състав на Народното събрание с представление!
Поздравявам новоизбрания министър за смелостта му единствен да застане на мястото, отредено за Министерския съвет. Считам, че това също е още един пример, който показва, че в момента парламентаризмът не работи. Може би наистина затова трябва да се приеме нова Конституция. (Възгласи от ГЕРБ:„Е-е-е!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Трета реплика? Няма.
Дуплика - заповядайте, господин Желев.
Евгений Желев (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа, уважаеми колеги! Господин Чукарски, сгрешена беше във финансовата си част, а не като модел. Аз казах - защото започна с 6%, като здравноосигурителна вноска, която беше достатъчна, за да се покрие първичната или доболничната помощ, но трябваше още с толкова да се увеличи, за да се покрие голямата тежест на болничната помощ. Това вървеше така във времето и тогава трябваше да се постави въпросът: какво правим сега? Една къща с погрешно поставени основи, ще я сринем или ще правим нова, или ще я дограждаме и ще градим паралелно? Кое би излязло по евтино?
И още нещо относно парите в здравеопазването. Виждате ли, аз си направих труда - направете го и вие, да прегледате пресата и дебатите в парламента преди приемане на бюджета през последните 10 години, какво каза всяка една опозиционна, а и не само опозиционна сила – трябва да получим по-голям процент от брутния вътрешен продукт. За какво? – За здравеопазване, защото трябва да стигнем средноевропейските нива. Ние като го направихме, защо не сте доволни? Или ние поне се опитахме! По ваше време беше 3,2%, при нас достигна 4,2%, но при значително висок брутен вътрешен продукт. (Реплики на народния представител Ваньо Шарков.) Как да стигнем средноевропейските нива, ако няма пари? Здравеопазването не е само пари. То е много пари, ама страшно много пари! Да правим ли сравнение с другите страни? Не. Такива са ни възможностите.
Вярно е, че трябва да търсим ефективност на средствата в здравеопазването. Но, още веднъж - повярвайте, и хората, и колегията, и народът вече знае, че без пари това няма как да се случи. Няма как да се случи!
За Конституцията, няма да я променяме. Има достатъчно механизми, които са вкарани в нея, включително и в законите за здравеопазването. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Изказване от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи - заповядайте, господин Адемов.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, госпожи и господа заместник-министри, доктор Нешева, уважаеми колеги! Първият вот на недоверие на Министерския съвет с премиер Бойко Борисов е заради провала на политиката му в сферата на здравеопазването. Това е очакван, традиционен и демократичен акт на опозицията с цел да предизвика, макар и крайна, но, все пак, форма на диалог с управляващите. Защото усещането за безалтернативност и самодостатъчност, обхванало политическа партия ГЕРБ и подкрепящите я партии, е контрапродуктивно, както за страната, така и за самите тях.
Сред очевидния провал на икономическата и бюджетна политика на правителството и безуспешния опит да се реализират антикризисни мерки, редица сектори са доведени до критично състояние. Най-тежкият удар безспорно е в сферата на здравеопазването. Провалът е признат дори от самия министър председател.
Основните въпроси, които витаят днес в тази зала, са:
На първо място, има ли обективни, включително и морални основания опозицията да поиска вот? Това ли е единственият начин да се изрази позиция и се очертаят проблемите, както и да се потърсят пътища за коригиране на водената политика?
На второ място, защо правителството и в частност министърът на финансите започна да раздава щедро и ударно милиони: веднъж 178, после 65, след това още 65. Вчера стана ясно, че се търсят още 190 млн. лв. общо. Дали заради притеснения или страх пред задаващата се вълна от протести, или заради гузна съвест?! Та нали само няколко месеца преди това ни уверяваше, че пари в нереформирана система не се вливат?!
На трето място, не са ли проява на непоследователност и безпомощност действията на правителството в дните, предшестващи вота на недоверие? Стигна се до сложни и трудни преговори със съсловните организации, наподобяващи пазарлък и обещание с една-единствена цел – опит за туширане на напрежението и поредно надлъгване с Българския лекарски съюз, както и надежда за обезсмисляне усилията на опозицията за конструктивен диалог.
Отговорите на този и други въпроси минават през откровена равносметка – честно и с ръка на сърцето – на свършеното и несвършеното през всичките 20 години на прехода.
Да, ние свършихме доста, но недостатъчно. Това можахме – това постигнахме, затова получихме и различна оценка от избирателите.
Сега на ход сте вие. За съжаление, вече 15 месеца не се справяте, оправдавате се с кризата, въпреки че точно тя задължително предполага реформа. Нямате цялостна управленска програма, нямате разписан във времето план за действия в сектора. Липсва каквато и да е визия за финансиране на системата. Вместо да си поставяте здравни цели, вие безуспешно ги подменяте със средства и детайли за постигането на тези цели. Говорите за намаляването на легла, закриване на болници, за доплащане, за малки болнички, за национална здравна карта, за електронна карта – хабите огромна законотворческа и политическа енергия, за да се угоди на всички, а всъщност всички са разочаровани.
Демонстрирате гигантска манипулация на общественото мнение.
Първо, подменяте името на проблема и вместо да кажете, че намалявате драстично парите, казвате, че правите здравна реформа.
Второ, посочвате с пръст виновника. По дефиниция обичайният заподозрян е чичо Доктор, положил при това и Хипократова клетва, надписва случаи, краде, понякога получава 60 хил. лв., непрекъснато спори за пари. Дотук има проблем – посоченият виновник. Разменени са обаче ролите: правителството е в бяло, а лекарите – необходимият грешник. За жалост, като резултат страдат българските пациенти.
Трето, правите опит за противопоставяне на големи обществени групи: лекари срещу пациенти, лекари срещу пенсионери напоследък, за радост, все още са безуспешен.
Реалната експертиза на фактическата обстановка в системата на здравеопазването включва няколко основни характеристики.
На първо място, дълго налаганият принцип „парите следват пациента” се подмени с въпроса „къде са парите”. Гражданите на България имат законово регламентиран свободен достъп до извън болничната помощ, има регулативни стандарти. Липсват вечно талони, а в болничната помощ – делегирани бюджети. След опашки за лични паспорти и шофьорски книжки се появи нов феномен: листа на чакащите. Няма пари за лечение и лекарства, а над 1 млрд. 200 млн. лв. от събрани вноски са блокирани и подкрепят фискалния резерв.
Националната здравноосигурителна каса трябва да защитава интереса на осигурените, но в нейните органи за управление здравноосигурените се представляват от заместник-министъра на финансите.
Пациентът уж е в центъра на системата и всичко се прави за него, но той вече трябва да плаща най-малко четири пъти: с осигуровки, с данъци, с официално доплащане, както чухме тази сутрин от министъра – търси се дискусия по този въпрос, и неофициално – под масата.
Има договаряне между лекари, стоматолози и Националната здравноосигурителна каса, но колко пари влизат в системата решава еднолично министърът на финансите.
Делегираните бюджети въведоха отдавна забравения принцип на остатъчно финансиране. Здравеопазването окончателно загуби осигурителния си характер и се превърна в командно-административна машина от тоталитарен тип.
Има ли изход от тази ситуация – това е най-важният въпрос, който днес трябва да получи отговор в тази зала. Има, но той минава през корекции във водената погрешна политика. Ние имаме самочувствието да заявим и да предложим нова алтернативна политика, нова матрица, нов подход и нови решения, а именно:
- повече конкуренция както между финансиращите органи, така и между лечебните заведения;
- повече пазарни отношения, базирани на търсене и предлагане;
- алтернативни източници на финансиране;
- демонополизация на Националната здравноосигурителна каса и широко застъпване на правото на свободен избор на пациента;
- ефективно използване на наличния финансов ресурс; и
- постигане на здравни цели.
Ваше право е да се вслушате или не в нашите предложения. Но ако желаете здравеопазването да не е трън в петата на правителството, както заяви премиерът и както беше казано преди малко, и все по-голям проблем за българските граждани, изборът и отговорността са ваши! Благодаря ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря. Реплики? Няма.
Изказвания?
Доктор Шарков, заповядайте от името на Синята коалиция.
Ваньо Шарков (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Всъщност, нямах нито особено желание, нито намерение да вземам думата, но съм провокиран от последните думи на господин Адемов. Аз бях сигурен, че дебатът ще протече …,
Хасан Адемов (ДПС, от място): Това реплика ли е?
Ваньо Шарков: Не, изказване е.
Бях сигурен, че дебатът ще протече точно по този начин – едни безумни изказвания каква пълна трагедия изведнъж е настъпила през последните месеци или в обратна посока – каква трагедия сме били преди години, как, едва ли не, сме внасяли вотове, които неправилно са били против здравеопазването, защото е бил пореден вот срещу здравеопазването.
Смятам, че когато ние внасяхме вот на недоверие за здравеопазването, мисля два пъти в предишния кабинет, и първият по време на управлението на НДСВ – когато беше заложена 20-процентната ставка на ДДС върху лекарствата, бяхме много по-добре подготвени. Сега единственият човек, който направи някакво предложение, беше господин Адемов, който направи предложение да има демонополизация на Националната здравноосигурителна каса – нещо, което може да се случи, но не в рамките на една или две години, защото е необходима много сериозна промяна и много по-сериозна дискусия от дискусията за доплащането.
Аз затова няма да правя анализи. Ще ви кажа 7-8 неща, които трябва да бъдат бързо направени, няма време за протакане на реформите в здравеопазването. Поне малко в тази зала трябва да се чуят разумни предложения, надявам се – разумни предложения, накъде трябва да върви българското здравеопазване през следващите месеци.
Първото, което според мен скоро може и трябва да бъде направено, е в тази зала да бъде подкрепено, както сега беше подкрепено в Комисията по здравеопазване нашето предложение – парите от здравните вноски да влизат реално в сектора „Здравеопазване”. Това лесно може да гарантира малко повече средства в сферата на здравеопазването, но задължително трябва да се случи при по-ефективен контрол от страна на Националната здравноосигурителна каса.
Второ, преструктурирането на болничната помощ, което върви като процедура на пререгистрация на лечебните заведения за болнична помощ в момента, трябва да върви едновременно с модернизиране и подобряване на дейността на спешната помощ. Няма как да се случи така, че общините, в които ще се наложи преструктуриране на лечебните заведения за болнична помощ, да получават адекватно медицинско обслужване, ако няма една добра спешна медицинска помощ в тази община.
Трето, засилен и ефективен контрол на Националната здравноосигурителна каса и премахване на делегираните бюджети. Делегираните бюджети са механизмът, който на практика замени необходимостта или по-скоро замени контрола, който трябваше да бъде по-ефективен и по-силен от страна на Националната здравноосигурителна каса и който да не допуска разплащане за не извършени медицински дейности, необслужени пациенти и пациенти фантоми.
Четвърто, създаване на механизми за насочване на финансовите средства към качествената медицинска помощ. Повече тези клишета, включително и от нас са били използвани – пациентът е центърът на системата, парите трябва да вървят към пациента – това нещо трябва да бъде забравено. Парите трябва да вървят след качествената медицинска помощ. Там, където има качествена медицинска помощ – да има финансиране. Там, където има некачествена – да не се случва повече.
Още с бюджета за 2011 г., приет оттук, България трябва да бъде извадена от мизерното място, в което беше в продължение на четири години по време на тройната коалиция, където е и в момента. Тоест на последно място в цяла Европа, дори и след страните извън Европейския съюз по процент от брутния вътрешен продукт, отделен за здравеопазване.
Между другото, това бяха част от обещанията и на политическа партия ГЕРБ и на Синята коалиция, но ние не участваме в управлението, вие имате възможността да го направите в момента.
Шесто, приемане на пакет от мерки за възстановяване на Националната здравноосигурителна каса като независима финансова институция с публичен контрол и прозрачно управление. Това, което беше направено като процедура на одържавяване на Националната здравноосигурителна каса, започна още по време на управлението на тройната коалиция в един малко по-друг формат, защото здравеопазването пак се управляваше по това време от БСП, продължава по времето на тройната коалиция, за съжаление продължава в началото на този мандат с одържавяването на Националната здравноосигурителна каса трябва да бъде прекратено. Виждам, че се водят някакви разговори в тази насока, дано да завършат по добрия начин.
На седмо място – въвеждане на електронната здравна карта, за която министърът каза, че не е единственият механизъм, който може да подобри контрола. Но този механизъм трябва да го има, господин министър, защото той действително може да помогне при приемането на пакета от мерки против източването на средства от Националната здравноосигурителна каса.
И осмо, последно, господин министър, внесете доклада за здравето на нацията. Той е Ваше задължение, съгласно закона, и трябва да влезе в парламента преди влизането на Закона за бюджета. Нещо, което се забравяше от предните управления, но е добре...
Лъчезар Иванов (ГЕРБ, от място): Ние го направихме.
Ваньо Шарков: Не, не е направено. Не. Затова е добре да бъде направено, защото този доклад се внася ежегодно преди Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Има думата за изказване народният представител Тодор Великов. Заповядайте.
Тодор Великов (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Слушахме толкова много изказвания от колеги народни представители лекари и като че ли желанието на гражданите, които слушат този дебат, желанието на колегите от ляво да внесат вот на недоверие, е с нещо да променим здравната система така, че хората да имат ясно и достъпно здравеопазване, което да подобри начина на живот на българските граждани. Стигам до извода, че след 20 години политика в нашата страна като че ли толкова много лекари се впуснаха в политиката и направихме така, че от добри лекари направихме лоши управленци.
Днес повече от всякога аз наистина стигам до извода, че като че ли на Министерството на здравеопазването не е необходимо министърът да бъде лекар, а трябва да бъде мениджър. Защото системата се нуждае от радикална реформа. Колежката каза заучени фрази, които 20 години слушаме от трибуната на Народното събрание, но хората искат да бъдат лекувани. Ние тук постоянно чуваме думата пари, пари и пари. Реформата трябва да започне от мисленето на лекарите, от мисленето на министъра, който трябва да направи тези реформи. Защото ние направихме от лекарите чиновници. И това е плод на политиката, която се водеше и от тройната коалиция, и от това правителство. Ние, не променим ли съзнанието на днешния лекар, който да се обърне към нуждата на българския гражданин, няма да постигнем целите, за които сме избрани тук, в Народното събрание.
Моят баща, за съжаление, почина на 56 години, вследствие на една некомпетентност на български лекар. Защото никой не можа да открие от какво е болен той. Аз отчасти съм запознат с дейността на лекарското съсловие и в много от разговорите с лекари чувам постоянната теза, която е много лоша за нашето общество – настанало е време, в което лекар при лекар го е страх да отиде.
Затова в този вот на недоверие ние, народните представители от „Ред, законност и справедливост”, при самото гласуване няма да участваме. Защото той не решава проблема на българското здравеопазване. Не се ли спре да се говори само за пари, не се ли заговори за промяна на съзнанието на българския лекар, няма да постигнем резултат.
Уважаеми господин министър, Вие знаете ли, аз очаквах от Вашето експозе, когато нашият колега Ви попита какво ще предложите Вие като радикална реформа в областта на здравеопазването, аз исках да чуя реални неща, които ще спрат теча в здравеопазването. Защото колегата от Синята коалиция е прав като казва: вие трябва да задействате Здравната каса, за да може тя да задейства механизмите на контрол, за да може да се спре течът от страна на б