Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-10-21

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова
Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имаме кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, продължаваме съгласно приетата програма за тази пленарна седмица с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Продължаваме с § 39 от второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39:
„§ 39. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Доброволната делба по ал. 1 се извършва от областния управител с предварително писмено съгласие на ръководителя на ведомството, на което имотът е предоставен за закупуване.”
2. В ал. 4 думите „Органите по ал. 2 не дават” се заменят с „Органът по ал. 2 не дава”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 39 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 126 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 31.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40:
„§ 40. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Право на ползване” се заменят с „Възмездно право на ползване”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост, може да се учреди за срок не по-дълъг от 10 години със заповед на областния управител в полза на общини за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, както и в полза на други лица, след решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Ползвателите не могат да използват имота за извършване на търговска дейност.”
3. В ал. 3 думите „по ал. 1” се заменят с „на областния управител”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 40 по доклада на комисията.
Гласували 121 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 26.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Преди да продължи госпожа Фидосова, едно уточнение. При гласуването на предходния § 39, ал. 2, краят на текста е: „на което имотът е предоставен за управление” по доклада. Докладчикът допусна грешка, прочете го „за закупуване”. Аз подложих на гласуване „за управление”, както е по доклада. Правилно сме го гласували.
Уточнението се прави във връзка с реакцията на секретариата в пленарната зала.
Продължете, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок параграфи с номера от 41 до 45 включително, по доклада на комисията.
Гласували 118 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 27.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46:
„§ 46. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. (1) При влизане в сила на кадастрална карта за имотите - държавна собственост, се съставят нови актове за държавна собственост, в които се посочват номерът и датата на предходно съставените актове за държавна собственост и данните по чл. 60, т. 1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
(2) Когато при влизане в сила на подробни устройствени планове за райони, в които няма влязла в сила кадастрална карта, както и при изменение в подробните устройствени планове, в кадастралната карта (кадастрален план), в плановете за земеразделяне, в лесоустройствените планове и в други планове, свързани с възстановяването на правото на собственост, се образуват нови поземлени имоти, за всеки новообразуван поземлен имот се съставя нов акт за държавна собственост, в който се посочват номерът и датата на предходно съставения акт. За новообразуваните имоти, попадащи в територии с одобрена кадастрална карта, се прилага редът по ал. 1.
(3) Номерът и датата на новосъставените актове по ал. 1 и 2 се отбелязват и в предходно съставените актове и в съответните регистри.
(4) Новосъставените актове по ал. 1 и 2 се вписват в службата по вписванията.
(5) Копие от акта по ал. 4 се изпраща в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(6) В случаите по ал. 1 и 2 ведомствата не заплащат такса за издаването на скици и предоставянето на справки за имотите - държавна собственост, от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи народни представители да вземат думата по предложените текстове? Няма.
Подлагам на гласуване § 46 по доклада на комисията.
Гласували 129 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 29.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам ан блок на гласуване параграфите с номера от 47 до 51 включително.
Гласували 123 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 52 е постъпило предложение от народния представител Димчо Михалевски.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 52 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията, която не подкрепя текста на вносителя за § 52.
Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 117 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 53 има предложение на народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Димчо Михалевски.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Любен Татарски.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 53 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 53 по вносител.
Гласували 119 народни представители: за 101, против 1, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 52.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 53.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 54.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 55.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 56.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 57.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 58.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам ан блок на гласуване параграфи с номера по вносител от 54 до 60 включително, които стават съответно параграфи с номера от 52 до 58 включително, по доклада на комисията.
Гласуваме.
Гласували 124 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 61 е постъпило предложение на народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение на народния представител Любен Татарски.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 61 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 61 по вносител.
Гласували 117 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 22.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 62 е постъпило предложение от народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 59:
„§ 59. В чл. 87 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Нарушенията по чл. 83, 84 и 85 се установяват с акт на оправомощено от съответния областен управител длъжностно лице.”
2. Алинея 2 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 59 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 63 е постъпило предложение от народния представител Христо Бисеров – да отпадне т. 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Димчо Михалевски – по т. 1, § 1, изразът „електрификация, топлофикация и газификация и електронни съобщителни мрежи” да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има постъпило предложение от народния представител Юлияна Колева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 60:
„§ 60. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1 се изменя така:
„§ 1. „Национален обект” е обект, определен като такъв със закон, както и инфраструктурни обекти: изграждане и преустройство на транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения - пътища от републиканската пътна мрежа, железопътни линии и обекти на железопътната инфраструктура, пристанища, летища и съоръжения към тях; на други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, третиране на отпадъци, електрификация, топлофикация, газификация и електронни съобщителни мрежи, определени като национални обекти с решение на Министерския съвет.”
2. В § 1а:
а) създава се т. 1а:
„1а. „Равностойно имотно обезщетение” е това обезщетение, при което на собственика на отчуждавания имот се предоставя в собственост имот частна държавна собственост, представляващ земеделска земя от държавния поземлен фонд или гора и земя от държавния горски фонд, еднаква по произход и функции с отчуждавания, в същото или съседно землище, чиято стойност, определена по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съответно по реда на наредбата по чл. 19, ал. 1 от Закона за горите е равна или надвишава с до 20 на сто стойността на отчуждавания имот.”
б) в т. 2 след думите „осреднените цени от” се добавя „всички” и се създава изречение второ: „Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождение на имота са вписани повече от 20 сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните вписани 20 сделки.”;
в) създава се т. 2а:
„2а. Пазарната цена за имот, подлежащ на отчуждаване, който е включен в обхвата на урбанизирана територия, съобразно действащ устройствен план, но e бил неурегулиран, преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект, се определя като за имот без предвидено застрояване и се съобразява с установения траен начин на фактическо ползване на имота.”
г) в т. 3 буква ”б” се изменя така:
„б) в зависимост от предназначението на имота притежава правоспособност на независим оценител по смисъла на Закона за независимите оценители за извършване на съответната оценка;”.
3. Параграфи 2а и 2б се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 114 народни представители: за 24, против 83, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народния представител Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.
Гласували 113 народни представители: за 24, против 80, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 60 в редакцията по доклада на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 61.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме § 61 в номерацията по доклада на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 22.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме!
Гласували 105 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 65 е постъпило предложение на народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 65, който става § 62:
„§ 62. Собствениците, имотите на които са отчуждени преди влизането в сила на този закон с решение на Министерския съвет за изграждане на национални инфраструктурни обекти, могат да искат отмяна на отчуждаването след възстановяване на полученото обезщетение, ако в 5-годишен срок от отчуждаването на имота мероприятието по подробния устройствен план не е започнало, като образуваните производства се спират до изтичане на срока”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма желаещи.
Гласуваме § 62 по доклада на комисията.
Гласували 104 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 66 е постъпило предложение от народния представител Любен Татарски.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 66 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 66 по вносител.
Гласували 101 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 63:
„§ 63. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон започнатите производства пред министъра на регионалното развитие и благоустройството по членове 45, 45а и 55 се довършват по досегашния ред”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 63 по доклада на комисията.
Гласували 109 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 64; за § 69, който става § 65; за § 70, който става § 66, и за § 71, който става § 67.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам ан блок на гласуване параграфи с номера от 68 до 71 включително, по вносител, които стават съответно параграфи от 64 до 67 включително, съгласно доклада на комисията.
Гласуваме!
Гласували 105 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Димчо Михалевски:
Създава се нов § 71а:
„§ 71а. В чл. 63 от Закона за енергетиката се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите на ал. 1 енергийното предприятие отправя искане до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за предприемането на действия по принудително отчуждаване на имота по реда на Закона за държавната собственост."
2. Създават се алинеи 4, 5, 6, 7 и 8 със следното съдържание:
„(4) В искането по ал. 3 се посочват характеристиката, видът,
местонахождението и размерът на имота и данни за собствениците, съответно за титулярите на други вещни права. Към искането се прилагат доказателства, че:
а) с влязъл в сила подробен устройствен план имотът е
предназначен за изграждането или разширението на обектите по чл. 62, ал. 1;
б) енергийното предприятие е предложило на собственика,
съответно на титуляра, закупуването на недвижимия имот на цена не
по-ниска от цената, която би била определена по реда на Глава трета
от Закона за държавната собственост при принудително отчуждаване на имота за държавни нужди;
в) собственикът, съответно титулярът, в едномесечен срок от
получаване на предложението мълчаливо или изрично го е отхвърлил.
(5) В едномесечен срок от получаване на искането по ал. 1 министърът на икономиката, енергетиката и туризма предприема действия за принудително отчуждаване на имота за държавни нужди по реда на Глава трета от Закона за държавната собственост.
(6) Разходите по принудителното отчуждаване са за сметка на енергийното предприятие.
(7) Отчуждените имоти се предоставят на енергийното
предприятие за изграждане и експлоатация чрез концесия за
строителство по Закона за концесиите. Срокът на договора за
концесия е за срока на лицензията.
(8) При прекратяване на лицензията имотите, предоставени на
енергийното предприятие, се връщат на държавата във вид, при
условия и по ред, определени с концесионния договор.
3. Алинея 4 става ал. 9”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.
Гласували 94 народни представители: за 16, против 75, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 72 е постъпило предложение от народния представител Любен Татарски.
Комисията не подкрепя предложението на Татарски – § 72 да отпадне.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 72, който става § 68:
„§ 68. В Закона за общинската собственост се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 25 ал. 3 се изменя така:
„(3) Заповедта по ал. 2 се обнародва в „Държавен вестник”. Копие от заповедта се поставя на определените за това места в сградата на общината, на района или на кметството, или в населеното място, на чиято територия се намират имотите, предмет на отчуждаването, и се публикува на интернет страницата на общината.”
2. В чл. 27, ал. 1, изречение първо думите „връчването й” се заменят с „обнародването й в „Държавен вестник”.
3. В чл. 34:
а) в ал. 4 изречение второ се заличава;
б) създава се ал. 8:
„(8) Към датата на сключването на договорите за разпореждане по ал. 7, актовете за имоти – общинска собственост, следва да са вписани по съответния ред в службата по вписванията.”
4. В чл. 58:
а) в ал. 2 изречение второ след думата „кадастър” се поставя запетая и се добавя „на областния управител”;
б) в ал. 4 след думите „общинска собственост” се добавя „за имот – държавна собственост, преминал в собственост на общината по силата на закон” и се поставя запетая;
в) алинея 5 се отменя.
5. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. (1) При влизане в сила на кадастрална карта за имотите – общинска собственост, се съставят нови актове за общинска собственост, в които се посочват номерът и датата на предходно съставените актове за общинска собственост и данните по чл. 61.
(2) Когато при влизането в сила на подробни устройствени планове за райони, в които няма влязла в сила кадастрална карта, както и при изменение в подробните устройствени планове, в кадастралната карта (кадастрален план), в плановете за земеразделяне, в лесоустройствените планове и в други планове, свързани с възстановяването на правото на собственост, се образуват нови поземлени имоти, за всеки новообразуван поземлен имот се съставя нов акт за общинска собственост, в който се посочват номерът и датата на предходно съставения акт. За новообразуваните имоти, попадащи в територии с одобрена кадастрална карта, се прилага редът по ал. 1.
(3) Номерът и датата на новосъставените актове по ал. 1 и 2 се отбелязват и в предходно съставените актове и в съответните регистри.
(4) Новосъставените актове по ал. 1 и 2 се вписват в службата по вписванията.
(5) Копие от акта по ал. 4 се изпраща на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(6) В случаите по ал. 1 и 2 общините не заплащат такса за издаването на скици и предоставянето на справки за имотите – общинска собственост, от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.”
6. В чл. 60 се създават ал. 3 и 4:
„(3) При настъпване на други промени в данните, вписани в акта за общинска собственост, извън случаите по ал. 1 и по чл. 59, както и при установяване на явна фактическа грешка, се съставя акт за поправка на акта за общинска собственост. Актът за поправка на акта за общинска собственост се вписва в службата по вписванията.
(4) Номерът и датата на актовете за поправка на актове за общинска собственост се отбелязват в актовете, които поправят, и в съответните регистри.”
7. Създава се чл. 60а:
„Чл. 60а. За вписването в службата по вписванията на актове за общинска собственост и актове за поправка на актове за общинска собственост не се заплаща такса.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Любен Татарски, което комисията не подкрепя.
Гласували 97 народни представители: за 17, против 24, въздържали се 56.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега гласуваме § 68 в редакция по доклада на комисията.
Гласували 96 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73, който става § 69.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 69 в номерацията на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74, който става § 70:
„§ 70. В Закона за железопътния транспорт се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15, т. 8 думите „чл. 49” се заменят с „чл. 46”.
2. В чл. 29:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) Железопътните магистрали са национални обекти. Железопътните магистрали са железопътни линии или части от тях, които съвпадат с направленията на европейските железопътни коридори, определени с международни договори и споразумения, по които Република България е страна.”
б) досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
„(2) Категоризацията на останалите железопътни линии, включени в железопътната инфраструктура, закриването на отделни линии или участъци от линии, се извършват при условия и по ред, определени от Министерския съвет.”
в) досегашната ал. 2 става ал. 3;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея текстът преди т. 1 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.
3. В чл. 115д, ал. 5, т. 11 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 70 в редакцията на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 7.
<