Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-10-22

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, продължаваме с дебатите по
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА - продължение от вчерашния пленарен ден.
Има ли желаещи народни представители за изказване?
Заповядайте за процедура.
Юлиана Колева (ГЕРБ): Уважаемо председателство, уважаеми колеги! Преди да започнем работата си по разглеждания законопроект, моля, на основание чл. 73, ал. 1 от нашия правилник, да удължим срока за предложения между първо и второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 002-01-77, внесен от Министерския съвет на 8 септември 2010 г. с максималния срок от 21 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване срока на предложения между първо и второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс.
Гласували 137 народни представители: за 135, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение в разискванията по Законопроекта за Сметната палата? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за Сметната палата с вносители Менда Стоянова и група народни представители. Законопроектът е внесен на 16 септември 2010 г.
Гласували 139 народни представители: за 101, против 37, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Отрицателен вот – заповядайте господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, гласувах против, защото това е поредният законопроект, който се внася и приема, за да защити определени съсловни интереси, да се насочат едни финансови потоци без да се държи сметка за конституционния смисъл на Сметната палата.
Гласувах против, защото с приетия законопроект се създават възможности за политически контрол върху независими власти.
Гласувах против, защото разтурянето на Сметната палата и създаването на една квазиинституция само с наименование, предвидено в Конституцията, обезсмисля безпринципните напъни, които се правят с този законопроект, за независим одит в България, за харчене на бюджетните средства, за независим контрол върху тези средства, а не политически контрол.
И накрая, гласувах против, защото това е поредната стъпка на разбиване на устойчиви институции – институции, които не са само български модел, институции, които са предвидени в Конституцията, и които в крайна сметка са част от демократичното устройство на страната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот – заповядайте, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, аз също гласувах против, тъй като това е поредният законопроект, който е изцяло нов устройствен законопроект, който касае една конституционно установена основна държавна институция, наречена Сметна палата, който е внесен не от правителството, не от изпълнителната власт, която е призвана да провежда държавната политика и да има ясната визия за развитието на държавно- институционалното устройство, а от група народни представители, които по този начин заобикалят нормалния път на всеки един сериозен законопроект. И неслучайно в този законопроект, който току-що вие гласувахте, се съдържат куп слабости и недостатъци. Сметната палата изцяло се разбива като институция. От колегиален орган, доказал своята сериозност, признат от всички сестрински институции на Европейския съюз, тя изцяло се превръща в маша в ръцете на изпълнителната власт. От колегиален орган, ако бъде приет този закон, Сметната палата ще остане съставена от трима души – един председател и двама заместници, без нито един член. Ако това е сериозен законопроект, здраве му кажи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трети отрицателен вот – господин Найденов. (Оживление.)
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, вместо да подвиквате от местата си, е хубаво да станете и да говорите на микрофоните в пленарната зала.
Гласувах против този законопроект не само заради слабостите и несъвършенствата на предложения проект.
Гласувах против, госпожо председател, защото в друга ситуация, ако вносители бяха представители на министерства, или на Министерския съвет, Вие щяхте да имате пълното основание, след наше настояване, да ги поканите да отговорят на въпросите, които се задават от народните представители. За съжаление, вносители са народни представители, които по никакъв начин не защитиха предложенията си, въпреки многото въпроси, упреци и обвинения от страна на хората, които се изказаха в пленарната зала. Това е абсолютно неприемливо, срещу което и аз гласувам.
Но още нещо – гласувам против това, че ние не чухме никакъв отговор на обвиненията за лобизъм, който прозира в множеството от текстовете на законопроекта, за конфликт на интереси по отношение на вносителите, съответно предложенията, които са направили. Впрочем нашата парламентарна група ще направи още една дълбока преценка на всичко онова, което е предложено в законопроекта и със сигурност ще сезираме Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.
Не разбирам защо не стана нито един от вносителите да обясни какви са аргументите и доколко са справедливи упреците за това, че има неравнопоставеност, за това, че има поредното политическо овладяване на един контролен орган, че се създават предпоставки за отклоняване на публични средства в един изключително тежък за страната момент. И, разбира се, всичко това е за сметка на българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Найденов.

Преминаваме към следващата, последна точка от законодателната ни програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ.
С доклада на комисията ще ни запознава председателят й госпожа Искра Михайлова - Копарова.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Благодаря Ви.
Дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2010 г., приет на първо гласуване на 8 септември 2010 г.”
Преди да пристъпя към четенето на текстовете от законопроекта, правя процедурно предложение за допускане в залата на господин Иван Ангелов – директор на дирекция „Опазване на чистотата на въздуха” към Министерството на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Моля, поканете госта.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Благодаря Ви, господин председател.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона, което комисията подкрепя.
Гласували 86 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Постъпило е предложение от народния представител Иван Алексиев.
Комисията подкрепя по принцип предложението на народния представител Иван Алексиев за създаването на нов § 1, като следващите параграфи се преномерират съответно.
„§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Забранява се производството на дървени въглища по открит способ.”
2. Създава се ал. 6:
„(6) Изпускането на емисии в атмосферния въздух при производство на дървени въглища по друг способ трябва да става организирано, при спазване на нормите за допустими емисии на вредни вещества съгласно Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Заповядайте, господин Алексиев.
Иван Алексиев (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да ви запозная с мотивите на моето предложение, което беше прието единодушно от колегите ми в Комисията по околната среда и водите, за което им благодаря.
Става въпрос за добив на дървени въглища по така наречения открит способ. Какво е това производство? Копаят се трапове в гората, дървеният материал се подрежда, след което се пали и впоследствие се задушава – започва безкислородно горене, при което се изпускат страшно много вредни емисии. В тези емисии, освен пушек, сажди, въглеродни диоксиди, се съдържат изключително много други твърди частици.
Целта на това предложение е да се въведе ред в производството на дървени въглища, за да може вредните емисии организирано да се отвеждат и след пречистване да се изпускат в атмосферата.
Само за информация ще ви кажа, че за да се произведе един тон дървени въглища, е необходимо да се изгорят 12 кубика дървен материал. При това горене се отделя един тон твърди и вредни емисии в атмосферата.
Годишното производство е близо 100 хил. тона. Около 60 хил. тона са за външния пазар и близо 30 хил. тона - за вътрешния, което показва, че на година близо 100 хил. тона вредни емисии се изпускат директно в атмосферата. Ето защо правя това предложение.
Отчитайки, че сме в криза, бизнесът е затруднен изключително много, в края на закона, в § 10 точно поради тази причина правя предложение закриването на добива на дървени въглища по открит способ да влезе в сила от 1 януари 2012 г. Тоест реално се дава един нормален срок на този бранш да преструктурира производството си според изискванията на закона.
Само бих искал да уточня, че тук става въпрос за прецизиране на един текст, който съществува още от 2006 г. Ако погледнете сега действащия текст, там точно и ясно е казано, че емисиите трябва да се отвеждат организирано, но текстът е направен малко обтекаемо и остава една вратичка. Поради тази причина искаме да я затворим вече и да се започне работа при нормални условия, тъй като срещу България има стартирали две наказателни процедури.
В началото на м. октомври се проведе среща с представители на бранша. Съвсем коректно им се обясни каква е целта на предложението. Реално те имат пред себе си 15 месеца, за да променят начина си на производство. Мисля, че 15 месеца е достатъчно добър срок. Целта тук е не да се удари бизнесът или да се затрудни работата му – напротив, нека да работят, да акумулират печалби, да плащат данъци, да плащат здравни и социални осигуровки, да разкриват нови работни места, но крайно време е да се въведат ред и правила в този бранш, в този бизнес и да има ефективен контрол.
След всичко казано дотук се надявам да подкрепите това мое предложение. Както казах, то беше единодушно подкрепено от комисията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Чакъров.
Джевдет Чакъров (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, по повод промените, които се предлагат в ал. 5 на чл. 11 от Законопроекта за изменение и допълнение на закона, който в момента разглеждаме, бих искал да кажа, че след като видях предложението, което е направено от господин Алексиев и еволюцията, която той току-що представи, до голяма степен всичко това се споделя и от мен.
По време на второто четене на промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух аз представих своите аргументи. Радвам се, че те бяха до голяма степен споделени от членовете на Комисията по околната среда и водите, и най-вече от господин Алексиев като вносител.
Може би е добре да припомним, че в сега действащия текст на закона – чл. 11, ал. 5, се забранява изпускането на неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух при производство на дървени въглища по открит или друг способ.
В § 2 е удължено действието на закона, при приемането на действащата разпоредба, до 30 март 2008 г.
Със сега предлаганото изменение фактически се забранява изцяло производството на дървени въглища по открит способ. Естествено, се предвижда емисиите да бъдат организирани, каквато е била целта на законодателя при предходната промяна на разпоредбата.
От анализа на текста на сега действащата разпоредба, който можем да видим и който съвсем накратко ще се опитам да ви представя, е видно, че законодателят е въвел тази забрана за изпускане на неорганизирани емисии на вредни вещества, замърсители в атмосферния въздух при производството на дървени въглища.
Видът на способа за производството на дървени въглища – вече няма да става по открит способ с оглед на предлаганата промяна. Тук искам да отворя скоба, ние сме го коментирали с господин Алексиев и с представители на Министерството на околната среда и водите. За съжаление, в момента аз не мога да видя - ако има такава дефиниция и за открит, и за закрит способ, нека тя да бъде представена. Фактически ние забраняваме една дейност по определен способ, без тя да е дефинирана в Допълнителните разпоредби на съответния законодателен акт. Може би е добре да дефинираме ясно точно какво забраняваме и какво предвиждаме да се извършва.
Във всички случаи аз съм категорично против хаотичното, безразборно и незаконосъобразно прилагане на дейността по този начин. Съображенията ми са за тези стопански и бизнес обекти, които са в съответствие със сега действащото законодателство, които са коректни платци и на данъци, и на осигурителни вноски, и извършват сериозна дейност.
Между другото е добре да се посочи, че след като повдигнахме въпроса на заседанието на комисията, имаше среща на членовете на комисията – господин Алексиев и други, включително и аз, и председателят на комисията, на която среща чухме аргументите на представителите на браншовата организация на производителите на дървени въглища.
Те наистина възприеха един такъв подход, но впоследствие явно са установили други аргументи и съображения, и поискаха повторна среща. Тя трябваше да се проведе отново с представителите на парламентарната Комисия по околната среда и водите. Тази среща беше проведена, но по-голяма част от членовете на комисията бяха възпрепятствани да присъстват. Това, което мога да кажа днес е, че има развитие в техните искания. За съжаление, времето, предвидено за срещата, беше кратко. Те не можаха да представят изцяло своите виждания, но по принцип бих искал да ви представя исканията им. Аз съм ги представил по-скоро като тяхно искане. На срещата, която имахме, във формата, който посочих, се поиска отлагателният срок да бъде 18 месеца.
И добре е за в бъдеще, ако днес гласуваме този текст такъв, какъвто е, да се дефинира и откритият способ, и закритият способ на добив, за да има ясен регламент в нашето законодателство, в законодателния акт, който в момента разглеждаме.
По същество обаче целта на тази промяна по-скоро е стопанска, индиректно се постигат целите – да не се замърсява околната среда. Аз също съм за това да има много строги санкции за тези, които нарушават законодателството. Компетентните органи трябва да бъдат изключително активни и да прилагат в пълната му сила закона, но същевременно трябва да имаме предвид още нещо.
Още няколко думи искам да кажа, господин председател. В условия на криза всички ние трябва да осъзнаваме какво приемаме, един или друг текст, с оглед на това, че бизнесът в условия на криза средствата, които трябва да инвестира, трябва да ги намери. Освен това за прилагането на тези текстове е необходимо време.
Аз подкрепям идеята и моето предложение е отлагателният срок да бъде не 14 месеца, а ако трябва да бъда коректен, както господин Алексиев го представи – 18 месеца. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Тоест, правите предложение срокът да бъде 18 месеца?
Джевдет Чакъров (ДПС, встрани от микрофоните): Да, от приемането на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Да, от приемането, от влизането на закона в сила.
Има ли други изказвания?
Прощавайте, има ли реплики първо?
Заповядайте, господин Алексиев.
Иван Алексиев (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Чакъров, абсолютно сте прав – няма определение за открит и закрит способ. И неслучайно казах, че това мое предложение прецизира съществуващ текст. В съществуващия текст пише точно това – чл. 11, ал. 5: „В атмосферния въздух при производство на дървени въглища по открит или друг способ”. Тоест, аз не си го измислям, не измислям определения, не се правя на новатор, просто прецизирам един текст и поради тази причина не коментирам закрития способ, а правя предложение да бъде забранен добивът на дървени въглища по открит способ, поради съображенията, които изложих преди малко.
В следващата ал. 6, която предлагам, никъде не коментирам закрития способ, а казвам „други способи”.
Искам да представя пред колегите една информация: в този един тон вредни емисии, които се изпускат във въздуха, се съдържат: 155 килограма на тон общи прахови частици, включително катран; 135 грама на тон летливи органични вещества; 550 килограма на тон въглероден диоксид; 145 килограма на тон въглероден оксид; 12 килограма на тон азотни оксиди; 54 килограма на тон метан и др. Това е официална информация. Пак не си измислям, така че сте абсолютно прав – за това няма определение. Прецизираме текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Втора реплика няма.
За дуплика заповядайте, господин Чакъров.
Джевдет Чакъров (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Алексиев! В никакъв случай няма упрек към Вас. Наистина, така е написано в разпоредбите на сега действащия закон. Това е общ пропуск, който трябва да бъде преодолян. Това имам предвид.
И без това представителите на Министерството на околната среда и водите по време на заседанието на комисията изтъкнаха ред съображения с оглед на това, че всички процедури, които следват след съответните Административнонаказателни разпоредби трудно се защитават в съда. В този случай ще бъде още по-трудно, за това наистина трябва да има ясна разпоредба и законът да бъде прилаган абсолютно адекватно и в пълна сила.
А за това, че трябва да бъдат постигнати целите, още веднъж повтарям – да, те трябва да бъдат постигнати, но в случая става въпрос за това да се реализира такава дейност, че да има организирано емитиране на емисии, изхвърляне на газове, които да се контролират, тази дейност да бъде под пълен контрол. По-скоро в тази насока трябва да работим.
И аз считам, че тези поправки трябва да продължим да ги актуализираме и да бъдат адекватни, така че да се постигат целите, които всички ние искаме да постигнем наистина. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 1, като следващите параграфи се преномерират съответно, както е и по доклада.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 87 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1, който става § 2, със следната редакция:
„§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой”, а думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.
2. В ал. 6:
а) в т. 2 думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”;
б) в т. 3 думата „използващи” се заменя със „зависещи”;
в) в т. 4 думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000 се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”;
г) точки 5 и 6 се изменят така:
„5. да налагат глоби или имуществени санкции на лицата, които внасят, изнасят, пускат на пазара и/или използват вещества, които нарушават озоновия слой, или продукти и съоръжения, които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества, в противоречие с изискванията на Регламент /ЕО/ № 1005/2009;
6. да налагат глоби или имуществени санкции на лицата, които внасят, изнасят, пускат на пазара и/или използват флуорирани парникови газове или продукти и съоръжения, които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества, в противоречие с изискванията на Регламент /ЕО/ № 842/2006”;
д) в т. 7 думите „проверките за херметичност” се заменят с „проверките за течове”, думите „документ за квалификация, издаден при условията на наредбата по ал. 1 или” се заличават, а думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.
3. В ал. 10:
а) точка 1 се изменя така:
„1. извличане на вещества, които нарушават озоновия слой, от хладилни или климатични инсталации или топлинни помпи с цел рециклиране и повторно използване на тези вещества, са длъжни да притежават документ за правоспособност, издаден при условията на наредбата по ал. 2;”
б) в т. 2 думите „проверки за херметичност” се заменят с „проверки за течове” и думите „документ за квалификация, издаден при условията на наредбата по ал. 1” се заменят с „документ за правоспособност, издаден при условията на наредбата по ал. 2”;
в) точка 3 се изменя така:
„3. извличане на вещества, които нарушават озоновия слой, с цел регенериране или унищожаване, предават веществата на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително в съответствие с чл. 117 от Закона за опазване на околната среда.”
4. Алинея 11 се отменя.
5. В ал. 12:
а) в т. 1, 2 и 3 след думите „и/или флуорирани парникови газове”, „и/или на флуорираните парникови газове” и „и/или флуорираните парникови газове” се добавя съответно „както и на продукти и/или оборудване, които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества”;
б) в т. 4 думите „чл. 7-11 и/или 12 от Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „чл. 15, чл. 17, чл. 20, § 1 и/или чл. 24, § 1 от Регламент /ЕО/ № 1005/2009” и думата „използват” се заменя със „зависят”.
6. В ал. 14, в текста преди т. 1 думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.
7. Алинея 15 се отменя.
8. В ал. 16 думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.
9. В ал. 17 думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 1, който става § 2 съгласно доклада.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 2, който става § 3 и което предложение комисията подкрепя.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3, който става § 4 със следната редакция:
„§ 4. В чл. 17в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „проверки за херметичност” се заменят с „проверки за течове”.
2. В ал. 3 думите „проверки за херметичност” се заменят с „проверки за течове”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 3, който става § 4 съгласно доклада.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4, който става § 5 със следната редакция:
„§ 5. В чл. 34и се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Лице, което произвежда, внася, изнася, пуска на пазара или използва вещества, които нарушават озоновия слой, и/или флуорирани парникови газове, както и продукти и съоръжения, които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества, в нарушение на чл. 4-6, чл. 15, чл. 17, чл. 20, § 1 и/или чл. 24, § 1 от Регламент /ЕО/ № 1005/2009 и/или на чл. 8 и/или чл. 9, § 1 от Регламент /ЕО/ № 842/2006, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.
(2) Лице, което наруши правилата за етикетиране, определени в чл. 2, 3 и 4 от Регламент /ЕО/ № 1494/2007 на Комисията от 17 декември 2007 г. за установяване в съответствие с Регламент /ЕО/ № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на формата на етикетите и на допълнителните изисквания за етикетиране на продукти и оборудване, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ, L 332/25) и на чл. 32 от наредбата по чл. 17, ал. 2, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.”
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Лице, което пуска на пазара регенерирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди в контейнери, които не са етикетирани в съответствие с изискванията на чл. 11, § 3 от Регламент /ЕО/ № 1005/2009, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.
(4) Лице, което експлоатира хладилни, климатични или термопомпени инсталации, съдържащи регенерирани и/или рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, които не са етикетирани в съответствие с изискванията на чл. 11, § 6 от Регламент /ЕО/ № 1005/2009, се наказва с глоба от 1000 лева, съответно с имуществена санкция в размер 3000 лв.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „събира и съхранява” се заменят с „извлича”, а думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 6 и 7.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „проверки за херметичност” се заменят с „проверки за течове” и думите „документ за квалификация” се заменят с „документ за правоспособност”.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Лице, което извършва сервиз и поддръжка на хладилни, климатични или термопомпени инсталации, или системи за противопожарна защита и пожарогасители, съдържащи вещества, които нарушават озоновия слой, без документ за правоспособност, се наказва с глоба 1000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 2000 лв.”
7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.
8. Досегашната ал. 9 става ал. 11.
9. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и в нея думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”, думите „проверка за херметичност” се заменят с „проверки за течове”, а думите „чл. 17 от Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „чл. 23 от Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.
10. Досегашната ал. 11 става ал. 13 и се изменя така:
„(13) Лице, което експлоатира съоръжение, попадащо в обхвата на чл. 23, § 2 от Регламент /ЕО/ № 1005/2009, и допуска проверките за течове и/или извличането на вещества, които нарушават озоновия слой, да се извършват от лица, които не притежават документ за правоспособност, се наказва с глоба 2000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 4000 хил. лв.”
11. Досегашната ал. 12 става ал. 14 и в нея думите „проверките за херметичност” се заменят с „проверките за течове”.
12. Досегашната ал. 13 става ал. 15 и в нея думата „използват” се заменя със „зависят”.
13. Създават се ал. 16 и 17:
„(16) Лице, което доставя регенерирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди и/или флуорирани парникови газове на физически и/или юридически лица без документ за правоспособност, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.
(17) Лице, което използва регенерирани и/или рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди за поддръжка или сервизно обслужване на съоръженията, попадащи в обхвата на Регламент /ЕО/ № 1005/2009, и не води документация за източника на регенерираните и/или рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 4, който става § 5, съгласно доклада.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 5, който става § 6, което предложение се подкрепя от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Постъпило е предложение от народния представител Иван Алексиев за отмяна на § 32 от Преходните и заключителните разпоредби.
Комисията подкрепя по принцип предложението за създаването на нов параграф, който става § 7 със следната редакция:
„§ 7. Параграф 32 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за чистота на атмосферния въздух („Държавен вестник”, бр. 99 от 2006 г.) се отменя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за създаването на нов параграф, който става § 7, както е и по доклад.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 8 със следната редакция:
„§ 8. В останалите текстове на закона думите „проверки за херметичност” се заменят с „проверки за течове”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 8 със съответната редакция, както е по доклад.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието, което комисията подкрепя.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 6, тъй като е отразен систематично в § 2.
Комисията предлага § 6 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 6 да се отхвърли, така както е и по доклада.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 7, тъй като е отразен систематично в § 2 и § 5.
Комисията предлага § 7 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 7.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 8, тъй като е отразен систематично в новосъздадения § 8.
Комисията предлага § 8 по вносител да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 8 по вносител.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, със следната редакция:
„§ 9. Издадените документи за квалификация запазват действието си до изтичането на срока, за който са издадени.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 9 по редакцията, както е по доклада.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Постъпило е предложение от народния представител Иван Алексиев, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Джевдет Чакъров, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за дейността на Народното събрание, според което § 10 гласи следното:
„ § 10. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 1, т. 1, който влиза в сила 18 месеца след влизането в сила на този закон.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10 със следната редакция:
„§ 10. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 1, т. 1, който влиза в сила от 1 януари 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Господин Чакъров, тук е Вашето предложение, което коментирахте.
Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Джевдет Чакъров направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за дейността на Народното събрание, което комисията не подкрепя.
Гласували 96 народни представители: за 22, против 49, въздържали се 25.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване и редакцията на комисията за § 10, съгласно доклада.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
С това на второ гласуване е приет и предложеният законопроект.
Колеги, продължаваме в 11,00 ч. с парламентарен контрол.
Първо, разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, което беше обявено миналата седмица, а след това с отговори на въпроси и питания към представители на Министерския съвет. Благодаря ви.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава с предвидения за това време:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Преди това, знаете, ще има разисквания по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани.
Няколко съобщения.
Новопостъпили питания за периода 15-21 октомври 2010 г.:
Питане от народния представител Яне Янев и Димитър Колев към Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за регулиране на отношенията между топлофикационните и електроразпределителните дружества. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 октомври 2010 г.
Питане от народния представител Корнелия Нинова към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно политиката на Министерството на земеделието и храните в сектор „Тютюнопроизводство” за 2010-2011 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 октомври 2010г.
Питане от народния представител Емилия Масларова към Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, относно стартиране на проект „Социално включване”, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 октомври 2010 г.
Писмени отговори за връчване:
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Искра Фидосова;
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Димитър Дъбов;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Пенко Атанасов;
- от министъра на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- от министъра на здравеопазването Стефан Константинов на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
Преди да преминем към разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани, искам да припомня, че на питането е отговорено в заседанието на 15 октомври 2010 г. Това е в предходния петък. На същото заседание 51 народни представители от парламентарните групи на Движението за права и свободи и на Коалиция за България внесоха предложение за разисквания по питането заедно с проект за решение. Съгласно нашия правилник, председателят на Народното събрание е длъжен да насрочи разискванията за следващия парламентарен контрол, тоест за днес, 22 октомври 2010 г.
Предложението за разискванията по питането и проектът за решение са раздадени на народните представители на 20 октомври 2010 г., сряда.
Внесени са проекти за решение, които следва да бъдат подложени на гласуване.
Първо, проект за решение, внесен от 51 народни представители от парламентарните групи на Движението за права и свободи и на Коалиция за България, вх. № 054-02-110 от 15 октомври 2010 г., регистриран в 12,24 ч. Това е основното предложение по смисъла на чл. 92, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Втори проект за решение, внесен от 5 народни представители от парламентарната група на ГЕРБ, вх. № 054-02-111 от 21 октомври 2010 г., регистриран в 16,15 ч. Проектът за решение е раздаден на народните представители на 22 октомври 2010 г., петък.
Искам да обявя разпределението на времето, съгласно чл. 92, ал. 2 от нашия правилник, а то е, както следва: парламентарната група на ГЕРБ разполага с 25 мин. за изказвания и реплики. Времето за дуплики не влиза в тези лимитирани минути. Парламентарната група на Коалиция за България разполага с 10 мин, парламентарната група на Движението за права и свободи разполага с 9 мин., парламентарната група на „Атака” - 6 мин., парламентарната група на Синята коалиция – 5 мин., независимите народни представители, съгласно правилника – до 5 мин., общо 60 мин., както е предвидено по правилника. В това време не се включва времето на вносителите на основния проект за решение. Това е проектът за решение, приложен към искането за разисквания, внесен от 51 народни представители в рамките на 10 мин., както и времето за подкрепа на проект на вносителите – от 5 народни представители от парламентарната група на ГЕРБ. В това време от 60 мин. не се включва и времето за отговор на заместник министър-председател и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов, при отговор на въпросите му и отношението, което той би взел по повод разискванията.
Преминаваме към самата процедура.
От името на вносителите на основния проект за решение, подписан от 51 народни представители – заповядайте, господин Кърджалиев.
Тунчер Кърджалиев (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми млади гости, скъпи колеги! Съвсем в началото ще ви припомня, че предишната седмица ние с моя колега господин Казак посочихме осем случая на драстичен произвол от страна на полицейски служители през последните два-три месеца. Цитирахме също така Върховна касационна прокуратура, където макар и в емпиричен стил беше посочено, че има тенденция за почти удвояване на тези разследвания срещу полицаи.
Продължавам да чакам сериозен отговор на тези наши въпроси. Вместо очакваната от нас информация, предната седмица чухме от господин министъра едно прекрасно алиби за полицаите, които са допуснали всичко това. Метаморфозата на тази тема беше толкова сериозна, че с колегата Казак се зачудихме дали ние сме задали тези въпроси, защото темата по същество беше съвсем друга.
Осланяйки се може би на евентуално политическо великодушие от наша страна, може би, господин вицепремиер, Вие очаквате да Ви разберем, имайки предвид какво точно се случва през последните дни. Някои медии отбелязаха, очевидно с основание, че е приключил романтичният период и господин министърът има куп проблеми на главата си. Разбира се, тук визират протестния потенциал на полицейски служители и на други слоеве от обществото, които очевидно могат да преминат в реални действия; всичко, свързано с упреци от една или друга страна, Синята коалиция репликира и не е доволна от раздутия бюджет на МВР; от друга страна, президентът казва, че живеем в полицейски сериал и т.н., и т.н. На този фон определено господин министърът предпочете да се застъпи по бащински начин и да протектира своите подчинени.
За нас обаче истината продължава да е същата, а именно: налични са жалби от страна на човек от Търговище срещу двама полицейски служители, а именно Лазар Лазаров и Красимир Василев от Търговище, в Плевен срещу полицейския служител Николай Георгиев, в Благоевград срещу полицейският служител Васил Бойчев, в Кърджали и т. н., и т.н. Искам да изляза за конкретните детайли.
Днес нашата най-важна цел е да защитим нуждата от създаване на такава временна анкетна комисия, която да разследва всички тези случаи.
В последните месеци, уважаеми колеги, ние сме убедени, че има ясна, отчетлива и дори натрапчива тенденция за привилегироване на репресивния апарат, да не кажа фаворизиране на този апарат. Доказателства за това има много. Какво точно имам предвид? Имам предвид липсата на рестрикция в бюджета на този репресивен апарат, цялото надменно и назидателно говорене, всички тези показни полицейски акции с нарицателни и дори колоритни имена, които обаче много често завършват с неудачи. Човек обаче има чувството, че живее в един перманентен полицейски и правоохранителен кинофестивал. А нашите казуси, които посочихме, потвърждават всичко това.
Забележете, същевременно обаче липсва ясен и обективен анализ на случващото се, липсват конкретни оценки за тези неща. Липсват обаче и мерки: липсват мерки по отношение на превенцията, по отношение намаляването на случаите, да не говорим за пълната ерадикция на тези проблеми, пълното ликвидиране на тези проблеми. Цялата тази тенденция очевидно се усеща, понякога дори интуитивно от полицията, от обикновения полицейски служител. В унисон на всичко това той изгражда едно самочувствие, което нерядко преминава и се изражда в поведение тип властимащ, поведение тип раздаващ възмездие и справедливост. В крайна сметка на всичко това неминуемо идва и следствието, идва логичният финал - поведение тип на ръба на закона и прекрачване на закона и разбира се, до накърняване на човешко достойнство, на исконни човешки права. Това вече е в дисонанс с демократизма на това общество, в дисонанс с всички харти, които е подписала Република България, а руши и ценностната палитра на това общество.
Многоуважаеми колеги, в думите ми няма капка театралничене. (Шум, смях, оживление от ГЕРБ.) Ние мислим, че този стереотип на поведение е вреден за това общество. Ние мислим, че този стереотип на поведение ще се утвърждава и запазва и това е вредно за нашето общество. Тази нагласа – на окриленост, в лаконичен стил може да звучи и по следния начин: министърът ни пази, полицаят защо тогава да не гази?! (Шум, оживление.)
Поради тези причини, ако сега за някои, включително и за тези, които се подсмихват, този въпрос не е актуален, не е меродавен, конюнктурно е много далеч от тях, дори е имагинерен, ние мислим, че ако някой от нас пострада или някой наш близък пострада, това мнение ще се смени.
РЕПЛИКА: А ако е престъпник?!
Тунчер Кърджалиев: Не е ли възможно това?!
И ако сега с едно позвъняване до директора на полицията в качеството на управляващи вие можете да заличите всеки един проблем (реплики от ГЕРБ), то ако тези недъзи персистират, може да дойде време, когато никой няма да ви вдигне телефона. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Нали не смятате да управлявате до живот?!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Вие си го мислехте.
Тунчер Кърджалиев: Нали не смятате да управлявате доживот?! Защото властта има една логична или по-скоро динамична характеристика – фактът, че е преходна. Аз и моите колеги можем да ви дадем много примери, от които можем да видим, че хора, които преди са сервилничили, сега на база на това, че са яхнали някаква власт, левитират далеч над нашите снаги. Много такива примери мога да ви дам.
Уважаеми колеги, ако трябва да сме сериозни: голяма част от вас имат опит в регионалната политика, разбират точно за какво говоря и за какво става реч. Сигурен съм, че ако преодолеете партийната матрица, повелята, решението, което сте взели, сигурен съм, че не само ще разберете, но и ще подкрепите нашето предложение за анкетна комисия. Трябва само една крачка, крачката се нарича „смелост”!
И накрая – към уважаемия господин вицепремиер. Господин вицепремиер, истината за конкретния случай на фона на всичко казано избледнява. Вие всъщност можете да скриете тази истина, говоря хипотетично. Можете да се обадите на разследващия прокурор да е снизходителен. Можете да дадете сигнал и на съдебния лекар, и на защитаващия адвокат и т.н., и т.н. Казвам това, защото е обяснимо – на власт сте. Кой би отказал, имайки предвид да речем социални аутсайдери, за които преди се говореше в медиите?
Аз обаче продължавам да смятам, че това не е правилно в чисто човешки аспект. И за свое вътрешно удовлетворение след време, когато не сте на власт, не сте министър, сигурно това нещо ще е след много време (оживление, смях, единични ръкопляскания от ГЕРБ), сигурен съм в това, след време, когато властта, отговорността, рейтингът няма да са бреме на плещите Ви, господин вицепремиер, и тогава няма да имате нужда от изразяване на алиби в защита на тези полицейски служители, тогава аз, зависи от днешния Ви отговор, ще Ви открия, ще Ви поканя на едно малко питие, ако приемете, съм сигурен, че тогава ще ми отговорите нещо от типа: „Да, д-р Кърджалиев, навремето Вие бяхте прав, но нали разбираш, конюнктура, тогава така стояха нещата”. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
От името на вносителите на решението, подписано от петима народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ, думата има господин Ципов.
Красимир Ципов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми гости!
Темата на днешните разисквания е изключително важна за обществото, тъй като е необходимо ясно да изразим нашата политическа воля за нулева толерантност към подобни явления и повече прозрачност по отношение на резултатите от проверките на подобни случаи.
Точно по повод извършени от служители на Министерство на вътрешните работи правонарушения правителството на ГЕРБ за първи път през последните години демонстрира своята ясна политическа воля. Доказателство за това са големият брой разследвания, включително и внесени обвинителни актове срещу служители от системата на МВР, станали извършители на едно или друго деяние, което от своя страна, според нас, е прецедент в новата история на България и израз на волята на настоящото ръководство на МВР за безкомпромисна битка с престъпността, като се започне от най-високите етажи, какъвто е примерът с директора на дирекция „Миграция” на Министерството на вътрешните работи, и се стигне до добре организирани полицейски криминални мрежи, какъвто е случаят с кражбите на гориво от тръбопровода на „Нефтохим”.
Именно и с оглед на това ние внасяме проект на решение, чрез който задължаваме министъра на вътрешните работи да ни запознае с цялата информация относно предприетите действия и най-вече за резултатите от прокурорските проверки за това дали има образувани досъдебни производства или пък дисциплинарни такива.
Ще си позволя, госпожо председател, понеже решението беше внесено вчера в късния следобед, да прочета неговото съдържание:
„Проект
РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани
Народното събрание, на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,
РЕШИ:
Възлага на министъра на вътрешните работи, след приключване на съответните дисциплинарни и прокурорски проверки във връзка със сигнали за полицейско насилие, писмено да информира Народното събрание за резултатите от тях, както и за взетите мерки от страна на министерството.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Разискванията са открити. Припомням времето на парламентарните групи: за ГЕРБ – 25 минути, за Коалиция за България – 10 минути, за ДПС – 9 минути, за „Атака” – 6 минути, за Синята коалиция – 5 минути, за независимите народни представители – 5 минути.
Кой желае да вземе думата?
Заповядайте.
Галина Милева-Георгиева (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цветанов, уважаеми гости!
Министерството на вътрешните работи на Република България в последната година успешно провежда нова политика на поведение на своите служители при изпълнение на служебните им задължения. Основната характеристика на този модел е, че полицията като институция и всеки полицейски служител извършва дейността си в непрекъснат контакт с местната общественост при условията на съпричастност и взаимно подпомагане.
Всяко модерно общество осъзнава необходимостта от по-широка обществена отговорност и подкрепа от страна на гражданите към дейността на органите на реда. Именно тази обществена отговорност дава гаранция за утвърждаване на доверието в държавните институции и в частност Министерство на вътрешните работи като елемент на демократичната система.
За съжаление, следва да се отбележи фактът, че у нас системата и ефектът от правосъзнанието, като елемент на обществения живот на определени социални единици, е недостатъчно развита. В този смисъл промяна в методите и нагласите за установяване на положителна оценка и подобряване на отношението към полицията на местно и национално ниво са налице, но за постигане на по-висока ефективност са нужни съществени промени и в нагласите на обществото, предпоставящи законосъобразното поведение на всеки един негов член.
Несъмнено един от най-тежките социални проблеми в страната ни през последните години е проявата на насилие като най-широко понятие. По дефиниция всяко действие, бездействие или поведение, насочено срещу другия човек или собствената личност, което предизвиква психическо, физическо и емоционално страдание, представлява в чистата си форма насилие.
Една от често присъстващите в обществения живот теми е тази, свързана с проявата на полицейско насилие в страната ни. Безспорно това е една от най-провокативните теми, занимавала вниманието на медии, политици, анализатори, неправителствени организации, правоохранителни органи, поради своята социална значимост.
Изследван в дълбочина проблемът, свързан с проявата на поведение от страна на служители на системата на МВР, оприличавана като полицейско насилие, сочи, че съвременните фактори на средата, които засилват тенденцията за упражняване на насилие в нашата страна, влияят пряко и върху тези проявления.
Един от сериозните фактори, предпоставящи подобно поведение, е социално-икономическата и финансовата криза и техните последствия – фактори, които застрашават физическото оцеляване на отделни професионални групи, в това число попадат естествено и полицаите, предизвикват духовно обезверяване, пряка връзка с прояви на определени остри агресивни поведения.
Вторият сериозен фактор, обуславящ такова поведение, са средствата за масова информация, разглеждани като фактор, който застрашава изграждането на ценностната система, обществените единици като цяло и в известен смисъл провокира използването на насилието като механизъм за решаване на конфликти, включително и при упражняване на професии.
Следващият по значимост фактор е отчуждението, което застрашава сплотеността на определена професионална общност, провокиращо недоверие и несигурност.
Не на последно място насилието се провокира и от социалната девалвация – фактор, който застрашава съхраняването на духовна идентичност, тъй като липсата на ценности и ценността ориентация се отразява предимно регресивно на човешкия род. Ето защо всички тези фактори трябва да бъдат взети предвид, когато се изследва професионалната обстановка в системата на МВР при осъществяване на определените им от закона функции.
На първо място, полицейският служител е ангажиран с осъществяване на контрол по спазване правата на човека, уважението към закона, насърчаване на междуетническата толерантност, полагането на ефективни мерки за борба с корупцията, стремейки се да установи открито ефективно и полезно партньорство с обществото, изпълнявайки си задачите за осигуряване на обществен ред. В този смисъл действията на българския полицай следва да бъдат разглеждани като такива, упражнявани с цел постигане на обществения интерес, а не като насочени срещу определена личност.
За постигане на така нужната на обществото ни ефективна полиция, способна да гарантира сигурността на гражданите като потребители на полицейската услуга, МВР успява да наложи успешно нови подходи и методи в организацията и формите на работа в полицейската институция, действаща като обществен защитник и партньор, стремейки се да преобрази изграждания доскоро имидж на монолитно действащ репресивен орган.
Традиционно полицията е ориентирана проактивно и критерий за ефективността й е задържането на извършителя на правонарушението и стремежът да въздейства върху причините и да предотврати или ограничи нежеланите последствия. Именно тези действия на българския полицай, от една страна, се оценяват високо от обществото ни, а от друга, често твърде тенденциозно и публично се разглеждат като форми на проявено полицейско насилие. Не бива да забравяме, че полицейската работа е свързана с идентификацията на проблемите на местните общности с цел да бъдат разрешени съществуващите проблеми, преди същите да са ескалирали до степен на неконтролируемост.
Взирайки се в множеството управления на насилието с българското общество, често напълно съобразени с предписанията на закона, действията на българските полицаи са оприличавани произволно като полицейско насилие. Може би неслучайно действията на полицията пред широка обществена аудитория често биват представяни, пречупени през призмата на стремежа да се открива на всяка цена негативното с цел същото да придобива все по-голяма публичност. България е една от малкото страни, чиито новини всяка сутрин стартират ежедневно с отразяване на различни по степен и форми насилствени действия, в това число нерядко и такива, проявени от полицейски служители.
Стремежът към представяне на наличието на мрачна действителност в страната сякаш се превърна в естествения цвят на българската битност, с който всички се примиряваме постепенно и неусетно.
Намирам пряка връзка между казаното дотук и отразяването на инциденти, оприличавани като прояви на полицейско насилие. Следва да се отбележи обаче, че в крайна сметка полицията действа с цел да осигури охрана на обществения интерес и да постави пред изпълнението на закона всеки член на гражданското общество, включително и собствените си служители. Не бива да забравяме, че всъщност преди всеки от нас да бъде летец, лекар или политик, трябва да бъде човечен гражданин, спазващ нормативно установените правила и морално етичните изисквания на обществото, като, разбира се, това е и социалният ангажимент на българския полицай.
Полицейският служител, независимо от неговата позиция в йерархията на МВР, в резултат на повишеното обществено доверие в последната година все по-често се ползва с одобрението на гражданите поради успешно решените проблеми на общността. Като следствие на това същият несъмнено се чувства по-удовлетворен и мотивиран за работа.
Стратегията за доближаване на полицейското обслужване до гражданите дава възможност за промяна в социалния образ на полицията сред населението, тоест за превръщането й в орган за защита – функция, която всъщност е най-присъща за този орган. Чрез повишаване ефективността на работата на българската полиция е налице утвърждаващата се в обществото идея за засилване на превантивната дейност на полицията, за превръщането й в социално легитимна институция, еднакво приета от всички индивиди и социални групи на обществото, като необходим и безпристрастен инструмент за разрешаване на конфликтите. Осигуряването на спокойствието на гражданите във всички случаи следва да става чрез минимум намеса в техните права и свободи, като полицията винаги следва да е на тяхно разположение и услуга.
Крайният ефект на работата на ръководството на МВР е ефективна и ефикасна полиция, ползваща се от широка обществена подкрепа и сигурно общество, състоящо се от спокойни и удовлетворени граждани. Благодаря ви, колеги. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма желаещи.
Други народни представители?
Господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Вземам думата за триминутно изказване, защото смятам, че е важно да сме наясно за какво иде реч.
Въпросът, който поставиха народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак, вече има две измерения. Първото измерение е за самото полицейско насилие, за случаите на насилие, но вече имаме и второ измерение – то е големият въпрос за политическото покровителство на полицейското насилие.
Уважаеми господин вицепремиер, продуцент на второто измерение на въпроса сте Вие – с Вашите отговори на конкретните въпроси и питания за проявите на насилие. Отговорите Ви неизменно се свеждат до следното - полицаите са действали срещу нарушители или престъпници. Ние вече го заявихме на премиера, добре е да го кажем и на Вас.
Полицейското насилие не може да се представя като противодействие на престъпността, защото самото то е престъпление! Вие като вицепремиер и министър на вътрешните работи трябваше категорично да се разграничите от всяка проява на полицейско насилие по две причини. Първо, за да съхраните честта на хилядите добросъвестни полицаи, които не трябва да носят дамгата на насилници и, второ, да не давате знак, че полицията е ценност сама по себе си и може да прави каквото си иска.
И ако след първите въпроси, включително и за Кърджали, във връзка с едно момиче, което пострада в резултат на неправомерни действия на полицията, Вие се бяхте разграничили от полицейското насилие, нямаше да последва случаят Търговище, когато вече бе пребит 67-годишен, възрастен мъж.
Ако насилените са нарушители или престъпници, те дължат глоби или отговорност, обаче пред съда, защото съдът е този, който ще определи някого дали е престъпник и, ако трябва, ще влезе в затвора!
Някъде в НК да ви е дадено право вие да съдите и да наказвате с юмруци и ритници? Такива текстове в НК няма!
Точно затова – уважаеми колеги, завършвам – ви призовавам да подкрепите нашия проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия, защото тази Временна анкетна комисия, наред със случаите на полицейско насилие, трябва да провери има ли политическо покровителство над полицаите насилници! А това не може да бъде работа на вицепремиера, защото би означавало той да проверява себе си!
Така че, много съжалявам, но вашият проект за решение е опит да подмените същината на темата. Темата е не само полицейското насилие - основната тема е: има ли политическа среда, която поощрява полицейското насилие? Точно това трябва да провери Временната анкетна комисия. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма желаещи.
Други народни представители?
Заповядайте, госпожо Нинова.
Корнелия Нинова (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Наистина в последната година има конкретни случаи на полицейско насилие и произвол – нарушаване неприкосновеността на жилището; посегателства срещу невинни хора; автомати, насочени срещу деца; полуголи, проснати на улицата. (Оживление, смях и възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) Това са фактите, колеги, и ние ги гледаме цяла година по всички екрани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата.
Корнелия Нинова: Тази картина стана емблема на сегашното управление на МВР. Тези действия представляват нарушения на Конституцията, на Наказателно-процесуалния кодекс и на други нормативни актове, които гарантират човешки права. (Младежи, гости на Народното събрание, шумно напускат балкона – от лявата част на залата. Оживление, шум и реплики от ГЕРБ: „И младежите не искат да Ви слушат!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, без реплики от място.
Корнелия Нинова: Много е тънката границата, господин вицепремиер, между борбата с престъпността и полицейското насилие. И Вие, господин Цветанов, в няколко конкретни случая преминахте тази граница.
Но трябва да бъдем реалисти. Да погледнем фактите – голяма част от българските граждани одобряват действията на Министерството на вътрешните работи. Защо има това противоречие, колеги?
Българските граждани търсят възмездие. Те искат престъпниците да влязат в затвора, откраднатите от тях пари да бъдат върнати в хазната, искат законът да се прилага еднакво за всички и да има справедливост. Така че те са прави в очакванията си.
Оправда ли обаче МВР тези очаквания? Мисля, че не.
Да видим пак фактите. Какво имаме за една година? Множество шумни акции, умишлено заснемани, последователно представени чрез медиите, ежедневни натрапчиви внушения, че ГЕРБ се бори с престъпниците, издаване на присъди от екраните от хора, които нямат нито компетенцията, нито правомощията да го правят, извън съда, който единствен може да го направи.
Ето това е видимото, това е на повърхността, това е заблудата. А какво има под повърхността? Нито един престъпник не е вкаран от ГЕРБ в затвора за тази година. Факт! В затвора! (Оживление, шум и реплики от ГЕРБ.) Откраднати пари от българските граждани не са върнати в хазната! Скалъпени обвинения, липса на доказателства, арестуваните са освободени.
И когато лъсна тази истина, дойде следващата манипулация – съдът е виновен, защото е корумпиран.
Да, сигурно има и корумпирани съдии, но не може една цяла система – съдебната, да бъде заклеймявана заради това, че в някои случаи МВР не е в състояние да събере доказателства, да закопчае един престъпник така, че да няма мърдане, да има мъжеството, когато сгреши, да каже: без основание наклеветихме човек, омаскарихме опонент с цел политически да го елиминираме.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 15 е постъпило предложение от народния представител Христо Бисеров с два варианта:
„1. Вариант І – параграф 15 да отпадне.
2. Вариант ІІ – изречение второ да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение на народния представител Димчо Михалевски.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
„§ 15. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
2. „(2) Наличието на държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, се установява с влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти за задоволяване на държавни нужди, или с одобрен подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект, за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, или по друг начин, предвиден в закон.”
2. Създава се ал.4:
„(4) Отчуждените за задоволяване на държавни нужди имоти стават публична държавна собственост.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя в двата му варианта.
Гласували 88 народни представители: за 8, против 69, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 15 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Христо Бисеров:
По параграф 16:
1. Точка 2 на параграф 16 да отпадне. (Да отпаднат новите ал. 4 и 5 на чл. 34а).
2. В чл. 34а, ал. 3(действащ текст) след израза „ал. 1” се добавя „или ал. 2” (това е свързано и с промяната в чл. 38, ал. 2 - параграф 19, т. 1).
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и подкрепя предложението по т. 2.
Постъпило е предложение от народния представител Юлиана Колева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Димчо Михалевски.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Любен Татарски.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16:
„§ 16. В чл. 34а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „инфраструктурни” се заличава.
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Към предложението за отчуждаване по ал. 1 се прилагат:
1. копие на влязъл в сила или одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти за задоволяване на държавни нужди, или на одобрен подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект, за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение;
2. характеристика, вид, местонахождение, размер на имотите, данни за собствениците и документи за собственост;
3. оценка на имотите, извършена от оценител на имоти, направена не по-рано от три месеца от датата на подаване на искането за отчуждаване;
4. финансова обосновка на предложението за отчуждаване.
(5) В случаите по ал. 1, когато отчуждаваните имоти или части от имоти са частна общинска собственост, те преминават безвъзмездно в собственост на държавата от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
(6) Разпоредбата на чл. 34, ал. 3 е приложима и при отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на национални обекти.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма желаещи.
Гласуваме § 16 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 17 е постъпило предложение от народния представител Христо Бисеров – да отпаднат второ и трето изречение от новата редакция на чл. 34в, ал. 2.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 15, против 64, въздържали се.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията в подкрепя текста на вносителя за § 17.
Гласували 86 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Чукарски искаше думата.
Димитър Чукарски (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Смятам, че днешният дебат, особено след това, с което завърши колегата Нунев, след снощните прояви, показва, че темата, по която днес дискутираме, е наистина много важна.
Разбирам, че мотивите за провеждането на този дебат са различни. От една страна, вносителите – колегите отляво, имат желание името на вицепремиера Цветанов да бъде спрягано по поводи и без поводи 24 часа в денонощието.
РЕПЛИКА: Двадесет и шест часа.
Димитър Чукарски: Двадесет и шест, да. Благодаря.
И той да седи, ако може тук, ако не – на други места, и да дава обяснения.
Понеже искам да тръгнем и да видим нещата конкретно в ситуациите, свързани с така нареченото полицейско насилие, трябва да си изясним напълно и да имаме позиция по един въпрос: в България, във второто десетилетие на ХХІ век по никакъв начин не трябва да бъде допускано да има и съмнения за полицейско насилие. Фактът, че западните ни партньори, включително и от една изключително демократична държава каквато е Германия, от нейната най-богата провинция Бавария дойде ясното послание, че това, което се случва в рамките на Министерството на вътрешните работи, има доверието на нашите партньори. След като има доверието на нашите партньори, значи и това, което тук, при нас, трябва да бъде направено, не е толкова много. Ние трябва да видим и да заявим ясно политическата воля, а аз смятам, че правителството трябва да има такава воля – полицията да спазва правата на гражданите. Освен че спазвайки правата на гражданите, тя трябва да има силата и решимостта, господин министър, да гарантира и правата на останалите граждани.
В България последните години на лесните пари акумулираха огромен ресурс у различни хора, които имат възможност и все още проявяват абсолютно арогантно поведение по пътищата, по ресторантите, на обществени места, неспазвайки правила за движение, неспазвайки норми на благоприличие и демонстрирайки благополучие. Смятам, че в такива случаи полицията трябва да бъде много по-решителна. Смятам, че полицията трябва да бъде много по-решителна и тогава, когато става въпрос за опазване на изолираните селски райони, на възрастните хора, които живеят по селата и махалите, когато става въпрос за опазване на земеделската продукция.
Полицията трябва да бъде непримирима и с голяма доза твърдост, но без да прекрачва от другата страна на закона, да отстоява правата на българските граждани, пазейки ги и от големия брой хора, които в България през годините получиха правото да носят оръжие. България е една от страните, в които изключително голям брой хора получиха право, имат това оръжие и то представлява потенциална заплаха – заплаха за България като страна – член на НАТО, участваща в мироопазващи и мироподдържащи операции на Алианса. Като страна, имаща своите мисии и в Ирак преди време, и сега в Афганистан, ние сме потенциален обект, който представлява интерес за различни терористични организации. Точно в този смисъл българската полиция трябва да усети подкрепата на българското общество за това и да си върши работата и в тази насока.
Искам на още нещо да обърна внимание на залата и специално да се спра на полицейското насилие като такова. Полицейското насилие, уважаеми дами и господа, е реминисценция от периода на личния режим на цар Борис ІІІ и на милиционерската българска социалистическа държава, когато единственият критерий за липса на полицейско насилие е дали те изписват сутрин и казваш, че днес полицията бие по-малко от полицията снощи. Въпросът е, че тези неща трябва ясно да бъдат афиширани от правителството и от министъра, че не трябва повече да се случват. Българската полиция не е сила, която иска да репресира българските граждани. Българският полицай трябва да бъде помощникът, трябва да бъде гарантът за правата и свободите на българските граждани.
Затова, господин министър, аз смятам, че с приключване на административните проверки в рамките на министерството, Вие наистина ще ни запознаете с предприетите мерки и вашите служители ще знаят, че полицията гарантира правата на българските граждани като европейци. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма желаещи.
Професор Станилов, имате думата за изказване.
Станислав Станилов (Атака): Това, че замерят министъра на вътрешните работи оттам и оттам с компромати, мъчат се да му вадят апартаменти и говорят за полицейско насилие, е един изключително добър симптом. Това означава, че господин министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов е бръкнал наистина в гнездото на осите. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.) Аз му пожелавам от името на Парламентарната група на „Атака” да бръкне по-дълбоко, без да се бои, че ще го ужилят, тъй като която мома не иска да я щипят, не се хваща на хорото. (Смях.)
Аз питам колегите отляво: колко пъти полицията под ръководството на Цветанов е набила някоя мирна демонстрация от многобройните протести във връзка с бюджета или медицинското осигуряване, или когото и да било друг? (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.) Кога там е употребено полицейско насилие, каквото беше употребявано срещу „Атака” през миналия мандат? (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.) Когато полицията наби евродепутата Димитър Стоянов без абсолютно никаква причина в центъра на София, никой не поиска да се образува анкетна комисия, за да се пита за какво става дума, а работата отиде в съда. Когато отидохме при господин Михаил Миков да се жалваме от това насилие и да искаме обяснения, заместник-министърът на вътрешните работи от Движението за права и свободи злобно се хилеше през цялото време, та се наложи да му правим забележка. Това беше поведението, колеги, противници на полицейското насилие.
Когато тръгнахме да демонстрираме нашия протест пред дошлия тук турски министър-председател и да искаме да ни върне дълга, полицията прегради цяла улица, блъска ни, би ни. Натикаха няколко души от нашите в джиповете – за това има снимки и е документирано. Този мирен протест на „Атака” как беше посрещнат и какво насилие беше това – полицейско, политическо или каквото и да било друго? Аз мисля, че хубавата турска дума „гьонсурат” е много подходяща за случая. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
Господин Кърджалиев, всички тези високи приказки за демокрация, за права на човека са глупости и в българското общество нямат стойност, защото кой ще защитава правата на онези, които блъскат в полето и им обират след това реколтата? Кой и кога е излязъл тук и е казал, че полицията тръгва да защитава именно тези права?
Когато убиха пазача на черешовата градина в Кюстендилско, кой, освен полицията, отиде да се намеси и какво стана в съда? Осъдени ли са тези хора?! (Шум и реплики от КБ.) Кои от тези престъпници, които убиха моя приятел Станимир Калоянов – професор по тракология, са осъдени? Намериха ли ги, какво стана?! Всичко това се замазва. Сега Цветанов употребявал полицейско насилие!
Ние сме националисти. Ние не сме демократи и имаме друга ценностна система. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Ние сме привърженици на твърдата ръка. (Народният представител Станислав Станилов ръкопляска.) Ръкопляскам и на вас – вие сте турски националисти и така трябва да се държите. Това е логично поведение. (Смях от ГЕРБ.)
Уважаеми господин Цветанов, от името на парламентарната група на „Атака”, Ви изказвам благодарност за твърдото поведение и искрено Ви желаем успех, защото без вашия успех няма да се получи нищо! Изедниците трябва да треперят не само от хеликоптера, трябва да треперят от съда! Трябва да треперят от съда, но за съжаление, съдът нищо не прави! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма желаещи.
Думата иска господин Георги Терзийски, независим народен представител, но съгласно предварително обявеното време независимите народни представители разполагат с 5 минути, което дори беше просрочено от изказалия се преди това народен представител Димитър Чукарски.
По тази причина, господин Терзийски, не мога да Ви дам думата.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Димитър Лазаров.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Цветанов, уважаеми колеги! Темата наистина е достатъчно сериозна. Тя е сериозна не само в частта, която днес е поставена за разглеждане, за да се отнесем сериозно към нея.
Аз искам да Ви припомня няколко случая: през м. август 2009 г. – гара Бов беше убит полицай, през м. февруари 2010 г. – Енина–Горно Черковище беше убит полицай. Те бяха убити от престъпниците при задържане или при опит за залавяне. Къде ще намерим баланса наистина в това, което се казва: в борбата против престъпността, във волята на полицията и в увереността им да упражняват своите правомощия така, че да се борят с престъпността.
Уважаеми д-р Кърджалиев, извинявайте, Вие сте от една либерална партия и имате право да поставите, както всеки един гражданин-депутат, въпроса за случаи на полицейско насилие. Дали са основателни или не – е друга тема, но аз чух нещо, което малко ме озадачи, поради което не мисля, че искрено поставяте въпроса. Вие употребихте в две трети от Вашето изказване термина „репресивният полицейски апарат”. Извинявайте, започвате да работите с понятия, от преди двайсет години – и от тази зала, и в обществото звучаха – „репресивният полицейски апарат”. Неслучайно напомних тези случаи за загиналите полицаи. Те ли са репресивният полицейски апарат в днешна България, когато правителството наистина и по признание на обществото, и по признание на европейските комисии показва, че има воля да се пребори с престъпността?
Уважаеми колеги, наистина е сериозен дебатът. Да, трябва да бъдем безкомпромисни, когато има случаи на упражнено полицейско насилие извън нормите предписани в закона. Аз бих повярвал на тук говорещите – ако 2009 г., м. януари, тук, пред сградата на този парламент, също беше упражнено, може би, неслучайно казвам – полицейско насилие, при един мирен протест на майки и студенти. Направихте ли тогава анкетна комисия? Хайде, припомнете си тогава! Вие бяхте почти всичките, от тази страна на залата (сочи лявата страна), в този парламент. Беше ли искана анкетна комисия? Беше искана, когато отвън бяха набити протестиращи! Не може да има двоен морал при тази важна чувствителна тема за обществото!
Нека се отнесем сериозно към дебата и фактът, че се предава пряко по телевизията – нека този дебат не се превръща в зле режисирано публично шоу! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Други народни представители, които желаят да участват в дебата?
Заповядайте, господин Ципов.
Красимир Ципов (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер и министър на вътрешните работи, уважаеми колеги! Дискусията днес е много важна. Какво трябва да стане ясно в момента на залата във връзка с тази дискусия? Определено може да се открои една тенденция за намаляване на регистрираните и приети за основателни случаи на полицейско насилие и това личи от представената информация от министерството. От друга страна, в доклада на прокуратурата и разследващите органи за 2009 г. се отчита ръст на образуваните дела на такива случаи. Какъв е изводът от тази информация? Изводът е, че компетентните органи все пак предприемат всичко необходимо за намаляването и недопускането на прояви на злоупотреба със сила от страна на полицейските органи.
Важното, което трябва да се постави като акцент в днешната дискусия, на първо място, е какви мерки следва да бъдат предприети по отношение на засилването на обществения и гражданския контрол за недопускане на такива прояви. На второ място, увеличаване на прозрачността при извършване на проверки на тези случаи.
Аз смятам, че по отношение на контрола ние също дадохме своя принос, на първо място, чрез днешната дискусия. Но нека не пропускаме и нещо друго. С последните изменения на Наказателния кодекс от тази година завишихме сериозно предвиденото наказание за нанасяне на телесна повреда от полицейски орган – при или по повод изпълнение на службата му. За тежка телесна повреда горната граница на санкцията вече е 15 години, а за средна телесна повреда приехме двойно увеличение на наказанието, което стана от 2 до 10 години. Това са изключително сериозни санкции, колеги. Това следва да бъде и най-сериозният превантивен ефект за недопускането на такива случаи. Така определените размери на наказанието водят и до невъзможност за прилагане на института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
Достатъчно ли е това по отношение на контрола от страна на обществото? Може би, не. Ние смятаме, че трябва да бъде засилено сътрудничеството с неправителствения сектор, особено по линия на превенцията. Бяха направени вече първи стъпки за това, но в този аспект има какво да се желае, най-вече по отношение на инициативата на министерството в тази област. Тук своя принос биха могли да дадат и редица организации за защита на правата на човека, които да участват активно в един процес на обучение на служителите на МВР, за предотвратяване на подобни прояви и недопускането им.
Относно прозрачността на действията от страна на министерството във връзка с осъществяването на проверки на регистрираните случаи на полицейско насилие, министър Цветанов неведнъж е заявявал готовността всеки един случай да бъде проверяван и да бъде изнасяна в обществото информация за резултати от всяка една проверка.
Друго, което аз считам, че би следвало да обсъдим, е възможността да се намери правилният механизъм да бъдат отразявани постъпилите сигнали за полицейско насилие, извършените проверки от компетентните органи, образуваните дисциплинарни производства, тоест всички предприети мерки, включително и това – дали са изпратени съответните материали на прокуратурата? Важно е да има обратна връзка, за да не се поставя под съмнение качеството на извършените проверки на постъпилите сигнали. Смятам, че именно по този начин ще се гарантира отчетността и прозрачността на действията и ще се изгражда общественото доверие в органите на реда.
В заключение бих искал да обърна внимание на един важен въпрос, според мен: какво е доверието в правоохранителните органи? Създадените лоши практики, непрекъснатите скандали, които възникнаха в тази сфера, създадоха един лош образ на органите на реда. За съжаление, това формира едно изключително негативно обществено мнение и силно недоверие към всички служители, като обикновено всички те се поставят под общ знаменател, ако мога да се изразя образно. Смятам това за некоректно, тъй като в тази система работят и много кадърни и разумни хора, които желаят да спазят основния принцип в своята дейност – правилно прилагане на закона, както и зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите.
Призовавам ви, уважаеми колеги, нека не изхождаме от презумпцията за недобросъвестност на всеки един полицейски служител, нека не мислим, че всеки един от тях е потенциален извършител на действие охарактеризирано като полицейско насилие. Тяхното призвание е съвсем различно, колеги! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Господин Ципов, днешният дебат по същество изобщо не е важен за подобряване на положението или за промяна на законодателството, за което бяхте толкова задълбочен. Днешният дебат е абсолютно губене на време и е един водевил, който отново разиграват комунисти и турци.
Целта, да ви го кажа, колеги от ГЕРБ, и на Вас, господин министър, е прозрачна и ясна. Тези случки, с които са изложени мотивите сме ги гледали тук много пъти в парламентарен контрол. Банално! Банално! (Реплики от ДПС.) Много банално! Това е един елемент от ударите срещу министър Цветанов. Оттам, отсреща (посочва РЗС) хвърлят компромати, имам предвид РЗС като соча в онази посока. Няма ги в момента. От тази страна (посочва КБ и ДПС) обвиняват министър Цветанов в полицейско насилие, тоест полицията на Цветанов биела и упражнявала насилие, а полицията преди това на Румен Петков, полицията на Миков, тях двамата ги няма тук, защото сигурно ги е срам да стоят, явно те са станали за резил на българския народ с наистина полицейско насилие, за което проф. Станилов преди малко каза някои неща и напомни какво е ставало и че това се прави от тази страна.
Ако си спомняте преди два-три месеца, или в края на миналата сесия, в продължение на няколко месеца, ударът беше нанесен срещу другия вицепремиер. Тогава там се биеше, там бяха нанасяни концентрирано, последователно, непрекъснато ударите. Нещо мирясахте там! Не знам защо?! Сега мишената е Цветанов.
Господин Ципов, вместо тук да бъдете толкова дълбокомъдрени, да изваждате юридически съждения, юридически аргументи, и на вас, колеги от ГЕРБ, ви казвам: Професор Станилов каза нещата такива, каквито са. Всички, които в момента ни слушат трябва да разберат точно това. Това е целта на цялото занятие, което е излишно и напразно. (Реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Други изказвания? Няма.
Давам думата на вицепремиера господин Цветанов.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми български граждани, които гледате този парламентарен контрол! Провокирането на днешния дебат бяха конкретно формулирани и зададени случаи с евентуално полицейско насилие. Когато говорим от трибуната на Народното събрание, като парламентарна република, трябва да излагаме всички факти и обстоятелства и всеки трябва да развие своята теза от различните гледни точки, кой какво защитава и кой какво е защитавал в годините, откакто участва в политиката.
Аз искам да припомня само първия случай и ще изброя всички останали, които бяха в писмото. Първият случай е така нареченият криминален случай – те всички са криминални, които предизвикаха политическо говорене.
Случаят в Кърджали. Това, което мога да добавя, защото беше изприказвано много, говорим за една специализирана полицейска операция, която е насочена към предотвратяването и непозволяването с мълчаливото съгласие на държавата да се развива престъпна дейност, свързана с трафик на момичета с цел сексуална експлоатация. Понеже имаше един човек от един апартамент, който беше поръчал проститутки на сводника, който в момента е с постоянна мярка задържане под стража (реплики от ДПС) и този престъпник, защото той имаше излежана ефективна присъда и беше осъден на 9 г. и 6 м., въпросният Джем, с поправката, която вие прокарахте в Четиридесетото Народно събрание – поправката Ванко-1, този човек не излежа ефективната си присъда от 9 г., а излежа присъда от 2 г. и 6 м. благодарение на вашия лобизъм и подкрепа за статуквото, което търпим 20 г.
Това, което мога да ви кажа, е че от дисциплинарната проверка, която беше направена и впоследствие, естествено, всичко беше предоставено на Прокуратурата. Прокуратурата отказа да образува наказателно производство.
Вторият случай, който визирате, е случаят с така наречената операция на хора, които се занимаваха с нелегално източване на гориво от продуктите, които са по мрежата за разпространение.
В тази операция има едно лице, което при провеждане на специализираната операция, знаете, че тогава имаше хора, които успяха да избягат и да се укрият и трябваше да бъдат предприети допълнително издирвателни действия и естествено, че те са провокирани с проверки, които трябва да бъдат извършени в обсега на операцията, която се провежда и естествено, че трябваше да се спират за проверка и други лица. Тогава, по с течение на обстоятелствата е преминало едно лице, което е спряно за проверка, което е притежавало законно притежавано оръжие „Глог”, но не е представило своето разрешение – без да му е оказано абсолютно никакво насилие, защото след това оттегля своите претенции, които беше изразил на пресконференция, организирана от БСП в Бургас.
Аз мога да ви уверя, че по тази проверка – дисциплинарната проверка е показала, че няма полицейско насилие и не трябва да се спекулира с ефективната работа на правоохранителната система в борбата срещу всякакъв вид престъпления, които се извършват на територията на страната.
Третият случай, е свързан със случая, който беше в Търговище. Лицето Рафет Бекир, всъщност, това е случаят в Плевен, за който беше провокирано, че е имало полицейско насилие. Когато полицейският патрул отива на сигнала, който е подаден за кражбата, там има охранител, който посочва лицето. Полицаите отиват, задържат го, след снемане на неговите обяснения е видно, че той не е извършителят и затова те прибягват към евентуалния извършител, който е лежал с ефективна присъда точно за кражба. Няма абсолютно никакво полицейско насилие и това е документирано и в проверката, която беше направена. (Реплика от ДПС.)
Това, което беше свързано с търговищкия случай в с. Голямо Ново – лицето Хамди Салим. Знаете, че това правителство иска да приложи максимално контрол и не позволяване за разпространение и продажба в търговските обекти на стоки без бандерол, за които няма платени съответните такси.
През м. август и септември 2009 г. на базата на тези предприети действия – въпросното лице в неговия обект са намерили над 50 кутии цигари без бандерол, за което му е съставен акт за глоба на стойност 2 хил. лв.
Разбира се, че тази комплексна работа, която вършат колегите не е епизодичност в работата, а е постоянен подход в противодействието на този вид разпространение и пускане в търговската мрежа. Това лице, когато беше за пореден път проверен търговският му обект е установено, че е укрило малки количества цигари, за които е казало, че са за негова лична употреба. Колегите са се съобразили с тежкото здравословно състояние на неговата съпруга и след това той е бил привикан в районното полицейско управление, за да даде своите обяснения. От свидетелски показания е видно, че лицето излизайки от районното полицейско управление няма нищо, което да провокира някакви подобни съмнения, но единственото, което имаме от свидетелските показания е, че има сериозно афектиране на този човек.
Това, което мога да кажа в потвърждение на това, което казвам е, че при извършената съответна проверка не е констатирано такова полицейско насилие. Лицето не е представило надлежни документи за осъществяване на тази търговска дейност и на работното време на търговския обект.
Уважаеми дами и господа народни представители, аз съм убеден, че сигурно ще кажете и за случая „Гольовците” - така наречената фамилия, която се занимава с лихварство от Кюстендил. Тук виждам, че има депутат и от вашата парламентарна група, който присъства днес.
Всички знаем кое е лицето, което беше задържано вчера и започнаха да се извършват съответните процесуално-следствени действия. Славчо Игов, така нареченият Ице, е лежал 10-годишна присъда ефективно във Франция за опит за убийство по особено жесток начин. (Реплики.) Това има отношение. Точно това очаквах да зададете, несъобразявайки етиката в парламента. Във вчерашна публикация във вестника вие виждате сестрата на Славчо. И какво казва до снимката - неговата сестра, изложена в доста неприлично състояние, цитирам директно: „Тя дори се оплака, че е жертва на полицейско насилие: „Не ми дадоха да изляза да попуша на терасата”. Според криминалисти преди години Анка, съответната сестра, е държала публичен дом”.
Скъпи депутати, недейте да правите политика! Аз знам, че в момента съм ви най-големият враг, а не най-големият опонент.
В потвърждение на всичко това, за което ви говорих, ще дам няколко данни, няколко цифри. Уволнени по дисциплинарен ред през 2008 г. са 115 служители, през 2009 г. – 138. От момента, в който аз съм министър на вътрешните работи, са уволнени дисциплинарно 160 служители. Това, което има като извършени проверки от 2005 г. до 2010 г., включително за служители, уволнени за полицейско насилие, които са упражнили такова в служебните си задължения, от всички проверки, извършени през годините, ще дам цифрите, а те сами за себе си ще говорят за всичко това, което е като реални факти. През 2005 г. – 5 служители са уволнени дисциплинарно за полицейско насилие, през 2006 г. – също 5 служители, през 2007 г. – 10 служители, през 2008 г. – 3 служители.
РЕПЛИКА: Браво!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: През 2009 г. – 6 служители, а към настоящия момент, 2010 г. – 1 служител. Сами разбирате каква е политиката на ръководството на Министерството на вътрешните работи. Това, което съм заявявал, ще заявя и от тази трибуна. Ще стоя до последно и като министър, а след това и в друго качество, което ще изпълнявам, ще защитавам полицейските правомощия на българските полицаи при изпълнение на служебните им задължения. Ще бъда безкомпромисен към всеки, който прекрачи закона!
Връщайки се на питането за случая в Благоевград, което ми зададохте като въпрос в предишното питане миналата седмица, мога да ви кажа, че служителят от Благоевград, който беше качил в колата си една жена, след това я изнасилил, вече е дисциплинарно уволнен. По този случай си има следствие, което се води. И естествено, че ние вече сме взели това, което е необходимо да вземе ръководството на Министерството на вътрешните работи.
Но няма да позволя това, което вие си позволихте! Когато имаше специализирана полицейска операция и когато бившият министър на вътрешните работи Румен Петков застана публично и взе страна в един спор, в който Министерството на вътрешните работи е страна по случая на така наречения „Чората”. Тогава, само да ви припомня - специализираната полицейска операция, провеждана на територията на Благоевград, е за разпространение на наркотици от въпросното лице, а в предишен период от време имаше и трафик на крадени моторни превозни средства.
Какво предлагате вие? Вие тогава с вашия министър Румен Петков взехте страна. Колегите от ДПС имаха своите добри позиции чрез роднината, който беше на Чората – един въпросен професор. Тогава всъщност вие вече предрешихте съдбата на тези полицаи, които изпълняваха служебните си задължения и бяха осъдени много тежко и много жестоко, без въобще да носят тази вина по този начин, по който беше оповестена. Аз знам, че оттук-нататък ще има много коментари, че съм взел страна и днес.
РЕПЛИКА: Разбира се.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Но аз искам да бъдете обективни, когато говорим за компетентността при дадено разследване и справедливостта, която се получава. Ще ви дам пример само съм случая „Борилски” – 10 години! Едно момче, което беше убито във Франция и след като бяха оправдани на първа и втора инстанция двамата извършители на това изключително тежко убийство, тогава също с една позиция една демократична страна каза, че ще направи паралелен процес във Франция по това убийство. Тогава веднага имаше първа и втора инстанция с 18-годишни присъди за двамата, общо 36.
Уважаеми колеги, борбата срещу организираната престъпност и корупцията е много тежко и много трудно да бъде реализирана без вашата политическа воля и парламентарна подкрепа, защото вие сте хората, които приемате закони, но не и такива като „Ванко 1”, каквито демонстрирахте и показахте през 2008 г. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми народни представители, връщайки се в дейността на „Вътрешна сигурност” и даване пълните права да документират престъпната дейност на полицаи, които са замесени, ние сме безкомпромисни и се нанасят сериозни дисциплинарни наказания, в това число се образуват и досъдебни производства.
Пак искам да цитирам конкретна статистика и цифри: от м. януари